1. Indledning og ledelsesresume

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning og ledelsesresume"

Transkript

1 1. Indledning og ledelsesresume 1.1. Evalueringens baggrund og formål Fornyelsesfonden blev oprettet som en del af et politisk forlig i 2009 om fordelingen af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. for perioden fonden har haft et samlet budget på 760 mio. kr. over de tre år. Fornyelsesfondens formål er at fremme innovation og markedsmodning af grønne løsninger og velfærdsløsninger. Desuden indgår det i fondens formål at yde støtte til omstillingsprojekter i hårdt ramte geografiske områder. Fonden skal bidrage til, at især små og mellemstore virksomheder kan overvinde de barrierer, der kan være forbundet med innovation og markedsmodning af nye produkter og serviceydelser. De væsentligste succeskriterier er at skabe øget omsætning, beskæftigelse og eksport. Som bidrag til beslutning om den fremadrettede strategi for Fornyelsesfonden har Erhvervsstyrelsen bedt Deloitte Consulting om at gennemføre en midtvejsevaluering af fondens virke. Formålet med evalueringen er at undersøge, i hvilket omfang Fornyelsesfondens projekter bidrager til at indfri formålet med fonden, herunder sandsynliggøre om Fornyelsesfonden vil skabe en erhvervspolitisk effekt opgjort i øget omsætning, beskæftigelse og eksport Hovedkonklusioner Deloittes hovedkonklusioner på midtvejsevalueringen af Fornyelsesfonden er opsummeret i nedenstående boks og uddybes nærmere i det følgende ledelsesresume. Evalueringens hovedkonklusioner Fornyelsesfonden lever op til de fastsatte formål, herunder at indsatsen primært skal rettes mod små og mellemstore private virksomheder (SMV). Der er desuden en god spredning i de støttede projekter med hensyn til geografi og projekttyper både innovations-, markedsmodnings- og omstillingsprojekter er tydeligt repræsenteret i projektporteføljen. Fornyelsesfonden har et tydeligt kommercielt fokus, hvor de støttede projekter typisk ligger sent i innovationsforløbet eller i markedsmodningsfasen. Fonden differentierer sig derved fra andre erhvervsstøtteordninger, som ofte har et mere forskningspræget sigte. Blandt andet via krav til forretningsplaner og anvendelse af eksterne ekspertvurderinger bidrager Fornyelsesfonden ofte til at styrke det forretningsmæssige fundament i projekterne. fortsættes 11 Midtvejsevaluering af Fornyelsesfonden

2 Evalueringens hovedkonklusioner Fornyelsesfonden adskiller sig fra andre erhvervsstøtteordninger i kraft af sit fokus på SMV-segmentet og på støtte til markedsintroduktion af nye produkter og serviceydelser. Otte ud af 10 støttede projekter har ikke modtaget anden offentlig støtte. Projekterne forventer betydelige effekter ikke mindst internationalt. De 80 projekter, som har modtaget støtte (ca. 340 mio. kroner) til innovation og markedsmodning regner med en øget omsætning efter fem år på ca. 15 mia. kroner, heraf 10 mia. kroner i eksport. Samtidigt forventes en forøgelse af beskæftigelsen med personer. Fornyelsesfonden bidrager til at overvinde kritiske barrierer. Projekterne er endnu i en tidlig fase, hvor det ikke er muligt at måle direkte, om de forventede effekter er på vej til at blive realiseret. Men evalueringen viser, at fonden i væsentlig grad hjælper virksomhederne med at overvinde kritiske barrierer for at få succes fx adgang til kapital og kundetillid til nye produkter. Fornyelsesfonden styrker således projekternes chance for succes og muligheden for at realisere de forventede effekter. Fornyelsesfonden er en god samfundsøkonomisk investering. Der er god samfundsøkonomisk rentabilitet af Fornyelsesfondens virke. Hvis indskud af offentlige midler i Fornyelsesfonden anskues som en samfundsmæssig investering fremstår en 5-10-dobling af de investerede midler på fem år som en realistisk størrelsesorden for afkastet. En forøgelse af fondens midler kan dog ikke forventes at have tilsvarende større effekter, fordi virkningerne forudsætter, at der er relevante projekter at støtte. Omstillingsprojekterne har et svagere kommercielt fundament. Fornyelsesfonden skal i henhold til sit lovgrundlag yde støtte til erhvervsmæssig omstilling af hårdt ramte geografiske områder. Det kommercielle fundament for omstillingsprojekterne fremstår generelt mindre tydeligt end for de øvrige projekter, og vilkårene for at opnå effekt i form af øget omsætning og beskæftigelse er objektivt set dårligere. Deloitte vurderer, at projekternes bidrag til erhvervsmæssig omstilling er usikker, om end vanskelig at vurdere på nuværende tidspunkt. Høj formålsopfyldelse Evalueringen viser, at Fornyelsesfondens virke i meget høj grad har været i overensstemmelse med de fastsatte formål. Der er indtil nu ydet støtte til 91 projekter i form af tilskud og garantier på i alt 427 mio. kroner. Mere end 80 pct. af støtten er givet til små og mellemstore virksomheder med op til 50 ansatte. Støtten fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem innovations- og markedsmodningsprojekter, mens der i fordelingen mellem projekter på det grønne område og velfærdsområdet er en overvægt på førstnævnte. Der er herudover ydet støtte til 11 omstillingsprojekter med et beløb på i alt 88 mio. kroner. 12 Midtvejsevaluering af Fornyelsesfonden

3 Tildelte midler og igangværende projekter, februar 2012 Indsatser Indsatsområde Antal projekter Tildelte midler (mio. kr.) Innovation Markedsmodning Omstilling i hårdt ramte områder Andel af tildelte midler (Pct.) Grøn Velfærd Grøn * Velfærd ** I alt * Heri indgår 3 garantiprojekter, der tilsammen har fået stillet en garanti på 32 mio. kr. ** Heri indgår 7 projekter omhandlende offentlige indkøb, der tilsammen har fået et tilskud på knap12 mio. kr. En tydelig profil i landskabet af erhvervsstøtteordninger Fornyelsesfondens har haft et tydeligt fokus på projekternes kommercielle muligheder. Midlerne er blevet målrettet imod virksomheder og projekter, som arbejder på at udvikle eller markedsmodne konkrete produkter og serviceydelser med henblik på salg til det danske og internationale marked. Fonden har desuden bidraget til at bringe projekter tættere på markedet og dermed gøre vejen til markedsintroduktion kortere, fx via fokus på brugerdreven innovation. Denne fokusering er både resultat af de lovmæssige formålsbestemmelser og en bevidst strategi om differentiering i forhold til andre erhvervsstøtteordninger, herunder ordninger med et mere forskningspræget sigte. De støttemodtagende virksomheder tilkendegiver i vid udstrækning, at de også i praksis oplever denne forskel i forhold til andre programmer. Knap otte ud af 10 af projekterne har ikke modtaget anden offentlig støtte end støtten fra Fornyelsesfonden, hvilket indikerer, at fonden har en tydelig plads i de offentlige erhvervsstøtteordninger. Særligt på velfærdsområdet opleves fonden at have en særegen profil - hvor andre støtteprogrammer typisk er drevet af offentlige aktører, udspringer velfærdsprojekterne under Fornyelsesfonden af private virksomheders bestræbelser på at udvikle løsninger, produkter og serviceydelser, som er attraktive for velfærdssektoren. Mere end 80 pct. af de støttemodtagende virksomheder vurderer, at Fornyelsesfonden har kunnet bruges direkte som reference det gælder særligt i forhold til markedsintroduktionen. Samtidig svarer næsten halvdelen af virksomhederne, at Fornyelsesfonden i kraft af kravene til indhold og kvalitet i ansøgningsmaterialet har bidraget til at udvikle eller styrke projektets strategi for markedsintroduktion og afsætningsmarkeder. Dette gælder for såvel innovationssom markedsmodningsprojekterne. Virksomhederne oplever generelt væsentlige barrierer for innovation og markedsmodning Markedsfejl og barrierer for udviklingen af nye produkter og serviceydelser er en central del af det forandringsteoretiske grundlag for Fornyelsesfonden, og overvindelse af de barrierer, som støttemodtagerne typisk vil støde på i enten inno- 13 Midtvejsevaluering af Fornyelsesfonden

4 vations- eller markedsmodningsfasen, er så at sige den transaktionsmekanisme, hvorigennem fondens indsats får effekt. Derfor er det en væsentlig del af midtvejsevalueringen at analysere og vurdere, i hvilket omfang Fornyelsesfonden bidrager til, at virksomhederne kan overvinde relevante barrierer. Analysen har taget afsæt i 11 konkrete potentielle barrierer, som er gengivet i boksen til højre. Evalueringen viser, at de identificerede barrierer generelt er udbredte og af virksomhederne opleves at være væsentlige eller kritiske for succesfuld gennemførelse af innovations- og markedsmodningsprojekterne. Fra dialogen med de enkelte Barrierer 12. Kundetillid til nye produkter/serviceydelser 13. Kundetillid til små/ nystartede virksomheder 14. Udvikling og test 15. Salgsreferencer 16. Markedskendskab 17. Udviklingssamarbejde 18. Tidshorisont 19. Kapital 20. Ambitionsniveau 21. Sikring af rettigheder 22. Skalaefficiens projekter er det desuden Deloittes vurdering, at de anførte barrierer er i alt væsentligt dækker de udfordringer, som virksomhederne oplever. Der er naturligvis nuancer i dette billede på tværs af de 11 barrierer og mellem innovations- og markedsmodningsprojekterne samt mellem det grønne område og velfærdsprojekterne. De mest udbredte og væsentligste barrierer fremstår på baggrund af evalueringen at være mangel på risikovillig kapital, begrænset kundetillid til nye produkter/serviceydelser og lang tidshorisont fra påbegyndelse af innovations-/markedsmodningsfasen til markedsintroduktion. Beskrivelsen og analysen af barriererne er uddybet i kapitel 5. Fornyelsesfonden bidrager i vid udstrækning til at overvinde de væsentligste barrierer Mere end halvdelen af de støttemodtagende virksomheder tilkendegiver, at projektet sandsynligvis ikke havde kunnet realiseres uden støtte fra Fornyelsesfonden. Hovedparten af de øvrige respondenter vurderer, at projektets udvikling og markedsintroduktion ville have fundet sted i mindre skala, at der ville have været inddraget færre kompetencer, samt at sandsynligheden for at projektet ville være tilstrækkeligt fokuseret i udviklings- og markedsintroduktionsfasen ville have været mindre. Over 90 procent af støttemodtagerne vurderer, at støtten fra Fornyelsesfonden har betydet en tidsmæssig fremrykning af tidspunktet for markedsintroduktion med mere end et halvt år. Og mere end hver fjerde virksomhed skønner en fremrykningseffekt på mere end to år. Evalueringen viser desuden, at de hyppigst forekommende og mest kritiske barrierer samtidig er dem, som projekterne vurderer, at Fornyelsesfonden er bedst til at adressere. Det gælder i prioriteret rækkefølge manglende mulighed for at tilvejebringe kapital, begrænset kundetillid til nye produkter og serviceydelser, udfordringer ved udvikling og test/afprøvning samt langvarige innovati- 14 Midtvejsevaluering af Fornyelsesfonden

5 Relevans (hvor hyppigt forekommer barrieren?) ons- eller markedsmodningsfaser. Dette er illustreret i nedenstående barrierelandskab. Barrierelandskab og Fornyelsesfondens bidrag 3,0 2,5 2,0 Tidshorisont Udviklingssamarbejde Rettigheder Kundetillid - løsning Kapital Salgsreferencer 1,5 Markedskendskab Udvikling og test 1,0 Kundetillid - virksomhed Skalaefficiens Ambitionsniveau 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Vigtighed (hvor kritisk er barrieren?) Note: Barrierernes relevans og vigtigheden af at overvinde dem er pointdelt på en skala fra 0 ( slet ikke ) til 3 ( i høj grad ), og figuren viser gennemsnitsscoren for de enkelte barrierer på de to dimensioner. Farvelægningen indikerer, projekternes vurdering af, hvilke af barriererne Fornyelsesfondens støtte har været særlig afgørende i forhold til at overkomme. Selv om der metodisk er usikkerhed forbundet med at fortolke og vurdere rækkevidden af virksomhedernes survey besvarelser, tegner evalueringen et positivt billede af, at Fornyelsesfonden bidrager til at styrke virksomhedernes muligheder for at realisere projekterne og overvinde barriererne herfor. Det er samlet set Deloittes vurdering, at Fornyelsesfonden har tydelige additionalitetsvirkninger på projektniveau. Vurderingen baseres, ud over virksomhedernes survey besvarelser, på vores indtryk fra dybdeinterview med en række af virksomhederne. De forventede effekter på omsætning, eksport og beskæftigelse er betydelige De støttemodtagende virksomheder er som led i ansøgningsprocessen blevet bedt om at angive deres forventninger til vækst i omsætning, eksport og beskæftigelse både ved projekternes afslutning og fem år derefter. 15 Midtvejsevaluering af Fornyelsesfonden

6 De 80 projekter (ekskl. omstillingsprojekterne), som hidtil har fået tilsagn om støtte til innovations- og markedsmodningsprojekter, er i alt blevet bevilliget 339 mio. kr. Det udgør omtrent 80 pct. af de bevilligede midler, men under halvdelen af Fornyelsesfondens samlede budget. Disse 80 projekter forventede på ansøgningstidspunktet en samlet vækst i omsætningen på godt 15 mia. kroner fem år efter projektstart - heraf godt 10 mia. kroner i eksport. Projekternes forventede effekter efter 5 år Markedsmodning Omsætning (mia. kr.) Eksport (mia. kr.) Beskæftigelse (1.000 pers) Innovation Omsætning (mia. kr.) Eksport (mia. kr.) Beskæftigelse (1.000 pers) I alt Omsætning (mia. kr.) Eksport (mia. kr.) Beskæftigelse (1.000 pers) + 6,3 + 4,6 + 3,2 + 8,8 + 5,6 + 3,1 + 15,1 + 10,2 + 6,4 Tilsvarende forventede virksomhederne en beskæftigelsesstigning på personer. Heraf er der i sammenligning med den samlede indenlandske arbejdsstyrkes sammensætning et relativt større indhold af uddannelses- og videnintensive arbejdspladser. De forventede effekter er således betydelige. Da ingen af projekterne er afsluttede og mange endnu er tidligt i projektfasen er det ikke muligt at foretage en egentlig måling af, om effekterne er på vej til at blive realiseret. I forbindelse med evalueringen er virksomhederne blevet anmodet om at opdatere og evt. revurdere deres forventninger. Blandt 62 besvarende virksomheder er der samlet set er en nedjustering på i størrelsesordenen 20 pct., men denne kan primært tilskrives forsinkelse i det tidsmæssige gennemslag snarere end en reel forventning om, at effekterne ikke kan opnås. Det er Deloittes vurdering, at virksomhedernes forventninger samlet set formentlig er til den optimistiske side. Omvendt fremstår de opstillede forventninger generelt at være baseret på seriøse og gennemarbejdede forretningsplaner. Vi har således gennemgået forretningsplanerne for et udvalg af markedsmodningsprojekterne og gennemført opfølgende dybdeinterview med disse (se casebeskrivelserne i Bilag 1). Kvaliteten af de underliggende forretningsplaner vurderes at være blevet styrket af de krav, Fornyelsesfonden har stillet til ansøgerne, ligesom der er udarbejdet ekspertvurderinger som en del af grundlaget for at træffe beslutning om tilsagn eller afslag. Selv om effekterne på omsætning, eksport og beskæftigelse kan være estimeret for højt af virksomhederne, vurderer Deloitte således, at det er meget sandsynligt, at effekterne kan være betydelige, og at Fornyelsesfondens krav til projektansøgningerne har understøttet dette. God samfundsøkonomiske rentabilitet Deloitte har estimeret de samfundsøkonomiske effekter af Fornyelsesfondens virke. Beregningerne viser, at såfremt den samfundsøkonomiske effekt, der kan henføres til Fornyelsesfondens virke, udgør blot procent af de af projekterne forventede effekter, svarer det til et afledt provenu for de offentlige finan- 16 Midtvejsevaluering af Fornyelsesfonden

7 ser på ½-1 mia. kroner over fem år per 100 mio. kroner i støtte hertil kommer, at der naturligvis også vil være et positivt provenu i de efterfølgende år. Deloitte vurderer, at dette er udtryk for en realistisk størrelsesorden for de afledte provenuvirkninger. Det er således efter Deloittes vurdering overvejende sandsynligt, at Fornyelsesfondens virke ikke kun er udgiftsneutralt for de offentlige finanser, men genererer et solidt samfundsøkonomisk afkast især via øget eksport og nettojobskabelse. Hvis indskud af offentlige midler i Fornyelsesfonden anskues som en samfundsmæssig investering fremstår en 5-10-dobling af de investerede midler på fem år som en realistisk størrelsesorden for afkastet. Det skal understreges, at denne positive vurdering af de samfundsøkonomiske effekter skal ses i snæver sammenhæng med de konkrete støttemodtagende projekter. Det er naturligvis afgørende, at der findes relevante projekter at støtte, herunder ikke mindst projekter, som rummer et betydeligt eksportpotentiale. De refererede effekter kan således heller ikke uden videre skaleres i forhold til et evt. større budget for Fornyelsesfonden fremadrettet. Effekten af omstillingsprojekterne er usikker Ud over støtte til innovations- og markedsmodningsprojekter er det som nævnt en del af Fornyelsesfonden formål at yde støtte til projekter, som sigter imod at skabe erhvervsmæssig omstilling i udsatte eller økonomisk hårdt ramte områder. Præmisserne for omstillingsmidlerne og deres tildeling adskiller sig grundlæggende fra innovations- og markedsmodningsprojekterne. Sigtet er udvikling i et længere perspektiv snarere end umiddelbar vækst og beskæftigelse, hvorfor der i udgangspunktet ikke kan forventes den samme målbare effekt og et sammenligneligt afkast af disse projekter. Støttemodtagerne omfatter samtidig i en række tilfælde projektorganisationer med (en betydelig) deltagelse af offentlige myndigheder. Som følge af de anderledes grundvilkår er kravene til forretningsplaner for omstillingsprojekterne mindre stringente, og det forandringsteoretiske grundlag er mindre robust. Ligeledes er projekterne ikke systematisk underlagt eksterne ekspertvurderinger hverken faglige eller kommercielle. Det er Deloittes vurdering, at det kommercielle fundament for omstillingsprojekterne derfor grundlæggende er mindre gennemarbejdet. Der er givet tilsagn om støtte til 11 omstillingsprojekter med et beløb på 88 mio. kroner, heraf alene 37 mio. kroner til ét projekt (LORC) om udnyttelse af det tidligere Lindøværfts arealer og faciliteter til nye erhvervsmæssige aktiviteter. 1 Halvdelen af omstillingsprojekterne er på evalueringstidspunktet endnu i den tidlige opstartsfase. 1 Projektet har modtaget støtte i forbindelse med to ansøgningsrunder og tæller derfor i den samlede opgørelse med som to projekter. 17 Midtvejsevaluering af Fornyelsesfonden

8 Deloitte har besøgt eller telefoninterviewet alle omstillingsprojekterne blandt andet med henblik på at vurdere robustheden af de forventninger til vækst i omsætning og beskæftigelse, som projekterne har angivet i deres ansøgninger for så vidt angår beskæftigelsen svarer disse forventninger til godt nye arbejdspladser. Evalueringen viser, at grundlaget for de forventede effekter generelt fremstår væsentligt svagere end for de øvrige støttemodtagende projekter. I flere tilfælde er det eksplicit blevet tilkendegivet, at de oplyste beskæftigelseseffekter er meget usikre og formentligt væsentligt overvurderede og generelt ikke baseret på gennemarbejdede forretningsplaner. Det er samtidig Deloittes vurdering, at der i de angivne beskæftigelseseffekter ikke tages højde for dynamikken på det lokale arbejdsmarked og arbejdskraftens mobilitet såvel geografisk som på tværs af brancher og fag. Realiseringen af de forventede beskæftigelseseffekter vil forudsætte, at der kan tiltrækkes kvalificeret arbejdskraft til lokalområdet. Endvidere har interviewene i flere tilfælde afdækket, at en væsentlig del af beskæftigelseseffekterne reelt vil finde sted uden for lokalområdet. Det er på den baggrund Deloittes vurdering, at de oplyste forventede beskæftigelseseffekter af omstillingsprojekterne er væsentligt overvurderede, og de indgår derfor ikke i beregningerne af de samfundsøkonomiske effekter. 18 Midtvejsevaluering af Fornyelsesfonden

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Strategi for Markedsmodningsfonden

Strategi for Markedsmodningsfonden Strategi for Markedsmodningsfonden FEBRUAR 2014 2 Strategi for Markedsmodningsfonden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Fondens baggrund... 4 2. Fondens formål... 5 2.1 Fondens markedstilgang...

Læs mere

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT 1 NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Rapportens formål... 1 1.2 Analysedesign...

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

DESIGN2INNOVATE DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

DESIGN2INNOVATE DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK DESIGN2INNOVATE SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR.

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

HØJE MÅL FREMRAGENDE UNDERVISNING I VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANALYSERAPPORT. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

HØJE MÅL FREMRAGENDE UNDERVISNING I VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANALYSERAPPORT. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser HØJE MÅL FREMRAGENDE UNDERVISNING I VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANALYSERAPPORT Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Jeg er stolt over den positive forskel, som Markedsmodningsfonden gør for virksomheder og væksten i Danmark. Det vil vi fortsætte med i 2014.

Jeg er stolt over den positive forskel, som Markedsmodningsfonden gør for virksomheder og væksten i Danmark. Det vil vi fortsætte med i 2014. Forord 2013 var et innovationsmæssigt spændende år med store forandringer og spændende nye muligheder. Som led i en fokusering og forenkling af det danske innovationssystem blev Fornyelsesfonden omlagt

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder

Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder Evaluering af handlingsplan for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark Maj 2011 Rapport Rapportens anvendelse Denne rapport er udarbejdet af Deloitte

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Figur 1. Samlet erhvervsstøtte på finansloven mv. og gennem skattesystemet, 2011

Figur 1. Samlet erhvervsstøtte på finansloven mv. og gennem skattesystemet, 2011 Redegørelse nr. R 20 (1/6 2011) Folketinget 2010-11 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). 12,1 mia. kr. vedrører erhvervsstøtte gennem skattesystemet, jf.

Læs mere

Praksis blandt formidlingsaktører

Praksis blandt formidlingsaktører Praksis blandt formidlingsaktører AFs rolle i forbindelse med etablering af aktivering med løntilskud Kvalitativ baggrundsrapport Juli 2006 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

Nordisk Ministerråd. Evaluering og analyse af det nordatlantiske samarbejde NORA. Endelig version

Nordisk Ministerråd. Evaluering og analyse af det nordatlantiske samarbejde NORA. Endelig version Nordisk Ministerråd Evaluering og analyse af det nordatlantiske samarbejde NORA Endelig version 22.10.2004 1 Indholdsfortegnelse Side RESUMÉ...4 Baggrund, formål og metode...4 Konklusion...4 Anbefalinger...5

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere