Bestyrelsen har hermed fornøjelsen af at indkalde til den ordinære generalforsamling i ISS A/S, CVR nr , ( Selskabet ), der afholdes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen har hermed fornøjelsen af at indkalde til den ordinære generalforsamling i ISS A/S, CVR nr. 28 50 47 99, ( Selskabet ), der afholdes"

Transkript

1 Til aktionærerne i ISS A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISS A/S Bestyrelsen har hermed fornøjelsen af at indkalde til den ordinære generalforsamling i ISS A/S, CVR nr , ( Selskabet ), der afholdes onsdag den 15. april 2015 kl. 16:00 i Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V, Danmark Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det senest afsluttede regnskabsår 2. Godkendelse af årsrapporten for Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport 4. Beslutning om meddelelse af decharge til medlemmer af bestyrelsen og direktionen 5. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier 6. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort. Adgangskort kan rekvireres ved elektronisk registrering via Selskabets aktionærportal, eller ved at returnere en udfyldt tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, Danmark. Anmodning om adgangskort skal være modtaget senest fredag den 10. april 2015 kl. 23:59. Generalforsamlingen afholdes på engelsk med simultantolkning til dansk.

2 Uddybning af dagsordenens punkter inklusiv fuldstændige forslag Punkt 1: Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det senest afsluttede regnskabsår Bestyrelsen henstiller, at beretningen om Selskabets virksomhed i 2014 tages til efterretning. Punkt 2: Godkendelse af årsrapporten for 2014 Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2014 godkendes. Punkt 3: Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag om udbetaling af udbytte på kr. 4,90 pr. aktie á nominelt kr. 1,00. Den foreslåede udbyttebetaling er i overensstemmelse med Selskabets udbyttepolitik. Den resterende del af årets resultat allokeres til overført overskud. Punkt 4: Beslutning om meddelelse af decharge til medlemmer af bestyrelsen og direktionen Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge til medlemmer af bestyrelsen og direktionen i relation til den godkendte årsrapport for Punkt 5: Bemyndigelse til at erhverve egne aktier Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden indtil 30. april 2016 at lade Selskabet erhverve egne aktier, én eller flere gange, for en samlet nominel værdi på op til 10% af Selskabets aktiekapital, idet Selskabets beholdning af egne aktier efter en sådan erhvervelse ikke må overstige 10% af Selskabets aktiekapital. Vederlaget må højst afvige 10% fra den officielle, noterede kurs på Nasdaq Copenhagen på erhvervelsestidspunktet. Punkt 6: Godkendelse af vederlaget til bestyrelsen for indeværende regnskabsår Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for det indeværende regnskabsår godkendes. Det foreslås, at bestyrelsen bibeholder det samme vederlagsniveau som for Vederlagsstrukturen for bestyrelsen er baseret på et årligt grundhonorar på kr ( Grundhonoraret ) til hvert medlem af bestyrelsen. Bestyrelsesformanden modtager 3 gange Grundhonoraret, og næstformanden modtager 1,5 gange Grundhonoraret for deres udvidede opgaver. Alle bestyrelsesmedlemmer, som tillige er medlem af komitéer etableret af bestyrelsen, skal modtage et yderligere årligt fast honorar som vederlag for deres komitéarbejde. Medlemmer af Revisions- og og Risikokomitéen (Audit and Risk Committee), Vederlagskomitéen (Remuneration Committee), Nomineringskomitéen (Nomination Committee) og Transaktionskomitéen (Transaction Committee), skal modtage et årligt honorar på kr , og formanden for Revision- og Risikokomitéen (Audit and Risk Committee) skal modtage kr , mens formanden for Vederlagskomitéen (Remuneration Committee), Nomineringskomitéen (Nomination Committee) og Transaktionskomitéen (Transaction Committee) skal modtage 2 gange det årlige honorar for komitémedlemmer. Udover de ovennævnte honorarer, kan bestyrelsesmedlemmerne tillige få godtgørelse, når de rejser oversøisk til bestyrelsesmøder og kan få refunderet visse rimelige udgifter i forbindelse med udførelse af deres opgaver som bestyrelsesmedlemmer, og bestyrelsesformanden kan få refunderet rimelige udgifter til sekretærbistand i forbindelse med sine pligter som bestyrelsesformand. Punkt 7: Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på ét år i henhold til vedtægternes Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted. I henhold til vedtægterne skal bestyrelsen bestå af mindst fire og højest otte medlemmer valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår, at følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer genvælges: Lord Allen of Kensington Kt CBE, Thomas Berglund, Henrik Poulsen og Jo Taylor. Herudover foreslår bestyrelsen at vælge Cynthia Mary Trudell og Claire Chiang (fulde navn: Chiang See Ngoh) som nye medlemmer af bestyrelsen. Side 2

3 Jennie Chua stiller ikke op til genvalg på grund af aldersbegrænsningen i Selskabets vedtægter. Derudover søger Morten Hummelmose og Andrew Evan Wolff ikke genvalg som medlemmer af bestyrelsen henset til, at FS Invest II S.à r.l. har solgt sine aktier i Selskabet. Derudover foreslår bestyrelsen at genvælge Iain Kennedy som personlig suppleant for Jo Taylor. Se Bilag 1 for en beskrivelse af de nominerede kandidaters og suppleanters kvalifikationer og positioner, herunder information om kandidaternes øvrige ledelseshverv. Punkt 8: Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S som Selskabets revisor Vedtagelseskrav Alle dagsordenens punkter kan vedtages med simpel majoritet. Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr , fordelt i aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme. Aktionærens ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemmer fastsættes i forhold til det antal aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er onsdag den 8. april De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i Selskabets ejerbog samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget på registreringsdatoen med henblik på indførsel i Selskabers ejerbog, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Adgangskort Aktionærer der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 10. april 2015 kl. 23:59. Tilmeldingsblanketten er tilgængelig på Selskabets hjemmeside på Anmodning om adgangskort kan ske ved: - elektronisk registrering via Selskabets aktionærportal på eller via Computershare A/S hjemmeside, - at returnere en udfyldt, dateret og underskrevet tilmeldingsblanket med almindelig post til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, Danmark, pr. fax til (+45) , eller ved at e en scannet version til eller - at kontakte Computershare A/S pr. telefon (+45) , pr. til pr. fax to (+45) , eller ved personlig eller skriftlig henvendelse til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, Danmark. Fuldmagt Aktionærer kan, forudsat at de har anmodet om et adgangskort (se ovenfor), deltage personligt eller ved fuldmægtig på generalforsamlingen. Fuldmagtsblanketten er tilgængelig på Selskabets hjemmeside på Fuldmagter skal være Selskabet eller Computershare A/S i hænde senest fredag den 10. april 2015 kl. 23:59. Fuldmagter kan afgives som følger: - elektronisk via Selskabets aktionærportal på eller - ved at returnere en udfyldt, dateret og underskrevet fuldmagtsblanket med almindelig post til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, Danmark, pr. fax til (+45) , eller ved at e- maile en scannet version til Side 3

4 Brevstemme Aktionærer, som er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, er også berettiget til at brevstemme. Brevstemmeblanketten (som er den samme blanket, der bruges til at afgive fuldmagt) er tilgængelig på Selskabets hjemmeside på Brevstemmer skal være Selskabet eller Computershare A/S i hænde senest tirsdag den 14. april 2015 kl. 16:00. Brevstemmer kan afgives som følger: - elektronisk via Selskabets aktionærportal på eller - ved at returnere en udfyldt, dateret og underskrevet brevstemmeblanket med almindelig post til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, Danmark, pr. fax til (+45) , eller ved at e- maile en scannet version til Yderligere information Frem til og med dagen for generalforsamlingen vil yderligere oplysninger om generalforsamlingen være tilgængelig på Selskabets hjemmeside på herunder årsrapporten for 2014, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og dagsorden inklusiv de fuldstændige forslag. Der vil på generalforsamlingsdagen den 15. april 2015 være åbent for registrering af adgangskort fra kl. 15:00. Der vil blive serveret kaffe, the og kage før generalforsamlingen. Spørgsmål fra aktionærerne Aktionærer kan stille spørgsmål til bestyrelsen og direktionen på generalforsamlingen. Spørgsmål til dagsorden og øvrige dokumenter til brug for generalforsamlingen kan stilles skriftligt med almindelig post til ISS A/S, Attn.: Group General Counsel Bjørn Raasteen, Buddingevej 197, 2860 Søborg, Danmark, eller via e- mail til Sprog Den ordinære generalforsamling afholdes på engelsk i overensstemmelse med 5.6 i Selskabets vedtægter. Dette indebærer, at repræsentanter for Selskabet og dirigenten for den ordinære generalforsamling vil tale og foretage deres præsentationer på engelsk. Aktionærer kan vælge at tale dansk eller engelsk. Simultantolkning til dansk vil være tilgængelig på generalforsamlingen. Hovedtelefoner vil blive gjort tilgængelige. Webcast Bestyrelsesformandens og den administrerende direktørs beretning om Selskabets virksomhed vil blive sendt som webcast (live) på Selskabets hjemmeside, Webcasten vil også blive gjort tilgængelig på Selskabets hjemmeside efter generalforsamlingen. Sådan finder du vej Det er muligt at tage bil, bus eller tog til Tivoli Hotel & Congress Center, der er beliggende Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V, Danmark. Der er parkering mod betaling. København, 23. marts 2015 Bestyrelsen Side 4

5 Bilag 1: Bestyrelses- og suppleantkandidater Lord Allen of Kensington Kt CBE Valgt første gang i marts Født Britisk statsborger. Thomas Berglund Valgt første gang marts Født Svensk statsborger. Lord Allen er formand for bestyrelsen i Global Radio Group (og bestyrelsesmedlem i syv af dets datterselskaber), Boparan Holdings Ltd og 2 Sisters Food Group Ltd og bestyrelsesmedlem i Grandmet Management Ltd og Grandmet Development Ltd samt partner i Xseqour Partners. Endvidere er Lord Allen formand for det britiske arbejderpartis management board og Join In Trust Ltd og er ligeledes seniorrådgiver for Goldman Sachs Capital Partners og rådgiver for Boparan Holdings Ltd og Powerscourt. Tidligere har Lord Allen været CEO for Compass samt chief executive for Granada Group Plc. og ITV plc og executive chairman for Granada Media Plc. Lord Allen har også været formand for bestyrelsen i EMI Music, og medlem af bestyrelsen i Virgin Media Ltd og Tesco Plc. Endvidere har Lord Allen været formand for det britiske Røde Kors og medlem af arrangørkomitéen i London for de Olympiske og Paralympiske Lege (the London Organising Committee of Olympic and Paralympic Games) samt næstformand for 2012 budkomitéen for de Olympiske og Paralympiske lege. Thomas Berglund er president og CEO i Capio Holding AB (og har ledende stillinger i bestyrelsen og/eller direktionen i tolv af dets datterselskaber). Endvidere er Thomas Berglund medlem af direktionen i TA Consulting GmbH. Tidligere har Thomas Berglund været president og CEO for Securitas og CEO for Eltel. Bachelorgrad i økonomi og virksomhedsledelse fra Handelshögskolan i Stockholm. Omfattende erfaring med at lede og vækste internationale servicevirksomheder. Claire Chiang (fulde navn: Chiang See Ngoh) Ny bestyrelseskandidat. Født Singaporeansk statsborger. Revisor fra Institute of Management Accountants og tildelt æresdoktorgrader fra University of Salford, Manchester Metropolitan University og Southampton Solent University. Professionel erfaring med ledelse af multiindustrielle virksomheder, betydelige finansielle og kommercielle kompetencer samt omfattende bestyrelseserfaring. Claire Chiang er medstifter af Banyan Tree Hotels & Resorts, senior vice president i Banyan Tree Holdings Ltd. og formand for China Business Development. Claire Chiang er tillige formand for Banyan Tree Global Foundation Ltd. og bestrider ledelseshverv i tre datterselskaber og selskaber tilknyttet til Banyan Tree Holdings samt i fire familieejede selskaber. Claire Chiang er rådsmedlem i Singapores kinesiske handels- og industrikammer (Singapore Chinese Chamber of Commerce and Industry) og bestrider ledelseshverv i Wildlife Reserves Singapore Pte Ltd, Wildlife Reserves Singapore Conservation Fund og Mandai Safari Park Holdings. Endvidere er Claire Side 5

6 Bilag 1: Bestyrelses- og suppleantkandidater Chiang bestyrelsesformand eller -medlem i flere non-profit organisationer. Tidligere har Claire Chiang været Singapores nominerede medlem af parlamentet (Singapore Nominated Member of Parliament) valgt for to perioder ( ). Bachelorgrad i samfundsvidenskab fra University of Singapore og kandidatgrad i filosofi (sociologi) fra University of Hong Kong. Erfaring med etablering og ledelse i hotel- og hospitalitybranchen, international salgs- og forretningsudviklingserfaring, bred iværksættererfaring, human capital management og udviklingserfaring. Henrik Poulsen Valgt første gang i august Født Dansk statsborger. Henrik Poulsen er administrerende direktør for DONG Energy A/S og næstformand for bestyrelsen i Danfoss A/S. Endvidere er Henrik Poulsen uafhængig brancherådgiver for EQT og medlem af bestyrelsen i Danmark-Amerika Fonden og det Rådgivende Repræsentantskab i Danske Bank A/S. Tidligere har Henrik Poulsen været administrerende direktør og koncernchef for TDC A/S, driftsdirektør for Capstone/KKR i London og har bestridt forskellige hverv i LEGO, herunder vice president of Markets and Products. HA i international handel og cand.merc. i finansiering og regnskab fra Handelshøjskolen i Århus. International samt ledelseserfaring fra store internationale virksomheder. Jo Taylor Valgt første gang i august Født Britisk statsborger. Jo Taylor er managing director for EMEA i Ontario Teachers Pension Plan Board og leder af dets kontor i London og bestrider forskellige hverv som director og president i dets datterselskaber. Endvidere er Jo Taylor formand for bestyrelsen i Teodin Holdco AS (og et af dets datterselskaber) samt bestyrelsesmedlem i Helly Hansen Group AS, Frontier Holdco Ltd (og tre af dets datterselskaber), Premier Lotteries UK Ltd (og to af dets datterselskaber), Camelot Business Solutions Ltd (og to af dets datterselskaber), Busy Bees Benefits Holdings Ltd (og fem af dets datterselskaber) og Jaeger Eins Holdings Ltd. Tidligere har Jo Taylor bestridt en række ledelseshverv i både offentlige og private selskaber efter en 20 år lang karriere hos 3i Group Plc, hvor han var leder af venture, medlem af koncerndirektionen og investeringskomitéer samt administrerende direktør for et amerikansk investeringsdatterselskab. Bachelorgrad i historie fra University of London og en MBA fra Manchester Business School. Professionel erfaring med investering i internationale selskaber, bred erfaring med kapitalfonde og en lang række ledelsesmæssige roller i relation til arbejde med vækstvirksomheder. Side 6

7 Bilag 1: Bestyrelses- og suppleantkandidater Cynthia Mary Trudell Ny bestyrelseskandidat. Født Amerikansk statsborger. Cynthia Trudell er executive vice president, chief human resources officer for PepsiCo. Tidligere har Cynthia Trudell bestridt en række ledende drifts- og generelle ledelseshverv i General Motors Corporation og Brunswick Corporation herunder som president for IBC Vehicles (UK), chairman og president for Saturn Corporation (US) og president for Sea Ray Group (US). Hun har tillige været director for PepsiCo, Canadian Imperial Bank of Commerce og Pepsi Bottling Group, før PepsiCo opkøbte det. Bachelorgrad i kemi fra Acadia University (Nova Scotia), ph.d. (fysisk kemi) fra University of Windsor (Ontario), æresdoktorgrad i jura fra University of Windsor (Ontario), æresdoktorgrad i videnskab fra Acadia University (Nova Scotia), æresdoktorgrad i videnskab fra Ryerson University (Ontario) og æresdoktorgrad i videnskab fra University of New Brunswick. Driftsledelse og generel ledelseserfaring med global drift inden for industrien for varige forbrugsgoder og forbrugsprodukter, human capital management og strategiudvikling samt bred bestyrelseserfaring. Personlig suppleant for Jo Taylor Iain Kennedy Valgt som suppleant første gang i februar Født Britisk statsborger. Iain Kennedy er director for Direct Investing for Ontario Teachers Pension Plan Board (OTPP) i London. Som repræsentant for OTPP er Iain Kennedy bestyrelsesmedlem i Acorn Care and Education, Lowell Group, Bridon Group og Busy Bees samt en række holding og datterselskaber relateret til ovennævnte. Tidligere har Iain Kennedy bestridt en række ledelseshverv i private selskaber under en kapitalfondskarriere hos Duke Street, hvor han var partner og medlem af the Investment Committee og Gresham Private Equity. Kandidat i statskundskab, filosofi og økonomi fra Oxford University og revisor (Chartered Accountant) fra Institute Of Chartered Accountants In England and Wales. Professionel erfaring med investering i internationale selskaber, bred erfaring inden for kapitalfonde og en lang række ledelseshverv i vækstvirksomheder. Side 7

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 70 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S 1 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CVR-nr.: 14 70 72 04) Til aktionærerne i Københavns Lufthavne

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 145 SELSKABSMEDDELELSE 24. februar 2014 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S 1 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CVR-nr.: 14 70 72 04) Til aktionærerne i Københavns Lufthavne

Læs mere

Meddelelse nr. 02 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 02 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 02 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com CVR-nr.: 54879415 Side 1/3 13.

Læs mere

Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen

Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com CVRnr.: 54879415 Side 1/3 19. marts 2015 INDKALDELSE

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S Onsdag den 12. marts 2014 2 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

Danske Bank koncernen. ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013

Danske Bank koncernen. ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013 Danske Bank koncernen ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013 2 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSKE BANK A/S DANSKE BANK A/S AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1. Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2015. Fondskode DK0010274414

DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1. Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2015. Fondskode DK0010274414 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1 Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2015 Fondskode DK0010274414 2 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING Danske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling GN Store Nord A/S Ordinær generalforsamling Fredag den 21. marts 2014, kl. 10.00 CVR-nr. 24257843 2 / ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges.

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges. INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag 26. marts 2015, kl. 16.00 i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Langebrogade 1 Postboks 17 1001 København K Tlf. 3266 2000 Fax 3266 2175 www.danisco.com info@danisco.com 19. maj 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S Copenhagen, 2011-03-29 09:02 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse Nr. 04/2011 29. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 4. marts 2015. Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 4. marts 2015. Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 4. marts 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for, CVR-nr. 26 52 77 67 ("Selskabet"), indkalder hermed til Selskabets

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

Til Novo Nordisk A/S aktionærer

Til Novo Nordisk A/S aktionærer Til Novo Nordisk A/S aktionærer Februar 2008 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 12. marts 2008 kl. 16.30 på Radisson SAS, Falkoner Centret, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg. Dagsorden:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H+H International A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H+H International A/S Selskabsmeddelelse nr. 293, 2014 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Indkaldelse til ordinær

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Til NASDAQ Copenhagen 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse 6/2015. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TDC

Til NASDAQ Copenhagen 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse 6/2015. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TDC Til NASDAQ Copenhagen 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse 6/2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TDC Bestyrelsen for TDC A/S indkalder herved selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Novo Nordisk A/S

Generalforsamling i Novo Nordisk A/S Generalforsamling i Novo Nordisk A/S Scan QR-koden med din smartphone for at komme direkte til tilmeldingssiden Til Novo Nordisk A/S aktionærer Februar 2015 Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere