Teknisk chef Christian Jansson HR- og Kommunikationschef Carsten Vikkelsøe Teamleder Jesper Mogensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk chef Christian Jansson HR- og Kommunikationschef Carsten Vikkelsøe Teamleder Jesper Mogensen"

Transkript

1 s Dagsorden LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 30. marts 2016 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.251) Deltagere: Prorektor Steffen Svendsen Studiechef Ambrosia Fladager Hansen IT Supportmedarbejder Leila Damkjær Pedersen (TR HK) (næstformand) IT SupportmedarbejdervLone Petersen (AR for fællesadm. (- bygningsområdet) i Vejle og Odense) Teknisk servicemedarbejder Jens Peder Wojcik (AR for bygningsområdet i UCL) Studieadministrativ medarbejder Kathrine Bøtker Krogh (AR Studieadministrationen) Teknisk servicemedarbejder Jørgen Markussen (TR 3F) Studieadministrativ medarbejder Dorte Brygger (TR HK) IT Supportmedarbejder Frank Staal Voigt (TR Prosa) Afbud: Tilstede v. pkt. 2: Sekretariatsbetjening: Teknisk chef Christian Jansson HR- og Kommunikationschef Carsten Vikkelsøe Teamleder Jesper Mogensen HR Juridisk-konsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) DAGSORDENSPUNKTER Indhold 1. Godkendelse af dagsorden Regnskab 2015 for de centrale stabe v. Jesper Mogensen Fraværsstatistik Opsamling på stabenes kvalitetsdrøftelser Lønforhandlinger 2016 herunder ny lønpolitik Effektiviseringsprogram Status TAP-aftale MOVE Nyt fra HAU (skriftlig orientering) Korte Punkter Eventuelt... 5

2 s 1. Godkendelse af dagsorden 2. Regnskab 2015 for de centrale stabe v. Jesper Mogensen Til drøftelse og orientering. Bilag 2.1: Regnskab pr Fraværsstatistik Hovedarbejdsmiljøudvalget behandlede fraværsstatistikken gældende for perioden til på mødet 11. marts Resultat Statistikken viser et generelt fald i langtidsfraværet mellem 2014 og 2015 på 3,6 dag pr. medarbejder, mens korttidsfraværet er steget 3,2 dag pr. medarbejder fra 2014 til Beregningen her gælder for fraværet opgjort som alt fravær for alle medarbejdere (Graf 2.1 og 2.2 i statistikken). I statistikken er fraværet opgjort på UCL-niveau og på afdelingsniveau med sammenligninger til året før og til UCL s gennemsnit. I statistikken er fraværet opgjort på flg. måder: 1) Al fravær (Kortidsfravær, langtidsfravær, deltidsfravær og barnets 1. og 2. sygedag dog uden graviditetsbetinget fravær) for alle medarbejdere (Graf 2.1 og 2.2). 2) Kortidsfravær (Fravær op til 30 dage, deltidsfravær og barnets 1. og 2. sygedag dog uden graviditetsbetinget fravær) for alle medarbejdere (Graf 3.1 og 3.2) 3) Al fravær (Kortidsfravær, langtidsfravær, deltidsfravær og barnets 1. og 2. sygedag dog uden graviditetsbetinget fravær) uden socialt kapitel (Graf 4.1 og 4.2). 4) Kortidsfravær (Fravær op til 30 dage, deltidsfravær og barnets 1. og 2. sygedag dog uden graviditetsbetinget fravær) uden socialt kapitel (Graf 5.1 og 5.2) Der forekommer kommatal i opgørelserne. Det skyldes muligheden for i Smartklik at melde sig eller sit barn syg mindre end en dag. Forbedringer i opgørelsesmetoden Der er sket to væsentlige forbedringer i opgørelsesmetoden. Nu tæller deltidssygemeldinger i statistikken med den rigtige brøk dvs. arbejder man 20 ud af 37 timer, så tæller kun de 17 timer med i fraværet. Medarbejdere, der var sygemeldt hen over årsskiftet 2014 til 2015 eller var sygemeldt i perioden op til årsskiftet 2015 til 2016, fremgår nu af statistikken. Opfølgning Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAU) har 11. marts 2016 besluttet, at der gennemføres følgende opfølgning på afdelingsniveau: 1) Der udarbejdes handleplaner på afdelingsniveau ud fra udpegede indsatsområder på afdelingsniveau 2) De afdelinger, der har et højt korttidsfravær, bedes drøfte, hvad korttidsfraværet skyldes, og hvilke centrale tiltag, der kan understøtte nedbringelsen af korttidsfraværet. Der sendes information ud om opfølgningen til ledergruppen i løbet af marts 2016

3 s Til drøftelse og orientering. Bilag 3.1: Fraværsstatistik Opsamling på stabenes kvalitetsdrøftelser UCL har de seneste år haft voksende fokus på kvalitetsmåling, såvel i de uddannelsesmæssige ydelser som i vores støtte- og administrative systemer. Vores opmærksomhed på kvalitet afspejler et voksende uddannelsespolitisk fokus på kvalitet, som bl.a. kommer til udtryk i en række uddannelsesreformer, revision af professionshøjskoleloven, ny akkrediteringslovgivning og regeringens kvalitetsudvalg. Derfor har også Hovedsamarbejdsudvalget i UCL drøftet kvalitet ved flere lejligheder. HSU ønsker med iværksættelse af lokale kvalitetsdrøftelser i alle afdelinger at rette fokus mod de kvalitetsvurderinger, der ikke indfanges af de nuværende kvalitetssystemer, nemlig kvalitetskulturen i form af medarbejdernes og afdelingernes opfattelse af kvaliteten i deres kerneopgaver. Se vedlagte bilag 4.1. Med afsæt i afdelingernes drøftelser, indstilles det, at udvalget udfylder skema A (bilag 4.3) Bilag 4.1: Kvalitetsdrøftelser Bilag 4.2: Kvalitetsdrøftelser i afdelingerne Bilag 4.3: Skema A 5. Lønforhandlinger 2016 herunder ny lønpolitik Mundtlig orientering ved Steffen Svendsen Bilag 5.1: Lønpolitik 6. Effektiviseringsprogram Mundtlig orientering ved Steffen Svendsen Bilag 6.1: Effektivisering og besparelsesprogram 7. Status TAP-aftale Arbejdsgruppen bestående af Steffen Svendsen, Carsten Vikkelsøe, Leila Damkjær Pedersen og Jørgen Markussen, har arbejdet med revidering af TAP-aftalen. Den reviderede aftale har været til kommentering blandt stabscheferne og de respektive tillidsrepræsentanter (medarbejdergrupper). I skrivende stund holdes næste møde fredag den 18. marts Det bemærkes, at den nu gældende TAP-aftale udløber med udgangen af marts måned. Dog vil den fortsat være gældende, hvis den reviderede TAP-aftale ikke bliver færdig til den 1. april Til orientering. 8. MOVE Mundtlig orientering ved Christian Wang vedr. MOVE-projektet Kvalitet i administrative processer

4 s 9. Nyt fra HAU (skriftlig orientering) HAU: Nye medlemmer og formand Der har været valg og udpegning til hovedarbejdsmiljøudvalget. Medlemmerne af udvalget er: Carsten Vikkelsøe, HR og Kommunikationschef og formand for hovedarbejdsmiljøudvalget Lone Petersen, IT-medarbejder og næstformand for hovedarbejdsmiljøudvalget Tone Bernchou, Lektor, Bioanalytikeruddannelsen Lena Busch Nielsen, Uddannelseschef for Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Anders Nørgaard, Uddannelseschef for Pædagoguddannelsen på Fyn Udvalget har afholdt deres første møde den 11. marts 2016 Arbejdsmiljøorganisationen drøftede trivsel og arbejdsglæde under forandringer Arbejdsmiljøorganisationen var i uge 6 samlet på et internat. Formålet var at opbygge viden om forandringers påvirkninger, og drøfte løsninger til at sikre arbejdsglæde og trivsel under forandringer. Arbejdsmiljøorganisationen er en vigtig medspiller ikke mindst i arbejdet med forandringer, fordi forandringer er blevet en stor del af arbejdslivet, og håndteringen af dem har stor indflydelse på arbejdsglæde og trivsel. Derfor drøftede medlemmerne konkrete måder hvorpå arbejdsmiljøorganisationen kan bidrage til at sikre arbejdsglæde og trivsel under forandringer. Omdrejningspunktet i drøftelserne var en case om campusdannelsen i Odense. Arbejdsmiljøorganisationen pegede på følgende konkrete løsninger, til at understøtte trivsel og arbejdsglæde i den forandring: - Dialog på alle niveauer i organisationen om de emner der rør sig vedrørende campusdannelsen og hvad den kommer til at betyde - Skabe et billede af fremtiden gennem kommunikation om projektets fremskridt og fortsatte besøg på det nye campus - Drøfte campusprincipperne og hvordan man implementere dem på afdelingsniveau Flere af løsningerne kan overføres som generelle tiltag, der kan sikre arbejdsglæde og trivsel under forandringer. Arbejdet handler om at skabe et billede af, hvad medarbejderne står overfor med baggrund i de italesatte usikkerheder. Til orientering. 10. Korte Punkter 1. Kønsopdelt lønstatistik Over årerne ( ) er antallet af kvindelige årsværk faldet mere end antallet af mandlige årsværk. Den indbyrdes procentvise fordeling - kønnene i mellem, er dog næsten uændret. Lønudviklingen mellem kønnene har i et ligeløns-perspektiv samlet set - været positiv i UCL (se tabel i bilagets punkt 3), dog med indbyrdes forskelle i de enkelte medarbejdergrupper. De kvindelige bibliote-

5 s karer og kontorfunktionærer har en højere gennemsnitsløn end deres mandlige kollegaer. For de øvrige grupper, går tendensen mod udjævning af lønforskelle kønnene imellem. Til drøftelse og orientering. Bilag : Kønsopdelt lønstatistik Indberetninger i Easy Ingen indberetninger siden december-mødet. 11. Eventuelt Næste møde er den 9. juni, kl , Vestre Engvej, Vejle Foreløbige punkter til næste møde: Budgetopfølgning Arbejdsmiljødrøftelse og plan Status Niels Bohrs Allé Status på kompetenceudviklingsforløb (Økonomi og Personale samt Teknik og Bygninger) Nyt fra HAU Indberetninger i Easy (medarbejders arbejdsskader)

6 Årsregnskab Ansvar: Direktion(1105) 4. kvartal 2015 År til dato ( ) 2015 Tkr. Realiseret Budget Afvigelse 2014 Realiseret Budget Afvigelse 2014 Budget Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Andel Fællesomk. UCL Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat Specifikation LSU Direkte lønomkostninger Sum lønrefusioner Kursus personale uden moms Kursus personale med moms

7 Årsregnskab Ansvar: Sekretariat(1110) 4. kvartal 2015 År til dato ( ) 2015 Tkr. Realiseret Budget Afvigelse 2014 Realiseret Budget Afvigelse 2014 Budget Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Andel Fællesomk. UCL Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat Specifikation LSU Direkte lønomkostninger Sum lønrefusioner Kursus personale uden moms Kursus personale med moms

8 Årsregnskab Ansvar: Økonomi og Personale(1120) 4. kvartal 2015 År til dato ( ) 2015 Tkr. Realiseret Budget Afvigelse 2014 Realiseret Budget Afvigelse 2014 Budget Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Andel Fællesomk. UCL Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat Specifikation LSU Direkte lønomkostninger Sum lønrefusioner Kursus personale uden moms Kursus personale med moms

9 Årsregnskab Ansvar: Fælles Studieadministration(1130) 4. kvartal 2015 År til dato ( ) 2015 Tkr. Realiseret Budget Afvigelse 2014 Realiseret Budget Afvigelse 2014 Budget Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Andel Fællesomk. UCL Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat Specifikation LSU Direkte lønomkostninger Sum lønrefusioner Kursus personale uden moms Kursus personale med moms

10 Årsregnskab Ansvar: Fælles administration(1150) 4. kvartal 2015 År til dato ( ) 2015 Tkr. Realiseret Budget Afvigelse 2014 Realiseret Budget Afvigelse 2014 Budget Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Andel Fællesomk. UCL Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat Specifikation LSU Direkte lønomkostninger Sum lønrefusioner Kursus personale uden moms Kursus personale med moms

11 Årsregnskab Ansvar: Elever(1155) 4. kvartal 2015 År til dato ( ) 2015 Tkr. Realiseret Budget Afvigelse 2014 Realiseret Budget Afvigelse 2014 Budget Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Andel Fællesomk. UCL Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat Specifikation LSU Direkte lønomkostninger Sum lønrefusioner Kursus personale uden moms Kursus personale med moms

12 Årsregnskab Ansvar: Sum bygninger(1299) 4. kvartal 2015 År til dato ( ) 2015 Tkr. Realiseret Budget Afvigelse 2014 Realiseret Budget Afvigelse 2014 Budget Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Andel Fællesomk. UCL Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat Specifikation LSU Direkte lønomkostninger Sum lønrefusioner Kursus personale uden moms Kursus personale med moms

13 Årsregnskab Ansvar: Integrerede Kantiner i alt(1320) 4. kvartal 2015 År til dato ( ) 2015 Tkr. Realiseret Budget Afvigelse 2014 Realiseret Budget Afvigelse 2014 Budget Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Andel Fællesomk. UCL Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat Specifikation LSU Direkte lønomkostninger Sum lønrefusioner Kursus personale uden moms Kursus personale med moms

14 Årsregnskab Ansvar: HR og Kommunikation(1551) 4. kvartal 2015 År til dato ( ) 2015 Tkr. Realiseret Budget Afvigelse 2014 Realiseret Budget Afvigelse 2014 Budget Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Andel Fællesomk. UCL Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat Specifikation LSU Direkte lønomkostninger Sum lønrefusioner Kursus personale uden moms Kursus personale med moms

15 Årsregnskab Ansvar: IT(1511) 4. kvartal 2015 År til dato ( ) 2015 Tkr. Realiseret Budget Afvigelse 2014 Realiseret Budget Afvigelse 2014 Budget Taxameterindtægter Øvrige indtægter Omsætning i alt Intern salg timer Intern køb timer Personaleomkostninger Driftsomkostninger Andel Fællesomk. UCL Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat Specifikation LSU Direkte lønomkostninger Sum lønrefusioner Kursus personale uden moms Kursus personale med moms

16 Fravær ved University College Lillebælt ( ) (opgjort efter dagældende organisationsstruktur) Overblik (Opgjort i arbejdsdage) Gnm. fravær pr. medarbejder Gnm. fravær pr. medarbejder Gnm. fravær pr. medarbejder Difference Difference Fravær UCL (Lang- og korttidsfravær) 9,9 10,3 8,3-0,4 2,0 Fravær UCL (kun korttids-sygefravær) 8,6 5,4 5,2 3,2 0,2 Fravær UCL (Lang- og korttidsfravær, uden ansatte på særlige vilkår) 9,0 10,0 7,9-1,0 2,1 Fravær UCL (Korttidsfravær, uden ansatte på særlige vilkår ) 7,9 5,2 4,9 2,7 0,3 Tabel 1: Fravær i afdelingerne i forhold til det gennemsnitlige fravær i UCL Over UCL's gennemsnit Under UCL's gennemsnit Al fravær (med Korttidsfravær Al fravær (uden Korttidsfravær Afdeling fleks) (med fleks) fleks) (uden fleks) Direktionen -7,9-6,6-7,0-5,9 Ledelsessekretariatet -4,0-2,7-3,1-2,0 Økonomi & Personale 4,3 0,6 4,8 1,0 Studieadministrationen -0,7-0,3-2,0 0,0 Elever 1,3 2,6 2,2 3,3 Teknik og Bygninger -3,0-1,7-3,3-2,2 IT-afdelingen 0,8-1,0 1,3-0,7 HR & Kommunikation -2,8-1,5-2,6-1,5 Forskning og Udvikling -2,2-0,9-1,4-0,3 Administrationen, videreuddannelsen 10,0 9,6 5,0 6,1 Bibliotek 0,1 1,4-0,6 0,5 Læreruddannelsen i Odense -0,7 0,6 0,0 1,1 Læreruddannelsen i Jelling 9,2 6,9 9,9 7,6 Pædagoguddannelsen på Fyn 5,2 2,8 5,5 2,9 Pædagoguddannelsen i Jelling -3,5-2,2-3,6-2,7 Sygeplejerskeuddannelsen i Odense -0,7-0,4 0,2 0,3 Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 0,2 1,5 1,1 2,2 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle -4,3-5,4-4,4-4,7 Ergoterapeutuddannelsen -5,5-4,2-4,6-3,5 Fysioterapeutuddannelsen -6,2-4,9-5,3-4,2 Radiografuddannelsen -5,8-4,5-4,9-3,8 Bioanalytikeruddannelsen -3,5-2,2-2,6-1,5 Tværgående uddannelsesudvikling -7,2-5,9-6,3-5,2 Administrationsbacheloruddannelsen -0,4 0,9 0,5 1,6 Socialrådgiveruddannelsen 11,0 9,4 8,0 6,1 CFU 0,1 0,2-1,9-0,1 Videeruddannelsen -3,1-1,8 X X Ledelsesakademiet -6,9-5,6 X X Kompetenceudvikling og undervisningsmidler (Fælles 11,8-7,9 X X Sundhedsuddannelserne (Fælles) -2,7-1,4 X X Læreruddannelsen (Fælles) -9,7-8,4 X X 1

17 Tabel 2.1: Gennemsnitligt fravær UCL (Al fravær - alle medarbejdere) Gnm. fravær pr. medarbejder (arbejdsdage) Gnm. fravær pr. medarbejder (arbejdsdage) Difference (arbejdsdage) UCL i alt 9,9 10,3-0,4 Barns sygdom 0,3 0,6-0,3 Egen sygdom 9,0 X X Deltidssygemelding 0,4 X X Tabel 2.2: Gennemsnitligt fravær fordelt på afdelinger (Al fravær - alle medarbejdere) Over UCL's gnm. Under UCL's gnm. Højere fravær i 2015 (end i 2014) Lavere fravær i 2015 (end i 2014) Gnm. fravær pr. medarbejder (arbejdsdage) Afvigelse fra gnm. Fravær (arbejdsdage) Gnm. fravær pr. medarbejder (arbejdsdage) Difference (arbejdsdage) Afdeling Direktionen 2,0-7,9 0,0 2,0 Barns sygdom 0,0 0,0 Egen sygdom 2,0 0,0 Ledelsessekretariatet 5,9-4,0 1,0 4,9 Barns sygdom 0,4 0,1 Egen sygdom 1,6 0,9 Deltidssygemelding 3,9 X Økonomi & Personale 14,2 4,3 14,3-6,5 Barns sygdom 0,5 0,5 Egen sygdom 13,1 13,8 Deltidssygemelding 0,6 X Studieadministrationen 9,2-0,7 15,7-6,5 Barns sygdom 0,4 X Egen sygdom 8,4 X Deltidssygemelding 0,3 X Elever 11,2 1,3 15,8-4,6 Barns sygdom 1,0 1,1 Egen sygdom 10,2 14,7 Teknik og Bygninger 6,9-3,0 9,3-2,4 Barns sygdom 0,1 0,1 Egen sygdom 6,7 9,2 Deltidssygemelding 0,2 X IT-afdelingen 10,7 0,8 7,4 3,3 Barns sygdom 0,3 0,3 Egen sygdom 10,1 7,0 Deltidssygemelding 0,4 X HR & Kommunikation 7,1-2,8 3,7 3,4 Barns sygdom 0,5 0,3 Egen sygdom 6,6 3,4 Forskning og Udvikling 7,7-2,2 7,8-0,1 Barns sygdom 0,3 0,3 Egen sygdom 7,3 7,5 Deltidssygemelding 0,1 X Administrationen, videreuddannelsen 19,9 10,0 28,4-8,5 Barns sygdom 1,1 1,4 Egen sygdom 18,2 26,9 Deltidssygemelding 0,5 X Bibliotek 10,0 0,1 12,2-2,2 Barns sygdom 1,1 0,3 Egen sygdom 8,6 11,9 Deltidssygemelding 0,4 X Læreruddannelsen i Odense 9,2-0,7 2,7 6,5 Barns sygdom 0,2 0,3 Egen sygdom 9,0 2,4 Læreruddannelsen i Jelling 18,9 9,2 3,0 15,9 Barns sygdom 0,0 0,1 Egen sygdom 18,4 2,9 Deltidssygemelding 0,5 X Pædagoguddannelsen på Fyn 15,1 5,2 10,7 4,4 Barns sygdom 0,1 0,0 Egen sygdom 13,2 10,7 Deltidssygemelding 1,8 X Pædagoguddannelsen i Jelling 6,4-3,5 10,8-4,4 2

18 Barns sygdom 0,3 0,1 Egen sygdom 6,1 10,8 Sygeplejerskeuddannelsen i Odense 9,2-0,7 16,4-7,2 Barns sygdom 0,2 0,2 Egen sygdom 9,0 16,3 Deltidssygemelding 0,1 X Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 10,1 0,2 7,5 2,6 Barns sygdom 0,1 0,4 Egen sygdom 9,9 7,1 Deltidssygemelding 0,1 X Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 5,6-4,3 6,2-0,6 Barns sygdom 0,2 0,4 Egen sygdom 5,4 5,8 Ergoterapeutuddannelsen 4,4-5,5 8,4-4,0 Barns sygdom 0,7 1,3 Egen sygdom 3,8 7,1 Fysioterapeutuddannelsen 3,7-6,2 11,2-7,5 Barns sygdom 0,2 0,4 Egen sygdom 3,4 10,8 Radiografuddannelsen 4,1-5,8 13,7-9,6 Barns sygdom 0,2 0,3 Egen sygdom 3,8 13,4 Bioanalytikeruddannelsen 6,4-3,5 6,0 0,4 Barns sygdom 1,0 1,0 Egen sygdom 5,4 5,0 Tværgående uddannelsesudvikling 2,7-7,2 24,2-21,5 Barns sygdom 0,2 0,6 Egen sygdom 2,6 23,6 Administrationsbacheloruddannelsen 9,5-0,4 3,1 6,4 Barns sygdom 0,4 0,3 Egen sygdom 9,1 2,8 Socialrådgiverudannelsen 20,9 11,0 18,7 2,2 Barns sygdom 0,2 0,5 Egen sygdom 18,4 18,2 Deltidssygemelding 2,3 X CFU 10,0 0,1 8,7 1,3 Barns sygdom 0,6 0,5 Egen sygdom 9,1 8,2 Deltidssygemelding 0,4 X Videreuddannelsen 6,8-3,1 X X Barns sygdom 0,1 Egen sygdom 6,4 Deltidssygemelding 0,3 Ledelsesakademiet 3,0-6,9 X X Barns sygdom 0,0 Egen sygdom 2,9 Deltidssygemelding 0,1 Kompetenceudvikling og undervisningsmidler (Fælle 21,7 11,8 X X Barns sygdom 0,0 Egen sygdom 21,7 Deltidssygemelding 0,0 Sundhedsuddannelserne (Fælles) 7,2-2,7 X X Barns sygdom 0,0 Egen sygdom 6,5 Deltidssygemelding 0,7 Læreruddannelsen (Fælles) 0,2-9,7 X X Barns sygdom 0,0 Egen sygdom 0,2 Deltidssygemelding 0,0 UCL I alt 9,9 10,3-0,4 3

19 Tabel 3.1: Gennemsnitligt sygefravær (korttids-sygefravær - alle medarbejdere) Korttidsfravær = Under 30 dage Gnm. fravær pr. medarbejder (arbejdsdage) Gnm. fravær pr. medarbejder (arbejdsdage) Difference (arbejdsdage) UCL i alt 8,6 5,4 3,2 Barns sygdom 0,3 0,6-0,3 Egen sygdom 7,7 X X Deltidssygemelding 0,4 X X Tabel 3.2: Gennemsnitligt sygefravær (korttids-sygefravær - alle medarbejdere) Korttidsfravær = Under 30 dage Over UCL's gnm. Under UCL's gnm. Højere fravær i 2015 (end i 2014) Lavere fravær i 2015 (end i 2014) Gnm. fravær pr. medarbejder (arbejdsdage) Afvigelse fra gnm. Fravær (arbejdsdage) Gnm. fravær pr. medarbejder (arbejdsdage) Difference (arbejdsdage) Afdeling Direktionen 2,0-6,6 0,0 2,0 Barns sygdom 0,0 0,0 Egen sygdom 2,0 0,0 Ledelsessekretariatet 5,9-2,7 1,0 4,9 Barns sygdom 0,4 1,0 Egen sygdom 1,6 0,9 Deltidssygemelding 3,9 X Økonomi & Personale 9,2 0,6 8,3 0,9 Barns sygdom 0,5 0,5 Egen sygdom 8,1 7,8 Deltidssygemelding 0,6 X Studieadministrationen 8,3-0,3 8,1 0,2 Barns sygdom 0,4 0,6 Egen sygdom 7,6 7,4 Deltidssygemelding 0,3 X Elever 11,2 2,6 15,8-4,6 Barns sygdom 1,0 1,1 Egen sygdom 10,2 14,7 Teknik og Bygninger 6,9-1,7 4,5 2,4 Barns sygdom 0,1 0,1 Egen sygdom 6,7 4,4 Deltidssygemelding 0,2 X IT-afdelingen 7,6-1,0 7,4 0,2 Barns sygdom 0,3 0,3 Egen sygdom 7,0 7,0 Deltidssygemelding 0,4 X HR & Kommunikation 7,1-1,5 3,7 3,4 Barns sygdom 0,5 0,5 Egen sygdom 6,4 3,4 Deltidssygemelding 0,2 X Forskning og Udvikling 7,7-0,9 4,7 3,0 Barns sygdom 0,3 0,3 Egen sygdom 7,1 4,4 Deltidssygemelding 0,3 X Administrationen, videreuddannelsen 18,2 9,6 14,6 3,6 Barns sygdom 1,1 1,4 Egen sygdom 14,9 13,2 Deltidssygemelding 2,2 X Bibliotek 10,0 1,4 6,8 3,2 Barns sygdom 1,1 0,3 Egen sygdom 8,6 6,4 Deltidssygemelding 0,4 X Læreruddannelsen i Odense 9,2 0,6 2,7 6,5 Barns sygdom 0,2 0,3 Egen sygdom 9,0 2,4 Læreruddannelsen i Jelling 15,5 6,9 3,0 12,5 Barns sygdom 0,0 0,1 Egen sygdom 15,0 2,9 Deltidssygemelding 0,5 X Pædagoguddannelsen på Fyn 11,4 2,8 3,4 8,0 Barns sygdom 0,1 0,0 Egen sygdom 9,5 3,4 4

20 Deltidssygemelding 1,8 X Pædagoguddannelsen i Jelling 6,4-2,2 5,0 1,4 Barns sygdom 0,3 0,1 Egen sygdom 6,1 4,9 Sygeplejerskeuddannelsen i Odense 8,2-0,4 6,9 1,3 Barns sygdom 0,2 0,2 Egen sygdom 8,0 6,7 Deltidssygemelding 0,1 X Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 10,1 1,5 7,5 2,6 Barns sygdom 0,1 0,4 Egen sygdom 9,9 7,1 Deltidssygemelding 0,1 X Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 3,2-5,4 3,8-0,6 Barns sygdom 0,2 0,4 Egen sygdom 3,0 3,4 Ergoterapeutuddannelsen 4,4-4,2 4,2 0,2 Barns sygdom 0,7 1,3 Egen sygdom 3,8 2,9 Fysioterapeutuddannelsen 3,7-4,9 5,2-1,5 Barns sygdom 0,2 0,2 Egen sygdom 3,4 4,8 Radiografuddannelsen 4,1-4,5 5,5-1,4 Barns sygdom 0,2 0,3 Egen sygdom 3,8 5,2 Bioanalytikeruddannelsen 6,4-2,2 6,0 0,4 Barns sygdom 1,0 1,0 Egen sygdom 5,4 5,0 Tværgående uddannelsesudvikling 2,7-5,9 9,3-6,6 Barns sygdom 0,2 0,6 Egen sygdom 2,6 8,7 Administrationsbacheloruddannelsen 9,5 0,9 3,1 6,4 Barns sygdom 0,4 0,3 Egen sygdom 9,1 2,8 Socialrådgiverudannelsen 18,0 9,4 5,4 12,6 Barns sygdom 0,2 0,5 Egen sygdom 15,4 4,9 Deltidssygemelding 2,3 X CFU 8,8 0,2 4,0 4,8 Barns sygdom 0,6 0,2 Egen sygdom 7,9 3,9 Deltidssygemelding 0,4 X Videreuddannelsen 6,8-1,8 3,4 3,4 Barns sygdom 0,1 0,2 Egen sygdom 6,4 3,2 Deltidssygemelding 0,3 X Ledelsesakademiet 3,0-5,6 X X Barns sygdom 0,0 Egen sygdom 2,9 Deltidssygemelding 0,1 Kompetenceudvikling og undervisningsmidler (Fælle 0,7-7,9 X X Barns sygdom 0,0 Egen sygdom 0,7 Deltidssygemelding 0,0 Sundhedsuddannelserne (Fælles) 7,2-1,4 X X Barns sygdom 0,0 Egen sygdom 6,5 Deltidssygemelding 0,7 Læreruddannelsen (Fælles) 0,2-8,4 X X Barns sygdom 0,0 Egen sygdom 0,2 Deltidssygemelding 0,0 UCL I alt 8,6 5,4 3,2 5

21 Tabel 4.1: Gennemsnitlig fravær UCL (Al fravær og uden ansatte på særlige vilkår) Gnm. fravær pr. medarbejder (arbejdsdage) Gnm. fravær pr. medarbejder (arbejdsdage) Difference (arbejdsdage) UCL i alt 9,0 10,0-1,0 Barns sygdom 0,3 0,6-0,3 Egen sygdom 8,2 X X Deltidssygdom 0,4 X X Tabel 4.2: Gennemsnitlig fravær fordelt på afdeling (Al fravær, uden ansatte på særlige vilkår) Over UCL's gnm. Under UCL's gnm. Højere fravær i 2015 (end i 2014) Lavere fravær i 2015 (end i 2014) Gnm. fravær pr. medarbejder (arbejdsdage) Afvigelse fra gnm. Fravær (arbejdsdage) Gnm. fravær pr. medarbejder (arbejdsdage) Difference (arbejdsdage) Afdeling Direktionen 2,0-7,0 0,0 2,0 Barns sygdom 0,0 0,0 Egen sygdom 2,0 0,0 Ledelsessekretariatet 5,9-3,1 1,0 4,9 Barns sygdom 0,4 0,1 Egen sygdom 1,6 0,9 Deltidssygemelding 3,9 X Økonomi & Personale 13,8 4,8 15,2-1,4 Barns sygdom 0,5 0,5 Egen sygdom 12,8 14,7 Deltidssygemelding 0,6 X Studieadministrationen 7,0-2,0 16,4-9,4 Barns sygdom 0,4 0,7 Egen sygdom 6,3 15,8 Deltidssygemelding 0,3 X Elever 11,2 2,2 15,8-4,6 Barns sygdom 1,0 1,1 Egen sygdom 10,2 14,7 Teknik og Bygninger 5,7-3,3 10,3-4,6 Barns sygdom 0,1 0,1 Egen sygdom 5,5 10,3 Deltidssygemelding 0,2 X IT-afdelingen 10,3 1,3 7,3 3,0 Barns sygdom 0,3 0,3 Egen sygdom 9,7 7,0 Deltidssygemelding 0,4 X HR & Kommunikation 6,4-2,6 3,6 2,8 Barns sygdom 0,5 0,3 Egen sygdom 5,7 3,2 Deltidssygemelding 0,2 X Forskning og Udvikling 7,6-1,4 7,8-0,2 Barns sygdom 0,3 0,3 Egen sygdom 7,0 7,5 Deltidssygemelding 0,3 X Administrationen, videreuddannelsen 14,0 5,0 18,3-4,3 Barns sygdom 1,1 1,4 Egen sygdom 10,7 16,9 Deltidssygemelding 2,2 X Bibliotek 8,4-0,6 10,4-2,0 Barns sygdom 1,1 0,3 Egen sygdom 7,0 10,0 Deltidssygemelding 0,4 X Læreruddannelsen i Odense 9,0 0,0 2,6 6,4 Barns sygdom 0,2 0,2 Egen sygdom 8,5 2,4 Deltidssygemelding 0,4 X Læreruddannelsen i Jelling 18,9 9,9 3,0 15,9 Barns sygdom 0,0 0,1 Egen sygdom 18,4 2,8 Deltidssygemelding 0,5 X Pædagoguddannelsen på Fyn 14,5 5,5 11,0 3,5 Barns sygdom 0,1 0,0 Egen sygdom 12,6 10,9 Deltidssygemelding 1,8 X Pædagoguddannelsen i Jelling 5,4-3,6 11,5-6,1 Barns sygdom 0,3 0,1 Egen sygdom 5,1 11,5 6

22 Sygeplejerskeuddannelsen i Odense 9,2 0,2 16,4-7,2 Barns sygdom 0,2 0,2 Egen sygdom 9,0 16,3 Deltidssygemelding 0,1 X Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 10,1 1,1 7,5 2,6 Barns sygdom 0,1 0,4 Egen sygdom 9,9 7,1 Deltidssygemelding 0,1 X Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 4,6-4,4 3,0 1,6 Barns sygdom 0,2 0,4 Egen sygdom 4,4 2,6 Ergoterapeutuddannelsen 4,4-4,6 8,4-4,0 Barns sygdom 0,7 1,3 Egen sygdom 3,8 7,1 Fysioterapeutuddannelsen 3,7-5,3 11,2-7,5 Barns sygdom 0,2 0,4 Egen sygdom 3,4 10,8 Radiografuddannelsen 4,1-4,9 13,7-9,6 Barns sygdom 0,2 0,3 Egen sygdom 3,8 13,4 Bioanalytikeruddannelsen 6,4-2,6 6,0 0,4 Barns sygdom 1,0 1,0 Egen sygdom 5,4 5,0 Tværgående uddannelsesudvikling 2,7-6,3 24,2-21,5 Barns sygdom 0,2 0,6 Egen sygdom 2,6 23,6 Administrationsbacheloruddannelsen 9,5 0,5 3,1 6,4 Barns sygdom 0,4 0,3 Egen sygdom 9,1 2,8 Socialrådgiverudannelsen 17,0 8,0 18,9-1,9 Barns sygdom 0,2 0,5 Egen sygdom 16,3 18,4 Deltidssygemelding 0,4 X CFU 7,1-1,9 8,7-1,6 Barns sygdom 0,6 0,2 Egen sygdom 8,1 3,6 Deltidssygemelding 0,4 X Videreuddannelsen 12,3 3,3 X X Barns sygdom 0,1 Egen sygdom 10,1 Deltidssygemelding 0,3 Ledelsesakademiet 1,3-7,7 X X Barns sygdom 0,0 Egen sygdom 2,9 Deltidssygemelding 0,1 Kompetenceudvikling og undervisningsmidler (Fælle 2,4-6,6 X X Barns sygdom 0,0 Egen sygdom 5,7 Deltidssygemelding 0,0 Sundhedsuddannelserne (Fælles) 7,2-1,8 X X Barns sygdom 0,0 Egen sygdom 6,5 Deltidssygemelding 0,7 Læreruddannelsen (Fælles) 0,1-8,9 X X Barns sygdom 0,0 Egen sygdom 0,2 Deltidssygemelding 0,0 UCL I alt 9,0 10,0-1,0 7

23 Tabel 5.1: Gennemsnitligt korttidsfravær i UCL (Korttidsfravær uden ansatte på særlige vilkår) Korttidsfravær = Under 30 dage Gnm. fravær pr. medarbejder (arbejdsdage) Gnm. fravær pr. medarbejder (arbejdsdage) Difference (arbejdsdage) UCL i alt 7,9 5,2 2,7 Barns sygdom 0,3 0,6-0,3 Egen sygdom 7,0 X X Deltidssygdom 0,4 X X Tabel 5.2: Gennemsnitligt korttidsfravær fordelt på afdeling (Kortidsfravær uden ansatte på særlige vilkår) Korttidsfravær = Under 30 dage Gnm. fravær pr. medarbejder (arbejdsdage) Over UCL's gnm. Under UCL's gnm. Afvigelse fra gnm. Fravær (arbejdsdage) Gnm. fravær pr. medarbejder (arbejdsdage) Højere fravær i 2015 (end i 2014) Lavere fravær i 2015 (end i 2014) Difference (arbejdsdage) Afdeling Direktionen 2,0-5,9 0,0 2,0 Barns sygdom 0,0 0,0 Egen sygdom 2,0 2,0 Ledelsessekretariatet 5,9-2,0 1,0 4,9 Barns sygdom 0,4 0,1 Egen sygdom 1,6 0,9 Deltidssygemelding 3,9 X Økonomi & Personale 8,9 1,0 8,8 0,1 Barns sygdom 0,5 0,5 Egen sygdom 7,8 8,3 Deltidssygemelding 0,6 X Studieadministrationen 7,9 0,0 7,9 0,0 Barns sygdom 0,4 0,7 Egen sygdom 7,2 7,2 Deltidssygemelding 0,3 X Elever 11,2 3,3 15,8-4,6 Barns sygdom 1,0 1,1 Egen sygdom 10,2 14,7 Teknik og Bygninger 5,7-2,2 3,2 2,5 Barns sygdom 0,1 0,1 Egen sygdom 5,5 3,1 Deltidssygemelding 0,2 X IT-afdelingen 7,2-0,7 7,3-0,1 Barns sygdom 0,3 0,3 Egen sygdom 6,6 7,0 Deltidssygemelding 0,4 X HR & Kommunikation 6,4-1,5 3,6 2,8 Barns sygdom 0,5 0,3 Egen sygdom 5,7 3,2 Deltidssygemelding 0,2 X Forskning og Udvikling 7,6-0,3 4,7 2,9 Barns sygdom 0,3 0,3 Egen sygdom 7,0 4,4 Deltidssygemelding 0,3 X Administrationen, videreuddannelsen 14,0 6,1 13,4 0,6 Barns sygdom 1,1 1,4 Egen sygdom 10,7 11,9 Deltidssygemelding 2,2 X Bibliotek 8,4 0,5 4,2 4,2 Barns sygdom 1,1 0,3 Egen sygdom 7,0 3,9 Deltidssygemelding 0,4 X Læreruddannelsen i Odense 9,0 1,1 2,6 6,4 Barns sygdom 0,2 0,2 Egen sygdom 8,5 2,4 Deltidssygemelding 0,4 X Læreruddannelsen i Jelling 15,5 7,6 0,0 15,5 Barns sygdom 0,0 0,1 Egen sygdom 15,0 2,8 Deltidssygemelding 0,5 X Pædagoguddannelsen på Fyn 10,8 2,9 3,3 7,5 Barns sygdom 0,1 0,0 Egen sygdom 8,9 3,3 Deltidssygemelding 1,8 X Pædagoguddannelsen i Jelling 5,2-2,7 5,3-0,1 Barns sygdom 0,3 0,1 8

24 Egen sygdom 5,0 5,3 Sygeplejerskeuddannelsen i Odense 8,2 0,3 6,9 1,3 Barns sygdom 0,2 0,2 Egen sygdom 8,0 6,7 Deltidssygemelding 0,1 X Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 10,1 2,2 7,5 2,6 Barns sygdom 0,1 0,4 Egen sygdom 9,9 7,1 Deltidssygemelding 0,1 X Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 3,2-4,7 3,0 0,2 Barns sygdom 0,2 0,4 Egen sygdom 3,0 2,6 Ergoterapeutuddannelsen 4,4-3,5 4,2 0,2 Barns sygdom 0,7 1,3 Egen sygdom 3,8 2,9 Fysioterapeutuddannelsen 3,7-4,2 5,2-1,5 Barns sygdom 0,2 0,4 Egen sygdom 3,4 4,8 Radiografuddannelsen 4,1-3,8 5,5-1,4 Barns sygdom 0,2 0,3 Egen sygdom 3,8 5,2 Bioanalytikeruddannelsen 6,4-1,5 6,0 0,4 Barns sygdom 1,0 1,0 Egen sygdom 5,4 5,0 Tværgående uddannelsesudvikling 2,7-5,2 9,3-6,6 Barns sygdom 0,2 0,6 Egen sygdom 2,6 8,7 Administrationsbacheloruddannelsen 9,5 1,6 3,1 6,4 Barns sygdom 0,4 0,3 Egen sygdom 9,1 2,8 Socialrådgiverudannelsen 14,0 6,1 18,9-4,9 Barns sygdom 0,2 0,5 Egen sygdom 13,4 18,4 Deltidssygemelding 0,4 X CFU 7,8-0,1 3,8 4,0 Barns sygdom 0,6 0,2 Egen sygdom 6,9 3,6 Deltidssygemelding 0,4 X Videreuddannelsen 6,8-1,1 X X Barns sygdom 0,1 Egen sygdom 6,2 Deltidssygemelding 0,5 Ledelsesakademiet 3,0-4,9 X X Barns sygdom 0,0 Egen sygdom 2,9 Deltidssygemelding 0,1 Kompetenceudvikling og undervisningsmidler (Fælle 0,7-7,2 X X Barns sygdom 0,0 Egen sygdom 0,7 Deltidssygemelding 0,0 Sundhedsuddannelserne (Fælles) 7,2-0,7 X X Barns sygdom 0,0 Egen sygdom 6,5 Deltidssygemelding 0,7 Læreruddannelsen (Fælles) 0,2-7,7 X X Barns sygdom 0,0 Egen sygdom 0,2 Deltidssygemelding 0,0 UCL I alt 7,9 5,2 2,7 9

25 Tabel 6: Deltidsfravær i timer og dage (I dag er beregnet med 7,4 timer) - Fordelt på afdeling Afdeling Deltidsfravær (tiner) Deltidsfravær (dage) Økonomi & Personale 117,2 15,8 Studieadministrationen 134,1 18,1 IT-afdelingen 55,2 7,5 Administrationen, videreuddannelsen 336,0 45,4 Bibliotek 55,1 7,4 Læreruddannelsen i Jelling 71,2 9,6 Pædagoguddannelsen på Fyn 544,1 73,5 Sygeplejerskeuddannelsen i Odense 14,5 2,0 Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 11,1 1,5 Socialrådgiveruddannelsen 138,4 18,7 Videreuddannelsen 80,7 10,9 Ledelsesakademiet 16,6 2,2 Teknik og bygninger 36,6 5,0 HR og Kommunikation 25,1 3,4 Forskning og Udvikling 90,7 12,3 Læreruddannelsen på Fyn 138,1 18,7 CFU 92,4 12,5 Bioanalytikeruddannelsen 0,3 0,0 Sundhedsuddannelserne (Fælles) 34,4 4,6 Ledelsessekretariatet 230,79 31,2 UCL I alt 1574,0 300,3 10

26 Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 17-aug-2015 Udarbejdet af JPNT Journalnummer Dokumentnavn Bilag 4.1 Lokale kvalitetsdrøftelser Dokumentnummer 1. Lokale kvalitetsdrøftelser Baggrund UC Lillebælt har de seneste år haft voksende fokus på kvalitetsmåling, såvel i de uddannelsesmæssige ydelser som i vores støtte- og administrative systemer. Vores opmærksomhed på kvalitet afspejler et voksende uddannelsespolitisk fokus på kvalitet, som bl.a. kommer til udtryk i en række uddannelsesreformer, revision af professionshøjskoleloven, ny akkrediteringslovgivning og regeringens, aftagekvalitetsudvalg. Derfor har også Hovedsamarbejdsudvalget i UCL drøftet kvalitet ved flere lejligheder. UCL er i slutningen af 2014 og begyndelsen af 2015 blevet udfordret af afslaget på ansøgning om institutionsakkreditering og en efterfølgende mediestorm på Fyn, hvor særligt en artikelserie i Fyens Stiftstidende mente at kunne påvise kvalitetsproblemer, ikke blot i kvalitetssikringssystemet, men i selve uddannelserne. Dette har medført en revision af kvalitetssikringssystemet og et tværgående uddannelsescheck i foråret UCL har en forpligtelse til at levere ydelser og produkter af høj kvalitet og benytter derfor i dag en række formaliserede og fælles målesystemer, fx til at måle brugeres eller aftageres kvalitetsopfattelse af UCL s leverancer og ydelser (bl.a. aftagertilfredshedsmålinger, dimittendundersøgelser, Stud_Puls m.m.), til at monitorere og styre økonomi (bl.a. NAV og SmartKlik) og til at måle medarbejdernes vurdering af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø (bl.a. APV). HSU ønsker med iværksættelse af lokale kvalitetsdrøftelser i alle afdelinger november - december 2015 at rette fokus mod de kvalitetsvurderinger, der ikke indfanges af de nuværende kvalitetssystemer, nemlig kvalitetskulturen i form af medarbejdernes og afdelingernes opfattelse af kvaliteten i deres kerneopgaver. 1.2 Kvalitet er konkret for den enkelte At drøfte hvad god kvalitet er, bliver let en abstrakt størrelse, hvis det ikke kobles til en konkret funktion eller opgave. Hvad der opleves som god kvalitet må holdes sammen med, hvem man konkret spørger, dvs. hvilke kernopgaver de adspurgte arbejder med, og hvem de leverer ydelser til. Derfor vil god kvalitet have forskellig konkret betydning afhængigt af, hvor i UCL man befinder sig som medarbejder, og hvilke kerneopgaver man har og hvem man opfatter som sine kernebrugere / kernekunder. UCL s overordnede kvalitetspejlemærker kan derfor ikke forudsættes at have det samme indhold for en den enkelte TAP-medarbejder eller uddannelsesfaglige medarbejders kvali- side 1/3

27 tetsvurdering, som de gør for fx afdelingsleder eller direktionen. På det lokale afdelingsniveau og for den enkelte medarbejder er tegnene på god kvalitet ofte nogle andre og mere hverdagsprægede. I nogle sammenhænge kan der endog opleves modstrid mellem, hvad der vurderes som tegn på god kvalitet på forskellige niveauer. Ovenstående udfordring er ikke ualmindelig i organisationer af UCL s størrelse, kompleksitet og geografiske spredning, hvor den enkeltes kendskab til arbejdsgange, orienteringer og best practise i andre afdelinger ofte er begrænset. Men det kan være både menneskeligt, strukturelt og økonomisk omkostningsfuldt, hvis man institutionelt og lokalt ikke har blik for de ulemper og styrker de lokale forskelle kan medføre. Den medarbejderoplevede kvalitet i egne ydelser er kun i begrænset udstrækning indeholdt i de nuværende kvalitetsmonitoreringssystemer. Derfor er en afdækning af de lokale kvalitetsopfattelser i UCL gennem lokale drøftelser væsentlig til at komplementere de formaliserede systemer. 1.3 Afdelingsvise drøftelser i november-december 2015 mål og proces Mål og ansvar HSU iværksætter, at der gennemføres lokale drøftelser om tegn på god arbejdskvalitet i august-september Disse drøftelser gennemføres i udgangspunktet på afdelingsniveau med en forventet varighed på ca. 2 timer. Målet er at tydeliggøre de lokale kvalitetsoplevelser, lære af dem og bruge dem på afdelingsniveau, på områdeniveau og på institutionsniveau - således at der kan skabes mulighed for en differentieret kvalitetskultur, der understøtter UCL s opgavevaretagelse. Den lokale leder er ansvarlig for gennemførelsen af drøftelserne i afdelingen. Gennemførelsen understøttes med en fælles procesramme og tilbud om bistand af proceskonsulent fra KomU. (Kontaktperson Kim Koldby.) 1. I LSU foretages i foråret 2016 opsamling på tværs af afdelinger og der afklares hvilke resultater, der efterfølgende skal følges op henholdsvis på lokalt niveau, på områdeniveau og i HSU. LSU opsamling og opfølgning sammenfattes i vedlagte skema A. Indhold og proces Den lokale drøftelse i november december skal fokusere på nedenstående spørgetemaer og sammenfattes i vedlagte skema B., der understøtter tværgående opsamling om resultaterne til efterfølgende behandling i HSU. Kortlægning af afdelingens oplevede brugerlandkort : Hvem er I som medarbejdere og afdeling optaget af i det daglige arbejde? Hvem ser I som jeres vigtigste interessenter? Hvem oplever I som primære, sekundære og tertiære brugere af jeres ydelser? 1. Afdelingen dækker selv omkostninger til KomU. Kontakt til KomU bedes iværksat senest 15/9 af hensyn til planlægning side 2/3

28 Tegn på god kvalitet: Hvad ser I som tegn på god kvalitet i jeres afdeling? (Her skal skelnes mellem på den ene side kvalitet i rammer og vilkår og på den anden side kvalitet i de ydelser afdelingen leverer.) Hvornår oplever I som medarbejdere, at I har leveret et godt arbejde til jeres brugere? Hvad er tegn på dårlig kvalitet? Hvad er dårlig kvalitet for jer i afdelingen, og hvornår oplever I, at I har leveret et stykke arbejde af for ringe kvalitet? Forholdet mellem tegn på god kvalitet og UCL s målesystemer: Hvordan oplever afdelingens medarbejdere at UCL s fælles kvalitetsmålesystemer afdækker for dem væsentlige dele af deres arbejdsmæssige hverdag? Er de tydelige- hvornår? Betydningsfulde - hvornår? Opleves de som understøttende hvornår? Opleves de som konfliktende hvornår? Som introduktion til afdelingsdrøftelsen vises en kort video, hvor HSU s formandskab begrunder den fælles rammesætning af kvalitetsdrøftelsen. HSU Arbejdsgruppen Jesper Zimmer Wrang, Finn Ravnkilde Marlet, Ulla Refstrup Mulbjerg og Jørgen Thorslund Bilag: SKEMA A. LSU opsamling på tværs af lokale kvalitetsdrøftelser SKEMA B. Lokale kvalitetsdrøftelser november december 2015 side 3/3

29 Tilbagemelding fra: 1. HR og Kommunikation 2. Teknik og Bygninger 3. IT-afdelingen 4. Studieadministrationen 5. Økonomi og Personale Ej tilbagemelding fra: Ledelsessekretariatet HR OG KOMMUNIKATION SKEMA B. Lokale kvalitetsdrøftelser november december 2015 Kortlægning af afdelingens oplevede brugerlandkort : Hvem er I som medarbejdere og afdeling optaget af i det daglige arbejde? I kommunikation er vi optagede af et godt samarbejde med interne kunder (afdelinger), og vi er afhængige af deres viden for at kunne sikre kvalitet i det, vi kommunikerer. Vi er fokuserede på, at brugerne er vejen til at nå de interne kunders forretningsmæssige mål. Derfor er det også en tilgang til arbejdet, at de eksternes behov er i fokus i vores arbejde. De interne skal klædes på at til at forstå, hvorfor vi ud fra faglige argumenter agerer, som vi gør. Derudover har visse kommunikationskonsulenter deres primære fokus på de studerende og deres tilgang til information/oplevelse af UCL. I HR og Jura er interne ledere og medarbejderne generelt det primære fokus for arbejdet. Hvem ser I som jeres vigtigste interessenter? Interne kunder i form af UCLs forskellige afdelinger og medarbejdere Brugerne af UCLs ydelser er vores primære interessenter i forhold til ekstern kommunikation. Hvem oplever I som primære, sekundære og tertiære brugere af jeres ydelser? - Primær: Kommunikation: Eksterne (kommende studerende/kursister/samarbejdspartnere (men dem når vi ikke med brugbar 1

30 kommunikation uden de interne kunder) HR (Jura): Ledere HR (Team): Ledere og medarbejdere - Sekundær: HR (Jura): Medarbejdere HR (Team): Eksterne (eks. kandidater til jobs) - Tertiær: HR (Jura): Eksterne samarbejdspartnere (eks. Jobcenter) 2

31 Tegn på god kvalitet: Hvad ser I som tegn på god kvalitet i jeres afdeling? (Her skal skelnes mellem på den ene side kvalitet i rammer og vilkår og på den anden side kvalitet i de ydelser afdelingen leverer.) At få frembragt et produkt, der lykkes med at nå de fastsatte mål (og overordnet er i tråd med 2020-målene for UCL). En løsning der fungerer, og som er løst inden for de fastsatte rammer. Når vores leverancer bygger på faglighed og viden, samt involvering af brugerne i udformningen af vores kommunikation. Når vi i dialogen med de interne kunder anvender dokumentation til at skabe ejerskab og tillid til de valgte løsninger. Hos HR og Jura opleves det som god kvalitet i leverancen, når alle muligheder er afdækket inden et svar gives. Hvornår oplever I som medarbejdere, at I har leveret et godt arbejde til jeres brugere? I udviklingen af kvaliteten af ucl.dk, er der indsat mulighed for feedback fra brugerne på alle sider og gennemført brugerundersøgelser. Det giver en følelse af kvalitet, når vi kan dokumentere effekt af vores indsats. Når vi får positiv feedback fra brugerne på ucl.dk. Eller når vi kan reagere på negativ feedback fra brugerne og dermed forbedre det eksisterende. Generelt er det værdsat og giver en oplevelse af kvalitet i det udførte arbejde, når man modtager positiv feedback kollegaer og eksterne modtagere. Hvad er tegn på dårlig kvalitet? Når man går på kompromis med sin faglighed, og dermed vægter interne kunders behov højere end brugernes. Hvad er dårlig kvalitet for jer i afdelingen? Når vi får opgaver, som egentlig ikke burde løses af os. For eksempel ved digital understøttelse af processer med et system, som ikke er gearet til det. Når centrale systemer ikke leverer det ønskede indhold, og vi derfor må lave lappeløsninger. Når vi ikke kan holde fokus på at lave den rigtige løsning for brugerne. Eller når det vi oplever som god rådgivning ignoreres (eksempelvis ved navngivning af nye afdelinger, skiltning etc.). 3

Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe)

Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe) Dagsorden LSU-LAU (de centrale stabe) Mødedato Torsdag 22. juni 2017 Starttidspunkt 09:30 Sluttidspunkt 11:30 Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Dokumentnavn Dagsorden Dokumentnummer 1216890 Arbejdsområde

Læs mere

Referat LSU-LAU de centrale stabe

Referat LSU-LAU de centrale stabe s Referat LSU-LAU de centrale stabe Mødedato: 22.september 2015 Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 14:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.210) Deltagere:

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 11. marts 2015 Starttidspunkt Kl. 12.30 Sluttidspunkt Kl. 15.00 Mødested Videokonferencer: Vejle: 3.202 på Vestre Engvej Odense: D1.02 på Blangstedgårdsvej

Læs mere

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen)

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) s Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 9. juni 2016 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.202) Deltagere: Prorektor Steffen Svendsen HR-

Læs mere

Programrådet for besparelser i UCL s administration har udarbejdet nedenstående forslag til besparelser.

Programrådet for besparelser i UCL s administration har udarbejdet nedenstående forslag til besparelser. s Dagsorden LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 9. juni 2016 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.202) Deltagere:

Læs mere

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Organisering af arbejdsmiljøarbejdet HR og Kommunikation 1. Organisationen UCL har en arbejdsmiljøorganisation i 2 niveauer: HAU De centrale stabe Forskning og Udvikling Komp.

Læs mere

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen)

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) side 1/6 Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 26. marts 2015 Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestree Engvej 51 C (mødelokale 3.210)

Læs mere

Sygefravær ved University College Lillebælt ( )

Sygefravær ved University College Lillebælt ( ) Sygefravær ved University College Lillebælt (01.01.2012-31.06.2012) Gennemsnitligt sygefravær UCL (med langtidssygefravær og med ansatte under Socialt kapitel) Antal ansatte 2012 - Gnm. fravær pr. medarbejder

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 7. september 2016 Starttidspunkt Kl. 9.00 Sluttidspunkt Kl. 11.30 Mødested Lokale H1.04, Blangstedgårdsvej 4, Odense Deltagere Carsten Vikkelsøe, HR

Læs mere

Bilag 3.2 Tilbagemeldinger fra de sammenlagte lokale udvalg og de lokale arbejdsmiljøudvalg vedrørende de lokale fraværsstatistikker.

Bilag 3.2 Tilbagemeldinger fra de sammenlagte lokale udvalg og de lokale arbejdsmiljøudvalg vedrørende de lokale fraværsstatistikker. Bilag 3.2 Tilbagemeldinger fra de sammenlagte lokale udvalg og de lokale arbejdsmiljøudvalg vedrørende de lokale fraværsstatistikker. 3.2.1 Det sammenlagte lokale udvalg for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 1. juni 2016 Starttidspunkt Kl. 9.00 Sluttidspunkt Kl. 11.30 Mødested L1.13 Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Deltagere Lone Petersen, It-medarbejder,

Læs mere

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) 4. Påtænkt udlicitering af rengøringsopgaver i Jelling...

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) 4. Påtænkt udlicitering af rengøringsopgaver i Jelling... side /5 Referat LSU-LAU LAU (fællesadministrationen) Mødedato:. december 0 Starttidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 0:00 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale Deltagere: Sekretariatsbetjening:

Læs mere

Teknisk chef Christian Jansson. V. pkt. 2 Jesper Mogensen V. pkt. 3 og 4 Økonomichef Lars V. Lund. Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.

Teknisk chef Christian Jansson. V. pkt. 2 Jesper Mogensen V. pkt. 3 og 4 Økonomichef Lars V. Lund. Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref. Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 25. september 2014 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestree Engvej 51 C (mødelokale 3.210) Deltagere:

Læs mere

Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen Pædagogisk konsulent Charlotte Agerby Schultz, Center for undervisningsmidler

Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen Pædagogisk konsulent Charlotte Agerby Schultz, Center for undervisningsmidler Mødereferat HAU Mødedato: Fredag den 2. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, Odense Journalnummer: - Til stede: Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen

Læs mere

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen)

Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 19. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale 2 Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Rekrutteringsopgave Efterår 2014

Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Camilla Skov Nielsen Michael Lindgaard Hedemann 8912- HR Valg af stilling og organisation Vi har valgt University College Lillebælt (UCL) som organisation. Stillingen vi

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltagere:

Dagsorden til HSU. Deltagere: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 21. september 2015 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Vestre Engvej 51C, 7100 Vejle Mødelokale 3.210 (3. sal) Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.)

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) Agenda LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 21. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale 2 Deltagere: Sekretariatsbetjening:

Læs mere

Dagsorden LSU (fællesadministrationen)

Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Mødedato: Mandag den 23. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Mødelokale: Konf. 3 Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: LSU (Fællesadministrationen)

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Onsdag den 2. december 2009 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale: D1.06 Medlemmer: Afbud: Blangstedgårdsvej Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone

Læs mere

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.)

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) side 1/5 Agenda LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 12. december 2013 Starttidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale 2 Deltagere: Sekretariatsbetjening:

Læs mere

Referat LSU-LAU LAU (fællesadministrationen)

Referat LSU-LAU LAU (fællesadministrationen) Referat LSU-LAU LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 21. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Sted: Deltagere: Til stede ved pkt. 2: Sekretariatsbetjening: Dagsorden

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Dagsordenspunkter. Dagsorden til HAU. 1. Godkendelse af dagsorden og annoncering af punkter til evt Temadrøftelse om sygefravær...

Dagsordenspunkter. Dagsorden til HAU. 1. Godkendelse af dagsorden og annoncering af punkter til evt Temadrøftelse om sygefravær... Dagsorden til HAU Mødedato Onsdag den 6. marts 2013 Starttidspunkt Kl. 09:00 Sluttidspunkt Kl. 11:30 Mødested Soldalen og Blangstedgårdsvej Mødelokale Videokonferencerne SOL og BLA Til stede Dagsordenspunkter

Læs mere

LSU-LAU i F&U Referat

LSU-LAU i F&U Referat LSU-LAU i F&U Referat Mødedato 1. december Starttidspunkt 09:30 Sluttidspunkt 11:00 Afdeling/enhed Forskning og Udvikling Dokumentnavn Referat LSU/LAU møde Referent Tina Danielsen 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Fredag den 11. juni 2010 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Soldalen Mødelokale: Mødelokale 2 Medlemmer Afbud Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard

Læs mere

Dagsorden til HSU. Afbud: Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale

Dagsorden til HSU. Afbud: Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

Dagsorden LSU-LAU de centrale stabe

Dagsorden LSU-LAU de centrale stabe s Dagsorden LSU-LAU de centrale stabe Mødedato: 22.september 2015 Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 14:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.210) Deltagere:

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Administrationsbacheloruddannelsen og Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse

Læs mere

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.)

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) s Dagsorden LSU-LAU for de centrale stabe Mødedato: 25. september 2014 Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.210) Deltagere:

Læs mere

MED (fællesadministrationen)

MED (fællesadministrationen) Referat Mødedato: Starttidspunkt: 10:00 11-nov-2009 (videokonference Vejle/Odense) Sluttidspunkt: 12:00 MED (fællesadministrationen) Til stede: Afbud: Administrationschef Allan Kjær Hansen (formand), sekretariatschef

Læs mere

Dagsorden HAU. Dagsordenspunkter

Dagsorden HAU. Dagsordenspunkter Dagsorden HAU Mødedato: Mandag den 19. september 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Lokal 13, ÆNDRING KAN FOREKOMME Journalnummer: - Deltagere:

Læs mere

Mødereferat - HAU. Mødedato: Tirsdag den 31. maj Starttidspunkt: Kl. 9:00. Sluttidspunkt: Kl. 11:00. Journalnummer: - Til stede

Mødereferat - HAU. Mødedato: Tirsdag den 31. maj Starttidspunkt: Kl. 9:00. Sluttidspunkt: Kl. 11:00. Journalnummer: - Til stede Mødereferat - HAU Mødedato: Tirsdag den 31. maj 2011 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: - Til stede Rektor Erik Knudsen Underviser Charlotte

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

3.. Møde. Torsdag den 21. august kl. 12:30 15:00 Middelfart- vej, konferencelokalet. Referat. Pkt. A Bemærkninger til dagsorden Ingen bemærkninger.

3.. Møde. Torsdag den 21. august kl. 12:30 15:00 Middelfart- vej, konferencelokalet. Referat. Pkt. A Bemærkninger til dagsorden Ingen bemærkninger. Referat Mødedato 21. august 2014 Starttidspunkt 12:30 Sluttidspunkt 15:00 Afdeling/enhed Området for Pædagogiske & Samfundsfaglige Uddannelser Dokumentnavn Referat LSU Pæd & Samf 20140821 Dokumentnummer

Læs mere

UCL på engelsk, opdateret december 2016

UCL på engelsk, opdateret december 2016 Notat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk, opdateret

Læs mere

UCL på engelsk, opdateret 3. feb. 2017

UCL på engelsk, opdateret 3. feb. 2017 Notat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk, opdateret

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

LSU-LAU i F&I - referat

LSU-LAU i F&I - referat LSU-LAU i F&I - referat Mødedato 13 november 2014 Starttidspunkt 12:30 Sluttidspunkt 1430 Afdeling/enhed Forskning og innovation Dokumentnavn Dokumentnummer Arbejdsområde Referent TIDA 1. Godkendelse af

Læs mere

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl. 9.00-15.00 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ulla Mulbjerg Deltagere: Christian G. Hansen, Thomas Søndergaard Larsen, Gitte Stokholm,

Læs mere

Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej)

Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej) EKSTRAORDINÆRT Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 3. februar 2014 Starttidspunkt: Kl. 15:.00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Dokumentnavn: Dagsorden 03.02.204 Sted: Deltagere: Videokonference

Læs mere

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

UCL på engelsk/opdateret september 2015

UCL på engelsk/opdateret september 2015 otat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk/opdateret

Læs mere

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Mødereferat HSI Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Blangstedgårdsvej, 5220 Odense SØ HSI Vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle), underviser Hanne

Læs mere

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Mødedato: 11. december 2014 Starttidspunkt: kl. 13.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Lucernemarken Mødelokale: Mødelokale 3 Journalnummer:

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 9. april 2015 Starttidspunkt Kl. 9:00 Sluttidspunkt Kl. 11:30 Mødested Lokale F1.24 på Blangstedgårdsvej Lokale 3.212 på Vestre Engvej side 1/9 1. Godkendelse

Læs mere

Evaluering af udlandsophold for udgående studerende fra University College Lillebælt UCL Survey Exact

Evaluering af udlandsophold for udgående studerende fra University College Lillebælt UCL Survey Exact Evaluering af udlandsophold for udgående studerende fra University College Lillebælt UCL Survey Exact Kære studerende Du har været på udlandsophold under din uddannelse hos UCL. Vi er glade for at du vil

Læs mere

Referat HSU. Mødedato: Mandag den 16. april 2012

Referat HSU. Mødedato: Mandag den 16. april 2012 Referat HSU Mødedato: Mandag den 16. april 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Klasselokale 5 Til stede: Afbud: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Afdelingens engelske navn medarbejder. Human Resource and Communication

Afdelingens engelske navn medarbejder. Human Resource and Communication otat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk Afdelingens

Læs mere

Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne

Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne Mødedato: Mødested: Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne 17. december 2014 Vestre Engvej 51 C, 7000 Vejle Starttidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 16:00 Referent: Mødeleder: Bianca Dreyer Hyre Søren

Læs mere

BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00

BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00 BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00 Referat Referent: Lenda Ballum Deltagerkreds: EVU Janne Andersen IT-Afdelingen Christian Wang (afbud)/leila Pe - dersen Bibliotek Pernille Kamuk University

Læs mere

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Projektbeskrivelse IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Baggrund for projektet: Projektet er opstået på baggrund af UCL s vision 2015 om at være State of the Art

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Torsdag den 11. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale: E2.01 Medlemmer Afbud Indkaldte suppleanter Blangstedgårdsvej Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl.

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Center for Undervisningsmidler, Vejle Damhaven 13A, 7100 Vejle Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

Dagsorden til HSU. Erhvervspsykolog Morten Novrup, Impaq. Deltagere:

Dagsorden til HSU. Erhvervspsykolog Morten Novrup, Impaq. Deltagere: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 24. marts 2014 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Auditoriet Deltagere: Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vicedirektør. Pædagogisk og Samfundsfaglige. Job- og kravprofil

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vicedirektør. Pædagogisk og Samfundsfaglige. Job- og kravprofil UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vicedirektør Pædagogisk og Samfundsfaglige uddannelser Job- og kravprofil Maj 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund/organisering... 3 2.1 Baggrund for notatet... 3 2.2

Læs mere

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Fælles LSU og LAU Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Mødedato: 11. december 2014 Starttidspunkt: kl. 13.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Lucernemarken Mødelokale: Lokale 3 Journalnummer: 7000-1037-2014

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Christian Gøttsch Hansen TR for Radiograf Rådet uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf og Bioanalytiker

Christian Gøttsch Hansen TR for Radiograf Rådet uddannelserne til Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf og Bioanalytiker Mødereferat Mødedato Mandag den 11. marts 2013 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Auditoriet (v. kantinen) Til

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

LSU-LAU i F&I - referat

LSU-LAU i F&I - referat LSU-LAU i F&I - referat Mødedato 27 februar 2015 Starttidspunkt 9:30 Sluttidspunkt 11:30 Afdeling/enhed Forskning og Udvikling Dokumentnavn Dokumentnummer Arbejdsområde Referent TIDA 1. Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 29. marts 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Klasselokale 9 Journalnummer: 0200-13-2012 Deltagere: Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

1. Valg af prøveformer og uddannelser til milepæl 2 - WISEflow

1. Valg af prøveformer og uddannelser til milepæl 2 - WISEflow Notat Afdeling/enhed Studieadministrationen Oprettelsesdato 08-nov-2014 Udarbejdet af EMKD Journalnummer Dokumentnavn Valg af prøverformer og uddannelser MILEPÆL 2 Dokumentnummer 501994 1. Valg af prøveformer

Læs mere

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Endeligt Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Journalnummer: 0600-1131-2010 Til stede: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Medarbejderrepræsentanter: Helle

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering 2011

ArbejdsPladsVurdering 2011 ArbejdsPladsVurdering 2011 indholdsfortegnelse APV 2011... 3 Indledning... 3 Fysisk arbejdsmiljø... 7 Undervisningslokaler... 7 Kontorforhold... 7 Øvrige faciliteter... 8 Arbejdets organisering... 9 Planlægningen

Læs mere

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse NOTAT Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse Udarbejdet af LAU Området for Sundhedsuddannelser Endelig udgave 31.03.2015 Indhold 1. Introduktion... 1 2. Begrebsdefinitioner... 1 2.1.1 Mobning...

Læs mere

Fællesmøde med uddannelsesudvalg

Fællesmøde med uddannelsesudvalg UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Fællesmøde med uddannelsesudvalg 11. November 2015 UNIVERSITY COLLEGE PROGRAM for fællesmøde for uddannelsesudvalg Kl. 12.00 12.10 Kl. 12.10 13.10 Velkomst v. rektor Erik Knudsen

Læs mere

Referat fra HAU-møde den 19. september 2012

Referat fra HAU-møde den 19. september 2012 Referat fra HAU-møde den 19. september 2012 Mødedato: 19. september 2012 Tidspunkt: Kl. 9.00 til 11.30 Mødested: Til stede: Soldalen og Blangstedgårdsvej (videokonferencerne) Ressourcedirektør Allan Kjær

Læs mere

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense Referat Mødedato 22. juni 2012 Starttidspunkt 10:00 Sluttidspunkt 12:00 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen Dokumentnavn 2012-06-22 referat LSU Dokumentnummer Arbejdsområde LSU for Pædagoguddannelsen i UCL

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Soldalen og Blangstedgårdsvej (videokonferencerne)

Soldalen og Blangstedgårdsvej (videokonferencerne) Referat fra HAU-møde Mødedato: 27. marts 2012 Tidspunkt: Kl. 9.00 til 11.00 Mødested: Til stede: Soldalen og Blangstedgårdsvej (videokonferencerne) Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen Pædagogisk konsulent

Læs mere

Referat fra HAU-møde den 5. december 2012

Referat fra HAU-møde den 5. december 2012 Referat fra HAU-møde den 5. december 2012 Mødedato: 5. december 2012 Tidspunkt: Kl. 10:00 til 12:00 Mødested: Til stede: Blangstedgårdsvej (videokonferencelokalet) Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen Pædagogisk

Læs mere

Lokalaftale for det Teknisk Administrative Personale ved University College Lillebælt

Lokalaftale for det Teknisk Administrative Personale ved University College Lillebælt Notat Afdeling/enhed: Oprettelsesdato: Udarbejdet af: Direktionen 16-jul-2009 AKHA Journalnummer: - Dokumentnavn: 67798.(Gældende) Lokalaftale for TAP (1.jan.2010).doc Lokalaftale for det Teknisk Administrative

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Mødereferat - MED (fællesadministrationen)

Mødereferat - MED (fællesadministrationen) Si Mødereferat - MED (fællesadministrationen) Mødedato: 12-okt-2010 Starttidspunkt: 10:00 Sluttidspunkt: 12:00 Til stede: Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen (formand) (Videokonference) Sekretariatschef

Læs mere

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15. Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.30 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ballum Til stede: Ulla

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Fællesudvalget LSU/LAU Området for Sundhedsuddannelser

Fællesudvalget LSU/LAU Området for Sundhedsuddannelser REFERAT Fællesudvalget LSU/LAU Området for Sundhedsuddannelser 24. august 2016 Mødested: Blangstedgårdsvej, lokale F1.29 Starttidspunkt: kl. 11.00 Sluttidspunkt: kl. 15.00 Mødeleder: SOPE Referent: HKHA

Læs mere

Information Lokal APV-proces i UCL 2014. Udarbejdet af HR og Kommunikation

Information Lokal APV-proces i UCL 2014. Udarbejdet af HR og Kommunikation Information Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Der skal jf. arbejdsmiljøloven gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø hvert

Læs mere

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at:

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at: Det er besluttet, at Varde Kommune medio 2017 skal have nedbragt det samlede fravær med 1%. Det samlede mål nås ved, at alle arbejdspladser nedbringer deres fravær mest muligt. Som leder er det din opgave

Læs mere

1. Opsamling på forberedelse til første panelbesøg i institutionsakkrediteringen

1. Opsamling på forberedelse til første panelbesøg i institutionsakkrediteringen UCL Kvalitetsgruppe Mødedato 12. september 2017 Starttidspunkt 09:00 Sluttidspunkt 10:30 Afdeling/enhed Tværgående Uddannelsesudvikling Dokumentnavn Dokumentnummer Arbejdsområde Referent ULRM Dagsorden

Læs mere

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis NVL Kvalitetskonference d. 13. november 2008 Jørgen Thorslund Prorektor Disposition 1. UC Lillebælts opgaver og kvalitetsforpligtelse 2. Nogle megatrends

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal

1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Torsdag den 18. december 2014 Starttidspunkt Kl. 16:00 Sluttidspunkt Kl. 20:00 Mødested Hotel Knudsens Gård Hunderupgade 2 5230 Odense M Mødelokale Mødet afholdes

Læs mere

Referat fra mødet i bestyrelsen

Referat fra mødet i bestyrelsen Referat fra mødet i bestyrelsen Mødedato Torsdag den 20. juni 2013 Starttidspunkt Kl. 08:30 Sluttidspunkt Kl. 11:30 Mødested Hotel Comwell Middelfart Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Mødelokale Lokale

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Samlet APV-rapport. Udarbejdet af HR og Kommunikation Januar 2015

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Samlet APV-rapport. Udarbejdet af HR og Kommunikation Januar 2015 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Samlet APV-rapport 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Januar 2015 1. Indledning Denne rapport indeholder det generelle resultat af arbejdspladsvurderingen (APV en) 2014.

Læs mere

MED (fællesadministrationen)

MED (fællesadministrationen) Referat Mødedato: 21. juni 2011 Tidspunkt: 9:00-11:00 Sted Soldalen 8, 7100 Vejle (mødelokale 2) Tilstede: Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen (formand) Sekretariatschef Ole Stig Jensen It-medarbejder

Læs mere

Mødereferat Lederforum

Mødereferat Lederforum Mødereferat Lederforum Mødedato: Mandag den 17. august 2009 Mødested: Journalnummer: 0200-409-2009 Til stede Fraværende Center for Undervisningsmidler, Odense Karlavej 1, 5270 Odense N Keld Vorup, Søren

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold Indhold Indhold... 1 1. Introduktion til UCL... 2 2. Forretningsområdet, som LMS skal understøtte... 4 Studieaktivitetsmodellen... 4 Side 1 af 5 1. Introduktion til UCL UCL er en selvejende institution,

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen den 7. november 2017 kl

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen den 7. november 2017 kl Referat Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen, UCL Mødedato 7. november 2017 Udarbejdet af SLPE Dokumentnavn 2017-11-07 Referat Uddannelsesudvalget.sygpl Referat fra møde i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet at ledergruppen i AU HR også skal være kopimodtager af dagsorden og bilag. Møde den: 28. september 2015 kl. 10.00 12.00 REFERAT LSU AU HR Til stede: Ledelsen: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Hanne Kaiser, Lizzi Edlich, Astrid V. H.

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget for Socialrådgiveruddannelsen mandag den 25. april 2016 kl Tolderlundsvej 5, Odense, lokale 103

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget for Socialrådgiveruddannelsen mandag den 25. april 2016 kl Tolderlundsvej 5, Odense, lokale 103 Referat Afdeling/enhed Mødedato Udarbejdet af Dokumentnavn Socialrådgiveruddannelsen, UCL 25-apr-2016 ANKB 2016-04-25 Referat Uddannelsesudvalget.Socialrådgiver.udd. Referat fra møde i Uddannelsesudvalget

Læs mere

Dagsorden til HSU. Afbud: Ambrosia Fladager Hansen Chef for ressourcecenter for læring. Deltager i pkt. 9: Uddanelsesdirektør Jørgen Thorslund

Dagsorden til HSU. Afbud: Ambrosia Fladager Hansen Chef for ressourcecenter for læring. Deltager i pkt. 9: Uddanelsesdirektør Jørgen Thorslund Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 11. marts 2013 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Auditoriet (v. kantinen)

Læs mere

Jesper Zimmer Wrang TR for AC Læreruddannelsen på Fyn (næstformand) Poul Danchell TR DS - Administrationsbachelor- og Socialrådgiveruddannelsen

Jesper Zimmer Wrang TR for AC Læreruddannelsen på Fyn (næstformand) Poul Danchell TR DS - Administrationsbachelor- og Socialrådgiveruddannelsen Referat til HSU Mødedato Mandag den 6. juni 2016 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Blangstedgårdsvej 4, 5240 Odense SØ Mødelokale D1.03 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter: Jesper

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltagere:

Dagsorden til HSU. Deltagere: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 15. december 2014 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense Sø Mødelokale D1.03 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og annoncering af punkter til evt Temadrøftelse om sygefravær APV Ny sundhedspolitik i UCL...

1. Godkendelse af dagsorden og annoncering af punkter til evt Temadrøftelse om sygefravær APV Ny sundhedspolitik i UCL... Dagsorden til HAU Mødedato Onsdag den 6. marts 2013 Starttidspunkt Kl. 09:00 Sluttidspunkt Kl. 11:30 Mødested Soldalen og Blangstedgårdsvej Mødelokale Videokonferencerne SOL og BLA Til stede Dagsordenspunkter

Læs mere