Brugerdreven innovation i praksis. Praksis i brugerdreven innovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerdreven innovation i praksis. Praksis i brugerdreven innovation"

Transkript

1 Brugerdreven innovation i praksis Praksis i brugerdreven innovation Et speciale af: Mette Storm og Mari S. Kannelønning og Vejleder: Peter Carstensen IT-Universitetet i København Marts 2007

2 Abstract The objective of this thesis is to get closer to an understanding of the Danish use and description of the term userdriven innovation (brugerdreven innovation), as well as exploring possible consequences of this kind of innovation practice. On the basis of an empirical study we identify problems and challenges, which can appear when employing this particular design approach. These issues will be explored through a review of the literature on userdriven innovation and by testing methods and techniques associated with userdriven innovation at a public Danish library (Gentofte Hovedbibliotek). Additionally, userdriven innovation will be analysed by comparing it with related design approaches, primarily Participatory Design. This comparison will be conducted through central parameters defined by analysing userdriven innovation. Finally the thesis will, by regarding userdriven innovation through a theoretical perspective inspired by scholars within Science and Technology Studies, question the extent to which userdriven innovation is interested in the users, the validity of the data derived when employing userdriven innovation, and the responsibility of userdriven innovation with regards to the consequences of the design. Thus will central issues of userdriven innovation be questioned and problematised. The project is mainly empirically driven and the results consist of descriptive knowledge about the notion of userdriven innovation including problems and challenges in relation to the practice of userdriven innovation, specific characteristics in relation to others related approaches, and general weaknesses in relation to theoretical and scientific arguments. The contribution of the thesis illuminates central aspects and impacts in relation to userdriven innovation but calls for further research and practice within the area as it is important, and one case study is not sufficient in understanding all the aspects and impacts of userdriven innovation.

3 1 INDLEDNING PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING SPECIALETS TILGANG OG BIDRAG SPECIALETS OPBYGNING 8 2 DESIGNTEORI BRUGERE I DESIGNPROCESSEN PARTICIPATORY DESIGN USER-CENTERED DESIGN BRUGERDREVEN INNOVATION 15 3 UNDERSØGELSESMETODE FELTSTUDIET ETNOGRAFI OG DESIGN UNDERSØGELSESDESIGN UNDERSØGELSENS TRE FASER VORE RELATIONER TIL FELTEN REFLEKSIONER OVER DEN VALGTE TILGANG FORDELE OG ULEMPER MED KVALITATIVE INTERVIEWS FORDELE OG ULEMPER MED OBSERVATION ANDRE TILGANGE BEARBEJDNING OG ANALYSE AF DATA ARBEJDE MED UNDERSØGELSESMATERIALET 32 4 CASEINTRODUKTION DET DANSKE BIBLIOTEKSVÆSEN FOLKEBIBLIOTEKER GENTOFTE HOVEDBIBLIOTEK FOLKEBIBLIOTEK OG CENTRALBIBLIOTEK OM ORGANISATIONEN GENTOFTE HOVEDBIBLIOTEK OG INNOVATION UDVIKLINGSPROJEKTER UNDERSØGELSENS INFORMANTER 38 5 EMPIRI OG ANALYSE TILGANGEN BRUGERDREVEN INNOVATION FOKUS PÅ BRUGERNE METODER BAG BRUGERDREVEN INNOVATION OPSAMLING PÅ BRUGERDREVEN INNOVATION GENTOFTE HOVEDBIBLIOTEKS FORANDRINGS-PRAKSIS UDGANGSPUNKT 45 1

4 5.2.2 KONTEKST AKTØRER INTERAKTION METODER ANALYSE AFPRØVNING AF HYPOTESER HYPOTESE I HYPOTESE II HYPOTESE III CENTRALE PROBLEMER OG UDFORDRINGER DELKONKLUSION KARAKTERISTIKA VED BRUGERDREVEN INNOVATION GENTOFTE HOVEDBIBLIOTEKS NUVÆRENDE FORANDRINGSPRAKSIS PROBLEMER OG UDFORDRINGER VED BRUGERDREVEN INNOVATION 67 6 BRUGERDREVEN INNOVATION VS. ANDRE DESIGNTILGANGE BRUGERDREVEN INNOVATION VS. PARTICIPATORY DESIGN FORMÅL GRADEN AF INVOLVERING AF BRUGERNE METODER BRUGERDREVEN INNOVATION OG PARTICIPATORY DESIGN 74 7 BRUGERDREVEN INNOVATION I ET TEORETISK PERSPEKTIV BRUGERCENTREREDE DESIGNTILGANGES INTERESSE FOR BRUGERNE UNDERSØGELSESRESULTATERS PÅLIDELIGHED DESIGNS KONSEKVENSER BRUGERDREVEN INNOVATIONS INTERESSE FOR BRUGERNE BRUGERDREVNE INNOVATIONERS PÅLIDELIGHED BRUGERDREVNE INNOVATIONERS KONSEKVENSER OPSUMMERENDE 89 8 REFLEKSIONER OVER PROJEKTET FREMGANGSMÅDE OG RESULTAT 92 9 KONKLUSION PROBLEMER OG UDFORDRINGER BRUGERDREVEN INNOVATION VERSUS ANDRE DESIGNTILGANGE BRUGERDREVEN INNOVATION I ET TEORETISK PERSPEKTIV LITTERATURLISTE BILAGSLISTE 105 2

5 1 Indledning Brugerdreven innovation er et begreb, der i de sidste par år er kommet et betydelig fokus på. Det er et begreb, der særligt er knyttet til virksomheders muligheder for at skabe nye innoverende produkter på baggrund af en forståelse af brugeren. Ved at tage udgangspunkt i brugeren ses der en mulighed for bedre at tilpasse produktet til brugernes behov og dermed stå stærkere i konkurrencen med andre virksomheder. I forlængelse heraf kan brugerdreven innovation ses som et af de sidste skud på stammen af en række designtilgange, der tager udgangspunkt i at designe med fokus på brugerne. Brugerdreven innovation adskiller sig dog fra disse ved den bemærkelsesværdige betydning, den er blevet tilskrevet i løbet af de seneste år. En betydning blandt andet den danske regering, Danmarks Erhvervsråd, Globaliseringsrådet, Innovationsrådet, Håndværksrådet og Økonomi- og Erhvervsministeriet er med til at fremhæve. Nævnte parter er tilsyneladende alle enige om, at brugerdreven innovation kan være et af svarene på de udfordringer, der er fulgt med globaliseringen. Brugerdreven innovation er således blevet tilskrevet en rolle som vækstskaber og værktøj til at sikre danske virksomheders fremtid (FORA, 2005:10; Danmarks Erhvervsråd, 2005:3-4): En satsning på brugerdreven innovation [...] kan være med til at sikre Danmarks velfærd i morgendagens samfund. (Danmarks Erhvervsråd, 2005:3) Brugerdreven innovation ilægges således den betydning, at den kan være med til at sikre Danmarks fremtid og er dermed ikke kun en ny designtilgang. De økonomiske fordele, der kan ligge i at bedrive brugerdreven innovation, blev ligeledes fremhævet i Økonomi- og Erhvervsminister, Bendt Bendtsens, tale ved Økonomi- og Erhvervsministeriets konference Insight i brugerdreven innovation 2006, afholdt den 6. juni 2006: Der er et stort økonomisk potentiale i, at danske virksomheder bliver mere innovative over en bred kam. I den sammenhæng er brugerdreven innovation ét af de vigtige redskaber. (Bendtsen, 2006) 3

6 Når begrebet brugerdreven innovation bringes på bane, er det således ud fra det perspektiv, at det er nøglen til at sikre konkurrencedygtige innovationer. En konkurrencedygtig innovation kan i denne sammenhæng betegnes som en innovation, der baserer sig på en afdækning af brugerbehov. På trods af, at man anvender en tilgang som brugerdreven innovation, vil resultatet altid være behæftet med en vis form for usikkerhed og uforudsigelighed. Vil innovationen eksempelvis leve op til det tiltænkte formål? Vil brugerne overhovedet tage innovationen i brug? Grundlæggende kan man sige, at brugerdreven innovation, ved at fokusere på brugerne, handler om at foregribe denne usikkerhed i forhold til innovationers fremtid og levedygtighed. Meget af den aktivitet, der foregår i selve innovationsprocessen, kan dog være afgørende for at nå dette mål, hvilket endvidere rejser spørgsmål til, hvordan man bedriver brugerdreven innovation, og hvad det indebærer for en virksomhed at praktisere samme. Vores interesse for brugerdreven innovation ligger således i, at mange taler om det, men tilsyneladende få ved, hvad det drejer sig om, særligt når det kommer til praksis. Det lader til at kunne være så mangt, men hvad? Denne usikkerhed om begrebets betydning gjaldt ligeledes for os selv inden specialets påbegyndelse. Vores ønske med dette speciale har derfor været at dykke ned i denne form for designtilgang for at se nærmere på aspekter såsom, hvad indebærer det at bedrive brugerdreven innovation og hvad bringer denne tilgang af nyt på banen. Vores valg af brugerdreven innovation som specialeemne tager dermed også afsæt i en generel interesse for forskellige former for designtilgange der fokuserer på brugerne. Brugerdreven innovation er derudover ikke en etableret og velargumenteret akademisk tilgang, men fremstår derimod mere som et buzzword, hvorfor vi finder det spændende at udforske emnet nærmere og sætte det op mod teori og litteratur fra mere forskningsbaserede traditioner. 4

7 1.1 Problemformulering Med udgangspunkt i ovenstående vil vi i dette speciale besvare følgende forskningsspørgsmål: Hvilke problemer og udfordringer forekommer i forhold til, at en organisation skal kunne skabe brugerdrevne innovationer? I forlængelse af dette spørgsmål, og i samsvar med de tidligere nævnte problemstillinger, ser vi det endvidere naturligt, at der også belyses følgende to, ligestillede forskningsspørgsmål: Hvordan afviger brugerdreven innovation fra andre designtilgange? Hvordan kan man se brugerdreven innovation i et teoretisk perspektiv? Vi ønsker at undersøge disse tre forskningsspørgsmål med udgangspunkt i et konkret projekt. Hertil har vi hentet en case fra biblioteksverdenen. Dette blandt andet fordi, som Jørgen Rosted, udviklingsdirektør i FORA (Økonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse), udtrykker det i et interview med Danmarks BiblioteksCenters avis, DBC-Avisen: Globaliseringen rammer jo også bibliotekerne. Man kan i dag søge informationer og få adgang til bøger på mange andre måder end ved at gå på biblioteket. Bliver den udvikling ved, er der færre, der vil benytte bibliotekerne til de traditionelle ting. Så det gælder også for bibliotekerne om at være på forkant med udviklingen.[...] Hvis man ikke forstår kunderne, og ikke er på forkant med udviklingen, så forsvinder de. Og det gælder også brugerne af bibliotekerne. De vil også langsomt forsvinde, hvis ikke bibliotekerne forstår at udvikle de ting, brugerne ikke engang ved, de har brug for. (DBC-Avisen, 2005) På baggrund heraf kan mange bibliotekers fremtidige eksistens således opfattes som truet, hvis de ikke formår at fremstille nye produkter og services, der modsvarer tidens 5

8 og befolkningens behov. Ud fra dette perspektiv må bibliotekerne altså i højere grad end tidligere udvikle nye produkter og services med fokus på brugerne, for derigennem at være på forkant med udviklingen og imødekomme problematikken om brugere, der forsvinder og dermed truer bibliotekernes fremtid. Nærværende speciales mere specifikke case vil være Gentofte Hovedbibliotek (jvf. 4 Caseintroduktion). Valget af Gentofte Hovedbibliotek hænger sammen med, at de har mange af de nødvendige rammer for, at innovationsprocesser kan fuldføres. Herunder eksempelvis ledelsens opbakning samt økonomiske ressourcer. For at kunne besvare det første af de tre ovenfor nævnte forskningsspørgsmål, vil vi med udgangspunkt i denne case indledningsvis i empiriindsamlingen undersøge følgende to underspørgsmål: 1) Hvordan kan vi forstå begrebet brugerdreven innovation? 2) Hvordan er Gentofte Hovedbiblioteks nuværende forandringspraksis? For at besvare speciales tre forskningsspørgsmål vil vi anvende en kvalitativ tilgang med et etnografisk inspireret feltstudie som hovedbestanddel. Således vil materialet blandt andet bygge på observationer og kvalitative interviews med centrale aktører inden for feltet brugerdreven innovation og fra Gentofte Hovedbibliotek. Eftersom specialets omdrejningspunkt er en designtilgang, der tager udgangspunkt i brugeren, nærmere bestemt brugerdreven innovation, vil der også blive inddraget andre lignende designtilgange. Formålet hermed vil være at kunne klarlægge ligheder og forskelle mellem disse og brugerdreven innovation. Således vil vi derfor inddrage den skandinaviske designtradition i form af Participatory Design (jvf. 2 Designteori). Aspekter ved brugerdreven innovation vil derudover blive diskuteret med inspiration fra teoretikere inden for forskningstraditionen Science and Technology Studies (jvf. 7 Brugerdreven innovation i et teoretisk perspektiv). 6

9 1.2 Afgrænsning Nærværende speciale er afgrænset i forhold til kun at beskæftige sig med brugerdreven innovation i en bibliotekskontekst. Det vil således ikke blive belyst, hvordan det forholder sig med brugerdreven innovation i praksis i en anden sammenhæng. Herudover er casen afgrænset til kun at se på folkebiblioteker, i form af Gentofte Hovedbibliotek (jvf. 1.1 Problemformulering). Dermed har vi afgrænset os til kun at belyse emnet i forhold til ét folkebibliotek og dermed ikke folkebiblioteker mere generelt. Ved at afgrænse til kun at se på brugerdreven innovation i forhold til en bibliotekskontekst, vil det med dette speciale ikke være muligt at sige noget endegyldigt om, hvilke udfordringer og problemer, der måtte forefindes i andre kontekster. Det har dog ikke været dette speciales hensigt at generalisere. Det har derimod været vores mål at afprøve brugerdreven innovation i praksis, hvortil vi har fundet det hensigtsmæssigt at anvende én case og dermed kun afprøvet denne tilgang i én specifik kontekst. 1.3 Specialets tilgang og bidrag En forskningsartikel kan, i følge Carsten Sørensen, overordnet anlægge to forskellige forskningstilgange. For det første kan der anlægges en teoretisk eller empirisk tilgang, og for det andet kan artiklen herudover resultere i et analytisk eller konstruktivt bidrag (Sørensen, 2002). Nærværende speciale er karakteriseret ved at placere sig som et empiriskdrevet speciale, der primært resulterer i et analytisk bidrag. Det er således empiri frem for teori, der hovedsageligt driver projektet, hvorfor det også er os frem for en teoretisk ramme, der tilrettelægger specialet. Den teori, der inddrages, er således enten med til at underbygge aspekter ved empirien eller en vigtig inspirationskilde til at udvide centrale perspektiver ved projektet. En af grunderne til, at vi har valgt at lade empirien styre projektet, er specialeemnets, brugerdreven innovation, art og det her manglende teoretiske fundament. Således vil vore undersøgelser af brugerdreven innovation og Gentofte Hovedbibliotek sætte kursen, der i nærværende speciale navigeres efter. 7

10 Specialets bidrag kan kort opsummeres i følgende hovedpunkter: et indblik i, hvad brugerdreven innovation er for en størrelse, og hvordan denne tilgang kan fungere i praksis en forståelse for mulige problemer og udfordringer i forbindelse med at skabe brugerdrevne innovationer en perspektivering af brugerdreven innovation ud fra en teoretisk vinkel 1.4 Specialets opbygning Nærværende speciale består af i alt ni kapitler. Kapitel 2 Designteori indledes med et kort oprids af den historiske udvikling i forhold til brugernes rolle i designprocessen. Derudover redegøres der for allerede eksisterende brugercentrerede designtilgange. På denne måde vil det fremgå, hvor brugerdreven innovation placerer sig i forhold til disse, og videre hvor fokuset for dette projekt ligger. Hermed præsenteres ligeledes noget af den litteratur, der senere er med til at besvare problemformuleringens andet spørgsmål. I kapitel 3 Undersøgelsesmetode uddybes projektets anvendte metoder, herunder undersøgelsesdesign og refleksioner i forhold til den valgte tilgang. Gennem kapitel 4 Caseintroduktion fremlægges en neutral beskrivelse af casen, herunder fakta om biblioteksvæsenet, den specifikke cases organisation, nuværende udviklingsprojekter samt centrale aktører i forhold til vore undersøgelser. I kapitel 5 Empiri og analyse forefindes en beskrivelse og analyse af den indsamlede empiri. Kapitlet vil være struktureret efter tre dele: 1) Analyse af begrebet brugerdreven innovation og hvad der karakteriserer dette. 2) Beskrivelse og analyse af Gentofte Hovedbiblioteks nuværende forandringspraksis. På baggrund af de her nævnte dele blev der nedsat tre hypoteser, der blev testet i den tredje del 3) Beskrivelse og analyse af resultaterne fra hypoteseafprøvning. Kapitel 5 besvarer således problemformuleringens første spørgsmål. I kapitel 6 Brugerdreven innovation vs. andre tilgange diskuteres, hvordan brugerdreven innovation afviger fra andre brugercentrerede designtilgange, således besvares det andet forskningsspørgsmål. Kapitel 7 Brugerdreven innovation i et teoretisk perspektiv introducerer indledningsvis den teori, der senere i samme kapitel vil bidrage til en diskussion og problematisering af aspekter ved brugerdreven innovation og samtidig belyse problemformuleringens tredje spørgsmål. Kapitel 8 Refleksioner over projekt fremlægger refleksioner over projektet, den tilgang 8

11 samt bidrag, der gælder for dette speciale. I kapitel 9 Konklusion præsenteres specialets konklusion på problemformuleringen. Efter specialets konklusion forefindes 10 Litteraturliste samt 11 Bilagsliste. Derudover er en CD indeholdende lydfiler fra interviews samt opsamlinger på to workshops vedlagt. For at kunne afspille disse lydfiler, kræves der henholdsvis Windows Media Player og QuickTime Player. 9

12 2 Designteori Formålet med nærværende kapitel er at præsentere relevant designteori, der vil danne grundlag for en senere diskussion af, hvordan brugerdreven innovation afviger fra andre designtilgange. På baggrund af en vurdering af, at en undersøgelse, der går mere i dybden, er bedre end én, der kun afdækker overfladisk, vil den pågældende diskussion have sin hovedvægt på en designtradition som Participatory Design (PD) versus brugerdreven innovation. I følgende afsnit vil der derfor lægges betydelig vægt på en gennemgang af PD og brugerdreven innovation for således at sætte rammen for den senere diskussion. Udover en introduktion til PD og brugerdreven innovation, vil hensigten med dette kapitel være en skitsering af en række designtilgange, der alle har interessen for brugerne til fælles. Dette for at placere både PD og brugerdreven innovation i denne sammenhæng og samtidig fremhæve det område, der er omdrejningspunktet for dette speciale. Det skal indledningsvis præciseres, at begrebet design vil blive anvendt i betydningen at skabe noget. Begrebet vil således også blive anvendt i forbindelse med brugerdreven innovation, hvor vi ser innovation og design som to betegnelser for samme: det at skabe noget nyt. Vi er opmærksomme på, at innovation har et yderligere aspekt, nemlig at skabe noget nyt, der ikke er set før i den pågældende sammenhæng. Eftersom denne skelnen ikke er noget, vi vil komme nærmere ind på i dette speciale, har vi valgt kun at anvende termen design. En innovationsproces vil således også gå under betegnelsen designproces. 2.1 Brugere i designprocessen Som ansporet i indledningen kan en tilgang som brugerdreven innovation ses som det sidste nye skud på stammen inden for designtilgange, der tager udgangspunkt i brugerne. Vi er opmærksomme på, at det for enkelte synes at være en helt ny ting at fokusere på brugerne i udviklingen af produkter. Gennem de senere årtier er der særligt inden for 10

13 IT-området opstået en stigende interesse for brugerne af de informationsteknologier, der udvikles. Dermed er det at have fokus på brugerne gennem designprocessen ikke en helt nyopstået tanke, hvilket der i det følgende kort vil blive redegjort for. I takt med en stigende konkurrence og kamp for at beholde samt erhverve markedsandele begyndte større IT-virksomheder i løbet af 1970erne og 1980erne til en vis grad at fokusere på de potentielle brugere i udviklingsprocessen. Udover den stigende konkurrence skete denne udvikling også på baggrund af, at IT ikke længere var noget forbeholdt en lille gruppe af personer med særlig IT baggrund. Der skete en stigning i antallet af personer, der erhvervede sig en computer eller dagligt i forbindelse med eksempelvis arbejde anvendte computere. På denne baggrund opstod der derfor et behov for at udvikle og designe systemer, der understøttede brugernes behov og ikke udelukkende var designet på baggrund af udviklernes behov og ønsker (Grudin, 1991:59). Det kan med andre ord siges, at der på denne måde skete et form for skifte fra den mere traditionelle systemudvikling, der i høj grad bar præg af en distance mellem designeren af en given teknologi og brugeren af samme. Således lægges der i den traditionelle systemudvikling ikke særlig vægt på interessen for brugeren af det givne system, men derimod er tilgangen karakteriseret ved at tage afsæt i en kravsspecifikation, som informationsteknologien skal imødekomme. Kravsspecifikationen fremsættes her som regel ikke af de personer, der forventes at skulle anvende den givne informationsteknologi (Berg, 1998:457). En dominerende gren inden for designtraditioner, der har fokus på brugerne, er den såkaldte skandinaviske tradition, der opstod i løbet af 1970erne. Denne tradition havde sit udspring i den udvikling, der fandt sted som følge af en stigende implementering af computersystemer i arbejdssammenhænge. En udvikling der havde store konsekvenser for arbejderne, og hvor kløften mellem designer og bruger blev anskuet som værende af politisk karakter (Ibid:457). Med politisk karakter henvises der også til fagforeningernes rolle samt argumentationen for, at computersystemer udgjorde endnu et redskab for ledelsen til at udøve kontrol og overvåge arbejderne (Kensing, 2003:368). Udgangspunktet for denne designtradition var i grove træk at tage brugernes parti i den teknologiske udvikling og ved at inddrage brugerne skabe mere demokratiske teknolo- 11

14 gier centreret omkring brugerne og dermed tilpasset deres behov. En af de grundlæggende tanker i den skandinaviske tradition bygger således på, at brugerne er eksperter på sig selv, mens designerne, der er eksperter på design, inddrager brugerne i designprocessen (Berg, 1998:457). Ved at få brugerne i tale kan designeren omsætte den viden, der kan udledes heraf til en teknologi, der er bedre tilpasset brugerne. En lang række designtraditioner har taget sit udspring i denne skandinaviske tradition, heraf eksempelvis Participatory Design (PD), der kan siges at være en af de mest markante. 2.2 Participatory Design PD startede som en modreaktion på den måde, hvorpå computerbaserede systemer blev introduceret på arbejdspladser, og på den indflydelse implementeringen af informationssystemer havde på arbejderne. Flere PD forskere argumenterede for, at computersystemer var endnu et ledelsesredskab til at kunne kontrollere arbejderne, og det var en generel opfattelse, at systemer ikke blev implementeret for at give de ansatte bedre arbejdsbetingelser. Arbejderne og fagforeningerne var derfor bekymret for, at introduktionen af computere ville reducere deres kontrol over den midlertidige arbejdssituation såvel som overtage deres arbejdsopgaver (Kensing & Blomberg, 1998:169). Den grundlæggende tanke i PD var således et ønske om at give arbejderne mere indflydelse på udviklingen af de systemer, der skulle implementeres på den pågældende arbejdsplads. Ved en inddragelse af brugerne i designprocessen mente man, at teknologien, der skulle designes, ville bygge på et mere demokratisk fundament, idet de berørte parter blev hørt. Der blev anvendt metoder til at inddrage brugerne på mere lige vilkår med designerne, eksempelvis gennem interviews og feltstudier, hvorigennem brugernes hverdag og deres interaktion med andre maskiner og teknologier blev undersøgt. Hermed kom designerne og brugerne i dialog med hinanden. Brugerne blev endvidere inddraget i arbejdet med at udvikle mock-ups og prototyper. Disse metoder fokuserede på at bidrage til et høj niveau af brugerinddragelse i udviklingsprocessen (Grudin & Pruitt, 2003:1). 12

15 Et af de allerførste PD projekter fandt sted i starten af 1970erne, hvor den norske jern- og metalunion ønskede at sikre deres indflydelse på indførelsen af ny teknologi. Fagforeningen havde en opfattelse af, at indførelsen af computere ville betyde en rationalisering af arbejdet, der ville få en effekt på medlemmernes arbejdspladser. Et centralt diskussionspunkt for forskere var, på dette tidspunkt, om de eksisterende teknologier satte begrænsninger for arbejdernes indflydelse på tekniske og organisatoriske ændringer på arbejdspladsen. Holdningen var, at arbejdere og deres fagforeninger skulle have indsigt og indflydelse på introduktionen af informationsteknologier. Efterfølgende fulgte en lang række projekter, såsom eksempelvis det svenske projekt DEMOS (DEMOkratiske Styringssystemer) og det danske DUE (Demokrati, Udvikling og Edb). Et af de mest kendte PD projekter er det dansk-svenske UTOPIA, der fokuserede på typografernes arbejde. UTOPIA var et forsøg på at influere den aktuelle teknologiske udvikling og bidrage til en udvikling af kompetenceudviklende redskaber til grafikerne (Clement & Besselaar, 1993:30). PD projekterne har gennem årene undergået en forandring. Hvor fokus i de tidlige år lå omkring demokratisering og en opkvalificering af arbejderne samt et mål om at udvikle systemer, der ville være med til at forbedre arbejdernes vilkår, er fokus i de senere projekter metoder til at bedrive PD i organisatoriske kontekster, hvor både bruger, systemdesigner og ledelse involveres (Ibid.:32). Siden hen er der opstået flere tilgange, der har sine rødder i PD. Disse tæller eksempelvis tilgange som Contextual Design og MUST (Metode til forundersøgelse i Systemudvikling og Teori herom). Contextual Design, der er udviklet af Beyer og Holztblatt, er en metode, der søger at afdække brugernes behov, og hvordan der kan designes et system, der imødekommer disse. Den indsamlede empiri danner grundlaget for beslutningen om, hvilke behov der skal adresseres, og hvad det givne design skal kunne. Contextual Design beskæftiger sig med processen fra at finde ud af, hvem brugerne er til at teste en specifik løsning med brugerne (Beyer & Holtzblatt, 1999:33). Contextual Design adskiller sig fra PD, ved at brugerne ikke involveres aktivt i udviklingsprocessen. I PD er intentionen at involvere brugerne aktivt, og at brugerne får en rolle som ligeværdig 13

16 partnere i designteamet. Designet udvikles således i et samarbejde mellem brugerne og designerne (Preece et al. 2002:306). En anden metode med rødder i PD er som nævnt MUST-metoden, der har fokus på samarbejde mellem bruger, ledelse og interne IT-professionelle, der er ansvarlige for design og implementering af computerbaserede systemer. MUST bygger på fire grundprincipper: en samlet vision, reel brugerdeltagelse, arbejdspraksis skal opleves samt forankring. En efterlevelse af disse skal være med til at sikre bæredygtige IT-anvendelser i organisatoriske sammenhænge. Hvor den oprindelige PD havde et tæt samarbejde med fagforeningerne, og hvor det handlede om empowerment til arbejderne overfor ledelsens kontrol, har ledelsen i MUST en central rolle. Dette eftersom repræsentanter fra ledelsen sidder med i styregruppen, der er med til at tage afgørende beslutninger (Bødker et al., 2000). Udover designtilgange som Contextual Design og MUST, findes der flere lignende tilgange, hvor fællesnævneren blandt andet er, at det handler om at designe med fokus på brugerne. En af disse er User-Centered Design. 2.3 User-Centered Design User-Centered Design (UCD) har sine rødder i kognitionspsykologen Donald Norman og blev især udbredt efter publikationen: User-Centered System Design: New Perspectives on Human-Computer Interaction (Norman & Draper, 1986). Senere har blandt andet den såkaldte usabilityguru, Jakob Nielsen, bygget videre på Normans ideer i hans tilgang til web-design (Abras, Maloney-Krichmar, og Preece, 2004:2-3). User-Centered Design hører hjemme i HCI feltet, der beskæftiger sig med interaktionen mellem menneske og maskine. Det overordnede udgangspunkt for UCD er således at undersøge, hvilke mål og ønsker brugerne har med interaktion. Mere præcist kan UCD karakteriseres som en designfilosofi, der baserer sig på brugernes behov og interesser, hvor der lægges særlig vægt på at udvikle produkter, der er brugbare og forståelige for de brugere, der skal interagere med dem. Det skal med andre ord være synligt for brugeren, hvilke handlinger der er mulige, og designets intention og brugsmuligheder skal 14

17 være hurtige at identificere (Norman, 1998:188). Målet i UCD er således at forbedre brugervenligheden og brugsværdien. UCD adskiller sig primært fra PD ved, at designeren involverer brugeren i knap så radikal grad. Modsat PD konsulteres brugeren kun i UCD. Endvidere indsamler designerne empiri om brugerne for derefter, uden indflydelse fra brugerne, at tolke og efterfølgende udvikle et design på baggrund heraf. Sidstnævnte er ligeledes tilfældet for tilgangen brugerdreven innovation. Da der senere i dette speciale, nærmere betegnet i afsnit 5.1 Tilgangen brugerdreven innovation vil forefindes en uddybning af, hvad brugerdreven innovation indbefatter, vil det følgende afsnit fungere som et kort introducerende oprids af samme. 2.4 Brugerdreven innovation Begrebet brugerdreven innovation blev første gang anvendt i Danmark i rapporten Et benchmark studie af innovation og innovationspolitik hvad kan Danmark lære? (FORA:2003). Denne rapport blev udgivet af Økonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse, FORA. Det er således også FORA, der mere eller mindre har opfundet det danske begreb brugerdreven innovation. Siden er der på opfordring fra Erhvervsministeriet udgivet en række rapporter om emnet, disse tæller eksempelvis rapporter fra FORA (2003, 2005) og Danmarks Erhvervsråd (2004, 2005). I opfindelsen af begrebet har FORA hentet inspiration fra den amerikanske MIT- professor Eric von Hippel og hans tanker om User-Centered Innovation. Men hvor User- Centered Innovation i von Hippelsk forstand dækker over innovationer, der i bogstaveligste forstand skabes af brugeren selv (Hippel, 2005), så ser FORA begrebet ud fra et lidt andet og bredere perspektiv. Brugerdreven innovation handler i FORAs udlægning af begrebet om, at innovationen tager udgangspunkt i kunden eller brugeren. Det er således en dybere forståelse af brugerbehov, der er selve kilden til innovationen (FORA, 2005:4). Men brugeren er ikke nødvendigvis aktivt deltagende i udviklingen af produktet, som det gælder i von Hippels udlægning (FORA, 2005:34). 15

18 Som det også var tilfældet for PD, synes også brugerdreven innovation at genspejle de mere generelle ændringer i samfundet. Brugerdreven innovation kan ses som et resultat af den øgede globalisering, der i den vestlige verden, har medført en stigende konkurrence fra især asiatiske lande, der kan producere billigere produkter grundet blandt andet lavere lønninger (Danmarks Erhvervsråd, 2004:3). I følge FORA synes den stigende interesse for brugerdreven innovation desuden at være forbundet med især det vestlige samfunds stigende velstand, hvor: flere og flere mennesker har råd til forbrugsvalg som er forbundet med særlige værdier og oplevelser (FORA, 2005:33). Vidensamfundets forbrugere er således blevet langt mere kritiske, end industrisamfundets forbrugere var det. Når vi oplever et marked med ensartede produkter, efterspørger vi, ifølge Danmarks Erhvervsråd, de produkter, der adskiller sig fra andre, dette kan eksempelvis være i form af, at de er tilpasset netop vore behov (Danmarks Erhvervsråd, 2004:18). Hermed er der også skabt en konkurrence på innovationsområdet, der ikke kun handler om innovation af ny teknologi, men også om at konkurrere på kundeforståelse og afdækning af brugerbehov (FORA, 2005:4). Det drejer sig med andre ord i høj grad ligeledes om at opnå den bedste forståelse for kunderne og deres behov for derigennem at skabe innovationer, der imødekommer disse behov bedre end ens konkurrenter formår (Ibid:10). Årsagen til at brugerdreven innovation vinder frem, kan derfor ses som globaliseringen og det øgede fokus på innovation og konkurrence på kundeforståelse. Hvor de tidligere beskrevne designtilgange har haft sit fokus og anvendelsesområde særligt inden for design af IT, er brugerdreven innovations anvendelsesområde som hentydet bredere. Brugerdreven innovation er således en tilgang, der kan anvendes i forhold til innovationer generelt. På denne baggrund har vi i nærværende speciale valgt at undersøge brugerdreven innovation ud fra et mere generelt perspektiv i form af vores case Gentofte Hovedbibliotek. Hermed menes, at det ikke har været specialets mål at undersøge brugerdreven innovation i en specifik IT-mæssig udviklingskontekst. Set i lyset af brugerdreven innovations generelle anvendelsesområde finder vi, at nærværende speciales undersøgelsesresultater vil kunne overføres til udviklingsprojekter med netop et IT-mæssigt perspektiv. 16

19 Inden specialets undersøgelsesmetode præsenteres, skal det præciseres, at det er brugerdreven innovation, som introduceret ovenfor, der er omdrejningspunkt i dette speciale. Det er dog ikke kun det felt, denne tilgang befinder sig indenfor, der vil være specialets fokusområde. Brugerdreven innovation vil også anskues fra en mere teoretisk vinkel, hvor der vil inddrages teori fra forskningstraditionen Science and Technology Studies (STS). Ud fra et STS perspektiv tages der blandt andet afstand fra den dikotomi, som de ovennævnte designtilgange lægger op til, hvor mennesket og teknologi ses som to adskilte størrelser. Inden for STS ses mennesket og dets materielle omgivelser som to uadskillelige fænomener, der kun eksisterer i kraft af hinanden (Berg, 1998). Teorier fra denne forskningstradition benyttes vil blive anvendt til at stille spørgsmål til aspekter som: hvor interesseret er brugerdreven innovation egentlig i brugeren, hvor pålidelige er undersøgelsesresultaterne som brugerdreven innovation bygger på, samt i hvilken udstrækning er brugerdreven innovation med til at foregribe et designs mulige konsekvenser. En nærmere introduktion af den teori, der tages udgangspunkt i og den efterfølgende diskussion og problematisering af aspekter ved brugerdreven innovation, vil først forefindes i et af specialets afsluttende kapitler (jvf. 7 Brugerdreven innovation i et teoretisk perspektiv). Begrundelsen herfor er, at vi ser emnet komme i naturlig forlængelse af resultaterne fra specialets analyse og senere diskussion af brugerdreven innovation versus andre designtilgange. 17

20 3 Undersøgelsesmetode Nærværende kapitel vil præsentere dette speciales anvendte metoder og undersøgelsesdesign. I forlængelse heraf vil vi komme ind på en række metodiske refleksioner. Specialets empiriske materiale er baseret på en kvalitativ tilgang inspireret af det etnografiske feltstudie og omfatter således interviews og observationer. Herudover bygger empirien også på to workshops. 3.1 Feltstudiet Specialets feltstudie strækker sig over en periode på cirka 1! måned. Gennem denne periode opholdte vi os dagligt på Gentofte Hovedbibliotek, hvor vi havde eget kontor (jvf Vore relationer til felten). Vores feltstudie har haft til formål at komme nærmere en forståelse af bibliotekarernes arbejde og omgivelser, deres verden og kontekst. Overordnet set handler etnografi om at forstå menneskelig adfærd i den kontekst, hvori adfærden finder sted. Det handler således om at deltage i menneskers hverdagsliv, se hvad der sker, høre hvad der bliver sagt og stille spørgsmål til dette. Det er også det, Blomberg refererer til som natural settings, der netop henfører til, at data indsamles gennem feltarbejde og opleves på førstehånd frem for at blive indsamlet på baggrund af, hvad der udspiller sig i et laboratorium (Blomberg et. al, 1993:125). Det handler her om at indsamle de data, der er tilgængelige og som kan kaste lys over de emner, der er fokus for ens studier (Hammersley & Atkinson, 1997:1). På denne måde har det flere lighedstræk med den rutinemæssige måde, mennesker giver mening til den verden, hverdagslivet består af. I modsætning til andre videnskabelige metoder er det inden for etnografien ikke muligt at vide, hvad man skal stille spørgsmål til, inden man går i gang med sine undersøgelser. Dette eftersom man ikke på forhånd har kendskab til det, man skal stille spørgsmål til, hvilket således også har været tilfældet for vores feltstudie, der dermed har været 18

Participatory Design på kanten af samfundet

Participatory Design på kanten af samfundet Participatory Design på kanten af samfundet It-udvikling med unge hashbrugere 2 Participatory Design på kanten af samfundet Roskilde Universitet 2011. Informatik, Bachelor modul. Esben H. Licht Halfdan

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Udbredelse af usability i en ad hoc organiseret virksomhed

Udbredelse af usability i en ad hoc organiseret virksomhed Udbredelse af usability i en ad hoc organiseret virksomhed - et speciale om udfordringerne, når usability skal absorberes - ikke dikteres Udarbejdet af Lena Egede Frederiksen lef@itu.dk født: 13.02.1978

Læs mere

Brugerinddragende design af budgetapplikation

Brugerinddragende design af budgetapplikation Roskilde Universitet Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse (C) Efteråret 2014 5. Semester Brugerinddragende design af budgetapplikation Gruppe B1 Aline Bartholin - 50298 Magnus Holt - 50230 Mette

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

INDLEDNING. Oplevelsesdesign tidens nye buzzword

INDLEDNING. Oplevelsesdesign tidens nye buzzword 20 010 Lene Pettermann Kjæ ær & Nadja Lu und jeppesen n Designgruppen "Hello Neighbo our" præsenttererrer [ "HELLLO NEIG GHB BOURMBÅ ÅND DET"] ARM Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Oplevelsesdesign tidens

Læs mere

Skolereformen i Københavns Kommune

Skolereformen i Københavns Kommune Skolereformen i Københavns Kommune Roskilde Universitet Date: 26-05- 2014 Studerende: Nathali S. Lexner Byron Eriksen Jef Nymand Nielsen Vejleder: Kenneth Hansen Anslag: 137.240 Abstract Denne opgave tager

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

VOLUnteer branding //et casestudie om employer branding i en frivillig kontekst

VOLUnteer branding //et casestudie om employer branding i en frivillig kontekst Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier Copenhagen Business School November 2009 VOLUnteer branding //et casestudie om employer branding i en frivillig kontekst Louise Fibiger Ravnkilde

Læs mere

Model til Eksplicitering af Brugerudvælgelse

Model til Eksplicitering af Brugerudvælgelse Model til Eksplicitering af Brugerudvælgelse Et speciale om udvælgelsen af deltagere til brugerinddragende it-projekter i organisationer Anders Sommer Christensen Rasmus Rasmussen Tobias Fjeldsted Roskilde

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved brug af MUSTmetoden samt iterationer, resulterer i

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Speciale i International Virksomhedskommunikation v/vejleder Flemming Smedegaard Syddansk Universitet Helene Møller 1. INDLEDNING...

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

1.0 INDLEDNING... 2 2.0 METODE... 11 3.0 VIDENSKABSTEORI... 19 4.0 DANSK DETAILHANDEL I PROVINSBYER... 21 5.0 TEORI... 22 6.0 ANALYSE...

1.0 INDLEDNING... 2 2.0 METODE... 11 3.0 VIDENSKABSTEORI... 19 4.0 DANSK DETAILHANDEL I PROVINSBYER... 21 5.0 TEORI... 22 6.0 ANALYSE... Abstract Med projektet ønsker vi at undersøge, hvilke forhold der gør sig gældende i det oplevelsesorienterede samfund. Her er der særligt fokus på, hvordan nutidens forbrug og forbruger karakteriseres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 af 80

Indholdsfortegnelse. 2 af 80 Forord Med denne opgave vil vi gerne rette en stor tak til HMN Naturgas. Særligt til medarbejderne i Kundeservice, for deres åbenhed, venlighed og samarbejdsvilje i forbindelse med de observationer og

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering

Læs mere

Problemfelt. Indledning

Problemfelt. Indledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 1.1 Problemfelt...2 1.2 Problemformulering:...4 2 Metode...5 2.1 Metodeovervejelser...5 2.2 Valg af fagområde...5 2.3 Afgrænsning...6 2.4 Begrebsafklaring...6 2.5 Videnskabsteori...8

Læs mere

Projekttitel: Ledelse og motivation i en offentlig institution. Project title: Leadership and motivation in a public institution

Projekttitel: Ledelse og motivation i en offentlig institution. Project title: Leadership and motivation in a public institution Projekttitel: Ledelse og motivation i en offentlig institution Project title: Leadership and motivation in a public institution Samfundsvidenskabeligt bachelorprojekt, 6. semester 2015. Gruppenummer 50

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Samlet af Systemet. Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt. 29. maj 2004

Samlet af Systemet. Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt. 29. maj 2004 Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt 29. maj 2004 2 Forord Tak til Kresten ThomsenѾi3D for stor samarbejdsvillighed, samt for at skabe bevæggrundene til dette

Læs mere

Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien

Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien - er festivalen klar til den konkurrence og de krav oplevelsesøkonomien medfører? Modul 1 og 2 juni 2007 RUC - Virksomhedsstudier Jonas Ais Andersen, Rasmus Forstberg

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA

Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA Roskilde Universitet Erhvervsøkonomi, HA Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA År: 2015 Semester: 4. Semester Dansk projekttitel: Vestas og Micon Fusionsprocesser og andet godt

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere