Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter"

Transkript

1 Foreningsvedtægter Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter

2 Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund Tekst: Willy Rasmussen, Søren Gøtzsche, Jan Darfelt og Asbjørn Nordam Danmarks Idræts-Forbund Januar 2002 Tlf.: Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 VEDTÆGTER

3 Indledning Dette hæfte om foreningens vedtægter kan, på grund af den forskellige struktur fra forening til forening, kun være en almen orientering til brug ved udarbejdelse eller revision af foreningens vedtægter. I hæftet behandles kun vedtægter for den enstrengede forening. Det vil sige foreningen med en enkelt idrætsgren, men vedtægtsrammen kan udmærket danne grundlag også for vedtægter i en flerstrenget forening. VEDTÆGTER3

4 Hvad er en forening? En forening er en organiseret sammenslutning af flere personer med en fælles interesse, som på et frivilligt og uegennyttigt grundlag ønsker at fremme og udøve interessen/ formålet. Foreningens juridiske grundlag 4 VEDTÆGTER En forenings vedtægter (foreningens grundlov ) er det juridiske grundlag for foreningens virke. Selv om det ikke er nødvendigt at have skrevne vedtægter er det praktisk, at der ved foreningens stiftelse fastsættes nærmere regler for foreningens formål og virke, valg af bestyrelse, ledelse og for det enkelte medlems rettigheder og pligter. Herved undgås diskussioner om, hvorledes man skal forholde sig i en lang række tilfælde, som opstår i foreningens daglige arbejde. Vi anbefaler derfor, at vedtægterne udfærdiges så præcise som muligt.

5 Hvorfor vedtægter? Der findes ingen lovgivning, der siger, at en forening skal have vedtægter, eller at vedtægterne skal have et bestemt indhold. De kan være mere eller mindre omfattende alt efter foreningens formål. Det betyder dog ikke, at der overhovedet ikke stilles krav til foreningernes vedtægter. Ønsker en forening for eksempel at være medlem af et specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), eller ønsker en forening at modtage støtte fra kommunen til de forskellige aktiviteter, man dyrker i foreningen ja så stilles der faktisk nogle minimumskrav til foreningens vedtægter. Hvor kan man så finde de minimumskrav, der stilles fra henholdsvis DIF og kommunen? VEDTÆGTER5

6 Danmarks Idræts- Forbunds krav I DIF s love, lovregulativ 1, 2, angives et såkaldt foreningsbegreb som lyder sådan: Stk. 1. Medlemsorganisationernes medlemsforeninger er foreninger, der geografisk er placeret i Danmark, og hvis formål uegennyttigt er udøvelse og fremme (udbredelse)såvel praktisk som teoretisk (kendskab)af pågældende aktivitet under det specialforbund, hvor medlemsforeningen er optaget. Det samme gælder foreninger i Sydslesvig, forudsat de ikke er medlem af det tyske idrætsforbund. Stk. 2. En forening er et vist antal mennesker, der uanset økonomiske, sociale, politisk og religiøse forskelle og interesser mødes i et gensidigt fællesskab. Foreningen skal i enhver henseende være opbygget på grundlag af almindelige foreningsretlige regler og have en almindelig foreningsstruktur. I dette ligger, at foreningen skal være organiseret med en bestyrelse, registrere medlemmerne og have et sæt vedtægter eller tilsvarende regler, der som minimum omhandler: 6 VEDTÆGTER - foreningens navn og hjemsted, foreningens formål, medlemskab af organisation, optagelse af medlemmer, kontingent, udmeldelse/eksklusion, afholdelse af generalforsamling, regnskab, vedtægtsændringer og foreningens opløsning.

7 Stk. 3. Foreningen skal virke på et demokratisk grundlag, således at medindflydelse formelt udøves gennem stemmeret på generalforsamlingen og gennem valgbarhed til bestyrelse og udvalg. Begrænsning i dette princip kan alene finde sted generelt og under hensyntagen til medlemmets unge alder. Stk. 4. Adgangen til at blive medlem skal harmonere med foreningsformålet, således at foreningen ikke på urimelig måde hindrer medlemskab, men som udgangspunkt er åben for alle. Stk. 5. Foreningens organisatoriske struktur skal give det enkelte medlem ubegrænset mulighed for på demokratisk vis at øve indflydelse i foreningen, herunder have mulighed for at møde op og stemme på generalforsamlingen. Stk. 6. En forening kan kun have enkeltpersoner som medlemmer. Stk. 7. Medlemskabet af en forening bekræftes gennem et kontingent, der som minimum skal være af en måneds varighed. Kontingentet skal tillige stå i rimeligt forhold til opfyldelsen af foreningsformålet og foreningens økonomiske forhold. Stk. 8. En kommerciel virksomhed kan aldrig optages. Specialforbundets bestyrelse kan nægte at anerkende en forening, hvis bestyrelsen efter en konkret vurdering kon- VEDTÆGTER7

