Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns ekstraordinære repræsentantskabsmøde onsdag den 12. november 2014 i Taastrup Idrætshaller fra kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns ekstraordinære repræsentantskabsmøde onsdag den 12. november 2014 i Taastrup Idrætshaller fra kl. 10.00 13."

Transkript

1 Piktogram for 15. november 2014 Senioridræt Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns ekstraordinære repræsentantskabsmøde onsdag den 12. november 2014 i Taastrup Idrætshaller fra kl Bestyrelsen: Flemming Mortensen, formand Erhardt Franzen, næstformand Sim Krahl, sekretær Allan Hansen, kasserer Tove Molina Deltagere iøvrigt: Dansk Firmaidrætsforbund, Nyborg KFS ( København Firma Sport ) AIF Senior Idræt Måløv Senior Idræt Motion & Trivsel i Hvissinge Øbro Motion Skovlunde IF Senioridræt TIM Herlev Brøndby Strand Senior Motion Tryg Veteraner Egebjerg Senioridræt Frederiksholm/Dynamo IF32 Motion & Trivsel IF32 Bowling IF32 Livslang Idræt Aktivitetscentret Sydvestvej i Glostrup Idræt i Dagtimerne, Grøndal Centret Idræt, Motion og Samvær i Brøndby Dagdriverne IF32 Glostrup Senior Petanque Lokalmotion i Ballerup 20 SIS foreninger og 45 deltagere! Afbud 13 foreninger IF 32 Motion & Trivsel AIF Senior Idræt Dagdriverne Peder Bisgaard, Sannie Kalkerup Poul-Erik Oppelstrup Henning Nielsen, Rene Nielsen, Jørn Jensby, Lars Østenfjeld, Leif Sørstrøm, Kristian Nielsen Linda Henriksen, Jytte Holtov Lasse Rydberg, Else Christensen Alex Nielsen, Bent Jakobsen Gethe Jacobsen, Birthe Christensen Karsten Lundgren Hanne Holstebroe Cay Reeh, Karin Stausgaard Rita Mortensen, Carl Jensen Ulla Rosberg Hansen, Jørgen Hansen Irene Popp, Jørgen Porsby Vibeke Franzen, Vagn Sørensen, Lennart & Annie Morelli, Birthe Enevoldsen, Knud Janum Ernst Heise John Bach Hans Jensen Preben Åxman Erling Thornæs Marianne Petersen Ip Nandfred 1

2 Indkaldelsen, sendt til alle SIS foreninger den 8. oktober 2014 Hermed indkaldes alle vore foreninger til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 12. november 2014 i cafeen Pulsen Ned i Taastrup Idrætshaller, Parkvej 78, 2630 Taastrup kl Vi forventer at repræsentantskabsmødet slutter ca. kl. 15 Baggrunden er en ændret organisation for såvel SIS som alle foreninger med virkning fra den 1. januar 2015! SIS har hidtil har været en paraplyorganisation med associering til KFS ( Københavns Firma Sport ). SIS 33 foreninger skal fremover selv være associeret til KFS altså overtage denne aftale i stedet for SIS. Dette er vedtaget af repræsentantskabet i Dansk Firmaidrætsforbund. SIS fortsætter dog som hidtil med egen bestyrelse, rettigheder og forpligtelser, som vi kender fra de snart 9 år, vi har eksisteret. SIS vil også fremover være kontakten til foreningerne med tilbud om aktiviteter, stævner og de arrangementer, vi altid har stået for så i praksis er der ingen ændring under forudsætning af, at foreningen skriver under på en associeringsaftale med KFS i stedet for SIS! Dagsorden for mødet den 12. november: 1. Velkomst ved formanden fra SIS, Flemming Mortensen 2. Valg af dirigent 3. En orientering om baggrunden for organisationsændringen ved Formanden for Dansk Firmaidrætsforbund Peder Bisgaard 4. En gennemgang af nedennævnte bilag ved formanden for KFS, Poul-Erik Oppelstrup. Disse bilag er en følge af organisationsændringen og vedlagt denne indkaldelse Associeringsaftalen med foreningerne Samarbejdsaftalen mellem KFS og SIS 1.21 Forsikringer Der er selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål undervejs med konkrete svar fra såvel Firmaidrætten som SIS repræsentanter Vi forventer, at gennemgangen kan afsluttes inden frokost ca. kl. 12, som SIS er vært for! Vi genoptager herefter mødet med Forelæggelse og vedtagelse af ændrede/tilpassede vedtægter for SIS 2

3 Flemming Mortensen bød alle velkommen til dette ekstraordinære repræsentantskabs - møde, der var indkaldt p.g.a. at det fremtidige samarbejde forudsatte at SIS foreninger & projekter selv skulle være associerede medlemmer til Dansk Firmaidrætsforbund, hvor SIS indtil i år havde associerings forpligtelsen. Et langvarigt samarbejde med KFS om den ændrede associeringsaftale og samarbejdsaftalen mellem KFS og SIS var forløbet godt, så vi i dag kan forelægge dette til endelig vedtagelse. En gennemgang af bilagene, der også omfatter nogle ændringer i vore egne vedtægter, er også med i dagens opgaver. Dansk Firmaidrætsforbunds formand Peder Bisgaard og Københavns Firma Sports formand Poul-Erik Oppelstrup blev også budt velkommen og vil være behjælpelig med at afklare eventuelle spørgsmål i forbindelse med gennemgangen! Dirigent Bestyrelsen foreslog Sannie Kalkerup fra Firmaidrætten som dirigent. Sannie blev valgt med akklamation og kunne konstatere, at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde var rettidigt varslet, bilagt dagsorden, og beslutningsdygtig. Vi forventer, at gennemgangen kan afsluttes efter de første 2 punkter i dagsordenen, d.v.s efter punkt 4, hvorefter der er frokost, som SIS er vært for. Dirigenten kunne herefter konstatere, at vi kunne gå til dagsordenens punkt 3 En orientering om baggrunden for organisationsændringen Peder Bisgaard betonede, at seniorerne i dag er betydelig mere aktive end for blot få år siden. Forventningerne er at den idrætsaktive del af befolkningen vil forøges fra nuværende 64 % til 75 % i de næste 10 år. Dette stiller naturligt også krav til foreningerne og deres organisationer, hvor Firmaidrætten er en dem. Som bekendt er arbejdspladsen det primære for Dansk Firmaidrætsforbund. Der har været og er fortsat en diskussion om, hvor megen vægt og indsats, der skal lægges i seniorgruppen, altså dem der holder op i firmaerne på grund af alder. Hidtil har der været forskellige organisatoriske løsninger på, hvordan man fastholdt interessen for fortsat at dyrke motion i Firmaidrætsforeningen, selvom man var holdt som efterlønner eller pensionist. Man havde i 2008 besluttet i styrelsen, at alle foreninger skulle være associeret til en af Firmaidrættens foreninger i 2012 men den målsætning var lidt for optimistisk, hvilket SIS historien vidner om! Handlingsplanen for København med SIS som den domineringer partner for senioridrætten var, at SIS passer ikke ind i disse planer. Med ændringen i 2015, hvor foreninger og projekter selv er associeret med Firmaidrætten, er SIS ikke eksisterende for Dansk Firmaidrætsforbund! SIS er fortsat en selvstændig forening med egne vedtægter, som nu har en samarbejdsaftale med KFS en samarbejdsaftale med KFS, som er Dansk Firmaidrætsforbund uvedkommende! Der er en ny strategi for Dansk Firmaidrætsforbund under udarbejdelse til ikrafttræden i Denne kan modtages og efterleves som det kinesiske ordsprog siger: Når forandringens vinde blæser, kan man bygge læhegn eller vindmøller! Det er op til en selv! 3

4 Spørgsmål fra deltagerne! Erhardt Franzen roste KFS for den udviste smidighed under samarbejdet med at finde en løsning, så SIS kunne fortsætte med sit virke i uændret omfang overfor foreningerne Gethe Jacobsen fra TIM Herlev gav udtryk for en usikkerhed i at kunne fortsætte, da hun repræsenterer et socialt projekt i kommunen. Denne organisatoriske ændring skulle godkendes af kommunalbestyrelsen, hvilket hun så som et problem. Flemming oplyste, at der efter hans opfattelse ikke var nogen hindring i at fortsætte, da vi opfylder Folkeoplysningslovens krav. KFS vil sammen med Sannie Kalkerup undersøge berettigelsen af denne usikkerhed! Alex Nielsen fra Skovlunde IF Senioridræt bad Peder Bisgaard om at uddybe sin oplysning om at foreningerne selv kunne vælge tilknytnings sted? Peder Bisgaard oplyste, at det var op til den enkelte forening selv at vælge den Firmaidrætsforening, man ville associeres til med aftale om betingelserne herfor men han var overbevist om, at betingelserne som SIS og KFS havde aftalt var de bedst mulige for SIS foreningerne! Rita Mortensen fra IF32 Motion & Trivsel anbefalede, at vi medtog og ligestillede projekter med foreninger i associeringskontrakten som i SIS vedtægter John Bach fra Aktivitetscentret i Glostrup, som også et kommunalt projekt, kunne ikke se nogle problemer i at fortsætte samarbejdet som en associeret partner til KFS Poul-Erik Oppelstrup fra KFS takkede bestyrelsen i SIS for et godt samarbejde i udarbejdelse af formuleringen i Associeringsaftalen og Samarbejdsaftalen mellem KFS og SIS En gennemgang af Associeringsaftalen og Samarbejdsaftalen Poul-Erik Oppelstrup gennemgik Associeringsaftalens forskellige punkter med den tilføjelse, at ordet projekter tilføjes, hvor foreninger er nævnt, f.eks. punkt 1 Forudsætning. Efter gennemgangen var der følgende spørgsmål fra foreningerne: Cay Reeh fra Egebjerg Senioridræt og Rita Mortensen fra Glostrup kunne ikke se nødvendigheden i at Associeringsaftalen skulle fornys hvert år, jfr. 7.3 sidste afsnit punkt a.! Det ville give problemer for opfølgningen i foreningerne og skabe en unødvendig kritik for bureaukratisme! Poul-Erik ville undersøge, om der var en mere langfristet løsning og vender tilbage hertil i en revideret udgave af Associeringsaftalen. Rita Mortensen spurgte til Opstartspuljens betingelser, nævnt i punkt 7.4. Da der var en del misforståelser og uklarheder i forståelsen, ville KFS vende tilbage men indtil årets udgang var betingelserne som i dag! Vedrørende samarbejdsaftalen mellem KFS og SIS var der kun et spørgsmål til punkt 7.3 om budgettet for det efterfølgende år. Forklaringen er en ændring i vedtægterne, hvor budgettet skal forelægges som en orientering til repræsentantskabet og ikke mere godkendes af samme Mødet blev kl midlertidigt afbrudt med frokost i den tilstødende cafe! Kl blev mødet genoptaget med gennemgang af de ændrede vedtægter! 4

5 Erhardt Franzen gennemgik vedtægterne med oplysning om, hvor de var uændret og hvor der var sket ændringer. I sidstnævnte tilfælde blev de begrundet, hvorfor ændringen var nødvendig. Der var spørgsmål til 6.1 om indkaldelsen skulle ske skriftligt pr. post eller via vor hjemmeside. SIS lovede rettidigt at sende en mail til alle foreninger, såfremt indkaldelsen kun skete via hjemmesiden, hvorfra den kunne downloades. I 13.4 slettes ordet kvartalsvis. Til 17.3 var der spørgsmål til begrundelsen for, at overskydende midler skulle overføres til Dansk Firmaidrætsforbund og ikke KFS? Forklaringen er, at alle tilskud til SIS kommer fra Dansk Firmaidrætsforbund via KFS, hvilket gør det naturligt, såfremt der er midler tilbage efter en lukning af SIS som forening, at disse midler går tilbage til bidragyderen En afstemning viste, at alle 35 stemmeberettigede stemte for de ændrede vedtægter med ændringen i Der var ingen, der stemte imod eller undlod at stemme! Som afslutning på dagens repræsentantskabsmøde oplyste Flemming Mortensen, at det udleverede bilag om forsikringer var til fordel for alle vore foreninger og derfor også bør læses, såfremt der senere skulle blive brug for en dækning i tilfælde af skader! Foreninger forsikres mod hackerangreb! Idrætsforeninger er fremover forsikret, hvis deres netbank bliver hacket! Denne aftale træder i kraft den 1. januar 2015 og er en konsekvens af, at DIF og DGI har forlænget samarbejdet med TRYG om de kollektive forsikringer frem til Forsikringerne omfatter en ansvarsforsikring, en arbejdsskadeforsikring og en idrætsrejseforsikring som kan læses på de udleverede bilag, alle SIS foreninger har modtaget! Dette gælder kun, hvis man også er medlem hos DGI og/eller DIF/DAI Til slut efterlyste Flemming Mortensen en større interesse i at deltage i det fælles Senior Sportstræf, der hidtil er afholdt i Glostrup Idrætspark! Interesserede SIS foreninger har her en chance for at bidrage til en afvikling på egen hjemmebane med en økonomisk støtte fra SIS på kr ! Tak for en fin og udbytterig dag til jer alle sammen og tak til Sannie Kalkerup for en professionel måde at lede repræsentantskabsmødet på! Referent: Sim Krahl, sekretær i SIS bestyrelsen Således passeret: Sannie Kalkerup, Dansk Firmaidrætsforbund 5

Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns repræsentantskabsmøde onsdag den 12. marts 2014 i Glostrup Idrætspark fra kl. 12.00 15.40

Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns repræsentantskabsmøde onsdag den 12. marts 2014 i Glostrup Idrætspark fra kl. 12.00 15.40 Piktogram for 17. marts 2014 Senioridræt Referat af Senior Idræt Storkøbenhavns repræsentantskabsmøde onsdag den 12. marts 2014 i Glostrup Idrætspark fra kl. 12.00 15.40 Bestyrelsen: Flemming Mortensen,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2014

Bestyrelsens beretning for året 2014 Bestyrelsens beretning for året 2014 22. februar 2015 Dette er den 9. beretning siden stiftelsen af Senior Idræt Storkøbenhavn (SIS) den 31. januar 2006, men bestemt ikke den nemmeste hvad angår den organisatoriske

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde

Referat af Repræsentantskabsmøde Referat af Repræsentantskabsmøde Dato: 26. februar 2014 Sted: Foreningshuset, Randers gymnastiske Forening, Udbyhøjvej 189, 8930 Randers NØ. Deltagere, bestyrelsen: Mikael Bach Langå Håndbold Klub Torben

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 23. marts 2015

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 23. marts 2015 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 23. marts 2015 Til stede repr. Fra Himmerland afd. 19-20-23-40, Bohrparken, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Møllegaarde, Rebildparken, Ringkøbingvej, Tornhøjparken,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere