1. Indledning og ledelsesresume

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning og ledelsesresume"

Transkript

1 1. Indledning og ledelsesresume 1.1. Evalueringens baggrund og formål Fornyelsesfonden blev oprettet som en del af et politisk forlig i 2009 om fordelingen af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. for perioden fonden har haft et samlet budget på 760 mio. kr. over de tre år. Fornyelsesfondens formål er at fremme innovation og markedsmodning af grønne løsninger og velfærdsløsninger. Desuden indgår det i fondens formål at yde støtte til omstillingsprojekter i hårdt ramte geografiske områder. Fonden skal bidrage til, at især små og mellemstore virksomheder kan overvinde de barrierer, der kan være forbundet med innovation og markedsmodning af nye produkter og serviceydelser. De væsentligste succeskriterier er at skabe øget omsætning, beskæftigelse og eksport. Som bidrag til beslutning om den fremadrettede strategi for Fornyelsesfonden har Erhvervsstyrelsen bedt Deloitte Consulting om at gennemføre en midtvejsevaluering af fondens virke. Formålet med evalueringen er at undersøge, i hvilket omfang Fornyelsesfondens projekter bidrager til at indfri formålet med fonden, herunder sandsynliggøre om Fornyelsesfonden vil skabe en erhvervspolitisk effekt opgjort i øget omsætning, beskæftigelse og eksport Hovedkonklusioner Deloittes hovedkonklusioner på midtvejsevalueringen af Fornyelsesfonden er opsummeret i nedenstående boks og uddybes nærmere i det følgende ledelsesresume. Evalueringens hovedkonklusioner Fornyelsesfonden lever op til de fastsatte formål, herunder at indsatsen primært skal rettes mod små og mellemstore private virksomheder (SMV). Der er desuden en god spredning i de støttede projekter med hensyn til geografi og projekttyper både innovations-, markedsmodnings- og omstillingsprojekter er tydeligt repræsenteret i projektporteføljen. Fornyelsesfonden har et tydeligt kommercielt fokus, hvor de støttede projekter typisk ligger sent i innovationsforløbet eller i markedsmodningsfasen. Fonden differentierer sig derved fra andre erhvervsstøtteordninger, som ofte har et mere forskningspræget sigte. Blandt andet via krav til forretningsplaner og anvendelse af eksterne ekspertvurderinger bidrager Fornyelsesfonden ofte til at styrke det forretningsmæssige fundament i projekterne. fortsættes 11 Midtvejsevaluering af Fornyelsesfonden

2 Evalueringens hovedkonklusioner Fornyelsesfonden adskiller sig fra andre erhvervsstøtteordninger i kraft af sit fokus på SMV-segmentet og på støtte til markedsintroduktion af nye produkter og serviceydelser. Otte ud af 10 støttede projekter har ikke modtaget anden offentlig støtte. Projekterne forventer betydelige effekter ikke mindst internationalt. De 80 projekter, som har modtaget støtte (ca. 340 mio. kroner) til innovation og markedsmodning regner med en øget omsætning efter fem år på ca. 15 mia. kroner, heraf 10 mia. kroner i eksport. Samtidigt forventes en forøgelse af beskæftigelsen med personer. Fornyelsesfonden bidrager til at overvinde kritiske barrierer. Projekterne er endnu i en tidlig fase, hvor det ikke er muligt at måle direkte, om de forventede effekter er på vej til at blive realiseret. Men evalueringen viser, at fonden i væsentlig grad hjælper virksomhederne med at overvinde kritiske barrierer for at få succes fx adgang til kapital og kundetillid til nye produkter. Fornyelsesfonden styrker således projekternes chance for succes og muligheden for at realisere de forventede effekter. Fornyelsesfonden er en god samfundsøkonomisk investering. Der er god samfundsøkonomisk rentabilitet af Fornyelsesfondens virke. Hvis indskud af offentlige midler i Fornyelsesfonden anskues som en samfundsmæssig investering fremstår en 5-10-dobling af de investerede midler på fem år som en realistisk størrelsesorden for afkastet. En forøgelse af fondens midler kan dog ikke forventes at have tilsvarende større effekter, fordi virkningerne forudsætter, at der er relevante projekter at støtte. Omstillingsprojekterne har et svagere kommercielt fundament. Fornyelsesfonden skal i henhold til sit lovgrundlag yde støtte til erhvervsmæssig omstilling af hårdt ramte geografiske områder. Det kommercielle fundament for omstillingsprojekterne fremstår generelt mindre tydeligt end for de øvrige projekter, og vilkårene for at opnå effekt i form af øget omsætning og beskæftigelse er objektivt set dårligere. Deloitte vurderer, at projekternes bidrag til erhvervsmæssig omstilling er usikker, om end vanskelig at vurdere på nuværende tidspunkt. Høj formålsopfyldelse Evalueringen viser, at Fornyelsesfondens virke i meget høj grad har været i overensstemmelse med de fastsatte formål. Der er indtil nu ydet støtte til 91 projekter i form af tilskud og garantier på i alt 427 mio. kroner. Mere end 80 pct. af støtten er givet til små og mellemstore virksomheder med op til 50 ansatte. Støtten fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem innovations- og markedsmodningsprojekter, mens der i fordelingen mellem projekter på det grønne område og velfærdsområdet er en overvægt på førstnævnte. Der er herudover ydet støtte til 11 omstillingsprojekter med et beløb på i alt 88 mio. kroner. 12 Midtvejsevaluering af Fornyelsesfonden

3 Tildelte midler og igangværende projekter, februar 2012 Indsatser Indsatsområde Antal projekter Tildelte midler (mio. kr.) Innovation Markedsmodning Omstilling i hårdt ramte områder Andel af tildelte midler (Pct.) Grøn Velfærd Grøn * Velfærd ** I alt * Heri indgår 3 garantiprojekter, der tilsammen har fået stillet en garanti på 32 mio. kr. ** Heri indgår 7 projekter omhandlende offentlige indkøb, der tilsammen har fået et tilskud på knap12 mio. kr. En tydelig profil i landskabet af erhvervsstøtteordninger Fornyelsesfondens har haft et tydeligt fokus på projekternes kommercielle muligheder. Midlerne er blevet målrettet imod virksomheder og projekter, som arbejder på at udvikle eller markedsmodne konkrete produkter og serviceydelser med henblik på salg til det danske og internationale marked. Fonden har desuden bidraget til at bringe projekter tættere på markedet og dermed gøre vejen til markedsintroduktion kortere, fx via fokus på brugerdreven innovation. Denne fokusering er både resultat af de lovmæssige formålsbestemmelser og en bevidst strategi om differentiering i forhold til andre erhvervsstøtteordninger, herunder ordninger med et mere forskningspræget sigte. De støttemodtagende virksomheder tilkendegiver i vid udstrækning, at de også i praksis oplever denne forskel i forhold til andre programmer. Knap otte ud af 10 af projekterne har ikke modtaget anden offentlig støtte end støtten fra Fornyelsesfonden, hvilket indikerer, at fonden har en tydelig plads i de offentlige erhvervsstøtteordninger. Særligt på velfærdsområdet opleves fonden at have en særegen profil - hvor andre støtteprogrammer typisk er drevet af offentlige aktører, udspringer velfærdsprojekterne under Fornyelsesfonden af private virksomheders bestræbelser på at udvikle løsninger, produkter og serviceydelser, som er attraktive for velfærdssektoren. Mere end 80 pct. af de støttemodtagende virksomheder vurderer, at Fornyelsesfonden har kunnet bruges direkte som reference det gælder særligt i forhold til markedsintroduktionen. Samtidig svarer næsten halvdelen af virksomhederne, at Fornyelsesfonden i kraft af kravene til indhold og kvalitet i ansøgningsmaterialet har bidraget til at udvikle eller styrke projektets strategi for markedsintroduktion og afsætningsmarkeder. Dette gælder for såvel innovationssom markedsmodningsprojekterne. Virksomhederne oplever generelt væsentlige barrierer for innovation og markedsmodning Markedsfejl og barrierer for udviklingen af nye produkter og serviceydelser er en central del af det forandringsteoretiske grundlag for Fornyelsesfonden, og overvindelse af de barrierer, som støttemodtagerne typisk vil støde på i enten inno- 13 Midtvejsevaluering af Fornyelsesfonden

4 vations- eller markedsmodningsfasen, er så at sige den transaktionsmekanisme, hvorigennem fondens indsats får effekt. Derfor er det en væsentlig del af midtvejsevalueringen at analysere og vurdere, i hvilket omfang Fornyelsesfonden bidrager til, at virksomhederne kan overvinde relevante barrierer. Analysen har taget afsæt i 11 konkrete potentielle barrierer, som er gengivet i boksen til højre. Evalueringen viser, at de identificerede barrierer generelt er udbredte og af virksomhederne opleves at være væsentlige eller kritiske for succesfuld gennemførelse af innovations- og markedsmodningsprojekterne. Fra dialogen med de enkelte Barrierer 12. Kundetillid til nye produkter/serviceydelser 13. Kundetillid til små/ nystartede virksomheder 14. Udvikling og test 15. Salgsreferencer 16. Markedskendskab 17. Udviklingssamarbejde 18. Tidshorisont 19. Kapital 20. Ambitionsniveau 21. Sikring af rettigheder 22. Skalaefficiens projekter er det desuden Deloittes vurdering, at de anførte barrierer er i alt væsentligt dækker de udfordringer, som virksomhederne oplever. Der er naturligvis nuancer i dette billede på tværs af de 11 barrierer og mellem innovations- og markedsmodningsprojekterne samt mellem det grønne område og velfærdsprojekterne. De mest udbredte og væsentligste barrierer fremstår på baggrund af evalueringen at være mangel på risikovillig kapital, begrænset kundetillid til nye produkter/serviceydelser og lang tidshorisont fra påbegyndelse af innovations-/markedsmodningsfasen til markedsintroduktion. Beskrivelsen og analysen af barriererne er uddybet i kapitel 5. Fornyelsesfonden bidrager i vid udstrækning til at overvinde de væsentligste barrierer Mere end halvdelen af de støttemodtagende virksomheder tilkendegiver, at projektet sandsynligvis ikke havde kunnet realiseres uden støtte fra Fornyelsesfonden. Hovedparten af de øvrige respondenter vurderer, at projektets udvikling og markedsintroduktion ville have fundet sted i mindre skala, at der ville have været inddraget færre kompetencer, samt at sandsynligheden for at projektet ville være tilstrækkeligt fokuseret i udviklings- og markedsintroduktionsfasen ville have været mindre. Over 90 procent af støttemodtagerne vurderer, at støtten fra Fornyelsesfonden har betydet en tidsmæssig fremrykning af tidspunktet for markedsintroduktion med mere end et halvt år. Og mere end hver fjerde virksomhed skønner en fremrykningseffekt på mere end to år. Evalueringen viser desuden, at de hyppigst forekommende og mest kritiske barrierer samtidig er dem, som projekterne vurderer, at Fornyelsesfonden er bedst til at adressere. Det gælder i prioriteret rækkefølge manglende mulighed for at tilvejebringe kapital, begrænset kundetillid til nye produkter og serviceydelser, udfordringer ved udvikling og test/afprøvning samt langvarige innovati- 14 Midtvejsevaluering af Fornyelsesfonden

5 Relevans (hvor hyppigt forekommer barrieren?) ons- eller markedsmodningsfaser. Dette er illustreret i nedenstående barrierelandskab. Barrierelandskab og Fornyelsesfondens bidrag 3,0 2,5 2,0 Tidshorisont Udviklingssamarbejde Rettigheder Kundetillid - løsning Kapital Salgsreferencer 1,5 Markedskendskab Udvikling og test 1,0 Kundetillid - virksomhed Skalaefficiens Ambitionsniveau 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Vigtighed (hvor kritisk er barrieren?) Note: Barrierernes relevans og vigtigheden af at overvinde dem er pointdelt på en skala fra 0 ( slet ikke ) til 3 ( i høj grad ), og figuren viser gennemsnitsscoren for de enkelte barrierer på de to dimensioner. Farvelægningen indikerer, projekternes vurdering af, hvilke af barriererne Fornyelsesfondens støtte har været særlig afgørende i forhold til at overkomme. Selv om der metodisk er usikkerhed forbundet med at fortolke og vurdere rækkevidden af virksomhedernes survey besvarelser, tegner evalueringen et positivt billede af, at Fornyelsesfonden bidrager til at styrke virksomhedernes muligheder for at realisere projekterne og overvinde barriererne herfor. Det er samlet set Deloittes vurdering, at Fornyelsesfonden har tydelige additionalitetsvirkninger på projektniveau. Vurderingen baseres, ud over virksomhedernes survey besvarelser, på vores indtryk fra dybdeinterview med en række af virksomhederne. De forventede effekter på omsætning, eksport og beskæftigelse er betydelige De støttemodtagende virksomheder er som led i ansøgningsprocessen blevet bedt om at angive deres forventninger til vækst i omsætning, eksport og beskæftigelse både ved projekternes afslutning og fem år derefter. 15 Midtvejsevaluering af Fornyelsesfonden

6 De 80 projekter (ekskl. omstillingsprojekterne), som hidtil har fået tilsagn om støtte til innovations- og markedsmodningsprojekter, er i alt blevet bevilliget 339 mio. kr. Det udgør omtrent 80 pct. af de bevilligede midler, men under halvdelen af Fornyelsesfondens samlede budget. Disse 80 projekter forventede på ansøgningstidspunktet en samlet vækst i omsætningen på godt 15 mia. kroner fem år efter projektstart - heraf godt 10 mia. kroner i eksport. Projekternes forventede effekter efter 5 år Markedsmodning Omsætning (mia. kr.) Eksport (mia. kr.) Beskæftigelse (1.000 pers) Innovation Omsætning (mia. kr.) Eksport (mia. kr.) Beskæftigelse (1.000 pers) I alt Omsætning (mia. kr.) Eksport (mia. kr.) Beskæftigelse (1.000 pers) + 6,3 + 4,6 + 3,2 + 8,8 + 5,6 + 3,1 + 15,1 + 10,2 + 6,4 Tilsvarende forventede virksomhederne en beskæftigelsesstigning på personer. Heraf er der i sammenligning med den samlede indenlandske arbejdsstyrkes sammensætning et relativt større indhold af uddannelses- og videnintensive arbejdspladser. De forventede effekter er således betydelige. Da ingen af projekterne er afsluttede og mange endnu er tidligt i projektfasen er det ikke muligt at foretage en egentlig måling af, om effekterne er på vej til at blive realiseret. I forbindelse med evalueringen er virksomhederne blevet anmodet om at opdatere og evt. revurdere deres forventninger. Blandt 62 besvarende virksomheder er der samlet set er en nedjustering på i størrelsesordenen 20 pct., men denne kan primært tilskrives forsinkelse i det tidsmæssige gennemslag snarere end en reel forventning om, at effekterne ikke kan opnås. Det er Deloittes vurdering, at virksomhedernes forventninger samlet set formentlig er til den optimistiske side. Omvendt fremstår de opstillede forventninger generelt at være baseret på seriøse og gennemarbejdede forretningsplaner. Vi har således gennemgået forretningsplanerne for et udvalg af markedsmodningsprojekterne og gennemført opfølgende dybdeinterview med disse (se casebeskrivelserne i Bilag 1). Kvaliteten af de underliggende forretningsplaner vurderes at være blevet styrket af de krav, Fornyelsesfonden har stillet til ansøgerne, ligesom der er udarbejdet ekspertvurderinger som en del af grundlaget for at træffe beslutning om tilsagn eller afslag. Selv om effekterne på omsætning, eksport og beskæftigelse kan være estimeret for højt af virksomhederne, vurderer Deloitte således, at det er meget sandsynligt, at effekterne kan være betydelige, og at Fornyelsesfondens krav til projektansøgningerne har understøttet dette. God samfundsøkonomiske rentabilitet Deloitte har estimeret de samfundsøkonomiske effekter af Fornyelsesfondens virke. Beregningerne viser, at såfremt den samfundsøkonomiske effekt, der kan henføres til Fornyelsesfondens virke, udgør blot procent af de af projekterne forventede effekter, svarer det til et afledt provenu for de offentlige finan- 16 Midtvejsevaluering af Fornyelsesfonden

7 ser på ½-1 mia. kroner over fem år per 100 mio. kroner i støtte hertil kommer, at der naturligvis også vil være et positivt provenu i de efterfølgende år. Deloitte vurderer, at dette er udtryk for en realistisk størrelsesorden for de afledte provenuvirkninger. Det er således efter Deloittes vurdering overvejende sandsynligt, at Fornyelsesfondens virke ikke kun er udgiftsneutralt for de offentlige finanser, men genererer et solidt samfundsøkonomisk afkast især via øget eksport og nettojobskabelse. Hvis indskud af offentlige midler i Fornyelsesfonden anskues som en samfundsmæssig investering fremstår en 5-10-dobling af de investerede midler på fem år som en realistisk størrelsesorden for afkastet. Det skal understreges, at denne positive vurdering af de samfundsøkonomiske effekter skal ses i snæver sammenhæng med de konkrete støttemodtagende projekter. Det er naturligvis afgørende, at der findes relevante projekter at støtte, herunder ikke mindst projekter, som rummer et betydeligt eksportpotentiale. De refererede effekter kan således heller ikke uden videre skaleres i forhold til et evt. større budget for Fornyelsesfonden fremadrettet. Effekten af omstillingsprojekterne er usikker Ud over støtte til innovations- og markedsmodningsprojekter er det som nævnt en del af Fornyelsesfonden formål at yde støtte til projekter, som sigter imod at skabe erhvervsmæssig omstilling i udsatte eller økonomisk hårdt ramte områder. Præmisserne for omstillingsmidlerne og deres tildeling adskiller sig grundlæggende fra innovations- og markedsmodningsprojekterne. Sigtet er udvikling i et længere perspektiv snarere end umiddelbar vækst og beskæftigelse, hvorfor der i udgangspunktet ikke kan forventes den samme målbare effekt og et sammenligneligt afkast af disse projekter. Støttemodtagerne omfatter samtidig i en række tilfælde projektorganisationer med (en betydelig) deltagelse af offentlige myndigheder. Som følge af de anderledes grundvilkår er kravene til forretningsplaner for omstillingsprojekterne mindre stringente, og det forandringsteoretiske grundlag er mindre robust. Ligeledes er projekterne ikke systematisk underlagt eksterne ekspertvurderinger hverken faglige eller kommercielle. Det er Deloittes vurdering, at det kommercielle fundament for omstillingsprojekterne derfor grundlæggende er mindre gennemarbejdet. Der er givet tilsagn om støtte til 11 omstillingsprojekter med et beløb på 88 mio. kroner, heraf alene 37 mio. kroner til ét projekt (LORC) om udnyttelse af det tidligere Lindøværfts arealer og faciliteter til nye erhvervsmæssige aktiviteter. 1 Halvdelen af omstillingsprojekterne er på evalueringstidspunktet endnu i den tidlige opstartsfase. 1 Projektet har modtaget støtte i forbindelse med to ansøgningsrunder og tæller derfor i den samlede opgørelse med som to projekter. 17 Midtvejsevaluering af Fornyelsesfonden

8 Deloitte har besøgt eller telefoninterviewet alle omstillingsprojekterne blandt andet med henblik på at vurdere robustheden af de forventninger til vækst i omsætning og beskæftigelse, som projekterne har angivet i deres ansøgninger for så vidt angår beskæftigelsen svarer disse forventninger til godt nye arbejdspladser. Evalueringen viser, at grundlaget for de forventede effekter generelt fremstår væsentligt svagere end for de øvrige støttemodtagende projekter. I flere tilfælde er det eksplicit blevet tilkendegivet, at de oplyste beskæftigelseseffekter er meget usikre og formentligt væsentligt overvurderede og generelt ikke baseret på gennemarbejdede forretningsplaner. Det er samtidig Deloittes vurdering, at der i de angivne beskæftigelseseffekter ikke tages højde for dynamikken på det lokale arbejdsmarked og arbejdskraftens mobilitet såvel geografisk som på tværs af brancher og fag. Realiseringen af de forventede beskæftigelseseffekter vil forudsætte, at der kan tiltrækkes kvalificeret arbejdskraft til lokalområdet. Endvidere har interviewene i flere tilfælde afdækket, at en væsentlig del af beskæftigelseseffekterne reelt vil finde sted uden for lokalområdet. Det er på den baggrund Deloittes vurdering, at de oplyste forventede beskæftigelseseffekter af omstillingsprojekterne er væsentligt overvurderede, og de indgår derfor ikke i beregningerne af de samfundsøkonomiske effekter. 18 Midtvejsevaluering af Fornyelsesfonden

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode.

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 24. marts 2015 Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 1. BAGGRUND FOR ARBEJDET Væksthus Syddanmark er operatør på programmerne Lån en leder,

Læs mere

Strategi for Markedsmodningsfonden

Strategi for Markedsmodningsfonden Strategi for Markedsmodningsfonden FEBRUAR 2014 2 Strategi for Markedsmodningsfonden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Fondens baggrund... 4 2. Fondens formål... 5 2.1 Fondens markedstilgang...

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden september 2013 OFFENTLIGGJORT 11. APRIL 2013 ANSØGNINGSFRIST 6. SEPTEMBER KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 TRIN 1: PRODUKTNAVN, UDSTEDELSESPERIODE

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT 1 NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Rapportens formål... 1 1.2 Analysedesign...

Læs mere

Jeg er stolt over den positive forskel, som Markedsmodningsfonden gør for virksomheder og væksten i Danmark. Det vil vi fortsætte med i 2014.

Jeg er stolt over den positive forskel, som Markedsmodningsfonden gør for virksomheder og væksten i Danmark. Det vil vi fortsætte med i 2014. Forord 2013 var et innovationsmæssigt spændende år med store forandringer og spændende nye muligheder. Som led i en fokusering og forenkling af det danske innovationssystem blev Fornyelsesfonden omlagt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Modtagelse af regeringens kreditpakke ASE har spurgt 825 selvstændigt erhvervsdrivende om forskellige omstændigheder vedrørende deres kreditmuligheder og finansieringsforhold.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE

ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE HOVEDKONKLUSION Beregninger foretaget af CEDI for Nota viser, at en øget indsats for at gøre ordblinde til mere selvhjulpne læsere har stort

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 1

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 1 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 1 Revideret den 24. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 1 yde støtte til følgende formål...3 1.1. Prioriterede

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

J Marselisbors ODEIMSE KOM M UNE

J Marselisbors ODEIMSE KOM M UNE ODEIMSE KOM M UNE Ejendom / Team NØ FAKTA GENEREL Overordnet set formår enheden hverken at opstille en klar målsætning eller konkrete delmål. Dertil kommer, at enheden ikke beskriver sine aktiviteter eller

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Velkommen til Managementrådgivernes nye analyse af det danske konsulentmarked!

Velkommen til Managementrådgivernes nye analyse af det danske konsulentmarked! Velkommen til Managementrådgivernes nye analyse af det danske konsulentmarked! I det følgende har vi samlet regnskabsmæssige og forretningsmæssige nøgletal for en stor del af det danske konsulentmarked.

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Hub North den 21. januar 2014 v./ Malene Baunsgaard Hvorfor? Derfor! promising opportunity for the Nordic countries to stimulate growth and generate new jobs,

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige

Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige Regeringen lancerede ultimo februar den såkaldte Vækstplan DK, som har til hensigt at øge danske virksomheders konkurrenceevne, fastholde arbejdspladser

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk Fokus på ejerskifte SURVEY www.fsr.dk MARTS 2014 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager 1 revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere