Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering. Kim Wind Andersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering. Kim Wind Andersen"

Transkript

1 Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering Kim Wind Andersen

2 2 Skattemæssige underskud

3 Overblik - underskudsfremførsel Fremførsel og modregning af skattemæssige underskud Skattemæssige underskud (fra og med indkomståret 2002), kan fremføres og fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i senere år, SEL 12 Underskud fra tidligere år kan dog kun fradrages fuldt ud i den del af årets skattepligtige indkomst, der ikke overstiger et grundbeløb på kr. (2016). Det resterende underskud kan højst nedbringe den resterende skattepligtige indkomst med 60 pct., SEL 12, stk. 2 Sambeskattede selskaber har kun én fælles bundgrænse på kr. (2016 niveau), SEL 31, stk. 3 Begrænsninger i adgangen til at fremføre og modregne underskud Ved skattefri omstruktureringer, FUL 8, stk. 6 Kildeartsbegrænsede tab, FUL 8, stk. 8 Ved tvangsakkord, gældseftergivelse, gældskonvertering mv., SEL 12 A, 12 B og 12 C Ved ejerskifte, SEL 12 D, FUL 8, stk. 7

4 Underskud i en uafbrudt sambeskatning B U A C D køber alle aktierne i B og C. D Et selskabs underskud fra tidligere indkomstår kan kun modregnes i overskud i et andet selskab, hvis underskuddet er opstået i et indkomstår, hvor det underskudsgivende selskab har været sambeskattet med det andet selskab og sambeskatningen ikke efterfølgende har været afbrudt. (SEL 31, stk. 2, sidste pkt.) Underskud i B dog omfattet af SEL 12 D B s underskud kan fortsat anvendes af C efter overdragelsen til D da B og C anses for en subsambeskatningsenhed (SKM SKAT samt SKM DEP) Page 4

5 Skattefri fusion

6 Underskudsbegrænsning ved skattefri ved skattefri fusion FUL 8, stk. 6, pkt. (egne underskud) 1) Foreligger der ved fusionen i et af selskaberne underskud fra tidligere år, kan dette underskud uanset bestemmelsen i selskabsskattelovens 12 ikke bringes til fradrag ved det modtagende selskabs indkomstopgørelse. 2) Ved fusion mellem sambeskattede selskaber kan det underskud, der er opstået, mens selskaberne har været sambeskattet, bringes til fradrag. 3) Dette gælder ikke, hvis det modtagende selskab ved en skattefri omstrukturering direkte eller indirekte har modtaget aktiver eller passiver fra selskaber, som ikke var en del af sambeskatningskredsen på det tidspunkt, da underskuddet opstod. Fusion M D U U Fremført sambeskatningsunderskud i M vil fortsat kunne anvendes af M Fremført sambeskatningsunderskud i D kan fortsat anvendes af M Særunderskud i M og D bortfalder i forbindelse med den skattefrie fusion Kildeartsbegrænsede tab i M og D bortfalder 6

7 Underskudsbegrænsning ved skattefri ved skattefri fusion Skattefri fusion 2017 A B C U Sambeskatningsunderskud i A mellem A og B i 2015 Køb af aktier i C i 2016 Skattefri fusion mellem B og C i 2017 med B som det modtagende selskab Sambeskatningsunderskud i A mellem A B og C i 2016 SEL 31, stk. 4 (andre selskabers underskud) Det modtagende selskab i en skattefri omstrukturering kan ikke modregne andre sambeskattede selskabers og underskud fra indkomstår før omstruktureringen. Dette gælder dog ikke, hvis det indskydende selskab (her C) var sambeskattet med det modtagende selskab (her B) i det indkomstår, hvori underskuddet opstod, og det indskydende selskab (her C) ikke direkte eller indirekte har deltaget i en skattefri omstrukturering med et ikkesambeskattet selskab i eller efter underskudsåret. Dvs. A s underskud fra 2016 kan efter fusionen anvendes mellem A og B, hvorimod A s underskud fra 2015 ikke længere kan anvendes af B. 7

8 Skattefri tilførsel SEL 31, stk. 4 A Tilkøb B Skattefri tilførsel af aktiver A køber alle aktierne i B Efter købet af aktierne i B tilfører A skattefrit en virksomhedsgren til B B kan efter tilførslen ikke længere anvende underskuddet i C, idet A ikke indgik i sambeskatningen med B i det indkomstår, hvor underskuddet opstod C U Underskud til fremførsel

9 Eksempel skattefri fusion FUL 8, stk. 6 kombineret med SEL 31, stk. 4 Page 9

10 Underskud ved skattefri fusion Moder A Underskud Køb 1/ Selskab 1 Underskud Selskab 2 Underskud Selskab 3 Underskud Selskab 4 Underskud Fusion Selskab 4 underskud mistes ved fusionen. Selskab 3 kan ikke anvende sit eget underskud og heller ikke underskud fra Moder A, Selskab 1 og Selskab 2. Selskabs 3 underskud kan derimod anvendes af Moder A, Selskab 1 og Selskab 2.

11 Underskud ved skattefri fusion Moder A Underskud Selskab 1 Underskud Selskab 2 Underskud Selskab 3 Underskud Fusion Selskab 3 kan ikke anvende sit eget underskud og heller ikke underskud fra Moder A, Selskab 1 og Selskab 2. Selskabs 3 underskud kan anvendes af Moder A, og Selskab 2. Selskab 1 og Selskab 2 s underskud kan anvendes af Moder A og Selskab 2

12 Underskud ved skattefri fusion Moder A Underskud Selskab 2 Underskud Selskab 3 Underskud Fusion Selskab 2 kan ikke anvende sit eget underskud og heller ikke underskud fra Moder A, Selskab 1 og Selskab 3. Selskabs 2 underskud kan anvendes af Moder A. Selskab 1 og Selskab 2 og selskabs 3 s underskud kan anvendes af Moder A

13 Underskud ved skattefri fusion Moder A Underskud Fusion Selskab 2 Underskud Selskabs 2 s underskud kan ikke længere anvendes af Moder A. Selskab 1 og Selskab 3 s underskud kan heller ikke længere anvendes af Moder A, og Moder A s eget underskud fortabes.

14 Eksempler Skattefri fusion - FUL 8, stk. 6 Overvejelser om sammenlægning af selskaber Kan det gennemføres uden skat? Gælder der tidsfrister? Er der særlige krav? Kan selskaberne bevare sine underskud? og meget mere Page 14

15 Skattefri fusion P1 P2 Fusion UA A B UB UC C D E F UD UE UF Alle selskaber har underskud opstået under sambeskatningen. A fusioneres ind i B ved en skattefri fusion.

16 Skattefri fusion - underskud P1 P2 Kildeartsbegrænsede tab bortfalder i A og B B UA UB UA UB UC C D E F UD UE UF UA modregnes hos C og D efter andre selskabers selskaber s underskud fra tidligere indkomstår (SKM SKAT, pkt ). UB kan anvendes af E og F UC og UD kan anvendes mellem C og D UE og UF kan anvendes mellem E og F Presentation title

17 I overensstemmelse med tidligere praksis Spørgsmål 117 til L121, ( , 2. samling) Underskuddet på -100 i BM A/S fra før fusionen kan fremføres efter sambeskatningsreglerne, selv om BM A/S ophører ved fusionen. Underskuddet kan kun modregnes i positiv indkomst i BD A/S, da det var det eneste selskab BM A/S var sambeskattet med inden fusionen. Koncernstrukturerne til eksemplet som Skatteministeriet svarede på var følgende: AM BM AM U AD BD AD U BD BM har fremført underskud og fusioneres ind i AM. BM s underskud fra før fusionen kan efter Skatteministeriet svar fortsat benyttes af BD selvom BM ophører og dermed udgår af sambeskatningen med BD. 17

18 SKM HR Svævende underskud fra likvideret datterselskab Højesteret fandt, at det ubenyttede underskud på 965 mio. kr. i det ophørende selskab US2 skulle henføres til det fortsættende (modtagende) selskab, USA. Hvis fortsættende selskab USA fortsat indgik i sambeskatningen, kunne underskuddet fremføres og benyttes til fradrag i de sambeskattede selskabers overskud i de følgende indkomstår. Da det fortsættende selskab USA derimod forlod sambeskatningen pr og overgik til særbeskatning, fulgte underskuddet USA-selskabet og kunne derfor ikke anvendes i sambeskatningen. DK DK DK USA USA US2 U Skattepligtig fusion U USA U Ophør af int. sambeskatning 18

19 Skattefri tilførsel af aktiver FUL 15 d, stk. 2: FUL 8 finder tilsvarende anvendelse ved skattefri tilførsel af aktiver

20 SKAT s notat af 25. august 2014 Omstruktureringers betydning for anvendelse af underskud Page 20

21 STYRESIGNAL fra 2014 om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver En præcisering af, hvad der er SKAT s opfattelse af praksis. Ved skattefri grenspaltning og tilførsel af aktiver skal der ske en fordeling af underskuddet mellem det indskydende og det eller de modtagende selskaber. Fordelingen af underskuddet skal ske efter en konkret vurdering af, hvordan aktiviteterne fordeles mellem det indskydende og modtagende selskab. Det vil sige, at der skal foretages en konkret vurdering af, hvordan aktiviteterne fordeles mellem det indskydende og det modtagende selskab. Dvs. det er nødvendigt at finde frem til underskuddet vedrørende den overdragede aktivitet. Da SKATs præcisering af praksis oprindelig er offentliggjort i Den juridiske vejledning vil SKAT håndhæve præciseringen fra denne offentliggørelse.

22 Skattefri tilførsel af aktiver af hele virksomheden til nystiftet selskab P P A UA Skattefri tilførsel A UA UB SKAT s opfattelse B (nystiftet) B (nystiftet) UA kan anvendes af A (samt af A s eventuelle andre sambeskattede selskaber som har været omfattet af sambeskatning i det år hvori underskuddet opstod) UA modregnes hos A efter andre selskabers selskaber s underskud fra tidligere indkomstår (SKM SKAT). Hvis B forlader sambeskatningen forsvinder UA

23 SKM og SKM skattefri grenspaltning Kan det bekræftes, at det skattemæssige underskud i C A/S, ved en grenspaltning af selskabet, forbliver i det indskydende selskab til modregning i fremtidig skattepligtig indkomst, uanset om det er selskabets Forretningsenhed A (Grunde) eller Forretningsenhed B (Investeringsejendomme), der udspaltes til et nystiftet selskab? Skatterådet tiltræder ikke SKATs indstilling for så vidt angår spørgsmål 1 med følgende begrundelse: Skatterådet finder ikke, at der er hjemmel i lovgivningen til at fordele et skattemæssigt underskud mellem det indskydende og det modtagende selskab i en skattefri grenspaltning. Skatterådet finder, at det skattemæssige underskud i det indskydende selskab, C A/S ved grenspaltningen skal forblive i det indskydende selskab. Page 23

24 TfS 1993,323 - Ligningsrådet A Holding A/S B A/S overfører ved en skattefri tilførsel af aktiver sin egentlige drift til skuffeselskabet. B A/S U Skuffeselskab Skattefri tilførsel Ligningsrådet udtalte: UA UB Underskuddet i B A/S bevares som følge af reglerne om tilførsel af aktiver, som ikke indeholder bestemmelser om bortfald af underskud i det indskydende selskab, og der er som foran nævnt ikke grundlag for at fastsætte særlige vilkår ved denne transaktion

25 Skattefri tilførsel af aktiver af hele virksomheden til nystiftet selskab P P A UA Skattefri tilførsel A UA UB B (nystiftet) B (nystiftet) UA kan bevares af A og kan fortsæt anvendes af A (samt af A s eventuelle andre sambeskattede selskaber som har været omfattet af sambeskatning i det år hvori underskuddet opstod) Hvis B forlader sambeskatningen bevares UA i A

26 Skattefri tilførsel af aktiver til ekstern part P1 P2 UA A Tilførsel, herunder D B UB UC C D E F UD UE UF Selskab A indskyder hele sin virksomhed ind i E som led i en skattefri tilførsel af aktiver, herunder aktierne i D.

27 Skattefri tilførsel af aktiver til ekstern part P1 P2 A UA B UB C UC E F UE UF A og C kan fortsat anvende UA. D kan ikke længere anvende UA D UD E kan ikke anvende UB, UE og UF. A og E kan ikke anvende UD. D kan fortsat anvende UD. UB, UF kan anvendes mellem B og F UE kan fortsat anvendes mellem B, F og D UC kan anvendes mellem A og C

28 Skattefri spaltning FUL 15 b, stk. 2: FUL 8 finder tilsvarende anvendelse ved skattefri spaltning

29 Skattefri spaltning SKAT s Juridiske Vejledning , C.D Ved ophørsspaltning skal det indskydende selskabs skattemæssige underskud fordeles på baggrund af en konkret vurdering, som tager hensyn til, hvordan aktiviteterne fordeles mellem de modtagende selskaber. Det fremgår af et svar fra Skatteministeriet til FSR (Skatteudvalget, alm. del , Bilag 74). Det er SKATs opfattelse, at denne fortolkning også gælder i forhold til skattefrie grenspaltninger og skattefrie tilførsler af aktiver. Page 29

30 Skatteministeriet til FSR (Skatteudvalget, alm. del , Bilag 74) skattefri ophørsspaltning Underskuddet skal principielt fordeles på samme måde, som når et moderselskab før ændringen af FUL 8, stk. 6 - blev ophørsspaltet ved, at samtlige aktiver og passiver blev overført til to sambeskattede datterselskaber. Skatteministeriet er dog ikke bekendt med, at der er offentliggjort afgørelser om spørgsmålet. Det er Skatteministeriets opfattelse, at det indskydende selskabs skattemæssige underskud kan fordeles på baggrund af en konkret vurdering, som tager hensyn til, hvordan aktiviteterne fordeles mellem de modtagende selskaber. Page 30

31 Skattefri ophørsspaltning af datterselskaber P P A A UA UB B UB UB1 C (nystiftet) B UB2 D (nystiftet) Skattefri ophørsspaltning ind i C og D UB overføres til C og D forholdsmæssigt C og D kan ikke benytte UB1 og UB2 man A kan fortsat benytte UB ( svævende underskud ) Hvis C eller D forlader sambeskatningen forsvinder UB1 eller UB2

32 Skattefri ophørsspaltning LSR af 18/ ( ) B C B C H1 U C (nystiftet) Skattefri ophørsspaltning U H1 UA UB D (nystiftet) H2 H2 H1 s sambeskatningsunderskud kan efter spaltningen ikke længere anvendes af H2, dvs. at underskuddet fortabes. Der er ikke tale om en spaltning inden for en eksisterende sambeskatning. Der er tale om ophør af den ene sambeskatning og etablering af den anden sambeskatning.

33 Skattefri ophørsspaltning i eksisterende sambeskatning SKM , pkt Styresignal om underskudsrækkefølgende i eksisterende sambeskatning A X B U Y UA UB Skattefri ophørsspaltning Hos A, X, Y skal B s underskud før spaltningen anses som andre selskabers underskud fra tidligere indkomstår. Hos A anses B s underskud efter spaltningen fortsat som andre selskabers underskud fra tidligere indkomstår. Hos X og Y anses B s underskud efter spaltningen som eget underskud

34 Skattefri grenspaltning i eksisterende sambeskatning M A Skattefri grenspaltning UA B UB UA UB A besvarer sit eget underskud ved grenspaltningen. Underskud fremføres som hidtil Eksempel i SKM , pkt om styresignal om underskudsrækkefølgende i sambeskatning er ikke korrekt.

35 Skattefri grenspaltning P1 P2 Grenspaltning UA A B UB UC C D E F UD UE UF Selskab A indskyder hele sin virksomhed ind i B som led i en skattefri grenspaltning.

36 Skattefri grenspaltning P1 P2 A UA B UB UC C D E F UD UE UF UA bevares hos A UC og UD kan fortsat anvendes mellem A, C og D. UE og UF kan fortsat anvendes mellem E og F. UE og UF kan ikke længere anvendes af B. UB bør fortsat kunne anvendes af E og F

37 Skattefri grenspaltning SKAT s opfattelse er ikke korrekt Tidligere cirkulære nr. 105, punkt : Foreligger der således ved spaltning underskud fra tidligere år i det indskydende selskab eller i et modtagende selskab, kan disse underskud ikke fradrages ved det eller de modtagende selskabers indkomstopgørelse. Underskud i et indskydende selskab, der ikke ophører ved spaltningen, kan fradrages i det indskydende selskabs indkomstopgørelse efter reglerne i ligningslovens 15. Almindelige bemærkninger til lovforslag nr. 22 (1999/2000): Underskud i et indskydende selskab, der ikke ophører ved spaltning, kan fradrages i det indskydende selskabs indkomstopgørelse efter de almindelige regler i ligningslovens 15. Den Juridiske Vejledning, C.D : Det vil kun give mening, at bestemmelsen i FUL 8, stk. 6, anvendes, hvis der skal allokeres underskud til det modtagende selskab. Det vil sige, at der skal foretages en konkret vurdering af, hvordan aktiviteterne fordeles mellem det indskydende og det modtagende selskab. Fordelingen af underskud må foretages på den baggrund. Underskud i et indskydende selskab, der ikke ophører ved spaltningen, og som forbliver i det indskydende selskab efter spaltningen, kan fradrages i det indskydende selskabs indkomstopgørelse efter reglerne i SEL 12. Page 37

38 Kildeartsbegrænsede tab ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver Bilag 6 L 22 (1999/2000) ministersvar For tab, der er realiseret forud for fusionsdatoen, vil det som udgangspunkt gælde, at disse tab ikke vil kunne fremføres til fradrag i en skattepligtig gevinst efter en skattefri fusion, en spaltning eller en tilførsel af aktiver efter reglerne i ABL 2, stk. 2, KGL 31, stk. 3, og EBL 6, stk. 5. Dette gælder både for tab hos det indskydende og det modtagende selskab. Undtaget herfra er tab i et indskydende selskab, der ikke ophører ved en skattefri spaltning eller tilførsel af aktiver. Sådanne tab vil fortsat kunne fradrages i en fremtidig skattefri gevinst hos det indskydende selskab efter reglerne i ABL 2, stk. 2, KGL 31, stk. 3, og EBL 6, stk. 5.

39 Grænseoverskridende omstruktureringer

40 Grænseoverskridende skattefri fusion Ophør af danske selskaber ved fusion med et udenlandsk EU/EØS-selskab (FUL 15, stk. 4) UK DK 1 DK U1 DK 2 DK 3 U2 U3 Den Juridiske Vejledning afsnit C.D : U1 vil blive overført til UK og fortabes hvis UK ikke er med i sambeskatning. U1 kan heller ikke modregnes hos eventuelle andre sambeskattede selskaber, idet sambeskatningen med datterselskaberne bliver "afbrudt" ved fusionen. Kildeartsbegrænsede tab i DK bortfalder, FUL 8, stk. 8. Page 40 Gør det nogen forskel om UK efterlader et fast driftssted i Danmark? Og gør det så nogen forskel om UK allerede har et danske fast driftssted som allerede indgår i sambeskatningen?

41 Grænseoverskridende skattefri fusion Ophør af danske selskaber ved fusion med et udenlandsk EU/EØS-selskab (FUL 15, stk. 4) Den Juridiske Vejledning afsnit C.D : Reglerne i FUL 8, stk. 6-8 om fremførsel af underskud og tab anvendes også her. Det vil sige, at underskud i det indskydende danske selskab fortabes, hvis selskabet ikke før fusionen var sambeskattet med det udenlandske modtagende selskab. Det bortfusionerede danske selskabs underskud vil heller ikke efter fusionen kunne udnyttes af det bortfusionerede danske selskabs datterselskaber, idet sambeskatningen med datterselskaberne bliver "afbrudt" ved fusionen. Se SEL 31, stk. 2, sidste pkt., afgørelsen SKM SR og afsnit C.D om fortabelse af underskud. I afgørelsen SKM efterlod det bortfusionerede danske moderselskab sig ikke noget fast driftssted i Danmark. Page 41

42 Grænseoverskridende skattefri fusion SKM SR Lodret fusion mellem A AB, B A/S og C A/S (FUL 15, stk. 4) A AB Skattemæssige underskud til fremførsel i DK, B A/S og C A/S alle opstået under sambeskatningen B A/S DK CA/S Det skattemæssige underskud i det faste driftssted DK bortfalder som følge af SEL 31, stk. 2, 2. pkt., og skifter dermed ikke karakter som følge af FUL 8, stk. 6, stk. 2, 2. pkt. De to ophørende selskaber B A/S og C A/S s underskud, som overføres til A AB, kan fremadrettet anvendes hos det modtagende selskabs faste driftssted DK. Hvis A AB ikke havde efterladt et dansk fast driftssted ville B A/S og C A/S s underskud fortabes, jf. SKAT s indstilling, som henviser til SKM SR. Kildeartsbegrænsede tab bortfalder, FUL 8, stk. 8. Page 42

43 Grænseoverskridende skattefri fusion SKM SR Fusion af udenlandske EU/EØS-selskaber (FUL 15, stk. 3) Irland UK DK 1 DK 2 Skattemæssige underskud til fremførsel i DK 1 og DK 2 opstået under sambeskatningen De skattemæssige underskud opstået mens DK 1 og DK 2 har været sambeskattet bortfalder også ved fusionen, da disse underskud er omfattet af SEL 31, stk. 2, 2. pkt., jf. princippet i SKM SR. Kildeartsbegrænsede tab bortfalder, FUL 8, stk. 8. Page 43

44 Grænseoverskridende skattefri fusion Fusion af udenlandske EU/EØS-selskaber (FUL 15, stk. 3) UK Irland DK Skattemæssige underskud til fremførsel Det må antages at de skattemæssige underskud i det irske selskabs danske faste driftssted bortfalder som følge af fusionen da UK (det modtagende selskab) ikke har indgået i en sambeskatning med Irland (det indskydende selskab). Næppe et rimeligt resultat hvis der ikke er anden aktivitet i DK end det indskydende selskabs faste driftssted. Kildeartsbegrænsede tab bortfalder, FUL 8, stk. 8. Samme resultat i de tilfælde hvor kun det modtagende selskab har fast driftssted i DK, men i praksis næppe relevant at anvende FUL 15, stk. 3. Page 44

45 Grænseoverskridende tilførsel af aktiver UK 1 Skattefri tilførsel af aktiver til et udenlandsk selskab DK 1 U1 DK 2 DK 3 U2 U3 UK 2 DK PE U1 bliver bevaret i DK1 (SKAT s ulovlige praksis tilsidesat af Skatterådet) Kildeartsbegrænset tab bør fortsat kunne fremføres og anvendes af DK1 Page 45

46 Grænseoverskridende tilførsel af aktiver UK 1 Skattefri tilførsel af aktiver DKPE fra UK 2 til DK 1 DK PE DK 1 U1 UK 2 DK 2 DK 3 U2 U3 DK PE U4 Kan U1 fortsat anvendes i sambeskatningen da DK1 hele tiden uafbrudt har været sambeskattet med DK PE, jf. princippet i SKM :SR? U1 bør fortsat kunne anvendes af DK 2 og DK 3 U4 kan ikke anvendes af DK1 og vil fortabes, jf. princippet i SKM SR. Page 46 Kan U2 og U3 fortsat anvendes i sambeskatningen med U1? Eller er der er tale om en skattefri omstrukturering fra andre ikke sambeskattede selskaber UK2? Kildeartsbegrænsede tab bortfalder i DK 1 og DK PE.

47 Ejerskifte af aktier i underskudsselskaber

48 Underskudsbegrænsning og ejerskifte Adgangen til underskudsfremførsel begrænses, hvis Mere end 50 % af aktiekapitalen eller stemmerettighederne i et selskab mv. ved indkomstårets udløb ejes af andre aktionærer. end ved begyndelsen af et tidligere indkomstår, hvori den skattepligtige indkomst udviste underskud, jf. SEL 12 D, stk. 1, 1. pkt. HR: Begrænsning i fremførselsadgangen i erhvervsaktive selskaber (SEL 12 D, stk. 1): Underskuddet kan ikke nedbringe den skattepligtige indkomst til et beløb mindre end selskabets positive nettokapitalindtægter, med tillæg af indkomst fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe. Dvs. underskud fra før ejerskiftet kan som udgangspunkt stadig fremføres til modregning i anden skattepligtig indkomst (ved aktiv drift på overdragelsestidspunktet) Såfremt selskabet på tidspunktet for ændring i ejerforholdet (mere end 50%) i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet eller ved erhvervsmæssig aktivitet i et eller flere datterselskaber, hvori selskabet ejer mindst 25 pct. af aktiekapitalen jf. SEL 12 D, stk. 3 (tomme underskudsselskaber)

49 Case 1.1 AB 1 Sverige AB 2 Sverige M DK AB 1 Sverige AB 2 Sverige Newco DK M DK UA UB AUA (Aktivt) BUB (Tomt) AUA (Aktivt) BUB (Tomt) Vil der ske underskudsbegrænsning, hvis alle aktierne i M (inklusive datterselskaberne B A/S og C A/S) overdrages fra AB 2 til et nystiftet dansk holdingselskab, Newco ejet af AB 2?

50 Transparensreglen koncernforhold (SEL 12 D, stk. 5) Hvis et (moder-) selskab ejer 25 % eller mere af aktiekapitalen i et andet selskab (datterselskabet), anses ikke moderselskabet, men aktionærerne i moderselskabet for at eje aktierne i datterselskabet efter deres forholdsmæssige andel af moderselskabets aktiekapital (transparensreglen). Det vil sige, at når et datterselskabs aktionærkreds skal opgøres, skydes moderselskabet ud som aktionær og i stedet anses aktionærerne i moderselskabet som aktionærer. Hvis moderselskabet igen ejes af et andet selskab, er det aktionærforholdene i dette selskab, der er afgørende. Et (moder-) selskab kan kun være et selskab omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1, 2 eller 4, 2, stk. 1, litra a, eller 2 A, stk. 1. Ser dog ikke længere igennem end op til et børsnoteret selskab (SEL 12 D, stk. 6). 50

51 Case 1.2 AB 1 Sverige AB 2 Sverige M DK AB 1 Sverige AB 2 Sverige Newco Sverige M DK UA UB AUA (Aktivt) BUB (Tomt) AUA (Aktivt) BUB (Tomt) Vil der ske underskudsbegrænsning, hvis alle aktierne i M (inklusive datterselskaberne B A/S og C A/S) overdrages fra AB 2 til et nystiftet SVENSK holdingselskab, Newco ejet af AB 2?

52 Transparensreglen koncerninterne overdragelser (SEL 12 D, stk. 6, 5. og 6. pkt.) SEL 12 D, stk. 6, 5. og 6. pkt.: Stk. 5 finder tilsvarende anvendelse for moderselskaber, hvis aktier ikke er optaget til handel på et reguleret marked, og moderforeninger, der har hjemsted i en stat, med hvilken Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, Grønland eller Færøerne eller i et land inden for Den Europæiske Union. Det gælder dog kun, hvis ejerandele i datterselskabet mellem begyndelsen af underskudsåret og afslutningen af det indkomstår, hvori underskuddet ønskes fradraget, er overdraget til enten moderselskabet efter 5. pkt. eller et andet datterselskab, hvori moderselskabet i den nævnte periode ejer mindst 25 pct. af ejerandele. 52

53 Transparensreglen koncerninterne overdragelser (SEL 12 D, stk. 6, 5. og 6. pkt.) Bemærkningerne til udvidelsen af transparensreglen ( 1, nr. 2, i betænkning afgivet af Skatteudvalget den 17/ vedrørende lov nr. 399 af 22/ fremsat som L /96.) Der vil ske underskudsbegrænsning i følgende tilfælde: Et dansk datterselskab har et udenlandsk moderselskab som ejer, der igen ejes af et andet moderselskab (»topmoderselskab«). Hvis aktiekapitalen i det danske datterselskab overdrages til topmoderselskabet eller til et andet datterselskab ejet af topmoderselskabet, skal underskudsbegrænsningsreglerne finde anvendelse for det danske datterselskab. Som altovervejende hovedregel indeholder Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster en bestemmelse, der medfører, at et dansk selskab, der helt eller delvist er ejet af et udenlandsk selskab, ikke må behandles skattemæssigt mere byrdefuldt, end et andet dansk ejet selskab ville blive behandlet i samme situation. Nugældende regler er næppe heller forenelige med EU-retten. Det foreslås at fjerne det diskriminerende element på dette punkt i bestemmelsen. I TfS fandt LSR, at bestemmelsen forud for udvidelsen af transparensreglen var i strid med diskriminationsbestemmelsen i art. 21 i den dansk-franske DBO, som skulle fortolkes i overensstemmelse med art. 24, stk. 5, i OECD-modeloverenskomsten. 53

54 Case 1.3 AB 1 Sverige AB 2 Sverige M DK H AUA (Aktivt) BUB (Tomt) C UA UB D Kan aktierne overdrages til en uafhængig tredjepart uden at der sker underskudsbegrænsning?

55 Transparensreglen koncernforhold (SEL 12 D, stk. 5) Hvis et (moder-) selskab ejer 25 % eller mere af aktiekapitalen i et andet selskab (datterselskabet), anses ikke moderselskabet, men aktionærerne i moderselskabet for at eje aktierne i datterselskabet efter deres forholdsmæssige andel af moderselskabets aktiekapital (transparensreglen). Det vil sige, at når et datterselskabs aktionærkreds skal opgøres, skydes moderselskabet ud som aktionær og i stedet anses aktionærerne i moderselskabet som aktionærer. Hvis moderselskabet igen ejes af et andet selskab, er det aktionærforholdene i dette selskab, der er afgørende. Et (moder-) selskab kan kun være et selskab omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1, 2 eller 4, 2, stk. 1, litra a, eller 2 A, stk. 1. Ser dog ikke længere igennem end op til et børsnoteret selskab (SEL 12 D, stk. 6). 55

56 SEL 12 D SEL 12 D, stk. 1, 1 pkt.: ikke nedbringe den skattepligtige indkomst til et beløb mindre end selskabets positive nettokapitalindtægter med tillæg af indkomst fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe, Men kan underskuddet overføres til andre sambeskattede selskabers positive nettokapitalindtægter, med tillæg af indkomst fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe? Pkt. 64 i cirk nr. 136 Et eventskud opstået under sambeskatningen, som et selskab ikke kan modregne i sine egne kapitalindtægter, kan heller ikke modregnes i nettokapitalindtægter indtjent af de øvrige selskaber omfattet af sambeskatningen. Page 56

57 Spørgsmål & kommentarer? Page 57

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 17. august 2015 Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H 184-15. SKAT har d. 10. juli 2015 fremsendt

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 Sag 22/2014 (1. afdeling) GN Store Nord A/S (advokat Hans Severin Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 10. april 2015 Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM 2006.75 LSR og SKM 2011.588 LSR, H064-15 SKAT har d. 13. marts 2015 fremsendt

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget 2004-05 (2. samling) L 121 Svar på Spørgsmål 117 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 24 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 173 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 12. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven,

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

Spørgsmål vedrørende L 121

Spørgsmål vedrørende L 121 Finansudvalget SAU alm. del - Bilag 74 Offentligt Spørgsmål vedrørende L 121 Efter aftale skal FSR s Skatteudvalg bede Skatteministeriet om at besvare følgende fortolkningsspørgsmål vedrørende L 121 som

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Grænseoverskridende omstruktureringer Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Indhold 1. Indledning / Præsentation 2. Formål med grænseoverskridende omstruktureringer 3. Selskabsret a.

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten og

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Selskabers underskudsfremførsel

Selskabers underskudsfremførsel Cand.merc.aud. 4. semester Lisbeth Nielsen (280595) Erhvervsjuridisk institut Pernille Aasland Bertelsen (280658) Kandidatafhandling Vejleder: Jesper Bierregaard Selskabers underskudsfremførsel - med fokus

Læs mere

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012 Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 Virksomhedspræsentation Højt specialiseret og uafhængigt skatterådgivningsfirma. Assisterer virksomheder med at identificere,

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

NYT. g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g. Nr. 9 årgang 7 september 2010

NYT. g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g. Nr. 9 årgang 7 september 2010 NYT Nr. 9 årgang 7 september 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj 2015. Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner

Tax Matters. Indhold. Udgave nr. 3, maj 2015. Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Øget krav til oplysninger om kontrollerede transaktioner Tax Matters Udgave nr. 3, maj 2015 Selvangivelsessæsonen er skudt i gang! Selskabernes selvangivelsessæson er i fuld gang, og det er nu muligt at indberette selskabsselvangivelsen for indkomståret 2014

Læs mere

D O M. Afsagt den 29. januar 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Henrik Kirk Jensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 29. januar 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Henrik Kirk Jensen (kst.)). D O M Afsagt den 29. januar 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Henrik Kirk Jensen (kst.)). 5. afd. nr. B-1930-10: GN Store Nord A/S (advokat Hans Severin

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-411-0044 Den 1. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Styrkelse

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Tidsskrift for Skatter og Afgifter - 2014/43. Af Katja Dyppel Weber, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory

Tidsskrift for Skatter og Afgifter - 2014/43. Af Katja Dyppel Weber, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory 5242 775 Af Katja Dyppel Weber, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory I denne artikel analyseres den skatteretlige behandling af underskud fra kulbrinteaktivitet, hvilket bl.a. indebærer

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 31. marts 2015 Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT har den 12. marts 2015 fremsendt ovennævnte udkast til

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Nov./dec. 2015 Preben Underbjerg Poulsen 1 Disposition Minefeltet, hvor aktieafståelser detonerer udbyttebeskatning. Afståelse til koncernforbundet

Læs mere

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod:

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod: R s RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 173 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - Bilag 16 O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning 18. juni 2012 Nyhedsbrev Skat Vedtagelse af L 173 om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v. Regeringen har nu vedtaget lovforslag L 173. De endelige regler svarer til, hvad vi tidligere har

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 25 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 32 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 25. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 316 Offentligt J.nr. 2011-318-0348 Dato: 28. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 316 af 14. februar

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater

Danmarks Skatteadvokater www.pwc.dk Danmarks Skatteadvokater Fondsbeskatning Seneste nyt V/Susanne Nørgaard CBS/ Den 28. januar og 1. februar 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Lovforslag L 71 fremsat 20. november 2015 Konsolideringsfradraget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1120 af 14/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0177762 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 21 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1017 af 24/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1842673 Senere ændringer til forskriften LOV nr 652 af 08/06/2016

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Jan Guldmand Hansen Nikolaj Vinther Erik Werlauff. Sambeskatning 2013/14

Læs mere om udgivelsen på  Jan Guldmand Hansen Nikolaj Vinther Erik Werlauff. Sambeskatning 2013/14 Jan Guldmand Hansen Nikolaj Vinther Erik Werlauff Sambeskatning 2013/14 Jan Guldmand Hansen, Nikolaj Vinther & Erik Werlauff Sambeskatning 2013/14 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 123 - forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kursgevinstloven, pensionsafkastbeskatningsloven og skattestyrelsesloven

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 28 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 28 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 23. februar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 173 Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L 173 Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 L 173 Bilag 19 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 24. maj 2012 mbl (H:\Fagligt Center\MBL\SU\Henvendelse til FT SAU L173.doc) Vedrørende L 173 -

Læs mere

Skattefri omstrukturering. Gæld/passiver

Skattefri omstrukturering. Gæld/passiver Spørgsmål og bemærkninger fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer til lov nr. 343 af 18. april 2007 (L 110A) og lov nr. 344 af 18. april 2007 (L 110B) FSR har sendt en række spørgsmål og bemærkninger

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0110541 Udkast (I)

Skatteministeriet J. nr. 13-0110541 Udkast (I) Skatteministeriet J. nr. 13-0110541 Udkast (I) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven, skatteforvaltningsloven og skattekontrolloven (Engangsregistrering af selskabers

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Copenhagen Business School Hovedopgave HD (R) December 2011 Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Udarbejdet af: Betina Victoria Thane Vejleder: Henrik Meldgaard 1. Indledning...3 2. Problemformulering...5

Læs mere

Checkliste vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst for selskaber Indkomståret 2008

Checkliste vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst for selskaber Indkomståret 2008 Checkliste vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst for selskaber Indkomståret 2008 Udgifter Ref. Note Er driftsudgifter m.v. allokeret korrekt til et eventuelt fastdriftssted i udlandet, som holdes udenfor

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Sambeskatningens konsekvenser på omstruktureringer

Sambeskatningens konsekvenser på omstruktureringer Aalborg Universitet Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Sambeskatningens konsekvenser på omstruktureringer Opgaveløsere: Kristina Frederiksen Studienr.: 20001419 Charlotte Uhler Studienr.: 20000557 Vejleder

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere