AUTO-metodik. Indhold. Version 2, Idé & Vækst, Teknologisk Institut, november 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUTO-metodik. Indhold. Version 2, Idé & Vækst, Teknologisk Institut, november 2010"

Transkript

1 AUTO-metodik Version 2, Idé & Vækst, Teknologisk Institut, november 2010 Indhold AUTO-metodik... 1 Indledning... 2 Små og mellemstore virksomheders innovation med aktive brugere... 2 En kort historie om bekymringer ved brugerdreven innovation... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. AUTO-metodikken er skrevet til dem der vil brugerne... 3 Kom i gang med AUTO-metodikken... 4 Virksomhedens forventninger til brugerdreven innovation... 4 Virksomhedens kompetencer og ressourcer til brugerdreven innovation... 6 Om anvendelsen af AUTO-metodikken... 7 AUTO-projektets erfaringer med anvendelsen af AUTO-typologi og AUTO-metodik...25 Identifikation og rekruttering af aktive brugere...10 Om konsulenter, forskere og brugerdreven innovation... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1

2 Indledning Små og mellemstore virksomheders innovation med aktive brugere Målet med AUTO-metodikken er at give en række konkrete vejledninger og indgange til, hvordan virksomheder som en vej til vækst kan arbejde med brugerdreven innovation gennem en effektiv inddragelse af aktive brugere. Aktive brugere dækker over en bred sammensat gruppe af brugere, kunder, der gennem deres aktive handlen involverer sig i virksomheders innovationsaktiviteter. Analyser peger på, at virksomheder, der anvender to eller flere innovationsformer, opnår større effekt af deres innovationsindsats, målt i forhold til omsætning på nye produkter og services. 1+1 giver altså ikke altid 2, det kan give både 3 og 4. Brugerdreven innovation er således ikke et mål i sig selv, men snarere et middel eller værktøj til at innovere effektivt med, i samspil med andre innovationsformer som fx organisatorisk eller teknologisk innovation. 1 AUTO-metodikken er udviklet for at understøtte anvendelsen af brugerdreven innovation i små og mellemstore virksomheder. Det skal ske gennem: 1. Målretning af brugerdrevne innovationsindsatser AUTO-metodikken tjener som et værktøj, der klæder SMV er på til at tilgå brugerdreven innovation systematisk. AUTO-metodikken er et sæt guidelines, der gør det nemmere for SMV er at: få indblik i, hvormed de forskellige brugertyper kan bidrage til virksomhedens innovation finde / lokalisere de relevante brugertyper overblik over, hvordan de udvalgte brugertyper bedst inddrages 2. At give brugerne en bedre oplevelse af virksomheden Når virksomheden har en organiseret måde at inddrage brugerne på, har det den afledte effekt at brugerne får en bedre oplevelse af virksomheden. 3. Fokus er på relevante brugere for virksomhedens innovation AUTO-metodikken kan anvendes som indgang til brugerdreven innovation ved såvel services, produkter og processer inden for et bredt spektrum af B-to-C og B-to-B. De positive effekter af viden om kunder og markeder slår forskelligt igennem i forskellige brancher. Det antyder, at inddragelse af brugere og viden om brugerne giver størst mulig effekt, hvis den er tilpasset den enkelte virksomheds forretningsmodel. Innovation i Danmark, s InnovationDanmark 2008 s.16f 2

3 Involvering af aktive brugere kan forløbe meget forskelligt. Et eksempel er en kundes korte kommentar på restaurantens hjemmeside, der fortæller, at vinen var fantastisk, og betjeningen sur og langsom. Et andet eksempel er håndværkeren, der interviewer potentielle kunder om forventninger til service, når nu hjemmet skal renoveres. Et tredje eksempel de langvarige samarbejder med brugere, der udvikler konkrete løsninger til produkter og services, som fx når medicoindustriens virksomheder stiller innovationskit til rådighed for udvalgte brugere. AUTO-metodikken er den praktisk anvendelige udgave af den AUTO-typologi, Idé & Vækst har udviklet parallelt med AUTO-metodikken. AUTO-typologien beskriver fire aktive brugertyper: Lead users, den passionerede professionelle bruger, den idérige bruger og kommentatoren. Dem vender vi tilbage til senere i teksten. Tankegangen om, at nogle brugertyper trives bedre i dele af en udviklingsproces end andre er ikke fremmed. Vi kender fra fx projektarbejde diskussioner af projektgruppens sammensætning af både igangsættere, afsluttere, administratorer og kreative. Tilsvarende begynder der at være en interesse for forskelligheden blandt aktive brugere forskelligheder i motivation og adfærd og hvordan større opmærksomhed om forskellige brugertyper kan hjælpe virksomheder med at tilrettelægge og gennemføre effektive innovationsforløb. Fra akademisk side opleves en øget interesse på området, fx fra lektor Kristina Risom Jespersen fra Aarhus Universitet, der arbejder med beskrivelsen af forskellige brugertyper baseret på adfærd og motivation. 2 AUTO-metodikken er Idé & Vækst s bidrag til beskrivelsen af sammenhænge mellem forskellige brugertyper og virksomheders innovationsproces. AUTO-metodikken er skrevet til dem der vil brugerne AUTO-metodikken henvender sig til virksomheder, der har overvundet bekymringen ved at inddrage brugerne i innovationsforløbet. Om virksomhedens erfaringer er mange eller få er ikke afgørende. Men for at have gavn af AUTO-metodikken er det en forudsætning, at virksomheden grundlæggende synes, det er en god idé at inddrage brugerne i innovationsaktiviteter. De svar, som AUTO-metodikken leder frem til, er ikke hvorfor Brugerdreven innovation er godt, men snarere: hvordan, hvornår og hvilke aktive brugere kan bidrage til innovationsprocessen på en smart tilrettelagt og succesfuld vis. Studier peger på, at alene det, at virksomheden åbner sin innovationsproces, er gavnligt for dens evne til at innovere. Den viden, der tilflyder virksomheden, er i sig selv værdifuld viden om fremtidens markedsmuligheder, samarbejdsmuligheder og konkurrenternes færden. Ræsonnementet er, at de ressourcer, som selv den mest 2 Kristina Risom Jespersen: Andre eksempler: Users role in innovation processes in the sports equipment industry experiences and lessons, Nordic Innovation Center, sept Shah & Tripas The Accidental Entrepreneur 2007 AUTO-typologien beskriver distinkte karakteristika ved forskellige aktive brugertyper, fx motivations- og tilfredshedsfaktorer og videndeling i forbindelse med innovation. With respect to transfer of the userdeveloped innovations to producers, our major findings are that 25% of the most recent process innovations that users had developed were now being produced by equipment producers or software vendors for commercial sale. The innovations transferred tended to be those of stronger and more general interest to users, and thus of more value to producers as commercial products. Further, a total of 48% of these innovations were given to producers by users at no charge. (Von Hippel and Jong, 2009) 3

4 udviklingsorienterede virksomhed kan spendere på innovation, aldrig kan måle sig med de ressourcer, som omverden kunder, brugere, samarbejdspartnere besidder. 3 Metoderne til brugerinddragelse kan omvendt opleves som tids- og ressourcekrævende, og kodificeringen af den høstede viden om behov og idéer fra brugerne kan volde mange, selv større virksomheder, vanskeligheder. Der eksisterer altså ingen 1=1 løsninger, ingen grydeklare idéer fra brugerne, men derimod en betydelig risikominimering ved, at virksomheden kontinuerligt som minimum har tæt føling med krusninger i brugernes behov og tendenser i markedet. I sin rendyrkede form er brugerdreven innovation, at brugerne løbende inddrages i innovationsprocessen som medskabere og øver direkte indflydelse på udviklingen af nye produkter og services. Kom i gang med AUTO-metodikken AUTO-metodikken er en virksomhedstilpasset overbygning til de mange velbeskrevne værktøjsorienterede tilgange til brugerdreven innovation. Virksomhedstilpasset i forhold til virksomhedens innovationsforløb og med et særskilt fokus på, hvordan aktive brugertyper inddrages værdiskabende i innovationsforløbet. Virksomhedens forventninger til brugerdreven innovation AUTO-metodikken er tiltænkt virksomheder, hvis typiske innovationsaktiviteter og projekter foregår forskellige steder i virksomheden produkter services, interne og eksterne processer. Nogle gange er innovationsaktiviteten organiseret i projekter, men for det meste sker det lidt ad hoc. Virksomheden har næppe en selvstændig udviklingsafdeling, eller en beskreven og indarbejdet innovationsproces endsige innovationsstrategi. For at sikre at brugerdreven innovation fungerer meningsfuldt i virksomheden foreslår AUTO-metodikken, at virksomheden stiller sig selv tre spørgsmål. Svarene skal hjælpe til at afstemme forventningerne til virksomhedens udbytte af brugerdreven innovation, ved at adressere hvilken værdi, vækstmuligheder og sammenhænge brugerdrevne innovationsaktiviteter skal indgå i. Hvilke spørgsmål bør overvejes? Hvilke huller i virksomhedens behov for viden og idéer kan aktive brugere udfylde? Hvordan vil inddragelse af aktive brugere bidrage til opfyldelse af virksomhedens strategi? Brugerdreven innovation skaber værdi her og nu! Brugerdreven innovation skaber vækst på sigt! 3 Von Hippel & Jong: Measuring user innovation in Dutch high tech SMEs: Frequency, nature and transfers to producers,, MIT working paper

5 Brugerdreven innovation spiller sammen med resten af butikken! Hvordan kan inddragelse af aktive brugere gavne den brede bundlinje fx i forhold til medarbejdertilfredshed, kundetilfredshed og image? 5

6 Virksomhedens kompetencer og ressourcer til brugerdreven innovation De forskellige aktive brugertyper har forskellige forventninger til virksomhedens måde at være i dialog med dem på. Det stiller væsensforskellige krav til virksomhedens kompetencer og de ressourcer virksomheden afsætter til innovationsaktiviteter med aktive brugere. Virksomheden kan have nok så mange engagerede aktive brugere, der gerne vil samarbejde om tekniske løsninger i udviklingsfasen, men effekten for virksomheden er ringe, hvis ikke der er medarbejdere i virksomheden, der har kompetencerne og ressourcerne til at gå ind i innovationsarbejdet. Nedenfor er derfor en række spørgsmål, der kan lede til virksomhedens afklaring af hvilke medarbejdere, der har kompetencerne og ressourcerne til at deltage i brugerdrevne innovationsaktiviteter. Erfaringer fra Teknologisk Instituts arbejde med virksomheder om brugerdreven innovation viser at virksomheder ofte har skjulte innovationsressourcer, fordi de medarbejdere, der har tættest kontakt med kunderne ofte ikke involveres i innovationsaktiviteter. Det kan fx være medarbejderne i receptionen, der har stor daglig kontakt med kunderne, og som ofte lægger øre til brugernes problemer. Det kan være de medarbejdere, der har de bedste forudsætninger for at lave interviews der indkredser problemer og behov hos brugerne i innovationens første faser. For at få mest ud af besvarelserne er det vigtigt at virksomhedens innovationsfokus opgaven eller projektet er fastlagt. Her er fem spørgsmål, der kan give pejling om, i hvor høj grad virksomheden er kompetenceklar til at møde de aktive brugere og arbejde med brugerdreven innovation. I kolonnen til højre ses hvilke brugertyper, der kan spille sammen med medarbejderne: 6

7 Virksomheden har medarbejdere: Har virksomheden kompetencen? - der modtager og besvarer henvendelser fra brugerne i fx en hotline, på blog, community eller kundeklub. Nej, -virksomheden har ikke kompetencen Til dels virksomheden har kompetencen, men medarbejderne deltager ikke i projektet Ja - virksomheden har kompetencen, og medarbejderne deltager ad hoc i projektet Ja, - i høj grad, medarbejderne deltager 100 % i projektet Relevante aktive brugertyper Kommentator Idérig bruger -der opsøger kommentarer og brugerideer via sociale medier. Alle typer - der kan lave korte forberedte interviews med kunder eller samarbejdspartnere, fx i forbindelse med kunde- og markedsundersøgelser eller salg. Alle typer - der kan lede møder/ workshops med deltagelse af forskellige fagområder. Alle typer - der har en bredt funderet kompetence inden for virksomhedens innovationsfokus fx tekniske, markedsmæssige, logistiske, finansielle aspekter. Passioneret Professionel - der er højt specialiserede inden for specifikke dele af virksomhedens innovationsfokus. Lead user Om anvendelsen af AUTO-metodikken For at benytte AUTO-metodikken mest hensigtsmæssigt opridses her, hvad metodikken er velegnet til, og hvilke fokusområder metodikken centrerer sig omkring. 7

8 AUTO-metodikkens fokus er, hvordan og i hvilken fase hvor man kan inddrage brugerne til input, idéudvikling og konceptvurdering. AUTO-metodikken behandler derfor ikke kvantitative eller etnografiske metoder til at generere data om brugerne. Kriterierne for de valgte metoder baserer sig dels på research indenfor andre institutioners og virksomheders metodesamlinger og værktøjskasser og dels Idé & Vækst s erfaringer med virksomheders arbejde med brugerdreven innovation. De værktøjer, der er udvalgt til AUTO-metodikken er valgt ud fra value for money og keep it simple princippet. Det er afprøvede værktøjer og metoder, der med en mindre indsats kan læres af virksomhedens egne medarbejdere, og det er værktøjer og metoder, hvor databehandlingen efterfølgende nok er ressourcekrævende, men dog betydeligt mindre ressourcekrævende end mange andre. Endelig er en række af værktøjerne mulige at indarbejde i hverdagens rutiner, fx kan receptionisten i periode stille brugere et par spørgsmål, der kan give input til den igangværende innovationsaktivitet. Eller sælgeren kan fokusere på afdækningen af behov og idéer i kundemøder. AUTO-metodikken tager som nævnt udgangspunkt i AUTO-typologien, der viser i hvilke projektfaser de forskellige brugertyper bedst inddrages (jf. figur D). AUTO-typologien viser desuden, hvilke forventede innovationsaktiviteter virksomhederne har i de enkelte faser. Fx er fokus ofte på idégenerering i prejektfasen. Det kan virke som en meget skematisk fasemodel og i praksis vil faserne også blive tilpasset den enkelte virksomheds fremgangsmåde. Faserne kan imidlertid bruges af virksomhederne til at orientere sig i et innovationsforløb, der typisk starter med en problemfokusering og ender med lanceringen af konkrete tiltag, et nyt koncept eller produkt. Det betyder også, at virksomheden i hver af de enkelte faser bør have et særligt fokus i forbindelse med brugerinddragelsen. 8

9 Figur D: AUTO-typologien viser i hvilke projektfaser, de forskellige brugertyper bedst inddrages Med udgangspunkt i de forskellige projektfaser præsenteres i det følgende, hvordan de enkelte brugertyper lead useren, den passionerede professionelle, den idérige bruger og kommentatoren - kan bringes på banen. Det sker gennem oversigter for hver enkelt brugertype, der skitserer karakteristika for netop denne type, hvilke styrker de har i innovationsprocessen og hvilke metoder, der er velegnede til at involvere netop denne bruger i den pågældende fase. For eksempel kan den passionerede professionelle bidrage indgå i et samarbejde med virksomheden om at udarbejde konkrete fagbaserede løsninger via en fokuseret brainstorm. Ud over karakteristika, styrker og metoder indeholder oversigten udvalgte opmærksomhedspunkter og ikoner for størrelsen af brugergruppen, omfanget af rekruttering og sværhedsgraden af at anvende brugerbidraget efterfølgende. 9

10 Identifikation og rekruttering af aktive brugere I praksis har typologien været anvendt til at zoome ind på bestemte brugere i virksomhedens omverden. Konkret har virksomhederne lavet brugerprofiler med afsæt i AUTO-typologien. Her et eksempel fra Grønttorvet. IDÉRIGE BRUGERE Inddrages i forbindelse med de indledende dybdeinterviews. Grønttorvet møder sandsynligvis ofte de idérige brugere som iværksættere, der ønsker at afprøve nye fødevarekoncepter/ forretningsmodeller. Tjekliste for identifikation af Grønttorvets idérige brugere Personen henvendt sig til Grønttorvet med en idé eller et idégenerende spørgsmål.: Hvorfor kan Grønttorvet ikke levere, gøre...? Personen kommer fra foodservicesektoren og idéerne retter sig mod foodservicesektoren Personen kan have henvendt sig flere gange, men det kan være om helt forskellige koncepter og idétyper Idéerne kan være originale også radikalt nye. Men det er netop bare idéer nogen gange strøtanker eller spørgsmål. Eksempel på aktiv brugerprofil anvendt i AUTO-projektet: Udsnit af Grønttorvets brugerprofil for idérige brugere I rekrutteringen af aktive brugere valgte de fleste virksomheder, at brainstorme på aktive brugere med afsæt i brugerprofilerne. Med en bruttoliste af aktive brugere ved hånden har de herefter kontaktet den enkelte med henblik på at gennemføre interviews eller workshops eller andre innovationsaktiviteter med dem. En enkelt virksomhed valgte at rekruttere passionerede professionelle via nyhedsbrev, ud fra en antagelse om at de brugere der responderer på en sådan henvendelse netop et karakteriseret ved at tilhøre disse grupper. Det viste sig at fungere over al forventning. 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 PostScript: AUTO-projektets erfaringer med anvendelsen af AUTO-typologi og AUTO-metodik De deltagende virksomheder i AUTO-projektet har anvendt typologien i udvælgelsen af aktive brugere i deres respektive innovationsprojekter. De innovationer virksomhederne har qua deres forskellige brancher og fokusområder spænder over såvel service-, organisations- og produktudvikling. Fra uddannelsesinstitutionen, der har udviklet nye lederuddannelsesforløb over IT-rådgivningsvirksomheden, der har udviklet nye interne processer for kundeprojekter, til grossistvirksomheden, der har fokuseret salgsindsatsen overfor en specifik kundegruppe og musikbladet, der har videreudviklet deres kundeklub. Læs mere om AUTO-projektets virksomheder her: link indsættes Der har med andre ord været rige muligheder for at teste typologien og metodikken og deres praktiske anvendelighed i SMV ers innovationsvirkelighed. Erfaringerne fra peger på, at den indledende forventningsafstemning internt i virksomheden er kritisk, både hvad angår forventningerne til indsatsen i kompetencer og ressourcer, og ikke mindst hvad innovationsaktiviteter med brugerne skal bidrage til i et mere strategisk og langsigtet perspektiv. Det er simpelthen forudsætningen for, at virksomheden kan holde dampen oppe i innovationsforløbet. 25

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer.

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer. Side 1 af 6 IDEKATALOG 2008 www.lederweb.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf: 33 70 35 29 Mail: info@lederweb.dk Tilsendte ideer og ideer udviklet på V- dag 2008 1. Social Kapital (Ledelse af relationer)

Læs mere

Kunden i butikken. V./Betina Simonsen. Development Centre UMT

Kunden i butikken. V./Betina Simonsen. Development Centre UMT Kunden i butikken V./Betina Simonsen Development centre UMT Agenda Hvad er de overordnede forbrugertrends? Og hvordan kan jeg bruge dem i min webshop? Hvordan kommer jeg tættere på mine kunder? Og hvordan

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Teknologisk Institut Hanne. Shapiro hsh@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Teknologisk Institut Hanne. Shapiro hsh@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Virksomhedernes oplæringskapacitet Virkemidler der virker! Teknologisk Institut Hanne. Shapiro hsh@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Undersøgelsen Interview med 2o virksomheder Telefonundersøgelse med

Læs mere

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Ikke bare den private sektor men også den offentlige sektor skal være innovativ Innovationsindsatsen drives af tre forskellige innovationsfortællinger:

Læs mere

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 104 105 KAPITEL 6 Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 106 Involvér hele virksomheden i TripAdvisor-indsatsen Jo mere du inddrager dine medarbejdere og gør projektet omkring TripAdvisor

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Kundeanalyse Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - User guide: Kundeanalyse - Formular 1: Potentielle kunder - Formular 2: Kunde profil - Formular 3: Prioritering af kunder 1 User guide

Læs mere

Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning

Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning Offentlig Innovation Der oprettes én tabel for hvert emne i spørgeskemaet. Hver tabel indeholder 6 kolonner: Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Filter-instruktion Evt. bemærkninger til spørgsmålet.

Læs mere

Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark

Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark Casebeskrivelse af NFBi s miniprojekt: Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark Baggrund Private virksomheder og offentlige institutioner har med udgangspunkt i brugerdrevet innovation

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign Keep it simple Implementering af kommunikationsstrategi Af kommunikationsbureauet, LEAD Agency Det er et velkendt paradoks, at kommunikationsstrategier ofte slet ikke bliver det levende aktiv for virksomheden,

Læs mere

Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder

Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder www.bedrebestyrelse.dk Efteråret 2013 Eksekvering i danske SMV Formålet med undersøgelsen Undersøgelsen er fortaget som led i et projekt for VIA University

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Master Mind - Innovation i praksis. Erik W. Hallgren, Teknologisk Institut 29. oktober 2012 og 1 nov. 2012

Master Mind - Innovation i praksis. Erik W. Hallgren, Teknologisk Institut 29. oktober 2012 og 1 nov. 2012 Master Mind - Innovation i praksis Erik W. Hallgren, Teknologisk Institut 29. oktober 2012 og 1 nov. 2012 Hall of shame. Udgangspunkt Rejsen Ønsket resultat At vælge: Brugerdreven innovation: input

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Velkommen til Innovation X!

Velkommen til Innovation X! Velkommen til Innovation X! Innovation X Vi hjælper virksomheder til nytænkning og vækst Innovationsdag 27. januar 2011 I Nordjylland er vi en række organisationer, der hjælper virksomheder til at nytænke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010

Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010 Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010 Forventningsafstemning Hvad er en bestyrelse hvad skal der til for at vi kan kalde den professionel? Hvad

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Erfaringer fra midtvejsevaluering af pilotprojektet Regionale Innovationsagenter Innovation: Analyse og evaluering 20/2009

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Social housing & innovation Bæredygtighed i Byggeriet, 12. November, 2014 Ph.d. Stipendiat Anne Vorre Hansen Agenda Baggrund Bærende begreber

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand!

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! EN FORUNDERLIG, OMSKIFTELIG VERDEN Er du nysgerrig omkring dit brand? Er der ikke altid en vinkel, der kan overraske? Verden forandrer sig hele tiden

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

tegi stra Undersøgelse af strategiarbejdet i danske virksomheder

tegi stra Undersøgelse af strategiarbejdet i danske virksomheder tegi stra Undersøgelse af strategiarbejdet i danske virksomheder Analyserapport Faglig rapport fra AU Herning Forår 2014 Jens Holmgren og Ole Friis AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Tre budskaber 1. Vi skal kunne forestille os verden og fremtiden for at kunne navigere

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv PROJEKTPLAN PROJEKT: MODELCENTER ERHVERV Fokus på udvikling af DLBR Erhverv Ansvarlig projektleder: Ivan Damgaard, Markedschef DanRåd & Regnskab 10. juni 2009 1) Projekt Modelcenter Erhverv Formål Modelcenter

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere

Helhedsorienteret Projektledelse

Helhedsorienteret Projektledelse Helhedsorienteret Projektledelse I århundreder har vi spillet ludo og dygtiggøre os i spillet. Moderne ledelsesudvikling - dans på bordene Gode ledere tør og har evnerne til at sætte sig mål, som andre

Læs mere

Projekt Sundhedsbarometer

Projekt Sundhedsbarometer Projekt Sundhedsbarometer Præsentation af resultater Caretech Innovation, projekt C-02 0 Projekt partnere Caretech Innovation, Alexandra Instituttet A/S Wei-con ApS Mercon A/S Aarhus Universitet, Institut

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Det antropologiske dobbelt-blik

Det antropologiske dobbelt-blik Det antropologiske dobbelt-blik Trine Paludan (Antropologisk Rådgivning/Danmarks Designskole) Steffen Jöhnke Antropologisk Analyse Institut for Antropologi Københavns Universitet Dias 1 Goddag, jeg hedder...

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

DI S INNOVATIONSuddannelse

DI S INNOVATIONSuddannelse INNOVATION DI S INNOVATIONSuddannelse Bliv bedre til at skabe innovative produkter og lede innovative processer 2 DI S INNOVATIONSUDDANNELSE SKAB FORSPRING MED DINE innovative processer OG ledelseskompetencer

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr

EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr Tag med på Ekspeditionen Det er med både glæde og stolthed, at vi i dette katalog præsenterer Silkeborg Kommunes nye uddannelse i

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning Map of the future Innovation Bolig og Beklædning Hvordan navigerer din virksomhed i fremtidens livsstils industri? Kunne det være interessant med et landkort over fremtidens ukendte territorier? Ville

Læs mere

Tænk nyt tænk sammen. Innovation, netværk, åben idégenerering. - Hvorfor en åben idékonkurrence? Et helejet Realdaniaselskab

Tænk nyt tænk sammen. Innovation, netværk, åben idégenerering. - Hvorfor en åben idékonkurrence? Et helejet Realdaniaselskab Tænk nyt tænk sammen Innovation, netværk, åben idégenerering - Hvorfor en åben idékonkurrence? Tænk nyt tænk sammen Innovation, netværk, åben idégenerering - Hvorfor en åben idékonkurrence? - Hvad skal

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere