Naturcenter Harrild Hede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturcenter Harrild Hede"

Transkript

1 Naturcenter Harrild Hede naturskole og grønt forsamlingshus samt formidling af hedens natur og kulturhistorie Ikast-Brande Kommune Naturstyrelsen, Midtjylland

2 Nyt naturcenter nye muligheder Ikast-Brande Kommune er usædvanlig rig på skov og natur. Næsten 10 % af kommunens areal udgøres af statsejede skove, plantager, heder o.a. natur. Midt i kommunen ligger Harrild Hede og Nørlund Plantage på tilsammen næsten 3000ha. Her er der plads både til naturoplevelser og fysiske udfoldelser, rum til læring om natur og miljø samt mulighed for ro, fred og rekreation. Den store plantage byder med sine mange, lange og gode skovveje samt forskellige åbne hedearealer på enestående muligheder for mange former for friluftsliv. Med en unik beliggenhed ved bredden af Holtum Å lige syd for Harrild Hede ønsker Ikast- Brande Kommune og Naturstyrelsen at etablere et moderne naturcenter på ejendommen Harrildgård, den tidligere Harrild Vandmølle. med et kvarters kørsel omtrent lige centralt for Ikast, Brande og Nørre Snede. Formålet med Naturcenter Harrild Hede er at skabe muligheder for aktiviteter og oplevelser i naturen, der bygger på 3 gennemgående temaer: viden, sundhed og naturoplevelser, og hvor der skabes et innovativt miljø ved at krydse traditionelle naturskoleaktiviteter med fritidsliv, turisttilbud og sundhedsfremmeaktiviteter i naturen under inddragelse af brugerne. Et særligt formål for naturcentret vil være at tilbyde en unik formidling af hedens natur og kulturhistorie samt de plejetiltag, der pågår i regi at et storstilet EU-Life Projekt til et 2-ciftret millionbeløb. Denne plan beskriver det nye naturcenters formål, primære fokusområder og målgrupper. Med udgangspunkt i Harrildgård vil der fremover blive et væld af muligheder for at udnytte hedens og plantagens kvaliteter til aktiviteter til gavn for børn og unge fra skoler og institutioner, aktive fra kommunens foreninger, turisters oplevelsesmuligheder og sundheden for kommunens borgere. Harrildgård ligger desuden 2

3 Naturskole, trailcenter og grønt forsamlingshus På Naturcenter Harrild Hede skal bygninger, faciliteter og udstyr kunne anvendes flersidigt og af mange brugergrupper. Det centrale fundament er en naturskole med naturskoleleder og andet relevant personale. Naturskolen er det bærende vidensformidlende element kompetencemæssigt, bygningsmæssigt, facilitetsmæssigt og bemandingsmæssigt. Naturskolen skal primært servicere børn og unge fra skoler og institutioner i Ikast-Brande Kommune. Naturskolen suppleres af en række andre faciliteter, bl.a. skal der indrettes et såkaldt naturrum, der dels kan kvalificerede de besøgendes oplevelser i den omgivende natur, dels kan tjene til kortere rast eller pit-stop for besøgende, uorganiserede som organiserede. F.eks. kan grupper under DGI-Senioridræt slutte af med socialt samvær efter ture eller aktiviteter i skoven. Naturcenteret skal fungere som trailcenter for de omgivende plantage- og hedearealer. Det er herfra ruter af alle typer starter, og det er her, man kan få oplysning om det derude. Naturcentret skal kunne anvendes som grønt forsamlingshus til møder og aktiviteter for en lang række foreninger og klubber hjemmehørende i lokalområdet og med stor alders- og interessespredning. Nær naturcentret vil man kunne finde hundeskov, primitiv overnatningsplads, bålplads, grillhytte, kåte og motionsbane med tilhørende udefitness-redskaber. Alle faciliteter, der fremmer sundhed og velvære. 3

4 Brugerdreven innovation på tværs af sektorer Naturcenter Harrild Hede skal være et innovativt kraftcenter, der på tværs af kommunens forskellige sektorer formår at imødekomme de skiftende behov fra mange forskellige brugergrupper. Naturcenteret skal både i anlægs- og driftsfasen være præget af brugerdreven innovation. Det er stedets brugere, der skal være med til at præge stedet og sørge for, at det fortsat udvikler sig, så der vedblivende er sammenhæng mellem tilbud og efterspørgsel. Det er en grundlæggende tankegang, at naturcentret skal karakteriseres ved flersidig udnyttelse. Det skal undgås, at der etableres et naturcenter, der kun bruges af skolebørn nogle få timer hver dag. Udgiften til etablering af bygningsfaciliteter, inventar og udstyr er langt mere overkommelig, hvis udgifterne fordeles over en større brugerflade. Børn og unge fra skoler og daginstitutioner vil dog naturligt være det primære klientel i dagtimerne det meste af året, bl.a. for at stimulere interessen for naturvidenskab. Naturcentret og de omgivende skov- og naturarealer vil endvidere kunne danne ramme om relevante entreprenørskabsprojekter. Frivillige fra de forskellige foreninger kan bidrage til en mangfoldighed af aktiviteter interne som eksterne. De frivillige vil spille en vigtig rolle som aktører og hjælpere i forbindelse med offentlige arrangementer og større events - ligesom de forskellige kompetencer kan komme til anvendelse i forbindelse med naturskolens tilbud. Endelig vil de mange aktivitetstilbud og faciliteter også tiltrække en del uorganiserede grupper, familier og enkeltpersoner, hvad enten det er for en stille vandretur, en tur på cykel eller en ridetur. En del af disse brugere vil naturligvis være turister. Naturcenter Harrild Hede og de omgivende naturarealer forventes ligeledes at kunne være et aktiv i forbindelse med kommunens sundhedspolitik. Bl.a. kan man forestille sig kursustilbud med fokus på naturoplevelse, motion og friluftsliv for langtidssyge. Til at servicere de mange besøgende skal der naturligvis tilknyttes nødvendige personale i form af naturvejledere og medhjælpere. Til at hjælpe til med lettere forefaldende opgaver kan der tænkes tilknyttet et hold skovhjælpere i form af f.eks. udviklingshæmmede voksne, der ønsker meningsfuld beskæftigelse. 4

5 Viden og naturoplevelser Naturcentrets personale skal i samarbejde med aktive frivillige fra de foreninger, der bliver faste brugere af naturcentret, sørge for et varieret og mangfoldigt udbud af tilbud og aktiviteter, der kan kvalificere de oplevelser, som naturcentrets og plantagens besøgende kan få derude. Der skal være tilbud om gør det selvaktiviteter for de, der ikke har lyst til en guidet tur eller formidlet aktivitet. Et vigtigt fokusområde er at motivere til motion og friluftsliv. I den forbindelse skal der informeres om mulighed for motion, friluftsliv og naturoplevelser andre steder nær Ikast, Brande og Nørre Snede. Der skal være faste og skiftende småudstillinger om den natur og kulturhistorie, der kan opleves nær naturcentret. Der skal også være illustrerede beskrivelser af turforslag i området med oplysning om planteog dyreliv og arealforvaltning. Men der skal også være et program med tilbud om ture, aktiviteter, foredrag og større events på og ved naturcentret. Der skal udvikles særlige oplevelsespakker, som kan købes af turister, lokale grupper eller virksomheder, og som kan omfatte overnatning, forplejning, aktiviteter og naturvejledning. Dette tilbud kan målrettes erhvervsturismen i området. En af naturcentrets vigtigste funktioner er at tilbyde naturskoleaktiviteter for børn og unge fra skoler og institutioner i Ikast-Brande Kommune. Aktiviteterne skal især supplere Folkeskolens undervisning indenfor naturfag, idræt og specialundervisning. Formålet med naturskoleaktiviteterne er at børn og unge gennem selvoplevelse og kvalificeret vejledning skal få førstehåndsoplevelser med natur, så deres indsigt i naturen, dens bestanddele og disses indbyrdes sammenhænge og balance øges, så de motiveres til at benytte naturen med omtanke og inspireres til at dyrke motion og friluftsliv. Størrelsen af Harrild Hede og de øvrige heder og åbne arealer i Nørlund Plantage samt det næsten totale fravær af menneskeskabte konstruktioner horisonten rundt giver fantastiske muligheder for at formidle hedens historie, udvikling og pleje samt dyre- og planteliv. Hederne giver i samspillet med Nørlund Plantage unikke muligheder for at opleve sjældne og sårbare arter, f.eks. af fugle samt hele 6 arter ulvefødder. Der er desuden en meget stor 5 bestand af kronvildt, som netop i kraft af de åbne arealer lader sig se af publikum. Hederne rummer mange kulturhistoriske spor, som muliggør formidling af hedebondens og rakkernes liv. Det var også her, langs Holtum Å, Poul Reichardt sang Er du dus med himlens fugle?. Der vil desuden være mulighed for at udnytte naturcenterets faciliteter til formidling af og som indgangsport til naturværdierne i den østlige del af Skjern Å-systemet, bl.a. Holtum Å og Kvindebækken. Her er der således fine eksempler på engvandingskanaler og akvadukter.

6 Sundhed for borgere og turister Der er stigende problemer med livsstilssygdomme i Danmark, idet flere og flere bliver overvægtige, stressede, får diabetes eller lider af hjerte/kar-lidelser. Dette reducerer de ramtes livskvalitet og øger samfundets sundhedsudgifter. Et nyt naturcenter med tilhørende stier, ruter og andre motions- og friluftsfaciliteter kan medvirke til at opfylde et stigende behov for motion og fysisk udfoldelse blandt borgerne i de omkringliggende bysamfund og landdistrikter. Dette kan på sigt have en gavnlig effekt ved at begrænse udbredelsen af livsstilssygdomme. Naturen har en afstressende virkning på folk, og det at opsøge fred og ro i naturen er et væsentlig motiv. Og fred og ro er netop en af de store kvaliteter ved et så stort og sammenhængende naturområde som Nørlund Plantage og Harrild Hede. tættere på boligen. Friluftsundersøgelser viser nemlig, at folk især benytter de skov- og naturområder, der ligger nærmest bopælen. Der kan med fordel satses på de mere actionprægede friluftsaktiviteter og gerne nye trends, der kan have en nyhedsværdi i regionen. Et formaliseret samarbejde med sportsklubber og andre foreninger omkring planlægning og udvikling af faciliteter vil sikre medejerskab, engagement, praktisk deltagelse og langsigtet brug af faciliteterne. Foreningerne kan også tænkes at få en rolle i det samlede tilbud med aktiviteter, der fokuserer på motion, sundhed, friluftsliv og naturoplevelser, som naturcentret vil stå for. Det er vigtigt, at naturcenteret og den omgivende natur tilbyder noget helt særligt, der ligger ud over det, som normalt tilbydes i andre skove 6

7 Naturskole Af Folkeskoleloven fremgår det, at det bl.a. er Folkeskolens opgave at bidrage til elevernes forståelse for menneskets samspil med naturen. Samtidig giver loven mulighed for, at der i alle Folkeskolens fag kan arbejdes med natur og miljø. Der er således udarbejdet vejledninger og bestemmelser, der integrerer et såkaldt grønt islæt i en lang række af folkeskolens fag og obligatoriske emner. Der lægges endvidere op til, at eleverne i et vist omfang skal undervises udenfor skolens normale fysiske rammer f.eks. i naturen i eller udenfor bygrænsen eller i kulturlandskabet. Naturstyrelsen forvalter en væsentlig del af de danske skove og den danske natur og prioriterer det meget højt at imødekomme Folkeskolens behov for at kunne tilbyde børn og unge mulighed for naturoplevelser og friluftsliv. Hvis en lærer først selv skal finde frem til, hvor udeundervisning kan foregå og dernæst indhente de fornødne tilladelser til at bruge arealerne samt skaffe det nødvendige udstyr, er der formentlig alt andet lige mindre chance for at eleverne kommer ud, end hvis man blot kan aftale et besøg på den lokale naturskole, der disponerer over både udstyr, arealer og naturvejledere. Naturskolerne kan derfor ses som et praktisk supplement til Folkeskolen. Traditionelt har naturskolerne henvendt sig til lærerne i skolernes naturfag. Praksis viser dog, at der på naturskolerne kan gennemføres aktiviteter, der er relevante for alle Folkeskolens fag. De senere år har der været stor fokus på motion og sundhed. Dette har konsekvenser for naturskolerne, og flere og flere arrangementer har fokus på friluftsliv og idrætsaktiviteter i naturen. Kærneværdier på en naturskole er bl.a. at fremme glæden ved at være ude, fremme glæden ved at bevæge sig, fremme glæden for naturen, øge den naturfaglige kompetence samt fremme bæredygtig udvikling. Formålet med naturskoleaktiviteterne er at børn og unge gennem selvoplevelse og kvalificeret vejledning skal få førstehåndsoplevelser med natur, så deres indsigt i naturen, dens bestanddele og disses indbyrdes sammenhænge og balance øges, så de motiveres til at benytte naturen med omtanke og inspireres til at dyrke motion og friluftsliv. Naturskoleaktiviteterne på Naturcenter Harrild Hede skal ses som et led i en samarbejdsaftale mellem Ikast-Brande Kommune og Naturstyrelsen Midtjylland om naturskoledrift, naturvejledning og sundhedsfremme. Aftalen skal sikre, at kommunens børn og unge har gode muligheder for aktiviteter i den lokale 7 natur og kan deltage i naturskoleaktiviteter på Naturstyrelsens Naturcentre (Harrild Hede, Koutrupgård og Damhus) eller på statens øvrige skov- og naturarealer i og nær Ikast-Brande kommune.

8 Naturcentrets indretning Harrildgårds stuehus, der er genopført i nyere stil efter brand i 1980-erne, skal fungere som naturskole undervisnings- og mødelokale samt køkken og toiletter i stueplan, mens der vil være overnatningsmulighed for skoleklasser og andre grupper på 1. sal. Fra stueplan vil der være udgang til opholdsterrasse og græsarealer ned mod Holtum Å, der passerer huset på få meters afstand. De oprindelige driftsbygninger med lave vægge og stråtag, som er typiske for hedegårde, istandsættes og indrettes et offentligt tilgængeligt naturrum med opholds- og informationsfaciliteter samt toiletter og køkkenfaciliteter. De gamle vognporte giver en særlig mulighed for at indrette naturrummet, så man kan være i ly og læ og samtidig fornemme vejrliget og naturens lyde. Naturrummet og de nærliggende friluftsfaciliteter skal understøtte muligheden for naturoplevelser, motion og friluftsliv i vinterhalvåret.. I naturrummet placeres borde og bænke, så rummet giver mulighed for indtagelse af mad og drikke samt afholdelse af uformelle småmøder. Langs væggene og i et tilstødende lokale vil der være moderne formidlingsfaciliteter. Formidlingen vil bl.a. ske ved hjælp af store oversigtskort og en landskabsmodel samt tilhørende fotos og korte informative tekster samt foldere og temafriluftskort til udlevering. En pcløsning giver mulighed for at koble op til f.eks. Friluftskortet.dk, NaturNet.dk og diverse turistinfo-sites. Oplysning om GPS-koordinater kan 8 føre de besøgende frem til naturperler, stillesteder, udsigtspunkter og faciliteter. Det tilstræbes, at der er mange fotos samt effekter, der kan røres og iagttages. Tekst vil blive minimeret og erstattet af foldere samt tema- og faktaark til udlevering. Evt. kan man selv printe ønskede oplysninger, eller ønskede oplysninger kan fås via mobiltelefon. På de nærmeste hedearealer skal der udlægges særlige formidlingsparceller, så man kan se heden i forskellige tilgronings- og plejefaser. Det skal endvidere være muligt at kunne demonstrere de forskellige muligheder for plejetiltag. Formidlingsparcellerne skal både kunne anvendes i naturskoleregi, i forbindelse med naturvejledningsarrangementer og til interesseredes selvstudier. Formidlingen i naturrummet skal således kobles til formidlingen ved parcellerne. Langs Holtum Å vil der være en handicapvenlig natursti med flere fiskepladser, der også gør det muligt for børn at fiske efter både fisk og andre vanddyr. De nærliggende hede- og plantagearealer giver mulighed for afvikling af en lang række naturskoleaktiviteter og andre formidlingsaktiviteter for både børn og voksne lokale såvel som turister.

9 Life-Hedeprojektet I de kommende år gennemfører Naturstyrelsen Midtjylland en del af et storstilet naturplejeprojekt for danske heder. Projektet er et såkaldt Life-projekt, der finansieres af midler fra EU. En del af projektmidlerne er øremærket et særlige formidlingstiltag på Harrild Hede. Ønsket er at formidle Life-hedeprojektet og dets resultater overfor en større kreds af lokale borgere og turister samt interessegrupper, skoleklasser og grupper fra andre uddannelsesinstitutioner. Et vigtigt element i formidlingen er etablering af en række formidlingsparceller i udkanten af Harrild Hede, så de er let tilgængelige for mindre børn og gangbesværede. Parcellernes overordnede formål er at anskueliggøre og formidle forskellige plejetiltags konsekvens for hedens flora og fauna samt at vise forskellige udviklingsstadier, hvis plejeindgreb undlades. De, der oplever stedet, skal forlade det med en viden og vished om, at det er spændende og vigtigt at tage stilling til og få indsigt i den danske natur og forvaltningen af den i dette tilfælde med fokus på heden. Det er vigtigt, at parcellerne eller felterne er i umiddelbar nærhed af hinanden, så forskelle direkte kan sammenlignes og formidles. Hver parcel kan henvise til ægte felter ude på den virkelige hede og kan tænkes som en mellemstation mellem selve naturcentret og den vilde natur. Da indholdet af hver enkelt parcel vil forandre sig fra år til år, udtænkes en samlet plan lige som en markplan, sådan at alle de forskellige aktionsformer eller plejetiltag og disses forskellige niveauer sikres synlige. Parcellerne kan undtaget vintre med snedække formidles og opleves året rundt Parcellerne formidler i sig selv en autencitet, idet den naturlige vegetation gror på stedet og ikke er kunstigt etableret. Den autentiske fornemmelse er af stor formidlingsmæssig værdi. Formidlingen skal ske både gennem skilte, foldere og mobilopkald. Der skal være en direkte sammenhæng mellem formidlingen inde i centeret, parcellerne og den virkelige hede. Formidlingen skal tilrettelægges sådan at det er muligt rent indholds- og oplevelsesmæssigt at starte i vilkårlig rækkefølge mellem centret, felterne og selve heden. De tre skal hver især 9 give lyst til at hoppe videre til næste hedeoplevelse. Det er vigtigt at både centeret og parcellerne rent formidlingsmæssigt henvender sig både til den, der er på egen hånd, og til den der har en formidler eller guide med i hånden. De forskellige plejetiltag på felterne kan ske med inddragelse af skolebørn eller naturvejlederpublikum ved offentlige arrangementer, ligesom skoleklasser eller andre grupper på længere sigt kan få mulighed for at adoptere et mindre hedeareal og stå for det praktiske arbejde i forbindelse med plejen og dermed få et særligt tilhørsforhold til en helt bestemt plet af heden.

10 Jobtræning for handicappede og kurser for langtidssyge De danske kommuner har ofte en udfordring i at finde kvalificerede beskæftigelsestilbud til voksne udviklingshæmmede, der ønsker beskæftigelse under Serviceloven eller til jobtræning til langtidssyge. Enkelte steder i landet er der udviklet tilbud, hvor udviklingshæmmede kan få meningsfuld beskæftigelse som skovhjælpere i forbindelse med større naturcentre. Arbejdsforholdet skal naturligvis have karakter af en beskyttet arbejdsplads, og der skal være tilstrækkeligt med arbejdsopgaver. Skovhjælperne arbejder i teams, der ledes af en pædagog eller skovløber. Hvis Naturcenter Harrild Hede udbygges som beskrevet i denne plan, vil der løbende være mange forefaldende opgaver i forbindelse med håndtering af publikum og vedligeholdelse af faciliteter og arealer. Typiske arbejdsopgaver kan være - oprydning ved publikumsfaciliteter - sørge for brænde til bålsteder - mindre male- og reparationsopgaver - græsslåning og buskrydning - medhjælp ved naturskolen - lettere naturplejeopgaver - vedligeholde hegn og skilte - udlevering af udstyr fra grejbank - vedligeholde udstyr i grejbank - fodre husdyr m.m. Det nye naturcenter og de omgivende arealer kan danne ramme om særlige kursusforløb for borgere, der f.eks. er langtidssyge med stress eller andre livstilssygdomme. Sådanne kurser har til hensigt at åbne kursisternes øjne for effekten af ophold og aktiviteter i naturen og anvise mulighed for udendørsaktiviteter. 10

11 Indretning og faciliteter Naturrum med faciliteter i form af bl.a. borde/bænke til kortere ophold, naturudstilling om natur og kulturhistorie knyttet til Holtum Å, Harrild Hede og Nørlund Plantage samt information om attraktioner, naturoplevelser og friluftsfaciliteter i Midtjylland. En naturskolestue, der kan anvendes til naturvejledningsaktiviteter, naturskolevirksomhed samt møder og kurser i organiserede grupper og foreninger. Grejbank Toiletter Spisekøkken Soveloft, der kan rumme en skoleklasse Terrasse med borde og bænke samt udsigt over Holtum Å Bål- og grillplads Stiforbindelse til friluftsfaciliteter og naturområder Naturlegeplads Primitiv overnatningsplads Lejrplads med shelterborg med plads til ca. 30 personer GetMoving bane (motionsbane) Handicapvenlige naturstier Handicapvenlige fiskepladser Afmærkede vandre-, ride- og cykelruter Fugle- og udsigtstårn Geo-caching 11

12 Nørlund Plantage og Harrild Hede Nørlund Plantage, der ejes af Miljøministeriet, findes på en bakkeø fra næstsidste istid ca. 5 km vest for isens hovedopholdslinie. Terrænet er højest i den østlige del af plantagen og falder herfra mod hhv. vest og øst. Mod vest findes lave områder med søer og moser, og mod øst er terrænet mere bølgeformet og bakket for i den østligste del at falde igen. Den fredede Harrild Hede findes syd for Nørlund Bakkeø og er en smeltevandsslette langs Kvindebækken. Den sydlige del af plantagen er en mindre bakkeø. I plantagen findes sandflugtsarealer med afføgne sande og udprægede klitter. Jordbunden består overvejende af sand og grus. Nørlund Plantage er på ha, heraf udgør det træbevoksede areal godt halvdelen. Resten er hede, mose, overdrev, enge og søer. Der findes adskillige kulturspor i plantagen i form af højryggede agre på hederne, engvandingsanlæg ved Holtum Å samt Castenschiolds Høj. Ca. 1/3 del af plantagen er heder, hvoraf en stor del aldrig har været opdyrket. Hederne har i nyere tid været plejet ved afbrænding, afslåning samt rydning af uønsket opvækst af især bjergfyr og rødgran. Ved hedeplejen er områdets store variation blevet underbygget til glæde for biodiversiteten. Herved har det været muligt at bevare en rig flora. Området rummer i sin helhed et spændende fugleliv med bl.a. tinksmed, storspove, natravn, stor tornskade og rødrygget tornskade. I plantagen findes som et af få steder i Danmark 6 arter af ulvefod. 12

13 13

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov

Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Afrapportering af Fase 1: Ideudvikling og analyse af muligheder i Ringsted Kommune Dansk Skovforening 27. maj 2010 Indhold 1. Projektet... 3 1.1 Baggrund:

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Forord... 2 Afgrænsning og fokus... 4 Vision og hovedudfordringer... 6 Sådan gør vi det virkemidler... 9 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og

Læs mere

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne NATIONALPARK THY NATIONALPARK MOLS BJERGE SKJERN Å KONGERNES NORDSJÆLLAND SKJOLDUNGE- LANDET NATIONALPARK VADEHAVET DET SYDFYNSKE ØHAV Sæt formidling på

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & HelHedsplan For over sø & land udarbejdet

Læs mere

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL 3 over sø & land 2050 struktur- & helhedsplan for Over sø & land Udarbejdet

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådet ser fremtidens Nationalpark Thy som et sted med harmoni mellem natur og friluftsliv, kulturmiljøet er fremhævet og erhvervslivet trives

Læs mere

overnatning Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling

overnatning Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling skovskolen københavns universitet Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 4 overnatning Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling Niels Ejbye-Ernst, Søren Præstholm, Poul Hjulmann Seidler og Sandra Gentin

Læs mere

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til Planstrategi 2015 Planstrategi 2015 Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed Sammenhængskraft Vi sætter overliggeren højt og bryder grænser for at

Læs mere

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011 Helhedsplan for Dyrehaven 2010 2 Forfatter og udgiver: Skanderborg Kommune, januar 2011 Layout: Det

Læs mere

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Byens friluftsliv Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder 3 Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Forfatter: Vibeke Dalum, udviklingskonsulent Serie: Byens friluftsliv Foto: Styregruppen Friluftsrådets

Læs mere

Nationalpark Thy. Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg Amt Thisted Kommune Hanstholm Kommune Sydthy Kommune

Nationalpark Thy. Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg Amt Thisted Kommune Hanstholm Kommune Sydthy Kommune U N D E R S Ø G E L S E P R O J E K T E T Nationalpark Thy S T Y R E G R U P P E N S R A P P O R T T I L M I L J Ø M I N I S T E R E N 1. J U L I 2 0 0 5 Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg

Læs mere

3F DEN GRØNNE GRUPPE BAT-KARTELLET. Skovpolitisk oplæg

3F DEN GRØNNE GRUPPE BAT-KARTELLET. Skovpolitisk oplæg 3F DEN GRØNNE GRUPPE BAT-KARTELLET Skovpolitisk oplæg 2 SKOVPOLITISK OPLÆG 3F DEN GRØNNE GRUPPE BAT-KARTELLET Indhold Indledning og resumé 4 Skovens rekreative funktion 8 Skovens helbredende funktion 10

Læs mere

Benyttelse af virksomhedernes grønne områder Delrapport 1 - spørgeskemaundersøgelse og interview

Benyttelse af virksomhedernes grønne områder Delrapport 1 - spørgeskemaundersøgelse og interview Benyttelse af virksomhedernes grønne områder Delrapport 1 - spørgeskemaundersøgelse og interview Landskabsværkstedet i samarbejde med DFIF og DGI Søren Præstholm og Jørgen Nimb Lassen Rapport: juni, 2008

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

motion og sundhed skovskolen Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 3 Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling københavns universitet

motion og sundhed skovskolen Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 3 Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling københavns universitet skovskolen københavns universitet Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 3 motion og sundhed Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling Søren Præstholm, Poul Hjulmann Seidler og Niels Ejbye-Ernst 1 Kolofon

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Friluftsrådets Natursyn

Friluftsrådets Natursyn Friluftsrådets Natursyn Friluftsrådets Natursyn 2005 Naturen er en kilde til glæde og betagelse for os alle. I en stadig mere fortravlet verden udgør naturen et fristed, en helle, hvor vi kan søge rekreation

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for

Kommuneplan 2013-2025 for Kommuneplan 2013-2025 for www.kommuneplan.horsholm.dk Indholdsfortegnelse samlet Fakta om Hørsholm Hovedstruktur Retningslinjer for arealanvendelse Rammer for lokalplanlægning Øvrigt indhold 1 Kommuneplanen

Læs mere

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Udarbejdet af Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Skovskolen, Skov & Landskab, Københavns Universitet Støttet med tilskud

Læs mere