MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET"

Transkript

1 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

2 Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk

3 Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

4

5 Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Kultur- og Fritidsudvalget Idræt og Fritid Biblioteker Kultur... 29

6

7 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2014 Serviceområde kr Udgifter Indtægter Netto 11 Idræt og fritid Drift Anlæg Biblioteker Drift Anlæg Kultur Drift Anlæg I alt

8 8

9 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Serviceområde 11 Idræt og fritid 9

10 10

11 Mål for Budget 2014 Serviceområde 11: Idræt og Fritid Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 11 Idræt og Fritid Oplevelse, inspiration og puls. Skabe mere liv og dynamik i byen. Skabe nye aktive byrum mhp. at fremme det sunde og aktive liv bl.a. ved at skabe gode rammer for en bred vifte af såvel forenings- som selvorganiserede fritidstilbud for både børn, unge og voksne. Som led i projekt TimeLine igangsættes en række åbne tegnestuer med inddragelse af centrale brugere og eksperter mhp. design af anlæg og en række aktivitetsfelter og bevægelsesbaner i og omkring Gl. Vejlevej. Der udarbejdes en proces og etapeplan med anbefalinger til økonomi og anlæg. Herning Fodbold Eksperimentariums 2. etape tages i brug og det samlede projekt evalueres. Implementering af planer for sammenhængende bevægelses-/ oplevelses-/ kulturruter med indbygget playspots i og omkring Herning midtby. Helhedsplaner, borgerinddragelse og brugerdreven innovation. Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 11 Idræt og Fritid Nye erhvervs- og vækstpotentialer. Idræts- og Fritidslivet skal fortsat medvirke til Herning Kommunes vækst via events og oplevelsestilbud til såvel gæster som kommunens borgere. Herning Kommune skal byde på minimum 1 internationalt mesterskab og tilsvarende være vært for minimum et VM, EM el. lign. De events der bydes på, samt de gennemførte events skal have deltagelse af mange atleter samt have minimum 4 konkurrencedage og derved mange hotelovernatninger. 11

12 Veje til målet Herning Kommune er via samarbejdet med de andre sport eventbyer og Sport Event Denmark repræsenteret på den årlige SportAccord i Skt. Petersborg, hvor kontakten til internationale idrætsforbund etableres og videreudvikles. Derudover skal kontakten til nationale idrætsforbund vedligeholdes og gerne udbygges. Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 11 Idræt og Fritid Et unikt uddannelsesmiljø. At styrke kommunens vækst og tiltrække flere unge til Herning ved bl.a. at gøre det attraktivt at komme til området og blive og tage en uddannelse. Konceptet for talentidrætsklasser videreudvikles og kvalificeres, særligt med fokus på ungdoms- og videregående uddannelser. Strategi og handleplaner for sportscollege i Holing konkretiseres ift. de fysiske rammer, den daglige drift, pædagogik og økonomi. Herning Elite er tovholder ift. styregruppens arbejede, hvor styregruppen er sammensat med interessenter fra klubber, uddannelsesinstitutioner mv. Ifm udarbejdelse af planer for etablering af sportscollege/ idrætscampus i Holing indtænkes testcenter og synergi/ sammenhæng/ forskning i relation til det nye regionshospital i Gødstrup. Veje til målet Konkretisering og kvalificering af tiltag ift. talentidrætsklasser, ungdomsuddannelser strategi- og handleplaner for sportscollege/ idrætscampus og testcenter i Holing. 12

13 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Serviceområde 11 - Idræt og fritid Regnskab Budget Budget Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter - DGI-Huset Fælles formål Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Team Danmark Elitekommune og events Idræt og fritid i alt Driftsbemærkninger: Stadion- og idrætsanlæg m.v. Det samlede udendørs idrætsareal i Herning Kommune udgør i alt 267 ha. I dette tal er der ikke medregnet arealerne for de golfbaner, som ligger i kommunen. Idrætsanlæggene omfatter: 193 fodboldbaner 39 tennisbaner 5 atletikanlæg Herning Atletikstadion med kunststof øvrige med cinders. 1 cricketanlæg med 2 baner og træningsanlæg med kunstgræsbelægning 3 golfbaner/klubber Arealer til modelflyvning BMX bane. Petanque Beachvolley Diverse mindre anlæg bl.a. til kroket. Udgifter anvendes bl.a. til vedligeholdelse af kommunale idrætsarealer, udgifter til ejendomsskatter, forbrugsafgifter, lysanlæg, mål og net. Arbejdet omfatter drift af kommunens fodboldanlæg omfattende græsklipning, gødskning, vertikalskæring, jordløsning samt sanddressing i forbindelse med forårsklargøring. Endelig ydes tilskud til forårsklargøring af tennisanlæg, og der ydes tilskud til tre fodboldanlæg (Ørnhøj, Timring og Vildbjerg) for selv at varetage græsklipning m.v Svømmehaller og friluftsbade m.v. Udgifter og indtægter til drift af Herning Svømmehal og tilskud til Snejbjerg Svømmehal samt friluftsbadene i Ilskov, Gjellerup, Aulum og Sørvad. 13

14 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid Andre fritidsfaciliteter Vandkulturhuset og Time Line. Budgetbeløbet omfatter driftsaftale med DGI vedr. driften af DGI-huset Herning og driftsbeløb vedr. Time Line Fælles formål Rådighedsbeløb til særlige udgifter på området herunder nye tiltag indenfor fritidsområdet bl.a. foreningslab og integrationsprojekter m.v. Der er forlods afsat budgetbeløb til sommerferieaktiviteter og bookingsystemet Conventus Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammebeløb, som er afsat til Idrætten, Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationer (BUS), kirkelige børne- og ungdomsforeninger, politiske ungdomsforeninger, foreninger tilsluttet "Fællesudvalget for blandede foreninger" samt tilskud til andre foreninger, som arbejder med aktiviteter for børn og unge. Der er forlods afsat 0,121 mio. kr. til Sportolv et idræts- og samværstilbud til børn og unge i Herning Kommune, og budgetrammen er fordelt forholdsmæssigt til de enkelte områder således: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (2014-priser, kr.) Budget 2014 Idrætten Samrådet for børne- og ungdomsforeninger 715 Blandede foreninger 338 Kirkelige foreninger 238 Politiske ungdomsforeninger 59 Øvrige 266 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i alt Lokaletilskud Lokaletilskud omfatter: Lokaletilskud til oplysningsforbund, foreninger og klubber i henhold til Folkeoplysningsloven. Bloktilskud til idrætshaller. Særligt lokaletilskud til foreninger og klubber. Der er afsat beløb til Team Danmarks Talenttræningscenter. Sportscenter Herning/Messecenter Herning Indtægter vedrører den årlige lejebetaling fra Sportscenter Herning samt opkrævning af gebyr på idrætsområdet. Gebyrindtægter er for benyttelse af udendørs anlæg, selvejende haller, kommunale skolehaller, gymnastiksale og svømmehaller m.v. 14

15 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid Budgettet for lokaletilskud på 54,4 mio. kr. er korrigeret med driftstilskud til Arnborg Hallen og Lind Hallen i forbindelse med udvidelsesprojekter. Budgettet er fordelt således: Lokaletilskud (netto-tal, 2014-priser, kr.) Budget 2014 Oplysningsforbund 484 Idrætten Samrådet for børne- og ungdomsforeninger Blandede foreninger 524 Kirkelige foreninger 832 Bloktilskud til haller Særligt lokaletilskud Team Danmarks talenttræningscenter i Holing 122 Sportscenter Herning Diverse -45 Indtægter: Lejeindtægter Sportscenter Herning Gebyrindtægter Lokaletilskud i alt Team Danmark Elitekommune og Events Elitekommune: Der er i budgettet afsat budgetbeløb vedr. Team Danmark Elitekommuneprojektet, herunder talentidrætsklasserne på Sønderagerskolen. Budgetbeløbet er afsat til dækning af lønninger til elitekoordinator og administration samt tilskud til projekter, udstyr og materialer. Events: Budgetbeløbet til planlagte events er i 2014 på 2,1 mio. kr. hvilket er 6,8 mio. kr. mindre end i Dette kan henføres til det høje aktivitetsniveau i 2013, hvor der afvikles EM i volleyball, EM i Ridebanespringning og Dressur samt EM i kortbanesvømning. Det kan oplyses, at der på Serviceområde 11, under Økonomiudvalget er afsat 6 mio. kr. til evt. events i

16 16

17 007 Kultur- og fritidsudvalget 11Idrætogfritid BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2014 Indtægter 007 Kultur- og fritidsudvalget 11Idrætogfritid Drift Byudvikling,bolig-ogmiljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadionogidrætsanlæg IDRÆTSOMRÅDER SVØMMEHALLER IDRÆTSHALLER FRILUFTSBADE Andrefritidsfaciliteter DGI-HUSETHERNING TIMELINE Undervisningogkultur Folkeoplysningogfritidsaktiviteterm.v Fællesformål FÆLLESFORMÅL Frivilligtfolkeoplysendeforeningsarbejde Lokaletilskud SPORTSCENTER HERNING/MESSECENTER HERNING Fritidsaktiviteterudenforfolkeoplysningsloven HERNING SOM TEAMDANMARK ELITEKOMMUNE FÆLLESFORMÅL SPORTSEVENTS Anlæg Byudvikling,bolig-ogmiljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadionogidrætsanlæg ETABLERINGAFNYT50-METERBASSIN RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER Andrefritidsfaciliteter TIMELINE RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER Undervisningogkultur Folkeskolenm.m Idrætsfaciliteterforbørnogunge FODBOLDEKSPERIMENTARIUM SNEJBJERGHALLEN-TAG SDR.FELDINGHALLEN-TAG SPORTSCENTERHERNING-TAG FELDBORGBMX TJØRRINGIDRÆTSANLÆG2.ETAPE RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER

18 18

19 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Serviceområde 14 - Biblioteker 19

20 20

21 Mål for Budget 2014 Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 14 Biblioteker Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune. Det nye hovedbibliotek i Østergade skal være Herning Kommunes lokale port til verdens viden og kultur, men også et møde- og oplevelsessted for kommunens borgere. Biblioteket tages i brug maj 2014 i ifølge programoplægget. Veje til målet Biblioteket overholder deadlines og aftaler med diverse samarbejdspartnere og leverer input til det biblioteksmæssige indhold. Serviceområde 14 Biblioteker Fokusområde Borgernes mulighed for læring. Udfordring Mål Veje til målet Bibliotekerne får flere og flere henvendelser fra borgere som har problemer med at navigere rundt på nettet. Blandt andet på Borger.dk. At minimum borgere skal modtage vejledning i at anvende den digitale indgang til det offentlige Danmark. Herning Bibliotekerne tilbyder formel undervisning i digital selvbetjening samt løbende råd og vejledning vedr. emnet i bibliotekets daglige brugerbetjening samt i bibliotekets IT-cafe. Dette suppleres af løbende samarbejder med eksterne partnere i forhold til vejledning af borgerne omkring digital selvbetjening. 21

22 Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 14 Biblioteker Understøtte, synliggøre og formidle kulturelle tilbud i Herning Kommune. Skabe kulturelle arrangementer for børn og voksne. Minimum personer skal deltage i Herning Bibliotekernes kulturelle tilbud i løbet af 2014/2015. Der arrangeres løbende arrangementer som f.eks. bogcafeer, forfatterarrangementer, læseklubber, litterære workshops, teater, musiklytteklubber og koncerter. Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 14 Biblioteker Udbrede kendskabet til og brugen af bibliotekstilbuddet. Skabe øget kendskab til bibliotekets digitale tilbud. Antallet af downloads og unikke brugere via bibliotekets onlinetilbud Bibzoom, Ebib, ereolen og Netlydbog.dk stiger med 25 %. Biblioteket søsætter kampagner for bibliotekets onlinetilbud, operationaliserer en digital strategi for onlinetilbuddene samt planlægger løbende kompetenceudvikling af bibliotekets publikumspersonale indenfor området. 22

23 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Serviceområde 14 - Biblioteker Regnskab Budget Budget Folkebiblioteker Biblioteker i alt Driftsbemærkninger: Folkebiblioteker Herning Bibliotekerne omfatter pr. 1. januar 2014 drift og udvikling af det fysiske bibliotek herunder Hovedbiblioteket i Herning, infogate i Innovatorium Herning, bibliotekerne i Aulum, Hammerum, Kibæk, Sunds og Vildbjerg. I maj 2014 flyttes hovedbiblioteket til nye lokaler i Østergade 8 i Herning midtby. Herning Bibliotekerne besøges hvert år af ca. 1/2 mio. borgere. I 2012 blev der udlånt fysiske materialeenheder på Herning Bibliotekerne, hvortil kommer ca download og søgninger via bibliotekets digitale tilbud. I løbet af 2012 blev der etableret delvist selvbetjening i Hammerum, Vildbjerg og Aulum samt på Hovedbiblioteket, hvilket har medført væsentligt udvidede åbningstider samt stigende besøgstal. Herning Bibliotekerne har i alt 5 lokalbiblioteker hver med en ugentlig åbningstid på mellem 24 og 84 timer. Bibliotekerne i Aulum, Hammerum, Sunds og Vildbjerg som åbne biblioteker med åbningstid kl alle ugens dage samt et hovedbibliotek i Herning med 68/63 åbningstimer om ugen henholdsvis vinter og sommer, hvoraf 10 timer ugentligt er delvist selvbetjente. Herning Bibliotekerne tilbyder desuden bogkasser til børneinstitutioner og bogposer til dagplejere, ligesom børnehaven Skovbo er børnehavebibliotek og har et depot af materialer. Bogen Kommer og Biblioteket Kommer ordningerne er et tilbud om levering af materialer til ældre og handicappede og til afleveringssteder i landsbyerne. Hertil kommer drift og udvikling af virtuelle biblioteksydelser. Under serviceområdet indgår desuden drift og udvikling af de lokalhistoriske arkiver. Herning Bibliotekerne har IT-driftsaftale med Struer, Lemvig og skolebibliotekerne, Herning Gymnasium, Social- og Sundhedsskolen samt Herning HF og VUC 23

24 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker I budgettet er indarbejdet forventet Centralbibliotekstilskud for Folkebiblioteker grupperingsniveau Budget Materialer - bøger Materialer - andet Personale, administration og ledelse Rammefordeling Reduktion vedr. indkøbsaftaler Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Betaling fra andre offentlige myndigheder Andre indtægter Biblioteker Centralbibliotekstilskud - udgifter Centralbibliotekstilskud - indtægter Biblioteksvagten, flerårigt projekt -1 I alt Materialer Indkøb af bøger og andre materialer til børn og voksne, herunder indbinding og plast. Personale Udgifterne vedrører løn, forsikringer, uddannelse, tjenestekørsel, møder mv. Lønudgifterne omfatter lønninger til bibliotekets almindelige drift og Centralbiblioteksfunktionen. Der er tilsvarende indtægter for Centralbiblioteksfunktionen. Materiale og aktivitetsudgifter Udgifterne vedrører bl.a. katalogiseringsbidrag, indkøb af kontorartikler, porto, telefon og chips til materialer. Indtægter vedrører kopi, print og drikkeautomat. Udgifter til arrangementer såsom film, teater og musik for børn og voksne. Eventuel brugerbetaling indgår heri. IT, inventar og materiel Omfatter indkøb og vedligeholdelse af inventar og IT-udstyr samt serviceabonnement på ITudstyr mv. Ligeledes afholdes udgifter til søgeudgifter, servicekontrakter mv. på denne gruppering. Endelig afholdes udgifter til brændstof, vedligeholdelse, vægtafgift og forsikringer på 2 biler. 24

25 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker Grunde og bygninger Omfatter indvendig vedligeholdelse af bibliotekets bygninger og udenomsarealer samt huslejeudgifter i lokalbibliotekerne i Hammerum og Sunds. Desuden afholdes udgifter vedr. forbrugsafgifter og rengøring mv. Der afholdes ligeledes lejeudgifter mv. for infogate. Betaling fra andre offentlige myndigheder Indtægter fra Herning arrest, IT-aftaler og andre aftaler med andre kommuner, biblioteksbetjening af Herning Gymnasium og børneteaterrefusion. Indtægter Vedrører gebyrer og erstatninger samt indtægter fra infogate. Centralbiblioteksfunktionen Udgifter og indtægter ved varetagelse af centralbiblioteksfunktionen i Region Midtjylland. Projekter Her indgår kun enkelte projektudgifter og de tilhørende tilskud fra Kulturstyrelsen. 25

26 26

27 007 Kultur- og fritidsudvalget 14 Biblioteker BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2014 Indtægter 14Biblioteker Drift Undervisningogkultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker BIBLIOTEKER BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKSVAGTEN Anlæg Undervisningogkultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker NYTHOVEDBIBLIOTEK

28 28

29 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Serviceområde 15 - Kultur 29

30 30

31 Mål for Budget 2014 Serviceområde 15: Kultur Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 15 Kultur Oplevelser, Inspiration og Puls. Herning skal være et spændende sted at bo og leve hver dag, hele livet. Borgeren oplever en bred vifte af kultur- og fritidstilbud. Fokus på at give plads til borgernes foreskelligheder og mulighed for den enkeltes udfoldelse. Borgernes muligheder for kreative og mangfoldige kulturelle oplevelser og selvudfoldelse skal styrkes. Udvikling af Kulturhuset i Nørregade. Der er fokus på indhold i huset, brugerne og liv i huset, samt samarbejdet med byens øvrige kulturinstitutioner. Kulturhuset gennemgår en fysisk renovering/ombygning, således at huset fremstår i overensstemmelse med de ønsker og krav der er til et moderne og nutidigt kulturhus. Gennem en dialog med gårdens beboere og øvrige interessenter udarbejdes plan for renovering af gårdmiljøet. Der fastholdes en tæt dialog med Kulturhusets leder. I samarbejde med gårdens beboere gennemføres en inddragelsesproces vedr. gårdrummet. 31

32 Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 15 Kultur Her er alle muligheder åbne. Herning skal profileres indenfor kultur og kulturelle samarbejder, også i relation til EU kulturhovedstads projektet i Herning skal være en naturlig platform for samarbejde ud i det Europæiske kulturmiljø. Udvikling af en central platform for et forventeligt stigende samarbejde i europæisk sammenhæng, Dialog med DSI Swinging Europe, som har store kompetencer inden for europæisk samarbejde om udvikling af en mere formel platform for deling af denne viden. Koordinering med kulturby 2017 projektet, da det har en væsentlig europæisk dimension, som vil være en naturlig medspiller. Serviceområde Fokusområde 15 kultur Oplevelser, inspiration og puls. Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve hverdag, hele livet. Borgeren oplever en bred vifte af kultur- og fritidstilbud. Udfordring Mål Fremme udviklingen af tidssvarende formidling af kulturarven. Borgeren oplever vedkommende kulturinstitutioner i aktiv dialog med det omgivende samfund. Museum Midtjylland gennemfører en flytning af museets udstillinger fra Museumsgade til den tidligere Herning Klædefabrik. Museum Midtjylland igangsætter opbygningen af nye tidssvarende udstillinger i den tidligere Herning Klædefabrik. Museum Midtjylland påbegynder implementeringen af museets nye formidlingskoncept, således at borgeren oplever nærværende og tidssvarende formidling af kulturarven. Der påbegyndes en videreudvikling af museets digitale formidling af kulturarven. Museum Midtjylland søger at få styrket museets forskning ved at få tilknyttet en eller flere forskerstillinger. Veje til målet Der er en tæt og åben dialog med Museum Midtjylland med henblik på at sikre målopfyldelse. 32

33 Serviceområde Fokusområde 15 kultur Oplevelser, inspiration og puls. Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve hverdag, hele livet. Borgeren oplever en bred vifte af kultur- og fritidstilbud. Udfordring Mål Fremme udviklingen af tidssvarende formidling af kulturarven. Borgeren oplever vedkommende kulturinstitutioner i aktiv dialog med det omgivende samfund. Der gennemføres en bygningsmæssig udvidelse af Carl- Henning Pedersen & Else Alfelt Museum. Museet udvider deres udstillingsareal og depot via en tunnel til Anglibygningen. Veje til målet Der er en tæt dialog med Carl-Henning Pedersen & Else Alfelt Museum om byggeprocessen ligesom der løbende sparres med museet vedr. udvikling og økonomi. 33

34 34

35 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 15 Kultur Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Serviceområde 15,i alt funkion 3. niveau Regnskab Budget Budget Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysende voksenundervisning Daghøjskoler Kultur i alt Driftsbemærkninger: Museer Der ydes tilskud til kunstmuseerne Heart og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum samt Danmarks Fotomuseum. Desuden ydes der tilskud til De kulturhistoriske museer Herning Museum, Textilforum, Herningsholm, Haderup Museum, Skarrild-Karstoft Museum, Trehøje Museum, Søby Brunkulsmuseum og Arnborg Hjemstavnshus. Der er i 2014 og overslagsårene bevilget en budgetudvidelse på 0,3 mio. kr. årligt til Museum Midtjylland, ph.d. arkæologi Teater Der ydes tilskud til Team Teatret og Operaen i Midten i henhold til egnsteateraftaler. Desuden ydes tilskud til Herning Teaters indkøb af turnéforestillinger, samt køb af børneteater til folkeskolerne. Staten refunderer kommuners udgifter til egnsteatertilskud med ca. 41 % og børneteater med 50 % Musikarrangementer Der ydes tilskud til Ensemble MidtVest, Det regionale spillested Musikhus Fermaten, Den Jyske Sangskole med Videncenter for Unge Stemmer, Swinging Europe, Herning Garden og Herning Musikskole Andre Kulturelle opgaver Der ydes tilskud til Herning Billedskole, Det Kulturelle Samråd, Aktivitetshusforeningen, Auto- Galleriet, Gl. Smedie, Vildbjerg Kulturhus, Kulturaftale, Grove gl. Skole, Den Gule Bygning, Aulum Mølle, lejemål Herning Højskole, Kulturellen, Rockstjernen, Alhuset i Kibæk, Kulturama, Dagmar Bio samt Scenekunstskolen. Desuden ydes der via puljer underskudsgarantier og tilskud til enkeltarrangementer, nye initiativer og events efter ansøgning. 35

36 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 15 Kultur Endelig ydes der tilskud til drift af kulturhuse samt renoveringstilskud (50%) til sognegårde og forsamlingshuse. Der er i 2014 og overslagsårene bevilget en budgetudvidelse til Billedskolen på 0,275 mio. kr. årligt. Der er i forbindelse med budgetforliget bevilget 0,180 mio. kr. i 2014 og 0,440 mio. kr. i overslagsårene til talentklasser inden for sang og musik Oplysningsforbund mv. Det budgetterede beløb er afsat til at yde tilskud til aftenskolerne med maximalt 1/3 af aftenskolernes samlede lønudgifter til almen undervisning, 5/7 af udg. til instrumentalundervisning samt 8/9 af udg. til handicapundervisning Daghøjskoler Der ydes tilskud til Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole jf. indgået rammeaftale. 36

37 007 Kultur- og fritidsudvalget 15 Kultur BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2014 Indtægter 15Kultur Drift Undervisningogkultur Kulturelvirksomhed Museer FÆLLESFORMÅL TILSKUDTILMUSEER CARL-HENNING PEDERSEN OG ELSE ALFELTS MUSEUM LEJEMÅLIANGLIGÅRDEN Teatre TILSKUDTILTEATREMV Musikarrangementer FÆLLESFORMÅL LANDSDELSENSEMBLE HERNINGMUSIKSKOLE MUSIKHUSFERMATEN DENJYSKESANGSKOLE,NØRREGADE7D SWINGINGEUROPE HERNINGGARDEN Andrekulturelleopgaver FÆLLESFORMÅL ANDREKULTURELLEOPGAVER DETKULTURELLESAMRÅD KULTURKABALE KULTURHUSETINØRREGADE ALHUSET,KIBÆK KULTURAMA Folkeoplysningogfritidsaktiviteterm.v Folkeoplysendevoksenundervisning Daghøjskoler Statsrefusion Undervisningogkultur Kulturelvirksomhed Teatre FÆLLESFORMÅL TILSKUDTILTEATREMV Anlæg Undervisningogkultur Kulturelvirksomhed Museer CARL-HENNING PEDERSEN- RENOVERINGSARBEJDER Musikarrangementer ØVECONTAINERE Andrekulturelleopgaver KULTURKABALE,OMBYGNINGKULTURELLEN

38 007 Kultur- og fritidsudvalget 15 Kultur (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter NØRREGADE 7, RENOVERING AF UDVENDIG BELYSNING OGFLISERIGÅRDEN RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER. 308 Budget 2014 Indtægter 38

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

BUDGETSKEMA - DRIFT. Budget 2006 Budget 2007-2010. Budget. Budget 2007

BUDGETSKEMA - DRIFT. Budget 2006 Budget 2007-2010. Budget. Budget 2007 Udvalg: MILJØ- OG TEKNIKUDVALG samt KULTUR OG FRITIDSUDVALG Hovedfunktion/funktion: 00.28 Fritidsområder 2006 2007-2010 2007-priser (1.000 kr.) 2006 2007 2008 2009 2010 Udgift 10.345 10.845 9.195 9.195

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Bibliotek. Politik for Herning Kommune

Bibliotek. Politik for Herning Kommune Bibliotek Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Bibliotekspolitik - vision 7 1 - Styrke borgernes mulighed for læring 9 2 - Understøtte borgernes

Læs mere

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Torvet 41, 3300 Frederiksværk Lene Jakobsen Kultur og Fritid 1. Beskrivelse af virksomheden s lovgrundlag og formål:

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 01.12.14 Kultur- og udviklingsafdelingen 2014 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Foreningsarbejdet 2014

Foreningsarbejdet 2014 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsarbejdet 2014... 3 Folkeoplysende foreninger... 4 Børneattester... 5 Medlemstilskud... 5 Åbne klubber...6 Lokaletilskud...6 Lokaletilskud

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2015 Indholdsfortegnelse Folkeoplysende foreninger... 3 Børneattester... 4 Medlemstilskud... 4 Åbne klubber... 5 Lokaletilskud... 5 Lokaletilskud til Fitness-foreninger...6

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2013

Budgetopfølgning 1/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/2013 Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning 1/2013 23.04.2013 A. Samlet oversigt Budgetopfølgning 1/2013 23.04.2013 Side 2 B. Samlet bemærkning for udvalget

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget

Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget (side 36-49) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning og udvikling, og opfølgning,

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED STRUER KOMMUNE 2011 1. udgave Det må du Det kan du Sådan gør du Her henvender du dig Efter reglerne fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning, ministerielle

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget. YDELSE: Tilskud til folkeoplysningsområdet

Kultur- og Fritidsudvalget. YDELSE: Tilskud til folkeoplysningsområdet Kultur- og Fritidsudvalget YDELSE: Tilskud til folkeoplysningsområdet Ydelsens indhold Der ydes tilskud til voksenundervisning på folkeoplysningsområdet til driften af aftenskoleundervisning for voksne

Læs mere

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK!

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! Udviklingsplan for Morsø Folkebibliotek 2015 I de seneste år har Morsø Folkebiblioteks strategiske pejlemærke været den årlige virksomhedsplan. Planen har beskrevet den

Læs mere

(1.000 kr.) Udgift Indtægt

(1.000 kr.) Udgift Indtægt Fritidsudvalget Opgaver under udvalget Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Bilag 1 Kultur- og fritidsudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2016-2019 serviceudgifter

Bilag 1 Kultur- og fritidsudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2016-2019 serviceudgifter rammeaftalen Bilag 1 Kultur- og fritidsudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2016-2019 serviceudgifter A. Tilpasning af budgettet A.1. I forhold til nuvrende serviceniveau Kr. I 2016 - prisniveau

Læs mere

Resultatopgørelse 2014

Resultatopgørelse 2014 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. - ANLÆG 1.000 kr. Nettotal i -priser budget ompl. pr. / overførsler fra til 2015 Anlægsudgifter: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0-22.473-23.462 0-45.935 0-45.935 0

Læs mere

Fritidsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker folkebiblioteker, idrætsfaciliteter for børn og unge, museer, folkeoplysning mv.

Fritidsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker folkebiblioteker, idrætsfaciliteter for børn og unge, museer, folkeoplysning mv. Fritidsområdet FRITIDSUDVALGET Fritidsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker folkebiblioteker, idrætsfaciliteter for børn og unge, museer, folkeoplysning mv. Budgetmæssig status Fritidsområdet

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1-2007 fra Fritid og Kultur Hillerød Kommune

Nyhedsbrev nr. 1-2007 fra Fritid og Kultur Hillerød Kommune Indledning og velkomst Fritid og Kultur er en afdeling under Børn, Familier og Kultur der arbejder indenfor områderne idræt, kultur og folkeoplysning. Fritid og Kultur vil gerne i dette nyhedsbrev informere

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Møde 4 i udviklingsgruppen

Møde 4 i udviklingsgruppen Møde 4 i udviklingsgruppen Målgrupper og aktiviteter Vejen, den 30. juni 2014 Tidsplan for udviklingsgruppens arbejde Møde Mål Dato Møde 1 Formål og tidsplan Marts Møde 2 Konkretisering April Møde 3 Møde

Læs mere

Politikområde 15: Fritid og kultur

Politikområde 15: Fritid og kultur Politikområde 15: Fritid og kultur Politikområde 15 Fritid og kultur hører under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Politikområdet omfatter 24 kommunale fritidshuse, tilskud til 9 selvejende idræts-

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017

Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017 Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017 1 Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017... 1 Indledning... 3 Vigtige trends... 3 Vision... 3 Mission... 4 Udvalgte strategiske temaer... 4

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 28. september 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023 sprognose 2012/2013-2022/2023 Indhold Indhold...1 Forord...3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose...4 1.1. Skolestruktur...5 1.2. Overbygningselever... 2. Resultater af prognosen... 2.1.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Evaluering på handlinger 2011 December 2011. Kultur- og udviklingsafdelingen 2011

Evaluering på handlinger 2011 December 2011. Kultur- og udviklingsafdelingen 2011 Evaluering på handlinger 2011 December 2011 Kultur- og udviklingsafdelingen 2011 Handlinger mærket med: = skal udføres = kan udføres 1. Naturen giver mulighed for aktiv udfoldelse og plads til ro og fordybelse

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Skolen på Sønderager

Skolen på Sønderager Skolen på Sønderager TALENTKLASSER 2015 2016 I talentklasserne har du samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever. Men her er du sammen med andre talenter, der har samme mål og behov som dig! Informationsmøde

Læs mere

Et stort velkommen til

Et stort velkommen til Et stort velkommen til 1 Philip Green Centerleder 15 år ved Gardehusarerne Befalingsmand / springrytter / stuntman 15 år ved erhvervsuddannelser Underviser Leder af merkonom aftenskolen Rektor for Handelsgymnasiet

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid Kultur- og fritidsudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv. Renovering af Pedersens Hus Funktion: 3.35.60 X Nyt forslag Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

Svendborg Bibliotek Svinget 1 5700 Svendborg. 62 23 50 00 bibliotek@svendborg.dk www.svendborgbibliotek.dk

Svendborg Bibliotek Svinget 1 5700 Svendborg. 62 23 50 00 bibliotek@svendborg.dk www.svendborgbibliotek.dk Svendborg Bibliotek Svinget 1 5700 Svendborg 62 23 50 00 bibliotek@svendborg.dk www.svendborgbibliotek.dk Meget mere end bøger Svendborg Bibliotek er en af Fyns mest besøgte kulturinstitutioner med mere

Læs mere

Strategiplan 2011-2014

Strategiplan 2011-2014 Strategiplan 2011-2014 Skole- og Kulturforvaltningen 1 Indhold Forvaltningens strategiske mål 4 Strategiske mål for skoleområdet....8 Strategiske mål for kultur- og fritidsområdet..12 Strategiske mål for

Læs mere

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere