Brugerdreven innovation på folkebiblioteket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerdreven innovation på folkebiblioteket"

Transkript

1 Speciale på Danmarks Biblioteksskole, København Aflevering d. 1. februar, 2010 Brugerdreven innovation på folkebiblioteket Forfattere: Amalie Winterberg Henriksen (k04amwi) & Anders Risum Mortensen (k08anmo) Vejleder: Lennart Björneborn ord, ca. 89 normalsider

2 Abstrakt Emnet for dette speciale er fænomenet og metoden brugerdreven innovation som er blevet omtalt i de seneste år som en mulighed for folkebibliotekerne at udvikle sig på. Omdrejningspunktet for dette begreb er brugernes idéer og meninger som er med til at udforme nye produkter og tjenester. Dette speciale har til formål at undersøge samspillet mellem brugerdreven innovation og brugernes motivation. Igennem litteraturstudier, interviews og eksempler på cases bliver emnets problemstillinger præsenteret, analyseret og diskuteret. Det bliver konkluderet at der et oplagt potentiale for folkebibliotekerne, i at anvende brugerdreven innovation og at motivationen af brugerne spiller en vigtig rolle i denne sammenhæng. Abstract The subject of this thesis is the phenomenon and method of user driven innovation which has been discussed in recent years as an opportunity for public libraries to grasp. The centerpiece of this concept is the user's ideas and opinions which help develop new products and services. This thesis aims to investigate the interaction between user driven innovation and user motivation. Through literature studies, interviews and case studies the topics of the thesis are presented, analyzed and discussed. It is concluded that there is an obvious potential for public libraries to use user driven innovation and the motivation of users plays an important role in this context.

3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING (FÆLLES) PROBLEMFORMULERING FORMÅL STRUKTUR LÆSEVEJLEDNING METODE (FÆLLES) VALG AF EMNE OG AFGRÆNSNING (FÆLLES) VALG AF METODE (FÆLLES) VALG AF CASES OG INTERVIEWS MED BRUGERE (AW) VALG AF METODE TIL INTERVIEWS (AW) VALG AF METODE TIL LITTERATURSØGNING (AR) BRUGERDREVEN INNOVATION (AR) BRUGERDREVEN INNOVATION SOM BEGREB HVAD ER INNOVATION? HVAD ER BRUGERDREVEN INNOVATION? BRUGERDREVEN INNOVATION OG BRUGERINDDRAGELSE PÅ FOLKEBIBLIOTEKER HVAD ER DET NYE? HVORFOR BRUGERDREVEN INNOVATION? (AR) REACH OUT! KULTURINSTITUTIONER OG BRUGERDREVEN INNOVATION OPLEVELSESSAMFUNDET WEB HVORFOR BRUGERDREVEN INNOVATION PÅ FOLKEBIBLIOTEKET? HVORDAN ANVENDES BRUGERDREVEN INNOVATION I UDLANDET? (AR) SÅDAN ANVENDES BRUGERDREVEN INNOVATION I UDLANDET CASEBESKRIVELSER (FÆLLES) ÅRHUS HOVEDBIBLIOTEK (AW) KØBENHAVNS HOVEDBIBLIOTEK (AW) ROSKILDE CENTRALBIBLIOTEK (AW) BRUGERINTERVIEWS (AR) MOTIVATION KILDEN TIL SUCCESFULD BRUGERDREVEN INNOVATION? (AW) ER DET ET PROBLEM AT MOTIVERE BRUGERE TIL AT DELTAGE? MOTIVATIONSTEORI (AW) AT FORSTÅ MOTIVATIONSBEGREBET

4 8.2. MENNESKETS BASALE BEHOV MASLOWS BEHOVSHIERARKI INDRE OG YDRE MOTIVATIONSFAKTORER MOTIVATION OG BRUGERDREVEN INNOVATION (AW) ET KIG PÅ BRUGERES ADFÆRD I ONLINEFÆLLESSKABER ET KIG PÅ RAMMERNE FOR BORGERINDDRAGELSE BIBLIOTEKET MÅ SÆTTE RAMMERNE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER VED AT SÆTTE RAMMERNE FOR BRUGERDREVEN INNOVATION (AW) ÅRHUS HOVEDBIBLIOTEKS KOGEBOG SOM EKSEMPEL METODERNE OG BRUGEN AF DEM EVALUERING AF PROCESSER MED BRUGERDREVEN INNOVATION HVAD KRÆVER DET AF BIBLIOTEKET SOM INSTITUTION OG ORGANISATION OPSAMLENDE DISKUSSION (FÆLLES) KONKLUSION (FÆLLES) METODEREFLEKSION (FÆLLES) METAREFLEKSION OVER SPECIALEPROCESSEN (FÆLLES) LITTERATURLISTE BILAGSOVERSIGT

5 1. Indledning (Fælles) Hvordan kan folkebiblioteket blive bedre? Med bibliotekslukninger blandt danske folkebiblioteker og et stødt voksende antal computere med adgang til webbens informationsrigdom, placeret i danskernes stuer, er det naturligt at bekymre sig om bibliotekets udvikling. Er bibliotekets fysiske rum truet af den eksplosion af digitale tjenester, der i de seneste år har set dagens lys? Og er bibliotekets digitale tjenester så relevante blandt alle de andre webtjenester der allerede findes? Biblioteket som institution står i et vadested. Hvor er man på vej hen med bibliotekerne og hvordan bliver de mere attraktive over for brugerne? Et fænomen og en metode som er blevet omtalt i de seneste år som en mulighed for bibliotekerne at udvikle sig på, er brugerinddragelse og brugerdreven innovation. Brugerdreven innovation har sit udspring fra erhvervslivet, og har nu fundet sin vej ind i den offentlige og politiske arena, hvor metodens potentiale bl.a. har afstedkommet en rapport fra Kulturministeriet kaldet Reach Out 1. Det er en rapport rettet mod danske kulturinstitutioner, der informerer om fænomenet samt kommer med inspiration til brugerinddragelse. Dette er med andre ord et relevant fænomen der kan være med til at spille en afgørende rolle for bibliotekernes fremtidige udvikling som kulturinstitution. Vi finder det derfor interessant at undersøge, hvilken betydning fænomenet brugerdrevet innovation har for bibliotekerne, og hvordan metoden brugerdreven innovation kan komme til at spille en rolle, for biblioteket i dag, såvel som i fremtiden. Én af tankerne bag brugerdreven innovation er, at bibliotekerne skal lære af brugerne og brugerne på den måde bliver omdrejningspunktet for bibliotekets fremtidige udvikling. Brugernes idéer og meninger er nu de vigtigste ingredienser i udformningen af nye produkter og tjenester. Men brugerdrevet innovation handler ikke nødvendigvis kun om at give brugerne det, de gerne vil have. Det handler om at udnytte den idérigdom og den innovationsevne, som brugerne måske besidder. På den måde kan man måske også nå ud til en brugergruppe eller et publikum, som man ellers ikke før har haft i tale. Men ser man på bibliotekerne, gider brugerne så overhoved bruge tid på at være en del af den brugerdrevne innovation for folkebibliotekerne? Får de noget ud af det eller gør de det blot for at glæde bibliotekerne? Skal biblioteket i større eller mindre grad drives af brugerne, er det vigtigt at finde ud af hvad der driver brugerne. Vi finder det derfor interessant også at forstå hvad der motiverer brugerne til at deltage i brugerdreven innovation, da vi mener at for at opnå de bedste resultater i en god proces med brugerdreven innovation, er det et kriterium at brugerne har lysten til at være medspillere. 1 Kulturministeriet (2008) 3

6 Som et led i vores undersøgelse omkring brugerdreven innovation i folkebibliotekernes udvikling, har vi derfor især valgt at sætte fokus på, hvordan man kan arbejde med og forstå hvad der motiverer brugere til at være eller blive innovatører, og hvad det i denne forbindelse kræver af bibliotekerne at sætte rammerne for denne innovation. 1.1 Problemformulering I forlængelse af ovenstående indledning vil vi præsentere følgende problemstillinger. Overordnet problemformulering: Hvilken rolle spiller brugerdreven innovation i udviklingen af danske folkebiblioteker i dag og hvordan kan bibliotekerne motivere og engagere brugerne til at deltage i denne udvikling? Med udgangspunkt i den overordnede problemformulering vil vi først undersøge, hvilken rolle begrebet brugerdreven innovation spiller i forhold til udviklingen af danske folkebiblioteker. Det fører os til disse 3 afledte problemstillinger: A. Hvad ligger der i begrebet brugerdreven innovation? B. Hvorfor anvendes brugerdreven innovation? C. Hvordan anvendes brugerdreven innovation i øjeblikket på danske folkebiblioteker? I forlængelse heraf vil vi undersøge hvordan folkebibliotekerne kan motivere og engagere brugere til at deltage i denne udvikling, hvilket fører os til disse 2 afledte problemstillinger: D. Hvordan kan brugere motiveres og engageres i brugerdreven innovation? E. Hvordan kan folkebibliotekerne sætte rammerne for en motiverende brugerinddragelsesproces? I forlængelse af problemstillingerne A, B, C, D og E vil vi til slut undersøge samt diskutere følgende afsluttende problemstilling: F. Hvilke muligheder og udfordringer kan der ligge for folkebibliotekerne i arbejdet med brugerdreven innovation? 4

7 1.2 Formål Formålet med specialet er at diskutere og analysere begreberne brugerdreven innovation og motivation af brugere i sammenhæng med udviklingen af danske folkebiblioteker. Specialet henvender sig til læsere med akademisk interesse i disse emner og områder, enten hver for sig eller i kombination med hinanden. Endvidere ser vi også folkebiblioteker, der har interesse for brugerdreven innovation, som potentielle læsere af dette speciale. 1.3 Struktur Dette underafsnit er dedikeret til at vise hvorledes specialet er struktureret, og give læseren et overblik over i hvilken rækkefølge de forskellige emner vil blive præsenteret. Specialet er inddelt i 5 dele, som hver består af flere forskellige afsnit. Nummeret på de pågældende afsnit er angivet i parentes under navnet på delen i, den på næste side, følgende oversigt: 5

8 Introduktion består af specialets problemformulering, problematiseringer af emnet samt en redegørelse for hvilke metoder der vil blive anvendt til at besvare disse spørgsmål. Brugerdreven innovation består af en gennemgang af teori omkring brugerdreven innovation samt et forslag på en definition af begrebet. Endvidere bliver begrebet analyseret ud fra fænomenerne oplevelsessamfundet og Web 2.0 i sammenhæng med folkebibliotekernes udvikling. Casebeskrivelser består af eksempler på hvad brugerdreven innovation betyder for en række danske folkebiblioteker. Med henblik på senere analyse er der særligt fokus på betydningen af brugernes motivation samt bibliotekernes forståelse af begrebet. En række tilfældigt udvalgte brugere bliver også præsenteret for ovenstående fokusområder og deres svar bliver analyseret. Motivation består af en gennemgang af teori omkring motivation og en analyse i forhold til hvorledes brugere kan motiveres i sammenhæng med brugerdreven innovation. Afslutning består af en diskussion omkring begrebet brugerdreven innovation, dets betydning for folkebibliotekets udvikling og de krav som det stiller til bibliotekerne som organisationer. Efterfølgende vil en afsluttende konklusion på specialet blive præsenteret. 6

9 1.3.1 Læsevejledning Bilag Bilagene til specialet er inddelt i 2 bilag. Bilag 1 indeholder 5 interviewguides 2. Bilag 2 indeholder transskriberinger af interviews samt meningskondensering af vores brugerinterviews. Hvis der i specialet eksempelvis bruges denne henvisning: (Bilag 2.5.3), betyder det, at der refereres til bilag 2, meningskondensering af brugerinterviews (5), interview 3. Henvisning til personers efternavne Når der i specialet henvises til personer ved deres fulde navn, efterfulgt af en parentes med personens efternavn, betyder det, at vi så vidt det er muligt, vil bruge efternavnet til at referere til denne person i resten af afsnittet. Angivelse af specialets forfattere i afsnitsoverskrifter Er overskriften til et overafsnit efterfulgt af en parentes hvor der står fælles, betyder det, at afsnittet samt underafsnit er skrevet af specialets forfattere i fællesskab. F.eks. 2. Metode (Fælles) angiver at overafsnit 2 er skrevet i fællesskab. Som en udbygning af ovenstående specifikation, kan en overskrift i et underafsnit (til et fælles overafsnit) være efterfulgt af en parentes, der med forfatterens initialer angiver, hvem der har udarbejdet det. F.eks. 2.1 Valg af emne og afgrænsning (AR) betyder at underafsnit 2.1 er udarbejdet af Anders Risum Mortensen. Er overskriften til et overafsnit efterfulgt af en parentes, hvor en af forfatternes initialer er angivet, betyder det at samtlige underafsnit, er udarbejdet af pågældende forfatter. F.eks. 8. Motivationsteori (AW) betyder at overafsnit 8, og samtlige underafsnit under 8, er udarbejdet af Amalie Winterberg Henriksen. 2 Se oversigt over bilag, som er på forsiden til bilagene 7

10 2. Metode (Fælles) Metoden vi vil anvende til at undersøge og besvare opgavens problemformulering, er en empirisk analyse, hvor forskellige teorier og relevant litteratur bruges til at undersøge problemstillingen. Den kombineres samtidig med en undersøgelse af 4 konkrete cases, i form af 3 eksempler på forskellige folkebibliotekers tanker, oplevelser og erfaringer med brugerdreven innovation, samt Kulturministeriets arbejde med rapporten Reach out 3 om hvordan forskellige kulturinstitutioner arbejder med brugerinddragelse og brugerdreven innovation. Til sidst har vi valgt at gennemføre kvalitative interviews af tilfældigt udvalgte brugere på et bibliotek. De næste afsnit har til formål at klargøre vores valg af henholdsvis opgavens emne, fremgangsmåde i forhold til litteratursøgning, valg af teori og cases, foruden fremgangsmåde anvendt ved de udførte interviews. 2.1 Valg af emne og afgrænsning (Fælles) Emnerne vi i dette speciale vil stifte bekendtskab med og undersøge, er ud fra problemformuleringen følgende: Brugerdreven innovation, motivation og biblioteksudvikling. I dette afsnit vil vi gøre rede for hvilke afgrænsninger vi har påført dette emne, samt forklare hvorfor de er opstillet. Først og fremmest har vi valgt primært at fokusere på folkebiblioteker, der kan eller vil anvende brugerdreven innovation i deres udvikling, hvis de ikke allerede gør det. Vi har valgt folkebibliotekerne fordi de er let tilgængelige og der findes materiale om projekter som disse biblioteker gennemfører. Derfor er forskningsbiblioteker, private virksomheder og andre kulturinstitutioner i første omgang sorteret fra i vores tilgang til den problemstilling vi præsenterer. Man kan naturligvis blive klogere, f.eks. ved at lære fra andre områder, eksempelvis erhvervslivet, og skulle en oplagt henvisning eller mulighed indfinde sig, vil vi udforske den. Endvidere har vi valgt at fokusere primært på danske forhold og cases. Dette er et valg vi har truffet fordi det giver mulighed for at lave opsøgende arbejde i form af interviews med både eksperter og brugere, der er relevante for emnet. Udenlandske forhold er selvfølgelig stadig spændende og vil blive udforsket i mindre grad, men det er ikke der, vores hovedfokus ligger. 3 Kulturministeriet (2008) 8

11 2.2 Valg af metode (Fælles) I følgende afsnit vil vi præsentere de konkrete metoder som vi anvender til at besvare de afledte problemstillinger fra problemformuleringen. Formålet med at besvare de afledte problemstillinger er at kunne danne grundlag for en endelig besvarelse af den overordnede problemformulering. For at besvare den afledte problemstilling A, vil vi anvende Eric von Hippel (von Hippel). Omdrejningspunktet for vores forståelse af brugerdreven innovation tager udgangspunkt i von Hippels Democratizing Innovation fra Denne bog præsenterer et godt udgangspunkt med sin systematiske tilgang til begrebet og rammende fortolkninger af de bagvedliggende idéer. Det er svært at opdrive alternativer til von Hippels arbejde. Det ser ud til at være meget normalt at teoretikere inden for feltet tager udgangspunkt i hans arbejde, en observation vi har gjort os i sammenhæng med vores research. Vi vil supplere besvarelsen af denne afledte problemstilling med interviews af relevante eksperter. For at besvare den afledte problemstilling B, vil vi anvende Gerhard Schulze, Casper Hvenegaard og Henrik Jochumsen 5 til at opbygge en forståelse af oplevelsessamfundet. Endvidere vil vi også i denne sammenhæng anvende Tim O Reillys arbejde med begrebet Web 2.0. Dette afsnit suppleres ligeledes med interviews af relevante eksperter. For at besvare den afledte problemstilling C, vil vi primært tage udgangspunkt i interviews med relevante eksperter på området. Disse eksperter kan være bibliotekarer på biblioteker med anvendelse af brugerdreven innovation, eller andre personer med vigtig viden omkring dette emne. Endvidere vil vi anvende rapporten Third Generation Public Libraries: Visionary Thinking and Service Development in Public Libraries (to 2020) and Potential Application in Ontario 6 til at supplere med eksempler på brugerdreven innovation på udenlandske biblioteker. For at besvare problemformuleringens afledte problemstillinger D og E, gør vi først brug af teorier omkring motivation som begreb og fænomen. 4 von Hippel (2005) 5 Jochumsen & Hvenegaard (2008) 6 Newman (2008) 9

12 Til at starte med må vi forstå begrebet motivation, og hvordan man kan arbejde med det. For at få en grundlæggende indsigt i motivation som begreb, gør vi brug af bogen Motivation motivationsteori og praktisk anvendelse 7. Det er en grundbog i motivationsteori, som kan indføre os i begrebets historie og forskellige aspekter. Området omkring motivation er meget bredt, og der findes en vifte af forskellige teoretikere inden for motivationsteorien, som ligger til grund for forståelsen af begrebet i dag. Vi må derfor begrænse os til at fokusere på én teoretiker. Vi har valgt at gøre brug af A. H. Maslows teori om menneskets basale behov og hvad der motiverer individet i dets adfærd 8. Vi tager udgangspunkt i hans teori om Human Motivation, som er en del af hans personlighedsteori. Motivationsteorien giver os et indblik i og et bud på, hvorledes menneskets adfærd og motivation til handling kan tolkes som tilfredsstillelse af basale behov. Dette finder vi relevant i forhold til vores forståelse og brug af begrebet motivation i forhold til brugerdreven innovation. For at undersøge den afledte problemstilling D, vil vi undersøge hvorledes brugere kan motiveres, dette gør vi ud fra to forskellige vinkler på emnet. Først gør vi brug af teorier omkring brugeres deltagelse i onlinefællesskaber. Dette gøres, da der inden for dette felt er udviklet teorier om hvorfor brugere bidrager med idéer og innovation, og hvad man kan gøre for at motivere dem til at bidrage. I en artikel af Jakob Nielsen 9 opstilles der fem centrale punkter, han mener, motiverer brugere til deltagelse. Dem har vi valgt at tage udgangspunkt i, i vores videre analyse og diskussioner. For at kunne koble teorierne sammen med brugerdrevet innovation i biblioteksudvikling, ser vi samtidig på litteratur, der beskæftiger sig med hvordan brugerdrevet innovation kan integreres i en offentlig institution som biblioteket. Denne vinkel er en del af svaret på den afledte problemstilling E. Her gør vi blandt andet brug af: Borgerinddragelse demokrati i øjenhøjde 10. Vi har valgt at gøre brug af Anne Tortzens teori om borgerinddragelse, da den giver os en anden vinkel på motivationsspørgsmålet, og er interessant i forhold til brugerdreven innovation som begreb. 7 Hein (2009) 8 Maslow (1954) 9 Nielsen (2006) 10 Tortzen (2008) 10

13 I svaret på den afledte problemstilling F, vil vi gøre brug af litteratur om hvordan offentlige institutioner kan arbejde med innovation. Her benytter vi bogen; Principper for offentlig innovation fra best practice til next practice 11 samt; Velfærdsinnovation Ledelse af nytænkning i den offentlige sektor 12 i svaret på, hvilke udfordringer der kan ligge for en organisation som biblioteket Valg af cases og interviews med brugere (AW) For at eksemplificere de teorier vi bruger og de diskussioner vi udlægger i undersøgelsen, besluttede vi os for at spørge nogle af de mennesker, der enten har arbejdet med, eller har nogle tanker om brugerdreven innovation i kulturinstitutioner, og især på folkebiblioteker i Danmark. Vi besluttede os for at skabe kontakt med og interviewe enkelte nøglepersoner, vi forestillede os ville ligge inde med tanker eller erfaringer om brugerdreven innovation. De 3 udvalgte biblioteker blev; Århus Hovedbibliotek, Københavns Hovedbibliotek og Roskilde Centralbibliotek. Herudover havde vi fra start af haft en interesse i at snakke med nogen uden for biblioteksverdenen, og fandt det oplagt at kontakte Kulturministeriet, da de stod bag rapporten fra 2008: Reach Out! inspiration til brugerinddragelse og innovation i kulturens verden 13. Arbejdet med de 4 cases er hermed et led i analysen, der ligger til grund for at komme nærmere et svar på vores overordnede problemformulering: Hvilken rolle spiller brugerdreven innovation i udviklingen af danske folkebiblioteker i dag og hvordan kan bibliotekerne motivere og engagere brugerne til at deltage i denne udvikling? Vi vil i de næste afsnit kort begrunde vores valg og formål, i forhold til de 4 udvalgte cases, og til sidst vores formål og fremgangsmåde i forhold til vores interviews med brugere. Århus Hovedbibliotek I forbindelse med det nye Multimediehus (www.multimediehuset.dk), som er et større kulturog byplanlægningsprojekt i Århus, har der i biblioteksverdenen været en vis grad af opmærksomhed rettet mod Århus Hovedbibliotek. Arbejdet med det nye Multimediehus på Århus havnefront, der skal rumme det nye Hovedbibliotek samt byens Borgerservice, har nemlig samtidig ført mange forskellige projekter med brugerinddragelse med sig, på Århus Hovedbibliotek. Dette fokus på brugerinddragelse og innovationsarbejde lyste op, da vi begyndte at undersøge relationen mellem folkebiblioteker og brugerdreven innovation i Danmark. 11 Jensen m.fl. (2008) 12 Bason (2007) 13 Kulturministeriet (2008) 11

14 Når vi har valgt at have Århus Hovedbibliotek med som case, er det derfor i en naturlig forlængelse af og interesse i, at deres fokus på brugerinddragelse og brugerdreven innovation i høj grad virkede større, end på andre biblioteker i landet. Vi ser også på rapporten Slip brugerne løs på biblioteket kogebog til brugerinddragelse 14, som er et produkt fra projektet Slip brugerne løs på Århus Hovedbibliotek. Interviewperson: Bibliotekar, Jannik Mulvad. Københavns Hovedbibliotek Som Hovedstadens biblioteker, har Københavns kommunes biblioteker et stort arbejde med at servicere Hovedstadens borgere. Vi valgte at kontakte dem, da vi havde en forud antaget idé om at de naturligt, på Københavns Kommunes Biblioteker, havde gjort sig tanker om deres arbejde med brugere. Derudover fandt vi det interessant, at der for nyligt havde været en konflikt fremme i medierne om en stridighed mellem brugerpanelet og ledelsen på Københavns Hovedbibliotek 15. En konflikt som måske kunne belyse den del af vores undersøgelse, der handler om udfordringer ved arbejdet med brugerdreven innovation. Interviewperson: Daværende leder af Københavns Hovedbibliotek, Pernille Schaltz. Roskilde Centralbibliotek Roskilde Centralbibliotek har i et samarbejdsprojekt mellem Århus, Herning og Roskilde Centralbibliotekerne, været med inde over projektet: Brugerdrevet innovation som udviklingskraft, støttet af Styrelsen for bibliotek og medier. Projektet førte til produktet: med beskrivelse af konkrete værktøjer og metoder i arbejde med brugerdreven innovation på bibliotekerne. Det var med en interesse i dette arbejde, at vores valg faldt på Roskilde Centralbibliotek. Interviewperson: Bibliotekar, Anders Midtgaard. 14 Århus (2009) 15 Lerche (2009) 12

15 Kulturministeriets arbejde med rapporten Reach out Da vores omdrejningspunkt for specialet er brugerdreven innovation i forhold til folkebibliotekernes udvikling, omhandler de fleste af vores caseeksempler forskellige folkebiblioteker. For at få en anden vinkel på begrebet og arbejdet med brugerdreven innovation, valgte vi også at se på institutioner udenfor folkebiblioteksverdenen. I vores søgen efter litteratur kunne vi ikke undgå at støde på Kulturministeriets rapport; Reach Out! Inspiration til brugerinddragelse og innovation i kulturens verden 16. Rapporten omhandler eksempler på mange forskellige kulturinstitutioners arbejde med brugerinddragelse, og er interessant i forhold til hvilken betydning brugerdreven innovation har i kulturlivet og på den politiske scene. Interviewperson: Redaktør på rapporten: Reach Out! inspiration til brugerinddragelse og innovation i kulturens verden 17 Julie Haagen, Kulturministeriet. Brugerinterviews Formål Da vores emne som omdrejningspunkt handler om brugerdreven innovation, faldt det os nødvendigt også selv at inddrage nogle brugere i vores undersøgelse. Til at starte med ønskede vi at finde brugere, som havde taget del i brugerinddragelse, for at kunne undersøge deres oplevelser med en sådan proces. Men det var ikke muligt for os at få kontakt til brugere, der direkte havde deltaget i brugerinddragelsesprocesser på et bibliotek, og derfor måtte vi gribe det an på en anden måde. Vi valgte derfor at udføre en række interviews af tilfældigt udvalgte brugere. Som udgangspunkt ønskede vi at få et indblik i deres tanker om at blive inddraget som brugere, og deres syn på hvad der kunne motivere dem i en inddragelsesproces. En interviewguide til brugerinterviewene kan ses i (Bilag 1.5). Udførelse af interviews og brug af resultater Vi har udført i alt 9 kvalitative brugerinterviews på Hovedbiblioteket i København. Hovedbiblioteket valgte vi fordi det er et stort bibliotek, hvor mange forskellige brugere kommer, og vi havde kendskab til biblioteket i forvejen. 16 Kulturministeriet (2008) 17 Kulturministeriet (2008) 13

16 Interviewene blev foretaget i løbet af én dag, og vi forsøgte i vores valg af respondenter at sprede interviewene på både alder og køn, for at svarene kunne repræsentere en nogenlunde lige spredning i den lille gruppe af brugere vi interviewede. I vores forsøg på at få fat i brugere valgte vi at tage kontakt til de brugere, som i forvejen gik og græssede blandt de udstillede bøger, der er sat frem midt i bibliotekets stueetage. Vi havde en forestilling om, at hvis de gik og kiggede efter tilfældige bøger til inspiration, havde de ikke så travlt, at de ikke også kunne have tid til at deltage i et lille interview. Ved selve udførelsen af interviewene valgte vi at placere os i stueetagen på Københavns Hovedbibliotek. Vi udførte interviewene ved et bord i et stille hjørne, hvor der ikke var larm fra andre aktiviteter, så vi ikke blev forstyrret, og respondenterne kunne snakke i rolige omgivelser. Vi gjorde respondenterne opmærksomme på at interviewet blev anonymiseret, og at vi optog det for at kunne arbejde videre med de indsamlede data i vores speciale. Interviewene valgte vi bagefter at meningskondensere. Det virkede mest relevant i forhold til hvordan vi bruger dem i analysen. En meningskondensering er en opsamling, hvor interviewpersonens udtalelser trækkes sammen, til kortere og mere præcise udsagn 18. Ved på den måde at trække det væsentligste ud af interviewpersonernes udtalelser, får vi et kort og præcist overblik over interviewets indhold. Vi har valgt at gøre det på denne måde, da oplysningerne fra interviewene ikke skal bruges kvantitativt. Grundet det lille antal af respondenter vil det ikke være muligt at identificere generelle tendenser hos en større brugergruppe, men blot give et indblik i de enkeltes holdninger og oplevelser. De kvalitative interviews vil i analysen blive brugt som illustrative eksempler. Man kunne have fået sammenlignelige oplysninger, om et større antal respondenter, ved benyttelse af en kvantitativ metode som eksempelvis ved en spørgeskemaundersøgelse. Men i dette tilfælde ønskedes blot at kunne trække et lille udsnit af holdninger frem, ud fra interviewene med de 9 brugere. I afsnit 6.4 om vores resultater fra brugerinterviewene, opsamles interviewpersonernes svar i et skema, for at skabe overblik over vores resultater Valg af metode til interviews (AW) Efter at have valgt hvilke cases vi ønskede at benytte os af i analysen, og at vi ønskede at interviewe en række brugere, valgte vi i alle undersøgelserne, både case interviewene og brugerinterviewene, at benytte os af det kvalitative forskningsinterview som metode. 18 Kvale (2004), s

17 I vores udførelse af de kvalitative interviews har vi taget udgangspunkt i Steiner Kvales 19 (Kvale) tilgang til metoden, da der ønskes den åbenhed i interviewene, som denne form giver. Fordelen ved et kvalitativt interview er dets åbenhed og fleksibilitet. Man er ikke bundet af f.eks. spørgeskemaets meget stramme struktur og har derfor mulighed for at få uddybet svarene og skifte spor undervejs i samtalen, hvis interviewpersonen åbner op for noget nyt. Vores interviewguides til de 4 case interviews er skabt som en del af en proces. Hver gang vi har udført et interview, revurderes de spørgsmål, vi herefter finder interessante at stille den næste interviewperson. Interviewguiden til brugerinterviewene bærer også præg af at være en del af en proces. Der ligger et arbejde bag interviewguiden, som er en proces hvor interviewguiden blandt andet er blevet testet på brugere, inden de endelige interviews blev udført. For at have en vis retning i interviewene og for at kunne stille forskellige respondenter de samme spørgsmål, er der udført en interviewguide til hver af de 4 cases (Bilag 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4), samt til interviewene med brugere (Bilag 1.5). En interviewguide er med til at forme og strukturere samtalen, på den måde er vi sikre på at få stillet de spørgsmål vi ønsker. Den skal angive interviewets emner og deres rækkefølge i samtalen. Alle interviewene er blevet optaget undervejs, og brugerinterviewene er herefter blevet meningskondenseret, hvor de 4 caseinterviews er blevet transskriberet (Bilag 2.1, 2.2, 2.3 og 2.4). I udførelsen af i de 4 case interviews gjorde vi de fire interviewpersoner opmærksomme på, at vi ville optage interviewene med henblik på at transskribere dem og bruge dem i specialet. Efter en transskribering af hvert interview, kontaktede vi de enkelte interviewpersoner for at få deres ønskede godkendelse af transskriberingerne. Som opsamling på deres bidrag til specialet er det vores ønske, at vi sender det endelige resultat af specialet til dem, så de kan se hvordan deres bidrag indgår, og forhåbentlig også blive inspireret i deres videre arbejde med brugerinddragelse og brugerdreven innovation Valg af metode til litteratursøgning (AR) I dette underafsnit præsenterer vi søgestrategien, som er anvendt for at samle viden omkring emnet problemstillingen præsenterer. Vi har valgt at inkludere denne søgestrategi for først og fremmest at give læseren et indblik i, hvorfra vores viden om emnet har sit ophav, men også for at vise de mange forskellige facetter emnet præsenterer ud fra et informationssøgningsperspektiv. 19 Kvale (2004) 15

18 Søgestrategien er overordnet systematiseret således, at vi først præsenterer hvorfra vores indledende søgetermer er fremfundet. Herefter præsenteres de organisationer, tidsskrifter, bibliografiske og fuldtekstdatabaser vi har anvendt i vores informationssøgning. Afslutningsvis beskriver vi hvorledes vi har anvendt Google Alerts til at overvåge emneområdet på webben. Undervejs bliver delresultater fremvist for at illustrere hvor der findes den største materialerigdom. Søgestrategi og søgetermer Søgning med henblik på at afdække, hvad der findes af litteratur og referencer vedrørende brugerdreven innovation i biblioteksregi: Brugerdreven innovation som fænomen og begreb Innovation og motivation som begreber Cases fra ind og udland Publikationer og hjemmesider med centrale henvisninger: Reach Out! 20 Brug brugerne i biblioteket 21 NFBi 22 Erhvervs og Byggestyrelsen 23 Resultat: 11 bogtitler, 2 tidsskriftsartikler og 8 hjemmesider, som går igen alle fire steder. De 21 referencer indkredser innovationsbegrebet samt vigtige personer og aktuelle aktører i Danmark. 20 Kulturministeriet (2008) 21 Herning Bibliotekerne et al. (u. å. a) 22 NFBi (2010) 23 Erhvervs og Byggestyrelsen (u. å. a) 16

19 Centrale hjemmesider og tidsskrifter Søgeord: innovation i kombination med bruger og user : Styrelsen for Bibliotek og medier (www.bibliotekogmedier.dk) med Bibliotek og Medier Danmarks Biblioteksforening (www.dbf.dk) med Danmarks Biblioteker Bibliotekarforbundet (www.bf.dk) med Bibliotekspressen Danmarks Biblioteksskole (www.db.dk) med Dansk Biblioteksforskning Scandinavian Public Library Quarterly (www.splq.info) American Library Association (ALA) (www.ala.org) med American Libraries Chartered Institute of Library and Information Professionals (UK) (www.cilip.org.uk) The International Federation of Library Associations and Institutions (www.ifla.org) Biblog bibliotek og it (www.bib log.blogspot.com) Resultat: Styrelsen giver 9, Bibliotekspressen 2, Danmarks Biblioteker 2, og Dansk Biblioteksforskning 1 = 14 væsentlige henvisninger til udvalgsarbejde, rapporter og ikke mindst cases. Biblog bidrager ikke yderligere. De udenlandske kilder bidrager slet ikke, hvad der umiddelbart overrasker. Innovation giver selv sagt mange hits, men ikke i kombination med user. Bibliografiske databaser Centrale søgeord og søgefraser i bibliografiske og fuldtekstdatabaser: Brugerdeltagelse Brugerindflydelse Brugerinvolvering Brugerdreve? innovation User driven innovation User driven Lead user innovation Motivation? og (bruger? eller user? eller librar? eller bibliotek? eller innovat? eller democra? eller demokra? eller borger? eller citizen? eller kultur? eller culture? eller research?) Der er blevet søgt i følgende bibliografiske databaser: WorldCat (Fælleskatalog for biblioteker over hele verden flest i USA) ArticleFirst (ArticleFirst er en artikelbase over indholdet i mere end tidsskrifter) DanBib (Fælleskatalog for danske biblioteker samt for den danske nationalbibliografi) 17

20 Resultat: 18 bogtitler og en enkelt tidsskriftsartikel, som ikke har optrådt i tidligere søgninger, men som ikke desto mindre ser meget relevante ud i relation til brugerdreven innovation, innovationsbegrebet og motivationsteorier. Fuldtekstdatabaser Der er blevet søgt i følgende fuldtekstdatabaser: Infomedia ( Landsdækkende dagblade, Fagblade og magasiner og Webkilder ) Resultat: 26 hits der næsten alle vedrører Litteratursiden.dk som Årets bibliotek Automatisk overvågning Google Alerts (www.google.com/alerts) overvåger nyheder, blogs og websider, fra og med september, 2009: "Brugerdreven innovation" "Brugerdrevet innovation" "Brugeren som forandringsagent" "Brugerinddragelse i kultur" "Brugerinnovation i kultur" "Citizen centered innovation" "Co creation" "Consumer innovation" "Consumer driven innovation" "Customer centricity" "Customer involvement" "Customers as innovators" "Involvement of customers" "People driven innovation" "People centered innovation" "User driven innovation" "User experience" "User innovation" "User centered innovation" "User oriented design" Borgerdeltagelse Brugerbehov Brugerfokus Brugerforståelse Brugerinddragelse Brugerindflydelse Brugerinnovation Brugerinvolvering Deltagerinvolvering 18

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til:

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til: Informationssøgning Mediateket ved Herningsholm Erhvervsskole er et fagbibliotek for skolens elever og undervisere. Her fungerer mediateket ikke blot som bogdepot, men er et levende sted, som er med til

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

Fokus: Innovation via samarbejde og partnerskaber. Out of the box - IVA, 4. november 2010 Sidsel Bech-Petersen, Hovedbiblioteket i Århus

Fokus: Innovation via samarbejde og partnerskaber. Out of the box - IVA, 4. november 2010 Sidsel Bech-Petersen, Hovedbiblioteket i Århus Innovation via samarbejde og partnerskaber Out of the box - IVA, 4. november 2010 Sidsel Bech-Petersen, Hovedbiblioteket i Århus Fokus: Masser af eksempler på samarbejde i bibliotekerne Fokus på partnerskaber

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Informationskompetence i teori og praksis. Susanne Thrige Handelshøjskolen i Århus

Informationskompetence i teori og praksis. Susanne Thrige Handelshøjskolen i Århus Informationskompetence i teori og praksis Susanne Thrige Handelshøjskolen i Århus Agenda Læring på biblioteket Informationskompetence i ASB Biblioteks optik At arbejde med information og metode teoretisk

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Sammendrag Denne PhD afhandling omhandler organisatorisk implementering

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Informationskompetence

Informationskompetence Informationskompetence Vi har igennem flere år arbejdet professionelt med begrebet informationskompetence. Både i relation til private virksomheder i Det Digitale Nordjylland, men også i offentlige organisationer

Læs mere

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87 Indhold Indledning 7 Øvelse 1. Introduktion til NVivo 11 1.1 NVivos skærmbillede og funktioner 12 1.2 Sources 13 1.3 Nodes 15 1.4 Classifications 17 1.5 Queries 18 1.6 Models 19 1.7 Videre øvelser 19 Øvelse

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Maj 2013 ver. 2 Indhold...

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere DREJEBOGENS FORMÅL OG BAGGRUND Drejebogen har til formål at give et overblik over, hvordan fase 1 i projektet tænkes grebet an, hvilke

Læs mere

Skabelon til praktikopgave

Skabelon til praktikopgave Skabelon til praktikopgave De enkelte opgaveafsnit Kompetenceområderne for praktik er Didaktik, klasseledelse og relationsarbejde. Eksempel fra opgave(r) Metakommunikation er markeret med GRØNT Sideantal

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE Kristina Bakkær Simonsen INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Hvem er jeg? Kristina Bakkær Simonsen Ph.D.-studerende på Institut for Statskundskab, afdeling for politisk sociologi Interesseret

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

BILAG 2. TEORI OG METODE

BILAG 2. TEORI OG METODE BILAG 2. TEORI OG METODE Teori Vi benytter os af kvalitativ metode. Det hører med til denne metode, at man har gjort rede for egne holdninger og opfattelser af anvendte begreber for at opnå transparens

Læs mere

Indledning og problemstilling

Indledning og problemstilling Indledning og problemstilling Det er svært at blive ældre, når ens identitet har været tæt forbundet med dét at være fysisk aktiv. Men det går jo ikke kun på undervisningen, det har noget med hele tilværelsen

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Biblioteksorientering 2016 SUSANN STABELL MARSELISBORG GYMNASIUM

Biblioteksorientering 2016 SUSANN STABELL MARSELISBORG GYMNASIUM Biblioteksorientering 2016 SUSANN STABELL MARSELISBORG GYMNASIUM Kort gennemgang Velkommen! Brug nettet. Lær at søge effektivt! Tips og tricks til hvordan du bedst søger information.. En præsentation af

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide. 09. 2006 Silkeborg Biblioteks Ny hjemmeside Dagsorden for interview omkring

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Nyt blik på bibliotekets rum WORKSHOP 31. 10.2012

Nyt blik på bibliotekets rum WORKSHOP 31. 10.2012 Nyt blik på bibliotekets rum WORKSHOP 31. 10.2012 1 Aktuelle udfordringer for bibliotekerne set fra Michel SteenHansen, Danmarks Biblioteksforening www.db.dk 2 Er biblioteket Bogens hellige hal? 3 Er biblioteket

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE 1. Indledning Med åben handel af varer og arbejdskraft over grænserne, skabes fremvækst af globale tendenser/globale konkurrencestrategier på de nationale og internationale arbejdsmarkeder.

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Bilag. Interview med Anker Mikkelsen. Briefing

Bilag. Interview med Anker Mikkelsen. Briefing Bilag Interview med Anker Mikkelsen Briefing Er det i orden vi optager interviewet? Det interview, vi skal begynde på om lidt, er en vigtig del af den undersøgelse, vi er i gang med at lave om, hvordan

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Politik for borgerinddragelse

Politik for borgerinddragelse Politik for borgerinddragelse Forord Dette er en politik om borgerinddragelse i Albertslund. Vi vil skabe en by, hvor mennesket er først, og hvor alle tager aktivt del i fællesskabet. Det er det, som er

Læs mere

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale.

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale. FASE 3: TEMA I tematiseringen skal I skabe overblik over det materiale, I har indsamlet på opdagelserne. I står til slut med en række temaer, der giver jer indsigt i jeres innovationsspørgsmål. Det skal

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Oplæg om undersøgelsesmetoder - Webinar den 10.09.2013 i projektet Bedre faglig læsning og

Oplæg om undersøgelsesmetoder - Webinar den 10.09.2013 i projektet Bedre faglig læsning og Oplæg om undersøgelsesmetoder - Webinar den 10.09.2013 i projektet Bedre faglig læsning og skrivning i EUD Per Svejvig, Ph.d., Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet, e-mail: psve@asb.dk

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende)

EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende) EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende) Problemstilling: Baggrund for problemstilling: Konkret forskningsspørgsmål/problemformulering: Hvordan fungerer gruppearbejdet på videregående

Læs mere

INNOVERSITY COPENHAGEN 2016 Få bedre sparring fra dit professionelle netværk side 1

INNOVERSITY COPENHAGEN 2016 Få bedre sparring fra dit professionelle netværk side 1 side 1 BLIV BEDRE TIL AT ANVENDE DIN INDERCIRKEL Metoden som beskrives i dette analyseværktøj er udviklet med inspiration fra mange års forskning og erfaring i netop styrkelsen af den vigtige indercirkel.

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

OPALL d. 19 juni 2013

OPALL d. 19 juni 2013 OPALL d. 19 juni 2013 Hvordan kan du arbejde med innovation? Oplæg v. Stinne Fraas og Hanne Skov Kreativitet Latin creare: at skabe, og det græske krainein der betyder at opfylde og indfri. Evnen til at

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Revideret af: Vibeke Witt, Professionshøjskolen Metropol, August 2013 1 Indholdsfortegnelse Databasens indhold... 3 Adgang til Cinahl... 3 Søgning i Cinahl

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? jeg synes, at det var et rigtigt godt semester med engagerede undervisere og relevant materiale og diskussioner, og

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Februar 2014 version

Læs mere

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café?

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café? Analog Café - Design til Digitale Kommunikationsplatforme - E2012 Problem felt ITU s studenterorganisation Analog søger en bedre online profil. På nuværende tidspunkt bruger de flere forskellige online

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Hvad er formålet med en VTV-rapport?

Hvad er formålet med en VTV-rapport? Hvad er formålet med en VTV-rapport? Inspiration Ny viden på området Fortælling, fx artikel 1. 2. 3. 4. 5. VTV rapport Business case VTV-processen bidrager med: Helhedsvurdering af teknologien De fire

Læs mere

Forslag til vejlederen vedrørende. Vejledning på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse i forbindelse med projektbeskrivelse og speciale

Forslag til vejlederen vedrørende. Vejledning på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse i forbindelse med projektbeskrivelse og speciale Forslag til vejlederen vedrørende Vejledning på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse i forbindelse med projektbeskrivelse og speciale Formål At rådgive og informere om gældende formelle regler samt krav

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt. Per Kahlen Hansen Biblioteket

Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt. Per Kahlen Hansen Biblioteket Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt Institut for Idræt Per Kahlen Hansen Biblioteket 2007 Københavns Universitet Guide til informationssøgning... 1 ved idrætsstudiet på

Læs mere

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Intelligent brugerinvolvering Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Silkeborg Bibliotek November 2014 Indhold Historik... 2 Arbejdsgruppen... 2

Læs mere