LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v."

Transkript

1 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2 LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION

3 INDHOLD Afsnit 1 Overenskomstens gyldighedsområde Afsnit 2 Ansættelse og opsigelse Ansættelsesbeviser Opsigelsesregler Afsnit 3 Vagtplan og arbejdstid Arbejdstid Feriefridage og ekstra fridag Merarbejde/overarbejde Afsnit 4 Lønninger og lønudbetaling Løn Afsnit 5 Løntillæg, særlig opsparing, pensionsbidrag og søgnehelligdagsbetaling Forskudttids tillæg Særlig opsparing Pension Søgnehelligdagsbetaling Afsnit 6 Sygdom og barsel/adoption, fædre og forældreorlov Sygdom Barsel/adoption, fædre- og forældreorlov Afsnit 7 Arbejdstøj og diverse bestemmelser Arbejdstøj m.v Diverse bestemmelser Afsnit 8 Regler for tillids- og sikkerhedsrepræsentanter Regler for tillids- og sikkerhedsrepræsentanter Afsnit 9 Elever Elever Afsnit 10 Behandling af faglig strid, kontingent, og uddannelsesfonden Behandling af faglig strid Kontingent Udviklingsfonden

4 Afsnit 11 Ferie Ferie Afsnit 12 Overenskomstens varighed og opsigelse Overens komstens varighed og opsigelse Afsnit 13 Aftaler Arbejdstidsdirektivet Aftale omimplementering af arbejdstidsdirektivet (Rådets direktiv af 23. november 1993) Elektroniske dokumenter Aftale om elektroniske dokumenter Ferie Aftale om ferie Fond/tillidsrepræsentanter Aftale om fond/tillidsrepræsentanter Forældreorlovsdirektiv Aftale om implementering af Rådets direktiv om forældreorlov 37 Job på særlige vilkår Aftale om lokale aftaler om job på særlige vilkår (Socialt Kapitel) Ligelønsloven Aftale om implementering af ligelønsloven Mobning mv Aftale om mobning og vold på arbejdspladsen Overenskomst Aftale om oprettelse af overenskomst Pension Aftale om indfasning af pensionsbidrag Aftale om pension Regionale tillidsrepræsentanter Aftale om forsøgsordning om regionale tillidsrepræsentanter.. 44 Seniorordning Aftale om seniorordning Seniorpolitik Aftale om seniorpolitik Tidsbegrænset ansættelse direktiv Aftale om implementering af direktiv om tidsbegrænset ansættelse (Rådets direktiv af 28. juni 1999) Uddannelse Aftale om uddannelse Uddannelse/Kompetenceudviklingsfond Aftale om fravigelse af Aftale om Kompetenceudviklingsfond.. 50 Udenlandske medarbejdere Aftale om kodeks for aftaler med udenlandske medarbejdere

5 4

6 AFSNIT 1 OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE Denne overenskomst omfatter to personalegrupper/faggrupper. Gastronomgruppen: Kokke, kogejomfruer, smørrebrødsjomfruer, cafeteriaassistenter samt elever, beskæftiget med tilberedning og færdiggørelse af mad i cafeterier og personalekantiner i blandede forretninger (supermarkeder m.v.). Overenskomsten dækker endvidere medarbejdere, som i det væsentlige er beskæftiget med fremstilling af færdigvarer i delikatesseafdelinger. Det er dog en betingelse, at der i forretningen er et cafeteria, hvor denne overenskomst er gældende. Medhjælpergruppen: Cafeteriapersonale (smørrebrødsjomfrumedhjælpere, kasse-/diskassistenter, afryddere og køkkenmedhjælpere) beskæftiget i cafeterier, quick-food og personalekantiner i blandede forretninger (supermarkeder m.v.). Medarbejdere, der indtager ledende stillinger og derfor kan optages i arbejdsledernes organisationer, falder dog uden for overenskomstens område. Der er enighed om, at faglærte cafeteriaassistenter kan arbejde under såvel Gastronomgruppens som Hotel- og Restaurationsgruppens område. AFSNIT 2 ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE Stk. 1. Der henvises til den til enhver tid gældende lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven) inden for 1 måned efter ansættelsesforholdets begyndelse. 1 Ansættelsesbeviser Parterne har i medfør af ansættelsesbevislovens 1, stk. 3, aftalt følgende fravigelser af loven: Stk. 2. Såfremt ansættelsesbeviset ikke er udleveret til medarbejderen rettidigt, eller hvis ansættelsesbeviset er mangelfuldt, kan virksomheden pålægges at udrede en bod/godtgørelse. Afsnit 1 Overenskomstens gyldighedsområde 5

7 Rejses der krav, der relaterer sig til, at ansættelsesbeviset er mangelfuldt, gælder følgende: Overtrædelse skal påtales over for virksomheden. Er det påtalte forhold ikke bragt i orden inden 5 arbejdsdage, skal der herefter skriftligt rejses sag over for Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Hvis mangler ved ansættelsesbeviset er rettet inden 5 arbejdsdage fra modtagelse i Dansk Erhverv Arbejdsgiver, kan virksomheden ikke pålægges at udrede en bod/godtgørelse, medmindre der foreligger systematisk brud på bestemmelsen om ansættelsesbeviser. Medarbejderen skal i alle tilfælde have udleveret ovennævnte oplysninger om ansættelsesforholdet senest 15 dage efter, at kravet er rejst. Sker dette ikke, kan virksomheden pålægges at udrede en bod/godtgørelse. Stk. 3. Sager, om hvorvidt virksomheden har overholdt sin oplysningspligt, kan rejses efter de fagretlige regler. Stk. 4. Hvis en medarbejder ansat før 1. juli 1993 måtte ønske et ansættelsesbevis, jf. stk. 1, og medarbejderen fremsætter anmodning herom, skal virksomheden, inden 2 måneder efter anmodning, fremkomme med de behørige oplysninger. 2 Opsigelsesregler Opsigelsesvarsel Stk. 1. Ved fastansættelse ydes følgende opsigelsesvarsel: fra virksomheden fra medarbejderen Ved ansættelsen 14 dage 14 dage Efter 1 års beskæftigelse 1 måned 1 måned Efter 4 års beskæftigelse 2 måneder 1 måned Efter 7 års beskæftigelse 4 måneder 1 måned Efter 9 års beskæftigelse 6 måneder 1 måned Skriftlighed Stk. 2. Opsigelse i henhold til ovenstående skal fra begge parter ske skriftligt til en måneds udgang. 6 Afsnit 2 Ansættelse og opsigelse

8 Erstatning Stk. 3. Såfremt en af parterne tilsidesætter ovennævnte opsigelsesvarsler, bliver han, medmindre særlige omstændigheder foreligger, pligtig at yde modparten en erstatning svarende til lønnen for det antal arbejdsdage, overtrædelsen andrager. Dog kan erstatningen fra medarbejderen ikke overstige en halv måneds løn. Fratrædelsesgodtgørelse Stk Såfremt en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 3, 6 eller 8 år, uden egen skyld bliver opsagt, skal arbejdsgiveren ved medarbejderens fratræden betale henholdsvis 1, 2 eller 3 gange en særlig fratrædelsesgodtgørelse, der udgør kr Bestemmelsen i pkt. 1 finder ikke anvendelse såfremt medarbejderen ved fratrædelsen har opnået anden ansættelse, oppebærer pension, eller af andre årsager ikke oppebærer dagpenge. Endelig udbetales godtgørelsen ikke, hvis medarbejderen er funktionærlignende ansat eller i forvejen har krav på fratrædelsesgodtgørelse, forlænget opsigelsesvarsel eller lignende vilkår, der giver en bedre ret end overenskomstens almindelige opsigelsesregler. 3. Medarbejdere, der oppebærer godtgørelse i henhold til pkt. 1, og i forbindelse med genansættelse indtræder i deres optjente anciennitet, opnår først på ny ret til godtgørelse i henhold til denne bestemmelse, når betingelserne i pkt. 1 er opfyldte i relation til den nye ansættelse. 4. Bestemmelsen finder anvendelse i forbindelse med opsigelser, der finder sted fra 1. maj Såfremt medarbejderen er på deltid, ændres beløbet forholdsmæssigt. 6. Nærværende stk. finder ikke anvendelse i forbindelse med hjemsendelse. Dette gælder uanset, hvilken terminologi, der konkret anvendes, så længe der er tale om en afbrydelse af ansættelsesforholdet, der efter sin karakter er midlertidig. Såfremt en afbrydelse, der først var midlertidig, senere måtte vise sig at være permanent, aktualiseres arbejdsgiverens forpligtelse efter bestemmelsen. Afsnit 2 Ansættelse og opsigelse 7

9 AFSNIT 3 VAGTPLAN OG ARBEJDSTID 3 Arbejdstid Arbejdstidens omfang Stk. 1. Den normale effektive arbejdstid andrager 37 timer pr. uge for fuldtidsansatte. Arbejdstidens placering Stk. 2. Arbejdstidens placering aftales lokalt og kan tilrettelægges således, at det af en fast plan fremgår, at den enkelte medarbejder opnår en arbejdstid, der ikke overstiger 148 timer på 4 uger. Arbejdsplanen skal omfatte mindst 4 uger. Deltidsansættelse Stk. 3. Der kan ansættes fastlønnet personale med mindre arbejdstid end den i stk. 1 anførte, dog ikke mindre end 40 timer i gennemsnit over en 4-ugers periode. Unge under 18 år kan dog ikke ansættes med mindre end 20 timer i gennemsnit over en 4 ugers periode. Med hensyn til opsigelse, lønninger m.v. henvises til de almindelige regler for fuldtidsansatte. Ændring af deltidsansattes arbejdstid samt mer- og overarbejde Stk. 4. Ved ansættelse af deltidsansatte aftales i hvert enkelt tilfælde normalarbejdstidens længde og placering. Ændring af denne normalarbejdstid kan kun ske med overenskomstens varsler. Deltidsansatte er ikke forpligtet til, men kan efter aftale deltage i mer- og overarbejde. Såfremt der over en 3-måneders periode konstant forekommer mertimer udover den aftalte normale arbejdstid, skal arbejdsplanen ændres i overensstemmelse med den faktiske arbejdstid. Pauser Stk. 5. Fuldtidsansatte skal have en samlet pause på mindst 1/2 time pr. dag. Den daglige tid til pauser kan ikke overstige én time, dog 1 1/2 time på dage, hvor åbningstiden slutter senere end kl På lørdage og andre dage med åbningstid af lignende længde kan det lokalt aftales, at der ikke holdes pauser. Spisepausernes antal og længde skal være påført arbejdsplanen. 8 Afsnit 3 Vagtplan og arbejdstid

10 Planlægning og bortfald af fridage Stk Med mindre andet aftales lokalt, har medarbejderen krav på at få sin arbejdstid tilrettelagt, således at der er 2 fridage pr. uge. To gange i løbet af en 4-ugers periode skal 2 fridage gives i sammenhæng. Medarbejderen har krav på at 2 af de sammenhængende fridage mindst 6 gange over en 16-ugers periode udgøres af en lørdag og en søndag. 2. Såfremt en fridag eller friweekend, jf. pkt. 1, bortfalder ved udførelse af overarbejde for fuldtidsansatte, betales dette, jf. 5, stk. 3, 5. afsnit. For deltidsmedarbejdere henvises til 5, stk. 1-2, jf. 3, stk Weekendarbejdere: Bestemmelsen i pkt. 1 gælder ikke for de deltidsansatte medarbejdere, som kun beskæftiges i tidsrummet fra fredag kl til søndag kl Disse medarbejdere kan ansættes med minimum 30 timer og maksimum 60 timer over en 4-ugers periode. Den daglige arbejdstid skal minimum udgøre 4 timer. Såfremt medarbejderen ønsker det, skal der ligge mindst én arbejdsdag pr. uge. Såfremt weekendarbejdere undtagelsesvist benyttes på andre tidspunkter, honoreres den ansatte udover den normale timeløn med 25 pct. pr. time. Flytning af fridag Stk. 5. Aftale om flytning af fridagen skal så vidt muligt ske med mindst 3 dages varsel. Konvertering af deltidsstillinger Stk. 5. I det omfang, hvor det driftsmæssigt og teknisk er muligt, bør deltidsstillinger ved afgang konverteres til fuldtidsstillinger. Hvor dette ikke er muligt, tilbydes ledige timer til de deltidsansatte, hvor dette er driftsmæssigt og teknisk muligt. Optjening af feriefridage Stk. 1. Medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, er berettigede til 5 feriefridage. 4 Feriefridage og ekstra fridag Afsnit 3 Vagtplan og arbejdstid 9

11 Timer Stk. 2. Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret. Betaling Stk. 3. Feriefridagene betales som ved sygdom. Placering Stk. 4. Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie, jf. ferieloven. Feriefridage kan dog ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode efter virksomhedens opsigelse af medarbejderen. Kompensation Stk. 5. Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, kan medarbejderen inden 3 uger efter ferieårets udløb rejse krav om kompensation svarende til løn under sygdom for hver feriefridag, der ikke er blevet afholdt. Kompensation udbetales senest sammen med lønnen for juni måned. Feriegodtgørelse Stk. 6. Ved fratræden betales der ikke feriegodtgørelse af løn under feriefridage eller kompensation herfor. Jobskifte Stk. 7. Der kan uanset jobskifte ikke afholdes mere end 5 feriefridage i hvert ferieår. Fratræden Stk. 8. Ved fratræden skal virksomheden skriftligt oplyse, hvor mange feriefridage/feriefridagstimer medarbejderen har til gode. Den fratrådte medarbejder kan rejse krav om kompensation for ikke afholdte feriefridage i perioden fra den 1. maj til 30. september. Ud over ovennævnte feriefridage gælder følgende: Ekstra fridag Stk. 9. Medarbejderen har efter 5 måneders anciennitet i virksomheden ret til én ekstra fridag pr. kalenderår med sædvanlig løn. 10 Afsnit 3 Vagtplan og arbejdstid

12 Fridagen placeres efter forudgående drøftelse under hensyntagen til virksomhedens drift. I tilfælde af ansættelse hos flere forskellige arbejdsgivere oppebæres kun én ekstra fridag pr. år. Det kan aftales, at fridagen kan opdeles på flere dage. Overarbejde Stk. 1. Alt arbejde ud over det i 3, stk. 2, anførte antal arbejdstimer betales som overarbejde. 5 Merarbejde/ overarbejde Deltidsansattes overarbejde For deltidsbeskæftigede betales normal timeløn ud over den aftalte arbejdstid indtil 37 timer pr. uge. Herefter betales som overarbejde. Varsling af overarbejde Stk. 2. Overarbejde skal så vidt muligt varsles i god tid, og senest dagen før. For manglende varsel betales en timeløn + 50 pct. overtidstillæg. Betaling for overarbejde Stk. 3. Tillægget for overarbejde fastsættes til 50 pct. for de første 3 timer, og derefter 100 pct. af den til enhver tid udbetalte personlige timeløn. Der regnes med halve timer. Beløbet udbetales ved først mulige lønudbetaling. Natoverarbejde udført efter kl betales altid med et tillæg på 100 pct. Overarbejde på fridage, søn-, helligdage og nytårsaften efter kl honoreres altid med et tillæg på 100 pct. Afspadsering af overarbejde Stk. 4. Såfremt medarbejderen ønsker det, og arbejdsgiveren accepterer det, kan overarbejde afspadseres således, at 50 pct. timer afspadseres med 1 1/2 time, og 100 pct. timer afspadseres med 2 timer for hver overarbejdstime. Fritidens placering aftales mellem arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder med normalt 1 uges varsel. Fritiden skal så vidt muligt gives Afsnit 3 Vagtplan og arbejdstid 11

13 som hele eller halve fridage og være afviklet inden 2 måneder efter overarbejdets udførelse. Beordret overarbejde og registrering af overarbejde Stk. 5. Overarbejdsbetaling ydes kun, når arbejdet er udført efter ordre fra arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder på arbejdsstedet. I virksomheder, hvor der ikke føres arbejdskort/timekort, skal der føres overarbejdsjournal. 12 Afsnit 3 Vagtplan og arbejdstid

14 AFSNIT 4 LØNNINGER OG LØNUDBETALING Stk. 1 Minimallønninger 6 Løn Medhjælper-Gruppen 1. Medhjælper-Gruppen: 1. marts marts 2013 Medhjælpere kr. pr. md , ,43 Unge under 18 år kr. pr. time 58,85 59,60 Gastronom-Gruppen 2. Gastronom-Gruppen 1. marts marts 2013 Gastronomer. kr. pr. md , ,54 3. Medhjælpere og gastronomer over 18 år med 1 års anciennitet i virksomheden aflønnes med et tillæg der pr. 1. marts 2012 udgør 2,80 kr. pr. time, og pr. 1. marts 2013, udgør 3,10 kr. pr. time. Timelønnen Stk. 2. Timelønnen findes ved at dividere månedslønnen med 160,33. Løfteparagraf Stk. 3. Det betragtes som en almindelig forudsætning, at der kan gives højere løn end den i overenskomsten fastsatte minimalløn, og organisationerne er enige om, at dette bør ske, hvor der gennem dygtighed ydes et særligt værdifuldt arbejde, eller hvor der forudsættes mere selvstændighed i arbejdet eller større ansvar. Aftaler om sådan højere løn træffes direkte mellem arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder. Misforhold Stk. 4. Hvis misforhold - som helhed taget - skønnes at være til stede, kan hver af organisationerne efter forgæves forhandling indbringe sagen til afgørelse ved faglig voldgift. Afsnit 4 Lønninger og lønudbetaling 13

15 Lønudbetaling Stk. 5. Lønnens udbetalingstidspunkter aftales lokalt, dog til mindst én gang månedligt. Der er adgang til at udskyde afregning af over- og merarbejde, forskudttidstillæg og eventuelle andre varierende løndele, fra en given dato i en måned til samme dato den følgende måned, dog tidligst fra den 15. i en måned, til udbetaling ved den følgende måneds udgang. For så vidt angår deltidsansatte medarbejdere, der er ansat til højst 15 timer om ugen i gennemsnit, herunder ansatte med variabel arbejdstid, er der tillige adgang til at forskyde afregning af medarbejderens løn, som ovenfor anført. Reserver og løs medhjælp Stk. 6. For reserver og løs medhjælp, hvor beskæftigelsen er af kortere varighed end det korteste opsigelsesvarsel i henhold til 2, er betalingen mindst minimallønnen + 25 pct. pr. time. Såfremt ikke andet er aftalt, ydes betaling i sådanne tilfælde for mindst 4 timer dagligt. Tidløn eller produktivitetsfremmende lønsystemer Stk. 7. Parterne er enige om, at anvendelsen af tidløn eller produktivitetsfremmende lønsystemer bør ske på en sådan måde, at de enkelte virksomheders produktivitets- og konkurrenceevne og dermed beskæftigelsesmuligheder fremmes mest muligt. Lønforhandling og lønvurdering Stk. 8. Vurdering og eventuel regulering af lønforhold sker individuelt mindst en gang om året. Modregning af tillæg Stk. 9. I alle eventuelle lønforhøjelser efter 6, kan modregnes ethvert tillæg, der måtte være givet den enkelte medarbejder eller medarbejdere udover de hidtil gældende minimallønsatser. Der skal således ikke ske regulering af den enkelte medarbejders løn, hvis denne ligger over den til enhver tid for vedkommende gældende minimalløn. 14 Afsnit 4 Lønninger og lønudbetaling

16 AFSNIT 5 LØNTILLÆG, SÆRLIG OPSPARING, PENSIONSBIDRAG OG SØGNEHELLIGDAGS- BETALING 1. marts marts 2013 Hverdage kl kr. 26,29 kr. 26,66 Lørdag kl kr. 49,59 kr. 50,29 Søn- og helligdage kl kr. 52,06 kr. 52,79 7 Forskudttidstillæg For unge under 18 år er tillægget det halve af ovennævnte satser. Stk. 1. Medarbejdere omfattet af overenskomsten opsparer 1 % af den ferieberettigede løn som særlig opsparing. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse og eventuelt ferietillæg. Den særlige opsparing er ikke pensionsberettiget. 8 Særlig opsparing Stk. 2. Ved udgangen af november måned samt ved fratræden opgøres saldoen, og beløbet udbetales med lønnen. Stk. 3. Der kan lokalt på virksomheden indgås aftale om andre udbetalingstidspunkter. Der kan dog ikke indgås aftale om, at indeståendet på særlig opsparings kontoen udbetales løbende sammen med den øvrige løn. Bidragets størrelse Stk. 1. Der opkræves et bidrag på 12,0 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn plus ferie- og søgnehelligdagsbetaling. 9 Pension Heraf udgør virksomhedens bidrag 2/3 og medarbejderens bidrag 1/3, således at virksomhedens bidrag udgør 8,0 pct. og medarbejderens bidrag udgør 4,0 pct. Personkreds Stk. 2. Ansatte med 9 måneders anciennitet på overenskomstområdet er omfattet af pensionsordningen fra det fyldte 20. år. Anciennitetskravet Afsnit 5 Løntillæg, særlig opsparing, pensionsbidrag og søgnehelligdagsbetaling 15

17 AFSNIT 5 LØNTILLÆG, SÆRLIG OPSPARING, PENSIONSBI- DRAG OG SØGNEHELLIGDAGSBETALING bortfalder for lønmodtagere, der ved ansættelsen er omfattet af en arbejdsmarkedspension baseret på kollektiv overenskomst. Der må ikke stilles helbredskrav ved indtræden i pensionsordning. Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Forsikring for elever Stk. 3. Elever, der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensionseller forsikringsordning, har med virkning fra 1. marts 2011 krav på følgende forsikringsydelser: a. Invalidepension b. Invalidesum c. Forsikring ved kritisk sygdom d. Dødfaldssum Ordningen placeres i et pensions- eller forsikringsselskab efter virksomhedens valg, ligesom Dansk Erhverv Arbejdsgiver er berettiget til at oprette en gruppelivslignende ordning. Omkostningerne ved ordningen afholdes af virksomheden. Såfremt medarbejderen overgår til at være omfattet af en anden arbejdsgiverbetalt pensionsordning, ophører virksomhedens forpligtelse efter denne bestemmelse. Forsikringssummerne andrager følgende beløb: Invalidepension på kr årligt Invalidesum på kr Forsikring ved kritisk sygdom på kr Dødsfaldssum på kr Søgnehelligdagsbetaling Stk. 1. For hver søgnehelligdag (nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. juledag og 2. juledag), hvor butikken holdes lukket, reduceres den enkelte medarbejders arbejdstid i ugen eller perioden med det antal timer, medarbejderen skulle have arbejdet den pågældende dag. 16 Afsnit 5 Løntillæg, særlig særlig opsparing, pensionsbidrag og og søgnehelligdagsbetaling

18 Stk. 2. For butikker, der holder lukket på søgnehelligdage, gælder følgende: Har fuldtidsbeskæftigede medarbejdere fridage (eller fritimer) der falder på søgnehelligdage, hvor butikken holdes lukket, skal der i stedet for ydes tilsvarende samlet frihed på et andet tidspunkt i 4-ugers perioden. Denne bestemmelse gælder kun for butikker eller dele af butikker, der holder åbent på alle ugens hverdage. Stk. 3. Ovenstående regler for søgnehelligdage anvendes også for grundlovsdag og juleaftensdag fra kl , samt nytårsaftensdag fra det tidspunkt, hvor butikken måtte lukke tidligere end normalt på denne ugedag. Stk. 4. For Gastronom-gruppen gælder, at der til personale, der arbejder på disse søgnehelligdage, udover den faste løn og efter lokalaftale svares: a. Enten timeløn + 50 pct., b. eller afspadsering med 1,5 timer, for hver arbejdet time, c. eller afspadsering med 1 time for hver arbejdet time + et tillæg på 50 pct. af timelønnen. Ved indkaldelse på søgnehelligdage, kan betalingen ikke udgøre mindre end den pågældende dagsnorm. Afsnit 5 Løntillæg, særlig opsparing, pensionsbidrag og søgnehelligdagsbetaling 17

19 AFSNIT 6 SYGDOM OG BARSEL/ ADOPTION, FÆDRE OG FORÆLDREORLOV 11 Sygdom Sygedagpenge og fuld løn Stk. 1. Sygedagpengeloven (lovbekendtgørelse nr. 563 af 9. juni 2006) er gældende. Efter 1 års ansættelse suppleres op til fuld løn i en periode op til 3 uger. Pr. 1. maj 2013 gælder, at efter 9 måneders ansættelse suppleres op til fuld løn i en periode op til 3 uger. Ophør af ret til betaling Stk. 2. Retten til betaling stopper, såfremt sygedagpengefusionen fra kommunen ophører, og dette skyldes medarbejderens forsømmelse af de pligter, der følger af sygedagpengeloven. I de tilfælde hvor virksomheden allerede har udbetalt sygeløn/sygedagpenge til medarbejderen, kan virksomheden for perioden forud for ophøret alene modregne et beløb svarende til den tabte sygedagpengerefusion i medarbejderens løn. Meddelelse om sygefravær Stk. 3. Såfremt en medarbejder udebliver fra sit arbejde på grund af sygdom, skal meddelelse gives hurtigst muligt. Dokumentation Stk. 4. Arbejdsgiveren kan forlange dokumentation for, at udeblivelsen skyldes sygdom, enten ved afgivelse af den af organisationerne godkendte sygemeldingsblanket, tro- og loveerklæring eller lægeattest. Barns første sygedag Stk. 5. Medarbejdere med mindst 6 måneders anciennitet i virksomheden har ret til frihed med løn, når friheden er nødvendig af hensyn til pasning af medarbejderens syge, hjemmeværende barn/børn under 14 år. Frihed gives kun til den ene af barnets forældre, og kun indtil anden pasningsmulighed etableres, og kan højst omfatte barnets første sygedag. Virksomheden kan kræve dokumentation f.eks. i form af en tro- og loveerklæring. 18 Afsnit 6 Sygdom og barsel/ adoption, fædre og forældreorlov

20 Børns sygdom/hospitalsindlæggelse Stk. 6. Til medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, indrømmes der frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med et barn under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12-måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Der ydes fuld løn, dog max. kr. 130,- pr. time. Såfremt medarbejderen er dagpengeberettiget, indtræder virksomheden i denne ret. Stk. 1. Der henvises til gældende lovgivning. Løn under -graviditets- og barselsorlov Stk. 2. Virksomheden betaler til fastansatte kvindelige medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders anciennitet, løn under barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov). 12 Barsel/ adoption, fædre- og forældreorlov Adoption Til adoptanter, der på modtagelsestidspunktet har 9 måneders anciennitet, betales løn i 14 uger fra barnets modtagelse (barselsorlov). Lønnen svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog max. kr. 130,- pr. time. Pr. 1. juli 2012 udgør betaling max. kr. 135,00 pr. time. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Fædreorlov Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger løn under fædreorlov. Forældreorlov Stk. 3. Virksomheder yder i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov betaling under fravær i indtil 11 uger. Afsnit 6 Sygdom og barsel/adoption, fædre og forældreorlov 19

21 Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til at holde 4 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen eller moderen. Betalingen i disse 11 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog max. 130 kr. pr. time. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende. Forældrene kan holde samtidig forældreorlov med betaling. Forældrenes orlov kan tages i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov, og hver af forældrenes orlov skal tages i en uafbrudt periode. Stk. 4. Pr. 1. juli 2012 yder virksomheder endvidere betaling under forældreorlov i indtil 11 uger. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til at holde 4 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen eller moderen. Betalingen i disse 11 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog maks. 135 kr. pr. time. De 11 uger skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal medarbejderen af hensyn til lønbogholderiet give meddelelse derom 3 uger i forvejen, når medarbejderen ønsker at holde sin orlov med løn. Der sker hermed ingen ændring af varslingsreglerne i barselloven 15. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende. 20 Afsnit 6 Sygdom og barsel/adoption, fædre og forældreorlov

22 Ændringerne har virkning for børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2012 eller senere. Pension under barsel Stk. 5. Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt: For fuldtidsansatte udgør pensionsbidraget 1.335,00 kr. pr. måned. Pr. pr. 1. juli 2012 forhøjes det ekstra pensionsbidrag således, at det udgør følgende: Arbejdsgiverbidrag kr. pr. md.: 1.120,00 kr. Arbejdstagerbidrag kr. pr. md.: 560,00 kr. Samlet bidrag kr. pr. md: 1.680,00 kr. Til deltidsansatte indbetales et forholdsmæssigt bidrag. Afsnit 6 Sygdom og barsel/adoption, fædre og forældreorlov 21

23 AFSNIT 7 ARBEJDSTØJ OG DIVERSE BESTEMMELSER 13 Arbejdstøj m.v 14 Diverse bestemmelser Køkkenpersonale har ret til arbejdstøj og fodtøj, hvor dette kræves i henhold til gældende regler i Arbejdsmiljøloven og veterinærmyndighedernes regler. Renholdelse og vedligeholdelse heraf påhviler arbejdsgiveren. Stk. 1. Uorganiseret personale må ikke beskæftiges på andre vilkår end organiseret personale. Stk. 2. Den mellem DA og LO oprettede Samarbejdsaftale af 8. oktober 1970 med ændringer af 1. juli 1986 og Hovedaftalen af 31. oktober 1973 med ændringer er gældende. Stk. 3. Organisationerne er enige om, at sager vedrørende arbejdsmiljølovgivningen bør indbringes til behandling mellem organisationerne, hvis der ikke lokalt er opnået enighed. Stk. 4. Ved arbejde med kasseapparat skal der med jævne intervaller gives passende tid til afslapning af belastede muskler. Stk. 5. Under henvisning til gældende lovgivning er parterne enige om, at unge under 18 år, der er beskæftiget i cafeteria med spiritusbevilling, kun kan beskæftiges som køkkenmedhjælpere. 22 Afsnit 7 Arbejdstøj og diverse bestemmelser

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer for supermarkeder mv. mellem Dansk Erhverv

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund 2014/2017 overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS ANVENDELSE... 5 2 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 5 3 LØNBESTEMMELSE... 6 4 ELEVER... 8 5 BEREGNING

Læs mere

FORELØBIG VERSION FUNKTIONÆROVERENSKOMST FOR HANDEL, VIDEN OG SERVICE 2014 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER HK/PRIVAT HK HANDEL

FORELØBIG VERSION FUNKTIONÆROVERENSKOMST FOR HANDEL, VIDEN OG SERVICE 2014 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER HK/PRIVAT HK HANDEL FORELØBIG VERSION FUNKTIONÆROVERENSKOMST FOR HANDEL, VIDEN OG SERVICE 2014 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG HK/PRIVAT HK HANDEL INDHOLD 1 Arbejdstid 7 2 Fast deltidsansættelse 8 3 Overarbejde 8 1.

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Reklamebureauer og forlag

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Reklamebureauer og forlag 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Reklamebureauer og forlag 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat gældende for fotografer samt tegnere/grafikere ansat på reklamebureauer

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST for vikarer 2012 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER FAGLIGT FÆLLES FORBUND. mellem

LANDSOVERENSKOMST for vikarer 2012 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER FAGLIGT FÆLLES FORBUND. mellem LANDSOVERENSKOMST for vikarer 2012 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND INDHOLD 1 DÆKNINGSOMRÅDE....................................... 5 2 VIKARBUREAUETS FORPLIGTELSER.........................

Læs mere

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE VERENSKOMST FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og HK Privat samt HK HANDEL HK nr. 4418010013 DI nr. 794534 2014 2017 FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

Vikaroverenskomst. mellem. Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3005

Vikaroverenskomst. mellem. Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3005 Vikaroverenskomst mellem Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2010 2012 3F-varenummer 3005 Indholdsfortegnelse 1. Dækningsområde... 3 2. Vikarbureauets forpligtelser... 3 3. Løn

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST KONTOR & LAGER. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.

LANDSOVERENSKOMST KONTOR & LAGER. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.dk Lagernummer 4418010011 HK HANDEL Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon

Læs mere

Overenskomst 2007-2010

Overenskomst 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat samt HK HANDEL Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat

Læs mere

2013-2015. HK Overenskomst. 1. marts 2013 EFTERTRYK FORBUDT. Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

2013-2015. HK Overenskomst. 1. marts 2013 EFTERTRYK FORBUDT. Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 2013-2015 HK Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og HK/Privat 1. marts 2013 EFTERTRYK FORBUDT Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 1 Organisationernes navn

Læs mere

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat)

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 2008-2011 HK Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 1. marts 2008 EFTERTRYK FORBUDT Gartneri-, Land-

Læs mere

OVERENSKOMST - HK/PRIVAT. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST - HK/PRIVAT. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST - HK/PRIVAT for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver)

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7

AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7 4 Afsnit 1 - Overenskomstens gyldighedsområde Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7 KAPITEL 2 - ANSÆTTELSE... 8 2. Uddannede og erfarne medarbejderes

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Handicaphjælper (BPA)

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Handicaphjælper (BPA) 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Handicaphjælper (BPA) 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag Og Arbejde/ 3F Privat Service, Hotel og Restauration INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE...

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Funktionæroverenskomst

Funktionæroverenskomst Funktionæroverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og HK/Privat Gældende fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Fritvalgslønkonto...

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Håndværksbageroverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Håndværksbageroverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For håndværksbagere og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet nnf Vedrørende arbejdsforhold,

Læs mere

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010 2012 2010-2012 Handicaphjælpere Overenskomst mellem

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017 mellem Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse...

Læs mere