1 Ernæring og aldring, Ugeskrift for Læger 2002; 164(49): : Ernæring og diætetik, DSR 3 Emner markeret med fede tekst findes beskrevet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Ernæring og aldring, Ugeskrift for Læger 2002; 164(49):5757. 2 : Ernæring og diætetik, DSR 3 Emner markeret med fede tekst findes beskrevet"

Transkript

1

2

3

4 1 Ernæring og aldring, Ugeskrift for Læger 2002; 164(49): : Ernæring og diætetik, DSR 3 Emner markeret med fede tekst findes beskrevet fortløbende i denne mappe.

5 6DPWLGLJW PHG DW YL KDU KHQWHW YLGHQ IUD EUXJHUQH KDU YL VRP QRJHW Q\W SU YHW DW W\GHOLJJ UH DOOH GH DNW UHU GHU LQGJnU VRP OHG L GHQ N GH DI KDQGOLQJHU RJ RSJDYHU GHU I UHU IUHP WLO DW ERUJHUHQ PRGWDJHU HW PnOWLG PDG 'HW KDU YL JMRUW YHG DW VS UJH GH IRUVNHOOLJH DNW UHU GYV OHYHUDQG UHUQH YLVLWDWLRQHQ VHOYH RUJDQLVDWLRQHQ GHU XGI UHU RSJDYHQ RJ EUXJHUQH RP KYDG GHU VNHU IUD GHQ I UVWH NRQWDNW PHG EUXJHUHQ WLO KDQ KXQ InU OHYHUHW PLGGDJVPDGHQ 'HQQH YLGHQ VDPPHQKROGHU YL L GHW YL NDOGHU HW VHUYLFHEOXHSULQW 3n GHQQH PnGH RSQnV HW VDPOHW RYHUEOLN RYHU DNW UHUQHV UROOHU RJ LQGEOLN L KYRU L IRUO EHW GH IRUVNHOOLJH DNW UHU RSOHYHU KXOOHU PHOOHP GHQ IRUYHQWHGH RJ RSOH YHGH VHUYLFH 'HQQH LQGVLJW NDQ EUXJHV WLO DW YXUGHUH KYRU L IRU O EHW IRUEHGULQJHU YLO VNDEH Y UGL IRU IOHVW PXOLJH Vn HNVHPSHOYLV XKHQVLJWVP VVLJH RYHUJDQJH XQGJnV )RU DW XGYLNOH LGHHU WLO KYRUGDQ YL EHGUH NDQ LP GHNRPPH ERUJHU QHV QVNHU RJ EHKRY WLO PDG VHUYLFH KDU YL Sn HQ LGHFDPS VDPOHW LQQRYDWLYH LOGVM OH IDJIRON OHYHUDQG UHU EUXJHUH SnU UHQGH SURGXFHQWHU P IO IRU VDPPHQ DW JHQHUHUH LGHHU (IWHU GHQQH LGHFDPS VDPPHQVDWWH YL XG IUD GHOWDJHUNUHGVHQ Sn LGHFDPSHQ HQ RSI OJQLQJVJUXS SH VRP HQJDJHUHW KDU GHOWDJHW L GHW YLGHUH DUEHMGH 2SI OJQLQJVJUXSSHQ KDU SULRULWHUHW VXSSOHUHW PHG Q\H LGHHU GU IWHW UHOHYDQV DI LGHHU RVY (NVHPSHOYLV KDU YL InHW IOHUH LGHHU YHG DW EHV JH HW NRPPXQDOW N NNHQ GHU L IOHUH nu KDU DUEHMGHW LQQRYDWLYW PHG GHUHV NXQGHVHUYLFH 0HQ HW HU LGHHU QRJHW DQGHW HU KYDG ERUJHUQH V\QHV RP LGHHUQH 9L KDU L GHWWH SURMHNW WHVWHW WR NRQNUHWH LGHHU KRV ERUJHUQH 'HQ HQH WHVWHGH LGH HU DW ERUJHUH GHU HU XQGHUY JWLJH JHQQHP HW YHMOHGQLQJVEHV J DI HQ NOLQLVN GL WLVW InU UnG RJ YHMOHGQLQJ RP KYRUGDQ ERUJHUHQ VHOY NDQ V UJH IRU DW G NNH VLQH EHKRY IRU PDG RJ GULNNH 'HQ DQGHQ WHVWHGH LGH HU DW ERUJHUH GHU HU YLVLWHUHW WLO PDGVHUYLFH InU PXOLJKHG IRU JHQQHP HQ WHVWSHULRGH DW SU YHVPDJH PDGHQ IUD GH YULJH OH YHUDQG UHU +HUPHG InU ERUJHUHQ NHQGVNDE WLO WLOEXGGHQH IUD DOOH WUH OHYHUDQG UHU LQGHQ GH WU IIHU GHUHV YDOJ DI OHYHUDQG U +YRUGDQ DUEHMGHV YLGHUH PHG RP HQ LGH KDU Y UGL" +HU L PDSSHQ ILQGHV HW UHGVNDE WLO DW YXU GHUH KYLONHQ Y UGL LGHHQ KDU IRU ERUJHUHQ PHGDUEHMGHUHQ OHGHUH SROLWLNHUH VDPW KYLONH EDU ULHUHU RJ LQYHVWHULQJHU LGHHQ YLO NU YH 9 UGLHQ DI LGHHQ YXUGHUHV VnOHGHV L HQ KHOKHG 'HW HU SURMHNW RJ RSI OJQLQJVJUXSSHQV DQEHIDOLQJ DW GHWWH UHGVNDE EUXJHV RJ DW LGHHUQH GHU LJHQ QHP JLYHU LQVSLUDWLRQ WLO EHVOXWQLQJVWDJHUH )UHPDGUHWWHW NDQ GHWWH DUEHMGH IRUKnEHQWOLJW LQGJn L HQ JHQHUHO SULRULWHULQJ DI DW PDG HU PHGLFLQ IRU ERUJHUQH

6 o o o o o o o o o o o o

7

8

9

10

11 VISITATOR IDEEN FORKLARING FORDI KONTAKT 1) Oprettelse af hotline vedr. mad og ernæring BEHOVSAFKLARING 2) Informationsfolder Borgerne har ET telefonnummer de kan ringe til vedr. alle spørgsmål om tilbuddene fra leverandørerne, frivillige ordninger, ernæring osv. fx: Hvordan skifter jeg leverandør? Kan jeg få menuer jeg kan tygge? Hvordan får jeg hjælp til morgenmåltidet? Hvad skal jeg spise for at tage på i vægt? Visitator og udførerdelen i samarbejde udformer en simpel oversigt over godkendte leverandører med relevant information til borgerne. Informationsfolderen afstemmes med leverandørerne, og anvendes ved besøg hos borgere, der visiteres til madservice. 3) Diætistbesøg * Borger har mulighed for at blive visiteret til individuel kostvejledning. Vejledningen kan også omfatte plejepersonalet omkring borgeren. 4) Udbringning af et bredt sortiment af købmandsvarer fra alle godkendte leverandører Borgere, der ikke selv har mulighed for at købe ind, kan blive visiteret til at få bragt købmandsvarer fra leverandøren sammen med den udbragte middagsmad. Bestillingen foregår vha. et billedkatalog over alle varerne. Ældre borgere kan have vanskeligt ved at finde rundt i hvem de skal ringe til med spørgsmål, der ikke lige vedrører leverancen fra deres leverandør. De tre godkendte leverandører har i dag på hver deres vis udarbejdet informationsmateriale til borgeren. Det kan dog være vanskeligt for borgere og visitatorer at finde ud at forskelle og ligheder hos de tre leverandører. Denne informationsfolder vil råde bod herpå. Den enkelte leverandør kan forsat have særskilt materiale til uddeling. Borger bliver bedre i stand til at tage vare på egen sundhed og hjælpepersonalet bliver bedre rustet til at kunne varetage opgaverne omkring maden. Mange skrøbelige og ældre borgere kan ikke selv varetage indkøb af dagligdagsvarer. Da leverandørerne kommer forbi alligevel med middagsmaden kan denne transport måske også medbringe købmandsvarer. *

12 VISITATOR - fortsat IDEEN FORKLARING FORDI 5) Støtte til madlavning Svage og undervægtige ældre kan visiteres til at få støtte til madlavning og anretning. Fx laver hjælper og borger middagsmaden i fællesskab Borgere, der er undervægtige med nedsat appetit, kan have svært ved at overskue at få tilstrækkeligt at spise til alle måltider. Hvis borgeren for en periode bliver visiteret til at få støtte til disse måltider kan borgeren (hurtigere)komme til kræfter igen. Hjælp til madlavningen øger også borgers mulighed for at bevare funktionsniveau og selvstændighed ift. daglige gøremål. 6) Forskellige portionsstørrelser 7) Madbilletter til udsatte borgere som kan indløses af de godkendte leverandører af middagsmad Borgere har mulighed for at vælge mellem minimum to forskellige portionsstørrelser til middagsmaden. I den senere foreslåede cafe (se 17) i Aarhus midtby kunne udsatte borgere hente deres middagsmad, ved at de har fået udleveret kommunale madbilletter. KONTAKTFORLØB 8) Testpakker * Borger har mulighed for at smage maden fra hver leverandør i 3 dage, inden borger bestemmer sig for hvilken af de 3 godkendte leverandører hun/han ønsker at få mad fra. I dag har borgerne kun mulighed for at bestille og betale for en bestemt portionsstørrelse. Denne portionsstørrelse er bestemt af Aarhus Byråd. Hvis borgeren ønsker en mindre portion, kan denne leveres men til samme pris som den store portion. Mange borgere løser dette ved at dele portioner over to dage. For at borgere får mere variation i middagsmåltidet og ikke skal spise "rester" hver anden dag, vil det være hensigtsmæssigt at kunden gives mulighed for at vælge mellem forskellige portionsstørrelser. Leverandørerne laver jo mad til mange samtidigt med at mange udsatte borgere sandsynligvis ikke får et ordentligt måltid mad i løbet af dagen. Borger får et bedre grundlag at vælge leverandør ud fra gennem oplevelsen af maden frem for at læse om maden. *

13 VISITATOR - fortsat LØBENDE KONTAKT 9) Opfølgende besøg hos borgeren IDEEN FORKLARING FORDI 10) Opfølgning på afmeldelse Et opfølgende besøg, hvor der bliver talt om hvordan ydelsen dækker borgerens behov for madservice, vil være udgangspunktet for at justere ydelsen. Når borgeren starter op med at få leveret mad, kan borgeren have særlige behov pga. sygdom, undervægt o.l. som kan ændre sig over tid. Når en borger melder fra (uden at der er tale om indlæggelse, dødsfald o.l.) er der en alarmklokke der ringer hos dem, der har visiteret borgeren til madservice. Det udløser en opfølgning på om borgeren på anden vis får dækket sine behov for mad og drikke eller om der er behov for andre tiltag fra visitationens side. 11) Borgerpanel Med kommunen som tovholder oprettes et borgerpanel, der har fokus på drift, tilbud, kvalitet og udvikling har de godkendte leverandører. Sammensætning af et sådant panel kan eksempelvis være: 1 repr. fra Ældrerådet 1 repr. fra Handicaprådet 2 kommende kunder 4-6 nuværende kunder Ældres ernæringsstatus kan på kort tid ændre sig pga. f.eks. ensomhed, sygdom og depression. For skrøbelige ældre betyder et vægttab på blot 1 kg en svækkelse af deres muligheder for selv at klare dagligdagens gøremål. Derfor giver det både for borgeren og tildelingen af ydelsen god mening at følge dette område nøje. Ældre borgere ønsker oftest ikke at være til besvær. Derfor kan det ikke forventes at eksempelvis en svækket undervægtig borger selv henvender sig med sit problem. Derfor bør der være et system i visitationen/organisationen, der sikre at der tages hånd om denne type borgere. Som organiseringen er i dag har leverandørerne kontakt til bestillerkontoret men ikke i en formaliseret form til kunder/borgerne. For at sikre at drift og udvikling opfylder kundernes behov giver det god mening at oprette et sådant panel, hvor bestillerkontor og udførerdelen indgår i et samarbejde som tovholdere.

14 LEVERANDØR IDEEN FORKLARING FORDI KONTAKT 12) Sammenhængende formidlingsstrategi målrettet kunden 13) Billeder af personager i produktionen Et logo der går igen i alt formidlingsmateriale (postkort, kuglepenne, køleskabsmagneter, på bilerne, på informationsmateriale osv.). Serviceminded tekst til kunden, der giver kunden det indtryk at han/hun er i centrum, har valgmuligheder og bliver hørt. Billeder der illustrerer kunderne og som underbygges af citater fra kunderne hænges op i produktionen. Leverandørens produktion skal være målrettet borgerens behov. Borgeren er kunden, som skal serviceres og som betaler for ydelsen. Til sammenligning i private virksomheder har kunden altid ret!. For at bevare kundens tilknytning er det som for alle virksomheder nødvendigt at formidle på en forståelig og enkel måde. Formidling via hjemmesider overvejes nøje med fokus på nem adgang, dvs. 1-2 klik og man er fremme ved valgmenuer og ikke 7-8 klik for at nå frem. Nogle køkkenledere giver udtryk for at tænkningen i produktionskøkkenet ofte er, at kunden/ borgeren kan tage mod tilbudet eller lade være. For at fastholde borgerne som kunde er det vigtigt at være serviceminded og tænke hvad har kunden brug for, og hvordan kan jeg hjælpe med hertil?. Personager skaber mere fokus på kunderne og inspiration og motivation til køkkenpersonalet. 14) Prøvesmagning for visitatorer m.m. 15) Åbent hus i køkkenet Alle godkendte leverandører inviterer samlet alle visitationsenheder dvs. medarbejdere og ledere til en prøvesmagning i lighed med den som Aarhus Byråd var inviteret til. Sådanne arrangementer kunne også indeholde oplæg om ernæring. Andre interessenter, som kunne indgå i lignende arrangementer er ældrerådet, it-afdelingen, hjemmeplejen, sygeplejersker. De hjemmeboende kommer forbi og ser, hvordan og af hvem deres mad bliver tilberedt. Leverandørerne har i dag sparsom kontakt med visitatorerne, og visitatorerne har sandsynligvis sparsom viden om den ydelse som de tre godkendte leverandører leverer til borgerne. En sammenkomst i uformelle rammer kunne være startskuddet til at styrke samarbejdet og viden om hinandens jobfunktioner. Det er med til at give borgerne en oplevelse af at de kender køkkenet.

15 LEVERANDØR - fortsat BEHOVSAFKLARING IDEEN FORKLARING FORDI 16) Leverandørstand Leverandører deltager med smagsprøver/bespisning ved by arrangementer, til møder med deltagelse af ældre fx møde for nye pensionister o.l. Alle leverandørerne kan også præsenteres ved buffetarrangement på lokalcentret. Ligeledes kan leverandørerne bespise diverse udvalg, råd o.l. i MSO. 17) Leverandør-cafe Leverandørerne kan sammen (eller på skift) drive en cafe i Midtbyen (pt. nævnes ledig butik i Frederiksgade ved Rema 1000, som kan lejes/lånes). Evt. mulighed for at indløse madbilletter udstedt af kommunen 18) Energi- og proteintætte måltider fremstilles som udgangspunkt 19) Levering af separat energi og proteinpulver Udgangspunktet i produktionen er at fremstille energi- og proteinrige retter, da hovedparten af kunderne/borgerne har behov herfor. Med andre ord lad normalen for de ældre borgere være disse retter. Sammen med maden leveres proteinpulver doseret til den enkelte dag, så den undervægtige kunde efter vejledning selv beriger sine måltider For at skabe øget PR og viden om leverandørernes arbejde og tilbud. Mange borgere og pårørende kender ikke til leverandørerne før den dag, hvor de selv bliver visiteret til en leverandør. For at udbrede kendskabet og skabe PR kunne en cafe være det udstillingsvindue, som leverandører har udad til i Aarhus. Ved at besøge en sådan cafe kan pårørende o.a. på en uforpligtigende måde få kendskab til leverandørerne. Evt. kunne frivillige kobles til betjeningen af en sådan cafe. En sådan cafe tjener også et socialt formål. Hovedparten af de ældre kunder spiser sparsom, og derfor har de behov for små energi- og proteinrige måltider. Lad dette være udgangspunktet for produktionen og producer i mindre grad magre og hjertevenlige menuer. Det mindretal af borgere der har brug for magre retter kan vejledes hertil og ud fra menuer kan disse være mærket med et hjerte eksempelvis Borger får medansvar for egen ernæring på baggrund af god ernæringsvejledning

16 LEVERANDØR - fortsat IDEEN FORKLARING FORDI 20) Tydelig angivelse af energitætte og energifattige menuer 21) "Sushi/tapas/konfektkoncept" I menuplanen angives med enkle symboler eller farver hvilken kategori menuen tilhører. F.eks. markerer et hjerte en hjertevenlig/fedtfattig menu, en sol markerer energitætte menuer osv. Mini-retter med fokus på æstetik, velsmag og næringstæthed. Samtidig produktion af desserter, supper, is o.l. i små bægre, som kunden kan købe som tilvalg. Kunden kan i dag have vanskelig ved at gennemskue hvilke menuer, der er til gavn for vedkommende. En simpel mærkning kan guide kunden. Den småtspisende får mere appetit og bliver ikke overvældet af store portioner. Mange små energi- og proteinrige mellemmåltider vil hjælpe den ældre med at få dækket næringsbehovet på en mere varieret måde. KONTAKTFORLØB 22) Understøtte borgers øvrige måltider Forstærke muligheden for køb af kolonialvarer /udportioneret morgen /middag/mellemretter fx via pda eller rullende supermarked ala Hjem-is-bil 23) Halvfabrikata Mulighed for bestilling af halvfabrikata. Fx kartofler som skal koges, krydderiblandinger, formet rå bøf 24) Magnet/kuglepen Leveres af madleverandør til at udfylde bestillingssedlen med og til at hænge bestillingssedlen op på køleskabet med 25) Kundebesøg Når kunden starter op med at få leveret mad fra leverandøren besøges kunden for at: - få nærmere kendskab til kundens behov - præsentation af leverandøren - information om leverandørens tilbud og hvordan disse bestilles - instruktion i at udfylde bestillingsseddel korrekt - instruktion i korrekt opbevaring og tilberedning - evt. afleverer mikrobølgeovn Borgers ernæringsmæssige behov kan i højere grad blive understøttet. Fordel ved rullende supermarked: borgeren kan bruge sine sanser evt. også mulighed for smagsprøver Små arbejdsopgaver i køkkenet er funktionsbevarende for de ældre Er en del af velkomsten til nye kunder og bestillingssedlen er lettere at finde for chaufføren Kundens/borgerens viden om leverandørens tilbud er afgørende for at borgeren udnytter tilbuddet optimalt og er tryg herved. Ved et besøg fra leverandøren etableres en personlig kontakt til og det giver borgeren et bedre tilhørsforhold til leverandøren. Opgaven bør varetages af bestemte medarbejdere, der er gode til at snakke med ældre.

17 LEVERANDØR - fortsat IDEEN FORKLARING FORDI 26) Opfølgende besøg/tlf. kontakt Følge op på de nye kunders tilfredshed med måltidsservicen fx efter 3 uger. Er der misforståelser, spørgsmål? LØBENDE KONTAKT 27) Postkort Leverandøren trykker postkort, som med jævne mellemrum udsendes til kunderne. På postkortet kan kunder skrive ris, ros, spørgsmål, nye opskrifter o.l. Postkortet kan f.eks. komme retur med chaufføren. Tilbagemeldingerne tages alvorligt på den måde, at der handles hurtigt og tydeligt på det fx ved nye menuer i næste menuplan. 28) Chauffør-service Når chaufføren afleverer maden gør han/hun det på en servicerende måde, med tanke på at borgeren er kunden. Chaufføren understøtter således den positive og servicerende ånd i produktionskøkkenet. Specifikke oplysninger om hver borger på køresedlen kan understøtte en god snak især for afløsere. Chaufførerne kan evt. også indgå i andre arbejdsfunktioner i produktionen fx opvask og pakning. Måltidsservice bliver målrettet den enkelte og borger får indtryk af at det er let at lave ændringer i måltidsservice efter behov. Kunden får mulighed for at komme til orde, og oplever (forhåbentligt), at dennes tilbagemelding tages alvorligt eksempelvis ved at forslag til ret kommer på menuen, kommentar bringes i nyhedsbrev e.l. Chaufføren er bindeleddet mellem køkkenet og kunde. Hvis man tænker i helheder, er chaufføren tjeneren for borgeren/kunden. Den personlige kontakt mellem chauffør og borger bør afspejle den service, som leverandøren ønsker at give kunden. Chaufføren bør derfor være serviceminded, god til at snakke med ældre og om nødvendigt hjælpe dem med småting. Hvis chaufførerne indgår i andre funktioner i produktionen kan de opnå større medejerskab og indsigt i forhold til kundebetjening. 29) Hjemmeside Der kan være mulighed for at bestille sin mad via nettet, give ris/ros, komme med forslag, se ofte stillede spørgsmål m.m. Der vil med tiden komme en generation, som er mere vant til at bruge Internettet som kommunikationskanal -også fjerntboende behjælpelige pårørende. Denne mulighed vil gøre det nemmere at skabe en dialog mellem kunden og leverandøren.

18 LEVERANDØR - fortsat IDEEN FORKLARING FORDI 30) Nyhedsbreve til kunderne samt til relevante samarbejdspartnere i kommunen Der udsendes nyhedsbreve med billeder, historier, forslag, ris, ros m.m. Gode historier kan handle om personalet, nyt personale, en god opskrift fra en kunde, billeder fra personaleudflugt osv. Det inddrager kunderne i hvad der rører sig i forretningen. Det synliggører og skaber en positiv omtale af leverandørens virksomhed og arbejdsfelt. 31) Overraskelser I menupakken fra leverandørerne medsendes små overraskelser som kunden ikke har bestilt og ikke skal betale for. Det kan eksempelvis være noget ekstra op til jul, påske og i sommerperioden såsom brunkager, lys servietter, en lille dug, jordbær o.l. - afhængigt af årstiden. Der bør ikke være system i overraskelserne, da det så bliver vendt til en forventning 32) Fødselsdagsgave Når kunden har fødselsdag, kan der automatisk følge fx et stykke lagkage med i menupakken 33) Hilsner Sendes med maden, fx om hvor råvarerne kommer fra (fx råvarer fra lokalområdet ("den gode historie")), hvor retten stammer fra (egnsretter, eksotiske retter).., en vittighed, ønske om en god weekend, ideer til mellemmåltider Kunden vil føle der bliver gjort noget ekstraordinært. Selv små overraskelser kan skabe stor glæde og kaste lys over en måske triviel hverdag. Kunden føler at leverandøren har fokus på netop hende/ham Personificerer køkkenpersonalet og øger evt. interessen for maden DIVERSE 34) Menukort ala restaurant 35) Årstidsbestemt menukort til kunden Menukortet beskriver udvalget af retter med tillægsord og evt. med billeder som på restaurant Leverandøren udarbejder 4 gange årligt et årstidsbestemt katalog, der præsenterer de tilbud, som leverandøren byder på de næste 3 måneder. Menuerne tager bl.a. udgangspunkt i årstidens grøntsager. Kunden oplever det frie valg og appetitten bliver visuelt stimuleret. Øger fornemmelsen af at blive kræset om som på en restaurant Kunden modtager maden fra leverandøren dag ud og dag ind. For at skabe variation og tydeliggør årstidernes skiften vil et årstidsbestemt katalog med alle tilbud de næste 3 måneder sandsynligvis være kærkomment hos kunden.

19 LEVERANDØR - fortsat IDEEN FORKLARING FORDI 36) Bestilling fra uge til uge 37) Intelligent emballage Kunden skal have mulighed for at bestille mad til 1 uge af gangen. Dvs. maden som bestilles i denne uge levers i næste uge. Fx mærkat der skifter farve når holdbarheden er overskredet 38) Styling af maden Maden pyntes med krydderurter, bær osv. 39) Gæstemad Hvis borgerne ønsker at invitere gæster, er der mulighed for at bestille en menu til flere, der er lidt ud over det almindelige eller blot flere kuverter af en almindelig ret. 40) Lav et manifest Ledere og medarbejder udarbejder sammen et manifest, der rummer de mål, der er med arbejdet. Hvad er det vi som virksomhed /leverandør vil med vores produktion? Et eksempel på et punkt kan være at Kunderne skal have det de bestiller. 41) Inspiration udefra Inspiration fra andre køkkener, andre faggrupper, andre institutioner osv. søges. Denne inspiration kan f.eks. være besøg, oplæg udefra, læse andre fagblade, kurser hos andre faggrupper osv. Det kan være svært at overskue, hvad man har lyst til 4 uger frem, samt hvilke aftaler der evt. kommer. Herved skabes mere kontinuitet for borgeren og bestillingskontoret undgår for mange rettelser og afbestillinger fra borgeren. Gør det lettere for borgeren at behandle maden rigtigt Maden ser mere indbydende ud og det øger kundens appetit Muligheden for at servere mad for gæster har stor betydning for manges følelse af gæstfrihed. De borgere, der er visiteret til måltidsservice, kan ej heller selv lave mad til gæster. Derfor giver det god mening, at de dels kan bestille til gæster og dels kan bestille menuer der er møntet på lidt ekstra lækkert til gæster. Ved at tydeliggøre og sætte ord på de mål, som ledere og medarbejdere fælles har for arbejdet, øges sandsynligheden for, at målene kan nås. Samtidigt øges inddragelsen af medarbejderne i målopfyldelsen, divergerende arbejdsrutiner bliver synlige og kan ændres. Der udvikles hele tiden nye ideer, nye typer emballager, nye koncepter, nye menuer osv. For til stadighed at videreudvikle måltidsservice til ældre kan medarbejder og ledere være åbne overfor sine omgivelser og lade sig inspirere til udvikling.

20 LEVERANDØR - fortsat IDEEN FORKLARING FORDI 42) Lav selv inspirationsmappe 43) Smagstest umiddelbart før udløbsdato for madens holdbarhed 44) Slutproduktet-test hos kunden Saml alle de gode ideer fra medarbejdere og ledere om fx. udflugter og overraskelser og snak om dem fx en gang hver måned, og prioriter hvad I vil arbejde videre med. I køkkener der producerer køle- vakuumpakket menuer: Menuerne smagstestes dagen før holdbarheden udløber. Der handles på resultat af testen. Leverandøren tester hvor indbydende maden er, når den når kunden fx. i forhold til udseende, sprødhed og smag. Det skaber større fleksibilitet i planlægningen, så man undgår at kører i de samme ideer gang på gang. For at udvikle madserviceområdet kræver det involvering af medarbejder og tydelig ledelsesmæssig opbakning. En inspirationsmappe kan være det fælles arbejdsredskab til denne udvikling. Middagsretter, der produceres som kølevacuumpakket, har en holdbarhed på 16 dage. For at sikre at den mikrobiologiske holdbarhed ikke overskygges af nedsat kulinariske værdi af maden gennemføres denne smagstest i køkkenerne. Hvis den kulinariske værdi ikke er tilfredsstillende kan holdbarheden evt. justeres. Dette skal også ses på baggrund af, at mange ældre oplever, at det er gammel mad de spiser, når maden har stået 5-6 dage i køleskabet. For at kunne modsvarer denne oplevelse, er det vigtigt at kunne stå inde for sine produkters kulinariske værdi. Produktionen af mad sker fjernt fra kunden i tid og sted -dog varierende afhængigt at produktionsog leveringsform. Men for alle leverandører gælder at det er levering af mad over afstand. Et er resultatet af produktionen i køkkenet noget andet er hvordan, produktet ser ud når kunden skal indtage måltidet.

21 KONTAKT BEHOVSAFKLARING 45) Madklub Tilbud om deltagelse i madklub -Frivillige kan evt. inddrages 46) Køre borgerne til maden 47) Besøgsven/frivillig til måltidet i eget hjem Køre borgerne til maden i stedet for maden til borgerne -fx frivillige som chauffører Besøgsven kommer og spiser sammen med en borger. Hvis borger er visiteret til mad leveres samme mad til besøgsvennen. Borgere har mulighed for at opleve fællesskaber omkring måltiderne. De kan samtidig opretholde deres funktionsniveau omkring måltidsfremstillingen og evt. udveksle gamle opskrifter eller nye ideer. Borgere kan indgå i fællesskaber omkring måltidet. Måltidsfællesskaber øger ofte appetitten. Borgeren kan opnå et fællesskab omkring måltidet i vante rammer KONTAKTFORLØB LØBENDE KONTAKT 48) Nye medier Maden præsenteres i lokalradio/tv/cd-rom. Radioprogram ala café Hack med lyden af andre der spiser og forskellige indslag om mad og musik. 49) Systematisk screening af borgers ernæringstilstand Fastlagt arbejdsgang hvor ældre borgere får vurderet deres ernæringstilstand og eventuelle tiltag iværksættes. Borgere som ikke har stærkt skriftsprog kan følge med i måltidstilbudene. Borgere, som bor alene og som ofte er for svage til at opsøge fællesskab har mulighed for at opleve et fællesskab omkring måltidet Forekomsten af fejlernærede ældre synliggøres. Screening er første led for at sænke denne forekomst og følger heraf. 50) Kontinuitet i ernæringsplejen mellem sygehus og hjem Et formaliseret samarbejde udvikles mellem Århus sygehus og hjemmeplejen omkring ernæringsplejen i overgangen mellem sygehus og hjem. I dag er der så vidt vides ingen systematik i forhold til at videregive viden om borgerens ernæringsbehov og ønsker til måltiderne. Dette giver risiko for at værdifuld viden går tabt og borgernes forlænges.

22

23

24

25

26

DeViKa. Velkommen til. Find ud af:

DeViKa. Velkommen til. Find ud af: Velkommen til DeViKa Find ud af: Hvem DeViKa er Hvilke tilbud DeViKa har til dig, også hvis du har særlige behov Hvordan du bestiller Hvornår og hvordan maden leveres Priser og betaling Kostråd Velkommen

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Sagsnr. 32.20-02-1248 Ref. TAH/has Den 25. september 2003

Sagsnr. 32.20-02-1248 Ref. TAH/has Den 25. september 2003 Sagsnr. 32.20-02-1248 Ref. TAH/has Den 25. september 2003 7,//,'65(35 6(17$17352-(.7 ,1'+2/'6)257(*1(/6( Indledning...3 1. Arbejdstid...4 a) Frihed til tillidsrepræsentantsarbejde...4 b) Vikar/afløser...7

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

,1'+2/' 6LGH. )RUYDOWQLQJHQ RJ GH IDJOLJH NRQVXOHQWHUV UROOH 0nO PHG IRUDQVWDOWQLQJHUQH )UD HQ WLO IOHUH EHERHUH

,1'+2/' 6LGH. )RUYDOWQLQJHQ RJ GH IDJOLJH NRQVXOHQWHUV UROOH 0nO PHG IRUDQVWDOWQLQJHUQH )UD HQ WLO IOHUH EHERHUH ,1'+2/' 6LGH )RURUG.DSLWHO,QGOHGQLQJ %DJJUXQG IRU UDSSRUWHQ )RUPnO PHG 5DSSRUW RP HQNHOWPDQGVSURMHNWHU 'HILQLWLRQ DI HQNHOWPDQGVSURMHNWHU 8QGHUV JHOVHQV WLOUHWWHO JJHOVH RJ UDSSRUWHQV RSE\JQLQJ.DSLWHO

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt Kulinarisk kvalitet Hvor mange køkkenmedarbejdere tilsmager maden i forbindelse med tilberedning af hvert måltid? En To Flere end to Ingen Foretager køkkenet systematisk opfølgning og evaluering af dagens

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

Mad til borgere i plejeboliger

Mad til borgere i plejeboliger Mad til borgere i plejeboliger 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1. personlig pleje 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. madservice Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Dato 21-05-2014 Dok.nr. 68991/14 Sagsnr. 14/3664 Ref. Stephanie Hansen Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Juni 2014 1/7 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder

Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Madudbringning til hjemmeboende (Sundhed og Omsorgsudvalget den 7. april 2014) Formålet med kvalitetsstandarderne er at give en tydelig og klar beskrivelse af de indsatser, der kan leveres

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.6 MADSERVICE, M-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere, som enten på grund af nedsat fysik, psykisk og/eller

Læs mere

fra os til dig fra os til dig og maden er pakket, så den også vigtigt for os i Køkkenet, være behjælpelig. velduftende og velsmagende.

fra os til dig fra os til dig og maden er pakket, så den også vigtigt for os i Køkkenet, være behjælpelig. velduftende og velsmagende. mad til hver dag fra os til dig fra os til dig den mad, vi spiser, er vigtig for vitaminerne og udseendet Go MAD til hver DAG indhold vores livskvalitet. du har måske bedst muligt. vakuumering De daglige

Læs mere

En undersøgelse af den kommunale MAD. service

En undersøgelse af den kommunale MAD. service En undersøgelse af den kommunale MAD service En undersøgelse af den kommunale MAD service Du kan læse mere om undersøgelsens metode i bilagsrapporten og delundersøgelsen fra Danmarks Fødevareforskning

Læs mere

Den 17. juni 2003 UHWWHQWLODWLY UNV WWHNRQIOLNW

Den 17. juni 2003 UHWWHQWLODWLY UNV WWHNRQIOLNW '$16.$5%(-'6*,9(5)25(1,1* /$1'625*$1,6$7,21(1,'$10$5. Den 17. juni 2003 +RYHGRUJDQLVDWLRQHUQHVUHGHJ UHOVH RP UHWWHQWLODWLY UNV WWHNRQIOLNW WLOVW WWHIRUNUDYRPRYHUHQVNRPVW København, juni 2003 - 2 -,1'+2/'6)257(*1(/6(

Læs mere

Mere end Mad. Vi skræddersyr et madkoncept efter jeres ønsker. Det Danske

Mere end Mad. Vi skræddersyr et madkoncept efter jeres ønsker. Det Danske Mere end Mad Vi skræddersyr et madkoncept efter jeres ønsker Det Danske Gør hverdagen lettere Med Det Danske Madhus som jeres madleverandør får I: Altid velsmagende, frisk og hjemmelavet mad. Mad som er

Læs mere

Vælg trygt din mad fra Favrskov Mad

Vælg trygt din mad fra Favrskov Mad Favrskov Mad Vælg trygt din mad fra Favrskov Mad Hvem er vi Favrskov Mad har et moderne køkken, der har mange års erfaringer med at lave mad til pensionister, efterlønsmodtagere og andre visiterede borgere.

Læs mere

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar Udarbejdet af: EPO-staben, CSA og MCL Dato: 04-02-2009 Forord Denne rapport indgår ligesom selve brugerundersøgelsen

Læs mere

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Det Nordiske Køkken Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Kære patient Nordisk menu I Det Nordiske Køkken på Herlev Hospital ønsker vi at servere velsmagende mad for vores gæster,

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

LIVRET 2.0 ELBO, SUBSTANS & GOODMORNING TECHNOLOGY RESEARCH, WORKSHOP & TEST

LIVRET 2.0 ELBO, SUBSTANS & GOODMORNING TECHNOLOGY RESEARCH, WORKSHOP & TEST LIVRET 2.0 ELBO, SUBSTANS & GOODMORNING TECHNOLOGY RESEARCH, WORKSHOP & TEST Vores Problemstilling Med udgangspunkt i Fælleskøkkenet ELBO I/S målsætning om at sætte brugeren i centrum; Hvordan kan vi kan

Læs mere

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE August 2009 Den overordnede mad- og måltidspolitik er udarbejdet på baggrund af Gentofte Kommunes Sundhedspolitik, og skal danne grundlag for udarbejdelse

Læs mere

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune 1. Motivation/baggrund for projektet

Læs mere

Et pilotprojekt og dets implikationer for praksis - med særlig henblik på kreativitets- og innovationsledelse

Et pilotprojekt og dets implikationer for praksis - med særlig henblik på kreativitets- og innovationsledelse &3+$,5.UHDWLYNRPSHWHQFHRJNXOWXUXGYLNOLQJL. EHQKDYQV/XIWKDYQH Et pilotprojekt og dets implikationer for praksis - med særlig henblik på kreativitets- og innovationsledelse Af Billedkunstner, cand. psych.

Læs mere

Det handler derfor om en hurtig indsats med den rigtige kosttype, eller endnu bedre en generel forebyggende indsats.

Det handler derfor om en hurtig indsats med den rigtige kosttype, eller endnu bedre en generel forebyggende indsats. FORORD At gøre en ernæringsmæssig indsats, er en meget vigtig faktor for at bevare et godt funktionsniveau højt op i alderen. Vægt, vægtudvikling og indtag af mad og drikke er de bedste parametre til at

Læs mere

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren.

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren. Forslag til praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen revision 2012. Praktikmål og arbejdsfunktioner alle hovedområder. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2 Varemodtagelse Eleven kan modtage

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse side 1. Præsentation side 2. Forord side 3

Indholdsfortegnelse side 1. Præsentation side 2. Forord side 3 Side 0 Indholdsfortegnelse side 1 Præsentation side 2 Forord side 3 Indsatsområde 1: Næringsberegning af opskrifter i produktionskøkkenerne, tilpasset normerne for ældrekost/sygehuskost side 4 Indsatsområde

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL?

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? Jumpfood er et koncept for cafeer/cafeteria i idrætshaller, der udfordrer den generelle opfattelse af mad og identitet i idrætslivet og medtænker indretning og markedsføring.

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Ældreområdet

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Ældreområdet MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Ældreområdet Et måltid er jo ikke bare det at spise! For de fleste af os er det at spise både noget vi gør, fordi vi skal indtage noget brændstof til kroppen, og fordi måltidet er

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer.

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Nr. 47531 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November

Læs mere

Skole madens mange muligheder

Skole madens mange muligheder Skole madens mange muligheder Mad- og måltidsguide til Madskoler Mad- og måltidsguide til madskoler Skolemad kan give eleverne mætte maver og energi til resten af skoledagen men skolemad indeholder også

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Fordi vi skal vide mere

Fordi vi skal vide mere Fordi vi skal vide mere En undersøgelse af kommunikationsmagistres behov, ønsker og barrierer for efteruddannelse Bilag Netværket for Kommunikationsmagistre 2002 BILAG 1. SPØRGESKEMA 2. UDSENDTE E-MAIL

Læs mere

Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad

Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 7. januar 2015 SUF 2014-15: Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 1 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 Baggrund for forsøgsordningen... 3 Evalueringens

Læs mere

Kapitel 2. Udbud af madservice til hjemmeboende borgere på ældreområdet. Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Kapitel 2. Udbud af madservice til hjemmeboende borgere på ældreområdet. Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Sundhed og Omsorg Udbud af madservice til hjemmeboende borgere på ældreområdet Kravspecifikation Kapitel 2 Indholdsfortegnelse 1 Madservice til hjemmeboende ældre 2 2

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Madskolen Tingbjerg Heldagsskole Skolesiden 2 2700 Brønshøj Februar 2012 Indhold FORMÅL... 3 TILGÆNGELIGHED... 3 MADSKOLEN... 4 Målet med

Læs mere

Pleje- og Demenscenter Klarahus - Mad og måltidspolitik

Pleje- og Demenscenter Klarahus - Mad og måltidspolitik Pleje- og Demenscenter Klarahus - Mad og måltidspolitik Målet med Mad- og måltidspolitikken på Pleje- og Demenscenter Klarahus er at skabe den grundlæggende ramme om vores måltider. Både de ældre der har

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Frivillighedsformidlinger i Danmark. Februar 2001. Finn Kenneth Hansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Frivillighedsformidlinger i Danmark. Februar 2001. Finn Kenneth Hansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA Frivillighedsformidlinger i Danmark Februar 2001 Finn Kenneth Hansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA Frivillighedsformidlinger i Danmark CASA, februar 2001 ISBN 87-90751-44-2 Elektronisk

Læs mere

Idéen i Sundhedsfaglig rådgivning Socialt netværk. Idéen med Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen

Idéen i Sundhedsfaglig rådgivning Socialt netværk. Idéen med Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen Gruppe 1 Det Virtuelle Patienthus Nøgleord: Sensorteknologi, monitorering via GPS, Gyro, interaktiv medicinæske Patienten opnår en forlænget følelse af sikkerhed og tryghed efter udskrivelsen Individuel

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Gavekort på 100 kr. kokkeskole for sushi elskere lækker ølsmagning på øl fra nørrebro bryghus Åbent hus arrangementer kom og smag!

Gavekort på 100 kr. kokkeskole for sushi elskere lækker ølsmagning på øl fra nørrebro bryghus Åbent hus arrangementer kom og smag! læs mere på luckysushi.dk www.luckysushi.dk eller tlf. 7011 5858 Gavekort på 100 kr. kokkeskole for sushi elskere lækker ølsmagning på øl fra nørrebro bryghus Åbent hus arrangementer kom og smag! 12254_LS_kupon_menukort_T6_16sider.indd

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Leverandør af madservice til hele Hillerød Kommune fra Køkkenet MAD til hver DAG

Leverandør af madservice til hele Hillerød Kommune fra Køkkenet MAD til hver DAG Leverandør af madservice til hele Hillerød Kommune fra Køkkenet MAD til hver DAG Køkkenet MAD til hver DAG den 1.1.2010. 1 Stamdata Leverandør Adresse CVR nr. 29 18 93 66 E-mail Køkkenet MAD til hver DAG

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

Kommentarer fra administrationen

Kommentarer fra administrationen vedr. eventuelt udbud på visiteret indkøb af dagligvarer Høringssvar Område Vest Vi har følgende kommentarer til model 1: Set ud fra et borgerperspektiv er vores holdning, at der ved dette udbud vil kunne

Læs mere

Ydelsespakker til bostøtte i eget hjem - udenfor takstområdet

Ydelsespakker til bostøtte i eget hjem - udenfor takstområdet Ydelsespakker til bostøtte i eget hjem - udenfor takstområdet 1 Voksnhandicap og Socialpsykiatri Revideret 6. juli 2010 Pakker som bevillingsramme Tildeling af støtte til hjemmeboende brugere med udviklingshæmning,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL LEVERANDØRER AF MADSERVICE TIL HJEMMEBOENDE

BILAG 1 KRAV TIL LEVERANDØRER AF MADSERVICE TIL HJEMMEBOENDE BILAG 1 KRAV TIL LEVERANDØRER AF MADSERVICE TIL HJEMMEBOENDE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Rammer for opgaveløsningen 3 2.1 Lovgivningen 3 2.2 Målsætninger 3 2.3 Rammer for madservice 3 3. Organisation 4

Læs mere

Veje til god mad og godt liv for ældre borgere

Veje til god mad og godt liv for ældre borgere Veje til god mad og godt liv for ældre borgere Implementeringsguide til indsatser i køkkenerne omkring mad og måltider Socialstyrelsen - social viden til gavn Veje til god mad og godt liv for ældre borgere

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Måltidspolitik januar 2011

Måltidspolitik januar 2011 Måltidspolitik januar 2011 På Solgården har vi vores eget køkken, hvor vi laver mad til husets beboere og de borgere i ældreboligerne, der vælger at spise deres måltider på Solgården. For konstant at have

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Teambuildings og kokkeskoler 2010. Indholdsfortegnelse TEAMBUILDINGS OG KOKKESKOLER 2010 1

Teambuildings og kokkeskoler 2010. Indholdsfortegnelse TEAMBUILDINGS OG KOKKESKOLER 2010 1 Virksomheden kan står over for udfordringer der skal løses, ved at I arbejder sammen opnås bedre resultater, udvikle virksomheds medarbejder på teambuilding kursus på Marketenderiet med Lantz. Teambuildings

Læs mere

Prisen for den gode kvalitet

Prisen for den gode kvalitet Prisen for den gode kvalitet Resumé af rapport om køkkenomkostninger, synliggørelse af egenproduktion og kvalitet i Patientkøkkenet på Regionshospital Randers BDO Kommunernes Revision, 2008 Regionshospitalet

Læs mere

Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning

Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Annoncering af frokostordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning 1. Beskrivelse af opgaven Forvaltningen ønsker daglig levering af sund frokostbuffet til personalet. Udbuddet gennemføres

Læs mere

Nyhedsbrev. Maj 2015. glasværket A/S Norvangen 3D, opg. A, 2. sal 4220 Korsør Tlf. 5837 5010 Fax 5835 1010

Nyhedsbrev. Maj 2015. glasværket A/S Norvangen 3D, opg. A, 2. sal 4220 Korsør Tlf. 5837 5010 Fax 5835 1010 Nyhedsbrev Maj 2015 Nyhedsbrev Maj 2015 Side 2 Nyhedsbrev Arbejdet med at profilere glasværket som det levende hus i Korsør er i gang og vi arbejder med en bred og mangefarvet pensel. Der vil på gavlen

Læs mere

Kostformer hos. Favrskov Mad

Kostformer hos. Favrskov Mad Kostformer hos Favrskov Mad Kostformer hos Favrskov Mad For at sikre at borgere, der køber mad hos Favrskov Mad, får mad der er tilpasset individuelle behov, er det vigtigt at tilbyde den rette kostform/diæt,

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005. Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt

Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005. Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005 Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt Nedsætte gruppe med ledelse kantine medarbejdere Få medarbejderne med

Læs mere

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd)

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd) Økologi i forhold til maden til ældre- og handicappede SWOT analyse på 60-75 procent SWOT analysen skal have til formål at belyse interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i forhold til omverden

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

1 of 9. Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune

1 of 9. Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune 1 of 9 Krav til leverandører af madservice i JANUAR 2014 2 of 9 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I SYDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

KOSTOMRÅDET. - Mad, ernæring og service

KOSTOMRÅDET. - Mad, ernæring og service KOSTOMRÅDET - Mad, ernæring og service Opgaven 2 Vision 3 Organisation 4 Medarbejdere Medarbejdere i Kostområdet Antal Kostfaglig leder, økonoma 1 Økonoma 1 Kostkonsulent 1 Ernæringsassistenter 18 Husassistenter/anden

Læs mere

Velkommen til Øster Snede Plejecenter

Velkommen til Øster Snede Plejecenter Velkommen til Øster Snede Plejecenter Lindvedvej 16, Øster Snede 8723 Løsning Tlf. 7675 8210 Revideret 21.08.09 Kære nyankomne beboer Vi byder dig velkommen her på Øster Snede Plejecenter. Med denne pjece

Læs mere

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer Bilag 4: Oplæg til overordnede mål, behov og krav til leverandørens kompetencer i den kommende aftale for udvikling af mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune Nedenfor listes på baggrund af et tværgående

Læs mere

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit Da jeg blev konstateret nyresyg, blev jeg meget hurtig tvunget til at spise helt anderledes end jeg havde gjort tidligere. Før havde jeg ikke i særlig høj

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Forord Eventyrhuset vil gerne give dit barn en god hverdag med velvære, trivsel, udvikling og en god opvækst med sunde kostvaner. Det er vigtigt med en sund kost,

Læs mere

Annoncering af frokostordning Bilag 1 Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Lokalområdekontoret Vesterbro, Kgs.

Annoncering af frokostordning Bilag 1 Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Lokalområdekontoret Vesterbro, Kgs. Annoncering af frokostordning Bilag 1 Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Lokalområdekontoret Vesterbro, Kgs. Enghave, Valby 1. Beskrivelse af opgaven Lokalområdekontoret Vesterbro, Kgs.

Læs mere

ErnæringsNyt. Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest

ErnæringsNyt. Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest ErnæringsNyt Januar 2014 Torsdag d. 7. november blev der afholdt Ernæringens dag, i Hospitalsenheden Vest. Rigtig mange afdelinger gjorde en stor indsats på dagen. I alt deltog 13 afsnit i dataindsamlingen,

Læs mere