8 staterer, at der i foreningen er personsammenfald mellem f.eks. foreningsledelsen og ejerkredsen omkring en kommerciel virksomhed, der beskæftiger sig med samme aktivitet*) som foreningen. Det samme gælder, hvis der i andre relationer er risiko for, at en eller flere personer via sin indflydelse i en forening kan misbruge denne til at promovere egen kommerciel virksomhed. *) Med formuleringen beskæftigelse med samme aktivitet som foreningen, tænkes bl.a. på udlejning af lokaler, faciliteter eller materiel til foreningen. Stk. 9. Virksomheder (A/S eller ApS), hvis formål det er at drive eliteidræt, og som er etableret af og i direkte tilknytning til en forening, der objektivt opfylder kravene i 2, stk. 1-8, kan optages. Stk. 10. Medlemsorganisationerne er forpligtet til at nægte optagelse af en forening, der ikke opfylder kravene i stk. 1-9, dog kan Danmarks Idræts-Forbunds bestyrelse dispensere fra denne forpligtelse. 8 VEDTÆGTER

9 Folkeoplysningslovens krav Folkeoplysningsloven er den lov, der danner grundlag for det kommunale tilskud almennyttige foreninger kan modtage fra foreningens hjemkommune. Folkeoplysningsloven blev revideret i år 2000 og trådte i kraft den 1. januar Den reviderede folkeoplysningslov indeholder en række krav til foreninger og deres vedtægter. For det første nævner lovens 4, at en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, skal: 1)Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten 2)Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov 3)Have en bestyrelse 4)Være demokratisk opbygget 5)Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer 6)Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål 7)Være hjemmehørende i tilskudskommunen 8)Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. VEDTÆGTER9

10 I bekendtgørelsens 1 står endvidere, at en folkeoplysende forenings vedtægt skal indeholde oplysninger om: 1)Foreningens formål 2)Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer 3)Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor 4)Foreningens hjemsted 5)Betingelser for medlemskab 6)Tegningsret for foreningen 7)Procedure for vedtægtsændringer 8)Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør. Det er folkeoplysningsudvalget, som afgør, om en forening opfylder betingelserne for at opnå tilskud efter loven. Det sker udfra en generel vurdering af vedtægterne, udvalgets lokalkendskab m.v. Ligeledes kan kommunalbestyrelsen beslutte, at foreningen skal indsende en årlig beretning, hvori foreningens folkeoplysende virksomhed beskrives. 10 VEDTÆGTER Det er endvidere fastsat i loven, at en folkeoplysende forening ikke må oprettes eller drives i kommercielt øjemed, og eventuelt overskud, der opstår gennem deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter denne lov, skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse inden for lovens område.

11 Ved en folkeoplysende forenings opløsning skal et eventuelt overskud, der er opstået ved deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter denne lov, tilfalde almennyttige formål. Ved vurderingen af om foreningens formålsbeskrivelse er i overensstemmelse med loven, kan folkeoplysningsudvalget tage udgangspunkt i lovens formålsbeskrivelse, sådan som den er beskrevet i 1 og 14. Loven skal med respekt for forskellige holdninger sikre offentlige tilskud m.v. til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. VEDTÆGTER 11

12 Vedtægternes indhold Det nærmere indhold i de enkelte bestemmelser i vedtægterne, og hvilken betydning begreberne har, er belyst i gennemgangen af standardvedtægterne. 12 VEDTÆGTER

13 Vedtægternes hovedpunkter De paragraffer der bør være med i en standardvedtægt er: 1)Navn og hjemsted 2)Formål 3)Medlemskab 4)Indmeldelse 5)Udmeldelse 6)Kontingent 7)Restance 8)Udelukkelse og eksklusion 9)Ordinær generalforsamling 11)Generalforsamlingens ledelse m.v. 12)Ekstraordinær generalforsamling 13)Bestyrelse valg 14)Tegningsret 15)Regnskab 16)Revision 17)Vedtægtsændringer 18)Foreningens opløsning = udfyldes af foreningen 1 Navn og hjemsted Foreningen der har hjemsted i kommune, er stiftet den. Foreningen er tilsluttet (specialforbund/ unioner) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser. VEDTÆGTER 13

14 Kommentarer: For at en forening kan få tilskud i henhold til folkeoplysningsloven, skal den være hjemmehørende i den kommune, som yder tilskuddet. Dette udelukker dog ikke, at enkelte af foreningens aktiviteter kan finde sted udenfor kommunen. 2 Formål Foreningens formål er at dyrke og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. Kommentarer: Angivelse af foreningens formål har betydning, når man skal afgøre, om man vil være medlem af foreningen. Af Grundloven fremgår det, at man i Danmark har ret til frit at stifte en forening, når blot foreningens formål er lovligt. I forbindelse med revisionen af folkeoplysningsloven er kravene til foreningens formålsbeskrivelse skærpet betydeligt. Dette er blandt andet sket for at give kommunerne bedre muligheder for at afvise at yde tilskud til kommercielle foreninger. 14 VEDTÆGTER

15 3 Medlemskab Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt år. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyreisesarbejde. Kommentarer: Principielt skal en forening være åben for alle, der ønsker at blive medlem. Af praktiske årsager er det dog almindeligt at have en nedre aldersgrænse for optagelse af aktive medlemmer afhængig af den pågældende idrætsgren. Et sådant (objektivt) optagelseskriterie er både velbegrundet og fornuftigt. Diskriminerende begrænsninger kan derimod aldrig accepteres. Det er muligt at have ventelister. For at opnå kommunalt tilskud skal foreningen være åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål. Foreningen skal bygge på aktivt medlemskab. Vedtægterne kan eventuelt suppleres med følgende: Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen. Udpegningen kræver samme majoritet, som er forskrevet til ændring af foreningens vedtægter - jvf. 17. VEDTÆGTER 15

16 4 Indmeldelse Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretær/kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Indmeldelsen er bindende for mindst tre måneder, dog er der en prøvetid på 14 dage. Kommentarer: Når indmeldelse er sket, har medlemmet de rettigheder og pligter, der er angivet i vedtægterne, f.eks. ret til at dyrke den idrætsgren, der er angivet i formålet og pligt til at betale kontingent. Ved indmeldelse må det anbefales, at det nye medlem får udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter, og man bør også gøre medlemmet opmærksom på, hvorledes reglerne er for eventuel udmeldelse af foreningen. 5 Udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. 16 VEDTÆGTER Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

17 Kommentarer: For at et medlems udmeldelse kan betragtes som gyldig, må det kræves, at reglerne vedrørende udmeldelse er overholdt. Hvis disse forhold ikke er i orden, kan foreningen principielt nægte at godkende udmeldelsen, og medlemmet skal fortsat betale kontingent. 6 Kontingent Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Kommentarer: Bl.a. hensynet til spørgsmålet om udelukkelse af et medlem på grund af kontingentrestance er det vigtigt, at alle medlemmer er godt orienteret om, hvornår kontingentet skal betales. Orientering herom kan for eksempel ske via klubblad, opslag i klubhuset samt via de giro- eller bankindbetalingskort, som medlemmerne modtager fra foreningens kasserer. 7 Restance Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. VEDTÆGTER 17

18 Kommentarer: Kontingentindtægt er ofte den vigtigste indtægtskilde for en forening. Ligesom det er vigtigt, at foreningens medlemmer betaler deres kontingent rettidigt, er det også vigtigt i foreningen at have styr på, og være omhyggelig med, rykkerproceduren, hvis det skulle ske, at nogle medlemmer ikke husker at betale deres kontingent rettidigt. Hvis et medlem efter påmindelse stadig ikke betaler sit kontingent, vil sletning af medlemslisten kunne ske, uden at spørgsmålet forelægges for en generalforsamling. 8 Udelukkelse og eksklusion Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. 18 VEDTÆGTER I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

19 Kommentarer: En forening kan udelukke et medlem (normalt for en nærmere tidsbegrænset periode), hvis medlemmet har forbrudt sig mod enten samfundets almindelige love og regler eller idrættens egne regler og bestemmelser. Eksempelvis en bokser, der i en straffesag dømmes for vold, en fodboldspiller for overfald på banen, en vægtløfter for dopingmisbrug og så videre. Der vil i en forenings vedtægter som regel være en bestemmelse om, at et medlem kan ekskluderes, når særlige forhold giver anledning dertil. Sådanne særlige forhold kan være dårlig opførsel, der strider mod foreningens anseelse og omdømme eller mod dens ånd. Ligeledes kan nedsættende eller krænkende udtalelser til pressen om foreningen og/eller dens ledelse være anledning til, at et medlem ekskluderes. Det bør dog være sådan, at medlemmets forseelse skal være af en vis grovhed, før der eventuelt skrides til eksklusion, idet foreningen og dens ledelse må acceptere, at medlemmerne, uanset deres medlemskab af foreningen, har ret til en vis ytringsfrihed. 9 Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af måned. VEDTÆGTER 19

20 Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel med opslag på spillestedet (i klubhuset) og ved annoncering i klubblad eller en lokalavis samt eventuelt. på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden og indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Kommentarer: At generalforsamlingen er højeste myndighed betyder, at alle spørgsmål, der ikke efter vedtægterne skal afgøres på anden måde, kan indbringes for generalforsamlingen. 20 VEDTÆGTER

21 Den ordinære (almindelige) generalforsamling skal afholdes en gang om året. Bestyrelsen indkalder til denne. Hvis bestyrelsen ikke efterkommer vedtægternes bestemmelse om at indkalde til generalforsamling, kan en kreds af medlemmer foretage indkaldelsen i foreningens navn. Hvornår den skal afholdes, og hvilke spørgsmål der skal behandles på denne, fremgår af vedtægterne. Det bør fremgå, hvordan indkaldelsen til generalforsamlingen skal foretages, og reglerne om generalforsamlingens indkaldelse skal principielt altid overholdes, da den ellers efterfølgende eventuelt kan erklæres som ugyldig. Folkeoplysningsloven fastslår, at alle medlemmer skal have indflydelse på foreningens drift. Dette vil normalt ske gennem stemmeret på foreningens generalforsamling. Hvis foreningen ønsker at begrænse ikke myndige medlemmers stemmeret, skal man i stedet kunne redegøre for, hvorledes medlemmerne på anden måde er sikret indflydelse på foreningens drift. At være medlem af en idrætsforening knytter sig til medlemmets personlige interesse for den pågældende idrætsgren og foreningen (i modsætning til f.eks. en aktionærs økonomiske interesse i et aktieselskab), og der bør derfor ikke kunne stemmes ved fuldmagt. VEDTÆGTER21

22 10 Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1)Valg af dirigent og referent 2)Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3)Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 4)Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 5)Fastsættelse af kontingent 6)Behandling af indkomne forslag 7)Valg af formand 8)Valg af kasserer 9)Valg af sekretær 10)Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 11)Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 12)Valg af revisor og revisorsuppleant 13)Eventuelt 22 VEDTÆGTER Kommentarer: Af vedtægterne fremgår det, hvilke punkter der som minimum skal behandles på den ordinære generalforsamling. Der kan herudover godt optages andre punkter på dagsordenen. Dette skal så fremgå af den indkaldelse til generalforsamlingen, som medlemmerne modtager.

23 Under punktet Eventuelt kan der frit drøftes alle forhold, der vedrører foreningen men ikke træffes beslutninger (foretages afstemning). 11 Generalforsamlingens ledelse m.v. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet jvf. 17 og 18. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år og har stemmeret jvf. 9. Kommentarer: Det første punkt på dagsordenen er valg af dirigent og referent. Dette punkt ledes af bestyrelsens formand. Dirigenten bør være et medlem men kan også være en person uden for medlemskredsen. Referenten vil oftest være foreningens sekretær. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny indbringes for samme generalforsamling. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt 5 medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over VEDTÆGTER23

24 generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten. 12 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. Kommentarer: Afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling forudsætter, at der er tale om et/flere klart angivne emner, som der ønskes truffet beslutning om af foreningens højeste myndighed (generalforsamlingen). 24 VEDTÆGTER 13 Bestyrelse Valg Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

25 De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere medlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formanden og bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens kassereren, sekretæren og bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Kommentarer: Afgørelse om hvem der bliver valgt til de forskellige bestyrelsesposter træffes ved relativt (almindeligt) flertal det vil sige, at den/de kandidater der opnår flest stemmer er valgt. Hvor mange personer bestyrelsen skal bestå af er afhængig af foreningens størrelse, struktur, traditioner m.v. Af hensyn til regler for hvornår bestyrelsen er beslutningsdygtig jvf. nedenfor samt eventuelle afstemninger i bestyrelsen, kan det anbefales, at antallet af bestyrelsesmedlemmer er et ulige antal. VEDTÆGTER25

26 14 Forretningsorden og tegningsret Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr: kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end kr. godkendes af generalforsamlingen. Kommentarer: Et bestyrelsesmedlem kan i visse situationer komme til at virke som fuldmægtig for foreningen (handle på foreningens vegne). Ifølge aftaleloven og retspraksis stilles der ikke krav om, at en person skal være formueretlig myndig (fyldt 18 år) for at kunne indgå aftaler på foreningens vegne. Af hensyn til de tilskud foreningen modtager samt de personer/firmaer, foreningen indgår aftaler med, er det almindeligvis hensigtsmæssigt, at flertallet af bestyrelsesmedlemmer herunder formand og kasserer er myndige personer (fyldt 18 år). 26 VEDTÆGTER Ifølge folkeoplysningsloven og almindelig retspraktsis

27 forholder det sig sådan, at en forenings bestyrelse, eller enkelte af dens medlemmer, normalt kun kan drages (økonomisk) personligt til ansvar, når de indgår aftaler m.v. og handler på foreningens vegne, hvis disse personer har handlet retsstridigt (egentlige lovovertrædelser) eller groft og åbenlyst uansvarligt. Sagt på en anden måde skal bestyrelsesmedlemmer m.fl. altså sørge for at bruge deres sunde fornuft og (naturligvis) endvidere undgå at være med til at overtræde den almindelige lovgivning, for det er ikke sikkert, at der gives rabat ved straffeudmålingen, blot fordi man jo gjorde det for foreningens skyld Hvis man lever op til de to ovennævnte krav, så er det bestemt ikke farligt at være med i bestyrelsesarbejdet i en forening. 15 Regnskab Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. VEDTÆGTER27

28 Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Kommentarer: Alt afhængig af om foreningens aktiviteter er såkaldte vintereller sommeridrætter, kan det eventuelt være hensigtsmæssigt med forskudt regnskabsår i stedet for kalenderåret. Kommunen kan dog forlange, at foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen (rent praktisk er det normalt kassereren) skal hvert år på den ordinære generalforsamling forelægge et regnskab til godkendelse. Det årsregnskab der forelægges, skal være underskrevet af hele bestyrelsen og påtegnet af den generalforsamlingsvalgte revisor. 16 Revision På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 28 VEDTÆGTER

29 Kommentarer: Revisionsformen bør fremgå af foreningens vedtægter. Ved regnskabsmæssig (talmæssig) revision kontrolleres, at bilagene er rigtig udregnede, at bilag og bogføring er i overensstemmelse med hinanden, og at beholdninger og værdier er til stede. Ved kritisk revision skal der herudover foretages en vurdering af, om de afholdte udgifter er i overensstemmelse med foreningens formål, med bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutninger, og at de foretagende dispositioner i øvrigt er rimelige og forsvarlige. 17 Vedtægtsændringer Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Kommentarer: Ændring af en forenings vedtægter vil altid kunne finde sted på enhver lovlig indkaldt generalforsamling, d. v. s. på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling. Hvorvidt det skal være sådan, at alle vedtægtsændringer kræver kvalificeret flertal (f. eks. 2/3 af stemmerne) er et holdningsspørgsmål, som der ikke kan gives et entydigt svar på. Det bør dog altid være sådan, at til ændring af formåls- eller opløsningsparagraf kræves der kvalificeret fler- VEDTÆGTER29

30 tal, da disse paragraffer er af stor vigtighed for foreningen og dens medlemmer. 18 Foreningens opløsning Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre. 30 VEDTÆGTER Kommentarer: Opløsning af en forening er en så væsentlig begivenhed, at den altid skal foregå på en ekstraordinær generalforsamling. I tilfælde af opløsning kan en eventuel formue ikke tilfalde foreningens medlemmer men bør anvendes til andre idrætslige formål efter generalforsamlingens beslutning. Det kan være til idrætslige formål i hjemstedskommunen eller til en forening i en anden kommune.

31 Foreninger med flere idrætsgrene Som nævnt i indledningen er standardvedtægterne i dette hæfte udarbejdet med sigte mod foreninger dannet omkring en enkelt idrætsgren. Er der tale om foreninger med flere idrætsgrene (flerstrenget forening), må der normalt foretages enkelte ændringer for, at standardvedtægterne kan bruges af en sådan forening. De flerstrengede foreninger kan inddeles i to hovedtyper hver med en række varianter. Type 1 Foreningen ledes af en fælles bestyrelse, der træffer afgørelse i alle økonomiske og administrative spørgsmål. Der nedsættes et udvalg for hver idrætsgren. Disse udvalg arbejder under ansvar over for fællesbestyrelsen. Bestyrelsen forestår foreningens økonomi, hvilket vil sige, at kontingent, kommunale tilskud og andre indtægter tilgår den fælles bestyrelse, der så bevilger de nødvendige midler til arbejdet inden for de enkelte udvalg. Er der tale om en forening af denne type, må det anses for nødvendigt, at vedtægterne suppleres med særlige paragraffer, der angiver de enkelte udvalgs kompetenceområder, samt kompetenceforhold mellem bestyrelse og udvalg. Det kan samtidigt være hensigtsmæssigt i vedtægterne at beskrive proceduren for valg til de enkelte udvalg, I visse foreninger vælges udvalgene af idrætsudøverne inden for den pågældende idrætsgren. I andre foreninger vælges udvalgsmedlemmerne på hovedgeneralforsamlingen, hvor alle medlemmer har stemmeret. VEDTÆGTER31

32 Type 2 Der er her tale om en forening, hvor hver enkelt afdeling har sin egen bestyrelse, der selvstændigt tegner afdelingen, såvel administrativt som økonomisk. Kontingenter, kommunale tilskud og andre indtægter tilgår den enkelte afdeling direkte. Hovedbestyrelsen løser en række fælles opgaver for foreningens enkelte afdelinger og virker som koordinerende organ for disse. Udgifter, i forbindelse med løsning af hovedbestyrelsens arbejdsopgaver, dækkes af de enkelte afdelinger. Ved denne foreningstype er der i realiteten tale om selvstændige foreninger, der kan anvende standardvedtægterne som model for vedtægter i den enkelte afdeling. Vedtægterne må dog suppleres, dels af paragraffer der angiver kompetenceforholdet mellem afdeling og hovedbestyrelse, dels af særlige vedtægter for hovedbestyrelsens virksomhed. Det der i denne forbindelse er afgørende for foreningen er oftest, hvorvidt den enkelte afdeling udadtil kan betragtes som værende en selvstændig juridisk enhed, specielt omkring den økonomiske hæftelse i forhold til omverdenen og de øvrige afdelinger/hovedbestyrelse. 32 VEDTÆGTER

33 For at den enkelte afdeling kan siges at være en selvstændig juridisk enhed, er det vigtigt at: 1)Det af vedtægterne fremgår, at hovedbestyrelsens eneste opgave er at koordinere samarbejdet mellem de enkelte afdelinger samt eksempelvis at varetage repræsentative opgaver for hele foreningen. 2)Det af paragrafferne vedrørende afdelingerne fremgår, at afdelingens bestyrelse suverænt træffer alle beslutninger vedrørende sportslige og økonomiske forhold under ansvar over for afdelingens egne medlemmer. Fastsættelse af kontingent og opkrævning af dette samt medlemsregistrering skal være uden tilknytning til øvrige afdelinger eller hovedbestyrelse. 3)Hovedbestyrelsen/hovedafdelingens arbejde alene drives for midler, eksempelvis tilvejebragt gennem tilskud fra de enkelte afdelinger, vedtaget af afdelingernes repræsentanter på hovedbestyrelsens generalforsamling eller øvrige selvskabte indtægter, ligesom hovedbestyrelsen alene hæfter med egen formue. En sådan hovedbestyrelse får således karakter af en paraplyorganisation for de enkelte afdelinger. VEDTÆGTER33

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

FORENINGS- VEDTÆGTEN 1

FORENINGS- VEDTÆGTEN 1 FORENINGS- VEDTÆGTEN 1 Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund Tekst: Mikael Friis Rasmussen Willy Rasmussen Søren Gøtzsche Jan Darfelt Asbjørn Nordam Danmarks Idræts-Forbund Marts 2005 Telefon 4326 2626 Eftertryk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til det holdfællesskab,

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde DFfR s projektgruppe vil gerne indbyde alle roere danske og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne, forkortet HK89 Båndbyerne. Foreningen er stiftet den 19.04.1989 og har hjemsted

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO.

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 2 Medlemsskab af organisationen og organisationens hjemsted: DBO er underlagt

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 side 10/10 15. Foreningens opløsning. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet at samtlige foreningens

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere