INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING 2005"

Transkript

1 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 60 GENERELLE BESTEMMELSER REGLEMENT MEDLEMSKAB ANSVAR FORSIKRING STRAF PROTESTER APPEL ARRANGEMENTER INTERNATIONALE KONKURRENCER NATIONALE KONKURRENCER MESTERSKABSLØB DELTAGERE LICENSER LICENSTYPER DELTAGERKLASSER OP- OG NEDRYKNING PERSONLIG UDRUSTNING BANEPRØVE DEBUTANTER OFFICIALS OFFICIALS ANSØGNING DOMMER LØBSLEDELSEN LØBSLEDEREN BANEOBSERVATØR START- OG MÅLDOMMER STARTER BANECHEF DEPOTCHEF SERVICING PARK CHEF KART, DÆK OG MOTOR KART OG DÆK MOTOR LYDDÆMPNING OG STØJMÅLING BANE GENERELLE BESTEMMELSER BANER BANER VED ÅBNE- OG INTERNATIONALE LØB SIKKERHEDSBESTEMMELSER FØR LØBET TILLÆGSREGLER SLUTINSTRUKTION ANMELDELSE AFLYSNING UNDER LØBET FLAGSIGNALER FÆRDSELSREGLER PÅ BANE OG I DEPOT...44 Februar 2005 Side 1

2 REGLEMENT FOR KARTING 2005 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 67.2 PROGRAM ANSVAR OG FORSIKRING LICENS OG TEKNISK KONTROL LØBSTRÆNING OG TIDTAGNING START OG AFSLUTNING BEREGNING EFTER LØBET RESULTATLISTE PRÆMIERING MESTERSKABSBESTEMMELSER REGLER FOR DIF-,DASU-,DASU UNGDOMSCUP OG LANDSDELSMESTERSKABER MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR NATIONAL A OG OLD BOYS MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR FORMULA A MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR INTERCONTINENTAL A JUNIOR, INTERCONTINENTAL A OG INTERCONTINENTAL C, SAMT PEUGEOT SUPER KART DASU - UNGDOMSCUP DASU MESTERSKAB FOR HOLD JYSK FYNSK MESTERSKAB J/FM LØBSAFVIKLING BEREGNING PRÆMIERING SJÆLLANDSMESTERSKAB AFVIKLING: FORMEL JUNIOR, POP 2, POP 1, NATIONAL A, OLD BOYS, FUTURA OG FUTURA XL FINALER: FORMEL JUNIOR, POP2, POP1, NATIONAL A, OLD BOYS, FUTURA OG FUTURA XL AFVIKLING ICAJ, ICA OG ICC...78 Side 2 Februar 2005

3 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING GENERELLE BESTEMMELSER 60.0 REGLEMENT Anvendte forkortelser: FIA: Fédération Internationale de l Automobile. De anerkendte automobilklubbers internationale sammenslutning. CIK: COMMISSION INTERNATIONALE DE KARTING. Den internationale karting komite under FIA. DIF: Dannmarks Idræts Forbund. DASU: Dansk Automobil Sports Union ASN: Autorite Sportive Nationale. Et lands nationale automobilsportsmyndighed NEZ: CIK s Nordeuropæiske Zone. KU: Karting udvalget under DASU TMU: Teknik- og Miljøudvalg under DASU ADM CIR: Administrativt cirkulære NM: Nordisk Mesterskab J/FM: Jysk /Fynsk Mesterskab SM: Sjællands Mesterskab Dette reglement og Reglement for Automobilsport 1 - fremover kaldet Regl. 1, samt tillægsregler, slutinstruktioner m.v. fra den arrangerende klub, er gældende for nationale arrangementer under DASU s karting udvalg - i det følgende kaldet KU Alle spørgsmål vedrørende dette reglement fortolkes og afgøres af KU, eventuelt ved hjælp af det internationale karting reglement udgivet af FIA/CIK Det påhviler samtlige deltagere og officials i et arrangement at overholde disse bestemmelser KU s område omfatter al kørsel med karts herunder: Øvelseskørsel. Demonstrationskørsel. Afprøvning. Træning. Konkurrencekørsel I tilfælde af uoverensstemmelse mellem karting reglementet og tillægsreglerne gælder sidstnævnte, hvis det af disse klart fremgår, hvilke punkter i reglementet, der er ændret. Dog kan punkterne i afsnit 69 aldrig ændres af tillægsreglerne. Februar 2005 Side 3

4 REGLEMENT FOR KARTING 2005 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Ændringer af reglementets ordlyd kan kun foretages af KU ved udsendelse af officiel meddelelse til samtlige DASU klubber, idet det samtidig skal fremgå, hvornår ændringen træder i kraft. Disse ændringer skal medtages i et næstfølgende nummer af DASU s officielle orientering til klubberne. Ændringer kan dog kun ske jvf. Bestemmelse i reglement 1 pkt og Forretningsorden for karting udvalget: Alt indkommet og udgående korrespondance vedr. udvalget skal ske via sekretariatet. Dagsorden udsendes til udvalget senest 8 dage før møde. Efter mødet udarbejdes et beslutningsreferat. Her kan enkelte medlemmers særstandpunkter refereres. Ethvert udvalgsmedlem har ret til at få en sag optaget på dagsorden. Sagen skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før det pågældende møde. Tidsfrister i denne paragraf kan fraviges ved enstemmighed i udvalget MEDLEMSKAB For at kunne deltage i arrangementer under DASU skal man være medlem af en DASU klub Optagelse i en klub under DASU sker på den pågældende klubs betingelser, som skal være godkendt af DASU Man kan være medlem af mere end en klub, men man kan kun have en stamklub. Stamklubben er den klub der har udstedt licensen ANSVAR Enhver deltagelse i et arrangement sker på deltagerens egen risiko og ansvar Af hensyn til DASU s ansvar overfor FIA og danske myndigheder har medlemmer af KU og/eller særligt udpegede dommere ret til at overvære ethvert karting arrangement i Danmark og i givet fald overfor arrangøren påtale uregelmæssigheder, hvad enten disse begås af ledelse, deltagerne eller tredjeperson. I særlige tilfælde kan DASU s repræsentant stoppe arrangementet eller slette dele deraf. Side 4 Februar 2005

5 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING FORSIKRING DASU har tegnet en løbende forsikringsaftale, der dækker karting licensindehavere og officials. Yderligere oplysninger om forsikringen er angivet i Regl. 1, kap Ved personskader skal træningsleder eller løbsleder udfylde en skadesanmeldelse, som sendes til DASU. Endvidere skal først behandlende læge/sygehus udfylde en begyndelsesattest, som skal sendes til DASU s sekretariat STRAF Den der overtræder reglementets bestemmelser skal straffes. Følgende straffe kan iflg. Regl. 1, kap 14 anvendes af dommer og sportsudvalg: Intern eller offentlig advarsel Bøde Udelukkelse. Udelukkelse - brugt af en dommer iflg vil altid som minimum give følgende straf: Køreren mister herved alle resultater opnået ved dette løb. Resultater fra foregående heat ændres ikke for andre deltageres vedkommende. Den udelukkede kører placeres sidst på den endelige resultatliste. Følgende straffe kan iflg. Regl. 1, kap 14 også anvendes af sportsudvalget: Suspension Diskvalifikation. Endvidere kan Kartingudvalget anvende følgende straf: Startforbud i et antal løbsdage - fra et nærmere angivet tidspunkt Indenfor karting sporten kan dommer og løbsleder bruge følgende straffe: Nægtes starttilladelse til/i efterfølgende heats. Kan bruges i forbindelse med støjmåling. Sort flag (67.010) I forbindelse med strafbestemmelserne er en kører ansvarlig for sine mekanikere og medhjælpere PROTESTER Regler for protester fremgår af Regl. 1, afsnit 15.1 og Kun deltagende kørere har ret til at protestere. Februar 2005 Side 5

6 REGLEMENT FOR KARTING 2005 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Protest mod ulovligheder, der ikke skønnes, at have haft indflydelse på løbets resultatet, kan ikke få indflydelse på resultatlisten Kollektive protester afvises uden behandling Ved protester mod en konkurrents materiel, skal det nøje anføres, hvad der protesteres mod Ved protester mod en konkurrents motor eller motorer, vil der blive opkrævet depositum i henhold til ADM CIR. H1, punkt 7, kart materiel Protestfrister vises i nedenstående skema: PROTEST IMOD Ulovlighed der foregår under et heat Ulovligheder af enhver art, der forekommer under konkurrencen Løbets resultatliste Startopstilling Anvendt materiel FRIST 30 minutter efter målflaget 30 minutter efter den hændelse eller afgørelse, der protesteres imod 30 minutter efter offentliggørelsen Inden starten går til de pågældende heat Inden karten forlader servicing park/ vægtområde, dog senest 30 min. efter slutflaget En faktadom kan ikke gøres til genstand for protest APPEL Regler for appel fremgår af Regl. 1, afsnit Side 6 Februar 2005

7 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING ARRANGEMENTER 61.0 INTERNATIONALE KONKURRENCER En konkurrence er international, når den er åben for deltagere og kørere af forskellige nationaliteter, samt optaget på CIK s liste over internationale løb. DASU medlemmer må kun deltage i udenlandske nationale konkurrencer, hvis disse er optaget på CIK s NEAFP liste En konkurrence deltagers nationalitet er identisk med den ASN, der har udstedt kørerens licens Internationale arrangementer skal organiseres i overensstemmelse med det gældende internationale reglement, udgivet af CIK. Internationale konkurrencer skal overholde justitsministeriets cirkulære for afholdelse af motorløb Disse arrangementer skal søges før en af CIK fastsat dato (se Regl. 1, afsnit ). CIK optager løbene på den internationale løbskalender det følgende år NATIONALE KONKURRENCER Nationale konkurrencer i Danmark skal godkendes af DASU. Nationale konkurrencer skal afvikles i overensstemmelse med det nationale reglement. Nationale konkurrencer skal overholde justitsministeriets cirkulære for afholdelse af motorløb løb uden publikum (lukkede nationale konkurrencer) I løb uden publikum må der kun deltage stammedlemmer fra den arrangerende klub og to andre klubber I løb uden publikum må der ikke være adgang for publikum. Klubben er ansvarlig for at dette overholdes åbne nationale konkurrencer Løb med publikum (åbne nationale konkurrencer) skal endvidere optages på den nationale løbskalender. Februar 2005 Side 7

8 REGLEMENT FOR KARTING 2005 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 61.2 MESTERSKABSLØB Der kan udskrives følgende mesterskaber: DIF/DASU mesterskaber. Peugeot Super Kart. DASU UNGDOMS CUP. Landsdels mesterskaber. Mesterskabsløb skal altid køres som åbne nationale løb. Nærmere regler for ovennævnte løb findes i afsnit 69. Side 8 Februar 2005

9 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING DELTAGERE 62.0 LICENSER Deltagelse i et arrangement kræver, at køreren foreviser en gyldig licens Licens kan udstedes til et medlem af en klub, der er tilsluttet DASU Den klub der første gang i et år udsteder licens til et medlem, kaldes licenshaverens stamklub. Man kan kun have én stamklub Licensen udstedes ved et girokort, hvor den ønskede licenskategori afkrydses. Af girokortet fremgår årstallet, hvori licensen er gyldig efter betaling. International licens søges gennem stamklub Gyldigheden fornyes ved udstedelse af nyt girokort. Fornyelsen kan kun foretages hos stamklubben Udgår Efter hvert af debutantens 3 første løb, skal løbslederen påtegne licensen efter forevisning. Når de 3 løb er gennemført, må striben langs kanten af nummerpladerne fjernes (se punkt ) Yderligere bestemmelser for udstedelse af licens findes i Regl.1, kap LICENSTYPER Cadetti-licens: KD-licens: KB-licens: Licensen gælder kun til klassen Cadetti. Licensen kan kun udstedes af klubber godkendt til Cadetti og gælder kun til arrangementer, jfr. cadettiudvalgets regelsæt. Licensen gælder kun til træning, og lukkede løb i Danmark. Til nationale konkurrencer i klasserne Formel Junior, POP 2 og POP 1. Mekaniker licens: Ophold i parc ferme og på banen jfr. løbsledelsens/træningslederens instruktioner. Se i øvrigt ADM CIR I 13. Er ikke gyldig som kørerlicens. Februar 2005 Side 9

10 REGLEMENT FOR KARTING K-licens: DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Gælder i alle klasser til: alle nationale konkurrencer, dog undtaget klassen Cadetti. K-licensen kan udstedes som EU-licens, ansøgeren skal være fyldt 10 år, dog jvr. CIK-reglement For udstedelse af licens kræves det, at ansøgeren er fyldt 10 år (for Cadetti dog 8 år) A4-licens er delt op i 3 grader: A, B og C med følgende gyldighed: Grad A: Grad B: Grad C Senior (over 15 år): Alle internationale konkurrencer, undtagen EM i Intercontinental A og Intercontinental C (Gr. 2 mesterskaber). Alle internationale konkurrencer bortset fra mesterskabsløb og løb i klasserne Formula Super A, Formula A, og Formula E. (Gr. 1. Mesterskaber.) Alle internationale konkurrencer, bortset fra mesterskabsløb (Gr.1. og Gr. 2. mesterskabsløb). Grad C Junior (13-15 år): Alle internationale konkurrencer samt CIK mesterskabsløb og Trofæer for ICA Junior For udstedelse af A4-licens kræves, at ansøgeren: er fyldt 15 år (kørere der er fyldt 13 år kan få udstedt C4 Junior licens til deltagelse i Junior løb) har deltaget i mindst 3 nationale konkurrencer. kan godkendes af KU, der afgør om ansøgeren skønnes kvalificeret. Afgørelsen kan ikke appelleres. Når ansøgningen er godkendt, skal der udstedes internationalt helbredscertifikat. Formularer udsendes fra DASU. A4-licens og internationalt helbreds certifikat udstedes og fornyes gennem stamklubben Første gang udstedes en A4-licens som Grad C eller for øvede en Grad B. Opgradering finder sted efter ansøgning til KU og behandles efter følgende regler: Side 10 Februar 2005

11 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING 2005 Fra C til B: være placeret mellem de 5 bedste i 5 nationale mesterskabs- eller internationale løb indenfor de sidste 12 måneder før ansøgningen. Fra B til A: jvf. gældende CIK-regler (CIK Appendix B) 62.2 DELTAGERKLASSER Løb i nedennævnte deltagerklasser kan, såfremt der ikke er tale om DIF-, DASU- eller landdelsmesterskab, udskrives således, at kun en begrænset del af det materiel, der ellers er godkendt i klassen, kan anvendes i de pågældende løb (challenges). Der kan trænes og arrangeres løb i følgende klasser Klasse 0: Cadetti Chassis: Akselafstand mm. Maks. 30 mm bagaksel. Forhjulsbremser: Ikke tilladt. Motor: Parilla Gazelle 60cc. Identifikation samt reparation efter DASU datablade. Karburator: Tillotson 16 mm, standart HL 352 A, pålodning af skiver og lignende er ikke tilladt. Identifikation efter DASU datablade. Dæk: Se punkt Karosseri. Påbudt. Se punkt Gearing: Der må køres med gearinger fra 80 til og med 90 tænder bagpå og 10 tænder foran. Der må ikke i kørerens synsfelt, forefindes nogen form for elektronisk måleudstyr. Styrthjelm: Se punkt dog anbefales hjelme med lav vægt Alder: Fra 8 til og med det år man fylder 10. Vægt: Minimum 95 kg. Numre: hvide tal på rød plade. I klassen kan der afholdes arrangementer som beskrevet i cadettiudvalgets regelsæt for klassen Klasse 1: Formel Junior Chassis: Akselafstand mm. Maks. 30 mm bagaksel. Forhjulsbremser: Ikke tilladt. Motor: Raket 85/Dino 85. Identifikation samt modifikation efter DASU datablade.. Karburator: Standard, pålodning af skiver og lignende er ikke tilladt. Identifikation efter DASU datablade. Dæk: Se punkt Karosseri. Påbudt. Se punkt (dog er nosecone fri) Februar 2005 Side 11

12 REGLEMENT FOR KARTING 2005 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Alder: fra år. Vægt: Minimum 100 kg. Numre: Gule tal på rød plade. Mesterskab: J/FM - SM - DASU Ungdoms Cup Klasse 2: POP 2 Chassis: Akselafstand mm. Maks. 40 mm bagaksel. Forhjulsbremser: Ikke tilladt. Motor: Stempelstyret, indtil 100ccm, CIK homologerede og national godkendte uden gear og kobling, med nationale begrænsninger. Tændingsanlæg: punkt Topvolumen: Min. 11ccm. Der må mellem cylinder og topstykke forefindes afstandsringe på til sammen max. 0,3 mm. Tændrørshullet: Gevindet må ikke være afbrudt og må ikke indeholde nogen form for kamre eller nicher. Modifikationer iht. ICA Junior. Alle gradmål er uden tolerancer. Karburator: Tillotson 16 mm, standard HL 166 B eller 352 A. Mellem cylinder og udstødningsmanifold, placeres en DASU mærket flange. Ifølge DASU datablade. Lydpotte: Den CIK homologerede lydpotte til den anvendte motortype. Dæk: se punkt Karrosseri: Valgfrit. Anvendt karrosseri efter punkt Max. bredde af fælg med dæk: forhjul 135 mm baghjul 185 mm. Der må kun benyttes aluminiums fælge. Der må ikke benyttes nogen former for separate forhjulsnav. Alder: Fra år. Vægt: Minimum 125 kg. Numre: Gule tal på mørkegrøn plade. Mesterskab: SM - DASU Ungdoms Cup Klasse 3: POP 1 Chassis: Akselafstand mm. Maks. 40 mm bagaksel. Forhjulsbremser: Ikke tilladt. Motor: Stempelstyret, indtil 100 ccm, CIK homologerede og nationalt godkendte uden gear og kobling, med nationale begrænsninger. Tændingsanlæg: punkt Topvolumen: Min. 11ccm. Der må mellem cylinder og topstykke forefindes afstandsringe på til sammen max. 0,3 mm. Tændrørshullet: Gevindet må ikke være afbrudt og må ikke indeholde nogen form for kamre eller nicher. Modifikationer iht. ICA Junior. Alle Gradmål er uden tolerance. Karburator: Tillotson 16 mm, standard HL 166 B eller 352 A. Lydpotte: Den CIK homologerede lydpotte til den anvendte motortype. Dæk: Se punkt Karrosseri: Valgfrit. Anvendt karrosseri efter punkt Max. bredde af fælg med dæk: forhjul 135 mm, baghjul 185mm. Der må kun benyttes aluminiums fælge. Der må ikke benyttes nogen former for separate forhjulsnav. Alder: Fra 13 år. Vægt: Minimum 135 kg. Side 12 Februar 2005

13 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING 2005 Numre: Gule tal på blå plade. Mesterskab: J/FM - SM - DASU Ungdoms Cup National godkendte POP motorer årene Fabrikat CIK Homologeringsnr. KOMET K71 129M/92 PARILLA, PV M/95/IAM PARILLA,PV100 SUPER 155/M/06 GRG, SP97 133/M/06 DINO,M11 124/M/06 ROTAX,100 PP-E 103/M/06 ITAL SISTEM,MA31 165/M/06 VORTEX,VA95 288/95/VOR VORTEX, VA/B 212/M06 PCR,PV98PP 193/M/06 STARK 144/M/06 TITAN, PP95 238/M95/HAA YAMAHA,KT100 78/03/06/116 ATOMIKART,AKP 141M/92 COMER MIK, P50 123M/92 COMER MIK, P52 124M/92 COMER MIK, P50 216M/95/COM COMER MIK, P50 217M/95/COM COMER,P50 216M/95/COM DAP, T51 125M/92 DINO,M3 228M/95/DIN DINO 500 PP 89/505 FOX MC, 30P 236M/95/FOX ITALSISTEM, MA M/95/ITA ITALSISTEM, MA 1 S 132M/92 PCR, PV M/92 PCR, PV95 280M/95/PRC SOLO, PP m/95/DAR Klasse 4 : Formula 4 stroke Eksperimental 4 takts klasse. Motor : Maks. 250 cc 4 takt. Uden gear. Chassis: Akselafstand mm. Karrosseri: Efter Dæk: Se punkt under Futura. Alder: Fra 18 år. Vægt: Minimum 160 kg. Numre: Blå tal på gul plade. Støjgrænser: Lig Futura.(64.2) Startmetode: Rullende start. Tænding: Der skal anvendes tændingsafbrydere. Februar 2005 Side 13

14 REGLEMENT FOR KARTING 2005 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Klasse 5: Formel Yamaha Chassis: Akselafstand mm. Bagaksel: Max. 30 mm massiv aksel, ved Nordisk Cup dog fri. Forhjulsbremser: Ikke tilladt. Karrosseri: Valgfrit. Anvendt karrosseri efter reglerne i punkt Der må kun benyttes aluminiums fælge. Der må ikke benyttes nogen former for separate forhjulsnav. Alder: Fra 16 år. Vægt: Minimum 150 kg. Numre: Hvide tal på grøn plader. Motor: Yamaha KT-100 SE/SD standard. Øvrige mål ifølge DASU datablade. Mærkning: serienummer. Topvolumen: Min. 11,5 ccm. inkl. alle tolerancer. Top squish: 2,5 mm - tolerance - 0,3 mm. Karburator: Standard Walbro, max.24 mm, ifølge DASU datablade. Dæk: Se punkt Lydpotte: ifølge DASU datablade. Mesterskab: J/FM Klasse 6: National A Chassis: Akselafstand mm. Forhjulsbremser: Ikke tilladt. Motor: Vand og luftkølede reed- og drejeventilstyrede motorer. Encylindrede med max. 100 ccm. uden gear. CIK - FIA homologerede og i henhold til de tekniske specifikationer. Tændingsanlæg: punkt Karburator: Tillotson 7/8, standard eller Ibea 22,4mm 2 JET L5 DK standard. Dæk: Se punkt Karrosseri: Valgfrit. Anvendt karrosseri efter punkt Alder: Fra 15 år. Vægt: Minimum 155 kg. Numre: Hvide tal på rød plade. Mesterskab: J/FM - SM - DASU mesterskab. Kørere der er i besiddelses af licenstype A4 grad A, B og C kan ikke deltage i klassens DASU mesterskab, og kan ikke opnå point i landsdelsmesterskab Klasse 7: Old Boys Chassis: Akselafstand mm. Motor: CIK homologerede og national godkendte. Encylindrede med max. 100 ccm. uden gear. Tændingsanlæg: punkt Karburator: Tillotson 7/8 standard eller Ibea 22,4mm 2 JET L5 DK standard. Dæk: Se punkt Karrosseri: Valgfrit. Anvendt karrosseri efter punkt Alder: Fra 30 år. Vægt: minimum 160 kg. Numre: Sorte tal på hvid plade. Mesterskab: J/FM - SM - DASU Mesterskab. Side 14 Februar 2005

15 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING Klasse 8: Intercontinental A Junior Chassis: CIK homologeret. Max. bredde 1360 mm. Motor: Luft kølede stempel styrede motorer. Encylindrede med max. 100ccm uden gear. CIK-FIA homologerede og i henhold til de tekniske specifikationer. Karburator: CIK homologeret. Karrosseri: Efter punkt Dæk: Se punkt Alder: Fra 13 år. Vægt: Minimum 135 kg. Numre: Sorte tal på gul plade. Mesterskab: J/FM, SM, DASU Mesterskab, PEUGEOT SUPER KART, og NM. Bemærkninger: Bortset fra vægtgrænsen for kart alene uden benzin, dæk, aldersbestemmelserne samt licensregler er klassens tekniske regelsæt i henhold til det internationale reglement. For at stimulere interessen for ICA J, indføres en prøveordning, således at det er muligt deltage i ICA J klassen i 8 løb uden at blive omfattet af op- og nedrykningsreglerne Klasse 9: Intercontinental A Chassis: CIK homologeret. Motor: Vand og luftkølede reed- ventilstyrede motorer. Encylindrede med max. 100 ccm. uden gear. CIK homologerede og i henhold til de tekniske specifikationer. Tændingsanlæg: Skal være CIK homologeret. Karburator: CIK homologeret Ø 24 mm. Lydpotte: CIK homologeret. Karrosseri: Efter Dæk: Se punkt Alder: Fra 15 år Vægt: 150 kg. Numre: Sorte tal på gul plade. Mesterskaber: PEUGEOT SUPER KART, SM, DASU mesterskab og NM. Bemærkninger: Bortset fra vægtgrænsen for kart alene uden benzin, dæk, aldersbestemmelser samt licensregler er klassens tekniske regelsæt i henhold til det internationale reglement for ICA. Kørere der er i besiddelses af licenstype A4 grad A, kan ikke deltage i klassens DASU- og landsdelsmesterskab Klasse 10: Formula A Chassis: Akselafstand mm. Motor: Vand og luftkølede reed- og drejeventilstyrede motorer. Encylindrede med max.100 ccm. uden gear. CIK homologerede og i henhold til de tekniske specifikationer. Generelle og specifikke forskrifter: Tændingsanlæg: Skal være CIK homologeret. Karburator: CIK homologeret Ø 24 mm. Karrosseri: Efter Dæk: Se punkt Alder: 15 år. Februar 2005 Side 15

16 REGLEMENT FOR KARTING 2005 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Vægt: 150 kg. Numre: Sorte tal på gule plade. Mesterskaber: DIF Mesterskab, J/FM. og NM. Bemærkninger: Bortset fra vægtgrænsen for kart alene uden benzin, dæk, aldersbestemmelserne, licensregler er klassens tekniske regelsæt i henhold til det internationale reglement for FA. Dog undtagen homologerings krav til chassis Klasse 11: Intercontinental C Chassis: CIK homologeret. Bremser: Tokreds firhjulsbremser. Motor: CIK homologerede vandkølede - indtil 125 cc encylindrede totaktsmotorer med gearkasse efter CIK artikel 12. Karburator: CIK artikel 12. Karrosseri: Efter Dæk: Se punkt Alder: Fra 16 år. Vægt: Minimum 175 kg. Numre: Sorte tal på gule plade. Mesterskab: DASU mesterskab, PEUGEOT SUPER KART, J/FM, SM. og NM. Bemærkninger: Bortset fra vægtgrænsen for kart alene uden benzin, dæk, aldersbestemmelserne, licensregler er klassens tekniske regelsæt i henhold til det internationale reglement for ICC Klasse 12: Futura Chassis: Akselafstand mm. Motor: vandkølede reedventilstyrede motorer. Encylindrede med max.125 ccm. med kobling og uden gear. Slaglængde 54,00 m/m Boring 54,00 54,29 m/m Skyllekanaler Maximalt 3 Udst. Kanaler Maximalt 2 Busterkanal 126,00 grader +/- 2 Udstødningskanaler Maximalt 170 grader inkl. tolerancer Topvolume 9,50 cc min. Kølemiddel Vand Cylinder Alu/støbejern Tændingsanlæg CIK Homologeret Indsugning Reed ventil Kaburator Tillotson 7/8 standard eller Ibea 22,4 mm 2 JET L5 DK standard Udstødning DASU datablade Rotax 125 max : Efter DASU datablade, indeholdende fotos og tekniske data. Vortex Rok 125 cc: Efter DASU datablade, indeholdende fotos og tekniske data. Karrosseri: Efter Dæk: Se punkt Alder: Fra 16 år. Vægt: Minimum 165 kg. Numre: Hvid tal på blå plade. Side 16 Februar 2005

17 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING 2005 Startmetode: Rullende start. Tænding: Der skal anvendes tændingsafbrydere. Mesterskab: J/FM - SM Klasse 13: Superkart Grp. 1 og Grp. 2 Alder: Min. 18 år (Se punkt ). Motor, dæk og chassis jfr. CIK grp. 1 og grp. 2. Numre: Sorte tal på gul plade. Mesterskab: NM. Bemærkninger: Bortset fra licensregler er klassens tekniske regelsæt i henhold til det internationale reglement ICE. Alder: Min. 18 år (Se punkt ) Numre: Sorte tal på gul plade. Motor, dæk og chassis jfr. CIK Grp Udgår Promotorklasser En promotorklasse oprettes ifølge en kontrakt i samarbejde mellem KU og en promotor jævnfør Reglement 1 punkt Kontrakten om oprettelse af en Promotorklasse gælder for et kalenderår, og der betales for hver kontraktperiode en afgift til KU. Afgiftens størrelse fremgår af ADM CIR H1. Her ud over opkræves for hver Promotorklasse et engangsdepositum, eventuelt i form af en bankgaranti, der tilbagebetales til Promotoren, når denne har afviklet løb i samme Promotorklasse i tre på hinanden følgende kalenderår/kontraktperioder. Depositummets størrelse fremgår af ADM CIR H1. Ansøgning om oprettelse af en ny Promotorklasse kan ske løbende. Ansøgning om fortsættelse af en godkendt Promotorklasse for den kommende sæson, skal være KU i hænde senest Aftale om oprettelse af en Promotorklasse kan ikke indgås, såfremt det skønnes, at den ansøgte klasse ikke opfylder sædvanlige sikkerhedskrav indenfor kartsporten. Ligeledes kan en givet aftale tilbagekaldes, såfremt det efterfølgende viser sig, at klassen ikke opfylder sædvanlige sikkerhedskrav. Teknisk reglement: Promotoren udarbejder det tekniske reglement for klassen. Det tekniske reglement skal fremsendes skriftligt og på dansk til KU sammen med ansøgningen om oprettelse af klassen. Det tekniske reglement skal som minimum indeholde beskrivelse af: Tilladte chassis og regler for karosseri. Fuldstændig beskrivelse af tilladt motor inklusiv karburator, tændingsanlæg og udstødningssystem herunder støjgrænse der max. Må være jfr Dæk. Alders- og vægtgrænser. Navn på den af Promotoren udpegede teknisk ansvarlige, der i tilfælde af tvister, der omhandler det tekniske reglement, skal træffe endelige og inappellable afgørelser. TMU kan ikke Februar 2005 Side 17

18 REGLEMENT FOR KARTING 2005 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION inddrages. Udøvelsen af teknisk kontrol, der skal foregå på banen ved løbsarrangementer, aftales mellem Promotoren og den klub, som han samarbejder med ved det pågældende arrangement. Når det tekniske reglement er godkendt offentliggøres det på samme måde som DASU datablade. Løbsafvikling: Løb afvikles, bortset fra teknisk kontrol, efter reglerne i reglement 1 og reglement 6. Mesterskaber: Der kan ikke afholdes DIF-, DASU- eller Landsdelsmesterskaber i en Promotorklasse Særlige bemærkninger I alle klasser hvor CIK homologeret materiel er et krav, kan det anvendes, selv om CIK homologeringen er udløbet. Definition på standard ; må ikke gøres til genstand for modifikation. Afgørelse herom træffes af TMU. I klasserne POP 2 - POP 1 - NAT. A - Old Boys - Formel Yamaha og Futura er det dog tilladt, at ændre karburatorens justerskruer ved pålodning af skiver og lignende, samt at foretage bearbejdning af spjæld akselens anslag for tomgangsskruen. På karburator til klasserne POP 1 og POP 2 må der på karburatoren påmonteres studs til pumpetrykket, ligeledes må choker spjæld og aksel fjernes og akselhuller blindes. Der må i de vandkølede motorer kun anvendes vand som kølemiddel Vægtgrænser De angivne vægtgrænser er minimumsgrænser for den samlede vægt af den køreklare kart med motor og brændstof, samt køreren iført den reglementerede udrustning. Eventuel ballast, der max. må være 30mm tyk, skal være forsvarligt fastspændt til karten, med min. to 8 mm bolte med selvlåsende møtrikker. Vægtgrænserne bliver kontrolleret på banens vægt, som skal være godkendt af DASU. Vægtgrænserne er uden tolerance Aldersgrænser Nationalt: Minimumsgrænsen gælder fra det kalenderår man fylder den angivne alder. Maksimumgrænsen gælder til og med det kalenderår, man fylder den angivne alder. For at opnå licens, skal man være 10 år jf. bestemmelserne i Internationalt: Jvf. CIK regler OP- OG NEDRYKNING Inddeling af kørere. Hvis KU finder det ønskeligt, kan kørerne i en klasse opdeles i førergrupper. Side 18 Februar 2005

19 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING I klasserne FJ, POP 2 og POP 1 kan man kun rykke op, og ikke ned i en lavere klasse. Dog kan ICA Junior kørere, der ikke har international licens, deltage i FJ, POP2 og POP 1, se pkt Kørere der i indeværende år, har løst international Junior licens, kan ikke deltage i løb i POP 1 eller lavere klasser. Kørere henvises til ICA Junior, ICA eller højere klasser Nedrykning kan kun finde sted efter ansøgning til KU PERSONLIG UDRUSTNING Alle kørere skal såvel under træning, som konkurrence være iført følgende udrustning: styrthjelm af godkendt type (se ) køredragt i ét stykke (kvalitet se punkt ). handsker, uden perforeringer og huller, der dækker hånden fuldstændig støvler, der dækker og beskytter fødder og ankler splintfri øjenbeskyttelse ( briller, visir eller lign.). Briller, visir eller lign. skal uafhængigt af vejret give et maksimalt udsyn, så øjnene er fuldt beskyttet Styrthjelme som anvendes i de internationale klasser skal opfylde FIA s appendix L, kapitel 3, artikel 1. Styrthjelme som anvendes i nationale klasser skal have mindst et af følgende mærker: CE- og E godkendelser må gerne være nyere end fra Det er kun tilladt, at male hjelmene, hvis fabrikanten skriftligt har godkendt dette Køredragten i klasserne Cadetti, Formel Junior, POP 2, POP 1, National A, Old Boys, Formel Yamaha og Futura må bestå af en kedeldragt i svær kvalitet. I de øvrige klasser skal køredragten være CIK godkendt Flagrende beklædningsgenstande af enhver art må ikke forekomme. Februar 2005 Side 19

20 REGLEMENT FOR KARTING 2005 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 62.5 BANEPRØVE Ingen kørere kan deltage i løb, før de har bestået baneprøven Baneprøven aflægges for en person med godkendelse som OF-614 eller højere og skal mindst bestå af følgende: 1. Køreren eksamineres i Personlig udrustning (se afsnit 62.4). 2. Køreren eksamineres i Flagsignaler (se afsnit 67.0) og Færdselsregler på bane (se afsnit 67.1). 3. Praktisk prøve, hvor køreren viser, at han kan begå sig i et felt. Alle tre punkter skal udføres tilfredsstillende, før prøven er bestået Klubberne har ansvaret for, at ingen kører deltager i løb, før baneprøven er bestået Kørere i Superkart Grp. 1 og Grp. 2 samt i ICE skal tillige have kørekort til bil eller motorcykel DEBUTANTER Debutanter skal i de første 3 løb have en 20 mm stribe langs kanten af nummerpladerne i samme farve som tallene. Side 20 Februar 2005

Reglement. Side - 1 -

Reglement. Side - 1 - Reglement 2010 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

Reglement. Version 2015.05.20 Side - 1 -

Reglement. Version 2015.05.20 Side - 1 - Reglement Version.05.20 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under

Læs mere

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 -

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 - Reglement 2012 Formålsparagraf Side - 1 - for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

Karting information til nye kørere

Karting information til nye kørere Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3 2. På banen første gang... 4 Træning og træningstid... 4 Klart til at køre... 4 Sikkerhedsudstyr... 5 Kart og motor... 6 Klasser og alder... 6 3. Adfærd på kartbanen...

Læs mere

BMX Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

BMX Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om BMX... 2 Afsnit A: BMX Grundreglement... 2 1 Definition... 3 2 Klubben... 3 3 BMX banen...

Læs mere

BMX Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

BMX Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om BMX... 2 Afsnit A: BMX Grundreglement... 3 1 Definition... 3 2 Klubben... 3 3 BMX banen...

Læs mere

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler Danmarks Cykle Union Sportslige regler 2015 Rettelser fra SR 201 til SR 2015 Typer: - : Redaktionel ændring, uden betydning + : Bør bemærkes! : Skal bemærkes, kan påvirke i nogen grad!! : Skal bemærkes,

Læs mere

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler Danmarks Cykle Union Sportslige regler 201 Rettelser fra SR 201 til SR 201 Nr Type Disciplin Beskrivelse Side + - Kapitel 2 og 7 har fået nye overskrifter + - Kapitel 8 er udbredt til at omfatte de tidligere

Læs mere

ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015

ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015 ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015 PROPOSITIONER - 2015 1.0 REGLEMENT Dette reglement er gældende for den sportslige afvikling af alle Rotax klasser under Rotax Danmark. Reglementet

Læs mere

Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om Enduro... 1 1 Formål... 2 1.1 Enduroløb... 2 2 Opbygning

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

Indhold. 279E-1. ALMENT... 2 279E -1.1. Maskinkontrol...2 279E -1.2. Personlig udrustning...2 279E -1.3. Startnumrer...2 279E -1.4. Vognbog...

Indhold. 279E-1. ALMENT... 2 279E -1.1. Maskinkontrol...2 279E -1.2. Personlig udrustning...2 279E -1.3. Startnumrer...2 279E -1.4. Vognbog... Indhold 279E-1. ALMENT... 2 279E -1.1. Maskinkontrol....2 279E -1.2. Personlig udrustning....2 279E -1.3. Startnumrer...2 279E -1.4. Vognbog...2 279E-2. BÆRENDE DELE OG GATE.... 3 279E -2.1. Chassis...3

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 A. Formål, anvendelse og ledelse B. Definitioner C. Generelt 1. Afbrydelse og udsættelse 2. Afbud og udeblivelser 3. Appel 4. Banen

Læs mere

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. Almindelige bestemmelser... 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne...

Læs mere

KDAK Rally 2009. 5. september 2009. Tillægsregler

KDAK Rally 2009. 5. september 2009. Tillægsregler KDAK Rally 2009 5. september 2009 3. afdeling af DM-Rally 6. afdeling af Volvo Original Nordic West Euro Cup 5. afdeling af DASU Cup Historic Rally Arrangeret af Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn

Læs mere

Fodboldloven 2010/2011

Fodboldloven 2010/2011 Fodboldloven 2010/2011 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 61. udgave 2010/2011 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag: 6000 Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Carl Herup

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND

DANSK ATLETIK FORBUND 0 DANSK ATLETIK FORBUND KONKURRENCEREGLER 2014-2015 1 Indhold IAAF s KONKURRENCEREGLER 2014-2015... 5 DEFINITIONER... 5 KAPITEL 1 - INTERNATIONALE ATLETIKKONKURRENCER... 7 Regel 1 - Internationale atletikkonkurrencer...

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

FCI Regler for internationale hundevæddeløbs og Lure Coursing stævner

FCI Regler for internationale hundevæddeløbs og Lure Coursing stævner FCI Regler for internationale hundevæddeløbs og Lure Coursing stævner Godkendt af FCI s Hovedbestyrelse den 12. april 2012 i Wien. Gældende fra 1. juli 2012. Dette dokument er oversat fra engelsk. I tilfælde

Læs mere

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT Marts 2012 INDHOLD DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme Almindelige bestemmelser 9 Funktioner.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Almindelige bestemmelser Kåringsprogram Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser) Øvelse 7 - Gerningssted Øvelse 8 - Spor Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Øvelse 10 - Anholdelsesopgave DANSK POLITIHUNDEFORENING

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1989L0173 DA 01.01.2007 006.002 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering Turnerings regler for D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering 2011 og 2012 Indholds fortegnelsen 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning 03 Bestemmelser for anmeldelse af hold 04 Alders Bestemmelsen

Læs mere

HÅN DANSK UND. med. 12. Gyldig

HÅN DANSK UND. med. 12. Gyldig 2 INTERNATIONALE HÅN NDBOLD SPILLEREGLER med kommentarer og fortolkninger Udgivet af DANSK HÅNDBOLD FORBU UND 12. UDGAVE 2. OPLAG 20100 Gyldig fra den 1. juli 2010 Tidligere udgaver annulleres 3 Udgiver:

Læs mere

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund Værd at kende.. Orientering Reglement 2013 Dansk Orienterings-Forbund 31-12-2012 Side 1 af 32 Reglement 2013 Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 Omfang... 4 Orientering... 4 Deltagere...

Læs mere