ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK"

Transkript

1 ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK (Regulativ for kasse og regnskabsvæsen) Version 2.0 Ajourført 15. marts 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Den daglige ledelse... 5 Gyldighedsområde... 5 Ajourføring... 5 STYRINGSPRINCIPPER... 6 Styringsgrundlag... 6 Decentralisering... 7 Kommunikation af mål og midler... 7 Finansiel styring... 7 Risikostyring... 7 Sagsbehandling med økonomiske konsekvenser... 8 Indkøb af varer og tjenesteydelser... 8 Ledelsestilsyn... 8 BUDGET OG REGNSKAB... 9 Budgetprocessen... 9 Årsbudget og bevillingsniveau... 9 Budgetansvar Budgetopfølgning Regnskab Anlæg BETALINGER Fuldmagtsforhold Effektiv betalingsformidling NemKonto administration Kassevirksomhed Forskudskasser Betalingskort Opkrævning af kommunale fordringer AKTIVER OG PASSIVER Forsikringspolitik

3 Fysiske aktiver Køb og salg af fast ejendom Rettigheder og forpligtelser Vigtige dokumenter It-aktiver Værdier tilhørende andre VIGTIGE ARBEJDSPROCESSER Lean contra kontrol Bogføringen Systemejerskab Afstemning af statuskonti

4 Generelt Formål Dette regelsæt Økonomisk styringspolitik har flere formål. De vigtigste er: at understøtte kommunens ledelse med at få det nødvendige overblik til brug for kommunens økonomistyring, at sikre den nødvendige balance mellem effektiv forvaltning og korrekt administration, og dermed give det nødvendige råderum til ledelsen af de enkelte politikområder. at tydeliggøre ansvaret for de enkelte områder, så ingen er i tvivl om, hvem der har initiativpligten. Lovgrundlag Økonomisk styringspolitik er Sønderborg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ jf. Styrelseslovens 42, stk. 7: Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft. Det formelle ansvar for kommunens økonomiske styring er i Styrelsesloven henført til det politiske niveau: 18: Økonomiudvalget skal have indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning. 21: Udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det vedtagne årsbudget i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelser og i overensstemmelse med de reglementer m.v., der er udstedt af Kommunalbestyrelsen. De påser, at de bevilgede beløb ikke overskrides, og i tilfælde af forventede budgetoverskridelser på givne områder, angiver udvalget kompenserede besparelser på andre områder indenfor udvalgets bevilling. Hvis bevillinger derudover anses for ønskelige eller fornødne foretager udvalget gennem økonomiudvalget indstilling til Kommunalbestyrelsen om tillægsbevilling. 31: Borgmesteren har den øverste daglige ledelse af kommunens administration. Mere udtømmende regler for kommunalbestyrelsens, udvalgenes og borgmesterens funktioner er beskrevet i Styrelsesvedtægt for Sønderborg Kommune. 4

5 Den daglige ledelse I praksis er kommunens administrative ledelse pålagt det daglige ansvar for de fleste opgaver i relation til kommunens økonomiske styring. De overordnede principper for organiseringen og styringen fremgår af dette regelsæt, Økonomisk styringspolitik. På en række områder er det forudsat, at der udarbejdes mere detaljerede regler. I teksten vil der være et link til disse. Sådanne regler skal ikke godkendes politisk. Gyldighedsområde Økonomisk styringspolitik gælder hele kommunens virksomhed. I det omfang kommunen varetager regnskabsfunktioner eller tilsvarende for eksterne virksomheder eller institutioner, er relevante afsnit i styringspolitikken også gældende for disse. Den i kommunen, der indgår aftalen med den eksterne part er ansvarlig for, at de relevante krav i den økonomiske styringspolitik indarbejdes i aftalen og for at koordinere indholdet med HR og Økonomi, som vedligeholder en samlet oversigt over sådanne aftaler. Ajourføring Økonomisk styringspolitik skal afspejle kommunens visioner, politikker og konkrete beslutninger. Direktøren for Intern Stab har en særlig rolle mht. at tage initiativ til at vedligeholde og ajourføre den økonomiske styringspolitik i overensstemmelse hermed. Redaktionelle og konsekvensmæssige ændringer kan uden videre foretages og skal blot godkendes af direktøren for Intern Stab. Ændringer, som kræver en politisk beslutning, forelægges gennem direktionen for Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse. Hvor der i den økonomiske styringspolitik forudsættes udarbejdet særlige bilag etc., vil det være anført hvem der er ansvarlig herfor og dermed også har initiativpligten mht. den nødvendige ajourføring i overensstemmelse med kommunens øvrige politikker og strategier mv. Ændringer i bilag, som har væsentlig betydning for flere forvaltninger, skal dog godkendes i direktionen. Kommunens eksterne revisor skal underrettes om alle ændringer i den økonomiske styringspolitik og bilag hertil, før ændringerne sættes i kraft. 5

6 Styringsprincipper Styringsgrundlag Sønderborg Kommunes styringsgrundlag skal opfattes som en struktur med en fast kerne der ikke ændrer sig, men med omkringliggende lag, der kan ændre sig. Styringsgrundlaget er kernen for kommunens politikker. Inderste lag er de politisk godkendte politikker og strategier. Andet lag er de retningslinjer, som direktionen vedtager som implementering af de politisk godkendte politikker og strategier, gældende for hele organisationen. Disse lag er struktureret efter de 24 politikområder. Tredje lag er retningslinier, som vedtages i den enkelte forvaltning/stab og som kun gælder for denne. Yderste lag er lokale arbejdsgangsbeskrivelser og instrukser, som udarbejdes lokalt efter behov. 6

7 Decentralisering Byrådet har valgt at decentralisere det økonomiske driftsansvar inden for et samlet rammebeløb og dermed give den enkelte leder mulighed for en fagligt set fornuftig prioritering af resurserne. Byrådet har valgt at opdele organisationen i 24 politikområder, som hver har sin bevilling. Den formelle bevillingshaver er det pågældende udvalg, og det er herefter udvalget, der sammen med direktionen skal tilse, at det økonomiske ansvar delegeres videre ud til lederne, så fagligt og økonomisk ansvar følges ad. Både den politiske og den administrative ledelse har løbende adgang til ledelsesinformation, som giver indblik i, om overholdelsen af mål og budgetter forløber som planlagt. Kommunikation af mål og midler Godkendt Politisk Styring, GPS, er et styringsværktøj til kommunikation af mål og midler mellem den overordnede ledelse og de enkelte driftsområder. For hvert af kommunens politikområder er der taget stilling til budget, regnskab, mål og servicestrategi. Aktuel information herom kan findes på kommunens hjemmeside. Finansiel styring Byrådet fastsætter de overordnede politikker og regler for kommunens finansielle styring, herunder anbringelse af midler, låneoptagelse og anvendelse af finansielle instrumenter. Direktøren for Intern Stab er ansvarlig for at udmønte politikker og regler i praksis. Risikostyring Byrådet fastsætter i en risikostyringspolitik de overordnede rammer for kommunens arbejde med risikostyrings- og forsikringsforhold. Risikostyringspolitikken er et udtryk for, at kommunen ønsker at eliminere eller minimere sine risici ved at fremme en adfærd, hvor alle forebygger frem for at forsikre. Direktionen er ansvarlig for gennemførelse af politikken. 7

8 Sagsbehandling med økonomiske konsekvenser For at sikre en korrekt sagsbehandling har direktionen fastsat retningslinjer for udarbejdelse af dagsordener. Det fremgår blandt andet af disse retningslinjer, at en sag forinden forelæggelse for det politiske system skal sendes til vurdering hos HR og Økonomi, såfremt sagen vurderes at have økonomiske konsekvenser. Indkøb af varer og tjenesteydelser. Byrådet har i en indkøbspolitik fastsat de nærmere rammer for kommunens køb af varer og tjenesteydelser. Indkøbspolitikken skal via en fælles indkøbscentral sikre, at kommunen optræder professionelt, dvs. indkøber bedst og billigst og med respekt for de mange regler omkring det offentliges indkøb. Den enkelte leder i kommunen har ansvaret for at udmønte indkøbspolitikken i praksis. Ledelsestilsyn Effektiv styring skal finde sted på alle niveauer, den helt overordnede styring (Byråd, Økonomiudvalg, direktion) o Opsummering af data fra det enkelte politikområde styringen af det enkelte politikområde (fagudvalg, fagdirektør, budgetansvarlige) o Ledelsesinformation og GPS den enkelte leders styring af eget ansvarsområde o En række fælles og individuelle værktøjer Styring forudsætter, at enkelte leder følger med i egen forretning. Dvs. at lederen er tilstrækkeligt involveret i de daglige styringsprocesser omkring bl.a. arbejdstilrettelæggelse og opfyldelse af de opstillede mål. Lederen har ganske vide rammer til at tilrettelægge ledelsestilsynet, som dog også skal indeholde et kontrolelement. Kontroller skal altid tilrettelægges ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Den enkelte budgetansvarlige leder skal kort beskrive, hvordan han/hun i praksis udmønter tilsynet, så andre også kan lære heraf. Konceptet for den overordnede koncernstyring er beskrevet i GPS. 8

9 Budget og regnskab Budgetprocessen De grundlæggende principper for kommunernes budget og budgetprocedure findes i Styrelsesloven og i regler fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Byrådets overordnede og langsigtede styring er tilrettelagt som et årshjul: Direktøren for Intern Stab er ansvarlig for, at budgetarbejdet planlægges og udføres i overensstemmelse med planen. Årsbudget og bevillingsniveau Bevillingsniveauet fastlægges i forbindelse med vedtagelsen af det enkelte års budget. Normalt er bevillingsniveauet på politikområdeniveau. 9

10 Budgetansvar Formelt er budgetansvaret hos fagudvalget. I praksis kræver budgetansvaret en tæt sammenhæng med retten til at disponere og dermed udmønte bevillingen i praksis. Ansvaret for bevillingen er derfor via det pågældende udvalg delegeret ud til fagdirektøren og derfra videre til lederen/lederne af det enkelte politikområde. Disse kan igen videredelegere dele af budgetansvaret til andre ledere inden for politikområdet. Det er afgørende, at der ikke er tvivl om, hvem der har det daglige ansvar for udmøntningen af budgettet. Lederne af det enkelte politikområde skal i relevant omfang informere herom til Løn, Budget og Regnskab, som vedligeholder en oversigt over de budgetansvarlige. Budgetopfølgning Det er vigtigt, at der foregår en stram budgetopfølgning inden for alle kommunens enheder. Et væsentligt værktøj til brug for den administrative og politiske ledelse er Ledelsesinformationssystemet, LIS. Hver måned bearbejder de budgetansvarlige forbrugstallene og beskriver eventuelt korrigerende tiltag i LIS-systemet, så den efterfølgende politiske behandling kan finde sted på baggrund af såvel tal som forventet indsats. Status og fremdrift skal synliggøres ved anvendelse af information om: Ikke igangsatte drifts- og udviklingsmål Igangsatte drifts- og udviklingsmål Gennemførte drifts- og udviklingsmål Ledelsesinformationen behandles først i fagudvalgene inden behandling i økonomiudvalget. Tre gange årligt planlægges der bevillingsrevisioner jf. den godkendte tidsplan for budgetprocessen. Regnskab Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsætter en række procedure- og formkrav til kommunens regnskabsaflæggelse. Årsregnskab Lederen af Løn, Budget og Regnskab er ansvarlig for, at der inden den 1. december udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsaflæggelse. Regnskabet aflægges snarest muligt efter regnskabsårets udløb, dog senest med udgangen af april måned det efterfølgende år. Der kan i et vist omfang søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende. 10

11 Lederen af Løn, Budget og Regnskab kan fastsætte nærmere procedurer for sådanne ansøgninger, idet sagerne efterfølgende skal behandles samlet i Byrådet. Det senest aflagte regnskab kan ses på kommunens hjemmeside. Halvårsregnskab Med virkning fra 2011 aflægges der med udgangen af juni måned et halvårsregnskab. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fastsat specielle procedure og formkrav til halvårsregnskaberne, hvoraf især skal nævnes: Regnskabet skal godkendes af Byrådet senest i det første møde i september eller inden 1. behandlingen af næste års budget. Regnskabet skal ledsages af et forventet årsregnskab, som skal indsendes til Indenrigsog Sundhedsministeriet senest den 1. september. Regnskabet skal ikke særskilt revideres. Lederen af Løn, Budget og Regnskab er ansvarlig for, at der inden 1. maj udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsaflæggelse. Anlæg Anlægsbevillinger gives af Byrådet. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling og et tilhørende rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen vedrører selve det fysiske anlægsarbejde, mens rådighedsbeløbet alene har en finansieringsmæssig funktion. For enhver anlægsbevilling skal det pågældende fagudvalg udpege en budgetansvarlig leder, som har ansvaret for: at udmønte bevillingen i praksis at føre tilsyn med anvendelsen af bevillingen at aflægge regnskab, snarest muligt efter at anlægsarbejdet er afsluttet Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. ekskl. moms forelægges Byrådet gennem Økonomiudvalg og fagudvalg. Disse regnskaber revideres særskilt af kommunens revisor. Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. ekskl. moms skal ikke forelægges til særskilt behandling i Byrådet men forelægges alene for det pågældende fagudvalg. Byrådet behandler disse regnskaber under et i forbindelse med aflæggelse af kommunens næste ordinære regnskab. Chefen for HR og Økonomi kan fastsætte særlige formkrav til sagsbehandlingen omkring anlægsbevillinger og anlægsregnskaber. 11

12 Betalinger Fuldmagtsforhold Borgmesteren og kommunaldirektøren er tegningsberettigede over for pengeinstitutter m.m. Kompetencen til at oprette konti i pengeinstitutter er dog delegeret til lederen af Finans, som også skal vedligeholde en oversigt over fuldmagtsforholdene. Ingen person må have eneprokura til at overføre penge fra kommunens konti. Undtaget herfra er konti vedrørende kommunens forskudskasser, idet disse netop er beregnet til anvendelse af én medarbejder overførsler, som finder sted via transaktioner i kommunens bogføringssystemer, lønsystemer eller tilsvarende, idet der omkring disse systemer forudsættes tilrettelagt en række kontroller. Effektiv betalingsformidling Det offentliges betalingsformidling er i vidt omfang reguleret ved lov. Lederen af Finans er ansvarlig for, at kommunens betalinger (påligninger, ind- og udbetalinger) automatiseres og systematiseres, hvor dette er muligt og i øvrigt skønnes hensigtsmæssigt. NemKonto administration Kommunen anvender NemKonto systemet til overførsel af betalinger til borgere og virksomheder. Lederen af Finans godkender, hvilke af kommunens medarbejdere der må autoriseres til at oprette specifikke NemKonti. Af kontrolårsager må ingen medarbejdere tildeles denne adgang, hvis de også har indberetningsadgang til kommunens fagsystemer. Kassevirksomhed Hvis en enhed eller afdeling af praktiske årsager skal kunne modtage kontante betalinger, skal der etableres faste procedurer for registrering af indtægten og afstemning/afregning af kassen. Lederen af den pågældende enhed eller afdeling har ansvaret for at gøre dette og for at føre det nødvendige tilsyn med overholdelse af forretningsgangene. Finans skal altid orienteres om etablering af sådanne kasser. Finans kan rådgive om procedurer og kontroller. 12

13 Forskudskasser Forskudskasser bør som hovedregel undgås, idet disse normalt ikke er særligt effektive. Lederen af Finans kan dog godkende oprettelse af forskudskasser, idet den pågældende afdeling eller enhed samtidigt skal forpligtes til at tilrettelægge et tilstrækkeligt, internt kontrolniveau. Direktøren for Intern Stab fastsætter overordnede rammer [link] for det interne kontrolniveau, men den enkelte leder har ansvaret for at udmønte administration og kontroller inden for de givne rammer. Betalingskort Såfremt det anses som hensigtsmæssigt, kan kommunen til tjenstligt brug anskaffe betalingskort. Den enkelte er selv ansvarlig for, at der ikke sker sammenblanding af kommunens og private midler. Der skal løbende ske bogføring af trækket på kommunens betalingskort. Direktøren for Intern Stab kan udarbejde generelle regler for anvendelse af betalingskort. Opkrævning af kommunale fordringer De enkelte forvaltninger skal registrere kommunens fordringer i kommunens debitorsystem. Tilsvarende har de enkelte forvaltninger ansvaret for, at borgerne/brugerne motiveres til at tilmelde betalingen til BetalingsService. Borger og Job er ansvarlig for eventuelle rykkerprocedurer, såfremt en fordring ikke betales til tiden. Økonomiudvalget bemyndiger direktøren for Borger og Job til at afskrive mindre restancer, som vurderes at være uerholdelige. Aktiver og passiver Forsikringspolitik Sønderborg Kommune har formuleret en politik for forsikring og arbejdsskader, hvori de nærmere rammer er beskrevet. Hovedlinjen er, at kommunen på de fleste områder er selvforsikrende og alene på de største risikoområder har tegnet forsikringer. Byrådet har også vedtaget en risikostyringspolitik [link, når politikken er på nettet], som angiver de overordnede rammer for området. 13

14 Fysiske aktiver Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsætter de nærmere regler for registrering af kommuners fysiske aktiver. Løn, Budget og Regnskab har fastsat formkrav til, hvordan kommunens enheder skal registrere anskaffelser m.m., som skal optages i kommunens anlægskartotek. Den enkelte enhed i kommunen er ansvarlig for den løbende registrering af anlægskartoteket. Tilsvarende skal den enkelte enhed en gang årligt kontrollere, at anlægskartotekets oplysninger er korrekte. Køb og salg af fast ejendom Økonomiudvalget har bl.a. ansvaret for køb og salg af fast ejendom. Udvalget har fastsat nærmere procedurer herfor. [link til reglerne]udvalget har bemyndiget borgmesteren og kommunaldirektøren til at indgå aftaler på kommunens vegne.[er ikke helt afklaret endnu, skal tjekkes]. Rettigheder og forpligtelser Lederen af Løn, Budget- og Regnskab er ansvarlig for, at kommunens rettigheder og forpligtigelser registreres og i relevant omfang optages i kommunens regnskab. Leasing af driftsmidler må kun indgås efter forudgående aftale med Indkøbsafdelingen. Der henvises til indkøbspolitikken, som også omhandler leasingaftaler. Finans skal altid involveres, før kommunen indgår andre forpligtigelser end leasing af driftsmidler. Dette gælder også leje af fast ejendom. Vigtige dokumenter Kommunaldirektøren er ansvarlig for at fastsætte regler som sikrer, at vigtige dokumenter registreres korrekt og opbevares forsvarligt. It-aktiver Byrådet har i en it-sikkerhedspolitik fastsat de nærmere rammer for, hvordan kommunens itaktiver i form af systemer og data skal beskyttes mod tab, forvanskning og uvedkommendes adgang. Værdier tilhørende andre I nogle tilfælde opbevarer eller administrerer kommunen værdier tilhørende andre. Finans er ansvarlig for, at der udarbejdes vejledende retningslinjer for opbevaring, registrering og kontrol heraf. 14

15 Den enkelte enhed eller institution skal individuelt beskrive egne rutiner og kontroller, som også skal være omfattet af det lokale ledelsestilsyn. 15

16 Vigtige arbejdsprocesser Lean contra kontrol I dette afsnit beskrives de arbejdsprocesser, som har størst betydning for kommunens økonomiske styring. Det er et ledelsesansvar overalt i organisationen, at arbejdsprocesser hele tiden optimeres og tilpasses. Det gælder også arbejdsprocesser omkring kommunens økonomistyring. Kontroller skal etableres ud fra en konkret vurdering af væsentlighed og risiko. Bogføringen Direktøren for Intern Stab er ansvarlig for, at økonomistyringssystemet og øvrige systemer som afleverer transaktioner hertil, opfylder gældende lovkrav. De budgetansvarlige ledere tager stilling til, hvem der skal have adgang til at bogføre i kommunens regnskab. Generelt har medarbejderne i kommunen teknisk adgang til at bogføre på alle konti, men naturligvis arbejder de fleste i praksis inden for et afgrænset kontoafsnit. Den enkelte postering skal ikke godkendes af andre. Den ledelsesmæssige godkendelse sker i form af et aktivt ledelsestilsyn jf. afsnittet herom.[link] Inden bogføring skal den enkelte medarbejder foretage kontrol af, at: varen/ydelsen er leveret og svarer til det aftalte mængde, kvalitet og pris er kontrolleret konteringen er korrekt betaling sker til korrekt modtager interne kompetenceregler i øvrigt er overholdt Uanset beløbsstørrelse må ingen foretage udbetalinger til sig selv. Sådanne udbetalinger skal godkendes af side- eller overordnet person i kommunen. Direktøren for Intern Stab er ansvarlig for at udarbejde vejledende retningslinier for bogføringen, dvs. hele procesforløbet fra indkøb over leverancekontrol, fakturakontrol til bogføring, betaling og arkivering. Systemejerskab Den væsentligste del af kommunens ind- og udbetalinger stammer fra it-systemer, som understøtter opgaveløsningen inden for de forskellige fagområder. For at sikre datakvaliteten udpeger den pågældende fagdirektør for hvert af disse systemer en systemansvarlig, som har det overordnede ansvar for systemets forretningsmæssige anvendelse, herunder tilrettelæggelse af effektive forretningsgange og tilstrækkelige interne kontroller i og omkring systemet. 16

17 Direktøren for Intern stab kan udarbejde vejledende retningslinjer for kontroller omkring fagsystemerne, men ansvaret for at konkretisere og implementere kontrollerne er den systemansvarliges ansvar. Den systemansvarlige skal beskrive de væsentligste forretningsgange og interne kontroller. Afstemning af statuskonti God økonomistyring forudsætter, at kommunens statuskonti regelmæssigt afstemmes og at der korrigeres for eventuelle fejl. HR og Økonomi opretter statuskonti efter anmodning fra de enkelte forvaltninger og stabe, som selv styrer, hvem der lokalt er ansvarlig for anvendelsen af den enkelte konto og for afstemning af den. fastlægger i dialog med den enkelte forvaltning intervallerne for afstemning ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Samtlige statuskonti skal dog afstemmes ultimo juni (halvårsregnskabet) og ultimo december (årsregnskabet). kan fastsætte procedurer for afstemningerne og dokumentationen af disse. Finans fører tilsyn med, at de enkelte forvaltninger udarbejder afstemningerne. 17

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.4 Ansvar for regulativet...

Læs mere

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring Godkendt af byrådet den 12.04.2010 Principper for økonomistyring Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Rollefordelingen mellem det politiske og det admini-...

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Regler for styring af økonomi og regnskaber. i Mariagerfjord Kommune /11

Regler for styring af økonomi og regnskaber. i Mariagerfjord Kommune /11 Regler for styring af økonomi og regnskaber i Mariagerfjord Kommune 28-11-2012 1/11 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 3 1.1 Lovgrundlag og gyldighedsområde 3 1.2 Formål 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle

Læs mere

FANØ KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING

FANØ KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING 2014-2989-18.540 FANØ KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING GENERELT... 3 Lovgrundlag... 3 Formål... 3 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 3 Forholdet til kommunens generelle

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Version 3 Senest ajourført 18. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM REGELSÆTTET...4 1.1. LOVGRUNDLAG...4 1.2. FORMÅL...4 1.3. FORHOLDET

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Principper for økonomistyring. Holstebro kommune. Gældende fra 1. august 2012

Principper for økonomistyring. Holstebro kommune. Gældende fra 1. august 2012 Principper for økonomistyring i Holstebro kommune Gældende fra 1. august 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Ajourføring... 3 Styreformer... 3 Plansystemet... 3 Decentralisering... 4 Budget...

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Lovgrundlag... 2 1.3 Gyldighedsområde og ansvar... 2 1.4 Ikrafttrædelse... 2 2 Økonomisk styring... 2 2.1 Budget og

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ

Kasse- og Regnskabsregulativ Kasse- og Regnskabsregulativ April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 4 1.1 INDLEDNING... 4 1.2 FORMÅL... 4 1.3 BILAG... 4 1.4 ANSVAR FOR KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Kasse og Regnskabsregulativ

ÆRØ KOMMUNE. Kasse og Regnskabsregulativ ÆRØ KOMMUNE Kasse og Regnskabsregulativ Version 1.0 (Senest ajourført 01.12.2005) 1 GENERELT Lovgrundlag Principper for økonomistyring er Ærø kommunes overordnede regelsæt for styringen af kommunens økonomi.

Læs mere

ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING. (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861

ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING. (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861 ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861 Senest revideret januar 2005 Redaktionelt revideret september 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Principper for god økonomistyring. Odsherred Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Godkendt i Byrådet d. 15. december 2015

Principper for god økonomistyring. Odsherred Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Godkendt i Byrådet d. 15. december 2015 Principper for god økonomistyring Odsherred Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Godkendt i Byrådet d. 15. december 2015 FORORD Regulativet er udarbejdet som et rammeregulativ, der beskriver de overordnede

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Kasse- og regnskabsregulativ Principper for økonomistyring Godkendt af byrådet den 20. juni 2011, pkt. 108 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 1 1.1. Lovgrundlag... 1 1.2.

Læs mere

Principper for ØKONOMI- STYRING

Principper for ØKONOMI- STYRING Principper for ØKONOMI- STYRING Indhold 1. GENERELT... 4 1.1. Lovgrundlag...4 1.2. Formål...4 1.3. Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau...4 1.4. Opbygningen...4 1.5. Gyldighedsområde...5

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE. Principper for økonomistyring

NORDFYNS KOMMUNE. Principper for økonomistyring NORDFYNS KOMMUNE Principper for økonomistyring Godkendt af Kommunalbestyrelsen 24. september 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM REGELSÆTTET... 4 1.1. LOVGRUNDLAG... 4 1.2. FORMÅL... 4 1.3. ROLLEFORDELING

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNES PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING

FAVRSKOV KOMMUNES PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING S PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING (REGULATIV FOR KASSE OG REGNSKABSVÆSEN) 1 Indholdsfortegnelse Generelt... 5 1.1 Lovgrundlag... 5 1.2 Formål... 5 1.3 Uddybende bilag... 5 1.4 Gyldighedsområde... 5 Ajourføring...

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Økonomisk Styringsgrundlag for Gribskov kommune (Kasse- og Regnskabsregulativ)

Økonomisk Styringsgrundlag for Gribskov kommune (Kasse- og Regnskabsregulativ) Økonomisk Styringsgrundlag for Gribskov kommune (Kasse- og Regnskabsregulativ) Godkendt af Gribskov Byråd Den:xxxxxxxxxx 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1 Lovgrundlag...3 1.2 Formål...3 1.3 Uddybende

Læs mere

STEVNS KOMMUNE Principper for økonomistyring (Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen)

STEVNS KOMMUNE Principper for økonomistyring (Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen) STEVNS KOMMUNE Principper for økonomistyring (Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen) Gældende fra 1. januar 2007 Senest ajourført: 9. september 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 GENERELT 3 2 AJOURFØRING 5

Læs mere

Principper for økonomistyring (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring (Kasse- og regnskabsregulativ) SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Principper for økonomistyring (Kasse- og regnskabsregulativ) Godkendt af Byrådet den xx.xx.2014, pkt. Ændringere er markeret med blåt. 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring 1 Indhold 1. Generelt... 4 Lovgrundlag... 4 Formål... 4 Uddybende bilag... 4 Gyldighedsområde... 4 2. Ajourføring... 5 3. Styreform... 6 Generelt... 6 De politiske rammer...

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring.

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. 2012 VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Indholdsfortegnelse. Afsnit 1 GENERELT side 3 1.1 Lovgrundlag side 3 1.2 Formål side 3 1.3 Bilag

Læs mere

Bestemmelserne skal endvidere medvirke til sikring af korrekt administration indenfor samme område.

Bestemmelserne skal endvidere medvirke til sikring af korrekt administration indenfor samme område. Bilag 10 1. Generelle bestemmelser 1.1 Indledning Side 1 Københavns Kommunes Borgerrepræsentation fastsætter herved under henvisning til styrelseslovens 42 stk. 7, følgende regler for den virksomhed, som

Læs mere

Hovedregulativ I Svendborg Kommune

Hovedregulativ I Svendborg Kommune 1. Generelt 1.01 Formål Kasse- og regnskabsregulativet er Svendborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Formålet med regelsættet er på en økonomisk forsvarlig måde at: sikre tilstrækkelige

Læs mere

PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING. Regulativ for Kasse- og Regnskabsvæsen

PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING. Regulativ for Kasse- og Regnskabsvæsen PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING Regulativ for Kasse- og Regnskabsvæsen Indholdsfortegnelse 1. GENERELT...3 LOVGRUNDLAG... 3 FORMÅL... 3 FORHOLDET TIL KOMMUNENS GENERELLE STYRINGSPRINCIPPER... 3 2. UDDYBENDE

Læs mere

Regler for økonomistyring og registreringspraksis

Regler for økonomistyring og registreringspraksis Regler for økonomistyring og registreringspraksis Version 1-3 Senest ajourført den 10. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...4 1.1 Lovgrundlag...4 1.2 Formål...4 1.3 Ansvarsfordelingen mellem det

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring LANGELAND KOMMUNE Principper for økonomistyring Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen 26-08-2014 15:17:26 ACADRE 06/1498 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Forholdet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE Acadre 10/186. Lb. nr. 32110. REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Hvem er omfattet...3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...4 4. Reguleringer

Læs mere

Struer Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ - Principper for økonomistyring

Struer Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ - Principper for økonomistyring Struer Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ - Principper for økonomistyring Godkendt af Sammenlægningsudvalget den 5. december 2006 Gældende fra 2007 Kasse- og Regnskabsregulativ 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget- og regnskabsregulativ for Gladsaxe Kommune

Budget- og regnskabsregulativ for Gladsaxe Kommune Budget- og regnskabsregulativ for Gladsaxe Kommune Den 9. december 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Ajourføring... 5 3. Styreformer... 5 4. Budgetprocedure... 8 5. Budgetopfølgning... 8 6.

Læs mere

Regulativ for økonomistyring

Regulativ for økonomistyring Regulativ for økonomistyring Hvidovre Kommune 01-01-2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål... 7 1.1 Bilag... 7 1.2 Forretningsgange til regulativet... 7 1.3 Gyldighedsområde... 7 1.4 Ajourføring...

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Principper for økonomistyring

HJØRRING KOMMUNE. Principper for økonomistyring HJØRRING KOMMUNE Principper for økonomistyring 1 INDLEDNING... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Lovgrundlag... 3 1.3 Formål... 3 1.4 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.5 Rollefordelingen

Læs mere

Dragør Kommune. Kasse- og regnskabsregulativ

Dragør Kommune. Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Indholdsfortegnelse: 1 GENEREL...4 1.1 LOVGRUNDLAG...4 1.2 FORMÅL...4 1.3 FORHOLDET TIL KOMMUNENS GENERELLE STYRINGSPRINCIPPER...4 1.4 GYLDIGHEDSOMRÅDE...4 2 AJOURFØRING...5

Læs mere

Regulativ for. Hjørring Kommunes. Kasse og regnskabsvæsen

Regulativ for. Hjørring Kommunes. Kasse og regnskabsvæsen Regulativ for Hjørring Kommunes Kasse og regnskabsvæsen Godkendt på Sammenlægningsudvalgets møde den 19. december 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER 2 1.1. Indledning 2 1.2.

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer BILAG XX 08-11-2010 Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer Bilaget er en del af Dragør Kommunes nye Økonomiregulativ (Principper for økonomistyring) som er ved

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalget

Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalget Kompetencefordelingsplan for Inv o lver et Den økonomiske strategi fastsætter på baggrund af indstilling fra regler for kommunens økonomiske strategi, herunder likviditetsanbringelse, optagelse og omlægning

Læs mere

Delegationsplan for Økonomiudvalgets område

Delegationsplan for Økonomiudvalgets område Delegationsplan for Økonomiudvalgets område Sort: Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22.12.2010 = eslutter Rødt: Forslag til ny/ændret delegation. Gennemstregning = udgår = ndstiller O = Orienteres SAGSOMRÅDE

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Københavns Kommune. Side 1 af 12

Kasse- og Regnskabsregulativ. Københavns Kommune. Side 1 af 12 Kasse- og Regnskabsregulativ Københavns Kommune Side 1 af 12 Indhold 1. Generelt... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Regelsættets opbygning... 4 1.4. Gyldighedsområde... 4 1.5. Ajourføring...

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget?

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget? Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007 Hvad er et budget? Hvad er et budget? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter (hovedsagelig skatteindtægter) og

Læs mere

Stk. 4. Trafikselskabet kan endvidere efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne.

Stk. 4. Trafikselskabet kan endvidere efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne. Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Kasse- og regnskabsregulativ for Trafikselskabet

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Anvendelse af IT-systemer

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Anvendelse af IT-systemer SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING Anvendelse af IT-systemer Forord Dette dokument er et af rammebilagene til Spilleregler for god økonomistyring, som beskriver den overordnede ramme for kasse- og regnskabsfunktionen.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Budgetansvar i Hørsholm Kommune

Budgetansvar i Hørsholm Kommune Bilag 4 til Kasse- og regnskabsregulativet Budgetansvar i Hørsholm Kommune Kære leder Som leder påhviler der dig et ansvar for din enheds faglige drift og for dit personale. Derudover har du et budgetansvar

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Opbevaring og registrering af midler

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Opbevaring og registrering af midler SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING Opbevaring og registrering af midler Indholdsfortegnelse Forord...3 Formål...3 Spilleregel for opbevaring og registrering af midler...3 Midler der administreres for

Læs mere

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Ledelsesnotat Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Emne: Dato: Revision af årsregnskabet for 2015 12.

Læs mere

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Afstemning af statuskonti og udbetalingssystemer

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Afstemning af statuskonti og udbetalingssystemer SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING Afstemning af statuskonti og udbetalingssystemer Forord Dette dokument er et af rammebilagene til Spilleregler for god økonomistyring, som beskriver den overordnede

Læs mere

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument.

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Information I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Indhold Regulativets hoveddokument... 2 Bilag 1 - Aflæggelse

Læs mere

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 Til samtlige centre, afdelinger og institutioner TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 20-11-2015 Regnskabsafslutningen for 2015 nærmer sig med hastige skridt. De centralt fastsatte tidsfrister

Læs mere

Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune

Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune Revisionsregulativ Den sagkyndige revision Frederikssund Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Frederikssund

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Afsluttende revision af årsregnskabet 2016 Dato:

Læs mere

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan Generelt I principper for økonomistyring er fastsat regler for regnskabsaflæggelse. Inden udgangen af november måned skal der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning.

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr.

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr. ÅRHUS KOMMUNE Beretning nr. 1 (side 1-11) Indholdsfortegnelse Side 1 OPGAVER OG ANSVAR... 2 1.1 Ledelsens opgaver og ansvar...2 1.1.1 Registreringssystemer og formueforvaltning...2 1.1.2 Tilsigtede og

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 5 (side 108 117) Beretning om revisionsaftale BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter 1. Indledning Aktivering af udviklingsprojekter i balancen stiller store krav til styring og pålidelig økonomisk regnskabsopfølgning, fordi disse

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere