Skatteministerens redegørelse vedr. beretning 19/ 2008 om revision af statsregnskabet for 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministerens redegørelse vedr. beretning 19/ 2008 om revision af statsregnskabet for 2008"

Transkript

1 Skatteministeren Nicolai Eigtveds Gade København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Telefon Fax CVR-nr EAN-nr Dato: J.nr Skatteministerens redegørelse vedr. beretning 19/ 2008 om revision af statsregnskabet for 2008 Hermed min redegørelse vedrørende beretning 19/08 om revision af statsregnskabet for Jeg har noteret mig, at Skatteministeriets regnskab ifølge Rigsrevisionens vurdering samlet set er rigtigt. Det er imidlertid beklageligt, at Rigsrevisionen har fundet det nødvendigt at tage forbehold for rigtigheden af SKATs løn- og personaleomkostninger. Jeg har endvidere noteret mig, at Rigsrevisionens samlede vurdering af ministerområdet ud over forbeholdet på lønområdet indeholder en række supplerende oplysninger til dele af SKATs regnskab, samt revision af SKATs tilrettelæggelse af bogføring og registrering af vægtafgift. De supplerende oplysninger vedrører: 1 eindkomst 2. intern risikostyring i SKAT 3. it 4. implementering af inddrivelsesstrategien. 5. systemmodernisering 6. toldangivelserne Jeg har yderligere noteret mig Statsrevisorernes kritik af at det har været nødvendigt at tage forbehold for rigtigheden af SKATs løn- og personaleomkostninger. SKATs løn- og personaleforvaltning har generelt været så mangelfuldt dokumenteret, at det ved re- Side 1 af 11

2 visionen af en række udvalgte sager ikke har kunnet konstateres, om beregninger og udbetalinger af løn var rigtige, eller om love overenskomster og andre regler har været overholdt at der er konstateret væsentlige mangler og svagheder i SKATs itstyring og it-sikkerhed at SKATs implementering af e-indkomst pr. 1. januar 2008 har givet store problemer, at inddrivelsesstrategien og planerne ikke er gennemført som planlagt, samt at systemmoderniseringen er meget forsinket og budgettet er overskredet at der er mange, men dog beløbsmæssigt mindre, fejl i toldangivelserne. Endeligt har jeg noteret mig Rigsrevisionens omtale vedrørende revision af SKATs tilrettelæggelse af bogføring og registrering af vægtafgift. Nedenfor redegør jeg for en lang række foranstaltninger og overvejelser, som har til formål at rette op på de forhold, som har givet anledning til Statsrevisorernes kritik og Rigsrevisionens forbehold og omtale. Forbehold for SKATs lønomkostninger Rigsrevisionen har ikke haft mulighed for at efterprøve rigtigheden af SKATs lønberegninger og lønudbetalinger i en række af de udvalgte sager, idet disse lønudbetalinger og personalesager generelt har været mangelfuldt dokumenterede. Det har heller ikke været muligt for Rigsrevisionen at efterprøve, om dispositionerne på lønområdet i de udvalgte sager har været i overensstemmelse med love, overenskomster og andre regler, der gælder for statslige ansættelsesmyndigheder. Rigsrevisionen har derfor taget forbehold for den mulige virkning heraf for SKATs løn- og personaleomkostninger. Lønrevisionen viste, at SKATs forretningsgange og interne kontroller på de gennemgåede områder ikke fungerede tilfredsstillende og dermed ikke fuldt ud opfyldte de krav, der kan stilles til en god og pålidelig løn- og personaleforvaltning. Rigsrevisionen anbefalede bl.a.: at SKAT etablerede forretningsgange, der sikrede, at personalesagerne indeholdt den fornødne dokumentation for ansættelsesforholdet at alle lønbilag var godkendt af en bemyndiget medarbejder inden udbetalingen, ligesom manuelle beregninger i forbindelse med indrapportering burde være dokumenteret og kontrolleret Side 2 af 11

3 at der fremadrettet blev foretaget uddatakontrol, og at SKAT fulgte lønsumsforbruget tæt. Jeg finder det naturligvis ikke acceptabelt, at Rigsrevisionen har fundet det nødvendigt at tage forbehold. SKAT har for mig oplyst, at SKAT siden Rigsrevisionens gennemgang af SKATs løn- og personaleforvaltning har målrettet arbejdet med at rette op på de forhold, der gav anledning til Rigsrevisionens forbehold. I overenstemmelse med Rigsrevisionens anbefalinger har SKAT blandt andet gennemført initiativer, der skal sikre, at dokumentation for sagsbehandling mv. i alle tilfælde kan genfindes. Derudover arbejdes der løbende på at videreudvikle det IT-system, som anvendes til at understøtte hele personaleområdet med henblik på at sikre, at sagsbehandlingen lever op til krav i love, bekendtgørelser, overenskomstaftaler mv. Endelig arbejder SKAT løbende på at forbedre arbejdsprocesser og uddanne personalemedarbejderne. Nedenfor er en oversigt over konkrete gennemførte initiativer på løn- og personaleområdet: Det interne IT-system er videreudviklet. Det betyder bl.a., at bilag godkendes elektronisk på sagstyper, der kræver ledergodkendelse, og at sagen ikke kan gå videre, før lederen har taget stilling. Derudover vil det fremgå, hvem sagen vedrører, hvis det er andre end den typisk en leder - der har fremsendt sagen. Det er med til at sikre, at sagerne er lettere at finde i sagsstyringssystemet efterfølgende. Der er udarbejdet en ny vejledning målrettet sagsbehandlerne. Den indeholder bl.a. en oversigt over, hvilke dokumenter der som minimum skal ligge i en personalesag. Samtidig bliver al dokumentation for sagsgange og beslutninger mv. journaliseret, så dokumentationen let kan genfindes. Processen for udbetaling af over- og merarbejde er ændret i november måned 2008, mhp. at undgå eventuelle problemer med at dokumentere udbetalinger og nedskrivning af timer i flextidssystemet. Processen er optimeret yderligere med gennemførelse af elektronisk ledergodkendelse nævnt ovenfor. I forbindelse med procesarbejdet, som er gennemført fra foråret 2008, er der udarbejdet en lang række standardbreve. Det interne IT-system anvendes til at notere aftaler, rettelser mv. i grunddokumentationen. Hvis der er forhold, der ikke fremgår af sagsbehandlingen, men som har betydning for sagens resultat, skrives et notat herom, som journaliseres på sagen. Rekrutteringsprocessen er tilrettet, så kravet om dokumentation for uddannelsesmæssig baggrund, lønmæssig indplacering, anciennitetsberegning og pensionsindplacering opfyldes. Processen for ansættelse af studentermedhjælpere er kortlagt, og der er udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser. Side 3 af 11

4 Der gennemføres funktionsadskilt kontrol på alle udbetalinger. Kontrollen på udbetalinger gennemføres som stikprøvekontrol, hvor der er tale om store mængder ensartede data. I forbindelse med overførsel af lønopgaven til Økonomistyrelsens ØkonomiServiceCenter er der foretaget en gennemgang af lønkoderne for at sikre korrekt og ensartet anvendelse. Som led i den interne risikostyring, bliver der fulgt op på, at nye processer bliver fulgt, og at standardbreve bliver anvendt i sagsbehandlingen. Rigsrevisionen har netop foretaget en revision af løn- og personaleforvaltningen i SKAT for Rigsrevisionen har mundtlig afrapporteret om resultatet af revisionen, og ud fra det forventer SKAT, at Rigsrevisionens endelige bedømmelse vil være tilfredsstillende. Jeg afventer resultatet af Rigsrevisionens rapport om revisionen af løn- og personaleforvaltningen, som forventes at blive offentliggjort i begyndelsen af Det er min overbevisning, at de ovennævnte gennemførte initiativer sikrer, at SKAT leve op til de krav, der kan stilles til en god og pålidelig løn- og personaleforvaltning. Jeg skal herefter kommentere på de forhold, som har givet Rigsrevisionen anledning til at afgive supplerende oplysninger. Supplerende oplysninger om SKATs regnskab eindkomst Rigsrevisor har et i et notat af 14. april 2009 til Statsrevisorerne om implementering af eindkomst givet udtryk for, at implementeringen pr. 1. januar 2008, gav anledning til massive problemer således, at det i starten var vanskeligt for virksomhederne at kommunikere med SKATs nye it system. Det havde konsekvenser for både virksomheder og SKAT. Den foretagne revision viste, at SKAT reagerede på risikoen for fejl i regnskabet og årsopgørelserne og med stigende ledelsesmæssig bevågenhed blev der iværksat en række handlingsplaner, der havde til formål at nedbringe ophobningen i systemerne så betids, at påvirkningen af statsregnskabet og årsopgørelserne blev mindsket. SKAT har over for mig oplyst, at SKAT i maj 2009 konstaterede, at der på grund af en systemfejl i forbindelse med overførsel af data fra eindkomst til SKATs øvrige systemer var opstået fejl, der havde medført fejl i en række årsopgørelser. SKAT har oplyst mig om, at SKAT har taget konsekvensen heraf og har foretaget en justering af systemet, som ifølge SKAT vil sikre mod lignende fejl fremover. SKAT har i denne forbindelse oplyst, at rettelsen blev implementeret i august SKAT har endvidere oplyst mig om, at oplysningssedler har været berørt af ovenstående fejl, og da flere oplysningssedler kan være relateret til samme skatteyder, skønner SKAT, at fejlene har berørt mindre end skatteydere, og at fejlene nu er rettet. Side 4 af 11

5 Det er korrekt, at der har været indkøringsvanskeligheder i de første måneder efter indberetningen til eindkomst blev obligatorisk i SKAT har oplyst mig om, at en del af problemerne lå hos virksomhederne, der havde en stor opgave i tilretning af deres lønsystemer, så de levede op til kravene i eindkomst. Der var således problemer med at få indberetninger og indbetalinger fra virksomhederne til at matche hinanden. Dette oprydningsarbejde er så godt som tilendebragt gennem yderligere vejledning, tilretning af eindkomst, ændring af interne arbejdsgange og andre tiltag som foreløbig registrering af uregistrerede virksomheder. Antal fejlbehæftede årsopgørelser for indkomståret 2008 var væsentligt lavere end det hidtil har været, hvilket bl.a. må tilskrives indførslen af eindkomst. Det er således dokumenteret, at indførelsen af eindkomst har givet en større kvalitet i årsopgørelserne. Virksomhederne er nu generelt blevet mere fortrolige med systemet, hvilket kan ses i antal henvendelser til SKATs support vedr. eindkomst, der er kraftigt faldende. eindkomsts indberetningssystem fungerer som forventet og modtager digitale indberetninger fra 99 % af virksomhederne. Det er jeg tilfreds med. Den revision, som Skatteministeriets interne revision har foretaget, har også omfattet kontraktstyringen vedrørende eindkomst. Revisionen viste, at kontraktstyringen vedrørende eindkomst samlet set ikke var tilfredsstillende, og at der ikke kunne tilvejebringes et grundlag for at gennemføre en egentlig substansrevision af udbuds- og kontraktgrundlaget vedrørende eindkomst. SKAT har oplyst mig om, at SKAT i forlængelse af Skatteministeriets interne revisions revision af kontraktstyringen vedrørende eindkomst har gennemført følgende initiativer: Der er foretaget registrering af alle de dokumenter, der vedrørte kontraktstyringen af eindkomst: Der er udarbejdet instruks for den generelle dokumentstyring i det kontor, hvor bl.a. kontrakter udarbejdes. Instruksen præciserer journaliseringspligten og skal sikre en ensartet og tilstrækkelig håndtering af kontorets dokumentation. Instruksens implementering er fulgt op via kontormøder og sagsopfølgning, midlertidig ansættelse af arkiveringsassistance og senest er oplæring af intern arkiveringsressource sat i gang. Formålet med initiativerne er dels tilvejebringelse, systematisering og journalisering af materiale vedrørende indgåelse af kontrakter for eindkomst dels at sikre, at alt relevant materiale og dokumentation i forbindelse med udbud og kontraktsindgåelse journaliseres korrekt fremover. På den baggrund og trods sine indkøringsvanskeligheder finder jeg udviklingen og den nuværende virken af eindkomst systemet tilfredsstillende. Side 5 af 11

6 Supplerende oplysninger om SKATs regnskab intern risikostyring i SKAT SKAT vedtog en ny risikopolitik ultimo 2006, hvor der bl.a. blev indført en mere formaliseret og systematiseret risikostyring i SKAT. Ifølge SKAT var formålet med indførelsen af risikostyring og dermed et internt risikostyringssystem at forebygge og modvirke fejl i administrationen af SKATs kerneområder, at afdække områder, hvor processer er uhensigtsmæssige, samt at levere et ledelses- og styringsværktøj til lokalt og centralt brug. Skatteministeriets interne revision gennemførte i 2008 en revision af den interne risikostyring i SKAT. Revisionen viste: at SKATs retningslinjer og vejledninger for interne kontroller ikke var tilstrækkelige, hvilket bevirkede, at udførelsen af de interne kontroller blev mangelfuld og uensartet at der ikke var etableret tilstrækkelige procedurer, der sikrede en løbende optimering og ajourføring af det interne risikostyringssystem, og at de ansvarlige enheder i Hovedcentret ikke havde tilrettelagt procedurer for løbende opfølgning på resultaterne af de interne kontroller. Det interne risikostyringssystem blev således ikke i tilstrækkeligt omfang anvendt som et ledelses- og styringsværktøj i SKAT. Ovenstående forhold fandt den interne revision ikke tilfredsstillende. Skatteministeriets interne revision anbefalede, at SKAT skulle tage stilling til formål, tilrettelæggelse og omfanget af intern risikostyring i SKAT og få etableret procedurer for ajourføring og opfølgning på det interne risikosystem og resultaterne af de indrapporterede interne kontrolpunkter. SKAT har oplyst mig om, at der i overensstemmelse med anbefalingerne fra Skatteministeriets interne revision, blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle gennemgå og evaluere kontrolpunkterne i den operative risikostyring. Arbejdsgruppen skulle samtidig etablere en samlet procedure for den regionale og den landsdækkende afrapportering til ledelsen i SKAT. Endvidere skulle arbejdsgruppen udarbejde en model for den fremtidige risikostyring i SKAT. Arbejdsgruppen har nu afsluttet arbejdet, som er godkendt af SKATs produktionsdirektion i december På dette grundlag er der: foretaget en ajourføring af 34 ud af 85 kontrolpunkter. Hovedparten af de 32 kontrolpunkter, som blev kritiseret af den interne revision, er dermed ajourført iværksat en gennemgang og ajourføring af 17 kontrolpunkter på toldområdet iværksat en øvelse på inddrivelsesområdet omkring enten ajourføring af kontrolpunkter eller konvertering til en kvalitetssikring indlagt i processerne igangsat et arbejde med ajourføring af de resterende regnskabskontroller. Arbejdet med ajourføring fortsættes i 2010, og der vil blive etable- Side 6 af 11

7 ret en procedure for en fremtidig løbende ajourføring af kontrolpunkterne foretaget en omskrivning af vejledningen til de interne kontroller. Vejledningen udgives som en intern vejledning for SKATs medarbejdere besluttet en procedure for gennemførelse, afrapportering og opfølgning på de interne kontroller. Der vil i januar 2010 ske en ensartet implementering af det opdaterede koncept i SKATs regioner. Inititiverne skal således være med til at sikre, at det interne risikostyringssystem anvendes som et ledelses- og styringsværktøj i tilstrækkeligt omfang. Supplerende oplysninger om SKATs regnskab it Det fremgår af Endelig betænkning over statsregnskabet for 2007, at Rigsrevisionen vil følge udviklingen i SKATs it-sikkerhed. I forlængelse heraf har Rigsrevisionen gennemført it-revision i samarbejde med Skatteministeriets interne revision. Revisionen blev gennemført med særligt fokus på it-styring. Rigsrevisionens vurdering er, at it-styringen og den generelle it-sikkerhed af de reviderede områder i SKATs SAP-systemer er ikke helt tilfredsstillende. Rigsrevisionens gennemgang indeholder anbefalinger om forhold, der bør rettes. De væsentligste anbefalinger, som Rigsrevisionen og Skatteministeriets interne revision havde givet i forbindelse med revisionen, vedrørte konsolidering af SKATs grundlag for styring og gennemførelse af aktiviteterne på it-området. Endvidere anbefales der, at implementering af informationssikkerhedsstandarden DS 484 generelt tilrettelægges på grundlag af en risikovurdering af de forretningskritiske systemer. Efter Rigsrevisionens vurdering bør SKAT sikre en bedre kontrol med og opfølgning på særlige rettigheder til især SAP-systemerne og på den generelle itsikkerhed. Derudover er der behov for bedre opfølgning på, om de væsentligste leverandører faktisk sikrer efterlevelse af det af SKAT ønskede sikkerhedsniveau. Endelig er der i SKAT behov for øget ledelsesmæssigt fokus og opfølgning på området med henblik for at sikre et tilfredsstillende sikkerhedsniveau. Trods at sikkerhedsvurderingen i SAP-systemerne i regnskabsåret 2008 var ikke tilfredsstillende har systemerne kunnet understøtte regnskabsaflæggelsen. SKAT har til mig oplyst, at på baggrund af Rigsrevisionens anbefalinger har SKAT styrket indsatsen med indhentning af revisionserklæringer fra de væsentligste it-leverandørers uafhængige revisorer, og har igangsat et arbejde med henblik på at sikre, at disse leverandørers revisorer afgiver fyldestgørende og ensartede revisionserklæringer om efterlevelse af det af SKAT ønskede sikkerhedsniveau. Side 7 af 11

8 Ligeledes i overensstemmelse med Rigsrevisionens anbefalinger er der sket et forøget ledelsesmæssigt fokus i relation til it-styringen ved at udskille arbejdet med informationssikkerhed og it-styringen i en særskilt enhed med en forventet forankring højt placeret i den fremtidige organisation. Angående implementering af informationssikkerhedsstandarden gennemfører SKAT løbende risiko- og konsekvensvurderinger af forretningskritiske systemer og arbejdet med DS484 prioriteres efter resultaterne af disse vurderinger. I relation til styring af særlige rettigheder og sikring en bedre kontrol med og opfølgning på særlige rettigheder er de af Rigsrevisionens foreslåede tiltag herom fuldt ud gennemført. På baggrund af Rigsrevisionens anbefalinger har SKAT taget følgende initiativer: Administrator rettighed til SAP kan tildeles i alle systemerne for 24 timer ad gangen efter ledelsesmæssig godkendelse. Der foretages kompenserende kontrol, som dokumenteres. Kontrollen gennemføres på månedsbasis første gang primo januar I september måned 2009 er der implementeret og tildelt nye roller til eksterne konsulenter i udvikling og testsystemerne. Dette er sket for at minimere tildelingen af administrator rettigheder som indgang til produktionsmiljøerne i SAP. De nye roller giver derfor alene adgang til at udvikle i systemerne, men ikke til at tildele autorisationer til andre eller til at arbejde i produktionsmiljøerne. Medio december 2009 er rollerne implementeret på samtlige produktionssystemer. Der er udført kompenserende kontroller for så vidt angår produktionssystemerne for Med virkning fra 15. januar 2010 varetages tildeling og styring af brugerautorisationer af SAP Kompetencecentret (oprettet 1/ til varetagelse af SAP platforms- og systemejerskab) og der er dermed sikret funktionsadskillelse i forhold til brugerne af SAP systemerne. Jeg finder det helt afgørende, at it-sikkerheden er i top i SKAT, og jeg finder det meget vigtigt, at opgaven har stor ledelsesmæssig bevågenhed. Det er min overbevisning, at de ovennævnte tiltag vil sikre fremdrift i it-styring og sikring af it-sikkerhed på en tilfredsstillende måde. Supplerende oplysninger om SKATs regnskab implementering af inddrivelsesstrategien Af beretningen fremgår, at Skatteministeriets interne revision konstaterede, at inddrivelsesstrategien og inddrivelsesplanerne fortsat ikke var implementeret i fuldt omfang som planlagt. Den manglende fulde implementering af inddrivelsesstrategien og inddrivelsesplanerne har blandt andet medført, at der ikke har været tilstrækkelig konsekvens over for virksomhederne i inddrivelsen af virksomhedsrestancerne, ligesom inddrivelsen af bidragsrestancer heller ikke har levet op til intentionerne i inddrivelsesstrategien og inddrivelsesplanerne. Disse Side 8 af 11

9 forhold vurderer Skatteministeriets interne revision ikke at være helt tilfredsstillende, og Rigsrevisionen har erklæret sig enig i denne vurdering. Rigsrevisionen har påbegyndt en undersøgelse vedrørende SKATs styring af fusionen, hvori bl.a. inddrivelsen af restancer indgår, jf. rigsrevisors notat til Statsrevisorerne af 13. marts 2009 om tilrettelæggelsen af kommende undersøgelser og notater på Skatteministeriets område. Undersøgelsen forventes afsluttet med afgivelse af en beretning til Statsrevisorerne medio Jeg vil afvente resultatet af denne undersøgelse, men jeg skal understrege, at jeg har bedt om, at inddrivelsesområdet rent ledelsesmæssigt skal have skærpet bevågenhed. Der skal være en klar ansvarsplacering i SKATs direktion, og jeg følger inddrivelsesopgaven tæt. SKAT har til mig oplyst, at der rent organisatorisk pr.1. januar 2009 er sket en reorganisering af inddrivelsesområdet. Der er etableret et nyt landsdækkende inddrivelsescenter, der er ansvarlig for inddrivelse af personrelaterede restancer, hvorimod ansvaret for inddrivelse af virksomhedsrelaterede restancer fortsat er placeret regionalt. Inddrivelsesopgaven kører videre i 2 spor henholdsvis personrestancer og virksomhedsrestancer. Denne nye struktur bidrager til en optimering og effektivisering af hele inddrivelsesområdet, hvor ensretning af sagsbehandlingen sættes i fokus for at øge såvel virksomheders som borgeres retssikkerhed. På processiden har SKAT i 2009 vedtaget en virksomhedsinddrivelsespolitik, der overordnet har til formål dels fremadrettet at sikre en ensartet og effektiv virksomhedsinddrivelse på landsplan dels medvirke til at sikre, at SKAT anvender alle de til rådighed værende og mest effektive inddrivelsesværktøjer overfor virksomheder, der kræver en skærpet indsats, således at statens tab begrænses mest muligt. Virksomhedsinddrivelsespolitikken indeholder en segmenteringsmodel, som ikke tidligere har været anvendt i forbindelse med inddrivelse af virksomhedsrestancer. Den valgte segmenteringsmodel er inspireret af den segmenteringsmodel, der anvendes på indsatsområdet. På inddrivelsesområdet skal segmenteringen medvirke til, at SKAT anvender alle de til rådighed værende og mest effektive inddrivelsesværktøjer overfor virksomheder i de segmenter, der kræver en skærpet indsats, således at statens tab begrænses mest muligt. Virksomhedsinddrivelsespolitikken er derfor et vigtigt vejlednings- og instruktionsværktøj, som retter sig direkte ind i organisationen til inddrivelsesmedarbejderne for at få dem til at gøre det rigtige og sikre ensartethed. Dette skal fremadrettet medvirke til at eliminere de udsving i sagsbehandlingen, som er påpeget af Intern Revision og tiltrådt af Rigsrevisionen. Virksomhedsinddrivelsespolitikken vil dog fortsat give mulighed for at tilpasse indsatsen overfor restanter, hvor dette er konkret begrundet. Virksomhedsinddrivelsespolitikken understøtter indsatsstrategien i SKAT, herunder den underliggende inddrivelsesstrategi. Virksomhedsinddrivelsespolitikken suppleres og understøttes af landsdækkende prioriteringer og processer - et arbejde der er påbegyndt og kommer til at række ind i Side 9 af 11

10 Der er således taget en række initiativer på inddrivelsesområdet, men når det er sagt,står det desværre også klart, at forsinkelserne i den samlede itunderstøttelse af inddrivelsesområdet og den øvrige systemmodernisering i SKAT, har besværliggjort opgaveløsningen og udskudt mulighederne for at realisere de effektiviseringsgevinster, som ligger heri. SKAT er dog blevet kompenseret for merudgifterne som følge af forsinkelserne af nye it-systemer, således at effektiviseringsgevinsterne ikke skal realiseres, før de rent faktisk slår igennem. Supplerende oplysning om SKATs regnskab systemmodernisering SKAT er i gang med at gennemføre en modernisering af egne it-systemer. Systemmoderniseringen skal bl.a. forbedre it-understøttelsen af SKATs processer, så bedre service for kunderne opnås, og så opgaverne løses mere effektivt. Ved Akt 157 2/ tiltrådte Finansudvalget, at Skatteministeriet igangsatte 1. fase af moderniseringen, og ved Akt 151 1/ tiltrådte Finansudvalget, at Skatteministeriet igangsatte 2. fase af moderniseringen. Rigsrevisionen og Skatteministeriets interne revision har konstateret, at både fase 1 og fase 2 i SKATs igangværende systemmoderniseringsprojekt (modernisering af egne it-sy-stemer) var betydeligt forsinket, og det oprindelige budgetestimat væsentligt overskredet med samlet 282 mio. kr., svarende til 54 % og kontrakten med en af hovedleverandørerne var opsagt. Finansudvalget og Skatteudvalget er løbende blevet orienteret gennem henholdsvis aktstykker og kvartalsrapporter. Rigsrevisionen kan ikke på nuværende tidspunkt vurdere, i hvilket omfang forsinkelsen af systemmoderniseringen har betydning for SKATs opfyldelse af sine målsætninger. I den påbegyndte større undersøgelse indgår dette aspekt, jf. rigsrevisors notat til Statsrevisorerne af 13. marts 2009 om tilrettelæggelsen af kommende undersøgelser og notater på Skatteministeriets område. Jeg vil afvente resultatet af denne undersøgelse. SKATs tilrettelæggelse af bogføring og registrering af vægtafgift Revisionen af vægtafgiftsområdet for 2008 viste, at regnskabet var rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Rigsrevisionen fandt videre, at der samlet set nu var etableret hensigtsmæssige forretningsgange og interne kontroller i Centralregisteret for Motorkøretøjer (CRM) og i det centrale regnskabskontor omkring regnskabsaflæggelsen af vægtafgifterne, samt at disse generelt havde fungeret tilfredsstillende og medvirket til at sikre, at SKATs regnskab på vægtafgiftsområdet blev rigtigt. Revisionen på området blev udført på baggrund af, at der ved bevillingskontrollen for 2007 konstaterede Rigsrevisionen, at Rigspolitiets uhensigtsmæssige bogføringspraksis vedrørende vægtafgift havde medført fejl i statsregnskabet. Sagen blev omtalt i Statsrevisorernes beretning nr. 19/2007 om revisionen af statsregnskabet for Af den videre behandling fremgik det, at Rigsrevisio- Side 10 af 11

11 nen ville følge SKATs tilrettelæggelse af bogføringen, efter SKAT overtog området pr. 1. januar Jeg er meget tilfreds med, at Rigsrevisionen har fundet, at forretningsgange og interne kontroller har fungeret tilfredsstillende. Erklæring om revisionen af EU midler i Danmark 2008 Den samme redegørelse indgår også i min redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende beretning 18 om revisionen af EU-midler i Danmark i Her skal jeg tillade mig at henvise til min særskilte redegørelse herom. Redegørelsen sendes ligeledes til Rigsrevisionen i 1 eksemplar. Med venlig hilsen Kristian Jensen / Jens Madsen Side 11 af 11

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Skatteministeren Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 17146815 EAN-nr. 5798000033757 www.skm.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 2011-038-0075

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009

Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009 Notat til Statsrevisorerne om eindkomst April 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 eindkomst 14. april 2009 RN D401/09 I. Indledning 1. På mødet den 28. januar 2009 drøftede Statsrevisorerne

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning

Statsrevisorernes beretning nr. 4/2007 om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning Skatteministeren Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Telefax 3392 4258 www.skm.dk skm@skm.dk CVR-nr 17146815 EAN.NR.

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Offentlig revision Folketinget Finansudvalget Øvrige politiske udvalg De af Folketinget valgte

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter (beretning

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Juni 2010

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Juni 2010 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Juni 2010 BERETNING OM SKATS FUSION AF INDDRIVELSESOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning...

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Afsluttende revision af regnskaberne for Dansk Rumforskningsinstitut Revision i årets løb ved Dansk Polarcenter

Afsluttende revision af regnskaberne for Dansk Rumforskningsinstitut Revision i årets løb ved Dansk Polarcenter Afsluttende revision af regnskaberne for Dansk Rumforskningsinstitut Revision i årets løb ved Dansk Polarcenter MINISTEREN FOR VIDENSKAB, TEKNOLOGI OG UDVIKLING 18. februar 2004 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Viby Gymnasium og HF. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007

Viby Gymnasium og HF. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Århus C Telefon 89 32 00 00 Telefax 89 32 00 10 Viby Gymnasium og HF Revisionsprotokollat om forberedende

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

Vigtige eller principielle sager - arbejdsgange i SKAT

Vigtige eller principielle sager - arbejdsgange i SKAT Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 102 Offentligt Vigtige eller principielle sager - arbejdsgange i SKAT Dato for udsendelse Til Sagsnummer - Ansvarlig fagkontor Forfatter Resumé 1. november

Læs mere

Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens. 24. februar 2015 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere:

Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens. 24. februar 2015 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt J.nr. J.nr. 7-126229 Dato : 5. September 27 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 327, 328 og 329 af 8. august

Læs mere

Lønkontrol Cases til inspiration

Lønkontrol Cases til inspiration Lønkontrol Cases til inspiration Marts 2015 Indhold 1. Forord 3 2. Institution løser alle opgaver i eget hus 3 3. Institution får løst opgaver i et løncenter 4 4. Institution får løst nogle opgaver i et

Læs mere

Inspektorordningen status og perspektivering. Handlingsplan. Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Inspektorordningen status og perspektivering. Handlingsplan. Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Inspektorordningen status og perspektivering Handlingsplan Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse 11. marts 2015 En proaktiv Inspektorordning Bruge ressourcerne på de uddannelsesafdelinger, som har

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013. 20. februar 2014 Sags nr.: 105.72J.271. Deltagere:

Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013. 20. februar 2014 Sags nr.: 105.72J.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT

SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. KONKLUSION OG SAMMENFATNING 4 3. KONSEKVENSER 6 4. FORSLAG, HENSTILLINGER

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere