Kommunernes administration. Anbefalinger til en mere retvisende og sammenlignelig opgørelse af det administrative ressourceforbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunernes administration. Anbefalinger til en mere retvisende og sammenlignelig opgørelse af det administrative ressourceforbrug"

Transkript

1 Kommunernes administration Anbefalinger til en mere retvisende og sammenlignelig opgørelse af det administrative ressourceforbrug København den 27. marts 2012

2 Indhold 1. Indledning Kommissorium og arbejdsgruppe Kommissorium Arbejdsgruppens sammensætning Arbejdsgruppens arbejde Resume Administrationsbegrebet Kortlægning af konteringspraksis vedrørende administration Forsikringsordninger Løn- og barselspuljer Andre former for tværgående puljer Udgifter til it Administrationsbidrag fra selvejende institutioner Udgifter til ejendomsenhed Øvrige forskelle i konteringspraksis Ikke-administrative opgaver på hovedkonto Udgifter til den decentrale administration Kommunernes holdning til ændring af kontoplanen Arbejdsgruppens anbefalinger Forslag til ændringer i den autoriserede kontoplan Forslag til ændringer i konteringspraksis Bilag: Forslag til en ny kontoplan på hovedkonto

3 1. Indledning Et af formålene med kommunalreformen var at skabe grundlaget for en mere effektiv varetagelse af de administrative opgaver i kommunerne. Samtidig har den økonomiske krise forstærket behovet for at kunne flytte udgifter fra administration til velfærdsomr å- derne. Kommunernes administrative udgifter er derfor et område, som påkalder sig massiv opmærksomhed, herunder ikke mindst fra medierne. Kommunerne, centraladministrationen og andre aktører udarbejder løbende opgørelser og sammenligninger af det administrative ressourceforbrug i kommunerne. På grund af en uensartet konteringspraksis kommunerne imellem, forskelle i kommunernes organ i- sering, forskellige opgørelsesmetoder og manglende enighed om, hvad der er administrative opgaver, er der imidlertid sjældent enighed om resultaterne. De personalegrupper og udgifter, som typisk bruges som grundlag for opgørelserne af kommunernes administrative ressourceforbrug, vedrører ikke kun traditionel administration som fx økonomi, HR og personaleadministration. En betydelig del vedrører også borger- og virksomhedsrelaterede myndighedsopgaver. Variationen i de administrative opgavers karakter afspejles imidlertid sjældent i opgørelserne over kommunernes administration. Konsekvensen er, at debatten om den kommunale administration ofte sker på et uoplyst og unuanceret grundlag, og at læring og udvikling med afsæt i bedste praksis sjældent nyttiggøres. I økonomiaftalen for 2012 er det aftalt, at kommunerne gennem omstilling og effektivis e- ring af arbejdsgange skal arbejde for at reducere de administrative udgifter med 1,5 mia. kr. i 2013 i forhold til niveauet i Aftalen indebærer også, at der skal følges op på udviklingen i de administrative udgifter både i enkeltkommuner og for kommunerne under ét, og at der skal igangsættes et udvalgsarbejde, som evt. kan føre til en omlægning af den kommunale kontoplan. Desuden fremgår det, at Økonomi- og Indenrigsministeriet vil offentliggøre tal for den kommunale administration. Der er således lagt op til, at kommunerne i fremtiden i endnu højere grad end i dag vil blive målt og vejet på det administrative ressourceforbrug. KOMDIR og KL hilser initiativerne velkomme, og ser frem til, at det administrative re s- sourceforbrug i kommunerne fremover kan blive opgjort på et mere retvisende og sammenligneligt grundlag. Det vil både bidrage til, at diskussionen af kommunernes administration kvalificeres, og at eventuelle effektiviseringspotentialer på det administrative område bliver synliggjort i den enkelte kommune. 3

4 2. Kommissorium og arbejdsgruppe KOMDIR s hovedbestyrelse rettede i foråret 2011 henvendelse til KL s direktion om igangsættelse af et fælles projekt, der skulle se på mulighederne for at udarbejde en mere retvisende og sammenlignelig opgørelse af de administrative udgifter i komm u- nerne. På et møde mellem KOMDIR s hovedbestyrelse og KL s direktion blev det efterfølgende besluttet at igangsætte et fælles projekt vedrørende opgørelsen af de administrative udgifter i kommunerne. Formålet med projektet var at udarbejde forslag til en modern i- seret hovedkonto 6 i den kommunale kontoplan med henblik på at få en mere nuanceret, retvisende og sammenlignelig opgørelse af kommunernes administrative udgifter. 2.1 Kommissorium Arbejdsgruppen har haft til opgave: 1. At skabe overblik over den nuværende brug af hovedkonto 6 i en række udvalgte kommuner. 2. At komme med forslag til justeringer i den autoriserede kontoplan med henblik på at få en autoriseret kontoplan, der i højere grad kan udskille de administrative udgifter og indtægter. 3. At komme med forslag til, hvordan kommunerne kan fordele administrationsudgifterne i forhold til, hvad der placeres centralt og decentralt. 4. At komme med forslag til, hvordan der kan foretages sammenligninger mellem kommuner på det administrative område. De fire opgaver er yderligere uddybet i arbejdsgruppens kommissorium: - Pkt. 1: Arbejdsgruppen skal i samarbejde med et antal udvalgte kommuner udarbejde en kortlægning af kommunernes brug af hovedkonto 6, dels i forhold til hvilke opgaver og udgifter, der typisk placeres på hovedkonto 6, dels i forhold til placeringen i henholdsvis budget og regnskab. Kortlægningen skal skabe et overblik over kommunernes nuværende brug af hovedkonto 6, og dermed et grundlag for det videre arbejde med at udarbejde en mere hensigtsmæssig opdeling af hovedkonto 6 en opdeling der tydeliggør forskellen mellem, hvad der er reel administration, og hvad der er direkte knyttet til leverancen af velfærdsydelser. - Pkt. 2: På baggrund af kortlægningen skal arbejdsgruppen komme med et konkret forslag til justeringer i den autoriserede kontoplan, således at det i kontoplanen vil være nemmere at udskille de dele af udgifterne, der kan henholdes til rent administrative funktioner. Forslaget skal efterfølgende bruges som input til justeringer i den 4

5 kommunale kontoplan i forbindelse med arbejdet i Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabsudvalg. - Pkt. 3: Arbejdsgruppen skal komme med anbefalinger til, hvordan kommunerne fremover kan benytte sig af fælles praksis for registrering på hovedkonto 6. Det gælder fx i forhold til: Hvilke udgifter der bør placeres centralt, og hvilke udgifter der bør placeres decentralt samt brugen af puljer centralt og decentralt. - Pkt. 4: Arbejdsgruppen skal udarbejde anbefalinger til, hvilke administrative poster der bør høre med i en sammenligning mellem kommuner. Efter økonomiaftalen for 2012 er det tilføjet, at arbejdsgruppens anbefalinger skal indgå i udvalgsarbejdet med staten vedrørende en opgørelse af kommunernes administrative udgifter og en eventuel ændring af den kommunale kontoplan. Arbejdsgruppen skulle afslutte arbejdet primo Arbejdsgruppens sammensætning Arbejdsgruppen har haft følgende sammensætning: Jens Bjørn Christiansen, afdelingschef i KL (formand) Henrik Kolind, kommunaldirektør i Roskilde Kommune (udpeget af KOMDIR) Jann Hansen, ordførende direktør i Silkeborg Kommune (udpeget af KOMDIR) John Burchardt, økonomichef i Kolding Kommune (udpeget af KL) Bjarne Winge, økonomidirektør i Københavns Kommune (udpeget af KL) Morten Bentsen, budgetchef i Faaborg-Midtfyn Kommune (udpeget af KL) Morten Mandøe, kontorchef i KL Sekretariatet har været varetaget af chefkonsulent Lars Eckeroth og specialkonsulent Anders Windinge fra KL s Økonomiske Sekretariat. Derudover har chefrevisor Niels Bendtsen fra BDO/Kommunernes Revision og programchef Kurt Houlberg fra AKF bidraget med synsvinkler og synspunkter, ligesom a r- bejdsgruppens overvejelser undervejs er drøftet i KL s budgetvejledningsudvalg. 2.3 Arbejdsgruppens arbejde Arbejdsgruppen har afholdt to møder i perioden fra den 16. november 2011 til den 26. januar I forbindelse med udarbejdelsen af anbefalinger har arbejdsgruppen bl.a. taget u d- gangspunkt i følgende: - Eksisterende analyser af det administrative område 5

6 - Input fra kommuner modtaget på KL s dialogportal (økonomiweb) - En gennemgang af kommunernes budgetter og regnskaber - En kortlægning af kommunernes konteringspraksis vedrørende de administrative udgifter. 6

7 3. Resume Den politiske opmærksomhed og kommunernes behov for at få mest muligt ud af de administrative ressourcer betyder, at der er brug for at udvikle den kommunale kont o- plan, så man i højere grad kan synliggøre og sammenligne de administrative udgifter i kommunerne. I en analyse fra 2011 pegede KREVI på, at udfordringerne ved regnskabsmetoden er så markante, at de rejser tvivl om regnskabsmetodens anvendelighed, når man vil sa m- menligne kommunernes administration. 1 Det er også arbejdsgruppens vurdering ud fra egne erfaringer og undersøgelsen af kommunernes konteringspraksis. Kortlægningen viser, at der er betydelige forskelle i konteringspraksis, som både kan tilskrives, at enkelte kommuner ikke følger de autoriserede konteringsregler, og at det autoriserede budget- og regnskabssystem giver et vist råderum for forskellig placering af udgifter. Samtidig påvirkes opgørelserne også af forskelle i organisering og af et uklart administrationsbegreb. Hvis det i højere grad skal være muligt at sammenligne kommunernes administration s- udgifter, er det en forudsætning, at der sker en harmonisering af konteringspraksis med hensyn til, hvad der konteres på hovedkonto 6 og øvrige hovedkonti. Men også inden for hovedkonto 6 vil det være nødvendigt at harmonisere kommunernes konteringspra k- sis. Arbejdsgruppen anbefaler: - At den autoriserede kontoplan for hovedkonto 6 tilpasses, så den i højere grad synliggør udgifterne til forskellige administrative formål - At reglerne for og vejledende anbefalinger til kontering på hovedkonto 6 gøres mere udtømmende - At der indføres en autoriseret tværgående gruppering for administration - At der løbende følges op på udviklingen i kommunernes konteringspraksis. Arbejdsgruppens anbefalinger er nærmere beskrevet i afsnit 5. Når der i regi af budget- og regnskabsudvalget er taget stilling til eventuelle ændringer i den kommunale kontoplan, vil arbejdsgruppen komme med forslag til, hvilke poster der bør medtages i en opgørelse af de administrative udgifter, herunder hvilke nøgletal, der kan udarbejdes til brug for fælleskommunale sammenligninger af administrationen. 1 KREVI (2011): Sammenligning af kommunernes administration. To metoder to resultater. 7

8 4. Administrationsbegrebet Administration er ikke et klart og entydigt defineret begreb. Debatten om kommunernes administrative ressourceforbrug tager derfor ofte udgangspunkt i meget forskellige opgørelser. Der er grundlæggende to forskellige metoder, når man skal opgøre kommunernes administrationsudgifter. Opgørelsen kan enten tage udgangspunkt i kommunernes regnskaber eller i lønudgifterne til ansatte i de administrative stillingskategorier. Inden for den enkelte metode er det dog også forskelligt, hvilke poster eller stillingskategorier der medtages. Der er svagheder ved både regnskabs- personalemetoden. Regnskabsmetoden kan kun indfange de centrale administrationsudgifter, der er konteret på hovedkonto 6. Metoden overser således det administrative ressourceforbrug, der finder sted på de decentrale institutioner. Et andet problem med regnskabsmetoden er, at der er forskelle i kommunernes konteringspraksis. Personalemetodens væsentligste svaghed er, at den ikke medregner administrative udgifter ud over løn. En kommune, som har udliciteret dele af de administrative opgaver, vil således fremstå med et lavt personaleforbrug, idet udgifterne til de eksterne leverandører ikke medtages. Det er heller ikke entydigt, hvilke stillingsgrupper, der kan betegnes som administrative. Ofte tages der udgangspunkt i udvalgte stillingsgrupper under overenskomstgrupperne akademikere, kontor- og it-personale samt chefer, selvom der i kommunerne også er andre grupper, der beskæftiger sig med administration. Dertil kommer, at metoden ikke tager højde for, at der i nogle kommuner er ansat medarbejdere, som løser opgaver for andre kommuner, og at metoden medtager de medarbejdere, som kommunerne kører løn, men som ikke er en del af kommunen. Valget af metode har derfor stor betydning for opgørelsen af de administrative udgifter i den enkelte kommune og for kommunerne under ét. Arbejdsgruppens anbefalinger tager udgangspunkt i en forbedring af regnskabsmetoden. Arbejdsgruppen mener, at der er grundlag for en forbedring af kommunernes kontoplan, og at kommunerne har en interesse i et budget- og regnskabssystem, der kan sikre en retvisende og sammenlignelig opgørelse af udgifterne på de centrale serviceog administrationsområder. Regnskabsmetodens tilgang til opgørelsen af de administrative udgifter tager ofte udgangspunkt i hvilke udgifter/opgaver, der konteres på hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. i den kommunale kontoplan. Hovedkontoen indeholder dog mange udgifter/opgaver, som ikke har karakter af administration. Det gælder for ek sempel ud- 8

9 gifter/opgaver den politiske organisation, herunder valg, erhvervsudvikling, løn- og barselspuljer, tjenestemandspensioner og interne forsikringspuljer. I andre tilfælde tages der udgangspunkt i udgifter/opgaver, der er placeret på hove d- funktion 6.45 Administrativ organisation eller på funktion Sekretariat og forvaltninger. De udgifter/opgaver, der er samlet her, vedrører fx ledelse, planlægning, administrative støttefunktioner samt myndighedsbehandling i fx jobcentre og borgerservice mv. Der er dog tale om meget forskelligartede typer af administrative opgaver. Capacent 2 har ud fra en kortlægning af opgaverne på funktion defineret administrative o p- gaver i tre kategorier: 1) Administrative støttefunktioner er de funktioner, der understøtter den primære drift og myndighedsudøvelse i kommunen, og omfatter opgaver, man også finder i private virksomheder. Eksempelvis lønadministration, HR, bogføring, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, it-drift og support, post, trykkeri og journalisering. 2) Sekretariatsbetjening er funktioner, der servicerer både den politiske og administrative ledelse. Eksempelvis forberedende arbejde vedrørende byråds- og udvalgsmøder, juridiske opgaver, kommunikationsarbejde, analyseopgaver mv. 3) Myndighedsudøvelse er opgaver, hvor kommunen som myndighedsudøver træffer en afgørelse med mere eller mindre direkte konsekvenser for borgere eller virksomheder. Eksempler er sagsbehandling af byggesager, ansøgning om sociale ydelser, tilsynsopgaver mv. Hovedfunktion 6.45 indfanger dog kun den centrale administration. Ledelse og drift af kommunens institutioner er ikke nødvendigvis omfattet, selvom denne type opgaver i nogle kommuner omfatter administrative opgaver fx som lønadministration, bogføring og it mv. I forbindelse med udarbejdelsen af anbefalinger til en revision af hovedkonto 6 har arbejdsgruppen søgt inspiration i Capacents definition og opdeling af administrationsb e- grebet. Det er blandt andet sket ud fra et ønske om at sikre en mere nuanceret opgørelse af udgifterne til forskellige administrationsformål, der samtidig kan bidrage til bedre styringsmuligheder på det administrative område. 2 Capacent (2007): Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration. Opgavek a- talog opgaver på funktion

10 5. Kortlægning af konteringspraksis vedrørende administration Budget- og regnskabssystemet for kommunerne indeholder en række hovedregler for registrering af udgifter og indtægter: - Udgifter og indtægter vedrørende den centrale administration registreres på hove d- konto 6. Dette gælder, uanset om den centrale administration er samlet på rådhuset, eller om den er opdelt på flere geografiske enheder. Hovedreglen omfatter således også områdefunktioner o. lign. med tværgående administrative opgaver, der kan sidestilles med centrale administrative opgaver. - Udgifter og indtægter vedrørende den administration, som foregår på og vedrører den enkelte institution, registreres under institutionen. Budget- og regnskabssystemet giver dog i et vist omfang stadig frihed til kommunerne i forhold til at placere udgifter på hovedkonto 6 eller andre steder. For at afdække forske l- lene i kommunernes konteringspraksis har arbejdsgruppen i perioden december 2011 til januar 2012 kortlagt 19 kommuners praksis vedrørende kontering af administrative udgifter. 3 Undersøgelsen viser, at der er ganske store forskelle. Nogle af forskellene skyldes, at enkelte kommuner på nogle områder ikke følger de autoriserede konteringsregler. Andre forskelle skyldes, at det autoriserede budget- og regnskabssystem giver et vist råderum for forskellig placering af udgifter. Undersøgelsen viser også, at der blandt kommunerne er stor interesse for forbedring af den kommunale kontoplan, så den i højere grad kan tegne et retvisende og sammenligneligt billede af kommunernes administrative ressourcer. I det følgende er hvert af de forskellige emner, der er omfattet af arbejdsgruppens undersøgelse, gennemgået i hovedtræk. 5.1 Forsikringsordninger Præmiebetalinger og erstatningsbeløb skal konteres på funktion Udbetalinger fra forsikringsordninger konteres direkte på funktion med anvendelse af eksterne arter. Administrationen af denne ordning konteres på funktion De autoriserede konteringsregler giver mulighed for enten at anvende hovedart 9 (inte r- ne indtægter og udgifter) eller ved anvendelse af +/- posteringer på de eksterne arter. Endelig er der mulighed for at reducere bevillingerne forlods svarende til værdien af forsikringspræmierne, og udgifterne konteres på funktion Bruttodriftsudgifterne 3 Undersøgelsen er gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse uds endt til økonomidirektører og økonomichefer i 21 kommuner. Kommunerne er repræsentativt udvalgt i fo r- hold til geografi og indbyggertal. 10

11 vil afhænge af den valgte metode, mens nettodriftsudgifterne imidlertid vil være de samme uanset metodevalget. Blandt de 19 kommuner bruger 5 kommuner funktion til interne forsikringsor d- ninger. Heraf har to kommuner dog oplyst, at de fremadrettet vil anvende den autoriserede funktion. Nogle kommuner overfører eventuelle uforbrugte midler ved årets afslutning til en særlig konto, mens andre uden videre lægger overskuddet ind i kassen. 5.2 Løn- og barselspuljer Budgettering af udgifterne vedrørende særlige overenskomstmæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, fx lokal- og cheflønspuljer samt barselsudligningspuljer skal konteres på funktion Barselsudligningspuljer kan også admin i- streres ved brug af hovedart 9 Interne indtægter og udgifter eller +/- posteringer. Stort set alle kommuner har placeret barselspuljen på funktion En enkelt kommune har dog placeret barselspuljen på funktion i både budgettet og regnsk a- bet. 5.3 Andre former for tværgående puljer Kommunernes budget- og regnskabssystem indeholder ikke autoriserede konteringsregler for andre former for puljer, som i budgettet er tiltænkt fx energibesparende foranstaltninger, ikke udmøntede effektiviseringer/besparelser, overførselspuljer, reserve- /bufferpuljer, trepartspuljer og TR-puljer mv. Syv kommuner angiver, at de alene placerer sådanne puljer på funktion Otte kommuner bruger funktion , mens de resterende fire kommuner anvender såvel funktion som funktion Flere kommuner peger på, at det i budgetsituationen ikke altid er muligt at placere sparekrav på de korrekte hovedkonti, men at kravene efterfølgende bliver omplaceret. Der bliver også peget på, at der i forbindelse med den nye budgetlov kan forudses et behov for at øge reserve-/bufferpuljerne, så kommunen ikke rammes af sanktioner ved overskridelse på de enkelte områder. 5.4 Udgifter til it Undersøgelsen viser, at det er meget forskelligt, hvordan kommunerne konteringsmæ s- sigt håndterer udgifterne til it. Der er betydelige frihedsgrader i budget- og regnskabssystemet, der ikke indeholder nærmere retningslinjer på dette punkt. Noget tyder på, at enkelte kommuner stort set konterer alt it på hovedkonto 6, mens andre kommuner i højere grad placerer nogle af it-udgifterne på sektorkontiene. Da 11

12 kommunerne skønnes at afholde ca. 5 mia. kr. i driftsudgifter og formentlig også et vist beløb på anlæg, er det ikke ligegyldigt, hvorledes udgifterne konteres. 12 kommuner har i undersøgelsen oplyst, at de ikke har udarbejdet skriftlige retningsli n- jer for, hvilke it-udgifter der skal placeres på henholdsvis hovedkonto 6 og på øvrige hovedkonti. De øvrige kommuner er blevet kontaktet med henblik på fremsendelse af retningslinjer, men der er kun modtaget skriftlige retningslinjer fra to kommuner. Samme problemstilling må i et vist omfang også forventes at gøre sig gældende i forhold til kontering af udgifter til konsulentydelser. 5.5 Administrationsbidrag fra selvejende institutioner Ifølge undersøgelsen er der stor forskel på, om selvejende institutioner på driftsove r- enskomst med kommunen betaler et administrationsbidrag til kommunen. Men når det sker konteres udgiften typisk som en indtægt på funktion og som en udgift for den pågældende institution. Andre kommuner betaler omvendt et administrationsbidrag til de selvejende institutioner. Udgifterne placeres imidlertid ikke på hovedkonto 6, hvorfor administrationsudgiften bliver kunstig lav. 5.6 Udgifter til ejendomsenhed De fleste af de 19 kommuner i undersøgelsen har en central ejendomsenhed. Kun to kommuner har placeret udgifterne på hovedkonto 0, mens de øvrige kommuner har placeret udgifterne til den centrale ejendomsenhed på hovedkonto 6 ( eller ). Nogle kommuner men vist ikke alle udkonterer udgifterne til de områder, hvor bygningerne hører til. 5.7 Øvrige forskelle i konteringspraksis Udover de emner, der allerede har været nævnt, har kommunerne i undersøgelsen angivet en række eksempler, som gør det vanskeligt at sammenligne de administrative udgifter på tværs af kommunerne: - Kontering af overheadomkostninger i forbindelse med omkostningsbaserede takster på ældre-, social- og børneområdet - Udgifter til arbejdsskadeerstatning - Forskelle på, hvordan udgifter til innovation, digitalisering og kommunikation pl a- ceres - Kontering af udgifter til miljø- og naturbeskyttelse placeres enten på hovedkonto 0 eller 6 - Placering af SSP-medarbejdere - Placering af projekter med medfinansiering 12

13 - Administration af forsyningsvirksomhed. 5.8 Ikke-administrative opgaver på hovedkonto 6 Der er i undersøgelsen angivet en lang række udgiftsposter på hovedkonto 6, som ifølge kommunerne ikke har karakter af administration. Der kan være tale om ganske store udgiftsposter, som fx rengøring, telefoni, uddannelse og kompetenceudvikling m.m. Kommunerne har også angivet en række eksempler på opgaver af administrativ karakter, der i dag konteres andre steder end på hovedkonto 6. Fx ledere og administrativt personale på børne-, skole- og ældre-, kulturområdet, sociale institutioner, tandplejen, beredskab, biblioteker og bygningsafdelinger mv. 5.9 Udgifter til den decentrale administration Kommunerne er forskelligt organiseret. Det gælder også det administrative område. En administrativ opgave, som i én kommune løses af en daginstitutionsleder, og som derfor konteres på hovedkonto 5, kan i en anden kommune blive løst af en tværgående administrativ enhed, hvorfor den konteres på hovedkonto 6. Der er også forskel på, hvor udgifter til fx it, rengøring, indkøbsopgaver er placeret. Konteringen af de administrative udgifter på forskellige hovedkonti gør det vanskeligt at opgøre det samlede administrative ressourceforbrug i kommunerne. Det gør det også vanskeligt at sammenligne ressourceforbruget på tværs af kommuner. For at opgøre udgifterne til administrative opgaver på hovedkonto 0-5 har nogle kommuner indført en intern autoriseret tværgående gruppering for administrative udgifter. Undersøgelsen viser dog, at det kun er tilfældet i 3 ud af de 19 kommuner. Undersøgelsen viser imidlertid, at der er stor kommunal interesse for at kunne opgøre udgifterne til den decentrale administration, og mere end halvdelen mener, at det vil være muligt at udskille de administrative udgifter på en eller flere autoriserede grupp e- ringer under de berørte institutioner på hovedkonto 0-5. Nogle kommuner peger på, at det vil være en omfattende opgave at udskille alle udgifter, og at det derfor i givet fald kun bør ske i forhold til lønudgifter Kommunernes holdning til ændring af kontoplanen Som led i kortlægningen af kommunernes konteringspraksis er kommunerne blevet bedt om at oplyse, om de i dag er i stand til at give et kvalificeret skøn over kommunens administrative ressourceforbrug fordelt på følgende administrationsformål: - Administrative støttefunktioner - Borgerrelaterede administrationsopgaver (myndighedsopgaver) - Øvrige administrative opgaver 13

14 En fjerdedel af kommunerne har svaret, at de i dag er i stand til at give et skøn over udgifterne på disse områder, heraf kan en del kommuner gøre det gennem en udsøgning via de afledte dimensioner og underopdelinger af hovedkonto 6 på funktion 4 og 5 samt stednumre. De fleste kommuner oplyser imidlertid, at de har et ønske om at kunne opgøre de administrative udgifter i nogle overordnede administrationsformål. Ønskes begrundes blandt andet i behovet for at kunne sammenligne udgifterne på tværs af kommuner og forbedre den interne styring på området. Flere kommuner gør dog samtidig opmærksom på, at der kan være udfordringer forbundet med at opdele udgifterne, herunder løn til medarbejdere, der både varetager støttefunktioner og myndighedsopgaver. 14

15 6. Arbejdsgruppens anbefalinger Udformningen af en ny kontoplan og en mere standardiseret konteringspraksis skal opfylde en række hensyn. Arbejdsgruppen har således anset følgende forudsætninger som værende centrale for udformningen af en ny kontoplan, der i højere grad kan synliggøre de administrative udgifter: - Brugervenlighed - Entydighed og logik i opbygningen - Anvendelighed (fx så den kan anvendes i den økonomisk styring). Derudover er der en række praktiske hensyn til strukturen i kontoplanen. For det første bør det så vidt muligt undgås, at et eksisterende kontonummer ændres således, at det fremover anvendes til et andet formål end det hidtidige. Erfaringer med tidligere æ n- dringer i kontoplanen viser, at dette giver uklare konteringer i en række år, hvilket kan sløre billedet af kontoens reelle indhold. Et lignende hensyn er, at det samlede antal funktioner ikke øges væsentligt. Det sky l- des for det første den autoriserede kontoplans struktur, hvor der kun er plads til et begrænset antal konti under de enkelte hovedfunktioner. Samtidig har nogle kommuner ikke plads til mange nye kontonumre i deres individuelle kontoplaner, hvis de skal bib e- holde deres nuværende systematik. 6.1 Forslag til ændringer i den autoriserede kontoplan Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Hovedkonto 6 i den kommunale kontoplan bliver alt for ofte taget som udtryk for kommunernes administrative udgifter. Hovedkontoen 6 indeholder imidlertid mange udgifter, som intet har med administration at gøre. Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at hovedkonto 6 ændrer navn fra Fællesudgifter og administration m.v. til Fælles udgifter. 6 Fælles udgifter Hovedfunktion 6.45 Administrativ organisation Arbejdsgruppen anbefaler, at hovedfunktionens navn ændres fra Administrativ organisation til Fælles organisation. Navneændringen skal tydeliggøre, at der på hovedfun k- tionen også konteres en række udgifter, som ikke umiddelbart har administrativ kara k- ter. Samtidig vil det gøre det nemmere for udenforstående at forstå denne pointe Fælles organisation 15

16 Samtidig anbefaler arbejdsgruppen, at den nuværende kontoplans hovedfunktion 6.45 ændres på en række punkter De anbefalede ændringer er gennemgået punkt for punkt nedenfor. Funktion Administrationsbygninger Arbejdsgruppen anbefaler, at funktion ændres således, at denne også indeholder fælles servicefunktioner vedrørende administrationsbygninger. Der er typisk tale om centralt placerede og bygningsrelaterede opgaver, der ofte løses eller indkøbes samlet i kommunen. Det gælder eksempelvis rengøring, kantinedrift, vagttjenester, pedelfunktioner mv. Udgifter af denne type, der vedrører administrationsbygninger, konteres på funktionen. Tilsvarende udgifter vedrørende kommunens øvrige bygninger kan også placeres på funktionen, men disse skal efterfølgende udkonteres til de funktioner, som bygningerne vedrører. Derudover anbefaler arbejdsgruppen, at der på funktion oprettes en gruppering til leje- og leasingudgifter vedrørende administrationsbygninger og administrationslokaler. Baggrunden for dette er, at der ved opgørelse af en kommunes administrationsudgifter kan have stor betydning, hvorvidt kommunen er ejer af en bygning eller lejer/leaser denne. Sidstnævnte konteres som bekendt som en driftsudgift, og leje/leasingudgiften vil som oftest vil være noget højere end den løbende driftsudgift, der er knyttet til en bygning, som kommunen ejer. Samlet set anbefaler arbejdsgruppen, at funktion fremover får følgende udformning: Administrationsbygninger 1 Drift 001 Fælles servicefunktioner [rengøring, kantine, vagttjenester, pedelfunktioner og andre centralt placerede opgaver] 002 Leje/leasing af administrationsbygninger og administrationslokaler Funktion Sekretariat og forvaltninger Funktion indeholder i dag langt hovedparten af udgifterne på hovedkonto 6. På nuværende tidspunkt er det imidlertid ikke muligt i kontoplanen at skelne mellem udgi f- ternes karakter. Det er arbejdsgruppens anbefaling, at man fremover tilføjer en række grupperinger til funktionen, der skal gøre det muligt at skelne mellem udgifternes kara k- ter. I den forbindelse har arbejdsgruppen blandt andet hentet inspiration i Capacents rapport 4. Arbejdsgruppen anbefaler, at man med henblik på at muliggøre en mere reel opgørelse af kommunernes administrationsudgifter foretager en opdeling mellem Administrative 4 Capacent (2007): Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration. Opgavek a- talog opgaver på funktion

Sammenligning af kommunernes administration: To metoder to resultater

Sammenligning af kommunernes administration: To metoder to resultater Januar 2011 Forord KREVI har i denne rapport undersøgt, hvilken betydning opgørelsesmetoden har, når vi analyserer kommunernes administrationsudgifter. Mere præcist undersøger vi, hvad det betyder for

Læs mere

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v.

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.6 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012/Budget 2013 Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og

Læs mere

Fredensborg Kommune. Validering af nøgletal. Juni 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK

Fredensborg Kommune. Validering af nøgletal. Juni 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Fredensborg INDLEVELSE SKABER Kommune UDVIKLING Validering af nøgletal Fredensborg Kommune Validering af nøgletal Juni 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Capacent Indhold 1. Formål og metode 1 1.1 Datagrundlag og rapportstruktur 2 1.1.1 Datagrundlag 2 1.1.2 Dataindsamling 3 1.1.3 Decentralisering

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Benchmarkinganalyse 2013

Benchmarkinganalyse 2013 Benchmarkinganalyse 2013 - på udvalgte serviceområder Benchmarkinganalyse august 2013 Side 1 af 52 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER... 4 3. AFGRÆNSNING, METODE OG FORBEHOLD...

Læs mere

Notat: Regionernes administrative ressourceforbrug 2007-2011

Notat: Regionernes administrative ressourceforbrug 2007-2011 Notat: Regionernes administrative ressourceforbrug 2007-2011 August 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resume... 3 2 Baggrund og formål... 6 3 Data og metode... 6 3.1 Fordele og ulemper ved de to datakilder...

Læs mere

Anvendelse af omkostningsbaserede bevillinger i kommuner og amter. Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Anvendelse af omkostningsbaserede bevillinger i kommuner og amter. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Anvendelse af omkostningsbaserede bevillinger i kommuner og amter Indenrigs- og Sundhedsministeriet Juni 2004 Anvendelse af omkostningsbaserede bevillinger i kommuner og amter Udgiver: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Fællesudgiftstaxameter. Taksteftersyn

Fællesudgiftstaxameter. Taksteftersyn Fællesudgiftstaxameter Taksteftersyn Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Formål, metode og afgrænsninger... 2 1.3 Definitioner og datagrundlag... 4 1.4 Indhold... 7 2 Konklusioner

Læs mere

Orientering om 25. omgang rettelsessider vedr. Budget-

Orientering om 25. omgang rettelsessider vedr. Budget- Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7228 2400 F +45 7228 2401 M im@im.dk W oim.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: 5. juli 2012 Enhed: Administrationspolitik Sagsbeh.: depswle Sags nr.: 1204838

Læs mere

SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELV- EJENDE DAGINSTITU- TIONERS VILKÅR OG RAMMEBETINGELSER

SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELV- EJENDE DAGINSTITU- TIONERS VILKÅR OG RAMMEBETINGELSER Til Socialministeriet Dokumenttype Rapport Dato April 2011 SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELV- EJENDE DAGINSTITU- TIONERS VILKÅR OG RAMMEBETINGELSER SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELVEJENDE DAGINSTITUTIONERS

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Om etablering af 2 administrative centre i staten

Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen har udarbejdet et notat om Finansministeriets rapport om de to nye administrative centre

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32)

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) CVR-nr. 29.18.84.75 Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1 2. er på den udførte revision 3 2.1 Revisorerklæring 3 2.2 Revisionens

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Analyse af ordningen vedr. tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv. Økonomistyrelsen, den 14. december 2004

Analyse af ordningen vedr. tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv. Økonomistyrelsen, den 14. december 2004 Analyse af ordningen vedr. tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Rapportens indhold... 1 2 Sammenfatning... 2 2.1 Økonomidelen... 2

Læs mere

FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER

FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Frederikshavn Kommune Analyse af økonomi og økonomistyring i Center for Unge

Frederikshavn Kommune Analyse af økonomi og økonomistyring i Center for Unge INDLEVELSE SKABER UDVIKLING AFRAPPORTERING Frederikshavn Kommune Analyse af økonomi og økonomistyring i Center for Unge September 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Afgrænsning

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere