Naturcenter Harrild Hede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturcenter Harrild Hede"

Transkript

1 Naturcenter Harrild Hede naturskole og grønt forsamlingshus samt formidling af hedens natur og kulturhistorie Ikast-Brande Kommune Naturstyrelsen, Midtjylland

2 Nyt naturcenter nye muligheder Ikast-Brande Kommune er usædvanlig rig på skov og natur. Næsten 10 % af kommunens areal udgøres af statsejede skove, plantager, heder o.a. natur. Midt i kommunen ligger Harrild Hede og Nørlund Plantage på tilsammen næsten 3000ha. Her er der plads både til naturoplevelser og fysiske udfoldelser, rum til læring om natur og miljø samt mulighed for ro, fred og rekreation. Den store plantage byder med sine mange, lange og gode skovveje samt forskellige åbne hedearealer på enestående muligheder for mange former for friluftsliv. Med en unik beliggenhed ved bredden af Holtum Å lige syd for Harrild Hede ønsker Ikast- Brande Kommune og Naturstyrelsen at etablere et moderne naturcenter på ejendommen Harrildgård, den tidligere Harrild Vandmølle. med et kvarters kørsel omtrent lige centralt for Ikast, Brande og Nørre Snede. Formålet med Naturcenter Harrild Hede er at skabe muligheder for aktiviteter og oplevelser i naturen, der bygger på 3 gennemgående temaer: viden, sundhed og naturoplevelser, og hvor der skabes et innovativt miljø ved at krydse traditionelle naturskoleaktiviteter med fritidsliv, turisttilbud og sundhedsfremmeaktiviteter i naturen under inddragelse af brugerne. Et særligt formål for naturcentret vil være at tilbyde en unik formidling af hedens natur og kulturhistorie samt de plejetiltag, der pågår i regi at et storstilet EU-Life Projekt til et 2-ciftret millionbeløb. Denne plan beskriver det nye naturcenters formål, primære fokusområder og målgrupper. Med udgangspunkt i Harrildgård vil der fremover blive et væld af muligheder for at udnytte hedens og plantagens kvaliteter til aktiviteter til gavn for børn og unge fra skoler og institutioner, aktive fra kommunens foreninger, turisters oplevelsesmuligheder og sundheden for kommunens borgere. Harrildgård ligger desuden 2

3 Naturskole, trailcenter og grønt forsamlingshus På Naturcenter Harrild Hede skal bygninger, faciliteter og udstyr kunne anvendes flersidigt og af mange brugergrupper. Det centrale fundament er en naturskole med naturskoleleder og andet relevant personale. Naturskolen er det bærende vidensformidlende element kompetencemæssigt, bygningsmæssigt, facilitetsmæssigt og bemandingsmæssigt. Naturskolen skal primært servicere børn og unge fra skoler og institutioner i Ikast-Brande Kommune. Naturskolen suppleres af en række andre faciliteter, bl.a. skal der indrettes et såkaldt naturrum, der dels kan kvalificerede de besøgendes oplevelser i den omgivende natur, dels kan tjene til kortere rast eller pit-stop for besøgende, uorganiserede som organiserede. F.eks. kan grupper under DGI-Senioridræt slutte af med socialt samvær efter ture eller aktiviteter i skoven. Naturcenteret skal fungere som trailcenter for de omgivende plantage- og hedearealer. Det er herfra ruter af alle typer starter, og det er her, man kan få oplysning om det derude. Naturcentret skal kunne anvendes som grønt forsamlingshus til møder og aktiviteter for en lang række foreninger og klubber hjemmehørende i lokalområdet og med stor alders- og interessespredning. Nær naturcentret vil man kunne finde hundeskov, primitiv overnatningsplads, bålplads, grillhytte, kåte og motionsbane med tilhørende udefitness-redskaber. Alle faciliteter, der fremmer sundhed og velvære. 3

4 Brugerdreven innovation på tværs af sektorer Naturcenter Harrild Hede skal være et innovativt kraftcenter, der på tværs af kommunens forskellige sektorer formår at imødekomme de skiftende behov fra mange forskellige brugergrupper. Naturcenteret skal både i anlægs- og driftsfasen være præget af brugerdreven innovation. Det er stedets brugere, der skal være med til at præge stedet og sørge for, at det fortsat udvikler sig, så der vedblivende er sammenhæng mellem tilbud og efterspørgsel. Det er en grundlæggende tankegang, at naturcentret skal karakteriseres ved flersidig udnyttelse. Det skal undgås, at der etableres et naturcenter, der kun bruges af skolebørn nogle få timer hver dag. Udgiften til etablering af bygningsfaciliteter, inventar og udstyr er langt mere overkommelig, hvis udgifterne fordeles over en større brugerflade. Børn og unge fra skoler og daginstitutioner vil dog naturligt være det primære klientel i dagtimerne det meste af året, bl.a. for at stimulere interessen for naturvidenskab. Naturcentret og de omgivende skov- og naturarealer vil endvidere kunne danne ramme om relevante entreprenørskabsprojekter. Frivillige fra de forskellige foreninger kan bidrage til en mangfoldighed af aktiviteter interne som eksterne. De frivillige vil spille en vigtig rolle som aktører og hjælpere i forbindelse med offentlige arrangementer og større events - ligesom de forskellige kompetencer kan komme til anvendelse i forbindelse med naturskolens tilbud. Endelig vil de mange aktivitetstilbud og faciliteter også tiltrække en del uorganiserede grupper, familier og enkeltpersoner, hvad enten det er for en stille vandretur, en tur på cykel eller en ridetur. En del af disse brugere vil naturligvis være turister. Naturcenter Harrild Hede og de omgivende naturarealer forventes ligeledes at kunne være et aktiv i forbindelse med kommunens sundhedspolitik. Bl.a. kan man forestille sig kursustilbud med fokus på naturoplevelse, motion og friluftsliv for langtidssyge. Til at servicere de mange besøgende skal der naturligvis tilknyttes nødvendige personale i form af naturvejledere og medhjælpere. Til at hjælpe til med lettere forefaldende opgaver kan der tænkes tilknyttet et hold skovhjælpere i form af f.eks. udviklingshæmmede voksne, der ønsker meningsfuld beskæftigelse. 4

5 Viden og naturoplevelser Naturcentrets personale skal i samarbejde med aktive frivillige fra de foreninger, der bliver faste brugere af naturcentret, sørge for et varieret og mangfoldigt udbud af tilbud og aktiviteter, der kan kvalificere de oplevelser, som naturcentrets og plantagens besøgende kan få derude. Der skal være tilbud om gør det selvaktiviteter for de, der ikke har lyst til en guidet tur eller formidlet aktivitet. Et vigtigt fokusområde er at motivere til motion og friluftsliv. I den forbindelse skal der informeres om mulighed for motion, friluftsliv og naturoplevelser andre steder nær Ikast, Brande og Nørre Snede. Der skal være faste og skiftende småudstillinger om den natur og kulturhistorie, der kan opleves nær naturcentret. Der skal også være illustrerede beskrivelser af turforslag i området med oplysning om planteog dyreliv og arealforvaltning. Men der skal også være et program med tilbud om ture, aktiviteter, foredrag og større events på og ved naturcentret. Der skal udvikles særlige oplevelsespakker, som kan købes af turister, lokale grupper eller virksomheder, og som kan omfatte overnatning, forplejning, aktiviteter og naturvejledning. Dette tilbud kan målrettes erhvervsturismen i området. En af naturcentrets vigtigste funktioner er at tilbyde naturskoleaktiviteter for børn og unge fra skoler og institutioner i Ikast-Brande Kommune. Aktiviteterne skal især supplere Folkeskolens undervisning indenfor naturfag, idræt og specialundervisning. Formålet med naturskoleaktiviteterne er at børn og unge gennem selvoplevelse og kvalificeret vejledning skal få førstehåndsoplevelser med natur, så deres indsigt i naturen, dens bestanddele og disses indbyrdes sammenhænge og balance øges, så de motiveres til at benytte naturen med omtanke og inspireres til at dyrke motion og friluftsliv. Størrelsen af Harrild Hede og de øvrige heder og åbne arealer i Nørlund Plantage samt det næsten totale fravær af menneskeskabte konstruktioner horisonten rundt giver fantastiske muligheder for at formidle hedens historie, udvikling og pleje samt dyre- og planteliv. Hederne giver i samspillet med Nørlund Plantage unikke muligheder for at opleve sjældne og sårbare arter, f.eks. af fugle samt hele 6 arter ulvefødder. Der er desuden en meget stor 5 bestand af kronvildt, som netop i kraft af de åbne arealer lader sig se af publikum. Hederne rummer mange kulturhistoriske spor, som muliggør formidling af hedebondens og rakkernes liv. Det var også her, langs Holtum Å, Poul Reichardt sang Er du dus med himlens fugle?. Der vil desuden være mulighed for at udnytte naturcenterets faciliteter til formidling af og som indgangsport til naturværdierne i den østlige del af Skjern Å-systemet, bl.a. Holtum Å og Kvindebækken. Her er der således fine eksempler på engvandingskanaler og akvadukter.

6 Sundhed for borgere og turister Der er stigende problemer med livsstilssygdomme i Danmark, idet flere og flere bliver overvægtige, stressede, får diabetes eller lider af hjerte/kar-lidelser. Dette reducerer de ramtes livskvalitet og øger samfundets sundhedsudgifter. Et nyt naturcenter med tilhørende stier, ruter og andre motions- og friluftsfaciliteter kan medvirke til at opfylde et stigende behov for motion og fysisk udfoldelse blandt borgerne i de omkringliggende bysamfund og landdistrikter. Dette kan på sigt have en gavnlig effekt ved at begrænse udbredelsen af livsstilssygdomme. Naturen har en afstressende virkning på folk, og det at opsøge fred og ro i naturen er et væsentlig motiv. Og fred og ro er netop en af de store kvaliteter ved et så stort og sammenhængende naturområde som Nørlund Plantage og Harrild Hede. tættere på boligen. Friluftsundersøgelser viser nemlig, at folk især benytter de skov- og naturområder, der ligger nærmest bopælen. Der kan med fordel satses på de mere actionprægede friluftsaktiviteter og gerne nye trends, der kan have en nyhedsværdi i regionen. Et formaliseret samarbejde med sportsklubber og andre foreninger omkring planlægning og udvikling af faciliteter vil sikre medejerskab, engagement, praktisk deltagelse og langsigtet brug af faciliteterne. Foreningerne kan også tænkes at få en rolle i det samlede tilbud med aktiviteter, der fokuserer på motion, sundhed, friluftsliv og naturoplevelser, som naturcentret vil stå for. Det er vigtigt, at naturcenteret og den omgivende natur tilbyder noget helt særligt, der ligger ud over det, som normalt tilbydes i andre skove 6

7 Naturskole Af Folkeskoleloven fremgår det, at det bl.a. er Folkeskolens opgave at bidrage til elevernes forståelse for menneskets samspil med naturen. Samtidig giver loven mulighed for, at der i alle Folkeskolens fag kan arbejdes med natur og miljø. Der er således udarbejdet vejledninger og bestemmelser, der integrerer et såkaldt grønt islæt i en lang række af folkeskolens fag og obligatoriske emner. Der lægges endvidere op til, at eleverne i et vist omfang skal undervises udenfor skolens normale fysiske rammer f.eks. i naturen i eller udenfor bygrænsen eller i kulturlandskabet. Naturstyrelsen forvalter en væsentlig del af de danske skove og den danske natur og prioriterer det meget højt at imødekomme Folkeskolens behov for at kunne tilbyde børn og unge mulighed for naturoplevelser og friluftsliv. Hvis en lærer først selv skal finde frem til, hvor udeundervisning kan foregå og dernæst indhente de fornødne tilladelser til at bruge arealerne samt skaffe det nødvendige udstyr, er der formentlig alt andet lige mindre chance for at eleverne kommer ud, end hvis man blot kan aftale et besøg på den lokale naturskole, der disponerer over både udstyr, arealer og naturvejledere. Naturskolerne kan derfor ses som et praktisk supplement til Folkeskolen. Traditionelt har naturskolerne henvendt sig til lærerne i skolernes naturfag. Praksis viser dog, at der på naturskolerne kan gennemføres aktiviteter, der er relevante for alle Folkeskolens fag. De senere år har der været stor fokus på motion og sundhed. Dette har konsekvenser for naturskolerne, og flere og flere arrangementer har fokus på friluftsliv og idrætsaktiviteter i naturen. Kærneværdier på en naturskole er bl.a. at fremme glæden ved at være ude, fremme glæden ved at bevæge sig, fremme glæden for naturen, øge den naturfaglige kompetence samt fremme bæredygtig udvikling. Formålet med naturskoleaktiviteterne er at børn og unge gennem selvoplevelse og kvalificeret vejledning skal få førstehåndsoplevelser med natur, så deres indsigt i naturen, dens bestanddele og disses indbyrdes sammenhænge og balance øges, så de motiveres til at benytte naturen med omtanke og inspireres til at dyrke motion og friluftsliv. Naturskoleaktiviteterne på Naturcenter Harrild Hede skal ses som et led i en samarbejdsaftale mellem Ikast-Brande Kommune og Naturstyrelsen Midtjylland om naturskoledrift, naturvejledning og sundhedsfremme. Aftalen skal sikre, at kommunens børn og unge har gode muligheder for aktiviteter i den lokale 7 natur og kan deltage i naturskoleaktiviteter på Naturstyrelsens Naturcentre (Harrild Hede, Koutrupgård og Damhus) eller på statens øvrige skov- og naturarealer i og nær Ikast-Brande kommune.

8 Naturcentrets indretning Harrildgårds stuehus, der er genopført i nyere stil efter brand i 1980-erne, skal fungere som naturskole undervisnings- og mødelokale samt køkken og toiletter i stueplan, mens der vil være overnatningsmulighed for skoleklasser og andre grupper på 1. sal. Fra stueplan vil der være udgang til opholdsterrasse og græsarealer ned mod Holtum Å, der passerer huset på få meters afstand. De oprindelige driftsbygninger med lave vægge og stråtag, som er typiske for hedegårde, istandsættes og indrettes et offentligt tilgængeligt naturrum med opholds- og informationsfaciliteter samt toiletter og køkkenfaciliteter. De gamle vognporte giver en særlig mulighed for at indrette naturrummet, så man kan være i ly og læ og samtidig fornemme vejrliget og naturens lyde. Naturrummet og de nærliggende friluftsfaciliteter skal understøtte muligheden for naturoplevelser, motion og friluftsliv i vinterhalvåret.. I naturrummet placeres borde og bænke, så rummet giver mulighed for indtagelse af mad og drikke samt afholdelse af uformelle småmøder. Langs væggene og i et tilstødende lokale vil der være moderne formidlingsfaciliteter. Formidlingen vil bl.a. ske ved hjælp af store oversigtskort og en landskabsmodel samt tilhørende fotos og korte informative tekster samt foldere og temafriluftskort til udlevering. En pcløsning giver mulighed for at koble op til f.eks. Friluftskortet.dk, NaturNet.dk og diverse turistinfo-sites. Oplysning om GPS-koordinater kan 8 føre de besøgende frem til naturperler, stillesteder, udsigtspunkter og faciliteter. Det tilstræbes, at der er mange fotos samt effekter, der kan røres og iagttages. Tekst vil blive minimeret og erstattet af foldere samt tema- og faktaark til udlevering. Evt. kan man selv printe ønskede oplysninger, eller ønskede oplysninger kan fås via mobiltelefon. På de nærmeste hedearealer skal der udlægges særlige formidlingsparceller, så man kan se heden i forskellige tilgronings- og plejefaser. Det skal endvidere være muligt at kunne demonstrere de forskellige muligheder for plejetiltag. Formidlingsparcellerne skal både kunne anvendes i naturskoleregi, i forbindelse med naturvejledningsarrangementer og til interesseredes selvstudier. Formidlingen i naturrummet skal således kobles til formidlingen ved parcellerne. Langs Holtum Å vil der være en handicapvenlig natursti med flere fiskepladser, der også gør det muligt for børn at fiske efter både fisk og andre vanddyr. De nærliggende hede- og plantagearealer giver mulighed for afvikling af en lang række naturskoleaktiviteter og andre formidlingsaktiviteter for både børn og voksne lokale såvel som turister.

9 Life-Hedeprojektet I de kommende år gennemfører Naturstyrelsen Midtjylland en del af et storstilet naturplejeprojekt for danske heder. Projektet er et såkaldt Life-projekt, der finansieres af midler fra EU. En del af projektmidlerne er øremærket et særlige formidlingstiltag på Harrild Hede. Ønsket er at formidle Life-hedeprojektet og dets resultater overfor en større kreds af lokale borgere og turister samt interessegrupper, skoleklasser og grupper fra andre uddannelsesinstitutioner. Et vigtigt element i formidlingen er etablering af en række formidlingsparceller i udkanten af Harrild Hede, så de er let tilgængelige for mindre børn og gangbesværede. Parcellernes overordnede formål er at anskueliggøre og formidle forskellige plejetiltags konsekvens for hedens flora og fauna samt at vise forskellige udviklingsstadier, hvis plejeindgreb undlades. De, der oplever stedet, skal forlade det med en viden og vished om, at det er spændende og vigtigt at tage stilling til og få indsigt i den danske natur og forvaltningen af den i dette tilfælde med fokus på heden. Det er vigtigt, at parcellerne eller felterne er i umiddelbar nærhed af hinanden, så forskelle direkte kan sammenlignes og formidles. Hver parcel kan henvise til ægte felter ude på den virkelige hede og kan tænkes som en mellemstation mellem selve naturcentret og den vilde natur. Da indholdet af hver enkelt parcel vil forandre sig fra år til år, udtænkes en samlet plan lige som en markplan, sådan at alle de forskellige aktionsformer eller plejetiltag og disses forskellige niveauer sikres synlige. Parcellerne kan undtaget vintre med snedække formidles og opleves året rundt Parcellerne formidler i sig selv en autencitet, idet den naturlige vegetation gror på stedet og ikke er kunstigt etableret. Den autentiske fornemmelse er af stor formidlingsmæssig værdi. Formidlingen skal ske både gennem skilte, foldere og mobilopkald. Der skal være en direkte sammenhæng mellem formidlingen inde i centeret, parcellerne og den virkelige hede. Formidlingen skal tilrettelægges sådan at det er muligt rent indholds- og oplevelsesmæssigt at starte i vilkårlig rækkefølge mellem centret, felterne og selve heden. De tre skal hver især 9 give lyst til at hoppe videre til næste hedeoplevelse. Det er vigtigt at både centeret og parcellerne rent formidlingsmæssigt henvender sig både til den, der er på egen hånd, og til den der har en formidler eller guide med i hånden. De forskellige plejetiltag på felterne kan ske med inddragelse af skolebørn eller naturvejlederpublikum ved offentlige arrangementer, ligesom skoleklasser eller andre grupper på længere sigt kan få mulighed for at adoptere et mindre hedeareal og stå for det praktiske arbejde i forbindelse med plejen og dermed få et særligt tilhørsforhold til en helt bestemt plet af heden.

10 Jobtræning for handicappede og kurser for langtidssyge De danske kommuner har ofte en udfordring i at finde kvalificerede beskæftigelsestilbud til voksne udviklingshæmmede, der ønsker beskæftigelse under Serviceloven eller til jobtræning til langtidssyge. Enkelte steder i landet er der udviklet tilbud, hvor udviklingshæmmede kan få meningsfuld beskæftigelse som skovhjælpere i forbindelse med større naturcentre. Arbejdsforholdet skal naturligvis have karakter af en beskyttet arbejdsplads, og der skal være tilstrækkeligt med arbejdsopgaver. Skovhjælperne arbejder i teams, der ledes af en pædagog eller skovløber. Hvis Naturcenter Harrild Hede udbygges som beskrevet i denne plan, vil der løbende være mange forefaldende opgaver i forbindelse med håndtering af publikum og vedligeholdelse af faciliteter og arealer. Typiske arbejdsopgaver kan være - oprydning ved publikumsfaciliteter - sørge for brænde til bålsteder - mindre male- og reparationsopgaver - græsslåning og buskrydning - medhjælp ved naturskolen - lettere naturplejeopgaver - vedligeholde hegn og skilte - udlevering af udstyr fra grejbank - vedligeholde udstyr i grejbank - fodre husdyr m.m. Det nye naturcenter og de omgivende arealer kan danne ramme om særlige kursusforløb for borgere, der f.eks. er langtidssyge med stress eller andre livstilssygdomme. Sådanne kurser har til hensigt at åbne kursisternes øjne for effekten af ophold og aktiviteter i naturen og anvise mulighed for udendørsaktiviteter. 10

11 Indretning og faciliteter Naturrum med faciliteter i form af bl.a. borde/bænke til kortere ophold, naturudstilling om natur og kulturhistorie knyttet til Holtum Å, Harrild Hede og Nørlund Plantage samt information om attraktioner, naturoplevelser og friluftsfaciliteter i Midtjylland. En naturskolestue, der kan anvendes til naturvejledningsaktiviteter, naturskolevirksomhed samt møder og kurser i organiserede grupper og foreninger. Grejbank Toiletter Spisekøkken Soveloft, der kan rumme en skoleklasse Terrasse med borde og bænke samt udsigt over Holtum Å Bål- og grillplads Stiforbindelse til friluftsfaciliteter og naturområder Naturlegeplads Primitiv overnatningsplads Lejrplads med shelterborg med plads til ca. 30 personer GetMoving bane (motionsbane) Handicapvenlige naturstier Handicapvenlige fiskepladser Afmærkede vandre-, ride- og cykelruter Fugle- og udsigtstårn Geo-caching 11

12 Nørlund Plantage og Harrild Hede Nørlund Plantage, der ejes af Miljøministeriet, findes på en bakkeø fra næstsidste istid ca. 5 km vest for isens hovedopholdslinie. Terrænet er højest i den østlige del af plantagen og falder herfra mod hhv. vest og øst. Mod vest findes lave områder med søer og moser, og mod øst er terrænet mere bølgeformet og bakket for i den østligste del at falde igen. Den fredede Harrild Hede findes syd for Nørlund Bakkeø og er en smeltevandsslette langs Kvindebækken. Den sydlige del af plantagen er en mindre bakkeø. I plantagen findes sandflugtsarealer med afføgne sande og udprægede klitter. Jordbunden består overvejende af sand og grus. Nørlund Plantage er på ha, heraf udgør det træbevoksede areal godt halvdelen. Resten er hede, mose, overdrev, enge og søer. Der findes adskillige kulturspor i plantagen i form af højryggede agre på hederne, engvandingsanlæg ved Holtum Å samt Castenschiolds Høj. Ca. 1/3 del af plantagen er heder, hvoraf en stor del aldrig har været opdyrket. Hederne har i nyere tid været plejet ved afbrænding, afslåning samt rydning af uønsket opvækst af især bjergfyr og rødgran. Ved hedeplejen er områdets store variation blevet underbygget til glæde for biodiversiteten. Herved har det været muligt at bevare en rig flora. Området rummer i sin helhed et spændende fugleliv med bl.a. tinksmed, storspove, natravn, stor tornskade og rødrygget tornskade. I plantagen findes som et af få steder i Danmark 6 arter af ulvefod. 12

13 13

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge

Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Formål... 2 Ansøgt beløb... 3 Lille Vildmosecentret...

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Disposition Kommunernes nye rolle Skovrejsning - synergi med sundhed Friluftsguiden - et nyt redskab! Spørgsmål Kommunernes

Læs mere

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark.

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark. Ideer og ønsker til naturstien fra borgerne ved offentlig møde 6. oktober Lokalitet Friluftsliv og motion (herunder faciliteter, som understøtter benyttelsen, samt adgangsforhold) Koordinering med Masterplan

Læs mere

SAMSØ 1:10.000 VEJEN TIL OMRÅDET ANKOMST OMRÅDET MØGELSKÅR ESPEDAL FREDNINGSLINIE 1:500 SITUATIONSPLAN FRA PARKERINGEN FRA MØGELSKÅR FRA ESPEDAL

SAMSØ 1:10.000 VEJEN TIL OMRÅDET ANKOMST OMRÅDET MØGELSKÅR ESPEDAL FREDNINGSLINIE 1:500 SITUATIONSPLAN FRA PARKERINGEN FRA MØGELSKÅR FRA ESPEDAL N AT U R C E N T E R VEJEN TIL ORÅDET it valg af afgangsprojekt tager udgangspunkt i fascinationen af Samsøs smukke og særlige natur. Naturen spiller en stor rolle for livet på Samsø, og mange turister

Læs mere

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann Notat Til: KFU Fra: Karen Mann Naturskolen på Bågø På KFU mødet d. 8. august blev der præsenteret fire modeller for den fremtidige naturskole på Bågø. I dette notat redegøres kort for to af modellerne

Læs mere

Natur, sundhed & livskvalitet

Natur, sundhed & livskvalitet Natur, sundhed & livskvalitet Hvordan naturvejledning og natur kan fremme sundhed og livskvalitet Samarbejdet mellem SNS og Vordingborg Kommunes Sundhedscenter i Stege Styrker og muligheder Skovrider,

Læs mere

Naturpleje i Terkelsbøl Mose

Naturpleje i Terkelsbøl Mose Naturpleje i Terkelsbøl Mose I dette efterår/vinter gennemføres et større naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose nord for Tinglev. Da denne mose sammen med Tinglev Mose udgør et NATURA 2000-område, har myndighederne

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Friluftslivsstrategi. Herning Kommune. - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. Herning Kommune. - et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi Herning Kommune - et friluftsliv, der byder op til dans 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvor skal friluftslivet bevæge sig hen... 4 Fokus på fire temaer:... 5 Bevægelse... 6

Læs mere

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol.

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol. Landskabet naturen planter og dyr Genner Bugt og dens forlængelse ind i landet, er en gammel tunneldal, skabt under isen i sidste istid. Selve Kalvø er egentlig blot en bakke i landskabet, der stiger op

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser 4. NYTTIGE ADRESSER Børn og sundhed www.altomkost.dk www.boernemad og bevaegelse.dk www.doktorskrump.dk www.dgi.dk www.eventyrvaerkstedet.dk www.folkesundhed.dk www.folkesundhed.kk.dk www.frugtkvarteret.dk

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012

Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012 Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012 INDHOLD OM NATUR- OG FRILUFTSSTRATEGIEN 3 VISION 3 6 INDSATSOMRÅDER 4 1. Beskyttelse af naturen 5 2. Adgang til naturen 6 3. Bynære rekreative områder

Læs mere

Ny Naturvejlederordning fra 2016

Ny Naturvejlederordning fra 2016 Ny Naturvejlederordning fra 2016 Samarbejdspartnere Center for Børn og Undervisning Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Center for Teknik og Miljø Østsjællands Museum Stillingen er normeret

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Aage V: Jensen Naturfond ansøger om dispensation til opførelse af

Aage V: Jensen Naturfond ansøger om dispensation til opførelse af Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby kobenhavn@fredningsnaevn.dk København d. 28. januar 2015 Kampmannsgade 1 1604 København V natur@avjf.dk Telefon 33 13 21 45 www.avjf.dk

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72)

Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72) Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Hjardemål Klitplantage ligger ved Jammerbugten, øst for Hanstholm. Plantagen ligger syd og vest for Hjardemål Klit og har sin største udstrækning

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Om Natur- og friluftsstrategien side 3. Vision. side 3. 6 indsatsområder. side 3. 1. Beskyttelse af naturen.. side 4. 2. Adgang til naturen.

Om Natur- og friluftsstrategien side 3. Vision. side 3. 6 indsatsområder. side 3. 1. Beskyttelse af naturen.. side 4. 2. Adgang til naturen. 1 INDHOLD Om Natur- og friluftsstrategien side 3 Vision. side 3 6 indsatsområder. side 3 1. Beskyttelse af naturen.. side 4 2. Adgang til naturen. side 5 3. Bynære rekreative områder. side 6 4. Formidling

Læs mere

Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016

Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016 Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016 Forventningsafstemning Hensigten er give jer viden om: 1. Hvad en dansk nationalpark

Læs mere

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Kære medlem af Friluftsrådet Ineva og Alexandra Instituttet varetager

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

TM 44 Seminar om Hedepleje

TM 44 Seminar om Hedepleje TM 44 Seminar om Hedepleje Formål: Formålet er at udveksle erfaringer om forvaltning af indlandsheder - Dels de erfaringer der er gjort omkring metoder til genopretning i forbindelse med LIFE Hedeprojektet

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Vand- og Natura2000 planer

Vand- og Natura2000 planer Vand- og Natura2000 planer Vand og Natura2000 planerne er nu offentliggjort. Nu skal kommunerne lave handleplaner, der viser hvordan målene nås. Handleplanerne skal være færdige i december 2012. Indsatsen

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk

Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk Frank Søndergaard Jensen Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU Temamøde om friluftsliv, turisme og erhverv i Randers Kommune Randers Naturcenter,

Læs mere

Et eksempel på planlægning for naturen mm.

Et eksempel på planlægning for naturen mm. Natur og Miljø 2013 Session 1: Borgeren og naturen Et eksempel på planlægning for naturen mm. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune Grønne Sammenhænge Natur- og Parkpolitik for Viborg

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG. - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september

Inviter borgerne på NATURENS DAG. - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september Inviter borgerne på NATURENS DAG - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet. Naturens dag er den

Læs mere

DET SKAL VÆRE HELT NATURLIGT AT SAMARBEJDE!

DET SKAL VÆRE HELT NATURLIGT AT SAMARBEJDE! DET SKAL VÆRE HELT NATURLIGT AT SAMARBEJDE! 8 VISION 2: NATUREN TILBAGE I ALLES LIV Livskvalitet, oplevelser og sundhed Hjørring Kommune vil gerne inspirere den enkelte borger til at invitere naturen ind

Læs mere

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 PLAN Natur, friluftsliv og sundhed LOA-projektet rum og rammer for aktivt udeliv Fysiske

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

FRILUFTSLIV I RÅSTOFGRAVE. Billede fra: https://www.youtube.com/watch?v=l1bruvsy8le

FRILUFTSLIV I RÅSTOFGRAVE. Billede fra: https://www.youtube.com/watch?v=l1bruvsy8le FRILUFTSLIV I RÅSTOFGRAVE Billede fra: https://www.youtube.com/watch?v=l1bruvsy8le Udviklingen i befolkningens motionsvaner går i retning af mere motion i det fri, og det stiller stadig større krav til

Læs mere

Kortlægning. af oplevelsesmuligheder I fem landdistriktskommuner. Berit C. Kaae Ole Hjorth Caspersen. Forest & Landscape, University of Copenhagen

Kortlægning. af oplevelsesmuligheder I fem landdistriktskommuner. Berit C. Kaae Ole Hjorth Caspersen. Forest & Landscape, University of Copenhagen Kortlægning af oplevelsesmuligheder I fem landdistriktskommuner Berit C. Kaae Ole Hjorth Caspersen Forest & Landscape, University of Copenhagen Disposition Kortlægning af oplevelsesværdier Brugergrupperne

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv?

Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv? Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv? Søren Præstholm Specialkonsulent, Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, IGN Frank Søndergaard Jensen Professor, Forskergruppen

Læs mere

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis-

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis- Partnerskabsaftale mellem Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen Kronylland, Naturhistorisk Museum, og Syddjurs Kommune om fælles, koordinerende

Læs mere

500 meter øst på. Diger og levende hegn skal bevares i vides muligt omfang. Hop Sø

500 meter øst på. Diger og levende hegn skal bevares i vides muligt omfang. Hop Sø Sønderballe landdistrikt - Topografi & natur En af de største ressourcer i Sønderballe Landdistrikt er landskabet, som udgøres af topografi, kultur og natur. I det følgende ses nærmere på topografien og

Læs mere

mosen. Den sjældne sydlige nattergal har visseår også optrådt på disse kanter.

mosen. Den sjældne sydlige nattergal har visseår også optrådt på disse kanter. sjældne og fredede snylteplante stor gyvelkvæler, helt uden klorofyl og fotosyntese, ses nu og da. Især på arealerne nord for Tueholm Sø ses en smuk og afvekslende flora. En rig natur... Området omkring

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Projektet er opstået på opfordring af Hjørring Kommune, der har ansvaret for plejen af store dele af området.

Projektet er opstået på opfordring af Hjørring Kommune, der har ansvaret for plejen af store dele af området. Projektbeskrivelse: Afgræsning ved Skallerup klit. - Ansøgning om tilskud til etablering af græsningsselskab. 1. Resumé Ansøgning om støtte til etablering af græsningsselskab på ca. 138 ha med fokus på

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Skabelon for høringssvar vedr. forebyggelsesplanen

Skabelon for høringssvar vedr. forebyggelsesplanen Skabelon for høringssvar vedr. forebyggelsesplanen Navn: Høringssvaret skal sendes til Anne Christmann Ramsgaard på email: shaar@herning.dk. Deadline er den 18. april 2012 kl. 9.00. Hovedtemaer Konkrete

Læs mere

De mange tilbud på distriktet kan ses på http://www.friluftskortet.dk/ her er alle de faciliteter, som er omfattet af Friluftskortet, optegnet.

De mange tilbud på distriktet kan ses på http://www.friluftskortet.dk/ her er alle de faciliteter, som er omfattet af Friluftskortet, optegnet. 1.7 Friluftsliv 1.7.1 Rekreativ anvendelse og friluftsfaciliteter Arealerne under Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland rummer mange arealer af stor friluftsmæssig betydning og distriktets arealer er derfor

Læs mere

Teknik og Miljø 2015. Nordskoven. Skovrejsning nord for Slagelse. Et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Slagelse Kommune

Teknik og Miljø 2015. Nordskoven. Skovrejsning nord for Slagelse. Et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Nordskoven Skovrejsning nord for Slagelse Et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Slagelse Kommune 2 2 3 Skovrejsning Skov- og naturområder opfordrer til leg og læring. Til bevægelse

Læs mere

Plads for aktive borgere i Alken - et grønt partnerskab inden for bygrænsen

Plads for aktive borgere i Alken - et grønt partnerskab inden for bygrænsen Plads for aktive borgere i Alken - et grønt partnerskab inden for bygrænsen Indledning: Alken- borgerne har gennem mange år haft tradition for at skabe rammer og rum gennem fællesskaber. Med denne projektbeskrivelse

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Det Grønne Motionsrum. - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse

Det Grønne Motionsrum. - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse Det Grønne Motionsrum - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse 2014/2015 Friluftsliv og naturoplevelser i Hillerød Kommune Hillerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland og rummer både by- og

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Masterkurser i Friluftsliv

Masterkurser i Friluftsliv det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Masterkurser i Friluftsliv Forskningsbaseret efteruddannelse Derfor master Det er en naturlig, akademisk forlængelse af min hidtidige erfaring.

Læs mere

5 Naturvejledning Vision: Naturvejledning Målet med naturvejledning er Direkte formidling

5 Naturvejledning Vision: Naturvejledning Målet med naturvejledning er Direkte formidling 5 Naturvejledning Vision: Skov-og Naturstyrelsens vision for naturvejledning er: Gennem et landsdækkende netværk af naturvejledere at give borgerne direkte oplevelser i naturen med det formål at øge deres

Læs mere

Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet

Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet 1 Disposition Formål Stiens forløb Analyser Stityper og valg af underlag Stiens dimensioner Faciliteter og støttepunkter

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Samarbejde mellem den kommunale og den frivillige sektor på miljø området

Samarbejde mellem den kommunale og den frivillige sektor på miljø området Samarbejde mellem den kommunale og den frivillige sektor på miljø området Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund XXX STUE Det frivillige foreningsliv

Læs mere

Naturpark Nakskov Fjord

Naturpark Nakskov Fjord Naturpark Nakskov Fjord Fra idé til handling et visionsoplæg 10. januar 2009 Naturpark Nakskov Fjord Vision Naturpark Nakskov Fjord udvikler sig løbende til at være et komplet område, hvor natur, kulturmiljø

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Giv naturen en hånd - Danmarks Fredede områder

Giv naturen en hånd - Danmarks Fredede områder Giv naturen en hånd - Danmarks Fredede områder DN s fredningsskilte i fredede områder - Arbejdsplan Som led i projektet Fredninger i Danmark arbejder DN med formidlingsprojekter i en række af vores fredede

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk BLÅVAND NATURCENTER Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk Blåvandshuk, Danmarks vestligste punkt, er kendt for sit karakteristiske fyrtårn, det fantastiske fugletræk, de spændende klit- og hedelandskaber og

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Plan og Kultur. Naturstyrelsen. Vedr. Naturstyrelsens indsigelse til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1-3.

Plan og Kultur. Naturstyrelsen. Vedr. Naturstyrelsens indsigelse til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1-3. Naturstyrelsen Vedr. Naturstyrelsens indsigelse til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1-3. På baggrund af drøftelse med Hanne Kaasgaard fra Naturstyrelsen, sender Assens Kommune hermed et opdateret

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet. Indhold 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 2.1 Adgang til naturområder... 2 2.2 Information

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Projektbeskrivelse Renovering af Jens Hvass Skov, etablering af skolehaver, bålhytte med shelter og servicebygning

Projektbeskrivelse Renovering af Jens Hvass Skov, etablering af skolehaver, bålhytte med shelter og servicebygning Nic. Nellemanns Fond Sæby, den 6. juli 2016 Projektbeskrivelse Renovering af Jens Hvass Skov, etablering af skolehaver, bålhytte med shelter og servicebygning Baggrund Nellemanns Have er et stykke kulturhistorie,

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse 1. Projektets mål 2. Projektets delmålsætninger 3. Målgruppen 4. Projektets langsigtede mål 5. Geografiske fokusområder 6. Aktiviteter 7. Organisering

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Friluftslivets samfundsværdi

Friluftslivets samfundsværdi Friluftslivets samfundsværdi Frank Søndergaard Jensen Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Vidste du, at 28 % af alle mænd i alderen 16-20 år har ikke været i skoven inden for det sidste år. Overordnet

Læs mere

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget Turisme Blå Flag information om og markedsføring af rene strande

Læs mere

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9 1. Friluftslivets muligheder og begrænsninger Hvert år er rigtig mange danskere i skoven, på stranden eller ude i det åbne land for at udøve forskellige former for friluftsaktiviteter. Interessen for friluftsliv

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Skjern Å 2030

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Skjern Å 2030 Friluftsrådets visioner for Nationalpark Skjern Å 2030 Friluftsrådet ser fremtidens Nationalpark Skjern Å som et sted med harmoni mellem natur og friluftsliv, hvor kulturmiljøet er fremhævet og hvor erhvervslivet

Læs mere