Artikel til KHT nr. 3, 2011: Deadline 3/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikel til KHT nr. 3, 2011: Deadline 3/10 2011"

Transkript

1 Michael H. Clemmesen Brevduer og fyrtårnsbesøg. Russisk efterretningsaktivitet og interesse i Danmark op mod 1. Verdenskrig. Denne artikel er den første af tre, som Ole Haaber opfordrede mig til at skrive, da han hørte om det forsknings og bogsprojekt, som jeg havde tumlet med i det sidste års tid. 1 De er biprodukter og prøver fra projektet. Bogen beskriver, hvordan Agadir krisen i 1911 og Balkan krisen i påvirkede gennemførelsen af 1909 forsvarslovene. Som mange af tidsskiftets læsere ved fra egen frustreret erfaring er et forsvarsforlig ikke ensbetydende med dets fulde finansiering og gennemførelse, og dette forlig blev specielt ved, at de planlagte strukturer fra sommeren 1914 blev aktiveret og testet gennem delvis mobiliserede i en langt længere periode, end dets politiske og militære fædre havde forudset. Under gravearbejdet i Rigsarkivet fandt jeg til min positive overraskelse, at den systematiske ødelæggelse af Generalstabens Efterretningssektions arkivalier, der fandt sted fra 9. april 1940 for at undgå, at oplysninger om efterretningsvæsenets netværk og agenter skulle falde i tyske hænder, ikke havde fundet alle relevante dokumentsamlinger. I Flådens Stabs arkivalier i den efterfølgende Marinestabs arkiv fandtes ud over egne efterretningsrapporter kopier af meldingerne fra sektionen i Generalstaben fra kriserne. I Krigsministeriets Mobiliseringskontors arkiv fandtes en pakke med bl.a. organisationssager og efterretningssamarbejde med Udenrigs og Justitsministerierne i perioden op til og med Ligeledes i Mobiliseringskontorets arkiv fandtes sagerne fra Forsvarsrådsmøderne i november I Udenrigsministeriets arkiv fandtes et læg med sager fra samarbejdet med Generalstaben i perioden lige før og efter 1. Verdenskrig. Alle tre artikler behandler fremmede efterretningstjenesters arbejde i Danmark, dvs. resultater af den kontraefterretningsvirksomhed, som Generalstaben gennemførte med nødvendig støtte fra centrale og lokale civile myndigheder. Det var en virksomhed, der blev ret hæmmet af, at spionage ikke var ulovlig i fredstid. Man fik først en spionagelov efter 1. Verdenskrigs udbrud. Dette betød, at man kun kunne reagere ved at sende udenlandske spioner ud af landet. Det var et åbent spørgsmål, hvordan man skulle reagere over for danske civile statsborgere, der arbejdede for en fremmed magt. De tre artikler behandler russisk henholdsvis britisk og tysk efterretningsvirksomhed i Danmark. I alle tre tilfælde var målet først og fremmest de potentielt fjendtlige stormagter, ikke dansk forsvar. Det betød, at virksomheden kun indirekte truede Danmarks sikkerhed. Hvis vi tillod den, ville Danmark acceptere en uneutral anvendelse af landets territorium. Artiklerne vil hverken behandle dansk efterretningstjeneste rettet mod udlandet for at give strategisk og taktisk varsel eller de forberedte stay behind netværk, der skulle virke bag en invaderende fjendes linjer. Disse emner er behandlet i den kommende bog. 1

2 Russiske brevduer i Esbjerg og Bredgade 20. Århundredes første sag om udenlandsk efterretningsvirksomhed i landet skyldtes en melding fra en helt udeforstående person, der i foråret 1904 havde rapporteret, at der i Esbjerg fandtes et Brevdueslag, der var anlagt i langt større Stil end selv de største Slag her i Landet, og hvis Duer tilmed ikke deltog i de danske Brevdueforeningens Flyvninger. Oberstløjtnant Anders L. Hansen, den senere Generalstabschef, der på dette tidspunkt var ansvarlig for Generalstabens brevduesager, blev samme sommer sendt på tjenesterejse til Jylland for at undersøge sagen. Anders L. Hansen, der som Generalstabsofficer og senere som chef for Generalstaben var en central person i opbygningen af hærens efterretningsvæsen fra 1906 til vinteren (Rigsarkivet) Ved kontakt til Esbjergs borgmester fandt han ud af, at slaget var blevet etableret omkring fem år tidligere. Det rummede duer og formentes at komme fra Hamborg. Det trænede med flyvninger til Kiel, København og over søen til England. Det var ejet af en Telegrafist Lassen, man ikke kendte i byen, og duerne blev passet af en pensionist, der modtog de nødvendige penge ved postanvisninger fra København. Med borgmesterens billigelse blev der sat en betjent på sagen, som skulle telegrafere, når der blev sendt duer til København med jernbanen. I hovedstaden skulle en civilklædt betjent så følge pakken til modtageradressen. Her ventede man imidlertid forgæves, fordi de ventede dueforsendelser ikke fandt sted. Gennembruddet kom, da man i 1905 fandt ud af, at ejeren var telegrafist og translatør Johan Theodor 2

3 Lassen Ørnfelt, der var bosat i den russiske kirke i Bredgade i København. Han kom periodevis til Esbjerg for at inspicere sine duer. I foråret 1906 satte man Generalstaben den nye chef for efterretningsbureauet, kaptajn Anton Albert Timm, til at undersøge sagen for om muligt at bekræfte forbindelsen til den russiske stat. Lassen antoges sikkert at være knyttet til den russiske Legation. Timm fik mistanke om, at den danske telegrafbestyrer i Esbjerg, Wilhelm Westergaard, der var en bekendt af Lassen, var involveret i sagen. Han blev bleg, da kaptajnen afhørte ham, og ville høre, om der var tale om en retslig undersøgelse. Efter samtalen, hvor Westergaard nægtede at udtale sig yderligere, var Timm ikke i tvivl om sammenhængen, og politiet bidrog nu med at undersøge, til hvem telegrafbestyrelsen derefter skrev brev til for at fortælle om afhøringen. Hans virksomhed skulle i øvrigt undersøges af hans foresatte, dvs. chefen for det statslige telegrafvæsen, telegrafdirektør Niels Rasmussen Meyer. Meyer var direktør fra 1897 til Han tog sig af sagen, og efter at have afhørt Westergaard kunne han skrive, at denne 8 9 år tidligere havde haft et møde med Lassen, hvor han blev bedt om at tage sig af brevduestationen. Westergaards tvivl om, hvorvidt det var foreneligt med hans tjeneste som telegrafbestyrer, blev beroliget af den russiske militærattaché, der også var til stede. Den russiske officer havde fortalt, at det danske Krigsministerium havde givet tilladelse til oprettelse af stationen, og meddelte, at duerne blev trænet i forbindelse til England og Hamborg, og at der fandtes et lignende dueslag i København. Lassen, der nu kaldte sig Ørnfeldt, blev afhørt af Telegrafdirektøren i august Ørnfeldt havde i mange år været i russisk tjeneste i Fjernøsten, var russisk gift. Han var i 1895 blevet spurgt, om han ville påtage sig ansvaret for den brevduestation, der var etableret ved den russiske kirke. Dette havde han accepteret, efter den russiske gesandt havde forsikret ham om, at der intet ulovligt var ved stationen. Angiveligt havde den russiske militærattaché fået tilladelse til den i det danske Krigsministerium. Nogle år senere fulgte etableringen af stationen i Esbjerg, og Ørnfeldts årlige honorar på 500 kr blev nu øget til kr, og han fik fribolig i præstegården. Han trænede duerne efter en plan lagt af militærattachéen. Under den russiskjapanske krig havde han på grund af den danske neutralitetserklæring afgivet arbejdet i Bredgade til en duepasser udsendt fra Rusland. Den russiske gesandt havde i øvrigt meddelt Ørnfeldt, at alt vedrørende duerne var strengt fortroligt, og at det ville blive betragtet som Forrædderi mod Rusland at tale med udeforstående om sagen. I sin rapport konstaterede Meyer, at Ørnfeldts Forklaringer paa flere Punkter forekom mig vaklende og usikre. Han blev spurgt om, hvorfor han ikke havde undersøgt, om hans aktivitet var lovlig, men havde svaret, at militærattachéens tilsagn var tilstrækkeligt. Han sagdem at han havde været bange for, at Telegrafdirektøren i 1895, oberstløjtnant Heinrich Høncke, ikke var ham venligt stemt og ville afslå. 3

4 Kaptajn Anton Albert Timm, Anders L. Hansens afløser som leder af efterretningsbureauet. (Rigsarkivet) Timm rapporterede om den nu fuldt belyste sag til Krigsministeriet. Efterretningsvirksomheden var ikke rettet direkte mod Danmark, men brevduestationerne ville dog i paakommende Tilfælde af en fremmed Magt kunne blive betragtede som uforenelige med Danmarks absolutte Neutralitet. Sagen gjorde, at Generalstaben i foråret 1907 konkluderede, at kontraefterretningstjenesten måtte bygges på en rationel ordning, der dækkede hele landet. Et væsentligt element ville være et samarbejde mellem staben og de lokale politimyndigheder i byer og på landet. Det skulle hvile på et rent tjenstligt grundlag, dvs. at Justitsministeriet bad politimyndighederne om at være opmærksom på muligheden af spionage o.l. De kunne så enten rapportere observationer til Generalstaben direkte eller eventuelt gennem Justitsministeriet. Når det indenlandske efterretningsvæsen var opbygget efter planen fra 1906 kunne også dets efterretningsmænd bidrage med observationer. For Københavns vedkommende, var det først og fremmest opdagelsespolititiet, der skulle være opmærksom på muligheden af spionage. Man kunne støtte chefen for dette politikorps ved at støtte ham med en hjælper, en yngre, energisk og dygtig Politimand, som man forberedte til ved mobilisering at indgå i Hærens Overkommando. Han skulle allerede i fredstid bidrage til Generalstabens efterretningstjeneste. Den pågældende var indstillet til Krigsministeriet med et foreslået årligt honorar af 200 kr. I april 1908 afslog Krigsministreriet med det argument, at ansættelsens relevans forudsatte den spionagelov, som endnu ikke eksisterede. 2 4

5 Zarens nye flåde Medens brevduesagen havde knyttet sig til perioden før , hvor russerne betragtede englænderne som en lige så sandsynlig fjende som tyskerne, hænger den intensiverede flådeefterretningsvirksomhed i årene op mod 1. Verdenskrig sammen med genopbygningen af den russiske Østersøflåde mod Tyskland og som zarens prestigesymbol. Et års tid efter nederlaget til Japan var zar Nikolaj II blevet enig med flådeledelsen om, at man hurtigst muligt skulle bygge en ny stormagtsflåde til erstatning for den, der var gået tabt i krigen i Tushimastrædet. I 1906 blev der etableret en central Flådegeneralstab, der kunne stå for genopbygningsplanlægningen. Byggeriet af en nye moderne slagflåde ville koste enorme summer, og ledelsen af den dårligt udrustede hær, der ikke kunne se nogen logisk begrundelse for en sådan resurseanvendelse, fik af zaren, iført admiralsuniform, blot svaret, lad os søofficerer afgøre flådespørgsmål. I 1908 havde den nye stab udarbejdet en tiårsplan for udbygningen, og arbejdet med at bygge fire moderne slagskibe til Østersøen startede året efter. I 1911 blev det med en ny marineminister som drivkraft besluttet at starte en tilsvarende opbygning af en moderne flåde i Sortehavet mod Tyrkiet, her bl.a. med tre moderne slagskibe. Det relativt langsomme beslutningsforløb var en følge af, at Dumaen ønskede at sikre sig, at de mange penge ikke blot nærede den notorisk korrumperede marineforvaltning. I sommeren 1912 fulgte imidlertid bevillinger af bl.a. 4 slagkrydsere, 8 moderne lette krydsere, 36 destroyere og 18 undervandsbåde til Østersøflåden, og man besluttede at opbygge Reval (Tallinn) som denne flådes primære støttebase. Fra 1907 til 1913 voksede det russiske marinebudget med næsten 180 % og nåede et niveau, der var højere end Tysklands. Normalt ville et slagskib kunne blive færdigt på tre år, dvs. med de første fire slagskibe klar i 1912, men den russiske skibsbygningsindustris lave niveau betød, at det kun var de mindre enheder, der nåede at blive klar før krigsudbruddet i Medens den besluttede flådestrategi for Østersøen i hovedsagen var defensiv, med flådens baseret bag beskyttende minefelter, ønskede Østersøflådens chef, admiral Nikolaj von Essen, at supplere denne med offensiv indsats med minering ved den tyske kyst. 3 Nysgerrige russiske søofficerer Den nye russiske aktivitet blev klar for Danmark i maj modtog chefen for Flådens Stab, kommandør Jøhnke, en rapport fra chefen fra en af flådens torpedobådsdivisioner. I løbet af vinteren havde tre civilklædte, russiske søofficerer angiveligt opholdt sig på Langeland for herfra at observere den tyske flådes øvelser. Staben orienterede 18. maj Udenrigsministeriet, der tre dage senere undrede sig over, at Fyrmesteren ikke havde meldt tidligere. Derefter gik Jøhnke i gang med at undersøge sagen yderligere, hvilket lettedes af, at han i løbet af sommeren blev sejlet rundt i landet som fungerede som stabschef ved Øvelseseskadren. Han kunne derfor forløbet i slutningen af oktober klarlægge. Fyrmesterens reaktion havde været endnu mere sløv end oprindeligt antaget. To russerne havde rent faktisk allerede i begyndelsen af august 1909 opholdt sig ved Keldsnor Fyr på Langelands sydøstkyst. De havde opgivet at være journalister fra Sankt Petersborg og Moskva med navnene Blomberg og Norbech og havde 9. august 1909 søgt at komme til at bo hos fyrmesteren, men var blevet afvist. De var ankommet med en motorbåd fra Korsør, som de havde lejet fire dage tidligere. Fiskerne, som de havde lejet båden af, indvilligede derefter i at tage russerne ud på Bæltet, 5

6 hvor de kunne observerede den tyske flådes passage på tæt hold. Derefter var russerne blevet sat i land i Nakskov, hvorfra de ville rejse hjem via Tyskland henholdsvis Sverige. Lodser i Korsør kunne melde, at noget tilsvarende havde fundet sted i september To tysktalende udlændinge, som selv erklærede, at de var russiske søofficerer, havde ytret ønske om at følge de tyske øvelser. 9. september 1911, under Agadir krisens mest intense periode, indberettede politibetjent Jens Volkersen fra Tranebjerg, at han efter ordre i Ballen på østkysten af Samsø havde undersøgt rygter om, at en udenlandsk fremmed Mandsperson i de sidste Dage skal have udspioneret den tyske Flaade. Volkersens undersøgelse bekræftede rygtet. En udlænding, der talte tysk med russisk accent, havde med kikkert fulgt øvelsen og nedskrev i en bog, hvad han så. I mulig udstrækning havde han i en lejet vogn fulgt med den tyske flåde mod syd. Han havde senere iagttaget den tyske flåde fra vandtårnet i Brundby, hvor han boede. Betjenten fandt ud af, at udlændingen var løjtnant Boris Wiekitzky, Sankt Petersborg, der kom fra en torpedobåd på besøg i Aarhus. Russeren sendte et telegram fra Tranebjerg telegrafstation til en Steve. Glasgow med en kort sætning på latin. Tranebjerg telegrafstation, som russerne anvendte til at afsendelse af kodesignal om den tyske flådes bevægelser under Agadirkrisens højdepunkt. (Samsø Egnsarkiv) I maj 1912 havde L. Fanshaw og M. Schuhoff, Landsmand fra Rusland besøgt Gedser Fyr. Samme måned havde L. Fanshaw og L. Schuberth, der nu angiveligt var studenter fra Petersborg, Tranekjær Fyr på Langeland, og ikke navngivne russere Omø samt Albuen på Lolland. L. Fanshaw møder vi nedenfor, nu som kaptajnløjtnant, under den middag som den britiske marineattaché, kommandør Watson, gav senere samme måned på Hotel Phønix. Her fortalte han de deltagende danske officerer fra Flådens Stab, at han var kommet fra Tyskland på rekreationstur. 6

7 Flådens Stab vurderede i sommeren 1912, at målet med den russiske aktivitet var Forsøg på fra russisk Side at oprette Kystudkig paa danske Fyr ved Hovedpassagerne. Staben begyndte nu aktivt at følge den russiske efterretningsvirksomhed. Afdelingschefen for Flådens Stabs Taktiske Afdeling, kaptajn Victor Lorenz Lorck, sendte i begyndelsen af september 1912 premierløjtnant Alf Trolle, tidligere deltager i Mylius Erichsenekspeditionen, til Aalborg. Det skete efter en avisnotits i byen om fremmede besøgende i Hals med titlen hvem er de og hvad er Maalet?. Han fandt ud af, at to russiske søofficerer en uge tidligere var ankommet med bil fra byen til Hals for her at leje en motoryacht. Navnene havde været Baron von Huhn og von Schubert eller Senchau. Igennem den interesse, som russerne stadig viste i udsigten fra hans tårn, havde fyrmester Ryder på Keldsnor nu lært, at han ikke skulle holde oplevelserne for sig selv. I juli 1912 måtte Flådens Stab understrege over for ham, at han ikke behøvede at skrive direkte til ministeren. Lorck belærte ham om, at det var indlysende, at Ministeriet selvfølgelig ikke kunde give Tilladelse til, at Fyrvæsenets Personale traadte i Forbindelse med fremmede Magters Repræsentanter eller Agenter i den Hensigt at skaffe disse Oplysninger om, hvad der foregik i de danske Farvande. 4 Kulminationen af den russiske flådes interessemarkering: Østersøflådens besøg i september 1912 Den nye, mere selvsikre optræden af den russiske flåde, som de rejsende søofficerer var et symptom på, blev synlig for enhver i I løbet af første måneder af året havde det som i 1910 af stormagtsflåderne kun været den tyske, der rutinemæssigt anvendte danske farvande, herunder både i og ved de indre danske farvande syd for Sjælland, i Skagerrak og ved Færøerne. I slutningen af maj havde Højsøflåden gennemført en øvelse i danske farvande med 23 større enheder slagskibe og krydsere og 32 torpedobåde. Dette normalbillede førte til engelsk og russisk nervøsitet for, at Danmark ville føle sig presset til at lukke stræderne i en krig og til tyske forventninger som, at det kunne ske. Få dage senere rapporterede den britiske gesandt i København om en artikel i Politiken, der refererede et indlæg af den nationalistiske flådeskribent Grev Reventlow i Deutsche Tageszeitung den 1. juni om Danmarks strategiske situation. Reventlow understregede, at Tyskland som en helt naturlig ting på forhånd måtte reagere på mulige alvorlige vestlige krænkelser af dansk neutralitet. Hvis krigen brød ud kan Danmark lige så godt se i øjnene, at landets interesse bedst kunne tjenes ved ubetinget at søge en militær union med Tyskland. Enhver hemmelig forståelse med Tysklands fjender ville være indlysende skadelig. Dette fremkaldte en officiel dansk reaktion. I juli understregede den danske regeringsleder og forsvarsminister, Klaus Berntsen, i en tale i Roskilde, at det var regeringens faste vilje at ville opretholde en effektiv neutralitet, effektiv i modsætning til kun at gøre, hvad der svarede til at opsætte skilte med Ingen Adgang, dvs. en henvisning til den radikale løsning. Danmark søgte ingen alliancer eller eventyr, men man ville etablere et neutralitetsforsvar, der dog også skulle virke som en opmuntring for en stormagt til at komme Danmark til hjælp. Den tyske optræden fortsatte dog. I slutningen af september 1911 understregede en britisk indberetning den utilfredshed, der eksisterede bag de danske fiskere på grund af de skader på fangstredskaber, som den konstante tyske flådetilstedeværelse medførte. 7

8 Nu noterede briterne sig, at situationen ændrede sig, idet den russiske regering meddelte Danmark, at Østersøflåden under den aktivistiske viceadmiral Nikolaj von Essen ville ankomme 2. oktober til danske farvande med hele sin styrke og ankre i Køge Bugt. Den britiske gesandt understregede, at dette fremhævede den fornyede interesse som Rusland viser for Østersøen og for, at adgangen til dette havområde skulle holdes fri og åben for alle nationers flåder. 5 I sin årsrapport fra begyndelsen af 1912 om situationen i Danmark i 1911 tog gesandten igen dette spørgsmål op. Han startede med at konstatere, at danskerne var ved at give efter i pessimisme på grund af det konstante og overvældende tyske pres. Den eneste mulige modvægt var de andre stormagter, der var interesseret i Danmarks overlevelse, herunder Rusland, der ganske vist nu markerede en interesse i at holde Stræderne åbne, men som endnu ikke havde genopbygget en flåde, der kunne støtte denne politik. Frankrig og U.S.A. var ganske vist interesserede, men fjerne. Det eneste land, der kunne gøre noget effektivt ved sagen var Storbritannien. Rusland havde i begyndelsen af året sendt en ny gesandt, Baron von Buxhöveden, til København, og han havde arbejdet energisk for at genoplive sit lands indflydelse i Danmark. Et middel, han havde anvendt, havde været besøg af russiske krigsskibe, startende i august med successive besøg af destroyerflotiller ved Langelinie og afsluttet i september med Østersøflådens opankring i Køge Bugt. Den britiske gesandt roste det russiske initiativ, der var sammenfaldende med Agadir krisen, men så det forhold, at den danske presse ikke gav nogen nøjagtig dækning af besøget som endnu et tegn på den danske underdanighed og forsigtighed i forhold til Tyskland. 6. februar uddybede gesandten sin rapport med at sende en rapport med en oversættelse af den ledende artikel fra Hamburger Nachrichten fra 2. februar med titlen Den glemte Østersø om den russiske flådes tilbagevenden til den strategiske scene, noget der ville få betydning efter nogle år, når den planlagte udbygning havde fundet sted. Den russiske styrke kunne anvendes mod Kiel og derigennem hindre en anvendelse af kanalen. Den kunne også optræde ud for den mecklenburgske pommerske kyst kun 150 km fra Berlin. Det var nødvendigt for Tyskland at opbygge en flådestyrke i Østersøen, der kunne afbalancere den russiske. 6 Den russiske markering af sin interesse i Stræderne, og at disse ikke kom under tysk kontrol, kulminerede i von Essens Østersøflådes besøg i København september Det skete i direkte forlængelse af Royal Navys tilsvarede understregning af interesse gennem det første større flådebesøg i årevis. Medens 1. Krydsereskadres fire helt nye slagkrydsere lå på Københavns Red i dagene ventede von Essens skibe i Køge Bugt. 8

9 Admiral von Essens mest slagkraftige enheder på Københavns Red i slutningen af september under det kombinerede britisk russiske flådebesøg, efter at russerne fik lov til at forlade venteområdet i Køge Bugt. Fra højre mod venstre hækken af slagskibet ZAREVITJ, stævnen af den moderne panserkrydser RURIK, von Essens flagskib, i midten slagskibet SLAVA samt fjernere de to slagskibe ANDREI PERVOZVANNIJ og IMPERATOR PAVEL samt helt til venstre den beskyttede krydser ADMIRAL MAKAROV. Det var næsten alle de større enheder, som Østersøflåden da rådede over. (Forsvarets Bibliotek) 1 Ender i bogen: Det lille land før den Store Krig. De danske farvande, stormagtsstrategier, efterretninger og forsvarsforberedelser omkring kriserne , der udkommer i 1912 på Syddansk Universitetsforlag. 2 Rigsarkivet. Krigsministeriet. 5. Kontor. Skrivelser. Efterretningsvæsen Pk. 50. Generalstaben. Fortroligt. F. Nr. 69 af til Krigsministeriet, Brevduesagen i Esbjerg. Med: Kaptajn A.A. Timm af Generalstabens taktiske Afdeling. Fortroligt. Bilag Nr. 1 af til Generalstabens taktiske Afdeling Brevduesagen i Esbjerg. Telegrafdirektøren. Fortroligt. Bilag Nr. 2. af Telegrafdirektøren. Fortroligt. Bilag Nr. 3 af Citeret i Pertti Luntinen: The Imperial Russian Army and Navy in Finland , Helsinki 1997, p For starten af flådeopbygningen, se pp René Greger: The Russian Fleet , London 1972, pp Hew Strachan: The First World War, pp Rigsarkivet. Marinestaben. A. Emneordnede sager. Efterretningssager m.m., Pk. 34. Marineministeriet til Udenigsministeriet af Udenrigsministeriet Fortroligt til Marineministeriet af Fyrdirektøren A. Nr til Marineministeriet af (vedlagt Fyrmester Chr. Ryders indberetning af ). Marineministeriet No til Flaadens Stab af Chefen for Torpedobaadsdivisionen Søbjørnen No. 12 til Flaadens Stab af Chefen for Flaadens Stab No. 89.til Marineministeren af Marineministeriet Nr til Udenrigsministeriet af Chefen for Kystudkigsvæsenet Fortroligt No. 43 af til Herr Kaptajn Lorck. Flaadens Stab brev af til Fyrmester Ryder. Premierløjtnant Alf Trolle, Fortroligt til Marineministeriet af Udenrigsministeriet Fortroligt 13.Y.4 tilbagesendelse til Marineministeriet af Trolles rapport af Udateret notatudkast fra sommeren 1912 med titlen: Forsøg på fra russisk Side at oprette Kystudkig paa danske Fyr ved Hovedpassagerne. Rapport. Lørdagen den 9 September 1911 underskrevet af J. Volkersen. Politibetjent. (Jf. Samsø Egnsarkiv født og landbetjent på øen til ca. 1926). Telegrafdirektøren af til Hr. Kømmandør Garde, Marineministeriet. 5 The National Archives of United Kingdom. FO 211/282. German Naval Activity in Danish Waters , No 44, Sir Conyngham Greene to Sir E. Grey, No. 54, Copenhagen , No. 71 af , No. 72 af The National Archives of United Kingdom. FO 211/287 og FO 371/1360. Annual Report for Denmark for the Year 1911 of samt No. 9 af

Truslerne. Udgangspunktet. Klargøringen

Truslerne. Udgangspunktet. Klargøringen Truslerne Udgangspunktet Klargøringen 1 Truslerne: Kupangreb mod havnen før stormagtskrig, dvs. i fredstid: Blev analyseret i detaljer i begyndelsen af århundredet af premierløjtnant Henri Wenck for et

Læs mere

Artikel til KHT nr. 1, 2012

Artikel til KHT nr. 1, 2012 Konsuler i Strandvejsvillaer og MI1c s svendestykke. Britisk efterretningsaktivitet i Danmark op mod 1. Verdenskrig. Denne artikel er så den anden af mine tre biprodukter fra det kommende bogprojekt om

Læs mere

H.P. Hanssen den danske generalstabs stjerneagent Z i Berlin 1

H.P. Hanssen den danske generalstabs stjerneagent Z i Berlin 1 Michael H. Clemmesen H.P. Hanssen den danske generalstabs stjerneagent Z i Berlin 1 8 3 2012 Den sønderjyske leder, medlem af den tyske Rigsdag fra 1906, Hans Peter Hanssen. Den danske generalstabs agent

Læs mere

Historien om fem usædvanlige, meget forskelligt professionelle søofficerers indsats.

Historien om fem usædvanlige, meget forskelligt professionelle søofficerers indsats. Historien om fem usædvanlige, meget forskelligt professionelle søofficerers indsats. 1 Viceadmiral Otto Kofoed Hansens strategiske opfattelse var både blevet klarlagt under hans indsats i Forsvarskommissionen

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Tak for invitationen.

Tak for invitationen. Tak for invitationen. Det er nu anden gang, at jeg er blevet inviteret til at holde et foredrag på grundlag af bogen. Det er en betydelig udfordring at skulle udvælge elementer, så man fik en rimeligt

Læs mere

Tyske troppebevægelser

Tyske troppebevægelser Opgaveformulering: På baggrund af en analyse af det udleverede materiale ønskes en diskussion af om krisen i dagene op til 22. maj 1938 udløstes af tyske troppebevægelser med henblik på invasion i Tjekkoslovakiet

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Min baggrund: 1964-2004: officer i hæren sluttende som brigadegeneral og rektor for det baltiske forsvarsakademi 1981-: Historiker med fokus på

Min baggrund: 1964-2004: officer i hæren sluttende som brigadegeneral og rektor for det baltiske forsvarsakademi 1981-: Historiker med fokus på Min baggrund: 1964-2004: officer i hæren sluttende som brigadegeneral og rektor for det baltiske forsvarsakademi 1981-: Historiker med fokus på nordeuropæisk militærhistorie 1890-1940 Bogen kom i 2010

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

De punkter af betydning, jeg vil dække, med en slide til hver.

De punkter af betydning, jeg vil dække, med en slide til hver. Billedet er fra matrosoprøret i Kiel i 1918, den voldsomt pinlige ydmygelse af Den Kejserligske Marine, en plet på æren, der måtte renses, selv om det betød marinens undergang. Kun derved ville den tyske

Læs mere

Det lille land før den store krig

Det lille land før den store krig Det lille land før den store krig Michael H. Clemmesen Det lille land før den store krig De danske farvande, stormagtsstrategier, efterretninger og forsvarsforberedelser omkring kriserne 1911 13 Syddansk

Læs mere

men jeg var ikke i stand til at trække forbindelsen fra disse til overvejelser og beslutning december 1914 til august 1915

men jeg var ikke i stand til at trække forbindelsen fra disse til overvejelser og beslutning december 1914 til august 1915 Jeg har nu i et antal år beskæftiget mig med Tunestillingens baggrund. Det skete først rimeligt grundigt under forarbejdet til behandlingen af værnene under 1. Verdenskrig i den lille bog The Danish Armed

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2014 Sat og tryk:

Læs mere

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

2. verdenskrig i Europa

2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet den 5. maj 1945. Krigsudbrud Den 1. september

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

Hærens dominerende grundopfattelse under kampagnen : Felthærens muligheder generelt efter 1864 erfaringen: Underlegen i mobil kamp

Hærens dominerende grundopfattelse under kampagnen : Felthærens muligheder generelt efter 1864 erfaringen: Underlegen i mobil kamp HOVEDPUNKTERNE Hærens grundopfattelse under kampagnen i 1870 1880 erne Flådens oprindelige syn Højres grundopfattelse Venstres grundopfattelse Kühnels variation Kofoed Hansens opfattelse De radikales dominerende

Læs mere

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab.

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab. Vi har rekronstrueret en typisk tysk barak i 3d, som de så ud mange steder i Danmark. I begyndelsen af krigen ankom færdige moduler fra Tyskland, dvs. vægge af en meter i bredden med eller uden vinduer

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta Historiefaget.dk: Versaillestraktaten Versaillestraktaten 1. verdenskrig stoppede 11. november 1918 kl. 11. Fredstraktaten blev underskrevet i Versailles i 1919. Krigsafslutningen Krigens afslutning regnes

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Besættelsen set fra kommunens arkiver

Besættelsen set fra kommunens arkiver Side 1 Frederikshavn by, ligesom så mange andre danske byer, er fyldt med efterladenskaber fra 2. verdenskrig, der alle vidner om tiden fra 1940-1945 under besættelsen. Det store befæstningsområde som

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Denne lille historie drejer sig i alt væsentligt om tre søofficerer: Kommandør Thomas Vilhelm Garde: Chef for Flådens lille Stab i Marineministeriet,

Denne lille historie drejer sig i alt væsentligt om tre søofficerer: Kommandør Thomas Vilhelm Garde: Chef for Flådens lille Stab i Marineministeriet, Denne lille historie drejer sig i alt væsentligt om tre søofficerer: Kommandør Thomas Vilhelm Garde: Chef for Flådens lille Stab i Marineministeriet, polarforsker, (født 1859 og således 53 år gammel i

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Truslen mod Danmark i den kolde krig

Truslen mod Danmark i den kolde krig Truslen mod Danmark i den kolde krig Forelæsning 27 10 2005 for Kungl Krigsvetenskapsakademien & Kungl Örlogsmannasällskapet 1 Tak for indbydelsen. Det er en stor ære at få mulighed at forelæse for denne

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

I krig er det afgørende at få alle enheder i en stor hær til at agere som én samlet organisme. Det kræver effektiv kommunikation.

I krig er det afgørende at få alle enheder i en stor hær til at agere som én samlet organisme. Det kræver effektiv kommunikation. Præsenteret af: I krig er det afgørende at få alle enheder i en stor hær til at agere som én samlet organisme. Det kræver effektiv kommunikation. Der er fx sendt mange livsvigtige beskeder af sted via

Læs mere

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta.

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta. Historiefaget.dk: Otto von Bismarck Otto von Bismarck Meget få personer har haft større betydning for en stats grundlæggelse og etablering, end Otto von Bismarck havde for oprettelsen af det moderne Tyskland

Læs mere

Den Danske Flåde 1914

Den Danske Flåde 1914 Michael H. Clemmesen, brigadegeneral (pens.) seniorforsker ved Center for Militærhistorie Indledning Den Danske Flåde 1914 Da krigen brød ud i august 1914 var Danmark neutralt. Denne neutralitet og landets

Læs mere

Tilbage i SSSR. St. Petersburg - Moskva 8 dage / 7 nætter

Tilbage i SSSR. St. Petersburg - Moskva 8 dage / 7 nætter Tilbage i SSSR St. Petersburg - Moskva 8 dage / 7 nætter DAG 1.. Ankomst i St. Petersborg. Transfer til hotel. Check-in. DAG 2.. Morgenmad på hotellet. På denne dag vi vil gerne invitere dig til byrundtur.

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

En lus mellem to negle

En lus mellem to negle Henning S0by Andersen En lus mellem to negle Dansk-norsk neutralitetspolitik 1801-1807 ODENSE UNIVERSITETSFÖRLAG Indhold Forord 11 Indledning 13 I Beslutningstagerne og beslutningsprocessen i Danmark 1801-1807

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Samråd i KUU om spørgsmål AB vedrørende danske mindesmærker i udlandet

Samråd i KUU om spørgsmål AB vedrørende danske mindesmærker i udlandet Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 196 Offentligt TALE Arrangement: Samråd i KUU om spørgsmål AB vedrørende danske mindesmærker i udlandet Åbent eller lukket: Åbent samråd Dato og klokkeslæt: Tirsdag

Læs mere

Artikel til KHT nr. 1, 2012

Artikel til KHT nr. 1, 2012 Michael H. Clemmesen 16.3.2012 Mistænkelige opkøb af fast ejendom og marineagenter i Jylland. Tysk efterretningsaktivitet i Danmark op mod 1. Verdenskrig. Denne artikel er så den tredje med resultater

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Status for afstrømningsdata fra 2005 som benyttes i det Marine Modelkompleks.

Status for afstrømningsdata fra 2005 som benyttes i det Marine Modelkompleks. Status for afstrømningsdata fra 5 som benyttes i det Marine Modelkompleks. Lars Storm Jørgen Bendtsen Danmarks Miljøundersøgelser Status for afstrømningsdata fra 5 som benyttes i det Marine Modelkompleks.

Læs mere

FINDINGS FROM THE ELECTION OBSERVATION

FINDINGS FROM THE ELECTION OBSERVATION FINDINGS FROM THE ELECTION OBSERVATION 5 th of March 2012 I forbindelse med det russiske præsidentvalg d. 04-03-2012 har SILBA udført en begrænset valgobservation i Skt. Petersborg. Procedure Valgobservatørerne

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Indledning. Søværnets Operative Kommando har siden 06 gennemført Havmiljøvogterkampagnen Stop

Indledning. Søværnets Operative Kommando har siden 06 gennemført Havmiljøvogterkampagnen Stop Indledning Søværnets Operative Kommando har siden 06 gennemført Havmiljøvogterkampagnen Stop Olien. Den har aldrig været tilmeldt IAA i sin oprindelige form- og heller ikke i sin nuværende form. Vi har

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0101 Klageren: XX 8240 Risskov Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Baggrund. Udkast til svar:

Baggrund. Udkast til svar: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt Det talte ord gælder 18. december 2012 Forsvarsministerens taleseddel til besvarelse af Retsudvalgets samrådsspørgsmål S vedr.

Læs mere

FOR FLAGET OG FLÅDEN OM MARINENS PERSONEL OG DETS VIRKE 1943-45. Forord af Hans Christian Bjerg.

FOR FLAGET OG FLÅDEN OM MARINENS PERSONEL OG DETS VIRKE 1943-45. Forord af Hans Christian Bjerg. FOR FLAGET OG FLÅDEN OM MARINENS PERSONEL OG DETS VIRKE 1943-45 Forord af Hans Christian Bjerg. Udgivet af Søværnet 1995 Indholdsfortegnelse Forord ved overarkivar H. C. Bjerg 11 I. Indledning. 17 Af kommandør

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

1. Verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

1. Verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

Sommerunger kan være en gevinst

Sommerunger kan være en gevinst Sommerunger kan være en gevinst Af Marc Verheecke Oversættelse/foto Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Denne artikel er stillet til rådighed af: http://www.pipa.be/ De fleste brevduefolk, laver

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Ole Olsen (OO) indledte mødet med forklaring om, at mødet blev afholdt, så sektionsbestyrelsen kunne være bedst mulig forberedt til forårets generalforsamling.

Læs mere

KANONSBÅDSKRIGEN HISTORIEN OM STOREBÆLT,

KANONSBÅDSKRIGEN HISTORIEN OM STOREBÆLT, HISTORIEDETEKTIVEN: TEMA: KANONBÅDSKRIGEN KANONSBÅDSKRIGEN HISTORIEN OM STOREBÆLT, KAPERE OG KANONBÅDE 1807-1814 Historiedetektiven i Nyborg. Tema: Kanonbådskrigen i Storebælt Tekst om Kanonbådskrigen

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0259 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER PS (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 697 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AE fra medlem af Folketinget

Læs mere

Rollespillet: Grænsedragningen i 1920

Rollespillet: Grænsedragningen i 1920 Rollespillet: Grænsedragningen i 1920 Indhold Grænsedragningen i 1920 - spillet om grænsen Indledning: Oversigt: Spillets faser Oversigt: Spillets grupper og personer Grupper og opgaver Hovedgruppe 1:

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta.

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta. Historiefaget.dk: Den Store Nordiske Krig Den Store Nordiske Krig foto Den Store Nordiske Krig var den sidste af svenskekrige i danmarkshistorien. Danmark stod denne gang på vindernes side, men kunne dog

Læs mere

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~ Hændelsesforløb 2001 14. Folketingsbeslutning B37 om bl.a. danske specialoperationsstyrkers deltagelse i Operation december Enduring Freedom i Afghanistan. 2001 2002 9. januar - Tolken var udsendt med

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten.

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten. Historiefaget.dk: Helstaten Helstaten foto Helstaten var en betegnelse i 1800-tallets politik for det samlede danske monarki, der omfattede kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg,

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/1

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/1 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/1 Bidragyderne Margit Bech Larsen Mag.art. i historie fra Københavns Universitet 2010, museumsinspektør og nu ph.d.-stipendiat. Før ansættelsen

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Historie 9. klasse synopsis 1. 1. verdenskrig

Historie 9. klasse synopsis 1. 1. verdenskrig Historie synopsis 1 1. verdenskrig I uge 34-38 skal du arbejde med din synopsis om den 1. verdenskrig. Mere konkret spørgsmålet om årsagerne og virkningerne af krigen. Den skal afleveres den 15. september.

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Michael H Clemmesen 29.11.2010. Kommentar til situationen i Korea: Flugten fremad fra det endelige sammenbrud? 1

Michael H Clemmesen 29.11.2010. Kommentar til situationen i Korea: Flugten fremad fra det endelige sammenbrud? 1 Michael H Clemmesen 29.11.2010 Kommentar til situationen i Korea: Flugten fremad fra det endelige sammenbrud? 1 Der synes nu at være enighed i Vesten om, at regeringen eller de ledende generaler i Nordkorea

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja en smule. Hovedsageligt brugte jeg vores egen udvekslingskoordinator, Ann Caroll.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja en smule. Hovedsageligt brugte jeg vores egen udvekslingskoordinator, Ann Caroll. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Surrey Land: England Periode: Fra:6/2-2012 Til: 15/6-2012 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 Sag 194/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 22. december

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2017

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2017 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2017 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2017 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen.

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Vandstanden ved de danske kyster Den relative vandstand beskriver havoverfladens højde i forhold

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 27. januar 2016 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Frosell og Annette Dam Ryt-Hansen (kst.) med domsmænd). 2. afd. nr. S-995-13: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr.

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere