RES U LTATKO NTRAKT. FOR Forsvarsministeriets. Reg nskabsstyrelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RES U LTATKO NTRAKT. FOR Forsvarsministeriets. Reg nskabsstyrelse"

Transkript

1 RES U LTATKO NTRAKT 2015 FOR Forsvarsministeriets Reg nskabsstyrelse

2 Indledning Nærværende resultatkontrakt mellem Forsvarsministeriets departement og Forsvarsmini steriets Regnskabsstyreise indeholder Regnskabsstyrelsens resultatmål for januar 2006 blev Forsvarets Regnskabstjeneste etableret med den primære opgave at varetage den samlede regnskabsvirksomhed for Forsvaret, herunder udvikling, validering af data, varetagelse af kontrolopgaver. Med virkning fra 1. oktober 2014 er tjenesten overgået fra at indgå i Forsvaret til at blive etableret som en selvstændig styrelse i Forsvarsministeriets koncern. Styrelsen varetager - som koncernens administrative shared servicecenter - regnskabs opgaver for Forsvarsministeriet og underliggende styrelser og enheder, herunder bogføring, rejseafregning og fakturabehandling til styring af likviditet over udvikling af regnskabsmodel og regnskabssystemer samt finansiel controlling. Forsvarsministenets Regnskabsstyrelses mission er at optimere og sikre den samlede regnskabsvirksomhed til understøttelse af den forretningsmæssige udvikling i Forsvaret. Delle blandt andet gennem kontinuerlig udvikling af regnskabsmodel og systemer samt procesoptimering ud fra kendte Lean-principper. Styrelsen arbejder således strategisk med optimering af egne processer, såvel som kon cernens, med henblik på at frigøre ressourcer til yderligere udvikling samt varetagelse af flere finansielle og/eller administrative opgaver, ydelser, produkter, leverancer og services til styrelser og brugere inden for organisationens kompetenceområde. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse søger målrettet at friholde koncernens styrelser for administrative opgaver og påvirker kontinuerligt til en hensigtsmæssig adfærd og dispone ring af de økonomiske midler. I 2013 blev der iværksat et strategiprojekt, der målrettet og struktureret skal tilsikre Regn skabsstyrelsens evne til at: Effektivisere ressourceforbruget i nuværende kerneopgaver med 30% inden udgan gen af Løfte kvaliteten i den samlede opgaveportefølje ved Regnskabsstyrelsen, herunder de nye områder, som er pålagt fra Forsvarsministeriet (roller og autorisationsstyring, finansiel controlling, standardrapporter og regnskabsanalyser samt myndighedsspe cifik understøttelse af budgetprocessen). Skabe et ressource- og kompetencemæssigt råderum til at udvikle og varetage nye opgaver i relation til økonomistyringsstrategien, herunder opgaver der udmøntes af den kommende opgave- og ansvarsfordeling mellem Forsvarsministeriet, Regn skabsstyrelsen samt de øvrige styrelser på ministerområdet. Regnskabsstyrelsen skal således være i stand til at kunne agere som et effektivt admini stratm shared service center, der varetager en bredere opgaveportefølje og dermed frihol der den operative struktur og de øvrige styrelser for administrative opgaver. I 2

3 Regnskabsstyrelsens strategi frem mod 2016 er dermed en naturlig videreførelse og konti nuerlig del af Regnskabsstyrelsens proces- og optimeringsmæssige tilgang til opgaveløs ningerne. Regnskabsstyrelsen har til strategien etableret en understøttende KPI struktur, der tilsikrer databaserede opfølgnings- og handlemuligheder. ovenstående strategiske fokus- Resullatkravene for 2015 er opstillet med udgangspunkt i områder: effektivitet, kvalitet og opgavevaretagelse. Resultatkontrakten skal understøtte de politiske målsætninger inden for koncernen samt opgaverne, der er fastsat i Lov om Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. Derfor udgør resultatkontrakten et proaktivt og handlingsorienteret styringsredskab, hvor der er fo kus på, om de iværksatte aktiviteter realiseret de ønskede resultater inden for den afsatte økonomiske ramme. Endvidere skal resuftatkontrakten udgøre en væsentlig del af grundla get for en relevant ledelsesinformation til styrelseschefen og Forsvarsministeriet, med hen blik på, at den aktivitetsmæssige og økonomiske styring er tilrettelagt på betryggende vis og inden for de politisk fastsatte rammer. Resultatkontrakten er ikke udtømmende i forhold til Forsvarsministeriets Regnskabsstyrel ses samlede opgaveportefølje, men styringsområderne er fokusetet på de langsigtede stra tegiske fokusområder koblet til de strategiske udfordringer i Resultatkrav er udarbejdet med udgangspunkt i følgende fire opgavetyper: Effekt (nytteværdi af myndighedens kerneopgave) [E] Kvalitet (kvalitet ud fra faglige standarder) [K] Produktivitet (forholdet mellem omkostninger og produktion) [P] Aktivitet (output i form af fysiske mål, undersøgelser, analyser mv.) [A] Typen af resultatkrav er anført i parentes ved de enkelte resultatkrav. Vu rdenngen af resu ltatko ntraktens opfyldelse foretages halvårligt af Forsvarsministeriet, hvor der lægges vægt på, at de opstillede resultatkrav er realiseret i overensstemmelse med de ønskede resultater og inden for de afsatte økonomiske rammer. Til hvert resultatkrav er der indsat oplysninger om de afsatte økonomiske ressourcer, der indgår i resultatkontrakten. Disse oplysninger er for de flestes vedkommende hentet i For svarsministeriets samlede årsprogram. De eksterne krav til mål- og resultatstyring i staten er fastsat i Modemiseringsstyrelsens vej ledninger om Målbillede og Regeigrundlag af januar 2074 samt Rigsrevisionens generelle anbefalinger til mål- og resultatstyring. I efteråret 2014 har Finansministeriet offentliggjort en ny vejledning for mål- og resultatsty ring i staten Strategisk styring med resultater i fokus. Regnskabsstyrelsens strategiske stynngsgrundlag vil for 2016 vil blive udarbejdet med udgangspunkt i denne vejledning. 3

4 1. Effektivitet Som en del af Regnskabsstyrelsens strategi frem mod 2016 skal Regnskabsstyrelsen ska be øget effektivitet i løsningen af kerneopgavet. Dette skal ske gennem kontinuerlige for bedringer, mere effektive processer og bedre udnyttelse af ressourcerne. Denne strategi er endvidere i overensstemmelse med Regnskabsstyrelsens udvælgelse som Lean-fyrtårn. Mål Resultatkrav Opfyldelseskrav Forventeom I.1 Reduceret tids- Reg nskabsstyrelsen skal ef- Opfyldt: N 20 % Effektiviseringen forforbrug på alle ker- fektivisere kerneprocesserne, ventes at kunne redu neydelser i Regn- således at det samlede regi- Delvist opfyldt: cere lønsummen med skabsstyrelsen. strerede tidsforbrug på ker- 20 % >N 15 % Ca. 13,4 mio. kr., såle neydelserne reduceres med des at kerneproces 20 % i 2015 målt i forhold til Ikke opfyldt: N <15 % sene kan løses med opgjort baseline pr. en lønsum på ca. 53, mio. kr. [P] 1.2 Reduceret tids- Regnskabsstyrelsen skal ef- Opfyldt: N 20 %. Effektiviseringen forforbrug på processen fektivisere processen for fak- ventes at kunne redu for fakturabehandling turabehandling, således at Delvist opfyldt: cere lønsummen med antallet af bogførte fakturaer 20 % >N 15 % ca. 2,5 mio. kr., såle pt. årsværk forøges med 20 des at processen for % i 2015 målt i forhold til 0P Ikke opfyldt: fakturabehandling kan gjort baseline pt N <15 % løses med en lønsum på ca. 9,9 mio. kr. [P] 1.3 Reduceret tids- Regnskabsstyrelsen skal ef- Opfyldt: N 20 % Effektiviseringen forforbrug på processen fektivisere processen for rej- ventes at kunne redu for rejseafregning seafregning, således at an- Delvist opfyldt cere lønsummen med tallet af bogførte rejser pr. 20 % >N 15 % ca. 2,4 mio. kr., såle årsværk forøges med 20 % i des at processen for 2015 målt i forhold til opgjort Ikke opfyldt: N <15 % rejseafregning kan tø baselinepr ses med enlønsum på ca. 9,4 mio. kr. [P] 1.4 Reduceret tids- Regnskabsstyrelsen skal ef- Opfyldt: N 20 % Effektiviseringen forforbrug pä processen fektivisere processen for ventes at kunne redu for bogføring af bogføring af regnskabsbilag, Delvist opfyldt: cere lønsummen med regnskabsbilag således at antallet afbogfør- 20 % >N 15 % ca. 1,3 mio. kr., såle te regnskabsbilag pt. års- des at processen for værk forøges med 20 % i Ikke opfyldt: N <15 % bogføring af regn målt i forhold til opgjort skabsbilag kan løses baseline pt med en lønsum på ca. [P] 5,2 mio. kr.

5 2. Kvalitet Som en del at Regnskabsstyrelsens strategi frem mod 2016 skal Regnskabsstyrelsen løfte kvaliteten i den samlede opgaveportefølje ved Regnskabsstyrelsen, herunder de nye områ der som overdrages fra Forsvarsministeriets koncern. Dette skal udmøntes som højere kva litet gennem værdiskabelse og færre fejl, fokus på standarder og datavaliditet. Mål - Resultatkrav Opfyldelseskrav IF00fl 2.1 Regnskabssty- Rigsrevisionens påtegning af Opfyldt Kontrolhandlinger ved teisen skal tilsikre, at årsregnskabet for 2014 et Rigsrevisionens påtegning af rørende aflæggelse af årsregnskabet for uden forbehold. årsregnskabet er uden for- årsregnskab/periodeden tidligere For- behold. regnskaber forventes svarskommando af- pq at kunne udføres med lægges uden forbe- Ikke opfyldt: en lønsum på ca. 3,5 hold fra Rigsrevisio- Rigsrevisionens påtegning af mio. kr. nen årsregnskabet er med forbe hold. 2.2 Regnskabssty- Forsvarsministeriets Interne Opfyldt: Konceptet forventes a teisen skal tilsikre, at Revisions vurdering af kon- Forsvarsministeriets Interne kunne færdigudvikles konceptet for den ceptet og opsætningen opnår Revisions vurdering af kon- og opsættes med en myndighedsvise del vurderingen tilfredsstillende ceptet og opsætningen for lønsum på Ca. 3,3 af standardiseret fi- i den myndighedsvise del af mio. kr. nansiel controlling standardiseret finansiel udvikles og opsæftes [K] controlling er tilfredsstillende, som Best Practice, eller meget tilfredsstillende. således der kan op nås et kvantftativt og kvalitatm niveau i Ikke opfyldt den standardiserede Forsvarsministeriets Interne finansielle controlung. Revisions vurdering af køn ceptet og opsætn ingen for den myndighedsvise del af standardiseret finansiel controlling er ikke helt til fredsstillende eller ikke til fredsstillende.

6 , Mål Resultatkrav Opfyldelseskrav Forventede omkostninger 2.3 Regnskabssty- Forsvarsministeriets Interne Opfyldt Controlling af de tildel teisen skal udføre fi- Revisions vurdering af udfø- Forsvarsministeriets Interne te rammer inden for nansiel controlling af teisen opnår vurderingen til- Revisions vurdering af udfa- internationale operati de tildelte rammer fredsstillende teisen affinansiel contrailing anet forventes at kuninden for internatioaf de tildelte rammer inden ne udføres med en nale operationer, så- CK] lønsum på Ca. 0,2 for internationale operationer ledes det tilsikres, at mio. kr. disse er af tilstrække er tilfredsstillende, eller me get tilfredsstillende. lig kvalitet og udarbejdes efter gælden de retningslinjer. I lende Ikke opfyldt: Forsvarsministeriets Interne Revisions vurdering af udfø relsen af finansiel controlling af de tildelte rammer inden for internationale operationer er eller ikke helt tilfredsstil eller ikke tilfredsstil lende. 2.4 Regnskabssty- Der gennemføres en kunde- Opfyldt: Forberedelse, afhol teisen skal via ud- tilftedshedsundersøgelse, N 90 % af kursisterne giver delse og evaluering af dannelseme inden hvor mindst 90 % af DeMars- bedømmelsen tiffredsstlllen- uddannelsesområdet for regnskab i De- kursisterne vurderer deres de eller bedre. forventes at kunne ud- Mars bibringe kursi- faglige udbytte som tilfreds- føres med en lønsum steme brugbar faglig stiliende eller bedre i Ikke opfyldt: på Ca. 2,3 mio. kr. viden og færdigheder N< 90 % af kursisterne givet i forhold til de opera- bedømmelsen tilfredsstillen tive myndigheder og de eller bedre. enheders opgaveløsning. 6 I 4

7 3. Opgavevaretagelse Som en del af Regnskabsstyrelsens strategi frem mod 2016 og en øget anvendelse af sha red services i Forsvarsministeriets koncern, skal Regnskabsstyrelsen kunne udvikle og va retage nye konkretiserede opgaver efter godkendelse fra Forsvarsministeriet, hvis de løses kvalitativt bedst eller kvantitativt billigst ved Regnskabsstyrelsen, og dermed til gavn for Forsvarsministeriets samlede område. Mål Resultatkrav Opfyldelseskrav FOeom 3.1 Effektiv udnyttet- Regnskabsstyrelsen forven- Opfyldt: Nye kerneopgaver se af Forsvarets ad- ter at løse nye kemeopgaver, N 1 0 medarbejdere. forventes at kunne ud ministrative Shared hvortil der anvendes og tegl- føres med en lønsum Service Center skal streres et arbejdstldsmæssigt Ikke opfyldt: på Ca. 4,0 mio. kt. være forøget i ressourceforbrug svarende til N <10 medarbejdere. 10 medarbejdere (P1 E T

8 4. Tværgående mål Prognosesikkerhed Prognosesikkerhed er et væsentligt element i en effektiv økonomisk styring. Rettidig infor mation om udsving er forudsætningen for, at der kan nå at ske en omprioritering i det igangværende år. Det er således vigtigt, at et eventuelt mindreforbrug på et område identi ficeres så tidligt i året som muligt, da det vil give større mulighed for at nyttiggøre ressour cerne andre steder i Forsvarsministeriets koncern på relevante opgaver!projekter. Omvendt er det også af stor vigtighed, at forventede merforbrug identificeres i tide til, at der kan iværksættes korrigerende handlinger, således at Forsvarsministeriets koncern til enhver tid kan holdes sig inden for de udmeldt budgetlofter. Det er Forsvarsministeriets forventning, at afvigelser mellem grundbudget og prognoser bli ver præcise ved hjælp af en planlægning af aktiviteter og økonomiske afløb, der bidrager til en sikker styring af økonomien. Mål Resultatkrav Opfyldelseskrav Fo;ern 4.1 Styrket progno- Den kvartalvise amgelse for Opfyldt, hvis amgelsen hol sesikkerhed grundbudget(1. kvartal) og des inden for 5 pct. i alle de løbende prognoser (2.4. kvartaler. kvartal) i styrelsens bidrag til udgiftsopfølgninger skal mi- Delvis opfyldt, hvis amgelsen nimeres. i maksimalt et kvartal over stiger 5 pct, [K Ikke opfyldt, hvis afvigelsen i mere end to kvartaler over stiger 5 pct. 8

9 Lønudvikling HR strategiens delstrategi 3 Løn- & ansættelsesstrategien består blandt andet af mål sætningerne for decentral løndannelse (ny løn). Løn skal fungere som et aktivt ledelses værktøj, så Forsvaret kan rekruttere og fastholde medarbejdere med de rette kvalifikationer og kompetencer, mens forbruget af lønsum samtidig effektiviseres. Inden for den flerånge budgetramme, er den enkelte styrelse selv ansvarlig for at fastlægge beløbet til decentral løndannelse, herunder til hvor mange og til hvem midlerne skal anvendes. Styrelsens ansvar er at sikre en ansvarlig lønudvikling, der ikke overstiger Iønudvïklingen i staten, og at midlerne anvendes prioriteret i forhold til målene om rekwftering og fastholdelse. Dermed vil Forsvarsministenets område være i ling både lokalt og på koncernniveau. balance med den samfundsmæssige udvik pmål Resultatkrav Opfyldelseskrav Forventede omkost ninger 4.2 Rekruttering og fast- Forsvarsministeriets Regn- Opfyldt, hvis løn- Ingen holdelse af kompetente skabsstyrelses lønudvikling i udviklingen i 4. medarbejdere og effektivt fast løn overstiger ikke sta- kvartal 2015 sta forbrug af lønsummen. tens lønudvikling. tens lønudvikling. (IC] Ellers ikke opfyldt. Det præcise begreb er Samlet løn Fast opgjort i simpelt gennemsnit som består af basisløn, kvalifikations- og funktionstillæg, som udbetales løbende hver måned samt pensionsbidrag og er defineret af MndRmirincIstvrelsen. Lønudviklingen i staten opgøres ved anvendelse af Modemiseringsstyrelsens

10 Trivsel Psykisk arbejdsmiljø er udpeget som et nationalt indsatsområde i regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til år 2020 samt i Forsvarsministeriets arbejdsmiljøstrategi samt i Forsvarsministeriets arbejdsmiljøstrategi. Som del af den samlede arbejdsmiljøindsats arbejder Forsvarsministeriet inden for psykisk arbejdsmiljø målrettet med trivsel. Indsatsen skal medvirke til at gøre koncernen til en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og oplever, at der er sammenhæng mellem krav, vilkår og kompetencer. Social kapital i form af tillid, retfærdighed og samarbejde er centrale begreber i dette arbejde. Trivsel blandt medarbejdere og en organisation med høj social kapital bidrager positivt til udvikling og opgaveløsning, og forventes at have et lavere sygefravær. Mål Resultatkrav Opfyldelses-krav Forvefltede om- 4.3 Regnskabsstyrelsen skal Regnskabsstyrelsen skal Regnskabsstyrelsen Ingen være en attraktiv og velfunge- fastholde sin sociale kapital i opnår 9,5 point i social rende arbejdsplads med en 2015 på det højeste niveau i kapital i den seneste høj social kapital. forhold til opgørelserne fra gennemførte HR må og ung i Ellers [E] DeMst opfyldt ved 9,3-9,4. ikke opfyldt 4.4 Regnskabsstyrelsen skal Regnskabsstyrelsen skal fort- Opfyldt ved reduktion være en attraktiv og velfunge- sætte den positive tendens af det gennemsnitlige rende arbejdsplads med et inden for nedbringelse af korttidssygefravær lavt korifidssygefravær. korttidssygefravær. med 2 i forhold til Delvist opfyldt ved en fastholdelse på ni veauet fra [KJ Ellers ikke opfyldt.

11 7 Påtegning Resultatkontrakten gælder for perioden 1. januar 2015 til 31. december Der vil være mulighed for at genforhandle kontrakten i løbet af året eller at genforhandle de le af kontrakten, såfremt der sker en væsentlig ændring i det grundlag, hvorpå kontrakten er udarbejdet. Resultatkontrakten aftapporteres dels i midtvejsrapporten og dels i årsrapporten. Såfremt et eller flere af resultatkravene ikke er opfyldt - eller ikke forventes opfyldt - suppleres der med en anigeforklaring ved afrapporteringen. For Forsvarsministeriets departement: For Forsvarsministeriet Regnskabsstyrelse: Dato:/ december 2014 Dato: /5december 2014 Lars Johan Findsen departementschef styrisesdirektør 11

RESULTAT KONT RAKT FOR. Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse

RESULTAT KONT RAKT FOR. Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse RESULTAT KONT RAKT 2015 FOR Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse Indledning Nærværende resultatkontrakt mellem Forsvarsministeriets departement og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse indeholder

Læs mere

RESULTATKONTRAKT FOR MATERIEL OG

RESULTATKONTRAKT FOR MATERIEL OG RESULTATKONTRAKT 2015 FOR FORSVARSM INISTERIETS MATERIEL OG IND Kø BS STYRELSE Indledning Forsvarsministeriets Materiel- og lndkøbsstyrelse blev etableret den 1. oktober 2014 i forbindelse med reorganiseringen

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon

Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon INDHOLDSFORTEGNELSE i INDLEDNING 3 2 MISSION OG VISION 3 3 MÅL- OG RESULTATPLAN 3 3.1 STRATEGISKE

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 003

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 003 Hjemmeværnets Årsprogram 2015 Version 003 21. november 2014 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne... 3 2. Generelt... 5 2.1 Vision og mission...5 Vision...5 Mission...5 Strategi

Læs mere

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1 Hjemmeværnets Årsrapport 2011 Resumé Støtten til forsvaret og samfundets samlede beredskab inden for Danmarks grænser er omdrejningspunktet for hjemmeværnet. Her har frivillige, også i 2011, løst opgaver

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BERETNING...2 1.1 PRÆSENTATION AF FORSVARETS INTERNE REVISION...2 1.2 GENEREL BESKRIVELSE OG VURDERING AF DET FINANSIELLE RESULTAT....2

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 5 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2008 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Mission... 4 3. Vision... 4 4. Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2010-2012

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2010-2012 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2010-2012 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2010 Indhold 1. Præsentation af virksomheden... 3 1.1 Mission... 3 1.2 Vision... 5 1.3 Vilkår... 5 1.4 Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Mål- og resultatplan for politiet

Mål- og resultatplan for politiet JUSTITSMINISTERIET RIGSPOLITIET RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for politiet 2015 Politiets strategiske målbillede Politiets mission og vision I politiets og anklagemyndighedens fælles strategi for 2011-2015

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Statens Administrations mission og vision 4 2.3 Virksomhedens omfang 5 2.4 Årets

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 36 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Resultatkontrakt 2010-2013

Resultatkontrakt 2010-2013 Resultatkontrakt 2010-2013 mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement Resultatkontrakt 2010-2013 2. Indhold 1. Strategi... 3 1.1. Strategiske indsatsområder... 3 1.2. Sammenhæng til opgavehierarkiet

Læs mere

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Resultatkontrakt 2014 mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Indhold Indledning 5 Kontraktgrundlag 5 Vilkår 5 Bygningsstyrelsens strategiske grundlag 7 Baggrund 7 Strategi 7

Læs mere

Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution. Februar 2010 HISTORISK

Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution. Februar 2010 HISTORISK Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution Februar 2010 Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution Februar 2010 Ansvar for styring - vejledning om styring

Læs mere

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 002

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 002 Hjemmeværnets Årsprogram 2015 Version 002 30. juni 2014 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne...3 2. Generelt...5 2.1 Forsvarsforlig 2013-2017... 5 2.2 Resultatkontrakt... 5 2.3

Læs mere

Forsvarschefens forord

Forsvarschefens forord 2007 årsrapport Forsvarskommandoen Forsvarschefens forord 2007 har været et spændende, men også krævende år for forsvaret og i særlig grad for de ansatte. Det står klart, når man kigger på de opgaver,

Læs mere

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008 1 Administrative servicecentre i staten - Hovedrapport Udkast Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Ledelsesresume...4 1.1. De administrative opgaver i centraladministrationen i dag...7 1.2. Anbefalinger

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om nye lønsystemer April 2005 RB B202/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 18 A. Indledning... 18 B.

Læs mere