Brugerdreven cykelfremme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerdreven cykelfremme"

Transkript

1 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN Brugerdreven cykelfremme Marie Kåstrup, Københavns Kommune Marie Brøndum Bay, Københavns Kommune Abstrakt Formålet med projektet er at identificere hvilke faktorer der indvirker på transportvalg, særligt i forhold til at vælge cyklen versus bilen som transportmiddel i København. Derudover er formålet at identificere potentialer for hvilke nye tiltag, der kan overflytte bilture til cykelture samt fastholde eksisterende cykelture, med særligt fokus på tre konkrete projekter der afgrænser sig til henholdsvis en bilistkampagne, innovativ cykelinfrastruktur og forbedret vejvisning af cykelforbindelser. 1. Baggrund Københavns Kommune har en ambitiøs målsætning om at 50 % skal ankomme på cykel til arbejde eller uddannelse i Derfor arbejdes med en vifte af tiltag, der spænder fra det hårde infrastruktur over det mere informative, f.eks. i form af skilte og cykelplannere, til det såkaldt bløde, blandt andet i form af kampagner og uddeling af hjælpemidler Proces på tværs af tre projekter For at sikre at kommunens tiltag har størst mulig effekt for de brugere, de er tænkt til, har vi arbejdet med brugerdreven konceptudvikling i regi af tre konkrete projekter: Indsats målrettet færre korte bilture Projektet indbefatter en kampagne med formål at gøre det mere attraktivt for bilister at skifte bilen ud med cyklen på ture op til 5 km. Den brugerdrevne konceptudvikling skal give svar på følgende spørgsmål: o Hvilke faktorer har indflydelse på om bilister vil og kan skifte bilen ud med cyklen? o Hvilke kampagneelementer kan bedst understøtte et transportvaneskift? Fremtidens cykelveje Projektet består i at udvikle og afprøve nye løsninger indenfor cykelinfrastruktur. Målet er at øge cyklisters tryghed, komfort og fremkommelighed. Den brugerdrevne konceptudvikling skal give svar på følgende spørgsmål: o Hvordan opleves det at cykle i København? Hvilke faktorer har betydning for oplevelsen af komfort, tryghed, flow og rejsettid? o Hvilken rolle spiller den eksisterende cykelinfrastruktur for cykeloplevelsen? Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

2 o Hvilke nye funktioner eller udformninger af cykelinfrastrukturen vil give mening for cyklisterne? Vejvisning af cykelforbindelser Projektet går ud på at udvikle et samlet koncept for skiltning af cykelforbindelser i storbyer med udgangspunkt i København. Den brugerdrevne konceptudvikling skal give svar på følgende spørgsmål: o Hvordan finder københavnere vej på cykel før og undervejs på turen? o Hvad er særligt ved navigation og vejvisning for cyklister i storbyer som København? Hvilke faktorer har betydning for rutevalg? o Hvordan vil forskellige skiltekoncepter blive opfattet og brugt, både af cyklister og andre transportbrugere? 1.2. Den samlede transportoplevelse Projekterne spænder tilsammen over hele/store dele af den samlede transportoplevelse, dvs. både individets personlige oplevelse før, under og efter rejsen, de sociale eller interpersonelle aspekter af transportoplevelsen, samt de fysiske forhold. Figur 1 giver et overblik over fokuspunkter på tværs af de tre projekter. Figur 1 Overblik over fokuspunkter i den samlede transportrejse Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation understøtter aktiv involvering af potentielle brugere i udviklingen af produkter, services og systemer. Typisk inddrages slutbrugeren i alle udviklingsprocessens faser, hvorved brugerne og brugskonteksten bliver grundlaget for de beslutninger, der tages løbende i udviklingsprocessen. Brugerdreven innovation beskrives ofte som bestående af følgende faser (Nye innovationsformer, 2013): Mapping (Kortlægning af brugerindsigter) Ideation (Idegenerering) Prototyping (indledende test af potentielle koncepter) Implementering (eksekvering af endeligt koncept) 1.4. Brugerindsigter og konceptudvikling Etnografiske metoder såsom observation og interviews anvendes ofte for at opnå dyb indsigt i brugernes behov, oplevelser, omgivelser og aspirationer. Disse indsigter vil udfordre eller bekræfte eksisterende fordomme og antagelser om brugernes adfærd og er ligeledes omdrejningspunkt for idegenerering og Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

3 udvælgelse af ideer. Brugere involveres mere og mere co-kreativt i udviklingsprocesser. Herved går brugeren fra informationskilde til at spille en aktiv ekspertrolle i idegenerering og konceptudvikling. Et centralt virkemiddel for at komme i dialog med borgere er, at eksperimentere med fysiske interventioner i byen. Når ideer gøres fysiske skabes rammerne for dialog og diskussion, idet alle ser det samme frem for at have individuelle forestillinger (Skab din by, 2013). Destinationsinterview, foto: IS IT A BIRD 1.5. Prototyping Når et nyt koncept introduceres i en kontekst, vil eksisterende praksisser og adfærd ændres. Hvordan vil f.eks. fremtidige koncepter for kampagner og infrastruktur passe ind i eksisterende praksisser for transport og cykling, og hvordan vil folk ændre deres adfærd eller reagere på nye tiltag? Prototyping dvs. løbende tests af potentielle løsninger - er en billig og hurtig måde, hvorpå man kan undersøge om en konkret ide giver den ønskede brugeroplevelse og -adfærd. Fordelen ved at teste ideer i form af fysiske prototyper tidligt i forløbet er, at man tidligt får afgjort en given løsnings potentiale. Således vil udvikling af ideer og koncepter samt evaluering heraf foregå iterativt under hele projektforløbet Samarbejde med konsulentfirma I dette forløb fik Københavns Kommune hjælp fra IS IT A BIRD, et strategisk innovationsbureau, der udvikler og nytænker organisationer, produkter og services. IS IT A BIRD faciliterede en brugerdreven udviklingsproces og stod herunder for rekruttering af brugere, etnografisk undersøgelse og analyse samt planlægning og styring af idegenereringsworkshops og prototypetests. Processen forløb fra marts til juni og bestod af følgende nedslag: 1) Opstartsworkshop (videnscreening blandt interne medarbejdere) 2) Feltarbejde (m. logbøger, destinationsinterviews og etnografiske interviews) 3) Ideation (ideworkshop med eksperter og brugere) 4) Prototype-test ude blandt brugerne 5) Løbende brugertests 6) Videreudvikling af koncepter Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

4 Opstartsworkshop, foto: IS IT A BIRD 2. Indsigt i københavneres transportoplevelser I det følgende opsummeres udvalgte brugerindsigter fra den etnografiske undersøgelse Ikke skarpt skel mellem cyklister og bilister En overraskende indsigt var, at flere brugere, der opfatter sig selv som værende cyklister, der cykler meget ifølge projektteamets definition af målgruppen i kategorien bilister eller cykler lidt. Generelt var billedet, at mange respondenter identificerede sig som cyklister uanset hvor meget eller lidt de kørte bil. Dette tyder på at der i København er en inklusiv cykelkultur, hvor cykel-identitet er så normaliseret at det ikke begrænses af konkret praksis. Pointen understøttes af kvantitative studier, der påviser betydelige overlap i brug af hhv. bil og cykel blandt københavnerne (Københavns Kommunes Cykelregnskab 2012) Interaktion, anerkendelse og humor Flertallet af respondenterne reagerede positivt på tiltag, der åbenlyst anerkender deres betydning for cykeltrafikken i København. Brugerne værdsætter både at anerkendelsen foregår i byrummet, der hvor brugerne i forvejen færdes på cykel, og at sprogtonen er uhøjtidelig og venlig. Det at man kan se nummeret på cykeltælleren skifte når man kører forbi, opleves meningsfuldt man bliver del af en større udvikling og kan se sin egen betydning. Også fodhvilerne blev modtaget meget positivt, igen fordi de kommunikerer at når man cykler så fortjener man anerkendelse, også i det små. Respondenterne efterlyste flere sådanne interaktive og anerkendende tiltag og prioriterede denne type tiltag allerhøjest til fordel for fx krydsombygninger, kampagner mv Navigation i fiskestimen Der kan opstå usikkerhed omkring hvordan man forholder sig i brændpunkter med lettere kaotiske tilstande og ved trængsel på cykelstien. På den ene side ønskes en høj grad af adskillelse på trængselsbelastede strækninger. For eksempel roses overhalingsbanerne på Nørrebrogade fordi det er let at forstå, hvor man skal placere sig. Men samtidig beskrives tonen på sådanne effektive cykelstier som gør-plads-her-kommer-jeg attitude og det er hos nogen kilde til stor irritation, hvis der afviges fra den forventede adfærd. På den anden side tager alle mere hensyn til hinanden på strækninger med færre retningslinjer for adfærden (fx nævnes tilslutningen til Bryggebroen som eksempel herpå). På sådanne strækninger er det ikke nemt at forudsige de andres adfærd, derfor holdes bedre øje med hinanden og tonen er venligere. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

5 2.4. De gode cykeloplevelser er varierede Rejsetid er et væsentligt parameter for både cyklister og bilister, og derfor vælger man per automatik som regel den hurtigste og mest direkte rute. Men samtidig kan transport på cykel tilbyde en mere intens oplevelse af byen, dens liv og variationen af bymiljøer, som bilen ikke kan konkurrere med i samme grad. Nøgleordet er variation; det opleves som et stort plus at være tæt på byen i alle dens afskygninger i løbet af en cykeltur, både det utæmmede fx på byggepladser, det pæne fx på villaveje, det urbane fx i brokvartererne, det historiske i middelalderbyen mv. Dette bør indtænkes både i planlægningen af cykelruter, men der kan også være et stort potentiale i at informere om allerede eksisterende smutveje og ruter, der forbinder forskellige bymiljøer på tværs af byen Bilturen er kvalitetstid Generelt blev biltransport forbundet med komfort, afslapning, samvær og hygge. Hvor det ofte kan opleves hektisk at cykle i København særligt i myldretiden var stress ikke kendetegnende for bilturen. Selv når man sidder fast i bilkøen udnytter man tiden til at høre radio, tale i telefon eller andet. Dette kan både ses som udtryk for, at kapaciteten for cykelstierne i byen er stærkt udfordret i myldretiden, hvilket skaber utryghed og konstant behov for at være på forkant med trafiksituationen. Dels kan det ses som udtryk for at byens infrastruktur generelt er designet på bilernes præmisser, så det opleves som intuitivt og dermed afslappende at køre i bil i byen, også under trængsel. Her kan man med fordel undersøge, hvordan cykelinfrastrukturen gøres ligeså intuitiv, både ved at øge kapaciteten og ved at gøre det tydeligere hvor man skal placere sig både på strækninger og i kryds. Endelig er det en pointe, at det generelt ikke opleves som hverken specielt dyrt eller besværligt at have bil i København. 3. Fra brugerindsigt til nye ideer Idegenereringsworkshop med deltagelse af interne medarbejdere Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

6 4. Prototypetests På baggrund af screeningen af ideer med brugere, blev der udvalgt tre ideer, som havde potentiale til at blive testet. Kriterier for udvælgelsen af ideer var bl.a. brugerindsigter, mulighed for test indenfor projektets økonomiske rammer samt mulighed for at udføre testen i løbet af en enkelt dag. Fx blev ideer til krydsændringer og lignende valgt fra fordi disse ville kræve yderligere undersøgelser og et langt større budget Tracking og hjælp til køreklar cykel Indsats målrettet korte bilture hentede inspiration i følgende brugerindsigter: Der er generelt mange bilister der gerne vil cykle mere, og som opfatter sig som cyklister lige så vel som bilister. Derfor er fokus ikke på holdningsbearbejdelse men på at afhjælpe de praktiske barrierer der er for at cykle. Man kan godt opfatte sig som en der cykler uden at man reelt cykler så meget i hverdagen. Der er derfor potentiale i at gøre bilejere mere opmærksomme på deres reelle transportadfærd, fx i form af tracking af cykelture. Når man har en bil og ens cykel går i stykker er det bekvemt bare at køre i bil i stedet for at cykle, og det er en barriere at få afleveret cyklen til reparation. Dette understøttes af TU-tal, der viser at 30 % af alle korte bilture i Københavns Kommune udføres af folk uden adgang til køreklar cykel. De fleste forbinder ikke transportcykling med daglig motion og det vil være en motiverende faktor at tydeliggøre sundhedsgevinsten ved at skifte bilen ud med cyklen overfor den enkelte bilist Boligen har potentiale som arena for adfærdspåvirkning, idet de fleste ture starter eller slutter her, og man ubevidst spejler sig i sine naboers adfærd. Vaneskift motiveres af at man er flere, der skifter vaner sammen evt. i en konkurrencekontekst. Helt konkret valgte vi at prototype-teste et kampagnekoncept, der centrerede sig om en ejerforening i byudviklingsområdet Sluseholmen. Her har mange beboere bil og let adgang til underjordisk parkeringskælder, samtidig med at der er langt til nærmeste cykelhandler. Deltagerne fik tilbud om gratis at låne en cykel eller få repareret deres cykel hvis den var i stykker. Til gengæld skulle de så tracke deres cykelture via app en Endomondo, i hele testperioden, der varede en uge fra søndag til søndag. Der blev trukket lod om 3 gavekort som belønning for deltagelsen. I alt deltog 11 beboere, heraf 5 bilister der sjældent cyklede og 5 bilister der cyklede regelmæssigt. Prototypetesten understregede et stort potentiale i muligheden for at få repareret sin cykel uden at skulle helt hen til en cykelhandler med den en stor barriere for mange. Også muligheden for at låne særligt elcykler viste sig at have et vist potentiale. Fællesskabsfølelsen i boligforeningen var en stærkt motiverende faktor, som bør udnyttes mere, fx i form af en decideret konkurrence hvor man kan konkurrere med andre boligforeninger eller mod hinanden. Brugerne efterspurgte også en mere fleksibel model for gratis cykelreparation der ikke afhang af om man var hjemme på en specifik dag. Endelig var der feedback på brugen af Endomondo, som vil indgå i videreudviklingen af det endelige kampagnekoncept. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

7 Prototype-test af Indsats målrettet korte bilture i boligforening i Sluseholmen. Foto: IS IT A BIRD 4.2. Start- og stopzoner Fremtidens Cykelveje indhentede inspiration i følgende brugerindsigter: Der er stor tilfredsstillelse forbundet med at være i flow fx ved grønne bølger og få lyskryds. De største irritationsfaktorer, som medvirker oplevelsen af forringet flow er vejarbejde, flaskehalse i infrastrukturen og smalle strækninger, hvor det fx ikke er muligt at overhale ladcykler. Der kan være usikkerhed omkring hvordan cyklister forholder sig i brændpunkter som fx trængsel på cykelstien. På nogle strækninger er det simpelthen ikke muligt at øge kapaciteten ved at udvide bredden af cykelstien og lave overhalingsbaner. Derfor valgte vi at arbejde videre med et koncept for start/stop zoner, hvor cyklister der ønsker at stoppe kan komme væk fra cykelstien på en hurtig og tryg måde. Meningen er, at cyklisten der stopper ikke skaber flaskehalse for de cyklister, der kommer bagved (ofte i høj fart), men i stedet står af cyklen oppe på fortovet. En sådan start/stop zone kan fx markeres ved at male stencils med kridtspray af en person der trækker sin cykel på fortovet ud for en rampe. Testen skal bl.a. undersøge om man er villig til at køre lidt længere for at kunne stå af cyklen på en tryg måde, tryghedsfølelsen for cyklister og fodgængere, forståelsen af konceptet mm Vejvisning af cykelforbindelser Vejvisning af cykelforbindelser indhentede inspiration i følgende brugerindsigter: De fleste bruger deres intuition, når de navigerer gennem byen på cykel og finder vej ved hjælp af kendte pejlemærker såsom pladser, parker, broer, bygninger og store veje. Kort og ruteplannere anvendes mest til dobbelttjek inden turen. Når folk der ikke cykler eller cykler lidt ikke kender de gode cykelveje til en given destination, kan det være en barriere for at vælge cyklen som transportmiddel. For de fleste er det ikke så interessant at vide, hvor mange kilometer, der er mellem a og b mere interessant er, hvor mange minutter turen kan klares på. Placeringen af skilte har stor betydning for om folk på cykel overhovedet opdager, at der er vejvisning rettet mod cyklister, især i en stor by som København, hvor der er mange opmærksomhedspunkter. På baggrund heraf vil det være ideelt at teste tid som supplement til afstandsangivelse på vejvisningsskilte, vejvisning til pejlemærker i tillæg til ruteafmærkning (som det er normen i dag), forskellige placeringer af informationen fx på cykelstien. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

8 Det er afgørende, at test af både start/stop zoner og forskellige koncepter og placeringer af vejvisningsinformation sker i gaderummet frem for fx at forklare og illustrere koncepterne ved hjælp af tegninger i en fokusgruppe eller udføre testen i et lukket område såsom en parkeringsplads. Herved får man et mere realistisk billede af brugerens oplevelse, idet det simpelthen ikke er muligt at gengive en så kompleks kontekst på fx en lukket parkeringsplads. Prototypetests af disse to tiltag er pt. i bero mens der arbejdes på at få tilladelse fra politi og evt. Vejdirektoratet Fremadrettet brug af indsigter I denne proces har vi kørt et relativt kort idegenereringsforløb for at sikre fremdrift i de tre konkrete projekter. De mange brugerindsigter vi har indsamlet vil imidlertid også inspirere vores arbejde fremadrettet i regi af andre projekter og vi vil kunne genbesøge indsigterne sammen med nye interessenter, som ser tingene fra andre perspektiver end os. For at understøtte kendskabet til brugerindsigterne bredt i organisationen har vi indlagt en forankringsworkshop i sensommeren 2013 med deltagelse af kollegaer som arbejder med relevante indsatsområder. 5. Anbefalinger 5.1. Begrænsede ressourcer? Ofte vil brugerindsigter kunne bruges på tværs af forskellige konkrete tiltag. Overvej derfor at pulje flere projekter så du kan skabe luft i budgettet til brugerinddragende aktiviteter Kombiner med kvantitative undersøgelser Det er ofte nyttigt at supplere kvalitative brugerindsigter med kvantitative data. En ting er at kvalificere udformningen af det konkrete projekt, noget andet er at kommunikere om nødvendigheden for den givne løsning, og her er tal og statistik værdifulde redskaber, både overfor pressen og for det politiske lag Fail faster Jo hurtigere dine ideer bliver kvalificeret fx i form af brugerfeedback og prototypetests - jo mere tid sparer du senere i processen. Derfor kan det være en fordel at inddrage brugerne meget tidligt i processen, også før du har en klar idé om hvilken løsning det vil være mest relevant at teste. Selvom der er visse ressourcer forbundet med brugerinddragelse og prototypetests er det vores erfaring, at disse ressourcer er en god investering. De sikrer nemlig at du bruger værdifuld tid og penge på at udvikle en løsning, som brugerne ikke oplever som relevant eller attraktiv i sidste ende Udfordringer med test Prototype-tests af infrastrukturløsninger i 1:1 skala kan være en udfordring, idet der skal indhentes tilladelse fra Politiet og evt. Vejdirektoratet. Det er derfor værd at overveje på forhånd, hvordan prototypetesten kan udformes, så der ikke gås på kompromis med sikkerheden Brug af eksterne konsulenter En af de største fordele ved at bruge eksterne konsulenter er, at de typisk er eksperter på området og dermed løfter det metodiske niveau. Desuden kan det være en fordel, at brugerindsigterne og dialogen omkring ideer og koncepter går via en neutral part, der ikke er forudindtaget i forhold til hvilke løsninger der allerede er prøvet af, ikke er politisk gangbare eller er besværlige at implementere. Dermed kan eksterne konsulenter sikre mere omfattende og valide brugerinputs, dels kan de legitimere brugerinputs der ellers ikke opleves som relevante i organisationen. Har man begrænsede ressourcer til rådighed vil det dog også være muligt at integrere brugerdreven konceptudvikling uden hjælp udefra. Lidt har også ret! Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

HENRIK HARDER, OLE B. JENSEN, JES MADSEN & VICTOR ANDRADE Aalborg Universitet 2014. http://www.bikeability.dk/ 13-09-2013 1

HENRIK HARDER, OLE B. JENSEN, JES MADSEN & VICTOR ANDRADE Aalborg Universitet 2014. http://www.bikeability.dk/ 13-09-2013 1 Cykel infrastruktur investeringer HENRIK HARDER, OLE B. JENSEN, JES MADSEN & VICTOR ANDRADE Aalborg Universitet 2014 http://www.bikeability.dk/ 13-09-2013 1 UDGANGSPUNKTET I dette oplæg er fokus på hvilken

Læs mere

CYKELPOLITIK for første gang

CYKELPOLITIK for første gang CYKELPOLITIK for første gang Planlægger Niels Jensen og planlægger Maria Helledi Streuli, Plankontoret, Vej&Park, Københavns Kommune. (nijen@btf.kk.dk/maste@btf.kk.dk). Københavns Kommune udgav i 2002

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Abstrakt. CIVITAS ARCHIMEDES projektet og cykeltiltag. Cykelpendlerruter et højklasset netværk

Abstrakt. CIVITAS ARCHIMEDES projektet og cykeltiltag. Cykelpendlerruter et højklasset netværk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

FRA ASFALT TIL ADFÆRD

FRA ASFALT TIL ADFÆRD Præsentation af findings FRA ASFALT TIL ADFÆRD Ved IS IT A BIRD 13. maj 2014 Rasmus Thomsen, rasmus@isitabird.dk FRA ASFALT FRA CYKELSTI TIL ADFÆRD TIL ANDERS WICKED PROBLEM 35% I DAG 50% I 2015 (kilde:

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY Foto: Foto: Tine Tine Harden Harden CYKELREGNSKAB 2004 CYKELREGNSKAB 2004 København - cyklernes by! Cyklisterne synes godt om København som cykelby! Hele 8%

Læs mere

Varighed 1/2-1 time afhængig af den specifikke opgave ekskl. forberedelse og afrapportering.

Varighed 1/2-1 time afhængig af den specifikke opgave ekskl. forberedelse og afrapportering. Shadowing Designerne observerer real life situationer gennem et stykke tid for at få indsigt i brugeroplevelsen på biblioteket ( Discover ). Herunder forstå, hvordan brugerne reagerer i en given kontekst.

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist HVORDAN SKABES ET POSITIVT CYKELFLOW? INDHOLD Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist Afslutning 2 3 CYKEL - FLOW HÅRD OG FYSISK BLØD

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET

ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET Hvad er MOBILITET Mobilitet er mere end rejsen fra a til b. Mobilitet handler ikke kun om afstanden fra a til b Uden god mobilitet hænger det moderne liv dårligt sammen.

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH BUDSKABSKATALOG SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH Supercykelstier er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt

Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt Abstract Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt 1.1 Baggrund 1. august 2013 søsatte Gate 21, 8 kommuner og 8 hospitaler i Region Hovedstaden med støtte fra Cykelpuljen Danmarks største elcykelprojekt.

Læs mere

Kom sund frem! 25. maj 2016

Kom sund frem! 25. maj 2016 Kom sund frem! 25. maj 2016 Indhold Hvad er Supercykelstier? Et samarbejde, et løft, et reelt alternativ til cykelpendlere Status Hvad er anlagt, hvad er på vej? En god forretning Trængsel, klima og sundhed

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

1000 gule cyklister. Troels Andersen troels.andersen@fredericia.dk Fredericia Kommune

1000 gule cyklister. Troels Andersen troels.andersen@fredericia.dk Fredericia Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Supercykelstier den korte version

Supercykelstier den korte version 4. september 2014 Supercykelstier Et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne skal gøre det let, fleksibelt og trygt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Baggrund En typisk problemstilling i forbindelse med et skolevejsprojekt er, at både skoler og forældre forventer, at den tekniske forvaltning løser situationen

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt

Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt 1.1 Baggrund Elcyklen er et nyt transportmiddel i Danmark,

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Af Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik, og Projektleder Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune. Manchet

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Abstrakt. Projektbeskrivelse Baggrunden for projektet

Abstrakt. Projektbeskrivelse Baggrunden for projektet Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Samskabende udviklingsarbejde

Samskabende udviklingsarbejde Samskabende 6 Samskabende I denne fase begynder det sam skabende arbejde på de enkelte udvik lings platforme. Co-creation initiativet skifter gear. Arbejdsgruppens arbejde er fuldført og ankerpersonens

Læs mere

UDDANNELSE Innovationsagent 2017

UDDANNELSE Innovationsagent 2017 UDDANNELSE Innovationsagent 2017 Vi har fået skabt et tættere forløb mellem patienter og personale - en bedre forståelse for hinanden. INNOVATION I HVERDAGEN Uddannelse i praktisk innovation og brugerinddragelse

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Af Senior projektleder Eva Willumsen og økonom Jonas Herby, COWI Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN 1603-9696 1 Baggrund og formål

Læs mere

Samfundsøkonomisk evaluering af kampagnen Alle Børn Cykler.

Samfundsøkonomisk evaluering af kampagnen Alle Børn Cykler. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Agenda. 1. En klog investering - derfor. 2. Projekt Cykelsuperstier. 3. Albertslundruten. 4. Kommunikation og kampagner

Agenda. 1. En klog investering - derfor. 2. Projekt Cykelsuperstier. 3. Albertslundruten. 4. Kommunikation og kampagner Agenda 1. En klog investering - derfor 2. Projekt Cykelsuperstier 3. Albertslundruten 4. Kommunikation og kampagner En klog investering - derfor Ved Maria Streuli, overordnet projektleder Bedre miljø og

Læs mere

Cykelplejestationen skal udvikles i samarbejde med en industriel designer/arkitekt eller lignende.

Cykelplejestationen skal udvikles i samarbejde med en industriel designer/arkitekt eller lignende. Ansøgning om midler fra Cykelfremkommelighedspuljen Det udfyldte ansøgningsskema bør maksimalt fylde 4 sider med den nuværende skrifttype og -størrelse. Send det udfyldte ansøgningsskema til dvc@regionh.dk

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

CYKLING OG DETAILHANDEL

CYKLING OG DETAILHANDEL ANSØGNING TIL "PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK" 2014 CYKLING OG DETAILHANDEL BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 5 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Overordnet

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)

& '(  #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3  #) #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * 0 0 00 * 02 * 3 /)0/* * #) '( 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Formål: Guiden bruges til at vurdere om en forebyggelsesintervention, som har dokumenteret effekt,

Læs mere

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret!

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret! Cykelinspiration Vi brænder for cyklisme, og det er der allerede en lang række kommuner, der har nydt godt af. Hvis der er noget her, der inspirerer dig, må du endelig ikke tøve med at kontakte os. Vi

Læs mere

ITS til prioritering af cyklister

ITS til prioritering af cyklister ITS til prioritering af cyklister Eksempler på tiltag til prioritering af cyklister ved lyskryds Ute Stemmann Aalborg Trafikdage, 25. august 2015 Snelfietsroute (supercykelstier på hollandsk) 2 Siden 2005

Læs mere

Den 4. november MERVÆRDI LAB

Den 4. november MERVÆRDI LAB Den 4. november MERVÆRDI LAB 1 Program Før frokost: Rammesætning Fokusering og merværdi Efter frokost: Test og merværdi Ekspertpanel 2 Vores formål med i dag Udfordre os selv og jer: hvordan kan merværdien

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD Verdens bedste cykelby. Intet mindre. Det er Københavns mål for 2015. Og vi er allerede godt på vej. Hvert år tiltrækker vores unikke cykelkultur

Læs mere

STRATEGI FOR STUDIEMILJØ. Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden

STRATEGI FOR STUDIEMILJØ. Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden STRATEGI FOR STUDIEMILJØ Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden 2016-2021 indledning Aalborg Universitets strategi for 2016-2021, Viden for Verden, beskriver studiemiljøet som et af sine

Læs mere

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Vejforum 8. december 2010 Agenda Forslag til kvalitetsmål Hvorfor cykelsuperstier? Proces og samarbejde hvad har vi lært? Hvad er en cykelsupersti Første pilotrute

Læs mere

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen AALBORG CYKELBY Nordjyske Planlæggere 21/1-2010 Civilingeniør Malene Kofod Nielsen Teknik- og Miljøforvaltningen Fakta for Aalborg 196.000 indbyggere 1.144 km2 450 km cykelsti StorAalborg: 120.000 indbyggere

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Ansøgning til Cykelpuljen 2013 Bilag 5

Ansøgning til Cykelpuljen 2013 Bilag 5 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K 11. april 2013 Svendborg kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Projektleder: Bente Hansen Mail: bente.hansen@ svendborg.dk

Læs mere

Opsamling på workshop for lokaludvalgene om

Opsamling på workshop for lokaludvalgene om KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Lokaludvalgene Opsamling på workshop for lokaludvalgene om Cykelstiplan 2017-2025 Afholdt mandag den 5. september 2016 fra kl.

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD København vokser. Hvert år flytter flere mennesker til byen og flere vælger at blive boende. Det giver tryk på cykelstierne. I 2012 blev der hver

Læs mere

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ 152 CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ Cyklen - redskabet til sundhed og bedre miljø Af seniorforsker Thomas Alexander Sick Nielsen, seniorforsker Linda Christensen og seniorrådgiver Thomas

Læs mere

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY STATUSMARKØRER: FØR: Bil, hus, taske og tv IDAG: Tid, sundhed, motion, børn, fritid. 1. BILENS ROLLE 4 BILEN ER = MOBILITET OG BILPRODUCENTERNE

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Det er sundt at cykle

Det er sundt at cykle Cykelregnskab Indholdsfortegnelse 5 Forord 6-7 Vi cykler mere 8-9 Sund på cykel 10 Hvem cykler? 12-13 Cyklen hjælper klimaet 14-15 Borgernes holdning til cykling 16-17 Potentiale for mere cykling i Favrskov

Læs mere

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK ANALYSEPAPIR OKTOBER 2017 Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre Hver anden byrådskandidat er ifølge en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København Fleksible byrum i København Foto: Ursula Bach Indledning For at sikre en bedre udnyttelse af byrummets kapacitet, skal gaderne tilpasses byens døgnrytme. Som beskrevet i ITS-handlingsplan 2015-2016 vil

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Bilag 1 Fællesindstilling, Teknik- og Miljøforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Færre Korte Bilture Effekt ved sammenlignelige indsatser

Bilag 1 Fællesindstilling, Teknik- og Miljøforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Færre Korte Bilture Effekt ved sammenlignelige indsatser Bilag 1 Fællesindstilling, Teknik- og Miljøforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Færre Korte Bilture Effekt ved sammenlignelige indsatser Malmø Inga löjlige bilresor Hovedbudskab: halvdelen

Læs mere

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI VÆRKTØJ til formulering af mål og opgørelse af ROI INTRODUKTION Hvis ikke vi formulerer et mål, vil vi aldrig kunne opgøre hvor langt vi når på vores møder. Og så kan vi ikke retfærdiggøre den investering

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Cykelpolitik 2013-18

Cykelpolitik 2013-18 Cykelpolitik 2013-18 2 02 Forord 03 Status for cykeltrafikken i Frederiksberg Kommune 2012 06 Vision, mål og indsatsområder 07 Indsatsområde 1: Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 09 Indsatsområde

Læs mere

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG)

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG) KONCEPTUDVIKLING 1. Kategorisering af ideer (clustering)... 2 2. Idéudvælgelse vha dotvoting... 2 3. Vægtet konceptudvælgelse... 4 4. Brugerrejse... 5 5. Innovation Matrix... 6 Find flere metoder til innovation:

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Program kl. 19.00 Velkommen v/ Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg kl. 19.05 til 19.35 Oplæg fra Realdania og Teknik- og Miljøforvaltningen kl.

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden

ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Optimering af kommunikation i anlægsprojekter og -processer, igennem Forstærket

Læs mere