VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE"

Transkript

1 NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale mellem en kommune og i dette tilfælde en svømmeklub. Afhængigt af karakteren og omfanget af samarbejdet om samarbejdet, kan der opstå en række juridiske problemstillinger af offentligretlig karakter, som kan være af betydning for adgangen til at etablere det påtænkte samarbejde. Dette gælder navnlig i relation til udbudsreglerne, kommunalfuldmagten og den generelle mulighed for, at private virksomheder mv. overtager dele af undervisningen i folkeskolen. I forbindelse med indgåelsen af samarbejdsaftalen bør kommunen have gjort sig overvejelser herom. Også på denne baggrund findes det hensigtsmæssigt, at kommunen fra start af deltager aktivt i arbejdet med udfærdigelsen af samarbejdsaftalen. Samarbejdsaftalens punkter 1. Parter Angivelse af den kommune og den svømmeklub, der indgår i et samarbejde. I forlængelse af partsangivelsen kan det anføres, hvilke skoler samarbejdet er tiltænkt at vedrøre, samt i hvilke svømmehaller, skolesvømningen skal finde sted. Dette kan også beskrives i et særskilt punkt i aftalen. 2. Formål og samarbejdsform Samarbejdsaftalen bør indledningsvis indeholde en generel beskrivelse af formålet med samarbejdet om skolesvømningen mellem kommunen og svømmeklubben. Begge parters bevæggrunde for at indgå i samarbejdet og de fordele, der ønskes opnået herigennem, bør fremgå. Samtidig bør den konkrete samarbejdsform beskrives. Samarbejdet kan eksempelvis udgøre - et ad hoc-baseret samarbejde, der eksempelvis kun vedrører enkelte uger af skoleåret, eller - et partnerskab, der indebærer et mere fast og struktureret, gensidigt forpligtende og dialogbaseret samarbejde. Partnerskaber mellem offentlige myndigheder og frivillige foreninger er blandt andet beskrevet i rapporten; Offentlige-frivillige partnerskaber omkring børn og fysisk aktivitet, Syddansk Universitet, august 2008:

2 Såfremt samarbejdsaftalerne om skolesvømning giver svømmeklubben ret til vederlag hvilket efter det oplyste vil være udgangspunktet adskiller samarbejdet sig dog på flere punkter fra det rene offentlige-frivillige partnerskab, som der er beskrevet i rapporten. Dette bør både kommunen og svømmeklubben være opmærksom på. 3. Baggrund Særligt i tilfælde, hvor samarbejdet udgør et partnerskab, kan samarbejdsaftalen med fordel indeholde generelle bemærkninger om baggrunden for etableringen af samarbejdet om skolesvømningen mellem kommunen og svømmeklubben. SIDE 2 AF 6 Eventuelle erfaringer med tidligere forsøgsordninger i den pågældende kommune eller i andre kommuner, hvor et lignende samarbejde har fundet sted, kan angives. Der kan i denne forbindelse henvises til konklusionerne i rapporten; Svømning i den danske folkeskole, Syddansk Universitet, april 2012: Kommunens begrundelse for, at lade skolesvømningen foregå i et samarbejde med en eller flere svømmeklubber i kommunen fremfor blot fortsat at lade det blive varetaget af ansatte svømmelærere i folkeskolerne bør fremgå. 4. Samarbejdsperiode og opsigelse Det bør overvejes, om samarbejdsperioden skal være et eller flere skoleår. I alle tilfælde bør det overvejes, om der ønskes indsat en bestemmelse om forudsat genforhandling. Såfremt samarbejdsperioden udgør mere end et skoleår, bør indsættelse af en bestemmelse om opsigelsesadgang overvejes. Denne bestemmelse kan eventuelt formuleres således, at opsigelse kan ske til udgangen af det skoleår, hvori opsigelse sker. En kortere opsigelsesfrist kan også indsættes. Er der sket forudbetaling til svømmeklubben for svømmeundervisningstimer, der som følge af opsigelsen ikke vil blive afholdt, bør aftalen indeholde en regulering af, hvordan tilbagebetaling skal ske. 5. Samarbejdets organisering og evaluering Særligt i tilfælde, hvor den ønskede samarbejdsform er et partnerskab, bør det overvejes, om der ønskes nedsat en styregruppe, der har til opgave løbende at vurdere og evaluere samarbejdet, og hvorvidt der er behov for udvikling og justeringer. Styregruppens sammensætning og årlige møder mv. bør i givet fald fremgå af samarbejdsaftalen.

3 Det kan tillige angives i samarbejdsaftalen, at der følger en gensidig informationspligt parterne imellem herunder i relation til, at hver af parterne har krav på fra den anden part at modtage relevante informationer og oplysninger i forhold til partnerskabets løsning af opgaverne etc. Dette vil også understrege, at samarbejdsaftalen baserer sig på en forudsætning om et loyalt samarbejde og en løbende dialog herom. 6. Kvalitetskrav Kvaliteten af svømmeundervisningen er en af hovedforudsætningerne for, at kommunen ønsker at indgå i et samarbejde med svømmeklubben om skolesvømningen. Derfor er det også vigtigt, at svømmeklubben i intet tilfælde med rette kan kritiseres for kvaliteten af svømmeundervisningen eller svømmetrænerens kvalifikationer. SIDE 3 AF 6 Kvalitetskravene bør derfor fremgå klart af aftalen, hvilket også gælder for en beskrivelse af målet med svømmeundervisningen. I beskrivelsen af kvalitetskravene og undervisningsmålet bør de i Ministeriet for Børn og Undervisnings Faghæfte 6 beskrevne krav til svømmeundervisningen i folkeskolen haves for øje. Faghæftet kan findes på: Idraet I faghæftet, side 35, omtales 7 i bekendtgørelse nr. 38 af 10. januar 1995 om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden (følgende bekendtgørelsen ). Heraf fremgår, at skolesvømningen skal varetages af en lærer, der har kvalifikationer svarende til uddannelsen til svømmelærer. Denne betingelse skal derfor tillige være opfyldt for de svømmetrænere fra svømmeklubberne, der varetager den faktiske svømmeundervisning i henhold til samarbejdsaftalen. Bekendtgørelsen kan findes på: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=72919 Den eksplicitte angivelse af kvalitetskravene og undervisningsmålet vil i øvrigt også kunne bidrage til at legitimere samarbejdet mellem kommunen og svømmeklubben udadtil. 7. Arbejdsdeling og ansvar I forlængelse af det under pkt. 6 (Kvalitetskrav) anførte, skal samarbejdsaftalen indeholde i detaljeret regulering af - dels den konkrete arbejdsdeling mellem kommunen (dvs. folkeskolerne og de involverede lærere) og svømmeklubben (dvs. den pågældende svømmetræner) og - dels ansvarsfordelingen mellem parterne Arbejdsdeling

4 Under en beskrivelse af arbejdsdelingen mellem parterne bør det fremgå, at svømmeklubbens træner alene påtager sig arbejdet forbundet med den faktiske svømmeundervisning i bassinet og det dertil knyttede livredderarbejde. Det praktiske og administrative arbejde forbundet med skolesvømningen (booking af tider i svømmehal, bestilling af transport mv.) påhviler fortsat kommunen. Ved den beskrevne arbejdsdeling understreges det, at svømmetræneren ikke påtager sig de øvrige, pædagogiske opgaver og tilsynsforpligtelser, som relaterer sig til og følger af selve skoleundervisningssituationen. Dette arbejde bør fortsat være placeret hos det skolepersonale, der er til stede under transporten til og fra svømmehallen og mens svømmeundervisningen pågår. Ved en sådan beskrivelse af arbejdsdelingen kan aftalen også forsøges begrænset således, at den i mindst muligt omfang minder om og får karakter af en egentlig udlicitering af folkeskolernes forpligtelser i relation til svømmeundervisningen. Med andre ord er der ikke tale om, at svømmeundervisningen nu fuldt ud er overtaget og varetages af den pågældende svømmeklub. Svømmeklubben bidrager alene hertil i begrænset omfang ved mod vederlag at stille en svømmetræner til rådighed for den faktiske svømmeundervisning. SIDE 4 AF 6 Endvidere bør det, medmindre der er konkret grundlag for andet, også understreges i samarbejdsaftalen, at svømmetræneren (fortsat) er underlagt svømmeklubbens instruktionsbeføjelser, ligesom svømmetræneren og -klubben ikke kan forpligtes til at deltage i eller iværksætte en undervisning, der ikke findes fuldt forsvarlig. Svømmeklubbens fortsatte instruktionsbeføjelse over for svømmetrænerne er blandt andet af relevans i forhold til anvendelsesområdet for idrættens forsikringer. 7.2 Ansvar I samarbejdsaftalen bør det sikres, at svømmetrænerens ansvar ikke er af et andet og større omfang, end hvad der sædvanligt gælder i forbindelse med almindelig svømmetræning i klubregi. Blandt andet bør skolens tilsynsforpligtelse over for børnene ikke overvæltes på svømmeklubben. Derfor bør det også sikres, at den i bekendtgørelsens 7, stk. 2, fastsatte betingelse om, at de fornødne sikkerhedskrav i svømmehallen er opfyldt, fortsat påhviler skolen medmindre de konkret foreliggende omstændigheder taler for, at en anden ansvarsfordeling skal gælde. 8. Trænerteam og undervisningsplan Samarbejdsaftalen bør indeholde en stillingtagen til, hvordan det pågældende trænerteam skal sammensættes. Valget af den enkelte træner bør i udgangspunktet ligge hos svømmeklubben men skal selvfølgelig ske i overensstemmelse med kvalitetskravene i pkt. 6. Svømmeklubberne bør i denne forbindelse sikre sig, at de løbende har et tilstrækkeligt antal trænere til rådighed til at varetage undervisningen.

5 Samtidig bør det overvejes, om aftalen skal indeholde en specifik regulering af, hvordan årets undervisningsplan sammensættes, samt om og hvorledes ændringer hertil kan finde sted. Generelt er det tilrådeligt, at svømmeklubben sikrer sig videst mulig adgang til at øve indflydelse på fastlæggelsen af undervisningsplanen. I denne forbindelse bør aftalen tillige indeholde en regulering af spørgsmålene om aflysning af undervisning, både som følge af svømmetrænernes (eller svømmeklubbernes) og skolernes forhold, og de eventuelle økonomiske spørgsmål, aflysning giver anledning til, jf. i øvrigt under pkt. 9 (Økonomi). 9. Økonomi Såfremt svømmeklubben er berettiget til vederlag, skal aftalen regulere dette detaljeret. Særligt for det tilfælde, at vederlaget viderekanaliseres til den eller de pågældende svømmetrænere i svømmeklubben, bør eventuelle skatte- og momsretlige konsekvenser heraf overvejes. SIDE 5 AF 6 Er samarbejdet tiltænkt at løbe over en længere årrække (dvs. i flere skoleår), kan der eventuelt indsættes en regel om genforhandling af vederlagets størrelse eller om eventuel opregulering på baggrund af objektive kriterier. Udgangspunktet bør herudover være, at kommunen afholder alle udgifter forbundet med skolesvømningen undtagen eventuelt arbejdsvederlag til den pågældende svømmetræner, der er tilknyttet svømmeklubben. Herudover kan det anføres, at eventuelle fælles udgifter til mødeaktiviteter, temadage mv. aftales på styregruppemøderne, jf. under pkt. 5 (Samarbejdets organisering). Endelig bør kommunen have gjort sig overvejelser om, hvorledes samarbejdsaftalen navnlig i relation til den måde, hvorpå svømmeklubben vederlægges rejser problemstillinger i relation til folkeoplysningsloven. Det kan i den forbindelse eventuelt angives i samarbejdsaftalen, at den ikke vedrører kommunens almindelige tilskud til foreningslivet i henhold til folkeoplysningsloven. 10. Opsigelse ved misligholdelse Det kan overvejes, om der ønskes indført en eksplicit regulering af de tilfælde, hvori aftalen uafhængigt af eventuel opsigelsesadgang, jf. pkt. 4 (Samarbejdsperiode og opsigelse) kan opsiges af parterne. I givet fald bør svømmeklubben sikre sig, at enhver aflysning af svømmeundervisningen eller en svømmetræners enkeltstående udeblivelse herfra ikke uden videre hjemler kommunens ophævelse af samarbejdsaftalen. 11. Konflikthåndtering Henset til samarbejdets karakter kan det synes formålstjenligt at understrege, at eventuelle tvister indledningsvis skal forsøges løst gennem forligsforhandlinger parterne imellem.

6 Såfremt en løsning ikke kan findes herigennem, kan der for fuldstændighedens skyld indsættes en værnetingsbestemmelse (angivelse af, at sag anlægges ved de danske domstole) og en lovvalgsbestemmelse (angivelse af, at lovvalget er dansk). 12. Kommunens offentligretlige forpligtelser Svømmeklubben bør i den indledende dialog med kommunen sikre sig, at kommunen har foretaget en konkret vurdering af, hvorvidt kommunens offentligretlige forpligtelser, herunder i medfør af udbudsreglerne, begrænser kommunens adgang til at indgå samarbejdsaftalen på de forudsatte vilkår. Tilsvarende gør sig gældende i relation til de eventuelle begrænsninger, der måtte følge af kommunalfuldmagten. Det synes dog ikke uden videre at være i strid med kommunalfuldmagten, at en kommune køber en ydelse af en sportsklub til brug for kommunens borgere, her folkeskoleelever, jf. Indenrigsministeriets redegørelse af 17. september 2001, j.nr. 2000/ , side 3, 3. afsnit. SIDE 6 AF 6 Under alle omstændigheder bør samarbejdsaftalen indeholde en bestemmelse om, at kommunen indestår for, at samarbejdsaftalen lovligt kan indgås, samt at svømmeklubben friholdes for eventuelt ansvar, der måtte opstå i denne forbindelse. 13. Tiltrædelse og ikrafttræden Kan eksempelvis formuleres således: Samarbejdsaftalen indgås af nedenstående parter: Dato: Dato: [Kommunen] [Svømmeklubben] Aftalen træder i kraft på datoen for parternes underskrivelse heraf.

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10)

Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) 1 of 8 Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Viden Djurs N P Josiassens Vej 44 8500 Grenaa Cvr nr. 10520509 og Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 1. Formålsbeskrivelse

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Udbudsretten i relation til kontrakter om affaldsforbrænding

Udbudsretten i relation til kontrakter om affaldsforbrænding Notat Dato: 4. juli 2011 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Udbudsretten i relation til kontrakter om affaldsforbrænding Indledning Sammenfatning Notatets formål er at redegøre for de udbudsretlige

Læs mere

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006 Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud KL Danske Regioner 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 5 LÆSEVEJLEDNING... 5 2. INDHOLD OG RAMMER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

KO2 med kommentarer. Nicolai Dragsted Ole Horsfeldt Jesper Langemark Claus Sørensen

KO2 med kommentarer. Nicolai Dragsted Ole Horsfeldt Jesper Langemark Claus Sørensen KO2 med kommentarer KO2 med kommentarer Nicolai Dragsted Ole Horsfeldt Jesper Langemark Claus Sørensen Nicolai Dragsted, Ole Horsfeldt, Jesper Langemark og Claus Sørensen KO2 med kommentarer 1. udgave/1.

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 29. september 2009 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts

Læs mere