Litteraturlæsning med nye medier fra e-bog til i-bog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Litteraturlæsning med nye medier fra e-bog til i-bog"

Transkript

1 Litteraturlæsning med nye medier fra e-bog til i-bog Projektresumé Nye medier som pc ere, ipads, mobiltelefoner og interaktive tavler danner nye forudsætninger for at læse skønlitteratur, og medierne skaber nye litteraturlæsere, der orienterer sig anderledes i litteraturen og anvender den til nye formål. Det kræver udvikling af en ny type skønlitteratur, der udnytter mediernes muligheder, og nye måder at læse og undervise på. Projektet vil fokusere på måder, skolebiblioteket kan befordre fiktionslæsningen med nye medier såvel som et redskab for udviklingen af læsekompetencer og læselyst som en vej for udvikling og erkendelse hos barnet. I forløbet afprøver fire skoler en ny litteraturform, som løbende udvikles. Deltagere: Projektgruppe: Følgeforsker: Deltagende skoler: - Ayoe Quist Henkel, lektor, Videncenter for Børn og Unges Kultur VIA UC (projektleder) - Alice Bonde Nissen, lektor, Videncenter for e-læring og medier VIA UC - Gitte Frausing, Direktør ved Kommunernes Skolebiblioteksforening - Anette Øster, redaktør, Forlaget Høst & Søn - Camilla Hübbe, forfatter - Rasmus Meisler, visuel designer - Mie Buhl, professor i ikt, didaktik og visuel kultur, Ålborg Universitet - Oehlenschlægersgades Skole - Molsskolen - Sunds Skole - Læssøesgades Skole Projektet har opnået tilskud fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker. Formål Formålet er dels at undersøge, hvordan børn læser litteratur, som ikke er papirbåret, dels at udvikle en ny form for medialiseret litteratur, som fremover kan bidrage til læselyst og udvikling af fiktionsindsigt hos børn faciliteret af skolebiblioteket.

2 Mål Projektets mål er at udvikle og afprøve en ny form for litteratur og undersøge, hvordan i-litteratur kan bidrage til fiktionsindsigt gennem udvikling af strategier for undervisning og vejledning. Helt konkret er målene: at generere viden om litteraturlæsning af i-bøger i folkeskolens klasse at udvikle i-bogen Tavs af Camilla Hübbe og Rasmus Meisler og litteraturpædagogiske læringsstrategier for arbejdet med denne bog, som har eksemplarisk værdi at udvikle samarbejde mellem skolebibliotekarer, it-vejledere, læsevejledere og dansklærere Baggrund og projektets karakter PISA-undersøgelsen fra 2009 viser, at selv om danske elever læser en smule bedre end i 2006, er de blevet dårligere til at fortolke og reflektere over det læste. De er over gennemsnittet til at finde og uddrage information, men under i at sammenkæde, fortolke, reflektere og vurdere. Undersøgelsen viser, at læselysten er faldende, og at den daglige læsning dykker, bl.a. på grund af ændrede medievaner. Projektet vil tværfagligt sammensætte eksperter og aktører, der vil fokusere på, hvordan de ændrede medievaner konstruktivt kan udnyttes til at befordre udviklingen af kompetente og engagerede litteraturlæsere, og hvordan litteraturen kan udvikles. Medialiseringen medfører, at stadigt flere skønlitterære bøger udgives som e-bøger og i-bøger. At fortolke skønlitteratur er en måde at gå til og forstå verden på, og nye medier kræver nye måder at fortolke på. Ved at tale om og fortolke fiktion tilegner barnet sig viden om verden: Prøver at forstå frem for at forklare. Denne narrativ-fortolkende vej til viden og erkendelse foregår i dag og i fremtiden også med nye medier. Projektet vil undersøge vilkår for fiktionslæsning med nye medier baseret på bl.a. multimodalitet og øget visualisering. Derfor vil projektet udvikle samarbejde mellem forskellige faggrupper og veje for læsning med nye medier, som har eksemplarisk værdi og kan bidrage til udvikling af i-bøger og ny biblioteksbrug. Multimodal og digitaliseret skønlitteratur er generelt i sin vorden. Det gælder såvel på det børnelitterære som det voksenlitterære felt. Papirbøger udgives i stadig højere grad også som e-bøger, og folkebibliotekerne er i gang med at udvikle platforme for udlån af e-bøger, fx gennem projektet ereolen.dk. Udviklingen fra e-bøger til i-bøger er især i gang hos forlag, der udvikler undervisningsmaterialer. På den måde kan undervisningsmateriale kombinere bogens sekventielle og lineære struktur med interaktive muligheder som video, lyd og alternative navigationsmuligheder. Her ligger helt bestemt et potentiale for fagbøger og for den faglige læsning i skolen og motivationsfaktorer, når man eksempelvis kan kombinere læsning af et forfatterskab med videoklip og oplæsning. Faktiske tekster, der er karakteriserede ved at formidle viden og have et direkte og eksplicit budskab, synes at være oplagte som i-bøger. Imidlertid er det langt mindre belyst og måske også mindre oplagt, hvordan fiktive tekster, der er karakteriserede ved flertydighed samt konnotative og symbolske former, og som inviterer læseren til at finde, følge og forholde sig til litterære mønstre og anderledes universer, livsvilkår og eksistentielle udsagn, kan udvikles som i-bøger. Det er i hvert fald det billede, det aktuelle marked for skønlitterære i-bøger afspejler, da der her overvejende findes værker for helt små børn og enkelte eksempler på fiktion i i-bogsformat for voksne, fx Liv Mørks Begravelsen

3 (Liv Mørk er pseudonym for Merete Pryds Helle og Morten Søndergaard). Derfor vil nærværende projekt undersøge og bidrage til at udvikle den skønlitterære i-bog for unge læsere. Den skønlitterære tekst er et æstetisk artefakt, der realiseres på anderledes betingelser i form af øget brug af visualisering, rekursivitet og hypertekstualitet som i-bog. I-bogsformatet er med til at udfordre læseren og skabe nye ikke-lineære veje ind i de narrative og litterære universer. Skønlitteratur vil altid, uanset format og modalitet, være en måde vi fortolker og bliver klogere på os selv og den verden, vi lever i, og når skønlitteraturen tager nye former, bliver det væsentligt at undersøge og udvikle litteraturen, så den ikke blot bliver en motivationsfaktor, men også en væsentlig del af børn og unges dannelsesproces. I Reading images The Grammar of Visual Design (1996) definerer Kress og Leeuwen en modalitet som et særligt træk ved en repræsentationsform, nemlig måden (lat. modus) repræsentationen forholder sig til det repræsenterede indhold på. Modaliteterne, det vil sige samspillet mellem billede og tekst, kan være komplementerende, kontrasterende eller usammenhængende. Denne proces og tilegnelse af fiktionsindsigt, når den unge læser multimodal skønlitteratur på/gennem medier, hvor forskellige modaliteter som billede, tekst og lyd interagerer, er omdrejningspunktet for projektet. Multimodal literacy Medieudviklingen har på det seneste sat sit aftryk på den litterære produktion. Interaktive tavler, Ipads, smartphones, computere og e-bogslæsere er alle sammen nye digitale medier, der på den ene side skaber muligheder for at etablere nye fortolkningsfællesskaber, og på den anden side skaber nye måder at læse litteratur på. Vi har på kort tid bevæget os fra en monomodal kultur, hvor mundtlighed og skriftlighed har været dominerende udtryks- og læringsformer. I dag er det svært at forestille sig en simpel lærebogstekst, en webside, et digitalt læremiddel, en web. 2.0 teknologi, som ikke er multimodal. Multimodaliteten er qua den teknologiske udvikling på mange måde over os og omkring os, men ikke særligt integreret i den pædagogiske praksis. Fælles Mål 2009 for Dansk fastholder stadig faget i et monomodalt fagsyn på baggrund af den traditionelle opdeling af de gængse udtryksformer; læse, skrive, tale, lytte, om end digitale tekster og elektroniske medier er indføjet. Multimodal literacy synes for alvor at blive prioriteret med Faghæfte 48 It- og mediekompetencer i folkeskolen, som dog grundet sin fagoverskridende karakter kan mangle forpligtelse fra og forankring i folkeskolens fag. Udviklingen af e-bogslæsere og i-bøger er kun begyndelsen på digitaliseringen af de litterære genrer. Vi ser en stigende tendens til modale eksperimenter i litteraturen som fx Lene Kaaberbøl med romanalbummet Sirene, eller Merete Pryds Helles med ipad-roman Begravelsen. Det stigende antal multimodale tekster i vores hverdag er og bliver i stigende grad en del af børn og unges hverdag, og de vil fremover sandsynligvis orientere sig anderledes i litteraturen og anvende den til nye formål. Det giver anledning til at nytænke vores opfattelse af læsning af og det pædagogiske arbejde med litteratur. En læse- og litteraturtilgang, der kun beskæftiger sig med, hvordan man skaber mening på baggrund af skriftsproglige og papirbårne tekster, er ikke længere tidssvarende for et moderne samfund med det tekstudbud, vi er omgivet af i dag. Det er en af grundene til, at børn og unge ikke blot skal lære at afkode og forstå de enkelte modaliteter. De skal tillige lære at forholde sig analytisk til repræsentationerne som kilder til information, oplevelse, indsigt og udvikling.

4 Succeskriterier Et udvidet samarbejde mellem skolebibliotek, it-vejledere og læsevejledere, så de i fællesskab kan skabe basis for udvikling af tidssvarende vejledning af elever og lærere, her særligt dansklærere. Udvikling af viden og generelle principper og metoder for skønlitterære i-bøger og børns læsning heraf. Målgruppe Den primære målgruppe er børn og unge, som vil kunne bruge deres naturlige omgang med medier til at udvikle læse-og fiktionskompetencer. Sekundær målgruppe er skolebibliotekarer og vejledere, der vil kunne få ny viden og litteraturpædagogiske strategier. Erfaringerne vil kunne bruges på skole-og folkebiblioteker i hele landet og som basis for videre litteraturudvikling. Aktiviteter og metode Forår 2012 Efterår 2012 Udvidet projektbeskrivelse og projektplan Udarbejdelse af udfoldet projektbeskrivelse. 6. feb. :Møde i projektgruppen 13. april: Møde i projektgruppen i København Fælles seminar og første afprøvning 6. september: Fælles startseminardag for alle involverede partere. De fire skolebiblioteksteam initierer elevers læsning af en i-bog under udarbejdelse: Tavs af forfatteren Camilla Hübbe og illustrator Rasmus Meisler. Bogen udvikles gennem brugerdreven innovation samt vejledning af projektgruppen, som udleder viden om og metoder for læsning af i-bøger. Tilgang og metode Udvikling af brugergenereret procesmodel, faglig opkvalificering gennem kursus og konsulent- og ekspertbistand. Detailplanlængning og konkretisering af projektramme. Etablering af projektnetværk bestående af undervisere, kontakter og øvrige relevante samarbejdspartnere. Studier af andre skønlitterære i-bøger samt international forskning om digital læring, multimodal composing og new media literacies. Dels brugerdreven innovation, dels vejledning og sparring af projektgruppen med karakter af aktionsforskning. Metodeudviklingen er spiralisk, idet den samme i-bog bearbejdes i tre faser ud fra respondering fra aktørerne og iagttagelser og vejledning fra projektgruppen.

5 Forår 2013 Anden og tredje afprøvning De fire skolebiblioteksteam initierer anden og tredje læsning af i-bogen under udarbejdelse: Tavs af forfatteren Camilla Hübbe og illustrator Rasmus Meisler med nye klasser. Bogen udvikles gennem brugerdreven innovation samt vejledning af projektgruppen, som udleder viden om og metoder for læsning af i-bøger. Som under efterår 2012 Løbende dataindsamling og evaluering. Vidensgenerering og udvikling af generelle principper og metoder for skønlitterære i-bøger og børns læsning heraf. Efterår 2013 Efterbehandling og formidling af resultater Følgeforskers slutrapport Udgivelse af publikation Afholdelse af konference, som er åben for alle interesserede Databehandling og analyse Vidensdeling Afrapportering Evalueringsplan Alice B. Nissen og Ayoe Q. Henkel følger skolernes undervisningsforløb og interagerer, evaluerer og justerer løbende samt afrapporterer kvartalsvis ifølge regelsættet for projektbevillinger. Forlag og forfattere implementerer skolernes erfaringer i i-bogen. Projektgruppen mødes seks gange med henblik på evaluering og videreudvikling. Følgeforsker Mie Buhl følger projektet løbende. Dels i udvekslende form, hvor Alice og Ayoe sender bl.a. redigerede videoobservationer og fotodokumentation til forskeren, dels gennem ekstern iagttagelse og analyse med henblik på at udarbejde en slutrapport. Faglige statusrapporter og andet sekundært materiale tilgår følgeforskeren, ligesom hun får mulighed for at foretage kvalitative interview med parterne. Som en del af erfaringsopsamlingsprocessen afholdes et eller flere skypemøder mellem styregruppen og følgeforskeren for at sikre en dialogisk og gensidig form. Gitte Frausing følger forløbene på skolerne og laver fotodokumentation med henblik på udarbejdelse af slutpublikationen, der både vil bero på følgeforskerens rapport og på andet materiale udarbejdet af deltagerne i projektgruppen og de medvirkende skoler.

6 Formidling af resultater Trykt inspirationshæfte (48 s.) med skolernes erfaringer og eksempler på gode løsninger udsendes til hele landet. Følgeforskers evalueringsrapport offentliggøres. Landskonference med indlæg af forsker, projektgruppe og skoler. Artikler via forskellige medier. Litteratur UVM (2010) Faghæfte 48: It- og mediekompetencer i folkeskolen Buhl, Mie og Ingelise Flensborg (2011): Visuel kulturpædagogik. København: Hans Reitzels Forlag Gynther, Karsten (2010): Didaktik 2,0. København: Akademisk Forlag Kress, Gunther R. (2003): Literacy in the new media age. New York: Routledge Judith A. Langer (2005): Litterära föreställningsvärldar. Litteraturundervisning og litterär förståelse. Göteborg: Daidalos Kontaktoplysninger Gitte Frausing Kommunernes Skolebiblioteksforening Farvergade 27 D., 2.sal 1463 København K Tlf Ayoe Quist Henkel Læreruddannelse i Silkeborg og Videncenter for Børn og Unges Kultur, VIA UC Nattergalevej Silkeborg Tlf.nr Alice Bonde Nissen Læreruddannelsen i Silkeborg og Videncenter for e-læring og medier, VIA UC Nattergalevej Silkeborg Tlf.nr

7 Anette Øster Rosinante & CO/Høst & Søn Købmagergade 62, 4. Postboks København K Tlf.nr Camilla Hübbe og Rasmus Meisler Molsskolen Tina Sejling Skoletoften Knebel (Syddjurs Kommune) Sunds Skole Maria Louise Aunsholt Christiansen Nøddevej Sunds (Herning Kommune) Læssøegades Skole Marie Busck ( PBU) Læssøesgades Skole Læssøesgade Århus C (Aarhus Kommune) Oehlenschlægersgades Skole Ane Vestergaard Hansen og Lea Hebbelstrup Oehlenschlægersgade København V / Mie Buhl Professor, PhD AAU København, Institut for Kommunikation Lautrupvang, 2750 Ballerup

80 Nummer 14 september 2013. Hvor skrift, musik, lydkulisser, stillbilleder,

80 Nummer 14 september 2013. Hvor skrift, musik, lydkulisser, stillbilleder, Det kommer mere ind i hovedet og kører rundt når børn læser multimodal og interaktiv børnelitteratur på skærm Alice Bonde Nissen, lektor, Center for E-læring og Medier og Læreruddannelsen i ilkeborg, VIA

Læs mere

Læremiddeltjek Dansk Faglig læsning. Læremiddeltjek af Danskfaget.dk, d dansk, Fandango, Pegasus og Plot

Læremiddeltjek Dansk Faglig læsning. Læremiddeltjek af Danskfaget.dk, d dansk, Fandango, Pegasus og Plot Læremiddeltjek Dansk Faglig læsning Læremiddeltjek af Danskfaget.dk, d dansk, Fandango, Pegasus og Plot Indholdsfortegnelse Forord 6 Læremidler er røvtriste! 6 Fra tjekliste til tjekmodel 6 Læremiddeltjek

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Evaluering af net-portalen Bog & Sprog. http://bogsprog.emu.dk/ For Højby Skole Nørrelunden 20 5260 Højby, Odense S

Evaluering af net-portalen Bog & Sprog. http://bogsprog.emu.dk/ For Højby Skole Nørrelunden 20 5260 Højby, Odense S Evaluering af net-portalen Bog & Sprog http://bogsprog.emu.dk/ For Højby Skole Nørrelunden 20 5260 Højby, Odense S Nationalt Videncenter for Læremidler University College Lillebælt udarbejdet af Marie

Læs mere

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Forord Dette er første udgave af beskrivelsen af interventionsdesignet i demonstrationsskoleprojektet

Læs mere

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi.

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi. Når it i skolen fremmer læring Af Anne Marie Vinther, forlagsredaktør Nr. 3 april 2014, 14. årgang Tema: It-didaktik Mere it har i mange år været svaret på en bedre folkeskole. I denne reformtid er der

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Learning Museum. Evalueringsrapport

Learning Museum. Evalueringsrapport 1 Evalueringsrapport Dorthe Carlsen (dcar@ucsyd.dk) Videncenter for almen pædagogik og formidling Udvikling og forskning University College Syddanmark, Lembckesvej 3-7, 6100 Haderslev Forord Formidlingen

Læs mere

WEB 2.0 OG DIDAKTISK DESIGN I DANSKUNDERVISNINGEN

WEB 2.0 OG DIDAKTISK DESIGN I DANSKUNDERVISNINGEN WEB 2.0 OG DIDAKTISK DESIGN I DANSKUNDERVISNINGEN Bachelorprojekt Studerende: Tina Vestergård Pedersen nr. 141212 Vejledere: Johannes Fibiger og Bodil Riiskjær Aflevering: 2. maj 2014 Via University Læreruddannelsen

Læs mere

en skabende proces, gennemført systematisk, med produktion af ny viden eller ny anvendelse af viden som formål.

en skabende proces, gennemført systematisk, med produktion af ny viden eller ny anvendelse af viden som formål. 1 Årsberetning Anvendelsesorienteret forskning. Beretning om Læremiddel.dk s virke og udvikling fra september 2011 til september 2013. Læremiddel.dk er et nationalt videncenter for læremidler, der er forankret

Læs mere

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser 2014-2015 for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen Klar til ny folkeskole 2014-2015? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder du

Læs mere

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser 2014-2015 for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen Klar til ny folkeskole 2014-2015? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK. NR. 5 NOVEMBER 2011 TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK NR. 5 NOVEMBER 2011 Læremiddeldidaktik Nr. 5 november 2011 Redaktion Jens Jørgen Hansen (ansvarshavende). Ditte

Læs mere

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur,

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur, Årsberetning Fra etablering til konsolidering. Beretning om det første år i Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidlers treårige bevillingsperiode fra september 2007 til september 2008. Etablering

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

It-didaktisk design i litteraturundervisningen

It-didaktisk design i litteraturundervisningen Professionsbachelorprojekt 2014 Vejleder: Johannes Fibiger Bodil Riiskjær INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. PROBLEMFORMULERING... 4 3. AFGRÆNSNING... 4 4. METODE OG EMPIRI... 4 4.1. INTERVIEW...

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LITTERATURGUIDE. Ayoe Quist Henkel og Alice Bonde Nissen. Camilla Hübbe, Rasmus Meisler & Stefan Pasborg Tavs

LITTERATURGUIDE. Ayoe Quist Henkel og Alice Bonde Nissen. Camilla Hübbe, Rasmus Meisler & Stefan Pasborg Tavs LITTERATURGUIDE Ayoe Quist Henkel og Alice Bonde Nissen Camilla Hübbe, Rasmus Meisler & Stefan Pasborg Tavs 1 Litteraturguide til appen Tavs Forfatter: Camilla Hübbe Illustrator: Rasmus Meisler Komponist:

Læs mere

Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011

Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011 Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for sprog og læsning s. 3-6 Handleplan for sprog og læsning s. 7-25 1. Indledning s. 8 2. Dagtilbud

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

Nordic Smart - DK IT- integration i fagene - et brugerdrevent innovationsprojekt mellem Absalons Skole i Roskilde og University College Sjælland

Nordic Smart - DK IT- integration i fagene - et brugerdrevent innovationsprojekt mellem Absalons Skole i Roskilde og University College Sjælland Nordic Smart - DK IT- integration i fagene - et brugerdrevent innovationsprojekt mellem Absalons Skole i Roskilde og University College Sjælland Afsluttende rapport University College Sjælland Juni 2011

Læs mere

Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer.

Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer. Børn og Kultur Børne- og Kultursekretariat Sagsnr. 208569 Brevid. 1514485 Ref. MKE Dir. tlf. 46 31 40 59 madspeterke@roskilde.dk IT- og medieplan på 0-16 årsområdet 22. august 2012 Denne IT- og medieplan

Læs mere

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Udarbejdet af: BJARNE KØBMAND PETERSEN ELSEBETH HURUP HENRIK MARXEN

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Digital literacy. Alice Bonde Nissen Johannes Fibiger

Digital literacy. Alice Bonde Nissen Johannes Fibiger Digital literacy Alice Bonde Nissen Johannes Fibiger 1 Digital literacy - Afrapportering af udviklingsarbejde Deltagere Seminarielektor Alice Bonde Nissen Molsvej 130 Femmøller, 8400 Ebeltoft Tlf: 86765330

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

Fag og faglighed i bevægelse

Fag og faglighed i bevægelse Fag og faglighed i bevægelse Bennyé D. Austring og Jimmy Krab (red.) Forskning og Innovation University College Sjælland Copyright: University College Sjælland 2013 Udgiver: University College Sjælland

Læs mere