Vores By innovation og brugerinddragelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores By innovation og brugerinddragelse"

Transkript

1 Vores By innovation og brugerinddragelse MASTERUDDANNELSEN I OPLEVELSESLEDELSE / RUC / 2. SEMESTER 2007 SKREVET AF Birgitte Sandhagen og Marianne Schibbye VEJLEDER Christjan Fussing Jensen

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Interesse- og problemfelt Problemformulering Afgrænsning Valg af undersøgelses- og dataindsamlingsmetode Teoretiske perspektiver (teorivalg) og litteraturstudier 6 2. Innovation og strategi (Teoridel) Vores Bys proces Vores By som innovation Vores Bys brugerdrevne innovation Delkonklusion Brugerinddragelse i innovationsprocessen (Empiridel) Københavns Kommunes Ejendomme: Projektejer af Den Hvide Kødby Karrierebar: Ny bruger i Den Hvide Kødby Tre.d: Potentiel ny bruger i Den Hvide Kødby Paralleller til Vores By Delkonklusion Hovedkonklusion Perspektivering Referencestof Litteraturliste Bilagsmateriale 30 2

3 1. Indledning 1.1 Interesse- og problemfelt Carlsberg er kun en af mange spillere, som vil skabe et byområde, der skal tiltrække nye borgere og brugere. Landets kommuner har i en årrække konkurreret om forbrugernes gunst for herigennem at opnå en form for Bilbao-effekt. Vejle kommune manifesterer sig som landets bedste boligkommune og vil bl.a. bygge huse formet som store bølger og Greve kommune gør alt for at markere sig som landets mest effektive, firmatiserede kommune. I den skærpede konkurrence for at tiltrække forbrugerne er nye initiativer kommet til. Initiativer, som sætter fokus på forbrugernes drømme og idealer afstedkommet af bl.a. Slow city bevægelsen. Nøgleordene er kvalitet, et bæredygtigt miljø og tid til eftertanke. Således er Svendborg i gang med at skabe en ny landsby, som de kalder Tankefuld. Landsbyen skal opfylde forbrugernes drømme om, hvordan man bor, arbejder og lever i nærhed af natur og hinanden. Ventelisterne til den nybyggede middelalderby Jakrisborg udenfor Malmø er et andet eksempel på, at der er et marked for byer med identitet. Derudover fremhæver Københavns Tænketank 1 Carlsbergområdet, som et af de 9 fokusområder, der kan forvandle København til en vidensby i international topklasse. Den gamle Carlsberg grund, her kaldet Carlsberg Business District, skal tiltrække internationale virksomheder og få dem til at placere deres hovedsæder i byen. Carlsberg har indtil videre ikke vist interesse for at realisere Vores By som et Carlsberg Business District. Lars Holten Petersen, direktør i Carlsberg Ejendomme, udtrykker det i et interview 2 Området skal være en by og værdien af byen er oplevelse. Det skal være den historie, der bliver fortalt i byen, som gør den spændende. Den skal være spændende på en sådan facon, at den tiltrækker mennesker, for vi opfatter by som et sted, hvor der er mange mennesker. Bydelen er mere Christiania end Ørestaden. Carlsbergområdet er baseret på en industriproduktion, som ikke længere løber økonomisk rundt. Produktionen af konsumentvarer stopper i Valby ved udgangen af Carlsberg ser nye muligheder i det tidligere industriområde. Dette skal transformeres til en ny bydel, som Carlsberg kalder Vores By. Området har autenticitet gennem at være et gammelt industriområde, men Carlsberg ønsker ikke en historisk funderet bydel, men en bydel, hvis identitet bygger på brugernes engagement og oplevelser i området. De ønsker at finde nøglen til at skabe et identitetsskabende byliv. For at skabe opmærksomhed om projektet Vores By, har Carlsberg valgt at involvere borgerne bl.a. ved afholdelse af en åben international idékonkurrence og ved at Carlsberg besidder et så attraktivt område midt i byen. Således står der i idékonkurrenceprogrammet 3 : Carlsberg lægger op til en meget åben idékonkurrence med så få konkrete bindinger for deltagerne som muligt. Det er op til deltagerne selv at give det mest overbevisende bud på hvordan Vores By skal være og hvilket liv den skal rumme. 1 www3.kk.dk 2 3

4 Carlsberg ønsker meget mere end en arkitektonisk byplanlægning af området. De ønsker en iscenesættelse af bylivet og et svar på, hvad fremtidens forbrugere ønsker sig af en attraktiv bydel. Det vindende forslag fra arkitektfirmaet Entasis hedder Vores Rum og har som idé, at alle rum i gadeplan skal være åbne for besøgende og skal tilbyde en variation af muligheder. Al beboelse er således placeret i højden for at stimulere bylivet frem for den enkelte beboers behov. Forslaget beskriver området som en ramme for livet i bydelen, men kommer ikke med konkrete svar på hvorledes livet i bydelen skal udvikles. Opgavens formål er dels at undersøge om udvikling af byliv i projektet Vores By kan indgå i en innovationsproces og om brugerne kan inddrages i denne proces. Denne problemstilling munder ud i følgende problemformulering. 1.2 Problemformulering Hvordan kan brugerne inddrages i innovationsprocessen omkring udvikling af bylivet i Vores By? Følgende spørgsmål søges således besvaret. 1. Kan Vores By defineres som en innovation? 2. I hvilken udstrækning er brugerne inddraget i denne proces? 1.3 Afgrænsning Opgaven er delt i to dele. Den første del fokuserer på innovationsteorier med det formål dels at definere Vores By som en innovation og om innovationen kan ses som en strategisk innovation med fokus på udvikling af byliv samt brugerinddragelse. Byliv omhandler primært udvikling af rammen. På baggrund af den udarbejdede strategirapport for Vores By er brugere afgrænset i opgaven til den kreative klasse. Anden del fokuserer på i hvilken udstrækning brugerne er inddraget i innovationsprocessen. På nuværende tidspunkt har projektet ingen planer om at inddrage sine brugere i denne proces. Vi har derfor gennemført en undersøgelse af Den Hvide Kødby. I relation til Vores By, så har Den Hvide Kødby det samme omdrejningspunkt for økonomisk vækst via udvikling af byliv og den kreative klasse. Området har ligesom Vores By en attraktiv placering i Københavns Kommune.

5 1.4 Valg af undersøgelses- og dataindsamlingsmetode De spørgsmål, som vi stiller i vores problemformulering, belyser vi ved casen Vores By. Casestudier 4 er udbredte ved undersøgelse af virksomheder. Vores undersøgelse er et multipelt studie, da den også inddrager Den Hvide Kødby. Metoden i første del er en deduktiv fremgangsmåde 5, hvor vi tager udgangspunkt i innovationsteoriers anvendelighed for at besvare spørgsmål 1 i problemformuleringen. I anden del har vi valgt en induktiv 6 indgangsvinkel, hvor vi tager udgangspunkt i empirien for at besvare spørgsmål 2 i problemformuleringen. Empirien er opdelt i følgende afsnit. - Projektejer - Ny bruger - Potentiel ny bruger - Paralleller Formålet med opdelingen er at foretage en triangular evaluering 7, hvor man anvender to eller flere metoder til at undersøge det samme fænomen, som er i hvilken udstrækning er brugerne inddraget i innovationsprocessen. Empirien er begrænset til 3 interviews, som er foretaget med Københavns Kommune (projektejer), Karrierebar (ny bruger) og Tre.d (potentiel ny bruger). Interviewene er indarbejdet i de respektive afsnit. Herefter følger et afsnit om paralleller til Vores by fra afsnit 2. Antallet af interviews giver en begrænsning i forhold til omfanget af den efterfølgende analyse. Men da opgaven vedrører modul 2, er det vores opfattelse at dette antal er tilstrækkeligt. Analysen følger herefter i alle underafsnit og opsummeres i en separat delkonklusion for hvert hovedafsnit, set i relation til besvarelse af spørgsmålene i problemformuleringen. Delkonklusionerne samles i en hovedkonklusion og opdagelser undervejs skitseres gennem perspektiveringen. Som dataindsamlingsmetode 8 vedr. interviewene har vi anvendt primære data med en spørgeteknik, som omhandler et personligt og kvalitativt interview, der er kendetegnet ved ikke at have faste svarkategorier og kun er delvis struktureret. Denne dataindsamlingsmetode er valgt for at sikre åbenhed over for nye synsvinkler og informationer, som den interviewede kunne fremkomme med. Derudover har vi anvendt Steinar Kvale 9 analysemetode af interviewet med hensyn til strukturering og temaer. Ud fra hvert tema er der angivet en reference til et afsnit i opgaven, hvor empirien indgår. Dette fremgår af bilag A, B og C. 4 Ib Andersen, 112, Ib Andersen, 32, Ib Andersen, 32, Dansk Evalueringsselskab, Ib Andersen, 149, Steinar Kvale, 188, 1997

6 1.5 Teoretiske perspektiver (teorivalg) og litteraturstudier I henhold til vores problemformulering er der følgende teorier i spil: - Innovationsteorier, hvor vi vurderer om der i vores undersøgelse er tale om innovation og om innovationen indgår som en strategisk innovation. - Teorier omkring brugerinddragelse. I den forbindelse har vi inddraget innovationsteori om brugerdreven innovation. Opgaven vil primært fokusere på teorier indenfor innovation og strategi. Ledelse og organisering af innovationer vil kun blive meget overordnet berørt. Sammenfattet er litteratur udvalgt dels på baggrund af pensum på modul 2, og dels suppleret med litteratur, som kan give værdifuld information om eksisterende teorier, andres erfaringer, undersøgelser mv.

7 2. Innovation og strategi (Teoridel) 2.1 Vores Bys proces Ifølge strategirapporten 10 vil udviklingen af Vores By være kunstig, fordi projektet er iværksat og udviklet i et delvist kommercielt øjemed. Der vil ikke være en naturlig udvikling i forhold til de urbane pionerer og andre trendsættere, som normalt er de første, der rykker ind i et område og udvikler det. Derfor skal Carlsberg planlægge udviklingen af liv til bydelen og prioritere det ligeså højt som mursten til bydelen. Det altoverskyggende argument herfor er, at en vellykket udvikling med identitet, et unikt image og et levende byliv på sigt vil give Vores By det mest fordelagtige grundlag for profitabelt frasalg. Processen for projektet er som følger jf. figur 1: Indtil 1. november 2006 Ultimo /2008 Ultimo 2008 OFFENTLIG IDÈFASE KONKURRENCE VISION PLANGRUNDLAG BYGGERI Tekniske undersøgelser Dommerpanel Politisk behandling Offentlig høring og politisk godkendelse FIGUR 1: VORES BYS PROCES, Processen omhandler på nuværende tidspunkt konkretisering og bearbejdning af lokalplanen for området samt forhandling med Københavns Kommune. Ultimo 2008 flyttes produktionen til Fredericia. Herefter skal de første konkrete projekter igangsættes. Processen vil tage omkring år før hele området er færdigudbygget. Undervejs vil der blive afholdt arkitektkonkurrencer om de enkelte bygninger, udarbejdet konkrete lokalplaner, afholdt høringer m.v. Carlsberg er altså på den ene side i gang med en traditionel byggeproces, hvis mål er at få området til at fungere arkitektonisk og byplanmæssigt. På den anden side har de i deres udarbejdede strategirapport defineret byliv som omdrejningspunkt for økonomisk vækst samt den kreative klasse som beboere og brugere af bydelen. Strategirapporten 11 er udarbejdet på grundlag af interviews med udvalgte eksperter, Institut for Fremtidsforskning og teori. Der er forskellige teoretiske opfattelser omkring definition af begrebet den kreative klasse. En af 10 Vores Bys strategirapport, 2, Vores Bys strategirapport, 2,

8 teorierne er udviklet af Richard Florida 12. Kendetegnet ved den kreative klasse er, at de engagerer sig i arbejde, der sigter mod skabelsen af nye meningsfulde levemåder og livsformer. Målgruppen er et hurtigt voksende segment af arbejdsstyrken, hvorfra virksomhedernes profit og samfundets økonomiske vækst i stigende grad udspringer. Den kreative klasse kan igen underinddeles i tre grupper: - bohemerne (bl.a. yngre kunstnere) - den kreative kerne (bl.a. forskere, ingeniører, arkitekter og lærerer) - de kreative professionelle (bl.a. ledere, finansmedarbejdere og jurister) Selvom bohemerne udgør en lille del af den kreative klasse, er gruppen en afgørende dynamo for resten af klassen. Bohemerne tiltrækker nemlig de øvrige. Tiltrækningen af bohemegruppen er ifølge Carlsberg 13 det første skridt i udviklingen af Vores Bys identitet. Det er ikke sikkert, at bohemerne vil blive boende 10 eller 20 år frem i tiden. Men i overgangsfasen mellem industriområde og færdigudviklet ny bydel, vil bohemerne være den magnet, der tiltrækker de øvrige grupper fra den kreative klasse. Fremtidens stærke virksomheder vil naturligt søge til området og skabe økonomisk vækst. I følge strategirapporten er omdrejningspunktet for økonomisk vækst byliv med den kreative klasse som brugere og beboere. Ifølge vores opfattelse indeholder strategirapporten visse usikkerheder. Rapporten angiver ingen strategi for, hvorledes rammen for byliv skal udvikles i projektet. Derudover er der ingen undersøgelser eller henvisninger i rapporten, som dokumenterer hypotesen om, at den kreative klasse som brugere og beboere sikrer økonomisk vækst. Lars Holten Petersen, direktør i Carlsberg Ejendomme, har i et interview endvidere oplyst 14, at der ikke er udarbejdet en egentlig strategiplan i tillæg til rapporten. For nuværende anvender projektet alle sine ressourcer på udvikling af den arkitektoniske ramme. Vi vil i næste afsnit belyse, hvorvidt Vores By kan defineres som en innovation og om innovationen kan defineres som en strategisk innovation. 12 Søren Lybecker, 86, Interview med Carlsberg Ejendomme den

9 2.2 Vores By som en innovation Innovation Begrebet innovation 15 kommer af det latinske ord innovare, hvor in betyder deri og novare betyder at skabe nyt eller forandre. Innovation skal ikke forveksles med invention, som betyder opfindelse. Ifølge Schumpeter 16 er innovation, set ud fra en økonomisk betragtning, en aktivitet, der skaber samfundsøkonomisk vækst. Ifølge Lapierre og Mccelland 17 er innovation, set ud fra en sociologisk betragtning, en aktivitet, der betegner en fornyelse i social adfærd i samfundet. Innovation er således som udgangspunkt et makrofænomen, der handler om samfundsøkonomisk vækst. Men innovationsprocessen forgår også på mikroniveau hos en virksomhed eller en person. Not to innovate is to die skrev Christopher Freeman 18 for mere end 30 år siden. For at være konkurrencedygtige og sikre overlevelse må virksomheder løbende forny sig og tilpasse sig de forandringer der sker på markedet. Innovation er nødvendig, men er samtidig uforudsigelig og forbundet med store risici, da der er tale om mønsterbrud. Risici kan være både økonomiske og ressourcemæssige. Drivkraften bag innovation er jagten på konkurrencemæssige fordele og økonomisk vækst. Innovationer er intensiveret i takt med globaliseringen den vestlige verden kan ikke konkurrere på effektiviteten og prisen alene. Virksomhederne er i stigende grad bevidste om, at de er nødt til at innovere for at klare sig i markedskonkurrencen. Innovation er derfor blevet en vigtig faktor i den økonomiske udvikling 19 i de seneste år. Det er innovationsprocesserne i den enkelte virksomhed, som har betydning for virksomhedens udvikling og vækst, for den samfundsøkonomiske vækst og i sidste instans for den nationale konkurrenceevne. Innovationer kan være af forskellig slags inden for forskellige industrier og brancher. Ifølge Jon Sundbo 20, er servicesektoren af stigende betydning for økonomisk vækst og servicevirksomheder udgør en stor del af virksomhedsmassen. 56 % af værditilvæksten i den private sektor kommer fra service og skal ses i relation til afsnit 1.1. For at kunne inddrage den teoretiske forståelse for, hvorfor og hvordan innovationer opstår, vil vi gennemgå innovationsteoriernes udvikling på et overordnet niveau. Innovationsteoriernes udvikling Gamle teorier visner hen, nye opstår og de gamle teorier genoplives i ny form. 15 Michael Nørager, 2, Jon Sundbo, 10, Jon Sundbo, 10, Christopher Freemann, 256, Jon Sundbo, 11, Jon Sundbo, 17, 2001

10 Jon Sundbo har isoleret de tre grundlæggende drivkræfter til at udgøre mennesker, maskiner og markeder. Det er disse 3 drivkræfter, som frembringer innovation og vækst jf. figur 2 nedenfor. Psykologisk innovation Paradigme skifte Teknologisk innovation Paradigme skifte Sociologisk innovation MENNESKER MASKINER MARKEDER 1840 Den franske revolution 1880 USA ny økonomisk stormagt 1900 Den industrielle revolution 1960 Velstandsboom 1990 Globalisering FIGUR 2: HISTORISK PERSPEKTIV, SØREN LYBECKER, 14, 2007 Innovationsteoriens oprindelse og aktuelle gennembrud tilskrives oftest Joseph Schumpeters innovationsteori i økonomien. Den primære drivkraft for økonomisk fremgang var teknologisk innovation forstået som nye teorier, hvorfra nye industrier og produkter udsprang. Der er to overordnede opfattelser af 21, hvad der en vigtig faktor i forhold til initiering af innovationsprocessen og det drejer sig om henholdsvis technology push og demand pull tilgangen, som defineres på følgende måde: - Demand pull: Det er et erkendt behov hos brugerne, der tilskynder til innovation - Technology push: Det er de teknologiske muligheder/ nyopdagelser, der leder til innovation (teknologier, der leder efter markeder) Schumpeter argumenterer for at initieringen oftest følger en technology push tankegang, som er karakteriseret ved at man opfatter innovationsinitieringen som et intraorganisk fænomen. Videnskabelige fremskridt og inventioner bliver omsat af entreprenøren, som kan være en person, virksomhed eller organisation, der er i stand til at kombinere produktionsmæssige faktorer og på denne måde skabe nye varer og nye markedsområder. Entreprenøren skaber ikke selve opfindelsen af et nyt produkt, men er den, som forstår at udnytte opfindelsen kommercielt. Burgelman og Sayles udvidede innovations tankegangen med at entreprenøren kunne være andet end en person som nævnt ovenfor. Via virksomhedens teknologi bliver innovationerne således skubbet ud på markedet i forventning om, at forbrugerne opdager, at de har et behov for den pågældende innovation. Schmookler argumenteret for, at initieringen af en innovation typisk følger en demand pull proces, hvor det hovedsageligt er markedet og forbrugerne, der efterspørger nye og mere sofistikerede produkter hos virksomhederne. Dermed argumenteres for, at det er forbrugernes efterspørgsels træk, der normalt ligger bag initieringen af innovationer Michael Nørager, 3, 2005

11 I forhold til udvikling af byliv i Vores By har Carlsberg set et marked og har defineret den kreative klasse som projektetss målgruppe. Området skal udbygges arkitektonisk og byplanmæssigt, således at den kreative klasse vil opdage bydelen. Dette indebærer risici, da konkurrencesituation er skærpet. Set i relation til afsnit 1.1, har mange kommuner og områder ligesom Carlsberg erkendt, at den kreative klasse er katalysator for økonomisk vækst. Samtidig har Carlsberg bevæget sig fra kun at tænke i arkitektonisk ramme til at se på byliv som den faktor, der skal sælge området til den kreative klasse. Man kunne her sige at Carlsberg med sin strategi er på vej ind på et nyt marked et marked for byliv. I det følgende vil vi derfor se nærmere på innovation som en strategisk proces. Innovation som en strategisk proces Strategi 22 er et overordnet orienteringspunkt for virksomheden og synliggør virksomheden på markedet. Dette har betydning for evnen til at tiltrække kapital og kunder. Derudover er ledelsens vurderings- og beslutningsgrundlag en del af virksomhedens strategi og strategisk ledelse bliver således byggestenen til innovationer. Det er ledelsen, der ud fra virksomhedens strategi fastlægger, hvilke ideer der skal fremmes og hvilke innovationsprocesser der skal igangsættes og initieres. Strategien markerer også virksomhedens værdier. Ifølge Søren Lybecker 23 er udgangspunktet i strategisk innovation virksomhedernes markedsfunktioner, hvor Carlsbergs markedsfunktion er nævnt i afsnit 1.1 Forbrugerne i det højt udviklede markedsøkonomiske samfund har, i vid udstrækning, fået stimuleret deres basale behov. Det bliver stadigt vanskeligere at skabe en markedsmæssig vækst ved blot at etablere en ny virksomhed eller udvikle en teknologisk innovation. Strategi bliver hermed et centralt begreb, og viden om forbrugeradfærd bliver en central faktor i den strategiske innovation, som er meget pull-orienteret. Strategisk planlægning er en analytisk aktivitet, hvor man er bundet af den nuværende situation. En grundantagelse vil derfor være, at fremtiden ligner nutiden, og at den eksisterende forretningsmodel også vil være gældende i fremtiden. Men hvis fremtiden ikke ligner nutiden, så er der behov for en kreativ proces for skabe nye forretningsideer, der er uden for virksomhedens nuværende område. Strategisk innovation er med andre ord en helt anden arbejdsform og tænkemåde end strategisk planlægning, hvilket er illustreret jf. figur 3 næste side. 22 Jon Sundbo, 9, Søren Lybecker, 23,

12 Strategisk planlægning Analytisk Fokus på præsentationer Teknologidreven (inside out) Logisk og lineær Udvikling af nuværende forretningsmodel Skab mere værdi for virksomheden Antager at fremtiden ligner nutiden Følger regler og traditioner Strategisk innovation Kreativ Fokus på nye erkendelser Brugerdreven (outside-in) Gentagende og pædagogisk Udvikling af alternativ forretningsmodel Skab mere værdi for kunderne Antager at fremtiden er dynamisk Bryder regler og traditioner FIGUR 3: STRATEGISK PLANLÆGNING VERSUS STRATEGISK INNOVATION, SØREN LYBECKER, 26, 2007 Forskning indenfor strategisk innovation påpeger 24 endvidere at økonomisk vækst oftest genereres af et sammenhængende koncept. Det er ofte en iderig person (scene-maker), som skaber scenen eller i hvert fald strukturen til en scene. Iscenesætteren har egenskaber, som svarer til den klassiske entrepreneur type. Vedkommende tager initiativ og bygger på nye ideer, men grundlægger blot ikke en ny virksomhed som den klassiske entreprenør. Iscenesætteren skaber med andre ord en virtuel imaginær verden, som er i stand til at tiltrække forbrugerne. Dette er imidlertid heller ikke nok til at skabe en vedvarende positiv udvikling og økonomisk vækst. Resultaterne af forskningen viser, at scenen på en eller anden måde må konceptualiseres. Det vil sige organiseres, så den består af såvel håndgribelige attraktionselementer og faciliteter, samt at den vedligeholdes. Der skal være en iscenesætter, der udvikler scenen (projektet). Iscenesætteren kan i visse tilfælde være entreprenøren selv, som også udvikler scenen og får forskellige andre aktører engageret i projektet. Sagt med andre ord handler det strategiske perspektiv både om konceptet, men også om den organisatoriske struktur og om de ressourcer, der indgår heri. Strategisk innovation handler hermed om processen og metoden for hvordan man skaber strategisk innovation. Grundlæggende er der tre muligheder Top-down, hvor ledelsen beslutter og implementerer innovation gennem medarbejderne. - Bottom-up, hvor ledelsen tilvejebringer rammerne for at medarbejder kan få ideer og virkelig gøre dem - Eksperter, hvor innovationsudfordringen placeres hos ekspertgrupper, som typisk er eks terne Jan Mattson, Christjan Fussing Jensen and Jon Sundbo, Jon Sundbo, 37, 2001

13 På baggrund af teorigennemgangen kan vi udlede, at Carlsberg er entreprenøren, der genererer projektet Vores By. Projektet skal konceptualiseres for at skabe rammen for udvikling af byliv, der kan tiltrække den kreative klasse over en lang tidshorisont. Som nævnt i afsnit 2.1 er dette ingen garanti for økonomisk vækst. Projektet Vores By kan defineres som en strategisk innovation, såfremt rammen for byliv defineres og udvikles som et nyt marked. Det er uklart på nuværende tidspunkt om Carlsberg vil blive iscenesætteren, som udvikler projektet. Organiseringen af innovationsprocessen vil primært ligge hos ekspertgrupper, som typisk er eksterne. Dette skal ses i relation til, at projektet internt ikke har de fornødne ressourcer og kompetencer, samt at markedsområdet er nyt. Omkring brugen af ekspertgrupper henvises der til afsnit 1.1 vedrørende den arkitektoniske ramme og afsnit 2.1 vedrørende rammen for byliv og den kreative klasse. Udfordringen for Carlsberg er at vælge de aktører, som kan sikre den strategiske innovationsproces i projektet. En af måderne til at sikre den strategiske innovation er at kunne imødekomme brugerne her defineret som den kreative klasse. Vi vil i næste afsnit belyse, hvorledes brugerne kan inddrages i processen via brugerdreven innovation. 2.3 Vores Bys brugerdrevne innovation Baggrund I erhvervslivet har man i en årrække brugt begreberne business-to-business og business-to-consumer 26. I det lille ord to finder vi forklaringen på den model for værdiskabelse og markedsdannelse, der har præget de vestlige markedsøkonomier siden industrialiseringen. Nemlig at virksomheden skaber værdi i form af nye produkter, der så sælges til kunden. Den model er under opbrud. Dagens forbrugere oplever et marked fyldt med ensartede produkter og de går efter dem, som er tilpasset netop deres behov. Internettet giver forbrugerne mulighed for at sammenligne produkter, priser og ydelser fra virksomhederne kombineret med at forbrugerne i stigende grad deler informationer og holdninger. Forbrugerne er blevet både mere kritiske og kompetente. Udfordringen for virksomhederne er i dag at være så tæt på kunderne som muligt for herigennem at registrere selv de mindste forandringer i deres adfærd og perceptioner. Virksomhederne skal kunne reagere hurtigt, når det gælder udvikling og markedsføring af nye produkter. Senest har Carlsberg lavet en ny flaske 27 og en ny ølkasse til den velkendte gamle øl og sat prisen op. Forbrugernes reaktion var negativ. Størrelsen på den nye ølkasse fulgte ikke standardstørrelsen for ølkasser og flasken havde en form og et design, som forbrugerne ikke kunne se idéen i. Carlsbergs massive markedsføring og flotte reklamespots var slet ikke nok til at overbevise kunderne. Restauratørerne gik til pressen og forbrugerne klagede på Internettet. Carlsberg har efterfølgende måtte erkende, 26 Søren Lybecker, 63, Claus Buhl, 23,

14 at de ikke kendte deres kunder godt nok og har trukket flaskerne og prisforhøjelsen tilbage. I erkendelsen af at forbrugernes dom er altafgørende for nye produkters succes, så er en ny innovationsform vundet frem også kaldet brugerdreven innovation. Hvad er brugerdreven innovation? FORA 28 (Erhvervs- og Byggestyrelsens enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse) beskriver brugerdreven innovation, som er viden om kundernes behov og evnen til at imødekomme dem. Kundens behov er blevet omdrejningspunktet for innovationen. I den relation er den kreative klasse omdrejningspunkt for den økonomiske udvikling i Vores By, jf. afsnit 2.2, og Den Hvide Kødby, jf. afsnit 3.1. På nuværende tidspunkt er der enighed omkring at brugerdreven innovation indebærer at øge træfsikkerheden i innovationsprocessen. Formålet er dermed at øge sandsynligheden for at ramme markedets behov rigtigt og dermed minimere forretningsrisikoen. Der er dog uenighed omkring hvilke metoder, der skal anvendes for at inddrage brugerne i innovationsprocessen. Fra politisk hold er der udarbejdet et program, som skal sætte Danmark på verdenskortet som et af de førende innovationssamfund. Programmets formål er at styrke udviklingen af nye produkter, serviceydelser, koncepter og processer på grundlag af et bedre kendskab til brugernes behov. Der er i indeværende år uddelt 58 mio.kr. til projekter, som vil udforske og skabe resultater på området. Programmet må ses som en prototype for test af brugerdreven innovation som metode. Tiden vil vise hvilke virksomheder, der forstår at udvikle metoderne og implementere dem som et stærkt konkurrenceparameter. Flere virksomheder har allerede meldt sig på banen som varme fortalere for deres metode. Hos Novo Nordisk og Lego inddrages ekspertbrugere (Lead Users) i innovationsprocessen. Ifølge Joe Tidd 29 kan det være problematisk at fokusere på ekspert brugere (Lead Users), da de måske repræsenterer en for lille gruppe og kan reagere kritisk mod en forandring af et eksisterende kendt produkt. Her kan det være en fordel at finde pionererne blandt de udvalgte brugere og inddrage dem i selve udviklingsprocessen. Eric von Hippel 30 støtter denne teori og han er fortaler for en ny type innovation, hvor innovationen er lagt ud til brugerne. Han kalder formen open source innovation. Denne type innovation tager udgangspunkt i, at de mest progressive brugere (Lead Users) er foran virksomhederne og resten af markedet. Disse ekspertbrugere kender bedst selv deres behov og er gode til at innovere. Den nye type innovation har potentialet til at ændre afgørende ved virksomhedernes værdiskabelse. Internettet har skabt muligheder for at innovative brugere kan mødes med ligesindede. Brugernes egne innovationer foregår i de internetbaserede netværk, hvor brugerne danner fællesskaber omkring produkterne. Virksomheder, som åbner op for denne mulighed for interaktion med disse netværk, vil i følge Eric von Hippel være blandt fremtidens mest succesfulde Joe Tidd, John Bessant, Keith Pavitt, 267, Eric von Hippel, 18, 2005

15 Eric von Hippels teori 31 udmunder sig i tre modeller for interaktion i mellem virksomheder og førende brugere jf. figur 4. Der er fordele og ulemper ved modellerne. Det vigtigste er, at virksomhederne ikke dræner brugerne for talent. Derudover skal begge parter være klar over, at motiver og kultur i netværket er væsentligt anderledes end den i virksomheden. Virksomheden hyrer førende brugere HYRING Førende brugere Virksomhed PARTNERSKAB Ad hoc partnerskaber opstår mellem virksomhed og førende brugere Førende brugere Virksomhed MEDLEMSKAB Virksomheden forlader sin gængse og integreres i brugerforening Førende brugere Virksomhed Netværk Førende brugere Førende brugere FIGUR 4: MODEL FOR VIRKSOMHEDERS INTERAKTION MED FØRENDE BRUGERE, ERIC VON HIPPEL, 18, 2005 Ifølge Instituttet for Fremtidsforskning 32 er der i brugernes innovationsevne et stort værdiskabende potentiale for virksomhederne. Inddragelse af brugerne som udviklere er fremtidens vigtigste kilder til succesfulde produkter. Flere og flere brugere lægger vægt på at udfolde deres kreativitet og opfindsomhed i deres forbrug. De forskellige metoder er i deres udviklingsform og området er endnu ikke fuldt ud belyst. Det er derfor ikke muligt at konkludere hvilke metoder, der i fremtiden vil åbne de fleste døre ind til forbrugernes behov. 31 Eric von Hippel, 18, Instituttet for Fremtidsforskning, 27,

Innovationsprocesser gennem sociale medier

Innovationsprocesser gennem sociale medier Innovationsprocesser gennem sociale medier Lise Gløvermose Hald thbbm7a811 Professionsbachelorprojekt Vejleder Jesper Pettersson Censor Jens Kjær Sørensen Studienummer 160817 D. 21 november 2012 1 1. Resumé

Læs mere

Abstract... 1 Motivation... 3

Abstract... 1 Motivation... 3 #kreativtkød Skrevet Af: Anna-Cathrine Willaume Andersen Anne Marie Titian Jørgensen Arnela Raonic Nanna Moth Tofting Jacobsen Sarah Marie Jensen Sarah Weise Feilberg 1 Abstract This paper investigates

Læs mere

8tallet. Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen. Ditte Maria Hansen

8tallet. Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen. Ditte Maria Hansen t a l l e t 8tallet Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen Ditte Maria Hansen Jesper Lund Olsen Kasper Ortvald Larsen Kristoffer Videbæk

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening Institut for Ledelse Bachelorafhandling, HA almen Opgaveløser: Peter Fynboe Bruun Jensen Vejleder: Carsten Bergenholtz Innovationsledelse Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

1.1 Resume...s. 4 1.2 Forord...s. 4 1.3 Indledning... s. 19. 2.1 Problemfelt...s. 6 2.2 Problemformulering...s. 7 3. Metode

1.1 Resume...s. 4 1.2 Forord...s. 4 1.3 Indledning... s. 19. 2.1 Problemfelt...s. 6 2.2 Problemformulering...s. 7 3. Metode 1 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation 1.1 Resume...s. 4 1.2 Forord....s. 4 1.3 Indledning.... s. 5 2. Problemfelt og problemformulering 2.1 Problemfelt....s. 6 2.2 Problemformulering....s. 7 3. Metode

Læs mere

UDSIGT TIL BORGERINDFLYDELSE?

UDSIGT TIL BORGERINDFLYDELSE? UDSIGT TIL BORGERINDFLYDELSE? - Papirøens fremtid! Udarbejdet af: Vejleder: Kristian Lønborg Andersen Peter Hegelund Skriver Martin Rambusch Jakobsen Ove Bitsch Olsen Institut: Niels Wilken Silkjær Pedersen

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

Nye funktioner i udsatte boligområder

Nye funktioner i udsatte boligområder Nye funktioner i udsatte boligområder 1 Rapporten er udarbejdet af Erhvervscenter for Etablering, Vækst og Udvikling (EVU) for Socialministeriet Undersøgelsen er gennemført i perioden 1. januar 2006 30.

Læs mere

Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien

Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien - er festivalen klar til den konkurrence og de krav oplevelsesøkonomien medfører? Modul 1 og 2 juni 2007 RUC - Virksomhedsstudier Jonas Ais Andersen, Rasmus Forstberg

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Mulighed for midlertidige anvendelser

Mulighed for midlertidige anvendelser INDHOLD Sammenfatning... 3 Indledning... 3 Kommissorium og projektgruppens sammensætning... 4 Metode... 4 Hvad er midlertidige anvendelser?... 5 Hvordan arbejdes der med midlertidighed i kommunen?... 5

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Konferencecentre i Nordsjælland - anbefalinger til Destination Nordsjælland

Konferencecentre i Nordsjælland - anbefalinger til Destination Nordsjælland Konferencecentre i Nordsjælland - anbefalinger til Destination Nordsjælland LO-Skolen Bymose Hegn Marienlyst Bautahøj Borupgaard Udarbejdet af: Ditte Møller Munch, Gorjan Dimitrov, Rory Rick, Simone Zeitler

Læs mere

København - Som Eventdestination

København - Som Eventdestination København - Som Eventdestination Jesper Wiinholdt Glasius Bachelorprojekt Virksomhedsstudier, 5. semester Afleveret 20. december 2007 Vejleder: Svend Tychsen Copenhagen as an event destination This project

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Sluseholmen et godt byrum?

Sluseholmen et godt byrum? Sluseholmen et godt byrum? En analyse af grænserne for byplanlægning Anne Sofie Fanøe Andersen, Louise Steiner Bruun, Lea Holstein Knudsen, Maria Flintholm Jørgensen og Signe Helledi Steensen, gruppe 4

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Specialeafhandling. Department of Media, Cognition and Communication. Hvordan Copenhagen Distortion Festival bidrager til Københavns city brand.

Specialeafhandling. Department of Media, Cognition and Communication. Hvordan Copenhagen Distortion Festival bidrager til Københavns city brand. Specialeafhandling Institutnavn: Name of department: Forfatter: Titel og evt. undertitel: Title / Subtitle: Emnebeskrivelse: Vejleder: Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Department of Media,

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Et studie i Oplevelsesledelse.

Et studie i Oplevelsesledelse. Et studie i Oplevelsesledelse....kommer fremtidens ledere fra musikbranchen? Masterafhandling af Rasmus Hedeboe 2010 Master i Oplevelsesledelse (MOL 08), Roskilde Universitet Vejleder: Lars Bo Hansen 1

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

1.1 Problemfelt og relevans... 4 1.2 Problemformulering... 4 1.3 Genstandsfelt... 5 1.4 Afgrænsning... 5

1.1 Problemfelt og relevans... 4 1.2 Problemformulering... 4 1.3 Genstandsfelt... 5 1.4 Afgrænsning... 5 1.0 Indledning... 3 1.1 Problemfelt og relevans... 4 1.2 Problemformulering... 4 1.3 Genstandsfelt... 5 1.4 Afgrænsning... 5 2.0 Metode og videnskabsteori... 5 2.1 Videnskabsteoretisk afsæt... 5 2.1.1

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport Social innovation ved nybyggeri og renovering Analyserapport Oktober 2013 Indhold Baggrund 3 Projektets metode 5 Konceptet 7 Trin 1: Afklaring af byggeriets beboersammensætning, sociale formål og karakteristika

Læs mere