INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING 2005"

Transkript

1 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 60 GENERELLE BESTEMMELSER REGLEMENT MEDLEMSKAB ANSVAR FORSIKRING STRAF PROTESTER APPEL ARRANGEMENTER INTERNATIONALE KONKURRENCER NATIONALE KONKURRENCER MESTERSKABSLØB DELTAGERE LICENSER LICENSTYPER DELTAGERKLASSER OP- OG NEDRYKNING PERSONLIG UDRUSTNING BANEPRØVE DEBUTANTER OFFICIALS OFFICIALS ANSØGNING DOMMER LØBSLEDELSEN LØBSLEDEREN BANEOBSERVATØR START- OG MÅLDOMMER STARTER BANECHEF DEPOTCHEF SERVICING PARK CHEF KART, DÆK OG MOTOR KART OG DÆK MOTOR LYDDÆMPNING OG STØJMÅLING BANE GENERELLE BESTEMMELSER BANER BANER VED ÅBNE- OG INTERNATIONALE LØB SIKKERHEDSBESTEMMELSER FØR LØBET TILLÆGSREGLER SLUTINSTRUKTION ANMELDELSE AFLYSNING UNDER LØBET FLAGSIGNALER FÆRDSELSREGLER PÅ BANE OG I DEPOT...44 Februar 2005 Side 1

2 REGLEMENT FOR KARTING 2005 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 67.2 PROGRAM ANSVAR OG FORSIKRING LICENS OG TEKNISK KONTROL LØBSTRÆNING OG TIDTAGNING START OG AFSLUTNING BEREGNING EFTER LØBET RESULTATLISTE PRÆMIERING MESTERSKABSBESTEMMELSER REGLER FOR DIF-,DASU-,DASU UNGDOMSCUP OG LANDSDELSMESTERSKABER MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR NATIONAL A OG OLD BOYS MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR FORMULA A MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR INTERCONTINENTAL A JUNIOR, INTERCONTINENTAL A OG INTERCONTINENTAL C, SAMT PEUGEOT SUPER KART DASU - UNGDOMSCUP DASU MESTERSKAB FOR HOLD JYSK FYNSK MESTERSKAB J/FM LØBSAFVIKLING BEREGNING PRÆMIERING SJÆLLANDSMESTERSKAB AFVIKLING: FORMEL JUNIOR, POP 2, POP 1, NATIONAL A, OLD BOYS, FUTURA OG FUTURA XL FINALER: FORMEL JUNIOR, POP2, POP1, NATIONAL A, OLD BOYS, FUTURA OG FUTURA XL AFVIKLING ICAJ, ICA OG ICC...78 Side 2 Februar 2005

3 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING GENERELLE BESTEMMELSER 60.0 REGLEMENT Anvendte forkortelser: FIA: Fédération Internationale de l Automobile. De anerkendte automobilklubbers internationale sammenslutning. CIK: COMMISSION INTERNATIONALE DE KARTING. Den internationale karting komite under FIA. DIF: Dannmarks Idræts Forbund. DASU: Dansk Automobil Sports Union ASN: Autorite Sportive Nationale. Et lands nationale automobilsportsmyndighed NEZ: CIK s Nordeuropæiske Zone. KU: Karting udvalget under DASU TMU: Teknik- og Miljøudvalg under DASU ADM CIR: Administrativt cirkulære NM: Nordisk Mesterskab J/FM: Jysk /Fynsk Mesterskab SM: Sjællands Mesterskab Dette reglement og Reglement for Automobilsport 1 - fremover kaldet Regl. 1, samt tillægsregler, slutinstruktioner m.v. fra den arrangerende klub, er gældende for nationale arrangementer under DASU s karting udvalg - i det følgende kaldet KU Alle spørgsmål vedrørende dette reglement fortolkes og afgøres af KU, eventuelt ved hjælp af det internationale karting reglement udgivet af FIA/CIK Det påhviler samtlige deltagere og officials i et arrangement at overholde disse bestemmelser KU s område omfatter al kørsel med karts herunder: Øvelseskørsel. Demonstrationskørsel. Afprøvning. Træning. Konkurrencekørsel I tilfælde af uoverensstemmelse mellem karting reglementet og tillægsreglerne gælder sidstnævnte, hvis det af disse klart fremgår, hvilke punkter i reglementet, der er ændret. Dog kan punkterne i afsnit 69 aldrig ændres af tillægsreglerne. Februar 2005 Side 3

4 REGLEMENT FOR KARTING 2005 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Ændringer af reglementets ordlyd kan kun foretages af KU ved udsendelse af officiel meddelelse til samtlige DASU klubber, idet det samtidig skal fremgå, hvornår ændringen træder i kraft. Disse ændringer skal medtages i et næstfølgende nummer af DASU s officielle orientering til klubberne. Ændringer kan dog kun ske jvf. Bestemmelse i reglement 1 pkt og Forretningsorden for karting udvalget: Alt indkommet og udgående korrespondance vedr. udvalget skal ske via sekretariatet. Dagsorden udsendes til udvalget senest 8 dage før møde. Efter mødet udarbejdes et beslutningsreferat. Her kan enkelte medlemmers særstandpunkter refereres. Ethvert udvalgsmedlem har ret til at få en sag optaget på dagsorden. Sagen skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før det pågældende møde. Tidsfrister i denne paragraf kan fraviges ved enstemmighed i udvalget MEDLEMSKAB For at kunne deltage i arrangementer under DASU skal man være medlem af en DASU klub Optagelse i en klub under DASU sker på den pågældende klubs betingelser, som skal være godkendt af DASU Man kan være medlem af mere end en klub, men man kan kun have en stamklub. Stamklubben er den klub der har udstedt licensen ANSVAR Enhver deltagelse i et arrangement sker på deltagerens egen risiko og ansvar Af hensyn til DASU s ansvar overfor FIA og danske myndigheder har medlemmer af KU og/eller særligt udpegede dommere ret til at overvære ethvert karting arrangement i Danmark og i givet fald overfor arrangøren påtale uregelmæssigheder, hvad enten disse begås af ledelse, deltagerne eller tredjeperson. I særlige tilfælde kan DASU s repræsentant stoppe arrangementet eller slette dele deraf. Side 4 Februar 2005

5 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING FORSIKRING DASU har tegnet en løbende forsikringsaftale, der dækker karting licensindehavere og officials. Yderligere oplysninger om forsikringen er angivet i Regl. 1, kap Ved personskader skal træningsleder eller løbsleder udfylde en skadesanmeldelse, som sendes til DASU. Endvidere skal først behandlende læge/sygehus udfylde en begyndelsesattest, som skal sendes til DASU s sekretariat STRAF Den der overtræder reglementets bestemmelser skal straffes. Følgende straffe kan iflg. Regl. 1, kap 14 anvendes af dommer og sportsudvalg: Intern eller offentlig advarsel Bøde Udelukkelse. Udelukkelse - brugt af en dommer iflg vil altid som minimum give følgende straf: Køreren mister herved alle resultater opnået ved dette løb. Resultater fra foregående heat ændres ikke for andre deltageres vedkommende. Den udelukkede kører placeres sidst på den endelige resultatliste. Følgende straffe kan iflg. Regl. 1, kap 14 også anvendes af sportsudvalget: Suspension Diskvalifikation. Endvidere kan Kartingudvalget anvende følgende straf: Startforbud i et antal løbsdage - fra et nærmere angivet tidspunkt Indenfor karting sporten kan dommer og løbsleder bruge følgende straffe: Nægtes starttilladelse til/i efterfølgende heats. Kan bruges i forbindelse med støjmåling. Sort flag (67.010) I forbindelse med strafbestemmelserne er en kører ansvarlig for sine mekanikere og medhjælpere PROTESTER Regler for protester fremgår af Regl. 1, afsnit 15.1 og Kun deltagende kørere har ret til at protestere. Februar 2005 Side 5

6 REGLEMENT FOR KARTING 2005 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Protest mod ulovligheder, der ikke skønnes, at have haft indflydelse på løbets resultatet, kan ikke få indflydelse på resultatlisten Kollektive protester afvises uden behandling Ved protester mod en konkurrents materiel, skal det nøje anføres, hvad der protesteres mod Ved protester mod en konkurrents motor eller motorer, vil der blive opkrævet depositum i henhold til ADM CIR. H1, punkt 7, kart materiel Protestfrister vises i nedenstående skema: PROTEST IMOD Ulovlighed der foregår under et heat Ulovligheder af enhver art, der forekommer under konkurrencen Løbets resultatliste Startopstilling Anvendt materiel FRIST 30 minutter efter målflaget 30 minutter efter den hændelse eller afgørelse, der protesteres imod 30 minutter efter offentliggørelsen Inden starten går til de pågældende heat Inden karten forlader servicing park/ vægtområde, dog senest 30 min. efter slutflaget En faktadom kan ikke gøres til genstand for protest APPEL Regler for appel fremgår af Regl. 1, afsnit Side 6 Februar 2005

7 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING ARRANGEMENTER 61.0 INTERNATIONALE KONKURRENCER En konkurrence er international, når den er åben for deltagere og kørere af forskellige nationaliteter, samt optaget på CIK s liste over internationale løb. DASU medlemmer må kun deltage i udenlandske nationale konkurrencer, hvis disse er optaget på CIK s NEAFP liste En konkurrence deltagers nationalitet er identisk med den ASN, der har udstedt kørerens licens Internationale arrangementer skal organiseres i overensstemmelse med det gældende internationale reglement, udgivet af CIK. Internationale konkurrencer skal overholde justitsministeriets cirkulære for afholdelse af motorløb Disse arrangementer skal søges før en af CIK fastsat dato (se Regl. 1, afsnit ). CIK optager løbene på den internationale løbskalender det følgende år NATIONALE KONKURRENCER Nationale konkurrencer i Danmark skal godkendes af DASU. Nationale konkurrencer skal afvikles i overensstemmelse med det nationale reglement. Nationale konkurrencer skal overholde justitsministeriets cirkulære for afholdelse af motorløb løb uden publikum (lukkede nationale konkurrencer) I løb uden publikum må der kun deltage stammedlemmer fra den arrangerende klub og to andre klubber I løb uden publikum må der ikke være adgang for publikum. Klubben er ansvarlig for at dette overholdes åbne nationale konkurrencer Løb med publikum (åbne nationale konkurrencer) skal endvidere optages på den nationale løbskalender. Februar 2005 Side 7

8 REGLEMENT FOR KARTING 2005 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 61.2 MESTERSKABSLØB Der kan udskrives følgende mesterskaber: DIF/DASU mesterskaber. Peugeot Super Kart. DASU UNGDOMS CUP. Landsdels mesterskaber. Mesterskabsløb skal altid køres som åbne nationale løb. Nærmere regler for ovennævnte løb findes i afsnit 69. Side 8 Februar 2005

9 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING DELTAGERE 62.0 LICENSER Deltagelse i et arrangement kræver, at køreren foreviser en gyldig licens Licens kan udstedes til et medlem af en klub, der er tilsluttet DASU Den klub der første gang i et år udsteder licens til et medlem, kaldes licenshaverens stamklub. Man kan kun have én stamklub Licensen udstedes ved et girokort, hvor den ønskede licenskategori afkrydses. Af girokortet fremgår årstallet, hvori licensen er gyldig efter betaling. International licens søges gennem stamklub Gyldigheden fornyes ved udstedelse af nyt girokort. Fornyelsen kan kun foretages hos stamklubben Udgår Efter hvert af debutantens 3 første løb, skal løbslederen påtegne licensen efter forevisning. Når de 3 løb er gennemført, må striben langs kanten af nummerpladerne fjernes (se punkt ) Yderligere bestemmelser for udstedelse af licens findes i Regl.1, kap LICENSTYPER Cadetti-licens: KD-licens: KB-licens: Licensen gælder kun til klassen Cadetti. Licensen kan kun udstedes af klubber godkendt til Cadetti og gælder kun til arrangementer, jfr. cadettiudvalgets regelsæt. Licensen gælder kun til træning, og lukkede løb i Danmark. Til nationale konkurrencer i klasserne Formel Junior, POP 2 og POP 1. Mekaniker licens: Ophold i parc ferme og på banen jfr. løbsledelsens/træningslederens instruktioner. Se i øvrigt ADM CIR I 13. Er ikke gyldig som kørerlicens. Februar 2005 Side 9

10 REGLEMENT FOR KARTING K-licens: DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Gælder i alle klasser til: alle nationale konkurrencer, dog undtaget klassen Cadetti. K-licensen kan udstedes som EU-licens, ansøgeren skal være fyldt 10 år, dog jvr. CIK-reglement For udstedelse af licens kræves det, at ansøgeren er fyldt 10 år (for Cadetti dog 8 år) A4-licens er delt op i 3 grader: A, B og C med følgende gyldighed: Grad A: Grad B: Grad C Senior (over 15 år): Alle internationale konkurrencer, undtagen EM i Intercontinental A og Intercontinental C (Gr. 2 mesterskaber). Alle internationale konkurrencer bortset fra mesterskabsløb og løb i klasserne Formula Super A, Formula A, og Formula E. (Gr. 1. Mesterskaber.) Alle internationale konkurrencer, bortset fra mesterskabsløb (Gr.1. og Gr. 2. mesterskabsløb). Grad C Junior (13-15 år): Alle internationale konkurrencer samt CIK mesterskabsløb og Trofæer for ICA Junior For udstedelse af A4-licens kræves, at ansøgeren: er fyldt 15 år (kørere der er fyldt 13 år kan få udstedt C4 Junior licens til deltagelse i Junior løb) har deltaget i mindst 3 nationale konkurrencer. kan godkendes af KU, der afgør om ansøgeren skønnes kvalificeret. Afgørelsen kan ikke appelleres. Når ansøgningen er godkendt, skal der udstedes internationalt helbredscertifikat. Formularer udsendes fra DASU. A4-licens og internationalt helbreds certifikat udstedes og fornyes gennem stamklubben Første gang udstedes en A4-licens som Grad C eller for øvede en Grad B. Opgradering finder sted efter ansøgning til KU og behandles efter følgende regler: Side 10 Februar 2005

11 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING 2005 Fra C til B: være placeret mellem de 5 bedste i 5 nationale mesterskabs- eller internationale løb indenfor de sidste 12 måneder før ansøgningen. Fra B til A: jvf. gældende CIK-regler (CIK Appendix B) 62.2 DELTAGERKLASSER Løb i nedennævnte deltagerklasser kan, såfremt der ikke er tale om DIF-, DASU- eller landdelsmesterskab, udskrives således, at kun en begrænset del af det materiel, der ellers er godkendt i klassen, kan anvendes i de pågældende løb (challenges). Der kan trænes og arrangeres løb i følgende klasser Klasse 0: Cadetti Chassis: Akselafstand mm. Maks. 30 mm bagaksel. Forhjulsbremser: Ikke tilladt. Motor: Parilla Gazelle 60cc. Identifikation samt reparation efter DASU datablade. Karburator: Tillotson 16 mm, standart HL 352 A, pålodning af skiver og lignende er ikke tilladt. Identifikation efter DASU datablade. Dæk: Se punkt Karosseri. Påbudt. Se punkt Gearing: Der må køres med gearinger fra 80 til og med 90 tænder bagpå og 10 tænder foran. Der må ikke i kørerens synsfelt, forefindes nogen form for elektronisk måleudstyr. Styrthjelm: Se punkt dog anbefales hjelme med lav vægt Alder: Fra 8 til og med det år man fylder 10. Vægt: Minimum 95 kg. Numre: hvide tal på rød plade. I klassen kan der afholdes arrangementer som beskrevet i cadettiudvalgets regelsæt for klassen Klasse 1: Formel Junior Chassis: Akselafstand mm. Maks. 30 mm bagaksel. Forhjulsbremser: Ikke tilladt. Motor: Raket 85/Dino 85. Identifikation samt modifikation efter DASU datablade.. Karburator: Standard, pålodning af skiver og lignende er ikke tilladt. Identifikation efter DASU datablade. Dæk: Se punkt Karosseri. Påbudt. Se punkt (dog er nosecone fri) Februar 2005 Side 11

12 REGLEMENT FOR KARTING 2005 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Alder: fra år. Vægt: Minimum 100 kg. Numre: Gule tal på rød plade. Mesterskab: J/FM - SM - DASU Ungdoms Cup Klasse 2: POP 2 Chassis: Akselafstand mm. Maks. 40 mm bagaksel. Forhjulsbremser: Ikke tilladt. Motor: Stempelstyret, indtil 100ccm, CIK homologerede og national godkendte uden gear og kobling, med nationale begrænsninger. Tændingsanlæg: punkt Topvolumen: Min. 11ccm. Der må mellem cylinder og topstykke forefindes afstandsringe på til sammen max. 0,3 mm. Tændrørshullet: Gevindet må ikke være afbrudt og må ikke indeholde nogen form for kamre eller nicher. Modifikationer iht. ICA Junior. Alle gradmål er uden tolerancer. Karburator: Tillotson 16 mm, standard HL 166 B eller 352 A. Mellem cylinder og udstødningsmanifold, placeres en DASU mærket flange. Ifølge DASU datablade. Lydpotte: Den CIK homologerede lydpotte til den anvendte motortype. Dæk: se punkt Karrosseri: Valgfrit. Anvendt karrosseri efter punkt Max. bredde af fælg med dæk: forhjul 135 mm baghjul 185 mm. Der må kun benyttes aluminiums fælge. Der må ikke benyttes nogen former for separate forhjulsnav. Alder: Fra år. Vægt: Minimum 125 kg. Numre: Gule tal på mørkegrøn plade. Mesterskab: SM - DASU Ungdoms Cup Klasse 3: POP 1 Chassis: Akselafstand mm. Maks. 40 mm bagaksel. Forhjulsbremser: Ikke tilladt. Motor: Stempelstyret, indtil 100 ccm, CIK homologerede og nationalt godkendte uden gear og kobling, med nationale begrænsninger. Tændingsanlæg: punkt Topvolumen: Min. 11ccm. Der må mellem cylinder og topstykke forefindes afstandsringe på til sammen max. 0,3 mm. Tændrørshullet: Gevindet må ikke være afbrudt og må ikke indeholde nogen form for kamre eller nicher. Modifikationer iht. ICA Junior. Alle Gradmål er uden tolerance. Karburator: Tillotson 16 mm, standard HL 166 B eller 352 A. Lydpotte: Den CIK homologerede lydpotte til den anvendte motortype. Dæk: Se punkt Karrosseri: Valgfrit. Anvendt karrosseri efter punkt Max. bredde af fælg med dæk: forhjul 135 mm, baghjul 185mm. Der må kun benyttes aluminiums fælge. Der må ikke benyttes nogen former for separate forhjulsnav. Alder: Fra 13 år. Vægt: Minimum 135 kg. Side 12 Februar 2005

13 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING 2005 Numre: Gule tal på blå plade. Mesterskab: J/FM - SM - DASU Ungdoms Cup National godkendte POP motorer årene Fabrikat CIK Homologeringsnr. KOMET K71 129M/92 PARILLA, PV M/95/IAM PARILLA,PV100 SUPER 155/M/06 GRG, SP97 133/M/06 DINO,M11 124/M/06 ROTAX,100 PP-E 103/M/06 ITAL SISTEM,MA31 165/M/06 VORTEX,VA95 288/95/VOR VORTEX, VA/B 212/M06 PCR,PV98PP 193/M/06 STARK 144/M/06 TITAN, PP95 238/M95/HAA YAMAHA,KT100 78/03/06/116 ATOMIKART,AKP 141M/92 COMER MIK, P50 123M/92 COMER MIK, P52 124M/92 COMER MIK, P50 216M/95/COM COMER MIK, P50 217M/95/COM COMER,P50 216M/95/COM DAP, T51 125M/92 DINO,M3 228M/95/DIN DINO 500 PP 89/505 FOX MC, 30P 236M/95/FOX ITALSISTEM, MA M/95/ITA ITALSISTEM, MA 1 S 132M/92 PCR, PV M/92 PCR, PV95 280M/95/PRC SOLO, PP m/95/DAR Klasse 4 : Formula 4 stroke Eksperimental 4 takts klasse. Motor : Maks. 250 cc 4 takt. Uden gear. Chassis: Akselafstand mm. Karrosseri: Efter Dæk: Se punkt under Futura. Alder: Fra 18 år. Vægt: Minimum 160 kg. Numre: Blå tal på gul plade. Støjgrænser: Lig Futura.(64.2) Startmetode: Rullende start. Tænding: Der skal anvendes tændingsafbrydere. Februar 2005 Side 13

14 REGLEMENT FOR KARTING 2005 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Klasse 5: Formel Yamaha Chassis: Akselafstand mm. Bagaksel: Max. 30 mm massiv aksel, ved Nordisk Cup dog fri. Forhjulsbremser: Ikke tilladt. Karrosseri: Valgfrit. Anvendt karrosseri efter reglerne i punkt Der må kun benyttes aluminiums fælge. Der må ikke benyttes nogen former for separate forhjulsnav. Alder: Fra 16 år. Vægt: Minimum 150 kg. Numre: Hvide tal på grøn plader. Motor: Yamaha KT-100 SE/SD standard. Øvrige mål ifølge DASU datablade. Mærkning: serienummer. Topvolumen: Min. 11,5 ccm. inkl. alle tolerancer. Top squish: 2,5 mm - tolerance - 0,3 mm. Karburator: Standard Walbro, max.24 mm, ifølge DASU datablade. Dæk: Se punkt Lydpotte: ifølge DASU datablade. Mesterskab: J/FM Klasse 6: National A Chassis: Akselafstand mm. Forhjulsbremser: Ikke tilladt. Motor: Vand og luftkølede reed- og drejeventilstyrede motorer. Encylindrede med max. 100 ccm. uden gear. CIK - FIA homologerede og i henhold til de tekniske specifikationer. Tændingsanlæg: punkt Karburator: Tillotson 7/8, standard eller Ibea 22,4mm 2 JET L5 DK standard. Dæk: Se punkt Karrosseri: Valgfrit. Anvendt karrosseri efter punkt Alder: Fra 15 år. Vægt: Minimum 155 kg. Numre: Hvide tal på rød plade. Mesterskab: J/FM - SM - DASU mesterskab. Kørere der er i besiddelses af licenstype A4 grad A, B og C kan ikke deltage i klassens DASU mesterskab, og kan ikke opnå point i landsdelsmesterskab Klasse 7: Old Boys Chassis: Akselafstand mm. Motor: CIK homologerede og national godkendte. Encylindrede med max. 100 ccm. uden gear. Tændingsanlæg: punkt Karburator: Tillotson 7/8 standard eller Ibea 22,4mm 2 JET L5 DK standard. Dæk: Se punkt Karrosseri: Valgfrit. Anvendt karrosseri efter punkt Alder: Fra 30 år. Vægt: minimum 160 kg. Numre: Sorte tal på hvid plade. Mesterskab: J/FM - SM - DASU Mesterskab. Side 14 Februar 2005

15 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING Klasse 8: Intercontinental A Junior Chassis: CIK homologeret. Max. bredde 1360 mm. Motor: Luft kølede stempel styrede motorer. Encylindrede med max. 100ccm uden gear. CIK-FIA homologerede og i henhold til de tekniske specifikationer. Karburator: CIK homologeret. Karrosseri: Efter punkt Dæk: Se punkt Alder: Fra 13 år. Vægt: Minimum 135 kg. Numre: Sorte tal på gul plade. Mesterskab: J/FM, SM, DASU Mesterskab, PEUGEOT SUPER KART, og NM. Bemærkninger: Bortset fra vægtgrænsen for kart alene uden benzin, dæk, aldersbestemmelserne samt licensregler er klassens tekniske regelsæt i henhold til det internationale reglement. For at stimulere interessen for ICA J, indføres en prøveordning, således at det er muligt deltage i ICA J klassen i 8 løb uden at blive omfattet af op- og nedrykningsreglerne Klasse 9: Intercontinental A Chassis: CIK homologeret. Motor: Vand og luftkølede reed- ventilstyrede motorer. Encylindrede med max. 100 ccm. uden gear. CIK homologerede og i henhold til de tekniske specifikationer. Tændingsanlæg: Skal være CIK homologeret. Karburator: CIK homologeret Ø 24 mm. Lydpotte: CIK homologeret. Karrosseri: Efter Dæk: Se punkt Alder: Fra 15 år Vægt: 150 kg. Numre: Sorte tal på gul plade. Mesterskaber: PEUGEOT SUPER KART, SM, DASU mesterskab og NM. Bemærkninger: Bortset fra vægtgrænsen for kart alene uden benzin, dæk, aldersbestemmelser samt licensregler er klassens tekniske regelsæt i henhold til det internationale reglement for ICA. Kørere der er i besiddelses af licenstype A4 grad A, kan ikke deltage i klassens DASU- og landsdelsmesterskab Klasse 10: Formula A Chassis: Akselafstand mm. Motor: Vand og luftkølede reed- og drejeventilstyrede motorer. Encylindrede med max.100 ccm. uden gear. CIK homologerede og i henhold til de tekniske specifikationer. Generelle og specifikke forskrifter: Tændingsanlæg: Skal være CIK homologeret. Karburator: CIK homologeret Ø 24 mm. Karrosseri: Efter Dæk: Se punkt Alder: 15 år. Februar 2005 Side 15

16 REGLEMENT FOR KARTING 2005 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Vægt: 150 kg. Numre: Sorte tal på gule plade. Mesterskaber: DIF Mesterskab, J/FM. og NM. Bemærkninger: Bortset fra vægtgrænsen for kart alene uden benzin, dæk, aldersbestemmelserne, licensregler er klassens tekniske regelsæt i henhold til det internationale reglement for FA. Dog undtagen homologerings krav til chassis Klasse 11: Intercontinental C Chassis: CIK homologeret. Bremser: Tokreds firhjulsbremser. Motor: CIK homologerede vandkølede - indtil 125 cc encylindrede totaktsmotorer med gearkasse efter CIK artikel 12. Karburator: CIK artikel 12. Karrosseri: Efter Dæk: Se punkt Alder: Fra 16 år. Vægt: Minimum 175 kg. Numre: Sorte tal på gule plade. Mesterskab: DASU mesterskab, PEUGEOT SUPER KART, J/FM, SM. og NM. Bemærkninger: Bortset fra vægtgrænsen for kart alene uden benzin, dæk, aldersbestemmelserne, licensregler er klassens tekniske regelsæt i henhold til det internationale reglement for ICC Klasse 12: Futura Chassis: Akselafstand mm. Motor: vandkølede reedventilstyrede motorer. Encylindrede med max.125 ccm. med kobling og uden gear. Slaglængde 54,00 m/m Boring 54,00 54,29 m/m Skyllekanaler Maximalt 3 Udst. Kanaler Maximalt 2 Busterkanal 126,00 grader +/- 2 Udstødningskanaler Maximalt 170 grader inkl. tolerancer Topvolume 9,50 cc min. Kølemiddel Vand Cylinder Alu/støbejern Tændingsanlæg CIK Homologeret Indsugning Reed ventil Kaburator Tillotson 7/8 standard eller Ibea 22,4 mm 2 JET L5 DK standard Udstødning DASU datablade Rotax 125 max : Efter DASU datablade, indeholdende fotos og tekniske data. Vortex Rok 125 cc: Efter DASU datablade, indeholdende fotos og tekniske data. Karrosseri: Efter Dæk: Se punkt Alder: Fra 16 år. Vægt: Minimum 165 kg. Numre: Hvid tal på blå plade. Side 16 Februar 2005

17 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING 2005 Startmetode: Rullende start. Tænding: Der skal anvendes tændingsafbrydere. Mesterskab: J/FM - SM Klasse 13: Superkart Grp. 1 og Grp. 2 Alder: Min. 18 år (Se punkt ). Motor, dæk og chassis jfr. CIK grp. 1 og grp. 2. Numre: Sorte tal på gul plade. Mesterskab: NM. Bemærkninger: Bortset fra licensregler er klassens tekniske regelsæt i henhold til det internationale reglement ICE. Alder: Min. 18 år (Se punkt ) Numre: Sorte tal på gul plade. Motor, dæk og chassis jfr. CIK Grp Udgår Promotorklasser En promotorklasse oprettes ifølge en kontrakt i samarbejde mellem KU og en promotor jævnfør Reglement 1 punkt Kontrakten om oprettelse af en Promotorklasse gælder for et kalenderår, og der betales for hver kontraktperiode en afgift til KU. Afgiftens størrelse fremgår af ADM CIR H1. Her ud over opkræves for hver Promotorklasse et engangsdepositum, eventuelt i form af en bankgaranti, der tilbagebetales til Promotoren, når denne har afviklet løb i samme Promotorklasse i tre på hinanden følgende kalenderår/kontraktperioder. Depositummets størrelse fremgår af ADM CIR H1. Ansøgning om oprettelse af en ny Promotorklasse kan ske løbende. Ansøgning om fortsættelse af en godkendt Promotorklasse for den kommende sæson, skal være KU i hænde senest Aftale om oprettelse af en Promotorklasse kan ikke indgås, såfremt det skønnes, at den ansøgte klasse ikke opfylder sædvanlige sikkerhedskrav indenfor kartsporten. Ligeledes kan en givet aftale tilbagekaldes, såfremt det efterfølgende viser sig, at klassen ikke opfylder sædvanlige sikkerhedskrav. Teknisk reglement: Promotoren udarbejder det tekniske reglement for klassen. Det tekniske reglement skal fremsendes skriftligt og på dansk til KU sammen med ansøgningen om oprettelse af klassen. Det tekniske reglement skal som minimum indeholde beskrivelse af: Tilladte chassis og regler for karosseri. Fuldstændig beskrivelse af tilladt motor inklusiv karburator, tændingsanlæg og udstødningssystem herunder støjgrænse der max. Må være jfr Dæk. Alders- og vægtgrænser. Navn på den af Promotoren udpegede teknisk ansvarlige, der i tilfælde af tvister, der omhandler det tekniske reglement, skal træffe endelige og inappellable afgørelser. TMU kan ikke Februar 2005 Side 17

18 REGLEMENT FOR KARTING 2005 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION inddrages. Udøvelsen af teknisk kontrol, der skal foregå på banen ved løbsarrangementer, aftales mellem Promotoren og den klub, som han samarbejder med ved det pågældende arrangement. Når det tekniske reglement er godkendt offentliggøres det på samme måde som DASU datablade. Løbsafvikling: Løb afvikles, bortset fra teknisk kontrol, efter reglerne i reglement 1 og reglement 6. Mesterskaber: Der kan ikke afholdes DIF-, DASU- eller Landsdelsmesterskaber i en Promotorklasse Særlige bemærkninger I alle klasser hvor CIK homologeret materiel er et krav, kan det anvendes, selv om CIK homologeringen er udløbet. Definition på standard ; må ikke gøres til genstand for modifikation. Afgørelse herom træffes af TMU. I klasserne POP 2 - POP 1 - NAT. A - Old Boys - Formel Yamaha og Futura er det dog tilladt, at ændre karburatorens justerskruer ved pålodning af skiver og lignende, samt at foretage bearbejdning af spjæld akselens anslag for tomgangsskruen. På karburator til klasserne POP 1 og POP 2 må der på karburatoren påmonteres studs til pumpetrykket, ligeledes må choker spjæld og aksel fjernes og akselhuller blindes. Der må i de vandkølede motorer kun anvendes vand som kølemiddel Vægtgrænser De angivne vægtgrænser er minimumsgrænser for den samlede vægt af den køreklare kart med motor og brændstof, samt køreren iført den reglementerede udrustning. Eventuel ballast, der max. må være 30mm tyk, skal være forsvarligt fastspændt til karten, med min. to 8 mm bolte med selvlåsende møtrikker. Vægtgrænserne bliver kontrolleret på banens vægt, som skal være godkendt af DASU. Vægtgrænserne er uden tolerance Aldersgrænser Nationalt: Minimumsgrænsen gælder fra det kalenderår man fylder den angivne alder. Maksimumgrænsen gælder til og med det kalenderår, man fylder den angivne alder. For at opnå licens, skal man være 10 år jf. bestemmelserne i Internationalt: Jvf. CIK regler OP- OG NEDRYKNING Inddeling af kørere. Hvis KU finder det ønskeligt, kan kørerne i en klasse opdeles i førergrupper. Side 18 Februar 2005

19 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING I klasserne FJ, POP 2 og POP 1 kan man kun rykke op, og ikke ned i en lavere klasse. Dog kan ICA Junior kørere, der ikke har international licens, deltage i FJ, POP2 og POP 1, se pkt Kørere der i indeværende år, har løst international Junior licens, kan ikke deltage i løb i POP 1 eller lavere klasser. Kørere henvises til ICA Junior, ICA eller højere klasser Nedrykning kan kun finde sted efter ansøgning til KU PERSONLIG UDRUSTNING Alle kørere skal såvel under træning, som konkurrence være iført følgende udrustning: styrthjelm af godkendt type (se ) køredragt i ét stykke (kvalitet se punkt ). handsker, uden perforeringer og huller, der dækker hånden fuldstændig støvler, der dækker og beskytter fødder og ankler splintfri øjenbeskyttelse ( briller, visir eller lign.). Briller, visir eller lign. skal uafhængigt af vejret give et maksimalt udsyn, så øjnene er fuldt beskyttet Styrthjelme som anvendes i de internationale klasser skal opfylde FIA s appendix L, kapitel 3, artikel 1. Styrthjelme som anvendes i nationale klasser skal have mindst et af følgende mærker: CE- og E godkendelser må gerne være nyere end fra Det er kun tilladt, at male hjelmene, hvis fabrikanten skriftligt har godkendt dette Køredragten i klasserne Cadetti, Formel Junior, POP 2, POP 1, National A, Old Boys, Formel Yamaha og Futura må bestå af en kedeldragt i svær kvalitet. I de øvrige klasser skal køredragten være CIK godkendt Flagrende beklædningsgenstande af enhver art må ikke forekomme. Februar 2005 Side 19

20 REGLEMENT FOR KARTING 2005 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 62.5 BANEPRØVE Ingen kørere kan deltage i løb, før de har bestået baneprøven Baneprøven aflægges for en person med godkendelse som OF-614 eller højere og skal mindst bestå af følgende: 1. Køreren eksamineres i Personlig udrustning (se afsnit 62.4). 2. Køreren eksamineres i Flagsignaler (se afsnit 67.0) og Færdselsregler på bane (se afsnit 67.1). 3. Praktisk prøve, hvor køreren viser, at han kan begå sig i et felt. Alle tre punkter skal udføres tilfredsstillende, før prøven er bestået Klubberne har ansvaret for, at ingen kører deltager i løb, før baneprøven er bestået Kørere i Superkart Grp. 1 og Grp. 2 samt i ICE skal tillige have kørekort til bil eller motorcykel DEBUTANTER Debutanter skal i de første 3 løb have en 20 mm stribe langs kanten af nummerpladerne i samme farve som tallene. Side 20 Februar 2005

Tillægsregler for GGK`s klubløb 2015

Tillægsregler for GGK`s klubløb 2015 Tillægsregler for GGK`s klubløb 2015 Løbsarrangør og sekretariat: Grindsted gokart klub Vesterhedevej 7, 7200 Grindsted, Info@grindstedgokartklub.dk Løbsdatoer: ÅR 2015 11. april 9. maj 6. juni 22. august

Læs mere

Reglements punkt der bør ændres

Reglements punkt der bør ændres 279H Tilføjelse Motor 4 Motor 4.4 Alment Honda GX 270 4takt skal monteres som original enhed. Den skal benytte original tank, karburator, udstødning, tænd/sluk. Motoren som enhed må ikke bearbejdes eller

Læs mere

Quad tillægsreglement

Quad tillægsreglement Quad tillægsreglement Side - 1 - 2011 Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under

Læs mere

Quad tillægsreglement

Quad tillægsreglement Quad tillægsreglement Side - 1 - 2010 Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING 2015

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING 2015 60 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 60.0 GENERELT... 3 60.1 MEDLEMSKAB... 5 60.2 ANSVAR... 5 60.3 FORSIKRING... 5 60.4 STRAF... 6 60.5 PROTESTER... 7 60.6 APPEL... 7 60.7 MILJØ... 8 61 ARRANGEMENTER... 9 61.0

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER REGLEMENT FOR RALLYSPORT I DANMARK Supplerende reglementer Reglement 1 vedtægter og generelle regler Reglement 2 det tekniske reglement International Sporting Code, FIA s engelske version Rallysportens

Læs mere

279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER...

279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER... Indhold 279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner...2 279B-1.2. Vægt...2 279B-1.3. Udstødning...2 279B-1.4. Brændstof...2 279B-1.5. Hjul og Dæk...2 279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER... 3 279B-2.1.

Læs mere

279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER...

279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER... Indhold 279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner...2 279B-1.2. Vægt...2 279B-1.3. Udstødning...2 279B-1.4. Brændstof...2 279B-1.5. Hjul og Dæk...2 279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER... 3 279B-2.1.

Læs mere

279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner... 2 279B-1.2. Vægt... 2 279B-1.3. Udstødning... 2 279B-1.4. Brændstof... 2 279B-1.5. Hjul og Dæk...

279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner... 2 279B-1.2. Vægt... 2 279B-1.3. Udstødning... 2 279B-1.4. Brændstof... 2 279B-1.5. Hjul og Dæk... DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 279B RALLYCROSS 0-1600 Gr. N Indhold 279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner... 2 279B-1.2. Vægt... 2 279B-1.3. Udstødning... 2 279B-1.4. Brændstof... 2 279B-1.5. Hjul

Læs mere

PROPOSITIONER FOR ASFALTBANE 2003

PROPOSITIONER FOR ASFALTBANE 2003 Generelle bestemmelser Propositionernes afviklingsbestemmelser er kun gældende for løbsarrangementer afviklet på de danske baner eller løb afviklet af en dansk arrangør på en udenlandsk bane. Præmiering

Læs mere

DANSK SUPER KART CADETT MINI, CADETT JUNIOR, KF JUNIOR, KF og KZ2 AFVIKLINGSBESTEMMELSER

DANSK SUPER KART CADETT MINI, CADETT JUNIOR, KF JUNIOR, KF og KZ2 AFVIKLINGSBESTEMMELSER DANSK SUPER KART 2015 CADETT MINI, CADETT JUNIOR, KF JUNIOR, KF og KZ2 AFVIKLINGSBESTEMMELSER 1 GENERELT Dansk Super Kart (DSK) for KF ogkz2/kz2ob afvikles over 6 weekendarrangementer. Dansk Super Kart

Læs mere

TEKNISKE REGLER 2012

TEKNISKE REGLER 2012 Læs følgende regler grundigt og glem ikke, at enhver form for modifikation eller ændring af motor eller dens tilbehør IKKE er tilladt, med mindre det er godkendt af X30 DK. X30 DK ser enhver form for modifikation

Læs mere

ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015

ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015 ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015 PROPOSITIONER - 2015 1.0 REGLEMENT Dette reglement er gældende for den sportslige afvikling af alle Rotax klasser under Rotax Danmark. Reglementet

Læs mere

TEKNISK REGLEMENT FOR LEGEND CUP OFF ROAD 2012

TEKNISK REGLEMENT FOR LEGEND CUP OFF ROAD 2012 Indhold TEKNISK REGLEMENT FOR 2012 TEKNISK REGLEMENT FOR... 1 LEGEND CUP 2012... 1 1. LEGEND... 2 1.1. Godkendte biler til serien... 2 1.2. dæk... 3 1.3. specifikationer... 3 2. ÆNDRINGER... 4 3. HANDISÆT...

Læs mere

Målsætning Kursisten vil efter gennemførelse af kurset selvstændigt kunne virke som dommertårnschef for lukkede løb.

Målsætning Kursisten vil efter gennemførelse af kurset selvstændigt kunne virke som dommertårnschef for lukkede løb. OFFICIAL 624 Officialuddannelse. 624 kursus til dommertårnschef for lukkede løb og dommertårnsassistent i åbne nationale løb/mesterskabsløb. Kurset er et endagskursus og opfylder de krav, som stilles i

Læs mere

DM REVANCE 2011 INDBYDELSE

DM REVANCE 2011 INDBYDELSE DM REVANCE 2011 INDBYDELSE 7. - 9. oktober 2011 Arrangør: LUG KØBENHAVN Side 1/8 Indbydelse til DM Revancen 2011 d. 8. / 9. oktober LUG København Løbet: Lørdag d. 08.10.11. Åbent løb for, Cadett Mini,

Læs mere

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

Tillægsregler Dansk Super Kart 2010

Tillægsregler Dansk Super Kart 2010 Tillægsregler Dansk Super Kart 2010 5 & 6 afdeling Arrangør: 14. 15. august 2010 Rødby Go-Kart Klub (RGKK) Gl. Badevej 9, 4970 Rødby Sekretariat: Britta Petersen, mail: rgkk@rgkk.dk. Tlf: 54 60 15 77.

Læs mere

3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere

3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere 3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere 5. januar 2018 Rallyudvalget kan give tilladelse til udstedelse af nedenstående licenser med gyldighed

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 254S SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR 1600 CHALLENGE TEKNISKE BESTEMMELSER 1600 Challenge afvikles efter FIA s Gruppe N reglement 254 og bestemmelserne i RA 2, pkt. 252, 253 samt de

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION. Teknisk reglement OK Mobil 1 Legends Car Cup

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION. Teknisk reglement OK Mobil 1 Legends Car Cup Teknisk reglement OK Mobil 1 Legends Car Cup 1. Generelle bestemmelser og definitioner OK Mobil1 Legends Cup er åbent for Legend Car fra 600 Racing Inc USA købt igennem Padborg Park, Ved Flyvepladsen 10,

Læs mere

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR CROSSKART Crosskart Sportsligt Reglement 2015 Indhold 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.6 Præmier 2. Løbsanmeldelse

Læs mere

279E-1. ALMENT... 2 279E -1.1. Maskinkontrol... 2 279E -1.2. Personlig udrustning... 2 279E -1.3. Startnumrer... 2 279E -1.4. Vognbog...

279E-1. ALMENT... 2 279E -1.1. Maskinkontrol... 2 279E -1.2. Personlig udrustning... 2 279E -1.3. Startnumrer... 2 279E -1.4. Vognbog... Indhold 279E-1. ALMENT.... 2 279E -1.1. Maskinkontrol.... 2 279E -1.2. Personlig udrustning.... 2 279E -1.3. Startnumrer... 2 279E -1.4. Vognbog.... 3 279E-2. BÆRENDE DELE OG GATE.... 3 279E -2.1. Chassis...

Læs mere

TILLÆGSREGLER FOR KART CUP SYD 2012 Arrangør Grindsted Gokart Klub - GGK Vojens Karting - VKK Gokart center Skærbæk - MSS Als Gokart Klub - AGK Kart

TILLÆGSREGLER FOR KART CUP SYD 2012 Arrangør Grindsted Gokart Klub - GGK Vojens Karting - VKK Gokart center Skærbæk - MSS Als Gokart Klub - AGK Kart TILLÆGSREGLER FOR KART CUP SYD 2012 Arrangør Grindsted Gokart Klub - GGK Vojens Karting - VKK Gokart center Skærbæk - MSS Als Gokart Klub - AGK Kart Cup Syd afvikles for følgende klasser: Cadet Mini, Cadet

Læs mere

REGLEMENT FOR STREETRACE ALMINDELIGE BESTEMMELSER

REGLEMENT FOR STREETRACE ALMINDELIGE BESTEMMELSER DANSK DANSK AUTOMOBIL AUTOMOBIL SPORTS SPORTS UNION UNION REGLEMENT TEKNISKE REGLEMENT FOR STREETRACE DRAGRACING REGLEMENT FOR STREETRACE. ALMINDELIGE BESTEMMELSER REGLEMENT FOR STREETRACE ALMINDELIGE

Læs mere

Indhold. 279E-1. ALMENT... 2 279E -1.1. Maskinkontrol...2 279E -1.2. Personlig udrustning...2 279E -1.3. Startnumrer...2 279E -1.4. Vognbog...

Indhold. 279E-1. ALMENT... 2 279E -1.1. Maskinkontrol...2 279E -1.2. Personlig udrustning...2 279E -1.3. Startnumrer...2 279E -1.4. Vognbog... Indhold 279E-1. ALMENT... 2 279E -1.1. Maskinkontrol....2 279E -1.2. Personlig udrustning....2 279E -1.3. Startnumrer...2 279E -1.4. Vognbog...2 279E-2. BÆRENDE DELE OG GATE.... 3 279E -2.1. Chassis...3

Læs mere

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online.

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online. CHGP 2014 2. og 3. august 2014 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP www.ask-online.dk www.chgp.dk Partnere i 2014 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2014 1. Arrangementet

Læs mere

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP CHGP 2015 1. og 2. august 2015 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP www.ask-hedeland.dk www.chgp.dk Partnere i 2015 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2015

Læs mere

November 2012 Side 1 af 14

November 2012 Side 1 af 14 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION... 2 4.000 GENERELT... 2 4.001 REGLEMENT... 2 4.002 MEDLEMSSKAB... 2 4.003 ANSVAR... 2 4.004 FORSIKRING... 3 4.005 ORDENSFORSKRIFTER... 3 4.006 STRAFBESTEMMELSER... 4 4.007

Læs mere

Teknisk reglement. OK Mobil 1Legend Car 2014

Teknisk reglement. OK Mobil 1Legend Car 2014 Teknisk reglement OK Mobil 1Legend Car 2014 Februar 2014 Side 1 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 1. Generelle bestemmelser og definitioner Legend OK Mobil1 Cup er åbent for Legend Car fra 600 Racing Inc USA

Læs mere

Folkerace Sportsligt Reglement 2015

Folkerace Sportsligt Reglement 2015 Folkerace Sportsligt Reglement 2015 INDHOLD SPORTSLIGT REGLEMENT 1 GENERELT 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbsserie 1.5 Klasser / Point 1.6 Præmier 1.7 Klassesponsorer, Startnummer 1.8 Særlige

Læs mere

Banen skal være godkendt af en fra DMSUs 1:8 offroad gruppen udvalgte personer.

Banen skal være godkendt af en fra DMSUs 1:8 offroad gruppen udvalgte personer. TEKNISK REGLEMENT 6. Off-Road 1:8 DANSK MODEL SPORTS UNION Bane Banes spor skal have en bredde på 4,0 meter dog må chikaner gerne indgå og en minimums længde på 250 meter. Banens overflade skal være af

Læs mere

Bent Mikkelsen (BM), Hans Bruun (HB), Harry Laursen (HL), Henrik Pedersen (HP), Anni Andersen (AA).

Bent Mikkelsen (BM), Hans Bruun (HB), Harry Laursen (HL), Henrik Pedersen (HP), Anni Andersen (AA). Bestyrelsen Brøndby den 22. juni 2009 Protokol af bestyrelsesmøde 4-2009 Afholdt torsdag den 11. juni 2009 i Brøndby Tilstede: Afbud: Referent: Bent Mikkelsen (BM), Hans Bruun (HB), Harry Laursen (HL),

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION ADM CIR I 19.3 30.marts 2015 ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE STØJMÅLING STANDMÅLING CROSSKART Indledning Dette cirkulære indeholder bestemmelser for støjmåling inden for DASU ansvarsområde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Speedway Reglement 2013 Danmarks Motor Union. Speedway Reglement 2013 Danmarks Motor Union

Indholdsfortegnelse. Speedway Reglement 2013 Danmarks Motor Union. Speedway Reglement 2013 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om Speedway... 1 Speedway Is Racing Lang og Græsbaneløb 2013... 2 1 Generelt... 2 1.1 Definition... 2 1.2

Læs mere

Quad Racer Bilag TILLÆG til reglerne i det eksisterende motocross reglement med virkning 2007

Quad Racer Bilag TILLÆG til reglerne i det eksisterende motocross reglement med virkning 2007 22.00. TILLÆG til reglerne i det eksisterende motocross reglement med virkning 2007 22.00.1 Startnumre. Fast Startnummer tildeles centralt af SD motocross og offentliggøres på hjemmesiden Kørernes nummerplader

Læs mere

1. Speedway- Is-Racing - Lang- og græsbaneløb 2005 d. En kører, der er styrtet p.g.a. ureglementeret kørsel, eller bevidst er styrtet for at undgå en anden kører, af sikkerhedshensyn, kan dommeren lade

Læs mere

Forslag til ændring af teknisk reglement for Crosskart 125 ccm klassen, gældende fra og med 2010.

Forslag til ændring af teknisk reglement for Crosskart 125 ccm klassen, gældende fra og med 2010. 25. august 2009 Forslag til ændring af teknisk reglement for Crosskart 125 ccm klassen, gældende fra og med 2010. Forslaget er forsynet med lodrette streger i venstre margen, så det er muligt at se ændringerne

Læs mere

Tillægsregler til DM i Rallycross 2016 TILLÆGSREGLER. Foto John Jensen/Tag Selv Foto. Dansk Automobil Sports Union marts 2016 Side 1

Tillægsregler til DM i Rallycross 2016 TILLÆGSREGLER. Foto John Jensen/Tag Selv Foto. Dansk Automobil Sports Union marts 2016 Side 1 TILLÆGSREGLER Foto John Jensen/Tag Selv Foto DM RALLYCROSS 2016 Side 1 r der afvikler DIF+DASU mesterskaber I Rallycross 2016 Nysumbanen GPS Adresse ns kontaktperson Kørselsanvisning 220/380V stik ns længde

Læs mere

9.3REGLEMENT for YOUNGTIMER

9.3REGLEMENT for YOUNGTIMER DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT 9 HISTORISKE BILER 9.3REGLEMENT for YOUNGTIMER 9.3.1.1 Introduktion Hensigten med Youngtimer klassen er at give motorsportsinteresserede en mulighed for at dyrke

Læs mere

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2008

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2008 FOLKERACE Sportsligt Reglement 2008 INDHOLD Sportsligt Reglement 1 Generelt 1.1. Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbsserie 1.5 Klasser og Point 1.6 Præmier 1.7 Startnumre 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION ADM CIR F1 28.11.2017 ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE Løbsafgifter A. Løbsafgifternes forsikringsindhold 1 Obligatorisk ansvars- og ulykkesforsikring. De af DASU tegnede ansvars-

Læs mere

Reglement Legend Car 2013

Reglement Legend Car 2013 Reglement Legend Car 2013 1. Generelle bestemmelser og definitioner Legend Cup er åbent for Legend Car fra 600 Racing Inc USA købt igennem Padborg Park, Ved Flyvepladsen 10, 6330 Padborg. Legend Cup er

Læs mere

DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE

DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE 02. - 04. oktober 2015 Arrangør: LUG KØBENHAVN Indbydelse til DM Revancen 2015 d. 02. - 04. oktober LUG København Løbet: Lørdag d. 03.10.15. Åbent løb for Cadett Mini, Cadett

Læs mere

Debatoplæg. Danish Masters Debatoplæg til Mesterskabsbestemmelser 2016

Debatoplæg. Danish Masters Debatoplæg til Mesterskabsbestemmelser 2016 ~ 1 ~ Danish Masters til Mesterskabsbestemmelser 2016 1. Om Danish Masters Danish Masters et åbent nationalt mesterskab for historiske Standard-, GT- og formelvogne efter DASU Reglement 9 og FIA Appendix

Læs mere

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT 1.1 TITEL 1.1.1 Rallycrossmesterskabet er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges og arrangeres af FSAS-Ørnedalsbanen, MNJ-Nysumbanen, NMKA- Nisseringen

Læs mere

Forslag til ændring Generalforsamling Kørerforeningen Gr. N

Forslag til ændring Generalforsamling Kørerforeningen Gr. N 2016-1 Sportsligt reglement 2.3 POINT I mesterskabsslutstillingen skal en deltagers 2 dårligste resultater fjernes. Alle heat skal være tællende. 0 10-11-2016 Rasmus Hansen 2016-2 Sportsligt reglement

Læs mere

3.50 Konkurrenceform... 2 3.51 Tilladte køretøjer... 2 3.52 Klasser... 4 3.53 Deltagere, licens... 4 3.54 Anmeldelse... 4

3.50 Konkurrenceform... 2 3.51 Tilladte køretøjer... 2 3.52 Klasser... 4 3.53 Deltagere, licens... 4 3.54 Anmeldelse... 4 Regler for Hill Climb, manøvre- og specialprøver Indhold 3.50 Konkurrenceform... 2 3.51 Tilladte køretøjer... 2 3.52 Klasser... 4 3.53 Deltagere, licens... 4 3.54 Anmeldelse... 4 3.55 Konkurrenceformen...

Læs mere

DEC. Sportsligt reglement 2017

DEC. Sportsligt reglement 2017 DEC Sportsligt reglement 2017 DASU Banesportsudvalget 23-01-2017 SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL SAMT JURISDIKTION Seriens navn er Danish Endurance Championship (DEC) og tilrettelægges af promotor

Læs mere

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2009

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2009 FOLKERACE Sportsligt Reglement 2009 INDHOLD Sportsligt Reglement 1 Generelt 1.1. Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbsserie 1.5 Klasser og Point 1.6 Præmier 1.7 Startnumre 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling

Læs mere

Tillægsregler vedhæftet dette nyhedsbrev.

Tillægsregler vedhæftet dette nyhedsbrev. Tillægsregler vedhæftet dette nyhedsbrev. Online tilmelding er åben på www.drmc.dk. Her kan tilmeldingslisten over allerede tilmeldte også vises. Tilmelding kan også ske ved mail til swiss@swiss.dk. Sidste

Læs mere

Karting information til nye kørere

Karting information til nye kørere Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3 2. På banen første gang... 4 Træning og træningstid... 4 Klart til at køre... 4 Sikkerhedsudstyr... 5 Kart og motor... 6 Klasser og alder... 6 3. Adfærd på kartbanen...

Læs mere

TEKNISK REGLEMENT AUTOSPEEDWAY

TEKNISK REGLEMENT AUTOSPEEDWAY Indhold 1. TEKNISKE BESTEMMELSER... 2 2. STARTNUMRE... 2 3. MOTORBESTEMMELSER... 2 4. BESKYTTELSESBUR... 3 5. FØRERSÆDE... 4 6. SIKKERHEDSSELE... 4 7. ILDSLUKKERE... 4 8. KAROSSERI OG CHASSIS... 5 9. STÆNKLAPPER...

Læs mere

TEKNISK REGLEMENT FOR Danish Endurance Championship 2012

TEKNISK REGLEMENT FOR Danish Endurance Championship 2012 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANISH ENDURANCE CHAMPIONSHIP TEKNISK REGLEMENT FOR Danish Endurance Championship 2012 Indhold 5. TEKNISK REGLEMENT.... 2 5.1. Generelle bestemmelser og krav.... 2 5.2. Sikkerhed....

Læs mere

TEKNISK REGLEMENT FOR Danish Endurance Championship 2014

TEKNISK REGLEMENT FOR Danish Endurance Championship 2014 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANISH ENDURANCE CHAMPIONSHIP TEKNISK REGLEMENT FOR Danish Endurance Championship 2014 Indhold 1. TEKNISK REGLEMENT.... 2 1.1. GENERELLE BESTEMMELSER OG KRAV... 2 1.2. Sikkerhed....

Læs mere

DMU Informationshæfte

DMU Informationshæfte DMU Informationshæfte Danmarks Motor Union byder dig hermed velkommen til en sport fyldt med oplevelser. I dette informationshæfte har du mulighed for at finde oplysninger om Motocross sporten, så du kommer

Læs mere

Rallycross. Sportsligt reglement 2017

Rallycross. Sportsligt reglement 2017 Rallycross Sportsligt reglement 2017 DASU Banesportsudvalget 19-01-2017 Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT 1.1 TITEL Rallycrossmesterskabet er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges og arrangeres

Læs mere

Rally Thürmer. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT. Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil.

Rally Thürmer. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT. Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil. Målgrupper: - Biler med Historisk vognbog - DASU klasser Tillægsregler er offentliggjort

Læs mere

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb.

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14 Old boys B: 125 ccm?, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 36. år. Den bedste

Læs mere

Løbslederrapport Karting

Løbslederrapport Karting Løbslederrapport Karting Løbet: Klub: Bane: Dato: Løbets navn: Løbsleder: Dommer: Følgende klasser blev kørt: Anfør klasser Antal deltagere Anfør klasser Antal deltagere 1. løbsdag Licenskontrol påbegyndt

Læs mere

1. På banen første gang... 4

1. På banen første gang... 4 1. På banen første gang... 4 Træning og træningstid...4 Klar til at køre...4 Sikkerhedsudstyr...5 Kart og motor...6 Klasser...6 2. Adfærd på kartbanen... 7 Hånden op...7 Hvis du kører af banen...8 Kørsel

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER REGLEMENT FOR HISTORISK BANELØB

MESTERSKABSBESTEMMELSER REGLEMENT FOR HISTORISK BANELØB MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR HISTORISK BANELØB 1. Mesterskabsløb Mesterskabsløbene afvikles over 5 løbsweekender, hver med 3 mesterskabsafdelinger i alt 15 afdelinger (foreløbige datoer): 2. Deltagere Mesterskaberne

Læs mere

Reglement for klubrally light

Reglement for klubrally light Reglement for klubrally light DASU 15-11-2017 Reglement for klubrally light Definition... 2 Køretøjer... 2 Udrustning... 2 Startnumre... 2 Før konkurrencen... 2 Tillægsregler... 2 Anmeldelse... 3 Aflysning...

Læs mere

Road Racing reglement. Afsnit 4 RR Specifikationer

Road Racing reglement. Afsnit 4 RR Specifikationer Road Racing reglement Afsnit 4 RR Specifikationer Ændringer fra 2009 til er markeret med FED. Forkortelser: FIM = Federation Internationale de Motocyclisme (verdensforbund). UEM = European Motorcycle Union

Læs mere

DASU DATABLADE FORMEL YAMAHA

DASU DATABLADE FORMEL YAMAHA DASU DATABLADE FORMEL YAMAHA 2014 Indholdsfortegnelse Sidenummer Indhold Dato Udgave 1 Indholdsfortegnelse 15/2-06 1 2014 2 Foto - Motor 01/1-99 1 2014 3 Sprængtegning 01/1-99 1 2014 4 Specifikationer

Læs mere

BANEREGLEMENT BANEKRAV

BANEREGLEMENT BANEKRAV BANEREGLEMENT BANEKRAV 68 68.0 GENERELLE BESTEMMELSER 68.001 Banecertifikat Baner der benyttes til karting konkurrencer og træning, skal være godkendt af kartingudvalget, der som bevis herfor udsteder

Læs mere

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 - Version 10 pr. 21. oktober 2015 Generelt FSKBH s gokartudvalg arbejder for at der gennemføres løb under sportslige og konkurrenceprægede forhold. Vi tillader

Læs mere

1. Mesterskabsbestemmelser

1. Mesterskabsbestemmelser Indholdsfortegnelse 1. Mesterskabsbestemmelser 2018... 3 1. Mesterskabsregler... 3 2. Mesterskabspoint... 3 3. Afgørelse af mesterskaber... 5 4. Præmieuddeling ved de enkelte løb... 5 Danmarksmesterskabet

Læs mere

Reglement 6 Karting i Danmark

Reglement 6 Karting i Danmark Reglement 6 Karting i Danmark 60 GENERELLE BESTEMMELSER 60.101 Anvendte forkortelser: FIA: CIK: DIF: DASU: ASN: NEZ: TSU: ADM. CIR: JFM: SM: DM: DSK: Fédération Internationale de l Automobile. De anerkendte

Læs mere

Driftsforeningen Padborg Park anvender navnet Dansk Drifting Serie (DDS)

Driftsforeningen Padborg Park anvender navnet Dansk Drifting Serie (DDS) SPORTSREGLEMENT FOR DANSK DRIFTING SERIE 2014 1. Titel. 1.1 Seriens navn. Seriens navn er Dansk Drifting Serie (DDS) og tilrettelægges af Driftsforeningen Padborg Park (DPP), under udviklingsaftale med

Læs mere

Løbsreglement for 4x4 Trophy

Løbsreglement for 4x4 Trophy Løbsreglement for 4x4 Trophy TR. 1 Arrangementsbeskrivelse Trophy er en hold konkurrence, der består af et antal specialprøver. Formålet med Trophy er at teste holdets evne til løse specialprøver i svært

Læs mere

Pinse Søndag d 23 Maj 2010 på Avedøre Holme KLUBRALLY LIGHT

Pinse Søndag d 23 Maj 2010 på Avedøre Holme KLUBRALLY LIGHT Pinse Søndag d 23 Maj 2010 på Avedøre Holme KLUBRALLY LIGHT Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller med nye biler i de traditionelle DASU klasser. Målgrupper: - Klassiske Standard og Sportsvogne

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY.

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY. INDHOLD 1 Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbs datoer 1.5 Klasser og point 1.6 Præmier 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling 3 Løbsanmeldelse, førermøde & løbsprocedure 3.1 Anmeldelse 3.2

Læs mere

TILLÆGSREGLER KLUBMESTERSKAB NISSERINGEN

TILLÆGSREGLER KLUBMESTERSKAB NISSERINGEN TILLÆGSREGLER KLUBMESTERSKAB 2015 PÅ NISSERINGEN TILLÆGSREGLER TIL KM PÅ NISSERINGEN I 2015 (U/ PUBLIKUM) ARRANGØR: Næstved Motor Klub`s Autoafdeling LØBSLEDELSE: Bjarne Christensen DELTAGERE: Medlemmer

Læs mere

Danish Masters finale - Knutstorp 1. og 2. oktober 2016

Danish Masters finale - Knutstorp 1. og 2. oktober 2016 1. Arrangementet afholdes i henhold til FIA s internationale bestemmelser og DASU s reglementer. Arrangementet afholdes under de for banen gældende miljøgodkendelse, SBF s udstedte banecertifikat, samt

Læs mere

TEKNISK REGLEMENT DANSK DRIFTING SERIE 2014. Reglementet er ikke åbent for tolkninger, står det ikke nævnt er det - som udgangspunkt - ikke tilladt.

TEKNISK REGLEMENT DANSK DRIFTING SERIE 2014. Reglementet er ikke åbent for tolkninger, står det ikke nævnt er det - som udgangspunkt - ikke tilladt. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANSK DRIFTING SERIE TEKNISK REGLEMENT DANSK DRIFTING SERIE 2014 Reglementet er ikke åbent for tolkninger, står det ikke nævnt er det - som udgangspunkt - ikke tilladt. Indhold

Læs mere

Regler for traktortræk i Standardklasse 2010

Regler for traktortræk i Standardklasse 2010 Regler for traktortræk i Standardklasse 2010 Regler gældende for perioden: Sæsonen 2010 med DM efteråret 2010 De nye ændringer er markeret med grønt 1. Dommer skal respekteres og har al myndighed. Overholdes

Læs mere

Regler for traktortræk i Farmklasse 2016

Regler for traktortræk i Farmklasse 2016 Regler for traktortræk i Farmklasse 2016 Regler gældende for perioden: Sæsonen 2016 med DM efteråret 2016 Røde markeringer slettes Grønne markeringer er tilføjelser 1. Dommer skal respekteres og har al

Læs mere

DMRU - SCX Digital Scale Racing vognreglement

DMRU - SCX Digital Scale Racing vognreglement DMRU - SCX Digital Scale Racing vognreglement Definition af SCX Digital Biler kan defineres som værende SCX Digital såfremt guide, chip, motorholder og motor er af fabrikatet SCX og/eller Tecnotoy. Guides

Læs mere

279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner... 2 279B-1.2. Vægt... 2 279B-1.3. Udstødning... 2 279B-1.4. Brændstof... 3 279B-1.5. Hjul og Dæk...

279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner... 2 279B-1.2. Vægt... 2 279B-1.3. Udstødning... 2 279B-1.4. Brændstof... 3 279B-1.5. Hjul og Dæk... Indhold 279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner... 2 279B-1.2. Vægt... 2 279B-1.3. Udstødning... 2 279B-1.4. Brændstof... 3 279B-1.5. Hjul og Dæk... 3 279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER...

Læs mere

Løbsreglement for 4x4 Trophy

Løbsreglement for 4x4 Trophy Dansk Offroad Sport Reglement for 4x4 2015 Løbsreglement for 4x4 Trophy Som noget nyt skal man tilmelde sig den klasse man også kører challenge i for at kunne optjene cup point til DM cuppen. Men det er

Læs mere

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. 1.2 OFFICIALS Arrangørklubberne udpeger løbsledelse og alle

Læs mere

Indhold. 296-1. STØJGRÆNSER... 2 296-1.1. Off-road...2 296-1.2. Asfalt...2 296-1.3. Rally...2

Indhold. 296-1. STØJGRÆNSER... 2 296-1.1. Off-road...2 296-1.2. Asfalt...2 296-1.3. Rally...2 Indhold 296-1. STØJGRÆNSER... 2 296-1.1. Off-road...2 296-1.2. Asfalt...2 296-1.3. Rally...2 296-2. OFFICIALS... 2 296-3. STÆVNER... 2 296-4. INSTRUMENTER... 3 296-5. ANSVARSOMRÅDE FOR KLUBBEN... 4 296-5.1.

Læs mere

Vinduer, frit men af gennemsigtigt materiale, frontrude af minimum 5 mm polycarbonat (lexan), eller lamineret glas.

Vinduer, frit men af gennemsigtigt materiale, frontrude af minimum 5 mm polycarbonat (lexan), eller lamineret glas. 237.1 GENERELLE BESTEMMELSER OG KRAV... 2 237.1.1... 2 237.1.2 SIKKERHED... 2 237.2 GRUPPE/VÆGT-INDDELING... 2 237.2.1... 2 237.2.2 SUPER TOURING... 2 237.2.3 GT-B... 2 237.2.4 EXTREME... 3 237.2.5 GENERELT

Læs mere

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013 BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013 Arrangementet arrangeres efter UCI s reglement for BMX med følgende ændringer og tillæg. Arrangørlandet skal fremsende nyt Nordisk reglement

Læs mere

Dansk Super Kart 2016

Dansk Super Kart 2016 TILLÆGSREGLER Dansk Super Kart 2016 Dato Klub Deltagere Deltagere Deltagere Deltagere Deltagere DSK 1 16-17/4 LUG Cadett Junior KF Junior OK KZ2 DSK 2 30/4-1/5 ASKH Cadett Junior KF Junior OK KZ2 DSK 3

Læs mere

Ny afviklingsform for rallycross

Ny afviklingsform for rallycross Kørerforeningen indkalder til Årsmøde LØRDAG d. 18. Oktober kl.13.00 I MNJ s lokaler på gården i Nysum Kun medlemmer af kørerforeningen har ret til at deltage i mødet. Dagsorden: 1. Velkomst v/ Formanden

Læs mere

5.2.SIKKERHED. Alle sikkerhedsbestemmelser i DASU s reglement 2 afsnit 253 gældende for gruppe A, skal overholdes.

5.2.SIKKERHED. Alle sikkerhedsbestemmelser i DASU s reglement 2 afsnit 253 gældende for gruppe A, skal overholdes. 5. TEKNISK REGLEMENT. 5.1.GENERELLE BESTEMMELSER OG KRAV De følgende regler er udarbejdet af Driftsforeningen Padborg Park og godkendt af DASU. DEC serien er åben for biler nævnt under de enkelte klasser

Læs mere

Teknisk Reglement 2015 DRIFTING

Teknisk Reglement 2015 DRIFTING MOTOR SPORT SØNDERJYLLAND Teknisk Reglement 2015 DRIFTING Indholdsfortegnelse: 1. Tilladte Biler 2. Karosseri/Chassis 3. Bur 4. Kabine 5. Elektrisk 6. Undervogn 7. Bremser 8. Motor 9. Drivlinje 1. Tilladte

Læs mere

Historisk SPORTSLIGT REGLEMENT

Historisk SPORTSLIGT REGLEMENT DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Historisk - Reglement Historisk SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL SAMT JURISDIKTION De historiske klasser i Danmark tilrettelægges af BU i samarbejde med HU, de enkelte

Læs mere

Regler for traktortræk i Standardklasse 2013

Regler for traktortræk i Standardklasse 2013 Regler for traktortræk i Standardklasse 2013 Regler gældende for perioden: Sæsonen 2013 med DM efteråret 2013 De nye ændringer er markeret med grønt 1. Dommer skal respekteres og har al myndighed. Overholdes

Læs mere

Road Racing reglement. Afsnit 6 Mini Moto

Road Racing reglement. Afsnit 6 Mini Moto Road Racing reglement Afsnit 6 Mini Moto Ændringer fra 2009 til er markeret med FED. Forkortelser: FIM = Federation Internationale de Motocyclisme (verdensforbund). UEM = European Motorcycle Union (Europæisk

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION. 296-1. STØJGRÆNSER... 2 296-1.1. Off-road... 2 296-1.2. Asfalt... 2 296-1.3. Rally... 2

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION. 296-1. STØJGRÆNSER... 2 296-1.1. Off-road... 2 296-1.2. Asfalt... 2 296-1.3. Rally... 2 Indhold 296-1. STØJGRÆNSER... 2 296-1.1. Off-road... 2 296-1.2. Asfalt... 2 296-1.3. Rally... 2 296-2. OFFICIALS... 2 296-3. STÆVNER... 3 296-4. INSTRUMENTER... 3 296-5. ANSVARSOMRÅDE FOR KLUBBEN... 4

Læs mere

Vinduer, frit men af gennemsigtigt materiale, frontrude af minimum 5 mm. polycarbonat plast, eller lamineret glas.

Vinduer, frit men af gennemsigtigt materiale, frontrude af minimum 5 mm. polycarbonat plast, eller lamineret glas. 231.1 GENERELT... 3 231.1.1 GENERELLE BESTEMMELSER OG KRAV... 3 231.1.2 SIKKERHED... 3 231.1.3 SIKKERHEDSTANK/TANKSYSTEM... 3 231.1.4 BREMSESYSTEM... 3 231.1.5 KOMMUNIKATION/UDSYN/LYGTER... 3 231.1.6 ANDRE

Læs mere

Kartingsportens cirkulære 2018

Kartingsportens cirkulære 2018 Kartingsportens cirkulære 2018 Indhold 1. Bilag A Opdateret d. 15 januar 2018 Side 1-3 2. Bilag B Opdateret d. 15 januar 2018 Side 4-5 3. Officials uddannelse og godkendelse Opdateret d. 15 januar 2018

Læs mere

Dansk Super Kart 2016

Dansk Super Kart 2016 TILLÆGSREGLER Dansk Super Kart 2016 Dato Klub Deltagere Deltagere Deltagere Deltagere Deltagere DSK 1 16-17/4 LUG Cadett Junior KF Junior OK KZ2 DSK 2 30/4-1/5 ASKH Cadett Junior KF Junior OK KZ2 DSK 3

Læs mere

Tillægsregler for Klassisk Løb

Tillægsregler for Klassisk Løb Tillægsregler for Klassisk Løb Løbsarrangør og sekretariat: Grindsted gokart klub. vesterhedevej 7. 7200 Grindsted. info@grindstedgokartklub.dk Afvikles for følgende klasser: Lørdag den 25 juni 2016 Åben

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

TEKNISK REGLEMENT DANSK DRIFTING SERIE 2015. Reglementet er ikke åbent for tolkninger, står det ikke nævnt er det - som udgangspunkt - ikke tilladt.

TEKNISK REGLEMENT DANSK DRIFTING SERIE 2015. Reglementet er ikke åbent for tolkninger, står det ikke nævnt er det - som udgangspunkt - ikke tilladt. TEKNISK REGLEMENT DANSK DRIFTING SERIE 2015 Reglementet er ikke åbent for tolkninger, står det ikke nævnt er det - som udgangspunkt - ikke tilladt. Indhold 254T-1. BIL... 3 254T-2. MOTOR... 3 254T -2.1.

Læs mere