RES U LTATKO NTRAKT. FOR Forsvarsministeriets. Reg nskabsstyrelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RES U LTATKO NTRAKT. FOR Forsvarsministeriets. Reg nskabsstyrelse"

Transkript

1 RES U LTATKO NTRAKT 2015 FOR Forsvarsministeriets Reg nskabsstyrelse

2 Indledning Nærværende resultatkontrakt mellem Forsvarsministeriets departement og Forsvarsmini steriets Regnskabsstyreise indeholder Regnskabsstyrelsens resultatmål for januar 2006 blev Forsvarets Regnskabstjeneste etableret med den primære opgave at varetage den samlede regnskabsvirksomhed for Forsvaret, herunder udvikling, validering af data, varetagelse af kontrolopgaver. Med virkning fra 1. oktober 2014 er tjenesten overgået fra at indgå i Forsvaret til at blive etableret som en selvstændig styrelse i Forsvarsministeriets koncern. Styrelsen varetager - som koncernens administrative shared servicecenter - regnskabs opgaver for Forsvarsministeriet og underliggende styrelser og enheder, herunder bogføring, rejseafregning og fakturabehandling til styring af likviditet over udvikling af regnskabsmodel og regnskabssystemer samt finansiel controlling. Forsvarsministenets Regnskabsstyrelses mission er at optimere og sikre den samlede regnskabsvirksomhed til understøttelse af den forretningsmæssige udvikling i Forsvaret. Delle blandt andet gennem kontinuerlig udvikling af regnskabsmodel og systemer samt procesoptimering ud fra kendte Lean-principper. Styrelsen arbejder således strategisk med optimering af egne processer, såvel som kon cernens, med henblik på at frigøre ressourcer til yderligere udvikling samt varetagelse af flere finansielle og/eller administrative opgaver, ydelser, produkter, leverancer og services til styrelser og brugere inden for organisationens kompetenceområde. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse søger målrettet at friholde koncernens styrelser for administrative opgaver og påvirker kontinuerligt til en hensigtsmæssig adfærd og dispone ring af de økonomiske midler. I 2013 blev der iværksat et strategiprojekt, der målrettet og struktureret skal tilsikre Regn skabsstyrelsens evne til at: Effektivisere ressourceforbruget i nuværende kerneopgaver med 30% inden udgan gen af Løfte kvaliteten i den samlede opgaveportefølje ved Regnskabsstyrelsen, herunder de nye områder, som er pålagt fra Forsvarsministeriet (roller og autorisationsstyring, finansiel controlling, standardrapporter og regnskabsanalyser samt myndighedsspe cifik understøttelse af budgetprocessen). Skabe et ressource- og kompetencemæssigt råderum til at udvikle og varetage nye opgaver i relation til økonomistyringsstrategien, herunder opgaver der udmøntes af den kommende opgave- og ansvarsfordeling mellem Forsvarsministeriet, Regn skabsstyrelsen samt de øvrige styrelser på ministerområdet. Regnskabsstyrelsen skal således være i stand til at kunne agere som et effektivt admini stratm shared service center, der varetager en bredere opgaveportefølje og dermed frihol der den operative struktur og de øvrige styrelser for administrative opgaver. I 2

3 Regnskabsstyrelsens strategi frem mod 2016 er dermed en naturlig videreførelse og konti nuerlig del af Regnskabsstyrelsens proces- og optimeringsmæssige tilgang til opgaveløs ningerne. Regnskabsstyrelsen har til strategien etableret en understøttende KPI struktur, der tilsikrer databaserede opfølgnings- og handlemuligheder. ovenstående strategiske fokus- Resullatkravene for 2015 er opstillet med udgangspunkt i områder: effektivitet, kvalitet og opgavevaretagelse. Resultatkontrakten skal understøtte de politiske målsætninger inden for koncernen samt opgaverne, der er fastsat i Lov om Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. Derfor udgør resultatkontrakten et proaktivt og handlingsorienteret styringsredskab, hvor der er fo kus på, om de iværksatte aktiviteter realiseret de ønskede resultater inden for den afsatte økonomiske ramme. Endvidere skal resuftatkontrakten udgøre en væsentlig del af grundla get for en relevant ledelsesinformation til styrelseschefen og Forsvarsministeriet, med hen blik på, at den aktivitetsmæssige og økonomiske styring er tilrettelagt på betryggende vis og inden for de politisk fastsatte rammer. Resultatkontrakten er ikke udtømmende i forhold til Forsvarsministeriets Regnskabsstyrel ses samlede opgaveportefølje, men styringsområderne er fokusetet på de langsigtede stra tegiske fokusområder koblet til de strategiske udfordringer i Resultatkrav er udarbejdet med udgangspunkt i følgende fire opgavetyper: Effekt (nytteværdi af myndighedens kerneopgave) [E] Kvalitet (kvalitet ud fra faglige standarder) [K] Produktivitet (forholdet mellem omkostninger og produktion) [P] Aktivitet (output i form af fysiske mål, undersøgelser, analyser mv.) [A] Typen af resultatkrav er anført i parentes ved de enkelte resultatkrav. Vu rdenngen af resu ltatko ntraktens opfyldelse foretages halvårligt af Forsvarsministeriet, hvor der lægges vægt på, at de opstillede resultatkrav er realiseret i overensstemmelse med de ønskede resultater og inden for de afsatte økonomiske rammer. Til hvert resultatkrav er der indsat oplysninger om de afsatte økonomiske ressourcer, der indgår i resultatkontrakten. Disse oplysninger er for de flestes vedkommende hentet i For svarsministeriets samlede årsprogram. De eksterne krav til mål- og resultatstyring i staten er fastsat i Modemiseringsstyrelsens vej ledninger om Målbillede og Regeigrundlag af januar 2074 samt Rigsrevisionens generelle anbefalinger til mål- og resultatstyring. I efteråret 2014 har Finansministeriet offentliggjort en ny vejledning for mål- og resultatsty ring i staten Strategisk styring med resultater i fokus. Regnskabsstyrelsens strategiske stynngsgrundlag vil for 2016 vil blive udarbejdet med udgangspunkt i denne vejledning. 3

4 1. Effektivitet Som en del af Regnskabsstyrelsens strategi frem mod 2016 skal Regnskabsstyrelsen ska be øget effektivitet i løsningen af kerneopgavet. Dette skal ske gennem kontinuerlige for bedringer, mere effektive processer og bedre udnyttelse af ressourcerne. Denne strategi er endvidere i overensstemmelse med Regnskabsstyrelsens udvælgelse som Lean-fyrtårn. Mål Resultatkrav Opfyldelseskrav Forventeom I.1 Reduceret tids- Reg nskabsstyrelsen skal ef- Opfyldt: N 20 % Effektiviseringen forforbrug på alle ker- fektivisere kerneprocesserne, ventes at kunne redu neydelser i Regn- således at det samlede regi- Delvist opfyldt: cere lønsummen med skabsstyrelsen. strerede tidsforbrug på ker- 20 % >N 15 % Ca. 13,4 mio. kr., såle neydelserne reduceres med des at kerneproces 20 % i 2015 målt i forhold til Ikke opfyldt: N <15 % sene kan løses med opgjort baseline pr. en lønsum på ca. 53, mio. kr. [P] 1.2 Reduceret tids- Regnskabsstyrelsen skal ef- Opfyldt: N 20 %. Effektiviseringen forforbrug på processen fektivisere processen for fak- ventes at kunne redu for fakturabehandling turabehandling, således at Delvist opfyldt: cere lønsummen med antallet af bogførte fakturaer 20 % >N 15 % ca. 2,5 mio. kr., såle pt. årsværk forøges med 20 des at processen for % i 2015 målt i forhold til 0P Ikke opfyldt: fakturabehandling kan gjort baseline pt N <15 % løses med en lønsum på ca. 9,9 mio. kr. [P] 1.3 Reduceret tids- Regnskabsstyrelsen skal ef- Opfyldt: N 20 % Effektiviseringen forforbrug på processen fektivisere processen for rej- ventes at kunne redu for rejseafregning seafregning, således at an- Delvist opfyldt cere lønsummen med tallet af bogførte rejser pr. 20 % >N 15 % ca. 2,4 mio. kr., såle årsværk forøges med 20 % i des at processen for 2015 målt i forhold til opgjort Ikke opfyldt: N <15 % rejseafregning kan tø baselinepr ses med enlønsum på ca. 9,4 mio. kr. [P] 1.4 Reduceret tids- Regnskabsstyrelsen skal ef- Opfyldt: N 20 % Effektiviseringen forforbrug pä processen fektivisere processen for ventes at kunne redu for bogføring af bogføring af regnskabsbilag, Delvist opfyldt: cere lønsummen med regnskabsbilag således at antallet afbogfør- 20 % >N 15 % ca. 1,3 mio. kr., såle te regnskabsbilag pt. års- des at processen for værk forøges med 20 % i Ikke opfyldt: N <15 % bogføring af regn målt i forhold til opgjort skabsbilag kan løses baseline pt med en lønsum på ca. [P] 5,2 mio. kr.

5 2. Kvalitet Som en del at Regnskabsstyrelsens strategi frem mod 2016 skal Regnskabsstyrelsen løfte kvaliteten i den samlede opgaveportefølje ved Regnskabsstyrelsen, herunder de nye områ der som overdrages fra Forsvarsministeriets koncern. Dette skal udmøntes som højere kva litet gennem værdiskabelse og færre fejl, fokus på standarder og datavaliditet. Mål - Resultatkrav Opfyldelseskrav IF00fl 2.1 Regnskabssty- Rigsrevisionens påtegning af Opfyldt Kontrolhandlinger ved teisen skal tilsikre, at årsregnskabet for 2014 et Rigsrevisionens påtegning af rørende aflæggelse af årsregnskabet for uden forbehold. årsregnskabet er uden for- årsregnskab/periodeden tidligere For- behold. regnskaber forventes svarskommando af- pq at kunne udføres med lægges uden forbe- Ikke opfyldt: en lønsum på ca. 3,5 hold fra Rigsrevisio- Rigsrevisionens påtegning af mio. kr. nen årsregnskabet er med forbe hold. 2.2 Regnskabssty- Forsvarsministeriets Interne Opfyldt: Konceptet forventes a teisen skal tilsikre, at Revisions vurdering af kon- Forsvarsministeriets Interne kunne færdigudvikles konceptet for den ceptet og opsætningen opnår Revisions vurdering af kon- og opsættes med en myndighedsvise del vurderingen tilfredsstillende ceptet og opsætningen for lønsum på Ca. 3,3 af standardiseret fi- i den myndighedsvise del af mio. kr. nansiel controlling standardiseret finansiel udvikles og opsæftes [K] controlling er tilfredsstillende, som Best Practice, eller meget tilfredsstillende. således der kan op nås et kvantftativt og kvalitatm niveau i Ikke opfyldt den standardiserede Forsvarsministeriets Interne finansielle controlung. Revisions vurdering af køn ceptet og opsætn ingen for den myndighedsvise del af standardiseret finansiel controlling er ikke helt til fredsstillende eller ikke til fredsstillende.

6 , Mål Resultatkrav Opfyldelseskrav Forventede omkostninger 2.3 Regnskabssty- Forsvarsministeriets Interne Opfyldt Controlling af de tildel teisen skal udføre fi- Revisions vurdering af udfø- Forsvarsministeriets Interne te rammer inden for nansiel controlling af teisen opnår vurderingen til- Revisions vurdering af udfa- internationale operati de tildelte rammer fredsstillende teisen affinansiel contrailing anet forventes at kuninden for internatioaf de tildelte rammer inden ne udføres med en nale operationer, så- CK] lønsum på Ca. 0,2 for internationale operationer ledes det tilsikres, at mio. kr. disse er af tilstrække er tilfredsstillende, eller me get tilfredsstillende. lig kvalitet og udarbejdes efter gælden de retningslinjer. I lende Ikke opfyldt: Forsvarsministeriets Interne Revisions vurdering af udfø relsen af finansiel controlling af de tildelte rammer inden for internationale operationer er eller ikke helt tilfredsstil eller ikke tilfredsstil lende. 2.4 Regnskabssty- Der gennemføres en kunde- Opfyldt: Forberedelse, afhol teisen skal via ud- tilftedshedsundersøgelse, N 90 % af kursisterne giver delse og evaluering af dannelseme inden hvor mindst 90 % af DeMars- bedømmelsen tiffredsstlllen- uddannelsesområdet for regnskab i De- kursisterne vurderer deres de eller bedre. forventes at kunne ud- Mars bibringe kursi- faglige udbytte som tilfreds- føres med en lønsum steme brugbar faglig stiliende eller bedre i Ikke opfyldt: på Ca. 2,3 mio. kr. viden og færdigheder N< 90 % af kursisterne givet i forhold til de opera- bedømmelsen tilfredsstillen tive myndigheder og de eller bedre. enheders opgaveløsning. 6 I 4

7 3. Opgavevaretagelse Som en del af Regnskabsstyrelsens strategi frem mod 2016 og en øget anvendelse af sha red services i Forsvarsministeriets koncern, skal Regnskabsstyrelsen kunne udvikle og va retage nye konkretiserede opgaver efter godkendelse fra Forsvarsministeriet, hvis de løses kvalitativt bedst eller kvantitativt billigst ved Regnskabsstyrelsen, og dermed til gavn for Forsvarsministeriets samlede område. Mål Resultatkrav Opfyldelseskrav FOeom 3.1 Effektiv udnyttet- Regnskabsstyrelsen forven- Opfyldt: Nye kerneopgaver se af Forsvarets ad- ter at løse nye kemeopgaver, N 1 0 medarbejdere. forventes at kunne ud ministrative Shared hvortil der anvendes og tegl- føres med en lønsum Service Center skal streres et arbejdstldsmæssigt Ikke opfyldt: på Ca. 4,0 mio. kt. være forøget i ressourceforbrug svarende til N <10 medarbejdere. 10 medarbejdere (P1 E T

8 4. Tværgående mål Prognosesikkerhed Prognosesikkerhed er et væsentligt element i en effektiv økonomisk styring. Rettidig infor mation om udsving er forudsætningen for, at der kan nå at ske en omprioritering i det igangværende år. Det er således vigtigt, at et eventuelt mindreforbrug på et område identi ficeres så tidligt i året som muligt, da det vil give større mulighed for at nyttiggøre ressour cerne andre steder i Forsvarsministeriets koncern på relevante opgaver!projekter. Omvendt er det også af stor vigtighed, at forventede merforbrug identificeres i tide til, at der kan iværksættes korrigerende handlinger, således at Forsvarsministeriets koncern til enhver tid kan holdes sig inden for de udmeldt budgetlofter. Det er Forsvarsministeriets forventning, at afvigelser mellem grundbudget og prognoser bli ver præcise ved hjælp af en planlægning af aktiviteter og økonomiske afløb, der bidrager til en sikker styring af økonomien. Mål Resultatkrav Opfyldelseskrav Fo;ern 4.1 Styrket progno- Den kvartalvise amgelse for Opfyldt, hvis amgelsen hol sesikkerhed grundbudget(1. kvartal) og des inden for 5 pct. i alle de løbende prognoser (2.4. kvartaler. kvartal) i styrelsens bidrag til udgiftsopfølgninger skal mi- Delvis opfyldt, hvis amgelsen nimeres. i maksimalt et kvartal over stiger 5 pct, [K Ikke opfyldt, hvis afvigelsen i mere end to kvartaler over stiger 5 pct. 8

9 Lønudvikling HR strategiens delstrategi 3 Løn- & ansættelsesstrategien består blandt andet af mål sætningerne for decentral løndannelse (ny løn). Løn skal fungere som et aktivt ledelses værktøj, så Forsvaret kan rekruttere og fastholde medarbejdere med de rette kvalifikationer og kompetencer, mens forbruget af lønsum samtidig effektiviseres. Inden for den flerånge budgetramme, er den enkelte styrelse selv ansvarlig for at fastlægge beløbet til decentral løndannelse, herunder til hvor mange og til hvem midlerne skal anvendes. Styrelsens ansvar er at sikre en ansvarlig lønudvikling, der ikke overstiger Iønudvïklingen i staten, og at midlerne anvendes prioriteret i forhold til målene om rekwftering og fastholdelse. Dermed vil Forsvarsministenets område være i ling både lokalt og på koncernniveau. balance med den samfundsmæssige udvik pmål Resultatkrav Opfyldelseskrav Forventede omkost ninger 4.2 Rekruttering og fast- Forsvarsministeriets Regn- Opfyldt, hvis løn- Ingen holdelse af kompetente skabsstyrelses lønudvikling i udviklingen i 4. medarbejdere og effektivt fast løn overstiger ikke sta- kvartal 2015 sta forbrug af lønsummen. tens lønudvikling. tens lønudvikling. (IC] Ellers ikke opfyldt. Det præcise begreb er Samlet løn Fast opgjort i simpelt gennemsnit som består af basisløn, kvalifikations- og funktionstillæg, som udbetales løbende hver måned samt pensionsbidrag og er defineret af MndRmirincIstvrelsen. Lønudviklingen i staten opgøres ved anvendelse af Modemiseringsstyrelsens

10 Trivsel Psykisk arbejdsmiljø er udpeget som et nationalt indsatsområde i regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til år 2020 samt i Forsvarsministeriets arbejdsmiljøstrategi samt i Forsvarsministeriets arbejdsmiljøstrategi. Som del af den samlede arbejdsmiljøindsats arbejder Forsvarsministeriet inden for psykisk arbejdsmiljø målrettet med trivsel. Indsatsen skal medvirke til at gøre koncernen til en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og oplever, at der er sammenhæng mellem krav, vilkår og kompetencer. Social kapital i form af tillid, retfærdighed og samarbejde er centrale begreber i dette arbejde. Trivsel blandt medarbejdere og en organisation med høj social kapital bidrager positivt til udvikling og opgaveløsning, og forventes at have et lavere sygefravær. Mål Resultatkrav Opfyldelses-krav Forvefltede om- 4.3 Regnskabsstyrelsen skal Regnskabsstyrelsen skal Regnskabsstyrelsen Ingen være en attraktiv og velfunge- fastholde sin sociale kapital i opnår 9,5 point i social rende arbejdsplads med en 2015 på det højeste niveau i kapital i den seneste høj social kapital. forhold til opgørelserne fra gennemførte HR må og ung i Ellers [E] DeMst opfyldt ved 9,3-9,4. ikke opfyldt 4.4 Regnskabsstyrelsen skal Regnskabsstyrelsen skal fort- Opfyldt ved reduktion være en attraktiv og velfunge- sætte den positive tendens af det gennemsnitlige rende arbejdsplads med et inden for nedbringelse af korttidssygefravær lavt korifidssygefravær. korttidssygefravær. med 2 i forhold til Delvist opfyldt ved en fastholdelse på ni veauet fra [KJ Ellers ikke opfyldt.

11 7 Påtegning Resultatkontrakten gælder for perioden 1. januar 2015 til 31. december Der vil være mulighed for at genforhandle kontrakten i løbet af året eller at genforhandle de le af kontrakten, såfremt der sker en væsentlig ændring i det grundlag, hvorpå kontrakten er udarbejdet. Resultatkontrakten aftapporteres dels i midtvejsrapporten og dels i årsrapporten. Såfremt et eller flere af resultatkravene ikke er opfyldt - eller ikke forventes opfyldt - suppleres der med en anigeforklaring ved afrapporteringen. For Forsvarsministeriets departement: For Forsvarsministeriet Regnskabsstyrelse: Dato:/ december 2014 Dato: /5december 2014 Lars Johan Findsen departementschef styrisesdirektør 11

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål KOMPETENCESTRATEGI 2. juni 2009 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i forhold til Forsvarsministeriets departements opgaveløsning. Det er afgørende at have

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

RESULTAT KONT RAKT FOR. Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse

RESULTAT KONT RAKT FOR. Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse RESULTAT KONT RAKT 2015 FOR Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse Indledning Nærværende resultatkontrakt mellem Forsvarsministeriets departement og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse indeholder

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets økonomistyring. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets økonomistyring. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets økonomistyring April 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets økonomistyring (beretning nr. 8/2010) 10. april 2014

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon

Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon INDHOLDSFORTEGNELSE i INDLEDNING 3 2 MISSION OG VISION 3 3 MÅL- OG RESULTATPLAN 3 3.1 STRATEGISKE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Evaluering af statslige evalueringer

Evaluering af statslige evalueringer Evaluering af statslige evalueringer Agenda Baggrund Undersøgelse af statslige evalueringer Effektundersøgelser Nogle eksempler Aktuelle udfordringer hvor er vi på vej hen? 2 Revisionsordningen i Danmark

Læs mere

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati.

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati. N O TAT Fri og forenklet lokal løndannelse Den 7. juni 2011 Ref CVH/JAI Indhold Fri og forenklet lokal løndannelse... 1 1. Udfordringer... 2 2. Løsninger... 3 2.1. Anvend lokal løn!... 3 2.2. Brug løn

Læs mere

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014 Fokuseret tilsyn og styring September 2014 Koncernstyring Rammer for tilsyn og styring Krav om tilsyn og styring Dimensioner i tilsyn og styring Performance Fremadrettet sikring og udvikling af institutionernes

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker Tradiums bestyrelse er skolens øverste ledelse. Bestyrelsens rolle og betydning som styrende organ er i

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Lønpolitik. (intern forretningsgang, senest ændret i 2012)

Lønpolitik. (intern forretningsgang, senest ændret i 2012) Lønpolitik (intern forretningsgang, senest ændret i 2012) Passende aflønning For koncernens lønpolitik er visionen, at leder og medarbejder har en fælles forståelse og accept af rimeligheden i lønniveauet.

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Strategi for Hovedudvalget 2015-2016. Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr.

Strategi for Hovedudvalget 2015-2016. Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr. Strategi for Hovedudvalget 2015-2016 Forfatter: Hovedudvalget Revideret den 08-01-2015 Dokument nr. 480-2014-972675 Sags nr. 480-2014-133271 Indhold 1. Forord... 2 1.1. Strategisk planlægning af arbejdet

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Post NPM - Performance Management og ledelsesinformation i mellemstore kommuner. En rejse mod outputstyring - Væk med snik snak og ind med hårde data

Post NPM - Performance Management og ledelsesinformation i mellemstore kommuner. En rejse mod outputstyring - Væk med snik snak og ind med hårde data Post NPM - Performance Management og ledelsesinformation i mellemstore kommuner En rejse mod outputstyring - Væk med snik snak og ind med hårde data Furesø Kommune og SAS Institute A/S i Offentlig Privat

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Perspektivering af offentlig styring

Perspektivering af offentlig styring Perspektivering af offentlig styring StyringsAgenda 18. september 2014 Peter Stensgaard Mørch Indholdet i perspektiveringen 1. De økonomiske og samfundsmæssige rammer 2. Implementering af reformer 3. Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN K E R N E O P G AV E N O G DET P S YKISKE AR B E J D S M I L J Ø 2 4. M A RT S, 2 0 1 5 O L E H. S Ø R E N S E N, A A L B O R G U N I V E R S I T E T, I N

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Overblik - her er vi nu Step 1 Afholdelse af kick off d. 21.maj 2013 Step 2 Emner og aktiviteter udvikles og planlægges på baggrund af tilbagemeldinger

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Strategi for økonomisk tilsyn

Strategi for økonomisk tilsyn Strategi for økonomisk tilsyn Indhold 1 Indledning 1 2 Rammerne for det økonomiske tilsyn 2 3 Formål med det økonomiske tilsyn 3 4 Metoder i tilsynet 4 4.1. Risikobaseret tilsyn 4 4.2. Tematisk tilsyn

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A501/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A501/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A501/07 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Danmarks Eksportråd (beretning nr. 8/03) I. Indledning 1. Jeg orienterede statsrevisorerne

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 5 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold Mittarfeqarfiit Organisation struktur & ansvarsforhold Indholdsfortegnelse Driftens øverste struktur:... 2 Adm. Direktør:... 2 Driftsdirektøren:... 2 Kvalitetschefen... 3 Lufthavnens organisation... 4

Læs mere

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Foto: Thomas Hommelgaard 2 FORORD Region Hovedstaden er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet samt et sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere