RES U LTATKO NTRAKT. FOR Forsvarsministeriets. Reg nskabsstyrelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RES U LTATKO NTRAKT. FOR Forsvarsministeriets. Reg nskabsstyrelse"

Transkript

1 RES U LTATKO NTRAKT 2015 FOR Forsvarsministeriets Reg nskabsstyrelse

2 Indledning Nærværende resultatkontrakt mellem Forsvarsministeriets departement og Forsvarsmini steriets Regnskabsstyreise indeholder Regnskabsstyrelsens resultatmål for januar 2006 blev Forsvarets Regnskabstjeneste etableret med den primære opgave at varetage den samlede regnskabsvirksomhed for Forsvaret, herunder udvikling, validering af data, varetagelse af kontrolopgaver. Med virkning fra 1. oktober 2014 er tjenesten overgået fra at indgå i Forsvaret til at blive etableret som en selvstændig styrelse i Forsvarsministeriets koncern. Styrelsen varetager - som koncernens administrative shared servicecenter - regnskabs opgaver for Forsvarsministeriet og underliggende styrelser og enheder, herunder bogføring, rejseafregning og fakturabehandling til styring af likviditet over udvikling af regnskabsmodel og regnskabssystemer samt finansiel controlling. Forsvarsministenets Regnskabsstyrelses mission er at optimere og sikre den samlede regnskabsvirksomhed til understøttelse af den forretningsmæssige udvikling i Forsvaret. Delle blandt andet gennem kontinuerlig udvikling af regnskabsmodel og systemer samt procesoptimering ud fra kendte Lean-principper. Styrelsen arbejder således strategisk med optimering af egne processer, såvel som kon cernens, med henblik på at frigøre ressourcer til yderligere udvikling samt varetagelse af flere finansielle og/eller administrative opgaver, ydelser, produkter, leverancer og services til styrelser og brugere inden for organisationens kompetenceområde. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse søger målrettet at friholde koncernens styrelser for administrative opgaver og påvirker kontinuerligt til en hensigtsmæssig adfærd og dispone ring af de økonomiske midler. I 2013 blev der iværksat et strategiprojekt, der målrettet og struktureret skal tilsikre Regn skabsstyrelsens evne til at: Effektivisere ressourceforbruget i nuværende kerneopgaver med 30% inden udgan gen af Løfte kvaliteten i den samlede opgaveportefølje ved Regnskabsstyrelsen, herunder de nye områder, som er pålagt fra Forsvarsministeriet (roller og autorisationsstyring, finansiel controlling, standardrapporter og regnskabsanalyser samt myndighedsspe cifik understøttelse af budgetprocessen). Skabe et ressource- og kompetencemæssigt råderum til at udvikle og varetage nye opgaver i relation til økonomistyringsstrategien, herunder opgaver der udmøntes af den kommende opgave- og ansvarsfordeling mellem Forsvarsministeriet, Regn skabsstyrelsen samt de øvrige styrelser på ministerområdet. Regnskabsstyrelsen skal således være i stand til at kunne agere som et effektivt admini stratm shared service center, der varetager en bredere opgaveportefølje og dermed frihol der den operative struktur og de øvrige styrelser for administrative opgaver. I 2

3 Regnskabsstyrelsens strategi frem mod 2016 er dermed en naturlig videreførelse og konti nuerlig del af Regnskabsstyrelsens proces- og optimeringsmæssige tilgang til opgaveløs ningerne. Regnskabsstyrelsen har til strategien etableret en understøttende KPI struktur, der tilsikrer databaserede opfølgnings- og handlemuligheder. ovenstående strategiske fokus- Resullatkravene for 2015 er opstillet med udgangspunkt i områder: effektivitet, kvalitet og opgavevaretagelse. Resultatkontrakten skal understøtte de politiske målsætninger inden for koncernen samt opgaverne, der er fastsat i Lov om Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. Derfor udgør resultatkontrakten et proaktivt og handlingsorienteret styringsredskab, hvor der er fo kus på, om de iværksatte aktiviteter realiseret de ønskede resultater inden for den afsatte økonomiske ramme. Endvidere skal resuftatkontrakten udgøre en væsentlig del af grundla get for en relevant ledelsesinformation til styrelseschefen og Forsvarsministeriet, med hen blik på, at den aktivitetsmæssige og økonomiske styring er tilrettelagt på betryggende vis og inden for de politisk fastsatte rammer. Resultatkontrakten er ikke udtømmende i forhold til Forsvarsministeriets Regnskabsstyrel ses samlede opgaveportefølje, men styringsområderne er fokusetet på de langsigtede stra tegiske fokusområder koblet til de strategiske udfordringer i Resultatkrav er udarbejdet med udgangspunkt i følgende fire opgavetyper: Effekt (nytteværdi af myndighedens kerneopgave) [E] Kvalitet (kvalitet ud fra faglige standarder) [K] Produktivitet (forholdet mellem omkostninger og produktion) [P] Aktivitet (output i form af fysiske mål, undersøgelser, analyser mv.) [A] Typen af resultatkrav er anført i parentes ved de enkelte resultatkrav. Vu rdenngen af resu ltatko ntraktens opfyldelse foretages halvårligt af Forsvarsministeriet, hvor der lægges vægt på, at de opstillede resultatkrav er realiseret i overensstemmelse med de ønskede resultater og inden for de afsatte økonomiske rammer. Til hvert resultatkrav er der indsat oplysninger om de afsatte økonomiske ressourcer, der indgår i resultatkontrakten. Disse oplysninger er for de flestes vedkommende hentet i For svarsministeriets samlede årsprogram. De eksterne krav til mål- og resultatstyring i staten er fastsat i Modemiseringsstyrelsens vej ledninger om Målbillede og Regeigrundlag af januar 2074 samt Rigsrevisionens generelle anbefalinger til mål- og resultatstyring. I efteråret 2014 har Finansministeriet offentliggjort en ny vejledning for mål- og resultatsty ring i staten Strategisk styring med resultater i fokus. Regnskabsstyrelsens strategiske stynngsgrundlag vil for 2016 vil blive udarbejdet med udgangspunkt i denne vejledning. 3

4 1. Effektivitet Som en del af Regnskabsstyrelsens strategi frem mod 2016 skal Regnskabsstyrelsen ska be øget effektivitet i løsningen af kerneopgavet. Dette skal ske gennem kontinuerlige for bedringer, mere effektive processer og bedre udnyttelse af ressourcerne. Denne strategi er endvidere i overensstemmelse med Regnskabsstyrelsens udvælgelse som Lean-fyrtårn. Mål Resultatkrav Opfyldelseskrav Forventeom I.1 Reduceret tids- Reg nskabsstyrelsen skal ef- Opfyldt: N 20 % Effektiviseringen forforbrug på alle ker- fektivisere kerneprocesserne, ventes at kunne redu neydelser i Regn- således at det samlede regi- Delvist opfyldt: cere lønsummen med skabsstyrelsen. strerede tidsforbrug på ker- 20 % >N 15 % Ca. 13,4 mio. kr., såle neydelserne reduceres med des at kerneproces 20 % i 2015 målt i forhold til Ikke opfyldt: N <15 % sene kan løses med opgjort baseline pr. en lønsum på ca. 53, mio. kr. [P] 1.2 Reduceret tids- Regnskabsstyrelsen skal ef- Opfyldt: N 20 %. Effektiviseringen forforbrug på processen fektivisere processen for fak- ventes at kunne redu for fakturabehandling turabehandling, således at Delvist opfyldt: cere lønsummen med antallet af bogførte fakturaer 20 % >N 15 % ca. 2,5 mio. kr., såle pt. årsværk forøges med 20 des at processen for % i 2015 målt i forhold til 0P Ikke opfyldt: fakturabehandling kan gjort baseline pt N <15 % løses med en lønsum på ca. 9,9 mio. kr. [P] 1.3 Reduceret tids- Regnskabsstyrelsen skal ef- Opfyldt: N 20 % Effektiviseringen forforbrug på processen fektivisere processen for rej- ventes at kunne redu for rejseafregning seafregning, således at an- Delvist opfyldt cere lønsummen med tallet af bogførte rejser pr. 20 % >N 15 % ca. 2,4 mio. kr., såle årsværk forøges med 20 % i des at processen for 2015 målt i forhold til opgjort Ikke opfyldt: N <15 % rejseafregning kan tø baselinepr ses med enlønsum på ca. 9,4 mio. kr. [P] 1.4 Reduceret tids- Regnskabsstyrelsen skal ef- Opfyldt: N 20 % Effektiviseringen forforbrug pä processen fektivisere processen for ventes at kunne redu for bogføring af bogføring af regnskabsbilag, Delvist opfyldt: cere lønsummen med regnskabsbilag således at antallet afbogfør- 20 % >N 15 % ca. 1,3 mio. kr., såle te regnskabsbilag pt. års- des at processen for værk forøges med 20 % i Ikke opfyldt: N <15 % bogføring af regn målt i forhold til opgjort skabsbilag kan løses baseline pt med en lønsum på ca. [P] 5,2 mio. kr.

5 2. Kvalitet Som en del at Regnskabsstyrelsens strategi frem mod 2016 skal Regnskabsstyrelsen løfte kvaliteten i den samlede opgaveportefølje ved Regnskabsstyrelsen, herunder de nye områ der som overdrages fra Forsvarsministeriets koncern. Dette skal udmøntes som højere kva litet gennem værdiskabelse og færre fejl, fokus på standarder og datavaliditet. Mål - Resultatkrav Opfyldelseskrav IF00fl 2.1 Regnskabssty- Rigsrevisionens påtegning af Opfyldt Kontrolhandlinger ved teisen skal tilsikre, at årsregnskabet for 2014 et Rigsrevisionens påtegning af rørende aflæggelse af årsregnskabet for uden forbehold. årsregnskabet er uden for- årsregnskab/periodeden tidligere For- behold. regnskaber forventes svarskommando af- pq at kunne udføres med lægges uden forbe- Ikke opfyldt: en lønsum på ca. 3,5 hold fra Rigsrevisio- Rigsrevisionens påtegning af mio. kr. nen årsregnskabet er med forbe hold. 2.2 Regnskabssty- Forsvarsministeriets Interne Opfyldt: Konceptet forventes a teisen skal tilsikre, at Revisions vurdering af kon- Forsvarsministeriets Interne kunne færdigudvikles konceptet for den ceptet og opsætningen opnår Revisions vurdering af kon- og opsættes med en myndighedsvise del vurderingen tilfredsstillende ceptet og opsætningen for lønsum på Ca. 3,3 af standardiseret fi- i den myndighedsvise del af mio. kr. nansiel controlling standardiseret finansiel udvikles og opsæftes [K] controlling er tilfredsstillende, som Best Practice, eller meget tilfredsstillende. således der kan op nås et kvantftativt og kvalitatm niveau i Ikke opfyldt den standardiserede Forsvarsministeriets Interne finansielle controlung. Revisions vurdering af køn ceptet og opsætn ingen for den myndighedsvise del af standardiseret finansiel controlling er ikke helt til fredsstillende eller ikke til fredsstillende.

6 , Mål Resultatkrav Opfyldelseskrav Forventede omkostninger 2.3 Regnskabssty- Forsvarsministeriets Interne Opfyldt Controlling af de tildel teisen skal udføre fi- Revisions vurdering af udfø- Forsvarsministeriets Interne te rammer inden for nansiel controlling af teisen opnår vurderingen til- Revisions vurdering af udfa- internationale operati de tildelte rammer fredsstillende teisen affinansiel contrailing anet forventes at kuninden for internatioaf de tildelte rammer inden ne udføres med en nale operationer, så- CK] lønsum på Ca. 0,2 for internationale operationer ledes det tilsikres, at mio. kr. disse er af tilstrække er tilfredsstillende, eller me get tilfredsstillende. lig kvalitet og udarbejdes efter gælden de retningslinjer. I lende Ikke opfyldt: Forsvarsministeriets Interne Revisions vurdering af udfø relsen af finansiel controlling af de tildelte rammer inden for internationale operationer er eller ikke helt tilfredsstil eller ikke tilfredsstil lende. 2.4 Regnskabssty- Der gennemføres en kunde- Opfyldt: Forberedelse, afhol teisen skal via ud- tilftedshedsundersøgelse, N 90 % af kursisterne giver delse og evaluering af dannelseme inden hvor mindst 90 % af DeMars- bedømmelsen tiffredsstlllen- uddannelsesområdet for regnskab i De- kursisterne vurderer deres de eller bedre. forventes at kunne ud- Mars bibringe kursi- faglige udbytte som tilfreds- føres med en lønsum steme brugbar faglig stiliende eller bedre i Ikke opfyldt: på Ca. 2,3 mio. kr. viden og færdigheder N< 90 % af kursisterne givet i forhold til de opera- bedømmelsen tilfredsstillen tive myndigheder og de eller bedre. enheders opgaveløsning. 6 I 4

7 3. Opgavevaretagelse Som en del af Regnskabsstyrelsens strategi frem mod 2016 og en øget anvendelse af sha red services i Forsvarsministeriets koncern, skal Regnskabsstyrelsen kunne udvikle og va retage nye konkretiserede opgaver efter godkendelse fra Forsvarsministeriet, hvis de løses kvalitativt bedst eller kvantitativt billigst ved Regnskabsstyrelsen, og dermed til gavn for Forsvarsministeriets samlede område. Mål Resultatkrav Opfyldelseskrav FOeom 3.1 Effektiv udnyttet- Regnskabsstyrelsen forven- Opfyldt: Nye kerneopgaver se af Forsvarets ad- ter at løse nye kemeopgaver, N 1 0 medarbejdere. forventes at kunne ud ministrative Shared hvortil der anvendes og tegl- føres med en lønsum Service Center skal streres et arbejdstldsmæssigt Ikke opfyldt: på Ca. 4,0 mio. kt. være forøget i ressourceforbrug svarende til N <10 medarbejdere. 10 medarbejdere (P1 E T

8 4. Tværgående mål Prognosesikkerhed Prognosesikkerhed er et væsentligt element i en effektiv økonomisk styring. Rettidig infor mation om udsving er forudsætningen for, at der kan nå at ske en omprioritering i det igangværende år. Det er således vigtigt, at et eventuelt mindreforbrug på et område identi ficeres så tidligt i året som muligt, da det vil give større mulighed for at nyttiggøre ressour cerne andre steder i Forsvarsministeriets koncern på relevante opgaver!projekter. Omvendt er det også af stor vigtighed, at forventede merforbrug identificeres i tide til, at der kan iværksættes korrigerende handlinger, således at Forsvarsministeriets koncern til enhver tid kan holdes sig inden for de udmeldt budgetlofter. Det er Forsvarsministeriets forventning, at afvigelser mellem grundbudget og prognoser bli ver præcise ved hjælp af en planlægning af aktiviteter og økonomiske afløb, der bidrager til en sikker styring af økonomien. Mål Resultatkrav Opfyldelseskrav Fo;ern 4.1 Styrket progno- Den kvartalvise amgelse for Opfyldt, hvis amgelsen hol sesikkerhed grundbudget(1. kvartal) og des inden for 5 pct. i alle de løbende prognoser (2.4. kvartaler. kvartal) i styrelsens bidrag til udgiftsopfølgninger skal mi- Delvis opfyldt, hvis amgelsen nimeres. i maksimalt et kvartal over stiger 5 pct, [K Ikke opfyldt, hvis afvigelsen i mere end to kvartaler over stiger 5 pct. 8

9 Lønudvikling HR strategiens delstrategi 3 Løn- & ansættelsesstrategien består blandt andet af mål sætningerne for decentral løndannelse (ny løn). Løn skal fungere som et aktivt ledelses værktøj, så Forsvaret kan rekruttere og fastholde medarbejdere med de rette kvalifikationer og kompetencer, mens forbruget af lønsum samtidig effektiviseres. Inden for den flerånge budgetramme, er den enkelte styrelse selv ansvarlig for at fastlægge beløbet til decentral løndannelse, herunder til hvor mange og til hvem midlerne skal anvendes. Styrelsens ansvar er at sikre en ansvarlig lønudvikling, der ikke overstiger Iønudvïklingen i staten, og at midlerne anvendes prioriteret i forhold til målene om rekwftering og fastholdelse. Dermed vil Forsvarsministenets område være i ling både lokalt og på koncernniveau. balance med den samfundsmæssige udvik pmål Resultatkrav Opfyldelseskrav Forventede omkost ninger 4.2 Rekruttering og fast- Forsvarsministeriets Regn- Opfyldt, hvis løn- Ingen holdelse af kompetente skabsstyrelses lønudvikling i udviklingen i 4. medarbejdere og effektivt fast løn overstiger ikke sta- kvartal 2015 sta forbrug af lønsummen. tens lønudvikling. tens lønudvikling. (IC] Ellers ikke opfyldt. Det præcise begreb er Samlet løn Fast opgjort i simpelt gennemsnit som består af basisløn, kvalifikations- og funktionstillæg, som udbetales løbende hver måned samt pensionsbidrag og er defineret af MndRmirincIstvrelsen. Lønudviklingen i staten opgøres ved anvendelse af Modemiseringsstyrelsens

10 Trivsel Psykisk arbejdsmiljø er udpeget som et nationalt indsatsområde i regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til år 2020 samt i Forsvarsministeriets arbejdsmiljøstrategi samt i Forsvarsministeriets arbejdsmiljøstrategi. Som del af den samlede arbejdsmiljøindsats arbejder Forsvarsministeriet inden for psykisk arbejdsmiljø målrettet med trivsel. Indsatsen skal medvirke til at gøre koncernen til en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og oplever, at der er sammenhæng mellem krav, vilkår og kompetencer. Social kapital i form af tillid, retfærdighed og samarbejde er centrale begreber i dette arbejde. Trivsel blandt medarbejdere og en organisation med høj social kapital bidrager positivt til udvikling og opgaveløsning, og forventes at have et lavere sygefravær. Mål Resultatkrav Opfyldelses-krav Forvefltede om- 4.3 Regnskabsstyrelsen skal Regnskabsstyrelsen skal Regnskabsstyrelsen Ingen være en attraktiv og velfunge- fastholde sin sociale kapital i opnår 9,5 point i social rende arbejdsplads med en 2015 på det højeste niveau i kapital i den seneste høj social kapital. forhold til opgørelserne fra gennemførte HR må og ung i Ellers [E] DeMst opfyldt ved 9,3-9,4. ikke opfyldt 4.4 Regnskabsstyrelsen skal Regnskabsstyrelsen skal fort- Opfyldt ved reduktion være en attraktiv og velfunge- sætte den positive tendens af det gennemsnitlige rende arbejdsplads med et inden for nedbringelse af korttidssygefravær lavt korifidssygefravær. korttidssygefravær. med 2 i forhold til Delvist opfyldt ved en fastholdelse på ni veauet fra [KJ Ellers ikke opfyldt.

11 7 Påtegning Resultatkontrakten gælder for perioden 1. januar 2015 til 31. december Der vil være mulighed for at genforhandle kontrakten i løbet af året eller at genforhandle de le af kontrakten, såfremt der sker en væsentlig ændring i det grundlag, hvorpå kontrakten er udarbejdet. Resultatkontrakten aftapporteres dels i midtvejsrapporten og dels i årsrapporten. Såfremt et eller flere af resultatkravene ikke er opfyldt - eller ikke forventes opfyldt - suppleres der med en anigeforklaring ved afrapporteringen. For Forsvarsministeriets departement: For Forsvarsministeriet Regnskabsstyrelse: Dato:/ december 2014 Dato: /5december 2014 Lars Johan Findsen departementschef styrisesdirektør 11

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Indledning. Forsvarsministeriets Personalestyrelses mission og vision er:

Indledning. Forsvarsministeriets Personalestyrelses mission og vision er: 0 (n H 0 z -1-1 i Indledning Nærværende resultatkontrakt mellem Forsvarsministeriets departement og Forsvarsministeriets Personalestyrelse indeholder resultatkrav for 2015. Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017 Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017 Sagsnummer: 2016/101549 Version: 1.0 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Strategisk målbillede...3 2.1 Strategiske pejlemærker...4

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Produkter 3 Kunder 4 Marked 4 Flytning 4 Mål for 2016 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE

FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE MÅL- OG RESULTATPLAN FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategisk målbillede... 4 2.1. Strategiske pejlemærker... 4 2.1.1 Kundefokus... 5 2.1.2 Omkostningsfokus...

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål KOMPETENCESTRATEGI 2. juni 2009 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i forhold til Forsvarsministeriets departements opgaveløsning. Det er afgørende at have

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

Resultatplan for Statsforvaltningen 2016

Resultatplan for Statsforvaltningen 2016 Resultatplan for Statsforvaltningen 2016 INDLEDNING Resultatplanen indeholder Statsforvaltningens strategiske, kernefaglige og økonomiske mål. Resultatplanen for 2016 har fokus på mål, som skal understøtte

Læs mere

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS FORORD Strategien for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tager afsæt i de gældende langsigtede, landsdækkende politiske aftaler, de centrale strategier

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet.

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet. Resultatplan CPR-administrationen 2018 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/03 om Justitsministeriets økonomistyring

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Når strategi og Lean går hånd i hånd. - et kig ind i koncernens Shared Service Center

Når strategi og Lean går hånd i hånd. - et kig ind i koncernens Shared Service Center Når strategi og Lean går hånd i hånd - et kig ind i koncernens Shared Service Center Teamleder, FRS: For vores kunder har benyttelsen af Lean betydet en hel anden og fokuseret service. Regnskabsstyrelsens

Læs mere

Institution. Forfattere Malene Gronemann Giorgi, direktionssekretær/specialkonsulent Mads Lyndrup, chefkonsulent. Opgavetypen der eksemplificeres

Institution. Forfattere Malene Gronemann Giorgi, direktionssekretær/specialkonsulent Mads Lyndrup, chefkonsulent. Opgavetypen der eksemplificeres Slots og Ejendomsstyrelsen Institution Slots- og Ejendomsstyrelsen Forfattere Malene Gronemann Giorgi, direktionssekretær/specialkonsulent Mads Lyndrup, chefkonsulent Opgavetypen der eksemplificeres Offentlige

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Resultatlønsaftale. mellem

Resultatlønsaftale. mellem Resultatlønsaftale mellem departementschef Bo Smith, Beskæftigelsesministeriet og direktør Jan Nielsen, Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter (BAC) indgås nedenstående resultatlønaftale (direktørkontrakt)

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Der skal sikres en omkostningsbevidst ressourceanvendelse og løbende effektiviseringer af opgavevaretagelsen.

Der skal sikres en omkostningsbevidst ressourceanvendelse og løbende effektiviseringer af opgavevaretagelsen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets Økonomistyringsstrategi 2011-2013 Fødevareministeriets økonomistyringsstrategi 2011-2013 beskriver hvilke visioner og fokusområder, Fødevareministeriet

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Dan Andersen Økonomichef Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr. 120.000 (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse

Læs mere

Resultatplan VIVE

Resultatplan VIVE Resultatplan VIVE - 2018 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet d. 1. juli 2017 ved lov nr. 709 af 8. juni 2017. VIVE er en fusion af Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

MISSION VISION VÆRDIGRUNDLAG STRATEGIER

MISSION VISION VÆRDIGRUNDLAG STRATEGIER MISSION VISION VÆRDIGRUNDLAG STRATEGIER FORORD Med lukningen af de sidste lokale regnskabskontorer overtog Forsvarets Regnskabstjeneste (FRT) i sommeren 2008 den samlede regnskabsvirksomhed i Forsvaret

Læs mere

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2004

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2004 RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2004 MISSION Rigsrevisor skal kunne basere sin erklæring på FIR revision. FIR skal gennem revision, vurdering og analyse af virksomhedernes styring, interne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Hjemmeværnets. Årsprogram 2016. Version 002

Hjemmeværnets. Årsprogram 2016. Version 002 Hjemmeværnets Årsprogram 2016 Version 002 15. december 2015 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne... 3 2. Generelt... 4 2.1 Mission og vision...4 Strategi (langsigtet)...4 2.2

Læs mere

Bilag 1. Finansministeriets Koncernstyringsmodel

Bilag 1. Finansministeriets Koncernstyringsmodel Bilag 1 Finansministeriets Koncernstyringsmodel 2 Indhold 1 Formål... 3 2 Grundlag... 4 2.1 Mål og missioner... 4 2.2 Styringsgrundlag... 4 2.3 Styringsopgaver og ansvar... 5 2.4 Mål- og resultatstyring...

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen 2016 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen

Læs mere

Tidsregistrering på gymnasier

Tidsregistrering på gymnasier Tidsregistrering på gymnasier - Tidsregistrering som et styringsværktøj November 2015 INDHOLD 1. Vejledning om tidsregistrering 3 2. Tidsregistrering som styringsværktøj 5 3. Nye tider, nye systemer 10

Læs mere

Fødevarestyrelsens HR strategi

Fødevarestyrelsens HR strategi Fødevarestyrelsens HR strategi 2017-2020 Indledning Fødevarestyrelsens HR strategi sætter rammen for de kommende fire års HR indsatser. Den tager afsæt i 1) Fødevarestyrelsens strategi 2017 2020, 2) Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

KONCERNSERVICE STRATEGI 2020

KONCERNSERVICE STRATEGI 2020 KONCERNSERVICE STRATEGI 2020 KONCERNSERVICE STRATEGI 2020 Vi skaber bedre og billigere administration i samarbejde med forvaltningerne Det betyder, at: Vi udvikler og leverer fællesadministrative løsninger

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Ekstern validering af Kriminalforsorgens reorganiseringsforslag

Ekstern validering af Kriminalforsorgens reorganiseringsforslag Ekstern validering af Kriminalforsorgens reorganiseringsforslag Uddrag fra Implements rapport 13. august 2013 Indhold Formål Fremgangsmåde og metode Rapportens indhold Implements konklusioner Kan reorganiseringsforslaget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL

PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL DECEMBER 2015 HVAD ER PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG, OG HVAD KAN DE BRUGES TIL? Den økonomiske krise og de deraf

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors)

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfudnets

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats. Bestyrelser for Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Almene gymnasier Private gymnasier, studenterkurser m.v. Voksenuddannelsescentre Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Vejledning til resultatrapportering

Vejledning til resultatrapportering Vejledning til resultatrapportering Rammeorganisationernes resultatberetning skal opfylde minimumskravene som beskrevet i de administrative retningslinjers afsnit 6.II. Vejledningen er en kvalificering

Læs mere

RESULTAT KONT RAKT FOR. Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse

RESULTAT KONT RAKT FOR. Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse RESULTAT KONT RAKT 2015 FOR Forsva rsm ifl isteriets Ejendomsstyrelse Indledning Nærværende resultatkontrakt mellem Forsvarsministeriets departement og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse indeholder

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Dorte Dewitz HR & Personalechef Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr. 120.000 (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 IKT-staben

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 IKT-staben Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 2007 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative ramme...4

Læs mere

Evaluering af statslige evalueringer

Evaluering af statslige evalueringer Evaluering af statslige evalueringer Agenda Baggrund Undersøgelse af statslige evalueringer Effektundersøgelser Nogle eksempler Aktuelle udfordringer hvor er vi på vej hen? 2 Revisionsordningen i Danmark

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet

Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet 2/6 Direktørkontrakt for 2013 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Erhvervs- og Vækstministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen.

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon

Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon Resultatkontrakt 2015 FDRVAR9PV1INITERIET INTERNE REVISIDN ((I)) Forsvarsministeriets Interne Revisïon INDHOLDSFORTEGNELSE i INDLEDNING 3 2 MISSION OG VISION 3 3 MÅL- OG RESULTATPLAN 3 3.1 STRATEGISKE

Læs mere