Artikel til KHT nr. 3, 2011: Deadline 3/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikel til KHT nr. 3, 2011: Deadline 3/10 2011"

Transkript

1 Michael H. Clemmesen Brevduer og fyrtårnsbesøg. Russisk efterretningsaktivitet og interesse i Danmark op mod 1. Verdenskrig. Denne artikel er den første af tre, som Ole Haaber opfordrede mig til at skrive, da han hørte om det forsknings og bogsprojekt, som jeg havde tumlet med i det sidste års tid. 1 De er biprodukter og prøver fra projektet. Bogen beskriver, hvordan Agadir krisen i 1911 og Balkan krisen i påvirkede gennemførelsen af 1909 forsvarslovene. Som mange af tidsskiftets læsere ved fra egen frustreret erfaring er et forsvarsforlig ikke ensbetydende med dets fulde finansiering og gennemførelse, og dette forlig blev specielt ved, at de planlagte strukturer fra sommeren 1914 blev aktiveret og testet gennem delvis mobiliserede i en langt længere periode, end dets politiske og militære fædre havde forudset. Under gravearbejdet i Rigsarkivet fandt jeg til min positive overraskelse, at den systematiske ødelæggelse af Generalstabens Efterretningssektions arkivalier, der fandt sted fra 9. april 1940 for at undgå, at oplysninger om efterretningsvæsenets netværk og agenter skulle falde i tyske hænder, ikke havde fundet alle relevante dokumentsamlinger. I Flådens Stabs arkivalier i den efterfølgende Marinestabs arkiv fandtes ud over egne efterretningsrapporter kopier af meldingerne fra sektionen i Generalstaben fra kriserne. I Krigsministeriets Mobiliseringskontors arkiv fandtes en pakke med bl.a. organisationssager og efterretningssamarbejde med Udenrigs og Justitsministerierne i perioden op til og med Ligeledes i Mobiliseringskontorets arkiv fandtes sagerne fra Forsvarsrådsmøderne i november I Udenrigsministeriets arkiv fandtes et læg med sager fra samarbejdet med Generalstaben i perioden lige før og efter 1. Verdenskrig. Alle tre artikler behandler fremmede efterretningstjenesters arbejde i Danmark, dvs. resultater af den kontraefterretningsvirksomhed, som Generalstaben gennemførte med nødvendig støtte fra centrale og lokale civile myndigheder. Det var en virksomhed, der blev ret hæmmet af, at spionage ikke var ulovlig i fredstid. Man fik først en spionagelov efter 1. Verdenskrigs udbrud. Dette betød, at man kun kunne reagere ved at sende udenlandske spioner ud af landet. Det var et åbent spørgsmål, hvordan man skulle reagere over for danske civile statsborgere, der arbejdede for en fremmed magt. De tre artikler behandler russisk henholdsvis britisk og tysk efterretningsvirksomhed i Danmark. I alle tre tilfælde var målet først og fremmest de potentielt fjendtlige stormagter, ikke dansk forsvar. Det betød, at virksomheden kun indirekte truede Danmarks sikkerhed. Hvis vi tillod den, ville Danmark acceptere en uneutral anvendelse af landets territorium. Artiklerne vil hverken behandle dansk efterretningstjeneste rettet mod udlandet for at give strategisk og taktisk varsel eller de forberedte stay behind netværk, der skulle virke bag en invaderende fjendes linjer. Disse emner er behandlet i den kommende bog. 1

2 Russiske brevduer i Esbjerg og Bredgade 20. Århundredes første sag om udenlandsk efterretningsvirksomhed i landet skyldtes en melding fra en helt udeforstående person, der i foråret 1904 havde rapporteret, at der i Esbjerg fandtes et Brevdueslag, der var anlagt i langt større Stil end selv de største Slag her i Landet, og hvis Duer tilmed ikke deltog i de danske Brevdueforeningens Flyvninger. Oberstløjtnant Anders L. Hansen, den senere Generalstabschef, der på dette tidspunkt var ansvarlig for Generalstabens brevduesager, blev samme sommer sendt på tjenesterejse til Jylland for at undersøge sagen. Anders L. Hansen, der som Generalstabsofficer og senere som chef for Generalstaben var en central person i opbygningen af hærens efterretningsvæsen fra 1906 til vinteren (Rigsarkivet) Ved kontakt til Esbjergs borgmester fandt han ud af, at slaget var blevet etableret omkring fem år tidligere. Det rummede duer og formentes at komme fra Hamborg. Det trænede med flyvninger til Kiel, København og over søen til England. Det var ejet af en Telegrafist Lassen, man ikke kendte i byen, og duerne blev passet af en pensionist, der modtog de nødvendige penge ved postanvisninger fra København. Med borgmesterens billigelse blev der sat en betjent på sagen, som skulle telegrafere, når der blev sendt duer til København med jernbanen. I hovedstaden skulle en civilklædt betjent så følge pakken til modtageradressen. Her ventede man imidlertid forgæves, fordi de ventede dueforsendelser ikke fandt sted. Gennembruddet kom, da man i 1905 fandt ud af, at ejeren var telegrafist og translatør Johan Theodor 2

3 Lassen Ørnfelt, der var bosat i den russiske kirke i Bredgade i København. Han kom periodevis til Esbjerg for at inspicere sine duer. I foråret 1906 satte man Generalstaben den nye chef for efterretningsbureauet, kaptajn Anton Albert Timm, til at undersøge sagen for om muligt at bekræfte forbindelsen til den russiske stat. Lassen antoges sikkert at være knyttet til den russiske Legation. Timm fik mistanke om, at den danske telegrafbestyrer i Esbjerg, Wilhelm Westergaard, der var en bekendt af Lassen, var involveret i sagen. Han blev bleg, da kaptajnen afhørte ham, og ville høre, om der var tale om en retslig undersøgelse. Efter samtalen, hvor Westergaard nægtede at udtale sig yderligere, var Timm ikke i tvivl om sammenhængen, og politiet bidrog nu med at undersøge, til hvem telegrafbestyrelsen derefter skrev brev til for at fortælle om afhøringen. Hans virksomhed skulle i øvrigt undersøges af hans foresatte, dvs. chefen for det statslige telegrafvæsen, telegrafdirektør Niels Rasmussen Meyer. Meyer var direktør fra 1897 til Han tog sig af sagen, og efter at have afhørt Westergaard kunne han skrive, at denne 8 9 år tidligere havde haft et møde med Lassen, hvor han blev bedt om at tage sig af brevduestationen. Westergaards tvivl om, hvorvidt det var foreneligt med hans tjeneste som telegrafbestyrer, blev beroliget af den russiske militærattaché, der også var til stede. Den russiske officer havde fortalt, at det danske Krigsministerium havde givet tilladelse til oprettelse af stationen, og meddelte, at duerne blev trænet i forbindelse til England og Hamborg, og at der fandtes et lignende dueslag i København. Lassen, der nu kaldte sig Ørnfeldt, blev afhørt af Telegrafdirektøren i august Ørnfeldt havde i mange år været i russisk tjeneste i Fjernøsten, var russisk gift. Han var i 1895 blevet spurgt, om han ville påtage sig ansvaret for den brevduestation, der var etableret ved den russiske kirke. Dette havde han accepteret, efter den russiske gesandt havde forsikret ham om, at der intet ulovligt var ved stationen. Angiveligt havde den russiske militærattaché fået tilladelse til den i det danske Krigsministerium. Nogle år senere fulgte etableringen af stationen i Esbjerg, og Ørnfeldts årlige honorar på 500 kr blev nu øget til kr, og han fik fribolig i præstegården. Han trænede duerne efter en plan lagt af militærattachéen. Under den russiskjapanske krig havde han på grund af den danske neutralitetserklæring afgivet arbejdet i Bredgade til en duepasser udsendt fra Rusland. Den russiske gesandt havde i øvrigt meddelt Ørnfeldt, at alt vedrørende duerne var strengt fortroligt, og at det ville blive betragtet som Forrædderi mod Rusland at tale med udeforstående om sagen. I sin rapport konstaterede Meyer, at Ørnfeldts Forklaringer paa flere Punkter forekom mig vaklende og usikre. Han blev spurgt om, hvorfor han ikke havde undersøgt, om hans aktivitet var lovlig, men havde svaret, at militærattachéens tilsagn var tilstrækkeligt. Han sagdem at han havde været bange for, at Telegrafdirektøren i 1895, oberstløjtnant Heinrich Høncke, ikke var ham venligt stemt og ville afslå. 3

4 Kaptajn Anton Albert Timm, Anders L. Hansens afløser som leder af efterretningsbureauet. (Rigsarkivet) Timm rapporterede om den nu fuldt belyste sag til Krigsministeriet. Efterretningsvirksomheden var ikke rettet direkte mod Danmark, men brevduestationerne ville dog i paakommende Tilfælde af en fremmed Magt kunne blive betragtede som uforenelige med Danmarks absolutte Neutralitet. Sagen gjorde, at Generalstaben i foråret 1907 konkluderede, at kontraefterretningstjenesten måtte bygges på en rationel ordning, der dækkede hele landet. Et væsentligt element ville være et samarbejde mellem staben og de lokale politimyndigheder i byer og på landet. Det skulle hvile på et rent tjenstligt grundlag, dvs. at Justitsministeriet bad politimyndighederne om at være opmærksom på muligheden af spionage o.l. De kunne så enten rapportere observationer til Generalstaben direkte eller eventuelt gennem Justitsministeriet. Når det indenlandske efterretningsvæsen var opbygget efter planen fra 1906 kunne også dets efterretningsmænd bidrage med observationer. For Københavns vedkommende, var det først og fremmest opdagelsespolititiet, der skulle være opmærksom på muligheden af spionage. Man kunne støtte chefen for dette politikorps ved at støtte ham med en hjælper, en yngre, energisk og dygtig Politimand, som man forberedte til ved mobilisering at indgå i Hærens Overkommando. Han skulle allerede i fredstid bidrage til Generalstabens efterretningstjeneste. Den pågældende var indstillet til Krigsministeriet med et foreslået årligt honorar af 200 kr. I april 1908 afslog Krigsministreriet med det argument, at ansættelsens relevans forudsatte den spionagelov, som endnu ikke eksisterede. 2 4

5 Zarens nye flåde Medens brevduesagen havde knyttet sig til perioden før , hvor russerne betragtede englænderne som en lige så sandsynlig fjende som tyskerne, hænger den intensiverede flådeefterretningsvirksomhed i årene op mod 1. Verdenskrig sammen med genopbygningen af den russiske Østersøflåde mod Tyskland og som zarens prestigesymbol. Et års tid efter nederlaget til Japan var zar Nikolaj II blevet enig med flådeledelsen om, at man hurtigst muligt skulle bygge en ny stormagtsflåde til erstatning for den, der var gået tabt i krigen i Tushimastrædet. I 1906 blev der etableret en central Flådegeneralstab, der kunne stå for genopbygningsplanlægningen. Byggeriet af en nye moderne slagflåde ville koste enorme summer, og ledelsen af den dårligt udrustede hær, der ikke kunne se nogen logisk begrundelse for en sådan resurseanvendelse, fik af zaren, iført admiralsuniform, blot svaret, lad os søofficerer afgøre flådespørgsmål. I 1908 havde den nye stab udarbejdet en tiårsplan for udbygningen, og arbejdet med at bygge fire moderne slagskibe til Østersøen startede året efter. I 1911 blev det med en ny marineminister som drivkraft besluttet at starte en tilsvarende opbygning af en moderne flåde i Sortehavet mod Tyrkiet, her bl.a. med tre moderne slagskibe. Det relativt langsomme beslutningsforløb var en følge af, at Dumaen ønskede at sikre sig, at de mange penge ikke blot nærede den notorisk korrumperede marineforvaltning. I sommeren 1912 fulgte imidlertid bevillinger af bl.a. 4 slagkrydsere, 8 moderne lette krydsere, 36 destroyere og 18 undervandsbåde til Østersøflåden, og man besluttede at opbygge Reval (Tallinn) som denne flådes primære støttebase. Fra 1907 til 1913 voksede det russiske marinebudget med næsten 180 % og nåede et niveau, der var højere end Tysklands. Normalt ville et slagskib kunne blive færdigt på tre år, dvs. med de første fire slagskibe klar i 1912, men den russiske skibsbygningsindustris lave niveau betød, at det kun var de mindre enheder, der nåede at blive klar før krigsudbruddet i Medens den besluttede flådestrategi for Østersøen i hovedsagen var defensiv, med flådens baseret bag beskyttende minefelter, ønskede Østersøflådens chef, admiral Nikolaj von Essen, at supplere denne med offensiv indsats med minering ved den tyske kyst. 3 Nysgerrige russiske søofficerer Den nye russiske aktivitet blev klar for Danmark i maj modtog chefen for Flådens Stab, kommandør Jøhnke, en rapport fra chefen fra en af flådens torpedobådsdivisioner. I løbet af vinteren havde tre civilklædte, russiske søofficerer angiveligt opholdt sig på Langeland for herfra at observere den tyske flådes øvelser. Staben orienterede 18. maj Udenrigsministeriet, der tre dage senere undrede sig over, at Fyrmesteren ikke havde meldt tidligere. Derefter gik Jøhnke i gang med at undersøge sagen yderligere, hvilket lettedes af, at han i løbet af sommeren blev sejlet rundt i landet som fungerede som stabschef ved Øvelseseskadren. Han kunne derfor forløbet i slutningen af oktober klarlægge. Fyrmesterens reaktion havde været endnu mere sløv end oprindeligt antaget. To russerne havde rent faktisk allerede i begyndelsen af august 1909 opholdt sig ved Keldsnor Fyr på Langelands sydøstkyst. De havde opgivet at være journalister fra Sankt Petersborg og Moskva med navnene Blomberg og Norbech og havde 9. august 1909 søgt at komme til at bo hos fyrmesteren, men var blevet afvist. De var ankommet med en motorbåd fra Korsør, som de havde lejet fire dage tidligere. Fiskerne, som de havde lejet båden af, indvilligede derefter i at tage russerne ud på Bæltet, 5

6 hvor de kunne observerede den tyske flådes passage på tæt hold. Derefter var russerne blevet sat i land i Nakskov, hvorfra de ville rejse hjem via Tyskland henholdsvis Sverige. Lodser i Korsør kunne melde, at noget tilsvarende havde fundet sted i september To tysktalende udlændinge, som selv erklærede, at de var russiske søofficerer, havde ytret ønske om at følge de tyske øvelser. 9. september 1911, under Agadir krisens mest intense periode, indberettede politibetjent Jens Volkersen fra Tranebjerg, at han efter ordre i Ballen på østkysten af Samsø havde undersøgt rygter om, at en udenlandsk fremmed Mandsperson i de sidste Dage skal have udspioneret den tyske Flaade. Volkersens undersøgelse bekræftede rygtet. En udlænding, der talte tysk med russisk accent, havde med kikkert fulgt øvelsen og nedskrev i en bog, hvad han så. I mulig udstrækning havde han i en lejet vogn fulgt med den tyske flåde mod syd. Han havde senere iagttaget den tyske flåde fra vandtårnet i Brundby, hvor han boede. Betjenten fandt ud af, at udlændingen var løjtnant Boris Wiekitzky, Sankt Petersborg, der kom fra en torpedobåd på besøg i Aarhus. Russeren sendte et telegram fra Tranebjerg telegrafstation til en Steve. Glasgow med en kort sætning på latin. Tranebjerg telegrafstation, som russerne anvendte til at afsendelse af kodesignal om den tyske flådes bevægelser under Agadirkrisens højdepunkt. (Samsø Egnsarkiv) I maj 1912 havde L. Fanshaw og M. Schuhoff, Landsmand fra Rusland besøgt Gedser Fyr. Samme måned havde L. Fanshaw og L. Schuberth, der nu angiveligt var studenter fra Petersborg, Tranekjær Fyr på Langeland, og ikke navngivne russere Omø samt Albuen på Lolland. L. Fanshaw møder vi nedenfor, nu som kaptajnløjtnant, under den middag som den britiske marineattaché, kommandør Watson, gav senere samme måned på Hotel Phønix. Her fortalte han de deltagende danske officerer fra Flådens Stab, at han var kommet fra Tyskland på rekreationstur. 6

7 Flådens Stab vurderede i sommeren 1912, at målet med den russiske aktivitet var Forsøg på fra russisk Side at oprette Kystudkig paa danske Fyr ved Hovedpassagerne. Staben begyndte nu aktivt at følge den russiske efterretningsvirksomhed. Afdelingschefen for Flådens Stabs Taktiske Afdeling, kaptajn Victor Lorenz Lorck, sendte i begyndelsen af september 1912 premierløjtnant Alf Trolle, tidligere deltager i Mylius Erichsenekspeditionen, til Aalborg. Det skete efter en avisnotits i byen om fremmede besøgende i Hals med titlen hvem er de og hvad er Maalet?. Han fandt ud af, at to russiske søofficerer en uge tidligere var ankommet med bil fra byen til Hals for her at leje en motoryacht. Navnene havde været Baron von Huhn og von Schubert eller Senchau. Igennem den interesse, som russerne stadig viste i udsigten fra hans tårn, havde fyrmester Ryder på Keldsnor nu lært, at han ikke skulle holde oplevelserne for sig selv. I juli 1912 måtte Flådens Stab understrege over for ham, at han ikke behøvede at skrive direkte til ministeren. Lorck belærte ham om, at det var indlysende, at Ministeriet selvfølgelig ikke kunde give Tilladelse til, at Fyrvæsenets Personale traadte i Forbindelse med fremmede Magters Repræsentanter eller Agenter i den Hensigt at skaffe disse Oplysninger om, hvad der foregik i de danske Farvande. 4 Kulminationen af den russiske flådes interessemarkering: Østersøflådens besøg i september 1912 Den nye, mere selvsikre optræden af den russiske flåde, som de rejsende søofficerer var et symptom på, blev synlig for enhver i I løbet af første måneder af året havde det som i 1910 af stormagtsflåderne kun været den tyske, der rutinemæssigt anvendte danske farvande, herunder både i og ved de indre danske farvande syd for Sjælland, i Skagerrak og ved Færøerne. I slutningen af maj havde Højsøflåden gennemført en øvelse i danske farvande med 23 større enheder slagskibe og krydsere og 32 torpedobåde. Dette normalbillede førte til engelsk og russisk nervøsitet for, at Danmark ville føle sig presset til at lukke stræderne i en krig og til tyske forventninger som, at det kunne ske. Få dage senere rapporterede den britiske gesandt i København om en artikel i Politiken, der refererede et indlæg af den nationalistiske flådeskribent Grev Reventlow i Deutsche Tageszeitung den 1. juni om Danmarks strategiske situation. Reventlow understregede, at Tyskland som en helt naturlig ting på forhånd måtte reagere på mulige alvorlige vestlige krænkelser af dansk neutralitet. Hvis krigen brød ud kan Danmark lige så godt se i øjnene, at landets interesse bedst kunne tjenes ved ubetinget at søge en militær union med Tyskland. Enhver hemmelig forståelse med Tysklands fjender ville være indlysende skadelig. Dette fremkaldte en officiel dansk reaktion. I juli understregede den danske regeringsleder og forsvarsminister, Klaus Berntsen, i en tale i Roskilde, at det var regeringens faste vilje at ville opretholde en effektiv neutralitet, effektiv i modsætning til kun at gøre, hvad der svarede til at opsætte skilte med Ingen Adgang, dvs. en henvisning til den radikale løsning. Danmark søgte ingen alliancer eller eventyr, men man ville etablere et neutralitetsforsvar, der dog også skulle virke som en opmuntring for en stormagt til at komme Danmark til hjælp. Den tyske optræden fortsatte dog. I slutningen af september 1911 understregede en britisk indberetning den utilfredshed, der eksisterede bag de danske fiskere på grund af de skader på fangstredskaber, som den konstante tyske flådetilstedeværelse medførte. 7

8 Nu noterede briterne sig, at situationen ændrede sig, idet den russiske regering meddelte Danmark, at Østersøflåden under den aktivistiske viceadmiral Nikolaj von Essen ville ankomme 2. oktober til danske farvande med hele sin styrke og ankre i Køge Bugt. Den britiske gesandt understregede, at dette fremhævede den fornyede interesse som Rusland viser for Østersøen og for, at adgangen til dette havområde skulle holdes fri og åben for alle nationers flåder. 5 I sin årsrapport fra begyndelsen af 1912 om situationen i Danmark i 1911 tog gesandten igen dette spørgsmål op. Han startede med at konstatere, at danskerne var ved at give efter i pessimisme på grund af det konstante og overvældende tyske pres. Den eneste mulige modvægt var de andre stormagter, der var interesseret i Danmarks overlevelse, herunder Rusland, der ganske vist nu markerede en interesse i at holde Stræderne åbne, men som endnu ikke havde genopbygget en flåde, der kunne støtte denne politik. Frankrig og U.S.A. var ganske vist interesserede, men fjerne. Det eneste land, der kunne gøre noget effektivt ved sagen var Storbritannien. Rusland havde i begyndelsen af året sendt en ny gesandt, Baron von Buxhöveden, til København, og han havde arbejdet energisk for at genoplive sit lands indflydelse i Danmark. Et middel, han havde anvendt, havde været besøg af russiske krigsskibe, startende i august med successive besøg af destroyerflotiller ved Langelinie og afsluttet i september med Østersøflådens opankring i Køge Bugt. Den britiske gesandt roste det russiske initiativ, der var sammenfaldende med Agadir krisen, men så det forhold, at den danske presse ikke gav nogen nøjagtig dækning af besøget som endnu et tegn på den danske underdanighed og forsigtighed i forhold til Tyskland. 6. februar uddybede gesandten sin rapport med at sende en rapport med en oversættelse af den ledende artikel fra Hamburger Nachrichten fra 2. februar med titlen Den glemte Østersø om den russiske flådes tilbagevenden til den strategiske scene, noget der ville få betydning efter nogle år, når den planlagte udbygning havde fundet sted. Den russiske styrke kunne anvendes mod Kiel og derigennem hindre en anvendelse af kanalen. Den kunne også optræde ud for den mecklenburgske pommerske kyst kun 150 km fra Berlin. Det var nødvendigt for Tyskland at opbygge en flådestyrke i Østersøen, der kunne afbalancere den russiske. 6 Den russiske markering af sin interesse i Stræderne, og at disse ikke kom under tysk kontrol, kulminerede i von Essens Østersøflådes besøg i København september Det skete i direkte forlængelse af Royal Navys tilsvarede understregning af interesse gennem det første større flådebesøg i årevis. Medens 1. Krydsereskadres fire helt nye slagkrydsere lå på Københavns Red i dagene ventede von Essens skibe i Køge Bugt. 8

9 Admiral von Essens mest slagkraftige enheder på Københavns Red i slutningen af september under det kombinerede britisk russiske flådebesøg, efter at russerne fik lov til at forlade venteområdet i Køge Bugt. Fra højre mod venstre hækken af slagskibet ZAREVITJ, stævnen af den moderne panserkrydser RURIK, von Essens flagskib, i midten slagskibet SLAVA samt fjernere de to slagskibe ANDREI PERVOZVANNIJ og IMPERATOR PAVEL samt helt til venstre den beskyttede krydser ADMIRAL MAKAROV. Det var næsten alle de større enheder, som Østersøflåden da rådede over. (Forsvarets Bibliotek) 1 Ender i bogen: Det lille land før den Store Krig. De danske farvande, stormagtsstrategier, efterretninger og forsvarsforberedelser omkring kriserne , der udkommer i 1912 på Syddansk Universitetsforlag. 2 Rigsarkivet. Krigsministeriet. 5. Kontor. Skrivelser. Efterretningsvæsen Pk. 50. Generalstaben. Fortroligt. F. Nr. 69 af til Krigsministeriet, Brevduesagen i Esbjerg. Med: Kaptajn A.A. Timm af Generalstabens taktiske Afdeling. Fortroligt. Bilag Nr. 1 af til Generalstabens taktiske Afdeling Brevduesagen i Esbjerg. Telegrafdirektøren. Fortroligt. Bilag Nr. 2. af Telegrafdirektøren. Fortroligt. Bilag Nr. 3 af Citeret i Pertti Luntinen: The Imperial Russian Army and Navy in Finland , Helsinki 1997, p For starten af flådeopbygningen, se pp René Greger: The Russian Fleet , London 1972, pp Hew Strachan: The First World War, pp Rigsarkivet. Marinestaben. A. Emneordnede sager. Efterretningssager m.m., Pk. 34. Marineministeriet til Udenigsministeriet af Udenrigsministeriet Fortroligt til Marineministeriet af Fyrdirektøren A. Nr til Marineministeriet af (vedlagt Fyrmester Chr. Ryders indberetning af ). Marineministeriet No til Flaadens Stab af Chefen for Torpedobaadsdivisionen Søbjørnen No. 12 til Flaadens Stab af Chefen for Flaadens Stab No. 89.til Marineministeren af Marineministeriet Nr til Udenrigsministeriet af Chefen for Kystudkigsvæsenet Fortroligt No. 43 af til Herr Kaptajn Lorck. Flaadens Stab brev af til Fyrmester Ryder. Premierløjtnant Alf Trolle, Fortroligt til Marineministeriet af Udenrigsministeriet Fortroligt 13.Y.4 tilbagesendelse til Marineministeriet af Trolles rapport af Udateret notatudkast fra sommeren 1912 med titlen: Forsøg på fra russisk Side at oprette Kystudkig paa danske Fyr ved Hovedpassagerne. Rapport. Lørdagen den 9 September 1911 underskrevet af J. Volkersen. Politibetjent. (Jf. Samsø Egnsarkiv født og landbetjent på øen til ca. 1926). Telegrafdirektøren af til Hr. Kømmandør Garde, Marineministeriet. 5 The National Archives of United Kingdom. FO 211/282. German Naval Activity in Danish Waters , No 44, Sir Conyngham Greene to Sir E. Grey, No. 54, Copenhagen , No. 71 af , No. 72 af The National Archives of United Kingdom. FO 211/287 og FO 371/1360. Annual Report for Denmark for the Year 1911 of samt No. 9 af

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Det lille land før den store krig

Det lille land før den store krig Det lille land før den store krig Michael H. Clemmesen Det lille land før den store krig De danske farvande, stormagtsstrategier, efterretninger og forsvarsforberedelser omkring kriserne 1911 13 Syddansk

Læs mere

men jeg var ikke i stand til at trække forbindelsen fra disse til overvejelser og beslutning december 1914 til august 1915

men jeg var ikke i stand til at trække forbindelsen fra disse til overvejelser og beslutning december 1914 til august 1915 Jeg har nu i et antal år beskæftiget mig med Tunestillingens baggrund. Det skete først rimeligt grundigt under forarbejdet til behandlingen af værnene under 1. Verdenskrig i den lille bog The Danish Armed

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Artikel til KHT nr. 1, 2012

Artikel til KHT nr. 1, 2012 Michael H. Clemmesen 16.3.2012 Mistænkelige opkøb af fast ejendom og marineagenter i Jylland. Tysk efterretningsaktivitet i Danmark op mod 1. Verdenskrig. Denne artikel er så den tredje med resultater

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab.

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab. Vi har rekronstrueret en typisk tysk barak i 3d, som de så ud mange steder i Danmark. I begyndelsen af krigen ankom færdige moduler fra Tyskland, dvs. vægge af en meter i bredden med eller uden vinduer

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Status for afstrømningsdata fra 2005 som benyttes i det Marine Modelkompleks.

Status for afstrømningsdata fra 2005 som benyttes i det Marine Modelkompleks. Status for afstrømningsdata fra 5 som benyttes i det Marine Modelkompleks. Lars Storm Jørgen Bendtsen Danmarks Miljøundersøgelser Status for afstrømningsdata fra 5 som benyttes i det Marine Modelkompleks.

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/1

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/1 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/1 Bidragyderne Margit Bech Larsen Mag.art. i historie fra Københavns Universitet 2010, museumsinspektør og nu ph.d.-stipendiat. Før ansættelsen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Stor dansk triumf ved EM

Stor dansk triumf ved EM Stor dansk triumf ved EM 14 Åbningsceremonien ved EM politi i Prag Prag i brydning i De danske brydere hentede historisk flot EM-sølv og en plads. Af Morten Ahlefeldt Hansen - landstræner politilandsholdet

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

VÅBEN NA KA MA LA SkH Sm Form Skade AS Mag. InI AR.455 Webley Mk. 6 5/+6 12/+0 25/-4 50/-7 2 --- D 3d6+3 0,3 6 skud 1d4 16

VÅBEN NA KA MA LA SkH Sm Form Skade AS Mag. InI AR.455 Webley Mk. 6 5/+6 12/+0 25/-4 50/-7 2 --- D 3d6+3 0,3 6 skud 1d4 16 10 5 1 2d4 45 Slag 1d4+4 17 1d4 17 Dolk 2d6+4 8 1d4 8 Kolbe 2d4+4 10 1d4+1.455 Webley Mk. 6 5/+6 /+0 25/-4 50/-7 2 --- D 3d6+3 0,3 6 skud 1d4 16 35 år, 185 cm og 88 kg. God opdragelse Overklasse tilknytning

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2015

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2015 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2015 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2015 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2015 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 2kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Nye brintbiler i Aalborg Kommune Juni 2015 Side 1 Officiel åbning af brint tankstation i Gladsaxe Stationen åbnede officielt i april 2015

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 1kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Side 1 Brintbiler på vej til Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018 op imod 50% af bilparken i 2050. Hyundai: Toyota: Honda: Andre:

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Fremtidens krige udkæmpes på nettet Illustrer...

Fremtidens krige udkæmpes på nettet Illustrer... Fremtidens krige udkæmpes på nettet KRIGSTEKNOLOGI: Cyberkrigen vil i fremtiden rase via massive hackerangreb og skjult cyberspionage. Kina har allerede en hær på titusindvis af militære cyberspioner,

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2003 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 x Ultimo juli 2002 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Aabenraa Kommune. Som aftalt fremsendes vedlagt ansøgning om at forblive på adressen Askelund 10 med vort arrangement.

Aabenraa Kommune. Som aftalt fremsendes vedlagt ansøgning om at forblive på adressen Askelund 10 med vort arrangement. INDGÅET 1 3 MAJ 2013 Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune Teknik og Miljø Att. Christian Knudsen Skælbækvej 2 6200 Aabenraa Meldgaard Holding A/S Askelund 10 Postboks 1027 DK- 6200 Aabenraa TIf. +45 74 33

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

OM ZEPPELINERE, FORSVARET AF KØBENHAVN, BLOKADEN AF TYSKLAND OG

OM ZEPPELINERE, FORSVARET AF KØBENHAVN, BLOKADEN AF TYSKLAND OG OM ZEPPELINERE, FORSVARET AF KØBENHAVN, BLOKADEN AF TYSKLAND OG SPIONANKLAGEN MOD RITMESTER FREDERIK MOLTKE Den 14. juni 1916 var tre mænd til stede ved en arbejdsfrokost på en Londonrestaurant. To sad

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2004 Ultimo juli 2004 var der i Århus Amt 50 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Midtvejsberetning fra Tornbjerg: A bientôt Marseille!

Midtvejsberetning fra Tornbjerg: A bientôt Marseille! Midtvejsberetning fra Tornbjerg: A bientôt Marseille! Dramatikstudieretningerne 1.fDr og 2.fDr på Tornbjerg Gymnasium deltager i et 2-årrigt Commeniussamarbejde, som indebærer bidrag til to teaterfestivaler

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 3kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Toyota Mirai brintbil lanceret i Danmark September 2015 Side 1 Brintbiler på markedet i Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0259 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER PS (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En strategi for støtte til fremme af danske virksomheder Side 02 Fokusområder Side

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse Beboerinformation Måløv Park december 2003 Affald ved varmemesterkontoret I sidste beboerinformation meldte afd.best. ud at der ikke må hensættes affald på den lille plads ved varmemesterkontoret. Ejendomsfunktionærer

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Struensee forsøgte gennem sine 16 måneder ved magten. i begyndelsen af 1770 erne at transformere den danske stat

Struensee forsøgte gennem sine 16 måneder ved magten. i begyndelsen af 1770 erne at transformere den danske stat Kabinetsordrer Struensee forsøgte gennem sine 16 måneder ved magten i begyndelsen af 1770 erne at transformere den danske stat fra en konservativ lidt langsommelig stat til et moderne oplystmønstersamfund

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2015 Kontor: Sikkerheds-

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN C607/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN C607/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN C607/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om visse forhold vedrørende Statsministeriets tidligere pressechef 1. På statsrevisorernes møde den 14. september

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Landsdækkende Præmieflyvning

Landsdækkende Præmieflyvning K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R A L L E K A N V Æ R E M E D Landsdækkende Præmieflyvning fra LIMBURG I T YSKLAND s ø n d a g d. 1 9. a u g u s t 2 0 0 7 K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R

Læs mere