2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk anmeldelse af 17. april 2009, der blev registreret i Kommissionen samme dag, underrettede de danske myndigheder i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 88, stk. 3, Kommissionen om ændringen af den eksisterende støtteordning N 77/2008 (Program for brugerdreven innovation). (2) Da de modtagne oplysninger ikke var tilstrækkelige til, at Kommissionen kunne vurdere, om støtteordningen var forenelig med fællesmarkedet, anså Kommissionen anmeldelsen for at være ufuldstændig. Ved brev af 20. maj 2009 bad Kommissionen derfor Danmark om supplerende oplysninger. De danske myndigheder svarede ved brev af 2. juni 2009, der blev registreret i Kommissionen samme dag. 2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) (3) De danske myndigheders ændringer er kun af begrænset omfang. Derfor gennemgås kun de væsentligste træk ved den eksisterende støtteordning i forbindelse med denne beslutning. (4) Programmet for brugerdreven innovation blev godkendt af Kommissionen den 12. november på grundlag af Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation 2 (i det følgende benævnt F&U&Irammebestemmelserne). Der blev oprindelig afsat 37,82 mio. EUR (282 mio. DKK) til ordningen, og den skulle gælde fra det tidspunkt, hvor Kommissionen godkendte den (12. november 2008), til den 31. december EUT C 331 af , s EUT C 323 af , s. 1. Udenrigsminister Per Stig MØLLER Asiatisk Plads 2 DK København K Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefon: (0)

2 (5) Ordningens hovedformål er at yde støtte til projekter, der fremmer, udforsker og udvikler anvendelsen af brugerdreven innovation i Danmark. Støtten tildeles i form af direkte tilskud. Kriseramte som defineret i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte 3 er ikke omfattet af ordningen. Støttemodtagerne er mikro, små og mellemstore samt store. (6) Alle aktiviteter, som der ydes støtte til, skal falde ind under definitionen af industriel forskning og eksperimentel udvikling. Den maksimale støtteintensitet for store var 35 % for industriel forskning og 25 % for eksperimentel udvikling. Den maksimale støtteintensitet for små og mellemstore var 60 % for industriel forskning og 35 % for eksperimentel udvikling. De tilskudsberettigede omkostninger var personaleomkostninger, udgifter til instrumenter og udstyr, udgifter til kontraktforskning, teknisk viden og patenter, der er købt eller lejet hos udenforstående kilder til markedspriser, samt yderligere generalomkostninger, der er direkte knyttet til forskningsprojektet, men som dog højst må udgøre 20 % af projektomkostningerne. (7) Når der er tale om støtte til F&U-projekter til store og til SMV, hvor støttebeløbet overstiger 7,5 mio. EUR pr. projekt og pr. SMV, skal tilskyndelsesvirkningen undersøges af den støttebevilgende myndighed, inden tilskuddet tildeles. (8) Støtten til F&U-projekter må ikke kumuleres med andre former for støtte fra andre statsstøtteforanstaltninger. 3. ÆNDRINGER TIL STØTTEORDNINGEN (9) Retsgrundlaget for foranstaltningen ændres ved bekendtgørelse nr. 616 af 30. juni 2008: 2, stk. 2 og 3, 3, stk. 2, 4, stk. 1, og 22, stk. 1, 3 og 4 i lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme bekendtgørelse nr. 241 af 20. marts 2007, ændret ved bekendtgørelse nr. 616 af 30. juni (10) Det samlede budget forhøjes fra 37,82 mio. EUR (282 mio. DKK) til 53,82 mio. EUR (400,7 mio. DKK). (11) De danske myndigheder ændrer desuden den eksisterende støtteordning således: Forskningsinstitutioner og offentlige institutioner kan også være omfattet af ordningen. Hvis den samme enhed udfører aktiviteter af såvel økonomisk som ikke-økonomisk art, skal den holde de to aktiviteters omkostninger og finansiering adskilt. Projekterne betales på grundlag af de faktisk afholdte udgifter, og der vil ikke blive givet formidlere nogen fordele. Desuden skal forskningsinstitutionerne levere deres tjenester til markedspris eller til en pris, der afspejler de fulde omkostninger plus en rimelig avance. Ved samarbejde mellem og forskningsinstitutioner skal de deltagende betale forskningsinstitutionerne en godtgørelse svarende til markedsprisen for de intellektuelle ejendomsrettigheder, der affødes af 3 EUT C 244 af , s. 2.

3 forskningsinstitutionens aktiviteter i forbindelse med projektet, og som overdrages til de deltagende. Den maksimale støtteintensitet nedsættes fra 60 % til 50 % for, og samtidig indføres følgende samarbejdsbonus (+15 %): Maksimal støtteintensitet Små Mellemstore Store Industriel forskning 50 % 50 % 50 % Eksperimentel udvikling 50 % [= ] 50 % [= ] 40 % [= ] Der ydes en bonus, hvis projektet vedrører et reelt samarbejde mellem mindst to af hinanden uafhængige. I dette tilfælde skal følgende betingelser være opfyldt: ingen enkelt virksomhed må afholde over 70 % af de tilskudsberettigede omkostninger ved samarbejdsprojektet, og projektet skal omfatte samarbejde med mindst en SMV eller være grænseoverskridende. Der ydes også en bonus, hvis projektet vedrører et reelt samarbejde mellem en virksomhed og en forskningsinstitution, og følgende betingelser er opfyldt: mindst 10 % af de tilskudsberettigede projektomkostninger skal afholdes af forskningsinstitutionen, som skal have ret til at offentliggøre resultaterne af forskningsprojekterne i det omfang, de stammer fra forskning gennemført af den pågældende institution. Det bliver muligt at kumulere støtten med andre former for støtte. Støttelofterne i F&U&I-rammebestemmelserne gælder, uanset om projektstøtten finansieres fuldt ud ved hjælp af statsmidler eller finansieres delvis af Fællesskabet, og støtte til brugerdreven innovation må ikke kumuleres med de minimis støtte til de samme støtteberettigede udgifter for at omgå de maksimale støtteintensiteter, der er fastsat i F&U&I-rammebestemmelserne. 4. VURDERING AF FORANSTALTNINGEN 4.1. Statsstøtte efter EF-traktatens artikel 87, stk. 1 (12) Gennem den anmeldte ordning får et begrænset antal mulighed for ved hjælp af statsmidler at blive fritaget for en del af de F&U-omkostninger, som de ellers selv skulle afholde. Den økonomiske støtte i form af statsmidler styrker således disse s stilling i forhold til deres konkurrenter i Fællesskabet og vil derfor kunne fordreje konkurrencevilkårene. De støttemodtagende s produkter er eller kan være genstand for samhandel inden for Fællesskabet, og støtten vil således kunne påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne. (13) Kommissionen konkluderer derfor, at den anmeldte foranstaltning udgør statsstøtte som omhandlet i EF-traktatens artikel 87, stk. 1.

4 4.2. Lovlighed (14) Ved at anmelde denne foranstaltning, inden den iværksættes, har de danske myndigheder opfyldt deres forpligtelser i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 3. I betragtning af den anmeldte foranstaltnings omfang har Kommissionen vurderet, om der er tale om statsstøtte, og om denne er forenelig med F&U&I-rammebestemmelserne Forenelighedskriterier (15) Støtteintensiteterne for de forskellige F&U-stadier er fastsat i overensstemmelse med punkt og i F&U&I-rammebestemmelserne. (16) De basisstøtteintensiteter, der er anført i punkt 3 ovenfor, er i overensstemmelse med punkt i F&U&I-rammebestemmelserne. Den ændrede støtteordning omfatter også samarbejdsbonus. Som anført i punkt 3 ovenfor, indeholder støtteordningen også de krav til samarbejdsprojekter, der er fastsat i punkt i F&U&Irammebestemmelserne. Støtteintensiteten er derfor i overensstemmelse med F&U&Irammebestemmelserne. (17) De tilskudsberettigede omkostninger ved F&U-projekterne er i overensstemmelse med punkt i F&U&I- rammebestemmelserne. (18) Der er ikke foretaget ændringer i de tilskudsberettigede omkostningskategorier i forhold til den oprindelige støtteordning. Som anført i punkt 3 ovenfor, er de i overensstemmelse med F&U&I-rammebestemmelserne Tilskyndelsesvirkning (19) Bestemmelserne om tilskyndelsesvirkning er ikke ændret i forhold til den oprindelige støtteordning. (20) Derfor mener Kommissionen fortsat, at støtteordningens bestemmelser om tilskyndelsesvirkning opfylder betingelserne i F&U&I-rammebestemmelserne. Betingelserne vedrørende tilskyndelsesvirkningen er således opfyldt, og ordningen er i overensstemmelse med F&U&I-rammebestemmelsernes punkt Kumulering (21) Som anført under punkt 3 ovenfor, tillader den nye støtteordning kumulering med anden støtte i overensstemmelse med punkt 8 i F&U&I-rammebestemmelserne. Betingelserne vedrørende kumulering er således opfyldt, og foranstaltningen er i overensstemmelse med F&U&I-rammebestemmelsernes punkt Årlige rapporter, adgang til ordningens fulde ordlyd, informationsskemaer (22) De danske myndigheder forpligter sig fortsat til at opfylde kravene om rapportering og overvågning i rammebestemmelsernes punkt Kommissionen mener derfor, at betingelserne vedrørende rapportering og overvågning er opfyldt. 5. BESLUTNING: (23) Ændringen af støtteordningen er forenelig med EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og Kommissionen har derfor besluttet ikke at rejse indvendinger mod den.

5 (24) Kommissionen erindrer desuden de danske myndigheder om, at enhver påtænkt refinansiering eller ændring af denne støtteordning skal anmeldes til Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 88, stk. 3. Hvis dette brev indeholder fortrolige oplysninger, som ikke bør videregives til tredjemand, bedes De senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen underrette Kommissionen herom. Har Kommissionen ikke inden udløbet af denne frist modtaget en begrundet anmodning om fortrolig behandling, vil den gå ud fra, at De er indforstået med, at oplysningerne videregives til tredjemand, og at brevets fulde ordlyd offentliggøres på det autentiske sprog på følgende websted: Anmodningen sendes anbefalet eller med fax til: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Konkurrence Direktoratet for Statsstøtte Registreringskontoret for statsstøtte 1049 Bruxelles, Belgien Fax nr.: Sagens navn og nummer bedes angivet ved alle henvendelser. Med venlig hilsen På Kommissionens vegne Antonio TAJANI Medlem af Kommissionen

kompetence til at sikre turismeinnovation, f.eks. statslige styrelser og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

kompetence til at sikre turismeinnovation, f.eks. statslige styrelser og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 02.05.2001 SG (2001) D/288280 Vedr.: Statsstøtte nr. N 822/2000 Danmark Centerkontrakter for turisme Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 8. december 2000, registreret

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark Mikroelektronik Center (MIC) Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 6. december 2000, registreret

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig Emne: Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler Fr. udenrigsminister, Det er mig en glæde at kunne meddele

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Generalsekretariatet sender Dem vedlagt afgørelsen om ovennævnete emne til videresendelse til udenrigsministeren.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Generalsekretariatet sender Dem vedlagt afgørelsen om ovennævnete emne til videresendelse til udenrigsministeren. EUROPA-KOMMISSIONEN I GENERALSEKRETARIAT ACCUSE DE RÉCEPTION Nom (en caractères d'imprimerie) REÇU LE PM SIGNATURE JftHļ Г\ CACHET 10. 04. 2014 Bruxelles, den SG-Greffe(2014)D/ 5369 DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION

Læs mere

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER Bemærk: Faktabladene i bilaget er koncise og, i nogle tilfælde, forenklede sammendrag af statsstøttelovgivningen på de områder, der anses for de mest relevante

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2. Udvidelse af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2. Udvidelse af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.XII.2004 C (2004) 4516 fin Vedr.: Statsstøtte nr. N 171/2004 Danmark Ændring af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler

Læs mere

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION 30.12.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende C 323/1 I (Meddelelser) KOMMISSIONEN FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION (2006/C 323/01) Side 1. INDLEDNING...........................................................................................

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.8. 2006 KOM(2006) 3424 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA

Læs mere

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2010 K(2010)8948 endelig Vedr.: Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil Fru udenrigsminister,

Læs mere

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt FÆLLES BESTEMMELSER 2012 INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt korrespondance... 3 Artikel 3 Deltagere...

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Vejledning om finansiering, omstrukturering og privatisering af statsejede virksomheder i overensstemmelse med statsstøttereglerne DA 2 DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning" Den Europæiske Regionalfond

Tilsagn om tilskud til projektet Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning Den Europæiske Regionalfond ERHVERVSSTYRELSEN Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Dato: 15. november 2012 Sag ERDFK-12-0030 Att.: Erik Sejersen Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 7.1.2003 L 2/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 16/2003 af 6. januar 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår støtteberettigede udgifter i forbindelse

Læs mere

Statsstøtteretlig vurdering i forbindelse med indkøb af bredbåndsinfrastruktur

Statsstøtteretlig vurdering i forbindelse med indkøb af bredbåndsinfrastruktur København 29. april 2015 Michael Honoré Partner T +45 72 27 33 76 mih@bechbruun.com Sagsnr. 038632-0023 mih/nje/ilp Statsstøtteretlig vurdering i forbindelse med indkøb af bredbåndsinfrastruktur 1. Indledning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere