Brugerdrevet Innovation. med Base of the Pyramid? Casebeskrivelse af NFBi s miniprojekt:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerdrevet Innovation. med Base of the Pyramid? Casebeskrivelse af NFBi s miniprojekt:"

Transkript

1 Casebeskrivelse af NFBi s miniprojekt: Brugerdrevet Innovation med Base of the Pyramid Base of the Pyramid (BoP) er en socio-økonomisk betegnelse for de ca. 4 milliarder mennesker i verden, der lever for under 4 dollars om dagen. Det er samtidig overskriften for et voksende felt af aktører fra erhvervslivet, udviklingssektoren og forskningsmiljøet, som har det fælles formål at skabe produkter, services og forretningsmodeller, der forbedrer levevilkårene for fattige mennesker. Spørgsmålet er, hvad er forskellen på brugerdrevet innovation i den industrialiserede verden og i udviklingslande, og hvordan laver man brugerdrevet innovation med Base of the Pyramid? Baggrund Forskning og praksis i brugerdrevet innovation har primært fokuseret på kunder og brugere i den industrialiserede verden, mens fattige mennesker i BoP hidtil har været uden for radaren som potentielle kunder og brugere. BoP udgør imidlertid en ny kundegruppe, idet der er et stort behov for produkter, der dækker basale behov som rent vand, kommunika-tion, bolig, medicin og mad. Og selvom købekraften er begrænset i den enkelte familie, så er der sammenlagt et betydeligt markedspotentiale. De mange mennesker i BoP lever under meget forskellige vilkår og i meget forskellige sociale og kulturelle kontekster. For at skabe succesfulde og bæredygtige løsninger, er der derfor i høj grad brug for en dyb indsigt i deres livsverden og omverden, og for at inddrage dem i at udvikle forretningsmodeller, som de selv bliver del af. Det er det, vi har arbejdet med i dette projekt. Vi ser et stort potentiale for at videreudvikle den voksende vidensbase om metoder til brugerdrevet innovation - både for at skabe nye markeder for virksomheder, men i allerhøjeste grad også for at skabe bæredygtig social og økonomisk udvikling i verden. Formål Formålet med projektet var: 1. At kortlægge det eksisterende vidensfelt om brugerinddragelse i BoP innovation. 2. At afdække virksomheders udfordringer og muligheder i forhold til brugerindsigt og brugerinddragelse i BoP innovationsprojekter. 3. At skitsere et metodeapparat til brugerdrevet innovation med BoP. De primære aktiviteter i projektet var: 1. Desk-research til afdækning af centrale publikationer og aktører. 2. Interviews med praktikere og forskere, samt deltagelse i konferencer. 3. Aktionsforskning i case-projekt med Danisco A/S. Fakta om projektet Projektdeltagere: Projektet er ejet af Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet. Projektleder er Louise Koch, antropolog og erhvervsinnovatør. Projektvejleder er professor Jacob Buur. Projektansvarlig hos Danisco A/S er senior manager Flemming Vang Sparsø. Projektansvarlig hos NFBi er Astrid Søndergaard. Andre deltagere i projektet er BoP Learning Lab på Di, innovationsledere hos Unilever og SC Johnson, innovationsledere hos Novo Nordisk og Grundfos, BoP Facility i Udenrigsministeriet, BoP Learning Lab Network, forskere på Cornell University, Cambridge University, Technological University of Delft, Cambridge University, Københavns Universitet og Copenhagen Business School. Desuden har projektet haft berøring med en række eksperter, partnere, NGO er, brugere m.fl. i Indien. Projektet blev gennemført i perioden 1. november 2008 til 1. april Relevante links Mads Clausen Instituttet, SPIRE: Danisco A/S: BOP INNOVATION: Louise Koch Tlf Feltstudie på lokale markeder, hvor distribution og værdikæder er komplekse og oftest i den uformelle sektor. Mobiltelefonen er altid i spil.

2 Partnere Projektet blev udviklet og udført i samarbejde mellem NFBi, SPIRE Research Centre for Participatory Innovation ved Syddansk Universitet, samt Danisco A/S. SPIRE var projektansvarlig med antropolog og erhvervsinnovatør Louise Koch som projektleder og videnskabelig medarbejder, samt professor Jacob Buur som vejleder. Danisco A/S, repræsenteret ved senior manager Flemming Vang Sparsø, deltog som case-virksomhed. NFBi finansierede projektet. Ydermere har en række virksomheder, organisationer og universiteter bidraget med interviews. Resultater De samlede resultater af projektet formidles i følgende materiale: Casebeskrivelse af projektet; Guideline til People-Centred Innovation med BoP, Reading List samt Mindmap over feltet. Desuden vil projektet danne grundlag for kommende artikler og præsentationer. Materialet findes på under inspiration. Anvendte metoder Genealogisk analyse Semi-struktureret interview Mindmap Context mapping Værdikæde mapping Øko-system mapping Deltagerobservation Etnografisk video Fotodokumentation Post-it kortlægning Online collaboration space Grafisk visualisering Theory U Prejekt-innovation Projektets resultater i overblik er: 1. BoP vidensfelt Projektet har identificeret og beskrevet de centrale publikationer inden for BoP generelt, samt metoder og guidelines til praksis med mere eller mindre brugerorienteret perspektiv. Desuden er de centrale aktører og vidensinstitutioner blevet kortlagt. 2. Muligheder og udfordringer for virksomheder Baseret på case-projektet, interviews med centrale aktører, case-studier, samt litteraturstudier, har projektet identificeret muligheder og udfordringer inden for en række områder: Muligheder for virksomheder i BoP generelt: Et marked med mange behov og begrænset konkurrence. Nye markeder og forretningsmodeller kan udvikles. Positive effekter i organisationen og i stakeholder relations. Mulighed for finansiering af opstartsaktiviteter. Udfordringer ved brugerdreven innovation med BoP: At lave innovation og bæredygtig forretning med BoP er langt fra business as usual. Udfordringerne er her opsummeret i tre hovedområder: Organisationens mindset, strategi og kompetencer Virksomhedens identitet og verdensbillede kan være en barriere; vestlig forretningslogik og teknologiforståelse er utilstrækkelig; projektet bør forankres strategisk; kompetencer inden for kulturforståelse og brugerdrevet innovation er nødvendige. Bogen, som kick-startede feltet i Brugerindsigt i BoP livsverden, kultur og kontekst Praktiske og logistiske udfordringer; svært at finde pålidelig information om lokale forhold; hurtige løsninger til brugerindsigt er ikke tilstrækkelige; projektet skal forankres i den lokale kontekst; vigtigt at forstå den bredere kontekst og øko-systemer; oftest eksisterer der ikke et marked. Partnerskaber og forretningsmodeller Virksomheden behøver partnerskaber på tværs af sektorer; lokal forankring og globalt potentiale er en svær størrelse; helt nye forretningsmodeller er nødvendige.

3 3. Skitsering af metodeapparat til BoP innovation De eksisterende metodiske tilgange til innovation med BoP er enten meget lokale og on the ground, som Cornell University s BoP Protocol, eller meget overordnede og generelle som FN s Strategy Matrix. Den ramme af participatory innovation, som SPIRE arbejder med, har potentiale til at udfylde dette mellemrum. I forhold til en almindelig brugerdreven innovationsproces i en vestlig kontekst, har vi identificeret en række forskelle og udfordringer ved BoP. De kan opsummeres i fire punkter: Forskelle der gør en forskel Den store afstand både geografisk, socialt, kulturelt og mentalt mellem virksomhed og brugere er en væsentlig faktor at tage højde for, hvorfor den må medieres gennem kulturel intelligens, visuelt procesdesign og partnerskaber. Fra interface til øko-system Det er ikke nok at se på interface og brugssituationer. Hele den socio-kulturelle kontekst og det større øko-system må inkluderes i udviklingen af løsninger og forretningsmodeller. Dette tages ofte for givet i en vestlig kontekst, hvor kultur og økosystemer er (antaget) velkendte. Base of the Pyramid Protokollen bygger på on the ground co-creation med lokalsamfundene. Fra market entry til market creation Der er ikke et eksisterende marked med forbrugere, value perceptions, distributionssystemer, etc. Derfor må værdiopfattelser, brugsmønstre og markedssystemer skabes - i tæt samarbejde med lokale partnere og befolkningsgrupper. Innovation for bundlinie og en bedre verden Det er et kriterium for succesfuld BoP innovation, at det også skaber socio-økonomisk værdi i det lokale samfund. Dette sætter nye standarder for brugerinddragelse og værdiskabelse i innovation. Virksomheden må tænke bæredygtighed for både people, planet & profit. På grundlag af disse forskelle, som her kun er beskrevet meget overordnet, har vi skitseret en metodisk struktur, som supplerer participatory innovation med metoder og indsigter fra felterne participatory development, open innovation, antropologisk teori, kulturel intelligens samt bæredygtigt design. 4. Resultat af case-projekt Mapping af værdikæder og øko-systemer i formel og uformel markedssektor I case-projektet med Danisco bidrog Louise Koch som del af projekt-teamet til at gennemføre de første faser af innovationsprojektet, hvor behov og muligheder for BoP innovation blev identificeret og omsat til innovationshorisonter samt udkast til forretningskoncept. Projektets forløb: Knowledge mapping og BoP innovation Knowledge mapping Det eksisterende vidensfelt og aktører inden for BoP blev afdækket gennem network mapping, litteratursøgning og deltagelse i konferencer. For at afsøge potentialet i andre metodiske felter, udførtes desuden et litteraturstudie på design-antropologi, participatory design i udviklingslande, metoder fra participatory development samt open innovation. Research workshop på SPIRE med præsentation af forskning og kortlægning af perspektiver

4 For at supplere erfaringerne fra case-projektet med flere perspektiver og erfaringer, udførtes interviews med en række forskere og praktikere fra universiteter, virksomheder og andre organisationer i ind- og udland (se liste over andre deltagere). Som en del af projektet arrangerede NFBi og SPIRE en research workshop om brugerdrevet innovation med BoP med deltagelse af forskere og PhD-studerende fra SPIRE samt fra Aalborg Universitet. Øko-system mapping... Follow the milk! Case-projekt: Innovation med Base of the Pyramid i Danisco Den praksisforankrede vidensudvikling foregik i case-projektet med Danisco, hvor Louise Koch var tilknyttet deltids som konsulent i projekt-teamet i en periode på fem måneder, samtidig med at hun udførte deltagerobservation og forskning på projektet. Den metodiske tilgang til projektet byggede på en brugerdrevet tilgang, suppleret med teori og metode fra prejekt-innovation samt Otto Scharmers Theory-U. Fra starten havde vi fokus på værdikæder som enheden for innovation. Ret hurtigt blev det dog klart, at det ikke gav mening at tale om værdikæder, men snarere værdinetværk eller øko-systemer i bred forstand. Innovationsprocessen i overordnede faser: Forberedelse og afsæt Etabering af online projekt-rum, involvering af team fra det indiske datterselskab, deskresearch på Indien generelt og specifikt inden for landbrug og fødevaresektor, planlægning af eksplorativ rejse. Exploration Journey Eksplorativ rejse på 14 dage i Indien med samtaler med en række forskellige personer og eksperter, optegning af værdikæder i både formel og uformel sektor, deltagelse i konferencer. Desuden feltstudier med observation og interviews på lokale markeder, hos fødevareproducenter og i landsbyer. Sense-making and Innovation Horizons Bearbejdning af indtryk, viden og ideer i en feltrapport over turen, samt mindmaps for at få et overblik over de forskellige behov og muligheder, som havde vist sig undervejs. Kondensering af indsigter og muligheder i tre innovationshorisonter, som definerede en overordnet vision: Ingredients for a Better Future. Intern præsentation og evaluering Præsentation for styregruppen omkring indsigter, innovationshorisonter, synergieffekter og videre aktion. Dette forløb var sammenfaldende med tilspidsning af finanskrisen, som satte erhvervslivet under pres. Derfor valgte styregruppen at lukke projektet, før de 6 måneders pilotfase var tilendebragt. (Insight, Interaction and Co-creation Journey) Den oprindelige plan var en længere og mere dybdegående rejse i Indien med feltstudier, konkret dialog med potentielle partnere, feltstudier i landsbyer, på markeder m.m. samt ikke mindst co-creation workshops med grupper af stakeholders fra forskellige organisationer, landsbyer, mm. (Concept Development) Sidste del af øvelsen var at udvikle koncept og forretningsplaner, som derefter kunne videreføres i en mere fokuseret innovations- og implementeringsproces, vel vidende, at det ville blive en iterativ proces med mere kompleksitet end sædvanlige innovationsprojekter i de etablerede markeder. Fra ko til køledisk... med mange behov og muligheder for innovation undervejs. Men bemærk: kun 10 pct af mælken ender i køledisken!

5 Udbytte af projektet Praksisudbyttet I løbet af case-projektets første 4 måneder bidrog antropolog og erhvervsinnovatør Louise Koch til at strukturere og gennemføre prejektfasen af innovationsprojektet i samarbejde med projektleder Flemming Vang Sparsø. Eftersom case-projektet blev lukket ned, før pilotfasen på 6 måneder var gennemført, var det imidlertid ikke muligt at gennemføre den planlagte anden iteration med dybere feltstudier og workshops med stakeholders, som skulle lede til et forretningskoncept for BoP. De vigtigste læringer fra case-projektet er, at innovation med BoP i høj grad må bygge på samarbejde og partnerskaber med andre virksomheder og organisationer for at blive del af det lokale øko-system, og for enten at skabe en indgang i et eksisterende marked eller indgå i en længere og dybere proces af market creation ved at skabe et nyt øko-system af socio-kulturelle værdisystemer og økonomiske relationer. Visualisering af innovationshorisonter Desuden er det en væsentlig erfaring, som også Flemming Vang Sparsø fremhæver, at innovation med BoP ofte udfordrer virksomhedens selvforståelse og opfattelse af, hvad der er virksomhedens forretning og kunder. I den forstand kan BoP innovation karakteriseres som radikal innovation. De kulturelle og mentale barrierer, som skal overkommes, ligger derfor ikke kun uden for organisationen, men i lige så høj grad internt i organisationen. Dette er også erfaringen fra en række andre BoP projekter. Forskningsudbyttet Dette projekt har først og fremmest skabt grundlaget for en konstruktiv sammenkædning af videns- og praksisfelterne i henholdsvis brugerdreven innovation og BoP. I løbet af projektet har vi ændret formuleringen fra brugerdrevet innovation til people centred innovation for at rumme en bredere og dybere forståelse af menneskers livsverden, end begrebet bruger lægger op til. I BoP innovation må man imidlertid også have blik for den større kontekst af sociokulturelle og økonomiske systemer, samt sikre foran-kring og udvikling lokalt. Derfor er en af de centrale pointer fra dette projekt, at Base of the Pyramid kræver en tilgang baseret på people centred og participatory innovation i et tæt samarbejde mellem virksomheden, aktører og organisationer i øko-systemet, samt lokalsamfundene. Dermed bygger vi videre på det grundlag, som SPIRE Centret arbejder med, samtidig med, at BoP feltet åbner for nye perspektiver og indsigter i brugerdrevet innovation, som også kan berige praksis i en vestlig kontekst. Projektet skaber en platform for løbende videreudvikling af viden, metoder og praksis til participatory og people centred innovation med BoP. Det er vores intention at bidrage til dialog og vidensudvikling i det voksende internationale felt omkring BoP innovation, hvor det konstruktive samspil mellem forskning og praksis er særligt værdifuldt, idet det kan bidrage til at forbedre tilværelsen for så stor en del af verdens befolkning. Vi inviterer til at deltage i dette samarbejde via materiale og links på: og byder alle henvendelser velkomne. At skabe bæredygtig udvikling i fattige samfund kræver mere end bare business. Unilever s Shakti program har skabt kvindelige mikro-entreprenører i Indien - dog kan den tredobbelte bundlinje balanceres bedre. Denne casebeskrivelse er en del af NFBinetværkets casesamling Netværket udgiver en række kortfattede og letlæselige casebeskrivelser af projekter og innovationsforløb, hvor brugerdrevne arbejdsmetoder har været bragt i anvendelse. Læs mere på eller kontakt netværkssekretariatet: Tlf Fax

Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009. DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd

Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009. DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd 1. april 2014 Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009 DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd For information on obtaining additional copies,

Læs mere

et eksempel på offentlig-privat innovationssamarbejde

et eksempel på offentlig-privat innovationssamarbejde Evaluering af DEFU-STEPP-projektet et eksempel på offentlig-privat innovationssamarbejde Ud fra delprojektet Værdiskabelse i OPI-processen Udarbejdet af OPI-forskergruppen: Majbritt Rostgaard Evald, Ann

Læs mere

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation Innovation, BIIBBrugerdreven Indlejret teknologi og Byggeri Køreplan for brugerdreven innovation Titel: Køreplan for brugerdreven innovation Udgivet af: DI Byggematerialer Forfattere: Kresten Storgaard,

Læs mere

FRA INDSIGT TIL FORANDRING

FRA INDSIGT TIL FORANDRING MindLabs Resultatsrapport 2011-12 FRA INDSIGT TIL FORANDRING INDHOLD FORORD INTRO LABORATORIUM Nyt branchekodesite Digital mentorordning Væk med bøvlet OPIguide Visuelle redskaber konkretiserede EU-ministermøde

Læs mere

Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer

Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer Indhold Indledning... 3 Evalueringens hovedresultater... 3 Beskrivelse af innovationssamarbejdet... 3 Innovation... 4 Deltagere og

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation otte behov for velfærdsteknologi hos mennesker m Brugerdreven kronisk sygdom innovation Brugerdreven innovation spotte behov for velfærdsteknologi hos mennesker me kronisk sygdom at spotte behov for velfærdsteknologi

Læs mere

Brugercentreret design metodekatalog

Brugercentreret design metodekatalog Brugercentreret design metodekatalog Introduktion til Metodekataloget Velkommen til Syddansk Sundhedsinnovations metodekatalog for vidensområdet brugercentreret design. I dette katalog vil du blive introduceret

Læs mere

Oplevelsesøkonomi og Innovation. Redigeret af Søren Würtz. nvio. Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi Antologi 2010-2014

Oplevelsesøkonomi og Innovation. Redigeret af Søren Würtz. nvio. Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi Antologi 2010-2014 nvio Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi Antologi 2010-2014 Oplevelsesøkonomi og Innovation Redigeret af Søren Würtz Oplevelsesøkonomi og Innovation Redigeret af Søren Würtz Øvrige bidragydere til

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub KOLOFON Redaktion: Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Charlotte Gisselmann Jessen,

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2009

BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2009 BRUGERDREVEN INNOVATION ÅRSRAPPORT 2009 beretning Årsrapport 2009 PROGRAm for BRUGERDREVEN INNOVATION 2007-2009 Program for brugerdreven innovation var en del af regeringens globaliseringsstrategi og indgik

Læs mere

!"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser

!##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser !"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser icph 2011 1 Kommunal nytænkning en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Fremtidens interaktive dagligvarehandel

Fremtidens interaktive dagligvarehandel Fremtidens interaktive dagligvarehandel Et projekt støttet af Erhvervs- og Byggestyrelsens Program for Brugerdreven Innovation Projektpartnere: Art of Crime Center for Kulturanalyse Coop Danmark Instituttet

Læs mere

At styrke innovationsevnen og -lysten i regionens SMVer gennem nye partnerskaber B2B og mellem det private og det offentlige.

At styrke innovationsevnen og -lysten i regionens SMVer gennem nye partnerskaber B2B og mellem det private og det offentlige. Sammenfatning Projektets hovedmål: At styrke regionens vækst og erhvervsfremme ved at give regionale SMVer et kompetenceløft til at udnytte CSR-drevet innovation som en styrkeposition og vækstmulighed.

Læs mere

Evaluering af. Projekt want2work. 2. runde, maj 2005-april 2008. Asylafdelingen, Dansk Røde Kors

Evaluering af. Projekt want2work. 2. runde, maj 2005-april 2008. Asylafdelingen, Dansk Røde Kors Evaluering af Projekt want2work 2. runde, maj 2005-april 2008 Asylafdelingen, Dansk Røde Kors April 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 Evalueringsrapportens opbygning... 4 Kort projektbeskrivelse

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING

EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING RAPPORT 2014 Rapporten præsenterer resultaterne af et projekt om sformer tilpasset entreprenørskabsuddannelser på de videregående uddannelser. Projektet

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

One-Stop-Science-Shop Erhvervslivets indgang til universitetet

One-Stop-Science-Shop Erhvervslivets indgang til universitetet One-Stop-Science-Shop Erhvervslivets indgang til universitetet Metode- og værktøjshåndbog Forskningsbaseret innovation i små og mellemstore virksomheder Indhold 1 Innovation i SMV er særlige behov og

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Læs mere

Inspirationskatalog. Matchmaking, videndeling og idégenerering

Inspirationskatalog. Matchmaking, videndeling og idégenerering Inspirationskatalog Matchmaking, videndeling og idégenerering 1 Styrelsen for Forskning og Innovation www.fi.dk De danske innovationsnetværk og partnerskaber Netmatch www.netmatch.nu Tekst og redaktion:

Læs mere

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) November 2014 0 Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Rapport indleveret til Europas Maritime

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Kære læser. Nyhedsbrev Videncenter for kroniske sygdomme og rehabilitering VIDENCENTER. Nr 2/2011

Kære læser. Nyhedsbrev Videncenter for kroniske sygdomme og rehabilitering VIDENCENTER. Nr 2/2011 Nr 2/2011 Nyhedsbrev Videncenter for SPOT PÅ Med eller uden hjælpemidler 3 Shared care platform 6 Brugerdreven innovation 7 Særlig opmærksomhed på sårbare 9 Lev livet...længere 11 Living Lab 13 Den fælles

Læs mere

Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration

Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration NGO FORUM 13. april 2012 Vækst og Beskæftigelse - Undersøgelse

Læs mere