Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark"

Transkript

1 Casebeskrivelse af NFBi s miniprojekt: Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark Baggrund Private virksomheder og offentlige institutioner har med udgangspunkt i brugerdrevet innovation i de seneste år udviklet store mængder af viden og datamateriale om deres kunder. Målsætningen har været at få indsigt i slutbrugernes nuværende behov og fremtidige ønsker og på det grundlag udvikle værdiskabende produkter, serviceydelser og brugeroplevelser. I brugerdrevet innovation har der som regel været fokus på de metoder, som bruges til at indsamle indsigt i kundernes adfærd og dagligdag. Den brugerdrevne (eller brugerbaserede) innovationsproces slutter dog langt fra i mødet mellem virksomhed og kunde. Det har vist sig at være relevant også at undersøge virksomhedens egne sociale og kulturelle vilkår for at videreudvikle de indsamlede data til værdifulde produkter og brugeroplevelser. projektets formål Hensigten med projektet Fra viden til hverdag har været at rette fokus på, hvordan viden om og fra eksterne brugere bliver udvekslet og anvendt blandt medarbejdere i Post Danmarks udviklingsafdeling. Ved at følge den viden, som en udvalgt brugerundersøgelse har frembragt, har projektet undersøgt hvilke betingelser, muligheder og eventuelle barrierer for brugerdrevet innovation, der findes internt i virksomheden. Dette er udført i praksis som et antropologisk feltstudie af medarbejdernes fortolkning, udveksling og videreudvikling af indsamlet datamateriale. Således har dette projekt haft til formål at undersøge, hvordan den brugerbaserede viden i praksis vandrer i virksomheden, og hvordan man kan forstå de interne kulturelle og sociale vilkår for arbejdet med at skabe brugerdrevet innovation. Fakta om projektet Involverede aktører Projektet er gennemført i samarbejde mellem formidlingsenheden Antropologisk Analyse på Institut for Antropologi, Københavns Universitet, forretningsenheden Privatkunder i Post Danmark, samt NFBi. Projektleder: Antropolog Simon Lex (Institut for Antropologi, Københavns Universitet). Projektvejleder: Seniorrådgiver Steffen Jöhncke (Institut for Antropologi, Københavns Universitet). Projektansvarlige for Post Danmark: Innovationschef Carsten Damgaard og Markeds- og Innovationschef Ole Bach Nielsen. Projektansvarlig for NFBi: Netværksleder Astrid Søndergaard. Hovedinformanter for Post Danmark: Markedschef Joan Regitza Garlov, produktchef Ulla Rixen og produktchef Jonna Nordfang (projektmedarbejdere på Brevets Værdi). Hovedinformanter for 3PART: Designresearchere Mikkel Ask Rasmussen og Jens Pedersen. Informanter: Medarbejdere i Marked og Innovation samt Proces og Salg, afdelinger af Privatkunder i Post Danmark. Relevante links Kontaktinformationer Simon Lex: Carsten Damgaard: Ole Bach Nielsen: Steffen Jöhncke: Varighed 15. juli oktober 2009.

2 Projektprocessen Projekt Fra viden til hverdag har udformet sig som et tre måneders antropologisk feltarbejde, der hovedsageligt har fokuseret på de sociale og kulturelle vilkår for arbejdet med brugerdrevet innovation i udviklingsafdelingen i Privatkunder, Post Danmark. Faser af projektet 1: Adgang og indsigt Adgang: Introduktion til udviklingsafdelingen i Privatkunder, Post Danmark. Research af virksomhedens arbejde med innovation: Undersøgelse af virksomhedens bevæggrunde, målsætninger og erfaringer med at arbejde med innovation, herunder brugerdrevet innovation. Research af brugerundersøgelser: Gennemgang af datamateriale og resultater fra relevante eksisterende brugerundersøgelser, som Post Danmark har (fået) gennemført. Første fase har skabt adgang til udviklingsafdelingen og en grundlæggende indsigt i arbejdet med brugerdrevet innovation. Citat Vi er nødt til at gøre noget mere, hvis vi skal overleve som virksomhed. Vi skal tænke i nye baner, og vi skal søge viden i markedet. Brugerdrevet innovation er et arbejdsredskab til at skabe ny værdi for kunderne, som forhåbentlig kan skabe noget ny værdi for Post Danmark Innovation er noget som vi bruger for at overleve. Citat fra informant i Privatkunder. 2: Casestudie: Brevets Værdi Deltagerobservation: Ud fra en målsætning om at kortlægge arbejdet med at forstå kundernes behov, er der blevet lavet deltagerobservation i dagligdagen i afdelingen samt på møder med relevans for projekt Brevets Værdi, som er en kvalitativ markedsundersøgelse af kundernes daglige adfærd, oplevelser og udfordringer i forbindelse med post, kommunikation og distribution, med særligt fokus på brevets betydning og værdi. Semi-strukturerede interviews: Med en målsætning om at skabe indblik i medarbejdernes forståelse og definition af innovation er der blevet afholdt sytten individuelle interviews. Research af indsamlet datamateriale. Alt i alt har anden fase belyst en igangværende innovationsproces (med projektet Brevets Værdi som case) både fra en praksisorienteret og en analytisk vinkel. 3: Brugerdrevet innovation i udviklingsafdelingen I denne fase er der blevet lavet deltagerobservation med fokus på: 1. hvordan den indsamlede viden fra projekt Brevets Værdi defineres af medarbejderne og hvilken forventet funktion og indflydelse, som den vil have på udviklingen af produkter, serviceydelser mv. 2. hvordan den indsamlede viden og resultater fra projekt Brevets Værdi introduceres for medarbejderne i udviklingsafdelingen. 3. hvordan den indsamlede viden og resultater fra projekt Brevets Værdi spredes og bruges i den daglige praksis i udviklingsafdelingen 4. hvordan de indsamlede data og resultater fra Brevets Værdi fortolkes, omtales og bruges af medarbejderne i udviklingsafdelingen Tredje fase har skabt indsigt i, hvordan brugerundersøgelsens indsamlede viden modtages og omsættes i den daglige praksis blandt medarbejderne i udviklingsafdelingen. Projektmedarbejdere på projekt Brevets Værdi er blevet interviewet med fokus på videreudvikling af indsamlet viden om slutbrugerne i markedet. Koncepter fra projekt Brevets Værdi er til skue for alle medarbejdere.

3 4: Resultater og formidling Kodning og analyse af brugerbaseret datamateriale. Formidling af resultaterne. I fjerde fase er data fra projektet blevet samlet, analyseret og omsat i forskellige resultater, som er blevet introduceret for Post Danmark og Københavns Universitet. Endvidere er projektet blevet afsluttet med et seminar for deltagerne i NFBi s netværk, hvor praksis omkring case og projekt blev diskuteret med fokus på de sociale og kulturelle vilkår for den brugerdrevne innovationsproces internt i virksomheden. Metoder For at kortlægge de daglige sociale og kulturelle processer, har projektets metodiske udgangspunkt været det etnografiske metodeapparat. Det betyder ikke blot metoder til data-indsamling, men også i teoretisk indfaldsvinkel og analyse: Virksomhedens og medarbejdernes hverdagspraksis kan ikke aflæses i et snuptag; de udspiller sig som komplekse relationer, fortolkninger på fortolkninger, øjeblikke af betydning og individuel og social meningsskabelse som kun kan forstås ved tilstedeværelse og fordybelse. Kundens behov og interesser er repræsenteret på væggen i afdelingen. Projektleder Simon Lex har grundlæggende udøvet deltagerobservationen af de daglige arbejdsgange i udviklingsafdelingen og af det specifikke brugerbaserede innovationsprojekt Brevets Værdi. I forlængelse heraf blev der afholdt forskellige former for interviews og samtaler for at uddybe problematikker og belyse spørgsmål, der opstod under deltagerobservationen. Den metodiske proces kan opstilles sådan: Deltagerobservation/interviews feltnoter kodning data formidling fornyet deltagerobservation/ interviews osv. Eftersom antropologen har været længerevarende tilstede internt i virksomheden har han løbende kunnet give respons tilbage til ledelse og medarbejdere om sine iagttagelser ikke mindst om barrierer og muligheder i medarbejdernes arbejde med at forstå og sætte sig i kundernes sted, sådan som den brugerdrevne innovation fordrer. Projektets metodiske tilgang har således været at kortlægge sociale og kulturelle vilkår for brugerdrevet innovation, og det er blevet anvendt til at sætte et løbende aftryk på virksomhedens arbejde med forbedre strategier, praksis og viden om brugerbaseret innovation. Udviklingsafdelingens består af et åbent kontorlandskab, som skal fordre tæt samarbejde og udveksling af idéer. Udbytte af innovationsprocessen Observationer og anbefalinger er blevet fremlagt løbende, og resultaterne er udviklet i interaktion mellem involverede aktører: ledere, medarbejdere, konsulenter og forskere. Resultaterne er skabt af praksis og lavet til praksis, og de er således relateret til virksomhedens specifikke sociale og kulturelle forhold, dens nuværende position i markedet og det aktuelle stadie for arbejdet med at skabe brugerdrevet innovation. Generelt udbytte Ved at kortlægge udviklingsafdelingens interne sociale og kulturelle processer har Post Danmark fået en bedre forståelse for barrierer og muligheder, som ligger i arbejdet med at skabe værdi med udgangspunkt i kundernes erkendte og ikke erkendte behov. Idéskabelsesværktøjer i udviklingsafdelingen.

4 Observationer og anbefalinger A) Arbejdet med brugerdrevet innovation er en dynamisk og kompleks proces, som medarbejdere kan have svært ved at forholde sig til i det daglige arbejde. For at fremme en systematisk tilgang til arbejdet med innovation er det relevant at udforme en praksisorienteret model, som ud over at være baseret i virksomhedens strategiske målsætninger og visioner også må bygge på interne eksempler fra virksomhedens tidligere innovations- eller produktudviklingsprocesser. Modellen bruges her som et udgangspunkt og en referenceramme til at kombinere eksisterende viden med nye indsigter fra markedet. Løsning i praksis: Forretningsenheden Privatkunder er ved at udvikle en praksisorienteret innovationsmodel. Citat Det [brugerdrevet innovation] starter med slutbrugeren. Vi udforsker vedkommendes hverdag for at se, hvad det er for nogle udfordringer, som de møder men det er os [Post Danmark], som udvikler løsningerne, det er ikke brugeren selv. Og det er en kæmpe udfordring. Citat fra informant i Privatkunder. B) I mødet med kunden ligger der et stort potentiale for at forstå kundernes behov og daglige adfærd. Kontakten, samtalen og oplevelsen er i sig selv en rig videnskilde til at få indblik i markedets dynamik, og medarbejdere bør således aktivt deltage i mødet med kunden. Det er dog vigtigt at være opmærksom på at undgå en reproduktion af traditionelle rolletildelinger mellem virksomhed og kunde. Den gængse forståelse af kunden og vanemæssige relationer vil skabe en barriere for nyskabelse ved at bekræfte allerede eksisterende opfattelser frem for at udfordre dem. Således skal medarbejdere have kompetencer til at sætte sig i kundens sted. Ud over data og indsigt giver mødet et tættere forhold til kunderne og sender et budskab om, at virksomheden tager kunderne seriøst ved at være en del af deres dagligdag. Løsning i praksis: Afdelingen Marked og Innovation har som målsætning at involvere medarbejderne mere i fremtidige brugerundersøgelser og udvikle udvalgte aktørers kompetencer til at sætte sig i kundernes sted. Her ønsker man at introducere etnografiske metoder som deltagerobservation og semi-strukturerede interview for udvalgte medarbejdere. C) Data og indsigter fra brugerbaserede udviklingsprojekter kan nemt gå i glemmebogen efter projektets afslutning. Råmateriale og udarbejdede udviklingsretninger, som bygger på kundernes grundlæggende behov, er brugbare i forskellige sammenhænge og kan fungere som base for, at medarbejderne fremover rekombinerer og udvikler ny viden med udgangspunkt i markedet. Ved at introducere og forankre den indsamlede viden systematisk og bredt i virksomheden kan man være med til at udvikle en praksis, hvor et bredt udsnit af medarbejdere tager stilling til, finder mening i, relaterer til og videreudvikler den indsamlede viden. I forbindelse hertil er det dog vigtigt hele tiden at opdatere råmaterialet i forhold til markedets dynamiske udvikling og nye vidensbehov. Som supplement til det fysiske møde er det relevant og rentabelt at udvikle digitale platforme, hvor kunder og medarbejdere i sammenspil kan dele viden og udvikle produkter og serviceydelser (såkaldt co-creation -processer). Løsning i praksis: Afdelingen Marked og Innovation er ved at udvikle brugerhistorier, som bygger på de indsamlede data fra brugerundersøgelser samt viden om virksomhedens interne kulturelle og sociale vilkår for brugerdrevet innovation. D) Virksomhedens kultur er en essentiel faktor i arbejdet med at forstå og videreudvikle viden om kundernes behov og interesser. I dagligdagen i udviklingsafdelingen udspiller der sig en uhensigtsmæssig praksis i arbejdet med at skabe en innovativ kultur. Det daglige

5 arbejde omtales som en overgangsfase fra den traditionelle kultur til en ny innovativ kultur. Den traditionelle kultur defineres som der, hvor virksomheden ikke lytter til kunderne, og hvor man arbejder ud fra en intern fornemmelse for og kategorisering af kundernes verden (inside-out tilgang). Kundens behov bliver forsøgt styret af det, som virksomheden dikterer; vi-ved-bedst-filosofien. På den anden side refereres der til målsætning om at skabe en innovativ kultur, hvor virksomheden skaber værdi ved at fokusere på markedets behov og dynamik. Denne opdeling har i praksis skabt et scenarie for, hvordan det var, og hvordan det skal blive, men der undlades at fokusere på, hvad virksomheden er her og nu. Billedet af, at det aktuelle kun er en overgang, skaber usikkerhed og tvivl blandt medarbejderne, hvilket i forskellige sammenhænge har betydet, at medarbejdere for at skabe mening i det daglige arbejde søger tilbage til den sikre skanse og velkendte måde at arbejde på. Denne forståelige reaktion vil i praksis betyde, at de traditionelle arbejdsmetoder reproduceres og den brugerbaserede udviklingsproces har svært ved at realisere sig. Løsning i praksis: For at skabe ledetråde og kulturmarkører for de igangværende sociale og kulturelle processer i afdelingen har Marked og Innovation udviklet et nyt værdigrundlag, som er blevet genereret af medarbejderne i henhold til individuelle præferencer samt fælles organisatoriske visionen om at arbejde innovativt med en skarp markedsorientering. Forskningsmæssige resultater Projektet har udformet sig som en del af Institut for Antropologis opbygning af erhvervsantropologien som forskningsfelt såvel som et felt for udvikling af anvendt antropologi i praksis. Fra en fagantropologisk betragtning er den form for inddragelse af etnografisk ekspertise, der i dag præger brugerdrevet innovation nemlig primært i form af brugerstudier udtryk for en tidlig fase af en anvendt-antropologisk udviklingsproces. Det er velkendt, at efterspørgslen efter antropologiske kompetencer som udgangspunkt handler om, at en professionel gruppe gerne vil have en undersøgelse af målgruppen for deres indsats: Lægerne mener at antropologen skal udforske patienterne, byplanlæggerne mener man skal udspørge borgerne, og IT-udviklerne mener computer-brugerne kræver antropologisk granskning. De professionelle vil derimod ofte ikke betragte sig selv som en del af den problemstilling, der skal forstås bedre. Udviklingen af anvendt antropologi viser imidlertid, at dette er en barriere, der skal overvindes. Dette projekt Fra viden til hverdag kan tages som udtryk for, at brugerdrevet innovation nu er begyndt at bevæge sig i retning af en bredere fundering som anvendtantropologisk praksis, fordi virksomheden så at sige har opdaget sig selv som faktor i og sine begrænsninger og muligheder for innovationsarbejdet. På Institut for Antropologi har projektet konkret høstet inspiration fra og bidraget til igangværende forsknings- og udviklingsaktiviteter ved enheden Antropologisk Analyse og den nye kandidatuddannelse i Anthropology and People-Centered Business. Data fra projektet har for eksempel været brugt i diskussioner af antropologiens rolle i den brede offentlige og private debat om brugen af innovation, herunder brugerdrevet innovation, i den samfundsøkonomiske udvikling. Denne casebeskrivelse er en del af NFBi-netværkets casesamling Netværket udgiver en række kortfattede og letlæselige casebeskrivelser af projekter og innovationsforløb, hvor brugerdrevne arbejdsmetoder har været bragt i anvendelse. Læs mere på eller kontakt netværkssekretariatet: Tlf Fax N e t v æ r k f o r f o r s k n i n g s ba s e r e t brugerdrevet innovation

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Demens i Hjemmet skaber vækst for virksomheder. Projektet er derfor en stor succes! Citat fra afslutningskonferencen den 4. april 2013 Evaluering af projektet Udgivet af: Teknologisk Institut, Robotteknologi

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Mening med galskaben?

Mening med galskaben? Mening med galskaben? En projektopgave om meningsskabelse i en implementerings- og forandringsproces Projektrapport, 2. semester, efterår 2013 Masteruddannelsen i Ledelses- og Organisationspsykologi (LOOP),

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

CSS Center for servicestudier

CSS Center for servicestudier MEDARBEJDER-baseret SERVICE INNOVATION CSS Center for servicestudier ICE-projektet Roskilde 2010 Projektet ICE (When the customer encounters the employee) Center for servicestudier Roskilde Universitet

Læs mere

Evaluering af Projektet: Relationers Betydning for Trivsel og Forandring

Evaluering af Projektet: Relationers Betydning for Trivsel og Forandring Evaluering af Projektet: Relationers Betydning for Trivsel og Forandring Fokus på handlemuligheder for medarbejdere og ledere Resume af evalueringsrapporten Udarbejdet af: Maya Flensborg Jensen og Hans

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

center for folkesundhed en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet

center for folkesundhed en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet center for folkesundhed Tre er et umage par en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet Tre er et umage par en undersøgelse af tolkningens

Læs mere

Brugercentreret design metodekatalog

Brugercentreret design metodekatalog Brugercentreret design metodekatalog Introduktion til Metodekataloget Velkommen til Syddansk Sundhedsinnovations metodekatalog for vidensområdet brugercentreret design. I dette katalog vil du blive introduceret

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation otte behov for velfærdsteknologi hos mennesker m Brugerdreven kronisk sygdom innovation Brugerdreven innovation spotte behov for velfærdsteknologi hos mennesker me kronisk sygdom at spotte behov for velfærdsteknologi

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

et eksempel på offentlig-privat innovationssamarbejde

et eksempel på offentlig-privat innovationssamarbejde Evaluering af DEFU-STEPP-projektet et eksempel på offentlig-privat innovationssamarbejde Ud fra delprojektet Værdiskabelse i OPI-processen Udarbejdet af OPI-forskergruppen: Majbritt Rostgaard Evald, Ann

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Rehabilitering på borgernes præmisser Erfaringer og resultater fra et OPI-samarbejde Projektleder Annette Dalsgaard Vilain og udviklingskonsulent Anna-Maj Stride Geyti April 2012 I projekt Rehabilitering

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening Institut for Ledelse Bachelorafhandling, HA almen Opgaveløser: Peter Fynboe Bruun Jensen Vejleder: Carsten Bergenholtz Innovationsledelse Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Læs mere

Forside til projektrapport 2. semester, BP2

Forside til projektrapport 2. semester, BP2 Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Forside til projektrapport 2. semester, BP2 År: 2014 Semester: 2. semester Hus: P.11 Projekttitel: Innovation i den regionale oplevelsesøkonomi

Læs mere

Innovationsprocesser gennem sociale medier

Innovationsprocesser gennem sociale medier Innovationsprocesser gennem sociale medier Lise Gløvermose Hald thbbm7a811 Professionsbachelorprojekt Vejleder Jesper Pettersson Censor Jens Kjær Sørensen Studienummer 160817 D. 21 november 2012 1 1. Resumé

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling.

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Vidensdeling i danske virksomheder - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Fremforsk, Center for fremtidsforskning Praktikant Julie Nygaard,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere