2013/1 LSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Forslag. til. (Simpel vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013/1 LSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Forslag. til. (Simpel vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v."

Transkript

1 2013/1 LSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr Fremsat den 26. februar 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven (Simpel vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v.) 1 I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr af 12. november 2012, som ændret ved 9 i lov nr. 622 af 12. juni 2013 og 20 i lov nr. 647 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 10, stk. 1, nr. 3, indsættes efter»hertil,«:»og den længstlevende ægtefælle ikke har overtaget ægtefællernes fælleseje til uskiftet bo efter 17 i arveloven,«. 2. Overskriften før 34 affattes således:»vold og seksuelle overgreb«3. 34, stk. 1, affattes således:»en ægtefælle har ret til skilsmisse, når den anden ægtefælle har udøvet forsætlig vold eller har udøvet seksuelt overgreb mod ægtefællen, mod ægtefællernes børn, mod ægtefællens eller ægtefællernes børns nærmeste pårørende, som ægtefællen eller ægtefællernes børn er knyttet til, eller mod andre børn.«i børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 10. januar 2014, foretages følgende ændringer: , stk. 2, affattes således:»stk. 2. Er moderen død, inddrager statsforvaltningen efter anmodning fra barnets værge en mand eller kvinde som part, hvis det antageliggøres, at manden er eller kan være barnets far, eller at kvinden er eller kan være barnets medmor.«2. I 28 ændres» 27 a, stk. 2,«til:» 27 a, stk. 1,«. Loven træder i kraft den 1. juli

2 4 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. 2

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning og baggrund Det fremgår af 34 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (ægteskabsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 12. november 2012 med senere ændringer, at en ægtefælle har ret til umiddelbar skilsmisse uden forudgående separation, hvis den anden ægtefælle har udøvet forsætlig vold af grovere karakter mod ægtefællen eller børnene. Er der alene udøvet simpel vold mod den anden ægtefælle eller børnene, er der imidlertid ikke ret til umiddelbar skilsmisse. Hertil kommer, at der har været situationer, hvor der er begået seksuelle overgreb mod et barn, som ikke kunne betegnes som vold af grovere karakter, og hvor ægtefællen i stedet for, var henvist til at søge om skilsmisse på grund af utroskab (lovens 33), hvilket kan virke stødende. Der er derfor opstået et ønske om at udvide anvendelsesområdet for bestemmelsen. Med dette lovforslag foreslås det, at en ægtefælle skal have ret til skilsmisse, når den anden ægtefælle har udøvet vold, uanset om der er tale om simpel vold eller vold af grovere karakter. Det foreslås endvidere, at adgangen til skilsmisse udvides til også at omfatte seksuelle overgreb mod ægtefællen eller børnene. Endelig foreslås det, at personkredsen udvides til også at omfatte ægtefællens og ægtefællernes børns nærmeste pårørende, som ægtefællen eller børnene er knyttet til, samt andre børn end ægtefællernes børn. Derudover indeholder lovforslaget et forslag om en konsekvensrettelse af ægteskabsloven i relation til reglerne i arveloven samt to forslag, der vedrører redaktionelle ændringer i børneloven. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund Gældende ret Efter ægteskabslovens 29 har ægtefæller ret til separation eller skilsmisse, når de er enige om det. Ægtefæller, der er enige herom, kan således blive skilt uden forudgående separation (herefter umiddelbar skilsmisse). Efter lovens har en ægtefælle i en række situationer ret til umiddelbar skilsmisse, også selvom den anden ægtefælle ikke er enig i skilsmissen. En ægtefælle har eksempelvis efter 33 ret til skilsmisse, når den anden ægtefælle har været utro eller har deltaget i et lignende seksuelt forhold. Hvis ægtefællerne ikke er enige om skilsmisse, og betingelserne i for umiddelbar skilsmisse ikke er opfyldt, kan en ægtefælle ikke blive skilt uden forudgående separation. Uanset eventuel uenighed mellem ægtefællerne herom har en ægtefælle dog efter lovens 30 ret til separation. Efter ½ års separation har ægtefællen ret til skilsmisse. Dette lovforslag vedrører en af mulighederne for umiddelbar skilsmisse, nemlig bestemmelsen i lovens 34 om skilsmisse på grund af vold. En ægtefælle har ret til skilsmisse, når den anden ægtefælle har udøvet forsætlig vold af grovere karakter over for denne eller børnene. Anmodning om skilsmisse skal indgives inden 1 år efter, at ægtefællen er blevet vidende om handlingen, og inden 3 år efter, at den er begået. 3

4 Det fremgår af forarbejderne til 34 (Retsudvalgets betænkning af 26. marts 1987 til L 154/ , der henviser til Ægteskabsudvalgets betænkning nr. 2 (nr. 697/1973)), at der med forsætlig grov vold menes forsætlig vold af grovere karakter. Mildere tilfælde af vold og mere almindelige husspektakler er ikke omfattet af bestemmelsen. Hvis den ene ægtefælle f.eks. på grund af uopmærksomhed, uforsigtighed, klodsethed eller lignende kommer til at påføre den anden ægtefælle eller børnene en legemskrænkelse, uden at dette var tilsigtet eller anset som et overvejende sandsynligt resultat af handlingen, kan dette heller ikke danne grundlag for skilsmisse. Påvirkning af alkohol bør dog efter forarbejderne ikke kunne medføre, at bestemmelsen ikke kan anvendes. Ifølge Ægteskabsudvalgets betænkning nr. 2, omfatter bestemmelsen ikke kun ægtefællernes fællesbørn, men også f.eks. stedbørn, som opdrages i ægtefællernes hjem. Efter praksis er det ikke et krav, at den voldsudøvende ægtefælle er idømt straf for volden. Ved vurderingen af en sag om skilsmisse på grund af vold, skal myndighederne dog af sig selv påse, at volden er dokumenteret normalt i form af en dom herfor eller i mangel heraf eventuelle politirapporter sammen med den pågældende ægtefælles erkendelse af forholdet eller eventuelt kun en forklaring fra begge ægtefæller, normalt suppleret med en lægeerklæring Ministeriets overvejelser Som det fremgår af punkt , har en ægtefælle i dag mulighed for at blive skilt, hvis den anden ægtefælle har udøvet vold af grovere karakter mod ægtefællen eller børnene. Da der skal være tale om vold af grovere karakter, er det, når ægtefællerne ikke er enige om en direkte skilsmisse, i dag ikke muligt at blive skilt uden forudgående separation, hvis den anden ægtefælle alene har udøvet forsætlig vold af mildere karakter. Ministeriet finder ikke, at dette er hensigtsmæssigt, da det ikke bør have betydning, om der er tale om simpel vold eller grovere vold. Hvis den ene ægtefælle udøver forsætlig vold mod den anden ægtefælle eller børnene, bør det således være muligt at blive skilt uden forudgående separation, uanset om der er tale om simpel vold eller grovere tilfælde af vold. Da 34 i ægteskabsloven som nævnt kun omfatter situationer, hvor der er udøvet vold af grovere karakter, kan der opstå tilfælde, hvor det, uanset at en ægtefælle har udøvet et seksuelt overgreb mod et barn, ikke er muligt at blive skilt efter bestemmelsen. Selv hvis lovens 34 omfattede simpel vold, jf. ovenfor, vil der kunne være situationer, hvor det seksuelle overgreb ikke kan betegnes som vold. Ministeriet finder ikke, at dette er hensigtsmæssigt, da det bør være uden betydning, om det seksuelle overgreb samtidig kan betegnes som vold. Hvis den ene ægtefælle udøver seksuelt overgreb mod et fællesbarn eller den anden ægtefælles særbarn, bør det således være muligt at blive skilt uden en forudgående separation, uanset om det seksuelle overgreb samtidig kan betegnes som vold. Det bemærkes, at nogle seksuelle overgreb samtidig kan betegnes som utroskab efter ægteskabslovens 33, uden at der nødvendigvis er tale om vold, hvorfor det vil være muligt at få en umiddelbar skilsmisse efter lovens 33. I nogle situationer kan det dog være stødende for den forurettede ægtefælle at være henvist til at søge om skilsmisse på grund af utroskab, hvis den anden ægtefælle f.eks. har begået et seksuelt overgreb mod den forurettede ægtefælles særbarn. Ministeriet finder det mere rigtigt, at den forurettede ægtefælle i sådanne situationer har mulighed for at få en umiddelbar skilsmisse på grund af det seksuelle overgreb. Personkredsen i 34 i ægteskabsloven omfatter i dag kun forsætlig vold af grovere karakter mod ægtefællen eller ægtefællernes børn, herunder f.eks. den ene ægtefælles særbørn (stedbørn). Der er således ikke ret til skilsmisse, hvis en ægtefælle har udøvet vold mod pårørende til den anden ægtefælle eller børnene, som den anden ægtefælle eller børnene er knyttet til, f.eks. den anden ægtefælles forældre eller den voldsudøvende ægtefælles egne forældre (børnenes bedsteforældre eller evt. stedbedsteforældre). En ægtefælle har heller ikke ret til skilsmisse, hvis volden er udøvet mod andre børn end ægtefællernes børn, 4

5 f.eks. vold mod naboens børn. Ministeriet finder ikke, at ovenstående er hensigtsmæssigt, da det også bør være muligt at blive skilt uden forudgående separation i disse situationer Den foreslåede ordning Det foreslås, at 34 i ægteskabsloven ændres sådan, at en ægtefælle får ret til at blive skilt uden forudgående separation, selvom den anden ægtefælle alene har udøvet forsætlig simpel vold. Endvidere foreslås det, at personkredsen i 34 udvides til også at omfatte pårørende til ægtefællen eller ægtefællernes børn, som ægtefællen eller ægtefællernes børn er knyttet til. Der tænkes i første række på ægtefællens eller børnenes familie, f.eks. børnenes bedsteforældre, herunder eventuelle stedbedsteforældre. Det kan f.eks. også være ægtefællens søskende, altså børnenes mostre, fastre m.v., eller f.eks. en nuværende eller tidligere social forælder, som ægtefællen eller børnene er knyttet til. Det er også en betingelse, at der er en følelsesmæssig tilknytning mellem ægtefællen og den nærmeste pårørende eller børnene og den nærmeste pårørende. Det foreslås endvidere, at personkredsen udvides til generelt at omfatte børn det vil sige personer under 18 år, uanset om der er tale om ægtefællernes børn eller andre børn, herunder børn, som ingen af parterne har forudgående kendskab til. Disse foreslåede ændringer af bestemmelsen vil medføre, at forsætlig vold begået af den ene ægtefælle mod en person, der er omfattet af personkredsen, giver den anden ægtefælle ret til umiddelbar skilsmisse, dog forudsat, at de tidsmæssige frister for at rejse sag herom overholdes. Disse frister foreslås opretholdt. Endelig foreslås det, at 34 udvides til også at omfatte seksuelle overgreb mod de personer, der er omfattet af bestemmelsen. Seksuelle overgreb vil være handlinger, der er strafbare som en seksualforbrydelse efter straffelovens kapitel 24 eller 210. Dette omfatter f.eks. voldtægt, samleje med stedbørn eller plejebørn under 18 år, samleje med børn under 15 år, andet seksuelt forhold end samleje med de nævnte børn og blufærdighedskrænkelser. Det afgørende i den forbindelse er, om forholdet er et seksuelt overgreb mod en person, der er omfattet af personkredsen i 34 i ægteskabsloven. Det er uden betydning, om den person, som volden eller det seksuelle overgreb er udøvet mod, eller om den person, der har udøvet forholdet, bor i Danmark eller i udlandet, og om handlingen er udøvet i Danmark eller i udlandet. Er handlingen udøvet i udlandet, er det ligeledes uden betydning, om forholdet er strafbart i det pågældende land. Det afgørende i sådanne tilfælde er, at der er tale om vold eller seksuelt overgreb, som efter dansk lovgivning ville kunne bedømmes som vold eller seksuelt overgreb, hvis forholdet var udøvet i Danmark. Det bemærkes, at forslagene ikke vil medføre ændringer i relation til det gældende krav om dokumentation for forholdet (volden), jf. punkt Dette krav vil fortsat finde anvendelse både ved udøvelse af vold eller seksuelle overgreb Skifteafkald Gældende ret Efter 17 i arveloven (lov nr. 515 af 6. juni 2007) kan den længstlevende ægtefælle efter den anden ægtefælles død som udgangspunkt overtage ægtefællernes fælleseje til uskiftet bo med deres fælles børn og eventulle andre livsarvinger. Dette indebærer, at ægtefællernes fælles børn m.v. ikke får udbetalt deres arv efter den afdøde ægtefælle. Ved længstlevende ægtefælles død skiftes det uskiftede bo. Børnenes arv efter førstafdøde udbetales først på dette tidspunkt ( 28). 5

6 Længstlevende kan dog efter 26, stk. 1, når som helst skifte med en eller flere af livsarvingerne. Efter 26, stk. 2, skal længstlevende skifte ved indgåelse af nyt ægteskab. Livsarvingerne kan ikke give afkald på skifte af det uskiftede bo og samtidig bevare deres arveret. Det fremgår af 10, stk. 1, i ægteskabsloven, at hvis et tidligere ægteskab eller registreret partnerskab er opløst ved død, må den længstlevende ægtefælle eller registrerede partner ikke indgå ægteskab, før dødsbobehandling ved bobestyrer eller offentligt skifte er påbegyndt, eller privat skifte er afsluttet. Dette gælder dog efter bestemmelsens nr. 3 ikke, hvis samtlige arvinger efter afdøde giver samtykke til, at længstlevende indgår nyt ægteskab, et såkaldt skifteafkald. Bestemmelsen indebærer efter sin ordlyd, at arvingerne kan give samtykke til, at længstlevende indgår nyt ægteskab, selvom længstlevende sidder i uskiftet bo. Anvendelsesområdet for ægteskabslovens 10, stk. 1, nr. 3, blev imidlertid begrænset ved ikrafttrædelsen af arvelovens 26, stk. 2, 2. pkt., hvoraf det som nævnt fremgår, at livsarvingerne ikke kan give afkald på skifte af et uskiftet bo og samtidig bevare deres arveret. I forbindelse med vedtagelsen af den gældende arvelov i 2007 blev ægteskabslovens 10, stk. 1, nr. 3, ikke ændret Ministeriets overvejelser Bestemmelsen i ægteskabslovens 10, stk. 1, nr. 3, sammenholdt med arvelovens 26, stk. 2, 2. pkt., medfører, at det ikke længere er muligt for en livsarving at bevare sin arveret og samtidig give samtykke til, at den længstlevende ægtefælle indgår nyt ægteskab, når længstlevende sidder i uskiftet bo. Som nævnt oven for blev 10, stk. 1, nr. 3, i ægteskabsloven ikke ændret i forbindelse med vedtagelsen af den gældende arvelov i Det kan være vanskeligt for borgerne at skulle orientere sig i flere love/regelsæt for at undersøge reglerne om betingelserne for indgåelse af ægteskab i relation til skifteafkald. Det bør være tilstrækkeligt at orientere sig herom i reglerne herom i ægteskabsloven Den foreslåede ordning Som det fremgår af punkt oven for, blev ægteskabslovens 10, stk. 1, nr. 3, ikke ændret i forbindelse med vedtagelsen af den gældende arvelov i Det foreslås derfor, at bestemmelsen bringes i overensstemmelse med arvelovens 26, stk. 2, 2. pkt. Herved bliver det lettere for borgerne at finde reglerne om betingelserne for indgåelse af ægteskab i relation til skifteafkald Børneloven - medmoderskab Gældende ret Ved lov nr. 652 af 12. juni 2013 om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love (Medmoderskab m.v.), som ændret ved 3 og 6 i lov nr af 27. november 2013 om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v., vævsloven, børneloven, lov om børns forsørgelse og retsplejeloven (Assisteret reproduktion som terminologi, dispensationsmulighed vedr. opbevaringstid for æg, samtykke til behandling samt udvidelse af kredsen af ansvarlige for indberetning af alvorlige uønskede hændelser og bivirkninger i form af genetisk sygdom mv.), blev anvendelsesområdet for børneloven (lovbekendtgørelse nr af 8. november 2012) udvidet til ikke kun at omfatte faderskab, men også medmoderskab. Det følger af lovens 27, at når en kvinde er blevet behandlet med assisteret reproduktion af en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar, anses hendes kvindelige ægtefælle, registrerede partner eller partner som barnets medmor, hvis hun 6

7 har givet samtykke til behandlingen, og barnet må antages at være blevet til ved denne. Som følge af dette blev lovens bestemmelser om faderskab ændret således, at de finder tilsvarende anvendelse på sager om medmoderskab. Børnelovens 9, stk. 1, definerer, hvem der er parter i en sag om faderskab eller medmoderskab. Det følger af bestemmelsens stk. 2, at når barnets mor er død, inddrager statsforvaltningen efter anmodning fra barnets værge en mand som part, hvis det antageliggøres, at han er eller kan være barnets far. Bestemmelsens stk. 1 blev ved ovennævnte love ændret, så den omfatter medmoderskab og tager hensyn til reglerne om medmoderskab. Derimod blev stk. 2 ikke ændret. Efter børnelovens 28 anses en sæddonor ikke som far til et barn, der med hans sæd er blevet til ved assisteret reproduktion, hvis sæden er doneret til et vævscenter, der distribuerer sæd, en sundhedsperson eller en person, der arbejder under en sundhedspersons ansvar. Dette gælder dog ikke i situationer, hvor sæddonor efter reglerne i bl.a. lovens 27 a, stk. 2, anses som far til barnet. Henvisningen til 27 a, stk. 2, er imidlertid en fejl. Udgangspunktet er efter 27 a, stk. 1, at hvis en kvinde, der er gift med en kvinde eller har en registreret partner eller en kvindelig partner, er blevet behandlet med assisteret reproduktion med en kendt mands sæd af en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar, anses manden som barnets far, hvis barnet må antages at være blevet til ved denne behandling, manden skriftligt har erklæret, at han skal være barnets far, og ægtefællen, den registrerede partner eller partneren til den kvinde, der skal behandles, har givet samtykke til behandlingen. Efter 27 a, stk. 2, gælder bestemmelsen i stk. 1 ikke, hvis de tre parter, der er nævnt i stk. 1, skriftligt erklærer, at ægtefællen, den registrerede partner eller partneren til den kvinde, der behandles, skal være barnets medmor Ministeriets overvejelser Bestemmelsen i børnelovens 9, stk. 2, blev ikke ændret ved indførelsen af regler om medmoderskab. Bestemmelsen foreslås udvidet sådan, at den også tager hensyn til reglerne om medmodeskab. Den fejlagtige henvisning i 28 til 27 a, stk. 2, bør ændres Den foreslåede ordning Bestemmelsen i børnelovens 9, stk. 2, foreslås udvidet sådan, at statsforvaltningen efter anmodning også skal inddrage en kvinde som part i sagen, hvis det antageliggøres, at hun er eller kan være barnets medmor, f.eks. fordi hun har givet samtykke efter 27. Det foreslås, at bestemmelsen i 28 om faderskab ved assisteret reproduktion ændres, således at den henviser til 27 a, stk. 1, om faderskab i stedet for at henvise til 27 a, stk. 2, om medmoderskab. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for kommuner og regioner. Lovforslaget vurderes ikke at have økonomiske og administrative konsekvenser for staten. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 7

8 Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder, organisationer m.v. Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring i perioden fra den 20. december 2013 til den 20. januar 2014 hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatrådet, Børne- og Kulturchefforeningen, Børnerådet, Børnesagens Fællesråd, Børns Vilkår, Danske Advokater, Danske Familieadvokater, Dansk Socialrådgiverforening, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, Et barn to forældre, Foreningen af Advokater og Advokatfuldmægtige, Familiens Forening, Foreningen af Offentlige Chefer i Statsforvaltningen, Foreningen af Socialchefer i Danmark, Foreningen af Statsforvaltningsjurister, Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre, Kommunernes Landsforening, Kvinderådet, Landsforeningen af Kvindekrisecentre (LOKK), Landsforeningen Børn og Samvær, Mandecentret, Mødrehjælpen, Red Barnet, Rigsombudsmanden på Færøerne, Rigsombudsmanden på Grønland, Statsforvaltningen, Vestre Landsret og Østre Landsret. 9. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/mindre udgifteter Negative konsekvenser/merudgif- Økonomiske konsekvenser for Ingen Ingen stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Ingen Ingen Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen m.v. Administrative konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet m.v. Administrative konsekvenser for Ingen Ingen borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter Til nr. 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Efter 17 i arveloven (lov nr. 515 af 6. juni 2007), kan den længstlevende ægtefælle efter den anden ægtefælles død som udgangspunkt overtage ægtefællernes fælleseje til uskiftet bo med deres fælles børn og eventulle andre livsarvinger. Ved længstlevende ægtefælles død skiftes det uskiftede bo. Børnenes arv efter førstafdøde udbetales først på dette tidspunkt ( 28). 8

9 Den længstlevende ægtefælle kan efter lovens 26, stk. 1, når som helst skifte med en eller flere af livsarvingerne. Efter 26, stk. 2, skal længstlevende skifte ved indgåelse af nyt ægteskab. Livsarvingerne kan ikke give afkald på skifte af det uskiftede bo og samtidig bevare deres arveret. Det fremgår af 10, stk. 1, i ægteskabsloven, at hvis et tidligere ægteskab eller registreret partnerskab er opløst ved død, må den længstlevende ægtefælle eller registrerede partner ikke indgå ægteskab, før dødsbobehandling ved bobestyrer eller offentligt skifte er påbegyndt, eller privat skifte er afsluttet. Dette gælder dog efter bestemmelsens nr. 3 ikke, hvis samtlige arvinger efter afdøde giver samtykke til, at længstlevende indgår nyt ægteskab, et såkaldt skifteafkald. Bestemmelsen indebærer efter sin ordlyd, at arvingerne kan give samtykke til, at længstlevende indgår nyt ægteskab, selvom længstlevende sidder i uskiftet bo. Ægteskabslovens 10, stk. 1, nr. 3, begrænses imidlertid af arvelovens 26, stk. 2, 2. pkt., hvorefter livsarvinger ikke kan give afkald på skifte af et uskiftet bo og samtidig bevare deres arveret. I forbindelse med vedtagelsen af den gældende arvelov i 2007 blev ægteskabslovens 10, stk. 1, nr. 3, dog ikke ændret. Det foreslås derfor i nr. 1, at 10, stk. 1, nr. 3, i ægteskabsloven bringes i overensstemmelse med arvelovens 26, stk. 2, 2. pkt. Herefter kan 10, stk. 1, nr. 3, kun anvendes i tilfælde, hvor den ene ægtefælle for nylig er død, og den længstlevende ægtefælle kort tid derefter ønsker at indgå et nyt ægteskab, og hvor der endnu ikke er taget endelig stilling til, hvordan dødsboet skal behandles. Boet er således ikke taget under offentligt skifte, og et eventuelt privat skifte er ikke afsluttet, I denne situation kan alle livsarvinger efter førstafdøde give samtykke til, at længstlevende indgår nyt ægteskab. Dette indebærer dog, at længstlevende ikke kan sidde i uskiftet bo. Til nr. 2 Det fremgår af overskriften til ægteskabslovens 34, at bestemmelsen omhandler vold. Da det med lovens 1, nr. 3 foreslås, at anvendelsesområdet for ægteskabslovens 34 udvides, jf. neden for, foreslås det i nr. 2, at overskriften før lovens 34 konsekvensrettes som følge heraf, således at overskriften herefter bliver Vold og seksuelle overgreb. Til nr. 3 Efter ægteskabslovens 29 har ægtefæller ret til separation eller skilsmisse, når de er enige om det. Ægtefæller, der er enige herom, kan således blive skilt uden forudgående separation (herefter umiddelbar skilsmisse). Det fremgår af lovens 32-36, at en ægtefælle i en række situationer har ret til umiddelbar skilsmisse også ved uenighed herom. En ægtefælle har eksempelvis efter 33 ret til skilsmisse, når den anden ægtefælle har været utro eller har deltaget i et lignende seksuelt forhold. Hvis ægtefællerne ikke er enige om skilsmisse, og betingelserne i for umiddelbar skilsmisse ikke er opfyldt, kan en ægtefælle ikke blive skilt uden forudgående separation. Uanset en eventuel uenighed har en ægtefælle dog efter lovens 30 ret til separation. Efter ½ års separation har ægtefællen ret til skilsmisse. Efter lovens 34 har en ægtefælle ret til skilsmisse, når den anden ægtefælle har udøvet forsætlig vold af grovere karakter over for denne eller børnene. Anmodning om skilsmisse skal indgives inden 1 år efter, at ægtefællen er blevet vidende om handlingen, og inden 3 år efter, at den er begået. Ifølge forarbejderne til 34 (Retsudvalgets betænkning af 26. marts 1987 til L 154/ , der henviser til Ægteskabsudvalgets betænkning nr. 2 (nr. 697/1973), menes der med forsætlig grov vold forsætlig 9

10 vold af grovere karakter. Mildere tilfælde af vold og mere almindelige husspektakler er ikke omfattet af bestemmelsen. Hvis den ene ægtefælle f.eks. på grund af uopmærksomhed, uforsigtighed, klodsethed eller lignende kommer til at påføre den anden ægtefælle eller børnene en legemskrænkelse, uden at dette var tilsigtet eller anset som et overvejende sandsynligt resultat af handlingen, kan dette heller ikke danne grundlag for skilsmisse. Påvirkning af alkohol bør dog efter forarbejderne ikke kunne medføre, at bestemmelsen ikke kan anvendes. Ifølge Ægteskabsudvalgets betænkning nr. 2, omfatter bestemmelsen ikke kun ægtefællernes fællesbørn, men også f.eks. stedbørn, som opdrages i ægtefællernes hjem. Det foreslås i nr. 3, at 34 i ægteskabsloven ændres sådan, at en ægtefælle får ret til at blive skilt uden forudgående separation, selvom den anden ægtefælle alene har udøvet forsætlig simpel vold. Endvidere foreslås det i nr. 3, at personkredsen i 34 udvides til også at omfatte pårørende til ægtefællen eller ægtefællernes børn, som ægtefællen eller ægtefællernes børn er knyttet til. Der tænkes i første række på ægtefællens eller børnenes familie, f.eks. børnenes bedsteforældre, herunder eventuelle stedbedsteforældre. Det kan f.eks. også være ægtefællens søskende, altså børnenes mostre, fastre m.v., eller f.eks. en nuværende eller tidligere social forælder, som ægtefællen eller børnene er knyttet til. Det er også en betingelse, at der er en følelsesmæssig tilknytning mellem ægtefællen og den nærmeste pårørende eller børnene og den nærmeste pårørende. Det foreslås endvidere, at personkredsen udvides til generelt at omfatte børn det vil sige personer under 18 år, uanset om der er tale om ægtefællernes børn eller andre børn, herunder børn, som ingen af parterne har forudgående kendskab til. Disse foreslåede ændringer af bestemmelsen vil medføre, at forsætlig vold begået af den ene ægtefælle mod en person, der er omfattet af personkredsen, giver den anden ægtefælle ret til umiddelbar skilsmisse, dog forudsat, at de tidsmæssige frister for at rejse sag herom overholdes. Disse frister foreslås opretholdt. Endelig foreslås det i nr. 3, at 34 udvides til også at omfatte seksuelle overgreb mod de personer, der er omfattet af bestemmelsen. Seksuelle overgreb vil være handlinger, der er strafbare som en seksualforbrydelse efter straffelovens kapitel 24 eller 210. Dette omfatter f.eks. voldtægt, samleje med stedbørn eller plejebørn under 18 år, samleje med børn under 15 år, andet seksuelt forhold end samleje med de nævnte børn og blufærdighedskrænkelser. Det afgørende i den forbindelse er, om forholdet er et seksuelt overgreb mod en person, der er omfattet af personkredsen i 34 i ægteskabsloven. Det er uden betydning, om den person, som volden eller det seksuelle overgreb er udøvet mod, eller om den person, der har udøvet forholdet, bor i Danmark eller i udlandet, og om handlingen er udøvet i Danmark eller i udlandet. Er handlingen udøvet i udlandet, er det ligeledes uden betydning, om forholdet er strafbart i det pågældende land. Det afgørende i sådanne tilfælde er, at der er tale om vold eller seksuelt overgreb, som efter dansk lovgivning ville kunne bedømmes som vold eller seksuelt overgreb, hvis forholdet var udøvet i Danmark. Det bemærkes, at forslaget ikke vil medføre ændringer i relation til det gældende krav om dokumentation for forholdet (volden), jf. de almindelige bemærkninger punkt Dette krav vil fortsat finde anvendelse både ved udøvelse af vold eller seksuelle overgreb. Til nr. 1 Til 2 Ved lov nr. 652 af 12. juni 2013 om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love (Medmoderskab m.v.), som ændret ved 3 og 6 i lov nr af 27. november 2013 om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v., vævsloven, børneloven, lov om børns forsørgelse og retsplejeloven (Assisteret reproduktion som terminologi, 10

11 dispensationsmulighed vedr. opbevaringstid for æg, samtykke til behandling samt udvidelse af kredsen af ansvarlige for indberetning af alvorlige uønskede hændelser og bivirkninger i form af genetisk sygdom m.v.), blev anvendelsesområdet for børneloven (lovbekendtgørelse nr af 8. november 2012) udvidet til ikke kun at omfatte faderskab, men også medmoderskab. Det følger af lovens 27, at når en kvinde er blevet behandlet med assisteret reproduktion af en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar, anses hendes kvindelige ægtefælle, registrerede partner eller partner som barnets medmor, hvis hun har givet samtykke til behandlingen, og barnet må antages at være blevet til ved denne. Som følge af dette blev lovens bestemmelser om faderskab ændret således, at de finder tilsvarende anvendelse på sager om medmoderskab. Børnelovens 9 definerer, hvem der er parter i en sag om faderskab eller medmoderskab. Bestemmelsens stk. 1 blev ved ovennævnte love ændret, så den omfatter medmoderskab og tager hensyn til reglerne om medmoderskab. Bestemmelsens stk. 2 blev dog ikke ændret. Det følger af denne bestemmelse, at når moderen er død, inddrager statsforvaltningen efter anmodning fra barnets værge en mand som part, hvis det antageliggøres, at han er eller kan være barnets far. Det foreslås i nr. 1, at bestemmelsen udvides således, at statsforvaltningen efter anmodning også skal inddrage en kvinde som part i sagen, hvis det antageliggøres, at hun er eller kan være barnets medmor, f.eks. fordi hun har givet samtykke efter 27. Til nr. 2 Efter børnelovens 28 anses en sæddonor ikke som far til et barn, der med hans sæd er blevet til ved assisteret reproduktion, hvis sæden er doneret til et vævscenter, der distribuerer sæd, en sundhedsperson eller en person, der arbejder under en sundhedspersons ansvar. Dette gælder dog ikke i situationer, hvor sæddonor efter reglerne i bl.a. lovens 27 a, stk. 2, anses som far til barnet. Henvisningen til 27 a, stk. 2, er imidlertid en fejl. Udgangspunktet er efter 27 a, stk. 1, at hvis en kvinde, der er gift med en kvinde eller har en registreret partner eller en kvindelig partner, er blevet behandlet med assisteret reproduktion med en kendt mands sæd af en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar, anses manden som barnets far, hvis barnet må antages at være blevet til ved denne behandling, manden skriftligt har erklæret, at han skal være barnets far, og ægtefællen, den registrerede partner eller partneren til den kvinde, der skal behandles, har givet samtykke til behandlingen. Efter 27 a, stk. 2, gælder bestemmelsen i stk. 1 ikke, hvis de tre parter, der er nævnt i stk. 1, skriftligt erklærer, at ægtefællen, den registrerede partner eller partneren til den kvinde, der behandles, skal være barnets medmor. Som følge heraf foreslås det i nr. 2, at bestemmelsen i 28 om faderskab ved assisteret reproduktion ændret, således at den henviser til 27 a, stk. 1, om faderskab i stedet for at henvise til 27 a, stk. 2, om medmoderskab. Til 3 Det foreslås i 3, at loven træder i kraft den 1. juli Til 4 Bestemmelsen i 4 vedrører lovens territoriale område. Det foreslås, at loven ikke skal gælde for Færøerne og Grønland. Det foreslås dog samtidig, at loven ved kongelig anordning helt eller delvist kan sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning er sat i kraft for Grønland, jf. anordning nr. 307 af 14. maj 1993 om ikrafttræden for Grønland af lov om ægteskabets indgåelse og opløsning med senere ændringer. Loven er også sat i kraft for Færøerne, jf. anordning nr. 37 af 22. januar 2002 om ikrafttræden for Færøerne af lov om ægteskabets indgåelse og opløsning. 11

12 På Færøerne findes reglerne om faderskab i lov om børns retsstilling, der er sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 367 af 29. november I Grønland findes reglerne om faderskab i lov nr. 197 af 16. juni 1962 om børns retsstilling i Grønland. Børneloven (fader- og medmoderskab) kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland, men dette er endnu ikke sket. 12

13 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr af 12. november 2012, som ændret ved 9 i lov nr. 622 af 12. juni 2013 og 20 i lov nr. 647 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer: 10. Er et tidligere ægteskab eller registreret partnerskab opløst ved død, må den længstlevende ægtefælle eller registrerede partner ikke indgå ægteskab, før dødsbobehandling ved bobestyrer eller offentligt skifte er påbegyndt, eller privat skifte er afsluttet. Dette gælder dog ikke, hvis 1) der ikke var noget formuefællesskab mellem ægtefællerne eller de registrerede partnere, 2) ægtefællerne eller de registrerede partnere var separerede på tidspunktet for dødsfaldet, 3) samtlige arvinger efter afdøde giver samtykke hertil, eller 4) der ikke skal foretages dødsbobehandling her i landet. Stk. 2. Den myndighed, som efter 13 skal prøve ægteskabsbetingelserne, kan tillade, at stk. 1 fraviges. 1. I 10, stk. 1, nr. 3, indsættes efter»hertil,«:»og den længstlevende ægtefælle ikke har overtaget ægtefællernes fælleseje til uskiftet bo efter 17 i arveloven,«. 2. Overskriften før 34 affattes således: Vold 34. En ægtefælle har ret til skilsmisse, når den anden ægtefælle har udøvet forsætlig vold af grovere karakter over for denne eller børnene. Stk. 2. Anmodning om skilsmisse skal indgives inden 1 år efter, at ægtefællen er blevet vidende om handlingen, og inden 3 år efter, at den er begået.»vold og seksuelle overgreb«3. 34, stk. 1, affattes således»en ægtefælle har ret til skilsmisse, når den anden ægtefælle har udøvet forsætlig vold eller har udøvet seksuelt overgreb mod ægtefællen, mod ægtefællernes børn, mod ægtefællens eller ægtefællernes børns nærmeste pårørende, som ægtefællen eller ægtefællernes børn er knyttet til, eller mod andre børn.«2 I børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 10. januar 2014, foretages følgende ændringer: 9. Sagens parter er 1) barnet eller dets dødsbo, 2) moderen eller hendes dødsbo, 3) en mand, der er registreret som far eller har anerkendt faderskabet, eller hans dødsbo, 4) en mand, der efter moderens oplysninger er eller kan være barnets far, jf. 8, eller hans dødsbo, 13

14 5) en mand, der har ret til at få prøvet, om han er barnets far, jf. 6 eller 6 a, eller hans dødsbo, 6) en kvinde, der er registreret som medmor eller har anerkendt medmoderskabet, eller hendes dødsbo og 7) en kvinde, der har ret til at få prøvet, om hun er barnets medmor, jf. 6 a, eller hendes dødsbo. Stk. 2. Er moderen død, inddrager statsforvaltningen efter anmodning fra barnets værge en mand som part, hvis det antageliggøres, at han er eller kan være barnets far. 28. Medmindre andet følger af 27, 27 a, stk. 2, eller 27 b, anses en sæddonor ikke som far til et barn, der med hans sæd er blevet til ved assisteret reproduktion, hvis sæden er doneret til et vævscenter, der distribuerer sæd, en sundhedsperson eller en person, der arbejder under en sundhedspersons ansvar. 1. 9, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Er moderen død, inddrager statsforvaltningen efter anmodning fra barnets værge en mand eller kvinde som part, hvis det antageliggøres, at manden er eller kan være barnets far, eller at kvinden er eller kan være barnets medmor.«2. I 28 ændres» 27 a, stk. 2,«til:» 27 a, stk. 1,«. 3 Loven træder i kraft den 1. juli Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. 14

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. (Vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v.

Forslag til. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. (Vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2013-1219 bgn 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven (Vold og seksuelle

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 1097 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 18 af 10/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2014-154 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1097. Bekendtgørelse af børneloven Herved bekendtgøres børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 10. januar 2014, med de ændringer,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn) 1 I lov om ægteskabs

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af adoptionsloven (Adgang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 652 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 9136

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) Social- Integrationsministeriet Familieret 2012-9136 / npr 13. februar 2013 UDKAST Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) I børneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-1420 bgn 24. marts 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1100 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 106 Folketinget Fremsat den 14. marts 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til

Forslag. Lovforslag nr. L 106 Folketinget Fremsat den 14. marts 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. marts 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel BEK nr 1323 af 27/11/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin.,

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

2015/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar Forslag. til

2015/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar Forslag. til 2015/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1502898 Fremsat den 10. december 2015 af sundheds- og ældreministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. LBK nr 93 af 19/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1406589 Senere ændringer

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

L 146 Forslag 1 3 2 4 5

L 146 Forslag 1 3 2 4 5 Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2015-16 Fremsat den 10. december 2015 af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde) Forslag til Lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling,

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER Børne- og Socialministeriet Enhed Familier Sagsbehandler Merethe Johansen Sagsnr. 2016-3635 Doknr. 407471 Dato 13-10-2016 (Revideret den 30-11- 2016 fsva. ministeriets navn) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

Læs mere

Socialudvalget L 167 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget L 167 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2013-14 L 167 Bilag 1 Offentligt Dato: 25. februar 2014 Familieret Ansvarlig: bgn Sagsnr. 2013-1221 Oversigt over høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om børns forsørgelse (Regelforenklinger

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

2007/2 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016

2007/2 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 2007/2 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 5. februar 2008 af Lone Dybkjær (RV), Simon Emil Ammitzbøll (RV), Margrethe Vestager (RV) og

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v.

Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (Ændrede regler for sæddonation) 1 I lov om kunstig befrugtning i forbindelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2)

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) blanket 9 Med denne blanket giver du som kvindelig ægtefælle, registreret partner eller

Læs mere

2012/1 LSF 207 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar Forslag. til. (Medmoderskab m.v.)

2012/1 LSF 207 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar Forslag. til. (Medmoderskab m.v.) 2012/1 LSF 207 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsministeriet, j.nr. 2012-9136 Fremsat den 10. april 2013 af

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Udkast til. 1. Indledning

Udkast til. 1. Indledning Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn Udkast til 18. november 2013 Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab 1. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 bgn 7. oktober 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab BEK nr 1861 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2015-16 L 35 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familier J.nr. 2015-6196 / lth 29. september 2015 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af lov om børns forsørgelse

Forslag til. Lov om ændring af lov om børns forsørgelse Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Familieret J.nr. 2013-1221 bgn 17. januar 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om børns forsørgelse (Regelforenklinger og effektiviseringer på

Læs mere

Særeje efter de nye regler

Særeje efter de nye regler - 1 Særeje efter de nye regler Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers formueforhold, der træder i kraft den 1. januar 2018. Hovedelementerne

Læs mere

UDKAST. Forslag til. I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. december 2015, foretages følgende ændringer:

UDKAST. Forslag til. I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. december 2015, foretages følgende ændringer: Social- og Indenrigsministeriet Kontoret for Familier J.nr. 2016-3635 Mjo/Bgn September 2016 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, udlændingeloven og værgemålsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tronfølgeloven

Forslag. Lov om ændring af tronfølgeloven 2008/1 LSF 1 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Statsministeriet Journalnummer: Statsmin. Fremsat den 7. oktober 2008 af statsministeren (Anders Fogh Rasmussen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Lovafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-792-0942

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning LBK nr 1096 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

Bekendtgørelse om assisteret reproduktion

Bekendtgørelse om assisteret reproduktion BEK nr 672 af 08/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1301525 Senere ændringer til

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) Dato: 18. december 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Nynne Nytofte-Bæk Sagsnr.: 2017-731-0020 Dok.: 588449 Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) 1 I straffeloven,

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

ANG nr 398 af 20/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

ANG nr 398 af 20/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: ANG nr 398 af 20/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-7701-0004 Senere ændringer til forskriften Ingen Anordning om ikrafttræden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1815 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder LOV nr 622 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., j.nr. 2012-6235-006 Senere ændringer til forskriften LBK nr 906 af 25/06/2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2017/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0009 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer 2008/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-23-02665 Fremsat

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 UDKAST Resumé af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2012-5048 Fremsat den 2. oktober

Læs mere

Udkast til. (Ændringer som følge af værgemålsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Udkast til. (Ændringer som følge af værgemålsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovafdelingen Dato: 17. november 2008 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2007-7701-0004 Dok.: SBE40543 Udkast til Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af retsplejeloven og forskellige

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven 2013/1 LSF 106 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-960-0023 Fremsat den 14. januar 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning LBK nr 1052 af 12/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., Ankestyrelsen, Familieretsafd. j.nr. 2012-800-00022

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven 2016/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2016/006708 Fremsat den 6. oktober 2016 af forsvarsministeren (Peter Christensen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning LBK nr 1818 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere