Skatteministerens redegørelse vedr. beretning 19/ 2008 om revision af statsregnskabet for 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministerens redegørelse vedr. beretning 19/ 2008 om revision af statsregnskabet for 2008"

Transkript

1 Skatteministeren Nicolai Eigtveds Gade København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Telefon Fax CVR-nr EAN-nr Dato: J.nr Skatteministerens redegørelse vedr. beretning 19/ 2008 om revision af statsregnskabet for 2008 Hermed min redegørelse vedrørende beretning 19/08 om revision af statsregnskabet for Jeg har noteret mig, at Skatteministeriets regnskab ifølge Rigsrevisionens vurdering samlet set er rigtigt. Det er imidlertid beklageligt, at Rigsrevisionen har fundet det nødvendigt at tage forbehold for rigtigheden af SKATs løn- og personaleomkostninger. Jeg har endvidere noteret mig, at Rigsrevisionens samlede vurdering af ministerområdet ud over forbeholdet på lønområdet indeholder en række supplerende oplysninger til dele af SKATs regnskab, samt revision af SKATs tilrettelæggelse af bogføring og registrering af vægtafgift. De supplerende oplysninger vedrører: 1 eindkomst 2. intern risikostyring i SKAT 3. it 4. implementering af inddrivelsesstrategien. 5. systemmodernisering 6. toldangivelserne Jeg har yderligere noteret mig Statsrevisorernes kritik af at det har været nødvendigt at tage forbehold for rigtigheden af SKATs løn- og personaleomkostninger. SKATs løn- og personaleforvaltning har generelt været så mangelfuldt dokumenteret, at det ved re- Side 1 af 11

2 visionen af en række udvalgte sager ikke har kunnet konstateres, om beregninger og udbetalinger af løn var rigtige, eller om love overenskomster og andre regler har været overholdt at der er konstateret væsentlige mangler og svagheder i SKATs itstyring og it-sikkerhed at SKATs implementering af e-indkomst pr. 1. januar 2008 har givet store problemer, at inddrivelsesstrategien og planerne ikke er gennemført som planlagt, samt at systemmoderniseringen er meget forsinket og budgettet er overskredet at der er mange, men dog beløbsmæssigt mindre, fejl i toldangivelserne. Endeligt har jeg noteret mig Rigsrevisionens omtale vedrørende revision af SKATs tilrettelæggelse af bogføring og registrering af vægtafgift. Nedenfor redegør jeg for en lang række foranstaltninger og overvejelser, som har til formål at rette op på de forhold, som har givet anledning til Statsrevisorernes kritik og Rigsrevisionens forbehold og omtale. Forbehold for SKATs lønomkostninger Rigsrevisionen har ikke haft mulighed for at efterprøve rigtigheden af SKATs lønberegninger og lønudbetalinger i en række af de udvalgte sager, idet disse lønudbetalinger og personalesager generelt har været mangelfuldt dokumenterede. Det har heller ikke været muligt for Rigsrevisionen at efterprøve, om dispositionerne på lønområdet i de udvalgte sager har været i overensstemmelse med love, overenskomster og andre regler, der gælder for statslige ansættelsesmyndigheder. Rigsrevisionen har derfor taget forbehold for den mulige virkning heraf for SKATs løn- og personaleomkostninger. Lønrevisionen viste, at SKATs forretningsgange og interne kontroller på de gennemgåede områder ikke fungerede tilfredsstillende og dermed ikke fuldt ud opfyldte de krav, der kan stilles til en god og pålidelig løn- og personaleforvaltning. Rigsrevisionen anbefalede bl.a.: at SKAT etablerede forretningsgange, der sikrede, at personalesagerne indeholdt den fornødne dokumentation for ansættelsesforholdet at alle lønbilag var godkendt af en bemyndiget medarbejder inden udbetalingen, ligesom manuelle beregninger i forbindelse med indrapportering burde være dokumenteret og kontrolleret Side 2 af 11

3 at der fremadrettet blev foretaget uddatakontrol, og at SKAT fulgte lønsumsforbruget tæt. Jeg finder det naturligvis ikke acceptabelt, at Rigsrevisionen har fundet det nødvendigt at tage forbehold. SKAT har for mig oplyst, at SKAT siden Rigsrevisionens gennemgang af SKATs løn- og personaleforvaltning har målrettet arbejdet med at rette op på de forhold, der gav anledning til Rigsrevisionens forbehold. I overenstemmelse med Rigsrevisionens anbefalinger har SKAT blandt andet gennemført initiativer, der skal sikre, at dokumentation for sagsbehandling mv. i alle tilfælde kan genfindes. Derudover arbejdes der løbende på at videreudvikle det IT-system, som anvendes til at understøtte hele personaleområdet med henblik på at sikre, at sagsbehandlingen lever op til krav i love, bekendtgørelser, overenskomstaftaler mv. Endelig arbejder SKAT løbende på at forbedre arbejdsprocesser og uddanne personalemedarbejderne. Nedenfor er en oversigt over konkrete gennemførte initiativer på løn- og personaleområdet: Det interne IT-system er videreudviklet. Det betyder bl.a., at bilag godkendes elektronisk på sagstyper, der kræver ledergodkendelse, og at sagen ikke kan gå videre, før lederen har taget stilling. Derudover vil det fremgå, hvem sagen vedrører, hvis det er andre end den typisk en leder - der har fremsendt sagen. Det er med til at sikre, at sagerne er lettere at finde i sagsstyringssystemet efterfølgende. Der er udarbejdet en ny vejledning målrettet sagsbehandlerne. Den indeholder bl.a. en oversigt over, hvilke dokumenter der som minimum skal ligge i en personalesag. Samtidig bliver al dokumentation for sagsgange og beslutninger mv. journaliseret, så dokumentationen let kan genfindes. Processen for udbetaling af over- og merarbejde er ændret i november måned 2008, mhp. at undgå eventuelle problemer med at dokumentere udbetalinger og nedskrivning af timer i flextidssystemet. Processen er optimeret yderligere med gennemførelse af elektronisk ledergodkendelse nævnt ovenfor. I forbindelse med procesarbejdet, som er gennemført fra foråret 2008, er der udarbejdet en lang række standardbreve. Det interne IT-system anvendes til at notere aftaler, rettelser mv. i grunddokumentationen. Hvis der er forhold, der ikke fremgår af sagsbehandlingen, men som har betydning for sagens resultat, skrives et notat herom, som journaliseres på sagen. Rekrutteringsprocessen er tilrettet, så kravet om dokumentation for uddannelsesmæssig baggrund, lønmæssig indplacering, anciennitetsberegning og pensionsindplacering opfyldes. Processen for ansættelse af studentermedhjælpere er kortlagt, og der er udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser. Side 3 af 11

4 Der gennemføres funktionsadskilt kontrol på alle udbetalinger. Kontrollen på udbetalinger gennemføres som stikprøvekontrol, hvor der er tale om store mængder ensartede data. I forbindelse med overførsel af lønopgaven til Økonomistyrelsens ØkonomiServiceCenter er der foretaget en gennemgang af lønkoderne for at sikre korrekt og ensartet anvendelse. Som led i den interne risikostyring, bliver der fulgt op på, at nye processer bliver fulgt, og at standardbreve bliver anvendt i sagsbehandlingen. Rigsrevisionen har netop foretaget en revision af løn- og personaleforvaltningen i SKAT for Rigsrevisionen har mundtlig afrapporteret om resultatet af revisionen, og ud fra det forventer SKAT, at Rigsrevisionens endelige bedømmelse vil være tilfredsstillende. Jeg afventer resultatet af Rigsrevisionens rapport om revisionen af løn- og personaleforvaltningen, som forventes at blive offentliggjort i begyndelsen af Det er min overbevisning, at de ovennævnte gennemførte initiativer sikrer, at SKAT leve op til de krav, der kan stilles til en god og pålidelig løn- og personaleforvaltning. Jeg skal herefter kommentere på de forhold, som har givet Rigsrevisionen anledning til at afgive supplerende oplysninger. Supplerende oplysninger om SKATs regnskab eindkomst Rigsrevisor har et i et notat af 14. april 2009 til Statsrevisorerne om implementering af eindkomst givet udtryk for, at implementeringen pr. 1. januar 2008, gav anledning til massive problemer således, at det i starten var vanskeligt for virksomhederne at kommunikere med SKATs nye it system. Det havde konsekvenser for både virksomheder og SKAT. Den foretagne revision viste, at SKAT reagerede på risikoen for fejl i regnskabet og årsopgørelserne og med stigende ledelsesmæssig bevågenhed blev der iværksat en række handlingsplaner, der havde til formål at nedbringe ophobningen i systemerne så betids, at påvirkningen af statsregnskabet og årsopgørelserne blev mindsket. SKAT har over for mig oplyst, at SKAT i maj 2009 konstaterede, at der på grund af en systemfejl i forbindelse med overførsel af data fra eindkomst til SKATs øvrige systemer var opstået fejl, der havde medført fejl i en række årsopgørelser. SKAT har oplyst mig om, at SKAT har taget konsekvensen heraf og har foretaget en justering af systemet, som ifølge SKAT vil sikre mod lignende fejl fremover. SKAT har i denne forbindelse oplyst, at rettelsen blev implementeret i august SKAT har endvidere oplyst mig om, at oplysningssedler har været berørt af ovenstående fejl, og da flere oplysningssedler kan være relateret til samme skatteyder, skønner SKAT, at fejlene har berørt mindre end skatteydere, og at fejlene nu er rettet. Side 4 af 11

5 Det er korrekt, at der har været indkøringsvanskeligheder i de første måneder efter indberetningen til eindkomst blev obligatorisk i SKAT har oplyst mig om, at en del af problemerne lå hos virksomhederne, der havde en stor opgave i tilretning af deres lønsystemer, så de levede op til kravene i eindkomst. Der var således problemer med at få indberetninger og indbetalinger fra virksomhederne til at matche hinanden. Dette oprydningsarbejde er så godt som tilendebragt gennem yderligere vejledning, tilretning af eindkomst, ændring af interne arbejdsgange og andre tiltag som foreløbig registrering af uregistrerede virksomheder. Antal fejlbehæftede årsopgørelser for indkomståret 2008 var væsentligt lavere end det hidtil har været, hvilket bl.a. må tilskrives indførslen af eindkomst. Det er således dokumenteret, at indførelsen af eindkomst har givet en større kvalitet i årsopgørelserne. Virksomhederne er nu generelt blevet mere fortrolige med systemet, hvilket kan ses i antal henvendelser til SKATs support vedr. eindkomst, der er kraftigt faldende. eindkomsts indberetningssystem fungerer som forventet og modtager digitale indberetninger fra 99 % af virksomhederne. Det er jeg tilfreds med. Den revision, som Skatteministeriets interne revision har foretaget, har også omfattet kontraktstyringen vedrørende eindkomst. Revisionen viste, at kontraktstyringen vedrørende eindkomst samlet set ikke var tilfredsstillende, og at der ikke kunne tilvejebringes et grundlag for at gennemføre en egentlig substansrevision af udbuds- og kontraktgrundlaget vedrørende eindkomst. SKAT har oplyst mig om, at SKAT i forlængelse af Skatteministeriets interne revisions revision af kontraktstyringen vedrørende eindkomst har gennemført følgende initiativer: Der er foretaget registrering af alle de dokumenter, der vedrørte kontraktstyringen af eindkomst: Der er udarbejdet instruks for den generelle dokumentstyring i det kontor, hvor bl.a. kontrakter udarbejdes. Instruksen præciserer journaliseringspligten og skal sikre en ensartet og tilstrækkelig håndtering af kontorets dokumentation. Instruksens implementering er fulgt op via kontormøder og sagsopfølgning, midlertidig ansættelse af arkiveringsassistance og senest er oplæring af intern arkiveringsressource sat i gang. Formålet med initiativerne er dels tilvejebringelse, systematisering og journalisering af materiale vedrørende indgåelse af kontrakter for eindkomst dels at sikre, at alt relevant materiale og dokumentation i forbindelse med udbud og kontraktsindgåelse journaliseres korrekt fremover. På den baggrund og trods sine indkøringsvanskeligheder finder jeg udviklingen og den nuværende virken af eindkomst systemet tilfredsstillende. Side 5 af 11

6 Supplerende oplysninger om SKATs regnskab intern risikostyring i SKAT SKAT vedtog en ny risikopolitik ultimo 2006, hvor der bl.a. blev indført en mere formaliseret og systematiseret risikostyring i SKAT. Ifølge SKAT var formålet med indførelsen af risikostyring og dermed et internt risikostyringssystem at forebygge og modvirke fejl i administrationen af SKATs kerneområder, at afdække områder, hvor processer er uhensigtsmæssige, samt at levere et ledelses- og styringsværktøj til lokalt og centralt brug. Skatteministeriets interne revision gennemførte i 2008 en revision af den interne risikostyring i SKAT. Revisionen viste: at SKATs retningslinjer og vejledninger for interne kontroller ikke var tilstrækkelige, hvilket bevirkede, at udførelsen af de interne kontroller blev mangelfuld og uensartet at der ikke var etableret tilstrækkelige procedurer, der sikrede en løbende optimering og ajourføring af det interne risikostyringssystem, og at de ansvarlige enheder i Hovedcentret ikke havde tilrettelagt procedurer for løbende opfølgning på resultaterne af de interne kontroller. Det interne risikostyringssystem blev således ikke i tilstrækkeligt omfang anvendt som et ledelses- og styringsværktøj i SKAT. Ovenstående forhold fandt den interne revision ikke tilfredsstillende. Skatteministeriets interne revision anbefalede, at SKAT skulle tage stilling til formål, tilrettelæggelse og omfanget af intern risikostyring i SKAT og få etableret procedurer for ajourføring og opfølgning på det interne risikosystem og resultaterne af de indrapporterede interne kontrolpunkter. SKAT har oplyst mig om, at der i overensstemmelse med anbefalingerne fra Skatteministeriets interne revision, blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle gennemgå og evaluere kontrolpunkterne i den operative risikostyring. Arbejdsgruppen skulle samtidig etablere en samlet procedure for den regionale og den landsdækkende afrapportering til ledelsen i SKAT. Endvidere skulle arbejdsgruppen udarbejde en model for den fremtidige risikostyring i SKAT. Arbejdsgruppen har nu afsluttet arbejdet, som er godkendt af SKATs produktionsdirektion i december På dette grundlag er der: foretaget en ajourføring af 34 ud af 85 kontrolpunkter. Hovedparten af de 32 kontrolpunkter, som blev kritiseret af den interne revision, er dermed ajourført iværksat en gennemgang og ajourføring af 17 kontrolpunkter på toldområdet iværksat en øvelse på inddrivelsesområdet omkring enten ajourføring af kontrolpunkter eller konvertering til en kvalitetssikring indlagt i processerne igangsat et arbejde med ajourføring af de resterende regnskabskontroller. Arbejdet med ajourføring fortsættes i 2010, og der vil blive etable- Side 6 af 11

7 ret en procedure for en fremtidig løbende ajourføring af kontrolpunkterne foretaget en omskrivning af vejledningen til de interne kontroller. Vejledningen udgives som en intern vejledning for SKATs medarbejdere besluttet en procedure for gennemførelse, afrapportering og opfølgning på de interne kontroller. Der vil i januar 2010 ske en ensartet implementering af det opdaterede koncept i SKATs regioner. Inititiverne skal således være med til at sikre, at det interne risikostyringssystem anvendes som et ledelses- og styringsværktøj i tilstrækkeligt omfang. Supplerende oplysninger om SKATs regnskab it Det fremgår af Endelig betænkning over statsregnskabet for 2007, at Rigsrevisionen vil følge udviklingen i SKATs it-sikkerhed. I forlængelse heraf har Rigsrevisionen gennemført it-revision i samarbejde med Skatteministeriets interne revision. Revisionen blev gennemført med særligt fokus på it-styring. Rigsrevisionens vurdering er, at it-styringen og den generelle it-sikkerhed af de reviderede områder i SKATs SAP-systemer er ikke helt tilfredsstillende. Rigsrevisionens gennemgang indeholder anbefalinger om forhold, der bør rettes. De væsentligste anbefalinger, som Rigsrevisionen og Skatteministeriets interne revision havde givet i forbindelse med revisionen, vedrørte konsolidering af SKATs grundlag for styring og gennemførelse af aktiviteterne på it-området. Endvidere anbefales der, at implementering af informationssikkerhedsstandarden DS 484 generelt tilrettelægges på grundlag af en risikovurdering af de forretningskritiske systemer. Efter Rigsrevisionens vurdering bør SKAT sikre en bedre kontrol med og opfølgning på særlige rettigheder til især SAP-systemerne og på den generelle itsikkerhed. Derudover er der behov for bedre opfølgning på, om de væsentligste leverandører faktisk sikrer efterlevelse af det af SKAT ønskede sikkerhedsniveau. Endelig er der i SKAT behov for øget ledelsesmæssigt fokus og opfølgning på området med henblik for at sikre et tilfredsstillende sikkerhedsniveau. Trods at sikkerhedsvurderingen i SAP-systemerne i regnskabsåret 2008 var ikke tilfredsstillende har systemerne kunnet understøtte regnskabsaflæggelsen. SKAT har til mig oplyst, at på baggrund af Rigsrevisionens anbefalinger har SKAT styrket indsatsen med indhentning af revisionserklæringer fra de væsentligste it-leverandørers uafhængige revisorer, og har igangsat et arbejde med henblik på at sikre, at disse leverandørers revisorer afgiver fyldestgørende og ensartede revisionserklæringer om efterlevelse af det af SKAT ønskede sikkerhedsniveau. Side 7 af 11

8 Ligeledes i overensstemmelse med Rigsrevisionens anbefalinger er der sket et forøget ledelsesmæssigt fokus i relation til it-styringen ved at udskille arbejdet med informationssikkerhed og it-styringen i en særskilt enhed med en forventet forankring højt placeret i den fremtidige organisation. Angående implementering af informationssikkerhedsstandarden gennemfører SKAT løbende risiko- og konsekvensvurderinger af forretningskritiske systemer og arbejdet med DS484 prioriteres efter resultaterne af disse vurderinger. I relation til styring af særlige rettigheder og sikring en bedre kontrol med og opfølgning på særlige rettigheder er de af Rigsrevisionens foreslåede tiltag herom fuldt ud gennemført. På baggrund af Rigsrevisionens anbefalinger har SKAT taget følgende initiativer: Administrator rettighed til SAP kan tildeles i alle systemerne for 24 timer ad gangen efter ledelsesmæssig godkendelse. Der foretages kompenserende kontrol, som dokumenteres. Kontrollen gennemføres på månedsbasis første gang primo januar I september måned 2009 er der implementeret og tildelt nye roller til eksterne konsulenter i udvikling og testsystemerne. Dette er sket for at minimere tildelingen af administrator rettigheder som indgang til produktionsmiljøerne i SAP. De nye roller giver derfor alene adgang til at udvikle i systemerne, men ikke til at tildele autorisationer til andre eller til at arbejde i produktionsmiljøerne. Medio december 2009 er rollerne implementeret på samtlige produktionssystemer. Der er udført kompenserende kontroller for så vidt angår produktionssystemerne for Med virkning fra 15. januar 2010 varetages tildeling og styring af brugerautorisationer af SAP Kompetencecentret (oprettet 1/ til varetagelse af SAP platforms- og systemejerskab) og der er dermed sikret funktionsadskillelse i forhold til brugerne af SAP systemerne. Jeg finder det helt afgørende, at it-sikkerheden er i top i SKAT, og jeg finder det meget vigtigt, at opgaven har stor ledelsesmæssig bevågenhed. Det er min overbevisning, at de ovennævnte tiltag vil sikre fremdrift i it-styring og sikring af it-sikkerhed på en tilfredsstillende måde. Supplerende oplysninger om SKATs regnskab implementering af inddrivelsesstrategien Af beretningen fremgår, at Skatteministeriets interne revision konstaterede, at inddrivelsesstrategien og inddrivelsesplanerne fortsat ikke var implementeret i fuldt omfang som planlagt. Den manglende fulde implementering af inddrivelsesstrategien og inddrivelsesplanerne har blandt andet medført, at der ikke har været tilstrækkelig konsekvens over for virksomhederne i inddrivelsen af virksomhedsrestancerne, ligesom inddrivelsen af bidragsrestancer heller ikke har levet op til intentionerne i inddrivelsesstrategien og inddrivelsesplanerne. Disse Side 8 af 11

9 forhold vurderer Skatteministeriets interne revision ikke at være helt tilfredsstillende, og Rigsrevisionen har erklæret sig enig i denne vurdering. Rigsrevisionen har påbegyndt en undersøgelse vedrørende SKATs styring af fusionen, hvori bl.a. inddrivelsen af restancer indgår, jf. rigsrevisors notat til Statsrevisorerne af 13. marts 2009 om tilrettelæggelsen af kommende undersøgelser og notater på Skatteministeriets område. Undersøgelsen forventes afsluttet med afgivelse af en beretning til Statsrevisorerne medio Jeg vil afvente resultatet af denne undersøgelse, men jeg skal understrege, at jeg har bedt om, at inddrivelsesområdet rent ledelsesmæssigt skal have skærpet bevågenhed. Der skal være en klar ansvarsplacering i SKATs direktion, og jeg følger inddrivelsesopgaven tæt. SKAT har til mig oplyst, at der rent organisatorisk pr.1. januar 2009 er sket en reorganisering af inddrivelsesområdet. Der er etableret et nyt landsdækkende inddrivelsescenter, der er ansvarlig for inddrivelse af personrelaterede restancer, hvorimod ansvaret for inddrivelse af virksomhedsrelaterede restancer fortsat er placeret regionalt. Inddrivelsesopgaven kører videre i 2 spor henholdsvis personrestancer og virksomhedsrestancer. Denne nye struktur bidrager til en optimering og effektivisering af hele inddrivelsesområdet, hvor ensretning af sagsbehandlingen sættes i fokus for at øge såvel virksomheders som borgeres retssikkerhed. På processiden har SKAT i 2009 vedtaget en virksomhedsinddrivelsespolitik, der overordnet har til formål dels fremadrettet at sikre en ensartet og effektiv virksomhedsinddrivelse på landsplan dels medvirke til at sikre, at SKAT anvender alle de til rådighed værende og mest effektive inddrivelsesværktøjer overfor virksomheder, der kræver en skærpet indsats, således at statens tab begrænses mest muligt. Virksomhedsinddrivelsespolitikken indeholder en segmenteringsmodel, som ikke tidligere har været anvendt i forbindelse med inddrivelse af virksomhedsrestancer. Den valgte segmenteringsmodel er inspireret af den segmenteringsmodel, der anvendes på indsatsområdet. På inddrivelsesområdet skal segmenteringen medvirke til, at SKAT anvender alle de til rådighed værende og mest effektive inddrivelsesværktøjer overfor virksomheder i de segmenter, der kræver en skærpet indsats, således at statens tab begrænses mest muligt. Virksomhedsinddrivelsespolitikken er derfor et vigtigt vejlednings- og instruktionsværktøj, som retter sig direkte ind i organisationen til inddrivelsesmedarbejderne for at få dem til at gøre det rigtige og sikre ensartethed. Dette skal fremadrettet medvirke til at eliminere de udsving i sagsbehandlingen, som er påpeget af Intern Revision og tiltrådt af Rigsrevisionen. Virksomhedsinddrivelsespolitikken vil dog fortsat give mulighed for at tilpasse indsatsen overfor restanter, hvor dette er konkret begrundet. Virksomhedsinddrivelsespolitikken understøtter indsatsstrategien i SKAT, herunder den underliggende inddrivelsesstrategi. Virksomhedsinddrivelsespolitikken suppleres og understøttes af landsdækkende prioriteringer og processer - et arbejde der er påbegyndt og kommer til at række ind i Side 9 af 11

10 Der er således taget en række initiativer på inddrivelsesområdet, men når det er sagt,står det desværre også klart, at forsinkelserne i den samlede itunderstøttelse af inddrivelsesområdet og den øvrige systemmodernisering i SKAT, har besværliggjort opgaveløsningen og udskudt mulighederne for at realisere de effektiviseringsgevinster, som ligger heri. SKAT er dog blevet kompenseret for merudgifterne som følge af forsinkelserne af nye it-systemer, således at effektiviseringsgevinsterne ikke skal realiseres, før de rent faktisk slår igennem. Supplerende oplysning om SKATs regnskab systemmodernisering SKAT er i gang med at gennemføre en modernisering af egne it-systemer. Systemmoderniseringen skal bl.a. forbedre it-understøttelsen af SKATs processer, så bedre service for kunderne opnås, og så opgaverne løses mere effektivt. Ved Akt 157 2/ tiltrådte Finansudvalget, at Skatteministeriet igangsatte 1. fase af moderniseringen, og ved Akt 151 1/ tiltrådte Finansudvalget, at Skatteministeriet igangsatte 2. fase af moderniseringen. Rigsrevisionen og Skatteministeriets interne revision har konstateret, at både fase 1 og fase 2 i SKATs igangværende systemmoderniseringsprojekt (modernisering af egne it-sy-stemer) var betydeligt forsinket, og det oprindelige budgetestimat væsentligt overskredet med samlet 282 mio. kr., svarende til 54 % og kontrakten med en af hovedleverandørerne var opsagt. Finansudvalget og Skatteudvalget er løbende blevet orienteret gennem henholdsvis aktstykker og kvartalsrapporter. Rigsrevisionen kan ikke på nuværende tidspunkt vurdere, i hvilket omfang forsinkelsen af systemmoderniseringen har betydning for SKATs opfyldelse af sine målsætninger. I den påbegyndte større undersøgelse indgår dette aspekt, jf. rigsrevisors notat til Statsrevisorerne af 13. marts 2009 om tilrettelæggelsen af kommende undersøgelser og notater på Skatteministeriets område. Jeg vil afvente resultatet af denne undersøgelse. SKATs tilrettelæggelse af bogføring og registrering af vægtafgift Revisionen af vægtafgiftsområdet for 2008 viste, at regnskabet var rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Rigsrevisionen fandt videre, at der samlet set nu var etableret hensigtsmæssige forretningsgange og interne kontroller i Centralregisteret for Motorkøretøjer (CRM) og i det centrale regnskabskontor omkring regnskabsaflæggelsen af vægtafgifterne, samt at disse generelt havde fungeret tilfredsstillende og medvirket til at sikre, at SKATs regnskab på vægtafgiftsområdet blev rigtigt. Revisionen på området blev udført på baggrund af, at der ved bevillingskontrollen for 2007 konstaterede Rigsrevisionen, at Rigspolitiets uhensigtsmæssige bogføringspraksis vedrørende vægtafgift havde medført fejl i statsregnskabet. Sagen blev omtalt i Statsrevisorernes beretning nr. 19/2007 om revisionen af statsregnskabet for Af den videre behandling fremgik det, at Rigsrevisio- Side 10 af 11

11 nen ville følge SKATs tilrettelæggelse af bogføringen, efter SKAT overtog området pr. 1. januar Jeg er meget tilfreds med, at Rigsrevisionen har fundet, at forretningsgange og interne kontroller har fungeret tilfredsstillende. Erklæring om revisionen af EU midler i Danmark 2008 Den samme redegørelse indgår også i min redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende beretning 18 om revisionen af EU-midler i Danmark i Her skal jeg tillade mig at henvise til min særskilte redegørelse herom. Redegørelsen sendes ligeledes til Rigsrevisionen i 1 eksemplar. Med venlig hilsen Kristian Jensen / Jens Madsen Side 11 af 11

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2008 Marts 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om revisionen af statsregnskabet for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs systemmodernisering (beretning nr. 5/2014) 3. oktober 2017

Læs mere

For så vidt angår Statsrevisorernes og Rigsrevisionens konkrete bemærkninger, skal jeg bemærke følgende:

For så vidt angår Statsrevisorernes og Rigsrevisionens konkrete bemærkninger, skal jeg bemærke følgende: Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Justitsministeren Dato: 9. december 2014 Sagsnr.: 2014-0284-0164 Dok.: 1378944 Kære statsrevisorer Ved brev af 2. oktober 2014 har Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt SEKRETARIATET - NOTAT Notat om revisionssager på SKATs og Skatteministeriets område - til omdeling i Skatteudvalget på møde 19. maj 2016 19. maj

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2014 om SKATs systemmodernisering Skatteministerens

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet

Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Marts 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige lønadministration

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Skatteministeren Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 17146815 EAN-nr. 5798000033757 www.skm.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/03 om Justitsministeriets økonomistyring

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Notat Hovedcentret Strategi og udvikling Projektkontoret 13. juni 2008 J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 1. Indledning Finansudvalget besluttede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb Februar 2014 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser. August 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser. August 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser samt forretningsvisa August 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

Skatteministerens redegørelse vedr. beretning om revision af statsregnskabet for 2007

Skatteministerens redegørelse vedr. beretning om revision af statsregnskabet for 2007 Skatteministeren Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K. Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 17146815 EAN-nr. 5798000033757 www.skm.dk

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Arbejdsformidlingens (AF) administration af løntilskudsordningen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Orienteringen af Folketinget

Læs mere

Statsrevisorernes sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Skatteministeren Statsrevisorernes sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009 Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet Juni 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs anvendelse af bagatel-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret Februar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007) 2. februar 2010

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Rigsrevisionens notat om beretning om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygningsstyrelsens anvendelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009

Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009 Notat til Statsrevisorerne om eindkomst April 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 eindkomst 14. april 2009 RN D401/09 I. Indledning 1. På mødet den 28. januar 2009 drøftede Statsrevisorerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om revision af statsregnskabet for 2013

Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om revision af statsregnskabet for 2013 Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg DK-1240 København K Finansministeren 11. december 2014 Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning

Læs mere

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 2011-038-0075

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 23/2014 til Rigsrevisionens beretning om revision af statsregnskabet for 2014

Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 23/2014 til Rigsrevisionens beretning om revision af statsregnskabet for 2014 Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg DK-1240 København K statsrevisorerne@ft.dk 19. november 2015 Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 23/2014 til Rigsrevisionens

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer April 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer

Læs mere

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7.

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 652 Offentligt Tale 4. maj 2015 J.nr. 15-1267148 Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. maj 2015 Spørgsmål

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2008 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt j.nr. 09-043424 Dato : 03.04.2009 Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes svar på 9 spørgsmål 4 af 19. februar 2009. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kystbanen (beretning nr. 12/2010) 3. september 2014 RN 704/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Til bestyrelsen for Københavns Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016

It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016 MedCom Forskerparken 10 5230 Odense M Landgreven 4 1301 København K Tlf. 33 92 84 00 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet. April 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet. April 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet April 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Jernbanetilsynet (beretning nr. 4/03) 31. marts 2008 RN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi September 2009 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ToldSkats indsats mod sort økonomi

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 19. februar 2016 J.nr. 2015-0064-12404 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 27.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Offentlig revision Folketinget Finansudvalget Øvrige politiske udvalg De af Folketinget valgte

Læs mere

Enclosure 3. Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45

Enclosure 3. Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45 Enclosure 3 Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk Rigsrevisionens erklæring og beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt. Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt. Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om det digitale tinglysningsprojekt (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II) November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fusionen af skatteforvaltningen (II) (beretning nr. 7/2011)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret.

Kundgørelse for Forsvaret. FORSVARSMINISTERIET København, den 13/02 2006 Hermed bilag B. 5-39 Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om retningslinier for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Forsvarsministeriets

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Resumé af sagsgangsanalyse

Resumé af sagsgangsanalyse Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 48 Offentligt Resumé 1 Resumé af sagsgangsanalyse 1.1. Indledning I løbet af 2005 og 2006 var der øget fokus på Statsministeriets

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning

Statsrevisorernes beretning nr. 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning Skatteministeren Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Telefax 3392 4258 www.skm.dk skm@skm.dk CVR-nr 17146815 EAN.NR.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Redegørelse om administration af jobrotationsordningen. Økonomiforvaltningen (ØKF) har anmodet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Redegørelse om administration af jobrotationsordningen. Økonomiforvaltningen (ØKF) har anmodet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. kontor - Jobparate og Unge NOTAT Til Økonomiudvalget Redegørelse om administration af jobrotationsordningen Økonomiforvaltningen (ØKF)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere