MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET"

Transkript

1 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

2 Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk

3 Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

4

5 Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Kultur- og Fritidsudvalget Idræt og Fritid Biblioteker Kultur... 29

6

7 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2014 Serviceområde kr Udgifter Indtægter Netto 11 Idræt og fritid Drift Anlæg Biblioteker Drift Anlæg Kultur Drift Anlæg I alt

8 8

9 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Serviceområde 11 Idræt og fritid 9

10 10

11 Mål for Budget 2014 Serviceområde 11: Idræt og Fritid Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 11 Idræt og Fritid Oplevelse, inspiration og puls. Skabe mere liv og dynamik i byen. Skabe nye aktive byrum mhp. at fremme det sunde og aktive liv bl.a. ved at skabe gode rammer for en bred vifte af såvel forenings- som selvorganiserede fritidstilbud for både børn, unge og voksne. Som led i projekt TimeLine igangsættes en række åbne tegnestuer med inddragelse af centrale brugere og eksperter mhp. design af anlæg og en række aktivitetsfelter og bevægelsesbaner i og omkring Gl. Vejlevej. Der udarbejdes en proces og etapeplan med anbefalinger til økonomi og anlæg. Herning Fodbold Eksperimentariums 2. etape tages i brug og det samlede projekt evalueres. Implementering af planer for sammenhængende bevægelses-/ oplevelses-/ kulturruter med indbygget playspots i og omkring Herning midtby. Helhedsplaner, borgerinddragelse og brugerdreven innovation. Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 11 Idræt og Fritid Nye erhvervs- og vækstpotentialer. Idræts- og Fritidslivet skal fortsat medvirke til Herning Kommunes vækst via events og oplevelsestilbud til såvel gæster som kommunens borgere. Herning Kommune skal byde på minimum 1 internationalt mesterskab og tilsvarende være vært for minimum et VM, EM el. lign. De events der bydes på, samt de gennemførte events skal have deltagelse af mange atleter samt have minimum 4 konkurrencedage og derved mange hotelovernatninger. 11

12 Veje til målet Herning Kommune er via samarbejdet med de andre sport eventbyer og Sport Event Denmark repræsenteret på den årlige SportAccord i Skt. Petersborg, hvor kontakten til internationale idrætsforbund etableres og videreudvikles. Derudover skal kontakten til nationale idrætsforbund vedligeholdes og gerne udbygges. Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 11 Idræt og Fritid Et unikt uddannelsesmiljø. At styrke kommunens vækst og tiltrække flere unge til Herning ved bl.a. at gøre det attraktivt at komme til området og blive og tage en uddannelse. Konceptet for talentidrætsklasser videreudvikles og kvalificeres, særligt med fokus på ungdoms- og videregående uddannelser. Strategi og handleplaner for sportscollege i Holing konkretiseres ift. de fysiske rammer, den daglige drift, pædagogik og økonomi. Herning Elite er tovholder ift. styregruppens arbejede, hvor styregruppen er sammensat med interessenter fra klubber, uddannelsesinstitutioner mv. Ifm udarbejdelse af planer for etablering af sportscollege/ idrætscampus i Holing indtænkes testcenter og synergi/ sammenhæng/ forskning i relation til det nye regionshospital i Gødstrup. Veje til målet Konkretisering og kvalificering af tiltag ift. talentidrætsklasser, ungdomsuddannelser strategi- og handleplaner for sportscollege/ idrætscampus og testcenter i Holing. 12

13 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Serviceområde 11 - Idræt og fritid Regnskab Budget Budget Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter - DGI-Huset Fælles formål Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Team Danmark Elitekommune og events Idræt og fritid i alt Driftsbemærkninger: Stadion- og idrætsanlæg m.v. Det samlede udendørs idrætsareal i Herning Kommune udgør i alt 267 ha. I dette tal er der ikke medregnet arealerne for de golfbaner, som ligger i kommunen. Idrætsanlæggene omfatter: 193 fodboldbaner 39 tennisbaner 5 atletikanlæg Herning Atletikstadion med kunststof øvrige med cinders. 1 cricketanlæg med 2 baner og træningsanlæg med kunstgræsbelægning 3 golfbaner/klubber Arealer til modelflyvning BMX bane. Petanque Beachvolley Diverse mindre anlæg bl.a. til kroket. Udgifter anvendes bl.a. til vedligeholdelse af kommunale idrætsarealer, udgifter til ejendomsskatter, forbrugsafgifter, lysanlæg, mål og net. Arbejdet omfatter drift af kommunens fodboldanlæg omfattende græsklipning, gødskning, vertikalskæring, jordløsning samt sanddressing i forbindelse med forårsklargøring. Endelig ydes tilskud til forårsklargøring af tennisanlæg, og der ydes tilskud til tre fodboldanlæg (Ørnhøj, Timring og Vildbjerg) for selv at varetage græsklipning m.v Svømmehaller og friluftsbade m.v. Udgifter og indtægter til drift af Herning Svømmehal og tilskud til Snejbjerg Svømmehal samt friluftsbadene i Ilskov, Gjellerup, Aulum og Sørvad. 13

14 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid Andre fritidsfaciliteter Vandkulturhuset og Time Line. Budgetbeløbet omfatter driftsaftale med DGI vedr. driften af DGI-huset Herning og driftsbeløb vedr. Time Line Fælles formål Rådighedsbeløb til særlige udgifter på området herunder nye tiltag indenfor fritidsområdet bl.a. foreningslab og integrationsprojekter m.v. Der er forlods afsat budgetbeløb til sommerferieaktiviteter og bookingsystemet Conventus Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammebeløb, som er afsat til Idrætten, Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationer (BUS), kirkelige børne- og ungdomsforeninger, politiske ungdomsforeninger, foreninger tilsluttet "Fællesudvalget for blandede foreninger" samt tilskud til andre foreninger, som arbejder med aktiviteter for børn og unge. Der er forlods afsat 0,121 mio. kr. til Sportolv et idræts- og samværstilbud til børn og unge i Herning Kommune, og budgetrammen er fordelt forholdsmæssigt til de enkelte områder således: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (2014-priser, kr.) Budget 2014 Idrætten Samrådet for børne- og ungdomsforeninger 715 Blandede foreninger 338 Kirkelige foreninger 238 Politiske ungdomsforeninger 59 Øvrige 266 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i alt Lokaletilskud Lokaletilskud omfatter: Lokaletilskud til oplysningsforbund, foreninger og klubber i henhold til Folkeoplysningsloven. Bloktilskud til idrætshaller. Særligt lokaletilskud til foreninger og klubber. Der er afsat beløb til Team Danmarks Talenttræningscenter. Sportscenter Herning/Messecenter Herning Indtægter vedrører den årlige lejebetaling fra Sportscenter Herning samt opkrævning af gebyr på idrætsområdet. Gebyrindtægter er for benyttelse af udendørs anlæg, selvejende haller, kommunale skolehaller, gymnastiksale og svømmehaller m.v. 14

15 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 11 Idræt og fritid Budgettet for lokaletilskud på 54,4 mio. kr. er korrigeret med driftstilskud til Arnborg Hallen og Lind Hallen i forbindelse med udvidelsesprojekter. Budgettet er fordelt således: Lokaletilskud (netto-tal, 2014-priser, kr.) Budget 2014 Oplysningsforbund 484 Idrætten Samrådet for børne- og ungdomsforeninger Blandede foreninger 524 Kirkelige foreninger 832 Bloktilskud til haller Særligt lokaletilskud Team Danmarks talenttræningscenter i Holing 122 Sportscenter Herning Diverse -45 Indtægter: Lejeindtægter Sportscenter Herning Gebyrindtægter Lokaletilskud i alt Team Danmark Elitekommune og Events Elitekommune: Der er i budgettet afsat budgetbeløb vedr. Team Danmark Elitekommuneprojektet, herunder talentidrætsklasserne på Sønderagerskolen. Budgetbeløbet er afsat til dækning af lønninger til elitekoordinator og administration samt tilskud til projekter, udstyr og materialer. Events: Budgetbeløbet til planlagte events er i 2014 på 2,1 mio. kr. hvilket er 6,8 mio. kr. mindre end i Dette kan henføres til det høje aktivitetsniveau i 2013, hvor der afvikles EM i volleyball, EM i Ridebanespringning og Dressur samt EM i kortbanesvømning. Det kan oplyses, at der på Serviceområde 11, under Økonomiudvalget er afsat 6 mio. kr. til evt. events i

16 16

17 007 Kultur- og fritidsudvalget 11Idrætogfritid BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2014 Indtægter 007 Kultur- og fritidsudvalget 11Idrætogfritid Drift Byudvikling,bolig-ogmiljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadionogidrætsanlæg IDRÆTSOMRÅDER SVØMMEHALLER IDRÆTSHALLER FRILUFTSBADE Andrefritidsfaciliteter DGI-HUSETHERNING TIMELINE Undervisningogkultur Folkeoplysningogfritidsaktiviteterm.v Fællesformål FÆLLESFORMÅL Frivilligtfolkeoplysendeforeningsarbejde Lokaletilskud SPORTSCENTER HERNING/MESSECENTER HERNING Fritidsaktiviteterudenforfolkeoplysningsloven HERNING SOM TEAMDANMARK ELITEKOMMUNE FÆLLESFORMÅL SPORTSEVENTS Anlæg Byudvikling,bolig-ogmiljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadionogidrætsanlæg ETABLERINGAFNYT50-METERBASSIN RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER Andrefritidsfaciliteter TIMELINE RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER Undervisningogkultur Folkeskolenm.m Idrætsfaciliteterforbørnogunge FODBOLDEKSPERIMENTARIUM SNEJBJERGHALLEN-TAG SDR.FELDINGHALLEN-TAG SPORTSCENTERHERNING-TAG FELDBORGBMX TJØRRINGIDRÆTSANLÆG2.ETAPE RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER

18 18

19 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Serviceområde 14 - Biblioteker 19

20 20

21 Mål for Budget 2014 Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 14 Biblioteker Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune. Det nye hovedbibliotek i Østergade skal være Herning Kommunes lokale port til verdens viden og kultur, men også et møde- og oplevelsessted for kommunens borgere. Biblioteket tages i brug maj 2014 i ifølge programoplægget. Veje til målet Biblioteket overholder deadlines og aftaler med diverse samarbejdspartnere og leverer input til det biblioteksmæssige indhold. Serviceområde 14 Biblioteker Fokusområde Borgernes mulighed for læring. Udfordring Mål Veje til målet Bibliotekerne får flere og flere henvendelser fra borgere som har problemer med at navigere rundt på nettet. Blandt andet på Borger.dk. At minimum borgere skal modtage vejledning i at anvende den digitale indgang til det offentlige Danmark. Herning Bibliotekerne tilbyder formel undervisning i digital selvbetjening samt løbende råd og vejledning vedr. emnet i bibliotekets daglige brugerbetjening samt i bibliotekets IT-cafe. Dette suppleres af løbende samarbejder med eksterne partnere i forhold til vejledning af borgerne omkring digital selvbetjening. 21

22 Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 14 Biblioteker Understøtte, synliggøre og formidle kulturelle tilbud i Herning Kommune. Skabe kulturelle arrangementer for børn og voksne. Minimum personer skal deltage i Herning Bibliotekernes kulturelle tilbud i løbet af 2014/2015. Der arrangeres løbende arrangementer som f.eks. bogcafeer, forfatterarrangementer, læseklubber, litterære workshops, teater, musiklytteklubber og koncerter. Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 14 Biblioteker Udbrede kendskabet til og brugen af bibliotekstilbuddet. Skabe øget kendskab til bibliotekets digitale tilbud. Antallet af downloads og unikke brugere via bibliotekets onlinetilbud Bibzoom, Ebib, ereolen og Netlydbog.dk stiger med 25 %. Biblioteket søsætter kampagner for bibliotekets onlinetilbud, operationaliserer en digital strategi for onlinetilbuddene samt planlægger løbende kompetenceudvikling af bibliotekets publikumspersonale indenfor området. 22

23 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Serviceområde 14 - Biblioteker Regnskab Budget Budget Folkebiblioteker Biblioteker i alt Driftsbemærkninger: Folkebiblioteker Herning Bibliotekerne omfatter pr. 1. januar 2014 drift og udvikling af det fysiske bibliotek herunder Hovedbiblioteket i Herning, infogate i Innovatorium Herning, bibliotekerne i Aulum, Hammerum, Kibæk, Sunds og Vildbjerg. I maj 2014 flyttes hovedbiblioteket til nye lokaler i Østergade 8 i Herning midtby. Herning Bibliotekerne besøges hvert år af ca. 1/2 mio. borgere. I 2012 blev der udlånt fysiske materialeenheder på Herning Bibliotekerne, hvortil kommer ca download og søgninger via bibliotekets digitale tilbud. I løbet af 2012 blev der etableret delvist selvbetjening i Hammerum, Vildbjerg og Aulum samt på Hovedbiblioteket, hvilket har medført væsentligt udvidede åbningstider samt stigende besøgstal. Herning Bibliotekerne har i alt 5 lokalbiblioteker hver med en ugentlig åbningstid på mellem 24 og 84 timer. Bibliotekerne i Aulum, Hammerum, Sunds og Vildbjerg som åbne biblioteker med åbningstid kl alle ugens dage samt et hovedbibliotek i Herning med 68/63 åbningstimer om ugen henholdsvis vinter og sommer, hvoraf 10 timer ugentligt er delvist selvbetjente. Herning Bibliotekerne tilbyder desuden bogkasser til børneinstitutioner og bogposer til dagplejere, ligesom børnehaven Skovbo er børnehavebibliotek og har et depot af materialer. Bogen Kommer og Biblioteket Kommer ordningerne er et tilbud om levering af materialer til ældre og handicappede og til afleveringssteder i landsbyerne. Hertil kommer drift og udvikling af virtuelle biblioteksydelser. Under serviceområdet indgår desuden drift og udvikling af de lokalhistoriske arkiver. Herning Bibliotekerne har IT-driftsaftale med Struer, Lemvig og skolebibliotekerne, Herning Gymnasium, Social- og Sundhedsskolen samt Herning HF og VUC 23

24 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker I budgettet er indarbejdet forventet Centralbibliotekstilskud for Folkebiblioteker grupperingsniveau Budget Materialer - bøger Materialer - andet Personale, administration og ledelse Rammefordeling Reduktion vedr. indkøbsaftaler Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Betaling fra andre offentlige myndigheder Andre indtægter Biblioteker Centralbibliotekstilskud - udgifter Centralbibliotekstilskud - indtægter Biblioteksvagten, flerårigt projekt -1 I alt Materialer Indkøb af bøger og andre materialer til børn og voksne, herunder indbinding og plast. Personale Udgifterne vedrører løn, forsikringer, uddannelse, tjenestekørsel, møder mv. Lønudgifterne omfatter lønninger til bibliotekets almindelige drift og Centralbiblioteksfunktionen. Der er tilsvarende indtægter for Centralbiblioteksfunktionen. Materiale og aktivitetsudgifter Udgifterne vedrører bl.a. katalogiseringsbidrag, indkøb af kontorartikler, porto, telefon og chips til materialer. Indtægter vedrører kopi, print og drikkeautomat. Udgifter til arrangementer såsom film, teater og musik for børn og voksne. Eventuel brugerbetaling indgår heri. IT, inventar og materiel Omfatter indkøb og vedligeholdelse af inventar og IT-udstyr samt serviceabonnement på ITudstyr mv. Ligeledes afholdes udgifter til søgeudgifter, servicekontrakter mv. på denne gruppering. Endelig afholdes udgifter til brændstof, vedligeholdelse, vægtafgift og forsikringer på 2 biler. 24

25 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 14 Biblioteker Grunde og bygninger Omfatter indvendig vedligeholdelse af bibliotekets bygninger og udenomsarealer samt huslejeudgifter i lokalbibliotekerne i Hammerum og Sunds. Desuden afholdes udgifter vedr. forbrugsafgifter og rengøring mv. Der afholdes ligeledes lejeudgifter mv. for infogate. Betaling fra andre offentlige myndigheder Indtægter fra Herning arrest, IT-aftaler og andre aftaler med andre kommuner, biblioteksbetjening af Herning Gymnasium og børneteaterrefusion. Indtægter Vedrører gebyrer og erstatninger samt indtægter fra infogate. Centralbiblioteksfunktionen Udgifter og indtægter ved varetagelse af centralbiblioteksfunktionen i Region Midtjylland. Projekter Her indgår kun enkelte projektudgifter og de tilhørende tilskud fra Kulturstyrelsen. 25

26 26

27 007 Kultur- og fritidsudvalget 14 Biblioteker BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2014 Indtægter 14Biblioteker Drift Undervisningogkultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker BIBLIOTEKER BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKSVAGTEN Anlæg Undervisningogkultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker NYTHOVEDBIBLIOTEK

28 28

29 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Serviceområde 15 - Kultur 29

30 30

31 Mål for Budget 2014 Serviceområde 15: Kultur Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 15 Kultur Oplevelser, Inspiration og Puls. Herning skal være et spændende sted at bo og leve hver dag, hele livet. Borgeren oplever en bred vifte af kultur- og fritidstilbud. Fokus på at give plads til borgernes foreskelligheder og mulighed for den enkeltes udfoldelse. Borgernes muligheder for kreative og mangfoldige kulturelle oplevelser og selvudfoldelse skal styrkes. Udvikling af Kulturhuset i Nørregade. Der er fokus på indhold i huset, brugerne og liv i huset, samt samarbejdet med byens øvrige kulturinstitutioner. Kulturhuset gennemgår en fysisk renovering/ombygning, således at huset fremstår i overensstemmelse med de ønsker og krav der er til et moderne og nutidigt kulturhus. Gennem en dialog med gårdens beboere og øvrige interessenter udarbejdes plan for renovering af gårdmiljøet. Der fastholdes en tæt dialog med Kulturhusets leder. I samarbejde med gårdens beboere gennemføres en inddragelsesproces vedr. gårdrummet. 31

32 Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 15 Kultur Her er alle muligheder åbne. Herning skal profileres indenfor kultur og kulturelle samarbejder, også i relation til EU kulturhovedstads projektet i Herning skal være en naturlig platform for samarbejde ud i det Europæiske kulturmiljø. Udvikling af en central platform for et forventeligt stigende samarbejde i europæisk sammenhæng, Dialog med DSI Swinging Europe, som har store kompetencer inden for europæisk samarbejde om udvikling af en mere formel platform for deling af denne viden. Koordinering med kulturby 2017 projektet, da det har en væsentlig europæisk dimension, som vil være en naturlig medspiller. Serviceområde Fokusområde 15 kultur Oplevelser, inspiration og puls. Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve hverdag, hele livet. Borgeren oplever en bred vifte af kultur- og fritidstilbud. Udfordring Mål Fremme udviklingen af tidssvarende formidling af kulturarven. Borgeren oplever vedkommende kulturinstitutioner i aktiv dialog med det omgivende samfund. Museum Midtjylland gennemfører en flytning af museets udstillinger fra Museumsgade til den tidligere Herning Klædefabrik. Museum Midtjylland igangsætter opbygningen af nye tidssvarende udstillinger i den tidligere Herning Klædefabrik. Museum Midtjylland påbegynder implementeringen af museets nye formidlingskoncept, således at borgeren oplever nærværende og tidssvarende formidling af kulturarven. Der påbegyndes en videreudvikling af museets digitale formidling af kulturarven. Museum Midtjylland søger at få styrket museets forskning ved at få tilknyttet en eller flere forskerstillinger. Veje til målet Der er en tæt og åben dialog med Museum Midtjylland med henblik på at sikre målopfyldelse. 32

33 Serviceområde Fokusområde 15 kultur Oplevelser, inspiration og puls. Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve hverdag, hele livet. Borgeren oplever en bred vifte af kultur- og fritidstilbud. Udfordring Mål Fremme udviklingen af tidssvarende formidling af kulturarven. Borgeren oplever vedkommende kulturinstitutioner i aktiv dialog med det omgivende samfund. Der gennemføres en bygningsmæssig udvidelse af Carl- Henning Pedersen & Else Alfelt Museum. Museet udvider deres udstillingsareal og depot via en tunnel til Anglibygningen. Veje til målet Der er en tæt dialog med Carl-Henning Pedersen & Else Alfelt Museum om byggeprocessen ligesom der løbende sparres med museet vedr. udvikling og økonomi. 33

34 34

35 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 15 Kultur Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Serviceområde 15,i alt funkion 3. niveau Regnskab Budget Budget Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysende voksenundervisning Daghøjskoler Kultur i alt Driftsbemærkninger: Museer Der ydes tilskud til kunstmuseerne Heart og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum samt Danmarks Fotomuseum. Desuden ydes der tilskud til De kulturhistoriske museer Herning Museum, Textilforum, Herningsholm, Haderup Museum, Skarrild-Karstoft Museum, Trehøje Museum, Søby Brunkulsmuseum og Arnborg Hjemstavnshus. Der er i 2014 og overslagsårene bevilget en budgetudvidelse på 0,3 mio. kr. årligt til Museum Midtjylland, ph.d. arkæologi Teater Der ydes tilskud til Team Teatret og Operaen i Midten i henhold til egnsteateraftaler. Desuden ydes tilskud til Herning Teaters indkøb af turnéforestillinger, samt køb af børneteater til folkeskolerne. Staten refunderer kommuners udgifter til egnsteatertilskud med ca. 41 % og børneteater med 50 % Musikarrangementer Der ydes tilskud til Ensemble MidtVest, Det regionale spillested Musikhus Fermaten, Den Jyske Sangskole med Videncenter for Unge Stemmer, Swinging Europe, Herning Garden og Herning Musikskole Andre Kulturelle opgaver Der ydes tilskud til Herning Billedskole, Det Kulturelle Samråd, Aktivitetshusforeningen, Auto- Galleriet, Gl. Smedie, Vildbjerg Kulturhus, Kulturaftale, Grove gl. Skole, Den Gule Bygning, Aulum Mølle, lejemål Herning Højskole, Kulturellen, Rockstjernen, Alhuset i Kibæk, Kulturama, Dagmar Bio samt Scenekunstskolen. Desuden ydes der via puljer underskudsgarantier og tilskud til enkeltarrangementer, nye initiativer og events efter ansøgning. 35

36 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Kultur- og Fritidsudvalget 15 Kultur Endelig ydes der tilskud til drift af kulturhuse samt renoveringstilskud (50%) til sognegårde og forsamlingshuse. Der er i 2014 og overslagsårene bevilget en budgetudvidelse til Billedskolen på 0,275 mio. kr. årligt. Der er i forbindelse med budgetforliget bevilget 0,180 mio. kr. i 2014 og 0,440 mio. kr. i overslagsårene til talentklasser inden for sang og musik Oplysningsforbund mv. Det budgetterede beløb er afsat til at yde tilskud til aftenskolerne med maximalt 1/3 af aftenskolernes samlede lønudgifter til almen undervisning, 5/7 af udg. til instrumentalundervisning samt 8/9 af udg. til handicapundervisning Daghøjskoler Der ydes tilskud til Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole jf. indgået rammeaftale. 36

37 007 Kultur- og fritidsudvalget 15 Kultur BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2014 Indtægter 15Kultur Drift Undervisningogkultur Kulturelvirksomhed Museer FÆLLESFORMÅL TILSKUDTILMUSEER CARL-HENNING PEDERSEN OG ELSE ALFELTS MUSEUM LEJEMÅLIANGLIGÅRDEN Teatre TILSKUDTILTEATREMV Musikarrangementer FÆLLESFORMÅL LANDSDELSENSEMBLE HERNINGMUSIKSKOLE MUSIKHUSFERMATEN DENJYSKESANGSKOLE,NØRREGADE7D SWINGINGEUROPE HERNINGGARDEN Andrekulturelleopgaver FÆLLESFORMÅL ANDREKULTURELLEOPGAVER DETKULTURELLESAMRÅD KULTURKABALE KULTURHUSETINØRREGADE ALHUSET,KIBÆK KULTURAMA Folkeoplysningogfritidsaktiviteterm.v Folkeoplysendevoksenundervisning Daghøjskoler Statsrefusion Undervisningogkultur Kulturelvirksomhed Teatre FÆLLESFORMÅL TILSKUDTILTEATREMV Anlæg Undervisningogkultur Kulturelvirksomhed Museer CARL-HENNING PEDERSEN- RENOVERINGSARBEJDER Musikarrangementer ØVECONTAINERE Andrekulturelleopgaver KULTURKABALE,OMBYGNINGKULTURELLEN

38 007 Kultur- og fritidsudvalget 15 Kultur (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter NØRREGADE 7, RENOVERING AF UDVENDIG BELYSNING OGFLISERIGÅRDEN RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER. 308 Budget 2014 Indtægter 38

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus

Læs mere

Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2010

Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2010 Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2010 ÅRETS IDRÆTSKOMMUNE 2010 ÅRETS INTEGRATIONSPRIS 2010 Fritid og Kultur Dok. 3080013 Fritidspas 1. INDLEDNING... 3 1.1 RAPPORTENS

Læs mere

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Perspektiver og handlinger 03 Strategiske perspektiver 04 Partnerskaber og samarbejder 06 OC s strategiske platform 07 Handleplanen

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat Integrationsrådet Mødedato: Torsdag den 19. februar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 08. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:12 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Model for ny biblioteksstruktur Forsideillustration: Modellen for ny biblioteksstruktur illustreres som et hus, som udgør det fulde bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Torvet 41, 3300 Frederiksværk Lene Jakobsen Kultur og Fritid 1. Beskrivelse af virksomheden s lovgrundlag og formål:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 31. oktober 2013 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Birthe Helth, Eva Sommer-Madsen, Carsten

Læs mere

Kulturen på skinner frem mod 2017

Kulturen på skinner frem mod 2017 Kulturen på skinner frem mod 2017 Med Byrådets beslutning om at satse på at gøre Århus til Kulturhovedstad i 2017, står Århus Kommune over for en af de største udfordringer på det kulturelle område i nyere

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015.

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. Godkendt i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. november 2014. ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. 1 Administrationsgrundlaget fastlægger

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I

Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I 1 Forord I Haderslev Kommune er der gode muligheder for at opnå støtte til det frivillige arbejde. I denne folder kan I læse

Læs mere

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Notat Udviklingsplan for bibliotek og borgerservice Sagsbeh.: majof & hega Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Foto: Indgangsparti på Hjørring Bibliotek Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere