Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser"

Transkript

1 Anette Hansen Anna Louise Stevnhøj Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser

2 Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Anette Hansen Anna Louise Stevnhøj

3 Kolofon Anette Hansen Anna Louise Stevnhøj Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Udgiver: CABI. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, Åboulevarden 70, 3. Postboks 5067, 8100 Århus C., Telefon udgave, 1. oplag december 2004 Publikationen kan rekvireres via CABI. ISBN nr Design, produktion og tryk: Datagraf Auning AS 2

4 Indhold Forord Kap. 1. Indledning: Unge og særligt sårbare Sårbart forældreskab Svag baggrund Travl mor bedre mor En god investering Kap. 2. Den allertidligste indsats Før beslutningen om moderskab Etik og indblanding Hvem taler vi om? Det er ikke ønskebørn Vær ærlig og konfronterende Helt konkret Abort? Kap. 4. På barsel Hvem har kontakten? Forældreevne og tidlig indsats Ung mor ung kvinde Karriereplanlægning Praktiske hurdler Kap. 5. Fra barsel og videre frem mod et arbejdsliv Hvem er tovholder? Grundlag for et valg Karriereplanlægning Kompetenceafklaring Den helhedsorienterede plan Finansiering af uddannelse Barrierer Kap. 3. Graviditeten En primær tovholder Fagpersoner i den unge gravides liv Kommunal organisering Forældreevne Systemangst Bolig Økonomi Behov for rådgivning eller behandling Rådgivning om forældremyndighed Kap. 6. I uddannelse eller job Den konkrete karriereplan Virksomheder kan give de nødvendige erfaringer Fastholdelse Brug af mentor Det brede mentorbegreb Akutberedskab Sygt barn Litteratur Stikordsregister

5 Forord Der bliver hvert år født omkring 1000 børn, hvis mødre er væsentligt yngre end gennemsnittet af danske mødre,og som ofte også er mere sårbare,hvad angår opvækst, uddannelse, netværk og personlige ressourcer. De meget unge mødre har sværere ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet end andre kvinder. De har stor risiko for ikke at få en uddannelse og for at havne på langvarig offentlig forsørgelse. Deres levevilkår vil derfor ofte være dårligere end gennemsnittets, og deres børn risikerer at få en opvækst, der er præget af deres mødres problemer økonomiske såvel som sociale og psykologiske. CABI, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, har siden år 2000 haft særligt fokus på gruppen af meget unge og sårbare mødre. CABI har i samarbejde med henholdsvis Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Arbejdsmarkedsstyrelsen lavet en række tiltag for at identificere denne gruppe og deres problemer og for at formidle metoder i forhold til en arbejdsmarkedsrettet indsats. Udgangspunktet for alle tiltag har været, at de unge og sårbare mødre har behov for en sammenhængende og tværfaglig indsats, hvor endemålet er, at kvinderne får en fast arbejdsmarkedstilknytning. Deltagelse i arbejdslivet er nemlig ifølge alle erfaringer og alle undersøgelser den bedste vej til at sikre et godt liv for kvinderne og for deres børn. Det er desuden den bedste forebyggelse af,at sociale problemer reproduceres fra generation til generation. Arbejdet har vist,at gruppens problemer er komplekse. Der er mange barrierer på vejen frem mod selvforsørgelse, og der kræves en kvalificeret indsats fra samtlige involverede fagpersoner. Men arbejdet har også vist gode perspektiver. Der er store menneskelige og samfundsøkonomiske gevinster forbundet med at lave en tidlig og relevant indsats over for denne gruppe, som antalsmæssigt er lille i statistikkerne, men som fylder meget i de sociale systemer over mange år, hvis man ikke sætter ind. CABIs arbejde omkring gruppen har frem til i dag bl.a. resulteret i et landsdækkende netværk for professionelle omkring særligt unge og sårbare mødre, publikationen "Meget unge og sårbare mødre. Fokus på arbejdsmarkedsperspektivet", 2002, samt en række arbejdsseminarer for fagpersoner, der arbejder med målgruppen. Der sker løbende nyt i indsatsen omkring meget unge og sårbare mødre, hvilket man kan orientere sig om på Formålet med denne nye publikation er at videreformidle en række af de meget konkrete metoder og ideer, der er fremkommet via erfaringsopsamlingen og metodeudviklingen de seneste år. Publikationen er en håndbog i at arbejde med en arbejdsmarkedsrettet indsats for målgruppen, og vi håber, at den i vid udstrækning vil blive brugt af alle de praktikere, der arbejder med målgruppen det 4

6 være sig sundhedsplejersker, sagsbehandlere, UUvejledere, pædagoger, jobkonsulenter mv. Vores erfaring er, at en arbejdsmarkedsrettet indsats også kræver en indsats i forhold til de fleste andre aspekter af den unge kvindes liv. Vi mener desuden, at både metoder og erfaringer i vidt omfang kan overføres på andre personer med komplekse problemer. Håndbogen kan derfor også have relevans for arbejdet med udsatte unge, socialt udsatte eneforsørgere uanset alder, indvandrerflygtninge kvinder samt familier med svag arbejdsmarkedstilknytning generelt. Det skal understreges, at håndbogen hverken må opfattes som en trin-for-trin manual eller en metode-facitliste.indsatsen i forhold til den konkrete person skal altid tilrettelægges individuelt og i et respektfuldt samarbejde. Håndbogen skal snarere ses som et forsøg på at samle så mange af de tilgængelige og nyttige redskaber som muligt og at systematisere dem i en form, så de er nemme at gå til. Et stort håb er, at håndbogen kan bruges til forebyggelse. Håndbogen er bygget op, så den tager udgangspunkt i forskellige faser i den unge mors forløb og så man kan gå ind i teksten der, hvor det er relevant for ens eget arbejdsfelt.vi har i begyndelsen af hvert afsnit lavet en tjekliste, som forhåbentlig kan være en hjælp til at forudse nogle problemer og forhindringer i indsatsen, så de kan forebygges frem for at skulle afhjælpes. Det er dog en god idé også at orientere sig i indholdsfortegnelse og stikordsregister, da en del af emnerne behandles flere gange. Bogen kan bruges som opslagsbog, og den kan læses fra ende til anden. Den er skrevet af projektleder Anette Hansen og journalist Anna Louise Stevnhøj, men bygger i vidt omfang på viden og inspiration fra en bred kreds af fagpersoner, som vi hermed gerne vil takke. Vi henviser ikke til kilder og dokumentation i teksten, men har valgt at lave en fyldig litteraturliste. Litteraturlisten giver også ideer til, hvor man kan gå i dybden med de metoder, regler og den viden, der henvises til i håndbogen. CABI december Forfatternote: Hvor er far? Brugerne af denne håndbog kan med rette efterspørge, hvor barnets far er. Det spørgsmål er desværre både aktuelt i håndbogen og i virkeligheden. Erfaringen er, at flertallet af de meget unge mødre enten er alene omkring omsorgen for deres børn allerede fra graviditeten, eller at de hurtigt bliver det efter fødslen. Det skal dog understreges, at der naturligvis også er medlevende unge fædre, som er dybt relevante at inddrage i hele indsatsen, og at der, når det er tilfældet, skal arbejdes med det unge forældrepar i stedet for den unge mor. Vi er desuden bevidste om, at det også forekommer, at det er den unge far, der overtager hovedomsorgen for barnet. Vi har for læsevenlighedens skyld valgt igennem håndbogen konsekvent at skrive "den unge mor" eller "den unge kvinde" frem for hver eneste gang at supplere med og/eller den unge far. Vi håber, at læseren i de tilfælde hvor det måtte være relevant, selv oversætter og læser den unge far med ind i beskrivelserne af hjælpeindsatsen. 5

7 Kap. 1 Indledning Unge og særligt sårbare Der fødes hvert år omkring børn i Danmark. Ca af disse har en mor, der endnu ikke er fyldt 20 år. Børn af meget unge mødre risikerer en vanskeligere start på tilværelsen end andre børn, for et tidligt moderskab kan hænge sammen med store sociale problemer. Der er til gengæld ofte stort udviklingspotentiale hos de unge mødre, fordi det at blive mor er en af de mest motiverende kræfter, der findes. Det store flertal af alle danske kvinder er langt oppe i 20 erne, før de får deres første barn. Sådan har det faktisk været, så længe der overhovedet er lavet statistik over fødsler og mødres alder, når man ser bort fra en kort periode i 1960 erne. Antallet af det, som man kalder teenage-moderskaber, har dog aldrig været lavere end i dag. Det er faldet støt gennem de seneste 30 år, og de nyeste tal viser, at kun 1,5 procent af alle nyfødte bliver født af en mor, der endnu ikke er fyldt 20. Det svarer til knap 1000 børn om året. I socialforskningen bruger man jævnligt udtrykket teenagemødre lidt mere bredt.man siger,at børn af teenagemødre er børn, hvis mor var under 20, da hun fik sit første barn. Man benævner altså ofte den unge kvinde som teenagemor, selv om hun er over 20, når hun får barn nummer to og tre. Det gør man, fordi det at være teenagemor på mange måder er en social begivenhed, der kommer til at afgøre mange ting for den unge kvindes fremtid. Man ved også, at netop disse kvinder får flere børn end gennemsnittet. Derfor kan man sige, at gruppen af børn, der er født af teenagemødre, er noget større end 1000 nyfødte om året. Man anslår tallet til at være ca på årsbasis, hvilket betyder, at der nogenlunde konstant er mellem 6500 og årige børn i Danmark, hvis mor var under 20, da hun fik sit første barn. Sårbart forældreskab Man bliver ikke nødvendigvis en dårlig mor af at være en ung mor, og tidlige moderskaber kan være både lykkelige og velfungerende. Det er dog en stor udfordring at blive mor, før man selv er helt voksen. De yngste mødre er midt i den rivende udvikling, der foregår mellem teenageog voksenårene, og de skal mestre det at finde deres egen identitet og rolle her i livet, samtidig med at de skal tage vare på et nyt lille menneske. Forskningen viser desuden, at det i overvejende grad er socialt sårbare unge, der tidligt bliver mødre. Ofte sker det netop, fordi de har en belastet baggrund og har haft en svær opvækst. Forskningen viser også, at tidligt moderskab typisk indbefatter vilkår som kort skoleuddannelse, 6

8 manglende erhvervsuddannelse, lav indkomst og afhængighed af overførselsindkomster. Undersøgelser over et længere tidsrum viser, at nogle af teenagemødrene indhenter det, man kan kalde en forsinkelse i forhold til uddannelse og arbejdsmarked, men at flertallet også på længere sigt er dårligere stillet uddannelsesmæssigt og dermed også dårligere stillet socialt end deres jævnaldrende. Ser man på en stor dansk forløbsundersøgelse af 5000 børn, fortæller tallene, at kun 22 procent af de kvinder der var teenagere, da de fik første barn, fuldførte en erhvervsuddannelse. Det tilsvarende tal for gennemsnittet af alle mødre var 76 procent. Når man følger børnefamilierne op gennem årene, kan man se, at det netop er de ufaglærte enlige mødre, som har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet. De er stærkt overrepræsenterede i gruppen af langvarige kontanthjælpsmodtagere. Flere undersøgelser slår fast, at de ufaglærte og ledige mødre er låst fast i fattigdom, og at de har færre chancer for at forbedre deres situation end de fleste andre grupper. Gruppens vilkår har i modsætning til mange andre svage grupper ikke forbedret sig gennem de seneste 20 år. Svag baggrund Teenagemødre kommer kun sjældent fra ressourcestærke familier. De kommer typisk fra familier med lav uddannelsesbaggrund og ofte også med langvarig ledighed. De har oftere end andre børn været anbragt uden for hjemmet, og de kommer oftere end gennemsnittet fra brudte og dårligt fungerende familier. Der er en større andel af forældre med psykiske sygdomme, alkohol- eller stofmisbrug og vold i hjemmet. En nyere dansk undersøgelse viser, at hver tredje af de børn, der blev anbragt uden for hjemmet i 1994, havde en mor, der fik sit første barn allerede som teenager. En langt større andel af teenagemødrene end andre mødre er desuden alene med deres barn allerede før fødslen eller bliver det umiddelbart efter. De meget unge mødre er altså svagere funderede end andre unge kvinder. De har selv fået mindre omsorg og flere problemer end flertallet, og de har færre ressourcer at basere deres moderskab på. Samtidig bliver de stillet over for langt større udfordringer end deres jævnaldrende: De skal være (ene)forældre for et lille barn, med hvad dette indebærer af både psykologiske og arbejdsmæssige udfordringer i en periode af deres liv, hvor de samtidig er i gang med modningsprocessen fra barn til voksen. Dette afspejler sig, når man ser på, hvordan det går med de unge kvinders børn. Børnene er mere syge, har flere problemer i skolen, og har større risiko for at få psykiske problemer og problemer med misbrug. Døtre af teenagemødre har en større risiko for selv at blive teenagemødre. De unge mødre har et skrøbeligt socialt netværk, og selv om de oftere er i kontakt med deres egne mødre end andre 7

9 kvinder er, får de mindre hjælp til børnepasning af bedsteforældrene, når barnet f.eks. er sygt. Formentlig fordi der kun er få ressourcer i familierne. Travl mor bedre mor Langtidsarbejdsløse og ufaglærte enlige mødre har kun lille mulighed for at forbedre deres situation, fordi de er tids- og ressourcemæssigt begrænsede af deres børn. De har ofte en utilstrækkelig grundlæggende skolegang i forhold til at opkvalificere sig, de kan ikke tage uddannelse i fritiden, de kan ikke tage ekstrajobs mv., og de står ofte svagt på arbejdsmarkedet, fordi de bl.a. har svært ved at passe deres jobs, hvis børnene bliver syge. Det er kun via arbejde, at de unge kvinder kan bryde fattigdomsspiralen, og en varig arbejdsmarkedstilknytning sikres bedst via en form for kompetencegivende uddannelse. Ufaglært beskæftigelse er alt andet lige mere sårbart; ufaglært arbejdskraft oplever oftere længerevarende ledighed. Dertil kommer, at det er svært for de unge kvinder reelt at blive selvforsørgende, medmindre de får en uddannelse, der kvalificerer til en vis løn. En række af de traditionelt lavtlønnede kvindefag,der kun kræver kort eller ingen uddannelse, er dårligt lønnede, indebærer ofte ansættelser med mindre end fuldt timetal og har tit arbejdstider, der harmonerer dårligt med at være eneforsørger. Det er ikke bare økonomien, der gør arbejdsmarkedstilknytningen vigtig. Forskningen viser, at en erhvervsaktiv mor giver et bedre børneliv. Generel mistrivsel, sociale og læringsmæssige problemer samt stress hos børn ses især, hvis moren er arbejdsløs, ikke har nogen erhvervsuddannelse og/eller har psykiske problemer. Det ses til gengæld markant sjældnere, hvis hun har arbejde. Dette hænger bl.a. sammen med, at mødre med arbejde har højere selvværd, færre psykiske problemer, færre misbrugsproblemer, færre økonomiske belastninger og dermed bedre levevilkår. En god investering Det er derfor både menneskeligt og økonomisk en god investering at hjælpe en meget ung mor på vej til at blive selvforsørgende medlem af samfundet. Erfaringsopsamlingerne fra CABIs arbejde peger dog entydigt på,at meget unge og sårbare mødre har brug for hjælp, hvis de skal finde fodfæste på arbejdsmarkedet, og det fordrer en helhedsorienteret indsats. Den meget unge og sårbare mor har brug for, at der er gennemskuelighed i hjælpesystemet, og hun har brug for at kunne nære tillid, så hun tør bede om hjælp uden angst for, at myndighederne vil fjerne hendes barn. Hun har brug for en vedvarende relation, som kan hjælpe hende med at overskue hendes liv. Den store udfordring i arbejdet med meget unge og sårbare enlige mødre er på den ene side at støtte og på den anden side at lade dem beholde ejerskab til eget liv og udvikling. 8

10 Den store hjælper i dette arbejde er, at de unge mødre er ressourcestærke i kraft af deres ungdom og i kraft af deres ønsker for deres nye lille barn. Udviklingspotentialet og kræfterne er der. Unge mødre i DK Der fødes hvert år ca børn i Danmark. Heraf har ca børn en mor, der er under 20 år ved børnenes fødsel. Kun 0,6 procent af alle årige danske piger bliver mødre Der er konstant mellem 6500 og årige danske børn, hvis mødre var under 20 år, da de fik deres første barn. Udsatte mødre En stor del af de kvinder, der bliver mødre, før de er 20 år gamle har en række vilkår til fælles: De kommer oftere end gennemsnittet fra familier med store sociale problemer som ledighed, misbrug og psykisk sygdom. De har oftere end gennemsnittet været anbragt uden for hjemmet i hele eller dele af deres barndom. De er oftere end gennemsnittet alene omkring omsorgen for deres børn. De får langt sjældnere end andre en egentlig erhvervsuddannelse. Deres børn har flere fysiske, psykiske og sociale problemer end andre børn. 9

11 Kap. 2 Den allertidligste indsats Før beslutningen om moderskab TJEKLISTE: Har den unge pige/kvinde store huller i sin viden om krop og sex og prævention? Har hun brug for praktisk eller økonomisk støtte i forhold til at vælge præventionsform? Er muligheden for graviditet med i samtalerne om fremtid, liv, planlægning og karriere sig hvad du fornemmer, hvis du har en mistanke om, at det er det, hun overvejer? Har den unge kvinde haft vilkår, der giver særlig risiko for tidlig graviditet? Man kan være opmærksom på og tale om: Etik og indblanding Hvordan har hun det følelsesmæssigt med sin mor/far? Er hun i kontakt med sine følelser? Reagerer hun udad (angreb, trods) eller indad (offerrolle)? Det er følsomt, men nødvendigt at identificere de piger, der er i risiko for at vælge Bliver hun udnyttet? et meget tidligt moderskab. Har hun positive forventninger til og drømme om fremtiden? Det er naturligvis aldrig hverken myndighedernes eller de professionelles opga- Begynder hun at bygge rede, anskaffe sig kæledyr eller lignende tal om det! Ved den unge kvinde helt konkret, hvad det indebærer og koster at få et barn? ve at sætte sig til dommer over, hvem der Har hun brug for helt realistisk at arbejde med, hvad det vil sige at have et er parat til at få børn.men det er etisk ganske relevant at forholde sig til at nogle gan- spædbarn? F.eks. praktik hos en tvillingemor ske unge piger med en meget sårbar baggrund vælger et tidligt moderskab. Konkrete muligheder ift. bolig, uddannelse, gå i byen, venner etc. Konkrete økonomiske beregninger Det er godt og professionelt socialfagligt arbejde at hjælpe de unge kvinder med Er pigen gravid: Får hun hjælp og støtte til at træffe den rigtige beslutning? at finde ud af, om det reelt er et tidligt moderskab, der hendes egen indre længsel efter tryghed og de har brug for i deres liv, eller om de har brug for kærlighed. at få andre ting tilført, før de kaster sig ud i den krævende forældreopgave. Hvem taler vi om? Alle erfaringer viser nemlig, at de unge kvinder Uanset om man er familiebehandler, skolelærer, ofte forestiller sig moderskabet helt anderledes, end UU-vejleder, projektmedarbejder, læge, sundhedsplejerske, efterskolelærer, kontaktperson eller har en det faktisk bliver, og at der er stor risiko for, at de ikke magter opgaven. anden professionel rolle i forhold til unge piger med Den yndige baby,den harmoniske familie og den en mere sårbar tilgang til arbejdsmarkedet end flertallet,skal man vide,hvilke levevilkår der giver særlig søde kæreste, som pigen drømmer om, kan være en illusion, der knækker, når virkeligheden trænger sig risiko for et meget tidligt moderskab. Det bør være på, og den unge pige opdager, at babyen ikke opfyl- en del af arbejdet med de unge at forholde sig til 10

12 muligheden og at hjælpe den unge med at afklare sig, før hun bliver gravid. Vi ved, at: Piger, der har været anbragt uden for hjemmet i løbet af deres barndom, har højrisiko for at blive teenagemødre. Faktisk sker det for 10 procent af de piger, der har tilbragt hele eller dele af deres barndom i plejefamilie eller på døgninstitution. Piger, der kommer fra belastede familier, hvor deres barndom har været præget af vold, misbrug eller psykisk sygdom, har større risiko for at blive teenagemødre end flertallet. Piger, hvis mødre var meget unge, da de fik første barn, har større risiko for selv at blive meget unge mødre. Piger, der har haft problemer med deres skolegang, og som samtidig er svære at motivere til og fastholde i beskæftigelsesinitiativer, har risiko for at vælge et tidligt moderskab for at finde et mål og en mening. Piger,der allerede er unge mødre,og som har svært ved at få uddannelse/beskæftigelse til at fungere, vil ofte vælge barn nummer to for at udsætte arbejdsmarkedstilknytningen. Piger, der er svagt skolemæssigt og socialt funderede, mangler netværk og er inaktive i forhold til egen livssituation, kan være tilbøjelige til at vælge at gennemføre en meget tidlig og uplanlagt graviditet. Piger fra etniske minoriteter. Det kan være piger, der lever i parforhold, som måske skal støttes i at udsætte moderskabet, men det kan også være piger, der har brudt med hjemmemiljøet, og som har ringe eller ingen viden om prævention og abort. Det er ikke ønskebørn Det hører normalt til privatlivets fred, hvornår man planlægger sit første barn. Mellem- og højtuddannede kvinder vil ofte forsøge at passe børnefødsler ind i deres karriere- og livsplanlægning. De fleste førstegangsfødende og deres partnere gør sig overvejelser om, hvorvidt de har lyst, råd og overskud til at få et barn. Derfor har vi ikke tradition for at forholde os til helt unge kvinders valg på området. Det er for det første sjældent, at man bliver præsenteret for en ganske ung gravid eller en ganske ung mor, og arbejder man professionelt med socialt udsatte unge kvinder, vil de ofte også forsvinde til en anden sektor,når graviditeten er en realitet. Når man arbejder uddannelses- og dermed også arbejdsmarkedsrettet med helt unge kvinder med en sårbar baggrund, er det imidlertid nødvendigt at tale graviditet med dem, lige som man forholder sig til deres grundlæggende skolegang, deres boligsituation og deres evner. Det typiske mønster for meget unge mødre er, at de kun meget sjældent aktivt planlægger deres svangerskab, selv om det modsatte naturligvis også ses. Undersøgelser viser, at de færreste børn af teenagemødre er såkaldte ønskebørn. De er resultatet af en uplanlagt graviditet, som den unge mor vælger at gennemføre, fordi hun ikke ønsker en abort, og for- 11

13 12 di det at få et barn spontant opleves som en løsning på indre og ydre utryghed, drømmen om en mening med livet,og et forsøg på at få en vedvarende kærlighedsfuld relation, der ikke forsvinder igen. En psykologisk forklaring på, hvorfor de unge kvinder kan have meget svært ved at vælge en provokeret abort, er, at de ofte selv føler sig uønskede, svigtede og afviste på grund af deres vanskelige opvækst. Når de bliver gravide, identificerer de sig hurtigt med fosteret. De oplever derfor, at de ved at vælge abort, afviser og svigter et lille barn, som er en del af dem selv og dermed også sig selv. Vær ærlig og konfronterende Abort er aldrig et nemt valg. Det kan som ovenfor beskrevet være et endnu sværere valg for en meget ung kvinde med en sårbar baggrund. Derfor er det vigtigt at forholde sig til muligheden for graviditet, før den opstår. Det kræver en tillidsfuld relation,men det kræver ikke en dybt personlig, familiær eller terapeutisk relation at spørge en ung kvinde, om hun har overvejet risikoen/muligheden for graviditet. Det er relevant, at man i job- eller uddannelsesvejledningen ærligt og konfronterende også taler om kærester, parforhold og prævention. Det er vigtigt, at man hjælper den unge kvinde til et mere langtrækkende perspektiv. Drømmer hun om at blive frisør, er det godt at tale konkret om økonomi, boligforhold, eventuelle krav om flytning i løbet af uddannelsen og arbejdstider under uddannelsen og praktikken, og at tale om hvad der sker, hvis hun bliver gravid og forholde sig til, om hun aktivt skal bestemme sig for, at det ikke må ske, før hun er færdiguddannet. Når man som skolesundhedsplejerske møder en af disse piger, er det en klar opgave at spørge til seksuel aktivitet og at snakke præventionsmuligheder. Det er det også, når man som folkeskole- eller efterskolelærer taler fremtid med piger med et skrøbeligt bagland. For disse piger er graviditet ikke noget, der ligger langt, langt ude i fremtiden, som det er for mere ressourcestærke piger. Graviditet kan opleves som en karriere på linje med et job og de unge piger har brug for at få synliggjort, hvad et moderskab går ud på, hvor komplikationerne er, og hvordan fremtidsudsigterne er. Er man som socialarbejder i regelmæssig kontakt med den unge, er det en vigtig del af den professionelle kontakt at forholde sig til den unge piges liv i det hele taget. Derfor er det helt ok at tale om Case: Mit helt eget barn Mias mor er alkoholiker, og Mia har været anbragt i plejefamilie flere gange i løbet af sin barndom. Mia stak af hjemmefra og endte på en ungdomspension, da hun var 16. Mia vil gerne være pædagog, men hun nåede ikke at afslutte folkeskolen, og hun kan ikke rigtig overskue det, for hun har ikke mod på at gå mere i skole, og hendes kæreste sidder i øvrigt oppe det meste af natten og ryger hash og ser video sammen med vennerne, og de har kun det ene værelse. Nu er Mia gået over tiden, og hun er ikke gået til læge. Hun går faktisk og tænker lidt på, hvor dejligt det ville være at få sit eget lille barn. Så ville kommunen garanteret også ryste op med en lejlighed.

14 kærester og om prævention. Man behøver ikke være bange for, at det at tale om graviditet får den unge kvinde til at overveje muligheden aktivt, eller at den unge pige vil finde det krænkende. Hun vil finde det ganske naturligt, at man forholder sig til den del af hendes liv, lige som man forholder sig til, om hun passer sine mødetider, eller om hun har betalt sin husleje. Helt konkret Det kan helt konkret være en god idé at sikre sig, at den unge pige overhovedet har den relevante viden om krop, cyklus og graviditet. Ved hun, at: Man kan blive gravid ved første samleje. Sikre perioder ikke virker. Man kan faktisk blive gravid måneden rundt. Man kan blive gravid, selv om man ammer. Man kan blive gravid, selv om ens menstruationer er uregelmæssige også i en periode hvor den helt udebliver. Afbrudt samleje er en meget usikker metode. Moderne p-piller har meget få bivirkninger. Kondomer skal bruges hele samlejet igennem. Kondomer beskytter også mod sex-sygdomme som f.eks. klamydia, der ofte ikke giver symptomer, men som kan gøre en steril. Man skal huske at holde regnskab med, om man får menstruation, hvis man har et sexliv. Det kan også være meget relevant at spørge meget konkret ind til den unge piges valg af prævention, og til hvordan hun bruger præventionen. Hvis Case: Dagen-derpå Da Lise mødte på sit arbejde som medarbejder på produktionshøjskolen, sad en flok af pigerne og snakkede i kaffestuen. 16-årige Bettina var midtpunktet for snakken, og en af de andre piger råbte fnisende til Lise: Det kan da være, du skal være gudmor! Lise spurgte undrende Bettina, om hun var gravid, men Bettina rystede bare på hovedet, og pigerne begyndte at snakke om noget andet. Senere på dagen trak Lise Bettina til side, og spurgte, om der var noget, hun havde lyst til at fortælle. Bettina sagde, at det ikke var noget hun havde bare fortalt de andre, at hun og kæresten havde haft et uheld med kondomet aftenen før. Lise spurgte, om hun havde gjort noget ved det. Gjort noget ved det?, spurgte Bettina. Lise fortalte hende, at man kan købe fortrydelsespiller uden at være til læge først. De aftalte, at Bettina kunne køre med Lise ind til byen, så de kunne købe pillerne lige efter arbejdstid. Særlig vigtig viden Det er vigtig information til unge, at man kan købe fortrydelsespiller uden recept på apoteket. Har man haft ubeskyttet samleje, kan man tage fortrydelsespiller inden for 72 timer. Sikkerheden er: 99,6 procent hvis de tages inden for 24 timer 98,9 procent hvis de tages mellem 25 og 28 timer 97,3 procent hvis de tages mellem 49 og 72 timer. man føler sig på usikker grund eller har svært ved at tale om prævention, er det en mulighed at tale med den unge pige om at gå til læge og eventuelt at gå med for at støtte op om projektet. Der kan nemlig være en række forhold, som lægen ikke tænker over,når han/hun råder til bestemte former for prævention, f.eks.: 13

15 Hvad koster præventionen er der risiko for, at den unge pige bare dropper p-pillerne, når hun ikke har råd til næste pakke? Kræver præventionsformen et meget regelmæssigt liv som f.eks. minipiller og mener den unge pige, at hun kan magte det? Har den unge kvinde skiftende partnere, kan der være særlig grund til at fastholde kondomet som præventionsform. Kræver præventionsmetoden, at den unge kvinde holder øje med, om hun får menstruation, og er hun indstillet på at holde regnskab med det? Udgifter til prævention kan i en række tilfælde dækkes via 81 i Lov om Aktiv Socialpolitik. Abort? Er den unge blevet gravid, og er hun i tvivl, om hun vil gennemføre graviditeten, er det vigtigt akut både at være til stede med personlig sparring og konkret vejledning om hhv. abort og mulighederne for at få hjælp til at gennemføre graviditeten. Undervisning & rådgivning Foreningen Sex & Samfund holder kurser for professionelle, der gerne vil lære mere om præventionsvejledning og seksualundervisning. Foreningen har også et korps af professionelle undervisere, der har rutine i at undervise særlige grupper omkring både sex og prævention. Her kan man f.eks. bestille en underviser, hvis man ønsker en undervisningsdag omkring krop, seksualitet og prævention. Se mere på hvor der også findes udførlig viden om de forskellige præventionsmetoder mm. Som professionel er det ikke ens egen holdning til, om hun skal have abort, som skal være styrende, medmindre hun på grund af misbrug, stor umodenhed eller udviklingshæmning utvivlsomt vil være ude af stand til at tage vare på både graviditet og barn. Det er til gengæld en væsentlig opgave at støtte den unge kvinde i at afklare sig, så hun træffer sin beslutning på et så kvalificeret grundlag som muligt. Det er i den forbindelse vigtigt, at man afklarer med sig selv, om det strider mod ens etik at gå ind i disse overvejelser, eller om der er andre følelsesmæssige forhold hos en selv, der influerer, og som gør, at man muligvis skal finde en anden sparringspartner til den unge kvinde. Det kan være godt først og fremmest at sikre sig, at den unge kvinde ikke træffer sin beslutning på grundlag af utilstrækkelig viden. Det kan være: Hun tror, en provokeret abort medfører risiko for sterilitet. Så har hun brug for at få at vide, at risikoen er ekstremt lille især hvis hun følger lægens vejledninger. Hun tror, det er almindeligt at få psykiske problemer som depression efter en abort.så har hun brug for at få at vide, at hovedparten af alle kvinder primært føler lettelse, når beslutningen er truffet, og aborten er overstået. Hun har for lille viden om, hvordan en abort foregår og tror f.eks.,at det gør ondt.så har hun brug for at få mere viden. Hun har for lille viden om fosterudvikling og tror, 14

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Rapport udarbejdet for Mødrehjælpen. af Gitte Duus

Rapport udarbejdet for Mødrehjælpen. af Gitte Duus I gang med uddannelse eller arbejde som ung mor Rapport udarbejdet for Mødrehjælpen af Gitte Duus 2007 Rapporten er udarbejdet i forbindelse med et 3-årigt projekt finansieret af Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Nana

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

døgnanbragte unge bruger også rusmidler

døgnanbragte unge bruger også rusmidler red. Peter Jensen og susanne Pihl hansen døgnanbragte unge bruger også rusmidler erfaringer fra dur 2.0. et kompetenceudviklingsforløb for døgnmedarbejdere Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Rusmidler

Læs mere

Den gode modtagelse. af uledsagede mindreårige i kommunerne

Den gode modtagelse. af uledsagede mindreårige i kommunerne Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Januar 2012 Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Udgiver: Social-

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

stærke historier om efterværn

stærke historier om efterværn 10 stærke historier om efterværn Kære læser D u sidder her med et lille udsnit af 10 fantastiske unge menneskers liv i hånden. De har alle, på trods af svære odds i livet, arbejdet og kæmpet sig frem til

Læs mere

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER Udfordringer for udsatte grønlændere i Danmark Kolofon: Oplag: 2.000 Illustrationer: Sara Brandt Kronborg Grafisk produktion og layout:

Læs mere

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til børn og unge på krisecentre Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere