Nyt økonomisk grundlag for vandselskaber. Metodenotat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt økonomisk grundlag for vandselskaber. Metodenotat"

Transkript

1 Nyt økonomisk grundlag for vandselskaber Metodenotat Oktober 2016

2 Nyt økonomisk grundlag for vandselskaber Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Online ISBN Metodenotatet er udarbejdet af Forsyningssekretariatet. Oktober 2016

3 Indhold Kapitel 1 Indledning Indledning Baggrund for et nyt økonomisk grundlag... 4 Kapitel 2 Komponenter i det økonomiske grundlag Overblik over komponenterne i det økonomiske grundlag Faktiske driftsomkostninger Miljø- og servicemål samt revisorerklæringer, medlemskab af brancheforening og øvrige omkostninger Tilknyttet aktivitet Periodevise driftsomkostninger Historiske, gennemførte og planlagte investeringer Finansielle omkostninger Ikke-påvirkelige omkostninger (inkl. medfinansiering af klimaprojekter) Prisudvikling Kapitel 3 Kvalitetssikring Generelt om kvalitetssikring... 14

4 SIDE 4 KAPITEL 1 INDLEDNING Kapitel 1 Indledning 1.1 Indledning Dette notat beskriver den metode, som Forsyningssekretariatet anvender til at fastlægge det nye økonomiske grundlag for vandselskaber til brug for de økonomiske rammer for Denne version af notatet er tilpasset i forhold til de høringssvar, som selskaberne og brancheforeningerne sendte til Forsyningssekretariatet, da metoden blev sendt i høring i juni Selve høringssvarene fremgår af et særskilt dokument og kan findes på Forsyningssekretariatets hjemmeside. Selskabernes nye økonomiske grundlag bliver som udgangspunkt fastlagt ud fra de principper, som bliver beskrevet i dette notat. Hvis der for eksempel er foretaget konkrete vurderinger for dele af det enkelte selskabs nye økonomiske grundlag, vil det fremgå eksplicit af selskabets afgørelse om økonomiske rammer for Hvis der ikke er foretaget konkrete vurderinger er det principperne i dette notat, som er anvendt. Senest d. 15. november 2016 skal alle vandselskaber have modtaget deres udkast til afgørelse om økonomiske rammer for 2017, og senest d. 15. december 2016 skal alle vandselskaber have fået den endelige afgørelse. Først bliver baggrunden for, at der skal fastlægges et nyt økonomisk grundlag, beskrevet. Dernæst bliver metoden for hver komponent beskrevet. Herefter indgår et kapitel om kvalitetssikring. 1.2 Baggrund for et nyt økonomisk grundlag Det fremgår af den nye bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (bekendtgørelse nr. 161 af 26/02/2016, herefter ØR-bekendtgørelsen), at Forsyningssekretariatet skal fastlægge et nyt økonomisk grundlag for vandselskabers økonomiske rammer. De økonomiske rammer fastlægger en øvre grænse for vandselskabers indtægter. Forsyningssekretariatet skal fastlægge grundlaget for de økonomiske rammer for 2017 med udgangspunkt i vandselskabers indberettede faktiske driftsomkostninger i perioden 2013 til 2015 suppleret med oplysninger fra de tidligere fastsatte prislofter eller indtægtsrammer. Forsyningssekretariatet skal endvidere indregne historiske investeringstillæg og tillæg for gennemførte investeringer i perioden 2010 til 2015 (ØR-bekendtgørelses 17, stk. 2 for større vandselskaber og 18, stk. 2 for mindre vandselskaber). Endvidere skal Forsyningssekretariatet indregne vandselskabers faktiske drifts- og anlægsomkostninger forbundet med eventuelle aktiviteter, som vandselskabet før den 1. januar 2017 har udøvet som tilknyttet virksomhed, og måleraflæsning, og som fra 1. januar 2017 skal udføres inden for vandselskabet (ØR-bekendtgørelsens 17, stk. 3 for større vandselskaber og 18 stk. 3 for mindre vandselskaber). Grundidéen bag det nye økonomiske grundlag er, at der bliver fastlagt et niveau for den økonomiske ramme i 2017, som vandselskaberne fremover skal holde deres omkostninger inden-

5 SIDE 5 NYT ØKONOMISK GRUNDLAG FOR VANDSELSKABER for. Dette niveau bliver der stillet effektiviseringskrav til, dog med undtagelse af de såkaldte ikke-påvirkelige omkostninger. For større vandselskaber over m3 vand bliver der stillet et individuelt og et generelt effektiviseringskrav. For mindre vandselskaber under m3 vand bliver der alene stillet et generelt effektiviseringskrav. Endvidere bliver niveauet for den økonomiske ramme korrigeret med prisudviklingen. Selskaber har mulighed for at søge om tillæg til den økonomiske ramme, blandt andet hvis selskabet bliver pålagt nye opgaver eller hvis forsyningsområdet udvides. Hensigten med at fastlægge et samlet niveau for indtægterne er at give vandselskaber mere fleksibilitet i opgaveløsningen. Da selskaberne får flerårige økonomiske rammer er der mulighed for at udligne udsving i omkostningerne i reguleringsperioden. Over hele reguleringsperioden skal selskaberne dog holde sig indenfor det fastlagte niveau. Det nye niveau for de faktiske driftsomkostninger i de økonomiske rammer vil som udgangspunkt ikke blive fastsat højere end niveauet for driftsomkostningerne i prisloftet for Det sker fordi overgangen fra den tidligere regulering over til den nye regulering ikke skal give selskaber mulighed for at opkræve mere fra forbrugerne, som følge af at de tidligere havde overskredet deres prisloft ved at have for høje driftsomkostninger end tilladt i prisloftet. Forsyningssekretariatet har afholdt møder med DANVA, Danske Vandværker og Foreningen Danske Revisorer forud for udarbejdelsen af metoden til opgørelsen af det økonomiske grundlag, som er beskrevet i dette notat. På møderne har brancheorganisationerne givet deres input til konkrete udfordringer i forhold til, hvordan et nyt økonomisk grundlag for vandselskaber skal fastlægges. Efter høringen er der endvidere holdt møde med Landbrug & Fødevarer.

6 SIDE 6 KAPITEL 2 KOMPONENTER I DET ØKONOMISKE GRUNDLAG Kapitel 2 Komponenter i det økonomiske grundlag 2.1 Overblik over komponenterne i det økonomiske grundlag Følgende komponenter indgår i det nye økonomiske grundlag: 1. Faktiske driftsomkostninger 2. Driftsomkostninger til godkendte miljø- og servicemål, revisorerklæringer, medlemskab af brancheforening og øvrige omkostninger 3. Drifts- og anlægsomkostninger til tidligere tilknyttet aktivitet, som flyttes til hovedvirksomheden 4. Periodevise driftsomkostninger 5. Afskrivninger på historiske og gennemførte investeringer 6. Finansielle omkostninger 7. Ikke-påvirkelige omkostninger, inkl. omkostninger til medfinansiering af klimaprojekter Helt overordnet kan omkostningerne opdeles i påvirkelige omkostninger og ikke-påvirkelige omkostninger. De påvirkelige omkostninger bliver der stillet effektiviseringskrav til. De består af påvirkelige driftsomkostninger, investeringsomkostninger, omkostninger til miljø- og servicemål, finansielle omkostninger samt omkostninger til revisorerklæringer, medlemskab af brancheforening og øvrige omkostninger, jf. figur 2.1. Figur 2.1 Overblik over komponenter i den økonomiske ramme Kilde: Egen tilvirkning

7 SIDE 7 NYT ØKONOMISK GRUNDLAG FOR VANDSELSKABER Ikke-påvirkelige omkostninger består af akkumuleret restskat, afgift til Forsyningssekretariatet, køb af produkter og ydelser fra andre vandselskaber reguleret af vandsektorloven, skatter og afgifter, tjenestemandspensioner, erstatninger, vandsamarbejder etableret i medfør af 48 i vandforsyningsloven, betaling til projektejers medfinansieringsprojekter og force majeure, samt undersøgelsesudgifter i forbindelse med fusion (ØR-bekendtgørelsens 9, stk. 4). Der er tale om en udtømmende liste. Ud over de påvirkelige og ikke-påvirkelige omkostninger indgår den historiske over- /underdækning og resultatet af kontrollen med overholdelse af indtægtsrammen også i den økonomiske ramme. Det betyder, at når selskaber har fået fastlagt et nyt niveau for den økonomiske ramme på baggrund af metoden i dette notat, bliver denne ramme korrigeret som følge af den historiske over-/underdækning og kontrollen med overholdelse af indtægtsrammen. I det følgende gennemgås, hvordan niveauet for omkostningerne bliver fastlagt for hver enkel komponent. Alle omkostninger til brug for beregningerne fra 2013 og 2014 er prisfremskrevet til 2015 niveau i de datafiler, som følger med selskabernes afgørelse om økonomiske rammer for Dermed er omkostningerne sammenlignelige over tid. Afskrivninger fra investeringer er ligeledes prisfremskrevet til 2015-niveau. Når det nye økonomiske grundlag er fastlagt på baggrund af metoden i dette notat bliver det nye økonomske grundlag prisfremskrevet til 2017-prisniveau. Fremadrettet vil hele den økonomiske ramme årligt blive prisfremskrevet med prisudviklingen (ØR-bekendtgørelsens 10). 2.2 Faktiske driftsomkostninger I forliget om en ny vandsektorlov af 29. april 2015 fremgår blandt andet, at vandselskabernes driftsomkostninger skal tilpasses de faktiske omkostninger for at begrænse muligheden for uhensigtsmæssige høje opsparinger. Forsyningssekretariatet anvender et gennemsnit for de faktiske driftsomkostninger i perioden 2013 til Dog vil Forsyningssekretariatet vurdere, om omkostningerne er repræsentative og kan som følge heraf se bort fra omkostninger i år, hvor der ikke er tale om et repræsentativt omkostningsniveau. Ved at anvende et gennemsnit for omkostningerne over den treårige periode bliver der taget højde for, at der år for år sker udsving i omkostningerne. I betragtning af at et eventuelt driftsoverskud fra et år kan anvendes til at dække højere omkostninger i et andet år (ØRbekendtgørelsen 14), anvendes der dermed en vis grad af forsigtighed i vurderingen af, hvad der er det korrekte reguleringsmæssige niveau for selskabets faktiske driftsomkostninger. For de selskaber, hvis effektive driftsomkostninger i benchmarkingen for 2016 er højere end gennemsnittet, vil de effektive driftsomkostninger indgå i det økonomiske grundlag i stedet for gennemsnittet af driftsomkostningerne. De effektive driftsomkostninger er et resultat af benchmarkingen og udtrykker de omkostninger, som et vandselskab ville have haft, hvis det var lige så effektivt som frontselskaberne. I opgørelsen af de effektive driftsomkostninger er der taget højde for eventuelle særlige forhold, som er givet i forbindelse med benchmarking til brug for prisloft Det betyder, at selskaber med høje effektive driftsomkostninger, det vil sige selskaber tæt på fronten i benchmarkingen, kan få fastlagt et højere grundlag for driftsomkostningerne, end gennemsnittet for deres driftsomkostninger. Hvis et vandselskab eksempelvis har driftsomkostninger på 1 mio. kr. og har et potentiale på 10 pct., så er de effektive driftsomkostninger kr. Hvis vandselskabets gennemsnitlige driftsomkostninger er på kr. fra 2013 til 2015, vil vandselskabets driftsomkostninger til brug for den nye økonomiske ramme blive fastlagt til kr.

8 SIDE 8 KAPITEL 2 KOMPONENTER I DET ØKONOMISKE GRUNDLAG Ved at tage højde for, at vandselskabernes driftsomkostninger i den økonomiske ramme højest bliver reduceret til niveauet for de effektive driftsomkostninger fra benchmarkingen, bliver der taget højde for, at nogle vandselskaber har gennemført større effektiviseringer, end hvad benchmarkingmodellen tilsiger. Niveauet for driftsomkostningerne i det nye økonomiske grundlag kan dog ikke overstige niveauet for driftsomkostningerne i 2016, fratrukket følgende godkendte forøgelser af driftsomkostningerne i prisloftet;» opsparing til periodevise driftsomkostninger» ekstraordinære udgifter til fx oprydning efter forureninger eller til betaling er erstatninger, som følge af hændelser indtruffet før 2011» midlertidig forøgelse af driftsomkostningerne i prisloftet som følge af, at det driftsomkostningerne i prisloftet for 2011 er mere end 5 pct. lavere end selskabets faktiske omkostninger i 2010» dispensation i tilfælde af uforudsete hændelser, herunder pludseligt opstået brud, kollaps, brand, terror eller uheld Det er således ikke muligt at få forhøjet den økonomiske ramme, hvis de faktiske driftsomkostninger har oversteget niveauet for driftsomkostningerne i prisloftet for Hvis et selskab har udvidet forsyningsområdet eller har fået godkendt andre forhøjelser til driftsomkostningerne i prisloftet for 2016, vil der blive taget højde for det i vurderingen af, om de faktiske driftsomkostninger er højere end driftsomkostningerne i prisloftet for For de selskaber, som enten er spaltet eller fusioneret i løbet af perioden 2013 til 2015 bliver de faktiske driftsomkostninger for de(t) år, hvor de er tilgængelige for det nye spaltede/fusionerede selskab, anvendt. Det samme gælder selskaber, som først er blevet omfattet af reguleringen i perioden 2013 til Her bliver de tilgængelige tal for de faktiske driftsomkostninger anvendt. Nogle selskaber har i perioden 2013 til 2015 fået godkendt et permanent højere niveau for driftsomkostninger i prisloftet som følge af en udvidelse af forsyningsområdet eller en overgang fra ulønnet til lønnet arbejdskraft. Det er alene driftsomkostningerne efter udvidelsen/overgangen fra ulønnet til lønnet arbejdskraft, som indgår i gennemsnitsberegningen af driftsomkostningerne, da årene inden ikke er repræsentative for den fremtidige drift. Nogle selskaber har haft omkostninger til periodevise oprensninger i perioden 2013 til Disse omkostninger er fratrukket niveauet for de driftsomkostninger, der ligger til grund for gennemsnitsberegningen. Det skyldes, at selskaber med periodevise driftsomkostninger får et tillæg til disse oprensninger på baggrund budgettet for omkostningerne til oprensningerne som fremgår af afgørelsen om periodevise driftsomkostninger. Hvis omkostningerne også indgik i driftsomkostningerne ville selskaberne få en for høj opkrævningsret. Nogle selskaber har i perioden 2013 til 2015 fået godkendt ekstraordinære udgifter til eksempelvis oprydning efter forurening, eller til betaling til erstatninger, som følge af hændelser indtruffet før Nogle selskaber har også opnået dispensation fra prisloftet som følge af uforudsete hændelser, herunder eksempelvis pludseligt opståede brud eller uheld. Driftsomkostningerne til de ekstraordinære hændelser bliver fratrukket årets driftsomkostninger inden gennemsnittet bliver beregnet, da de ikke er repræsentative for den fremtidige drift. De faktiske driftsomkostninger (forkortes også FADO) bliver beregnet ud fra selskabernes indberetning af driftsomkostninger fra regnskabet eksklusiv afskrivninger for årene 2013 til Opgørelsen af selskabets faktiske driftsomkostninger tager udgangspunkt i selskabets samlede driftsomkostninger ifølge det reviderede regnskab for det pågældende år fratrukket afskrivninger. Disse omkostninger blev indberettet i forbindelse med indberetningen til prislofterne for 2015, 2016 og Driftsomkostningerne i indberetningen indeholder selska-

9 SIDE 9 NYT ØKONOMISK GRUNDLAG FOR VANDSELSKABER bets produktions-, distributions- og administrationsomkostninger. Dermed indgår også omkostninger til godkendte miljø- og servicemål, driftsomkostninger til tilknyttet aktivitet, 1:1 omkostninger og spildevandsafgift for spildevandsselskaber. Forsyningssekretariatet fratrækker disse omkostninger for at fastlægge niveauet for de faktiske driftsomkostninger, blandt andet fordi der tidligere ikke skulle benchmarkes på disse omkostninger. 2.3 Miljø- og servicemål samt revisorerklæringer, medlemskab af brancheforening og øvrige omkostninger Der bliver beregnet et gennemsnit af omkostning for perioden 2013 til 2015 for hvert miljøog servicemål samt for revisorerklæringer, betalinger til brancheforeninger samt øvrige omkostninger for de år, hvor der er afholdt omkostninger. Hvis er ikke har været afholdt omkostninger i 2015, indgår omkostningen dog ikke i denne komponent. Ved at fastlægge niveauet som et gennemsnit over den treårige periode bliver der taget højde for udsving i omkostningerne. For miljø- og servicemål er det alene omkostninger for de mål, som selskaberne forventer at have i 2017 og frem, som kommer til at indgå i det nye økonomiske grundlag. Hvis et drikkevandsselskab eksempelvis har haft omkostninger til grundvandsbeskyttelse i 2013 og 2014, men ikke i 2015, vil omkostningerne til grundvandsbeskyttelse ikke indgå i det nye økonomiske grundlag. Vandselskabet kan søge om tillæg til grundvandsbeskyttelse på et senere tidspunkt, såfremt selskabet skulle få omkostninger til det (ØR-bekendtgørelsens 11, stk. 1). Nye miljø- og servicemål, der er godkendt i prisloftet for 2016, bevarer sin gyldighed (ØRbekendtgørelsen 27, stk. 4). Derfor indgår det budgetterede beløb i den økonomiske ramme for Det gælder også, hvis et selskab har budgetteret med målet tidligere, men ikke haft omkostninger til det. Budgettallet bliver korrigeret på baggrund af de faktiske afholdte omkostninger i Ved denne korrektion vil Forsyningssekretariatet vurdere, om de faktiske omkostninger er repræsentative i forhold til budgettallet. Budgetterede omkostninger til allerede igangsatte miljø- og servicemål for 2016 indgår ikke med budgettallet i det økonomiske grundlag. I stedet anvendes de faktiske omkostninger for målene i henhold til ovenstående principper. Selskaberne har nogle gange indberettet det samme mål med forskellige navne år for år. Forsyningssekretariatet har vurderet, at mål vedrørende dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS), ledelsessystem og kvalitetssikring samt ISO certificering dækker over samme aktivitet. Hvis et selskab har indberettet DDS i 2013, ledelsessystem i 2014 og kvalitetssikring i 2015 bliver omkostningerne for de tre år lagt til grund for beregningen af omkostningsniveauet fremadrettet til aktiviteten. Hvis et selskab har indberettet både DDS og ledelsessystem i samme år indgår de som to forskellige mål. Omkostninger til revisorerklæringer, medlemskab af brancheforening samt øvrige omkostninger indgår ikke, hvis der ikke har været afholdt omkostninger til dem i Det skyldes, at disse omkostninger i stedet er en del af selskabets faktiske driftsomkostninger. De indgår derfor som en del af de omkostninger der bliver lagt til grund for opgørelsen af driftsomkostningerne. Omkostninger til miljø- og servicemål for perioden 2013 til 2015 er opgjort ud fra de faktiske omkostninger til de forskellige typer af miljø- og servicemål som selskaberne har indberettet. Faktiske omkostninger til revisorerklæringer samt medlemskab af brancheforening og øvrige omkostninger fremgår ligeledes fra indberetningerne og er summeret, hvis der er flere omkostninger til samme kategori.

10 SIDE 10 KAPITEL 2 KOMPONENTER I DET ØKONOMISKE GRUNDLAG 2.4 Tilknyttet aktivitet Med den nye vandsektorlov er der ændret på, hvilke aktiviteter der fremover er tilknyttet aktivitet. Det fremgår af bekendtgørelsen om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (bekendtgørelse nr. 145 af 26/02/ stk. 3). Det betyder, at fx salg af energi og måleraflæsning kan indgå som en del af hovedvirksomheden. For de selskaber, der har valgt at flytte aktiviteter over i hovedvirksomheden, skal omkostningerne til aktiviteterne indgå i den økonomiske ramme. Der bliver anvendt et gennemsnit af driftsomkostningerne i perioden 2013 til Endvidere bliver afskrivninger for anlægsomkostningerne forbundet med aktiviteterne indregnet med afskrivningerne i Driftsomkostninger i 2015 til tilknyttet aktivitet, der flyttes over i hovedvirksomheden, er blevet indberettet af selskaberne i De selskaber, der har valgt at flytte tilknyttet aktiviteter over i hovedvirksomheden, har endvidere indberettet drifts- og anlægsomkostninger for perioden 2013 og 2014, såfremt der har været omkostninger i de år til aktiviteterne. 2.5 Periodevise driftsomkostninger Flere vandselskaber har tidligere søgt om en forhøjelse af driftsomkostningerne i prisloftet som følge af periodevise driftsomkostninger (Prisloftsbekendtgørelsen 8 stk. 2, nr. 1), typisk til oprensning af slam- eller regnvandsbede. Denne forhøjelse er givet på baggrund af budgetterede omkostninger. De budgetterede omkostninger til oprensningerne vil indgå i det økonomiske grundlag på samme måde som under den tidligere regulering (ØR-bekendtgørelsens 27 stk. 3). Disse omkostninger findes i selskabernes afgørelser om forhøjelse af driftsomkostningerne som følge af periodevise driftsomkostninger. De budgetterede omkostninger vil løbende blive korrigeret for de faktiske omkostninger til oprensningerne i takt med, at oprensningerne finder sted. 2.6 Historiske, gennemførte og planlagte investeringer For alle investeringer gælder, at afskrivningerne for året 2017 bliver anvendt i det nye økonomiske grundlag. De historiske investeringer omfatter investeringer foretaget til og med 31. december Afskrivningerne for de historiske investeringer fremgår af hvert vandselskabs pris- og levetidskatalog (POLKA), hvor omkostningerne er opgjort i 2009-prisniveau. De gennemførte investeringer omfatter alle investeringer foretaget fra 2010 frem til og med 2015 og følger af selskabernes indberetninger til Forsyningssekretariatet. Afskrivningerne er opgjort på baggrund af vandselskabernes faktiske omkostninger til investeringerne i perioden. De er indberettet i årets priser. Alle afskrivninger fra investeringer er pristalsreguleret til 2015-prisniveau. Det betyder, at afskrivninger fra selskabernes POLKA-katalog er prisfremskrevet til 2015-niveau, og at investeringer foretaget i 2010 er prisfremskrevet til 2015-niveau, investeringer fra 2011 er prisfremskrevet til 2015-niveau, osv. Beløbene for afskrivningerne fra de gennemførte investeringer i det nye økonomiske grundlag afviger derfor fra de beløb, som selskaberne har indberettet løbende til de tidligere prislofter. I bilag C til selskabernes afgørelse om økonomiske rammer for 2017 fremgår en oversigt over de årlige afskrivninger fra de gennemførte investeringer i perioden 2010 til 2015, prisfremskrevet til 2015-niveau.

11 SIDE 11 NYT ØKONOMISK GRUNDLAG FOR VANDSELSKABER Endvidere indgår godkendte planlagte investeringer for 2016 i det økonomiske grundlag med afskrivningerne for de budgetterede investeringsomkostninger, som selskaberne indberettede til prisloftet for Når de faktiske omkostninger for investeringerne er kendt vil budgettallene blive korrigeret til det faktiske beløb og indregnet i den økonomiske ramme. En oversigt over de planlagte investeringer i 2016 fremgår af bilag C til selskabernes afgørelse om økonomiske rammer for Disse tal er ikke prisfremskrevet, da de efterfølgende bliver korrigeret i forhold til de faktiske omkostninger for investeringerne. 2.7 Finansielle omkostninger I den nye økonomiske regulering af vandsektoren indgår alene finansielle omkostninger i den økonomiske ramme, mens finansielle indtægter skal indregnes som en primær indtægt. Tidligere blev de finansielle indtægter modregnet omkostningerne, således at de nettofinansielle omkostninger indgik i indtægtsrammen. For renteomkostninger anvendes omkostningen i Forsyningssekretariatet har vurderet, at det er mest retvisende, da selskabet kan have optaget nye lån i 2015 eller have afviklet gamle lån. Der er desuden en tendens til øget lånoptag i branchen, hvorved renteomkostningerne i 2015 formodes at give det mest retvisende billede af omkostningsniveauet. I tilfældet af at et selskab har samlede renteomkostninger, der er negative, vil det indgå med 0 kr. i det økonomiske grundlag. Øvrige finansielle omkostninger, kurstab, finansielle gebyrer og øvrige gebyrer, indgår med et gennemsnit for perioden 2013 til Det sker ud fra en betragtning om, at selskabernes adfærd i forhold til at optage eller omlægge lån i den treårige periode er repræsentativ for den almindelige adfærd for selskaberne. Hvis der eksempelvis er omlagt et lån én gang i den treårige periode vil 1/3 af omkostningen til omlægningen indgå i den økonomiske ramme. De faktiske omkostninger, som ligger til grund for de finansielle omkostninger i 2013 til 2015, er indberettet af selskaberne og indgår direkte til at repræsentere de respektive tal i perioden. Finansielle indtægter indgår ikke i opgørelsen. 2.8 Ikke-påvirkelige omkostninger (inkl. medfinansiering af klimaprojekter) Følgende omkostninger er defineret som ikke-påvirkelige omkostninger: Akkumuleret restskat, afgift til Forsyningssekretariatet, køb af produkter og ydelser fra andre vandselskaber reguleret af vandsektorloven, skatter og afgifter, tjenestemandspensioner, erstatninger, vandsamarbejder etableret i medfør af 48 i vandforsyningsloven, betaling til projektejers medfinansieringsprojekter og force majeure, samt undersøgelsesudgifter i forbindelse med fusion (ØR-bekendtgørelsens 9, stk. 4). Til brug for det nye økonomiske grundlag indgår omkostningerne for 2015 alene, da det angiver selskabernes seneste omkostninger til aktiviteterne. Selskaberne har mulighed for at få korrigeret den økonomiske ramme, hvis der sker ændringer i de ikke-påvirkelige omkostninger (ØR-bekendtgørelsens 9, stk.5). Forsyningssekretariatet har vurderet, at følgende tidligere indberettede 1:1 omkostninger falder ind under kategorien afgifter i listen over ikke-påvirkelige omkostninger:» Afgift af ledningsført vand» Spildevandsafgift» Deponeringsafgift» Tillægsafgift på affald» CO 2 -afgift på affald

12 SIDE 12 KAPITEL 2 KOMPONENTER I DET ØKONOMISKE GRUNDLAG» Drikkevandsbidrag» Vandindvindingsbidrag» Omkostninger vedrørende særbidrag. De selskaber, der tidligere har indberettet denne type omkostninger, får derfor videreført omkostningerne som ikke-påvirkelige omkostninger i det nye økonomiske grundlag. Forsyningssekretariatet har lavet en konkret vurdering i de tilfælde, hvor andre omkostninger er vurderet i forhold til, om det skal indgår som en ikke-påvirkelig eller påvirkelig omkostning fremadrettet. Det fremgår af de enkelte selskabers afgørelser, hvis det er tilfældet. Hvis omkostningen ikke indgår som en ikke-påvirkelig omkostning vil omkostningen indgår i det nye økonomiske grundlag som en øvrig 1:1-omkostning og blive fastlagt på samme måde som omkostninger til miljø- og servicemål, omkostninger til betaling til brancheorganisationer og omkostninger til revisorerklæringer. Allerede godkendte ansøgninger om omkostninger til medfinansiering af klimaprojekter bevarer sin gyldighed (ØR-bekendtgørelsen 27, stk. 4). Derfor indgår det budgetterede beløb i den økonomiske ramme for 2017, hvis projektet ikke er realiseret endnu. Som udgangspunkt anvendes budgettallet for 2015, da det antages at dette er i 2015-prisniveau. Dette niveau prisfremskrives til 2017-prisniveau sammen med alle de øvrige omkostninger. Hvis projektet eksempelvis først starter i 2016 anvendes det første tilgængelige budgettal, det vil sige budgettallet for Det er antaget, at dette tal også er i 2015-prisniveau, således at det prisfremskrives på samme måde som de øvrige omkostninger. Budgettallet bliver korrigeret på baggrund af de faktiske omkostninger i takt med, at projekterne bliver realiseret. Hvis projektet er realiseret anvendes omkostningerne for Negative omkostninger, det vil sige indtægter, som eksempelvis tilbagebetaling af sambeskatningsbidrag, indgår ikke i den økonomiske ramme. Det skyldes, at det alene er omkostningerne, der skal lægges til grund. Tilbagebetaling af sambeskatningsbidrag er en del af de samlede indtægter for selskaberne. De faktiske ikke-påvirkelige omkostninger er blevet indberettet af selskaberne og anvendes direkte i grundlaget til at repræsentere omkostningerne for dette. 2.9 Prisudvikling De indberettede omkostninger fra 2013 og 2014 er prisfremskrevet til 2015-prisniveau. Dermed kan omkostningerne sammenlignes retvisende og der kan beregnes et sammenligneligt gennemsnit. Afskrivninger fra investeringer er ligeledes prisfremskrevet til 2015-niveau. Når niveauet for det økonomiske grundlag er fastlagt på baggrund af metoden beskrevet i dette notat, prisfremskrives det yderligere til 2017-niveau. Det betyder, at selskaber i deres bilag B til afgørelserne kan se alle tal i 2015-niveau. På den første fane i bilag B er niveauet for grundlaget prisfremskrevet til 2017-niveau. Det er dette niveau, som fremgår i selskabernes bilag A. Prisudviklingen fastlægges som en sammenvejning af fire forskellige indeks fra Danmarks Statistik, som er nærmere beskrevet i bekendtgørelsen om økonomiske rammer (ØRbekendtgørelsens 10, stk. 1). Prisudviklingen år for år har varieret mellem -0,38 pct. og 3,1 pct. i perioden, jf. tabel 2.2.

13 SIDE 13 NYT ØKONOMISK GRUNDLAG FOR VANDSELSKABER Figur 2.2 Prisudviklingen år for år Å r Prisudvikling, pct. 1,11 0,5 2,3 3,1 1,5 0,08-0,38 1,27 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

14 SIDE 14 KAPITEL 3 KVALITETSSIKRING Kapitel 3 Kvalitetssikring 3.1 Generelt om kvalitetssikring Forsyningssekretariatet har gennemgået tidligere afgørelser om prislofter for vandselskaber for at indhente oplysninger til brug for det nye økonomiske grundlag. Data fra de tidligere afgørelser stammer fra selskabernes indberetning og stemmer overens med selskabernes regnskaber. Omkostningerne er blevet godkendt af revisor, da de blev indberettet. Hvert selskabs datagrundlag til brug for det økonomiske grundlag, som fastlægges i 2016, kan findes i en separat excel-fil (bilag B) til udkast til afgørelser for de økonomiske rammer for 2017 og frem. En oversigt over de gennemførte investeringer og de prisfremskreven afskrivninger fremgår af bilag C. Forsyningssekretariatet opfordrer selskaber til selv at gennemgå og kvalitetssikre de data, der ligger til grund for beregningerne, når selskaberne får deres udkast til afgørelse om økonomiske rammer for Forsyningssekretariatet har også foretaget kvalitetssikring af data til brug for det økonomiske grundlag forud for, at udkast til afgørelser om økonomiske rammer for vandselskaberne er sendt i høring. Dermed kan der i konkrete tilfælde blive lagt andre data til grund end dem der fremgår de tidligere indberettede data. Det kan fx være som følge af, at visse omkostninger ikke er repræsentative for den almindelige drift af selskaberne. Det vil fremgå af udkastet til afgørelsen, hvis det er tilfældet. Selskaber, der tidligere har fået skønnet deres prislofter, vil som udgangspunkt få fastlagt et nyt økonomisk grundlag på baggrund af data for de år, hvor selskaberne ikke er skønnet. Hvis Forsyningssekretariatet ikke har tilstrækkelig data til at fastlægge det økonomiske grundlag for et vandselskab, vil der blive foretaget et skøn over omkostningerne for selskabet. I visse tilfælde er der forskel på det, der er indberettet til de tidligere prislofter og det, der fremgår af afgørelserne. I de tilfælde vil det som udgangspunkt være de omkostninger, der fremgår af afgørelserne, som kommer til at indgå i datagrundlaget for de økonomiske rammer. Hvis der er væsentlige forskelle, vil Forsyningssekretariatet vurdere det konkrete tilfælde.

Metode til at fastlægge et nyt økonomisk grundlag for vandselskaber

Metode til at fastlægge et nyt økonomisk grundlag for vandselskaber Dato: 1. juni 2016 Metode til at fastlægge et nyt økonomisk grundlag for vandselskaber Dette notat beskriver den metode, som Forsyningssekretariatet forventer at anvende til at fastlægge det nye økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 7. december 2016 Sag nr. 16/00132 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Snejbjerg Vandværk A.m.b.a. Att.: Leif Nielsen Sigkvarteret 11 Snejbjerg 7400 Herning Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00251 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevandscenter A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 11. november 2016 Sag nr. 16/00075 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Assens Vandværk A/S Att.: Marianne Lyngsø Hansen Skovvej 2B 5610 Assens Den 12. december 2016 Sag nr. 16/00036 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Herning Rens A/S Att.: Lene Bach Kjær Ålykkevej 5 7400 Herning Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02567 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Vand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02421 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Gunnar Clausens Vej 34 8260 Viby J Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00406 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00281 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Att.: Erling Rasmussen Kirkestien 3 A 4281 Gørlev Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03846 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HEDENSTED VANDVÆRK Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted Den 1. december 2016 Sag nr. 16/00120 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HALSNÆS VAND A/S Att.: Ivor Jørgensen Gjethusparken 3 1 3300 Frederiksværk Den 11. september 2015 Sag nr. 15/02307 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Centralrenseanlæg A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02419 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Børkop Vandværk A.m.b.A. Att.: Per Møller Børkop Skovvej 130 7080 Børkop Den 9. november 2016 Sag nr. 16/00061 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster

Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster Marts 2015 Vejledning i indberetning og anvendelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinstervejledning i indberetning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevand A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 15. november 2016 Sag nr. 16/00074 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00320 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Nybrovejens Vandværk a.m.b.a. Att.: Max M. Christensen Nybrovej 15 3550 Slangerup Den 19. september 2014 Sag nr. 14/04263 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02514 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vejledning om indberetning til økonomiske rammer

Vejledning om indberetning til økonomiske rammer Vejledning om indberetning til økonomiske rammer 30. juni 2017 SIDE 2 KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL ØKONOMISKE RAMMER Vejledning om indberetning til økonomiske rammer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Brønderslev Vand A/S Att.: Thorkil Neergaard Virksomhedsvej 20 9700 Brønderslev Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02225 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Marielyst Vandværk Att.: Neel Ploug Olsen Cypresvej 20 4873 Væggerløse Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/03971 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Forsyning Helsingør Vand A/S Att.: Annette Christensen Haderslevvej 25 3000 Helsingør Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00083 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HTK Vand A/S Att.: Kim Rene Hansen Lervangen 35 D 2630 Taastrup Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02344 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Pris- og produktivitetsudvikling

Pris- og produktivitetsudvikling Pris- og produktivitetsudvikling VERSION 2 FORSYNINGSSEKRETARIATET DECEMBER 2016 Indholdsfortegnelse Resumé og hovedkonklusioner Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen for økonomiske rammer for 2017 og frem...

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. NK-Vand A/S Att.: Danijel Nedeljkovic Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 13. september 2017 Sag nr. 17/00261 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Frederikssund Vand A/S Att.: Jørgen Skaarup Marbækvej 2 3600 Frederikssund Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04175 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00162 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData.

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for NK-Spildevand A/S Att.: Danijel Nedeljkovic Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00260 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Vejledning om indberetning til økonomiske rammer

Vejledning om indberetning til økonomiske rammer Vejledning om indberetning til økonomiske rammer Juni 2016 (Version 3) SIDE 2 KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL ØKONOMISKE RAMMER Vejledning om indberetning til økonomiske rammer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Ikast Vandforsyning A.m.b.A Att.: Lars Nørgaard Kildevej 40 7430 Ikast Den 13. september 2017 Sag nr. 17/00196 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00171 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00321 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Faxe Vandforsyning A/S Att.: Henning B. Andersen Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02243 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Bilag A. HOFOR Vand Dragør A/S. Indholdsfortegnelse

Bilag A. HOFOR Vand Dragør A/S. Indholdsfortegnelse Bilag A Indholdsfortegnelse Fane nr. 2 Fane nr. 3 Fane nr. 4 Fane nr. 5 Fane nr. 6 Fane nr. 7 Fane nr. 8 Fane nr. 9 Fane nr. 10 Fane nr. 11 Fane nr. 12 Samlet prisloft Driftsomkostninger Historiske investeringer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 5. oktober 2015 Sag nr. 15/02474 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Vandcenter Djurs a.m.b.a. Att.: Henrik Harregaard Jordalen Teknologivej 2 8500 Grenaa Den 3. september 2014 Sag nr. 14/04376 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Aalborg Forsyning Kloak A/S Att.: Martin Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03842 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Hedensted Vandværk Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted 13. februar 2013 Sag 12/06127 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Langeland Spildevand ApS Att.: Peter Bøgebjerg Andreasen Nørrebro 207 A 5900 Rudkøbing 11. februar 2013 Sag 12/05996 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning Aalborg Forsyning, Kloak A/S Att: Bjarne Nielsen Stigsborg Brygge 5 Postboks 169 9400 Nørresundby 22. maj 2013 Sag 13/03714 Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde

Læs mere

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren Udviklingen i prislofterne i vandsektoren December 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 RESUMÉ OG HOVEDKONKLUSIONER Udviklingen i prislofterne i vandsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Roskilde Spildevand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde Den 7. oktober 2014 Sag nr. 14/03811 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023273 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C Den 3. november 2017 Sag nr. 16/00290 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Danske Vandværker Tirsdag 15. marts Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren. Svend Sand Partner

Danske Vandværker Tirsdag 15. marts Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren. Svend Sand Partner Danske Vandværker Tirsdag 15. marts 2016 Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren Svend Sand Partner Præsentation Svend Sand Partner Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Herningvej

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Ejby Vandværk Att.: Erik Andresen Ejbyvej 101 B 4623 Lille Skensved 30 januar 2014 Sag nr. 13/05006 CGA/ VAND Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Rebild Vand & Spildevand A/S (vand) Att.: Morten Aaby Nielsen Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping 19. oktober 2012 Sag 12/06033 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Sønderborg Vandforsyning A/S Att.: Erik Renner Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11776 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013

Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013 Tarup Vandværk Att.: Jørgen Storm Pilevangen 2 D 5210 Odense NV Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11777 Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Kvarmløse-Tølløse Vandværk Att.: Lis Madsen Sofievej 11 4340 Tølløse 5. februar 2013 Sag 12/ 10749 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Egå Vandværk a.m.b.a. Att.: Bestyrelsen Egå Havvej 8250 Egå Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04006 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Sagsfremstilling 2/17

Sagsfremstilling 2/17 Assens Spildevand A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Vandværk A.m.b.a. Att.: Lars Overgaard Lisberg Skovdalsvej 8 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02408 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Drikkevand Prisloft 2016

Drikkevand Prisloft 2016 Drikkevand Prisloft 2016 Sagsnr 15/01935 Selskabsnavn DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Adresse 1 Godthåbsvej 83 Adresse 2 Postnummer 8660 By Skanderborg Selskabsemail ts@danva.dk Indsendt af Indsendt

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Måløv Rens A/S Att.: Frank Bennetsen C/O Forsyning Ballerup A/S Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup Den 9. februar 2016 Sag nr. 15/02398 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Assens Rensning A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Gl. Hørning Vandværk Att.: Steffen Dall Kristensen Møllevænget 45 8362 Hørning 13. februar 2013 Sag 12/05928 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Fensmark Vandværk a.m.b.a Att.: Erling Green Christensen Elmevej 2 4684 Holmegaard Den 4. Oktober 2013 Sag nr. 13/04565 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Herlev Kloak A/S Att.: Torben Olsson Herlev Bygade 90 2730 Herlev 11. februar 2013 Sag 12/05976 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Struer Forsyning Vand A/S Att.: Torben Poulsen Jyllandsgade 1 7600 Struer 31. Maj 2013 Sag 12/05980 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Bilag 6. Leje af bygninger som særligt forhold. November 2016 VERSION 2

Bilag 6. Leje af bygninger som særligt forhold. November 2016 VERSION 2 Bilag 6 Leje af bygninger som særligt forhold November 2016 VERSION 2 Bilag 6 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Vordingborg Vand A/S Att.: Søren L. Didriksen Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Den 12. december 2013 Sag nr. 13/04372 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS (spildevand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0051 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen 24-11-2011 VAND /FIB Justeringer i prisloftbekendtgørelsen Dette papir indeholde en liste over emneområder, hvor det kan overvejes at justere reglerne i prisloftbekendtgørelsen. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Frederiksberg Vandværk Att.: Jens Olsen Koldemosevej 2 4180 Sorø 2. september 2011 Sag 4/1020-0301-0408 Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Vejledning om prislofter for vand- og spildevandsselskaber. - Et overordnet overblik

Vejledning om prislofter for vand- og spildevandsselskaber. - Et overordnet overblik Vejledning om prislofter for vand- og spildevandsselskaber - Et overordnet overblik Marts 2015 Vejledning om prislofter for vand- og spildevandsselskaber Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Nr. Uttrup Vandværk a.m.b.a. Att.: Arne Larsen Gisselfeldparken 4 9400 Nørresundby Den 21. marts 2014 Sag nr. 13/04813 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere