INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING 2005"

Transkript

1 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 60 GENERELLE BESTEMMELSER REGLEMENT MEDLEMSKAB ANSVAR FORSIKRING STRAF PROTESTER APPEL ARRANGEMENTER INTERNATIONALE KONKURRENCER NATIONALE KONKURRENCER MESTERSKABSLØB DELTAGERE LICENSER LICENSTYPER DELTAGERKLASSER OP- OG NEDRYKNING PERSONLIG UDRUSTNING BANEPRØVE DEBUTANTER OFFICIALS OFFICIALS ANSØGNING DOMMER LØBSLEDELSEN LØBSLEDEREN BANEOBSERVATØR START- OG MÅLDOMMER STARTER BANECHEF DEPOTCHEF SERVICING PARK CHEF KART, DÆK OG MOTOR KART OG DÆK MOTOR LYDDÆMPNING OG STØJMÅLING BANE GENERELLE BESTEMMELSER BANER BANER VED ÅBNE- OG INTERNATIONALE LØB SIKKERHEDSBESTEMMELSER FØR LØBET TILLÆGSREGLER SLUTINSTRUKTION ANMELDELSE AFLYSNING UNDER LØBET FLAGSIGNALER FÆRDSELSREGLER PÅ BANE OG I DEPOT...44 Februar 2005 Side 1

2 REGLEMENT FOR KARTING 2005 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 67.2 PROGRAM ANSVAR OG FORSIKRING LICENS OG TEKNISK KONTROL LØBSTRÆNING OG TIDTAGNING START OG AFSLUTNING BEREGNING EFTER LØBET RESULTATLISTE PRÆMIERING MESTERSKABSBESTEMMELSER REGLER FOR DIF-,DASU-,DASU UNGDOMSCUP OG LANDSDELSMESTERSKABER MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR NATIONAL A OG OLD BOYS MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR FORMULA A MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR INTERCONTINENTAL A JUNIOR, INTERCONTINENTAL A OG INTERCONTINENTAL C, SAMT PEUGEOT SUPER KART DASU - UNGDOMSCUP DASU MESTERSKAB FOR HOLD JYSK FYNSK MESTERSKAB J/FM LØBSAFVIKLING BEREGNING PRÆMIERING SJÆLLANDSMESTERSKAB AFVIKLING: FORMEL JUNIOR, POP 2, POP 1, NATIONAL A, OLD BOYS, FUTURA OG FUTURA XL FINALER: FORMEL JUNIOR, POP2, POP1, NATIONAL A, OLD BOYS, FUTURA OG FUTURA XL AFVIKLING ICAJ, ICA OG ICC...78 Side 2 Februar 2005

3 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING GENERELLE BESTEMMELSER 60.0 REGLEMENT Anvendte forkortelser: FIA: Fédération Internationale de l Automobile. De anerkendte automobilklubbers internationale sammenslutning. CIK: COMMISSION INTERNATIONALE DE KARTING. Den internationale karting komite under FIA. DIF: Dannmarks Idræts Forbund. DASU: Dansk Automobil Sports Union ASN: Autorite Sportive Nationale. Et lands nationale automobilsportsmyndighed NEZ: CIK s Nordeuropæiske Zone. KU: Karting udvalget under DASU TMU: Teknik- og Miljøudvalg under DASU ADM CIR: Administrativt cirkulære NM: Nordisk Mesterskab J/FM: Jysk /Fynsk Mesterskab SM: Sjællands Mesterskab Dette reglement og Reglement for Automobilsport 1 - fremover kaldet Regl. 1, samt tillægsregler, slutinstruktioner m.v. fra den arrangerende klub, er gældende for nationale arrangementer under DASU s karting udvalg - i det følgende kaldet KU Alle spørgsmål vedrørende dette reglement fortolkes og afgøres af KU, eventuelt ved hjælp af det internationale karting reglement udgivet af FIA/CIK Det påhviler samtlige deltagere og officials i et arrangement at overholde disse bestemmelser KU s område omfatter al kørsel med karts herunder: Øvelseskørsel. Demonstrationskørsel. Afprøvning. Træning. Konkurrencekørsel I tilfælde af uoverensstemmelse mellem karting reglementet og tillægsreglerne gælder sidstnævnte, hvis det af disse klart fremgår, hvilke punkter i reglementet, der er ændret. Dog kan punkterne i afsnit 69 aldrig ændres af tillægsreglerne. Februar 2005 Side 3

4 REGLEMENT FOR KARTING 2005 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Ændringer af reglementets ordlyd kan kun foretages af KU ved udsendelse af officiel meddelelse til samtlige DASU klubber, idet det samtidig skal fremgå, hvornår ændringen træder i kraft. Disse ændringer skal medtages i et næstfølgende nummer af DASU s officielle orientering til klubberne. Ændringer kan dog kun ske jvf. Bestemmelse i reglement 1 pkt og Forretningsorden for karting udvalget: Alt indkommet og udgående korrespondance vedr. udvalget skal ske via sekretariatet. Dagsorden udsendes til udvalget senest 8 dage før møde. Efter mødet udarbejdes et beslutningsreferat. Her kan enkelte medlemmers særstandpunkter refereres. Ethvert udvalgsmedlem har ret til at få en sag optaget på dagsorden. Sagen skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før det pågældende møde. Tidsfrister i denne paragraf kan fraviges ved enstemmighed i udvalget MEDLEMSKAB For at kunne deltage i arrangementer under DASU skal man være medlem af en DASU klub Optagelse i en klub under DASU sker på den pågældende klubs betingelser, som skal være godkendt af DASU Man kan være medlem af mere end en klub, men man kan kun have en stamklub. Stamklubben er den klub der har udstedt licensen ANSVAR Enhver deltagelse i et arrangement sker på deltagerens egen risiko og ansvar Af hensyn til DASU s ansvar overfor FIA og danske myndigheder har medlemmer af KU og/eller særligt udpegede dommere ret til at overvære ethvert karting arrangement i Danmark og i givet fald overfor arrangøren påtale uregelmæssigheder, hvad enten disse begås af ledelse, deltagerne eller tredjeperson. I særlige tilfælde kan DASU s repræsentant stoppe arrangementet eller slette dele deraf. Side 4 Februar 2005

5 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING FORSIKRING DASU har tegnet en løbende forsikringsaftale, der dækker karting licensindehavere og officials. Yderligere oplysninger om forsikringen er angivet i Regl. 1, kap Ved personskader skal træningsleder eller løbsleder udfylde en skadesanmeldelse, som sendes til DASU. Endvidere skal først behandlende læge/sygehus udfylde en begyndelsesattest, som skal sendes til DASU s sekretariat STRAF Den der overtræder reglementets bestemmelser skal straffes. Følgende straffe kan iflg. Regl. 1, kap 14 anvendes af dommer og sportsudvalg: Intern eller offentlig advarsel Bøde Udelukkelse. Udelukkelse - brugt af en dommer iflg vil altid som minimum give følgende straf: Køreren mister herved alle resultater opnået ved dette løb. Resultater fra foregående heat ændres ikke for andre deltageres vedkommende. Den udelukkede kører placeres sidst på den endelige resultatliste. Følgende straffe kan iflg. Regl. 1, kap 14 også anvendes af sportsudvalget: Suspension Diskvalifikation. Endvidere kan Kartingudvalget anvende følgende straf: Startforbud i et antal løbsdage - fra et nærmere angivet tidspunkt Indenfor karting sporten kan dommer og løbsleder bruge følgende straffe: Nægtes starttilladelse til/i efterfølgende heats. Kan bruges i forbindelse med støjmåling. Sort flag (67.010) I forbindelse med strafbestemmelserne er en kører ansvarlig for sine mekanikere og medhjælpere PROTESTER Regler for protester fremgår af Regl. 1, afsnit 15.1 og Kun deltagende kørere har ret til at protestere. Februar 2005 Side 5

6 REGLEMENT FOR KARTING 2005 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Protest mod ulovligheder, der ikke skønnes, at have haft indflydelse på løbets resultatet, kan ikke få indflydelse på resultatlisten Kollektive protester afvises uden behandling Ved protester mod en konkurrents materiel, skal det nøje anføres, hvad der protesteres mod Ved protester mod en konkurrents motor eller motorer, vil der blive opkrævet depositum i henhold til ADM CIR. H1, punkt 7, kart materiel Protestfrister vises i nedenstående skema: PROTEST IMOD Ulovlighed der foregår under et heat Ulovligheder af enhver art, der forekommer under konkurrencen Løbets resultatliste Startopstilling Anvendt materiel FRIST 30 minutter efter målflaget 30 minutter efter den hændelse eller afgørelse, der protesteres imod 30 minutter efter offentliggørelsen Inden starten går til de pågældende heat Inden karten forlader servicing park/ vægtområde, dog senest 30 min. efter slutflaget En faktadom kan ikke gøres til genstand for protest APPEL Regler for appel fremgår af Regl. 1, afsnit Side 6 Februar 2005

7 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING ARRANGEMENTER 61.0 INTERNATIONALE KONKURRENCER En konkurrence er international, når den er åben for deltagere og kørere af forskellige nationaliteter, samt optaget på CIK s liste over internationale løb. DASU medlemmer må kun deltage i udenlandske nationale konkurrencer, hvis disse er optaget på CIK s NEAFP liste En konkurrence deltagers nationalitet er identisk med den ASN, der har udstedt kørerens licens Internationale arrangementer skal organiseres i overensstemmelse med det gældende internationale reglement, udgivet af CIK. Internationale konkurrencer skal overholde justitsministeriets cirkulære for afholdelse af motorløb Disse arrangementer skal søges før en af CIK fastsat dato (se Regl. 1, afsnit ). CIK optager løbene på den internationale løbskalender det følgende år NATIONALE KONKURRENCER Nationale konkurrencer i Danmark skal godkendes af DASU. Nationale konkurrencer skal afvikles i overensstemmelse med det nationale reglement. Nationale konkurrencer skal overholde justitsministeriets cirkulære for afholdelse af motorløb løb uden publikum (lukkede nationale konkurrencer) I løb uden publikum må der kun deltage stammedlemmer fra den arrangerende klub og to andre klubber I løb uden publikum må der ikke være adgang for publikum. Klubben er ansvarlig for at dette overholdes åbne nationale konkurrencer Løb med publikum (åbne nationale konkurrencer) skal endvidere optages på den nationale løbskalender. Februar 2005 Side 7

8 REGLEMENT FOR KARTING 2005 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 61.2 MESTERSKABSLØB Der kan udskrives følgende mesterskaber: DIF/DASU mesterskaber. Peugeot Super Kart. DASU UNGDOMS CUP. Landsdels mesterskaber. Mesterskabsløb skal altid køres som åbne nationale løb. Nærmere regler for ovennævnte løb findes i afsnit 69. Side 8 Februar 2005

9 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING DELTAGERE 62.0 LICENSER Deltagelse i et arrangement kræver, at køreren foreviser en gyldig licens Licens kan udstedes til et medlem af en klub, der er tilsluttet DASU Den klub der første gang i et år udsteder licens til et medlem, kaldes licenshaverens stamklub. Man kan kun have én stamklub Licensen udstedes ved et girokort, hvor den ønskede licenskategori afkrydses. Af girokortet fremgår årstallet, hvori licensen er gyldig efter betaling. International licens søges gennem stamklub Gyldigheden fornyes ved udstedelse af nyt girokort. Fornyelsen kan kun foretages hos stamklubben Udgår Efter hvert af debutantens 3 første løb, skal løbslederen påtegne licensen efter forevisning. Når de 3 løb er gennemført, må striben langs kanten af nummerpladerne fjernes (se punkt ) Yderligere bestemmelser for udstedelse af licens findes i Regl.1, kap LICENSTYPER Cadetti-licens: KD-licens: KB-licens: Licensen gælder kun til klassen Cadetti. Licensen kan kun udstedes af klubber godkendt til Cadetti og gælder kun til arrangementer, jfr. cadettiudvalgets regelsæt. Licensen gælder kun til træning, og lukkede løb i Danmark. Til nationale konkurrencer i klasserne Formel Junior, POP 2 og POP 1. Mekaniker licens: Ophold i parc ferme og på banen jfr. løbsledelsens/træningslederens instruktioner. Se i øvrigt ADM CIR I 13. Er ikke gyldig som kørerlicens. Februar 2005 Side 9

10 REGLEMENT FOR KARTING K-licens: DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Gælder i alle klasser til: alle nationale konkurrencer, dog undtaget klassen Cadetti. K-licensen kan udstedes som EU-licens, ansøgeren skal være fyldt 10 år, dog jvr. CIK-reglement For udstedelse af licens kræves det, at ansøgeren er fyldt 10 år (for Cadetti dog 8 år) A4-licens er delt op i 3 grader: A, B og C med følgende gyldighed: Grad A: Grad B: Grad C Senior (over 15 år): Alle internationale konkurrencer, undtagen EM i Intercontinental A og Intercontinental C (Gr. 2 mesterskaber). Alle internationale konkurrencer bortset fra mesterskabsløb og løb i klasserne Formula Super A, Formula A, og Formula E. (Gr. 1. Mesterskaber.) Alle internationale konkurrencer, bortset fra mesterskabsløb (Gr.1. og Gr. 2. mesterskabsløb). Grad C Junior (13-15 år): Alle internationale konkurrencer samt CIK mesterskabsløb og Trofæer for ICA Junior For udstedelse af A4-licens kræves, at ansøgeren: er fyldt 15 år (kørere der er fyldt 13 år kan få udstedt C4 Junior licens til deltagelse i Junior løb) har deltaget i mindst 3 nationale konkurrencer. kan godkendes af KU, der afgør om ansøgeren skønnes kvalificeret. Afgørelsen kan ikke appelleres. Når ansøgningen er godkendt, skal der udstedes internationalt helbredscertifikat. Formularer udsendes fra DASU. A4-licens og internationalt helbreds certifikat udstedes og fornyes gennem stamklubben Første gang udstedes en A4-licens som Grad C eller for øvede en Grad B. Opgradering finder sted efter ansøgning til KU og behandles efter følgende regler: Side 10 Februar 2005

11 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING 2005 Fra C til B: være placeret mellem de 5 bedste i 5 nationale mesterskabs- eller internationale løb indenfor de sidste 12 måneder før ansøgningen. Fra B til A: jvf. gældende CIK-regler (CIK Appendix B) 62.2 DELTAGERKLASSER Løb i nedennævnte deltagerklasser kan, såfremt der ikke er tale om DIF-, DASU- eller landdelsmesterskab, udskrives således, at kun en begrænset del af det materiel, der ellers er godkendt i klassen, kan anvendes i de pågældende løb (challenges). Der kan trænes og arrangeres løb i følgende klasser Klasse 0: Cadetti Chassis: Akselafstand mm. Maks. 30 mm bagaksel. Forhjulsbremser: Ikke tilladt. Motor: Parilla Gazelle 60cc. Identifikation samt reparation efter DASU datablade. Karburator: Tillotson 16 mm, standart HL 352 A, pålodning af skiver og lignende er ikke tilladt. Identifikation efter DASU datablade. Dæk: Se punkt Karosseri. Påbudt. Se punkt Gearing: Der må køres med gearinger fra 80 til og med 90 tænder bagpå og 10 tænder foran. Der må ikke i kørerens synsfelt, forefindes nogen form for elektronisk måleudstyr. Styrthjelm: Se punkt dog anbefales hjelme med lav vægt Alder: Fra 8 til og med det år man fylder 10. Vægt: Minimum 95 kg. Numre: hvide tal på rød plade. I klassen kan der afholdes arrangementer som beskrevet i cadettiudvalgets regelsæt for klassen Klasse 1: Formel Junior Chassis: Akselafstand mm. Maks. 30 mm bagaksel. Forhjulsbremser: Ikke tilladt. Motor: Raket 85/Dino 85. Identifikation samt modifikation efter DASU datablade.. Karburator: Standard, pålodning af skiver og lignende er ikke tilladt. Identifikation efter DASU datablade. Dæk: Se punkt Karosseri. Påbudt. Se punkt (dog er nosecone fri) Februar 2005 Side 11

12 REGLEMENT FOR KARTING 2005 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Alder: fra år. Vægt: Minimum 100 kg. Numre: Gule tal på rød plade. Mesterskab: J/FM - SM - DASU Ungdoms Cup Klasse 2: POP 2 Chassis: Akselafstand mm. Maks. 40 mm bagaksel. Forhjulsbremser: Ikke tilladt. Motor: Stempelstyret, indtil 100ccm, CIK homologerede og national godkendte uden gear og kobling, med nationale begrænsninger. Tændingsanlæg: punkt Topvolumen: Min. 11ccm. Der må mellem cylinder og topstykke forefindes afstandsringe på til sammen max. 0,3 mm. Tændrørshullet: Gevindet må ikke være afbrudt og må ikke indeholde nogen form for kamre eller nicher. Modifikationer iht. ICA Junior. Alle gradmål er uden tolerancer. Karburator: Tillotson 16 mm, standard HL 166 B eller 352 A. Mellem cylinder og udstødningsmanifold, placeres en DASU mærket flange. Ifølge DASU datablade. Lydpotte: Den CIK homologerede lydpotte til den anvendte motortype. Dæk: se punkt Karrosseri: Valgfrit. Anvendt karrosseri efter punkt Max. bredde af fælg med dæk: forhjul 135 mm baghjul 185 mm. Der må kun benyttes aluminiums fælge. Der må ikke benyttes nogen former for separate forhjulsnav. Alder: Fra år. Vægt: Minimum 125 kg. Numre: Gule tal på mørkegrøn plade. Mesterskab: SM - DASU Ungdoms Cup Klasse 3: POP 1 Chassis: Akselafstand mm. Maks. 40 mm bagaksel. Forhjulsbremser: Ikke tilladt. Motor: Stempelstyret, indtil 100 ccm, CIK homologerede og nationalt godkendte uden gear og kobling, med nationale begrænsninger. Tændingsanlæg: punkt Topvolumen: Min. 11ccm. Der må mellem cylinder og topstykke forefindes afstandsringe på til sammen max. 0,3 mm. Tændrørshullet: Gevindet må ikke være afbrudt og må ikke indeholde nogen form for kamre eller nicher. Modifikationer iht. ICA Junior. Alle Gradmål er uden tolerance. Karburator: Tillotson 16 mm, standard HL 166 B eller 352 A. Lydpotte: Den CIK homologerede lydpotte til den anvendte motortype. Dæk: Se punkt Karrosseri: Valgfrit. Anvendt karrosseri efter punkt Max. bredde af fælg med dæk: forhjul 135 mm, baghjul 185mm. Der må kun benyttes aluminiums fælge. Der må ikke benyttes nogen former for separate forhjulsnav. Alder: Fra 13 år. Vægt: Minimum 135 kg. Side 12 Februar 2005

13 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING 2005 Numre: Gule tal på blå plade. Mesterskab: J/FM - SM - DASU Ungdoms Cup National godkendte POP motorer årene Fabrikat CIK Homologeringsnr. KOMET K71 129M/92 PARILLA, PV M/95/IAM PARILLA,PV100 SUPER 155/M/06 GRG, SP97 133/M/06 DINO,M11 124/M/06 ROTAX,100 PP-E 103/M/06 ITAL SISTEM,MA31 165/M/06 VORTEX,VA95 288/95/VOR VORTEX, VA/B 212/M06 PCR,PV98PP 193/M/06 STARK 144/M/06 TITAN, PP95 238/M95/HAA YAMAHA,KT100 78/03/06/116 ATOMIKART,AKP 141M/92 COMER MIK, P50 123M/92 COMER MIK, P52 124M/92 COMER MIK, P50 216M/95/COM COMER MIK, P50 217M/95/COM COMER,P50 216M/95/COM DAP, T51 125M/92 DINO,M3 228M/95/DIN DINO 500 PP 89/505 FOX MC, 30P 236M/95/FOX ITALSISTEM, MA M/95/ITA ITALSISTEM, MA 1 S 132M/92 PCR, PV M/92 PCR, PV95 280M/95/PRC SOLO, PP m/95/DAR Klasse 4 : Formula 4 stroke Eksperimental 4 takts klasse. Motor : Maks. 250 cc 4 takt. Uden gear. Chassis: Akselafstand mm. Karrosseri: Efter Dæk: Se punkt under Futura. Alder: Fra 18 år. Vægt: Minimum 160 kg. Numre: Blå tal på gul plade. Støjgrænser: Lig Futura.(64.2) Startmetode: Rullende start. Tænding: Der skal anvendes tændingsafbrydere. Februar 2005 Side 13

14 REGLEMENT FOR KARTING 2005 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Klasse 5: Formel Yamaha Chassis: Akselafstand mm. Bagaksel: Max. 30 mm massiv aksel, ved Nordisk Cup dog fri. Forhjulsbremser: Ikke tilladt. Karrosseri: Valgfrit. Anvendt karrosseri efter reglerne i punkt Der må kun benyttes aluminiums fælge. Der må ikke benyttes nogen former for separate forhjulsnav. Alder: Fra 16 år. Vægt: Minimum 150 kg. Numre: Hvide tal på grøn plader. Motor: Yamaha KT-100 SE/SD standard. Øvrige mål ifølge DASU datablade. Mærkning: serienummer. Topvolumen: Min. 11,5 ccm. inkl. alle tolerancer. Top squish: 2,5 mm - tolerance - 0,3 mm. Karburator: Standard Walbro, max.24 mm, ifølge DASU datablade. Dæk: Se punkt Lydpotte: ifølge DASU datablade. Mesterskab: J/FM Klasse 6: National A Chassis: Akselafstand mm. Forhjulsbremser: Ikke tilladt. Motor: Vand og luftkølede reed- og drejeventilstyrede motorer. Encylindrede med max. 100 ccm. uden gear. CIK - FIA homologerede og i henhold til de tekniske specifikationer. Tændingsanlæg: punkt Karburator: Tillotson 7/8, standard eller Ibea 22,4mm 2 JET L5 DK standard. Dæk: Se punkt Karrosseri: Valgfrit. Anvendt karrosseri efter punkt Alder: Fra 15 år. Vægt: Minimum 155 kg. Numre: Hvide tal på rød plade. Mesterskab: J/FM - SM - DASU mesterskab. Kørere der er i besiddelses af licenstype A4 grad A, B og C kan ikke deltage i klassens DASU mesterskab, og kan ikke opnå point i landsdelsmesterskab Klasse 7: Old Boys Chassis: Akselafstand mm. Motor: CIK homologerede og national godkendte. Encylindrede med max. 100 ccm. uden gear. Tændingsanlæg: punkt Karburator: Tillotson 7/8 standard eller Ibea 22,4mm 2 JET L5 DK standard. Dæk: Se punkt Karrosseri: Valgfrit. Anvendt karrosseri efter punkt Alder: Fra 30 år. Vægt: minimum 160 kg. Numre: Sorte tal på hvid plade. Mesterskab: J/FM - SM - DASU Mesterskab. Side 14 Februar 2005

15 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING Klasse 8: Intercontinental A Junior Chassis: CIK homologeret. Max. bredde 1360 mm. Motor: Luft kølede stempel styrede motorer. Encylindrede med max. 100ccm uden gear. CIK-FIA homologerede og i henhold til de tekniske specifikationer. Karburator: CIK homologeret. Karrosseri: Efter punkt Dæk: Se punkt Alder: Fra 13 år. Vægt: Minimum 135 kg. Numre: Sorte tal på gul plade. Mesterskab: J/FM, SM, DASU Mesterskab, PEUGEOT SUPER KART, og NM. Bemærkninger: Bortset fra vægtgrænsen for kart alene uden benzin, dæk, aldersbestemmelserne samt licensregler er klassens tekniske regelsæt i henhold til det internationale reglement. For at stimulere interessen for ICA J, indføres en prøveordning, således at det er muligt deltage i ICA J klassen i 8 løb uden at blive omfattet af op- og nedrykningsreglerne Klasse 9: Intercontinental A Chassis: CIK homologeret. Motor: Vand og luftkølede reed- ventilstyrede motorer. Encylindrede med max. 100 ccm. uden gear. CIK homologerede og i henhold til de tekniske specifikationer. Tændingsanlæg: Skal være CIK homologeret. Karburator: CIK homologeret Ø 24 mm. Lydpotte: CIK homologeret. Karrosseri: Efter Dæk: Se punkt Alder: Fra 15 år Vægt: 150 kg. Numre: Sorte tal på gul plade. Mesterskaber: PEUGEOT SUPER KART, SM, DASU mesterskab og NM. Bemærkninger: Bortset fra vægtgrænsen for kart alene uden benzin, dæk, aldersbestemmelser samt licensregler er klassens tekniske regelsæt i henhold til det internationale reglement for ICA. Kørere der er i besiddelses af licenstype A4 grad A, kan ikke deltage i klassens DASU- og landsdelsmesterskab Klasse 10: Formula A Chassis: Akselafstand mm. Motor: Vand og luftkølede reed- og drejeventilstyrede motorer. Encylindrede med max.100 ccm. uden gear. CIK homologerede og i henhold til de tekniske specifikationer. Generelle og specifikke forskrifter: Tændingsanlæg: Skal være CIK homologeret. Karburator: CIK homologeret Ø 24 mm. Karrosseri: Efter Dæk: Se punkt Alder: 15 år. Februar 2005 Side 15

16 REGLEMENT FOR KARTING 2005 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Vægt: 150 kg. Numre: Sorte tal på gule plade. Mesterskaber: DIF Mesterskab, J/FM. og NM. Bemærkninger: Bortset fra vægtgrænsen for kart alene uden benzin, dæk, aldersbestemmelserne, licensregler er klassens tekniske regelsæt i henhold til det internationale reglement for FA. Dog undtagen homologerings krav til chassis Klasse 11: Intercontinental C Chassis: CIK homologeret. Bremser: Tokreds firhjulsbremser. Motor: CIK homologerede vandkølede - indtil 125 cc encylindrede totaktsmotorer med gearkasse efter CIK artikel 12. Karburator: CIK artikel 12. Karrosseri: Efter Dæk: Se punkt Alder: Fra 16 år. Vægt: Minimum 175 kg. Numre: Sorte tal på gule plade. Mesterskab: DASU mesterskab, PEUGEOT SUPER KART, J/FM, SM. og NM. Bemærkninger: Bortset fra vægtgrænsen for kart alene uden benzin, dæk, aldersbestemmelserne, licensregler er klassens tekniske regelsæt i henhold til det internationale reglement for ICC Klasse 12: Futura Chassis: Akselafstand mm. Motor: vandkølede reedventilstyrede motorer. Encylindrede med max.125 ccm. med kobling og uden gear. Slaglængde 54,00 m/m Boring 54,00 54,29 m/m Skyllekanaler Maximalt 3 Udst. Kanaler Maximalt 2 Busterkanal 126,00 grader +/- 2 Udstødningskanaler Maximalt 170 grader inkl. tolerancer Topvolume 9,50 cc min. Kølemiddel Vand Cylinder Alu/støbejern Tændingsanlæg CIK Homologeret Indsugning Reed ventil Kaburator Tillotson 7/8 standard eller Ibea 22,4 mm 2 JET L5 DK standard Udstødning DASU datablade Rotax 125 max : Efter DASU datablade, indeholdende fotos og tekniske data. Vortex Rok 125 cc: Efter DASU datablade, indeholdende fotos og tekniske data. Karrosseri: Efter Dæk: Se punkt Alder: Fra 16 år. Vægt: Minimum 165 kg. Numre: Hvid tal på blå plade. Side 16 Februar 2005

17 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING 2005 Startmetode: Rullende start. Tænding: Der skal anvendes tændingsafbrydere. Mesterskab: J/FM - SM Klasse 13: Superkart Grp. 1 og Grp. 2 Alder: Min. 18 år (Se punkt ). Motor, dæk og chassis jfr. CIK grp. 1 og grp. 2. Numre: Sorte tal på gul plade. Mesterskab: NM. Bemærkninger: Bortset fra licensregler er klassens tekniske regelsæt i henhold til det internationale reglement ICE. Alder: Min. 18 år (Se punkt ) Numre: Sorte tal på gul plade. Motor, dæk og chassis jfr. CIK Grp Udgår Promotorklasser En promotorklasse oprettes ifølge en kontrakt i samarbejde mellem KU og en promotor jævnfør Reglement 1 punkt Kontrakten om oprettelse af en Promotorklasse gælder for et kalenderår, og der betales for hver kontraktperiode en afgift til KU. Afgiftens størrelse fremgår af ADM CIR H1. Her ud over opkræves for hver Promotorklasse et engangsdepositum, eventuelt i form af en bankgaranti, der tilbagebetales til Promotoren, når denne har afviklet løb i samme Promotorklasse i tre på hinanden følgende kalenderår/kontraktperioder. Depositummets størrelse fremgår af ADM CIR H1. Ansøgning om oprettelse af en ny Promotorklasse kan ske løbende. Ansøgning om fortsættelse af en godkendt Promotorklasse for den kommende sæson, skal være KU i hænde senest Aftale om oprettelse af en Promotorklasse kan ikke indgås, såfremt det skønnes, at den ansøgte klasse ikke opfylder sædvanlige sikkerhedskrav indenfor kartsporten. Ligeledes kan en givet aftale tilbagekaldes, såfremt det efterfølgende viser sig, at klassen ikke opfylder sædvanlige sikkerhedskrav. Teknisk reglement: Promotoren udarbejder det tekniske reglement for klassen. Det tekniske reglement skal fremsendes skriftligt og på dansk til KU sammen med ansøgningen om oprettelse af klassen. Det tekniske reglement skal som minimum indeholde beskrivelse af: Tilladte chassis og regler for karosseri. Fuldstændig beskrivelse af tilladt motor inklusiv karburator, tændingsanlæg og udstødningssystem herunder støjgrænse der max. Må være jfr Dæk. Alders- og vægtgrænser. Navn på den af Promotoren udpegede teknisk ansvarlige, der i tilfælde af tvister, der omhandler det tekniske reglement, skal træffe endelige og inappellable afgørelser. TMU kan ikke Februar 2005 Side 17

18 REGLEMENT FOR KARTING 2005 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION inddrages. Udøvelsen af teknisk kontrol, der skal foregå på banen ved løbsarrangementer, aftales mellem Promotoren og den klub, som han samarbejder med ved det pågældende arrangement. Når det tekniske reglement er godkendt offentliggøres det på samme måde som DASU datablade. Løbsafvikling: Løb afvikles, bortset fra teknisk kontrol, efter reglerne i reglement 1 og reglement 6. Mesterskaber: Der kan ikke afholdes DIF-, DASU- eller Landsdelsmesterskaber i en Promotorklasse Særlige bemærkninger I alle klasser hvor CIK homologeret materiel er et krav, kan det anvendes, selv om CIK homologeringen er udløbet. Definition på standard ; må ikke gøres til genstand for modifikation. Afgørelse herom træffes af TMU. I klasserne POP 2 - POP 1 - NAT. A - Old Boys - Formel Yamaha og Futura er det dog tilladt, at ændre karburatorens justerskruer ved pålodning af skiver og lignende, samt at foretage bearbejdning af spjæld akselens anslag for tomgangsskruen. På karburator til klasserne POP 1 og POP 2 må der på karburatoren påmonteres studs til pumpetrykket, ligeledes må choker spjæld og aksel fjernes og akselhuller blindes. Der må i de vandkølede motorer kun anvendes vand som kølemiddel Vægtgrænser De angivne vægtgrænser er minimumsgrænser for den samlede vægt af den køreklare kart med motor og brændstof, samt køreren iført den reglementerede udrustning. Eventuel ballast, der max. må være 30mm tyk, skal være forsvarligt fastspændt til karten, med min. to 8 mm bolte med selvlåsende møtrikker. Vægtgrænserne bliver kontrolleret på banens vægt, som skal være godkendt af DASU. Vægtgrænserne er uden tolerance Aldersgrænser Nationalt: Minimumsgrænsen gælder fra det kalenderår man fylder den angivne alder. Maksimumgrænsen gælder til og med det kalenderår, man fylder den angivne alder. For at opnå licens, skal man være 10 år jf. bestemmelserne i Internationalt: Jvf. CIK regler OP- OG NEDRYKNING Inddeling af kørere. Hvis KU finder det ønskeligt, kan kørerne i en klasse opdeles i førergrupper. Side 18 Februar 2005

19 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR KARTING I klasserne FJ, POP 2 og POP 1 kan man kun rykke op, og ikke ned i en lavere klasse. Dog kan ICA Junior kørere, der ikke har international licens, deltage i FJ, POP2 og POP 1, se pkt Kørere der i indeværende år, har løst international Junior licens, kan ikke deltage i løb i POP 1 eller lavere klasser. Kørere henvises til ICA Junior, ICA eller højere klasser Nedrykning kan kun finde sted efter ansøgning til KU PERSONLIG UDRUSTNING Alle kørere skal såvel under træning, som konkurrence være iført følgende udrustning: styrthjelm af godkendt type (se ) køredragt i ét stykke (kvalitet se punkt ). handsker, uden perforeringer og huller, der dækker hånden fuldstændig støvler, der dækker og beskytter fødder og ankler splintfri øjenbeskyttelse ( briller, visir eller lign.). Briller, visir eller lign. skal uafhængigt af vejret give et maksimalt udsyn, så øjnene er fuldt beskyttet Styrthjelme som anvendes i de internationale klasser skal opfylde FIA s appendix L, kapitel 3, artikel 1. Styrthjelme som anvendes i nationale klasser skal have mindst et af følgende mærker: CE- og E godkendelser må gerne være nyere end fra Det er kun tilladt, at male hjelmene, hvis fabrikanten skriftligt har godkendt dette Køredragten i klasserne Cadetti, Formel Junior, POP 2, POP 1, National A, Old Boys, Formel Yamaha og Futura må bestå af en kedeldragt i svær kvalitet. I de øvrige klasser skal køredragten være CIK godkendt Flagrende beklædningsgenstande af enhver art må ikke forekomme. Februar 2005 Side 19

20 REGLEMENT FOR KARTING 2005 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 62.5 BANEPRØVE Ingen kørere kan deltage i løb, før de har bestået baneprøven Baneprøven aflægges for en person med godkendelse som OF-614 eller højere og skal mindst bestå af følgende: 1. Køreren eksamineres i Personlig udrustning (se afsnit 62.4). 2. Køreren eksamineres i Flagsignaler (se afsnit 67.0) og Færdselsregler på bane (se afsnit 67.1). 3. Praktisk prøve, hvor køreren viser, at han kan begå sig i et felt. Alle tre punkter skal udføres tilfredsstillende, før prøven er bestået Klubberne har ansvaret for, at ingen kører deltager i løb, før baneprøven er bestået Kørere i Superkart Grp. 1 og Grp. 2 samt i ICE skal tillige have kørekort til bil eller motorcykel DEBUTANTER Debutanter skal i de første 3 løb have en 20 mm stribe langs kanten af nummerpladerne i samme farve som tallene. Side 20 Februar 2005

ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015

ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015 ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015 PROPOSITIONER - 2015 1.0 REGLEMENT Dette reglement er gældende for den sportslige afvikling af alle Rotax klasser under Rotax Danmark. Reglementet

Læs mere

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

Indhold. 279E-1. ALMENT... 2 279E -1.1. Maskinkontrol...2 279E -1.2. Personlig udrustning...2 279E -1.3. Startnumrer...2 279E -1.4. Vognbog...

Indhold. 279E-1. ALMENT... 2 279E -1.1. Maskinkontrol...2 279E -1.2. Personlig udrustning...2 279E -1.3. Startnumrer...2 279E -1.4. Vognbog... Indhold 279E-1. ALMENT... 2 279E -1.1. Maskinkontrol....2 279E -1.2. Personlig udrustning....2 279E -1.3. Startnumrer...2 279E -1.4. Vognbog...2 279E-2. BÆRENDE DELE OG GATE.... 3 279E -2.1. Chassis...3

Læs mere

Teknisk reglement. OK Mobil 1Legend Car 2014

Teknisk reglement. OK Mobil 1Legend Car 2014 Teknisk reglement OK Mobil 1Legend Car 2014 Februar 2014 Side 1 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 1. Generelle bestemmelser og definitioner Legend OK Mobil1 Cup er åbent for Legend Car fra 600 Racing Inc USA

Læs mere

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP CHGP 2015 1. og 2. august 2015 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP www.ask-hedeland.dk www.chgp.dk Partnere i 2015 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2015

Læs mere

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online.

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online. CHGP 2014 2. og 3. august 2014 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP www.ask-online.dk www.chgp.dk Partnere i 2014 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2014 1. Arrangementet

Læs mere

Karting information til nye kørere

Karting information til nye kørere Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3 2. På banen første gang... 4 Træning og træningstid... 4 Klart til at køre... 4 Sikkerhedsudstyr... 5 Kart og motor... 6 Klasser og alder... 6 3. Adfærd på kartbanen...

Læs mere

DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE

DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE 02. - 04. oktober 2015 Arrangør: LUG KØBENHAVN Indbydelse til DM Revancen 2015 d. 02. - 04. oktober LUG København Løbet: Lørdag d. 03.10.15. Åbent løb for Cadett Mini, Cadett

Læs mere

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb.

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14 Old boys B: 125 ccm?, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 36. år. Den bedste

Læs mere

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 - Version 10 pr. 21. oktober 2015 Generelt FSKBH s gokartudvalg arbejder for at der gennemføres løb under sportslige og konkurrenceprægede forhold. Vi tillader

Læs mere

Rally Thürmer. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT. Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil.

Rally Thürmer. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT. Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil. Målgrupper: - Biler med Historisk vognbog - DASU klasser Tillægsregler er offentliggjort

Læs mere

Vær særlig opmærksom på. Inden du triller ud på banen sammen med de andre Kart kørere, skal du i reglementet især have studeret paragrafferne.

Vær særlig opmærksom på. Inden du triller ud på banen sammen med de andre Kart kørere, skal du i reglementet især have studeret paragrafferne. Karting er en sport, hvor kammeratskab og spænding er overskrifterne. Men karting er også en sport, hvor du lærer respekten for fartens skrevne og uskrevne love, uden du behøver at sætte hverken helbred

Læs mere

Pinse Søndag d 23 Maj 2010 på Avedøre Holme KLUBRALLY LIGHT

Pinse Søndag d 23 Maj 2010 på Avedøre Holme KLUBRALLY LIGHT Pinse Søndag d 23 Maj 2010 på Avedøre Holme KLUBRALLY LIGHT Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller med nye biler i de traditionelle DASU klasser. Målgrupper: - Klassiske Standard og Sportsvogne

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER REGLEMENT FOR HISTORISK BANELØB

MESTERSKABSBESTEMMELSER REGLEMENT FOR HISTORISK BANELØB MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR HISTORISK BANELØB 1. Mesterskabsløb Mesterskabsløbene afvikles over 5 løbsweekender, hver med 3 mesterskabsafdelinger i alt 15 afdelinger (foreløbige datoer): 2. Deltagere Mesterskaberne

Læs mere

Tillægsregler til DM i Rallycross 2015 TILLÆGSREGLER. Foto Jørgen Ring-Andersen. Dansk Automobil Sports Union Marts 2015 Side 1

Tillægsregler til DM i Rallycross 2015 TILLÆGSREGLER. Foto Jørgen Ring-Andersen. Dansk Automobil Sports Union Marts 2015 Side 1 TILLÆGSREGLER Foto Jørgen Ring-Andersen DM RALLYCROSS 2015 (+ info om NEZ Rallycross) Side 1 Baner der afvikler DIF+DASU mesterskaber I Rallycross 2015 Nysumbanen GPS Adresse Banens kontaktperson Kørselsanvisning

Læs mere

Reparation, ombygning m.v.

Reparation, ombygning m.v. Vejledning om syn af køretøjer AFSNIT 18 Reparation, ombygning m.v. 18. Indhold Side 1 18.01 Oversigt...3 18.02 Biler beregnet til motorløb...5 18.03 Motorcykler til motorløb...11 AFSNIT 18 Vejledning

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Information til alle rallykørere med gamle biler

Information til alle rallykørere med gamle biler Information til alle rallykørere med gamle biler Historisk Udvalg besvarer her en række typiske spørgsmål om rally med gamle biler fra før 1994 April 2015 Kernespørgsmålet Vi starter med det spørgsmål,

Læs mere

Information til alle rallykørere med gamle biler

Information til alle rallykørere med gamle biler Information til alle rallykørere med gamle biler Historisk Udvalg besvarer her en række typiske spørgsmål om rally med gamle biler fra før 1987. Historisk Udvalg December 2010 Kernespørgsmålet Vi starter

Læs mere

Road Racing og Drag Racing reglement. Afsnit 5 Classic

Road Racing og Drag Racing reglement. Afsnit 5 Classic Road Racing og Drag Racing reglement Afsnit 5 Classic Ændringer fra 2007 til er ikke markeret. Forkortelser: FIM = Federation Internationale de Motocyclisme (verdensforbund). UEM = European Motorcycle

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

TILLÆGSREGLER For OK Padborg Open 12 og 13. maj 2012

TILLÆGSREGLER For OK Padborg Open 12 og 13. maj 2012 TILLÆGSREGLER For OK Padborg Open 12 og 13. maj 2012 1 Arrangementet afholdes under det internationale FIA reglement for automobilsport og DASU s reglement for automobilsport i Danmark, de vedtagne afviklingsbestemmelser

Læs mere

52 DELTAGERE... 10 52.1 LICENSER...10 52.2 ANMELDERE...10 52.3 KØRERE...11 52.4 RACERSKOLE...13 52.5 ALKOHOL...15 52.6 PERSONLIG UDRUSTNING...

52 DELTAGERE... 10 52.1 LICENSER...10 52.2 ANMELDERE...10 52.3 KØRERE...11 52.4 RACERSKOLE...13 52.5 ALKOHOL...15 52.6 PERSONLIG UDRUSTNING... Indholdsfortegnelse 50 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 50.1 MEDLEMSSKAB... 3 50.2 ANSVAR... 4 50.3 EPISODER... 4 50.4 STRAFBESTEMMELSER... 4 50.5 FAKTADOMME... 5 50.6 OVERTRÆDELSE AF TEKNISK REGLEMENT... 7

Læs mere

Tillægsregler til DM i Crosskart 2015 TILLÆGSREGLER. Dansk Automobil Sports Union Marts 2015 Side 1

Tillægsregler til DM i Crosskart 2015 TILLÆGSREGLER. Dansk Automobil Sports Union Marts 2015 Side 1 TILLÆGSREGLER DM Crosskart 2015 Side 1 r der afvikler DM i Crosskart 2015 NYSUMBANEN Motorsport Nord Jylland www.mnj.dk GPS Adresse Nysumgårdsvej 8, DK-9610 Nørager Tel 9856 9310 ns kontaktperson Kaj Storgaard,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

DMU FORSIKRINGER 2013

DMU FORSIKRINGER 2013 DMU FORSIKRINGER 2013 Dette dokument skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub. Oversigten

Læs mere

52 DELTAGERE... 10 52.1 LICENSER...11 52.2 ANMELDERE...11 52.3 KØRERE...11 52.4 RACERSKOLE...13 52.5 ALKOHOL...15 52.6 PERSONLIG UDRUSTNING...

52 DELTAGERE... 10 52.1 LICENSER...11 52.2 ANMELDERE...11 52.3 KØRERE...11 52.4 RACERSKOLE...13 52.5 ALKOHOL...15 52.6 PERSONLIG UDRUSTNING... Indholdsfortegnelse 50 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 50.1 MEDLEMSSKAB... 3 50.2 ANSVAR... 4 50.3 EPISODER... 4 50.4 STRAFBESTEMMELSER... 4 50.5 FAKTADOMME... 5 50.6 OVERTRÆDELSE AF TEKNISK REGLEMENT... 7

Læs mere

Invitation til Munkebjerg HillClimb Weekenden den 10 og 11. august 2013

Invitation til Munkebjerg HillClimb Weekenden den 10 og 11. august 2013 til Munkebjerg HillClimb Weekenden den 10 og 11. august 2013 Kontrol, træningskørsel og Sprint lørdag d. 10. august Hillclimb søndag d. 11. august 3. afdeling af HMS åbne klubmesterskab 2012 Historisk

Læs mere

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt.

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt. DMU FORSIKRINGER Dette dokument er en vejledning som skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en

Læs mere

Løbet starter lørdag den 10. september om morgenen fra Bella Center i København

Løbet starter lørdag den 10. september om morgenen fra Bella Center i København Oresund Rally 2011 En ny event i Øresundsregionen Oresund Rally er en helt ny event, som skal være med til at sætte Øresundsregionen på verdenskortet og hjælpe elbilerne på fremdrift i Øresundsregionen.

Læs mere

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL DEN DANSKE BILLARD UNION MATERIALEREGLEMENT FOR KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL 2014-2015 DDBU SPORTSBILLARD INDHOLDSFORTEGNELSE PARAGRAF 1. PARAGRAF 2. PARAGRAF 3. PARAGRAF 4. PARAGRAF 5.

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Dansk Mini Racing Union. Vognreglement. 1:24 Hardbody GT & Proto

Dansk Mini Racing Union. Vognreglement. 1:24 Hardbody GT & Proto Dansk Mini Racing Union 2015 Vognreglement 1:24 Hardbody GT & Proto DMRU 2015-1 - GENERELLE REGLER VOGNREGLEMENT 1. TYPE SCALE-RACING Skalamodeller med metal- eller plastchassis, skumdæk, gummi dæk og

Læs mere

Referat fra mødet med deltagerne i Youngtimer klubmesterskabet fra MSS, DMKA og AAS d. 4.december 2012 på Padborg Park.

Referat fra mødet med deltagerne i Youngtimer klubmesterskabet fra MSS, DMKA og AAS d. 4.december 2012 på Padborg Park. Referat fra mødet med deltagerne i Youngtimer klubmesterskabet fra MSS, DMKA og AAS d. 4.december 2012 på Padborg Park. Referent K Niebuhr MSS havde inviteret til evalueringsmøde og en snak om fremtiden

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Noter fra RR/DR grenmøde ved Klublederseminar 31. oktober 1. november 2014 Sted: Scandic Bygholm Park Deltagere: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid,

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union og Breddeudvalget Velkommen i Dansk Automobil Sports Union dansk rallysport! Denne lille folder er tænkt som et hjælperedskab til dig, som er ny

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Atletik Forbund Afsnit 17 Forbundsmappe Rekordbestemmelser Sæson 2015 Dato Hvor Changes / Ændringer 23-09-2010 A LU Opdatering 27-11-2010 B Jakob L oplæg til lovtekst LU, Steen Jensen 24. juli /

Læs mere

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret.

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Teoriundervisning Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Før du kan komme til køreprøve, skal du ifølge loven gennemgå

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Road Racing og Drag Racing reglement. Almen afsnit

Road Racing og Drag Racing reglement. Almen afsnit Road Racing og Drag Racing reglement Almen afsnit Ændringer fra 2007 til er markeret med. Forkortelser: FIM = Federation Internationale de Motocyclisme (verdensforbund). UEM = European Motorcycle Union

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

10. DMUs og DIFs forsikringer

10. DMUs og DIFs forsikringer Forsikringsdækning Ved ethvert stævne skal der gennem DMU være tegnet forsikring i det af lovgivningen og DMU krævede omfang. De lovgivningsmæssige krav til forsikringsdækningen er fastsat i Trafikministeriets

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Regler for VinterCup 2012/13

Regler for VinterCup 2012/13 Regler for VinterCup 2012/13 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2009 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Dansand Classic Sprint 2014

Dansand Classic Sprint 2014 Slutinstruktion nr. 1 27. august 2015 Velkommen til Dansand Classic Sprint 2015. Løbet er godkendt af Dansk Automobil Sports Union under nr. 606, og godkendt af Midt- og Vestjyllands Politi i Holstebro

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter Præsentation af Piaggio Ape 50: Historie og design Sådan bruges en Ape I Danmark Lovgivning Teknisk Data Dimensioner og Funktioner Hvilke modeller leverer vi Historie og design : I slutningen af anden

Læs mere

Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del.

Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del. Indhold: Afsnit 8. Afsnit 9. Stikordsregister. Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del. Afsnit 10. Bilag: DMU s Vedtægter Licensfortegnelser. Afgiftscirkulære DMU s 2 meter max

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Enduroreglement 2010. Gældende fra sæsonstart 2010

Enduroreglement 2010. Gældende fra sæsonstart 2010 Enduroreglement 2010 Oprettet d. 28/1-10 [00:18:50] af madsformand Gældende fra sæsonstart 2010 God læsning, det er jo kørenes pligt at gennemlæse reglementet Der er også masser af ændringer til 2010!

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Referat fra møde i Sportskommissionen

Referat fra møde i Sportskommissionen Referat fra møde i Sportskommissionen SK Møde: 06-2014 Mødedato: Sammenskrivning af møder fra 24. september og 6.oktober 2014 Til stede: Stefan Kristjansson(SKR), Ole Nørskov-Nielsen(ONN), Hanne og Jonas

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Speedway Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

Speedway Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Speedway Reglement 2014 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... I Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om Speedway... 1 Speedway Is Racing Lang og Græsbaneløb

Læs mere

Teknisk håndbog til DM 2015

Teknisk håndbog til DM 2015 Teknisk håndbog til DM 2015 Artikel 1 Organisation Danmarksmesterskaberne i landevejscykling 2015 arrangeres af CK Djurs. Løbet køres under iagttagelse af DCU s samt UCI s reglement samt nedenstående bemærkninger

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af tjenestebiler på Københavns Universitet

Retningslinjer for anvendelsen af tjenestebiler på Københavns Universitet Retningslinjer for anvendelsen af tjenestebiler på Københavns Universitet Københavns Universitet, udarbejdet af Amdi Ljunggren/Solveig Neubert/ 10. juni 2015 Side 1 Indhold I Indledning... 3 1 Hvad må

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere