Store jordforureninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store jordforureninger"

Transkript

1 Indhold 2 3 Indtryk fra Battelle Battelle, short course: Evalueringsprotokol for naturlig nedbrydning 2 Jordforurening.info Battelle: Stimuleret reduktiv dechlorering af TCA Battelle: Nedbrydning af opløsningsmidler med biobarrierer Battelle: Blev jeg klogere? 10 Kort info Artikelovervågning 16 Kalender Leo Ellgaard Kit Jespersen Søren A. V. Nielsen Charlotte Weber Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Fax Leder Store jordforureninger Lad det være sagt med det samme. Det giver ikke mening at betragte de store jordforureninger isoleret endsige at lave et særligt prioriteringssystem for dem. Som begrebet store jordforureninger har været brugt i debatten, er det udelukkende af økonomisk interesse. Det er da også defineret i økonomiske termer. Det har intet med miljøbetydning eller sundhedsfare at gøre. Når vi alligevel beskæftiger os med begrebet i en ny rapport fra Miljøstyrelsen og Danske Regioner, er det fordi emnet har været oppe i Folketinget. Rapporten, der kan ses på viser, at regionerne har helt styr på opgaven med de såkaldte store jordforureninger. Ud af de 122 forureninger, som karakteriseres som store jordforureninger, kan 90 true vores sundhed og drikkevand. På de 85 er der igangsat eller planlagt oprensning, overvågning eller undersøgelser. De sidste 5 er konkret vurderet, og her er der ikke aktuelle planer om en indsats. Regionerne udfører altså i dag en målrettet indsats mod forureningerne, helt i overensstemmelse med jordforureningsloven. Rapporten afliver derfor myten om, at der ikke sker noget på store forureninger. Der er således til dato brugt 1,1 mia. kr. på de store jordforureninger, og det skønnes, at der skal bruges yderligere 1,2 mia. kr. på de af sagerne, der i dag ligger inden for de offentlige indsatsområder. Når der alligevel kan opstå en fornemmelse af, at der ikke sker noget, kan det skyldes, at man fokuserer på forureninger, som slet ikke er omfattet af den offentlige indsats. Jordforureningsloven er meget klar i sit sigte. Vi skal beskæftige os med forureninger, der truer drikkevandet. Og vi skal beskæftige os med forureninger, der kan skade mennesker i deres bolig, på børneinstitutioner eller på offentlige legepladser. Hverken mere eller mindre. Det er de forureninger, der er godt styr på. Som altid er hastigheden i arbejdet styret af økonomien. Ved årets økonomiforhandlinger blev der givet 50 millioner kr. ekstra om året til jordforureningsopgaven fra Det er en tiltrængt saltvandsindsprøjtning, der er grund til at glæde sig meget over. Men nogen mirakelkur er det ikke! Nogle af de store jordforureninger er meget iøjnefaldende, men de falder uden for lovens arbejdsområde. Hvis de skal behandles, er det en lovændring, der er brug for ikke en ny prioritering, der alligevel ikke kan medtage dem, som loven er i dag. Vi skal ikke gøre os til dommere over, om en sådan lovændring skal gennemføres. Men det vil utvivlsomt blive overvejet i forbindelse med implementeringen af Vandrammedirektivet.

2 Af Susse Wade, COWI Indtryk fra Battelle Baltimore, USA, maj 2007 Overordnet indtryk fra konferencen - generelt omkring formål og strategi for oprensninger i USA Hvert andet år arrangerer den amerikanske organisation Batelle et symposium med emnet In Situ and On-Site Bioremediation. Batelle er en verdensomspændende videnskabs- og teknologiorganisation, der udvikler teknologi og administrerer laboratorier for deres kunder. I perioden maj 2007 deltog i alt 10 danskere i Den 9. Internationale In Situ and On-Site Bioremediation Symposium, der i 2007 blev afholdt i Baltimore, Maryland i USA. Danmark var repræsenteret af deltagere fra Dansk Miljørådgivning, NIRAS, Rambøll, OM og COWI. Konferencens øvrige deltagere kom fra hele verdenen, fortrinsvis fra private rådgivningsfirmaer, myndigheder og universiteter. Konferencen er opbygget med følgende indhold: Over 250 enkelte foredrag af ca. 25 minutters varighed, fordelt på emner, der bl.a. omfattede bioremediation af metaller, pesticider, kulbrinter, MTBE, PAH, chlorerede opløsningsmidler, dioxin, PCB og perklor/eksplosiver. Foredragene afholdes sideløbende i 5 forskellige foredragssale i henhold til programmets 5 spor. Ca. 250 posters blev præsenteret af deres respektive forfattere i løbet af de 4 dage. Der blev afholdt to paneldiskussioner med emnerne The Role of Bioremediation in Performance-Based Contracting, Biodegradation in the Groundwater-Surface Water Interaction Zone. Nogle af konferencens sponsorer præsenterede sig på 56 stande, og omfattede bl.a. salg af rådgivning, produkter og teknologi med relation til bioremediation. Der blev afholdt i alt 7 short courses med emner som Geokemisk evaluering af metaller, Anvendelighed af stabile isotoper, Naturlig nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler og Evaluering af moniteret naturlig nedbrydning af MTBE og TBA. Indtil flere receptioner med rige muligheder for at skabe kontakter til firmaer og til at søge oplysninger. Interessante aspekter på konferencen var en tilsyneladende højere grad af såkaldte funktionsudbudskontrakter (performance-based contracting), end vi generelt ser i Danmark. I et enkelt tilfælde gav et firma i deres kontrakter garanti for, at deres metoder og produkter virker. I øvrigt var det interessant at bemærke, at mange af de præsenterede afværgemetoder benyttedes til at forhindre forureningsfaner at gå over skel og derved forurene nabogrunde, idet der i USA er en lang tradition for at sagsøge forureneren. Dette er et knap så kendt fænomen i Danmark, hvor kildereduktion tillægges mindst lige så meget vægt som det at forhindre forureningerne i at brede sig. Alt i alt en meget relevant og professionelt arrangeret konference, der varmt kan anbefales, ikke mindst som inspiration til nye aspekter af afværgeteknikker og formål. Videncenter for Jordforurening

3 SYMPOSIUM Af Lotte Lindgaard Andersen, COWI Battelle, short course Protokol for evaluering af moniteret naturlig nedbrydning af MTBE og TBA Todd Wiedemeier fremlagde en helt ny protokol for MTBE, API-publication, maj 2007, udarbejdet i samarbejde med Peter Zeeb, Geosyntec. Det blev nævnt, at der tidligere er udarbejdet 16 protokoller generelt for MNA og for andre stoffer. Protokollen bygger på en vurdering i 3 trin. Hvis det ikke er muligt at bevise naturlig nedbrydning i trin I, går man videre til næste trin. Trin I-data består af BTEX, MTBE, TBA-koncentrationer, masse, flux, historik, hydrogeologi. Trin I er i høj grad en bekræftelse af, hvad vi allerede gør med disse data til vurdering af naturlig nedbrydning, såsom vurdering af grundvandsvariation over år, flowretning, gradient over tid, vurdering af horisontal eller vertikal transport. Udarbejdelse af isokoncentrationskurver til evaluering af fanens udvikling over tid. Koncentration versus tid eller afstand. TBA/MTBE-ratio over tid. Masseflux i transekt på tværs af fanens strømningsretning. Trin II-data vedrører geokemiske data til vurdering af redox-forhold. Det var her anbefalet at se på redoxzoners udvikling over tid sammenlignet med isokoncentrationskurver. Hvis der skal yderligere bevis på bordet til at bevise naturlig nedbrydning (i USA nødvendigt med yderligere bevis i 20 % af tilfældene) er der gode erfaringer med gennemførelse af trin III bestående af gennemførelse af laboratorieforsøg med mikroorganismer eller Isotop-analyser (mærket kulstof 13 og umærket kulstof 12 af MTBE og TBA- SCIR-analyse). Bio-trap-metoden er en udbygning heraf, idet nedbrydningen blev påvist dels ved mærket kulstof 13 og dannelse af en fed syre. Metoden har også været anvendt til at påvise anaerob nedbrydning af MTBE. En Bio-trap-analyse udbydes nu kommercielt og koster ca dollar/pr. stk. Metoden er udviklet på University of Tulsa. Der er forhandlere i både USA og UK (Envirogene Ltd.). Der er i protokollen angivet nedbrydningskoefficienter for både aerob og anerob nedbrydning af MTBE. Stimuleret biologisk nedbrydning Der var indlæg om iltdiffusion ved hjælp af ISOC-teknologi. Teknologien gik ud på at etablere en række boringer på tværs af forureningsfanen og således danne et ilt-tæppe med tilførsel af ilt på gasform gennem et mikroporøst filter med stor overflade. Princippet er det samme, som COWI har fremlagt på et ATV-møde 2004 vedrørende diffusiv udledning af ilt gennem silikoneslanger, men ISOCteknologien havde den fordel, at systemet var mere robust i forhold til tryk og levetid af diffusionsenhed. Teknologien havde 100 % s driftstid. Det var muligt at tilføje ilt med et tryk på 3,4 bar og relativ stor influensradius. Drifttid blev nævnt til omkring 1,5 år mod forventet 3 år. Hver ISOC-enhed kostede ca kr. Et andet indlæg handlede om injektion af ilt ved pulse-gas injektion (OPIS teknologi) sammenlignet med iltdiffusion og iltbobler. Der var gennemført et kontrolprogram, som dokumenterede, at OPIS- teknologien havde en effektiv horisontal udbredelse af ilt, men indlægget havde den mangel, at der ikke samtidigt var sammenlignet med ilttilførsel pr. tidsenhed, samt at kontrolprogrammet kun forløb over 12 uger. Jordforurening.info

4 Af Charlotte E. Riis og Anders G. Christensen, NIRAS Stimuleret reduktiv dechlorering af TCA i kildeområder Igen i år optog stimuleret reduktiv dechlorering (ERD) en stor del af programmet på Battellekonferencen. Det er chlorerede ethener, der er størst erfaring med at oprense, så der blev præsenteret en lang række fuldskalaoprensninger af forureningsfaner med disse stoffer. De nye vinkler på emnet bestod i overvejende grad af oprensning af kildeområder ved hjælp af ERD samt oprensning af blandingsforureninger med både PCE og 1,1,1-TCA som moderstoffer. Fokus de seneste år har været, hvorvidt ERD kan anvendes i kildeområder, eller om det alene er en teknik, der egner sig til fanebehandling. En af pointerne med at anvende ERD i kildeområder er, at der ud over den biologiske nedbrydning af de chlorerede stoffer i den opløste fase samtidig sker en øget opløsning af den fri fase. Dette sker som funktion af tre forskellige processer: dels øger nedbrydningen i vandfasen koncentrationsgradienten mellem den fri fase og vandfasen og dermed øges opløsningen af fri fase, dels er nedbrydningsprodukterne af f.eks. PCE mere vandopløselige, hvorfor en større del af massen vil befinde sig på opløst form, dels øger det tilsatte substrat desorptionen af stof fra jordmatricen. Spørgsmålet er så bare om ERD er for langsom en metode til oprensning af kildeområder, og hvilke faktorer der er særlig kritiske for, at oprensningen lykkes. TRC (Interstate Technology & Regulatory Council) har fået udarbejdet en rapport, hvor seks case studies for kildeoprensning med ERD gennemgås. Ryan Wymore fra CDM præsenterede hovedkonklusionerne fra rapporten: ERD kan anvendes til oprensning af mindre kildeområder, altså ikke massive pools af fri fase. Kildeområdet bør være relativt homogent og permeabelt. Der skal påregnes tilstrækkelig tid til oprensning og adgang til reinjektioner af substrat. Desuden bør der overvejes etableret en sikring mod evt. nedstrøms spredning af forureningen. Risiciene knytter sig primært til mobilisering af den fri fase. Der blev præsenteret resultater fra både laboratorie- og pilotforsøg med forskellige bakteriekulturer, der er blevet videreudviklet til at kunne nedbryde 1,1,1-TCA. Både Shaw præsenterede data, der viste at 1,1,1-TCA kunne nedbrydes med deres kultur SDC-9, og SiREM præsenterede deres videreudviklede kultur KB1-plus, der også kunne nedbryde både 1,1,1-TCA og PCE i en blanding. Bemærkelsesværdigt for begge kulturer var dog, at de ikke var i stand til at nedbryde 1,1,1-TCA længere end til CA (chlorethan). Spørgsmålet er så, hvor toksisk dette stof er (der er ikke fastsat grænseværdi for det i USA, hvorfor man ikke bekymrer sig synderligt om det), og hvorvidt det, som det påstås, oxideres hurtigt i grundvandsmagasinet under svagt reducerede eller oxiderede forhold. Som foredragsholderne kommenterede, ser de typisk ikke CA akkumulere i felten, hvorfor de ikke synes, problemet er så stort. Stabile isotoper ved Bio-Trap-samplers Et andet emne, der blev behandlet i adskillige indlæg på konferencen var anvendelse af stabile isotoper til dokumentation af nedbryd- Videncenter for Jordforurening

5 ning. Der blev præsenteret en serie af sager, hvor stabile isotoper har bidraget betydeligt til forbedring af dokumentationsgrundlaget for nedbrydning af stoffer som chlorerede ethener, MTBE, fyringsolie mv. Metoden har været anvendt i en årrække ved udtagning af vandprøver langs en strømlinje i forureningsfanen. Imidlertid kan metoden også anvendes ved punktmålinger ved hjælp af. Bio-Trap-samplers, således at der opnås en nedbrydningsrate i et eller flere udvalgte steder i forureningsfanen. Denne tilgang er relativt ny, og der blev præsenteret eksempler fra flere lokaliteter med gode resultater. Bio-Trap-samplerne kan anvendes til at dokumentere en lang række aspekter, men princippet er, at selve sampleren, der er på størrelse med en tykkuglepen, tilføres en kendt mængde 13C-mærket, f.eks. MTBE, og placeres i den udvalgte boring i 1-1½ måned, hvorefter den resterende mængde MTBE analyseres, herunder fraktionen af 13C-mærket MTBE. På baggrund heraf kan der således udregnes en nedbrydningsrate for det aktuelle forureningsstof under de naturlige geokemiske og mikrobiologiske forhold. Metoden er derved uafhængig af den hydrogeologiske kortlægning, men samtidig alene et udtryk for forholdene lokalt omkring den udvalgte boring. Jordforurening.info

6 Af Mads Georg Møller, Rambøll Nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler ved anvendelse af biobarrierer/vægge På Batelle-konferencen var der en halv dag med indlæg om forskellige biobarrierer. Grundlæggende består en biobarriere af en nedgravet væg, der opbygges af en opblanding af plantemateriale (træflis/grene/kompost), sand/grus samt eventuelt forskellige former for hurtig omsættelige substrater i form af vegetabilske olier. Plantematerialet skal fungere som et langtidssubstrat/kulstofkilde, mens tilsætningen af olierne skal stimulere opstarten af den reduktive dechlorering af de chlorerede opløsningsmidler. Længden af de forskellige vægge varierer fra få til flere hundrede meter, mens bredden normalt er 0,5-1 meter, og dybden/højden maksimalt er 7,5 meter. Oprensningsgraden af trichlorethylen (TCE) i biovæggene blev i de mange indlæg angivet til at ligge mellem %. I nogle af væggene er der målt stigende koncentrationer af ethen, men det var dog et gennemgående problem, at nedbrydningsprodukterne dichloretylen (DCE) og vinylchlorid (VC) ikke blev nedbrudt, men danner en ny forureningsfane nedstrøms for væggen. De biologiske barrierer/vægge blev anslået at have en levetid på år. På konferencen blev der fremvist specialudstyr for etableringen af de nedgravede biovægge i form af en gravearm. Gravearmen kan monteres på en gravemaskine, og den har en maksimal gravedybde på ca. 7,5 meter. Armen kan også bruges til andre formål, såsom opblanding af kemiske oxidationsmidler i jordmatrixen m.m. In-Situ aerob cometabolsk nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler Under aerobe forhold er det kendt, at en række stoffer kan omsættes ved cometabolsk nedbrydning med eksempelvis metan, toluen, phenol eller propan som primært substrat. Med hensyn til de chlorerede opløsningsmidler er TCE, DCE og VC observeret nedbrudt ved cometabolsk nedbrydning under aerobe forhold, mens PCE ikke er set nedbrudt under disse forhold. På konferencen var der et foredrag, der omhandlede In-Situ-test af muligheden for at fore- Videnscenter for Jordforurening

7 tage en aerob cometabolsk nedbrydning af en grundvandforurening med chlorerede opløsningsmidler ved anvendelse af PHOSter Tecnology. Formålet med testen var at evaluere effektiviteten af In-Situ aerob cometabolsk nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler ved anvendelse af PHOSter Tecnology for behandling af TCE-forurenet grundvand. Teknologien består overordnet i, at der foretages en injektion af en blandingsgas bestående af atmosfærisk luft, metan og næringsstofferne (triethylfosfat og kvælstof) i grundvandet med henblik på at stimulere væksten af metanotrofe bakterier, der metaboliserer metan som deres eneste energikilde. De metanotrofe bakterier genererer enzymet metan monooygenase (MMO), som er et multikomponent enzym, der er i stand til at katalysere den aerobe nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler, og hermed skulle alle betingelserne for en aerob cometabolsk omsætning af de chlorerede opløsningsmidler være til stede. kompost grene træflis Injektionen blev i den aktuelle test foretaget i en injektionsboring over en periode på tre måneder, mens der i seks moniteringsboringer blev målt for indhold af TCE, opløste næringsstoffer, metan og mikroorganismer. I de fem moniteringsboringer, som var placeret inden for en radius på 13 meter fra injektionsboringen, blev der observeret følgende resultater: iltindholdet steg til 6-8 mg/l, biomassen af de ønskede bakteriegrupper steg med op til to størrelsesordner, og TCE-koncentrationerne faldt i gennemsnit med 92 %. PHOSter Tecnology blev således vurderet til at have en god effekt i forhold til en oprensning af den aktuelle lokalitet. Om teknologien vil have en lige så god effekt på andre lokaliteter, vil i høj grad afhænge af de fysiske forhold, herunder muligheden for at distribuere gasserne ud i den grundvandsmatrix, der ønskes oprenset. Jordforurening.info

8 Af Per Loll, Dansk Miljørådgivning A/S BATTELLE 2007 Ja, lidt klogere kan man vel altid blive! Derfor vil jeg i denne artikel give et kort resume af nogle af de indtryk, jeg tog med mig hjem fra årets Battelle-konference - herunder fra et par konkrete indlæg og fra to short courses, som jeg deltog i. Jeg vil dog indlede med en kort appetitvækker til min egen præsentation om MTBE-nedbrydning i den umættede zone. MTBE-nedbrydning i den umættede zone På sessionen omkring Bioremediering af MTBE og andre oxygenater havde jeg lejlighed til at præsentere resultaterne af et projekt vedr. MTBE-nedbrydning i den umættede zone, som DMR igennem det sidste års tid har gennemført sammen med Aalborg Universitet. Resultaterne håber vi at kunne præsentere i et dansk tidsskrift i løbet af året. Kort fortalt viser en indledende laboratoriescreening, at der findes primære MTBE-nedbrydere i jorden fra kildeområdet på fire ud af fem nedlagte benzinstationer, hvor der er konstateret MTBE i jorden og/eller grundvandet. De observerede nedbrydningsrater ligger i størrelsesordenen 0,2 1,2 mg MTBE/kg TS/dag og svarer til de rater, som vi fandt i et tilsvarende studium af MTBE-nedbrydning i grundvandssedimenter i 2003 /1/. Interessant er det dog, at vi i den umættede zone finder MTBE-nedbrydning langt hyppigere end i grundvandszonen og at nedbrydningen i den umættede zone generelt forløber til niveauer under detektionsgrænsen. Andre godbidder (om nedbrydning) G. Douglas fra NewFields fortalte om brugen af en ny intern konservativ tracer, 20S-triaromatisk steran (TAS), som alternativ til hopan ved estimering af nedbrydningsgraden for olie. Han understregede især potentialet i biologiske meget aktive miljøer, f.eks. i jordrensningsmiler og lignende. Måske også noget der kan bruges i naturlige systemer? D. Hunkeler fra University of Neuchatel fortalte om brugen af stabile isotoper til påvisning af nedbrydning af flygtige organiske stoffer i den umættede zone (poreluft). For grundvandet har undersøgelser vist, at isotopratioen er upåvirket af fysiske processer, dvs. diffusion, adsorption og fasefordeling imellem vand og luft, hvorfor der er et direkte link til nedbrydning. I modsætning hertil viste de nye resultater, at isotopratioen i poreluften påvirkes af diffusionen, idet molekyler med lette isotoper diffunderer hurtigere end molekyler med tunge isotoper, hvilket skyldes, at den diffusive transport i den umættede zone er op mod gange hurtigere end i grundvandet. I praksis betyder det, at man uden for kildeområdet kan komme til at underestimere nedbrydningen dvs. en konservativ nedbrydningsbetragtning. Det bliver spændende at se, hvad fremtiden bringer på denne front. På baggrund af interessen for de (få) indlæg, der handlede om nedbrydning i den umættede zone, kan jeg konstatere, at der i USA ligesom herhjemme er stor interesse for dette emne. Og her fornemmer jeg, at vi danskere/europæere er lidt foran dem over there. Mht. nedbrydning af olie- og benzinstoffer i den mættede zone var der stor fokus på bestemmelse af nedbrydningspotentiale og In-Situ nedbrydningsrater med de såkaldte baited bio-traps. Metoden består i, at man nedsænker en bio-fælde med perler, som har gode overfladeegenskaber mht. mikrobiel vækst i en filtersat boring. Bio-perlerne har indbygget det stof, som man ønsker at bestemme nedbrydningsraten for og en vis andel af C-atomerne i stoffet består af 13C. Efter f.eks. en måned tages fælden op igen, og man måler dels 13C indbygget i den biomasse, som er vokset op i fælden (nedbrydningspotentiale) og dels isotopratioen af det tilbageværende stof i fælden (nedbrydningsraten). Metoden er udviklet på University of Tulsa og er kommercielt tilgængelig i USA. Jeg vil tro, at den største udfordring for en vid udbredelse af metoden nok bliver at dokumentere, at nedbrydningsraten i fælden er repræsentativ for nedbrydningsraten i magasinet. Short courses Ofte synes jeg, at man får nogle af de mere direkte anvendelige indtryk med hjem fra de ½-dagskurser, som afholdes hhv. om søndagen inden konferencen og onsdag eftermiddag, som ellers er konferencefri. I år deltog jeg i to kurser - ét om reaktiv zone injektionshydraulik og ét om In-Situ oprensning med nano-skala jern, og jeg skal kort opridse nogle af pointerne derfra. Videncenter for Jordforurening

9 På kurset om injektionshydraulik var en af hovedpointerne, at effekten af dispersion ofte overvurderes, mens effekten af diffusion generelt undervurderes. Konsekvenserne var ifølge kursusholderne, at den tværgående dækning af injicerede væsker og gasser og bredden af forureningsfaner ofte bliver overvurderet mens transporthastigheder og oprensningstider ofte bliver groft undervurderet. Sidstnævnte især da faktiske geologier ofte er præget af dobbeltporøse medier med mobilt og immobilt vand, som typisk er udtalte i opsprækkede formationer, eller formationer præget af slirer dvs. under typiske danske forhold. Derfor blev det anbefalet, at gennemføre tracer-tests til estimering af den mobile porøsitet, og der blev givet gode eksempler på, hvordan dette kan udføres i praksis via én eller flere boringer. På kurset om nano-skala jern fik jeg indtryk af, at vi i fremtiden kommer til at se meget mere til denne form for teknologi. Teknologien har indtil videre været anvendt til reduktiv fjernelse af bl.a. chlorerede alkaner, chlorbenzener, PCB, pesticider, Cr(VI) og andre oxiderede metaller. Der er dog tale om en teknologi i sin spæde vorden, hvorfor kurset (lidt atypisk) var bygget op omkring ca. 2/3 solid teori og 1/3 praktiske eksempler. En krølle på nano-teknologien med nul-valent jern er, at man ved at ændre lidt på størrelsesfordelingen af nano-partiklerne eller ved at tilsætte overfladeaktive stoffer (f.eks. polymerer) kan ændre radikalt på nano-jernets egenskaber (reaktivitet, holdbarhed m.v.). Dermed er der åbnet op for at skræddersy nanojernet til lige den type oprensning, man står med. Dette sætter videnskabsmændene bag teknologien utvivlsomt stor pris på (der ligger mange publikationer og venter), men jeg tror også, at det vil (bør) få mange myndigheder til at være lidt tilbageholdene med at give tilladelse til at slippe teknologien løs på netop deres sager. Nano-jern er ikke bare nano-jern! Med ovenstående skrevet og afsendt håber jeg, I fik et lille indblik i, hvad der rører sig på området, og så glæder jeg mig til at se, hvad de øvrige danske deltagere har taget med hjem fra årets konference. Reference /1/ P. Loll, K. Henriksen, L.A. Bjærgbæk, S.B. Mogensen og C. Larsen. MTBE-nedbrydning i danske grundvandssedimenter. Vand & Jord, 10. årgang, nr. 1, s , 2003 Jordforurening.info

10 WW Agency Triad process into their business practices. This document is intended to complement the first Sampling, CharacterikortINFO ITRC Quarterly Update ITRC Quarterly Update er på gaden med et veloplagt blad og bringer bl.a. succeshistorier fra projekter, der er blevet (meget) bedre af, at aktørerne har fulgt ITRC s rapporter. Vedvarende energi til drift af afværgeanlæg På afværgeområdet er der i Technology News Trend (maj 2007) fokus på anvendelse af vedvarende energikilder til langvarig drift af afværgeanlæg i den sidste lange del af forureningsspredningen. Eksempler vises fra bl.a. DOE og Savannah River National Laboratorys forskning på området. New survey of soil pollution (UK) The Environment Agency have carried out the first ever survey of soils and plants throughout the UK. The UK Soil and Herbage Survey (UKSHS) analysed soil and vegetation from 122 rural, 28 urban and 50 industrial sites. The survey tested for concentrations of dioxins, polychlorinated biphenyls (PCBs), polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and a range of metals across the UK. For many contaminants, the survey provides the first coherent picture of their concentrations across the UK. The results provide a reliable baseline against which intensive local surveys and future national surveys can be assessed, and will help the Environment Agency and others to monitor and remedy pollution events more efficiently Declan Barraclough, Geosystems Science Manager at the Environment Agency, said the survey results would help inform future Government policy on contaminant sources and how they are controlled and regulated, and also provide a baseline for assessing future local surveys and national trends. The survey was not designed to compare pollutant levels in, for example, Leeds with Manchester the number of sample taken from each site does not support such comparisons. It is primarily a national survey against which intensive local surveys and future surveys can be assessed, Dr. Barraclough said. Unchecked, soil contamination can reach levels which pose risk to humans and the wider environment. This work presents a clear national picture and will be invaluable in finding better ways of protecting and managing soils. science/923462/?version=1&lang=_e In Situ Bioremediation of Chlorinated Ethene DNAPL Source Zones: Case Studies This report gathers and evaluates a number of proposed case studies and selected a group of six that would demonstrate bioremediation of DNAPLs in a wide range of conditions. The selected case studies can be classified as demonstrations, pilot-scale tests, those in design, and full-scale cleanups. NPL_Docs/BioDNAPL-2.pdf Triad Implementation Guide This document provides guidance for environmental organizations that want to implement the U.S. Environmental Protection 10

11 zation, and Monitoring Team document, Technical and Regulatory Guidance for the Triad Approach: A New Paradigm for Environmental Project Management (ITRC 2003). Although this document is written to specifically address issues that may be encountered by a state agency, it should also be helpful to those in other segments of government and in the private sector. What Is Triad? Triad is a best management practice developed from experience in the environmental field to provide the tools for making better cleanup decisions at contamination sites. The Triad approach is built on an accurate conceptual site model (CSM) that supports project decisions about exposure to contaminants, site cleanup and reuse, and long-term monitoring. The Triad approach also incorporates application of successful work strategies and the use of technology options that can lower project costs while ensuring that the desired levels of environmental protection are achieved. with risk assessment (May 2007, 63 pages). 3.pdf Grand Plaza Site Investigation Using the Triad Approach and Evaluation of Vapor Intrusion This document provides a detailed report about a field study conducted by EQM/URS on behalf of EPA s National Risk Management Research Laboratory to characterize the subsurface contamination of volatile organic compounds (VOCs) at a Brownfield commercial site. The Triad approach was implemented to characterize the extent of soil, groundwater, and soil gas contamination. These data were used to assess impact on indoor air due to vapor intrusion. Seventy-seven soil samples, twenty-eight groundwater samples, and ten soil-gas samples were collected from Geoprobe(TM) borings and analyzed on-site by USEPA Method SW direct sampling ion trap mass spectrometry (DSTIMS). Additional SW-8260b and TO-15 analyses were performed on approximately 10% of the samples by off-site laboratories. Tetrachloroethylene (PCE), trichloroethylene (TCE) and cis-1,2-dichloroethylene (DCE) were detected in all media with PCE as the prevalent compound (September 2006, 86 pages). 540r07002/540r07002.pdf Uncovering the True Impacts of Remediation The objective of this work was to identify and compare the wider impacts of a range of remediation technologies in use in the UK. A methodology was developed based on multi-criteria and detailed impact analyses, both of which incorporated life-cycle approaches. This was used to compare three options on a particular site, and highlighted the major impacts from each, with the excavation and disposal to landfill project performing poorly and the in situ stabilisation/solidification project performing comparatively well. Both the excavation and the off-site disposal portions of the former technique had significant impacts, both of which where minimised by performing S/S in situ. Full assessment and consideration of sustainability or of wider impacts of remediation is not currently performed in practice, although the results from the survey show that awareness of sustainability issues exists and that certain aspects are being implemented. It is hoped that the analysis presented here will assist in informing the selection of remediation technologies through knowledge of their true impacts in tandem with their efficacy and cost. (4 pages). kortinfo

12 Af Søren A.V. Nielsen, Videncenter for Jordforurening Det elektroniske produkt af Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr Pesticiddatabasen og Risikovurdering på oplandsskala - er nu tilgængelig på nettet. Adressen er Pesticiddatabasen Pesticiddatabasen indeholder generelle data for i alt 173 stoffer, bestående af de pesticider og deres nedbrydningsprodukter, der typisk analyseres for i grundvandet i Danmark. Ved generelle data forstås stoffets navn, CAS-nr., standartkode, dets systematiske IUPAC-navn og molekylformel. 61 af de 173 stoffer er fundet i det danske grundvand, og for disse stoffer indeholder databasen ligeledes oplysninger om stoffernes fysisk-kemiske egenskaber og halveringstid (nedbrydningshastighed) i forskellige media under forskellige forhold. For flere af stofferne findes desuden strukturformler og metabolitkæder. Databasen indeholder ikke oplysninger om produkter, leverandører, anvendelse og dosering, idet disse oplysninger findes i andre databaser, hvortil der er adgang via et web-link. I regionerne skal risikovurderingsprogrammet installeres, og der skal etableres de korrekte stier til GIS-lag, databaser m.v. Installationen af programmet foretages efter vejledningen i rapporten, Miljøprojekt nr fra Miljøstyrelsen, bilag F. Videncenter for Jordforurening kan ikke bistå med vejledning til installationen i regionerne. Videncentret opdaterer løbende databasen. Kommentarer eller rettelser sendes til: Risikovurderingsværktøj Det overordnede formål med risikovurderingen af pesticidpunktkilder har været at udarbejde et værktøj, således at en bruger med generelt kendskab til pesticidpunktkilder og med adgang til GIS-værktøj og oplands-gis-temaer på én dag kan udarbejde en troværdig, dynamisk, oplandsbaseret risikovurdering for et indvindingsopland til et vandværk. Værktøjet tager udgangspunkt i eksisterende viden (varierende fra detaljeret viden om nogle lokaliteter til overordnet generelt kendskab til andre lokaliteter), og viser det bedst mulige bud på pesticidbelastning i et opland. Fordelen ved værktøjet er, at der hurtigt kan foretages simulering af forskellige forhold og konsekvenser af indgreb i et opland. I risikovurderingsværktøjet findes to hovedmenuer: Lokalitetsdata og risikovurdering. Arbejdet udføres i tre trin, hvor 1. trin består af inddatering af data i lokalitetsdatabasen og 2. og 3. trin består af udførelse af en konkret risikovurdering. 12 Videncenter for Jordforurening

13 www. pesti cidda ta.dk Trin 1 Oprettelse eller redigering af lokalitetsdata for lokaliteterne i et opland. Der indtastes oplysninger om lokalitetstype og evt. defaktiske fund af forurening på lokaliteten. Trin 2 Valg af det opland, for hvilket risikovurderingen ønskes udført, og opsætning af de parametre, der indgår i risikovurderingen, herunder kildestyrkerne for lokaliteterne i oplandet. Der er her mulighed for at vælge minimum-, maksimum- eller gennemsnitskoncentrationer og foretage følsomhedsberegninger med forskellige opsætninger. Såfremt kildestyrken skal baseres på en bestemt jordkoncentration eller spild, inddrages et modul for den vertikale transport i den umættede zone. For en række typer af pesticidpunktkilder er der udarbejdet defaultværdier, såfremt brugeren ikke har kendskab til kildestyrken. Default-værdierne er baseret på erfaringsopsamling vedrørende pesticidpunktkilder. Trin 3 Beregning og grafisk visning af den horisontale transport i et opland. Dannelse af en række rapporter i form af kort og tabeller over pesticidbidrag fra de enkelte kilder til det samlede opland eller de individuelle boringer i et opland. Risikovurderingsværktøjet er web-baseret, og adgang kan opnås via en almindelig browser, men beregningerne er baseret på bearbejdede GIS-lag, som typisk ligger i regionsregi. Anvendelse af risikovurderingsværktøjet kræver derfor, at man er oprettet som bruger med adgang til de fornødne bearbejdede GIS-lag, som skal være indlagt på web-serveren. Anvendelsen af risikovurderingsværktøjet er beskrevet i en detaljeret brugermanual,og et eksempel på en risikovurdering er indarbejdet i rapporten. Uddrag fra rapporten, Miljøprojekt nr fra Miljøstyrelsen. Hele rapporten kan hentes på Jordforurening.info

14 ARTIKELovervågning Af freelance konsulent Trine Korsgaard Ved hurtigt at skimme denne liste igennem får du et overblik over, hvilke artikler der for nyligt har været bragt i danske tidsskrifter inden for vores fagområde. Hermed er der skabt en hurtig indgang til ny inspiration m.m. For overskuelighedens skyld er artiklerne ordnet i emner. 1 Jura, økonomi og politik Regeringens handlingsplan for miljøeffektiv teknologi Høringsudgave, Danske løsninger på globale udfordringer Publikationen indeholder regeringens handlingsplan for miljøeffektiv teknologi, som er sendt i høring. Planen er en detaljeret beskrivelse af, hvordan regeringen vil følge op på redegørelsen om miljøeffektiv teknologi fra 1. juni 2006, idet den er struktureret om følgende 9 initiativer: 1) Partnerskaber for innovation, 2) Eksportfremme, 3) Forskning, 4) Rådgivning, 5) EU, 6) Klima og energi, 7) Miljøvenligt landbrug, 8) Vand og 9) Sundhedsskadelig forurening. Udgives af Miljøstyrelsen. ISBN Handleplanen kan hentes på 2 Kortlægning og undersøgelser MTBE. Undersøgelse af grundvandet nedstrøms idriftværende og tidligere benzinstationer Hovedrapport Gennemførelse af et undersøgelseskoncept for lokalisering af MTBE-faner ved konkrete miljøtekniske undersøgelser viser, at det er altafgørende for undersøgelseskonceptet, at der findes et sammenhængende magasin under lokaliteten. Sammenfattende viser undersøgelserne, at der er meget stor sandsynlighed for at påvise MTBE i grundvandet ved tidligere tankstationer, der har håndteret MTBE-holdigt benzin. For tankstationer i drift er datamaterialet meget spinkelt. Jes Holm; Morten Kjærgaard; Jens Baumann, GEO. Miljøprojekt, nr. 1161, ISBN Rapporten kan hentes på 3 Risikovurdering Hudoptagelse af pesticider - betydning af lag-time og reservoir-effekt En lettere beskadiget hud betyder en ringere beskyttelsesevne mod stoffer, man får på huden. Bekæmpelsesmidler og andre kemiske stoffer optages derfor betydeligt bedre over en beskadiget hud end over en intakt hud. Det drejer sig ikke alene om personer med rifter eller lignende på huden, men potentielt også folk med andre hudproblemer. Den forøgede penetration af specielt mere vandopløselige stoffer bør man reguleringsmæssigt forholde sig til, idet mange ansatte med hudeksponering ikke har intakt hud. Jesper Bo Nielsen, Flemming Nielsen, Jens Ahm Sørensen. Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, nr. 109, 2007 ISBN Rapporten kan hentes på 4 Afværgeteknik og monitering Bakterier renser drikkevand GEUS undersøger lige nu i projektet PES- TICON om bakterierne aminobacter er i stand til at nedbryde BAM i vandværkers sandfiltre. Laboratorieforsøg ser lovende ud, men nu mangler en afprøvning og nærmere undersøgelse i større skala. Maria Sommer Holtze, Jens Aamand, GEUS. Bakterier renser drikkevand, Vandposten, nr. 158, april 2007, side Se Kemisk oxidation af chlorerede opløsningsmidler På Syddansk Universitet har de undersøgt sideeffekterne ved kemiske oxidation. Laboratorieforsøg viser at krom kan mobiliseres under behandlinger af sediment med f.eks. KMnO4. Til gengæld er den mikrobielle aktivitet ikke påvirket så kraftigt, som man kunne frygte. Artiklen konkludere, at mobiliseringen af chrom formentlig vil være mindre udtalt i et naturligt system, men det ændre ikke på, at mobilisering af metaller kan være 14 Videncenter for Jordforurening

15 et potentielt problem ved anvendelse af kemisk oxidation. Marianne Plenge Christensen, Mogens R. Flindt, Torben Højbjerg Jørgensen. Kemisk oxidation af chlorerede opløsningsmidler. Vand og Jord, nr. 2, maj 2007, side Hardware og metodebeskrivelser Afprøvning af immunoassaymetode til bestemmelse af PAH-indhold i jord Projektet omhandler afprøvning af immunoassaymetoden til bestemmelse af indhold af PAH i jordprøver. Metoden kan i henhold til udvalgte koncentrations-intervaller klassificere indholdet af PAH i jorden. Resultaterne fås inden for få timer. Metoden kan ikke erstatte de akkrediterede analyser, og den vil kun give en økonomisk fordel, såfremt priser på de tilsvarende akkrediterede analyser er mere end 2 gange prisen for analyser udført med testkittet, hvilket ikke p.t. er tilfældet. Ann Steen Jensen. Miljøprojekt fra Miljøstyrelsen, nr. 1170, ISBN Kan hentes på 6 Andre udgivelser Miljøtilsyn Redegørelse for kommunernes, amternes, Miljøstyrelsens og Skov- og Naturstyrelsens miljøtilsyn i 2005 Den årlige tilsynsredegørelse indeholder en sammenfatning af kommuners, amters og de statslige miljømyndigheders indberetninger om miljøtilsynet med virksomheder og landbrug i Indberetningerne omfatter godkendelser, tilsyn, anvendte ressourcer, opkrævet brugerbetaling og håndhævelser. Orientering fra Miljøstyrelsen, 3/2007. ISBN Rapporten kan hentes på Miljøstyrelsens årsrapport for regnskabsåret 2006 Årsrapporten præsenterer det samlede resultat for Miljøstyrelsens virksomhed i forhold til de miljøfaglige, organisatoriske, personalemæssige og økonomiske målsætninger. Samlet set er resultatet af styrelsens arbejde i 2006 meget tilfredsstillende. Ændringerne i forbindelse med kommunalreformen vil medføre behov for konstituering af samarbejde og arbejdsdeling og opbygning af et fagligt fællesskab mellem de centrale og de decentrale statslige enheder samt etablering af samarbejdsprocedurer med regionerne og kommunerne. Der vil være særligt fokus på at efterleve de internationale forpligtelser på følgende områder: luft (NOx, partikler mv.), støj, kemikalier (REACH mv.) og vand (grundvand og overfladevand). Udgives af Miljøstyrelsen. ISBN Årsrapporten kan hentes på Jordforurening.info

16 kursus KALENDEREN Dato Hvem Hvad Hvor Mere info September 2007 EnviNa Råstofmøde 2007 Fyn september oktober 2007 NGWA ATV Jord og Grundvand 2007 NGWA/U.S. EPA Fractured Rock Conference: State of the Science and Measuring Success in Remediation Arsen Portland, Maine Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Århus C conf/ cfm Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Fax oktober 2007 Redoxtech The 2nd European Conference on DNAPL, Characterization and Remediation Mercure Amsterdam, A/d Aamstel Hotel, Holland oktober 2007 Redoxtech The 4th European Conference on Oxidation and Reduction Technologies for In-Situ Treatment of Soil and Groundwater Mercure Amsterdam, A/d Amstel Hotel, Holland 24. oktober 2007 ATV Jord og Grundvand Udvaskning fra forurenet jord og restprodukter Radisson SAS, H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense Oktober november 2007 EnviNa National Groundwater Association (NGWA) Temamøde om tilladelser efter Jordforureningslovens 8 Petroleum Hydrocarbons and Organic Chemicals in Ground Water (Prevention, Detection, and Remediation Conference) COK Odense eller Fredericia Houston, Texas, USA udgives af Videncenter for Jordforurening og udkommer fire gange årligt på papir og elektronisk. 8. november november 2007 ATV Jord og Grundvand ATV Jord og Grundvand Grundvandsmodeller for modelfolk Aktuelt emne Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte Redaktør: Kit Jespersen Layout: Ulla Hilden, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer

Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer Per Loll, udviklingsleder, Ph.D ATV møde 28. januar 2015 1 Hvad er det vi snakker om? banen kridtes op Oliestoffer, dvs.

Læs mere

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag?

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Kirsten Rügge, COWI 1 VJ s digitale screeningsværktøj Umættet zone Fysiske forhold for forureningen Afværge overfor: Grundvand Geologi: Ler/silt Mættet/Umættet:

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Lave teknologiske løsninger for jordforurening med POP s i Moldova: Udfordringer og bekræftende oplevelser. Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS

Lave teknologiske løsninger for jordforurening med POP s i Moldova: Udfordringer og bekræftende oplevelser. Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS Lave teknologiske løsninger for jordforurening med POP s i Moldova: Udfordringer og bekræftende oplevelser Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS 2 3 Projektet i MOLDOVA: Formål at identificere og afprøve afværgeteknologier

Læs mere

AFVÆRGEPUMPNING - STATUS, OPTIMERINGS- OG KOMBINATIONSMULIGHEDER

AFVÆRGEPUMPNING - STATUS, OPTIMERINGS- OG KOMBINATIONSMULIGHEDER AFVÆRGEPUMPNING - STATUS, OPTIMERINGS- OG KOMBINATIONSMULIGHEDER Projektleder Niels Ploug Krüger A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of the Art Schæffergården, Gentofte 22. oktober 2008

Læs mere

Karakterisering og masseestimering i DNAPL kildeområder. der. Ida V. Jørgensen, Mette M. Broholm og Poul L. Bjerg

Karakterisering og masseestimering i DNAPL kildeområder. der. Ida V. Jørgensen, Mette M. Broholm og Poul L. Bjerg Karakterisering og masseestimering i DNAPL kildeområder der Ida V. Jørgensen, Mette M. Broholm og Poul L. Bjerg Oversigt for præsentation Metoder til karakterisering af DNAPL kildeområder Oversigt over

Læs mere

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Per Loll, udviklings- og projektleder DMR Claus Larsen, kvalitetschef DMR Laila Bruun, hydrogeolog DMR (nu Rambøll) Anders Riiber Høj, projektchef OM (nu Metroselskabet)

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder MCPP Anders Johansen, Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab. Miljøingeniør Katrine Smith, Miljøstyrelsen. Hydrogeolog Hasse Milter, Region

Læs mere

Carbonatsystemet og geokemi

Carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet og geokemi Definition af carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet udgøres af følgende ligevægte: CO 2 (aq) + H 2 O H 2 CO 3 (aq) H 2 CO 3 H + + HCO3 - HCO 3 - H + + CO 3 2- Kuldioxid

Læs mere

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2010

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2010 Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2010 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2010 Indhold INDHOLD 3 SAMMENFATNING 5 SUMMARY 7 1 BAGGRUND 9 1.1 MÅLSÆTNING 9 2 STATUS FOR ORDNINGEN 11 2.1

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Udfordringer med nedbrydningsprodukter ved stimuleret reduktiv dechlorering som afværgeteknik. Miljøprojekt nr. 1445, 2012

Udfordringer med nedbrydningsprodukter ved stimuleret reduktiv dechlorering som afværgeteknik. Miljøprojekt nr. 1445, 2012 Udfordringer med nedbrydningsprodukter ved stimuleret reduktiv dechlorering som afværgeteknik Miljøprojekt nr. 1445, 2012 Titel: Udfordringer med nedbrydningsprodukter ved stimuleret reduktiv dechlorering

Læs mere

A V J i n f o. leder. indhold. Nr. 7-2003

A V J i n f o. leder. indhold. Nr. 7-2003 A V J i n f o Nr. 7 - leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf: 3529

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Bilag 13 Notat om Høfde 42, november 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Claus Kirkegaard DGE Group Indhold INDLEDNING 1 1.1 BAGGRUND 1 1.2 FORMÅLET MED

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder. Klaus Hinsby, GEUS

Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder. Klaus Hinsby, GEUS Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder Klaus Hinsby, GEUS GRUNDVANDSDATERING Grundvandets alder i et givet punkt = grundvandets opholdstid under jordoverfladen siden infiltrationen Fra Kazemi

Læs mere

Erfaringer med klimatilpasning og partnerskaber i Europa / Spor H

Erfaringer med klimatilpasning og partnerskaber i Europa / Spor H Erfaringer med klimatilpasning og partnerskaber i Europa / Spor H Building resilience to disasters Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen og forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard GEUS Tre hovedtyper

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

Afgørelse om ophør af frivillig afværgepumpning

Afgørelse om ophør af frivillig afværgepumpning Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Att. Rene Kristoffersen Head of Financial Accounting and Reporting, Nordic Sandoz A/S Virksomheder J.nr. MST-1272-00965 Ref. hebec /gukha Den 3. september

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay ATV Mødenr. 58 om Grundvandskvalitet H.C. Andersen Hotel, Odense 19. maj 2010 VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET:

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Konceptuelle modeller

Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller fra indledende undersøgelser til videregående undersøgelser, inddragelse af geologi, hydrogeologi, transportprocesser, forureningsspredning og indeklima. ATV-Vest

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

A V J i n f o. leder. indhold. 2 4 spørgsmål til Viborg Amt om data på nettet. 3 Chlorerede opløsningsmidler på hovedtransformerstationer

A V J i n f o. leder. indhold. 2 4 spørgsmål til Viborg Amt om data på nettet. 3 Chlorerede opløsningsmidler på hovedtransformerstationer A V J i n f o Nr. 4-2002 leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf:

Læs mere

Kemisk oxidation af sediment- og grundvandsforureningen på depotet ved Høfde 42 - fase 1: Projektbeskrivelse og forundersøgelser

Kemisk oxidation af sediment- og grundvandsforureningen på depotet ved Høfde 42 - fase 1: Projektbeskrivelse og forundersøgelser Kemisk oxidation af sediment- og grundvandsforureningen på depotet ved Høfde 42 - fase 1: Projektbeskrivelse og forundersøgelser Torben Højbjerg Jørgensen og Flemming Dahl COWI A/S Neal D. Durant og Leah

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Indhold. Leder. Kære læser

Indhold. Leder. Kære læser Indhold 2 3 Tre nye pjecer om kortlægning og nuancering Århus Amt blev færdig med V1- kortlægningen 1 Jordforurening.info 07 10 Kort info 12 STRESOIL workshop i Polen 13 Artikelovervågning Leder Kære læser

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Lok. nr. 461-169, Rugårdsvej 234-238, 5210 Odense NV Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Pilotforsøg - Hovedrapport 2007, november Oprensning af klorerede

Læs mere

Oasis: Part of the GIRAF System

Oasis: Part of the GIRAF System : Part of the GIRAF System Henrik Klarup, Jens Mohr Mortensen, and Dan Stenholt Møller Aalborg University Juni 26, 2012 AAU, Juni 26, 2012 Slide 1/26 Agenda Multiprojekt Beskrivelse GIRAF Arkitekturen

Læs mere

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

FREMTIDENS SENSOR. A SENSOR STORY From Pressure, Flow, Temperature to WATER QUALITY Sensors.

FREMTIDENS SENSOR. A SENSOR STORY From Pressure, Flow, Temperature to WATER QUALITY Sensors. FREMTIDENS SENSOR A SENSOR STORY From Pressure, Flow, Temperature to WATER QUALITY Sensors. Direct Sensors is a trademark owned and controlled by the Grundfos Group @ Zenzor 14 konferencen, Eigtveds Pakhus

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004. Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004. Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004 Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004 Indhold INDHOLD 3 SAMMENFATNING 5 SUMMARY 7 1 BAGGRUND 9 1.1 MÅLSÆTNING 9 2 STATUS FOR ORDNINGEN 11 2.1

Læs mere

Baggrund og formål. Formål Bedre procesforståelse Bedre grundlag for risikovurdering og vurdering af afværgetiltag Vurdering af nye metoder

Baggrund og formål. Formål Bedre procesforståelse Bedre grundlag for risikovurdering og vurdering af afværgetiltag Vurdering af nye metoder Konceptuel model for chlorerede opløsningsmidler - fordeling og processer i moræneler. ar vi et samlet overblik? Mette M. Broholm1, Ida Damgaard1, Cong Lu1, Julie Chambon1, Carsten S. Jacobsen2, Daniel

Læs mere

Fremtidens metodeafprøvning indenfor jordforureningsområdet

Fremtidens metodeafprøvning indenfor jordforureningsområdet Fremtidens metodeafprøvning indenfor jordforureningsområdet Tom Heron Helsinki Stockholm Aalborg Århus Esbjerg København Odense Warszwa Poznan Krakóv Kiév Hydrogeolog & Divisionsdirektør Sofia 1010 kolleger

Læs mere

STATUS FOR TERMISK OPRENSNING

STATUS FOR TERMISK OPRENSNING STATUS FOR TERMISK OPRENSNING Gorm Heron, Ph.D. Ingeniør TerraTherm,, Inc. gheron@terratherm.com Termisk oprensning - overblik Vapor treatment Treated vapor to atmosphere Power distribution system Heater

Læs mere

Stimuleret in situ reduktiv deklorering. Vidensopsamling og screening af lokaliteter

Stimuleret in situ reduktiv deklorering. Vidensopsamling og screening af lokaliteter Stimuleret in situ reduktiv deklorering. Vidensopsamling og screening af lokaliteter Hovedrapport Torben Højbjerg Jørgensen, COWI A/S Charlotte Scheutz, Danmarks Tekniske Universitet Neal D. Durant, GeoSyntec

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

NERI Seminar Series, Roskilde. Autumn 2002

NERI Seminar Series, Roskilde. Autumn 2002 1 October Climate reconstruction during the MWP in the Baltic Sea from biogeochemical proxies in a sediment record Joachim Dippner Baltic Sea Research Institute Warnemuende (IOW), Germany Host: Christoph

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer 2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013 2.1 Møder, seminarer, kurser og konferencer I det andet år af GeoEnergi projektet blev der afholdt en række møder og seminarer om jordvarmeboringer i regi af projektet,

Læs mere

Supplerende oplysninger: København: GEUS. Møder om Dansk Grundvandspartnerskab med Kina. Torsdag 6 februar 10-12 (14)

Supplerende oplysninger: København: GEUS. Møder om Dansk Grundvandspartnerskab med Kina. Torsdag 6 februar 10-12 (14) ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Møder om Dansk Grundvandspartnerskab med Kina Supplerende oplysninger: København: GEUS TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk DATO 10. januar 2014

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study.

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Forureningsundersøgelser på stort aktivt jernbaneområde i Tbilisi by i Georgien. Området skal byudvikles i perioden 2012-2026. Jarl

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Dansk forskning i front. Et af de største problemer inden for forureningsbekæmpelse

Dansk forskning i front. Et af de største problemer inden for forureningsbekæmpelse 3 5 5 NORDROCS 2008 Jordrammedirektivet Anbefaling fra MST Reflab 4 4 08 Indhold Jordforurening.info 7 11 Retssag Kan slagger kortlægges efter JFL Kort info 12 Artikelovervågning Leder Dansk forskning

Læs mere

Nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone

Nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone i den umættede zone I opgraderingen af risikovurderingsværktøjet JAGG til version 2.0 vil det som noget nyt være muligt, at vurdere naturlig nedbrydning under nedsivning af oliestoffer i jordens umættede

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD

AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD Cand.scient. René Møller Rosendal RenoSam ATV JORD OG GRUNDVAND UDVASKNING FRA FORURENET JORD RADISSON SAS, H.C. ANDERSEN

Læs mere

ALBA, RUGVÆNGET 1-5, TAASTRUP

ALBA, RUGVÆNGET 1-5, TAASTRUP Region Hovedstaden, Koncern Miljø 22.december 2010 Projekt nr. 15.524.00 Udarbejdet af CAK Kontrolleret af AGC Godkendt af CER ALBA, RUGVÆNGET 1-5, TAASTRUP AFVÆRGEPROGRAM NIRAS A/S Sortemosevej 2 3450

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Bente Villumsen 1 Tre anlægstyper A. Lukket system med horisontale slanger, 0,6-1 m under terræn B. Lukket

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Afværgeteknologier - State of the Art. 28. november 2012

Afværgeteknologier - State of the Art. 28. november 2012 Afværgeteknologier - State of the Art 28. november 2012 2012 Indholdsfortegnelse Side HVORDAN FASTLÆGGER VI OPRENSNINGSKRITERIER 1 FOR GRUNDVANDSTRUENDE FORURENINGER? - OVERVEJELSER PÅ LOKAL- OG OPLANDSSKALA

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Peter Helmer Steen, CEO Dansk Gasforening, Hotel Scandic, 13. november 2014 Nordsøfonden hvem er vi? Nordsøenhedens overordnede mål At skabe størst

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Ekstramateriale til artiklen Hvad vil vi acceptere af kemikalier i drikkevand og fødevarer? Aktuel Naturvidenskab, nr. 6-2014, side 26-30.

Ekstramateriale til artiklen Hvad vil vi acceptere af kemikalier i drikkevand og fødevarer? Aktuel Naturvidenskab, nr. 6-2014, side 26-30. Ekstramateriale til artiklen Hvad vil vi acceptere af kemikalier i drikkevand og fødevarer? Aktuel Naturvidenskab, nr. 6-2014, side 26-30. Forfatter: Nina Cedergren, professor Institut for Plante og Miljøvidenskab

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere