Brugerdreven cykelfremme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerdreven cykelfremme"

Transkript

1 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN Brugerdreven cykelfremme Marie Kåstrup, Københavns Kommune Marie Brøndum Bay, Københavns Kommune Abstrakt Formålet med projektet er at identificere hvilke faktorer der indvirker på transportvalg, særligt i forhold til at vælge cyklen versus bilen som transportmiddel i København. Derudover er formålet at identificere potentialer for hvilke nye tiltag, der kan overflytte bilture til cykelture samt fastholde eksisterende cykelture, med særligt fokus på tre konkrete projekter der afgrænser sig til henholdsvis en bilistkampagne, innovativ cykelinfrastruktur og forbedret vejvisning af cykelforbindelser. 1. Baggrund Københavns Kommune har en ambitiøs målsætning om at 50 % skal ankomme på cykel til arbejde eller uddannelse i Derfor arbejdes med en vifte af tiltag, der spænder fra det hårde infrastruktur over det mere informative, f.eks. i form af skilte og cykelplannere, til det såkaldt bløde, blandt andet i form af kampagner og uddeling af hjælpemidler Proces på tværs af tre projekter For at sikre at kommunens tiltag har størst mulig effekt for de brugere, de er tænkt til, har vi arbejdet med brugerdreven konceptudvikling i regi af tre konkrete projekter: Indsats målrettet færre korte bilture Projektet indbefatter en kampagne med formål at gøre det mere attraktivt for bilister at skifte bilen ud med cyklen på ture op til 5 km. Den brugerdrevne konceptudvikling skal give svar på følgende spørgsmål: o Hvilke faktorer har indflydelse på om bilister vil og kan skifte bilen ud med cyklen? o Hvilke kampagneelementer kan bedst understøtte et transportvaneskift? Fremtidens cykelveje Projektet består i at udvikle og afprøve nye løsninger indenfor cykelinfrastruktur. Målet er at øge cyklisters tryghed, komfort og fremkommelighed. Den brugerdrevne konceptudvikling skal give svar på følgende spørgsmål: o Hvordan opleves det at cykle i København? Hvilke faktorer har betydning for oplevelsen af komfort, tryghed, flow og rejsettid? o Hvilken rolle spiller den eksisterende cykelinfrastruktur for cykeloplevelsen? Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

2 o Hvilke nye funktioner eller udformninger af cykelinfrastrukturen vil give mening for cyklisterne? Vejvisning af cykelforbindelser Projektet går ud på at udvikle et samlet koncept for skiltning af cykelforbindelser i storbyer med udgangspunkt i København. Den brugerdrevne konceptudvikling skal give svar på følgende spørgsmål: o Hvordan finder københavnere vej på cykel før og undervejs på turen? o Hvad er særligt ved navigation og vejvisning for cyklister i storbyer som København? Hvilke faktorer har betydning for rutevalg? o Hvordan vil forskellige skiltekoncepter blive opfattet og brugt, både af cyklister og andre transportbrugere? 1.2. Den samlede transportoplevelse Projekterne spænder tilsammen over hele/store dele af den samlede transportoplevelse, dvs. både individets personlige oplevelse før, under og efter rejsen, de sociale eller interpersonelle aspekter af transportoplevelsen, samt de fysiske forhold. Figur 1 giver et overblik over fokuspunkter på tværs af de tre projekter. Figur 1 Overblik over fokuspunkter i den samlede transportrejse Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation understøtter aktiv involvering af potentielle brugere i udviklingen af produkter, services og systemer. Typisk inddrages slutbrugeren i alle udviklingsprocessens faser, hvorved brugerne og brugskonteksten bliver grundlaget for de beslutninger, der tages løbende i udviklingsprocessen. Brugerdreven innovation beskrives ofte som bestående af følgende faser (Nye innovationsformer, 2013): Mapping (Kortlægning af brugerindsigter) Ideation (Idegenerering) Prototyping (indledende test af potentielle koncepter) Implementering (eksekvering af endeligt koncept) 1.4. Brugerindsigter og konceptudvikling Etnografiske metoder såsom observation og interviews anvendes ofte for at opnå dyb indsigt i brugernes behov, oplevelser, omgivelser og aspirationer. Disse indsigter vil udfordre eller bekræfte eksisterende fordomme og antagelser om brugernes adfærd og er ligeledes omdrejningspunkt for idegenerering og Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

3 udvælgelse af ideer. Brugere involveres mere og mere co-kreativt i udviklingsprocesser. Herved går brugeren fra informationskilde til at spille en aktiv ekspertrolle i idegenerering og konceptudvikling. Et centralt virkemiddel for at komme i dialog med borgere er, at eksperimentere med fysiske interventioner i byen. Når ideer gøres fysiske skabes rammerne for dialog og diskussion, idet alle ser det samme frem for at have individuelle forestillinger (Skab din by, 2013). Destinationsinterview, foto: IS IT A BIRD 1.5. Prototyping Når et nyt koncept introduceres i en kontekst, vil eksisterende praksisser og adfærd ændres. Hvordan vil f.eks. fremtidige koncepter for kampagner og infrastruktur passe ind i eksisterende praksisser for transport og cykling, og hvordan vil folk ændre deres adfærd eller reagere på nye tiltag? Prototyping dvs. løbende tests af potentielle løsninger - er en billig og hurtig måde, hvorpå man kan undersøge om en konkret ide giver den ønskede brugeroplevelse og -adfærd. Fordelen ved at teste ideer i form af fysiske prototyper tidligt i forløbet er, at man tidligt får afgjort en given løsnings potentiale. Således vil udvikling af ideer og koncepter samt evaluering heraf foregå iterativt under hele projektforløbet Samarbejde med konsulentfirma I dette forløb fik Københavns Kommune hjælp fra IS IT A BIRD, et strategisk innovationsbureau, der udvikler og nytænker organisationer, produkter og services. IS IT A BIRD faciliterede en brugerdreven udviklingsproces og stod herunder for rekruttering af brugere, etnografisk undersøgelse og analyse samt planlægning og styring af idegenereringsworkshops og prototypetests. Processen forløb fra marts til juni og bestod af følgende nedslag: 1) Opstartsworkshop (videnscreening blandt interne medarbejdere) 2) Feltarbejde (m. logbøger, destinationsinterviews og etnografiske interviews) 3) Ideation (ideworkshop med eksperter og brugere) 4) Prototype-test ude blandt brugerne 5) Løbende brugertests 6) Videreudvikling af koncepter Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

4 Opstartsworkshop, foto: IS IT A BIRD 2. Indsigt i københavneres transportoplevelser I det følgende opsummeres udvalgte brugerindsigter fra den etnografiske undersøgelse Ikke skarpt skel mellem cyklister og bilister En overraskende indsigt var, at flere brugere, der opfatter sig selv som værende cyklister, der cykler meget ifølge projektteamets definition af målgruppen i kategorien bilister eller cykler lidt. Generelt var billedet, at mange respondenter identificerede sig som cyklister uanset hvor meget eller lidt de kørte bil. Dette tyder på at der i København er en inklusiv cykelkultur, hvor cykel-identitet er så normaliseret at det ikke begrænses af konkret praksis. Pointen understøttes af kvantitative studier, der påviser betydelige overlap i brug af hhv. bil og cykel blandt københavnerne (Københavns Kommunes Cykelregnskab 2012) Interaktion, anerkendelse og humor Flertallet af respondenterne reagerede positivt på tiltag, der åbenlyst anerkender deres betydning for cykeltrafikken i København. Brugerne værdsætter både at anerkendelsen foregår i byrummet, der hvor brugerne i forvejen færdes på cykel, og at sprogtonen er uhøjtidelig og venlig. Det at man kan se nummeret på cykeltælleren skifte når man kører forbi, opleves meningsfuldt man bliver del af en større udvikling og kan se sin egen betydning. Også fodhvilerne blev modtaget meget positivt, igen fordi de kommunikerer at når man cykler så fortjener man anerkendelse, også i det små. Respondenterne efterlyste flere sådanne interaktive og anerkendende tiltag og prioriterede denne type tiltag allerhøjest til fordel for fx krydsombygninger, kampagner mv Navigation i fiskestimen Der kan opstå usikkerhed omkring hvordan man forholder sig i brændpunkter med lettere kaotiske tilstande og ved trængsel på cykelstien. På den ene side ønskes en høj grad af adskillelse på trængselsbelastede strækninger. For eksempel roses overhalingsbanerne på Nørrebrogade fordi det er let at forstå, hvor man skal placere sig. Men samtidig beskrives tonen på sådanne effektive cykelstier som gør-plads-her-kommer-jeg attitude og det er hos nogen kilde til stor irritation, hvis der afviges fra den forventede adfærd. På den anden side tager alle mere hensyn til hinanden på strækninger med færre retningslinjer for adfærden (fx nævnes tilslutningen til Bryggebroen som eksempel herpå). På sådanne strækninger er det ikke nemt at forudsige de andres adfærd, derfor holdes bedre øje med hinanden og tonen er venligere. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

5 2.4. De gode cykeloplevelser er varierede Rejsetid er et væsentligt parameter for både cyklister og bilister, og derfor vælger man per automatik som regel den hurtigste og mest direkte rute. Men samtidig kan transport på cykel tilbyde en mere intens oplevelse af byen, dens liv og variationen af bymiljøer, som bilen ikke kan konkurrere med i samme grad. Nøgleordet er variation; det opleves som et stort plus at være tæt på byen i alle dens afskygninger i løbet af en cykeltur, både det utæmmede fx på byggepladser, det pæne fx på villaveje, det urbane fx i brokvartererne, det historiske i middelalderbyen mv. Dette bør indtænkes både i planlægningen af cykelruter, men der kan også være et stort potentiale i at informere om allerede eksisterende smutveje og ruter, der forbinder forskellige bymiljøer på tværs af byen Bilturen er kvalitetstid Generelt blev biltransport forbundet med komfort, afslapning, samvær og hygge. Hvor det ofte kan opleves hektisk at cykle i København særligt i myldretiden var stress ikke kendetegnende for bilturen. Selv når man sidder fast i bilkøen udnytter man tiden til at høre radio, tale i telefon eller andet. Dette kan både ses som udtryk for, at kapaciteten for cykelstierne i byen er stærkt udfordret i myldretiden, hvilket skaber utryghed og konstant behov for at være på forkant med trafiksituationen. Dels kan det ses som udtryk for at byens infrastruktur generelt er designet på bilernes præmisser, så det opleves som intuitivt og dermed afslappende at køre i bil i byen, også under trængsel. Her kan man med fordel undersøge, hvordan cykelinfrastrukturen gøres ligeså intuitiv, både ved at øge kapaciteten og ved at gøre det tydeligere hvor man skal placere sig både på strækninger og i kryds. Endelig er det en pointe, at det generelt ikke opleves som hverken specielt dyrt eller besværligt at have bil i København. 3. Fra brugerindsigt til nye ideer Idegenereringsworkshop med deltagelse af interne medarbejdere Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

6 4. Prototypetests På baggrund af screeningen af ideer med brugere, blev der udvalgt tre ideer, som havde potentiale til at blive testet. Kriterier for udvælgelsen af ideer var bl.a. brugerindsigter, mulighed for test indenfor projektets økonomiske rammer samt mulighed for at udføre testen i løbet af en enkelt dag. Fx blev ideer til krydsændringer og lignende valgt fra fordi disse ville kræve yderligere undersøgelser og et langt større budget Tracking og hjælp til køreklar cykel Indsats målrettet korte bilture hentede inspiration i følgende brugerindsigter: Der er generelt mange bilister der gerne vil cykle mere, og som opfatter sig som cyklister lige så vel som bilister. Derfor er fokus ikke på holdningsbearbejdelse men på at afhjælpe de praktiske barrierer der er for at cykle. Man kan godt opfatte sig som en der cykler uden at man reelt cykler så meget i hverdagen. Der er derfor potentiale i at gøre bilejere mere opmærksomme på deres reelle transportadfærd, fx i form af tracking af cykelture. Når man har en bil og ens cykel går i stykker er det bekvemt bare at køre i bil i stedet for at cykle, og det er en barriere at få afleveret cyklen til reparation. Dette understøttes af TU-tal, der viser at 30 % af alle korte bilture i Københavns Kommune udføres af folk uden adgang til køreklar cykel. De fleste forbinder ikke transportcykling med daglig motion og det vil være en motiverende faktor at tydeliggøre sundhedsgevinsten ved at skifte bilen ud med cyklen overfor den enkelte bilist Boligen har potentiale som arena for adfærdspåvirkning, idet de fleste ture starter eller slutter her, og man ubevidst spejler sig i sine naboers adfærd. Vaneskift motiveres af at man er flere, der skifter vaner sammen evt. i en konkurrencekontekst. Helt konkret valgte vi at prototype-teste et kampagnekoncept, der centrerede sig om en ejerforening i byudviklingsområdet Sluseholmen. Her har mange beboere bil og let adgang til underjordisk parkeringskælder, samtidig med at der er langt til nærmeste cykelhandler. Deltagerne fik tilbud om gratis at låne en cykel eller få repareret deres cykel hvis den var i stykker. Til gengæld skulle de så tracke deres cykelture via app en Endomondo, i hele testperioden, der varede en uge fra søndag til søndag. Der blev trukket lod om 3 gavekort som belønning for deltagelsen. I alt deltog 11 beboere, heraf 5 bilister der sjældent cyklede og 5 bilister der cyklede regelmæssigt. Prototypetesten understregede et stort potentiale i muligheden for at få repareret sin cykel uden at skulle helt hen til en cykelhandler med den en stor barriere for mange. Også muligheden for at låne særligt elcykler viste sig at have et vist potentiale. Fællesskabsfølelsen i boligforeningen var en stærkt motiverende faktor, som bør udnyttes mere, fx i form af en decideret konkurrence hvor man kan konkurrere med andre boligforeninger eller mod hinanden. Brugerne efterspurgte også en mere fleksibel model for gratis cykelreparation der ikke afhang af om man var hjemme på en specifik dag. Endelig var der feedback på brugen af Endomondo, som vil indgå i videreudviklingen af det endelige kampagnekoncept. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

7 Prototype-test af Indsats målrettet korte bilture i boligforening i Sluseholmen. Foto: IS IT A BIRD 4.2. Start- og stopzoner Fremtidens Cykelveje indhentede inspiration i følgende brugerindsigter: Der er stor tilfredsstillelse forbundet med at være i flow fx ved grønne bølger og få lyskryds. De største irritationsfaktorer, som medvirker oplevelsen af forringet flow er vejarbejde, flaskehalse i infrastrukturen og smalle strækninger, hvor det fx ikke er muligt at overhale ladcykler. Der kan være usikkerhed omkring hvordan cyklister forholder sig i brændpunkter som fx trængsel på cykelstien. På nogle strækninger er det simpelthen ikke muligt at øge kapaciteten ved at udvide bredden af cykelstien og lave overhalingsbaner. Derfor valgte vi at arbejde videre med et koncept for start/stop zoner, hvor cyklister der ønsker at stoppe kan komme væk fra cykelstien på en hurtig og tryg måde. Meningen er, at cyklisten der stopper ikke skaber flaskehalse for de cyklister, der kommer bagved (ofte i høj fart), men i stedet står af cyklen oppe på fortovet. En sådan start/stop zone kan fx markeres ved at male stencils med kridtspray af en person der trækker sin cykel på fortovet ud for en rampe. Testen skal bl.a. undersøge om man er villig til at køre lidt længere for at kunne stå af cyklen på en tryg måde, tryghedsfølelsen for cyklister og fodgængere, forståelsen af konceptet mm Vejvisning af cykelforbindelser Vejvisning af cykelforbindelser indhentede inspiration i følgende brugerindsigter: De fleste bruger deres intuition, når de navigerer gennem byen på cykel og finder vej ved hjælp af kendte pejlemærker såsom pladser, parker, broer, bygninger og store veje. Kort og ruteplannere anvendes mest til dobbelttjek inden turen. Når folk der ikke cykler eller cykler lidt ikke kender de gode cykelveje til en given destination, kan det være en barriere for at vælge cyklen som transportmiddel. For de fleste er det ikke så interessant at vide, hvor mange kilometer, der er mellem a og b mere interessant er, hvor mange minutter turen kan klares på. Placeringen af skilte har stor betydning for om folk på cykel overhovedet opdager, at der er vejvisning rettet mod cyklister, især i en stor by som København, hvor der er mange opmærksomhedspunkter. På baggrund heraf vil det være ideelt at teste tid som supplement til afstandsangivelse på vejvisningsskilte, vejvisning til pejlemærker i tillæg til ruteafmærkning (som det er normen i dag), forskellige placeringer af informationen fx på cykelstien. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

8 Det er afgørende, at test af både start/stop zoner og forskellige koncepter og placeringer af vejvisningsinformation sker i gaderummet frem for fx at forklare og illustrere koncepterne ved hjælp af tegninger i en fokusgruppe eller udføre testen i et lukket område såsom en parkeringsplads. Herved får man et mere realistisk billede af brugerens oplevelse, idet det simpelthen ikke er muligt at gengive en så kompleks kontekst på fx en lukket parkeringsplads. Prototypetests af disse to tiltag er pt. i bero mens der arbejdes på at få tilladelse fra politi og evt. Vejdirektoratet Fremadrettet brug af indsigter I denne proces har vi kørt et relativt kort idegenereringsforløb for at sikre fremdrift i de tre konkrete projekter. De mange brugerindsigter vi har indsamlet vil imidlertid også inspirere vores arbejde fremadrettet i regi af andre projekter og vi vil kunne genbesøge indsigterne sammen med nye interessenter, som ser tingene fra andre perspektiver end os. For at understøtte kendskabet til brugerindsigterne bredt i organisationen har vi indlagt en forankringsworkshop i sensommeren 2013 med deltagelse af kollegaer som arbejder med relevante indsatsområder. 5. Anbefalinger 5.1. Begrænsede ressourcer? Ofte vil brugerindsigter kunne bruges på tværs af forskellige konkrete tiltag. Overvej derfor at pulje flere projekter så du kan skabe luft i budgettet til brugerinddragende aktiviteter Kombiner med kvantitative undersøgelser Det er ofte nyttigt at supplere kvalitative brugerindsigter med kvantitative data. En ting er at kvalificere udformningen af det konkrete projekt, noget andet er at kommunikere om nødvendigheden for den givne løsning, og her er tal og statistik værdifulde redskaber, både overfor pressen og for det politiske lag Fail faster Jo hurtigere dine ideer bliver kvalificeret fx i form af brugerfeedback og prototypetests - jo mere tid sparer du senere i processen. Derfor kan det være en fordel at inddrage brugerne meget tidligt i processen, også før du har en klar idé om hvilken løsning det vil være mest relevant at teste. Selvom der er visse ressourcer forbundet med brugerinddragelse og prototypetests er det vores erfaring, at disse ressourcer er en god investering. De sikrer nemlig at du bruger værdifuld tid og penge på at udvikle en løsning, som brugerne ikke oplever som relevant eller attraktiv i sidste ende Udfordringer med test Prototype-tests af infrastrukturløsninger i 1:1 skala kan være en udfordring, idet der skal indhentes tilladelse fra Politiet og evt. Vejdirektoratet. Det er derfor værd at overveje på forhånd, hvordan prototypetesten kan udformes, så der ikke gås på kompromis med sikkerheden Brug af eksterne konsulenter En af de største fordele ved at bruge eksterne konsulenter er, at de typisk er eksperter på området og dermed løfter det metodiske niveau. Desuden kan det være en fordel, at brugerindsigterne og dialogen omkring ideer og koncepter går via en neutral part, der ikke er forudindtaget i forhold til hvilke løsninger der allerede er prøvet af, ikke er politisk gangbare eller er besværlige at implementere. Dermed kan eksterne konsulenter sikre mere omfattende og valide brugerinputs, dels kan de legitimere brugerinputs der ellers ikke opleves som relevante i organisationen. Har man begrænsede ressourcer til rådighed vil det dog også være muligt at integrere brugerdreven konceptudvikling uden hjælp udefra. Lidt har også ret! Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret!

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret! Cykelinspiration Vi brænder for cyklisme, og det er der allerede en lang række kommuner, der har nydt godt af. Hvis der er noget her, der inspirerer dig, må du endelig ikke tøve med at kontakte os. Vi

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD København vokser. Hvert år flytter flere mennesker til byen og flere vælger at blive boende. Det giver tryk på cykelstierne. I 2012 blev der hver

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Vejforum 8. december 2010 Agenda Forslag til kvalitetsmål Hvorfor cykelsuperstier? Proces og samarbejde hvad har vi lært? Hvad er en cykelsupersti Første pilotrute

Læs mere

Agenda. 1. En klog investering - derfor. 2. Projekt Cykelsuperstier. 3. Albertslundruten. 4. Kommunikation og kampagner

Agenda. 1. En klog investering - derfor. 2. Projekt Cykelsuperstier. 3. Albertslundruten. 4. Kommunikation og kampagner Agenda 1. En klog investering - derfor 2. Projekt Cykelsuperstier 3. Albertslundruten 4. Kommunikation og kampagner En klog investering - derfor Ved Maria Streuli, overordnet projektleder Bedre miljø og

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist HVORDAN SKABES ET POSITIVT CYKELFLOW? INDHOLD Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist Afslutning 2 3 CYKEL - FLOW HÅRD OG FYSISK BLØD

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2014

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2014 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2014 2014 København er en af verdens bedste cykelbyer. Den historie fortælles igen og igen kloden rundt, og der er ikke noget at sige til, at medier, turister, byplanlæggere

Læs mere

& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)

& '(  #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3  #) #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * 0 0 00 * 02 * 3 /)0/* * #) '( 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten.

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten. Interview Nr. Dato og ca. tidspunkt Interviewer Interviewsted Velkommen Dette spørgeskema er lavet for at undersøge effekterne af cykelpendlerruten.. Vi vil gerne bede om din vurdering af den så vi kan

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Jorden rundt på 80 dage IAA 2011

Jorden rundt på 80 dage IAA 2011 Jorden rundt på 80 dage IAA 2011 Baggrund Antallet af børn, der hver dag bliver kørt i bil til skole, er fordoblet i løbet af de seneste femten år Konsekvenserne heraf er en stor gruppe inaktive, overvægtige

Læs mere

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY STATUSMARKØRER: FØR: Bil, hus, taske og tv IDAG: Tid, sundhed, motion, børn, fritid. 1. BILENS ROLLE 4 BILEN ER = MOBILITET OG BILPRODUCENTERNE

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Mangfoldighed på cykelstien er vejen frem

Mangfoldighed på cykelstien er vejen frem Mangfoldighed på cykelstien er vejen frem Der mangler kvinder, børn og ældre på cykelstierne i New York. Ny undersøgelse viser at kulturelle tiltag er nødvendige for at mangfoldiggøre cykelkulturen og

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Cykling på Frederiksberg v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Frederiksberg - fakta 93.000 indbyggere 8. største kommune Danmarks tættest

Læs mere

Bedre Bus til Nørre Campus

Bedre Bus til Nørre Campus Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Indhold 1. Sundheds- og serviceproduktion i relation til IHL Nye services for brugerne, der understøtter

Læs mere

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

En trængselsafgift g set fra et forskerperspektiv

En trængselsafgift g set fra et forskerperspektiv En trængselsafgift g set fra et forskerperspektiv Mogens Fosgerau DTU Transport 5. December 2011 Punkter Virker det? Er det godt? Hvor skal ringen ligge? Hvor stor skal taksten være? Hvordan skal den variere

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport. Udgivelsesår: 1995

Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport. Udgivelsesår: 1995 Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport Udgivelsesår: 1995 Forfattere: Karen Marie Lei Krogsgaard, Civilingeniør Ole Kristoffer Jensen, Bach.oecon Puk Kristine Nilsson, Civilingeniør Lene Herrstedt.

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Etnografisk analyse WICKED PROBLEM

Etnografisk analyse WICKED PROBLEM Præsentation loop 1 og loop 2 Etnografisk analyse WICKED PROBLEM Københavns Kommune Ved IS IT A BIRD 2. oktober 2013 Line Groes, line@isitabird.dk WICKED PROBLEM 35% I DAG 50% I 2015 (kilde: Cykelbyen

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Odense Danmarks Nationale Cykelby. Sykkelkampanjer

Odense Danmarks Nationale Cykelby. Sykkelkampanjer Odense Danmarks Nationale Cykelby Sykkelkampanjer Firmacykler 29 virksomheder bestilte 67 cykler 500 km på ½ år = under halv pris (65 cykler) Den Gyldne Cykelkæde - 5 cykler a 4645 km Gennemsnit 5 km/dag/cykel

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

Fremme af Cykeltrafik

Fremme af Cykeltrafik Madsen et al, 2011, Fremme af Cykeltrafik 1 Fremme af Cykeltrafik Post doc. Jens Chr. O. Madsen, Aalborg Universitet, overgaard@plan.aau.dk Lektor Victor Andrade, Aalborg Universitet, vsil@create.aau.dk

Læs mere

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage!

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage! 4 BRUGERTYPER I forbindelse med cykelparkering i gågaderne er der tre bruger typer med hver deres adfærd og behov. Ved at matche brugertypernes behov kan man motivere brugerne til at parkere steder, der

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2006

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2006 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 200 CYKELREGNSKAB 200 København cyklernes by! København skal være verdens bedste cykelby. Vi er allerede i verdensklasse, men vi kan stadig gøre

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Social housing & innovation Bæredygtighed i Byggeriet, 12. November, 2014 Ph.d. Stipendiat Anne Vorre Hansen Agenda Baggrund Bærende begreber

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Cykling som naturlig del af skoleundervisningen Vejforum 2012 Christina Jakobsen Center for Teknik og Miljø, Mørdrupvej 15, 3060 Espergærde Hvorfor? Trafiksikkerhed Tryghed Sundhed Klima Flere børn køres

Læs mere

Historien om ulykken. Ulykke på ringvejen OPGAVE 2A

Historien om ulykken. Ulykke på ringvejen OPGAVE 2A OPGAVE 2A - Hvorfor cyklede offeret alene? Hvorfor på ringvejen, hvor der ingen cykelsti er? - Hvad snakkede de om, da hun sagde farvel? - Havde offeret cykelhjelm på? Ulykke på ringvejen Onsdag aften

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø med nudging

Bedre arbejdsmiljø med nudging Bedre arbejdsmiljø med nudging DM - Dansk Magisterforening, fyraftensmøde, 10. marts 2015 Mads Bendixen Erhvervspsykolog Mail: mabe@alectia.com Tlf. 27 61 88 54 »At virke gennem det automatiske tankesystem

Læs mere

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 Til stede Thomas Gerulff, Gentofte Kommune Lars Tolboe, Gentofte Kommune Maria Ulrikke Pedersen, Allerød Kommune Jeppe Schmidt, Allerød Kommune Ulrik

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere