Naturcenter Harrild Hede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturcenter Harrild Hede"

Transkript

1 Naturcenter Harrild Hede naturskole og grønt forsamlingshus samt formidling af hedens natur og kulturhistorie Ikast-Brande Kommune Naturstyrelsen, Midtjylland

2 Nyt naturcenter nye muligheder Ikast-Brande Kommune er usædvanlig rig på skov og natur. Næsten 10 % af kommunens areal udgøres af statsejede skove, plantager, heder o.a. natur. Midt i kommunen ligger Harrild Hede og Nørlund Plantage på tilsammen næsten 3000ha. Her er der plads både til naturoplevelser og fysiske udfoldelser, rum til læring om natur og miljø samt mulighed for ro, fred og rekreation. Den store plantage byder med sine mange, lange og gode skovveje samt forskellige åbne hedearealer på enestående muligheder for mange former for friluftsliv. Med en unik beliggenhed ved bredden af Holtum Å lige syd for Harrild Hede ønsker Ikast- Brande Kommune og Naturstyrelsen at etablere et moderne naturcenter på ejendommen Harrildgård, den tidligere Harrild Vandmølle. med et kvarters kørsel omtrent lige centralt for Ikast, Brande og Nørre Snede. Formålet med Naturcenter Harrild Hede er at skabe muligheder for aktiviteter og oplevelser i naturen, der bygger på 3 gennemgående temaer: viden, sundhed og naturoplevelser, og hvor der skabes et innovativt miljø ved at krydse traditionelle naturskoleaktiviteter med fritidsliv, turisttilbud og sundhedsfremmeaktiviteter i naturen under inddragelse af brugerne. Et særligt formål for naturcentret vil være at tilbyde en unik formidling af hedens natur og kulturhistorie samt de plejetiltag, der pågår i regi at et storstilet EU-Life Projekt til et 2-ciftret millionbeløb. Denne plan beskriver det nye naturcenters formål, primære fokusområder og målgrupper. Med udgangspunkt i Harrildgård vil der fremover blive et væld af muligheder for at udnytte hedens og plantagens kvaliteter til aktiviteter til gavn for børn og unge fra skoler og institutioner, aktive fra kommunens foreninger, turisters oplevelsesmuligheder og sundheden for kommunens borgere. Harrildgård ligger desuden 2

3 Naturskole, trailcenter og grønt forsamlingshus På Naturcenter Harrild Hede skal bygninger, faciliteter og udstyr kunne anvendes flersidigt og af mange brugergrupper. Det centrale fundament er en naturskole med naturskoleleder og andet relevant personale. Naturskolen er det bærende vidensformidlende element kompetencemæssigt, bygningsmæssigt, facilitetsmæssigt og bemandingsmæssigt. Naturskolen skal primært servicere børn og unge fra skoler og institutioner i Ikast-Brande Kommune. Naturskolen suppleres af en række andre faciliteter, bl.a. skal der indrettes et såkaldt naturrum, der dels kan kvalificerede de besøgendes oplevelser i den omgivende natur, dels kan tjene til kortere rast eller pit-stop for besøgende, uorganiserede som organiserede. F.eks. kan grupper under DGI-Senioridræt slutte af med socialt samvær efter ture eller aktiviteter i skoven. Naturcenteret skal fungere som trailcenter for de omgivende plantage- og hedearealer. Det er herfra ruter af alle typer starter, og det er her, man kan få oplysning om det derude. Naturcentret skal kunne anvendes som grønt forsamlingshus til møder og aktiviteter for en lang række foreninger og klubber hjemmehørende i lokalområdet og med stor alders- og interessespredning. Nær naturcentret vil man kunne finde hundeskov, primitiv overnatningsplads, bålplads, grillhytte, kåte og motionsbane med tilhørende udefitness-redskaber. Alle faciliteter, der fremmer sundhed og velvære. 3

4 Brugerdreven innovation på tværs af sektorer Naturcenter Harrild Hede skal være et innovativt kraftcenter, der på tværs af kommunens forskellige sektorer formår at imødekomme de skiftende behov fra mange forskellige brugergrupper. Naturcenteret skal både i anlægs- og driftsfasen være præget af brugerdreven innovation. Det er stedets brugere, der skal være med til at præge stedet og sørge for, at det fortsat udvikler sig, så der vedblivende er sammenhæng mellem tilbud og efterspørgsel. Det er en grundlæggende tankegang, at naturcentret skal karakteriseres ved flersidig udnyttelse. Det skal undgås, at der etableres et naturcenter, der kun bruges af skolebørn nogle få timer hver dag. Udgiften til etablering af bygningsfaciliteter, inventar og udstyr er langt mere overkommelig, hvis udgifterne fordeles over en større brugerflade. Børn og unge fra skoler og daginstitutioner vil dog naturligt være det primære klientel i dagtimerne det meste af året, bl.a. for at stimulere interessen for naturvidenskab. Naturcentret og de omgivende skov- og naturarealer vil endvidere kunne danne ramme om relevante entreprenørskabsprojekter. Frivillige fra de forskellige foreninger kan bidrage til en mangfoldighed af aktiviteter interne som eksterne. De frivillige vil spille en vigtig rolle som aktører og hjælpere i forbindelse med offentlige arrangementer og større events - ligesom de forskellige kompetencer kan komme til anvendelse i forbindelse med naturskolens tilbud. Endelig vil de mange aktivitetstilbud og faciliteter også tiltrække en del uorganiserede grupper, familier og enkeltpersoner, hvad enten det er for en stille vandretur, en tur på cykel eller en ridetur. En del af disse brugere vil naturligvis være turister. Naturcenter Harrild Hede og de omgivende naturarealer forventes ligeledes at kunne være et aktiv i forbindelse med kommunens sundhedspolitik. Bl.a. kan man forestille sig kursustilbud med fokus på naturoplevelse, motion og friluftsliv for langtidssyge. Til at servicere de mange besøgende skal der naturligvis tilknyttes nødvendige personale i form af naturvejledere og medhjælpere. Til at hjælpe til med lettere forefaldende opgaver kan der tænkes tilknyttet et hold skovhjælpere i form af f.eks. udviklingshæmmede voksne, der ønsker meningsfuld beskæftigelse. 4

5 Viden og naturoplevelser Naturcentrets personale skal i samarbejde med aktive frivillige fra de foreninger, der bliver faste brugere af naturcentret, sørge for et varieret og mangfoldigt udbud af tilbud og aktiviteter, der kan kvalificere de oplevelser, som naturcentrets og plantagens besøgende kan få derude. Der skal være tilbud om gør det selvaktiviteter for de, der ikke har lyst til en guidet tur eller formidlet aktivitet. Et vigtigt fokusområde er at motivere til motion og friluftsliv. I den forbindelse skal der informeres om mulighed for motion, friluftsliv og naturoplevelser andre steder nær Ikast, Brande og Nørre Snede. Der skal være faste og skiftende småudstillinger om den natur og kulturhistorie, der kan opleves nær naturcentret. Der skal også være illustrerede beskrivelser af turforslag i området med oplysning om planteog dyreliv og arealforvaltning. Men der skal også være et program med tilbud om ture, aktiviteter, foredrag og større events på og ved naturcentret. Der skal udvikles særlige oplevelsespakker, som kan købes af turister, lokale grupper eller virksomheder, og som kan omfatte overnatning, forplejning, aktiviteter og naturvejledning. Dette tilbud kan målrettes erhvervsturismen i området. En af naturcentrets vigtigste funktioner er at tilbyde naturskoleaktiviteter for børn og unge fra skoler og institutioner i Ikast-Brande Kommune. Aktiviteterne skal især supplere Folkeskolens undervisning indenfor naturfag, idræt og specialundervisning. Formålet med naturskoleaktiviteterne er at børn og unge gennem selvoplevelse og kvalificeret vejledning skal få førstehåndsoplevelser med natur, så deres indsigt i naturen, dens bestanddele og disses indbyrdes sammenhænge og balance øges, så de motiveres til at benytte naturen med omtanke og inspireres til at dyrke motion og friluftsliv. Størrelsen af Harrild Hede og de øvrige heder og åbne arealer i Nørlund Plantage samt det næsten totale fravær af menneskeskabte konstruktioner horisonten rundt giver fantastiske muligheder for at formidle hedens historie, udvikling og pleje samt dyre- og planteliv. Hederne giver i samspillet med Nørlund Plantage unikke muligheder for at opleve sjældne og sårbare arter, f.eks. af fugle samt hele 6 arter ulvefødder. Der er desuden en meget stor 5 bestand af kronvildt, som netop i kraft af de åbne arealer lader sig se af publikum. Hederne rummer mange kulturhistoriske spor, som muliggør formidling af hedebondens og rakkernes liv. Det var også her, langs Holtum Å, Poul Reichardt sang Er du dus med himlens fugle?. Der vil desuden være mulighed for at udnytte naturcenterets faciliteter til formidling af og som indgangsport til naturværdierne i den østlige del af Skjern Å-systemet, bl.a. Holtum Å og Kvindebækken. Her er der således fine eksempler på engvandingskanaler og akvadukter.

6 Sundhed for borgere og turister Der er stigende problemer med livsstilssygdomme i Danmark, idet flere og flere bliver overvægtige, stressede, får diabetes eller lider af hjerte/kar-lidelser. Dette reducerer de ramtes livskvalitet og øger samfundets sundhedsudgifter. Et nyt naturcenter med tilhørende stier, ruter og andre motions- og friluftsfaciliteter kan medvirke til at opfylde et stigende behov for motion og fysisk udfoldelse blandt borgerne i de omkringliggende bysamfund og landdistrikter. Dette kan på sigt have en gavnlig effekt ved at begrænse udbredelsen af livsstilssygdomme. Naturen har en afstressende virkning på folk, og det at opsøge fred og ro i naturen er et væsentlig motiv. Og fred og ro er netop en af de store kvaliteter ved et så stort og sammenhængende naturområde som Nørlund Plantage og Harrild Hede. tættere på boligen. Friluftsundersøgelser viser nemlig, at folk især benytter de skov- og naturområder, der ligger nærmest bopælen. Der kan med fordel satses på de mere actionprægede friluftsaktiviteter og gerne nye trends, der kan have en nyhedsværdi i regionen. Et formaliseret samarbejde med sportsklubber og andre foreninger omkring planlægning og udvikling af faciliteter vil sikre medejerskab, engagement, praktisk deltagelse og langsigtet brug af faciliteterne. Foreningerne kan også tænkes at få en rolle i det samlede tilbud med aktiviteter, der fokuserer på motion, sundhed, friluftsliv og naturoplevelser, som naturcentret vil stå for. Det er vigtigt, at naturcenteret og den omgivende natur tilbyder noget helt særligt, der ligger ud over det, som normalt tilbydes i andre skove 6

7 Naturskole Af Folkeskoleloven fremgår det, at det bl.a. er Folkeskolens opgave at bidrage til elevernes forståelse for menneskets samspil med naturen. Samtidig giver loven mulighed for, at der i alle Folkeskolens fag kan arbejdes med natur og miljø. Der er således udarbejdet vejledninger og bestemmelser, der integrerer et såkaldt grønt islæt i en lang række af folkeskolens fag og obligatoriske emner. Der lægges endvidere op til, at eleverne i et vist omfang skal undervises udenfor skolens normale fysiske rammer f.eks. i naturen i eller udenfor bygrænsen eller i kulturlandskabet. Naturstyrelsen forvalter en væsentlig del af de danske skove og den danske natur og prioriterer det meget højt at imødekomme Folkeskolens behov for at kunne tilbyde børn og unge mulighed for naturoplevelser og friluftsliv. Hvis en lærer først selv skal finde frem til, hvor udeundervisning kan foregå og dernæst indhente de fornødne tilladelser til at bruge arealerne samt skaffe det nødvendige udstyr, er der formentlig alt andet lige mindre chance for at eleverne kommer ud, end hvis man blot kan aftale et besøg på den lokale naturskole, der disponerer over både udstyr, arealer og naturvejledere. Naturskolerne kan derfor ses som et praktisk supplement til Folkeskolen. Traditionelt har naturskolerne henvendt sig til lærerne i skolernes naturfag. Praksis viser dog, at der på naturskolerne kan gennemføres aktiviteter, der er relevante for alle Folkeskolens fag. De senere år har der været stor fokus på motion og sundhed. Dette har konsekvenser for naturskolerne, og flere og flere arrangementer har fokus på friluftsliv og idrætsaktiviteter i naturen. Kærneværdier på en naturskole er bl.a. at fremme glæden ved at være ude, fremme glæden ved at bevæge sig, fremme glæden for naturen, øge den naturfaglige kompetence samt fremme bæredygtig udvikling. Formålet med naturskoleaktiviteterne er at børn og unge gennem selvoplevelse og kvalificeret vejledning skal få førstehåndsoplevelser med natur, så deres indsigt i naturen, dens bestanddele og disses indbyrdes sammenhænge og balance øges, så de motiveres til at benytte naturen med omtanke og inspireres til at dyrke motion og friluftsliv. Naturskoleaktiviteterne på Naturcenter Harrild Hede skal ses som et led i en samarbejdsaftale mellem Ikast-Brande Kommune og Naturstyrelsen Midtjylland om naturskoledrift, naturvejledning og sundhedsfremme. Aftalen skal sikre, at kommunens børn og unge har gode muligheder for aktiviteter i den lokale 7 natur og kan deltage i naturskoleaktiviteter på Naturstyrelsens Naturcentre (Harrild Hede, Koutrupgård og Damhus) eller på statens øvrige skov- og naturarealer i og nær Ikast-Brande kommune.

8 Naturcentrets indretning Harrildgårds stuehus, der er genopført i nyere stil efter brand i 1980-erne, skal fungere som naturskole undervisnings- og mødelokale samt køkken og toiletter i stueplan, mens der vil være overnatningsmulighed for skoleklasser og andre grupper på 1. sal. Fra stueplan vil der være udgang til opholdsterrasse og græsarealer ned mod Holtum Å, der passerer huset på få meters afstand. De oprindelige driftsbygninger med lave vægge og stråtag, som er typiske for hedegårde, istandsættes og indrettes et offentligt tilgængeligt naturrum med opholds- og informationsfaciliteter samt toiletter og køkkenfaciliteter. De gamle vognporte giver en særlig mulighed for at indrette naturrummet, så man kan være i ly og læ og samtidig fornemme vejrliget og naturens lyde. Naturrummet og de nærliggende friluftsfaciliteter skal understøtte muligheden for naturoplevelser, motion og friluftsliv i vinterhalvåret.. I naturrummet placeres borde og bænke, så rummet giver mulighed for indtagelse af mad og drikke samt afholdelse af uformelle småmøder. Langs væggene og i et tilstødende lokale vil der være moderne formidlingsfaciliteter. Formidlingen vil bl.a. ske ved hjælp af store oversigtskort og en landskabsmodel samt tilhørende fotos og korte informative tekster samt foldere og temafriluftskort til udlevering. En pcløsning giver mulighed for at koble op til f.eks. Friluftskortet.dk, NaturNet.dk og diverse turistinfo-sites. Oplysning om GPS-koordinater kan 8 føre de besøgende frem til naturperler, stillesteder, udsigtspunkter og faciliteter. Det tilstræbes, at der er mange fotos samt effekter, der kan røres og iagttages. Tekst vil blive minimeret og erstattet af foldere samt tema- og faktaark til udlevering. Evt. kan man selv printe ønskede oplysninger, eller ønskede oplysninger kan fås via mobiltelefon. På de nærmeste hedearealer skal der udlægges særlige formidlingsparceller, så man kan se heden i forskellige tilgronings- og plejefaser. Det skal endvidere være muligt at kunne demonstrere de forskellige muligheder for plejetiltag. Formidlingsparcellerne skal både kunne anvendes i naturskoleregi, i forbindelse med naturvejledningsarrangementer og til interesseredes selvstudier. Formidlingen i naturrummet skal således kobles til formidlingen ved parcellerne. Langs Holtum Å vil der være en handicapvenlig natursti med flere fiskepladser, der også gør det muligt for børn at fiske efter både fisk og andre vanddyr. De nærliggende hede- og plantagearealer giver mulighed for afvikling af en lang række naturskoleaktiviteter og andre formidlingsaktiviteter for både børn og voksne lokale såvel som turister.

9 Life-Hedeprojektet I de kommende år gennemfører Naturstyrelsen Midtjylland en del af et storstilet naturplejeprojekt for danske heder. Projektet er et såkaldt Life-projekt, der finansieres af midler fra EU. En del af projektmidlerne er øremærket et særlige formidlingstiltag på Harrild Hede. Ønsket er at formidle Life-hedeprojektet og dets resultater overfor en større kreds af lokale borgere og turister samt interessegrupper, skoleklasser og grupper fra andre uddannelsesinstitutioner. Et vigtigt element i formidlingen er etablering af en række formidlingsparceller i udkanten af Harrild Hede, så de er let tilgængelige for mindre børn og gangbesværede. Parcellernes overordnede formål er at anskueliggøre og formidle forskellige plejetiltags konsekvens for hedens flora og fauna samt at vise forskellige udviklingsstadier, hvis plejeindgreb undlades. De, der oplever stedet, skal forlade det med en viden og vished om, at det er spændende og vigtigt at tage stilling til og få indsigt i den danske natur og forvaltningen af den i dette tilfælde med fokus på heden. Det er vigtigt, at parcellerne eller felterne er i umiddelbar nærhed af hinanden, så forskelle direkte kan sammenlignes og formidles. Hver parcel kan henvise til ægte felter ude på den virkelige hede og kan tænkes som en mellemstation mellem selve naturcentret og den vilde natur. Da indholdet af hver enkelt parcel vil forandre sig fra år til år, udtænkes en samlet plan lige som en markplan, sådan at alle de forskellige aktionsformer eller plejetiltag og disses forskellige niveauer sikres synlige. Parcellerne kan undtaget vintre med snedække formidles og opleves året rundt Parcellerne formidler i sig selv en autencitet, idet den naturlige vegetation gror på stedet og ikke er kunstigt etableret. Den autentiske fornemmelse er af stor formidlingsmæssig værdi. Formidlingen skal ske både gennem skilte, foldere og mobilopkald. Der skal være en direkte sammenhæng mellem formidlingen inde i centeret, parcellerne og den virkelige hede. Formidlingen skal tilrettelægges sådan at det er muligt rent indholds- og oplevelsesmæssigt at starte i vilkårlig rækkefølge mellem centret, felterne og selve heden. De tre skal hver især 9 give lyst til at hoppe videre til næste hedeoplevelse. Det er vigtigt at både centeret og parcellerne rent formidlingsmæssigt henvender sig både til den, der er på egen hånd, og til den der har en formidler eller guide med i hånden. De forskellige plejetiltag på felterne kan ske med inddragelse af skolebørn eller naturvejlederpublikum ved offentlige arrangementer, ligesom skoleklasser eller andre grupper på længere sigt kan få mulighed for at adoptere et mindre hedeareal og stå for det praktiske arbejde i forbindelse med plejen og dermed få et særligt tilhørsforhold til en helt bestemt plet af heden.

10 Jobtræning for handicappede og kurser for langtidssyge De danske kommuner har ofte en udfordring i at finde kvalificerede beskæftigelsestilbud til voksne udviklingshæmmede, der ønsker beskæftigelse under Serviceloven eller til jobtræning til langtidssyge. Enkelte steder i landet er der udviklet tilbud, hvor udviklingshæmmede kan få meningsfuld beskæftigelse som skovhjælpere i forbindelse med større naturcentre. Arbejdsforholdet skal naturligvis have karakter af en beskyttet arbejdsplads, og der skal være tilstrækkeligt med arbejdsopgaver. Skovhjælperne arbejder i teams, der ledes af en pædagog eller skovløber. Hvis Naturcenter Harrild Hede udbygges som beskrevet i denne plan, vil der løbende være mange forefaldende opgaver i forbindelse med håndtering af publikum og vedligeholdelse af faciliteter og arealer. Typiske arbejdsopgaver kan være - oprydning ved publikumsfaciliteter - sørge for brænde til bålsteder - mindre male- og reparationsopgaver - græsslåning og buskrydning - medhjælp ved naturskolen - lettere naturplejeopgaver - vedligeholde hegn og skilte - udlevering af udstyr fra grejbank - vedligeholde udstyr i grejbank - fodre husdyr m.m. Det nye naturcenter og de omgivende arealer kan danne ramme om særlige kursusforløb for borgere, der f.eks. er langtidssyge med stress eller andre livstilssygdomme. Sådanne kurser har til hensigt at åbne kursisternes øjne for effekten af ophold og aktiviteter i naturen og anvise mulighed for udendørsaktiviteter. 10

11 Indretning og faciliteter Naturrum med faciliteter i form af bl.a. borde/bænke til kortere ophold, naturudstilling om natur og kulturhistorie knyttet til Holtum Å, Harrild Hede og Nørlund Plantage samt information om attraktioner, naturoplevelser og friluftsfaciliteter i Midtjylland. En naturskolestue, der kan anvendes til naturvejledningsaktiviteter, naturskolevirksomhed samt møder og kurser i organiserede grupper og foreninger. Grejbank Toiletter Spisekøkken Soveloft, der kan rumme en skoleklasse Terrasse med borde og bænke samt udsigt over Holtum Å Bål- og grillplads Stiforbindelse til friluftsfaciliteter og naturområder Naturlegeplads Primitiv overnatningsplads Lejrplads med shelterborg med plads til ca. 30 personer GetMoving bane (motionsbane) Handicapvenlige naturstier Handicapvenlige fiskepladser Afmærkede vandre-, ride- og cykelruter Fugle- og udsigtstårn Geo-caching 11

12 Nørlund Plantage og Harrild Hede Nørlund Plantage, der ejes af Miljøministeriet, findes på en bakkeø fra næstsidste istid ca. 5 km vest for isens hovedopholdslinie. Terrænet er højest i den østlige del af plantagen og falder herfra mod hhv. vest og øst. Mod vest findes lave områder med søer og moser, og mod øst er terrænet mere bølgeformet og bakket for i den østligste del at falde igen. Den fredede Harrild Hede findes syd for Nørlund Bakkeø og er en smeltevandsslette langs Kvindebækken. Den sydlige del af plantagen er en mindre bakkeø. I plantagen findes sandflugtsarealer med afføgne sande og udprægede klitter. Jordbunden består overvejende af sand og grus. Nørlund Plantage er på ha, heraf udgør det træbevoksede areal godt halvdelen. Resten er hede, mose, overdrev, enge og søer. Der findes adskillige kulturspor i plantagen i form af højryggede agre på hederne, engvandingsanlæg ved Holtum Å samt Castenschiolds Høj. Ca. 1/3 del af plantagen er heder, hvoraf en stor del aldrig har været opdyrket. Hederne har i nyere tid været plejet ved afbrænding, afslåning samt rydning af uønsket opvækst af især bjergfyr og rødgran. Ved hedeplejen er områdets store variation blevet underbygget til glæde for biodiversiteten. Herved har det været muligt at bevare en rig flora. Området rummer i sin helhed et spændende fugleliv med bl.a. tinksmed, storspove, natravn, stor tornskade og rødrygget tornskade. I plantagen findes som et af få steder i Danmark 6 arter af ulvefod. 12

13 13

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

TM 44 Seminar om Hedepleje

TM 44 Seminar om Hedepleje TM 44 Seminar om Hedepleje Formål: Formålet er at udveksle erfaringer om forvaltning af indlandsheder - Dels de erfaringer der er gjort omkring metoder til genopretning i forbindelse med LIFE Hedeprojektet

Læs mere

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 PLAN Natur, friluftsliv og sundhed LOA-projektet rum og rammer for aktivt udeliv Fysiske

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Natursti Funder-Brande

Natursti Funder-Brande Natursti Funder-Brande Den gamle banestrækning mellem Funder og Brande er nu natursti for gående, cyklende og ridende. Strækningen er på 29km, hvor der er rige muligheder for at opleve en del af landskabet

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådet ser fremtidens Nationalpark Thy som et sted med harmoni mellem natur og friluftsliv, kulturmiljøet er fremhævet og erhvervslivet trives

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

Det Grønne Motionsrum

Det Grønne Motionsrum Det Grønne Motionsrum - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse Friluftsliv og naturoplevelser i Hillerød Kommune Hillerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland og rummer både by- og kulturliv

Læs mere

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i PRIVAT OVERNATNING i Hjørring og Sindal Sov godt i Velkommen til Hjørring og Sindal... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Hjørring og Sindal mange muligheder for privat indkvartering. Værter

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Programmet Lidt om Lokale og Anlægsfonden Steder på ruten Støttepunkter (eksempler) Overnatning Strategisk overblik Naturrumsprojekter

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir.

TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir. TIPPEN SYDER II baggrund, formål, indsatsområder og målsætninger et arbejdspapir. Partnerskabet Tippen Syder har i 2009-2013 gennemført projektet Tippen Syder. Vi ser det som en første projektperiode i

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen Næstved Øvelsesplads Evaluering af drifts- og plejeplan 1996-2010 KoLOFON Titel Evaluering af Drifts- og plejeplan 1996-2010 for Næstved

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid Opsamling og inspiration Fra dialogmødet om fælledens fremtid at skabe et fælles billede af fælledens fremtidige udvikling Intro Synpunkter fra dialogmødet 12. november 2012 Den 12. november 2012 blev

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

Succeskriterier - Reducere antal af konflikter som eleverne ikke selv kan løse med 50 %

Succeskriterier - Reducere antal af konflikter som eleverne ikke selv kan løse med 50 % MINDFULNESS FOR BØRN Otte ugers mindfulness kursusforløb for elever i skolernes 0. klasser. Forløbet skal give børnene nye kompetencer til at håndtere og forebygge konflikter og øge ro og opmærksomhed

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Kortlæg jeres lokalområde til udeskole

Kortlæg jeres lokalområde til udeskole Kortlæg jeres lokalområde til udeskole Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af udeskole Når skoler påbegynder undervisning

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Fest og ferie ved Stevns Klint

Fest og ferie ved Stevns Klint Fest og ferie ved Stevns Klint Velkommen til Konference & Hotel Klinten Konference & Hotel Klinten ligger direkte ud til Østersøen med udsigt til Rødvigs bedste badestrand og Stevns hyggeligste havn, Rødvig

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 BILAG TIL MILJØPOLITIK politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Juni 2011 Indledning Denne handleplan er udarbejdet

Læs mere

Formidlingscenter Egebjerg Mølle

Formidlingscenter Egebjerg Mølle Formidlingscenter Egebjerg Mølle 1 Formidlingscenter Egebjerg Mølle (arbejdstitel) Formål Gennem viden og inspiration vil vi motivere lokale borgere og turister på Sydfyn til at bruge og opleve den sydfynske

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Naturvejledning i det 21. århundrede

Naturvejledning i det 21. århundrede 1 Naturvejledning i det 21. århundrede Handlingsplan 2005 2 Titel: Naturvejledning i det 21. århundrede. Handlingsplan Tekst: Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen i samarbejde med Naturvejlederforeningen

Læs mere

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 2015 Plejeplan for Ellingebjerg i Odsherred Kommune Benjamin Dyre Odsherred Kommune Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 Indhold Indledning... 3 Formål... 4 Beskrivelse af Ellingebjerg... 4 Juridiske forhold...

Læs mere

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv Friluftsliv har altid fristet os mennesker. Vi kan tage på spændende ture overalt langt væk eller lige rundt om hjørnet. Vi kan tage på tur i flere uger, eller vi kan tage på tur en dag eller nogle timer.

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

SKOVPOLITIK FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE

SKOVPOLITIK FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE SKOVPOLITIK FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Foto: Henning Larsen Hvorfor en skovpolitik? Frederikshavn Kommune ejer 825 hektar skov fordelt på 16 områder (se bagside). Skovene har stor økonomisk såvel som rekreativ

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland Laurentziuslund Velkommen til Laurentziuslund Her har vi ro, her skaber naturen rammer for mennesker og ikke omvendt, og det

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Temperaturen på dagens og fremtidens frilufts- og spejderliv

Temperaturen på dagens og fremtidens frilufts- og spejderliv Temperaturen på dagens og fremtidens frilufts- og spejderliv SØREN ANDKJÆR, LEKTOR, PH.D. INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK RUM, FYSISK AKTIVITET OG SUNDHED SYDDANSK UNIVERSITET Temperatur??? Historisk

Læs mere

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde?

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? De friluftsrelaterede temaer som vi ved at kommunerne i deres planstrategier og kommuneplaner

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Elmelund Skovdag. Se det fulde program i folderen. ODENSE. Elmelund Skov. Otterupvej. Kochsgade. Åsumvej. Middelfartvej. Nyborgvej.

Elmelund Skovdag. Se det fulde program i folderen. ODENSE. Elmelund Skov. Otterupvej. Kochsgade. Åsumvej. Middelfartvej. Nyborgvej. Elmelund Skovdag Kom til indvielse af Odenses største skov, Elmelund Skov, søndag den 25. maj, kl. 10-16. Dagen byder på et hav af aktiviteter for store og små. Se det fulde program i folderen. Otterupvej

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

OVERVÅGNING OG EVALUERING

OVERVÅGNING OG EVALUERING OVERVÅGNING OG EVALUERING Skovdrift året rundt i Silkeborg Kommune er en kort oversigt og status over arbejdet i de kommunale skove. Sammen med folderen Information til skovgæster udgør materialet et offentligt

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist 2011 Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist Der tegnes blad struktur i Brejning. Dieter Toftkjær Sørensen Vejle Kommune 01-01-2011 Tekst: Naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen, Geolog

Læs mere