Centermodellen Profilkort og organisationsdiagrammer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Centermodellen Profilkort og organisationsdiagrammer"

Transkript

1 Centermodellen Profilkort og organisationsdiagrammer Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Sekretariat Teknik og Miljø Ældre Direktion Ejendomme og Drift Sundhed Økonomi og Personale Psykiatri og Handicap Skole, Kultur og Fritid Børn og Familie Revideret den 16. januar

2 Referencer Stående udvalg Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Teknik og Miljø Økonomi- og Planudvalget ØPU Sekretariat Social- og Sundhedsudvalget SU Ældre Børne- og Skoleudvalget BSU Direktion Økonomi og Personale Ejendomme og Drift Sundhed Psykiatri og Handicap Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Fritids og Kulturudvalget Teknik- og Miljøudvalget EBU FKU TMU Skole, Kultur og Fritid Børn og Familie 2

3 Læsevejledning I organisationsdiagrammerne er der brugt tre farver til at angive ledelsesniveauet: Blå kasse Ledelsesniveau 2 (centerchef) Rød kasse Ledelsesniveau 3 Grøn kasse Ledelsesniveau 4 Ledelsesniveau 1 (direktionen) er ikke tegnet ind i diagrammerne. En stiplet kasse angiver, at enheden ledes af nærmeste overordnede leder. I nogle centre er mange, meget forskellige fagligheder kun repræsenteret af ganske få personer, og samlet i en eller flere enheder på niveau 4. Her kan medarbejderne, hvor det er relevant, tænkes at arbejde i relevante faglige grupperinger med en faglig koordinator. Hvor der er flere sideordnede ledere på samme matrikel, er det med rød skrift angivet hvem, der kan tale på institutionens vegne, dvs. er BRK s ansigt udadtil på adressen. Denne ene (som ikke har en rammende betegnelse endnu) har ingen ledelsesmæssige beføjelser over for sine sideordnede kolleger i øvrigt. Der er ikke fastlagt fælles betegnelser/titler for ledere på henholdsvis niveau 3 og 4. Ligesom navnene på især nye enheder heller ikke nødvendigvis har fundet deres endelige udtryk. På organisationsdiagrammerne er der for de fleste centre angivet et cirka-antal medarbejdere og cirka-antal årsværk, der tænkes overdraget til det pågældende center. I nogle enheder, blandt andet de to nye fælles administrative enheder (Økonomi og Personale og Sekretariatet), er antallet af medarbejdere ikke angivet, men udgangspunktet er, at der hentes medarbejdere ind fra de enheder, der er nævnt i profilkortene, og at der efterfølgende tages stilling til dimensioneringen af centrene. For disse to centre er også angivet en foreløbig, ikke detaljeret opgavefordeling mellem enhederne inden for centret. Alle centre har snitflader til Ejendomme og Drift, Sekretariatet samt Økonomi og Personale. Disse snitflader er ikke noteret på det enkelte profilkort Bofa (og de kommunalt ejede aktieselskaber) er ikke omfattet af de ti centre. * * 3

4 Profilkort Center for Børn og Familie Centrets hovedformål: Hovedformålet er at sikre alle børn og unge det gode børneliv med en god start på livet. Jo tidligere behovet for særlig støtte identificeres, jo hurtigere sker forebyggelsen. Centrets myndigheds- og driftsopgaver: Myndighedsopgaver jf. serviceloven under 18 år (med enkelte undtagelser) Myndighedsbehandling herunder bevilling af tilbud og controlling Tilsyn med dagtilbud på Bornholm og øvrige lovfæstede opgaver for børn og unge under 18 år indenfor rammerne af driftsopgaverne Tilbud til børn og unge med særlige behov (Børne- og Familiehuset, Ungehuset, Almegård ) PPR Sundhedspleje Specialpædagogisk korps Aflastningstilbud til børn og voksne Døgntilbud til børn Skole-dagtilbud-rådgivere Pladsanvisning Dagtilbud til børn (dagpleje, vuggestuer, integrerede institutioner, børnehaver, specialbørnehave) Eksterne interessenter/samarbejdspartnere: Region Hovedstaden (Audiologisk afdeling, børne- og ungepsykiatri, Psykiatrisk Center, Bornholms Hospital, sundhedsaftale på børneområdet) Børnehuset i København, Politiet, advokater Familieplejen Bornholm Private og selvejende leverandører af tilbud, privatskoler, private dagtilbud og øvrige tilbud Praktiserende læger og speciallæger, Børneklinikken, VISO, UCC Snitflader til andre centre: Skole, Kultur og Fritid: rådgivning, sårbare børn og unge, inklusion og overgange, sundhedsforebyggelse Psykiatri og Handicap: overgange, samarbejde om sårbare familier Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse: overgange, samarbejde om sårbare unge og familier Sundhed: Forebyggelse og hjælpemidler, misbrug Ældre: enkelte øvrige myndighedsopgaver fx pasning af nærtstående Centrets profil: Centret består af 3 afdelinger med 28 teams og derudover 2 teams under centerchefen. Der er en centerchef på niveau 2, tre ledere på niveau 3 og 29 ledere på niveau 4. Der er i alt ca. 450 medarbejdere ekskl. ledere. Team med ledelse af centerchefen: SSP, øvrige tværgående opgaver, 13,6 medarb. Team med egen leder på niveau 4 under centerchefen: Myndighed og tilsyn, 19 medarb. Afdeling: Løvstikken med 2 teams, 27 medarb. Afdeling: Udførertilbud med 5 teams, 86,5 medarb. Afdeling: Dagtilbud med 21 teams, 304 medarb. + 5 medarbejdere i dagtilbuddenes madordning Centrets primære målgrupper: Centrets målgruppe er børn og unge i alderen 0-18 (23) år og deres familier. Centret refererer ledelsesmæssigt til servicedirektøren og refererer politisk til Børne- og Skoleudvalget Centret består af: Bornholms Familiecenter Bornholms PPR og Sundhedspleje Dagtilbud Bornholm Børne- og Skolesekretariatet (del af) 4

5 Center for Børn og Familie 5

6 Profilkort Center for Skole, Kultur og Fritid Centrets hovedformål: Et hovedformål for centret er, at alle elever bliver så dygtige som muligt. Dette skal ske gennem tidssvarende undervisning, adgang til den nyeste viden, et udviklende samarbejde med foreninger og kulturlivet samt ved en inkluderende tilgang, for at skabe de bedst mulige rammer for alle børn og unges læring samt nem adgang til viden for alle regionskommunens borgere. Et andet hovedformål er, at centret skal sikre rammerne for et alsidigt og aktivt kulturliv med udgangspunkt i den vedtagne kulturpolitik for alle regionskommunens borgere. Centret skal sikre tilbud om en aktiv fritid for alle regionskommunens borgere. Centret skal sikre en opgaveløsning på disse tre områder, der er kendetegnet ved tværgående anvendelse af centrets forskellige fagligheder og ved samarbejde med relevante aktører i det omgivende samfund. Et helt centralt fokus for centret er at sikre en ambitiøs indfasning af folkeskolereformen med tværgående anvendelse af centrets forskellige fagligheder, og i samspil med relevante aktører i det omgivende samfund. Inklusion er også et centralt fokusområde. Centeret skal sikre gode og målrettede overgange fra dagtilbud til skole, og videre til succesfuld gennemførelse af ungdomsuddannelser. Centrets myndigheds- og driftsopgaver: Tilsyn, indberetninger, kvalitetsrapporter, indskrivning og øvrige myndighedsopgaver. Dertil it-opgaver relateret til fagsystemer, skoleintra, tabulex samt læringsplatforme til undervisningsbrug. Tværgående planlægning af skriftlige prøver for 9. og 10. klasse. Faglige udviklingsopgaver og -projekter, hvor aktuelle eksempler kan være folkeskolereform, deltagelse i Uddannelse-Til-Alle, Ny Nordisk Skole og inklusion. Betjening af Folkeoplysningsudvalget Normalundervisning og specialundervisning, der resulterer i inkluderende læring SFO og klubvirksomhed Ungdomsskole og 10. klasse Fritid, idræt og folkeoplysning Kultur og kulturstøtte Biblioteker Musik- og billedskole 5 kulturelle råd Lokalrådet Eksterne interessenter/samarbejdspartnere: UCC, Uddannelsescenter Snorrebakken Idrætsliv, foreninger, teatre, museer mv. Faglige organisationer Arbejdstilsynet Kulturstyrelsen Campus Bornholm Erhvervslivet (herunder et koordineret samarbejde internt i centret) Region H (Børne- og Ungeambulatoriet), Ungdomsuddannelsesinstitutioner MGK Sjælland Kulturvækst Bornholm Snitflader til andre centre: Ejendomme og Drift (bygninger, arealer, busdrift, udvikling af idrætsanlæg) Børn og Familie (sundhedsplejen, PPR, dagtilbud overgang, sårbare børn) Sundhed (misbrug, tandplejen), Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse (digitaliseringsindsats, barn/voksen overgang, uddannelser), Psykiatri og Handicap (børn med særlige udfordringer), Sekretariatet (særligt digitalisering), Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse (kultur som erhverv, oplevelsesøkonomi Centrets profil: Centret består af 10 afdelinger og 26 teams. Der er 1 leder på niveau 2, 9 ledere på niveau 3 og 26 ledere på niveau 4. Centrets opgaver omfatter blandt meget andet normalundervisning, specialundervisning, SFO og klubvirksomhed, ungdomsskole/10. klasse, fritids- og idrætsområdet, kultur og kulturstøtte, bibliotekerne, musikog billedskole. Centret består af 6 folkeskoler, fordelt på 4 almene skoler, med i alt 10 lokationer, samt Heldagsskolen og Kildebakken. Dertil kommer Musik- og Billedskolen og Ungdomsskolen, der også driver 10. klassecentret. Centret består derudover af bibliotekerne, der er lokaliseret 7 steder på Bornholm. Endelig består centret også af kultur- og fritidsområdet, der understøtter udviklingen af disse områder, herunder idrætslivet, museer og teatre. Centret beskæftiger i alt 558 medarbejdere, der arbejder 474,31 årsværk. Her tegner skolerne inkl. specialskolerne sig for 508 medarbejdere (439,26 årsværk). Dertil kommer 152 ungdomsskoleundervisere. Der er ikke beregnet årsværk for denne gruppe. Centret refererer: ledelsesmæssigt til servicedirektøren og politisk til Børne- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget Centret består af elementer fra: Børne- og Skolesekretariatet Hans Rømer Skolen Heldagsskolen Kildebakken Paradisbakkeskolen Rønneskolen Skole Nord Ungecenter Bornholm Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Biblioteker Musik- og Billedskolen Fritid og Kultur 6

7 Center for Skole, Kultur og Fritid Centerchef Folkebiblioteker (22/24) Musik- og billedskole 0,? ledelse (11,05/24) Ungdomsskolen (?/178) Heldagsskolen (30,9/32) Kildebakken (35,7/39) Team 1-2 Skole Nord (57,5/75) Afdeling Kongeskær Mellemgruppen Paradisbakkeskolen (78,2/89) Afdeling Nexø Mellemgruppen Hans Rømer Skolen (72,16/83) Afdeling Aaker Mellemgruppen Rønneskolen (142,8/164) Afdeling Søndermark Mellemgruppen 10. kl. og DASK (22/26) 0,5 ledelse Team 1 inkl. fritidsdel 0,8 ledelse Team 3-4 0,8 ledelse Afdeling Svartingedal Afdeling Svaneke 0,8 ledelse Afdeling Mosaik 0,8 ledelse Afdeling Åvang Overbygningen Fritid, kultur, Myndighed, Tværgående 0,0 (5/5) Dybdal 0,3 ledelse Team 2 inkl. fritidsdel 0,5 ledelse SFO og inklusion 0,5 ledelse Afdeling Kongeskær Indskoling og SFO 0,8 ledelse Afdeling Nexø Indskoling, SFO og inklusion 1,0 Afdeling Vestermarie 0,7 ledelse Afdeling Østre Overbygningen Klemensker og Åkirkeby Afdeling Kongeskær Overbygning, inklusion 0,8 ledelse Afdeling Nexø Overbygning og modt. klasser Afdeling Aaker Indskoling og SFO 0,8 ledelse Afdeling Østre Indskoling og SFO 0,9 ledelse Rønne og Nexø Afdeling Aaker Overbygning og inklusion 0,8 ledelse Afdeling Østre Mellemgruppen og inklusion 0,8 ledelse Afdeling Åvang Indskoling og SFO/Klub Enheder markeret med rød skrift betyder, at lederen i enheden er den, der tegner den pågældende matrikel udadtil Tallene i parentes angiver (Årsværk/Antal medarbejdere) Afdeling Åvang Mellemgruppen 0,7 ledelse Afdeling Søndermark Indskoling og SFO 0,9 ledelse Afdeling Søndermark Overbygning 0,8 ledelse 7

8 Profilkort Center for Ældre Centrets hovedformål: At udvikle ældreplejen og arbejde for et helhedssyn på kommunens ældre ved at fokusere på den enkeltes styrker og ressourcer, og altid ved medinddragelse af den enkelte ældre. At give ældre muligheden for et liv, hvor man er i stand til at klare sig selv så lang tid som muligt, hvor livet er præget af sundhed og sociale fællesskaber, og hvor man har den fulde selvbestemmelse over eget liv. At understøtte beboernes ret til at leve længst muligt i eget liv. Det betyder et stærkt fokus på den enkeltes livskvalitet og værdighed, samt retten til at kunne skabe en aktiv og meningsfyldt hverdag i hjemlige omgivelser. At støtte omsorgsfuldt og fagligt op om borgerne, også ved afslutning på livet. Centrets myndigheds- og driftsopgaver: Døgnpleje Plejehjem Plejecentre At støtte borgerne ud fra service- og sundhedslovgivningen jf. de i BRK vedtagne kvalitetsstandarder Visitation til: personlig og praktisk hjælp samt madlevering, boliger, hvor kommunen har anvisningsret, aflastning og midlertidigt ophold, dagcenterophold, omsorgstandpleje Tilsyn med plejehjem og -centre Centret refererer ledelsesmæssigt til servicedirektøren og politisk til Social- og Sundhedsudvalget Eksterne interessenter/samarbejdspartnere: Private og kommunale leverandører, frivillige, interesseorganisationer, lokalområdet Region Hovedstaden, privatpraktiserende læger Almennyttige boligforeninger Snitflader til andre centre: Sundhed: sygepleje, it-omsorgssystem, uddannelse, udvikling, elever, hjælpemidler, genoptræning, rehabilitering Psykiatri og Handicap: 141, fælles borgere Ejendomme og Drift: mad, styringsdialogmøder, rengøring, pedeller, ejendomme Centrets profil: centret består af fire afdelinger med 25 teams og derudover to teams under centerchefen. Der er en centerchef på niveau 2, fire ledere på niveau 3 og 26 ledere på niveau 4. Der er ca. 960 medarbejdere i centret ekskl. ledere. Fagligheder: Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, hus- og serviceassistenter, plejehjemsassistenter, administrative medarbejdere, ergoterapeuter, pædagoger, ernæringsassistenter, psykomotorisk terapeut Myndighed og tilsyn: team. 14 medarb. (13,7 årsv) Øvrige og tværgående opgaver: team med ledelse af centerchefen. 13 medarb. (10,74) Døgnpleje Rønne og Hasle: afdeling med 6 teams. 216 medarb. (177,9 årsv) Døgnpleje Resten: afdeling med 6 teams. 237 medarb. (180 årsv) Plejecentre 1: afdeling med 6 teams. 224 medarb. (176,22 årsv) Plejecentre 2: afdeling med 7 teams. 252 medarb. (201,24 årsv) Centret består af: Døgnplejen Bornholm Bornholms Plejehjem og -centre Plejecenter Snorrebakken Borger og Sundhed (del af) Social- og Sundhedssekretariatet (del af) 8

9 Center for Ældre Centerchef Døgnpleje 1 Døgnpleje 2 Plejecentre 1 Nørremøllecentret Plejecentre 2 Snorrebakken Rønne Syd / 46 (40,3) Rønne Øst / 36 (30,8) Aakirkeby Øst / 28 (23) Aakirkeby Vest / 43 (33,8) Nørremøllecentret 1 67 (54,76) Nørremøllecentret 2 Team AB / 40 (31,96) Team CD / 41 (33,3) Myndighed og tilsyn 0,8 ledelse / 14 (13,7) Øvrige og tværgående opgaver 0,0 ledelse / 13 (10,74) Rønne Vest / 33 (29) Gudhjem / 35 (21,1) Lunden 1 inkl. Paradisvej 11 / 46 (35,45) Team EF / 28 (22,34) Note vedr. øvrige opgaver: Frit valg Samarbejde med private leverandører Tværgående opgaver Intern udviklings- og kursusadministration Sundhedsfaglig telefonomstilling Rønne Nord Allinge Team GH / 38 (28,3) / 39 (30,4) Lunden 2 / 27 (21,78) / 34 (27,48) Hasle By Nexø By Team IJ / 32 (24,4) / 44 (35,2) Klippebo / 34 (26,09) / 40 (30,03) Hasle Land / 31 (25,1) Nexø Land / 48 (36,5) Toftegården Nylars / 26 (20,76) Læsevejledning: Rød skrift betyder, at lederen er den der tegner den pågældende matrikel udadtil / 37 (28,5) Aabo / 56 (42,31) 9

10 Profilkort Center for Psykiatri og Handicap Centrets hovedformål: At støtte borgeren med at lykkes i livet på egne præmisser. At arbejde med borgerens medborgerskab og indflydelse på eget liv, så borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan tage del i samfundslivet på lige fod med andre borgere. At yde kompetent støtte og vejledning til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Støtte og vejledning kan finde sted i borgerens eget hjem, på botilbud, aktivitets- og samværstilbud, og kan være af både kortere og længere varighed. Centrets myndigheds- og driftsopgaver: Myndighedsopgaver jf. serviceloven Tilsyn, BPA (borgerstyret personlig assistance)og IBB (integreret brugerbefordring) Udviklingsopgaver samt tværgående og administrative opgaver knyttet til centrets kerneopgaver, der ikke ligger i de tværgående centre Botilbud Aktivitets- og samværstilbud SKP-ordning, mentoropgaver og afklaringsforløb Støtte og vejledning Beskæftigelse på særlige vilkår Implementering af EKJ Ledsagerordning Eksterne interessenter/samarbejdspartnere: VISO, Psykiatrisk Center, praktiserende læger, Region Hovedstaden, Kriminalforsorgen, Politi, frivillige Driftsoverenskomst: Kvindekrisecentret, Blæksprutten Øvrige private leverandører Snitflader til andre centre: Børn og Familie: overgang fra barn til voksen Ældre: støtte i samarbejde med døgnpleje, 141 plejecentre for under 65 årige Sundhed: misbrug, erhvervet hjerneskade, samordningsudvalg Borger, Erhverv og Arbejdsmarked: rehabiliteringsteam, mentor/bostøtte, beskæftigelse på særlige vilkår Skole, Kultur og Fritid: børn med særlige udfordringer Centrets profil: Centret består af to afdelinger med tilsammen syv teams og derudover syv teams under centerchefen. Der er en centerchef på niveau 2, to ledere på niveau 3 og 13 ledere på niveau 4. Der er ca. 330 medarbejdere ekskl. ledere. Tilsyn, adm. opgaver, BPA, befordring: team med ledelse af centerchefen. 10 medarb. (8,15 årsv.) Myndighed: team. 15 medarb. (13,99 årsv.) Klintebo inkl. Strøby/Skovlyst: afdeling med 4 teams. 87 medarb. (69,58 årsv.) inkl. Strøby/Skovlyst Socialpsykiatri : afdeling med 3 teams. 78 medarb. (64,99 årsv.) Røbo inkl. dagcenter: team. 32 medarb. (25,56 årsv.) Nexøhuset: team. 33 medarb. (23 årsv.) Gartnerparken: team. 18 medarb. (14,35 årsv.) Stenbanen : team. 24 medarb. (21,02 årsv.) A-huset, 85, Kulturhuset : team. 32 medarb. (27,13 årsv.) Centret refererer ledelsesmæssigt til servicedirektøren og politisk til Social- og Sundhedsudvalget Centret består af: Psykiatri og Handicap (del af) Klintebo Røbo Nexøhuset Rønne Botilbud SACS (del af) Social- og Sundhedssekretariatet (del af) 10

11 Center for Psykiatri og Handicap Centerchef Klintebo inkl. Strøby og Skovlyst Socialpsykiatri Tilsyn, adm., BPA, befordring 0,0 ledelse Myndighed / 15 (13,99) Kridthuset og Stjernehuset 0,7 ledelse / 30 (24, vikarer Område Vest / 26 (24,35) Røbo inkl. dagcenter / 32 (25,56) + 1 stud + 6 timeløn (0,48) Nexøhuset / 33 (23) Gartnerparken / 18 (14,35) + 9 vikarer Stenbanen / 24 (21,02) + 11 vikarer A-huset, Støttegruppe, Kulturhuset / 32 (27,13) + kulturhuset Havehuset Område Øst 0,7 ledelse /17 (14,99) + 9 vikarer / 26 (17,41) Langhuset 0,7 ledelse / 20 (16,8) +9 vikarer Kommandanthøjen / 26 (23,23) Strøby / Skovlyst 0,8 ledelse / 20 (14) 11

12 Profilkort Center for Sundhed Centrets hovedformål: Center for Sundhed skal understøtte regionskommunens forpligtelse til at skabe sammenhæng mellem kommunale og regionale sundhedstilbud og er derigennem borgerens indgang til sundhedsvæsenet. Centret skal understøtte, udvikle og kvalificere de kommunale indsatser på tværs i kommunen i forhold til det nære sundhedsvæsen. Centrets myndigheds- og driftsopgaver: Myndighedsopgaver i forhold til misbrugsbehandling (børn og voksne), sygepleje, hjælpemidler, genoptræning, vedligeholdende træning, træning før varig hjælp, specialundervisning for voksne, hjerneskade, høre-, tale- og synsvanskeligheder Kommunikationscentret (eksklusiv STU), tandpleje og -regulering, misbrugsforebyggelse, rehabilitering, aflastning, dag- og aktivitetscentre, sygepleje, hjælpemidler, hjerneskaderehabilitering. Tværsektorielle og kommunale sundhedsindsatser, patient- og borgerrettet forebyggelse, special-, udviklings- og udførende sygepleje foretaget af sygeplejersker inkl. sygeplejeklinikkerne, uddannelse og praktikpladsstyring, kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet, utilsigtede hændelser, forløbsprogrammer, kommunale lægelaug og praksiskontaktrådet. Uddannelse af plejepersonalet i forhold til dokumentation og opkvalificering i forhold til og deltagelse i embedslægetilsyn. Eksterne interessenter/samarbejdspartnere: Bornholms Hospital Privatpraktiserende læger Frivillige Sundheds- og Sygeplejeskolen Andre kommuner og regioner Producenter og leverandører Snitflader til andre centre: Ældre: myndighed, genoptræning, sygepleje, hjælpemidler, omsorgstandpleje, uddannelse af plejepersonale Psykiatri og Handicap: myndighed, misbrug, botilbud, specialtandpleje Børn og Familie: myndighed, forebyggelse og hjælpemidler, misbrug, børnesager Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse: STU Centrets profil: Centret består af 4 afdelinger med 8 teams og derudover 3 teams under centerchefen. Der er en centerchef på niveau 2, fire ledere på niveau 3 og fem ledere på niveau 4. Der er ca. 285 medarbejdere ekskl. ledere. Tandplejen: afdeling med 2 teams, heraf ledes det ene af afdelingslederen, 29 medarbejdere (26 årsværk) Sygepleje inkl. myndighed: afdeling med 2 teams, heraf ledes det ene af afdelingslederen, 90 medarb. (73,5 årsv) Hjælpemidler og genoptræning inkl. myndighed og depot: afdeling med 2 teams, heraf ledes det ene af afdelingslederen, 48 medarb. (42,2 årsv) Rehabiliteringscenter Sønderbo inkl. dag- og aktivitetscentre: afdeling med 2 teams som ledes af afdelingslederen, 58 medarb. (48,65 årsv) Kommunikationscentret inkl. myndighed: team, 25 medarb. (22,5 årsv) Misbrug inkl. myndighed: team, 14 medarb. (12,85 årsv) Øvrige opgaver: team med ledelse af centerchefen, 21 medarb. (18,86 årsv) Centret refererer ledelsesmæssigt til servicedirektøren og politisk til Social- og Sundhedsudvalget Centret består af: Bornholms Plejehjem og -centre (del af) Snorrebakken (del af) Døgnplejen Bornholm (del af) Borger og Sundhed (del af) Kommunikationscentret (del af) Bornholms Tandpleje Social- og Sundhedssekretariatet (del af) Psykiatri og Handicap (del af) 12

13 Center for Sundhed Centerchef Tandpleje 0,9 ledelse Sygepleje inkl. myndighed Hjælpemidler og genoptræning inkl. myndighed og depot Rehabiliteringscenter Sønderbo inkl. dag- og aktivitetscentre Kommunikationscentret inkl. myndighed / 25 (22,5) Misbrug inkl. myndighed 0,75 ledelse / 14 (12,85) Øvr. opgaver (Se note) 0,0 ledelse / 21 (18,86) Team Rønne 0,0 ledelse / 23 (20) Team Dag 0,0 ledelse Genoptræning udfører, snitfladekatalog 0,5 ledelse / 27 (23,65) Dag- og Aktivitetscentre 0,0 ledelse /14 (12,95) Team Nexø 0,1 ledelse / 6 (6) 90 medarb. (73,5 årsværk) Team Aften/nat Hjælpemidler og depot 0,0 ledelse / 21 (18,55) Sønderbo 0,0 ledelse / 44 (35,7) Note vedr. øvrige opgaver: Tværsektorielle og -kommunale opgaver uddannelse og praktikpladsstyring kommunal medfinansiering kommunale lægelaug og praksiskontaktrådet administrativ understøttelse af uddannelse It-care Special- og udviklingssygepleje Patient- og borgerrettet forebyggelse Utilsigtede hændelser 13

14 Profilkort Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Centrets hovedformål: At udvikle erhverv og beskæftigelse på Bornholm, herunder at sikre rekruttering og uddannelse af arbejdskraft til fremtidens behov At stille aktivitets- og samværstilbud til rådighed for særlige grupper At yde og udvikle borgerservice At udbetale ydelser til borgere og erhvervsliv At vejlede og sagsbehandle ved sygdom og ledighed At vejlede unge om uddannelsesvalg At arbejde for en vellykket integration Centrets drifts- og myndighedsopgaver: Koordinering af øens erhvervsfremme og -service, borgerservice, beskæftigelse, kompetenceafklaring, beskæftigelsesrettede tilbud, Jobbutik, Ungeporten, Ungdommens Uddannelsesvejledning, fremme af uddannelse og forskning, erhvervsfremme, erhvervsudviklingsstrategi, vækstforumsekretariat (herunder Social- og Regionalfond og regionale erhvervsfremmemidler, vækstpartnerskabsaftale med regeringen), særligt tilrettelagt uddannelse (STU), aktivitets- og samværstilbud til borgere med betydelige og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, vielser, løbende ydelser, engangsydelser, integration, rådgivnings- og vejledningsopgaver til unge, til ledige og til sygdomsramte, forsørgelsesydelser, borgerservice, alkoholbevilling, taxabevilling og taxakørekort, udvikling af selvbetjeningsløsninger, helhedsorienteret sagsbehandling, EU-borgere, begravelseshjælp, omstilling, modtagelse og indkvartering af flygtninge, tolkebistand, patientrejser, helbredstillæg, statslig supportfunktion for Jobnet, jobkonsulentopgaver Eksterne interessenter/samarbejdspartnere: Erhvervslivets organisationer (arbejdsgivere og -tagere), ministerier, Business Center Bornholm, Væksthus Hovedstadsregionen, Campus, Center for Regional- og Turismeforskning, ungdoms- og videregående uddannelser, Destinationen, LBR, LAG-Bornholm, Beskæftigelsesregionen, akademiet, vækstforum, DR og KL, Udbetaling Danmark, Danmarks Vækstråd, Udlændingeservice, Kombit, skifteretten, statsforvaltningen, Kriminalforsorgen, boligselskaberne, interesseorganisationer, brugere og borgere Særlige snitflader til andre centre: Teknik og Miljø: Boliger, erhvervsservice og -fremme. Skole, Kultur og Fritid samt Børn og Familie: Overgange barn-voksen, uddannelse. Børn og Familie: Forsørgelse. Skole, Kultur og fritid: Kultur som erhverv, oplevelsesøkonomi. Sekretariatet: Projektudvikling, fundraising, regional planlægning og politik, digitalisering, EU, trafikken til-fra Bornholm. Psykiatri og Handicap: Parallelindsats, visitering, rådgivning fra VISO. Sundhed: Misbrug, rehabilitering, sygdomsopfattelse. Ældre: Ydelser Centrets profil: Centret ledes af en centerchef. Centret har i udgangspunktet 1 leder på niveau 3 og 6 ledere på niveau 4 Desuden er en mindre gruppe placeret med direkte reference til centerchefen Centret rummer ca. 200 årsværk, fordelt på 207 personer. Herudover er der ca. 50 personer der er ansat på forskellige ordninger. Hovedopgaver: o koordinering af den kommunale og regionale erhvervsfremme og erhvervsservice o sekretariatsbetjening af vækstforum o vejledning, sagsbehandling og rådgivning over for borgere, ledige, syge, unge og uddannelsessøgende o midlertidig og varig forsørgelse o uddannelses-, aktivitets- og samværstilbud til særlige grupper o borgerservice o integration Centrets primære målgrupper: Borgere, erhvervsliv, ledige ydelsesmodtagere, frivillige, interesseorganisationer Centret refererer ledelsesmæssigt til kommunaldirektøren og refererer politisk til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Planudvalget Centret er sammensat af elementer fra: Borgercentret, Jobcenter Bornholm, Kommunikationscentret (STU), Sacs (Sandemandsgården), Regional Udvikling (Vækstforumsekretariatet), PAS (alkoholbevillinger), Teknik & Miljø (taxabevillinger) 14

15 Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Centerchef Leder Kompetenceafklaring uddannelses-, aktivitetsog samværstilbud (CAK, STU*, Sacs (Sandemandsgården)) Myndigheds-team (sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, projekter, fleksjobambassadører mm.) Borgerservice (HOS, pas, kørekort, taxabevillinger, alkoholbevilling, løbende ydelser, engangsydelser, omstilling, vielser, mm.) Ungeporten (Unge år, uddannelsesvejledning mm.) Jobservice (A-team, virksomhedskonsulenter, Jobbutik, integration mm.) Vækstforumsekretariat (regional- og socialfondsansøgnin ger, regionale og kommunale erhvervsfremmemidler mm.) Team 1 Team 2 **Normering **Normering **Normering **Normering 0,0 ledelse/ 6 (5,7) **Normering 120 (116,64) + 24,27 1 leder på niveau 2 1 leder på niveau 3 6 ledere på niveau 4 1 gruppe (Vækstforumsekretariatet) refererer personalemæssigt direkte til Centerchefen *) Hele STU-området er takstfinansieret. Pt er der 47 elever a kr./år ~ 8,05 mio. kr. 15

16 Profilkort Teknik og Miljø Centrets hovedformål: Center for Teknik og Miljø har en central rolle i forvaltningen og udviklingen af det bornholmske samfund med en rig natur og attraktive bymiljøer og et stærkt erhvervsliv. Center for Teknik og Miljø har til formål at varetage og administrere love og bestemmelser indenfor teknik, miljø og byggeri rettet mod borgere og virksomheder. Centret er ansvarlig for det kommunale beredskab. Centrets myndigheds- og driftsopgaver: Centret varetager opgaver indenfor planlægning, sagsbehandling, tilsyn, tilladelser, godkendelser og håndhævelse på områder for planlægning, byggeri og boliger, veje og havne, natur og miljø og beredskabet. Af mere konkrete opgaver kan fremhæves følgende: Planlovsadministration, byggesagsbehandling, huslejenævn, vej- og havneanlæg, trafiksikkerhed og færdselsreguleringer, p-vagter, regulativer, planlægning vand, varme, klima og natur, natur- og miljøbeskyttelse, virksomhedstilsyn og - godkendelser, landbrug, skadedyrsbekæmpelse (myndighed), strande og badevand. Beredskabsopgaver, herunder brand- og redningsopgaver, beredskabsplanlægning, brandteknisk byggesagsbehandling samt brandsyn. Kommunale affaldsplaner og - takster. Myndighedstilknyttede driftsopgaver. Prioritering af anlægsprojekter (inkl. budgetter) til veje og havne, administration af flexboliger. Beredskabet og det frivillige beredskab herunder drift af køretøjer, brandhaner, vagtcentral og diverse materiel, eftersyn af brandmateriel og hjertestartere for BRK institutioner Eksterne interessenter/samarbejdspartnere: Beredskabsstyrelsen, forsyningsselskaber, Østkraft, Rønne Havn, Nexø Havn, boligselskaber, Vejdirektoratet, Naturstyrelsen Bornholm, erhvervslivet (herunder erhvervsorganisationer), BCB, by- og borgerforeninger, foreninger generelt og Bornholms Politi. Centrets profil: Centret består af 1 afdeling og 3 teams. Der er 1 leder på niveau 2, 1 leder på niveau 3 og 2 ledere på niveau 4. Centerchefen er selv leder af det ene team. Centret varetager myndighedsopgaver i forhold til tekniske, miljø-, natur- og planmæssige forhold. Dertil er knyttet få myndighedsrelaterede driftsopgaver. Centret varetager dertil myndighedsopgaver inden for affaldshåndtering og myndigheds- og driftsopgaver det kommunale beredskab. Fordelingen af årsværk i centret er således: Teknik- og miljøområdet ca. 60 årsværk Beredskab 5 årsværk + 1 medarbejder på fleksjobordning (15 timer/uge) Dertil kommer beredskabet, der beskæftiger 40 deltidsansatte brandfolk samt 40 frivillige. Centret refererer ledelsesmæssigt til økonomidirektøren og refererer politisk til Teknikog Miljøudvalget Snitflader til andre centre: Center for Ejendomme og Drift Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse (virksomhedskontakt) Sekretariatet (særligt planopgaverne) Centret består af: Teknik & Miljø (dele af) Vej & Park (p-vagter) 16

17 Teknik og Miljø Centerchef Beredskab (5 ÅV) + 48 deltidsbrandmænd og 40 frivillige Teknik og Miljø Plan og Byg Veje og Havne Natur og Miljø 0,0 ledelse I alt ca. 60 årsværk 17

18 Profilkort Center for Ejendomme og Drift Centrets hovedformål: Ejendomme og Drifts primære opgave er at være tværgående servicecenter for regionskommunens ni øvrige centre. Centrets hovedformål er at understøtte regionskommunens kerneopgaver i form af anlæg, ejendomme, madproduktion og anden drift af de fysiske faciliteter og omgivelser, og desuden at skabe basis for stordrift med henblik på at opnå den mest effektive udnyttelse af regionskommunens ressourcer, herunder muligheden for konkurrenceudsættelse af opgaverne. Det er også en af centrets opgaver at koordinere kørselsopgaverne i regionskommunen samt at forestå den offentlige bustransport. Endelig er et af centrets hovedformål at implementere regionskommunens ejendomsstrategi. Centrets myndigheds- og driftsopgaver: Ejendomsadministration inkl. boliggruppen, køb og salg af kommunens ejendomme, anlæg og bygherrefunktion, leje og forpagtning, ejendomsstrategi, fælles kørselskontor og patientbefordring, buskørsel, veje, stier og naturpleje (bestiller- og udføreropgaver), vintertjeneste, grønne områder, skadedyrsbekæmpelse, idrætsfaciliteter og -anlæg, entreprenørafdeling/materielgård, bygningsdrift og -vedligeholdelse inkl. haller, teknisk service, rengøring, storkøkkener, kantinedrift. Centrets profil: Centeret består af 3 afdelinger og 14 teams. Der er 1 leder på niveau 2, 2 ledere på niveau 3 og 13 ledere på niveau 4. Centret er regionskommunens primære driftscenter i forhold til drift af de fysiske faciliteter og omgivelser. Dertil kommer, at centret rummer administrationen af de fysiske faciliteter og omgivelserne. Centret beskæftiger 431 medarbejdere samt medarbejdere, der kommer fra BAT, Bornholms Idrætsområder og Teknik & Miljø. Centret er geografisk placeret på flere lokaliteter. Centret er refererer ledelsesmæssigt til økonomidirektøren og refererer politisk til Teknikog Miljøudvalget Eksterne interessenter/samarbejdspartnere: Foreninger, private erhvervsdrivende, håndværkere, entreprenører, maskinstationer, leverandører, råd og nævn, faglige organisationer, Østkraft og Vejdirektoratet Snitflader til andre centre: Alle centre Særlige snitflader til Skole, Kultur og Fritid, Ældre, Psykiatri og Handicap (befordring), Teknik og Miljø (myndighedsopgaver) samt Ældre (madproduktion politikker og kvalitetsstandarder godkendes af Social- og Sundhedsudvalget) Centret består af elementer fra: Økonomi og Analyse Vej & Park BRK Ejendomsservice Bornholms Idrætsområder Fritid og Kultur DeViKa Teknik & Miljø BAT 18

19 Center for Ejendomme og Drift Centerchef Vej, Park og Anlæg (134/139) 0,0 ledelse Ejendomsservice (ES+36,7/286) BAT Driftsplanlægning, Indkøb, lager og udbud 0 ledelse Bygningsafdeling inkl. køb og salg Drift (inkl. værksted) Idrætsområder og tværgående opgaver Natur, skov og grønne områder Devika (26/29) Trafikselskabsfunktion Miljø, tømrer, vejstriber og skilte Kantinedrift Kørselskontor Vejdrift Driftsafdeling, bygninger Maskiner og værksted Driftsafdeling, rengøring 19

20 Profilkort Økonomi og Personale Centrets hovedformål: Økonomi og Personale er primært servicecenter for fagcentrene og skal som led i denne opgave kunne levere ledelsesstøtte i fagcentrene. Den økonomiske administration vil primært blive varetaget centralt, men der vil være stor fokus på udvikling af styringsværktøj/ledelsesinformation i forhold til leverede ydelser og forbrug, så styringen kan varetages decentralt i centrene. Centrets drifts- og myndighedsopgaver: Budgetlægning, budgetproces, budgetopfølgning, økonomistyring, LIS, budgetvejledninger, controlling, refusioner, afstemning og aflæggelse af regnskab, regningsadministration og - betaling, udbetaling, bogføring, løn, personaleadministration, MED-systemet, arbejdsmiljø, risikostyring, forsikringer, opkrævning, kasse- og regnskabsregulativ, udbud og indkøb, personalejura, organisationsforhandlinger, aftale- og kontraktstyring for borgere i relation til private udførere. Centrets profil: Økonomi og Personale ledes af en centerchef. Centret har i udgangspunktet 0 ledere på niveau 3 3 ledere på niveau 4 Centret rummer xx årsværk, fordelt på xx personer Hovedopgaver: o Budget, ledelsesstøtte og økonomistyring o Regnskab og opkrævning o Udbud, indkøb og forsikringer o Personaleadministration og løn Eksterne interessenter/samarbejdspartnere: De faglige organisationer, KL, Indenrigsministeriet og andre ministerier, SKI og andre indkøbssamarbejder, leverandører, revisionen, pengeinstitutter, Særlige snitflader til andre centre: Alle øvrige centre vedrørende budget (beregninger og input ifm. budgetlægningen, budgetfremskrivninger, takstberegninger, detailbudgettering, vedligeholde budget i økonomisystem), budgetopfølgning (rapportering, dialog med centerchefer, afdelingsledere m.fl., detailopfølgning, controlling, budgetomplaceringer, dagsordner til politisk behandling), ledelsesstøtte (analyser med udgangspunkt i økonomi, ad hoc-opgaver vedr. økonomi, LIS, opfølgning på økonomi i reformer/lovændringer, økonomisk sagsbehandling, deltagelse i arbejdsgrupper m.v.), regnskab (aflæggelse af halvårsregnskab, årsregnskab inkl. anlægsaktiver og opgørelse af fysiske aktiver, afstemning af statuskonti, afstemning af modersystemer til Opus, afregning af moms, skat og bidrag, lønsum, kirkeskatter og tinglysningsafgifter, refusionshjemtagelse, mellemkommunale refusioner, projektregnskaber), bogføring (bogføring af fakturaer og udlæg til leverandører, omposteringer, herunder registrering af manuelle indbetalinger i Opus Debitor, salgsfakturaer), opkrævning (vedligeholdelse af Opus Debitor, betalingskontrol, rykkerkørsel, modregning samt vedligehold til videresendelse af restancer til SKAT (EFI), restanceforebyggelse), regningsadministration (herunder ejendomsskat), forsikring, indkøb, udbud, personaleadministration (indberetning af sygefravær og kørsel, refusioner, sygedagpenge, AKUT, kursusadministration, stillingsopslag), løn (lønforhandlinger, lokalaftaler), ansættelse og afskedigelser (tilgang, ændring, afgangsseddel) Centrets primære målgrupper: Ledere og medarbejdere i BRK, direktionen og kommunalbestyrelsen Centret refererer ledelsesmæssigt til økonomidirektøren og refererer politisk til Økonomi- og Planudvalget Centret er sammensat af elementer fra Økonomi og Analyse (undtagen køb/salg af ejendomme), Løn og Personale (undtagen HR og ledelsesudvikling), PAS (forsikringer samt udbud og indkøb). Desuden økonomifunktionerne og personaleadministrative opgaver fra Teknik & Miljø, Jobcenter Bornholm, Psykiatri og Handicap, Bornholms Plejehjem og -centre, Døgnplejen Bornholm, Bornholms Familiecenter, Borger og Sundhed, PAS, Regional Udvikling, Fritid og Kultur, Vej & Park, BAT, Borgercentret, Dagtilbud Bornholm, Social- og Sundhedssekretariatet, BRK Ejendomsservice samt børne- og skoleområdet 20

Centermodellen Profilkort og organisationsdiagrammer

Centermodellen Profilkort og organisationsdiagrammer Centermodellen Profilkort og organisationsdiagrammer Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Sekretariat Teknik og Miljø Ældre Direktion Ejendomme og Drift Sundhed Økonomi og Personale Psykiatri og Handicap

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetforlig 2012-2015

Budgetforlig 2012-2015 Budgetforlig - Børne - og Skoleudvalget E-02-01 D BSU Besparelse på bygningsdrift ved nedlæggelse af skoleafdelingerne i Klemensker og Bodilsker E-01-01 D BSU Observations og specialbørnehaven Mælkebøtten

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Bilag 2. Oversigt over centrenes hovedopgaver

Bilag 2. Oversigt over centrenes hovedopgaver Bilag 2. Oversigt over centrenes hovedopgaver Center Hovedopgaver Teknik- og Miljøcenter Naturbeskyttelse, pleje og -genopretning, vandløbsvedligeholdelse og -restaurering Jordhåndtering m.m., tilsyn og

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018 Bornholms Regionskommune Budget 2015-2018 Forslag nr Titel Udvalg Center BSU-04 Øgede driftsudgifter til IT i tilknytning til etablering af lærerarbejdspladser Børne- og Skoleudvalget 539 539 539 539 FKU-10

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Administrativ organisering 2 Staben Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen Budget Budgetchef

Læs mere

Beskrivelse af Bornholms Regionskommunes administrative organisation

Beskrivelse af Bornholms Regionskommunes administrative organisation Beskrivelse af Bornholms Regionskommunes administrative organisation pr. 1. august 2011 med senere administrative rettelser DOKUMENTNAVN Organisationsbeskrivelse LEDELSES- OG STYRINGSGRUNDLAG NR. 2.3.1

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE

NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE SEPTEMBER 2013 CENTER FOR DAGTILBUD Center for dagtilbud består af kommunale dagtilbud, dagpleje, specialgrupper,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetseminar 1 den 14. februar 2012 Referat af gruppedrøftelserne

Budgetseminar 1 den 14. februar 2012 Referat af gruppedrøftelserne Budgetseminar 1 den 14. februar 2012 Referat af gruppedrøftelserne Børne- og Skoleudvalgets område Dagpasning Strukturelle ændringer Langsigtet plan til økonomi Venter vi for længe med at lukke? inklusionspolitik

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ Offentlig-privat samarbejde om Park og Vej OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ September 2013 Dokument nr. 2013-6 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet:BDC Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Sagsbehandlingstider 2015

Sagsbehandlingstider 2015 Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Sekretariat og digitalisering 7 dage Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæringsering Sekretariat og digitali-

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet er en lederstilling på udviklings- og forretningsorienteret område. Udviklingschefen

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889039 Handleplaner 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Orientering om den videre proces og implementering

Orientering om den videre proces og implementering Dato: 14. december 2011 Brevid: 1556479 Orientering om den videre proces og implementering Når Regionsrådet har godkendt en ny organisationsmodel, der bygger på 5 sygehusledelser, skal direktionen igangsætte

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Projektmodel med forretningsledelse

Projektmodel med forretningsledelse Projektmodel med forretningsledelse Sundhed og beskæftigelse (Direktør) Børn og kultur (Direktør) Teknik og forsyning (Direktør) Service (stabschef) (Vicekommunaldirektør) Udvikling og planlægning (stabschef)

Læs mere

Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014

Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 10. juni 2013 Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 Dette oplæg indeholder 17 mål til handlingsplanen for 2014. Oplægget er udarbejdet ud fra de politiske tilbagemeldinger på budgetseminar

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid 2 Titel Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere