Kliniske retningslinier for diabetesbehandling ved graviditet hos kvinder med kendt diabetes før graviditeten.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kliniske retningslinier for diabetesbehandling ved graviditet hos kvinder med kendt diabetes før graviditeten."

Transkript

1 Kliniske retningslinier for diabetesbehandling ved graviditet hos kvinder med kendt diabetes før graviditeten.

2 Medlemmer af arbejdsgruppen: Repræsentanter for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Peter Damm Per Ovesen Lise Lotte Andersen Margrethe Møller Repræsentant for Jordemoderforeningen Lise Roelsgaard Fischer Repræsentanter for DES (Dansk Endokrinologisk Selskab): Elisabeth Mathiesen Dorte Møller Jensen Repræsentant for Foreningen af Kliniske Diætister: Charlotte Wolf Repræsentant for Dansk Sygepleje Selskab: Edna Stage Repræsentanter for Landsforeningen af statsaut. fodterapeuter: Anne Rasmussen Repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin Niels Christian Hansen Thomas Drivsholm Repræsentant for Dansk Oftalmologisk Selskab Caroline Schmidt Laugesen

3 Baggrund Ved graviditet hos en kvinde med dårligt reguleret diabetes eller med diabeteskomplikationer er der øget risiko for komplikationer såsom hos moderen: præeklampsi, præterm fødsel, svære insulintilfælde og udvikling af synstruende diabetisk retinopati, samt hos barnet: medfødte misdannelser, neonatal morbiditet og mortalitet. Optimal behandling før og under graviditeten reducerer disse komplikationer. Planlægning af graviditet. Løbende, f eks i forbindelse med årskontroller informeres alle kvinder med diabetes i den fødedygtige alder om forholdsregler i forbindelse med graviditet og fødsel. Ved aktuelt graviditetsønske informeres kvinden mundtligt og skriftlig patientinformation fra Diabetesforeningen udleveres. Kvinden anbefales god metabolisk kontrol med HbA1c så tæt på normalområdet som muligt (< 7 % svt. 53 mmol/mol) (gerne <6,4 % (47 mmol/mol) ved type 2 diabetes) under hensyntagen til risikoen for alvorlig hypoglykæmi. Hyppig hjemmemonitorering af plasmaglukose anbefales og fornyet vejledning ved diætist kan tilbydes. Hurtigvirkende insulinanaloger kan anvendes, mens erfaringer med langtidsvirkende insulinanaloger under graviditet er begrænsede. I hvert enkelt tilfælde afvejes mulige fordele og ulemper ved anvendelse af insulinanaloger. Kvinder i oral antidiabetisk behandling kan skiftes til insulinbehandling efter individuel vurdering. Folinsyretilskud 400 µg/døgn anbefales fra graviditet planlægges til 12 graviditetsuger. Komplikationsscreening udføres (retinopati, mikroalbuminuri, diabetisk nefropati, blodtryk, neuropati (anamnese, vibrationssans/monofilament) og makrovaskulær sygdom (anamnese, pulspalpation på UE og evt. EKG) samt TSH. Ved synstruende diabetisk retinopati som proliferativ retinopati eller makulaødem skal øjenlæger vurdere, om supplerende laserbehandling skal tilbydes før eventuel graviditet. Stabil øjenstatus i 6 måneder efter laserbehandling anbefales inden eventuel graviditet. Ved diabetisk nefropati informeres kvinden om en betydelig øget risiko for komplikationer i graviditeten, der kan føre til for tidlig fødsel. ACE-hæmmer (eller angiotensin receptor blokkere (ARB)) behandling omstilles til methyldopa, labetalol eller langtidsvirkende dihydropyridin calcium kanal blokker. Tilrettelæggelsen af den antihypertensive behandling kan planlægges i samarbejde med fødestedet.

4 Ved kardiovaskulære komplikationer f.eks. tidligere AMI frarådes graviditet. Lipidsænkende medicin seponeres, når graviditeten planlægges eller erkendes. Fødder: I forbindelse med den ændrede fysiske formåen kan den gravide diabetes patient med fordel henvises til statsaut. fodterapeut med henblik på fodbehandling, vejledning i egenomsorg og aflastningsterapi, for at forebygge fodkomplikationer Øvrige sygdomme: TSH måles, der kan suppleres med anti-tpo. Øvrige medicinindtag gennemgås. Under graviditeten Mål og monitorering af diabetesbehandlingen. Plasma glukose Faste 4-6 mmol/l Før hovedmåltiderne 4-6 " Efter hovedmåltiderne 4-8 " Før sengetid 6-8 " Midt om natten 4-6 " HbA1c under 6,5 % (48 mmol/mol) i første halvdel af graviditeten og under 5,6 % (37 mmol/mol) efter 20 uger. Alvorlige insulintilfælde og ketoacidose skal undgås. 2-4 milde hypoglykæmiske episoder om ugen tolereres, eventuelt kan flere milde hypoglykæmier accepteres, hvis patienten har bevaret evne til at mærke lave plasmaglukoseværdier. Der anbefales daglig plasmaglukosekontrol før og 1½ time efter hvert hovedmåltid og før natten, omhyggelig notering i diabetesdagbog og hyppige justering af insulin i samarbejde med diabetesteamet. Individuelle tilpasninger med natlige målinger efter behov, primært i første del af graviditeten eller eventuel udeladelse af målingerne 1½ time efter måltidet kan være nødvendig for at optimere kompliance. Ved plasmaglukose over 15 mmol/l undersøges urinen for ketonstoffer. Ambulant kontrol med HbA1c måling anbefales med 2-4 ugers interval. Plasmaglukose-hjemmemonitoreringsresultater diskuteres, HbA1c, vægt, urinstiks og blodtryk måles ved kontrolbesøgene Diætbehandling Diætprincipperne er i overensstemmelse med almindelig diabetesdiæt samt de generelle anbefalinger for gravide og beskrevet i "Diætbehandling ved prægestationel diabetes mellitus (www.fakd.dk). Diætbehandling varetages af klinisk diætist, som er en del af behandlerteamet. Målet med den individuelle diætbehandling er at opnå normalt blodglukoseniveau, tilgodese moderens og fosterets næringsbehov og opnå en passende vægtøgning. Motionsvejledning Daglig motion anbefales til gravide kvinder med diabetes som supplement til den øvrige behandling.

5 Insulinbehandling Der tages udgangspunkt i patientens aktuelle insulinbehandling før graviditeten, og der informeres mundtligt og skriftligt om forventede ændringer i insulinbehovet under graviditeten. Orale antidiabetika anvendes generelt ikke til gravide, men metforminbehandling kan overvejes i ekstraordinære tilfælde. Generelt skiftes patienten fra orale antidiabetika til insulinbehandling, så snart graviditeten er erkendt. Hurtigvirkende insulinanaloger kan anvendes, men erfaringer med langtidsvirkende insulinanaloger under graviditet er begrænsede. I hvert enkelt tilfælde afvejes mulige fordele og ulemper ved anvendelse af insulinanaloger. Den faste insulindosis justeres med 1-2 ugers intervaller. Generelt falder insulinbehovet omkring 10 uger for herefter at sige gradvist og ende på et niveau % større end før fødslen. Ændringerne i insulinbehovet er dog meget individuelle. Ved enkeltstående forhøjede præprandielle plasmaglukoseværdier kan supplerende hurtigvirkende insulin anbefales. Risiko for insulintilfælde er øget under graviditeten hos kvinder med type 1 diabetes, især i første halvdel. Kvinder med alvorlige insulintilfælde det sidste år før graviditeten og/eller nedsat selverkendt evne til at mærke lave blodsukre har højest risiko. Risiko for ketoacidose, som kan føre til fosterdød, er øget både ved type 1 og type 2 diabetes. Diabetisk retinopati Alle gravide kvinder med diabetes skal tilbydes screening for diabetisk retinopati så tidligt som muligt efter konstatering af graviditeten, igen omkring graviditetsuger og omkring 3-6 måneder efter fødslen. Hyppigere kontroller, specielt et 3. besøg omkring uger skal overvejes hos kvinder med svære øjenforandringer og ved progression af retinopati i graviditeten. Hvis der under graviditeten ses nye proliferative forandringer, bør laser-behandling påbegyndes under graviditeten. Hvis der opstår klinisk signifikant makulaødem (CSME) bør øjenlæge vurdere, om der er indikation for videre udredning og evt. laser-behandling under graviditeten. Diabetisk nefropati, mikroalbuminuri og kronisk hypertension Tilstedeværelse af diabetisk nefropati eller mikroalbuminuri undersøges ved anamnese og dobbeltbestemmelse af albumin/creatinin ratio samt blodtryksmåling ved første graviditetsbesøg. Eventuel ACE-hæmmerbehandling (eller ARB) omstilles til behandling med methyldopa, trandate eller langtidsvirkende dihydropyridiner. Ved tilstedeværelse af diabetisk nefropati, mikroalbuminuri eller hypertension anbefales kontrol af blodtryk og albumin/kreatininratio med 2 ugers mellemrum gennem hele graviditeten, samt måling af serum kreatinin med 4-8 ugers mellemrum. Målet for behandlingen er blodtryk under 135/85 mm Hg (evt 140/90) samt albuminudskillelse under 300 mg/g kreatinin (svarende til

6 300 mg albumin/24timer). Metyldopa, labetalol eller langtidsvirkende dihydropyridiner kan anvendes. Øvrige sygdomme: TSH måles og der kan suppleres med anti-tpo. Øvrige medicinindtag gennemgås. Gravide kvinder med diabetes følger iøvrigt de til enhver tid gældende retningslinier for raske gravide med hensyn til tilskud af jern, kalk, d-vitamin og andet samt screening for komplikationer til graviditeten. Obstetrisk kontrol Ultralydsskanning med obstetrisk samtale foregår initialt og herefter omkring 12, 20, 28, 34 uger samt ved behov. Formålet er primært fastlæggelse af gestationsalder, senere nakkefoldskanning, 2.trimester misdannelsesskanning inklusiv udvidet hjertescanning og endelig tilvækstskanninger.. Som oftest er der behov for yderligere obstetrisk kontrol hver 7. til 14. dag i slutningen af graviditeten med hensyn til at fastlægge optimalt fødselstidspunkt senest ved fulde 40 uger. Jordemoderkontroller foregår i princippet som hos kvinder uden diabetes, men hos specialuddannede jordemødre. CTG: Ved excessiv føtal vækst (>22%) 1-2 gange ugentligt, dog afhængigt af gestationsalder. Rutinemæssig ugentlig CTG i slutningen af graviditeten kan anvendes f. eks. fra 34 uger. Hvis fødslen ikke starter spontant planlægges igangsættelse af fødsel senest ved 40+0 uger, og tidligere på obstetrisk indikation, f eks ved fostervægtestimat over 4000 g. Elektivt sektio overvejes ved fostervægtestimat over 4500 g. Akutte komplikationer i graviditeten På grund af risiko for ketoacidose, bør svært dysregulerede patienter tilbydes indlæggelse og hurtig vurdering med måling af ketonstoffer i blod eller urin, plasma glukose og elektrolytter incl. bikarbonat, CO 2 eller ph. Ved opkastninger kan indlæggelse til infusion med glukoseholdige væsker ligeledes være indiceret. Obstetriske komplikationer behandles efter vanlige retningslinier. Ved behov for lungemodnende steroidbehandling er insulinbehovet øget med op til 50% i 7 dage, og insulindosis kan øges efter lokale retningslinier. Ve-hæmmende behandling med betamimetika bør ikke anvendes til diabetespatienter på grund af kraftig diabetogen effekt. I stedet kan atosiban anvendes som ve-hæmmende medicin hos patienter med diabetes. Fødslen Fødslen bør foregå på fødested med obstetrisk, anæstesiologisk og neonatologisk bemanding på speciallægeniveau. Diabeteskontrol under fødslen

7 Plasma glukose måles hver time under aktiv fødsel. Målet for plasma glukose er 4-6 mmol/l. Der gives insulin og glukose efter skema i henhold til blodglukosemålinger og lokale retningslinier og eventuelt reduceret insulindosis af vanlig langsomtvirkende insulin. Ved kraftigt ve-arbejde eller plasmaglukose under 4 mmol/l kan der suppleres med flydende kulhydrater i form af saftevand eller glucose infusion. Ved sectio følges ovenstående retningslinier. Efter fødslen Observation af barnet efter fødslen. Den nyfødte observeres med måling af plasma glukose 1-2 timer efter fødslen og observeres klinisk for symptomer på hypoglykæmi, sufficient vejrtrækning og udvikling af gulsot. Ernæring påbegyndes tidligt f.eks. som modermælkserstatning hver tredje time det første døgn. Tiltag for at etablere amning startes umiddelbart efter fødslen, og målet er at etablere denne inden udskrivelse. Observation af moderen efter fødslen Plasma glukose måles 7-8 gange i døgnet. Insulinbehandling gives på vanlig vis i reduceret dosis (ca. 30% af insulindosis før fødslen) eller i refrakte doser på basis af målte plasma glukoseværdier de første par dage og derefter på vanlig vis i reduceret dosis. Amning er associeret med en reduktion i insulinbehovet på 10-30%, specielt om natten. For at undgå alvorlig hypoglykæmi er målet for plasma glukoseniveauet højere efter fødslen end under gravidteten. Diæt Der gives diætvejledning ud fra individuelle problemer omkring amning og diætprincipper i forbindelse hermed. Kulhydratindgift umiddelbart forud for amning tilrådes, og der bør være kulhydrat indenfor rækkevidde ved ammepladsen. Ambulant diabeteskontrol genoptages ca. 3 måneder efter fødslen incl. screening for diabetisk retinopati og måling af TSH på kvindens vanlige diabetesambulatorium. Ved behov tilbydes rådgivning ved diabetessygeplejerske.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk og Dansk Endokrinologisk Selskab Diabetes og Hjertesygdom DCS vejledning 2008. Nr. 2 Diabetes og hjertesygdom DCS vejledning 2008. Nr.2 Udgivet august 2008 af :

Læs mere

Hypertensio arterialis - behandlingsvejledning

Hypertensio arterialis - behandlingsvejledning Hypertensio arterialis - behandlingsvejledning Lia E. Bang (formand), Niels Eske Bruun, Kent Lodberg Christensen, Hans Ibsen, Tage Lysbo Svendsen Dansk Hypertensionsselskab 2009 Indledning I 1999 udgav

Læs mere

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version):

Læs mere

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Sundhed blandt børn

Læs mere

ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN. en håndbog for sundhedspersonale

ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN. en håndbog for sundhedspersonale 2015 ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN en håndbog for sundhedspersonale ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN en håndbog for sundhedspersonale Ernæring til spædbørn og småbørn en håndbog for sundhedspersonale

Læs mere

Hjerterehabilitering på danske sygehuse

Hjerterehabilitering på danske sygehuse Hjerterehabilitering på danske sygehuse ISBN: 87-988376-5-6 Hjerterehabilitering på danske sygehuse er udarbejdet af netværksgruppen Hjerterehabilitering under Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark.

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

patientvejledning type 2-diabetes

patientvejledning type 2-diabetes patientvejledning type 2-diabetes En patientvejledning for dig! Med denne patientvejledning ønsker vi at give dig et godt indblik i type 2-diabetes Vejledningen er tænkt som et supplement til den information,

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for KOL Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Baggrund...5 2.1 Kronisk obstruktiv lungesygdom...7 3. Definition

Læs mere

Til dig der skal have en ny lever

Til dig der skal have en ny lever Til dig der skal have en ny lever Information til leversyge patienter og deres pårørende Medicinsk Klinik A og Kirurgisk Klinik CTX Rigshospitalet Tekst: Cand.comm. Kristine Lundby Layout: Cand.polyt.

Læs mere

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for Apopleksi 17. juni 2013 1 Medlemmer af arbejdsgruppen Klinikchef, dr.med. Palle

Læs mere

Ekstremt tidligt fødte børn og børn med ekstremt lav fødselsvægt

Ekstremt tidligt fødte børn og børn med ekstremt lav fødselsvægt 1/12 Ekstremt tidligt fødte børn og børn med ekstremt lav fødselsvægt af læge Bo Mølholm Hansen Følgende beskrivelse er baseret på resultater fra et dansk landsdækkende studie af børn født i 1994-95 med

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens faldforebyggende indsats 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker

Læs mere

Model til organisering af KOL indsatsen i almen praksis

Model til organisering af KOL indsatsen i almen praksis Model til organisering af KOL indsatsen i almen praksis 1. Introduktion 2. Materialeoversigt: 2.1. Læsevejledning 2.2. Dokumentoversigt 2.3. Grafisk oversigt hvem gør hvad 3. Mistanke om KOL: 3.1. Vejledning

Læs mere

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Temahæfte for patienter med migræne I Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Indledning Dette hæfte handler om migræne i forbindelse med menstruation, i fagsprog

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge

Læs mere

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft 2012 Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde

Helbredskontrol ved natarbejde VEJLEDNING VEDR. Helbredskontrol ved natarbejde Bliv inspireret til den lokale aftale! Indholdsfortegnelse Formålet med helbredskontrollen 4 Målgruppen for helbredskontrol 4 Ansatte på det private område

Læs mere

Knæprotese INFORMATION OM KNÆOPERATION. Del-protese (Oxford-protese) Hel-protese

Knæprotese INFORMATION OM KNÆOPERATION. Del-protese (Oxford-protese) Hel-protese Knæprotese INFORMATION OM KNÆOPERATION Del-protese (Oxford-protese) Hel-protese PAT I E N T E N I C E N T R U M Velkommen til Privathospitalet Mølholm Med denne pjece vil vi fortælle om de forberedelser

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere