2 Forretningsudvalg Forretningsudvalgets formål er: Forretningsudvalgets medlemmer Funktioner. 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Forretningsudvalg. 6 2.1 Forretningsudvalgets formål er: 6 2.2 Forretningsudvalgets medlemmer 6 2.3 Funktioner. 6"

Transkript

1 Forretningsorden

2

3 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt Formål, revision: Bestyrelsen Kontingent Regler for brug af klubbens midler Ansøgninger om tilskud Forsikringer Kørselstilskud Deltagelse i klubarrangementer Rykkerprocedure 5 2 Forretningsudvalg Forretningsudvalgets formål er: Forretningsudvalgets medlemmer Funktioner. 6 3 Aktivitetsudvalg Aktivitetsudvalgets formål er Aktivitetsudvalgets medlemmer Aktivitetsudvalgets funktioner 8 4 Juniorudvalg Juniorudvalgets formål Juniorudvalgets medlemmer Juniorudvalgets funktioner 9 5 Bilag A Udvalg/hverv 10 6 Bilag B Takster Års kontingent: Master: Klubhus: 11 Side 3 af 11

4 1 Generelt 1.1 Formål, revision: Formålet med Forretningsorden er at sikre et regelsæt til drift af klubbens aktiviteter på en hensigtsmæssig måde. Den skal beskrive de rammer, der er fastlagt for de enkelte funktioner og udvalg, og den skal være tilgængelig for alle medlemmer. Alle ændringer skal godkendes på et bestyrelsesmøde. Det er sekretærens opgave at Forretningsorden altid er opdateret. 1.2 Bestyrelsen Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige ledelse af klubben efter de retningslinjer, der er beskrevet i vedtægterne og i øvrigt besluttet af generalforsamlingen. Bestyrelsen skal sikre, at klubbens organisation til stadighed er tilpasset de opgaver der skal løses for at opfylde klubbens formålsparagraf ( 2). Bestyrelsen valgt på seneste generalforsamling er vist i bilag A. 1.3 Kontingent Kontingent for er som vedtaget på den seneste generalforsamling og vist i Bilag B.: Nuværende (pr ) passive medlemmer kan fortsætte som passivt medlem uden stemmeret. Nye passive medlemmer optages ikke. 1.4 Regler for brug af klubbens midler Bestyrelses- og udvalgsmedlemmerne skal handle inden for de fastlagte budgetter og rammer for de enkelte funktioner og udvalg. Køb, der måtte overskride budgetterne, eller ligger uden for de lagte rammer, skal forelægges bestyrelsen før det foretages. Bilag til betaling skal underskrives af budgetansvarlig og event forsynes med oplysende tekst. 1.5 Ansøgninger om tilskud Lokaletilskud iht. Folkeoplysningsloven Ansøgningsskema modtages fra kommunen og indsendes hver januar måned. Aktivitetstilskud iht. Folkeoplysningsloven Ansøgningsskema modtages fra kommunen og indsendes hver januar måned. Eventuelt tilskud baseres på medlemmer under 25 år og er betinget af overskud i puljen. Side 4 af 11

5 1.6 Forsikringer Klubben har følgende forsikringer: ART Bygningsbrand, glas-kumme Inventar, Løsøre, Brand, vandskade, tyveri Retshjælp, Lystbådeforsikring, ansvar Joller, følgebåde mv, Kollektive DIF-forsikringer Arbejdsskadeforsikringer, En lovpligtig og en frivillig del, Ansvarsforsikring, Retshjælpsforsikring, Idrætsrejseforsikring Selskab Odsherred Brandassurance Codan Codan Dansk Sejlunion DIF 1.7 Kørselstilskud Bestyrelsesrepræsentanterne i de enkelte udvalg kan indstille til bestyrelsen, at klubben yder kørselstilskud til medlemmers kørsel i egen bil i forbindelse med klubarbejde. Bestyrelsen tager stilling fra sag til sag. Der vil i givet fald ydes et tilskud svarende til SKAT s befordringsfradrag for kørsel mellem hjem og arbejde. 1.8 Deltagelse i klubarrangementer Arrangementer er primært for medlemmer, men disses familie/venner kan deltage i den udstrækning, der er plads. 1.9 Rykkerprocedure Kontingentbetaling rykker sker 14 dage efter forfaldsdato telefonisk eller med en mail. rykker sker 1 måned efter forfaldsdato pr. brev pålagt rykkergebyr kr. 50,-. Betales kontingent ikke inden 14 dage skal eventuel klubstander og medlemsnøgle returneres. Nøgledepositum refunderes ikke. Der orienteres om, at eventuel rabat hos Codan via DS-aftale er betinget af medlemskab af sejlklub under DS. 2 måneder efter forfaldsdato sendes brev/mail om ophør af medlemskab såfremt kontingent ikke er betalt. Masteskursleje rykker sker 14 dage efter forfaldsdato telefonisk eller med en mail. rykker sker 1 måned efter forfaldsdato pr. brev pålagt rykkergebyr kr. 50,-. Der orienteres om, at sker betaling ikke inden 14 dage opsættes liste med navn og besked om henvendelse til kassereren, inden den pågældende tager sin mast ud af masteskuret. Listen opsættes i masteskuret og i klubhuset. Side 5 af 11

6 2 Forretningsudvalg. 2.1 Forretningsudvalgets formål er: at stå for den daglige drift af klubben. gennem et højt info-niveau via alle info-medier til klubbens medlemmer, at sikre åbenhed om klubbens arbejde og arrangementer. Udvalget er budgetansvarlig overfor bestyrelsen. 2.2 Forretningsudvalgets medlemmer Se bilag A. 2.3 Funktioner. Formanden Næstformanden Kassereren Sekretæren Arbejde med de løbende sager Koordinere aktiviteter/kursustilbud mv. på det overordnede plan Varetage klubbens eksterne kontakter til o Havne/brugerråd o Øvrige aktører på havnen o Kommunens politikere/embedsmænd o Repræsentative opgaver overfor DS/Isefjordskredsen o Det omgivne samfund Overordnede økonomiske styring Visionær igangsætter Budgetforslag til bestyrelsen senest 15. september Sponsoradministration Udarbejde tilstrækkeligt balancemateriale til månedlige afrapporteringer til bestyrelsen Udarbejde ansøgninger og indrapporteringer til kommunen for opnåelse af tilskud Kontakt til bankforbindelser Udarbejde årsregnskab til forelæggelse for revisorer og generalforsamling iht vedtægterne Fremkomme med budgetforslag til bestyrelsesmøde i oktober måned Skrive referater fra bestyrelsesmøder, generalforsamling mv. som fremsendes senest 1 uge efter mødeafholdelse Varetage skrivearbejde for klubben, udvalg mv. generelt Ajourføre Forretningsorden Skrive referater fra bestyrelsesmøder, generalforsamling mv. som fremsendes senest 1 uge efter mødeafholdelse Varetage skrivearbejde for klubben, udvalg mv. generelt Ajourføre Forretningsorden Ad hoc-opgaver med start og slut dato Side 6 af 11

7 Varetage al information til medlemmerne via snail-mail, , Hjemmesiden, udhængsskabene Koordinere og have kontakt til lokalpresse og lokalradio Udvikle, planlægge og afholde intromøder/ture for nye medlemmer Administrere medlemstilgang/afgang, kontingentbetalinger mv. samt løbende at ajourføre medlemslister Afrapportering på generalforsamlingen Forretningsudvalget konstituerer sig selv og fordeler funktionerne imellem sig. Formanden er formand for forretningsudvalget. Side 7 af 11

8 3 Aktivitetsudvalg 3.1 Aktivitetsudvalgets formål er at komme med ideer til, planlægge og gennemføre arrangementer. at bibringe medlemmerne større forståelse for kapsejlads gennem ugentlige kapsejladser samt at komme med ideer til, planlægge og gennemføre længere kapsejladser. Derudover skal udvalget udvikle og drive klubbens sejlerskole. til stadighed at sikre et velfungerende klubhus og masteskur samt omkringliggende arealer for klubbens aktiviteter og medlemmernes trivsel i klubarbejdet. at komme med ideer til, planlægge og gennemføre fælles sejladser med både socialt samvær og nye mål for øje. Udvalget er budgetansvarlig overfor bestyrelsen. 3.2 Aktivitetsudvalgets medlemmer Se Bilag A 3.3 Aktivitetsudvalgets funktioner Planlægge og gennemføre: Stander Op Sct. Hans Stander Ned Julebanko Nytårskur Forestå onsdagssejladserne Sikre at klubben har målere Nyheder om kapsejlads i andre klubber Ansvarlig for klubbens Yngling-båd Information til Infoudvalget Føre jævnligt tilsyn med klubhuset og masteskuret Forestå nødvendigt vedligehold/reparationer Aftale nødvendig rengøring Udsmykning af lokaler Administrere aftaler/afregning ved udlån af klubhus og masteleje Generelt sikre at klubhuset/masteskuret fungerer og er i orden Planlægge og gennemføre relevante fælles sejladser i indre danske farvande Information til forretningsudvalget Budgetforslag til bestyrelsen Administrere udvalgets budget Afrapportere på generalforsamling Afrapportere på bestyrelsesmøder Forretningsudvalget konstituerer sig selv og fordeler opgaverne imellem sig. Side 8 af 11

9 4 Juniorudvalg 4.1 Juniorudvalgets formål er at planlægge og gennemføre juniorarbejdet for at tilføre NK-S nyt blod og tilbyde unge et sundt fritidsalternativ. Udvalget er budgetansvarlig overfor bestyrelsen. 4.2 Juniorudvalgets medlemmer Se Bilag A 4.3 Juniorudvalgets funktioner Bestyrelsesrepræsentant Information til Forretningsudvalget Administrationsansvarlig Budgetforslag til bestyrelsen Administrere udvalgets budget Afrapportering på generalforsamling Afrapportering på bestyrelsesmøder Administration Medlemsadministration af juniorer (fremmøde, fravær, forældrekontakt) Udarbejde og vedligeholde aktivitetskalender på vand og på land Udarbejde og vedligeholde Juniorbogen (Velkommen til NK-S) Administrere kursusaktivitet (sikkerhed, førstehjælp, instruktøruddannelse) Forsikringer Sørge for mandskab til div. Arrangementer Instruktør Ugentlig instruktion af Juniorer Fremskaffe, udarbejde og vedligeholde undervisningsmateriale Være opdateret mht. de nødvendige kurser Medhjælp til klargøring til og afslutning af sæson Hjælpeinstruktør Forefaldende hjælp til instruktørerne Praktisk Forestå nødvendigt vedligehold og reparation af klubbens joller/både. Udlægning og hjemtagelse af bøjer Diverse indkøb (olie, benzin, mad etc.) Medhjælp til klargøring til og afslutning af sæson Side 9 af 11

10 5 Bilag A Udvalg/hverv Bestyrelsen 2014 Navn Adresse Mobil Telefon Hverv Marcus Christian Amalievej Suppleant Bech 4581 Rørvig 06 Carsten Brus L. P. Frøslevsvej Aktivitetsudvalg Vig Ernst Bührmann Østergade Suppleant 4581 Rørvig Henning Hansen Ellingevej Juniorudvalg 4573 Højby Bjørn Junker Hansen Næbbevej Vig Næstformand Øyvind Kristoffersen Æble Alle Nykøbing Sj. Jens Kruse Jensen Hedelyngen Højby Hans Ove Lykke Rømøvej Nykøbing Sj. Jens Willumsen Rørvigvej 133A 4500 Nykøbing Sj Formand Sekretær Kasserer Aktivitetsudvalg Side 10 af 11

11 6 Bilag B Takster 6.1 Års kontingent: Junior. Senior. Familiemedlemsskab. Pensionist Senior. Pensionist Familiemedlemsskab. 450,00 kr. 700,00 kr ,00 kr. 525,00 kr. 800,00 kr. 6.2 Master: Mastelængde. < 10 m. Mastelængde m. Mastelængde. > 15 m. Kajak 300,00 kr. 450,00 kr. 600,00 kr. 325,00 kr. Ikke-medlemmer af NK-S med både i Odsherred kommune: = dobbelt takst. Se desuden Masteskursreglement 6.3 Klubhus: Udlånet af huset sker uden vederlag, men der opkræves et beløb på kr ,00 til dækning af udgifter til gryder, potter, pander, køkkenudstyr, service, inventar o. lign. Se desuden Klubhusreglement Side 11 af 11

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 19. ÅRGANG NR. 129-02/2009 19. ÅRGANG NR. 131-06/2009 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

d.20.04.2012 i Harboøre Centeret

d.20.04.2012 i Harboøre Centeret d.20.04.2012 i Harboøre Centeret 1. Valg af dirigent. 2. Forslag til ændringer af vedtægterne for Vejlby Pumpelag af 2011. 3. Forslag til forretningsordenen for Vejlby Pumpelag af 2011. 4. Eventuelt. Bestyrelsen

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik pr. 15. december 2009 1 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: BRANCHEN FORBRUGERELEKTRONIK (BFE). Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2. FORENINGENS FORMÅL

Læs mere

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1 2.4 Beagle Klubben s Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 1 1.0 Gebyr-, omkostnings- og regnskabsinstruks generelt 3 2.0 Kontingenter og gebyrer 4 2.1 Medlemskab af Beagle Klubben kontingent 4 2.2

Læs mere

Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne.

Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne. Referat fra bestyrelsesmøde i Morsø Sejlklub og Marina onsdag d. 17. februar 2010 kl. 17 i klubhuset. Mads var fraværende. Interne revisor bemærkninger. Hans og Jens kommer kl. 17. Opstramning af procedure

Læs mere

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom Vejledning for kasserere 4H LandboUngdom Maj 2004 1 4H / LandboUngdom Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N tlf.: 8740 5000 fax: 8740 5085 jtr@landscentret.dk www.4h.dk / www.landboungdom.dk 2 Indhold Emne

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Håndbog for. gruppebestyrelser

Håndbog for. gruppebestyrelser Håndbog for gruppebestyrelser Indhold Kære medlem af gruppebestyrelse Fakta om De grønne pigespejdere Korpsets organisation De grønne pigespejderes Korpskontor Følg med: Nyheder og information fra korpset

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Center Jump, Odense marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen i Center Jump... 4 2 Ansvarsområder i bestyrelsen... 4 3 Klubbens medlemmer... 4 3.1

Læs mere

Årsregnskab Lyngby Volley

Årsregnskab Lyngby Volley Årsregnskab Lyngby Volley Konto Tekst Budget 2009 Resultat 2009 Budget 2010 1000 Indtægter 1010 Kont o.25 115.000,00 107.640,00 125.000,00 1012 Kont u.25 85.000,00 90.000,00 85.000,00 1020 Ekstra kont.

Læs mere

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Hovedbestyrelsen Stk. 1 Hjemmel: Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Med hjemmel i foreningens love 3 er nærværende forretningsorden gældende for hovedbestyrelsen ( HB). Forretningsordenen

Læs mere