Brugerdreven innovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerdreven innovation"

Transkript

1 rugrdr at rksmhdr, dr arbjdr md brugrdr at, tagr udgagspukt brugrs rkdt g urkdt bh, sm ma pår dsgt d hjælp af mtdr tl afdækg af d ktkstr sm frskllg brugr bgår sg. Tds går rtg af stadg størr grad af akt lrg af brugr.

2 G D A T 24 sd 1/5 rugrdr at prakss dbærr brugrdr at, at rksmhdr arbjdr systmatsk md krtlægg af brugr g drs rkdt g urkdt bh. cl succs g gr størr plt ærd hs slutbrugr. På d måd bdragr brugrdr at tl, at ma lttr tlpassr at tl markdt. rugrdr at skabr brugrdsgt, sålds at dt blr mmr, at målrtt at rll bh. trdukt ddragls af brugr r gtg kld tl at, da ma hrd ka få y dér g øg s dsgt d brugssammhæg, sm t prdukt llr src ads g pls. dsgt gør dt mulgt at målrtt båd udklg g markdsførg tl frskllg trsstrs adfærd g bh. Dss bh r kk statsk g markdt r kk gt, sm blt r drud t std dt r gt, sm løbd skabs af kudrs bgær ftr løsgr, sm mødgår pld prblmr. rugrdr at tagr udgagspukt båd brugrs rkdt g urkdt bh. Dss bh søgr ma at afdækk d at ærm sg d ktkst, hr brugr adr t prdukt llr plr src. atsfrm har påt str succs d fr dt sdst årt, frd d r mr træfskkr, mmrr rsc, øgr chac fr kmmr- Målt r at afdækk d m frbrugsmøstr, hrda brugr hadlr, plr g tækr fr at hjælp rksmhdr md at skab g mplmtr d rtt prduktr g ydlsr. Sålds blr dt mulgt at skab mr ærd fr brugr g drmd på kkurrcfrdl. Trtsk baggrud lyst af d dustrll rluts tr ptmrg g rytm fabrkk a maagmt tkkkr (Sctfc Maagmt) g samlbådt, så ma klasssk økmsk tr ks frm. klasskr, særlgt Walras, Js g Marshall, matmatsrd økm g dfagd ærdskabls t kaptalstsk systm, hr ærd frbds md d bjkt økmsk lgk. ærd basrs drmd trtsk på matmatsk rlat mllm katttr g abstrakt matmatsk udrggr af rlat mllm udbud g ftrspørgsl. Ma frsøgt at fd almgyl-

3 sd 2/5 dg sadhdr fr økm, g rsultatt bl tr m dt økmsk qulbrum (økmsk lgægt) g hrmd statsk økmsk lgk. D østrgsk økm Jsph Schumptr ar d først økm, dr trtsk gjrd p md dé m statsk økmsk lgk g lgægtstakgag. Ha krtsrr d klasssk tlgag fr ku at udrsøg prsr t statsk blld g glmm økms praktsk g tdslg dms. stdt sr Schumptr økm sm lutær, hr at r dt ærdskabd lmt. Mulghd fr ærdskabls afhægr af udklg g at. stdt fr at fd d ptmal lgægt må ma kturlgt bryd g dstrur markdslgægt fr at på størst mulg ærdtlækst. Fr Schumptr r at krat dstrukt, ds. prcs, dr dstrurr ksstrd markdsstrukturr g skabr frst mr adatags. Frst mr adatags skabr mlg stuat, hr ma lægr prd har mpllgd tlstad, md drtlhørd størr ækst g prftrat. Dt r kk øddgs déskabr, dr dr markdt, m d, sm frstår markdt g dts bh. JC skabt fx kk dafspllr, Appl skabt kk mp3 afspllr g Amaz skabt kk markdt fr trt bgkøb. Fælls fr d tr r, at d sm d først fr alr frstd at kmmrcalsr prduktr. A T 1 Schumptr satt allrd fkus på at start af dt 20. århudrd, hrmd brugrdr at r t rlatt yt fæm, sm først dukkd p sdst 1990 r. Prfssr rc Hppl fra MT ar bladt d først tl at dfr bgrbt: at cratd by th usrs t bta a hghr usr alu as ppsd t cmmrcal ats takg plac wth th cmpay.2 rugrdr at dbærr, at rksmhdr samarbjd md brugr frsøgr at tlbyd t prdukt, dr gr kudr særlg ærd llr plls, sm skrr, at d klt kud ælgr rksmhds prdukt frm fr kkurrts altså t spørgsmål m 25 G D prakss dbærr brugrdr at, at rksmhdr arbjdr systmatsk md krtlægg af brugr g drs rkdt g urkdt bh. at brug brugr tl at bryd markdsstuat fr at skab kkurrcfrdl. døkm pås kkurrcfrdl stgd grad d at tlbyd kudr kstra ærd frm af y typr af prduktr, kcptr g srcs. Kudrs spcfkk bh g pllsr r hrmd blt mr rlat fr ærdskabls, g drfr r ma gså bgydt at ddrag brugr atsprcss. rugr ads aktt tl at løs spcfkk prblmr llr pfyld bstmt frmr fr bh, g hrmd r brugr dag sl blt kld tl at. Dt hadlr kk ku m prduktudklg, m gså m måd, hrpå rksmhd tlgår s kudr g skabr ærd fr dm. Lglds hadlr dt gså m at få brugrdsgt, dr rækkr udr, had statstk ka tlbyd. Fr at ku skab pllsr g scal frmr fr frbrug må stgd grad afdækk brugrs hadlgr, pllsr, drømm g takr. Prakss prakss dbærr brugrdr at, at rksmhdr arbjdr systmatsk g mgt 1 Schumptr, J. A. (1943) Th Prcss f Crat Dstruct Captalsm, Scalsm ad Dmcracy. 2 Hppl, rk, hmk & Sack (1999) Cratg rakthrughs at 3M. Harard usss w, sptmbr 1999.

4 g d a t 26 sd 3/5 saglgt md krtlægg af brugr. dt krær, at brugrddragls r tlrttlagt g strukturrt mgt øjagtgt. lglds dbærr dt, at rksmhd r at trasfrmr d d tl at. prakss ka ma dl d brugrdr at p fr lmtr: Custmr sghts, dat, prttypg g mplmtat. rugr r ctral dl af all lmtr. Fr at få custmr sght (kuddsgt) strr rksmhdr, y sm gaml, typsk str summr markdsrsarch, sm blysr markdt, m sm rsr g glgrr kudprspktt. succsfuld at krær afdækg g dyb dsgt kudr, drs mglsr, rutr, bkymrgr g aspratr. dt r d at tag t spadstk dybr d statstkk, at ma ka på så dtaljrt grad af d, at mødt mllm (fr)brugr g rksmhd ka ær kld tl at. dt r øddgt at afdækk brugrs adfærd g bh, m gså drs urkdt bh skal frsøgs afdækkt. dtt r sær prcs, sm øddggør adls af aacrd ærktøjr tl krtlægg, aalys g frståls af brugrs bh. Følgd t mtdr r særlgt rlat: tgrafsk trws g bsratr. På baggrud af trws ka ma fx gså udkl prsas, ds. dal brugrtyp md særlg karaktrstka.3 afdækg af brugrs bh r é tg, m at udkl g dsg t prdukt llr ydls r ad tg. Hr r dr bh fr krat prcs, hr ma grrr t strt atal dér md udgagspukt kuddsgt, fr på d baggrud at kmm frm tl dt bdst frslag. d prcs blr kaldt dat g r hlt afgørd md hsy tl ldygtg at. at krær str mægd dér, sm må samls g urdrs. dat har t fasr: da grat g da sythss. da grat r prcs, hr ma må bllg g bfald kattt. Hrrfr står da sythss, sm aalysrr, dskutrr, kmbrr g dsærr dér g d frskllg mulghdr. 3 Prttypg r gtg lagt d flst atsstratgr. Prttypg r t ffktt ærktøj frhld tl at gør abstrakt g mmatrll kcptr matrll g hådgrblg. mgt prttypg tagr udgagspukt, m s prdukt/src ka lad sg gør rt tksk. m prttypgbgrbt må udds, sålds at ma gså aldrr m prduktt/src r brugrlg(t) g gr d rtt brugrplls, før ma lacrr på markdt. dt gr mulghd fr at urdr pttal g mkstgr d prduktt/src. m drudr r prttypg hlt ctralt, frd dt kkrtsrr frrtgsdskussr, udrsøglsr g kcptts ffkttt, g på d måd blr dt mmr at fd d ptmal atsløsg. dt fjrd lmt r mplmtrg, hlkt l sg at brg at på markdt. d prcs krær først g frmmst bst practc prjktstyrg, dt mplmtrg r mgt asklg g rskfyldt prcs. drudr skal dr udkls strytllg hdt kstrt tl frbrugr, m sm gså ka brugs trt. sl d bdst atr ka mlg mød mdstad hs mdarbjdr g ldls, g hr ka strytllg hjælp frhld tl at gagr båd ldls g mdarbjdr, hlkt r hlt øddgt fr ralsrg af ats pttal. Cas Clplast r damarks størst mdcrksmhd d fr gagsartklr. Clplast sælgr mdcsk apparatur g src d Prsas ads frbdls md markdsførg g sgmtrg. Prsas ka ydrlgr brugs tl at gør markdsførg mr dkmmd g trssækkd.

5 sd 4/5 fr stm, sårhlg, hudplj, brystplj g kts. drs kudr r bhadlr g rådgr sudhdsæst samt frhadlr g slutbrugr. gm lægr td har at fr Clplast fugrt samarbjd md sygpljrskr fra frskllg hsptalr. dt har fr Clplast ært prdukt frm fr brugrdr at, dr bl.a. har skabt str udklg d fr stmbadagr, sårpljsystmr g prduktløsgr tl flk md adladgsprblmr. m hr dt tdlgr gjrd sg gældd, at pattr blt bl abfalt t bstmt prdukt af sygpljrsk, så r brugr dag mr krtsk g stllr sg kk tlfrds md t klt prdukt. magt har skftt fra d prfssll sygpljrskr tl brugr. drfr r Clplast gåt t skrdt dr g h md brugr. gl brugr, sær d krtsk g pfdsmm, ldr ftr frbdrgspttalr g udklgsmulghdr, g dt r yt, at ma mdcdustr har lrt såda brugr atsprcss mkrg mdcprduktr. adr dustrr har ma byttt sg af dt lægr td; ksmpls har lg arbjdt md brugrdr at gm årrækk. følg prfssr rc Hppl, sm r ksprt på mrådt, r Clplast d først mdcrksmhd, dr lrr brugr prduktudklg.4 Clplast har bl.a. d at kludr brugr fudt ud af, at kattrts størrls rkd hæmmd, g at kdr sær øskd t mr dskrt prdukt, sm ksmpls kk bgræsr frhld tl påklædgsmulghdr. drfr har ma udklt t kattr, sm har samm fukt sm tdlgr, m sm kk r hæmmd. ma dgk smplth altrat samarbjdr md tkstldsgr, hr ma dsgd særlg trussr tl stmpattr g hrmd udkld t yt prdukt. Fr Clplast hadlr dt kk bar m at kd brugrs bh fr at ku r. Hs Clplast ddrags brugr sl atsprcss, hr d bdragr tl at udkl g mdfcr ksstrd prduktr. 4 Prspktr at skab dyb dsgt g frståls fr brugrs bh g adfærd ka ær mkstgsfuld prcs. dt krær styrt prcs at hld dt på t tlfrdsstlld rssurcg mkstgsmæssgt au. Fr at brugrdr at skal bl ærdskabd, må ma ha d rgtg ærktøjr g mtdr. Pttalt fr ærdskabls r strt, fr md brugrdr at ka brugr mr drkt bdrag tl at skab g udkl prduktr, sålds at dr r krgs mllm rksmhds prduktr g brugrs bh. dtt ka bdrag tl øgt kudlyaltt, hlkt sl lrg prcss gså ka udrstøtt. rugrdr at har tl at d markdt på hdt g skab y kkurrcstuat. t adt gtgt prspkt r, at ma trt rksmhd ka mød mdstad. d asatt ka frygt fr, hlk btydg dt har fr drs g rll rksmhd ka dt gør dm rflødg? Faktum r, at dr stadg r massr af arbjd fr tr atørr, dt brugrdr at skabr mag dér, sm må aalysrs fr at skr, at d r ærdskabd fr rksmhd. 27 g d a t

6 G D A T 28 sd 5/5

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

Sociale medier. Introduktion

Sociale medier. Introduktion Scal mdr Scal mdr brugs stgnd grad frrtnngsøjmd. Dt skr fx, når vrksmhdr va Facbk nvlvrr kundr g brugr nnvatnsprcssr, hvr man udvkslr dér g vdn, llr dcdrt c-cratn, hvr man samarbjdr m at skab værd g plvlsr,

Læs mere

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps N Y H E D I N OKTOBER 2008 Nr. 9 N Y N Y N Y N Y N H E H E H E H E D D D D D D I I I I I N lsvigsk usikkorps Nyhdsmagasit lsvigsk usikkorps Udgivt af Rgimtsmusikks Vr i samarbjd md lsvigsk usikkorps og

Læs mere

Strategi 2030 September 2014

Strategi 2030 September 2014 Strati 2030 Sptmb 2014 Forord Stor ambitio for jba Dt st kostat foradri D ivsts m d 100 mia. kr. i jba d kommd 15 år. Et historisk højt ivau, m ødvdit for at opfyld målsæti om fordobli af d kollktiv trafik

Læs mere

Bjdrk er en of Afturs trofoste fans - her iført vinterkollektionen.

Bjdrk er en of Afturs trofoste fans - her iført vinterkollektionen. Bjdrk er e f Afturs trfste fas her ført vterkllekte. Bjrk er f af det sldske mærke Aftur, der lgesm hu selv er særdeles atetblshmet g md l kfrmtet. Nu kmmer mærket Aftur edelg tl Dmrk g så edd ege butk!

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Lukket helligdage samt fra 24. december 2014 til 4. januar 2015 begge dage inklusive. www.silkeborg.com. Silkeborg app en

Lukket helligdage samt fra 24. december 2014 til 4. januar 2015 begge dage inklusive. www.silkeborg.com. Silkeborg app en Magasit 2014 1 Hl TurismSilkborg Dt Gl. Rådhus Tort 2A Tlf.: +45 8682 1911 ifo@silkborg www.silkborg.com Åbigstidr Jauar, fbruar, marts, april, oktobr og ombr: Madag, tirsdag, osdag og frdag 10.00 15.00

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

FREDENS KIRKE. SogneNyt ÅND. Menighedsrådsvalg 2014 Nyt kor i Fredens Kirke Koncert med Sigurd Barrett TRADITION EVANGELIET OM JESUS KRISTUS

FREDENS KIRKE. SogneNyt ÅND. Menighedsrådsvalg 2014 Nyt kor i Fredens Kirke Koncert med Sigurd Barrett TRADITION EVANGELIET OM JESUS KRISTUS FREDENS KIRKE sptmbr - cmbr 2014 Mnghsråsvalg 2014 Nyt kor Frns Krk Koncrt m Sgur Barrtt ÅND NÆR- VÆR FÆLLESSKAB MØDE MED MENNESKER I ALLE ALDRE FORNYELSE TRADITION NÆSTEKÆRLIGHED GUDS- TJENESTER EVANGELIET

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger Massa Grundkursus All kan giv massa, og i løbt af fm oplvlssri da lærr du at giv n fuld kropsmassa ftr Nordlysmtodn. En bhalig, sund massa for krop og sjæl. Vi nnmgår all d vigtigst massagrb og strøg.

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere