Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation, niveau C Jeannette Bonnén HT3ina14 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Innovationsbegrebet innovation i samfundet Titel 2 Team og teamroller Titel 3 Ideudvikling og vurdering af ideer Titel 4 Entreprenørskab og forretningsmodeller Titel 5 Forretningsplan Titel 6 Diffusion Titel 7 Længere sammenhængende forløb

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Indhold Innovationsbegrebet Innovation i samfundet Begrebsintroduktion Lande og branchers innovationsaktiviteter Positive og negative konsekvenser af innovation Kernestof: Litteratur: i.systime.dk - Innovation og entreprenørskab Supplerende stof: (Eksempel på, hvad der i Danmark bliver gjort for at hjælpe iværksættere i gang) (Gennem andre erfare hvad det indebærer at opstarte sin egen virksomhed) Artikler: Danske lønomkostninger stiger mindre en naboers, Børsen d Cheføkonom: Der er masser at tage fat på, Børsen d Dan Jørgensen interesserer sig for lidt for landbruget, Børsen d Myggenetfirma presset til sats på nyt produkt, Børsen d Kina-løsninger presser virksomheder, JP d Om fem år er Kinas lønninger på EU-niveau, JyskeVestkysten d Vil danskerne være iværksættere?, Børsen d The Global Competitiveness Report , Denmark Case: Codework, Springet tv2 Omfang Særlige fokuspunkter 6 lektioner Introduktion til faget innovation herunder præsentation af dels fagets terminologi såvel som en diskussion af innovationens betydning for virksomhedernes konkurrenceevne. Eleverne skal kunne redegøre for grundlæggende innovationsbegreber og beskrive innovationsaktiviteter på lande- og brancheniveau og konsekvenserne heraf.

3 De overfaglige mål: Skabe bevidsthed om hvordan innovation påvirker hele samfundet. Samt opnå forståelse af de begreber der anvendes, når der diskuteres innovationsrelaterede emner. De faglige mål: Åbne elevernes øjne for vigtigheden af innovation ved såvel opstart af nye virksomheder, som for at sikre videreførelsen af eksisterende virksomheder Der lægges vægt på behandling af følgende hovedområder: Skelnen mellem inkrementiel og radikal innovation Kendskab til Joseph Schumpeter Innovation, iværksætteri, entrepreneurship og intrepreneurship Lande og branchers innovationsaktiviteter Positive og negative konsekvenser af innovation Læreplanens mål: Redegøre for grundlæggende innovationsbegreber og beskrive innovationsaktiviteter på lande og brancheniveau og konsekvenserne heraf. Væsentligste arbejdsformer Der veksles mellem det deduktive og induktive princip, idet der arbejdes med lærerstyret teoretisk indlæring omkring innovation. Samtidig tages der udgangspunkt i elevernes egne erfaringer samt observationer af hvordan der arbejdes dels på deres egne arbejdspladser såvel som på forældre/bekendtes arbejdspladser. Elevernes erfaringer med nye produkter på markedet inddrages ligeledes i diskussionen. sluttelig anvendes det induktive princip, idet eleverne skal arbejde med faglige problemstillinger ved løsning af konkrete virkelighedsnære opgaver. Arbejdsformer: Læreroplæg Opgaveløsning Diskussion på klassen Mundtlig gennemgang af løste opgaver.

4 Indlæring gennem læsning af kapitlet såvel som det supplerende litteratur Løsning af opgaver såvel individuel som i grupper Diskussion, som afgivelse af og modtagelse af respons på løste opgaver. Evaluering og feedback ved løsning af opgaver, såvel som diskussionerne på klassen.

5 Titel 2 Indhold Team og Teamroller Kernestof: Litteratur: i.systime.dk - Innovation og entreprenørskab Supplerende stof: Innovation C, Philipsen, K. m.fl. Nyt Teknisk Forlag, 2012 side Adizes test online: Case: Mobilit, Springet tv2 Ingeniørers magt dræber dansk konkurrenceevne, Børsen d Vi taler hele tiden pris, pris og pris, for den skal bare ned, Børsen d Omfang Særlige fokuspunkter 6 lektioner Kompetencer: Fremme elevernes bevidsthed omkring persontypers og medarbejderkompetencernes betydning for om en nystartet virksomhed får succes. De faglige mål: Der lægges vægt på behandling af følgende hovedområder: Team, teamroller, teamsammensætning Konflikter og konflikthåndtering i teams Forskellige typer af entreprenører hovedsageligt belyst gennem udsendelser fra Springet Læreplanens mål: Eleverne skal kunne anvende og kombinere grundlæggende viden om team og teammedlemmers roller ved opstart af egen virksomhed. Progression:

6 Mere konkret opstart af egen virksomhed. I et tværfagligt perspektiv er det håbet, at viden omkring sammensætning af grupper ud fra de forskelliges kompetencer kan føre til bedre gruppearbejde i alle fag. Væsentligste arbejdsformer Lærergennemgang af nyt stof. Dog til gennemgangen blive meget dialogbaseret og der vil blive lagt op til diskussioner både på klassen og i mindre grupper. Eleverne vil løse opgaver både individuelt og i grupper de fremkomne løsninger vil bliver fremlagt og diskuteret på klassen, lige som der løbende vil blive evalueret på elevarbejdet. Herunder vil der blive lavet tests af den enkelte elev på Internettet. Der vil også blive lagt op til informationssøgning i eksterne databaser over internettet.

7 Titel 3 Indhold Ideudvikling og vurdering af ideer Kernestof: Litteratur: isystime.dk Innovation og Entreprenørskab Innovation c Entreprenørskab og Intraprenørskab, Kristian Philipsen, Nyt Nordisk Forlag Kap 7 afsnit 7.7 (De Bono) + afsnit 7.8 (idescreening) + afsnit 7.9 (metoder til vurdering af forretningside) Supplerende stof: Case: Smoke Solution Sojaen tændte op under en god idé, Børsen d Her er seks unge succesfulde iværksættere, business.dk d Den gamle væver ryster støvet af dugen, Børsen d Hvordan bruger du brugeren?, k-forum, marts 2011 Cykelhandsker med blinklys på vej, 10. December 2013 Terror skabte dansk designkomet, Børsen den 10. januar 2014 Det tager 10 år at skabe et brand, Børsen den 10. Januar 2014 Cyklens udvikling innovation i et historisk perspektiv, Case fra systime Foredrag med Casper Blom Omfang Særlige fokuspunkter 15 lektioner Eleverne skal udvikle nye ideer samt være bevidste om de metoder der kan anvendes til ideudvikling. Herunder skal eleverne være bevidste om hvilke kilder til innovative ideer virksomhederne har samt hvordan virksomhederne kan screene nye innovative ideer. De overfaglige mål:

8 Anvende teorier og metoder på virkelighedsnære problemstillinger, samt træning af selvstændig anvendelse af idegenereringsværktøjer og kreativt arbejde hvorved der fremkommer et konkret produkt eller illustrationer til et sådant. Endvidere trænes eleverne i gruppearbejde samt uddelegering af opgaver. Progressionen ses her især i forhold til den gruppedannelse der skete i forrige tema. De faglige mål: Der lægges vægt på behandling af følgende hovedområder: Invention og innovation Kilder til innovation Prisdreven, teknologidreven og brugerdreven innovation Definition af ideer Ideudvikling speciel fokus på CIS modellen Ideudviklingsmetoder Associationsteknikker Samtale Mindmapping Brainstorm Screening af ideer herunder vurdering af idehøjde og nyhedsgrad Blue Ocean Strategi Læreplanens mål: Eleverne skal kunne forklare hvilke kilder, der er til innovative ideer, samt hvordan virksomheden bruger disse kilder i idegenereringsprocessen, Dette kræver viden om metoder til generering af nye ideer. Eleverne skal kunne anvende forskellige idegenereringsmetoder i praksis til udarbejdelse af konkrete ideer. Eleverne skal i den forbindelse have kendskab til flere metoder til screening af ideer med henblik på at vælge ideer med et kommercielt potentiale, eller som har en betydelig nytteværdi. Kompetencer: Fremmelse af elevernes evne til at arbejde systematisk med ideudvikling samt vurdering af de ideer der fremkommer under processen. Væsentligste arbejdsformer Projektarbejde og præsentation af det endelige resultat. Herunder

9 udarbejdelse af illustrationer, der skal kunne bruges som arbejdstegninger Læreroplæg ved gennemgang af ny teori Løsning af konkrete opgaver såvel individuelt som i grupper - Diskussion af løste opgaver - Mundtlig præsentation af ideer, der både er fremkommet ved brainstorm såvel som andre idegenereringsmetoder samt ideer der har udmøntet sig i konkrete produkter - Gruppearbejde/gruppedialog

10 Titel 4 Indhold Forretningsmodeller Kernestof: Litteratur: i.systime.dk - Innovation og entreprenørskab Innovation C Etreprenørskab og intraprenørskab, Kristian Philipsen, Nye Nordisk Forlag Kap 8: Brugerdreven innovation Kap 9: Innovationsprocessen Supplerende stof: OM HEDclip en øl i øjenhøjde, Børsen den 10. Marts 2015 Fri informationssøgning om Crowdsourcing Case om RyanAir Omfang Særlige fokuspunkter 9 lektioner Kompetencer: Ved hjælp af forskellige teoretiske værktøjer skal eleverne kunne redegøre for alternative måder hvorpå en konkret virksomhed eller organisation kan organiseres med henblik på etablering og overlevelse, både over tid men også i forhold til måden, hvorpå der genereres vækst. De faglige mål: Der lægges vægt på behandling af følgende hovedområder: Forretningsmodeller Business Canvas Model SWOT Værdikæden, herunder værditilvækst og værdi for kunder/brugere Generisk strategi og innovation Innovationstyper Innovationsstrategier Åben innovation Læreplanens mål: Eleverne skal kunne redegøre for forretningsmodeller som grundlag for

11 virksomheders og nonprofit organisationers etablering og overlevelse. Progression: I forhold til afsætning der er elevernes store studieretningsfag inddrages relevante dele af pensum, både ved stof gennemgange og i dokumentationen (jfr. tidligere) samt udarbejdelsen af elevernes eksamensprojekt. Væsentligste arbejdsformer Selvstændigt arbejde med eksamensprojektet der vil løbende blive evalueret på såvel elevarbejdet som undervisningen i faget innovation. Klasseundervisning ved gennemgang af nyt stof Individuel opgaveløsning for at sikre forståelse for det gennemgåede stof.

12 Titel 5 Indhold Forretningsplan Kernestof: Litteratur: isystime.dk Innovation og Entreprenørskab Supplerende stof: Iværksættere vil skabe lystfikserportal, Børsen den 7. April 2015 Vi mangler nogle med lys i øjnene, Børsen den 7. April 2015 Opfandt et fiskekamera og solgte straks , Børsen den 2. Januar (Mulighed for at hente makroer mv. samt søge information omkring nogle af de emner der skal belyses i forretningsplanen) Omfang Særlige fokuspunkter 6 lektioner Eleverne skal kunne redegøre for hvilke elementer en forretningsplan indeholder, hvordan den opbygges, samt hvorfor og til hvem man skriver en forretningsplan. I arbejdet med forretningsplaner skal eleverne på baggrund af en konkret ide indsamle relevante oplysninger om markedet og opstille budgetter. Forretningsplanen anvendes som styringsredskab ved opstat af egen virksomhed og bør indeholde en tidsplan med angivelse af milepæle (deadlines) for de forskellige aktiviteter. De overfaglige mål: Arbejde med virkelighedsnære problemstillinger omkring udarbejdelse af en forretningsplan. Vurdering af hvilke faktorer der er vigtige ved beslutning om et produkts levedygtighed. Indsigt i, hvordan eksisterende virksomheder udarbejder forretningsplaner, og hvad disse bruges til. De faglige mål:

13 Kunne dokumentere idegrundlaget Forretningsplans udarbejdelse PLC kurven Planlægningsmetoder / værktøjer Planer for styringen af virksomhedens økonomi Eleverne beskæftiger sig med teoretiske problemstillinger vedrørende udarbejdelse af forretningsplaner. Startende med analyse af eksisterende forretningsplaner og sluttende med at udarbejde en forretningsplan for elevernes egen forretningside. Læreplanens mål: Eleverne skal kunne anvende forretningsplan som styringsredskab ved opstart af egen virksomhed. Kompetencer: Eleverne skal udvikle kommerciel handlekraft og evne til risikohåndtering. Væsentligste arbejdsformer Selvstændigt arbejde Gruppe- og klasseundervisning Forretningsplanen udarbejdet for elevernes egen ide.

14 Titel 6 Indhold Diffusion Kernestof: Litteratur: isystime.dk Innovation og entreprenørskab Supplerende stof: Portræt af Endomondo, Iværksætterern Der var et tidspunkt, hvor vi kun havde 400 kr. tilbage på kontoen, Børsen den 6. Februar 2015 Holdets indsats afgørende for Endomondo, Børsen den 25. Februar 2015 Iværksættere sprang ud med ti ideer, Børsen den 25. Februar 2015 Endomondo: Succes ude en bæredygtig model, Børsen den 17. Februar 2015 Partnerskab med Premier Is skal løfte Arlas salg, Børsen 4. Marts 2015 Byge af nye produkter fra Arla skal knække kurven, Børsen den 27. Januar 2015 Brugte iphones er en guldgrubbe for iværksættere, Børsen den 19. Marts 2015 Omfang Særlige fokuspunkter 8 lektioner Eleverne skal kunne forklare, hvordan nye ideer til produkter og serviceydelser spredes indenfor en branche, mellem brancher, inden for et land og internationalt, Det kræver viden om diffusionsprocessers udvikling samt om, hvilke faktorer der hæmmer eller fremmer spredningen af produktet på markedet. Eleven skal desuden kunne redegøre for sammenhængen mellem faserne i diffusionsprocessen og relevante modtagergrupper. De faglige mål: S-kurven Teknologisk udvikling GAP-teori Adoptanter Viral spredning Elementer i diffusionsprocessen Immaterielle rettigheder

15 Patenter, Aftaler Læreplanens mål: Eleven skal kunne redegøre for diffusion af innovationer Progression: Hvor eleven i de sidste par temaer har beskæftiget sig meget med deres egen ide samt indsamling af information relateret til denne ide, for at kunne udvikle en god forretningsplan, bliver fokus nu på et bredere perspektiv. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning stofgennemgang, indlæring af nye emner Individuel opgaveløsning, for at afprøve de nye modeller og teorier. Tilbagemelding ved gennemgang af opgaver. Skriftlig arbejde samt projektarbejde i forbindelse med fortsættelse af udarbejdelse af eksamensprojektet. De noter, diskussioner og overvejelser eleverne udarbejder nu forventes at kunne indgå direkte i eksamensprojektet også selv om diffusion ikke er noget selvstændigt punkt i forretningsplanen.

16 Titel 7 Indhold Længere sammenhængende forløb - Forretningsplan Kernestof: Anvendelse af de hidtil opgivne sider og kapitler i grundbogen Omfang Særlige fokuspunkter Et intense forløb med udvikling af forretningside og tilhørende forretningsplan. Ca. 14 lektioner. Kompetencer: Udarbejdelsen af et eksamensprojekt, som indeholder væsentlige faglige områder. Herigennem opnår eleven et sammenhængende overblik over faget såvel som temaet innovation. Det er intensionen at eleven både arbejde med innovation set ud fra en samfundssynsvinkel og fra et virksomhedssynsvinkel. Læreplanens mål: Udarbejdelsen af et eksamensprojekt, som behandler væsentlige faglige områder inden for såvel kernestoffet som supplerende stof. Progression: Processen med udarbejdelse af eksamensprojektet bliver meget elevstyret. Udarbejdelsen forventes at foregå i de grupper, som eleverne har arbejdet sammen i gennem hele året. Væsentligste arbejdsformer Arbejdsformen bliver fortrinsvis gruppearbejde samt uddelegering af opgaver hvor eleverne ser det hensigtsmæssigt. Underviseren fungerer som konsulent under hele forløbet. Der lægges endvidere op til at eleverne skal forestå en del selvstændig informationssøgning i det omfang eleverne skønner at informationerne kan bibringe noget positivt til deres eksamensprojekt. Eleverne fremlægger deres forretningsplan for resten af holdet.

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 Juni 2016 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Innovation C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Maj/juni Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Innovation B David Pedersen fhh13c112 Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 - Maj 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Februar 2014-juni 2016 Institution Haderslev Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation

Læs mere

Innovation C Valghold

Innovation C Valghold 1 Innovation C Valghold HH 3. år Videndjurs (Grenaa Handelsskole) J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2013 Jan Clausen 2 Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........5 Struktur på faget innovation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2017 Institution Tønder Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Litteratur EUX Innovation C Mia Oesen, mo@toha.dk EUX Innovation C Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C Claus Munch

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2014 Juni 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan 2015.09.30

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan 2015.09.30 Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan 2015.09.30 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015/2016 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Navn Kevin Blaaberg Petersen adresse 1+2 Titel 3 Innovationsstrategi og entreprenørskab på nationalt plan.

Navn Kevin Blaaberg Petersen  adresse 1+2 Titel 3 Innovationsstrategi og entreprenørskab på nationalt plan. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Innovation B Thomas

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation niv. B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2014-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Innovation,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C Anne Marie Sørensen

Læs mere

Innovation B valgfag, juni 2010

Innovation B valgfag, juni 2010 Bilag 17 Innovation B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Innovation er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2008/2009 Jan Clausen Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........4 Struktur på faget innovation C.6 Evaluering 8 Kilder...8 2 Indledning Hvorfor priorieteres

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Innovation C Lisbeth Storm Christiansen STU-InnovationChh1213-F16-MAR

Læs mere

Innovation C Valghold

Innovation C Valghold 1 Innovation C Valghold HH 3. år Videndjurs (Grenaa Handelsskole) J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2012 Jan Clausen 2 Indledning... 3 Pressemeddelelse (camp og sjow)...4 Eksamensprojekt innovation C.........5

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2016 Institution Tønder Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx Innovation C Mikkel Carlsen mc@toha.dk Hold Litteratur Heureka Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2016 HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole hhx INN C,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Vid Gymnasier/HHX Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Innovation niv. B Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August-juni 2013/2014

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014/2015 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Innovation C Steffan Bøgelund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Innovation C ved pkt Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars hhx Innovation C Poul Kjær Torbensen (pkt) 3g16 in Forløbsoversigt (8)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Innovation B Freddy

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Ringsted HHx Innovation, niveau C Michael Præstgård

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Innovation C 2012-2013. Tekniske Gymnasium - Skive Tekniske Skole HTX Innovation C / Valgfag CLV og SDV 2A+2E

Undervisningsbeskrivelse Innovation C 2012-2013. Tekniske Gymnasium - Skive Tekniske Skole HTX Innovation C / Valgfag CLV og SDV 2A+2E Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og Niveau Lærer Hold Tekniske Gymnasium - Skive Tekniske Skole HTX Innovation C / Valgfag CLV og SDV 2A+2E Gennemførte Forløb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Invention

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2016 HTX Gastro-science

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2012 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation, niveau C

Læs mere

Metoder og teknikker til udvikling og evaluering af forretningsideer

Metoder og teknikker til udvikling og evaluering af forretningsideer Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan 2015- juni 2016 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation B Lars

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 juni 2018 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C Flemming Krabbe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 (eksamen 2018) Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2017 Institution Den jydske Haandværkerskole

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2017 Institution Den jydske Haandværkerskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Den jydske Haandværkerskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX-El Teknikfag

Læs mere

Thy- Mors HF&VUC. Efterår 2013 Forår 2014

Thy- Mors HF&VUC. Efterår 2013 Forår 2014 Thy- Mors HF&VUC Efterår 2013 Forår 2014 Undervisningsbeskrivelse Klasse/Hold Fag og niveau Lærer T2013A - Innovation (Thisted) Innovation C Jesper Thinnesen Oversigt over undervisningsforløb 1 Opstart

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Maj/ juni 2014 Institution Uddannelse Vestegnen HF & VUC Toårigt HF Fag og niveau Innovation C, HF-bekendtgørelsen af 2010 Lærer Sebastian Hauge Lerche

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2014 Institution Herning HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Innovation C, (HF/STX)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2016 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation B 1. År: Charlotte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Handelsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Oktober 2013 maj 2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Innovation C Arne Lund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF, Valgfag Innovation C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Skolens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2012 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 14/15 Institution International Business College, Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juli 2013/14 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 1G

Undervisningsbeskrivelse 1G Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse 1G Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Handelsgymnasiet i Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Videndjurs - Handelsgymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 ( eksamen i 2017) Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Afsætning, A k0 8 h h x b 3

Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Termin 09 10 11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Tradium Mariager Fjord HHX Afsætning, A Preben Schønning Madsen Afsætning Undervisningen har været

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning A Julie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 (eksamen 2017) Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2011 Institution Vejle Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2006 Institution Selandia-CEU Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Virksomhedsøkonomi A Jørn Kruse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Skolens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2017 Institution Haderslev Handelsskole - Det Blå Gymnasium. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Roskilde handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT B Frede Klejs

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 Juni 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Erhvervscase (Studieområdets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Maj/ juni 2016 Institution Uddannelse Vestegnen HF & VUC HF enkeltfag Fag og niveau Innovation C, Hf-bekendtgørelsen af 2010 Lærer Sebastian Hauge Lerche

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013/2014 Institution International Business College, Fredericia - Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau A Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012, sommer: Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VidenDjurs Grenaa handelsskole HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2014-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole hhx VØ A Kubilay

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015/16 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation B Jeanette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Vid Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi B Frederik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Finansiering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2016. Uddannelse.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2016. Uddannelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Erhvervsøkonomi C Michael Fallesen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning B Julie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Uddannelsescenter Holstebro HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2013 Forår 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Erhvervsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Tønder

Læs mere