DMU FORSIKRINGER 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DMU FORSIKRINGER 2013"

Transkript

1 DMU FORSIKRINGER 2013 Dette dokument skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub. Oversigten er opdelt, således at der først følger en oversigt over de forskellige forsikringer, der er relevante, og hvad de dækker. I den efterfølgende tekst vil der blive jævnført til punkterne i oversigten. Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt. Her gælder to ting, som er meget vigtige for kørere i DMU: Du har et aktivt medlemskab af en klub under DMU samt en gyldig kørelicens. Disse to ting skal være opfyldt og er en garanti for, at du er forsikringsdækket. Som nævnt, er disse to betingelser gældende for kørere. For frivillige, herunder bestyrelsesmedlemmer og officials, er det en betingelse, at man er medlem af en DMU-klub. Skaden skal derudover være sket i forbindelse med frivilligt arbejde for klubben. Anmelder af skaden vil være foreningen/klubben. Det er vigtigt at understrege, at DMU s ulykkesforsikring er udtryk for prioritering, således at større mengrader er prioriteret højt fremfor fx dødsfald-dækning. DMU` s mén-gradsforsikring dækker ikke skader under 15% mén-grad. Derfor opfodrer DMU alle til at kigge på deres egne forsikringer og evt. udvide deres personlige forsikringsdækning med privattegnede ulykkesforsikringer i det omfang, det ønskes. 1

2 Forsikringsoversigt 1 Erhvervsforsikring DMU DMU`s kontorinventar, EDB og administrativt udstyr er dækket mod brand-, vand-, tyveriskader samt afledte meromkostninger. DMU For it-udstyr er der udtaget maskinkaskoforsikring. DMU Forsikringen dækker tillige værktøj og varer, men kun fra biler, der er ejet af DMU eller en ansat i DMU. Det forudsætter at køretøjet er noteret som medforsikret i policen. 2 Ansvarsforsikring DIF Erhvervsansvars. Forsikringen dækker det erstatningsansvar, foreninger, de ansatte og medlemmer kan pådrage sig, når de arbejder for foreninger, ligesom der er dækning for arrangøransvar, når arrangementerne er af rent underholdende art, f.eks. sommerfester, bankospil etc. DMU Ansvar motorløb Denne forsikring dækker i henhold til Bekendtgørelsen af motorløb på bane. Ansvarspådragende forhold over for publikum DMU Ansvar - FIM-løb Forsikringen blev tillige udvidet til at holde udvalgte internationale forbund og løbsarrangører skadesløse jf. gældende FIM vedtægter. 3 Retshjælpsforsikring DIF Forsikringen dækker de sagsomkostninger, som en forening får, hvis den bliver involveret i en civil rets- eller voldgiftssag. Forsikringen dækker ikke straffesager, sager om skatte og afgiftsforhold eller inkassosager. 4 Arbejdsskadeforsikring DIF Forsikringen består af en lovpligtig og en frivillig del. Den lovpligtige del dækker personer, der er ansat af foreninger, og den frivillige del dækker foreningens faste frivillige ledere, dvs. faste frivillige ledere og udvalgsmedlemmer udpeget af foreningens bestyrelse. Du kan se dækningssatser for arbejdsskade på arbejdsskadestyrelsens hjemmeside, DMU Forsikringen dækker ikke kontraktansatte sportsudøvere. DMU har tegnet arbejdsskadeforsikringen der dækker professionelle sportsudøvere i speedwayturneringen 5 Krisehjælpsforsikring DIF Forsikringen dækker psykologhjælp, hvis personer involveres i en alvorlig traumatisk hændelse. Eksempelvis et dødsfald eller en voldsom ulykke under et motorløb 6 Idrætsrejseforsikring - Lægebehandling og hjemtransport DIF Sikrede på forsikringen er idrætsudøvere, ansatte, lønnede og frivillige ledere, trænere, instruktører og dommere. 2

3 Forsikringen dækker bagage i det omfang en privat tegnet indboforsikring ikke dækker skaden, samt behandlingsudgifter der ikke omfattet af den offentlige sygesikring. Forsikringen dækker ikke skade som følge af farlig sport. Ved farlig sport forstås bl.a. træning eller deltagelse i motorløb (her dækker Ulykkesforsikring, jf. pkt 7). For uddybning af Idrætsrejseforsikringen, henvises der til Danmarks Idræts-Forbunds hjemmeside med detaljeret beskrivelse, se: Dækning af Idrætsforsikring: - Hvis man tager af sted til udlandet, og forbundet er involveret, fx ved at en ansat fremsender tilmeldingslister til pågældende løb eller udsteder en starttilladelse til en kører, så er man dækket af Idrættens Rejseforsikring. Ingen dækning af Idrætsrejseforsikring: - Hvis man tager af sted på egen hånd uden forbundsinvolvering - Hvis man er professionel Ved træning skal denne ligge i umiddelbar forlængelse af løbet man er til og ske på samme bane for at man er dækket. DMU DMU har tegnet en særskilt rejseforsikring, der dækker professionelle udøvere. Forsikringen dækker medicinsk behandling og hjemtransport jf. FIM regler, da professionelle ikke er omfattet af DIF`s idrætsrejse forsikring. 7 Ulykkesforsikring Licenskørere DMU Forsikringen dækker under deltagelse i organiseret løb og træning i Danmark og udlandet, når deltagelse er godkendt af DMU. Forsikringens dækningsomfang: - Dødsfald: DKK Invaliditet: DKK Dobbelt erstatning fra % mén - Tandskade: DKK Efter regning - Krisehjælp: DKK Transportudgifter: DKK Ændring af bolig: DKK Vær opmærksom på, at: - Erstatning for invaliditet først udbetales, ved en mén-grad på 15 % eller derover. - Ovennævnte forsikring dækker ikke tab af tabt erhvervsevne. Den dækker heller ikke behandlingsudgifter i forhold til fx kiropraktor, fysioterapi m.m. - Ulykkesforsikringen dækker ikke udstyr eller personlig udrustning. Fx hvis en kører ligger på banen og en hjælper/samarit klipper tøjet op. Her er det kørerens indboforsikring, som skal dække. - Ulykkesforsikringen udbetales uanset private forsikringer. Såfremt du ønsker en supplerende dækning, anbefaler DMU, at du tegner en tillægsforsikring via eget forsikringsselskab. 8 Ulykkesforsikring - Mesterskabslicenskørere DMU DMU har tegnet kollektiv ulykkesforsikring for alle kørere med mesterskabslicens. 3

4 Forsikringen dækker kørere som udtages til aktiv løbsdeltagelse på landshold samt EM og VM mesterskaber. Forsikringens dækningsomfang jf. FIM`s regler. 9 Den Offentlig sygesikring (Det gule Sygesikringsbevis) Vedrørende dækning af udgifter til hospital, medicin etc. i forbindelse med styrt eller uheld, så er køreren dækket af den offentlige sygesikring, hvis løbet/træningen køres inden for Europas grænser, køreren har fast bopæl i DK og ikke er professionel. Det offentlige sygesikringskort dækker ved rejser i udlandet primært udgifter til sygehusophold og behandling. Hjemtransporten blev for et par år siden skåret væk, så det er nu primært ens egen rejseforsikring som dækker dette. Det Gule kort dækker op til en måned i et EU-land (udenfor Europa dækker det ikke). Det blå dækker i en længere periode, hvis man er syg og dårlig eller har kroniske sygdomme. Men for en nærmere beskrivelse, kan du læse om de offentlige sygesikringskort, herunder det gulehenholdsvis blå kort, via denne hjemmeside: 4

5 Sådan er du forsikret, når du kører i Danmark Du er generelt dækket af: - DMU s kollektiv ulykkesforsikring (oversigt pkt. 7) - Den offentlige sygesikring (oversigt pkt. 9) Med et DMU-kørerlicens er du dækket af DMU s kollektive ulykkesforsikring, jf. pkt. 7 i Det skal pointeres, at DMU s ulykkesforsikring kun dækker kørere, og derfor er hverken officials, hjælpere eller bestyrelsesmedlemmer med i denne forsikring - disse dækkes ved tilskadekomst af arbejdsskade- og ansvarsforsikring. DMU-kørerlicens: DMU-kørerlicens udstedes af DMU til danske statsborgere og til udlændinge med fast bopæl i Danmark med gyldighed til alle konkurrencer under FIM/FIM-Europes, UEC s, eller UCI s autoritet. Deltagere i et stævne skal forevise deres kørerlicenskort, når det kræves af arrangør eller dommer. Hvis kørerlicenskortet ikke kan forevises, kan tilladelse til start gives af stævnets dommer, såfremt deltageren på anden måde og uden tvivl kan dokumentere, at gyldigt kørerlicenskort er udstedt. For at være gyldigt, skal licenskortet være underskrevet af indehaveren. Hvis denne er under 18 år, af forældre eller værge. Disse ovenstående punkter kan du læse om i Alment Reglement under pkt Betingelser for at være dækket af den Offentlige sygesikring fremgår af pkt. 9 i forsikringsoversigt) Særforsikringer for professionelle For kørere i DS og DSL (speedway) er der tegnet en særlig arbejdsskadesforsikring jf. pkt. 4. i Sådan er du forsikret, når du kører i udlandet Du er generelt dækket af: - DMU s kollektiv ulykkesforsikring (oversigt pkt. 7) - DIF s Idrætsrejseforsikring (oversigt pkt. 6) - Den offentlige sygesikring (oversigt pkt. 9) Løb i udlandet Når du kører et løb i udlandet er formalia på plads med dækning af DMU`s ulykkesforsikring, når du har et DMU kørerlicens. Du skal dog være opmærksom på følgende: - Arrangementet i udlandet skal være godkendt af enten FIM Europe, FIM, UCI, UEC eller et nationalt medlemsforbund under disse, for at forsikringsdækning med DMU kørerlicens kan opnås efterfølgende. - Det skal derudover påpeges, at en løbsarrangør kan kræve en starttilladelse fra DMU, hvorfor denne ligeledes skal være på plads i god tid inden du tager af sted til løbet. - Husk altid at tjekke tillægsreglerne for det pågældende udenlandske løb før du kører af sted, da der kan være særlige betingelser anført, fx køb af licens i det pågældende land (gælder fx visse løb i Holland). 5

6 Motorsport Mesterskabsløb: et særskilt FIM eller FIM Europe mesterskabs. DMU administrer mesterskabslicenserne for de Internationale organisationer. Mesterskabslicenser bestilles kontor. Vær desuden opmærksom på, at der er særskilte krav til at få dækning via DIF`s Idrætsrejseforsikring. Se under punkt 6 i Træning i udlandet Her gælder, at træning i udlandet kan arrangeres på samme betingelser, som gælder for træningen i Danmark. Altså: Der skal være en godkendt træningsleder til stede, og banen skal være godkendt af banens union (FIM, FIM Europe, UCI eller UEC godkendt). Danske kørere der deltager i træninger i udlandet, er forpligtet til at følge de danske regler for maskine- og personlig sikkerhedsudstyr. Disse ovenstående to punkter kan du finde i Alment Reglement under pkt Hvis disse to punkter er opfyldt, er du dækket af DMUs kollektive ulykkesforsikring, jf. forsikringsoversigt, pkt. 7. Vær desuden opmærksom på, at der er særskilte krav til at få dækning via DIF`s Idrætsrejseforsikring. Se under punkt 6 i For professionelle kørere er tegnet en særskilt DMU rejseforsikring, jf. pkt. 6. i forsikringsoversigt. Betingelser for at være dækket af den Offentlige sygesikring fremgår af pkt. 9 i forsikringsoversigt. Forsikring af officials Du er generelt dækket af: - DIF`s Arbejdsskadeforsikring - DIF`s Ansvarsforsikring - DIF`s Retshjælpsforsikring - DIF s Idrætsrejseforsikring (oversigt pkt. 6) - Den offentlige sygesikring (oversigt pkt. 9) Generelt gælder det, at officials af en klub, er dækket af DIF s arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikringen. De er dækket i tilfælde af de kommer til skade i det arbejde, som de har foretaget som official. Officials skal have et medlemskab i en klub for at være dækket af den kollektive ansvars- og arbejdsskadeforsikring jf. pkt. 2. og 4 i Den frivillige arbejdsskadeforsikring dækker foreningens faste frivillige ledere, dvs. bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt holdledere, der formelt er valgt eller udpeget af foreningens bestyrelse. Official er også dækket ved skade på egen person, eller hvis den pågældendes ejendele ødelægges/skades her gælder arbejdsskadeforsikringen. Se her pkt. 4. i Når skaden er sket, hentes anmeldelsesformularer via DIF s hjemmeside, Idrættens forsikringer, her: Anmelder af skaden vil være foreningen, dvs. i praksis formanden for klubben. Under ansvarsforsikringen er der her en selvrisiko på kr. 6

7 Skader på materiel er som udgangspunkt dækket af den kollektive ansvarsforsikring. Officials er ligeledes dækket af retshjælpsforsikringen, jf. pkt. 3. i Erhvervs- og produktansvarsforsikringen dækker det erstatningskrav, foreninger, de ansatte og medlemmer kan pådrage sig, når de arbejder for foreningen, ligesom der er dækning for arrangørerne, når arrangementer er af rent underholdende art, fx ved sommerfester, bankospil m.m. Forsikring for hjælpere i klubben Udpegede hjælpere i klubberne er dækket af samme ansvars- og arbejdsskadeforsikring som officials dog under forudsætning af, at de er medlemmer i klubben - med minimum DMU medlemskategori 4, jf. pkt. 2. og 4. i Hjælpere er ligeledes dækket af retshjælpsforsikringen, jf. pkt. 3. i Skader på materiel er som udgangspunkt dækket af den kollektive ansvarsforsikring. Forsikring af Bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesmedlemmer er dækket af samme forsikringer som officials og hjælpere. Læs her pkt. i 2,3 og 4 i Kan det bevises, at en skade skyldes en fejl eller forsømmelse hos foreningen eller dens hjælpere, f.eks. bestyrelsesmedlemmer, trænere, personer der passer baneanlæg eller andre, der handler på foreningens vegne, er foreningen erstatningsansvarlig. Forsikring af klubber Under DIF er der flere forsikringer, herunder arbejdsskade- og ansvarsforsikring, som er målrettet klubberne, jf. pkt. 2. og 4. i Der er blandt andet specialforsikring ved løb med offentlig adgang. Ved løbsafvikling med offentlig adgang er der tegnet en udvidet forsikring som dækker publikum. Her gælder ansvarsforsikringen jf. pkt. 2. i Ansvarsforsikringen dækker klubbens officials og hjælpere eller dækker handlinger udført i klubregi, som rammer tredjepart. Derudover er der en retshjælp til klubber jf. pkt. 3. i Jf. lovkrav omkring forsikringsdækning har DMU tegnet en kollektiv ansvarsforsikring. 7

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt.

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt. DMU FORSIKRINGER Dette dokument er en vejledning som skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en

Læs mere

10. DMUs og DIFs forsikringer

10. DMUs og DIFs forsikringer Forsikringsdækning Ved ethvert stævne skal der gennem DMU være tegnet forsikring i det af lovgivningen og DMU krævede omfang. De lovgivningsmæssige krav til forsikringsdækningen er fastsat i Trafikministeriets

Læs mere

Forsikringer og Næstved Roklub

Forsikringer og Næstved Roklub Forsikringer og Næstved Roklub Forsikringer og Næstved Roklub Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning.... 3 Roklubbens Forsikringer.... 4 Hvordan dækker roklubbens forsikringer.... 5 Ansvarsforsikring....

Læs mere

Inspirations- og netværksmøde. Onsdag den 10. juni 2015

Inspirations- og netværksmøde. Onsdag den 10. juni 2015 Inspirations- og netværksmøde Onsdag den 10. juni 2015 Bestyrelsens ansvar og pligter Forsikringer Børneattester Koda-afgift Vedtægter Brug af billeder Forsikringer FDF Ansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring

Læs mere

Frivillige kan også få erstatning

Frivillige kan også få erstatning Frivillige kan også få erstatning Hvis man kommer til skade, imens man arbejder frivilligt, kan man godt være berettiget til erstatning. En ulykke er omfattet af arbejdsskadeloven, når ulykken sker, mens

Læs mere

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

Forsikring af Frivillige

Forsikring af Frivillige Forsikring af Frivillige Om Forsikring af frivillige i FrivilligCenter Lollands medlemorganisationer Tryghed til alle Oversigt Forsikring Erstatningssum Selvrisiko Løsøre inkl. tyveri 200.000 5.000 (Tyveri

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation)

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Læs om: Klubaktier Klub vil låne penge Udlevering af medlemsliste Bestyrelsens ansvar Bestyrelsesmedlem går af i utide Hvordan stifter

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Årsrejse

Forsikringsbetingelser for Årsrejse Forsikringsbetingelser for Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 13T7 Gælder fra 01.07.2013 TJM 507 (06.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk En

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K

F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K Indholdsfortegnelse 1. Forsikringspolice side 3 2. Forsikringsbetingelser side 5 1. Lovvalg side 6 2. Lovgivning og jurisdiktion

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

Forsikring. DIF og DGI har indgået en samarbejdsaftale med Tryg. Hvad indeholder aftalen? Hvem er omfattet?

Forsikring. DIF og DGI har indgået en samarbejdsaftale med Tryg. Hvad indeholder aftalen? Hvem er omfattet? Forsikring DIF og DGI har indgået en samarbejdsaftale med Tryg Hvad indeholder aftalen? Hvem er omfattet? Hvad indeholder aftalen? Fælles (kollektive) forsikringer Ansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI

Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI Bliv en del af noget større...... bliv medlem af DGI 3 Indhold Forord Forord... 3 Uddannelse og Vejledning... 5 Forsikringsordning... 6 Foreningsleder det er blevet nemmere... 9 Materiel, lån og leje af...

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING MV.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort...

Læs mere

Til rejser i Europa i bus Maksimalt 1 måned

Til rejser i Europa i bus Maksimalt 1 måned BUSRE jseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 759 Til rejser i Europa i bus Maksimalt 1 måned s i k k e r h e d u d o v e r a l l e g r æ n s e r Betingelser nr. 759 Kære Gouda-kunde Dette hæfte består

Læs mere

Forsikringsbogen. Nyttige links

Forsikringsbogen. Nyttige links Nyttige links Når du alligevel bevæger dig rundt på internettet, er her nogle links som kan anbefales: www.hk.dk/forsikring her kan du læse om privat- og medlemsforsikringer www.alka.dk her kan du se,

Læs mere

Enkeltrejse Forsikringsbetingelser nr. 1406

Enkeltrejse Forsikringsbetingelser nr. 1406 Enkeltrejse Forsikringsbetingelser nr. 1406 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme nr. i Tryg. Præmien er betinget af, at betjening sker via mægler.

Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme nr. i Tryg. Præmien er betinget af, at betjening sker via mægler. Tryg Police Police nr.: 670 8.028.309 4. januar 2014 Danmarks Motor Union Brøndby Stadion 20 Idrættens Hus 2605 Brøndby Forsikringstager: Danmarks Motor Union Brøndby Stadion 20 Idrættens Hus 2605 Brøndby

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Fordelspakke Ducati Finans

Fordelspakke Ducati Finans Fordelspakke Ducati Finans Fordele uden ekstra omkostninger Når du finansierer din motorcykel via Ducati Finans får du uden ekstra omkostninger en fordelspakke. Fordelspakken er gældende ligeså længe du

Læs mere