MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET"

Transkript

1 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

2 Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk

3 Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

4

5 Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Kultur- og Fritidsudvalget Idræt og Fritid Biblioteker Kultur... 29

6

7 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2014 Serviceområde kr Udgifter Indtægter Netto 11 Idræt og fritid Drift Anlæg Biblioteker Drift Anlæg Kultur Drift Anlæg I alt

8 8

9 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Serviceområde 11 Idræt og fritid 9

10 10

11 Mål for Budget 2014 Serviceområde 11: Idræt og Fritid Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 11 Idræt og Fritid Oplevelse, inspiration og puls. Skabe mere liv og dynamik i byen. Skabe nye aktive byrum mhp. at fremme det sunde og aktive liv bl.a. ved at skabe gode rammer for en bred vifte af såvel forenings- som selvorganiserede fritidstilbud for både børn, unge og voksne. Som led i projekt TimeLine igangsættes en række åbne tegnestuer med inddragelse af centrale brugere og eksperter mhp. design af anlæg og en række aktivitetsfelter og bevægelsesbaner i og omkring Gl. Vejlevej. Der udarbejdes en proces og etapeplan med anbefalinger til økonomi og anlæg. Herning Fodbold Eksperimentariums 2. etape tages i brug og det samlede projekt evalueres. Implementering af planer for sammenhængende bevægelses-/ oplevelses-/ kulturruter med indbygget playspots i og omkring Herning midtby. Helhedsplaner, borgerinddragelse og brugerdreven innovation. Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 11 Idræt og Fritid Nye erhvervs- og vækstpotentialer. Idræts- og Fritidslivet skal fortsat medvirke til Herning Kommunes vækst via events og oplevelsestilbud til såvel gæster som kommunens borgere. Herning Kommune skal byde på minimum 1 internationalt mesterskab og tilsvarende være vært for minimum et VM, EM el. lign. De events der bydes på, samt de gennemførte events skal have deltagelse af mange atleter samt have minimum 4 konkurrencedage og derved mange hotelovernatninger. 11

12 Veje til målet Herning Kommune er via samarbejdet med de andre sport eventbyer og Sport Event Denmark repræsenteret på den årlige SportAccord i Skt. Petersborg, hvor kontakten til internationale idrætsforbund etableres og videreudvikles. Derudover skal kontakten til nationale idrætsforbund vedligeholdes og gerne udbygges. Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 11 Idræt og Fritid Et unikt uddannelsesmiljø. At styrke kommunens vækst og tiltrække flere unge til Herning ved bl.a. at gøre det attraktivt at komme til området og blive og tage en uddannelse. Konceptet for talentidrætsklasser videreudvikles og kvalificeres, særligt med fokus på ungdoms- og videregående uddannelser. Strategi og handleplaner for sportscollege i Holing konkretiseres ift. de fysiske rammer, den daglige drift, pædagogik og økonomi. Herning Elite er tovholder ift. styregruppens arbejede, hvor styregruppen er sammensat med interessenter fra klubber, uddannelsesinstitutioner mv. Ifm udarbejdelse af planer for etablering af sportscollege/ idrætscampus i Holing indtænkes testcenter og synergi/ sammenhæng/ forskning i relation til det nye regionshospital i Gødstrup. Veje til målet Konkretisering og kvalificering af tiltag ift. talentidrætsklasser, ungdomsuddannelser strategi- og handleplaner for sportscollege/ idrætscampus og testcenter i Holing. 12

13 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Serviceområde 11 - Idræt og fritid Regnskab Budget Budget Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter - DGI-Huset Fælles formål Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Team Danmark Elitekommune og events Idræt og fritid i alt Driftsbemærkninger: Stadion- og idrætsanlæg m.v. Det samlede udendørs idrætsareal i Herning Kommune udgør i alt 267 ha. I dette tal er der ikke medregnet arealerne for de golfbaner, som ligger i kommunen. Idrætsanlæggene omfatter: 193 fodboldbaner 39 tennisbaner 5 atletikanlæg Herning Atletikstadion med kunststof øvrige med cinders. 1 cricketanlæg med 2 baner og træningsanlæg med kunstgræsbelægning 3 golfbaner/klubber Arealer til modelflyvning BMX bane. Petanque Beachvolley Diverse mindre anlæg bl.a. til kroket. Udgifter anvendes bl.a. til vedligeholdelse af kommunale idrætsarealer, udgifter til ejendomsskatter, forbrugsafgifter, lysanlæg, mål og net. Arbejdet omfatter drift af kommunens fodboldanlæg omfattende græsklipning, gødskning, vertikalskæring, jordløsning samt sanddressing i forbindelse med forårsklargøring. Endelig ydes tilskud til forårsklargøring af tennisanlæg, og der ydes tilskud til tre fodboldanlæg (Ørnhøj, Timring og Vildbjerg) for selv at varetage græsklipning m.v Svømmehaller og friluftsbade m.v. Udgifter og indtægter til drift af Herning Svømmehal og tilskud til Snejbjerg Svømmehal samt friluftsbadene i Ilskov, Gjellerup, Aulum og Sørvad. 13

14 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid Andre fritidsfaciliteter Vandkulturhuset og Time Line. Budgetbeløbet omfatter driftsaftale med DGI vedr. driften af DGI-huset Herning og driftsbeløb vedr. Time Line Fælles formål Rådighedsbeløb til særlige udgifter på området herunder nye tiltag indenfor fritidsområdet bl.a. foreningslab og integrationsprojekter m.v. Der er forlods afsat budgetbeløb til sommerferieaktiviteter og bookingsystemet Conventus Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammebeløb, som er afsat til Idrætten, Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationer (BUS), kirkelige børne- og ungdomsforeninger, politiske ungdomsforeninger, foreninger tilsluttet "Fællesudvalget for blandede foreninger" samt tilskud til andre foreninger, som arbejder med aktiviteter for børn og unge. Der er forlods afsat 0,121 mio. kr. til Sportolv et idræts- og samværstilbud til børn og unge i Herning Kommune, og budgetrammen er fordelt forholdsmæssigt til de enkelte områder således: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (2014-priser, kr.) Budget 2014 Idrætten Samrådet for børne- og ungdomsforeninger 715 Blandede foreninger 338 Kirkelige foreninger 238 Politiske ungdomsforeninger 59 Øvrige 266 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i alt Lokaletilskud Lokaletilskud omfatter: Lokaletilskud til oplysningsforbund, foreninger og klubber i henhold til Folkeoplysningsloven. Bloktilskud til idrætshaller. Særligt lokaletilskud til foreninger og klubber. Der er afsat beløb til Team Danmarks Talenttræningscenter. Sportscenter Herning/Messecenter Herning Indtægter vedrører den årlige lejebetaling fra Sportscenter Herning samt opkrævning af gebyr på idrætsområdet. Gebyrindtægter er for benyttelse af udendørs anlæg, selvejende haller, kommunale skolehaller, gymnastiksale og svømmehaller m.v. 14

15 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid Budgettet for lokaletilskud på 54,4 mio. kr. er korrigeret med driftstilskud til Arnborg Hallen og Lind Hallen i forbindelse med udvidelsesprojekter. Budgettet er fordelt således: Lokaletilskud (netto-tal, 2014-priser, kr.) Budget 2014 Oplysningsforbund 484 Idrætten Samrådet for børne- og ungdomsforeninger Blandede foreninger 524 Kirkelige foreninger 832 Bloktilskud til haller Særligt lokaletilskud Team Danmarks talenttræningscenter i Holing 122 Sportscenter Herning Diverse -45 Indtægter: Lejeindtægter Sportscenter Herning Gebyrindtægter Lokaletilskud i alt Team Danmark Elitekommune og Events Elitekommune: Der er i budgettet afsat budgetbeløb vedr. Team Danmark Elitekommuneprojektet, herunder talentidrætsklasserne på Sønderagerskolen. Budgetbeløbet er afsat til dækning af lønninger til elitekoordinator og administration samt tilskud til projekter, udstyr og materialer. Events: Budgetbeløbet til planlagte events er i 2014 på 2,1 mio. kr. hvilket er 6,8 mio. kr. mindre end i Dette kan henføres til det høje aktivitetsniveau i 2013, hvor der afvikles EM i volleyball, EM i Ridebanespringning og Dressur samt EM i kortbanesvømning. Det kan oplyses, at der på Serviceområde 11, under Økonomiudvalget er afsat 6 mio. kr. til evt. events i

16 16

17 007 Kultur- og fritidsudvalget 11Idrætogfritid BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2014 Indtægter 007 Kultur- og fritidsudvalget 11Idrætogfritid Drift Byudvikling,bolig-ogmiljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadionogidrætsanlæg IDRÆTSOMRÅDER SVØMMEHALLER IDRÆTSHALLER FRILUFTSBADE Andrefritidsfaciliteter DGI-HUSETHERNING TIMELINE Undervisningogkultur Folkeoplysningogfritidsaktiviteterm.v Fællesformål FÆLLESFORMÅL Frivilligtfolkeoplysendeforeningsarbejde Lokaletilskud SPORTSCENTER HERNING/MESSECENTER HERNING Fritidsaktiviteterudenforfolkeoplysningsloven HERNING SOM TEAMDANMARK ELITEKOMMUNE FÆLLESFORMÅL SPORTSEVENTS Anlæg Byudvikling,bolig-ogmiljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadionogidrætsanlæg ETABLERINGAFNYT50-METERBASSIN RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER Andrefritidsfaciliteter TIMELINE RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER Undervisningogkultur Folkeskolenm.m Idrætsfaciliteterforbørnogunge FODBOLDEKSPERIMENTARIUM SNEJBJERGHALLEN-TAG SDR.FELDINGHALLEN-TAG SPORTSCENTERHERNING-TAG FELDBORGBMX TJØRRINGIDRÆTSANLÆG2.ETAPE RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER

18 18

19 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Serviceområde 14 - Biblioteker 19

20 20

21 Mål for Budget 2014 Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 14 Biblioteker Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune. Det nye hovedbibliotek i Østergade skal være Herning Kommunes lokale port til verdens viden og kultur, men også et møde- og oplevelsessted for kommunens borgere. Biblioteket tages i brug maj 2014 i ifølge programoplægget. Veje til målet Biblioteket overholder deadlines og aftaler med diverse samarbejdspartnere og leverer input til det biblioteksmæssige indhold. Serviceområde 14 Biblioteker Fokusområde Borgernes mulighed for læring. Udfordring Mål Veje til målet Bibliotekerne får flere og flere henvendelser fra borgere som har problemer med at navigere rundt på nettet. Blandt andet på Borger.dk. At minimum borgere skal modtage vejledning i at anvende den digitale indgang til det offentlige Danmark. Herning Bibliotekerne tilbyder formel undervisning i digital selvbetjening samt løbende råd og vejledning vedr. emnet i bibliotekets daglige brugerbetjening samt i bibliotekets IT-cafe. Dette suppleres af løbende samarbejder med eksterne partnere i forhold til vejledning af borgerne omkring digital selvbetjening. 21

22 Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 14 Biblioteker Understøtte, synliggøre og formidle kulturelle tilbud i Herning Kommune. Skabe kulturelle arrangementer for børn og voksne. Minimum personer skal deltage i Herning Bibliotekernes kulturelle tilbud i løbet af 2014/2015. Der arrangeres løbende arrangementer som f.eks. bogcafeer, forfatterarrangementer, læseklubber, litterære workshops, teater, musiklytteklubber og koncerter. Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 14 Biblioteker Udbrede kendskabet til og brugen af bibliotekstilbuddet. Skabe øget kendskab til bibliotekets digitale tilbud. Antallet af downloads og unikke brugere via bibliotekets onlinetilbud Bibzoom, Ebib, ereolen og Netlydbog.dk stiger med 25 %. Biblioteket søsætter kampagner for bibliotekets onlinetilbud, operationaliserer en digital strategi for onlinetilbuddene samt planlægger løbende kompetenceudvikling af bibliotekets publikumspersonale indenfor området. 22

23 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Serviceområde 14 - Biblioteker Regnskab Budget Budget Folkebiblioteker Biblioteker i alt Driftsbemærkninger: Folkebiblioteker Herning Bibliotekerne omfatter pr. 1. januar 2014 drift og udvikling af det fysiske bibliotek herunder Hovedbiblioteket i Herning, infogate i Innovatorium Herning, bibliotekerne i Aulum, Hammerum, Kibæk, Sunds og Vildbjerg. I maj 2014 flyttes hovedbiblioteket til nye lokaler i Østergade 8 i Herning midtby. Herning Bibliotekerne besøges hvert år af ca. 1/2 mio. borgere. I 2012 blev der udlånt fysiske materialeenheder på Herning Bibliotekerne, hvortil kommer ca download og søgninger via bibliotekets digitale tilbud. I løbet af 2012 blev der etableret delvist selvbetjening i Hammerum, Vildbjerg og Aulum samt på Hovedbiblioteket, hvilket har medført væsentligt udvidede åbningstider samt stigende besøgstal. Herning Bibliotekerne har i alt 5 lokalbiblioteker hver med en ugentlig åbningstid på mellem 24 og 84 timer. Bibliotekerne i Aulum, Hammerum, Sunds og Vildbjerg som åbne biblioteker med åbningstid kl alle ugens dage samt et hovedbibliotek i Herning med 68/63 åbningstimer om ugen henholdsvis vinter og sommer, hvoraf 10 timer ugentligt er delvist selvbetjente. Herning Bibliotekerne tilbyder desuden bogkasser til børneinstitutioner og bogposer til dagplejere, ligesom børnehaven Skovbo er børnehavebibliotek og har et depot af materialer. Bogen Kommer og Biblioteket Kommer ordningerne er et tilbud om levering af materialer til ældre og handicappede og til afleveringssteder i landsbyerne. Hertil kommer drift og udvikling af virtuelle biblioteksydelser. Under serviceområdet indgår desuden drift og udvikling af de lokalhistoriske arkiver. Herning Bibliotekerne har IT-driftsaftale med Struer, Lemvig og skolebibliotekerne, Herning Gymnasium, Social- og Sundhedsskolen samt Herning HF og VUC 23

24 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker I budgettet er indarbejdet forventet Centralbibliotekstilskud for Folkebiblioteker grupperingsniveau Budget Materialer - bøger Materialer - andet Personale, administration og ledelse Rammefordeling Reduktion vedr. indkøbsaftaler Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Betaling fra andre offentlige myndigheder Andre indtægter Biblioteker Centralbibliotekstilskud - udgifter Centralbibliotekstilskud - indtægter Biblioteksvagten, flerårigt projekt -1 I alt Materialer Indkøb af bøger og andre materialer til børn og voksne, herunder indbinding og plast. Personale Udgifterne vedrører løn, forsikringer, uddannelse, tjenestekørsel, møder mv. Lønudgifterne omfatter lønninger til bibliotekets almindelige drift og Centralbiblioteksfunktionen. Der er tilsvarende indtægter for Centralbiblioteksfunktionen. Materiale og aktivitetsudgifter Udgifterne vedrører bl.a. katalogiseringsbidrag, indkøb af kontorartikler, porto, telefon og chips til materialer. Indtægter vedrører kopi, print og drikkeautomat. Udgifter til arrangementer såsom film, teater og musik for børn og voksne. Eventuel brugerbetaling indgår heri. IT, inventar og materiel Omfatter indkøb og vedligeholdelse af inventar og IT-udstyr samt serviceabonnement på ITudstyr mv. Ligeledes afholdes udgifter til søgeudgifter, servicekontrakter mv. på denne gruppering. Endelig afholdes udgifter til brændstof, vedligeholdelse, vægtafgift og forsikringer på 2 biler. 24

25 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker Grunde og bygninger Omfatter indvendig vedligeholdelse af bibliotekets bygninger og udenomsarealer samt huslejeudgifter i lokalbibliotekerne i Hammerum og Sunds. Desuden afholdes udgifter vedr. forbrugsafgifter og rengøring mv. Der afholdes ligeledes lejeudgifter mv. for infogate. Betaling fra andre offentlige myndigheder Indtægter fra Herning arrest, IT-aftaler og andre aftaler med andre kommuner, biblioteksbetjening af Herning Gymnasium og børneteaterrefusion. Indtægter Vedrører gebyrer og erstatninger samt indtægter fra infogate. Centralbiblioteksfunktionen Udgifter og indtægter ved varetagelse af centralbiblioteksfunktionen i Region Midtjylland. Projekter Her indgår kun enkelte projektudgifter og de tilhørende tilskud fra Kulturstyrelsen. 25

26 26

27 007 Kultur- og fritidsudvalget 14 Biblioteker BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2014 Indtægter 14Biblioteker Drift Undervisningogkultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker BIBLIOTEKER BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKSVAGTEN Anlæg Undervisningogkultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker NYTHOVEDBIBLIOTEK

28 28

29 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Serviceområde 15 - Kultur 29

30 30

31 Mål for Budget 2014 Serviceområde 15: Kultur Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 15 Kultur Oplevelser, Inspiration og Puls. Herning skal være et spændende sted at bo og leve hver dag, hele livet. Borgeren oplever en bred vifte af kultur- og fritidstilbud. Fokus på at give plads til borgernes foreskelligheder og mulighed for den enkeltes udfoldelse. Borgernes muligheder for kreative og mangfoldige kulturelle oplevelser og selvudfoldelse skal styrkes. Udvikling af Kulturhuset i Nørregade. Der er fokus på indhold i huset, brugerne og liv i huset, samt samarbejdet med byens øvrige kulturinstitutioner. Kulturhuset gennemgår en fysisk renovering/ombygning, således at huset fremstår i overensstemmelse med de ønsker og krav der er til et moderne og nutidigt kulturhus. Gennem en dialog med gårdens beboere og øvrige interessenter udarbejdes plan for renovering af gårdmiljøet. Der fastholdes en tæt dialog med Kulturhusets leder. I samarbejde med gårdens beboere gennemføres en inddragelsesproces vedr. gårdrummet. 31

32 Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 15 Kultur Her er alle muligheder åbne. Herning skal profileres indenfor kultur og kulturelle samarbejder, også i relation til EU kulturhovedstads projektet i Herning skal være en naturlig platform for samarbejde ud i det Europæiske kulturmiljø. Udvikling af en central platform for et forventeligt stigende samarbejde i europæisk sammenhæng, Dialog med DSI Swinging Europe, som har store kompetencer inden for europæisk samarbejde om udvikling af en mere formel platform for deling af denne viden. Koordinering med kulturby 2017 projektet, da det har en væsentlig europæisk dimension, som vil være en naturlig medspiller. Serviceområde Fokusområde 15 kultur Oplevelser, inspiration og puls. Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve hverdag, hele livet. Borgeren oplever en bred vifte af kultur- og fritidstilbud. Udfordring Mål Fremme udviklingen af tidssvarende formidling af kulturarven. Borgeren oplever vedkommende kulturinstitutioner i aktiv dialog med det omgivende samfund. Museum Midtjylland gennemfører en flytning af museets udstillinger fra Museumsgade til den tidligere Herning Klædefabrik. Museum Midtjylland igangsætter opbygningen af nye tidssvarende udstillinger i den tidligere Herning Klædefabrik. Museum Midtjylland påbegynder implementeringen af museets nye formidlingskoncept, således at borgeren oplever nærværende og tidssvarende formidling af kulturarven. Der påbegyndes en videreudvikling af museets digitale formidling af kulturarven. Museum Midtjylland søger at få styrket museets forskning ved at få tilknyttet en eller flere forskerstillinger. Veje til målet Der er en tæt og åben dialog med Museum Midtjylland med henblik på at sikre målopfyldelse. 32

33 Serviceområde Fokusområde 15 kultur Oplevelser, inspiration og puls. Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve hverdag, hele livet. Borgeren oplever en bred vifte af kultur- og fritidstilbud. Udfordring Mål Fremme udviklingen af tidssvarende formidling af kulturarven. Borgeren oplever vedkommende kulturinstitutioner i aktiv dialog med det omgivende samfund. Der gennemføres en bygningsmæssig udvidelse af Carl- Henning Pedersen & Else Alfelt Museum. Museet udvider deres udstillingsareal og depot via en tunnel til Anglibygningen. Veje til målet Der er en tæt dialog med Carl-Henning Pedersen & Else Alfelt Museum om byggeprocessen ligesom der løbende sparres med museet vedr. udvikling og økonomi. 33

34 34

35 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 15 Kultur Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Serviceområde 15,i alt funkion 3. niveau Regnskab Budget Budget Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysende voksenundervisning Daghøjskoler Kultur i alt Driftsbemærkninger: Museer Der ydes tilskud til kunstmuseerne Heart og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum samt Danmarks Fotomuseum. Desuden ydes der tilskud til De kulturhistoriske museer Herning Museum, Textilforum, Herningsholm, Haderup Museum, Skarrild-Karstoft Museum, Trehøje Museum, Søby Brunkulsmuseum og Arnborg Hjemstavnshus. Der er i 2014 og overslagsårene bevilget en budgetudvidelse på 0,3 mio. kr. årligt til Museum Midtjylland, ph.d. arkæologi Teater Der ydes tilskud til Team Teatret og Operaen i Midten i henhold til egnsteateraftaler. Desuden ydes tilskud til Herning Teaters indkøb af turnéforestillinger, samt køb af børneteater til folkeskolerne. Staten refunderer kommuners udgifter til egnsteatertilskud med ca. 41 % og børneteater med 50 % Musikarrangementer Der ydes tilskud til Ensemble MidtVest, Det regionale spillested Musikhus Fermaten, Den Jyske Sangskole med Videncenter for Unge Stemmer, Swinging Europe, Herning Garden og Herning Musikskole Andre Kulturelle opgaver Der ydes tilskud til Herning Billedskole, Det Kulturelle Samråd, Aktivitetshusforeningen, Auto- Galleriet, Gl. Smedie, Vildbjerg Kulturhus, Kulturaftale, Grove gl. Skole, Den Gule Bygning, Aulum Mølle, lejemål Herning Højskole, Kulturellen, Rockstjernen, Alhuset i Kibæk, Kulturama, Dagmar Bio samt Scenekunstskolen. Desuden ydes der via puljer underskudsgarantier og tilskud til enkeltarrangementer, nye initiativer og events efter ansøgning. 35

36 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 15 Kultur Endelig ydes der tilskud til drift af kulturhuse samt renoveringstilskud (50%) til sognegårde og forsamlingshuse. Der er i 2014 og overslagsårene bevilget en budgetudvidelse til Billedskolen på 0,275 mio. kr. årligt. Der er i forbindelse med budgetforliget bevilget 0,180 mio. kr. i 2014 og 0,440 mio. kr. i overslagsårene til talentklasser inden for sang og musik Oplysningsforbund mv. Det budgetterede beløb er afsat til at yde tilskud til aftenskolerne med maximalt 1/3 af aftenskolernes samlede lønudgifter til almen undervisning, 5/7 af udg. til instrumentalundervisning samt 8/9 af udg. til handicapundervisning Daghøjskoler Der ydes tilskud til Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole jf. indgået rammeaftale. 36

37 007 Kultur- og fritidsudvalget 15 Kultur BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2014 Indtægter 15Kultur Drift Undervisningogkultur Kulturelvirksomhed Museer FÆLLESFORMÅL TILSKUDTILMUSEER CARL-HENNING PEDERSEN OG ELSE ALFELTS MUSEUM LEJEMÅLIANGLIGÅRDEN Teatre TILSKUDTILTEATREMV Musikarrangementer FÆLLESFORMÅL LANDSDELSENSEMBLE HERNINGMUSIKSKOLE MUSIKHUSFERMATEN DENJYSKESANGSKOLE,NØRREGADE7D SWINGINGEUROPE HERNINGGARDEN Andrekulturelleopgaver FÆLLESFORMÅL ANDREKULTURELLEOPGAVER DETKULTURELLESAMRÅD KULTURKABALE KULTURHUSETINØRREGADE ALHUSET,KIBÆK KULTURAMA Folkeoplysningogfritidsaktiviteterm.v Folkeoplysendevoksenundervisning Daghøjskoler Statsrefusion Undervisningogkultur Kulturelvirksomhed Teatre FÆLLESFORMÅL TILSKUDTILTEATREMV Anlæg Undervisningogkultur Kulturelvirksomhed Museer CARL-HENNING PEDERSEN- RENOVERINGSARBEJDER Musikarrangementer ØVECONTAINERE Andrekulturelleopgaver KULTURKABALE,OMBYGNINGKULTURELLEN

38 007 Kultur- og fritidsudvalget 15 Kultur (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter NØRREGADE 7, RENOVERING AF UDVENDIG BELYSNING OGFLISERIGÅRDEN RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER. 308 Budget 2014 Indtægter 38

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Kultur- og Fritidsudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Kultur- og Fritidsudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Kultur- og Fritidsudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag Udvalg: DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2016 - = merudg - = merudg

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014. Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014. Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014 Udvalg: DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer.

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af

Læs mere

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dok. nr. 2489494/11 NOTA 24. maj 2011 Fritids- og Kulturudvalget Fritids- og Kulturudvalget har ansvaret for de kommunale tilbud og støtte til de mange frivillige kræfter i kommunen. De kommunale tilbud

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 127 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde Kultur og fritid Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 128 129 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de

ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de Program for underholdningen i de forskellige årtier ÅRTI/ FELT HVEM KAN DU OPLEVE? HVAD KAN DU OPLEVE? 1910'erne Herning Bibliotekerne Her har du muligheden for både at høre om de første år i bibliotekets

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid Kultur og Fritidsudvalget er tildelt en række nettorammer på følgende funktionsområder. Den samlede budgetbevilling for 2008 fordeler sig således: Tabel 1 Budget 2008 (1.000 kr.) Netto udgifter 00.32.31

Læs mere

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kultur, Natur og Fritid PHS 11. maj 2016 Projektnavn: Vestjyllands Kunstpavillon Funktion: Politikområde: Fritidslivspolitikken Politisk mål: Vi skal styrke de eksisterende kultur-

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

MULIGHEDSKATALOG FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

MULIGHEDSKATALOG FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET MULIGHEDSKATALOG FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET MULIGHEDSKATALOG FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) 11 1101-1102 Hjemtagelse af selvforvaltningsaftale i Timring

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kultur, Natur og Fritid PHS 11. maj 2016 Projektnavn: Vestjyllands Kunstpavillon Funktion: 03.35.64 Politikområde: Fritidslivspolitikken Politisk mål: Vi skal styrke de eksisterende

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget 2015 2015. Budget.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget 2015 2015. Budget. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2014 Oprindeligt Korrigeret 2015 2015 Budget 2016 Kultur- og Fritidsudvalg 61.454 64.191 64.424 63.862 Kultur og Fritid

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget 2009 Korr. Budget 31.05. 2009* Regnskab 2008 Budget 2010 032 Udvikling 17.682 21.691 21.482 21.351 05 Ubestemte

Læs mere

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering.

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering. Maj 2012 NYT UDKAST TIL Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde 1 Initiativ Aktiviteter / indhold Evaluering Frivillighedsdatabase Markedsføring/ aktivitetskalender Database, hvor

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

BUDGETSKEMA - DRIFT. Budget 2006 Budget 2007-2010. Budget. Budget 2007

BUDGETSKEMA - DRIFT. Budget 2006 Budget 2007-2010. Budget. Budget 2007 Udvalg: MILJØ- OG TEKNIKUDVALG samt KULTUR OG FRITIDSUDVALG Hovedfunktion/funktion: 00.28 Fritidsområder 2006 2007-2010 2007-priser (1.000 kr.) 2006 2007 2008 2009 2010 Udgift 10.345 10.845 9.195 9.195

Læs mere

Administrativt sparekatalog

Administrativt sparekatalog Administrativt sparekatalog Budget 2014-2017 Budgetseminar 2 et Samlet af Økonomi og Analyse 7. juni 2013 Rammebesparelse - Idrætsområder Forslag nr. 15-01 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 10.173

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18 Budget 2005-2008 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 123 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde: Kultur og fritid 124 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for

Læs mere

Forslag 3.1 (2012-2015)

Forslag 3.1 (2012-2015) Forslag 3.1 03.32.50.1 Bibliotekerne 39.668.000 kr. Reduktionsområde: Ophør af kommunens medlemskab af Danmarks Bibliokteksforening Beskrivelse: Udmelding af Danmarks Biblioteksforening. Der betales årligt

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Kultur og idræt

Budgetgennemgang af serviceområde Kultur og idræt Budgetgennemgang af serviceområde Kultur og idræt Børn og Kultursekretariatet Roskilde Kommune, april 2010 Analysen er udarbejdet af: Styregruppe: Chefgruppen i Børn og Kultur Projektgruppe Poul Knopp

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Bibliotekets stand ved Højskoledagen for ældre Forsidefoto: Carl nielsens fødseldag fejres med elever fra Musikskolen Horsens

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Plan, Kultur og Erhverv 2015-18 Præsentation Centerets opgaver spænder fra kontakt til erhvervslivet og kultur- og fritidsinstitutionerne til udarbejdelse af overordnede strategier og myndighedsbehandling. I centeret fastlægges

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget: Kultur, Fritid og Idræt

Kultur- og Fritidsudvalget: Kultur, Fritid og Idræt Budgettildelings- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris-

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2013 20520-14

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2013 20520-14 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2013 20520-14 1 Kultur- og Fritidsudvalgets driftsregnskab 2013 - = overskud, "+" = underskud Beløb i

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder P:\BR-gruppe\Budgetbemærkninger\Budgetbemærkninger 2011\Kulturudvalget budgetbemærkninger 2011.xls Basis budget Budgetbemærkninger Pl 2011 (+ = udgift, - = indtægt) Nettobudget i alt 186.382 05 Løn og

Læs mere

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2014 Korr. budget 2014 Forv. regnsk. 2014 inkl. over- /underskud 2014 inkl. over- /undersk ud Over- /undersku d 2014 Natur- Fritids- og Kulturudvalg

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalgets. Budget Indeholder Bevilling nr.

Fritids- og Kulturudvalgets. Budget Indeholder Bevilling nr. Budget 2006-2009 Fritids- og Kulturudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 770 Fritidsfaciliteter 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 773 Folkebiblioteker 774 Kulturelle opgaver 1 770 Fritidsfaciliteter

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 3/2010. Kultur - og Fritidsudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 3/2010. Kultur - og Fritidsudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 3/2010 Kultur - og Fritidsudvalget Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3 Økonomirapport 1... 6 Økonomirapport 2... 7 Aktivitetsrapport... 8 Aktivitetstal 1 - Greveordningen...

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2014 Korr. budget 2014 Forv. regnsk. 2014 inkl. over- /underskud 2014 inkl. over- /underskud Forventet overførsel 2014 Øvig drift 2014 Natur- Fritids-

Læs mere

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Mødested: Hedensted Mødelokale 3-4

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Mødested: Hedensted Mødelokale 3-4 Referat Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Hedensted Mødelokale 3-4 Deltagere: (Fmd), Liselotte Hillestrøm, Torsten Sonne Petersen. Allan Petersen, Hans Henrik Rolskov,Asger Thyge Pedersen, Peter Østergaard,Jørgen

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling og udvikling

Læs mere

Politikområde 15: Fritid og kultur

Politikområde 15: Fritid og kultur Politikområde 15: Fritid og kultur Politikområde 15 Fritid og kultur hører under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Politikområdet omfatter 24 kommunale fritidshuse, folkeoplysning samt to virksomheder:

Læs mere

KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

KULTUR OG FRITIDSUDVALGET KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Generelt Regnskabet indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område viser et netto mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Udgiftsmæssigt har der været et merforbrug på 2,4 mio. kr., mens der

Læs mere

Bevilling 55 Ejendomme og service

Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 92,030 mio. kr. Dette beløb anvendes indenfor områderne: Haller og bygninger Biblioteker Museer

Læs mere

Bevilling 21 Kultur og fritid

Bevilling 21 Kultur og fritid Bevilling 21 Kultur og fritid Bevilling 21 Kultur og fritid hører under Fritids- og kulturudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Musik- og Billedskolen, Fritid, Kultur og Adm. Fritid & Kultur. Bevillingen

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Plan, Kultur og Erhverv Præsentation Centerets opgaver spænder fra kontakt til erhvervslivet og kultur- og fritidsinstitutionerne til udarbejdelse af overordnede strategier og myndighedsbehandling. I centeret fastlægges den overordnede

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.03.2008

Budgetopfølgning pr. 31.03.2008 Politikområde Kultur- og fritidspolitik Budgetopfølgni ng I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2008 Korr. budget 2008 Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbev. Fritidsfacilit eter 10.078 10.078 10.078 0 0 Folkebibliot

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.04. Dok. nr.: 77755/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 3-2 Bibliotek og Borgerservice 128.168

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene

1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2016: Servicerammen Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Aftaleenheder 97,3

Læs mere

Notat om momsudligningsorden, den såkaldte positivliste.

Notat om momsudligningsorden, den såkaldte positivliste. Notat om momsudligningsorden, den såkaldte positivliste. Baggrund. I en skrivelse af 10. august 2007 til Norddjurs kommune anmoder Foreningen Grenaa Idrætscenter og Svømmehal om et øget driftstilskud på

Læs mere

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. Området omfatter drift af kommunale fritids-/ idrætsfaciliteter, tilskud til drift af ikke kommunale fritids-/idrætsfaciliteter samt tilskud

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014 Kort version Bibliotekerne skal være lokale medborgercentre, steder for viden og borgerservice, der sammen med lokale aktiviteter og initiativer skal

Læs mere

Mål 16-1. Solrød Kommune lægger vægt på kvalitet og mangfoldighed i fritids- og kulturtilbuddenne.

Mål 16-1. Solrød Kommune lægger vægt på kvalitet og mangfoldighed i fritids- og kulturtilbuddenne. Politikområdet omfatter idrætsfaciliteter, bibliotek, musikskole, foreningsliv, voksenundervisning, musikog kulturliv, lokalhistorie, turisme samt adgang til varieret natur- og friluftsliv. På politikområdet

Læs mere

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune Kultur for alle Kulturpolitik for Glostrup Kommune Et rigt lokalt kulturliv er: mangfoldighed fælleskab identitetsdannende frivillighed læring udfoldelse leg inddragelse tradition kreativitet oplevelser

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

Anbefalinger til forsamlingshusdrift

Anbefalinger til forsamlingshusdrift Anbefalinger til forsamlingshusdrift Sagsnr.: 15/3387 De kommunale forsamlingshuse i dag Hvordan husene drives Alle fire huse bestyres og drives af en form for bestyrelser, der repræsenterer brugerne af

Læs mere

Kommentarer til budgetforslag 2013-2016 for Kultur- og Fritidsudvalget

Kommentarer til budgetforslag 2013-2016 for Kultur- og Fritidsudvalget Kommentarer til budgetforslag 2013-2016 for Kultur- og Fritidsudvalget Indledning De følgende to afsnit giver en kort gennemgang af budgetforslag 2013-2016 for Kultur- og Fritidsudvalget. Af afsnit 1 fremgår

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2016

Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2016 Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2016 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Korr. budget 2016 Forv. regnsk. 2016 inkl. over- /underskud 2016 inkl. over- /underskud

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Analyse af drift og vedligehold af Herning Kommunes fodboldbaner.

Analyse af drift og vedligehold af Herning Kommunes fodboldbaner. Dato: 5. april 2016. Analyse af drift og vedligehold af Herning Kommunes fodboldbaner. - 1 - Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger,

Læs mere

Skolen på Sønderager

Skolen på Sønderager Skolen på Sønderager TALENTKLASSER 2017 2018 I talentklasserne har du samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever. Men her er du sammen med andre talenter, der har samme mål og behov som dig! Informationsmøde

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere