MDTnyt. Dansk Translatørforbunds. Næste deadline. Redaktion. Artikler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MDTnyt. Dansk Translatørforbunds. Næste deadline. Redaktion. Artikler"

Transkript

1 MDTnyt 1 / 07 Ikke kun idiomer. Om oversæ else af fraseologi Om Stor Tysk-dansk ordbog Die Schrecken der deutschen Sprache Om Psykiatrisk sprogbrug Om Advanced Style and Editing

2 Dansk Translatørforbund Dansk Translatørforbund er en brancheorganisation, der blev sti et den 15. januar Forbundets medlemmer er selvstændigt praktiserende translatører og tolke, der kan vise deres tilhørsforhold til forbundet ved e er deres navn at anføre betegnelsen MDT (Medlem af Dansk Translatørforbund). Dansk Translatørforbund har vedtaget etiske og kollegiale regler, som hvert enkelt medlem skal overholde. Medlemmerne er underlagt tavshedspligt vedrørende forhold og enkeltheder om deres klienter, som de må e få kendskab til under udførelsen af deres arbejde. Derudover skal det enkelte medlem til stadighed forny og udvikle sin sproglige og faglige viden. For at bidrage hertil arrangerer Dansk Translatørforbund jævnligt kurser inden for fagligt relevante emner. Disse kurser er åbne for alle interesserede. Forbundet bistår sine medlemmer ved til hvert medlem at udlevere en omfa ende håndbog, der giver oplysninger om de forhold, en translatør erfaringsmæssigt støder på i sit arbejde. Nyuddannede medlemmer får tilbudt en mentorordning, hvor de får tilkny et en erfaren kollega i samme sprog, som bistår med råd og dåd ved det nye medlems etablering af selvstændig virksomhed. Alle medlemmer er forpligtet til at have en professionel ansvarsforsikring. Foruden at arbejde for en høj faglig standard blandt medlemmerne repræsenterer Dansk Translatørforbund sine medlemmer over for myndigheder i Danmark og i EU-sammenhæng, ligesom forbundet samarbejder med en række udenlandske oversæ erorganisationer. MDTnyt Redaktion Annie Georgsen (ansv.) Asger Rygs Gade 2A, 2.th København V Tlf Jeanne e Jensen Tlf Birte Kreilgaard Tlf Dee Shields Tlf Næste deadline 20. maj 2007 Annoncer Helsides: kr ,- ekskl. moms Halvsides: kr. 650,- ekskl. moms Artikler Artikler og andet materiale, der offentliggøres, dækker ikke nødvendigvis redaktionens eller Dansk Translatørforbunds holdninger. Bidrag sendes på diske e, cd-rom eller pr. til Dee Shields eller til Dansk Translatørforbund. ISSN

3 Indholdsfortegnelse Ikke kun idiomer. Om oversæ else af fraseologi...4 Om Stor Tysk-dansk ordbog...11 Om Psykiatrisk sprogbrug...15 Die Schrecken der deutschen Sprache...17 Om Advanced Style and Editing...19 Meddelelse fra FIT: IATE afløser Eurodicautom...20 Words words words...21 Die Stachelschweine...24 Debatmøde om den europæiske oversæ erstandard...25 Løsning på julekonkurencen...27 Beskikkede i perioden Fra vores egen verden Kalender

4 Ikke kun idiomer. Om oversæ else af fraseologi Af Ken Farø Denne artikel tjener tre formål. Dels er den en meget kort indføring i den sprogvidenskabelige disciplin fraseologi. Dels fungerer den som optakt til et DT-kursus i fraseologi og oversæ else (26. april 2006). Endelig kan man læse den som formidling af et afsnit af min ph.d.-a andling om idiomækvivalens (2006), hvor oversæ else har sin egen plads, uden dog at være det dominerende tema. Hvad er fraseologi? Fraseologi er etablerede flerordsforbindelser, der som sådan er en del af de enkelte sprogs ordforråd. Ordforråd er sat i citationstegn, fordi vi ikke kun lagrer ord, men også orddele (af-, halv-, beton-) og altså også flerordsenheder, som er produktive og derfor sproglige ressourcer på lige fod med enkeltordene. Fraseologismer kan opføre sig syntaktisk som sætningsled (fx verbal: gå af, drikke ngn under bordet; adverbial: i ny og næ, ude og hjemme) og hele sætninger: gå hjem og vug!, så er den ged barberet!), ja sågar tekster, hvis man regner bl.a. ordsprog til fraseologien (blind høne finder også et korn) og ikke som et helt selvstændigt område (= parømiologi). Man har tidligere fokuseret på, at flerordsforbindelser skulle være grammatisk uregelmæssige, syntaktisk bundne eller semantisk påfaldende for at kandidere til prædikatet fraseologisk. Men i dag er tendensen snarere den, at alt flerordsstof, der reproduceres af et sprogsamfund, kaldes fraseologisk. Det skyldes, at det i praksis er meget vanskeligt at skille de regulære flerordsforbindelser fra de irregulære: Er fx slå græs, trække cyklen og dække bord, som o e nævnes som uproblematiske kollokationer (se næste afsnit), nu også så uproblematiske, som de synes at være? Man må i hvert fald konstatere, at deres fremmedsproglige ækvivalenter er anderledes konstrueret, set i forhold til enkeltordenes kernebetydninger. Her er eksempler fra engelsk og tysk: mow the lawn/den Rasen mähen (*beat/schlagen); push the bike/das Fahhrad schieben (*pull/ziehen); lay the table/den Tisch decken (*cover/ Ø table/tisch). Herudover er der semantiske særheder ved eksemplerne: Slå i slå græs kan ikke kombineres med (ret mange) andre objekter i denne betydning, og substantivet er i ubestemt form. Andre græs-beskæ igelser ville derimod foretrække bestemt form: gøde græsset, studse græsset. En anden grund til den brede tilgang til fraseologi er, at de regulære dannelser (hvis de altså overhovedet eksisterer) ikke ville have nogen steder at gå hen, hvis ikke fraseologien tog sig af dem. Definitionen på en fraseologisme er ud fra denne opfa else altså simpelthen etablerede flerordsenheder, uanset om det så er sjove billedlige (idiomer og ordsprog), irregulære (til havs, fryd og gammen) eller upåfaldende eksempler (stå af, læse i ngt, sæ e ngn/ngt i gang). Alle disse forbindelser er (ideelt set) lagret i hukommelsen og hentes ned af sprogbrugeren. De er i princippet uforudsigelige, omend de selvfølgelig både kan beskrives og delvist også forklares. Oversæ else Vi skal se på fraseologien i en oversæ elseskontekst. Selv om det måske er overflødigt at understrege i denne professionelle sammenhæng, så skal oversæ else her forstås som teks ransmission mellem L1 og L2 under et bestemt skopus (et eksternt fastlagt mål med oversæ elsen), hvad der gør oversæ else til et principielt andet perspektiv på fraseologi i en fremmedsprogskontekst end fx kontrastiv lingvistik og tosprogsordbøger. Også dér har man en lidt dårlig vane med at tale om oversæ else, hvad der gør diskussionen mere uklar end nødvendigt. Det er i grunden misvisende at tale om, at fraseologismer oversæ es. Det gør de strengt taget ikke; det er de tekster, de er indlejret i, som oversættes, og som fraseologismerne spiller en eller anden rolle i. Det er teksten og dens funktionstilskrivning af flerordsforbindelsen, som definerer, hvordan fraseologismen konkret skal oversættes. Det er derfor en misfor- 4

5 ståelse at opstille regler for fraseologismers oversæ else som sådan. Alligevel kan man godt tale om de problemer, de forskellige typer typisk kan volde under de enkelte stadier af oversæ elsesprocessen. De vanskeligheder, fraseologismer typisk skaber for oversæ ere, forekommer (1) i receptionsdelen, (2) i form af ækvivalensproblemer og (3) i produktionsdelen. Det er kun idiomoversæ else, jeg har undersøgt empirisk og systematisk, så det bliver i det afsnit, jeg kommer med autentiske eksempler på de tre problemtyper. Typer af fraseologismer Tidligere har man med generelle betegnelser som talemåder, flerordsforbindelser og idiomer overset, at fraseologien i virkeligheden består af et meget heterogent, men dog sprogligt klassificerbart inventar. Man kan desværre ikke definere dem ud fra et fast katalog af træk det har man uden held forsøgt i årtier i den tysksprogede forskning, men må i stedet tilpasse beskrivelsen typernes egne særheder og eksistensbere igelse. Lad os prøve at se på de vigtigste typer og deres egenskaber, til dels med henblik på oversæ else. Betegnelsen kollokationer bruges i mindst to betydninger. Bl.a. om ord, der rent statistisk forekommer hyppigt sammen; det er dog i grunden ikke så interessant, hvis der ikke er nogen iboende semantisk grund til, at de gør det. For at være et fraseologisk fænomen skal der derfor være tale om en form for samlet betydning. Det har fx trække cyklen, arbejde hjemme, gå til spejder, salt og peber og købe hus. Oveni kommer så det kriterium, at ordforbindelsen skal være regulært dannet og gennemskuelig. For oversæ ere er problemet ikke så meget reception af kollokationer, men snarere deres produktion, især hvis man oversæ er til fremmedsprog. Kollokationers form i L2 er nemlig helt uforudsigelig. Vi kan ikke gæ e os til, at tyskerne og briterne skubber cyklen, at man på tysk er bei den Pfadfindern, og man kan strengt taget heller ikke vide, om et fremmedsprog anvender kollokationen salt og peber. Måske er det snarere rækkefølgen peber og salt, hvis der da overhovedet eksisterer en sådan kollokation på det pågældende sprog. Kollokationer er paradoksalt nok kernen i det, man plejer at kalde idiomatisk sprog, og som er målet i fremmedsprogsundervisningen på højt niveau. Men kollokationerne defineres jo netop traditionelt ved være uidiomatiske og regulære; det sidste ord er derfor nok ikke sagt i den sag. Funktionsverbalsyntagmer som komme ngn til hjælp, ngt tager sin begyndelse og bringe ngt til afslutning kan til en vis grad betragtes som en særlig type kollokationer, fordi de også er ret regulært dannede. De skiller sig alligevel lidt ud ved at være grammatisk skematiske. De består nemlig altid af et semantisk afsvækket verbum (fx tage) og et verbalsubstantiv (fx begyndelse), i nogle tilfælde også af en præposition m.m. I forhold til de enkeltordspendanter, de o e har (her hhv. hjælpe, begynde og afslutte), er funktionsverbalsyntagmerne typisk mere formelle og derfor delvist kny et til bestemte tekstsorter, fx af faglig karakter. Funktionelt er de med til at udvide et semantisk felts aktionsartspektrum, fordi man vha. dem kan udtrykke præcist, at noget begynder, har en udstrækning i tid eller afslu es. Med verbet bruge i sig selv kan man fx kun udtrykke varighed; men dets fraseologiske pendant, tage ngt i brug, giver mulighed for at fokusere på begyndelsesaspektet. Paradigmekarakter har fx et tysk funktionsverbalsyntagme som in Betrieb nehmen / in Betrieb sein / aus dem Betrieb sein. Som oversæ elsesproblem er det nok især interlingvale uregelmæssigheder, der skal fokuseres på. Fx kan come to an end, ud over sin for danskere gennemskuelige betydning, også betyde at udma es. Man skal også huske, at funktionsverbalsyntagmer er en ekstra udtryksressource for oversætteren, når der mangler enkeltord i målsproget. Rutineformler eller pragmatiske fraseologismer er kny et til en fast kommunikationssituation og kan næsten forudsiges ud fra kendskabet til den. Fx véd en kompetent sprogbruger, at der til det første møde efter en selskabelig sammenkomst på dansk hører et tak for sidst!, og at svaret på den flerordsforbindelse er selv tak! eller tak i lige måde! Det sidste, man siger til sine kolleger fredag e ermiddag er rutineformlen god weekend!, og også højtiderne har deres fraseologismer. På samme måde ved man, hvor man befinder sig, når fraseologismerne thi kendes for ret, jeg døber dig i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn og hvad skulle det være? 5

6 kommer i brug. Oversæ elsesmæssigt er det især det upåfaldende ved forbindelserne, der er faren. Tysk og engelsk har fx ikke fatiske gensyns-takkeformler, ja de har i det hele taget ikke fraseologiske takkeformler i det omfang, skandinaviske sprog diverterer med. Fraseoskabeloner er konstruktioner med flere tompladser end manifeste elementer som i (A) [KOMPARATIV] + og + [KOMPARATIV] og i (B) {HYPERBEL}: [NGN/NGT] får [NGN/NGT] til at ligne en/et [NP] (jf. Farø i Danske Studier 2005). Mens den første skabelon er forholdsvis nem at forstå det er den, som ligger til grund for eksempler som mere og mere, bedre og bedre og vildere og vildere, altså et udtryk for en fortsat stigning eller intensivering kræver den anden nok en forklaring. Tuborgparenteserne angiver et indhold, som har skopus over hele konstruktionen, den udgør nemlig en overdreven sammenligning. Jf. følgende eksempler: (1) Danmarks to store avishuse Berlingske og mit eget JP/Politikens Hus, er blevet provokeret på banen af en flok islændinge med alt for mange løse millioner. Vi er blevet tvunget ud i en modoffensiv, der får Slaget på Reden til at ligne en spejdertur (www-.c e.dk) (2) Noget af området må vi nok forvente skal reserveres til vendeplads for metrocityringen (hvad enten den bliver til noget eller ej). Men en sådan vendeplads kan umuligt optage hele området, så vi forestiller os at det kan blive et rigtigt spændende område med en blanding af nye erhverv, kulturentreprenører, nogle mødeog udstillingshuse - der findes nogle gamle remiser der får Øksnehallen til at ligne et provinsforsamlingshus (www.groveloejer.dk) Det er klart, at denne skabelon med sin bevidst overdrevne (og dermed også idiomatiske!) sammenligning udtrykker et særligt stilistisk indhold, som er med til at præge teksten. Det må der findes en løsning på i målteksten. Sprog rummer masser af sådanne fraseoskabeloner, som har ganske særlige funktioner. De er nemme at overse, fordi de først og fremmest består af tompladser, som er restringerede mht. syntaks, semantik og pragmatik. Bevingede ord kan defineres som etablerede intertekstuelle flerordsforbindelser. Når man bruger et bevinget ord, så citerer man bevidst eller ubevidst, dvs. man etablerer en forbindelse til en fortidig tekst eller en historisk situation. Bevingede ord er altså i lige så høj grad et ikkesprogligt som et sprogligt fænomen. Gode eksempler er i begyndelsen var ordet, man binder os på mund og hånd, der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet. Selv om ikke alle bevingede ord er flerordsforbindelser (tænk på smagsdommer, papirnussere og morgenbolledamer, og de fleste vil straks ihukomme to højrefløjspolitikere og en rejsekonge), så gælder det for langt størstedelen af dem. Nogle bevingede ord er internationalismer (Elvis has le the building; I have a Dream), andre er blot internationalt brugt (frihed, lighed og broderskab; et spøgelse går gennem Europa). Disse varianter burde ikke volde de store oversættelsesvanskeligheder, så længe man sikrer sig, at formen er den kanoniske, hvis kildeteksten beny er sig af den. Der er dog en problemtype, man skal være opmærksom på, og det er modificerede bevingede ord, som tit indgår i medieoverskri er, fx (3) Auf dem Radiomarkt nichts Neues (www. digitalfernsehen.de) (4) I shop therefore I am (www.i-shop-thereforei-am.dk) (5) Havels fornemmelse for godt tøj (www. berlingske.dk) Alle tre eksempler kan føres tilbage til et bevinget ord, hhv. Im Westen nichts Neues (= Intet nyt fra Vestfronten), I think therefore I am (= cogito ergo sum) og Frøken Smilas fornemmelse for sne. Men har det noget med indholdet at gøre? Ikke i de pågældende tilfælde; her er det bare former, der parasitisk udny er den sproglige konstruktion. Med Remarque, Descartes og Høeg har de ikke noget at gøre. Så her er det nok snarere den stilistiske effekt end citatet, som skal være i fokus oversæ elsesmæssigt. Partikelverber består af et verbum typisk et mere basalt et af slagsen og en partikel, som kan forveksles med et adverbium eller en præposition. Det er faste forbindelser som dukke op, gå i gen, bukke under, takke af. Formentlig er de mere et potentielt a odningsproblem for ikkemodersmålstalende end et ækvivalens- eller produktionsproblem i oversættelse. De kan nemlig være vanskelige at opdage, og deres betydning er ikke altid så transparent, som man skulle tro. Desværre er de heller ikke altid beskrevet i ordbøgerne. 6

7 Fraseologismer med unikale komponenter har indlejret ord, som ikke eller kun under ganske særlige forhold forekommer uden for udtrykket selv. Det er udtryk som kende sine pappenhejmere, Maulaffen feilhalten ( snakke uden substans ), fryd og gammen og jm den Garaus machen ( dræbe ngn ), hvor forbindelserne i deres helhed alle er i brug, men ikke enkeltordene pappenhejmere, Maulaffen, gammen og Garaus. Oversæ elsesproblematikken består ikke så meget i at gengive typikken, for ud over at den o e er lidt arkaisk markeret, hvad der selvfølgelig kan være en pointe i, er der ikke nødvendigvis de store intentioner forbundet med at bruge den type fraseologismer. Til gengæld kan der være problemer forbundet med at finde frem til deres betydning; her må en ordbog (ikke nødvendigvis en fraseologisk, som ikke altid er bedre end de store almenordbøger) hjælpe. Ekspletiviske konstruktioner indeholder altid et pronomen, som ikke repræsenterer et allerede nævnt led, men ser ud til alene at have syntaktisk funktion. Eksempler: være på den, være ked af det, være fra den, gøre det. I nogle tilfælde kan det oprindelige eller logiske referenceord indsæ es (her = spanden, forstanden, sex), men strengt taget er det synkront forkert. Oversæ elsesmæssigt er det nok især vigtigt at være opmærksom på, om pseudo-pro-ordet har funktion af eufemisme som i sidste eksempel. I så fald kan det være en forfa erintention, som skal med i L2 ikke nødvendigvis som ekspletivkonstruktion, men i hvert fald som eufemisme, der først og fremmest er et pragmatisk fænomen. Tvillingeformler og binominaler bruges o e synonymt om størrelser grupperet omkring en konjunktion. Hvis man opfa er førsteleddet tvilling- bredt, kan det betegne både semantisk og syntaktisk parallelitet. På den måde bliver termerne reelt synonyme og kan omfa e såvel rent syntaktiske tvillinger som fx ude og hjemme, i ny og næ, po er og pander og semantiske tvillinger, jf. den følgende kategori. Om paralleliteten, som i mange tilfælde også er lydlig (stavelses- og rimmæssigt), har nogen relevans for oversæ elsen, må en realistisk analyse af forbindelsen i sin kontekst afgøre. Der kan ikke kræves en automatisk strukture erligning i L2, selv om tvillingeformler er lige så kendt i både engelsk (life and death, rise and fall, sex and crime) og tysk (Hinz und Kunz ( enhver ), mit Ach und Krach ( lige nøjagtig, med nød og næppe ), dies und das ( forskellige ting ). Reduplikative fraseologismer har lidt med den forrige kategori at gøre. De består nemlig også af parallelt strukturerede og syntaktisk ækvivalente ord. De er i princippet semantisk redundante, for de sammenstiller to synonyme ord: vende og dreje sig, tyk og fed, mangt og meget, hyle og skrige, gå fra hus og hjem). Funktionen er ekspressiv og/eller forstærkende. Hvis nogen advarer mod, at man bliver tyk og fed af at spise chokolade, så udtrykkes der et større talerengagement, end hvis man havde brugt et af adjektiverne alene. Man skal også være opmærksom på, at andre sprog ikke nødvendigvis kender princippet fraseologisk reduplikation; og hvis de gør, behøver inventaret ikke at være det samme. Endelig kan der være forskelle i rækkefølgen: Tysk foretrækker således drehen und wenden, fx (6) aber wie man es auch drehte und wendete, das Ergebnis war dasselbe (www.zeit.de). Fraseotermer er fagtermer, som er formet som flerordsforbindelser. De er oversæ elsesmæssigt mindre problematiske, for indholdet er typisk stabilt og o e er formen internationalismer, fx in medias res (li eratur), corpus luteum (anatomi), in absentia (jura). De kan dog også bestå af (delvist) hjemlige morfemer: tålt ophold, kold fusion og den seksuelle lavalder. Det afgørende ved denne kategori er at erkende, at der er tale om en term og så finde frem til den tilsvarende term i L2 hvis der da ikke er tale om kulturbundne termer. I så fald kan en parafrase være nødvendig. Fraseonymer er flerordsforbindelser, som samtidig er egennavne, fx Kongens Lyngby, Roskilde Festival, Det Hvide Hus, Canal Grande. Egentlig burde de ikke volde de store problemer i oversættelser, men man skal selvfølgelig kende de kanoniske former og ikke skrive Grand Canal i den danske måltekst. Set i den optik er fraseonymer nok først og fremmest et produktionsproblem. Det er især en undertype, de såkaldte fraseologiske fiktionymer (Farø i Nordiske Studier i Leksikografi, 2005), som man skal passe på, fordi de også kan udgøre et receptionsproblem. Fiktionymer (i bred forstand) er navne på rent tænkte entiteter. Hvem havde fx gæ et, at Willi Wiberg er Alfons Åberg på tysk, at Villa Drôlederepos er fransk for Villa 7

8 Villakulla og at Angels in Fast Motion dækker over filmen Nordkra? Denne type egennavne er blandt de interlingvalt mest variable, fordi de i modsætning til de fleste andre typer rent faktisk o e oversæ es, bl.a. af hensyn til distributionen af produktet. Ordsprog sprænger måske den fraseologiske ramme, fordi de er færdige tekster, som citeres snarere end reproduceres af den talende. Det kan man se ved, at der ikke skal indsæ es fx et subjekt eller et objekt, og heller ikke tempuskategorien skal aktualiseres: Det hedder ganske enkelt wes Brot ich ess, des Lied ich sing ( folk, som betaler ens løn e.l. er det ikke opportunt at kritisere ) og the early bird catches the worm ( er man tidligt på den eller velforberedt, har man større chance for succes ). På den anden side er de traditionelt blevet behandlet inden for denne disciplin, og der er unægtelig en del fællestræk med bl.a. idiomerne. Man kunne også sige, at netop fordi de er helt faste sproglige størrelser, hører de til det allermest idiomatiske fraseologiske materiale. Ordsprog indeholder altid et generisk udsagn, dvs. der kan i princippet indsættes al-kvantorer som man, alle, altid eller overalt. Der findes kun få empiriske undersøgelser af ordsprogsoversæ else, men man kan sige, at det generiske, de udtrykker, er det svært at komme uden om oversæ elsesmæssigt. Så kan man diskutere, om det i den pågældende måltekst nødvendigvis skal gengives med et ordsprog; det kan kun konteksten diktere. Den lille oversigt skal ikke læses sådan, at der er vandtæ e sko er mellem kategorierne. Tværtimod kan en flerordsforbindelse tilhøre flere kategorier på én gang. Fx er man har et standpunkt, til man tager et nyt både et ordsprog og et bevinget ord knyttet til J.O. Krag. Et idiom (se nedenfor) kan være formet som et binominal (med hud og hår). Også diakront kan der ske kategoriski : Ordsproget man skal ikke gå over åen e er vand har fx genereret idiomet gå over åen e er vand, mens bevingede ord kan være så brugt, at de e erhånden mister deres reference til deres oprindelseskontekst og bliver rene fraseoskabeloner. Listen er heller ikke udtømmende, der mangler fx verbum + præposition og fraseologismer med stivnede bøjningsformer. Men den skal også bare vise, hvor komplekst et område, fraseologien er, og at talemåder og faste udtryk måske nok kan suggerere en enhed, men det er en enhed, som kun gælder på det rent formelle plan, nemlig med hensyn til trækkene etablerethed og leksikalsk kompleksitet. Herudover er der selvfølgelig idiomerne, som jeg endnu ikke er kommet ind på, og som jeg reserverer et særligt afsnit til, fordi de både er teoretisk og praktisk noget af det mest vanskelige at håndtere i oversæ else. Idiomer mindst to udlægninger Idiomer er desværre ikke nogen entydig størrelse i sprogbrugen. De fleste mener med idiom en flerordsforbindelse, som ikke kan forklares alene ud fra de komponenter, den består af (= en negativ definition). Denne definition er måske udmærket til ordbøger, som bare skal understøtte brugerens tekstreception. Men i mange andre sammenhænge, bl.a. oversæ else, er det nødvendigt med en mere præcis definition, fordi der til visse typer fraseologismer kny er sig særlige forestillinger. Desuden viser det sig meget o e, at de, som definerer idiomer negativt, kun analyserer en bestemt undertype, nemlig eksempler som dig one s own grave, die Ohren steif halten og der er kø ved håndvasken. Det er såkaldte ikonografiske fraseologismer, der hos betragteren kan fremkalde et mentalt billede, som faktisk også kan gengives visuelt og det er ikke det samme som en metafor, som er en ren abstrakt relation. I øvrigt kan idiomer også være metonymiske og meget andet. Det er udelukkende om den type, jeg bruger betegnelsen idiom, og ikke om give ngt til bedste, dit og dat og være ked af det, selv om de alle også passer på den brede, negative definition. Idiomer (i min udlægning) har af gode grunde altid påkaldt sig både teoretikernes og praktikernes største opmærksomhed. Det skyldes formentlig deres ikonografi, som de fleste kan se, i hvert fald hvis man fokuserer på idiomet i isolation eller på andet måde fremhæver det. Billedets mulige funktionelle relevans er dog et andet og mere åbent spørgsmål. Idiomoversæ elsestyper I min ph.d.-afhandlings oversættelsesafsnit undersøgte jeg over 1200 nyere idiomoversæ elsesoperationer empirisk. Jeg ville se, hvordan oversæ erne behandlede idiomerne, og om der var nogen generelle problemer. Jeg fandt frem til i alt 18 oversæ elsestyper, som indeholder alt 8

9 lige fra 1:1-idiomoversæ elser: (7) Han har de e hus, hvidt som sne og pyntet med hvidpudsede cementmuslinger -> er hat dieses Haus, das weiß wie Schnee ist, mit weißverputzten Zementziermuscheln (HØEG:34/36) over enkeltordsoversæ elser uden ikonografi: (8) Ich glaube, ich sollte zweihundert Mark drauflegen. Ich will Sie doch nicht übers Ohr hauen( ) -> ( )Jeg tror, jeg burde lægge to hundrede mark oveni. Jeg vil jo ikke snyde Dem( ) (HEIN:17/14) til fortolkninger af idiomet, som fører til en specifikation af teksten: (9) Whitlam var blevet banket på plads, da han fandt ud af det -> Whitlam (hätte) fast seinen Job verloren[...], als er es herausfand (LAR- SEN:131/147). Grundlæggende er der altså stor variation i oversæ elsesstrategien ude i den translatoriske virkelighed, og det ser generelt ud til at fungere fint. Alligevel må man sige, at der er en klar tendens i materialet i retning af, at idiomer søges oversat med idiomer i L2, og helst idiomer, der ligner udgangstekstens idiom ikonografisk eller strukturelt. Det er selvfølgelig ikke i sig selv et problem, men indirekte kan det være en årsag til det fænomen, jeg kalder ikonicisme. Begrebet dækker over overdreven fokusering på billedet i udgangsidiomet og forsøg på at kopiere det over i målteksten. I det følgende vil det fremgå, hvordan det kan komme til udtryk og hvilke problemer, det medfører. Tre typer problemer Lad os først se på nogle receptionsproblemer. Hvis en oversæ er (a) mangler teoretisk bevidsthed om eller sensibilitet over for eksistensen af idiomatik, og (b) ikke har lagret bestemte idiomer i sit mentale leksikon, så kan der opstå problemer som disse: (10) Wir erinnern uns,[...] daß er weder in the powderroom gehen noch die Trommel schlagen konnte, ohne daß sie ihn im Auge behielt (BRØGGER Ü :219) (11) Som du dog spørger, drengebarn! Eller hun tog min hånd og lagde den på min mave. Kunne du tænke dig at lave huller i den? (SCHLINK Ü :61) (12) Den første havde han rent ud spurgt, om han må e bolle, lige ud af landevejen -> Die erste hatte er ganz direkt gefragt, ob er sie bumsen dürfe, gleich draußen an der Landstraße (BRØGGER:398/402) Det første eksempel (fra Jadeka en) giver ikke meget mening i målteksten, mens det i sin danske original er en interessant modifikation af idiomet hverken kunne skide eller slå på tromme. Endnu mere uforståelig er passage 12 (fra Der Vorleser) blevet. Her er originalens ordlyd: (13) Was du alles wissen willst, Jungchen!. Oder sie nahm meine Hand und legte sie auf ihren Bauch. Möchtest du, daß er Löcher kriegt? (SCHLINK O :75) Oversæ eren har tilsyneladende ikke erkendt, at den tyske metaphora continuata udelukkende hænger sammen, fordi der ligger et idiom (jm Löcher in den Bauch fragen spørge for meget ) til grund. Uden den reference bliver indholdet nonsens. Derimod kræver eksempel 12 næppe nogen kommentar med på (lande)vejen. Sådan nogle receptionsproblemer hænger sammen med, at de fleste oversæ ere (fornu igvis) bevæger sig fra L2 fremmedsproget til L1. Det gør det mere sandsynligt, at de ganske enkelt overser etablerede idiomatiske strukturer, som en native speaker ville have genkendt. Ækvivalensproblemer derimod hænger tit snarere sammen med tilstedeværelsen af idiomatiske falske venner: (14) Min far har bevæget sig gennem det meste af sit liv med hovedet under armen -> Den größten Teil seines Lebens hat mein Vater den Kopf unter dem Arm getragen (HØEG:39/43) (15) at jeg bekymrer mig sådan over, hvor billig jeg ser ud, er et klart tegn på, hvor langt jeg er ude i tovene -> daß ich mich so über mein schäbiges Aussehen sorge, ist der Beweis, daß ich voll in den Seilen hänge (SONNERGAARD:167/156) I 14 betyder det danske idiom ikke tænke sig om, mens det tyske har med alvorlig sygdom og død at gøre. I 15 består den manglende ækvivalens i psykisk ubalance versus fysisk træthed. Uanset hvad, ændres tekstindholdet i oversæ elsen. Endelig er der produktionsproblemerne. De handler om unaturlige formuleringer i L2, såkaldt translationesisk. I begge tilfælde tolker 9

10 jeg det som en følge af en overfokusering på idiomet i udgangsteksten: (16) ( )Haben Sie nicht auch ein Fach Praktische Lebenskunde, wo man Ihnen erklärt, wie man mit diesem schönen Studium seine Brötchen verdienen kann? -> ( )Bliver De ikke også undervist i praktisk livsførelse, hvor man lærer Dem, hvordan man kan tjene sit brød med de e fine studium? (HEIN:70/63) (17) [Ich][...] blamiere mich bis auf die Knochen -> [Jeg][...] blamerer mig selv helt ind til skindet (HEIN:184/168) I nutidsdansk tjener man næppe sit brød med noget, mens det tyske idiom ( rundstykker ) er både etableret og uformelt det er en dialog. I 17 er problemet et andet: Her er helt ind til skindet ikke kompatibelt med blamere sig; det havde derimod forstærkende adverbier (intensifiers) som voldsomt, for vildt, i uhørt grad, massivt, kra igt, frygteligt og grundigt været. I alle tre tilfælde kan man forklare problemerne med ikonicisme: overfokusering på udgangsidiomets billedlighed, struktur og kategorien idiomatik som sådan. Sammenfatning Fraseologi er et problem for oversættelsen, men den er det på ret forskellige måder. Dels er fraseologi langtfra noget ensartet fænomen, som vi har set. Der er vel mindst 20 relevante typer. Derfor kan det være vanskeligt at vurdere en fraseologismes tekstfunktion. Dels er der forskel mellem på den ene side de problemer, oversæ eren pålægger sig selv, når en fraseologitype som fx idiomer er i farvandet, og på den anden side de problemer, man teoretisk kan beskrive ud fra mere funktionelt-holistiske opfa elser af, hvad oversæ else er for en aktivitet og hvilke krav, den skal opfylde. Som det er fremgået, kan en dogmatisk tilgang til fraseologi i oversæ else (ikonicisme) gøre mere skade end gavn. Tekstens primat, T1-loyalitet, ækvivalens og (som udgangspunkt) L2-naturlighed er stadig afgørende kriterier for en god oversæ else, også selv om der indgår fraseologismer i den og det gør der så godt som altid. Det har vist sig at være ny igt at opdele fraseologiske oversættelsesproblemer i tre undertyper, (1) receptionsproblemer, (2) ækvivalensproblemer og (3) produktionsproblemer. Opdelingen vil kunne anvendes på alle fraseologiske kategorier, selv om jeg kun har afprøvet den empirisk på idiomerne. Det er tydeligt, at idiomer sørger for problemer på alle tre niveauer. Fremtidige undersøgelser må vise, om idiomerne på det punkt er noget særligt, eller om andre fraseologismer er lige så konfliktfyldte som dem. 10

11 Om Stor TYSK-DANSK ORDBOG (2005) Henrik Bergstrøm-Nielsen, Peter Jürgensen, Preben Späth (under medvirken af Birgit Lohse): Tysk-Dansk Ordbog. København: Gyldendal sider kroner. 1. Indledning 1 Tosprogede ordbøger kan anvendes til at besvare mange spørgsmål. De vigtigste er følgende: 1. Hvad betyder? 2. Hvad hedder? 3. Hvad kan man kalde? Med andre ord: enten (1) slår man op på et ukendt eller uforståeligt ord/udtryk for at få det oversat eller forklaret på et andet sprog (typisk: på modersmålet), eller (2) man slår op på et ord/udtryk, som man forstår, (typisk: på modersmålet) for at få at vide, hvordan det oversæ es til det andet sprog, eller (3) og det er nok den typiske situation på translatørniveau man slår op på et ord/udtryk, hvis betydning man udmærket kender, for at få nogle forslag til oversæ else til det andet sprog, som man også behersker. En stor tysk-dansk ordbog, der som den foreliggende primært henvender sig til danskere, skal således især hjælpe til at besvare spørgsmål (1) og (3). Tyskere, der lærer dansk, kan derimod kun i et vist omfang forvente at få hjælp af ordbogen (spørgsmål 2). Det er en omfa ende, grundigt gennemarbejdet ordbog, og det er en stor bedri, at ordbogen er blevet færdig. Gyldendal har bidraget med professionel leksikografisk kontrol, der har sikret konsekvens og en meget høj grad af formel korrekthed (uendelig få trykfejl osv.). Retskrivningen gøres der omhyggeligt rede for i indledningen: for tysks vedkommende følger ordbogen de fra 1998 gældende regler, med mange henvisninger til varianter og 1 En varm tak til lektor Jens Erik Mogensen, Københavns Universitet, som beredvilligt stillede sin upublicerede anmeldelse af ordbogen til min rådighed. Den er nu udkommet: Mogensen, Jens Erik: Stor TYSK-DANSK ORDBOG (2005) - en kritisk vurdering på grundlag af den moderne metaleksikografi. I: LexicoNordica 13, 2006, side ældre stavemåder, uden at det dog lykkes at gennemføre disse principper konsekvent, især hvad angår de sammenskrevne/adskilte former (Schrecken erregend/schreckenerregend). Men ingen ved jo i dag, hvad hele de e problemkompleks ender med. 2. Valget af opslagsord Ordbogen indeholder opslagsord (lemmaer) og faste udtryk og henvender sig ifølge forordet til professionelle brugere i erhvervslivet, studerende på videregående uddannelser m.fl.. Ordforrådet omfa er moderne tysk, med en rimelig dækning både af ældre sprog og af østrigsk, schweizisk og dialekter. Med så mange opslagsord skulle den kunne nå ud i mange hjørner af sproget og verden, forudsat at valget af opslagsord og ordforbindelser er foretaget med det klare sigte at hjælpe danskere, der allerede behersker tysk på et rimeligt eller højt niveau. Det er derfor ærgerligt, at så mange helt gennemskuelige sammensætninger optager så megen plads, f.eks.: Jazzkonzert, Jazzmusik, Jazzmusiker Sommerabend, Sommeradresse, Sommerakademie (= sommerakademi (?)), Sommerapfel, Sommeraufenthalt, Sommerbirne, Sommerblume, Sommerfest, Sommerflirt, Sommerhalbjahr De fleste af sådanne sammensa e ord kunne passende helt være udeladt (hvorved ordbogen 11

12 ville have vundet i overskuelighed) eller have givet plads til andre, vanskeligere ord. Således kunne man have anført svære bøjningsformer (hülfe, böte, stieß), flere varianter (f.eks. Mischpoche ved siden af Mischpoke), og ikke mindst med sigte på de professionelle brugere flere fagsproglige ord og udtryk. Eksempelvis (og helt tilfældigt opdaget) savner jeg ord som Schlussantrag og Vorabentscheidung (EU-jura), begge med over forekomster på Google. Ikke engang Existenzgründung er med et ord, der forekommer gange på Google. 3. Opbygning og indhold af de enkelte artikler De enkelte artikler er opbygget efter det traditionelle princip: hoved-krop-fod, hvor hovedet indeholder opslagsordet med dertil hørende information, kroppen ækvivalenterne (oversæ elserne), opdelt med numre og ofte suppleret med brugseksempler. Foden indeholder så resten: forskellige flerordsforbindelser ordnet alfabetisk efter det vigtigste andet ord. De e princip fungerer stort set godt, men kan virke temmelig vilkårligt, f.eks. under Horn 2 : [...] (sich (D) die Hörner ablaufen [...], Afrikas Horn, jn auf die Hörner nehmen [...]. Ved mange lange artikler er der derfor foretaget en yderligere opdeling af foden, f.eks.: I Forbindelser med præposition [...] II Forbindelser med verbum [...] III Andre forbindelser [...] Det gør de lange artikler overskuelige og le e at orientere sig i. Bogen rummer således et væld af ordforbindelser og udtryk med forslag til oversæ elser, der giver danskeren mulighed for at studere det enkelte tyske ord i en lang række minikontekster. Men lige som ved valget af opslagsord kan man spørge sig selv, hvilken hjælp til forståelse eller oversæ else en dansker kan have af de mange gennemskuelige eksempler og udtryk. Således 2 I det følgende udelader jeg grammatiske oplysninger om ordklasser, bøjning osv. fra citaterne fra ordbogen, og når de ikke er relevante også de danske oversæ elser. Jeg har heller ikke overholdt ordbogens typografi. gives der hele 10 eksempler på den simple brug af verbet haben: wir haben ihn, er hat nichts, wir haben viele Bilder an der Wand, [...], er hat Heimweh, er hat Husten. Hvilken professionel [dansk] bruger henvender sådanne eksempler sig til? En tysk ordbog skal også yde danskeren historisk hjælp til ord og udtryk, der hører tidligere tider til: kejsertid, Weimarrepublik, Nazismen, DDR. Disse encyklopædiske oplysninger gives o e kort og klart i en parentes, f.eks. Kulturkampf [...] kulturkampen (mellem det protestantiske Preussen og den katolske kirke ). under Zentrum: das Zentrum Centrum (tysk konservativt parti indtil 1933). Bruderland (DDR) (socialistisk) broderland. Mere problematiske er nogle af NS-ordene: arisieren (3. Rige) arisere. Hvor mange danskere forstår i dag de e ord 3? Her ville en forklarende parentes gøre langt mere ny e end f.eks. de mange eksempler på brugen af haben. völkisch (især 3. Rige) national. Uden en uddybende forklaring er national e er min mening en direkte misvisende oversæ else. Hvorfor har man i øvrigt valgt eufemismen 3. Rige (= Det Tredje Rige)? Og hvor mange danskere forstår i dag denne betegnelse? For nyere tid anvendes forkortelsen BRD, der ifølge forkortelseslisten betyder: Bundesrepublik Deutschland, Ves yskland, BRD-sprog. Det er en meget problematisk forkortelse, der har klang af DDR-sprog, og helt forvirrende bliver det, når BRD både betyder Ves yskland og hele den nuværende Forbundsrepublik: Kultusminister 1. (i BRD s delstater) kulturminister (minister for undervisning, kirkelige og kulturelle anliggender) [...]. Findes vel ikke kun i Ves yskland? 3 Verbet arisere eksisterer vel slet ikke på dansk. I Retskrivningsordbogen finder man kun arisk. 12

13 Under Sozialismus finder vi: Partei des Demokratischen Sozialismus (BRD, pol.) [...] (dannet 1990 som afløser af Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (DDR)). Findes vel især i Øs yskland. Måske er forkortelsen BRD tegn på en meget lang tilblivelseshistorie for ordbogen. For også på andre punkter virker den allerede i dag noget gammeldags. Eksempelvis er der mange udtryk, der refererer til maskinskrivning; således drejer størstedelen af artiklen Maschine sig om denne betydning: er kann Maschine schreiben, er lernt Maschine schreiben. 4. Giver ordbogen svar på brugernes spørgsmål? Lever ordbogen så op til at kunne besvare de to spørgsmål, som jeg i formulerede i indledningen: 1. Hvad betyder? 3. Hvad kan man kalde? Spørgsmål 1: Svaret her er i det store og hele ja: Der er stor chance for at finde de ord man søger og få deres betydning(er) godt oversat eller forklaret. Nogle få stikprøver viser, at der er et væld af botaniske ord, som man ikke finder andre steder, og der er god dækning inden for både it og jura. Eksempler fra juraen: Berufung einlegen = iværksætte anke; under verbet berufen: [...] II (østr.; jur.) indanke (gegen das Urteil berufen = appellere dommen). Det er varieret og præcist. Udviklingen går hurtigt, og man kan ikke bebrejde bogen, at den nye danske forvaltningsstruktur i 2007 har afskaffet amter og amtskommuner. Men det er beklageligt, at Insolvenz oversæ es med insolvens, mens Konkurs står der med hele 22 sammensætninger (Konkursanfechtung ), når Konkurs ophørte med at være den officielle betegnelse allerede i Der er naturligvis mange gode og præcise danske gengivelser, men sine steder ser man dog tegn på manglende sagkundskab, der fører til tilfældige og unøjagtige oversæ elser: Gesteinskunde mineralogi, petrologi Mineralogi og petrologi er to forskellige fag. Gesteinskunde er kun petrologi, altså læren om bjergarter. Spørgsmål 3: Får den dansker, der har et solidt kendskab til tysk, gode forslag til oversæ elser til dansk? Igen er svaret i det store og hele ja. Men en anmelder skal jo være kritisk ikke altid: Wirtschaft: 1. økonomi (der Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft genopbygningen af den tyske økonomi) 2. erhvervsliv (die Wirtschaft ankurbeln sætte sving i erhvervslivet) 3. [...] Den skarpe opdeling i 1. og 2. virker her lidet overbevisende. Man kunne vel mindst lige så godt sige: genopbygningen af det tyske erhvervsliv/sæ e gang i økonomien? Her kunne nogle uddybende forklaringer eller eksempler, hvor begge oversæ elser er mulige, have været til god inspiration. zuständig: 1. kompetent (die zuständige Behörde den kompetente myndighed (som sagen hører under); von zuständiger Seite fra kompetent hold 2.[...] Men zuständig må o e oversæ es på adskillige andre måder end kompetent. Her får man faktisk mere hjælp af Gyldendals lille røde: zuständig: [rette] vedkommende, pågældende, kompetent, beføjet; rigtig. Det er lidt kaotisk, men som dansker kan man godt finde ud af at vælge. Gode oversættelsesforslag er karakteriseret ved præcision og variation. Ser man f.eks. på en række udtryk for at snyde : anführen, hereinfallen/reinfallen, hereinlegen/reinlegen, aufs Kreuz legen, über den Löffel barbieren, übers Ohr hauen, jemandem das Fell über die Ohren ziehen så viser det sig, at alle disse udtryk er medtaget, hvilket er positivt, men de oversæ es alle, næsten uden variation, med tage(s) ved næsen, som om ikke også dansk kan byde på andre, nuancerede udtryk for at snyde (narre, fuppe, løbe om hjørner med, røvrende ). Endelig virker nogle af de danske oversæ elser direkte gammeldags på mig, f.eks. under haben: sie ist noch zu haben = hun er løs og ledig (?!). 13

14 Alt i alt er der mange gode og stort set rigtige oversættelser, men nogen guldgrube for en professionel oversæ er vil jeg ikke kunne kalde bogen, og på visse områder skal den beny es med forsigtighed Konklusion Tysk-Dansk Ordbog er den største ordbog mellem tysk og dansk, der nogensinde er udkommet, og tilmed helt ny, således at den medtager den moderne verdens ordforråd (mobiltelefoni, it, EU osv.). Den vil derfor blive et godt redskab for alle, der vil lære eller arbejde med tysk på højt niveau. Hvorvidt den også kan være til hjælp for professionelle oversæ ere i deres daglige arbejde, er derimod mere tvivlsomt. Der er mange overflødige opslagsord (jf. Sommeradresse etc. 5 ), en del mindre præcise oversæ elser (jf. Gesteinskunde), o e savner man større variation og dermed præcision i oversæ elserne (jf. tage ved næsen ), og den store mængde eksempler på en for danskere uproblematisk brug af ordene (jf. haben) gør nogle artikler temmelig uoverskuelige. Trods disse kritikpunkter må ordbogen hilses velkommen og forfa erne og forlaget lykønskes med, at de har fuldført et så stort projekt. Det er en almindelig erfaring i ordbogsverdenen, at først 2. udgaven for alvor viser en ordbogs kvaliteter. Den kan vi så glæde os til. 4 Jens Erik Mogensen har bl.a. undersøgt, hvordan ordbogen behandler området universitetsa andlinger og -grader (Magisterarbeit, Doktorarbeit, Doktorand, Promovend m.fl.). Konklusionen er desværre ikke opmuntrende. 5 Jeg taler her udelukkende om gennemskuelige, ikke-højfrekvente sammensætninger mv. Naturligvis skal gennemskuelige basisord som Sommer og med. Rolf Hesse 14

15 Om Psykiatrisk sprogbrug Tirsdag den 24. oktober 2006 havde jeg den store fornøjelse at deltage i Dansk Translatørforbunds kursus i psykiatrisk sprogbrug på Hotel Kong Arthur. Vores meget kompetente underviser, Birgi e Holt Larsen, som er privatpraktiserende speciallæge i psykiatri og cand.mag. i dansk, gennemgik en oversigt over de forskellige psykiske lidelser og den centrale terminologi inden for området, krydret med eksempler fra Birgi e Holt Larsens virke som psykiater. Fremstillingen blev på intet tidspunkt hverken kedelig eller overdrevent teoretisk, e ersom Birgi e Holt Larsen formåede at formidle stoffet på en letforståelig og interessant måde. Vi nåede igennem samtlige punkter på programmet, og vi havde ikke fornemmelsen af, at der var noget, vi må e springe over af tidsnød. En perfekt timing, som ikke alle foredragsholdere kan prale af! Indledningsvis blev vi stillet spørgsmålet Hvornår er man sindssyg?. Der kom flere bud, men vi nåede frem til, at det havde noget med realitetstestningen at gøre. Hvis en person ikke er i stand til at skelne mellem det virkelige og det uvirkelige, er personen sindssyg. Begrebet sindssyge bruges imidlertid ikke mere i den psykiatriske terminologi. I stedet taler man om psykose eller psykosis, der betyder sygdom (osis) i sindet (psyko). Mange andre lidelser og tilstande har også fået nye navne i forbindelse med den internationale standardisering. Tvangsneurose hedder nu obsessiv-kompulsiv tilstand, forkortet OCD e er den engelske betegnelse Obsessive Compulsive Disorder, og en psykopat kaldes ikke længere psykopat, men en person med dyssocial personlighedsstruktur. Vi fik et kort sammendrag af psykiatriens historie fra datidens indespærring i dårekister til nutidens mere humane foranstaltninger med behandling i eget miljø ved hjælp af distriktspsykiatri. Med udgangspunkt i det udmærkede kursusmateriale blev følgende områder berørt: Anamnese (patientens sygehistorie), symptomerne på psykisk sygdom, psykiatriske lidelser, herunder både de egentlige sindssygdomme og de forskellige nervøse lidelser, adfærdsændringer og personlighedsforstyrrelser. Under gennemgangen af symptomerne hørte vi bl.a. om forskellige former for perceptions- og tankeforstyrrelser. Perceptionsforstyrrelser giver en fejlagtig sanseoplevelse på trods af normalt syn og intakt hørelse og er karakteristiske for skizofreni. Det er f.eks. meget udbredt, at skizofrene har hørehallucinationer i form af stemmer og lyde. Et andet symptom, der også er typisk i forbindelse med skizofreni, er konkret tænkning, som dækker over manglende evne til at bruge og forstå abstrakte begreber. Den skizofrene opfa er ord, genstande og situationer strengt bogstaveligt. Vi hørte om en patient, der manglede penge, og derfor gik han på biblioteket for at låne Das Kapital. En anden havde følgende kommentar til ordsproget Man skal smede, mens jernet er varmt : Ja, det er rigtigt, ellers kan man ikke bøje det. Der blev snakket om tvangstanker og tvangshandlinger, og vi kunne vist alle sammen nikke genkendende til lidt af det. Hvem har ikke prøvet at skulle checke op til flere gange, om man nu også fik slukket for strygejernet eller komfuret? Til vores store le else er det ganske normalt, så længe gentagelserne ikke tager overhånd. Vi hørte også om bizarre tankeforstyrrelser, som f.eks. tankefradrag og tankepåføring, hvor personen oplever, at hans tanker enten stjæles eller påføres af fremmede udefra, og om de forskellige typer af vrangforestillinger. Som eksempel på en vrangforestilling blev nævnt selvhenførende forestillinger om, at personer i ernsynet taler direkte til en og kommer med hentydninger og skjulte budskaber. Vi fik lidt at vide om de overordnede principper i det psykiatriske diagnosesystem og en kort gennemgang af de mest almindelige lidelser. Vi så transparenter af billeder, udført af især skizofrene patienter. En patient havde tegnet en kvinde med en urskive som hoved, og hun kaldte tegningen urkvinde. Vi hørte også om Karoline Ebbesen, som mellem 1885 og 1936 var permanent indlagt på Skt. Hans Hospital. Hun var meget produktiv og malede og skrev, 15

16 så hendes indre verden blev synlig for andre. Hendes store samling billeder og tekster kan ses på hospitalets museum. Under gennemgangen af depressioner, var det lidt overraskende at få at vide, at de fleste depressioner bryder ud i maj måned, og de næstfleste i november. Det var også nyt for mange af os at høre, at der blandt de forskellige typer af depression findes en ny depressionsform, som hedder mandlig depression. Det sidste område, vi kom ind på, var retspsykiatrien. Vi berørte psykiatriloven og de sindslidendes retsstilling, og vi kiggede på de sproglige formuleringer i mentalobservationserklæringer. Birgi e Holt Larsen rundede kurset af med at sige, at vi i princippet alle sammen kan blive sindssyge. Der er glidende overgang mellem normaltilstand og psykose - det giver da stof til e ertanke! Det eneste negative, jeg kan komme i tanker om, hører til i bagatelafdelingen, og det er såmænd bare et ønske om paginering af kursusmaterialet, der ellers er yderst brugbart som opslagsværk. De mange definitioner og beskrivelser vil helt sikkert være til stor hjælp, når der skal findes ækvivalenter på andre sprog. En stor tak til både Birgi e Holt Larsen og kursusudvalget for en god og udby erig e ermiddag. Bente Skov 16

17 Die Schrecken der deutschen Sprache The Horrors of the German Language Address to the Vienna Press Club, November 21, 1897, delivered in German [Here in literal translation] Mark Twain It has me deeply touched, my gentlemen, here so hospitably received to be. From colleagues out of my own profession, in this from my own home so far distant land. My heart is full of gratitude, but my poverty of German words forces me to greater economy of expression. Excuse you, my gentlemen, that I read off, what I you say will. [But he didn t read]. The German language speak I not good, but have numerous connoisseurs me assured that I her write like an angel. Maybe maybe I know not. Have till now no acquaintance with the angels had. That comes later when it the dear God please it has no hurry. Since long, my gentlemen, have I the passionate longing nursed a speech on German to hold, but one has me not permi ed. Men, who no feeling for the art had, laid me ever hindrance in the way and made naught my desire sometimes by excuses, o en by force. Always said these men to me: Keep you still, your Highness! Silence! For God s sake seek another way and means yourself obnoxious to make. In the present case, as usual it is me difficult become, for me the permission to obtain. The commi ee sorrowed deeply, but could me the permission not grant on account of a law which from the Concordia demands she shall the German language protect. Du liebe Zeit! How so had one to me this say could might dared should? I am indeed the truest friend of the German language and not only now, but from long since yes, before twenty years already. And never have I the desire had the noble language to hurt; to the contrary, only wished she to improve I would her only reform. It is the dream of my life been. I have already visits by the various German governments paid and for contracts prayed. I am now to Austria in the same task come. I would only some changes effect. I would only the language method the luxurious, elaborate construction compress, the eternal parenthesis suppress, do away with, annihilate; the introduction of more than thirteen subjects in one sentence forbid; the verb so far to the front pull that one it without a telescope discover can. With one word, my gentlemen, I would your beloved language simplify so that, my gentlemen, when you her for prayer need, One her yonder-up understands. I beseech you, from me yourself counsel to let, execute these mentioned reforms. Then will you an elegant language possess, and a erward, when you some thing say will, will you at least yourself understand what you said had. But o en nowadays, when you a mile-long sentence from you given and you yourself somewhat have rested, then must you have a touching inquisitiveness have yourself to determine what you actually spoken have. Before several days has the correspondent of a local paper a sentence constructed which hundred and twelve words contain, and therein were seven parentheses smuggled in, and the subject seven times changed. Think you only, my gentlemen, in the course of the voyage of a single sentence must the poor, persecuted, fatigued subject seven times change position! Now, when we the mentioned reforms execute, will it no longer so bad be. Doch noch eins. I might gladly the separable verb also a li le bit reform. I might none do let what Schiller did: he has the whole history of the Thirty Years War between the two members of a separable verb in- pushed. That has even Germany itself aroused, and one has Schiller the permission 17

18 refused the History of the Hundred Years War to compose God be it thanked! A er all these reforms established be will, will the German language the noblest and the pre iest on the world be. Since to you now, my gentlemen, the character of my mission known is, beseech I you so friendly to be and to me your valuable help grant. Mr. Potzl has the public believed make would that I to Vienna come am in order the bridges to clog up and the traffic to hinder, while I observations gather and note. Allow you yourselves but not from him deceived. My frequent presence on the bridges has an entirely innocent ground. Yonder gives it the necessary space, yonder can one a noble long German sentence elaborate, the bridge-railing along, and his whole contents with one glance overlook. On the one end of the railing pasted I the first member of a separable verb and the final member cleave I to the other end then spread the body of the sentence between it out! Usually are for my purposes the bridges of the city long enough; when I but Potzl s writings study will I ride out and use the glorious endless imperial bridge. But this is a calumny; Potzl writes the pre iest German. Perhaps not so pliable as the mine, but in many details much be er. Excuse you these fla eries. These are well deserved. Now I my speech execute no, I would say I bring her to the close. I am a foreigner but here, under you, have I it entirely forgo en. And so again and yet again proffer I you my heartiest thanks. 18

19 Om Advanced Style and Editing Fredag den 5. maj 2006 blev ovennævnte kursus a oldt på Hotel Kong Arthur i København. Undervisere på kurset var Carolyn Dale og Tim Pilgrim, der begge er professorer og underviser i journalistik på Western Washington University. Desværre blev mit tog en time forsinket på vejen over Sjælland, så jeg nåede ikke introduktion og den første lektion, hvilket var enormt irriterende! Hovedvægten i kurset var lagt på pressemeddelelser og sproget i disse, bl.a. hvad der fænger hos mediernes nyhedsredaktioner. Som undervisere i journalistik er det naturligt, at det er deres indgangsvinkel på et sprogkursus, også selv om vi som oversæ ere ikke har forfa erens (af teksten) frihed til at vælge formuleringen. Det mente de dog ikke skulle forhindre os i at foreslå eventuelle ændringer eller forbedringer i sproget og/eller overskriften i en pressemeddelelse, således at den følger de gængse, uskrevne regler for, hvad der fænger hos modtagerne (som, i parentes bemærket, dagligt modtager læssevis af pressemeddelelser!) men selvfølgelig uden at ændre meningen! Jeg vil ikke gå i detaljer om dagens program, men nævne nogle af de punkter Carolyn Dale og Tim Pilgrim fremhævede om sprogbrug i pressemeddelelser: anvendelse af nutid og datid (det emne jeg desværre missede ), anvendelse af active voice (på godt dansk ), rigtig placering og brug af modifiers for at få den re e mening frem at man skal skrive i et klart og koncist sprog, og at man skal forsøge at variere sit sprog. Forelæsningen af emnerne blev fulgt op med små praktiske øvelser og mulighed for at kommentere og diskutere problemerne og forskellene mellem dansk og (hovedsagelig amerikansk) engelsk. Stort set alle de sproglige eksempler, vi blev præsenteret for, havde Carolyn Dale hentet på danske internetsider. Eksemplerne var hentet fra pressemeddelelser og andre former for nyheder fra danske virksomheder. Alt i alt var det en inspirerende dag med to særdeles underholdende undervisere, der gjorde emnerne levende og interessante. Derudover var rammerne for kurset fine og forplejningen fortrinlig. Ebba Weigelt 19

20 FIT - EUROPE REGIONAL CENTRE EUROPE OF THE INTERNATIONAL FEDERATION OF TRANSLATORS BREAKING NEWS (texte français après l'anglais) IATE, the consolidated terminology data base of the European institutions, is now on line at IATE replaces the much-loved Eurodicautom, né Dicautom, the European Commission's pioneering online term bank created in The term bank was already consultable on line within the Commission by 1980, and as the Community grew it was expanded from six to seven, nine and finally eleven languages. The new base consolidates Eurodicautom with the term banks of all the other EU institutions and several other EU bodies. It takes over with new technology and the capacity to handle more than even the 24 official languages of the enlarged EU. Eurodicautom was for many years the responsibility of Jacques Goetschalckx, one of FIT's longest-serving officers. The translators of Europe will never be able to pay adequate tribute to Jacques, his successors Paloma Hoffmann Vevia Romero, Hubert Paesmans and Josep Bonet and their team for their dedication over many years, and for having had the far-sightedness to convert Eurodicautom to web format and make it available to the world at large as they did. Andrew Evans FIT-Europe Steering Committee ---- DERNIERES NOUVELLES IATE, la base de données terminologiques commune des institutions européennes est désormais en ligne à l'adresse IATE remplace le très aimé Eurodicautom, né Dicautom, fils de la Commission Européenne. Créé en 1975, ce logiciel a été la première base terminologique en ligne, consultable à distance au sein de la Commission dès 1980; à mesure que la Communauté grandissait, Eurodicautom est passé de six à sept, neuf et finalement onze langues. La nouvelle base fusionne Eurodicautom et les bases terminologiques de toutes les autres institutions et de plusieurs autres organes de l'ue. Elle bénéficie des technologies les plus récentes et a la capacité de prendre en charge bien plus que les 24 langues officielles de l'ue élargie. Eurodicautom a été pendant de longues années sous la responsabilité de Jacques Goetschalckx, par ailleurs un des principaux responsables de la FIT pendant de très longues années. Les traducteurs européens ne pourront jamais assez remercier leur ami Jacques, ses successeurs Paloma Hoffmann Vevia Romero, Hubert Paesmans et Josep Bonet et leurs équipes pour le dévouement dont ils ont fait preuve au cours des années et pour leur vision de l'avenir, qui a permis de convertir Eurodicautom au format web pour le mettre à disposition du monde entier. Andrew Evans Comité directeur de FIT-Europe Postal address: c/o Union of Communication and Language Professionals, Skindergade 45-47, DK-1019 Copenhagen K, Denmark 20

Eksplicitering og implicitering i juridisk oversættelse

Eksplicitering og implicitering i juridisk oversættelse Copenhagen Business School CLM Engelsk og Translatør & Tolk Speciale om Eksplicitering og implicitering i juridisk oversættelse - en kvalitativ undersøgelse af brugen af de to oversættelsesstrategier i

Læs mere

Indledning... 1. I Tilegnelsesteorier... 1. I 1 Kritik af den traditionelle grammatik... 2. I 2 Sproglig opmærksomhed... 6

Indledning... 1. I Tilegnelsesteorier... 1. I 1 Kritik af den traditionelle grammatik... 2. I 2 Sproglig opmærksomhed... 6 Indledning... 1 I Tilegnelsesteorier... 1 I 1 Kritik af den traditionelle grammatik... 2 LAD... 2 Den kritiske periode... 3 Non-interface hypotesen... 4 Naturlig rækkefølge... 5 I 2 Sproglig opmærksomhed....

Læs mere

Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm

Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm Cand.ling.merc, engelsk, TT CBS December 2011 Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm Specialeskriver:

Læs mere

Crash test. Engelsk i dansk og risikoen for domænetab. med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne

Crash test. Engelsk i dansk og risikoen for domænetab. med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne Engelsk i dansk og risikoen for domænetab med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne Crash test Kandidatspeciale af Christina Svane februar 2010 Cand.ling.merc (engelsk translatør & tolk) Vejleder:

Læs mere

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

Brugen af kollokationer med præposition i juridiske fagordbøger

Brugen af kollokationer med præposition i juridiske fagordbøger Brugen af kollokationer med præposition i juridiske fagordbøger En undersøgelse af hvordan juridiske fagordbøger behandler kollokationer med præposition og et forslag til hvordan emnet kan behandles Tascha

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

LEDA-Nyt nr. 41 Marts 2006 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen og Liisa Theilgaard

LEDA-Nyt nr. 41 Marts 2006 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen og Liisa Theilgaard L E DA LEKSIKOGRAFER I D A N M A R K LEDA-Nyt nr. 41 Marts 2006 ISSN 0908-355 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen og Liisa Theilgaard Indhold Meddelelser fra bestyrelsen: Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

SPIN CITY - EN BY I RUSLAND? 1.1 Indledning 1 1.2 Problemformulering 2 1.3 Fremgangsmåde 2

SPIN CITY - EN BY I RUSLAND? 1.1 Indledning 1 1.2 Problemformulering 2 1.3 Fremgangsmåde 2 SPIN CITY - EN BY I RUSLAND? 1. Introduktion 1 1.1 Indledning 1 1.2 Problemformulering 2 1.3 Fremgangsmåde 2 2 Oversættelser vi elsker at hade 3 2.1 De professionelle tekstere 3 2.1.2 Ud med sproget (konsekvens

Læs mere

Anvendeligheden af lange nominalkomposita, oversat fra engelsk til dansk, i medicinsk fagsprog.

Anvendeligheden af lange nominalkomposita, oversat fra engelsk til dansk, i medicinsk fagsprog. Anvendeligheden af lange nominalkomposita, oversat fra engelsk til dansk, i medicinsk fagsprog. Udarbejdet af Kristin Andreassen Vejleder: Arnt Lykke Jakobsen, Institut for Internationale Sprogstudier

Læs mere

LEDA-Nyt nr. 45 Marts 2008 ISSN 1603-7006 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen, Henrik Lorentzen og Liisa Theilgaard

LEDA-Nyt nr. 45 Marts 2008 ISSN 1603-7006 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen, Henrik Lorentzen og Liisa Theilgaard LEDA-Nyt nr. 45 Marts 2008 ISSN 1603-7006 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen, Henrik Lorentzen og Liisa Theilgaard Indhold L E DA L E K S I K O G R A F E R I D A N M A R K Meddelelser fra bestyrelsen

Læs mere

Eli Christiansen, Jørgen Gimbel, Kirsten Haastrup, Birgit Henriksen og Elsebeth Rise.

Eli Christiansen, Jørgen Gimbel, Kirsten Haastrup, Birgit Henriksen og Elsebeth Rise. SPROGFORUM NO. 3: Et ord er et ord ISSN 0909 9328 ISBN 87 7701 467 7 Nr 3, 1995: Tema: Et ord er et ord Redaktionen for nr. 3: Eli Christiansen, Jørgen Gimbel, Kirsten Haastrup, Birgit Henriksen og Elsebeth

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

Henning Bergenholtz, Jonna Bisgaard, Majken Brunsborg Lauritsen & Kamilla Kvist Wichmann* Sprogpolitik: So ein Ding müssen wir auch haben

Henning Bergenholtz, Jonna Bisgaard, Majken Brunsborg Lauritsen & Kamilla Kvist Wichmann* Sprogpolitik: So ein Ding müssen wir auch haben Henning Bergenholtz, Jonna Bisgaard, Majken Brunsborg Lauritsen & Kamilla Kvist Wichmann* 135 Sprogpolitik: So ein Ding müssen wir auch haben Abstract To argue that language policies are subject to the

Læs mere

Fagoversætterens hjælp til selvhjælp hvordan kan man som fagoversætter gøre oversættelsesprocessen nemmere?

Fagoversætterens hjælp til selvhjælp hvordan kan man som fagoversætter gøre oversættelsesprocessen nemmere? Aarhus University, Business and Social Sciences, Department of Business Communication Fagoversætterens hjælp til selvhjælp hvordan kan man som fagoversætter gøre oversættelsesprocessen nemmere? Randi Petersen

Læs mere

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg...

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg... INDHOLDSFORTEGNELSE ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5 Sundhedsfremme... 7 KRAMS-faktorerne... 8 Problemformulering... 11 Underspørgsmål... 11 Teorivalg... 12 Læsevejledning... 12 Projektets opbygning...

Læs mere

AmeriDansk? Helene Hye Christensen: En analyse af amerikansk-engelsk påvirkning af dansk i perioden 1945-1975

AmeriDansk? Helene Hye Christensen: En analyse af amerikansk-engelsk påvirkning af dansk i perioden 1945-1975 Amerikansk på Dansk Arbejdspapir nr. 6 Sommer 2011 Helene Hye Christensen: AmeriDansk? En analyse af amerikansk-engelsk påvirkning af dansk i perioden 1945-1975 1 AmeriDansk? 1. Indledning... 3 1.1. Forskningsstand...

Læs mere

Oversættelsesstrategier i juridisk oversættelse

Oversættelsesstrategier i juridisk oversættelse en korpusbaseret analyse af kilde og målsprogsorientering i oversatte lovtekster Af Mette Melchior Juni 2011 Kandidatafhandling, Cand.ling.merc. i spansk Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Institut for

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. I anledning af.. 2001/3 september. Artikler. Bøger. Af Vibeke Sandersen. I anledning af at Erik Hansen fylder 70 år

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. I anledning af.. 2001/3 september. Artikler. Bøger. Af Vibeke Sandersen. I anledning af at Erik Hansen fylder 70 år Nyt fra Sprognævnet 2001/3 september Indhold Artikler Bøger I anledning af at Erik Hansen fylder 70 år Hvad er apposition? Imponerende 10,3 sekunder Eksemplarisk Var det hundene han gik i? En grammatisk

Læs mere

En evaluering af internetværktøjer i forbindelse med oversættelse af en teknisk tekst. Niels Verner Larsen

En evaluering af internetværktøjer i forbindelse med oversættelse af en teknisk tekst. Niels Verner Larsen En evaluering af internetværktøjer i forbindelse med oversættelse af en teknisk tekst Skrevet af: Annette Dinesen Horsbøl Niels Verner Larsen Vejleder: Birthe Mousten Cand.ling.merc. speciale Engelsk Institut

Læs mere

Nr 20, 2001: Tema: Task

Nr 20, 2001: Tema: Task SPROGFORUM NO. 20 Task ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018761 Nr 20, 2001: Tema: Task Redaktionen for nr. 20: Michael Svendsen Pedersen Indhold Forord Task Kirsten Haastrup: "Italiensk for begyndere" Michael

Læs mere

Oversættelse af nominalkomposita fra engelsk til dansk

Oversættelse af nominalkomposita fra engelsk til dansk Oversættelse af nominalkomposita fra engelsk til dansk En empirisk undersøgelse af forskellige oversættelsesmetoder i tekniske forbrugertekster med særligt fokus på den ortografiske repræsentation Kandidatafhandling

Læs mere

Almen Sprogforståelse. et nyt undervisningsområde

Almen Sprogforståelse. et nyt undervisningsområde Almen Sprogforståelse et nyt undervisningsområde Almen Sprogforståelse et nyt undervisningsområde Almen Sprogforståelse et nyt undervisningsområde Forfatter: Lisbeth Glerup Undervisningstekster: Anders

Læs mere

Indhold Introduktion...4 Metode...9 Graffiti: At forstå gadekunstnernes udgangspunkt... 14 Gadekunst... 28

Indhold Introduktion...4 Metode...9 Graffiti: At forstå gadekunstnernes udgangspunkt... 14 Gadekunst... 28 Indhold Introduktion...4 Indledning og problemformulering... 4 Begrebsafklaring... 6 Om opgaven... 7 Metode...9 Feltarbejde... 9 Fænomenologi og hermeneutik i opgaven... 10 Om feltarbejde og interviews...

Læs mere

Otto Jespersen (1860-1943) og Felix Franke (1860-1886) Historien om en brevveksling

Otto Jespersen (1860-1943) og Felix Franke (1860-1886) Historien om en brevveksling Otto Jespersen (1860-1943) og Felix Franke (1860-1886) Historien om en brevveksling AF INGE KABELL & HANNE LAURIDSEN URL: http://www.kb.dk/kb/publikationer/fundogforskning/online/artikler/jespersenfranke.pdf

Læs mere

Et idékatalog til undervisningen på

Et idékatalog til undervisningen på Et idékatalog til undervisningen på 1 3 - Indledning Indhold 4 - Digital Dannelse 5 - Flere komponenter 6 - Har de overhovedet brug for os? 7 - Spildannelse 7 - At spille computerspil 8 - At forstå computerspil

Læs mere

Sven Tarp* Retskrivningsordbog mellem to stole

Sven Tarp* Retskrivningsordbog mellem to stole 127 Sven Tarp* Retskrivningsordbog mellem to stole Abstract In November 2012, the fourth edition of the official Danish orthographic dictionary, Retskrivningsordbogen, was published by the Danish Language

Læs mere

Undervisning i praksis

Undervisning i praksis Undervisning i praksis Forsvarskommandoen 2000 Undervisning i praksis er redigeret af Forsvarets Center for Lederskab, Uddannelsesudviklingsafdelingen Frihåndstegninger: Poul Carlsen Illustrationer: Uddannelsesudviklingsafdelingen

Læs mere