Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter"

Transkript

1 Foreningsvedtægter Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter

2 Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund Tekst: Willy Rasmussen, Søren Gøtzsche, Jan Darfelt og Asbjørn Nordam Danmarks Idræts-Forbund Januar 2002 Tlf.: Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 VEDTÆGTER

3 Indledning Dette hæfte om foreningens vedtægter kan, på grund af den forskellige struktur fra forening til forening, kun være en almen orientering til brug ved udarbejdelse eller revision af foreningens vedtægter. I hæftet behandles kun vedtægter for den enstrengede forening. Det vil sige foreningen med en enkelt idrætsgren, men vedtægtsrammen kan udmærket danne grundlag også for vedtægter i en flerstrenget forening. VEDTÆGTER3

4 Hvad er en forening? En forening er en organiseret sammenslutning af flere personer med en fælles interesse, som på et frivilligt og uegennyttigt grundlag ønsker at fremme og udøve interessen/ formålet. Foreningens juridiske grundlag 4 VEDTÆGTER En forenings vedtægter (foreningens grundlov ) er det juridiske grundlag for foreningens virke. Selv om det ikke er nødvendigt at have skrevne vedtægter er det praktisk, at der ved foreningens stiftelse fastsættes nærmere regler for foreningens formål og virke, valg af bestyrelse, ledelse og for det enkelte medlems rettigheder og pligter. Herved undgås diskussioner om, hvorledes man skal forholde sig i en lang række tilfælde, som opstår i foreningens daglige arbejde. Vi anbefaler derfor, at vedtægterne udfærdiges så præcise som muligt.

5 Hvorfor vedtægter? Der findes ingen lovgivning, der siger, at en forening skal have vedtægter, eller at vedtægterne skal have et bestemt indhold. De kan være mere eller mindre omfattende alt efter foreningens formål. Det betyder dog ikke, at der overhovedet ikke stilles krav til foreningernes vedtægter. Ønsker en forening for eksempel at være medlem af et specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), eller ønsker en forening at modtage støtte fra kommunen til de forskellige aktiviteter, man dyrker i foreningen ja så stilles der faktisk nogle minimumskrav til foreningens vedtægter. Hvor kan man så finde de minimumskrav, der stilles fra henholdsvis DIF og kommunen? VEDTÆGTER5

6 Danmarks Idræts- Forbunds krav I DIF s love, lovregulativ 1, 2, angives et såkaldt foreningsbegreb som lyder sådan: Stk. 1. Medlemsorganisationernes medlemsforeninger er foreninger, der geografisk er placeret i Danmark, og hvis formål uegennyttigt er udøvelse og fremme (udbredelse)såvel praktisk som teoretisk (kendskab)af pågældende aktivitet under det specialforbund, hvor medlemsforeningen er optaget. Det samme gælder foreninger i Sydslesvig, forudsat de ikke er medlem af det tyske idrætsforbund. Stk. 2. En forening er et vist antal mennesker, der uanset økonomiske, sociale, politisk og religiøse forskelle og interesser mødes i et gensidigt fællesskab. Foreningen skal i enhver henseende være opbygget på grundlag af almindelige foreningsretlige regler og have en almindelig foreningsstruktur. I dette ligger, at foreningen skal være organiseret med en bestyrelse, registrere medlemmerne og have et sæt vedtægter eller tilsvarende regler, der som minimum omhandler: 6 VEDTÆGTER - foreningens navn og hjemsted, foreningens formål, medlemskab af organisation, optagelse af medlemmer, kontingent, udmeldelse/eksklusion, afholdelse af generalforsamling, regnskab, vedtægtsændringer og foreningens opløsning.

7 Stk. 3. Foreningen skal virke på et demokratisk grundlag, således at medindflydelse formelt udøves gennem stemmeret på generalforsamlingen og gennem valgbarhed til bestyrelse og udvalg. Begrænsning i dette princip kan alene finde sted generelt og under hensyntagen til medlemmets unge alder. Stk. 4. Adgangen til at blive medlem skal harmonere med foreningsformålet, således at foreningen ikke på urimelig måde hindrer medlemskab, men som udgangspunkt er åben for alle. Stk. 5. Foreningens organisatoriske struktur skal give det enkelte medlem ubegrænset mulighed for på demokratisk vis at øve indflydelse i foreningen, herunder have mulighed for at møde op og stemme på generalforsamlingen. Stk. 6. En forening kan kun have enkeltpersoner som medlemmer. Stk. 7. Medlemskabet af en forening bekræftes gennem et kontingent, der som minimum skal være af en måneds varighed. Kontingentet skal tillige stå i rimeligt forhold til opfyldelsen af foreningsformålet og foreningens økonomiske forhold. Stk. 8. En kommerciel virksomhed kan aldrig optages. Specialforbundets bestyrelse kan nægte at anerkende en forening, hvis bestyrelsen efter en konkret vurdering kon- VEDTÆGTER7

8 staterer, at der i foreningen er personsammenfald mellem f.eks. foreningsledelsen og ejerkredsen omkring en kommerciel virksomhed, der beskæftiger sig med samme aktivitet*) som foreningen. Det samme gælder, hvis der i andre relationer er risiko for, at en eller flere personer via sin indflydelse i en forening kan misbruge denne til at promovere egen kommerciel virksomhed. *) Med formuleringen beskæftigelse med samme aktivitet som foreningen, tænkes bl.a. på udlejning af lokaler, faciliteter eller materiel til foreningen. Stk. 9. Virksomheder (A/S eller ApS), hvis formål det er at drive eliteidræt, og som er etableret af og i direkte tilknytning til en forening, der objektivt opfylder kravene i 2, stk. 1-8, kan optages. Stk. 10. Medlemsorganisationerne er forpligtet til at nægte optagelse af en forening, der ikke opfylder kravene i stk. 1-9, dog kan Danmarks Idræts-Forbunds bestyrelse dispensere fra denne forpligtelse. 8 VEDTÆGTER

9 Folkeoplysningslovens krav Folkeoplysningsloven er den lov, der danner grundlag for det kommunale tilskud almennyttige foreninger kan modtage fra foreningens hjemkommune. Folkeoplysningsloven blev revideret i år 2000 og trådte i kraft den 1. januar Den reviderede folkeoplysningslov indeholder en række krav til foreninger og deres vedtægter. For det første nævner lovens 4, at en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, skal: 1)Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten 2)Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov 3)Have en bestyrelse 4)Være demokratisk opbygget 5)Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer 6)Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål 7)Være hjemmehørende i tilskudskommunen 8)Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. VEDTÆGTER9

10 I bekendtgørelsens 1 står endvidere, at en folkeoplysende forenings vedtægt skal indeholde oplysninger om: 1)Foreningens formål 2)Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer 3)Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor 4)Foreningens hjemsted 5)Betingelser for medlemskab 6)Tegningsret for foreningen 7)Procedure for vedtægtsændringer 8)Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør. Det er folkeoplysningsudvalget, som afgør, om en forening opfylder betingelserne for at opnå tilskud efter loven. Det sker udfra en generel vurdering af vedtægterne, udvalgets lokalkendskab m.v. Ligeledes kan kommunalbestyrelsen beslutte, at foreningen skal indsende en årlig beretning, hvori foreningens folkeoplysende virksomhed beskrives. 10 VEDTÆGTER Det er endvidere fastsat i loven, at en folkeoplysende forening ikke må oprettes eller drives i kommercielt øjemed, og eventuelt overskud, der opstår gennem deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter denne lov, skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse inden for lovens område.

11 Ved en folkeoplysende forenings opløsning skal et eventuelt overskud, der er opstået ved deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter denne lov, tilfalde almennyttige formål. Ved vurderingen af om foreningens formålsbeskrivelse er i overensstemmelse med loven, kan folkeoplysningsudvalget tage udgangspunkt i lovens formålsbeskrivelse, sådan som den er beskrevet i 1 og 14. Loven skal med respekt for forskellige holdninger sikre offentlige tilskud m.v. til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. VEDTÆGTER 11

12 Vedtægternes indhold Det nærmere indhold i de enkelte bestemmelser i vedtægterne, og hvilken betydning begreberne har, er belyst i gennemgangen af standardvedtægterne. 12 VEDTÆGTER

13 Vedtægternes hovedpunkter De paragraffer der bør være med i en standardvedtægt er: 1)Navn og hjemsted 2)Formål 3)Medlemskab 4)Indmeldelse 5)Udmeldelse 6)Kontingent 7)Restance 8)Udelukkelse og eksklusion 9)Ordinær generalforsamling 11)Generalforsamlingens ledelse m.v. 12)Ekstraordinær generalforsamling 13)Bestyrelse valg 14)Tegningsret 15)Regnskab 16)Revision 17)Vedtægtsændringer 18)Foreningens opløsning = udfyldes af foreningen 1 Navn og hjemsted Foreningen der har hjemsted i kommune, er stiftet den. Foreningen er tilsluttet (specialforbund/ unioner) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser. VEDTÆGTER 13

14 Kommentarer: For at en forening kan få tilskud i henhold til folkeoplysningsloven, skal den være hjemmehørende i den kommune, som yder tilskuddet. Dette udelukker dog ikke, at enkelte af foreningens aktiviteter kan finde sted udenfor kommunen. 2 Formål Foreningens formål er at dyrke og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. Kommentarer: Angivelse af foreningens formål har betydning, når man skal afgøre, om man vil være medlem af foreningen. Af Grundloven fremgår det, at man i Danmark har ret til frit at stifte en forening, når blot foreningens formål er lovligt. I forbindelse med revisionen af folkeoplysningsloven er kravene til foreningens formålsbeskrivelse skærpet betydeligt. Dette er blandt andet sket for at give kommunerne bedre muligheder for at afvise at yde tilskud til kommercielle foreninger. 14 VEDTÆGTER

15 3 Medlemskab Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt år. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyreisesarbejde. Kommentarer: Principielt skal en forening være åben for alle, der ønsker at blive medlem. Af praktiske årsager er det dog almindeligt at have en nedre aldersgrænse for optagelse af aktive medlemmer afhængig af den pågældende idrætsgren. Et sådant (objektivt) optagelseskriterie er både velbegrundet og fornuftigt. Diskriminerende begrænsninger kan derimod aldrig accepteres. Det er muligt at have ventelister. For at opnå kommunalt tilskud skal foreningen være åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål. Foreningen skal bygge på aktivt medlemskab. Vedtægterne kan eventuelt suppleres med følgende: Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen. Udpegningen kræver samme majoritet, som er forskrevet til ændring af foreningens vedtægter - jvf. 17. VEDTÆGTER 15

16 4 Indmeldelse Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretær/kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Indmeldelsen er bindende for mindst tre måneder, dog er der en prøvetid på 14 dage. Kommentarer: Når indmeldelse er sket, har medlemmet de rettigheder og pligter, der er angivet i vedtægterne, f.eks. ret til at dyrke den idrætsgren, der er angivet i formålet og pligt til at betale kontingent. Ved indmeldelse må det anbefales, at det nye medlem får udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter, og man bør også gøre medlemmet opmærksom på, hvorledes reglerne er for eventuel udmeldelse af foreningen. 5 Udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. 16 VEDTÆGTER Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

17 Kommentarer: For at et medlems udmeldelse kan betragtes som gyldig, må det kræves, at reglerne vedrørende udmeldelse er overholdt. Hvis disse forhold ikke er i orden, kan foreningen principielt nægte at godkende udmeldelsen, og medlemmet skal fortsat betale kontingent. 6 Kontingent Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Kommentarer: Bl.a. hensynet til spørgsmålet om udelukkelse af et medlem på grund af kontingentrestance er det vigtigt, at alle medlemmer er godt orienteret om, hvornår kontingentet skal betales. Orientering herom kan for eksempel ske via klubblad, opslag i klubhuset samt via de giro- eller bankindbetalingskort, som medlemmerne modtager fra foreningens kasserer. 7 Restance Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. VEDTÆGTER 17

18 Kommentarer: Kontingentindtægt er ofte den vigtigste indtægtskilde for en forening. Ligesom det er vigtigt, at foreningens medlemmer betaler deres kontingent rettidigt, er det også vigtigt i foreningen at have styr på, og være omhyggelig med, rykkerproceduren, hvis det skulle ske, at nogle medlemmer ikke husker at betale deres kontingent rettidigt. Hvis et medlem efter påmindelse stadig ikke betaler sit kontingent, vil sletning af medlemslisten kunne ske, uden at spørgsmålet forelægges for en generalforsamling. 8 Udelukkelse og eksklusion Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. 18 VEDTÆGTER I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

19 Kommentarer: En forening kan udelukke et medlem (normalt for en nærmere tidsbegrænset periode), hvis medlemmet har forbrudt sig mod enten samfundets almindelige love og regler eller idrættens egne regler og bestemmelser. Eksempelvis en bokser, der i en straffesag dømmes for vold, en fodboldspiller for overfald på banen, en vægtløfter for dopingmisbrug og så videre. Der vil i en forenings vedtægter som regel være en bestemmelse om, at et medlem kan ekskluderes, når særlige forhold giver anledning dertil. Sådanne særlige forhold kan være dårlig opførsel, der strider mod foreningens anseelse og omdømme eller mod dens ånd. Ligeledes kan nedsættende eller krænkende udtalelser til pressen om foreningen og/eller dens ledelse være anledning til, at et medlem ekskluderes. Det bør dog være sådan, at medlemmets forseelse skal være af en vis grovhed, før der eventuelt skrides til eksklusion, idet foreningen og dens ledelse må acceptere, at medlemmerne, uanset deres medlemskab af foreningen, har ret til en vis ytringsfrihed. 9 Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af måned. VEDTÆGTER 19

20 Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel med opslag på spillestedet (i klubhuset) og ved annoncering i klubblad eller en lokalavis samt eventuelt. på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden og indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Kommentarer: At generalforsamlingen er højeste myndighed betyder, at alle spørgsmål, der ikke efter vedtægterne skal afgøres på anden måde, kan indbringes for generalforsamlingen. 20 VEDTÆGTER

21 Den ordinære (almindelige) generalforsamling skal afholdes en gang om året. Bestyrelsen indkalder til denne. Hvis bestyrelsen ikke efterkommer vedtægternes bestemmelse om at indkalde til generalforsamling, kan en kreds af medlemmer foretage indkaldelsen i foreningens navn. Hvornår den skal afholdes, og hvilke spørgsmål der skal behandles på denne, fremgår af vedtægterne. Det bør fremgå, hvordan indkaldelsen til generalforsamlingen skal foretages, og reglerne om generalforsamlingens indkaldelse skal principielt altid overholdes, da den ellers efterfølgende eventuelt kan erklæres som ugyldig. Folkeoplysningsloven fastslår, at alle medlemmer skal have indflydelse på foreningens drift. Dette vil normalt ske gennem stemmeret på foreningens generalforsamling. Hvis foreningen ønsker at begrænse ikke myndige medlemmers stemmeret, skal man i stedet kunne redegøre for, hvorledes medlemmerne på anden måde er sikret indflydelse på foreningens drift. At være medlem af en idrætsforening knytter sig til medlemmets personlige interesse for den pågældende idrætsgren og foreningen (i modsætning til f.eks. en aktionærs økonomiske interesse i et aktieselskab), og der bør derfor ikke kunne stemmes ved fuldmagt. VEDTÆGTER21

22 10 Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1)Valg af dirigent og referent 2)Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3)Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 4)Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 5)Fastsættelse af kontingent 6)Behandling af indkomne forslag 7)Valg af formand 8)Valg af kasserer 9)Valg af sekretær 10)Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 11)Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 12)Valg af revisor og revisorsuppleant 13)Eventuelt 22 VEDTÆGTER Kommentarer: Af vedtægterne fremgår det, hvilke punkter der som minimum skal behandles på den ordinære generalforsamling. Der kan herudover godt optages andre punkter på dagsordenen. Dette skal så fremgå af den indkaldelse til generalforsamlingen, som medlemmerne modtager.

23 Under punktet Eventuelt kan der frit drøftes alle forhold, der vedrører foreningen men ikke træffes beslutninger (foretages afstemning). 11 Generalforsamlingens ledelse m.v. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet jvf. 17 og 18. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år og har stemmeret jvf. 9. Kommentarer: Det første punkt på dagsordenen er valg af dirigent og referent. Dette punkt ledes af bestyrelsens formand. Dirigenten bør være et medlem men kan også være en person uden for medlemskredsen. Referenten vil oftest være foreningens sekretær. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny indbringes for samme generalforsamling. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt 5 medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over VEDTÆGTER23

24 generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten. 12 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. Kommentarer: Afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling forudsætter, at der er tale om et/flere klart angivne emner, som der ønskes truffet beslutning om af foreningens højeste myndighed (generalforsamlingen). 24 VEDTÆGTER 13 Bestyrelse Valg Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

25 De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere medlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formanden og bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens kassereren, sekretæren og bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Kommentarer: Afgørelse om hvem der bliver valgt til de forskellige bestyrelsesposter træffes ved relativt (almindeligt) flertal det vil sige, at den/de kandidater der opnår flest stemmer er valgt. Hvor mange personer bestyrelsen skal bestå af er afhængig af foreningens størrelse, struktur, traditioner m.v. Af hensyn til regler for hvornår bestyrelsen er beslutningsdygtig jvf. nedenfor samt eventuelle afstemninger i bestyrelsen, kan det anbefales, at antallet af bestyrelsesmedlemmer er et ulige antal. VEDTÆGTER25

26 14 Forretningsorden og tegningsret Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr: kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end kr. godkendes af generalforsamlingen. Kommentarer: Et bestyrelsesmedlem kan i visse situationer komme til at virke som fuldmægtig for foreningen (handle på foreningens vegne). Ifølge aftaleloven og retspraksis stilles der ikke krav om, at en person skal være formueretlig myndig (fyldt 18 år) for at kunne indgå aftaler på foreningens vegne. Af hensyn til de tilskud foreningen modtager samt de personer/firmaer, foreningen indgår aftaler med, er det almindeligvis hensigtsmæssigt, at flertallet af bestyrelsesmedlemmer herunder formand og kasserer er myndige personer (fyldt 18 år). 26 VEDTÆGTER Ifølge folkeoplysningsloven og almindelig retspraktsis

27 forholder det sig sådan, at en forenings bestyrelse, eller enkelte af dens medlemmer, normalt kun kan drages (økonomisk) personligt til ansvar, når de indgår aftaler m.v. og handler på foreningens vegne, hvis disse personer har handlet retsstridigt (egentlige lovovertrædelser) eller groft og åbenlyst uansvarligt. Sagt på en anden måde skal bestyrelsesmedlemmer m.fl. altså sørge for at bruge deres sunde fornuft og (naturligvis) endvidere undgå at være med til at overtræde den almindelige lovgivning, for det er ikke sikkert, at der gives rabat ved straffeudmålingen, blot fordi man jo gjorde det for foreningens skyld Hvis man lever op til de to ovennævnte krav, så er det bestemt ikke farligt at være med i bestyrelsesarbejdet i en forening. 15 Regnskab Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. VEDTÆGTER27

28 Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Kommentarer: Alt afhængig af om foreningens aktiviteter er såkaldte vintereller sommeridrætter, kan det eventuelt være hensigtsmæssigt med forskudt regnskabsår i stedet for kalenderåret. Kommunen kan dog forlange, at foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen (rent praktisk er det normalt kassereren) skal hvert år på den ordinære generalforsamling forelægge et regnskab til godkendelse. Det årsregnskab der forelægges, skal være underskrevet af hele bestyrelsen og påtegnet af den generalforsamlingsvalgte revisor. 16 Revision På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 28 VEDTÆGTER

29 Kommentarer: Revisionsformen bør fremgå af foreningens vedtægter. Ved regnskabsmæssig (talmæssig) revision kontrolleres, at bilagene er rigtig udregnede, at bilag og bogføring er i overensstemmelse med hinanden, og at beholdninger og værdier er til stede. Ved kritisk revision skal der herudover foretages en vurdering af, om de afholdte udgifter er i overensstemmelse med foreningens formål, med bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutninger, og at de foretagende dispositioner i øvrigt er rimelige og forsvarlige. 17 Vedtægtsændringer Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Kommentarer: Ændring af en forenings vedtægter vil altid kunne finde sted på enhver lovlig indkaldt generalforsamling, d. v. s. på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling. Hvorvidt det skal være sådan, at alle vedtægtsændringer kræver kvalificeret flertal (f. eks. 2/3 af stemmerne) er et holdningsspørgsmål, som der ikke kan gives et entydigt svar på. Det bør dog altid være sådan, at til ændring af formåls- eller opløsningsparagraf kræves der kvalificeret fler- VEDTÆGTER29

30 tal, da disse paragraffer er af stor vigtighed for foreningen og dens medlemmer. 18 Foreningens opløsning Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre. 30 VEDTÆGTER Kommentarer: Opløsning af en forening er en så væsentlig begivenhed, at den altid skal foregå på en ekstraordinær generalforsamling. I tilfælde af opløsning kan en eventuel formue ikke tilfalde foreningens medlemmer men bør anvendes til andre idrætslige formål efter generalforsamlingens beslutning. Det kan være til idrætslige formål i hjemstedskommunen eller til en forening i en anden kommune.

31 Foreninger med flere idrætsgrene Som nævnt i indledningen er standardvedtægterne i dette hæfte udarbejdet med sigte mod foreninger dannet omkring en enkelt idrætsgren. Er der tale om foreninger med flere idrætsgrene (flerstrenget forening), må der normalt foretages enkelte ændringer for, at standardvedtægterne kan bruges af en sådan forening. De flerstrengede foreninger kan inddeles i to hovedtyper hver med en række varianter. Type 1 Foreningen ledes af en fælles bestyrelse, der træffer afgørelse i alle økonomiske og administrative spørgsmål. Der nedsættes et udvalg for hver idrætsgren. Disse udvalg arbejder under ansvar over for fællesbestyrelsen. Bestyrelsen forestår foreningens økonomi, hvilket vil sige, at kontingent, kommunale tilskud og andre indtægter tilgår den fælles bestyrelse, der så bevilger de nødvendige midler til arbejdet inden for de enkelte udvalg. Er der tale om en forening af denne type, må det anses for nødvendigt, at vedtægterne suppleres med særlige paragraffer, der angiver de enkelte udvalgs kompetenceområder, samt kompetenceforhold mellem bestyrelse og udvalg. Det kan samtidigt være hensigtsmæssigt i vedtægterne at beskrive proceduren for valg til de enkelte udvalg, I visse foreninger vælges udvalgene af idrætsudøverne inden for den pågældende idrætsgren. I andre foreninger vælges udvalgsmedlemmerne på hovedgeneralforsamlingen, hvor alle medlemmer har stemmeret. VEDTÆGTER31

32 Type 2 Der er her tale om en forening, hvor hver enkelt afdeling har sin egen bestyrelse, der selvstændigt tegner afdelingen, såvel administrativt som økonomisk. Kontingenter, kommunale tilskud og andre indtægter tilgår den enkelte afdeling direkte. Hovedbestyrelsen løser en række fælles opgaver for foreningens enkelte afdelinger og virker som koordinerende organ for disse. Udgifter, i forbindelse med løsning af hovedbestyrelsens arbejdsopgaver, dækkes af de enkelte afdelinger. Ved denne foreningstype er der i realiteten tale om selvstændige foreninger, der kan anvende standardvedtægterne som model for vedtægter i den enkelte afdeling. Vedtægterne må dog suppleres, dels af paragraffer der angiver kompetenceforholdet mellem afdeling og hovedbestyrelse, dels af særlige vedtægter for hovedbestyrelsens virksomhed. Det der i denne forbindelse er afgørende for foreningen er oftest, hvorvidt den enkelte afdeling udadtil kan betragtes som værende en selvstændig juridisk enhed, specielt omkring den økonomiske hæftelse i forhold til omverdenen og de øvrige afdelinger/hovedbestyrelse. 32 VEDTÆGTER

33 For at den enkelte afdeling kan siges at være en selvstændig juridisk enhed, er det vigtigt at: 1)Det af vedtægterne fremgår, at hovedbestyrelsens eneste opgave er at koordinere samarbejdet mellem de enkelte afdelinger samt eksempelvis at varetage repræsentative opgaver for hele foreningen. 2)Det af paragrafferne vedrørende afdelingerne fremgår, at afdelingens bestyrelse suverænt træffer alle beslutninger vedrørende sportslige og økonomiske forhold under ansvar over for afdelingens egne medlemmer. Fastsættelse af kontingent og opkrævning af dette samt medlemsregistrering skal være uden tilknytning til øvrige afdelinger eller hovedbestyrelse. 3)Hovedbestyrelsen/hovedafdelingens arbejde alene drives for midler, eksempelvis tilvejebragt gennem tilskud fra de enkelte afdelinger, vedtaget af afdelingernes repræsentanter på hovedbestyrelsens generalforsamling eller øvrige selvskabte indtægter, ligesom hovedbestyrelsen alene hæfter med egen formue. En sådan hovedbestyrelse får således karakter af en paraplyorganisation for de enkelte afdelinger. VEDTÆGTER33

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Udkast til vedtægter for frivillige folkeoplysende foreninger

Udkast til vedtægter for frivillige folkeoplysende foreninger Udkast til vedtægter for frivillige folkeoplysende foreninger Vedtægternes hovedpunkter De paragraffer der bør være med i en standardvedtægt er: 1) Navn og hjemsted 2) Formål 3) Medlemskab 4) Indmeldelse

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser. Allerød Service Folkeoplysning Vedtægten punkt for punkt = udfyldes af foreningen 1 Navn og hjemsted Foreningen er stiftet den og har hjemsted i kommune. Foreningen er tilsluttet (specialforbund/unioner)

Læs mere

Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011.

Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011. Vedtægter Skrevet af Søren Lyder Nielsen 21 september 2011 1. Navn og hjemsted Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011. Foreningen Crazyball er

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005.

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Vedtægter for RAA billardklub pr. 23. april 2013. 1 Navn og hjemsted. Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Foreningen er tilsluttet Den Danske

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Ballerup Skytteforening

Vedtægter for Ballerup Skytteforening Vedtægter for Ballerup Skytteforening 1 Navn og hjemsted Ballerup Skytteforening er stiftet den 24. maj 1948 og har hjemsted i Ballerup Kommune. Foreningen er tilsluttet Københavns Skytteforbund og herigennem

Læs mere

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen.

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen. Skovshoved Triathlon Klub vedtægter: 1 - Navn og hjemsted Foreningen Skovshoved Triathlon Klub har hjemsted i Gentofte kommune og er stiftet den 17. oktober 2004. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlonforbund

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig Vedtægter for Rideklubben Tyrsig 1 Navn og hjemsted Foreningen Rideklubben Tyrsig er stiftet i 2017 og har hjemsted i Hjørring kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001.

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Vedtægter for Herning Løbeklub 1 Navn og Hjemsted Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF), og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Februar, 2017 BTK Holme Olstrup Toksværd Bygade 43 4684 Holmegaard info@btkho.dk btkho.dk 1 Navn Foreningen BTK Holme Olstrup, der har hjemsted i Næstved

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Kerteminde Jollehavn

Kerteminde Jollehavn Kerteminde Jollehavn 1 Navn og hjemsted Vedtægter Foreningens navn er Kerteminde Jollehavn og har hjemsted Jollehavnen 1, 5300 Kerteminde 2 Formål Foreningens formål er at drive og udvikle en jollehavn

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Thorsminde Coastal Roklub Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Dato. Tirsdag d. 21. juni kl. 19.30 på Naturskolen i Thorsminde. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af ny formand 3) Valg af

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING RØDOVRE KUNSTSKØJTEKLUB 16. FEBRUAR 2007 FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING Denne forretningsorden er godkendt på RSIK s bestyrelse den 5. oktober 2006 1 Indledning Denne

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011 Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningen Tarp Bold Klub er stiftet den 12. juni 1936 og har hjemsted i Esbjerg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Boldspil-Union (DBU), Jysk Boldspil-Union (JBU)

Læs mere

VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN

VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN Vedtaget 18. marts 2015 VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: NYHAVNSGRUPPEN Område: FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV NYHAVN Hjemsted: København

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

FORENINGS- VEDTÆGTEN 1

FORENINGS- VEDTÆGTEN 1 FORENINGS- VEDTÆGTEN 1 Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund Tekst: Mikael Friis Rasmussen Willy Rasmussen Søren Gøtzsche Jan Darfelt Asbjørn Nordam Danmarks Idræts-Forbund Marts 2005 Telefon 4326 2626 Eftertryk

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Rød skrift er den foreslået nye tekst og sort skrift er den oprindelige tekst. Ud for hver sorte sætning er der en kommentar, der

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den Århus, d. 5.11.2007 Vedtægter for KUUL.dk 1 Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den 10.1.2007. 2 Formål Foreningens formål er at dyrke ULTRALØB og med udgangspunkt

Læs mere

Foreningsvedtægter for Svebølle Motocross klub SMCK

Foreningsvedtægter for Svebølle Motocross klub SMCK 1 Navn og hjemsted Foreningen SVEBØLLE MOTOCROSS KLUB, SMCK er stiftet d. 29-06-1984 Foreningens hejmsted er Svebølle Motocrossbane, Frederiksholm 2, 4470 Svebølle som har hjemsted i Kalundborg kommune.

Læs mere

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/ Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/12 2000. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Vallensbæk Idrætsforening af 1939 Fodbold, i forkortelse: Vallensbæk IF Fodbold eller VI 39 Fodbold,

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vejledning til standardvedtægter for medlemmer af Danmarks Bridgeforbund

Vejledning til standardvedtægter for medlemmer af Danmarks Bridgeforbund Vejledning til standardvedtægter for medlemmer af Danmarks Bridgeforbund Der findes ingen lovgivning, der siger, at en forening skal have en vedtægt, eller at vedtægten skal have et bestemt indhold. Vedtægten

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold

Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold Vedtægterne er ændret og vedtaget den 3. februar 2016 1 1 Afdelingens navn og hjemsted Afdelingens navn er Gadstrup Idrætsforening Håndboldafdelingen (GIFH). Afdelingens

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Klubbens vedtægter. Foreningens navn er B 1973 (Boldklubben af 1973). Foreningen der har hjemsted i Herlev kommune, er stiftet den 8.august 1973.

Klubbens vedtægter. Foreningens navn er B 1973 (Boldklubben af 1973). Foreningen der har hjemsted i Herlev kommune, er stiftet den 8.august 1973. Klubbens vedtægter Vedtægter for B73 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er B 1973 (Boldklubben af 1973). Foreningen der har hjemsted i Herlev kommune, er stiftet den 8.august 1973. 2. Formål Foreningens

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Vejledning til standardvedtægter. H.K.H. Kronprinsesse Mary protektor

DANSK GOLF UNION. Vejledning til standardvedtægter. H.K.H. Kronprinsesse Mary protektor DANSK GOLF UNION Vejledning til standardvedtægter H.K.H. Kronprinsesse Mary protektor August 2008 H O V E D S P O N S O R Vejledning til vedtægter Om vejledningen Denne vejledning er skrevet som en vejledning

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til det holdfællesskab,

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Syddansk Idrætsklub Viking FOR DØVE, HØREHÆMMEDE OG CI Stiftet 23. februar 1965

Syddansk Idrætsklub Viking FOR DØVE, HØREHÆMMEDE OG CI Stiftet 23. februar 1965 Syddansk Idrætsklub Viking FOR DØVE, HØREHÆMMEDE OG CI Stiftet 23. februar 1965 Fodbold Håndbold Volleyball Badminton Bordtennis Atletik Skydning Orientering Svømning Tennis Bowling Sportsfisker Børn &

Læs mere

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015 Dragør Bådelaug Vedtægt 2015 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Dragør Bådelaug. 2. Dragør Bådelaug er stiftet den 18. jan. 1977. 3. Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med Dragør Lodstårn

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne, forkortet HK89 Båndbyerne. Foreningen er stiftet den 19.04.1989 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Multiatleterne

Vedtægter for Multiatleterne Vedtægter for Multiatleterne 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Multiatleterne. Foreningen er stiftet den 16. november 2008. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune, og foreningens adresse er formandens.

Læs mere

HGI Skabelon for afdelingsvedtægter Udkast

HGI Skabelon for afdelingsvedtægter Udkast 1 Navn og hjemsted. Afdelingens navn: HGI Old Boys herefter benævnt: HGI Old Boys er en selvstændig afdeling i Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, herefter benævnt HGI. Stiftetlsesdato: Hjemsted: XXXXXXXXX

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere