Brugerdreven innovation på folkebiblioteket

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerdreven innovation på folkebiblioteket"

Transkript

1 Speciale på Danmarks Biblioteksskole, København Aflevering d. 1. februar, 2010 Brugerdreven innovation på folkebiblioteket Forfattere: Amalie Winterberg Henriksen (k04amwi) & Anders Risum Mortensen (k08anmo) Vejleder: Lennart Björneborn ord, ca. 89 normalsider

2 Abstrakt Emnet for dette speciale er fænomenet og metoden brugerdreven innovation som er blevet omtalt i de seneste år som en mulighed for folkebibliotekerne at udvikle sig på. Omdrejningspunktet for dette begreb er brugernes idéer og meninger som er med til at udforme nye produkter og tjenester. Dette speciale har til formål at undersøge samspillet mellem brugerdreven innovation og brugernes motivation. Igennem litteraturstudier, interviews og eksempler på cases bliver emnets problemstillinger præsenteret, analyseret og diskuteret. Det bliver konkluderet at der et oplagt potentiale for folkebibliotekerne, i at anvende brugerdreven innovation og at motivationen af brugerne spiller en vigtig rolle i denne sammenhæng. Abstract The subject of this thesis is the phenomenon and method of user driven innovation which has been discussed in recent years as an opportunity for public libraries to grasp. The centerpiece of this concept is the user's ideas and opinions which help develop new products and services. This thesis aims to investigate the interaction between user driven innovation and user motivation. Through literature studies, interviews and case studies the topics of the thesis are presented, analyzed and discussed. It is concluded that there is an obvious potential for public libraries to use user driven innovation and the motivation of users plays an important role in this context.

3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING (FÆLLES) PROBLEMFORMULERING FORMÅL STRUKTUR LÆSEVEJLEDNING METODE (FÆLLES) VALG AF EMNE OG AFGRÆNSNING (FÆLLES) VALG AF METODE (FÆLLES) VALG AF CASES OG INTERVIEWS MED BRUGERE (AW) VALG AF METODE TIL INTERVIEWS (AW) VALG AF METODE TIL LITTERATURSØGNING (AR) BRUGERDREVEN INNOVATION (AR) BRUGERDREVEN INNOVATION SOM BEGREB HVAD ER INNOVATION? HVAD ER BRUGERDREVEN INNOVATION? BRUGERDREVEN INNOVATION OG BRUGERINDDRAGELSE PÅ FOLKEBIBLIOTEKER HVAD ER DET NYE? HVORFOR BRUGERDREVEN INNOVATION? (AR) REACH OUT! KULTURINSTITUTIONER OG BRUGERDREVEN INNOVATION OPLEVELSESSAMFUNDET WEB HVORFOR BRUGERDREVEN INNOVATION PÅ FOLKEBIBLIOTEKET? HVORDAN ANVENDES BRUGERDREVEN INNOVATION I UDLANDET? (AR) SÅDAN ANVENDES BRUGERDREVEN INNOVATION I UDLANDET CASEBESKRIVELSER (FÆLLES) ÅRHUS HOVEDBIBLIOTEK (AW) KØBENHAVNS HOVEDBIBLIOTEK (AW) ROSKILDE CENTRALBIBLIOTEK (AW) BRUGERINTERVIEWS (AR) MOTIVATION KILDEN TIL SUCCESFULD BRUGERDREVEN INNOVATION? (AW) ER DET ET PROBLEM AT MOTIVERE BRUGERE TIL AT DELTAGE? MOTIVATIONSTEORI (AW) AT FORSTÅ MOTIVATIONSBEGREBET

4 8.2. MENNESKETS BASALE BEHOV MASLOWS BEHOVSHIERARKI INDRE OG YDRE MOTIVATIONSFAKTORER MOTIVATION OG BRUGERDREVEN INNOVATION (AW) ET KIG PÅ BRUGERES ADFÆRD I ONLINEFÆLLESSKABER ET KIG PÅ RAMMERNE FOR BORGERINDDRAGELSE BIBLIOTEKET MÅ SÆTTE RAMMERNE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER VED AT SÆTTE RAMMERNE FOR BRUGERDREVEN INNOVATION (AW) ÅRHUS HOVEDBIBLIOTEKS KOGEBOG SOM EKSEMPEL METODERNE OG BRUGEN AF DEM EVALUERING AF PROCESSER MED BRUGERDREVEN INNOVATION HVAD KRÆVER DET AF BIBLIOTEKET SOM INSTITUTION OG ORGANISATION OPSAMLENDE DISKUSSION (FÆLLES) KONKLUSION (FÆLLES) METODEREFLEKSION (FÆLLES) METAREFLEKSION OVER SPECIALEPROCESSEN (FÆLLES) LITTERATURLISTE BILAGSOVERSIGT

5 1. Indledning (Fælles) Hvordan kan folkebiblioteket blive bedre? Med bibliotekslukninger blandt danske folkebiblioteker og et stødt voksende antal computere med adgang til webbens informationsrigdom, placeret i danskernes stuer, er det naturligt at bekymre sig om bibliotekets udvikling. Er bibliotekets fysiske rum truet af den eksplosion af digitale tjenester, der i de seneste år har set dagens lys? Og er bibliotekets digitale tjenester så relevante blandt alle de andre webtjenester der allerede findes? Biblioteket som institution står i et vadested. Hvor er man på vej hen med bibliotekerne og hvordan bliver de mere attraktive over for brugerne? Et fænomen og en metode som er blevet omtalt i de seneste år som en mulighed for bibliotekerne at udvikle sig på, er brugerinddragelse og brugerdreven innovation. Brugerdreven innovation har sit udspring fra erhvervslivet, og har nu fundet sin vej ind i den offentlige og politiske arena, hvor metodens potentiale bl.a. har afstedkommet en rapport fra Kulturministeriet kaldet Reach Out 1. Det er en rapport rettet mod danske kulturinstitutioner, der informerer om fænomenet samt kommer med inspiration til brugerinddragelse. Dette er med andre ord et relevant fænomen der kan være med til at spille en afgørende rolle for bibliotekernes fremtidige udvikling som kulturinstitution. Vi finder det derfor interessant at undersøge, hvilken betydning fænomenet brugerdrevet innovation har for bibliotekerne, og hvordan metoden brugerdreven innovation kan komme til at spille en rolle, for biblioteket i dag, såvel som i fremtiden. Én af tankerne bag brugerdreven innovation er, at bibliotekerne skal lære af brugerne og brugerne på den måde bliver omdrejningspunktet for bibliotekets fremtidige udvikling. Brugernes idéer og meninger er nu de vigtigste ingredienser i udformningen af nye produkter og tjenester. Men brugerdrevet innovation handler ikke nødvendigvis kun om at give brugerne det, de gerne vil have. Det handler om at udnytte den idérigdom og den innovationsevne, som brugerne måske besidder. På den måde kan man måske også nå ud til en brugergruppe eller et publikum, som man ellers ikke før har haft i tale. Men ser man på bibliotekerne, gider brugerne så overhoved bruge tid på at være en del af den brugerdrevne innovation for folkebibliotekerne? Får de noget ud af det eller gør de det blot for at glæde bibliotekerne? Skal biblioteket i større eller mindre grad drives af brugerne, er det vigtigt at finde ud af hvad der driver brugerne. Vi finder det derfor interessant også at forstå hvad der motiverer brugerne til at deltage i brugerdreven innovation, da vi mener at for at opnå de bedste resultater i en god proces med brugerdreven innovation, er det et kriterium at brugerne har lysten til at være medspillere. 1 Kulturministeriet (2008) 3

6 Som et led i vores undersøgelse omkring brugerdreven innovation i folkebibliotekernes udvikling, har vi derfor især valgt at sætte fokus på, hvordan man kan arbejde med og forstå hvad der motiverer brugere til at være eller blive innovatører, og hvad det i denne forbindelse kræver af bibliotekerne at sætte rammerne for denne innovation. 1.1 Problemformulering I forlængelse af ovenstående indledning vil vi præsentere følgende problemstillinger. Overordnet problemformulering: Hvilken rolle spiller brugerdreven innovation i udviklingen af danske folkebiblioteker i dag og hvordan kan bibliotekerne motivere og engagere brugerne til at deltage i denne udvikling? Med udgangspunkt i den overordnede problemformulering vil vi først undersøge, hvilken rolle begrebet brugerdreven innovation spiller i forhold til udviklingen af danske folkebiblioteker. Det fører os til disse 3 afledte problemstillinger: A. Hvad ligger der i begrebet brugerdreven innovation? B. Hvorfor anvendes brugerdreven innovation? C. Hvordan anvendes brugerdreven innovation i øjeblikket på danske folkebiblioteker? I forlængelse heraf vil vi undersøge hvordan folkebibliotekerne kan motivere og engagere brugere til at deltage i denne udvikling, hvilket fører os til disse 2 afledte problemstillinger: D. Hvordan kan brugere motiveres og engageres i brugerdreven innovation? E. Hvordan kan folkebibliotekerne sætte rammerne for en motiverende brugerinddragelsesproces? I forlængelse af problemstillingerne A, B, C, D og E vil vi til slut undersøge samt diskutere følgende afsluttende problemstilling: F. Hvilke muligheder og udfordringer kan der ligge for folkebibliotekerne i arbejdet med brugerdreven innovation? 4

7 1.2 Formål Formålet med specialet er at diskutere og analysere begreberne brugerdreven innovation og motivation af brugere i sammenhæng med udviklingen af danske folkebiblioteker. Specialet henvender sig til læsere med akademisk interesse i disse emner og områder, enten hver for sig eller i kombination med hinanden. Endvidere ser vi også folkebiblioteker, der har interesse for brugerdreven innovation, som potentielle læsere af dette speciale. 1.3 Struktur Dette underafsnit er dedikeret til at vise hvorledes specialet er struktureret, og give læseren et overblik over i hvilken rækkefølge de forskellige emner vil blive præsenteret. Specialet er inddelt i 5 dele, som hver består af flere forskellige afsnit. Nummeret på de pågældende afsnit er angivet i parentes under navnet på delen i, den på næste side, følgende oversigt: 5

8 Introduktion består af specialets problemformulering, problematiseringer af emnet samt en redegørelse for hvilke metoder der vil blive anvendt til at besvare disse spørgsmål. Brugerdreven innovation består af en gennemgang af teori omkring brugerdreven innovation samt et forslag på en definition af begrebet. Endvidere bliver begrebet analyseret ud fra fænomenerne oplevelsessamfundet og Web 2.0 i sammenhæng med folkebibliotekernes udvikling. Casebeskrivelser består af eksempler på hvad brugerdreven innovation betyder for en række danske folkebiblioteker. Med henblik på senere analyse er der særligt fokus på betydningen af brugernes motivation samt bibliotekernes forståelse af begrebet. En række tilfældigt udvalgte brugere bliver også præsenteret for ovenstående fokusområder og deres svar bliver analyseret. Motivation består af en gennemgang af teori omkring motivation og en analyse i forhold til hvorledes brugere kan motiveres i sammenhæng med brugerdreven innovation. Afslutning består af en diskussion omkring begrebet brugerdreven innovation, dets betydning for folkebibliotekets udvikling og de krav som det stiller til bibliotekerne som organisationer. Efterfølgende vil en afsluttende konklusion på specialet blive præsenteret. 6

9 1.3.1 Læsevejledning Bilag Bilagene til specialet er inddelt i 2 bilag. Bilag 1 indeholder 5 interviewguides 2. Bilag 2 indeholder transskriberinger af interviews samt meningskondensering af vores brugerinterviews. Hvis der i specialet eksempelvis bruges denne henvisning: (Bilag 2.5.3), betyder det, at der refereres til bilag 2, meningskondensering af brugerinterviews (5), interview 3. Henvisning til personers efternavne Når der i specialet henvises til personer ved deres fulde navn, efterfulgt af en parentes med personens efternavn, betyder det, at vi så vidt det er muligt, vil bruge efternavnet til at referere til denne person i resten af afsnittet. Angivelse af specialets forfattere i afsnitsoverskrifter Er overskriften til et overafsnit efterfulgt af en parentes hvor der står fælles, betyder det, at afsnittet samt underafsnit er skrevet af specialets forfattere i fællesskab. F.eks. 2. Metode (Fælles) angiver at overafsnit 2 er skrevet i fællesskab. Som en udbygning af ovenstående specifikation, kan en overskrift i et underafsnit (til et fælles overafsnit) være efterfulgt af en parentes, der med forfatterens initialer angiver, hvem der har udarbejdet det. F.eks. 2.1 Valg af emne og afgrænsning (AR) betyder at underafsnit 2.1 er udarbejdet af Anders Risum Mortensen. Er overskriften til et overafsnit efterfulgt af en parentes, hvor en af forfatternes initialer er angivet, betyder det at samtlige underafsnit, er udarbejdet af pågældende forfatter. F.eks. 8. Motivationsteori (AW) betyder at overafsnit 8, og samtlige underafsnit under 8, er udarbejdet af Amalie Winterberg Henriksen. 2 Se oversigt over bilag, som er på forsiden til bilagene 7

10 2. Metode (Fælles) Metoden vi vil anvende til at undersøge og besvare opgavens problemformulering, er en empirisk analyse, hvor forskellige teorier og relevant litteratur bruges til at undersøge problemstillingen. Den kombineres samtidig med en undersøgelse af 4 konkrete cases, i form af 3 eksempler på forskellige folkebibliotekers tanker, oplevelser og erfaringer med brugerdreven innovation, samt Kulturministeriets arbejde med rapporten Reach out 3 om hvordan forskellige kulturinstitutioner arbejder med brugerinddragelse og brugerdreven innovation. Til sidst har vi valgt at gennemføre kvalitative interviews af tilfældigt udvalgte brugere på et bibliotek. De næste afsnit har til formål at klargøre vores valg af henholdsvis opgavens emne, fremgangsmåde i forhold til litteratursøgning, valg af teori og cases, foruden fremgangsmåde anvendt ved de udførte interviews. 2.1 Valg af emne og afgrænsning (Fælles) Emnerne vi i dette speciale vil stifte bekendtskab med og undersøge, er ud fra problemformuleringen følgende: Brugerdreven innovation, motivation og biblioteksudvikling. I dette afsnit vil vi gøre rede for hvilke afgrænsninger vi har påført dette emne, samt forklare hvorfor de er opstillet. Først og fremmest har vi valgt primært at fokusere på folkebiblioteker, der kan eller vil anvende brugerdreven innovation i deres udvikling, hvis de ikke allerede gør det. Vi har valgt folkebibliotekerne fordi de er let tilgængelige og der findes materiale om projekter som disse biblioteker gennemfører. Derfor er forskningsbiblioteker, private virksomheder og andre kulturinstitutioner i første omgang sorteret fra i vores tilgang til den problemstilling vi præsenterer. Man kan naturligvis blive klogere, f.eks. ved at lære fra andre områder, eksempelvis erhvervslivet, og skulle en oplagt henvisning eller mulighed indfinde sig, vil vi udforske den. Endvidere har vi valgt at fokusere primært på danske forhold og cases. Dette er et valg vi har truffet fordi det giver mulighed for at lave opsøgende arbejde i form af interviews med både eksperter og brugere, der er relevante for emnet. Udenlandske forhold er selvfølgelig stadig spændende og vil blive udforsket i mindre grad, men det er ikke der, vores hovedfokus ligger. 3 Kulturministeriet (2008) 8

11 2.2 Valg af metode (Fælles) I følgende afsnit vil vi præsentere de konkrete metoder som vi anvender til at besvare de afledte problemstillinger fra problemformuleringen. Formålet med at besvare de afledte problemstillinger er at kunne danne grundlag for en endelig besvarelse af den overordnede problemformulering. For at besvare den afledte problemstilling A, vil vi anvende Eric von Hippel (von Hippel). Omdrejningspunktet for vores forståelse af brugerdreven innovation tager udgangspunkt i von Hippels Democratizing Innovation fra Denne bog præsenterer et godt udgangspunkt med sin systematiske tilgang til begrebet og rammende fortolkninger af de bagvedliggende idéer. Det er svært at opdrive alternativer til von Hippels arbejde. Det ser ud til at være meget normalt at teoretikere inden for feltet tager udgangspunkt i hans arbejde, en observation vi har gjort os i sammenhæng med vores research. Vi vil supplere besvarelsen af denne afledte problemstilling med interviews af relevante eksperter. For at besvare den afledte problemstilling B, vil vi anvende Gerhard Schulze, Casper Hvenegaard og Henrik Jochumsen 5 til at opbygge en forståelse af oplevelsessamfundet. Endvidere vil vi også i denne sammenhæng anvende Tim O Reillys arbejde med begrebet Web 2.0. Dette afsnit suppleres ligeledes med interviews af relevante eksperter. For at besvare den afledte problemstilling C, vil vi primært tage udgangspunkt i interviews med relevante eksperter på området. Disse eksperter kan være bibliotekarer på biblioteker med anvendelse af brugerdreven innovation, eller andre personer med vigtig viden omkring dette emne. Endvidere vil vi anvende rapporten Third Generation Public Libraries: Visionary Thinking and Service Development in Public Libraries (to 2020) and Potential Application in Ontario 6 til at supplere med eksempler på brugerdreven innovation på udenlandske biblioteker. For at besvare problemformuleringens afledte problemstillinger D og E, gør vi først brug af teorier omkring motivation som begreb og fænomen. 4 von Hippel (2005) 5 Jochumsen & Hvenegaard (2008) 6 Newman (2008) 9

12 Til at starte med må vi forstå begrebet motivation, og hvordan man kan arbejde med det. For at få en grundlæggende indsigt i motivation som begreb, gør vi brug af bogen Motivation motivationsteori og praktisk anvendelse 7. Det er en grundbog i motivationsteori, som kan indføre os i begrebets historie og forskellige aspekter. Området omkring motivation er meget bredt, og der findes en vifte af forskellige teoretikere inden for motivationsteorien, som ligger til grund for forståelsen af begrebet i dag. Vi må derfor begrænse os til at fokusere på én teoretiker. Vi har valgt at gøre brug af A. H. Maslows teori om menneskets basale behov og hvad der motiverer individet i dets adfærd 8. Vi tager udgangspunkt i hans teori om Human Motivation, som er en del af hans personlighedsteori. Motivationsteorien giver os et indblik i og et bud på, hvorledes menneskets adfærd og motivation til handling kan tolkes som tilfredsstillelse af basale behov. Dette finder vi relevant i forhold til vores forståelse og brug af begrebet motivation i forhold til brugerdreven innovation. For at undersøge den afledte problemstilling D, vil vi undersøge hvorledes brugere kan motiveres, dette gør vi ud fra to forskellige vinkler på emnet. Først gør vi brug af teorier omkring brugeres deltagelse i onlinefællesskaber. Dette gøres, da der inden for dette felt er udviklet teorier om hvorfor brugere bidrager med idéer og innovation, og hvad man kan gøre for at motivere dem til at bidrage. I en artikel af Jakob Nielsen 9 opstilles der fem centrale punkter, han mener, motiverer brugere til deltagelse. Dem har vi valgt at tage udgangspunkt i, i vores videre analyse og diskussioner. For at kunne koble teorierne sammen med brugerdrevet innovation i biblioteksudvikling, ser vi samtidig på litteratur, der beskæftiger sig med hvordan brugerdrevet innovation kan integreres i en offentlig institution som biblioteket. Denne vinkel er en del af svaret på den afledte problemstilling E. Her gør vi blandt andet brug af: Borgerinddragelse demokrati i øjenhøjde 10. Vi har valgt at gøre brug af Anne Tortzens teori om borgerinddragelse, da den giver os en anden vinkel på motivationsspørgsmålet, og er interessant i forhold til brugerdreven innovation som begreb. 7 Hein (2009) 8 Maslow (1954) 9 Nielsen (2006) 10 Tortzen (2008) 10

13 I svaret på den afledte problemstilling F, vil vi gøre brug af litteratur om hvordan offentlige institutioner kan arbejde med innovation. Her benytter vi bogen; Principper for offentlig innovation fra best practice til next practice 11 samt; Velfærdsinnovation Ledelse af nytænkning i den offentlige sektor 12 i svaret på, hvilke udfordringer der kan ligge for en organisation som biblioteket Valg af cases og interviews med brugere (AW) For at eksemplificere de teorier vi bruger og de diskussioner vi udlægger i undersøgelsen, besluttede vi os for at spørge nogle af de mennesker, der enten har arbejdet med, eller har nogle tanker om brugerdreven innovation i kulturinstitutioner, og især på folkebiblioteker i Danmark. Vi besluttede os for at skabe kontakt med og interviewe enkelte nøglepersoner, vi forestillede os ville ligge inde med tanker eller erfaringer om brugerdreven innovation. De 3 udvalgte biblioteker blev; Århus Hovedbibliotek, Københavns Hovedbibliotek og Roskilde Centralbibliotek. Herudover havde vi fra start af haft en interesse i at snakke med nogen uden for biblioteksverdenen, og fandt det oplagt at kontakte Kulturministeriet, da de stod bag rapporten fra 2008: Reach Out! inspiration til brugerinddragelse og innovation i kulturens verden 13. Arbejdet med de 4 cases er hermed et led i analysen, der ligger til grund for at komme nærmere et svar på vores overordnede problemformulering: Hvilken rolle spiller brugerdreven innovation i udviklingen af danske folkebiblioteker i dag og hvordan kan bibliotekerne motivere og engagere brugerne til at deltage i denne udvikling? Vi vil i de næste afsnit kort begrunde vores valg og formål, i forhold til de 4 udvalgte cases, og til sidst vores formål og fremgangsmåde i forhold til vores interviews med brugere. Århus Hovedbibliotek I forbindelse med det nye Multimediehus (www.multimediehuset.dk), som er et større kulturog byplanlægningsprojekt i Århus, har der i biblioteksverdenen været en vis grad af opmærksomhed rettet mod Århus Hovedbibliotek. Arbejdet med det nye Multimediehus på Århus havnefront, der skal rumme det nye Hovedbibliotek samt byens Borgerservice, har nemlig samtidig ført mange forskellige projekter med brugerinddragelse med sig, på Århus Hovedbibliotek. Dette fokus på brugerinddragelse og innovationsarbejde lyste op, da vi begyndte at undersøge relationen mellem folkebiblioteker og brugerdreven innovation i Danmark. 11 Jensen m.fl. (2008) 12 Bason (2007) 13 Kulturministeriet (2008) 11

14 Når vi har valgt at have Århus Hovedbibliotek med som case, er det derfor i en naturlig forlængelse af og interesse i, at deres fokus på brugerinddragelse og brugerdreven innovation i høj grad virkede større, end på andre biblioteker i landet. Vi ser også på rapporten Slip brugerne løs på biblioteket kogebog til brugerinddragelse 14, som er et produkt fra projektet Slip brugerne løs på Århus Hovedbibliotek. Interviewperson: Bibliotekar, Jannik Mulvad. Københavns Hovedbibliotek Som Hovedstadens biblioteker, har Københavns kommunes biblioteker et stort arbejde med at servicere Hovedstadens borgere. Vi valgte at kontakte dem, da vi havde en forud antaget idé om at de naturligt, på Københavns Kommunes Biblioteker, havde gjort sig tanker om deres arbejde med brugere. Derudover fandt vi det interessant, at der for nyligt havde været en konflikt fremme i medierne om en stridighed mellem brugerpanelet og ledelsen på Københavns Hovedbibliotek 15. En konflikt som måske kunne belyse den del af vores undersøgelse, der handler om udfordringer ved arbejdet med brugerdreven innovation. Interviewperson: Daværende leder af Københavns Hovedbibliotek, Pernille Schaltz. Roskilde Centralbibliotek Roskilde Centralbibliotek har i et samarbejdsprojekt mellem Århus, Herning og Roskilde Centralbibliotekerne, været med inde over projektet: Brugerdrevet innovation som udviklingskraft, støttet af Styrelsen for bibliotek og medier. Projektet førte til produktet: med beskrivelse af konkrete værktøjer og metoder i arbejde med brugerdreven innovation på bibliotekerne. Det var med en interesse i dette arbejde, at vores valg faldt på Roskilde Centralbibliotek. Interviewperson: Bibliotekar, Anders Midtgaard. 14 Århus (2009) 15 Lerche (2009) 12

15 Kulturministeriets arbejde med rapporten Reach out Da vores omdrejningspunkt for specialet er brugerdreven innovation i forhold til folkebibliotekernes udvikling, omhandler de fleste af vores caseeksempler forskellige folkebiblioteker. For at få en anden vinkel på begrebet og arbejdet med brugerdreven innovation, valgte vi også at se på institutioner udenfor folkebiblioteksverdenen. I vores søgen efter litteratur kunne vi ikke undgå at støde på Kulturministeriets rapport; Reach Out! Inspiration til brugerinddragelse og innovation i kulturens verden 16. Rapporten omhandler eksempler på mange forskellige kulturinstitutioners arbejde med brugerinddragelse, og er interessant i forhold til hvilken betydning brugerdreven innovation har i kulturlivet og på den politiske scene. Interviewperson: Redaktør på rapporten: Reach Out! inspiration til brugerinddragelse og innovation i kulturens verden 17 Julie Haagen, Kulturministeriet. Brugerinterviews Formål Da vores emne som omdrejningspunkt handler om brugerdreven innovation, faldt det os nødvendigt også selv at inddrage nogle brugere i vores undersøgelse. Til at starte med ønskede vi at finde brugere, som havde taget del i brugerinddragelse, for at kunne undersøge deres oplevelser med en sådan proces. Men det var ikke muligt for os at få kontakt til brugere, der direkte havde deltaget i brugerinddragelsesprocesser på et bibliotek, og derfor måtte vi gribe det an på en anden måde. Vi valgte derfor at udføre en række interviews af tilfældigt udvalgte brugere. Som udgangspunkt ønskede vi at få et indblik i deres tanker om at blive inddraget som brugere, og deres syn på hvad der kunne motivere dem i en inddragelsesproces. En interviewguide til brugerinterviewene kan ses i (Bilag 1.5). Udførelse af interviews og brug af resultater Vi har udført i alt 9 kvalitative brugerinterviews på Hovedbiblioteket i København. Hovedbiblioteket valgte vi fordi det er et stort bibliotek, hvor mange forskellige brugere kommer, og vi havde kendskab til biblioteket i forvejen. 16 Kulturministeriet (2008) 17 Kulturministeriet (2008) 13

16 Interviewene blev foretaget i løbet af én dag, og vi forsøgte i vores valg af respondenter at sprede interviewene på både alder og køn, for at svarene kunne repræsentere en nogenlunde lige spredning i den lille gruppe af brugere vi interviewede. I vores forsøg på at få fat i brugere valgte vi at tage kontakt til de brugere, som i forvejen gik og græssede blandt de udstillede bøger, der er sat frem midt i bibliotekets stueetage. Vi havde en forestilling om, at hvis de gik og kiggede efter tilfældige bøger til inspiration, havde de ikke så travlt, at de ikke også kunne have tid til at deltage i et lille interview. Ved selve udførelsen af interviewene valgte vi at placere os i stueetagen på Københavns Hovedbibliotek. Vi udførte interviewene ved et bord i et stille hjørne, hvor der ikke var larm fra andre aktiviteter, så vi ikke blev forstyrret, og respondenterne kunne snakke i rolige omgivelser. Vi gjorde respondenterne opmærksomme på at interviewet blev anonymiseret, og at vi optog det for at kunne arbejde videre med de indsamlede data i vores speciale. Interviewene valgte vi bagefter at meningskondensere. Det virkede mest relevant i forhold til hvordan vi bruger dem i analysen. En meningskondensering er en opsamling, hvor interviewpersonens udtalelser trækkes sammen, til kortere og mere præcise udsagn 18. Ved på den måde at trække det væsentligste ud af interviewpersonernes udtalelser, får vi et kort og præcist overblik over interviewets indhold. Vi har valgt at gøre det på denne måde, da oplysningerne fra interviewene ikke skal bruges kvantitativt. Grundet det lille antal af respondenter vil det ikke være muligt at identificere generelle tendenser hos en større brugergruppe, men blot give et indblik i de enkeltes holdninger og oplevelser. De kvalitative interviews vil i analysen blive brugt som illustrative eksempler. Man kunne have fået sammenlignelige oplysninger, om et større antal respondenter, ved benyttelse af en kvantitativ metode som eksempelvis ved en spørgeskemaundersøgelse. Men i dette tilfælde ønskedes blot at kunne trække et lille udsnit af holdninger frem, ud fra interviewene med de 9 brugere. I afsnit 6.4 om vores resultater fra brugerinterviewene, opsamles interviewpersonernes svar i et skema, for at skabe overblik over vores resultater Valg af metode til interviews (AW) Efter at have valgt hvilke cases vi ønskede at benytte os af i analysen, og at vi ønskede at interviewe en række brugere, valgte vi i alle undersøgelserne, både case interviewene og brugerinterviewene, at benytte os af det kvalitative forskningsinterview som metode. 18 Kvale (2004), s

17 I vores udførelse af de kvalitative interviews har vi taget udgangspunkt i Steiner Kvales 19 (Kvale) tilgang til metoden, da der ønskes den åbenhed i interviewene, som denne form giver. Fordelen ved et kvalitativt interview er dets åbenhed og fleksibilitet. Man er ikke bundet af f.eks. spørgeskemaets meget stramme struktur og har derfor mulighed for at få uddybet svarene og skifte spor undervejs i samtalen, hvis interviewpersonen åbner op for noget nyt. Vores interviewguides til de 4 case interviews er skabt som en del af en proces. Hver gang vi har udført et interview, revurderes de spørgsmål, vi herefter finder interessante at stille den næste interviewperson. Interviewguiden til brugerinterviewene bærer også præg af at være en del af en proces. Der ligger et arbejde bag interviewguiden, som er en proces hvor interviewguiden blandt andet er blevet testet på brugere, inden de endelige interviews blev udført. For at have en vis retning i interviewene og for at kunne stille forskellige respondenter de samme spørgsmål, er der udført en interviewguide til hver af de 4 cases (Bilag 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4), samt til interviewene med brugere (Bilag 1.5). En interviewguide er med til at forme og strukturere samtalen, på den måde er vi sikre på at få stillet de spørgsmål vi ønsker. Den skal angive interviewets emner og deres rækkefølge i samtalen. Alle interviewene er blevet optaget undervejs, og brugerinterviewene er herefter blevet meningskondenseret, hvor de 4 caseinterviews er blevet transskriberet (Bilag 2.1, 2.2, 2.3 og 2.4). I udførelsen af i de 4 case interviews gjorde vi de fire interviewpersoner opmærksomme på, at vi ville optage interviewene med henblik på at transskribere dem og bruge dem i specialet. Efter en transskribering af hvert interview, kontaktede vi de enkelte interviewpersoner for at få deres ønskede godkendelse af transskriberingerne. Som opsamling på deres bidrag til specialet er det vores ønske, at vi sender det endelige resultat af specialet til dem, så de kan se hvordan deres bidrag indgår, og forhåbentlig også blive inspireret i deres videre arbejde med brugerinddragelse og brugerdreven innovation Valg af metode til litteratursøgning (AR) I dette underafsnit præsenterer vi søgestrategien, som er anvendt for at samle viden omkring emnet problemstillingen præsenterer. Vi har valgt at inkludere denne søgestrategi for først og fremmest at give læseren et indblik i, hvorfra vores viden om emnet har sit ophav, men også for at vise de mange forskellige facetter emnet præsenterer ud fra et informationssøgningsperspektiv. 19 Kvale (2004) 15

18 Søgestrategien er overordnet systematiseret således, at vi først præsenterer hvorfra vores indledende søgetermer er fremfundet. Herefter præsenteres de organisationer, tidsskrifter, bibliografiske og fuldtekstdatabaser vi har anvendt i vores informationssøgning. Afslutningsvis beskriver vi hvorledes vi har anvendt Google Alerts til at overvåge emneområdet på webben. Undervejs bliver delresultater fremvist for at illustrere hvor der findes den største materialerigdom. Søgestrategi og søgetermer Søgning med henblik på at afdække, hvad der findes af litteratur og referencer vedrørende brugerdreven innovation i biblioteksregi: Brugerdreven innovation som fænomen og begreb Innovation og motivation som begreber Cases fra ind og udland Publikationer og hjemmesider med centrale henvisninger: Reach Out! 20 Brug brugerne i biblioteket 21 NFBi 22 Erhvervs og Byggestyrelsen 23 Resultat: 11 bogtitler, 2 tidsskriftsartikler og 8 hjemmesider, som går igen alle fire steder. De 21 referencer indkredser innovationsbegrebet samt vigtige personer og aktuelle aktører i Danmark. 20 Kulturministeriet (2008) 21 Herning Bibliotekerne et al. (u. å. a) 22 NFBi (2010) 23 Erhvervs og Byggestyrelsen (u. å. a) 16

19 Centrale hjemmesider og tidsskrifter Søgeord: innovation i kombination med bruger og user : Styrelsen for Bibliotek og medier (www.bibliotekogmedier.dk) med Bibliotek og Medier Danmarks Biblioteksforening (www.dbf.dk) med Danmarks Biblioteker Bibliotekarforbundet (www.bf.dk) med Bibliotekspressen Danmarks Biblioteksskole (www.db.dk) med Dansk Biblioteksforskning Scandinavian Public Library Quarterly (www.splq.info) American Library Association (ALA) (www.ala.org) med American Libraries Chartered Institute of Library and Information Professionals (UK) (www.cilip.org.uk) The International Federation of Library Associations and Institutions (www.ifla.org) Biblog bibliotek og it (www.bib log.blogspot.com) Resultat: Styrelsen giver 9, Bibliotekspressen 2, Danmarks Biblioteker 2, og Dansk Biblioteksforskning 1 = 14 væsentlige henvisninger til udvalgsarbejde, rapporter og ikke mindst cases. Biblog bidrager ikke yderligere. De udenlandske kilder bidrager slet ikke, hvad der umiddelbart overrasker. Innovation giver selv sagt mange hits, men ikke i kombination med user. Bibliografiske databaser Centrale søgeord og søgefraser i bibliografiske og fuldtekstdatabaser: Brugerdeltagelse Brugerindflydelse Brugerinvolvering Brugerdreve? innovation User driven innovation User driven Lead user innovation Motivation? og (bruger? eller user? eller librar? eller bibliotek? eller innovat? eller democra? eller demokra? eller borger? eller citizen? eller kultur? eller culture? eller research?) Der er blevet søgt i følgende bibliografiske databaser: WorldCat (Fælleskatalog for biblioteker over hele verden flest i USA) ArticleFirst (ArticleFirst er en artikelbase over indholdet i mere end tidsskrifter) DanBib (Fælleskatalog for danske biblioteker samt for den danske nationalbibliografi) 17

20 Resultat: 18 bogtitler og en enkelt tidsskriftsartikel, som ikke har optrådt i tidligere søgninger, men som ikke desto mindre ser meget relevante ud i relation til brugerdreven innovation, innovationsbegrebet og motivationsteorier. Fuldtekstdatabaser Der er blevet søgt i følgende fuldtekstdatabaser: Infomedia ( Landsdækkende dagblade, Fagblade og magasiner og Webkilder ) Resultat: 26 hits der næsten alle vedrører Litteratursiden.dk som Årets bibliotek Automatisk overvågning Google Alerts (www.google.com/alerts) overvåger nyheder, blogs og websider, fra og med september, 2009: "Brugerdreven innovation" "Brugerdrevet innovation" "Brugeren som forandringsagent" "Brugerinddragelse i kultur" "Brugerinnovation i kultur" "Citizen centered innovation" "Co creation" "Consumer innovation" "Consumer driven innovation" "Customer centricity" "Customer involvement" "Customers as innovators" "Involvement of customers" "People driven innovation" "People centered innovation" "User driven innovation" "User experience" "User innovation" "User centered innovation" "User oriented design" Borgerdeltagelse Brugerbehov Brugerfokus Brugerforståelse Brugerinddragelse Brugerindflydelse Brugerinnovation Brugerinvolvering Deltagerinvolvering 18

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87 Indhold Indledning 7 Øvelse 1. Introduktion til NVivo 11 1.1 NVivos skærmbillede og funktioner 12 1.2 Sources 13 1.3 Nodes 15 1.4 Classifications 17 1.5 Queries 18 1.6 Models 19 1.7 Videre øvelser 19 Øvelse

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

Hvad finder du på Biblioteket? Kildekritik hvorfor er Google ikke nok? Plagiering Hvad har du ellers adgang til?

Hvad finder du på Biblioteket? Kildekritik hvorfor er Google ikke nok? Plagiering Hvad har du ellers adgang til? INFORMATIONSIONSSØGNING. - HVORFOR OG HVORDAN? - Undervisningsmateriale til 2.g elever DAGSORDEN Lidt praktisk Faser i din søgeproces Redskaber til din informationssøgning Lav en søgestrategi Informationssøgningsskema

Læs mere

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Indledningsvis skal det bemærkes, at Handelshøjskolens Bibliotek i Århus (HBÅ) adskiller sig på en del områder fra de tre andre biblioteker, som vi har arbejdet sammen

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Social housing & innovation Bæredygtighed i Byggeriet, 12. November, 2014 Ph.d. Stipendiat Anne Vorre Hansen Agenda Baggrund Bærende begreber

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Ikke bare den private sektor men også den offentlige sektor skal være innovativ Innovationsindsatsen drives af tre forskellige innovationsfortællinger:

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Undersøgelser og vidensprojekter Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (rapport udkommer ultimo 2014) Makroøkonomisk analyse med formålet at vise folkebibliotekernes

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere DREJEBOGENS FORMÅL OG BAGGRUND Drejebogen har til formål at give et overblik over, hvordan fase 1 i projektet tænkes grebet an, hvilke

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Strategi og handlingsplan: Brug brugerne i biblioteket - udviklet i projektet "Brugerdrevet innovation som udviklingskraft"

Strategi og handlingsplan: Brug brugerne i biblioteket - udviklet i projektet Brugerdrevet innovation som udviklingskraft Strategi og handlingsplan: Brug brugerne i biblioteket - udviklet i projektet "Brugerdrevet innovation som udviklingskraft" Herning Bibliotekerne, Roskilde Bibliotekerne og Århus Kommunes Biblioteker Indhold

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker, lånerkort m.m.

Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker, lånerkort m.m. STYRK ELEVERNES INFORMATIONSKOMPETENCER - Undervisningsmateriale til gymnasielærere DAGSORDEN Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker,

Læs mere

Innovationsprocesser: Uge 1.1: Intro

Innovationsprocesser: Uge 1.1: Intro Innovationsprocesser: Uge 1.1: Intro Kursusintro Om de mange aspekter af innovation Centrale innovationsbegreber, professor, dr. scient. Centerleder, Pervasive Healthcare CS/AU & Alexandra Instituttet

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil

Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil I denne guide finder I gode råd til, hvordan I kan gribe arbejdet med den lokale klimatilpasningsprofil an, og hvad I bør overveje i projektets faser:

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Hvordan kan brugere inddrages? Om brugerinddragelse og brugerperspektiver

Hvordan kan brugere inddrages? Om brugerinddragelse og brugerperspektiver Hvordan kan brugere inddrages? Om brugerinddragelse og brugerperspektiver Lotte Huniche, Lektor, Syddanske Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning Birthe Dinesen, Lektor, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M Konflikthandtering og fa Ellesskab o D A O M K E T R I Indhold Materialet består af to bevægelsesøvelser om konflikthåndtering. Den første er en armlægningsøvelse, der illustrerer for eleverne to markant

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark

Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark Casebeskrivelse af NFBi s miniprojekt: Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark Baggrund Private virksomheder og offentlige institutioner har med udgangspunkt i brugerdrevet innovation

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Den udvidede koncertoplevelse

Den udvidede koncertoplevelse Den udvidede koncertoplevelse Denne artikel er skrevet på baggrund af produktspecialet i oplevelsesøkonomi v/ Aarhus Universitet: Den udvidede koncertoplevelse. Specialet er udarbejdet af Cand. Mag. i

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Studerende inviteres til deltagelse i Master Class

Studerende inviteres til deltagelse i Master Class Studerende inviteres til deltagelse i Master Class Dette blinkende apparat er en prototype på en hel ny type lege- og træningsredskab, som er udviklet i udviklingsprojektet ispace, hvor erfaringer fra

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Kunden i butikken. V./Betina Simonsen. Development Centre UMT

Kunden i butikken. V./Betina Simonsen. Development Centre UMT Kunden i butikken V./Betina Simonsen Development centre UMT Agenda Hvad er de overordnede forbrugertrends? Og hvordan kan jeg bruge dem i min webshop? Hvordan kommer jeg tættere på mine kunder? Og hvordan

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder CMA: California Maritime Academy Library KMRC: MERIKOTA/Kotka Maritime

Læs mere