AUTO-metodik. Indhold. Version 2, Idé & Vækst, Teknologisk Institut, november 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUTO-metodik. Indhold. Version 2, Idé & Vækst, Teknologisk Institut, november 2010"

Transkript

1 AUTO-metodik Version 2, Idé & Vækst, Teknologisk Institut, november 2010 Indhold AUTO-metodik... 1 Indledning... 2 Små og mellemstore virksomheders innovation med aktive brugere... 2 En kort historie om bekymringer ved brugerdreven innovation... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. AUTO-metodikken er skrevet til dem der vil brugerne... 3 Kom i gang med AUTO-metodikken... 4 Virksomhedens forventninger til brugerdreven innovation... 4 Virksomhedens kompetencer og ressourcer til brugerdreven innovation... 6 Om anvendelsen af AUTO-metodikken... 7 AUTO-projektets erfaringer med anvendelsen af AUTO-typologi og AUTO-metodik...25 Identifikation og rekruttering af aktive brugere...10 Om konsulenter, forskere og brugerdreven innovation... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1

2 Indledning Små og mellemstore virksomheders innovation med aktive brugere Målet med AUTO-metodikken er at give en række konkrete vejledninger og indgange til, hvordan virksomheder som en vej til vækst kan arbejde med brugerdreven innovation gennem en effektiv inddragelse af aktive brugere. Aktive brugere dækker over en bred sammensat gruppe af brugere, kunder, der gennem deres aktive handlen involverer sig i virksomheders innovationsaktiviteter. Analyser peger på, at virksomheder, der anvender to eller flere innovationsformer, opnår større effekt af deres innovationsindsats, målt i forhold til omsætning på nye produkter og services. 1+1 giver altså ikke altid 2, det kan give både 3 og 4. Brugerdreven innovation er således ikke et mål i sig selv, men snarere et middel eller værktøj til at innovere effektivt med, i samspil med andre innovationsformer som fx organisatorisk eller teknologisk innovation. 1 AUTO-metodikken er udviklet for at understøtte anvendelsen af brugerdreven innovation i små og mellemstore virksomheder. Det skal ske gennem: 1. Målretning af brugerdrevne innovationsindsatser AUTO-metodikken tjener som et værktøj, der klæder SMV er på til at tilgå brugerdreven innovation systematisk. AUTO-metodikken er et sæt guidelines, der gør det nemmere for SMV er at: få indblik i, hvormed de forskellige brugertyper kan bidrage til virksomhedens innovation finde / lokalisere de relevante brugertyper overblik over, hvordan de udvalgte brugertyper bedst inddrages 2. At give brugerne en bedre oplevelse af virksomheden Når virksomheden har en organiseret måde at inddrage brugerne på, har det den afledte effekt at brugerne får en bedre oplevelse af virksomheden. 3. Fokus er på relevante brugere for virksomhedens innovation AUTO-metodikken kan anvendes som indgang til brugerdreven innovation ved såvel services, produkter og processer inden for et bredt spektrum af B-to-C og B-to-B. De positive effekter af viden om kunder og markeder slår forskelligt igennem i forskellige brancher. Det antyder, at inddragelse af brugere og viden om brugerne giver størst mulig effekt, hvis den er tilpasset den enkelte virksomheds forretningsmodel. Innovation i Danmark, s InnovationDanmark 2008 s.16f 2

3 Involvering af aktive brugere kan forløbe meget forskelligt. Et eksempel er en kundes korte kommentar på restaurantens hjemmeside, der fortæller, at vinen var fantastisk, og betjeningen sur og langsom. Et andet eksempel er håndværkeren, der interviewer potentielle kunder om forventninger til service, når nu hjemmet skal renoveres. Et tredje eksempel de langvarige samarbejder med brugere, der udvikler konkrete løsninger til produkter og services, som fx når medicoindustriens virksomheder stiller innovationskit til rådighed for udvalgte brugere. AUTO-metodikken er den praktisk anvendelige udgave af den AUTO-typologi, Idé & Vækst har udviklet parallelt med AUTO-metodikken. AUTO-typologien beskriver fire aktive brugertyper: Lead users, den passionerede professionelle bruger, den idérige bruger og kommentatoren. Dem vender vi tilbage til senere i teksten. Tankegangen om, at nogle brugertyper trives bedre i dele af en udviklingsproces end andre er ikke fremmed. Vi kender fra fx projektarbejde diskussioner af projektgruppens sammensætning af både igangsættere, afsluttere, administratorer og kreative. Tilsvarende begynder der at være en interesse for forskelligheden blandt aktive brugere forskelligheder i motivation og adfærd og hvordan større opmærksomhed om forskellige brugertyper kan hjælpe virksomheder med at tilrettelægge og gennemføre effektive innovationsforløb. Fra akademisk side opleves en øget interesse på området, fx fra lektor Kristina Risom Jespersen fra Aarhus Universitet, der arbejder med beskrivelsen af forskellige brugertyper baseret på adfærd og motivation. 2 AUTO-metodikken er Idé & Vækst s bidrag til beskrivelsen af sammenhænge mellem forskellige brugertyper og virksomheders innovationsproces. AUTO-metodikken er skrevet til dem der vil brugerne AUTO-metodikken henvender sig til virksomheder, der har overvundet bekymringen ved at inddrage brugerne i innovationsforløbet. Om virksomhedens erfaringer er mange eller få er ikke afgørende. Men for at have gavn af AUTO-metodikken er det en forudsætning, at virksomheden grundlæggende synes, det er en god idé at inddrage brugerne i innovationsaktiviteter. De svar, som AUTO-metodikken leder frem til, er ikke hvorfor Brugerdreven innovation er godt, men snarere: hvordan, hvornår og hvilke aktive brugere kan bidrage til innovationsprocessen på en smart tilrettelagt og succesfuld vis. Studier peger på, at alene det, at virksomheden åbner sin innovationsproces, er gavnligt for dens evne til at innovere. Den viden, der tilflyder virksomheden, er i sig selv værdifuld viden om fremtidens markedsmuligheder, samarbejdsmuligheder og konkurrenternes færden. Ræsonnementet er, at de ressourcer, som selv den mest 2 Kristina Risom Jespersen: Andre eksempler: Users role in innovation processes in the sports equipment industry experiences and lessons, Nordic Innovation Center, sept Shah & Tripas The Accidental Entrepreneur 2007 AUTO-typologien beskriver distinkte karakteristika ved forskellige aktive brugertyper, fx motivations- og tilfredshedsfaktorer og videndeling i forbindelse med innovation. With respect to transfer of the userdeveloped innovations to producers, our major findings are that 25% of the most recent process innovations that users had developed were now being produced by equipment producers or software vendors for commercial sale. The innovations transferred tended to be those of stronger and more general interest to users, and thus of more value to producers as commercial products. Further, a total of 48% of these innovations were given to producers by users at no charge. (Von Hippel and Jong, 2009) 3

4 udviklingsorienterede virksomhed kan spendere på innovation, aldrig kan måle sig med de ressourcer, som omverden kunder, brugere, samarbejdspartnere besidder. 3 Metoderne til brugerinddragelse kan omvendt opleves som tids- og ressourcekrævende, og kodificeringen af den høstede viden om behov og idéer fra brugerne kan volde mange, selv større virksomheder, vanskeligheder. Der eksisterer altså ingen 1=1 løsninger, ingen grydeklare idéer fra brugerne, men derimod en betydelig risikominimering ved, at virksomheden kontinuerligt som minimum har tæt føling med krusninger i brugernes behov og tendenser i markedet. I sin rendyrkede form er brugerdreven innovation, at brugerne løbende inddrages i innovationsprocessen som medskabere og øver direkte indflydelse på udviklingen af nye produkter og services. Kom i gang med AUTO-metodikken AUTO-metodikken er en virksomhedstilpasset overbygning til de mange velbeskrevne værktøjsorienterede tilgange til brugerdreven innovation. Virksomhedstilpasset i forhold til virksomhedens innovationsforløb og med et særskilt fokus på, hvordan aktive brugertyper inddrages værdiskabende i innovationsforløbet. Virksomhedens forventninger til brugerdreven innovation AUTO-metodikken er tiltænkt virksomheder, hvis typiske innovationsaktiviteter og projekter foregår forskellige steder i virksomheden produkter services, interne og eksterne processer. Nogle gange er innovationsaktiviteten organiseret i projekter, men for det meste sker det lidt ad hoc. Virksomheden har næppe en selvstændig udviklingsafdeling, eller en beskreven og indarbejdet innovationsproces endsige innovationsstrategi. For at sikre at brugerdreven innovation fungerer meningsfuldt i virksomheden foreslår AUTO-metodikken, at virksomheden stiller sig selv tre spørgsmål. Svarene skal hjælpe til at afstemme forventningerne til virksomhedens udbytte af brugerdreven innovation, ved at adressere hvilken værdi, vækstmuligheder og sammenhænge brugerdrevne innovationsaktiviteter skal indgå i. Hvilke spørgsmål bør overvejes? Hvilke huller i virksomhedens behov for viden og idéer kan aktive brugere udfylde? Hvordan vil inddragelse af aktive brugere bidrage til opfyldelse af virksomhedens strategi? Brugerdreven innovation skaber værdi her og nu! Brugerdreven innovation skaber vækst på sigt! 3 Von Hippel & Jong: Measuring user innovation in Dutch high tech SMEs: Frequency, nature and transfers to producers,, MIT working paper

5 Brugerdreven innovation spiller sammen med resten af butikken! Hvordan kan inddragelse af aktive brugere gavne den brede bundlinje fx i forhold til medarbejdertilfredshed, kundetilfredshed og image? 5

6 Virksomhedens kompetencer og ressourcer til brugerdreven innovation De forskellige aktive brugertyper har forskellige forventninger til virksomhedens måde at være i dialog med dem på. Det stiller væsensforskellige krav til virksomhedens kompetencer og de ressourcer virksomheden afsætter til innovationsaktiviteter med aktive brugere. Virksomheden kan have nok så mange engagerede aktive brugere, der gerne vil samarbejde om tekniske løsninger i udviklingsfasen, men effekten for virksomheden er ringe, hvis ikke der er medarbejdere i virksomheden, der har kompetencerne og ressourcerne til at gå ind i innovationsarbejdet. Nedenfor er derfor en række spørgsmål, der kan lede til virksomhedens afklaring af hvilke medarbejdere, der har kompetencerne og ressourcerne til at deltage i brugerdrevne innovationsaktiviteter. Erfaringer fra Teknologisk Instituts arbejde med virksomheder om brugerdreven innovation viser at virksomheder ofte har skjulte innovationsressourcer, fordi de medarbejdere, der har tættest kontakt med kunderne ofte ikke involveres i innovationsaktiviteter. Det kan fx være medarbejderne i receptionen, der har stor daglig kontakt med kunderne, og som ofte lægger øre til brugernes problemer. Det kan være de medarbejdere, der har de bedste forudsætninger for at lave interviews der indkredser problemer og behov hos brugerne i innovationens første faser. For at få mest ud af besvarelserne er det vigtigt at virksomhedens innovationsfokus opgaven eller projektet er fastlagt. Her er fem spørgsmål, der kan give pejling om, i hvor høj grad virksomheden er kompetenceklar til at møde de aktive brugere og arbejde med brugerdreven innovation. I kolonnen til højre ses hvilke brugertyper, der kan spille sammen med medarbejderne: 6

7 Virksomheden har medarbejdere: Har virksomheden kompetencen? - der modtager og besvarer henvendelser fra brugerne i fx en hotline, på blog, community eller kundeklub. Nej, -virksomheden har ikke kompetencen Til dels virksomheden har kompetencen, men medarbejderne deltager ikke i projektet Ja - virksomheden har kompetencen, og medarbejderne deltager ad hoc i projektet Ja, - i høj grad, medarbejderne deltager 100 % i projektet Relevante aktive brugertyper Kommentator Idérig bruger -der opsøger kommentarer og brugerideer via sociale medier. Alle typer - der kan lave korte forberedte interviews med kunder eller samarbejdspartnere, fx i forbindelse med kunde- og markedsundersøgelser eller salg. Alle typer - der kan lede møder/ workshops med deltagelse af forskellige fagområder. Alle typer - der har en bredt funderet kompetence inden for virksomhedens innovationsfokus fx tekniske, markedsmæssige, logistiske, finansielle aspekter. Passioneret Professionel - der er højt specialiserede inden for specifikke dele af virksomhedens innovationsfokus. Lead user Om anvendelsen af AUTO-metodikken For at benytte AUTO-metodikken mest hensigtsmæssigt opridses her, hvad metodikken er velegnet til, og hvilke fokusområder metodikken centrerer sig omkring. 7

8 AUTO-metodikkens fokus er, hvordan og i hvilken fase hvor man kan inddrage brugerne til input, idéudvikling og konceptvurdering. AUTO-metodikken behandler derfor ikke kvantitative eller etnografiske metoder til at generere data om brugerne. Kriterierne for de valgte metoder baserer sig dels på research indenfor andre institutioners og virksomheders metodesamlinger og værktøjskasser og dels Idé & Vækst s erfaringer med virksomheders arbejde med brugerdreven innovation. De værktøjer, der er udvalgt til AUTO-metodikken er valgt ud fra value for money og keep it simple princippet. Det er afprøvede værktøjer og metoder, der med en mindre indsats kan læres af virksomhedens egne medarbejdere, og det er værktøjer og metoder, hvor databehandlingen efterfølgende nok er ressourcekrævende, men dog betydeligt mindre ressourcekrævende end mange andre. Endelig er en række af værktøjerne mulige at indarbejde i hverdagens rutiner, fx kan receptionisten i periode stille brugere et par spørgsmål, der kan give input til den igangværende innovationsaktivitet. Eller sælgeren kan fokusere på afdækningen af behov og idéer i kundemøder. AUTO-metodikken tager som nævnt udgangspunkt i AUTO-typologien, der viser i hvilke projektfaser de forskellige brugertyper bedst inddrages (jf. figur D). AUTO-typologien viser desuden, hvilke forventede innovationsaktiviteter virksomhederne har i de enkelte faser. Fx er fokus ofte på idégenerering i prejektfasen. Det kan virke som en meget skematisk fasemodel og i praksis vil faserne også blive tilpasset den enkelte virksomheds fremgangsmåde. Faserne kan imidlertid bruges af virksomhederne til at orientere sig i et innovationsforløb, der typisk starter med en problemfokusering og ender med lanceringen af konkrete tiltag, et nyt koncept eller produkt. Det betyder også, at virksomheden i hver af de enkelte faser bør have et særligt fokus i forbindelse med brugerinddragelsen. 8

9 Figur D: AUTO-typologien viser i hvilke projektfaser, de forskellige brugertyper bedst inddrages Med udgangspunkt i de forskellige projektfaser præsenteres i det følgende, hvordan de enkelte brugertyper lead useren, den passionerede professionelle, den idérige bruger og kommentatoren - kan bringes på banen. Det sker gennem oversigter for hver enkelt brugertype, der skitserer karakteristika for netop denne type, hvilke styrker de har i innovationsprocessen og hvilke metoder, der er velegnede til at involvere netop denne bruger i den pågældende fase. For eksempel kan den passionerede professionelle bidrage indgå i et samarbejde med virksomheden om at udarbejde konkrete fagbaserede løsninger via en fokuseret brainstorm. Ud over karakteristika, styrker og metoder indeholder oversigten udvalgte opmærksomhedspunkter og ikoner for størrelsen af brugergruppen, omfanget af rekruttering og sværhedsgraden af at anvende brugerbidraget efterfølgende. 9

10 Identifikation og rekruttering af aktive brugere I praksis har typologien været anvendt til at zoome ind på bestemte brugere i virksomhedens omverden. Konkret har virksomhederne lavet brugerprofiler med afsæt i AUTO-typologien. Her et eksempel fra Grønttorvet. IDÉRIGE BRUGERE Inddrages i forbindelse med de indledende dybdeinterviews. Grønttorvet møder sandsynligvis ofte de idérige brugere som iværksættere, der ønsker at afprøve nye fødevarekoncepter/ forretningsmodeller. Tjekliste for identifikation af Grønttorvets idérige brugere Personen henvendt sig til Grønttorvet med en idé eller et idégenerende spørgsmål.: Hvorfor kan Grønttorvet ikke levere, gøre...? Personen kommer fra foodservicesektoren og idéerne retter sig mod foodservicesektoren Personen kan have henvendt sig flere gange, men det kan være om helt forskellige koncepter og idétyper Idéerne kan være originale også radikalt nye. Men det er netop bare idéer nogen gange strøtanker eller spørgsmål. Eksempel på aktiv brugerprofil anvendt i AUTO-projektet: Udsnit af Grønttorvets brugerprofil for idérige brugere I rekrutteringen af aktive brugere valgte de fleste virksomheder, at brainstorme på aktive brugere med afsæt i brugerprofilerne. Med en bruttoliste af aktive brugere ved hånden har de herefter kontaktet den enkelte med henblik på at gennemføre interviews eller workshops eller andre innovationsaktiviteter med dem. En enkelt virksomhed valgte at rekruttere passionerede professionelle via nyhedsbrev, ud fra en antagelse om at de brugere der responderer på en sådan henvendelse netop et karakteriseret ved at tilhøre disse grupper. Det viste sig at fungere over al forventning. 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 PostScript: AUTO-projektets erfaringer med anvendelsen af AUTO-typologi og AUTO-metodik De deltagende virksomheder i AUTO-projektet har anvendt typologien i udvælgelsen af aktive brugere i deres respektive innovationsprojekter. De innovationer virksomhederne har qua deres forskellige brancher og fokusområder spænder over såvel service-, organisations- og produktudvikling. Fra uddannelsesinstitutionen, der har udviklet nye lederuddannelsesforløb over IT-rådgivningsvirksomheden, der har udviklet nye interne processer for kundeprojekter, til grossistvirksomheden, der har fokuseret salgsindsatsen overfor en specifik kundegruppe og musikbladet, der har videreudviklet deres kundeklub. Læs mere om AUTO-projektets virksomheder her: link indsættes Der har med andre ord været rige muligheder for at teste typologien og metodikken og deres praktiske anvendelighed i SMV ers innovationsvirkelighed. Erfaringerne fra peger på, at den indledende forventningsafstemning internt i virksomheden er kritisk, både hvad angår forventningerne til indsatsen i kompetencer og ressourcer, og ikke mindst hvad innovationsaktiviteter med brugerne skal bidrage til i et mere strategisk og langsigtet perspektiv. Det er simpelthen forudsætningen for, at virksomheden kan holde dampen oppe i innovationsforløbet. 25

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation Innovation, BIIBBrugerdreven Indlejret teknologi og Byggeri Køreplan for brugerdreven innovation Titel: Køreplan for brugerdreven innovation Udgivet af: DI Byggematerialer Forfattere: Kresten Storgaard,

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

FORSKNINGS RAPPORT 09:1 INNOVATION. Innovation af oplevelser og service. Af Jon Sundbo og Jens Friis Jensen. Dansk Videncenter for Oplevelsesøkonomi

FORSKNINGS RAPPORT 09:1 INNOVATION. Innovation af oplevelser og service. Af Jon Sundbo og Jens Friis Jensen. Dansk Videncenter for Oplevelsesøkonomi FORSKNINGS RAPPORT 09:1 Værdikæde INNOVATION Innovation af oplevelser og service Af Jon Sundbo og Jens Friis Jensen Dansk Videncenter for Oplevelsesøkonomi Center for Servicestudier Roskilde Universitet

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Innovationsprocesser gennem sociale medier

Innovationsprocesser gennem sociale medier Innovationsprocesser gennem sociale medier Lise Gløvermose Hald thbbm7a811 Professionsbachelorprojekt Vejleder Jesper Pettersson Censor Jens Kjær Sørensen Studienummer 160817 D. 21 november 2012 1 1. Resumé

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Måling af virksomhedernes designkapacitet og designpotentiale. D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013

Måling af virksomhedernes designkapacitet og designpotentiale. D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013 D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013 ISBN: 9788791070464 Postdoc Susanne Jensen sjen@sam.sdu.dk Poul Rind Christensen Professor rind@sam.sdu.dk Kiki Dreyer Mikkelsen Videnskabelig assistent kdm@sam.sdu.dk

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Vejen til succesfulde webstrategier. We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.

Vejen til succesfulde webstrategier. We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. Vejen til succesfulde webstrategier We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them - Albert Einstein Copyright 2009 Claus Rønnow easynet ApS Udgivet i august 2009.

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Læs mere

Innovative samarbejder

Innovative samarbejder Innovative samarbejder 1 Indledning 2 Afsluttende undersøgelse i Innogate-projektet Denne undersøgelse er lavet som en afslutning på Innogateprojektet, der er medfinasieret af RTI s Åbne midler. De præsenterede

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Brink, T. (2012). Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011: Tænker din virksomhed nyt?. Innovation, 1.

Citation for pulished version (APA): Brink, T. (2012). Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011: Tænker din virksomhed nyt?. Innovation, 1. Syddansk Universitet Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011 Brink, Tove Published in: Innovation Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Beredskab af viden og teknologi Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Innovationsprocessen Ledelse

Læs mere

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning!

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Hanne Westh Nicolajsen adjunkt, CMI, Aalborg universitet i København. Westh@cmi.aau.dk Ada Scupola lektor, Roskilde Universitet.

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Serviceinnovation En caseanalyse af GTS-nettets aktiviteter på området for serviceinnovation, marts 2011

Serviceinnovation En caseanalyse af GTS-nettets aktiviteter på området for serviceinnovation, marts 2011 Serviceinnovation En caseanalyse af GTS-nettets aktiviteter på området for serviceinnovation, marts 2011 Serviceinnovation En caseanalyse af GTS-nettets aktiviteter på området for serviceinnovation, marts

Læs mere