1 Ernæring og aldring, Ugeskrift for Læger 2002; 164(49): : Ernæring og diætetik, DSR 3 Emner markeret med fede tekst findes beskrevet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Ernæring og aldring, Ugeskrift for Læger 2002; 164(49):5757. 2 : Ernæring og diætetik, DSR 3 Emner markeret med fede tekst findes beskrevet"

Transkript

1

2

3

4 1 Ernæring og aldring, Ugeskrift for Læger 2002; 164(49): : Ernæring og diætetik, DSR 3 Emner markeret med fede tekst findes beskrevet fortløbende i denne mappe.

5 6DPWLGLJW PHG DW YL KDU KHQWHW YLGHQ IUD EUXJHUQH KDU YL VRP QRJHW Q\W SU YHW DW W\GHOLJJ UH DOOH GH DNW UHU GHU LQGJnU VRP OHG L GHQ N GH DI KDQGOLQJHU RJ RSJDYHU GHU I UHU IUHP WLO DW ERUJHUHQ PRGWDJHU HW PnOWLG PDG 'HW KDU YL JMRUW YHG DW VS UJH GH IRUVNHOOLJH DNW UHU GYV OHYHUDQG UHUQH YLVLWDWLRQHQ VHOYH RUJDQLVDWLRQHQ GHU XGI UHU RSJDYHQ RJ EUXJHUQH RP KYDG GHU VNHU IUD GHQ I UVWH NRQWDNW PHG EUXJHUHQ WLO KDQ KXQ InU OHYHUHW PLGGDJVPDGHQ 'HQQH YLGHQ VDPPHQKROGHU YL L GHW YL NDOGHU HW VHUYLFHEOXHSULQW 3n GHQQH PnGH RSQnV HW VDPOHW RYHUEOLN RYHU DNW UHUQHV UROOHU RJ LQGEOLN L KYRU L IRUO EHW GH IRUVNHOOLJH DNW UHU RSOHYHU KXOOHU PHOOHP GHQ IRUYHQWHGH RJ RSOH YHGH VHUYLFH 'HQQH LQGVLJW NDQ EUXJHV WLO DW YXUGHUH KYRU L IRU O EHW IRUEHGULQJHU YLO VNDEH Y UGL IRU IOHVW PXOLJH Vn HNVHPSHOYLV XKHQVLJWVP VVLJH RYHUJDQJH XQGJnV )RU DW XGYLNOH LGHHU WLO KYRUGDQ YL EHGUH NDQ LP GHNRPPH ERUJHU QHV QVNHU RJ EHKRY WLO PDG VHUYLFH KDU YL Sn HQ LGHFDPS VDPOHW LQQRYDWLYH LOGVM OH IDJIRON OHYHUDQG UHU EUXJHUH SnU UHQGH SURGXFHQWHU P IO IRU VDPPHQ DW JHQHUHUH LGHHU (IWHU GHQQH LGHFDPS VDPPHQVDWWH YL XG IUD GHOWDJHUNUHGVHQ Sn LGHFDPSHQ HQ RSI OJQLQJVJUXS SH VRP HQJDJHUHW KDU GHOWDJHW L GHW YLGHUH DUEHMGH 2SI OJQLQJVJUXSSHQ KDU SULRULWHUHW VXSSOHUHW PHG Q\H LGHHU GU IWHW UHOHYDQV DI LGHHU RVY (NVHPSHOYLV KDU YL InHW IOHUH LGHHU YHG DW EHV JH HW NRPPXQDOW N NNHQ GHU L IOHUH nu KDU DUEHMGHW LQQRYDWLYW PHG GHUHV NXQGHVHUYLFH 0HQ HW HU LGHHU QRJHW DQGHW HU KYDG ERUJHUQH V\QHV RP LGHHUQH 9L KDU L GHWWH SURMHNW WHVWHW WR NRQNUHWH LGHHU KRV ERUJHUQH 'HQ HQH WHVWHGH LGH HU DW ERUJHUH GHU HU XQGHUY JWLJH JHQQHP HW YHMOHGQLQJVEHV J DI HQ NOLQLVN GL WLVW InU UnG RJ YHMOHGQLQJ RP KYRUGDQ ERUJHUHQ VHOY NDQ V UJH IRU DW G NNH VLQH EHKRY IRU PDG RJ GULNNH 'HQ DQGHQ WHVWHGH LGH HU DW ERUJHUH GHU HU YLVLWHUHW WLO PDGVHUYLFH InU PXOLJKHG IRU JHQQHP HQ WHVWSHULRGH DW SU YHVPDJH PDGHQ IUD GH YULJH OH YHUDQG UHU +HUPHG InU ERUJHUHQ NHQGVNDE WLO WLOEXGGHQH IUD DOOH WUH OHYHUDQG UHU LQGHQ GH WU IIHU GHUHV YDOJ DI OHYHUDQG U +YRUGDQ DUEHMGHV YLGHUH PHG RP HQ LGH KDU Y UGL" +HU L PDSSHQ ILQGHV HW UHGVNDE WLO DW YXU GHUH KYLONHQ Y UGL LGHHQ KDU IRU ERUJHUHQ PHGDUEHMGHUHQ OHGHUH SROLWLNHUH VDPW KYLONH EDU ULHUHU RJ LQYHVWHULQJHU LGHHQ YLO NU YH 9 UGLHQ DI LGHHQ YXUGHUHV VnOHGHV L HQ KHOKHG 'HW HU SURMHNW RJ RSI OJQLQJVJUXSSHQV DQEHIDOLQJ DW GHWWH UHGVNDE EUXJHV RJ DW LGHHUQH GHU LJHQ QHP JLYHU LQVSLUDWLRQ WLO EHVOXWQLQJVWDJHUH )UHPDGUHWWHW NDQ GHWWH DUEHMGH IRUKnEHQWOLJW LQGJn L HQ JHQHUHO SULRULWHULQJ DI DW PDG HU PHGLFLQ IRU ERUJHUQH

6 o o o o o o o o o o o o

7

8

9

10

11 VISITATOR IDEEN FORKLARING FORDI KONTAKT 1) Oprettelse af hotline vedr. mad og ernæring BEHOVSAFKLARING 2) Informationsfolder Borgerne har ET telefonnummer de kan ringe til vedr. alle spørgsmål om tilbuddene fra leverandørerne, frivillige ordninger, ernæring osv. fx: Hvordan skifter jeg leverandør? Kan jeg få menuer jeg kan tygge? Hvordan får jeg hjælp til morgenmåltidet? Hvad skal jeg spise for at tage på i vægt? Visitator og udførerdelen i samarbejde udformer en simpel oversigt over godkendte leverandører med relevant information til borgerne. Informationsfolderen afstemmes med leverandørerne, og anvendes ved besøg hos borgere, der visiteres til madservice. 3) Diætistbesøg * Borger har mulighed for at blive visiteret til individuel kostvejledning. Vejledningen kan også omfatte plejepersonalet omkring borgeren. 4) Udbringning af et bredt sortiment af købmandsvarer fra alle godkendte leverandører Borgere, der ikke selv har mulighed for at købe ind, kan blive visiteret til at få bragt købmandsvarer fra leverandøren sammen med den udbragte middagsmad. Bestillingen foregår vha. et billedkatalog over alle varerne. Ældre borgere kan have vanskeligt ved at finde rundt i hvem de skal ringe til med spørgsmål, der ikke lige vedrører leverancen fra deres leverandør. De tre godkendte leverandører har i dag på hver deres vis udarbejdet informationsmateriale til borgeren. Det kan dog være vanskeligt for borgere og visitatorer at finde ud at forskelle og ligheder hos de tre leverandører. Denne informationsfolder vil råde bod herpå. Den enkelte leverandør kan forsat have særskilt materiale til uddeling. Borger bliver bedre i stand til at tage vare på egen sundhed og hjælpepersonalet bliver bedre rustet til at kunne varetage opgaverne omkring maden. Mange skrøbelige og ældre borgere kan ikke selv varetage indkøb af dagligdagsvarer. Da leverandørerne kommer forbi alligevel med middagsmaden kan denne transport måske også medbringe købmandsvarer. *

12 VISITATOR - fortsat IDEEN FORKLARING FORDI 5) Støtte til madlavning Svage og undervægtige ældre kan visiteres til at få støtte til madlavning og anretning. Fx laver hjælper og borger middagsmaden i fællesskab Borgere, der er undervægtige med nedsat appetit, kan have svært ved at overskue at få tilstrækkeligt at spise til alle måltider. Hvis borgeren for en periode bliver visiteret til at få støtte til disse måltider kan borgeren (hurtigere)komme til kræfter igen. Hjælp til madlavningen øger også borgers mulighed for at bevare funktionsniveau og selvstændighed ift. daglige gøremål. 6) Forskellige portionsstørrelser 7) Madbilletter til udsatte borgere som kan indløses af de godkendte leverandører af middagsmad Borgere har mulighed for at vælge mellem minimum to forskellige portionsstørrelser til middagsmaden. I den senere foreslåede cafe (se 17) i Aarhus midtby kunne udsatte borgere hente deres middagsmad, ved at de har fået udleveret kommunale madbilletter. KONTAKTFORLØB 8) Testpakker * Borger har mulighed for at smage maden fra hver leverandør i 3 dage, inden borger bestemmer sig for hvilken af de 3 godkendte leverandører hun/han ønsker at få mad fra. I dag har borgerne kun mulighed for at bestille og betale for en bestemt portionsstørrelse. Denne portionsstørrelse er bestemt af Aarhus Byråd. Hvis borgeren ønsker en mindre portion, kan denne leveres men til samme pris som den store portion. Mange borgere løser dette ved at dele portioner over to dage. For at borgere får mere variation i middagsmåltidet og ikke skal spise "rester" hver anden dag, vil det være hensigtsmæssigt at kunden gives mulighed for at vælge mellem forskellige portionsstørrelser. Leverandørerne laver jo mad til mange samtidigt med at mange udsatte borgere sandsynligvis ikke får et ordentligt måltid mad i løbet af dagen. Borger får et bedre grundlag at vælge leverandør ud fra gennem oplevelsen af maden frem for at læse om maden. *

13 VISITATOR - fortsat LØBENDE KONTAKT 9) Opfølgende besøg hos borgeren IDEEN FORKLARING FORDI 10) Opfølgning på afmeldelse Et opfølgende besøg, hvor der bliver talt om hvordan ydelsen dækker borgerens behov for madservice, vil være udgangspunktet for at justere ydelsen. Når borgeren starter op med at få leveret mad, kan borgeren have særlige behov pga. sygdom, undervægt o.l. som kan ændre sig over tid. Når en borger melder fra (uden at der er tale om indlæggelse, dødsfald o.l.) er der en alarmklokke der ringer hos dem, der har visiteret borgeren til madservice. Det udløser en opfølgning på om borgeren på anden vis får dækket sine behov for mad og drikke eller om der er behov for andre tiltag fra visitationens side. 11) Borgerpanel Med kommunen som tovholder oprettes et borgerpanel, der har fokus på drift, tilbud, kvalitet og udvikling har de godkendte leverandører. Sammensætning af et sådant panel kan eksempelvis være: 1 repr. fra Ældrerådet 1 repr. fra Handicaprådet 2 kommende kunder 4-6 nuværende kunder Ældres ernæringsstatus kan på kort tid ændre sig pga. f.eks. ensomhed, sygdom og depression. For skrøbelige ældre betyder et vægttab på blot 1 kg en svækkelse af deres muligheder for selv at klare dagligdagens gøremål. Derfor giver det både for borgeren og tildelingen af ydelsen god mening at følge dette område nøje. Ældre borgere ønsker oftest ikke at være til besvær. Derfor kan det ikke forventes at eksempelvis en svækket undervægtig borger selv henvender sig med sit problem. Derfor bør der være et system i visitationen/organisationen, der sikre at der tages hånd om denne type borgere. Som organiseringen er i dag har leverandørerne kontakt til bestillerkontoret men ikke i en formaliseret form til kunder/borgerne. For at sikre at drift og udvikling opfylder kundernes behov giver det god mening at oprette et sådant panel, hvor bestillerkontor og udførerdelen indgår i et samarbejde som tovholdere.

14 LEVERANDØR IDEEN FORKLARING FORDI KONTAKT 12) Sammenhængende formidlingsstrategi målrettet kunden 13) Billeder af personager i produktionen Et logo der går igen i alt formidlingsmateriale (postkort, kuglepenne, køleskabsmagneter, på bilerne, på informationsmateriale osv.). Serviceminded tekst til kunden, der giver kunden det indtryk at han/hun er i centrum, har valgmuligheder og bliver hørt. Billeder der illustrerer kunderne og som underbygges af citater fra kunderne hænges op i produktionen. Leverandørens produktion skal være målrettet borgerens behov. Borgeren er kunden, som skal serviceres og som betaler for ydelsen. Til sammenligning i private virksomheder har kunden altid ret!. For at bevare kundens tilknytning er det som for alle virksomheder nødvendigt at formidle på en forståelig og enkel måde. Formidling via hjemmesider overvejes nøje med fokus på nem adgang, dvs. 1-2 klik og man er fremme ved valgmenuer og ikke 7-8 klik for at nå frem. Nogle køkkenledere giver udtryk for at tænkningen i produktionskøkkenet ofte er, at kunden/ borgeren kan tage mod tilbudet eller lade være. For at fastholde borgerne som kunde er det vigtigt at være serviceminded og tænke hvad har kunden brug for, og hvordan kan jeg hjælpe med hertil?. Personager skaber mere fokus på kunderne og inspiration og motivation til køkkenpersonalet. 14) Prøvesmagning for visitatorer m.m. 15) Åbent hus i køkkenet Alle godkendte leverandører inviterer samlet alle visitationsenheder dvs. medarbejdere og ledere til en prøvesmagning i lighed med den som Aarhus Byråd var inviteret til. Sådanne arrangementer kunne også indeholde oplæg om ernæring. Andre interessenter, som kunne indgå i lignende arrangementer er ældrerådet, it-afdelingen, hjemmeplejen, sygeplejersker. De hjemmeboende kommer forbi og ser, hvordan og af hvem deres mad bliver tilberedt. Leverandørerne har i dag sparsom kontakt med visitatorerne, og visitatorerne har sandsynligvis sparsom viden om den ydelse som de tre godkendte leverandører leverer til borgerne. En sammenkomst i uformelle rammer kunne være startskuddet til at styrke samarbejdet og viden om hinandens jobfunktioner. Det er med til at give borgerne en oplevelse af at de kender køkkenet.

15 LEVERANDØR - fortsat BEHOVSAFKLARING IDEEN FORKLARING FORDI 16) Leverandørstand Leverandører deltager med smagsprøver/bespisning ved by arrangementer, til møder med deltagelse af ældre fx møde for nye pensionister o.l. Alle leverandørerne kan også præsenteres ved buffetarrangement på lokalcentret. Ligeledes kan leverandørerne bespise diverse udvalg, råd o.l. i MSO. 17) Leverandør-cafe Leverandørerne kan sammen (eller på skift) drive en cafe i Midtbyen (pt. nævnes ledig butik i Frederiksgade ved Rema 1000, som kan lejes/lånes). Evt. mulighed for at indløse madbilletter udstedt af kommunen 18) Energi- og proteintætte måltider fremstilles som udgangspunkt 19) Levering af separat energi og proteinpulver Udgangspunktet i produktionen er at fremstille energi- og proteinrige retter, da hovedparten af kunderne/borgerne har behov herfor. Med andre ord lad normalen for de ældre borgere være disse retter. Sammen med maden leveres proteinpulver doseret til den enkelte dag, så den undervægtige kunde efter vejledning selv beriger sine måltider For at skabe øget PR og viden om leverandørernes arbejde og tilbud. Mange borgere og pårørende kender ikke til leverandørerne før den dag, hvor de selv bliver visiteret til en leverandør. For at udbrede kendskabet og skabe PR kunne en cafe være det udstillingsvindue, som leverandører har udad til i Aarhus. Ved at besøge en sådan cafe kan pårørende o.a. på en uforpligtigende måde få kendskab til leverandørerne. Evt. kunne frivillige kobles til betjeningen af en sådan cafe. En sådan cafe tjener også et socialt formål. Hovedparten af de ældre kunder spiser sparsom, og derfor har de behov for små energi- og proteinrige måltider. Lad dette være udgangspunktet for produktionen og producer i mindre grad magre og hjertevenlige menuer. Det mindretal af borgere der har brug for magre retter kan vejledes hertil og ud fra menuer kan disse være mærket med et hjerte eksempelvis Borger får medansvar for egen ernæring på baggrund af god ernæringsvejledning

16 LEVERANDØR - fortsat IDEEN FORKLARING FORDI 20) Tydelig angivelse af energitætte og energifattige menuer 21) "Sushi/tapas/konfektkoncept" I menuplanen angives med enkle symboler eller farver hvilken kategori menuen tilhører. F.eks. markerer et hjerte en hjertevenlig/fedtfattig menu, en sol markerer energitætte menuer osv. Mini-retter med fokus på æstetik, velsmag og næringstæthed. Samtidig produktion af desserter, supper, is o.l. i små bægre, som kunden kan købe som tilvalg. Kunden kan i dag have vanskelig ved at gennemskue hvilke menuer, der er til gavn for vedkommende. En simpel mærkning kan guide kunden. Den småtspisende får mere appetit og bliver ikke overvældet af store portioner. Mange små energi- og proteinrige mellemmåltider vil hjælpe den ældre med at få dækket næringsbehovet på en mere varieret måde. KONTAKTFORLØB 22) Understøtte borgers øvrige måltider Forstærke muligheden for køb af kolonialvarer /udportioneret morgen /middag/mellemretter fx via pda eller rullende supermarked ala Hjem-is-bil 23) Halvfabrikata Mulighed for bestilling af halvfabrikata. Fx kartofler som skal koges, krydderiblandinger, formet rå bøf 24) Magnet/kuglepen Leveres af madleverandør til at udfylde bestillingssedlen med og til at hænge bestillingssedlen op på køleskabet med 25) Kundebesøg Når kunden starter op med at få leveret mad fra leverandøren besøges kunden for at: - få nærmere kendskab til kundens behov - præsentation af leverandøren - information om leverandørens tilbud og hvordan disse bestilles - instruktion i at udfylde bestillingsseddel korrekt - instruktion i korrekt opbevaring og tilberedning - evt. afleverer mikrobølgeovn Borgers ernæringsmæssige behov kan i højere grad blive understøttet. Fordel ved rullende supermarked: borgeren kan bruge sine sanser evt. også mulighed for smagsprøver Små arbejdsopgaver i køkkenet er funktionsbevarende for de ældre Er en del af velkomsten til nye kunder og bestillingssedlen er lettere at finde for chaufføren Kundens/borgerens viden om leverandørens tilbud er afgørende for at borgeren udnytter tilbuddet optimalt og er tryg herved. Ved et besøg fra leverandøren etableres en personlig kontakt til og det giver borgeren et bedre tilhørsforhold til leverandøren. Opgaven bør varetages af bestemte medarbejdere, der er gode til at snakke med ældre.

17 LEVERANDØR - fortsat IDEEN FORKLARING FORDI 26) Opfølgende besøg/tlf. kontakt Følge op på de nye kunders tilfredshed med måltidsservicen fx efter 3 uger. Er der misforståelser, spørgsmål? LØBENDE KONTAKT 27) Postkort Leverandøren trykker postkort, som med jævne mellemrum udsendes til kunderne. På postkortet kan kunder skrive ris, ros, spørgsmål, nye opskrifter o.l. Postkortet kan f.eks. komme retur med chaufføren. Tilbagemeldingerne tages alvorligt på den måde, at der handles hurtigt og tydeligt på det fx ved nye menuer i næste menuplan. 28) Chauffør-service Når chaufføren afleverer maden gør han/hun det på en servicerende måde, med tanke på at borgeren er kunden. Chaufføren understøtter således den positive og servicerende ånd i produktionskøkkenet. Specifikke oplysninger om hver borger på køresedlen kan understøtte en god snak især for afløsere. Chaufførerne kan evt. også indgå i andre arbejdsfunktioner i produktionen fx opvask og pakning. Måltidsservice bliver målrettet den enkelte og borger får indtryk af at det er let at lave ændringer i måltidsservice efter behov. Kunden får mulighed for at komme til orde, og oplever (forhåbentligt), at dennes tilbagemelding tages alvorligt eksempelvis ved at forslag til ret kommer på menuen, kommentar bringes i nyhedsbrev e.l. Chaufføren er bindeleddet mellem køkkenet og kunde. Hvis man tænker i helheder, er chaufføren tjeneren for borgeren/kunden. Den personlige kontakt mellem chauffør og borger bør afspejle den service, som leverandøren ønsker at give kunden. Chaufføren bør derfor være serviceminded, god til at snakke med ældre og om nødvendigt hjælpe dem med småting. Hvis chaufførerne indgår i andre funktioner i produktionen kan de opnå større medejerskab og indsigt i forhold til kundebetjening. 29) Hjemmeside Der kan være mulighed for at bestille sin mad via nettet, give ris/ros, komme med forslag, se ofte stillede spørgsmål m.m. Der vil med tiden komme en generation, som er mere vant til at bruge Internettet som kommunikationskanal -også fjerntboende behjælpelige pårørende. Denne mulighed vil gøre det nemmere at skabe en dialog mellem kunden og leverandøren.

18 LEVERANDØR - fortsat IDEEN FORKLARING FORDI 30) Nyhedsbreve til kunderne samt til relevante samarbejdspartnere i kommunen Der udsendes nyhedsbreve med billeder, historier, forslag, ris, ros m.m. Gode historier kan handle om personalet, nyt personale, en god opskrift fra en kunde, billeder fra personaleudflugt osv. Det inddrager kunderne i hvad der rører sig i forretningen. Det synliggører og skaber en positiv omtale af leverandørens virksomhed og arbejdsfelt. 31) Overraskelser I menupakken fra leverandørerne medsendes små overraskelser som kunden ikke har bestilt og ikke skal betale for. Det kan eksempelvis være noget ekstra op til jul, påske og i sommerperioden såsom brunkager, lys servietter, en lille dug, jordbær o.l. - afhængigt af årstiden. Der bør ikke være system i overraskelserne, da det så bliver vendt til en forventning 32) Fødselsdagsgave Når kunden har fødselsdag, kan der automatisk følge fx et stykke lagkage med i menupakken 33) Hilsner Sendes med maden, fx om hvor råvarerne kommer fra (fx råvarer fra lokalområdet ("den gode historie")), hvor retten stammer fra (egnsretter, eksotiske retter).., en vittighed, ønske om en god weekend, ideer til mellemmåltider Kunden vil føle der bliver gjort noget ekstraordinært. Selv små overraskelser kan skabe stor glæde og kaste lys over en måske triviel hverdag. Kunden føler at leverandøren har fokus på netop hende/ham Personificerer køkkenpersonalet og øger evt. interessen for maden DIVERSE 34) Menukort ala restaurant 35) Årstidsbestemt menukort til kunden Menukortet beskriver udvalget af retter med tillægsord og evt. med billeder som på restaurant Leverandøren udarbejder 4 gange årligt et årstidsbestemt katalog, der præsenterer de tilbud, som leverandøren byder på de næste 3 måneder. Menuerne tager bl.a. udgangspunkt i årstidens grøntsager. Kunden oplever det frie valg og appetitten bliver visuelt stimuleret. Øger fornemmelsen af at blive kræset om som på en restaurant Kunden modtager maden fra leverandøren dag ud og dag ind. For at skabe variation og tydeliggør årstidernes skiften vil et årstidsbestemt katalog med alle tilbud de næste 3 måneder sandsynligvis være kærkomment hos kunden.

19 LEVERANDØR - fortsat IDEEN FORKLARING FORDI 36) Bestilling fra uge til uge 37) Intelligent emballage Kunden skal have mulighed for at bestille mad til 1 uge af gangen. Dvs. maden som bestilles i denne uge levers i næste uge. Fx mærkat der skifter farve når holdbarheden er overskredet 38) Styling af maden Maden pyntes med krydderurter, bær osv. 39) Gæstemad Hvis borgerne ønsker at invitere gæster, er der mulighed for at bestille en menu til flere, der er lidt ud over det almindelige eller blot flere kuverter af en almindelig ret. 40) Lav et manifest Ledere og medarbejder udarbejder sammen et manifest, der rummer de mål, der er med arbejdet. Hvad er det vi som virksomhed /leverandør vil med vores produktion? Et eksempel på et punkt kan være at Kunderne skal have det de bestiller. 41) Inspiration udefra Inspiration fra andre køkkener, andre faggrupper, andre institutioner osv. søges. Denne inspiration kan f.eks. være besøg, oplæg udefra, læse andre fagblade, kurser hos andre faggrupper osv. Det kan være svært at overskue, hvad man har lyst til 4 uger frem, samt hvilke aftaler der evt. kommer. Herved skabes mere kontinuitet for borgeren og bestillingskontoret undgår for mange rettelser og afbestillinger fra borgeren. Gør det lettere for borgeren at behandle maden rigtigt Maden ser mere indbydende ud og det øger kundens appetit Muligheden for at servere mad for gæster har stor betydning for manges følelse af gæstfrihed. De borgere, der er visiteret til måltidsservice, kan ej heller selv lave mad til gæster. Derfor giver det god mening, at de dels kan bestille til gæster og dels kan bestille menuer der er møntet på lidt ekstra lækkert til gæster. Ved at tydeliggøre og sætte ord på de mål, som ledere og medarbejdere fælles har for arbejdet, øges sandsynligheden for, at målene kan nås. Samtidigt øges inddragelsen af medarbejderne i målopfyldelsen, divergerende arbejdsrutiner bliver synlige og kan ændres. Der udvikles hele tiden nye ideer, nye typer emballager, nye koncepter, nye menuer osv. For til stadighed at videreudvikle måltidsservice til ældre kan medarbejder og ledere være åbne overfor sine omgivelser og lade sig inspirere til udvikling.

20 LEVERANDØR - fortsat IDEEN FORKLARING FORDI 42) Lav selv inspirationsmappe 43) Smagstest umiddelbart før udløbsdato for madens holdbarhed 44) Slutproduktet-test hos kunden Saml alle de gode ideer fra medarbejdere og ledere om fx. udflugter og overraskelser og snak om dem fx en gang hver måned, og prioriter hvad I vil arbejde videre med. I køkkener der producerer køle- vakuumpakket menuer: Menuerne smagstestes dagen før holdbarheden udløber. Der handles på resultat af testen. Leverandøren tester hvor indbydende maden er, når den når kunden fx. i forhold til udseende, sprødhed og smag. Det skaber større fleksibilitet i planlægningen, så man undgår at kører i de samme ideer gang på gang. For at udvikle madserviceområdet kræver det involvering af medarbejder og tydelig ledelsesmæssig opbakning. En inspirationsmappe kan være det fælles arbejdsredskab til denne udvikling. Middagsretter, der produceres som kølevacuumpakket, har en holdbarhed på 16 dage. For at sikre at den mikrobiologiske holdbarhed ikke overskygges af nedsat kulinariske værdi af maden gennemføres denne smagstest i køkkenerne. Hvis den kulinariske værdi ikke er tilfredsstillende kan holdbarheden evt. justeres. Dette skal også ses på baggrund af, at mange ældre oplever, at det er gammel mad de spiser, når maden har stået 5-6 dage i køleskabet. For at kunne modsvarer denne oplevelse, er det vigtigt at kunne stå inde for sine produkters kulinariske værdi. Produktionen af mad sker fjernt fra kunden i tid og sted -dog varierende afhængigt at produktionsog leveringsform. Men for alle leverandører gælder at det er levering af mad over afstand. Et er resultatet af produktionen i køkkenet noget andet er hvordan, produktet ser ud når kunden skal indtage måltidet.

21 KONTAKT BEHOVSAFKLARING 45) Madklub Tilbud om deltagelse i madklub -Frivillige kan evt. inddrages 46) Køre borgerne til maden 47) Besøgsven/frivillig til måltidet i eget hjem Køre borgerne til maden i stedet for maden til borgerne -fx frivillige som chauffører Besøgsven kommer og spiser sammen med en borger. Hvis borger er visiteret til mad leveres samme mad til besøgsvennen. Borgere har mulighed for at opleve fællesskaber omkring måltiderne. De kan samtidig opretholde deres funktionsniveau omkring måltidsfremstillingen og evt. udveksle gamle opskrifter eller nye ideer. Borgere kan indgå i fællesskaber omkring måltidet. Måltidsfællesskaber øger ofte appetitten. Borgeren kan opnå et fællesskab omkring måltidet i vante rammer KONTAKTFORLØB LØBENDE KONTAKT 48) Nye medier Maden præsenteres i lokalradio/tv/cd-rom. Radioprogram ala café Hack med lyden af andre der spiser og forskellige indslag om mad og musik. 49) Systematisk screening af borgers ernæringstilstand Fastlagt arbejdsgang hvor ældre borgere får vurderet deres ernæringstilstand og eventuelle tiltag iværksættes. Borgere som ikke har stærkt skriftsprog kan følge med i måltidstilbudene. Borgere, som bor alene og som ofte er for svage til at opsøge fællesskab har mulighed for at opleve et fællesskab omkring måltidet Forekomsten af fejlernærede ældre synliggøres. Screening er første led for at sænke denne forekomst og følger heraf. 50) Kontinuitet i ernæringsplejen mellem sygehus og hjem Et formaliseret samarbejde udvikles mellem Århus sygehus og hjemmeplejen omkring ernæringsplejen i overgangen mellem sygehus og hjem. I dag er der så vidt vides ingen systematik i forhold til at videregive viden om borgerens ernæringsbehov og ønsker til måltiderne. Dette giver risiko for at værdifuld viden går tabt og borgernes forlænges.

22

23

24

25

26

Brugerdreven innovation Målrettet måltidsservice. Hvorfor er mange hjemmeboende ældre fejlernærede?

Brugerdreven innovation Målrettet måltidsservice. Hvorfor er mange hjemmeboende ældre fejlernærede? Målrettet måltidsservice Hvorfor er mange hjemmeboende ældre fejlernærede? 1 Visitatorer prøvesmager maden Ældre kan prøvesmage maden Åbent hus i køkkenerne Chaffør-service Hotline vedr. mad og ernæring

Læs mere

DeViKa. Velkommen til. Find ud af:

DeViKa. Velkommen til. Find ud af: Velkommen til DeViKa Find ud af: Hvem DeViKa er Hvilke tilbud DeViKa har til dig, også hvis du har særlige behov Hvordan du bestiller Hvornår og hvordan maden leveres Priser og betaling Kostråd Velkommen

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...6 Det rette tilbud til den

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 APPETIT PÅ LIVET Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal tilbyde velsmagende og nærende mad, og måltiderne skal være med til at skabe fællesskaber

Læs mere

Mad med mening mad og måltidspolitik for:

Mad med mening mad og måltidspolitik for: Mad med mening mad og måltidspolitik for: (borgere visiteret til madordninger i Hillerød kommune) Forord: Hillerød kommune ønsker med en mad- og måltidspolitik for de ældre at opsætte mål for kvaliteten

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST APRIL 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST APRIL 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST APRIL 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...7 Det rette tilbud til den

Læs mere

Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik

Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik Ældreservice Udvalgsformanden 3 Formål 4 Traditioner 4 Kvalitet 4 Fleksibilitet 5 Valgmuligheder 6 Ernæringsvejledning 7 Information 8 Udvalgsformanden

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 2 3 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Hva laver du, din åndsbolle?!

Hva laver du, din åndsbolle?! Hva laver du, din åndsbolle?! - Projekt om formidling af førstehjælp til børn gennem et digitalt multimedie RUC KOMMUNIKATION MODUL 1 2001/2002 Malene Andersen Christina Schnell Madsen Signe Thorup Mia

Læs mere

Mad der smager af meget mere

Mad der smager af meget mere Din lokale madleverandør Mad der smager af meget mere Se mere på www.fælleskøkkenet.dk Fælleskøkkenet er en aktiv medspiller i lokalsamfundet som en god arbejdsplads, og fordi vi støtter initiativer, der

Læs mere

Velkommen til Assens Kommunes. Madservice

Velkommen til Assens Kommunes. Madservice Velkommen til Assens Kommunes Madservice 1 Kære borger Velkommen til Assens Kommunes Madservice. Tak fordi du har valgt os som din madleverandør. Vi glæder os til et godt samarbejde. I denne folder kan

Læs mere

MADJYDEN Madjyden - Ikast-Brande Kommunes eget køkken

MADJYDEN Madjyden - Ikast-Brande Kommunes eget køkken MADJYDEN Madjyden - Ikast-Brande Kommunes eget køkken Vælg Madjyden og smag Madjydens lækre menuer. Oplev Madjydens chauffører, de er i særklasse de leverer med et smil, og er altid hjælp somme, når de

Læs mere

Det gode måltid. - en del af din hverdag. Hjemmelavet mad fra Madservice Aalborg er et godt valg.

Det gode måltid. - en del af din hverdag. Hjemmelavet mad fra Madservice Aalborg er et godt valg. Det gode måltid - en del af din hverdag Hjemmelavet mad fra Madservice Aalborg er et godt valg. Velkommen til Madservice Aalborg Velkommen til Madservice Aalborg. Vi glæder os til et godt samarbejde, og

Læs mere

Vordingborg Madservice

Vordingborg Madservice Vordingborg Madservice God og veltilberedt mad lige til døren September 2015 Vordingborg Madservice mad med høj kvalitet - og den gode smag Vi tilbereder velsmagende mad af friske råvarer, fra de bedste

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Spørgeskema: plejecenter

Spørgeskema: plejecenter Kulinarisk kvalitet Er det din vurdering, at maden generelt imødekommer de ældre borgeres ønsker? Nogle gange, sjældent Har de ældre borgere mulighed for at komme med ønsker til menuplanen? Overbringer

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI`

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` 1 INDHOLD Kære beboer 3 Fra jord til bord 4 Den rigtige kost til dig 4 Menuplaner 5 Din kostpakke 6 Tilpasset mad

Læs mere

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Susanne S. Clausen

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Susanne S. Clausen Sagsnr. 50.10-05-619 Vores ref. MLK/kfr Deres ref. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Susanne S. Clausen Den 4. november 2005.RPPHQWDUHU WLO IRUVODJ

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

Spørgeskema til ældre visiteret til madservice om madens kvalitet, måltidets rammer samt madrelateret livskvalitet og funktionsevne

Spørgeskema til ældre visiteret til madservice om madens kvalitet, måltidets rammer samt madrelateret livskvalitet og funktionsevne Spørgeskema til ældre visiteret til madservice om madens kvalitet, måltidets rammer samt madrelateret livskvalitet og funktionsevne Vær opmærksom på at der er spørgsmål på begge sider af papiret! 1) Hvor

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Madservice. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Madservice. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Madservice Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Madservice Om denne pjece Alle pensionister i Randers Kommune har

Læs mere

Køkkenområdet. Madservice

Køkkenområdet. Madservice Køkkenområdet Madservice Velkommen Når du vælger mad fra Køkkenområdet i Hjørring Kommune, får du en sund, varieret, hjemmelavet og velsmagende kost, som indeholder alle anbefalede næringsstoffer, vitaminer

Læs mere

Velkommen til Fælleskøkkenet

Velkommen til Fælleskøkkenet Velkomst Velkommen til Fælleskøkkenet Se mere på www.fælleskøkkenet.dk Indhold Velkommen 3 Sådan bestiller du 5 Levering 6 Opbevaring 7 Tips til dit måltid 9 Sådan varmes maden 10 Lidt ekstra at vælge

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

Velkommen. Det Danske. Hverdagsmad hjem til dig

Velkommen. Det Danske. Hverdagsmad hjem til dig Velkommen Det Danske Hverdagsmad hjem til dig Velkommen til Det Danske Madhus Velkommen som kunde hos Det Danske Madhus. Vi vil gøre vort bedste til, at du bliver tilfreds med vores samarbejde. I denne

Læs mere

Velkommen til Madservice

Velkommen til Madservice Velkommen til Madservice Velkommen til Madservice I denne pjece kan du finde praktiske oplysninger vedrørende: Kontaktinformationer Maden Bestilling Levering Tilberedning Afbestilling Betaling I Madservice

Læs mere

,1'+2/' 6LGH. )RUYDOWQLQJHQ RJ GH IDJOLJH NRQVXOHQWHUV UROOH 0nO PHG IRUDQVWDOWQLQJHUQH )UD HQ WLO IOHUH EHERHUH

,1'+2/' 6LGH. )RUYDOWQLQJHQ RJ GH IDJOLJH NRQVXOHQWHUV UROOH 0nO PHG IRUDQVWDOWQLQJHUQH )UD HQ WLO IOHUH EHERHUH ,1'+2/' 6LGH )RURUG.DSLWHO,QGOHGQLQJ %DJJUXQG IRU UDSSRUWHQ )RUPnO PHG 5DSSRUW RP HQNHOWPDQGVSURMHNWHU 'HILQLWLRQ DI HQNHOWPDQGVSURMHNWHU 8QGHUV JHOVHQV WLOUHWWHO JJHOVH RJ UDSSRUWHQV RSE\JQLQJ.DSLWHO

Læs mere

Mad til borgere i plejeboliger

Mad til borgere i plejeboliger Mad til borgere i plejeboliger 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1. personlig pleje 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. madservice Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives

Læs mere

- mad og måltider. Kvalitetsstandarder. madservice

- mad og måltider. Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice - mad og måltider x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for mad og måltider Hvem kan få bevilliget mad?... 4 Hvad er målet med madog måltider?... 4 Hvad kan du få hjælp til?...

Læs mere

Bilag 1: Randers Kommunes Kvalitetskrav

Bilag 1: Randers Kommunes Kvalitetskrav Hvad er ydelsens lovgrundlag Lov om social Service 83. Hvilke behov dækker ydelsen Madservice til borgere, der opfylder visitationskriterierne. Hvad er formålet med ydelsen At borgeren får et ernæringsrigtigt

Læs mere

Ernæringsvurdering. Dato: Navn: Højde: Fødselsdag: Bolig: Kontaktperson:

Ernæringsvurdering. Dato: Navn: Højde: Fødselsdag: Bolig: Kontaktperson: Ernæringsvurdering Navn: Højde: Fødselsdag: Bolig: Kontaktperson: Vigtigt at vide om ernæring Introduktion Mad er en kilde til liv og livskvalitet. Som ældre er det derfor meget vigtigt ikke at blive undervægtig.

Læs mere

Kostpolitik for ældre og handicappede i Greve Kommune Vedtaget af Socialudvalget den 22. maj 2003

Kostpolitik for ældre og handicappede i Greve Kommune Vedtaget af Socialudvalget den 22. maj 2003 Kostpolitik for ældre og handicappede i Greve Kommune Vedtaget af Socialudvalget den 22. maj 2003 Valgmuligheder Borgerne skal tilbydes så høj grad af valgmulighed som muligt. Formålet er, at den enkelte

Læs mere

Sagsnr. 32.20-02-1248 Ref. TAH/has Den 25. september 2003

Sagsnr. 32.20-02-1248 Ref. TAH/has Den 25. september 2003 Sagsnr. 32.20-02-1248 Ref. TAH/has Den 25. september 2003 7,//,'65(35 6(17$17352-(.7 ,1'+2/'6)257(*1(/6( Indledning...3 1. Arbejdstid...4 a) Frihed til tillidsrepræsentantsarbejde...4 b) Vikar/afløser...7

Læs mere

Kvalitetsstandard Madservice

Kvalitetsstandard Madservice Kvalitetsstandard Madservice Januar 2010 MADORDNING. LOV OM SOCIAL SERVICE 83 1 HVILKE BORGERE KAN MODTAGE MAD 1 YDELSEN 1 LEVERING 3 KVALITETSKRAV 3 KLAGEMULIGHED 4 Madordning. Lov om social service 83

Læs mere

2.1.5 Madservice (M-pakke)

2.1.5 Madservice (M-pakke) 2.1.5 (M-pakke) Værdiformulering At borgeren mødes med respekt og professionalisme At der ydes hjælp og service i dialog og samarbejde med borgeren At der ydes hjælp og service ud fra den enkelte borgers

Læs mere

Unges arbejdsmiljø og risiko for arbejdsulykker

Unges arbejdsmiljø og risiko for arbejdsulykker Unges arbejdsmiljø og risiko for arbejdsulykker Resultater fra to undersøgelser Claus D. Hansen, sociolog Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning Hvad ved vi om unges arbejdsulykker? *HQHUHOWIRUOLGWIRUGL

Læs mere

Ikast - Brande Kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte.

Ikast - Brande Kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Kvalitetsstandard for madservice december 2011 Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 83: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og støtte og 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK PÅ ÆLDREOMRÅDET

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK PÅ ÆLDREOMRÅDET MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK PÅ ÆLDREOMRÅDET Indledning Maden og måltidet har stor betydning for vores fysiske, psykiske og sociale sundhed. Måltidet er for mange et lyspunkt i hverdagen, også når man er ældre.

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Ydelsesbeskrivelse 2013 Hvilke behov dækker ydelsen? Behov for mad og drikke. Hvad er formålet med ydelsen? At sikre, at mulighed for indtagelse af mad og drikke er til stede.

Læs mere

Har du lyst til at prøvesmage vores mad - kan du som ny kunde få en GRATIS prøvepakke

Har du lyst til at prøvesmage vores mad - kan du som ny kunde få en GRATIS prøvepakke Har du lyst til at prøvesmage vores mad - kan du som ny kunde få en GRATIS prøvepakke Velkommen Din Private Kok glæder sig til at give dig nogle dejlige og varierede madoplevelser hver dag. Vi har mange

Læs mere

Madservice. Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig

Madservice. Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig Madservice Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig Indholdsfortegnelse Hvem kan få hjælp til madservice? 3 Hvad er målet med madservice? 4 Hvad kan du få hjælp til? 4 Hvad kan du ikke

Læs mere

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt Kulinarisk kvalitet Hvor mange køkkenmedarbejdere tilsmager maden i forbindelse med tilberedning af hvert måltid? En To Flere end to Ingen Foretager køkkenet systematisk opfølgning og evaluering af dagens

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Dato 21-05-2014 Dok.nr. 68991/14 Sagsnr. 14/3664 Ref. Stephanie Hansen Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Juni 2014 1/7 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

Hvad er formålet med ydelsen: Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen

Hvad er formålet med ydelsen: Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen Hvilke behov skal Et tilbud om døgnforplejning for beboere på plejecentre. ydelsen dække: Hvad er formålet med ydelsen: Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen At tilbyde, producere og levere en ernæringsrigtig

Læs mere

VORDINGBORG MADSERVICE. AFDELING FOR PLEJE OG OMSORG madservice.vordingborg.dk

VORDINGBORG MADSERVICE. AFDELING FOR PLEJE OG OMSORG madservice.vordingborg.dk VORDINGBORG MADSERVICE AFDELING FOR PLEJE OG OMSORG madservice.vordingborg.dk VORDINGBORG MADSERVICE MAD MED HØJ KVALITET - og den gode smag Vi tilbereder velsmagende mad af gode råvarer, fra de bedste

Læs mere

INDHOLD. Velkommen til Det Gode Køkken Hjemmelavet mad efter stolte traditioner. Lidt udover det sædvanlige Du tilføjer selv det sidste krydderi

INDHOLD. Velkommen til Det Gode Køkken Hjemmelavet mad efter stolte traditioner. Lidt udover det sædvanlige Du tilføjer selv det sidste krydderi INDHOLD S 0 2 S 0 4 S 0 6 S 1 0 S 1 2 S 1 6 S 1 8 S 2 2 S 2 4 Velkommen til Det Gode Køkken Hjemmelavet mad efter stolte traditioner Lidt udover det sædvanlige Du tilføjer selv det sidste krydderi Husk

Læs mere

Mad hjem til digmadservice Viborg

Mad hjem til digmadservice Viborg Mad hjem til digmadservice Viborg i eget hjem Madservice Viborg kan tilbyde dig god og sund mad hver dag. Vi anvender de bedste råvarer for at sikre en høj kvalitet af maden. Vi kan tilbyde både kolde

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2013 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

Maden skal være sund og af høj kvalitet, så borgerne oplever at få måltider af både kulinarisk og ernæringsmæssig god kvalitet.

Maden skal være sund og af høj kvalitet, så borgerne oplever at få måltider af både kulinarisk og ernæringsmæssig god kvalitet. Notat Bilag 2 Den 5. oktober 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed og Omsorg Sekretariatet Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj Madens kvalitet Maden skal være sund og af høj kvalitet, så borgerne

Læs mere

2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93,

2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93, Kvalitetsstandard 2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93, Visitation Borgere i egen bolig: Kan henvende sig direkte til Social og Handicap, Team

Læs mere

Kostpolitik Liselund Friplejeboliger 2015

Kostpolitik Liselund Friplejeboliger 2015 Kostpolitik Liselund Friplejeboliger 2015 Indholdsfortegnelse Formål med kostpolitik Værdier og visioner Baggrund og status Fokusområde 1: den rette ernæring Fokusområde 2: gode råvarer, produktion og

Læs mere

Indstilling. Styrkelse af kost- og ernæringsområdet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17.

Indstilling. Styrkelse af kost- og ernæringsområdet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. juni 2009 Styrkelse af kost- og ernæringsområdet 1. Resume Kost- og ernæring er en væsentlig del af borgernes liv og hverdag. For mange borgere er måltiderne

Læs mere

Du har mulighed for at vælge mellem flere retter og der må gerne bestilles flere af samme slags. Vær opmærksom på påstemplet "holdbarhedsdato".

Du har mulighed for at vælge mellem flere retter og der må gerne bestilles flere af samme slags. Vær opmærksom på påstemplet holdbarhedsdato. Produkter Kølevakummad Levering af mad til Voksenspecialområdet kan ske på 2 måder, enten ved bulkpakninger eller som enkeltportioner. Produktionsformen er identisk og det er alene leveringensformen der

Læs mere

Meget mere end mad. Mad- og måltidspolitik for ældre i Aalborg Kommune 2015-2020

Meget mere end mad. Mad- og måltidspolitik for ældre i Aalborg Kommune 2015-2020 Meget mere end mad Mad- og måltidspolitik for ældre i Aalborg Kommune 2015-2020 Forord I Ældre- og Handicapforvaltningen vil vi fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse - sammen

Læs mere

ERNÆ- RINGS- VURDE- RING

ERNÆ- RINGS- VURDE- RING INFO Navn Bolig Kontaktperson Skemanummer ERNÆ- RINGS- VURDE- RING VIGTIGT AT VIDE OM ERNÆRING INTRODUKTION Mad er en kilde til liv og livskvalitet. Som ældre er det derfor meget vigtigt ikke at blive

Læs mere

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE 2014 MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Kvalitetsstandard for madservice på kommunens plejecentre Lovgrundlag Hvilke behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til ydelsen Hvilke

Læs mere

,QGI UHOVHQDIHXURHQ.RPPLVVLRQHQJ UGHWDOMHUHW VWDWXV RYHU KYRU ODQJW PDQ HU QnHW PHG IRUEHUHGHOVHUQHRJLQGNUHGVHUHNVHPSOHUSnJRG SUDNVLV

,QGI UHOVHQDIHXURHQ.RPPLVVLRQHQJ UGHWDOMHUHW VWDWXV RYHU KYRU ODQJW PDQ HU QnHW PHG IRUEHUHGHOVHUQHRJLQGNUHGVHUHNVHPSOHUSnJRG SUDNVLV ,3 Bruxelles, den 3. april 2001,QGI UHOVHQDIHXURHQ.RPPLVVLRQHQJ UGHWDOMHUHW VWDWXV RYHU KYRU ODQJW PDQ HU QnHW PHG IRUEHUHGHOVHUQHRJLQGNUHGVHUHNVHPSOHUSnJRG SUDNVLV GDJH I U LQGI UHOVHQ DI HXURVHGOHU RJ

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for madservice med levering

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for madservice med levering Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for madservice med levering 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der madservice med levering. Kvalitetsstandarderne skal sikre, at der er sammenhæng

Læs mere

Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem

Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem Dejlig mad og gode måltider giver os livskvalitet, bidrager til at vi holder os raske og bevarer vores

Læs mere

Mere end Mad. Vi skræddersyr et madkoncept efter jeres ønsker. Det Danske

Mere end Mad. Vi skræddersyr et madkoncept efter jeres ønsker. Det Danske Mere end Mad Vi skræddersyr et madkoncept efter jeres ønsker Det Danske Gør hverdagen lettere Med Det Danske Madhus som jeres madleverandør får I: Altid velsmagende, frisk og hjemmelavet mad. Mad som er

Læs mere

Et godt tilbud fra Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner. Madservice Den gode mad til hver dag...

Et godt tilbud fra Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner. Madservice Den gode mad til hver dag... Et godt tilbud fra Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner Madservice Den gode mad til hver dag... Madservice... den gode mad til hver dag... Færdige retter til din daglige brug Vores færdigretter kalder

Læs mere

Kvalitetsstandard for Ernæring Madservice med udbringning

Kvalitetsstandard for Ernæring Madservice med udbringning Kvalitetsstandard for Ernæring Madservice med udbringning Kvalitetsstandard for ernæring Hvad er ydelsens lovgrundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen indgår i ydelsen Servicelovens

Læs mere

Mad hjem til digmadservice Viborg

Mad hjem til digmadservice Viborg Mad hjem til digmadservice Viborg i eget hjem Madservice Viborg kan tilbyde dig god og sund mad hver dag. Vi anvender de bedste råvarer for at sikre en høj kvalitet af maden. Vi kan tilbyde både kolde

Læs mere

Egedal Kommune. Kvalitetsstandard for Madservice

Egedal Kommune. Kvalitetsstandard for Madservice Kvalitetsstandard for Madservice Januar 2010 Madservice med udbringning Bekendtgørelse nr.979 a 01.10.2008 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp på ældreområdet

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere

Vælg trygt din mad fra Favrskov Mad

Vælg trygt din mad fra Favrskov Mad Favrskov Mad Vælg trygt din mad fra Favrskov Mad Hvem er vi Favrskov Mad har et moderne køkken, der har mange års erfaringer med at lave mad til pensionister, efterlønsmodtagere og andre visiterede borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard Madservice Borgere i eget hjem

Kvalitetsstandard Madservice Borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Madservice Borgere i eget hjem 1. Overordnede rammer Madservice Borgere i eget hjem 1.1 Formål med Sikre din mulighed for dagligt at få et ernæringsrigtigt tilbud. lovgivningen 1.2 Hvem

Læs mere

Bilag 2: KVALITETSKRAV FOR MADSERVICE

Bilag 2: KVALITETSKRAV FOR MADSERVICE Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Bilag 2: KVALITETSKRAV FOR MADSERVICE Til kommunale og private leverandører af Madservice med udbringning og Spisetilbud Københavns Kommune Sundheds-

Læs mere

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign.

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign. Kostpolitik 2017 Indhold Måltiderne... 3 Spis mindre sukker... 3 Medbestemmelse... 4 Egne lejligheder... 4 Fokus på den enkelte... 5 Ikke alle dage er ens... 5 Sociale aktiviteter... 5 Fokus på madspil...

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Ud S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard for madservice i Morsø Kommune Maj 2011 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83. Hvad er formålet med ydelsen? At visiterede hjemmeboende

Læs mere

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3 Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr.

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.6 MADSERVICE, M-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere, som enten på grund af nedsat fysik, psykisk og/eller

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål.

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål. Kvalitetsstandard Madservice - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1)

Læs mere

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Det Nordiske Køkken Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Kære patient Nordisk menu I Det Nordiske Køkken på Herlev Hospital ønsker vi at servere velsmagende mad for vores gæster,

Læs mere

Kostpolitik. Revideret kostpolitik, godkendt i byrådet d. 28. maj 2009. Ældreområdet Kostpolitik. Side 1. 14. februar 2008.

Kostpolitik. Revideret kostpolitik, godkendt i byrådet d. 28. maj 2009. Ældreområdet Kostpolitik. Side 1. 14. februar 2008. 14. februar 2008 Kontaktperson Leder af køkken og Madservice Revideret kostpolitik, godkendt i byrådet d. 28. maj 2009 Mona Carøe www.syddjurs.dk Side 1 Indledning Med etableringen af Syddjurs Kommune

Læs mere

LIVRET 2.0 ELBO, SUBSTANS & GOODMORNING TECHNOLOGY RESEARCH, WORKSHOP & TEST

LIVRET 2.0 ELBO, SUBSTANS & GOODMORNING TECHNOLOGY RESEARCH, WORKSHOP & TEST LIVRET 2.0 ELBO, SUBSTANS & GOODMORNING TECHNOLOGY RESEARCH, WORKSHOP & TEST Vores Problemstilling Med udgangspunkt i Fælleskøkkenet ELBO I/S målsætning om at sætte brugeren i centrum; Hvordan kan vi kan

Læs mere

3XQNWDIJLIWHU.RPPLVVLRQHQIRUHVOnUKDUPRQLVHULQJ DIEHVNDWQLQJHQDIGLHVHOROLHWLOHUKYHUYVIRUPnO

3XQNWDIJLIWHU.RPPLVVLRQHQIRUHVOnUKDUPRQLVHULQJ DIEHVNDWQLQJHQDIGLHVHOROLHWLOHUKYHUYVIRUPnO ,3 Bruxelles, den 24. juli 2002 3XQNWDIJLIWHU.RPPLVVLRQHQIRUHVOnUKDUPRQLVHULQJ DIEHVNDWQLQJHQDIGLHVHOROLHWLOHUKYHUYVIRUPnO 0HG KHQEOLN Sn DW VW\UNH PLOM EHVN\WWHOVHQ RJ IMHUQH GH EHW\GHOLJH NRQNXUUHQFHIRUYULGQLQJVSUREOHPHU

Læs mere

Når viden skaber resultater--- Furesø Kommune. Analyse af køkkenområdet. - Temaer til debat om den gode madservice

Når viden skaber resultater--- Furesø Kommune. Analyse af køkkenområdet. - Temaer til debat om den gode madservice Når viden skaber resultater--- Furesø Kommune Analyse af køkkenområdet - Temaer til debat om den gode madservice November 2007 Furesø Kommune Analyse af køkkenområdet - Temaer til god madservice November

Læs mere

Hver tredje kommune leverer kold mad én gang om ugen

Hver tredje kommune leverer kold mad én gang om ugen Hver tredje kommune leverer kold mad én gang om ugen ANALYSE AF KOMMUNERNES KVALITETSSTANDARDER FOR MADSERVICE TIL HJEMMEBOENDE ÆLDRE VISER, AT DER ER STORE REGIONALE FORSKELLE. I 37 af landets kommuner

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

.RPPLVVLRQHQVVWUDWHJL

.RPPLVVLRQHQVVWUDWHJL ,3 Bruxelles, den 2. juli 2002 9LUNVRPKHGHUQHV VRFLDOH DQVYDU 1\ VWUDWHJL IUD.RPPLVVLRQHQ PHG GHW IRUPnO DW IUHPPH YLUNVRPKHGHUQHVELGUDJWLOE UHG\JWLJXGYLNOLQJ (XURSD.RPPLVVLRQHQ KDU L GDJ YHGWDJHW HQ Q\

Læs mere

KALUNDBORG MADSERVICE, TLF. 59 53 41 01. Madservice leverer god smag på bestilling

KALUNDBORG MADSERVICE, TLF. 59 53 41 01. Madservice leverer god smag på bestilling Madservice leverer god smag på bestilling MADSERVICE Hvem er Madservice egentlig - og hvad kan vi? Madservice, det kommunale produktionskøkken. Vi sætter altid borgeren i centrum, og er lydhøre for nye

Læs mere

Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder

Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag indeholder de 2 kvalitetsstandarder, som vil være gældende fra rammeaftalens start 1. december 2015. Myntevej 3, 8920 Randers

Læs mere

MENINGER OM MAD OG MÅLTIDER

MENINGER OM MAD OG MÅLTIDER MENINGER OM MAD OG MÅLTIDER -EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE AF ÆLDRES MÅLTIDER, SOCIALE RAMMER, FUNKTIONSEVNE OG LIVSKVALITET DEBATTEN ER HED! Mad til ældre behøver ikke smage godt. Uartigt. Uanstændigt.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. madordning i Odense Kommune

Kvalitetsstandard. for. madordning i Odense Kommune Kvalitetsstandard for madordning i Odense Kommune Den 9/1 2014 Lovgrundlag Lov om social service 83. Her står at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje 2) hjælp eller støtte til

Læs mere

1. Overordnede rammer Levering af mad til borgere i eget hjem (madservice) 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk. 1 nr. 3.

1. Overordnede rammer Levering af mad til borgere i eget hjem (madservice) 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk. 1 nr. 3. 1. Overordnede rammer Levering af mad til borgere i eget hjem () 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk. 1 nr. 3. 1.2 Politiske målsætninger Madservice udgør dagens hovedmåltid og består af en hovedret

Læs mere

Ringsted Kommune. Kostkoncept for forplejning på plejecenter

Ringsted Kommune. Kostkoncept for forplejning på plejecenter Ringsted Kommune Kostkoncept for forplejning på plejecenter 1 Indledning Kostkonceptet beskriver rammerne for forplejningen på plejecentrerne i Ringsted Kommune. Kostkonceptet er et internt arbejdsredskab

Læs mere

Spisevenner og madborgerskab

Spisevenner og madborgerskab Spisevenner og madborgerskab - Fællesskaber gennem måltider Inspirationskatalog Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 2015 Indhold Forord ved Anne Hjernøe tv-vært, madskribent og styregruppemedlem 3 Hvad er

Læs mere

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE August 2009 Den overordnede mad- og måltidspolitik er udarbejdet på baggrund af Gentofte Kommunes Sundhedspolitik, og skal danne grundlag for udarbejdelse

Læs mere

Kommissorium for ernæringsteam

Kommissorium for ernæringsteam 1. Baggrund for ernæringsteamet Ernæringsteamet tager afsæt i ernæringsprojektet, der politisk blev vedtaget i 2010 i Skanderborg Kommune. I forbindelse med projektet er der udarbejdet en kosthåndbog,

Læs mere

fra os til dig fra os til dig og maden er pakket, så den også vigtigt for os i Køkkenet, være behjælpelig. velduftende og velsmagende.

fra os til dig fra os til dig og maden er pakket, så den også vigtigt for os i Køkkenet, være behjælpelig. velduftende og velsmagende. mad til hver dag fra os til dig fra os til dig den mad, vi spiser, er vigtig for vitaminerne og udseendet Go MAD til hver DAG indhold vores livskvalitet. du har måske bedst muligt. vakuumering De daglige

Læs mere