Store jordforureninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store jordforureninger"

Transkript

1 Indhold 2 3 Indtryk fra Battelle Battelle, short course: Evalueringsprotokol for naturlig nedbrydning 2 Jordforurening.info Battelle: Stimuleret reduktiv dechlorering af TCA Battelle: Nedbrydning af opløsningsmidler med biobarrierer Battelle: Blev jeg klogere? 10 Kort info Artikelovervågning 16 Kalender Leo Ellgaard Kit Jespersen Søren A. V. Nielsen Charlotte Weber Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Fax Leder Store jordforureninger Lad det være sagt med det samme. Det giver ikke mening at betragte de store jordforureninger isoleret endsige at lave et særligt prioriteringssystem for dem. Som begrebet store jordforureninger har været brugt i debatten, er det udelukkende af økonomisk interesse. Det er da også defineret i økonomiske termer. Det har intet med miljøbetydning eller sundhedsfare at gøre. Når vi alligevel beskæftiger os med begrebet i en ny rapport fra Miljøstyrelsen og Danske Regioner, er det fordi emnet har været oppe i Folketinget. Rapporten, der kan ses på viser, at regionerne har helt styr på opgaven med de såkaldte store jordforureninger. Ud af de 122 forureninger, som karakteriseres som store jordforureninger, kan 90 true vores sundhed og drikkevand. På de 85 er der igangsat eller planlagt oprensning, overvågning eller undersøgelser. De sidste 5 er konkret vurderet, og her er der ikke aktuelle planer om en indsats. Regionerne udfører altså i dag en målrettet indsats mod forureningerne, helt i overensstemmelse med jordforureningsloven. Rapporten afliver derfor myten om, at der ikke sker noget på store forureninger. Der er således til dato brugt 1,1 mia. kr. på de store jordforureninger, og det skønnes, at der skal bruges yderligere 1,2 mia. kr. på de af sagerne, der i dag ligger inden for de offentlige indsatsområder. Når der alligevel kan opstå en fornemmelse af, at der ikke sker noget, kan det skyldes, at man fokuserer på forureninger, som slet ikke er omfattet af den offentlige indsats. Jordforureningsloven er meget klar i sit sigte. Vi skal beskæftige os med forureninger, der truer drikkevandet. Og vi skal beskæftige os med forureninger, der kan skade mennesker i deres bolig, på børneinstitutioner eller på offentlige legepladser. Hverken mere eller mindre. Det er de forureninger, der er godt styr på. Som altid er hastigheden i arbejdet styret af økonomien. Ved årets økonomiforhandlinger blev der givet 50 millioner kr. ekstra om året til jordforureningsopgaven fra Det er en tiltrængt saltvandsindsprøjtning, der er grund til at glæde sig meget over. Men nogen mirakelkur er det ikke! Nogle af de store jordforureninger er meget iøjnefaldende, men de falder uden for lovens arbejdsområde. Hvis de skal behandles, er det en lovændring, der er brug for ikke en ny prioritering, der alligevel ikke kan medtage dem, som loven er i dag. Vi skal ikke gøre os til dommere over, om en sådan lovændring skal gennemføres. Men det vil utvivlsomt blive overvejet i forbindelse med implementeringen af Vandrammedirektivet.

2 Af Susse Wade, COWI Indtryk fra Battelle Baltimore, USA, maj 2007 Overordnet indtryk fra konferencen - generelt omkring formål og strategi for oprensninger i USA Hvert andet år arrangerer den amerikanske organisation Batelle et symposium med emnet In Situ and On-Site Bioremediation. Batelle er en verdensomspændende videnskabs- og teknologiorganisation, der udvikler teknologi og administrerer laboratorier for deres kunder. I perioden maj 2007 deltog i alt 10 danskere i Den 9. Internationale In Situ and On-Site Bioremediation Symposium, der i 2007 blev afholdt i Baltimore, Maryland i USA. Danmark var repræsenteret af deltagere fra Dansk Miljørådgivning, NIRAS, Rambøll, OM og COWI. Konferencens øvrige deltagere kom fra hele verdenen, fortrinsvis fra private rådgivningsfirmaer, myndigheder og universiteter. Konferencen er opbygget med følgende indhold: Over 250 enkelte foredrag af ca. 25 minutters varighed, fordelt på emner, der bl.a. omfattede bioremediation af metaller, pesticider, kulbrinter, MTBE, PAH, chlorerede opløsningsmidler, dioxin, PCB og perklor/eksplosiver. Foredragene afholdes sideløbende i 5 forskellige foredragssale i henhold til programmets 5 spor. Ca. 250 posters blev præsenteret af deres respektive forfattere i løbet af de 4 dage. Der blev afholdt to paneldiskussioner med emnerne The Role of Bioremediation in Performance-Based Contracting, Biodegradation in the Groundwater-Surface Water Interaction Zone. Nogle af konferencens sponsorer præsenterede sig på 56 stande, og omfattede bl.a. salg af rådgivning, produkter og teknologi med relation til bioremediation. Der blev afholdt i alt 7 short courses med emner som Geokemisk evaluering af metaller, Anvendelighed af stabile isotoper, Naturlig nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler og Evaluering af moniteret naturlig nedbrydning af MTBE og TBA. Indtil flere receptioner med rige muligheder for at skabe kontakter til firmaer og til at søge oplysninger. Interessante aspekter på konferencen var en tilsyneladende højere grad af såkaldte funktionsudbudskontrakter (performance-based contracting), end vi generelt ser i Danmark. I et enkelt tilfælde gav et firma i deres kontrakter garanti for, at deres metoder og produkter virker. I øvrigt var det interessant at bemærke, at mange af de præsenterede afværgemetoder benyttedes til at forhindre forureningsfaner at gå over skel og derved forurene nabogrunde, idet der i USA er en lang tradition for at sagsøge forureneren. Dette er et knap så kendt fænomen i Danmark, hvor kildereduktion tillægges mindst lige så meget vægt som det at forhindre forureningerne i at brede sig. Alt i alt en meget relevant og professionelt arrangeret konference, der varmt kan anbefales, ikke mindst som inspiration til nye aspekter af afværgeteknikker og formål. Videncenter for Jordforurening

3 SYMPOSIUM Af Lotte Lindgaard Andersen, COWI Battelle, short course Protokol for evaluering af moniteret naturlig nedbrydning af MTBE og TBA Todd Wiedemeier fremlagde en helt ny protokol for MTBE, API-publication, maj 2007, udarbejdet i samarbejde med Peter Zeeb, Geosyntec. Det blev nævnt, at der tidligere er udarbejdet 16 protokoller generelt for MNA og for andre stoffer. Protokollen bygger på en vurdering i 3 trin. Hvis det ikke er muligt at bevise naturlig nedbrydning i trin I, går man videre til næste trin. Trin I-data består af BTEX, MTBE, TBA-koncentrationer, masse, flux, historik, hydrogeologi. Trin I er i høj grad en bekræftelse af, hvad vi allerede gør med disse data til vurdering af naturlig nedbrydning, såsom vurdering af grundvandsvariation over år, flowretning, gradient over tid, vurdering af horisontal eller vertikal transport. Udarbejdelse af isokoncentrationskurver til evaluering af fanens udvikling over tid. Koncentration versus tid eller afstand. TBA/MTBE-ratio over tid. Masseflux i transekt på tværs af fanens strømningsretning. Trin II-data vedrører geokemiske data til vurdering af redox-forhold. Det var her anbefalet at se på redoxzoners udvikling over tid sammenlignet med isokoncentrationskurver. Hvis der skal yderligere bevis på bordet til at bevise naturlig nedbrydning (i USA nødvendigt med yderligere bevis i 20 % af tilfældene) er der gode erfaringer med gennemførelse af trin III bestående af gennemførelse af laboratorieforsøg med mikroorganismer eller Isotop-analyser (mærket kulstof 13 og umærket kulstof 12 af MTBE og TBA- SCIR-analyse). Bio-trap-metoden er en udbygning heraf, idet nedbrydningen blev påvist dels ved mærket kulstof 13 og dannelse af en fed syre. Metoden har også været anvendt til at påvise anaerob nedbrydning af MTBE. En Bio-trap-analyse udbydes nu kommercielt og koster ca dollar/pr. stk. Metoden er udviklet på University of Tulsa. Der er forhandlere i både USA og UK (Envirogene Ltd.). Der er i protokollen angivet nedbrydningskoefficienter for både aerob og anerob nedbrydning af MTBE. Stimuleret biologisk nedbrydning Der var indlæg om iltdiffusion ved hjælp af ISOC-teknologi. Teknologien gik ud på at etablere en række boringer på tværs af forureningsfanen og således danne et ilt-tæppe med tilførsel af ilt på gasform gennem et mikroporøst filter med stor overflade. Princippet er det samme, som COWI har fremlagt på et ATV-møde 2004 vedrørende diffusiv udledning af ilt gennem silikoneslanger, men ISOCteknologien havde den fordel, at systemet var mere robust i forhold til tryk og levetid af diffusionsenhed. Teknologien havde 100 % s driftstid. Det var muligt at tilføje ilt med et tryk på 3,4 bar og relativ stor influensradius. Drifttid blev nævnt til omkring 1,5 år mod forventet 3 år. Hver ISOC-enhed kostede ca kr. Et andet indlæg handlede om injektion af ilt ved pulse-gas injektion (OPIS teknologi) sammenlignet med iltdiffusion og iltbobler. Der var gennemført et kontrolprogram, som dokumenterede, at OPIS- teknologien havde en effektiv horisontal udbredelse af ilt, men indlægget havde den mangel, at der ikke samtidigt var sammenlignet med ilttilførsel pr. tidsenhed, samt at kontrolprogrammet kun forløb over 12 uger. Jordforurening.info

4 Af Charlotte E. Riis og Anders G. Christensen, NIRAS Stimuleret reduktiv dechlorering af TCA i kildeområder Igen i år optog stimuleret reduktiv dechlorering (ERD) en stor del af programmet på Battellekonferencen. Det er chlorerede ethener, der er størst erfaring med at oprense, så der blev præsenteret en lang række fuldskalaoprensninger af forureningsfaner med disse stoffer. De nye vinkler på emnet bestod i overvejende grad af oprensning af kildeområder ved hjælp af ERD samt oprensning af blandingsforureninger med både PCE og 1,1,1-TCA som moderstoffer. Fokus de seneste år har været, hvorvidt ERD kan anvendes i kildeområder, eller om det alene er en teknik, der egner sig til fanebehandling. En af pointerne med at anvende ERD i kildeområder er, at der ud over den biologiske nedbrydning af de chlorerede stoffer i den opløste fase samtidig sker en øget opløsning af den fri fase. Dette sker som funktion af tre forskellige processer: dels øger nedbrydningen i vandfasen koncentrationsgradienten mellem den fri fase og vandfasen og dermed øges opløsningen af fri fase, dels er nedbrydningsprodukterne af f.eks. PCE mere vandopløselige, hvorfor en større del af massen vil befinde sig på opløst form, dels øger det tilsatte substrat desorptionen af stof fra jordmatricen. Spørgsmålet er så bare om ERD er for langsom en metode til oprensning af kildeområder, og hvilke faktorer der er særlig kritiske for, at oprensningen lykkes. TRC (Interstate Technology & Regulatory Council) har fået udarbejdet en rapport, hvor seks case studies for kildeoprensning med ERD gennemgås. Ryan Wymore fra CDM præsenterede hovedkonklusionerne fra rapporten: ERD kan anvendes til oprensning af mindre kildeområder, altså ikke massive pools af fri fase. Kildeområdet bør være relativt homogent og permeabelt. Der skal påregnes tilstrækkelig tid til oprensning og adgang til reinjektioner af substrat. Desuden bør der overvejes etableret en sikring mod evt. nedstrøms spredning af forureningen. Risiciene knytter sig primært til mobilisering af den fri fase. Der blev præsenteret resultater fra både laboratorie- og pilotforsøg med forskellige bakteriekulturer, der er blevet videreudviklet til at kunne nedbryde 1,1,1-TCA. Både Shaw præsenterede data, der viste at 1,1,1-TCA kunne nedbrydes med deres kultur SDC-9, og SiREM præsenterede deres videreudviklede kultur KB1-plus, der også kunne nedbryde både 1,1,1-TCA og PCE i en blanding. Bemærkelsesværdigt for begge kulturer var dog, at de ikke var i stand til at nedbryde 1,1,1-TCA længere end til CA (chlorethan). Spørgsmålet er så, hvor toksisk dette stof er (der er ikke fastsat grænseværdi for det i USA, hvorfor man ikke bekymrer sig synderligt om det), og hvorvidt det, som det påstås, oxideres hurtigt i grundvandsmagasinet under svagt reducerede eller oxiderede forhold. Som foredragsholderne kommenterede, ser de typisk ikke CA akkumulere i felten, hvorfor de ikke synes, problemet er så stort. Stabile isotoper ved Bio-Trap-samplers Et andet emne, der blev behandlet i adskillige indlæg på konferencen var anvendelse af stabile isotoper til dokumentation af nedbryd- Videncenter for Jordforurening

5 ning. Der blev præsenteret en serie af sager, hvor stabile isotoper har bidraget betydeligt til forbedring af dokumentationsgrundlaget for nedbrydning af stoffer som chlorerede ethener, MTBE, fyringsolie mv. Metoden har været anvendt i en årrække ved udtagning af vandprøver langs en strømlinje i forureningsfanen. Imidlertid kan metoden også anvendes ved punktmålinger ved hjælp af. Bio-Trap-samplers, således at der opnås en nedbrydningsrate i et eller flere udvalgte steder i forureningsfanen. Denne tilgang er relativt ny, og der blev præsenteret eksempler fra flere lokaliteter med gode resultater. Bio-Trap-samplerne kan anvendes til at dokumentere en lang række aspekter, men princippet er, at selve sampleren, der er på størrelse med en tykkuglepen, tilføres en kendt mængde 13C-mærket, f.eks. MTBE, og placeres i den udvalgte boring i 1-1½ måned, hvorefter den resterende mængde MTBE analyseres, herunder fraktionen af 13C-mærket MTBE. På baggrund heraf kan der således udregnes en nedbrydningsrate for det aktuelle forureningsstof under de naturlige geokemiske og mikrobiologiske forhold. Metoden er derved uafhængig af den hydrogeologiske kortlægning, men samtidig alene et udtryk for forholdene lokalt omkring den udvalgte boring. Jordforurening.info

6 Af Mads Georg Møller, Rambøll Nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler ved anvendelse af biobarrierer/vægge På Batelle-konferencen var der en halv dag med indlæg om forskellige biobarrierer. Grundlæggende består en biobarriere af en nedgravet væg, der opbygges af en opblanding af plantemateriale (træflis/grene/kompost), sand/grus samt eventuelt forskellige former for hurtig omsættelige substrater i form af vegetabilske olier. Plantematerialet skal fungere som et langtidssubstrat/kulstofkilde, mens tilsætningen af olierne skal stimulere opstarten af den reduktive dechlorering af de chlorerede opløsningsmidler. Længden af de forskellige vægge varierer fra få til flere hundrede meter, mens bredden normalt er 0,5-1 meter, og dybden/højden maksimalt er 7,5 meter. Oprensningsgraden af trichlorethylen (TCE) i biovæggene blev i de mange indlæg angivet til at ligge mellem %. I nogle af væggene er der målt stigende koncentrationer af ethen, men det var dog et gennemgående problem, at nedbrydningsprodukterne dichloretylen (DCE) og vinylchlorid (VC) ikke blev nedbrudt, men danner en ny forureningsfane nedstrøms for væggen. De biologiske barrierer/vægge blev anslået at have en levetid på år. På konferencen blev der fremvist specialudstyr for etableringen af de nedgravede biovægge i form af en gravearm. Gravearmen kan monteres på en gravemaskine, og den har en maksimal gravedybde på ca. 7,5 meter. Armen kan også bruges til andre formål, såsom opblanding af kemiske oxidationsmidler i jordmatrixen m.m. In-Situ aerob cometabolsk nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler Under aerobe forhold er det kendt, at en række stoffer kan omsættes ved cometabolsk nedbrydning med eksempelvis metan, toluen, phenol eller propan som primært substrat. Med hensyn til de chlorerede opløsningsmidler er TCE, DCE og VC observeret nedbrudt ved cometabolsk nedbrydning under aerobe forhold, mens PCE ikke er set nedbrudt under disse forhold. På konferencen var der et foredrag, der omhandlede In-Situ-test af muligheden for at fore- Videnscenter for Jordforurening

7 tage en aerob cometabolsk nedbrydning af en grundvandforurening med chlorerede opløsningsmidler ved anvendelse af PHOSter Tecnology. Formålet med testen var at evaluere effektiviteten af In-Situ aerob cometabolsk nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler ved anvendelse af PHOSter Tecnology for behandling af TCE-forurenet grundvand. Teknologien består overordnet i, at der foretages en injektion af en blandingsgas bestående af atmosfærisk luft, metan og næringsstofferne (triethylfosfat og kvælstof) i grundvandet med henblik på at stimulere væksten af metanotrofe bakterier, der metaboliserer metan som deres eneste energikilde. De metanotrofe bakterier genererer enzymet metan monooygenase (MMO), som er et multikomponent enzym, der er i stand til at katalysere den aerobe nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler, og hermed skulle alle betingelserne for en aerob cometabolsk omsætning af de chlorerede opløsningsmidler være til stede. kompost grene træflis Injektionen blev i den aktuelle test foretaget i en injektionsboring over en periode på tre måneder, mens der i seks moniteringsboringer blev målt for indhold af TCE, opløste næringsstoffer, metan og mikroorganismer. I de fem moniteringsboringer, som var placeret inden for en radius på 13 meter fra injektionsboringen, blev der observeret følgende resultater: iltindholdet steg til 6-8 mg/l, biomassen af de ønskede bakteriegrupper steg med op til to størrelsesordner, og TCE-koncentrationerne faldt i gennemsnit med 92 %. PHOSter Tecnology blev således vurderet til at have en god effekt i forhold til en oprensning af den aktuelle lokalitet. Om teknologien vil have en lige så god effekt på andre lokaliteter, vil i høj grad afhænge af de fysiske forhold, herunder muligheden for at distribuere gasserne ud i den grundvandsmatrix, der ønskes oprenset. Jordforurening.info

8 Af Per Loll, Dansk Miljørådgivning A/S BATTELLE 2007 Ja, lidt klogere kan man vel altid blive! Derfor vil jeg i denne artikel give et kort resume af nogle af de indtryk, jeg tog med mig hjem fra årets Battelle-konference - herunder fra et par konkrete indlæg og fra to short courses, som jeg deltog i. Jeg vil dog indlede med en kort appetitvækker til min egen præsentation om MTBE-nedbrydning i den umættede zone. MTBE-nedbrydning i den umættede zone På sessionen omkring Bioremediering af MTBE og andre oxygenater havde jeg lejlighed til at præsentere resultaterne af et projekt vedr. MTBE-nedbrydning i den umættede zone, som DMR igennem det sidste års tid har gennemført sammen med Aalborg Universitet. Resultaterne håber vi at kunne præsentere i et dansk tidsskrift i løbet af året. Kort fortalt viser en indledende laboratoriescreening, at der findes primære MTBE-nedbrydere i jorden fra kildeområdet på fire ud af fem nedlagte benzinstationer, hvor der er konstateret MTBE i jorden og/eller grundvandet. De observerede nedbrydningsrater ligger i størrelsesordenen 0,2 1,2 mg MTBE/kg TS/dag og svarer til de rater, som vi fandt i et tilsvarende studium af MTBE-nedbrydning i grundvandssedimenter i 2003 /1/. Interessant er det dog, at vi i den umættede zone finder MTBE-nedbrydning langt hyppigere end i grundvandszonen og at nedbrydningen i den umættede zone generelt forløber til niveauer under detektionsgrænsen. Andre godbidder (om nedbrydning) G. Douglas fra NewFields fortalte om brugen af en ny intern konservativ tracer, 20S-triaromatisk steran (TAS), som alternativ til hopan ved estimering af nedbrydningsgraden for olie. Han understregede især potentialet i biologiske meget aktive miljøer, f.eks. i jordrensningsmiler og lignende. Måske også noget der kan bruges i naturlige systemer? D. Hunkeler fra University of Neuchatel fortalte om brugen af stabile isotoper til påvisning af nedbrydning af flygtige organiske stoffer i den umættede zone (poreluft). For grundvandet har undersøgelser vist, at isotopratioen er upåvirket af fysiske processer, dvs. diffusion, adsorption og fasefordeling imellem vand og luft, hvorfor der er et direkte link til nedbrydning. I modsætning hertil viste de nye resultater, at isotopratioen i poreluften påvirkes af diffusionen, idet molekyler med lette isotoper diffunderer hurtigere end molekyler med tunge isotoper, hvilket skyldes, at den diffusive transport i den umættede zone er op mod gange hurtigere end i grundvandet. I praksis betyder det, at man uden for kildeområdet kan komme til at underestimere nedbrydningen dvs. en konservativ nedbrydningsbetragtning. Det bliver spændende at se, hvad fremtiden bringer på denne front. På baggrund af interessen for de (få) indlæg, der handlede om nedbrydning i den umættede zone, kan jeg konstatere, at der i USA ligesom herhjemme er stor interesse for dette emne. Og her fornemmer jeg, at vi danskere/europæere er lidt foran dem over there. Mht. nedbrydning af olie- og benzinstoffer i den mættede zone var der stor fokus på bestemmelse af nedbrydningspotentiale og In-Situ nedbrydningsrater med de såkaldte baited bio-traps. Metoden består i, at man nedsænker en bio-fælde med perler, som har gode overfladeegenskaber mht. mikrobiel vækst i en filtersat boring. Bio-perlerne har indbygget det stof, som man ønsker at bestemme nedbrydningsraten for og en vis andel af C-atomerne i stoffet består af 13C. Efter f.eks. en måned tages fælden op igen, og man måler dels 13C indbygget i den biomasse, som er vokset op i fælden (nedbrydningspotentiale) og dels isotopratioen af det tilbageværende stof i fælden (nedbrydningsraten). Metoden er udviklet på University of Tulsa og er kommercielt tilgængelig i USA. Jeg vil tro, at den største udfordring for en vid udbredelse af metoden nok bliver at dokumentere, at nedbrydningsraten i fælden er repræsentativ for nedbrydningsraten i magasinet. Short courses Ofte synes jeg, at man får nogle af de mere direkte anvendelige indtryk med hjem fra de ½-dagskurser, som afholdes hhv. om søndagen inden konferencen og onsdag eftermiddag, som ellers er konferencefri. I år deltog jeg i to kurser - ét om reaktiv zone injektionshydraulik og ét om In-Situ oprensning med nano-skala jern, og jeg skal kort opridse nogle af pointerne derfra. Videncenter for Jordforurening

9 På kurset om injektionshydraulik var en af hovedpointerne, at effekten af dispersion ofte overvurderes, mens effekten af diffusion generelt undervurderes. Konsekvenserne var ifølge kursusholderne, at den tværgående dækning af injicerede væsker og gasser og bredden af forureningsfaner ofte bliver overvurderet mens transporthastigheder og oprensningstider ofte bliver groft undervurderet. Sidstnævnte især da faktiske geologier ofte er præget af dobbeltporøse medier med mobilt og immobilt vand, som typisk er udtalte i opsprækkede formationer, eller formationer præget af slirer dvs. under typiske danske forhold. Derfor blev det anbefalet, at gennemføre tracer-tests til estimering af den mobile porøsitet, og der blev givet gode eksempler på, hvordan dette kan udføres i praksis via én eller flere boringer. På kurset om nano-skala jern fik jeg indtryk af, at vi i fremtiden kommer til at se meget mere til denne form for teknologi. Teknologien har indtil videre været anvendt til reduktiv fjernelse af bl.a. chlorerede alkaner, chlorbenzener, PCB, pesticider, Cr(VI) og andre oxiderede metaller. Der er dog tale om en teknologi i sin spæde vorden, hvorfor kurset (lidt atypisk) var bygget op omkring ca. 2/3 solid teori og 1/3 praktiske eksempler. En krølle på nano-teknologien med nul-valent jern er, at man ved at ændre lidt på størrelsesfordelingen af nano-partiklerne eller ved at tilsætte overfladeaktive stoffer (f.eks. polymerer) kan ændre radikalt på nano-jernets egenskaber (reaktivitet, holdbarhed m.v.). Dermed er der åbnet op for at skræddersy nanojernet til lige den type oprensning, man står med. Dette sætter videnskabsmændene bag teknologien utvivlsomt stor pris på (der ligger mange publikationer og venter), men jeg tror også, at det vil (bør) få mange myndigheder til at være lidt tilbageholdene med at give tilladelse til at slippe teknologien løs på netop deres sager. Nano-jern er ikke bare nano-jern! Med ovenstående skrevet og afsendt håber jeg, I fik et lille indblik i, hvad der rører sig på området, og så glæder jeg mig til at se, hvad de øvrige danske deltagere har taget med hjem fra årets konference. Reference /1/ P. Loll, K. Henriksen, L.A. Bjærgbæk, S.B. Mogensen og C. Larsen. MTBE-nedbrydning i danske grundvandssedimenter. Vand & Jord, 10. årgang, nr. 1, s , 2003 Jordforurening.info

10 WW Agency Triad process into their business practices. This document is intended to complement the first Sampling, CharacterikortINFO ITRC Quarterly Update ITRC Quarterly Update er på gaden med et veloplagt blad og bringer bl.a. succeshistorier fra projekter, der er blevet (meget) bedre af, at aktørerne har fulgt ITRC s rapporter. Vedvarende energi til drift af afværgeanlæg På afværgeområdet er der i Technology News Trend (maj 2007) fokus på anvendelse af vedvarende energikilder til langvarig drift af afværgeanlæg i den sidste lange del af forureningsspredningen. Eksempler vises fra bl.a. DOE og Savannah River National Laboratorys forskning på området. New survey of soil pollution (UK) The Environment Agency have carried out the first ever survey of soils and plants throughout the UK. The UK Soil and Herbage Survey (UKSHS) analysed soil and vegetation from 122 rural, 28 urban and 50 industrial sites. The survey tested for concentrations of dioxins, polychlorinated biphenyls (PCBs), polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and a range of metals across the UK. For many contaminants, the survey provides the first coherent picture of their concentrations across the UK. The results provide a reliable baseline against which intensive local surveys and future national surveys can be assessed, and will help the Environment Agency and others to monitor and remedy pollution events more efficiently Declan Barraclough, Geosystems Science Manager at the Environment Agency, said the survey results would help inform future Government policy on contaminant sources and how they are controlled and regulated, and also provide a baseline for assessing future local surveys and national trends. The survey was not designed to compare pollutant levels in, for example, Leeds with Manchester the number of sample taken from each site does not support such comparisons. It is primarily a national survey against which intensive local surveys and future surveys can be assessed, Dr. Barraclough said. Unchecked, soil contamination can reach levels which pose risk to humans and the wider environment. This work presents a clear national picture and will be invaluable in finding better ways of protecting and managing soils. science/923462/?version=1&lang=_e In Situ Bioremediation of Chlorinated Ethene DNAPL Source Zones: Case Studies This report gathers and evaluates a number of proposed case studies and selected a group of six that would demonstrate bioremediation of DNAPLs in a wide range of conditions. The selected case studies can be classified as demonstrations, pilot-scale tests, those in design, and full-scale cleanups. NPL_Docs/BioDNAPL-2.pdf Triad Implementation Guide This document provides guidance for environmental organizations that want to implement the U.S. Environmental Protection 10

11 zation, and Monitoring Team document, Technical and Regulatory Guidance for the Triad Approach: A New Paradigm for Environmental Project Management (ITRC 2003). Although this document is written to specifically address issues that may be encountered by a state agency, it should also be helpful to those in other segments of government and in the private sector. What Is Triad? Triad is a best management practice developed from experience in the environmental field to provide the tools for making better cleanup decisions at contamination sites. The Triad approach is built on an accurate conceptual site model (CSM) that supports project decisions about exposure to contaminants, site cleanup and reuse, and long-term monitoring. The Triad approach also incorporates application of successful work strategies and the use of technology options that can lower project costs while ensuring that the desired levels of environmental protection are achieved. with risk assessment (May 2007, 63 pages). 3.pdf Grand Plaza Site Investigation Using the Triad Approach and Evaluation of Vapor Intrusion This document provides a detailed report about a field study conducted by EQM/URS on behalf of EPA s National Risk Management Research Laboratory to characterize the subsurface contamination of volatile organic compounds (VOCs) at a Brownfield commercial site. The Triad approach was implemented to characterize the extent of soil, groundwater, and soil gas contamination. These data were used to assess impact on indoor air due to vapor intrusion. Seventy-seven soil samples, twenty-eight groundwater samples, and ten soil-gas samples were collected from Geoprobe(TM) borings and analyzed on-site by USEPA Method SW direct sampling ion trap mass spectrometry (DSTIMS). Additional SW-8260b and TO-15 analyses were performed on approximately 10% of the samples by off-site laboratories. Tetrachloroethylene (PCE), trichloroethylene (TCE) and cis-1,2-dichloroethylene (DCE) were detected in all media with PCE as the prevalent compound (September 2006, 86 pages). 540r07002/540r07002.pdf Uncovering the True Impacts of Remediation The objective of this work was to identify and compare the wider impacts of a range of remediation technologies in use in the UK. A methodology was developed based on multi-criteria and detailed impact analyses, both of which incorporated life-cycle approaches. This was used to compare three options on a particular site, and highlighted the major impacts from each, with the excavation and disposal to landfill project performing poorly and the in situ stabilisation/solidification project performing comparatively well. Both the excavation and the off-site disposal portions of the former technique had significant impacts, both of which where minimised by performing S/S in situ. Full assessment and consideration of sustainability or of wider impacts of remediation is not currently performed in practice, although the results from the survey show that awareness of sustainability issues exists and that certain aspects are being implemented. It is hoped that the analysis presented here will assist in informing the selection of remediation technologies through knowledge of their true impacts in tandem with their efficacy and cost. (4 pages). kortinfo

12 Af Søren A.V. Nielsen, Videncenter for Jordforurening Det elektroniske produkt af Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr Pesticiddatabasen og Risikovurdering på oplandsskala - er nu tilgængelig på nettet. Adressen er Pesticiddatabasen Pesticiddatabasen indeholder generelle data for i alt 173 stoffer, bestående af de pesticider og deres nedbrydningsprodukter, der typisk analyseres for i grundvandet i Danmark. Ved generelle data forstås stoffets navn, CAS-nr., standartkode, dets systematiske IUPAC-navn og molekylformel. 61 af de 173 stoffer er fundet i det danske grundvand, og for disse stoffer indeholder databasen ligeledes oplysninger om stoffernes fysisk-kemiske egenskaber og halveringstid (nedbrydningshastighed) i forskellige media under forskellige forhold. For flere af stofferne findes desuden strukturformler og metabolitkæder. Databasen indeholder ikke oplysninger om produkter, leverandører, anvendelse og dosering, idet disse oplysninger findes i andre databaser, hvortil der er adgang via et web-link. I regionerne skal risikovurderingsprogrammet installeres, og der skal etableres de korrekte stier til GIS-lag, databaser m.v. Installationen af programmet foretages efter vejledningen i rapporten, Miljøprojekt nr fra Miljøstyrelsen, bilag F. Videncenter for Jordforurening kan ikke bistå med vejledning til installationen i regionerne. Videncentret opdaterer løbende databasen. Kommentarer eller rettelser sendes til: Risikovurderingsværktøj Det overordnede formål med risikovurderingen af pesticidpunktkilder har været at udarbejde et værktøj, således at en bruger med generelt kendskab til pesticidpunktkilder og med adgang til GIS-værktøj og oplands-gis-temaer på én dag kan udarbejde en troværdig, dynamisk, oplandsbaseret risikovurdering for et indvindingsopland til et vandværk. Værktøjet tager udgangspunkt i eksisterende viden (varierende fra detaljeret viden om nogle lokaliteter til overordnet generelt kendskab til andre lokaliteter), og viser det bedst mulige bud på pesticidbelastning i et opland. Fordelen ved værktøjet er, at der hurtigt kan foretages simulering af forskellige forhold og konsekvenser af indgreb i et opland. I risikovurderingsværktøjet findes to hovedmenuer: Lokalitetsdata og risikovurdering. Arbejdet udføres i tre trin, hvor 1. trin består af inddatering af data i lokalitetsdatabasen og 2. og 3. trin består af udførelse af en konkret risikovurdering. 12 Videncenter for Jordforurening

13 www. pesti cidda ta.dk Trin 1 Oprettelse eller redigering af lokalitetsdata for lokaliteterne i et opland. Der indtastes oplysninger om lokalitetstype og evt. defaktiske fund af forurening på lokaliteten. Trin 2 Valg af det opland, for hvilket risikovurderingen ønskes udført, og opsætning af de parametre, der indgår i risikovurderingen, herunder kildestyrkerne for lokaliteterne i oplandet. Der er her mulighed for at vælge minimum-, maksimum- eller gennemsnitskoncentrationer og foretage følsomhedsberegninger med forskellige opsætninger. Såfremt kildestyrken skal baseres på en bestemt jordkoncentration eller spild, inddrages et modul for den vertikale transport i den umættede zone. For en række typer af pesticidpunktkilder er der udarbejdet defaultværdier, såfremt brugeren ikke har kendskab til kildestyrken. Default-værdierne er baseret på erfaringsopsamling vedrørende pesticidpunktkilder. Trin 3 Beregning og grafisk visning af den horisontale transport i et opland. Dannelse af en række rapporter i form af kort og tabeller over pesticidbidrag fra de enkelte kilder til det samlede opland eller de individuelle boringer i et opland. Risikovurderingsværktøjet er web-baseret, og adgang kan opnås via en almindelig browser, men beregningerne er baseret på bearbejdede GIS-lag, som typisk ligger i regionsregi. Anvendelse af risikovurderingsværktøjet kræver derfor, at man er oprettet som bruger med adgang til de fornødne bearbejdede GIS-lag, som skal være indlagt på web-serveren. Anvendelsen af risikovurderingsværktøjet er beskrevet i en detaljeret brugermanual,og et eksempel på en risikovurdering er indarbejdet i rapporten. Uddrag fra rapporten, Miljøprojekt nr fra Miljøstyrelsen. Hele rapporten kan hentes på Jordforurening.info

14 ARTIKELovervågning Af freelance konsulent Trine Korsgaard Ved hurtigt at skimme denne liste igennem får du et overblik over, hvilke artikler der for nyligt har været bragt i danske tidsskrifter inden for vores fagområde. Hermed er der skabt en hurtig indgang til ny inspiration m.m. For overskuelighedens skyld er artiklerne ordnet i emner. 1 Jura, økonomi og politik Regeringens handlingsplan for miljøeffektiv teknologi Høringsudgave, Danske løsninger på globale udfordringer Publikationen indeholder regeringens handlingsplan for miljøeffektiv teknologi, som er sendt i høring. Planen er en detaljeret beskrivelse af, hvordan regeringen vil følge op på redegørelsen om miljøeffektiv teknologi fra 1. juni 2006, idet den er struktureret om følgende 9 initiativer: 1) Partnerskaber for innovation, 2) Eksportfremme, 3) Forskning, 4) Rådgivning, 5) EU, 6) Klima og energi, 7) Miljøvenligt landbrug, 8) Vand og 9) Sundhedsskadelig forurening. Udgives af Miljøstyrelsen. ISBN Handleplanen kan hentes på 2 Kortlægning og undersøgelser MTBE. Undersøgelse af grundvandet nedstrøms idriftværende og tidligere benzinstationer Hovedrapport Gennemførelse af et undersøgelseskoncept for lokalisering af MTBE-faner ved konkrete miljøtekniske undersøgelser viser, at det er altafgørende for undersøgelseskonceptet, at der findes et sammenhængende magasin under lokaliteten. Sammenfattende viser undersøgelserne, at der er meget stor sandsynlighed for at påvise MTBE i grundvandet ved tidligere tankstationer, der har håndteret MTBE-holdigt benzin. For tankstationer i drift er datamaterialet meget spinkelt. Jes Holm; Morten Kjærgaard; Jens Baumann, GEO. Miljøprojekt, nr. 1161, ISBN Rapporten kan hentes på 3 Risikovurdering Hudoptagelse af pesticider - betydning af lag-time og reservoir-effekt En lettere beskadiget hud betyder en ringere beskyttelsesevne mod stoffer, man får på huden. Bekæmpelsesmidler og andre kemiske stoffer optages derfor betydeligt bedre over en beskadiget hud end over en intakt hud. Det drejer sig ikke alene om personer med rifter eller lignende på huden, men potentielt også folk med andre hudproblemer. Den forøgede penetration af specielt mere vandopløselige stoffer bør man reguleringsmæssigt forholde sig til, idet mange ansatte med hudeksponering ikke har intakt hud. Jesper Bo Nielsen, Flemming Nielsen, Jens Ahm Sørensen. Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, nr. 109, 2007 ISBN Rapporten kan hentes på 4 Afværgeteknik og monitering Bakterier renser drikkevand GEUS undersøger lige nu i projektet PES- TICON om bakterierne aminobacter er i stand til at nedbryde BAM i vandværkers sandfiltre. Laboratorieforsøg ser lovende ud, men nu mangler en afprøvning og nærmere undersøgelse i større skala. Maria Sommer Holtze, Jens Aamand, GEUS. Bakterier renser drikkevand, Vandposten, nr. 158, april 2007, side Se Kemisk oxidation af chlorerede opløsningsmidler På Syddansk Universitet har de undersøgt sideeffekterne ved kemiske oxidation. Laboratorieforsøg viser at krom kan mobiliseres under behandlinger af sediment med f.eks. KMnO4. Til gengæld er den mikrobielle aktivitet ikke påvirket så kraftigt, som man kunne frygte. Artiklen konkludere, at mobiliseringen af chrom formentlig vil være mindre udtalt i et naturligt system, men det ændre ikke på, at mobilisering af metaller kan være 14 Videncenter for Jordforurening

15 et potentielt problem ved anvendelse af kemisk oxidation. Marianne Plenge Christensen, Mogens R. Flindt, Torben Højbjerg Jørgensen. Kemisk oxidation af chlorerede opløsningsmidler. Vand og Jord, nr. 2, maj 2007, side Hardware og metodebeskrivelser Afprøvning af immunoassaymetode til bestemmelse af PAH-indhold i jord Projektet omhandler afprøvning af immunoassaymetoden til bestemmelse af indhold af PAH i jordprøver. Metoden kan i henhold til udvalgte koncentrations-intervaller klassificere indholdet af PAH i jorden. Resultaterne fås inden for få timer. Metoden kan ikke erstatte de akkrediterede analyser, og den vil kun give en økonomisk fordel, såfremt priser på de tilsvarende akkrediterede analyser er mere end 2 gange prisen for analyser udført med testkittet, hvilket ikke p.t. er tilfældet. Ann Steen Jensen. Miljøprojekt fra Miljøstyrelsen, nr. 1170, ISBN Kan hentes på 6 Andre udgivelser Miljøtilsyn Redegørelse for kommunernes, amternes, Miljøstyrelsens og Skov- og Naturstyrelsens miljøtilsyn i 2005 Den årlige tilsynsredegørelse indeholder en sammenfatning af kommuners, amters og de statslige miljømyndigheders indberetninger om miljøtilsynet med virksomheder og landbrug i Indberetningerne omfatter godkendelser, tilsyn, anvendte ressourcer, opkrævet brugerbetaling og håndhævelser. Orientering fra Miljøstyrelsen, 3/2007. ISBN Rapporten kan hentes på Miljøstyrelsens årsrapport for regnskabsåret 2006 Årsrapporten præsenterer det samlede resultat for Miljøstyrelsens virksomhed i forhold til de miljøfaglige, organisatoriske, personalemæssige og økonomiske målsætninger. Samlet set er resultatet af styrelsens arbejde i 2006 meget tilfredsstillende. Ændringerne i forbindelse med kommunalreformen vil medføre behov for konstituering af samarbejde og arbejdsdeling og opbygning af et fagligt fællesskab mellem de centrale og de decentrale statslige enheder samt etablering af samarbejdsprocedurer med regionerne og kommunerne. Der vil være særligt fokus på at efterleve de internationale forpligtelser på følgende områder: luft (NOx, partikler mv.), støj, kemikalier (REACH mv.) og vand (grundvand og overfladevand). Udgives af Miljøstyrelsen. ISBN Årsrapporten kan hentes på Jordforurening.info

16 kursus KALENDEREN Dato Hvem Hvad Hvor Mere info September 2007 EnviNa Råstofmøde 2007 Fyn september oktober 2007 NGWA ATV Jord og Grundvand 2007 NGWA/U.S. EPA Fractured Rock Conference: State of the Science and Measuring Success in Remediation Arsen Portland, Maine Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Århus C conf/ cfm Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Fax oktober 2007 Redoxtech The 2nd European Conference on DNAPL, Characterization and Remediation Mercure Amsterdam, A/d Aamstel Hotel, Holland oktober 2007 Redoxtech The 4th European Conference on Oxidation and Reduction Technologies for In-Situ Treatment of Soil and Groundwater Mercure Amsterdam, A/d Amstel Hotel, Holland 24. oktober 2007 ATV Jord og Grundvand Udvaskning fra forurenet jord og restprodukter Radisson SAS, H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense Oktober november 2007 EnviNa National Groundwater Association (NGWA) Temamøde om tilladelser efter Jordforureningslovens 8 Petroleum Hydrocarbons and Organic Chemicals in Ground Water (Prevention, Detection, and Remediation Conference) COK Odense eller Fredericia Houston, Texas, USA udgives af Videncenter for Jordforurening og udkommer fire gange årligt på papir og elektronisk. 8. november november 2007 ATV Jord og Grundvand ATV Jord og Grundvand Grundvandsmodeller for modelfolk Aktuelt emne Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte Redaktør: Kit Jespersen Layout: Ulla Hilden, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Oprensning af olie- og benzinforurening: Naturlig nedbrydning og biologisk afværge

Oprensning af olie- og benzinforurening: Naturlig nedbrydning og biologisk afværge Oprensning af olie- og benzinforurening: Naturlig nedbrydning og biologisk afværge Per Loll - DMR A/S ATV, Afværgeteknologier - State of the Art, 22. oktober 2008 Dias nr. 1 Indledning Oplægget lød på,

Læs mere

Indledning og formål

Indledning og formål Anvendelse af isotopfraktionering til vurdering af nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler og andre organiske stoffer Mette M. Broholm og Poul L. Bjerg 1 Indledning og formål Isotopfraktionering er

Læs mere

Hvorfor biologisk metode til DNAPL afværge?

Hvorfor biologisk metode til DNAPL afværge? Temadag om fri fase forurening. 5. marts 2012 Succesfuldt pilotforsøg med oprensning af residual fri fase PCE ved hjælp af stimuleret reduktiv deklorering i Kærgård Plantage Civilingeniør Torben Højbjerg

Læs mere

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Udført for: Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Udført af: Poul Larsen, Per Loll Claus Larsen og Maria Grøn fra

Læs mere

ELEKTROKINETISK STIMULERET BIOLOGISK NEDBRYDNING AF FRI FASE PCE

ELEKTROKINETISK STIMULERET BIOLOGISK NEDBRYDNING AF FRI FASE PCE PILOTFORSØG MED ELEKTROKINETISK STIMULERET BIOLOGISK NEDBRYDNING AF FRI FASE PCE 2012 Charlotte Riis, NIRAS ATV møde, 28. november TEAM EK BIO NIRAS A/S Charlotte Riis Martin Bymose Geosyntec Consultants,

Læs mere

Eliminering af Jordforurening fra industri, tankanlæg og uheld

Eliminering af Jordforurening fra industri, tankanlæg og uheld 1 Eliminering af Jordforurening fra industri, tankanlæg og uheld Trussel mod grundvand Trussel mod boliger Anden risiko 2 Oprensning Opgravning og destruktion/deponering Insitu - destruktion/immobilisering

Læs mere

Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S. McKnight 1, Philip J. Binning 1 og Poul L. Bjerg 1

Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S. McKnight 1, Philip J. Binning 1 og Poul L. Bjerg 1 Metode til kvantificering af konceptuel og parameterusikkerhed ved beregning af forureningsflux og koncentrationer fra forurenede lokaliteter (V2 niveau) Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S.

Læs mere

Julie Chambon, Gitte Lemming, Gabriele Manoli, Mette Broholm Philip J. Binning and Poul L. Bjerg DTU Miljø. Mette Christophersen Region Syddanmark

Julie Chambon, Gitte Lemming, Gabriele Manoli, Mette Broholm Philip J. Binning and Poul L. Bjerg DTU Miljø. Mette Christophersen Region Syddanmark Julie Chambon, Gitte Lemming, Gabriele Manoli, Mette Broholm Philip J. Binning and Poul L. Bjerg DTU Miljø Mette Christophersen Region Syddanmark 2 In-Situ Chemical Oxidation (ISCO) Stærk oxidant (e.g.

Læs mere

VENTILERING I UMÆTTET ZONE

VENTILERING I UMÆTTET ZONE VENTILERING I UMÆTTET ZONE Fagchef, civilingeniør Anders G. Christensen Civilingeniør Nanna Muchitsch Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron NIRAS A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of

Læs mere

VERTIKAL TRANSPORT MODUL OG NEDBRYDNING I JAGG 2.0 ET BIDRAG TIL FORSTÅELSE AF DEN KONCEPTUELLE MODEL. Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS A/S

VERTIKAL TRANSPORT MODUL OG NEDBRYDNING I JAGG 2.0 ET BIDRAG TIL FORSTÅELSE AF DEN KONCEPTUELLE MODEL. Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS A/S VERTIKAL TRANSPORT MODUL OG NEDBRYDNING I JAGG 2.0 ET BIDRAG TIL FORSTÅELSE AF DEN KONCEPTUELLE MODEL Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS A/S JAGG 2 - Vertikal Transport og Olie JAGG 2.0 MST s risikovurderingsværktøj

Læs mere

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Vintermøde 2017, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki kats@orbicon.dk Og mange andre fra

Læs mere

HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE?

HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE? HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE? Fagleder, civilingeniør Torben Højbjerg Jørgensen COWI A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT MEST

Læs mere

Anvendelse af GrundRisk til lokal risikovurdering. Gennemgang af værktøjet med fokus på betydning af parameterværdier. Professor Philip J.

Anvendelse af GrundRisk til lokal risikovurdering. Gennemgang af værktøjet med fokus på betydning af parameterværdier. Professor Philip J. Anvendelse af GrundRisk til lokal risikovurdering Gennemgang af værktøjet med fokus på betydning af parameterværdier Professor Philip J. Binning Postdoc Luca Locatelli Videnskabelig assistent Louise Rosenberg

Læs mere

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Perspektivering ift. administrative afgørelser, grænseværdier og direktivkrav Ole Kiilerich Jord og Affald Sagshåndtering

Læs mere

Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer

Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer Per Loll, udviklingsleder, Ph.D ATV møde 28. januar 2015 1 Hvad er det vi snakker om? banen kridtes op Oliestoffer, dvs.

Læs mere

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger DEL 2: RESULTATER AF SCREENING Gitte L. Søndergaard, Luca Locatelli, Louise Rosenberg, Philip J. Binning, Jens Aabling, Poul L. Bjerg ATV

Læs mere

på 3 danske lokaliteter

på 3 danske lokaliteter Stimuleret nedbrydning af 1,1,1-TCA i moræneler på 3 danske lokaliteter Mette M. Broholm 1, Charlotte Scheutz 1, Poul L. Bjerg 1, Henriette Kerrn-Jespersen 2 og Carsten Bagge Jensen 2 1 DTU Miljø, 2 Region

Læs mere

Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske. EnviNa 30/9 2015

Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske. EnviNa 30/9 2015 Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske EnviNa 30/9 2015 1 Disposition 1. Indledning (kort) 2. Lovgivning (meget kort) 3. Cases (3-4 stk.) 4. Perspektivering/diskussion 2 1. Indledning

Læs mere

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag?

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Kirsten Rügge, COWI 1 VJ s digitale screeningsværktøj Umættet zone Fysiske forhold for forureningen Afværge overfor: Grundvand Geologi: Ler/silt Mættet/Umættet:

Læs mere

Hvis du vil teste en idé

Hvis du vil teste en idé KONTAKT Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Hvis du vil teste en idé - så hjælper Danish Soil Partnership dig videre i processen... Nationalt

Læs mere

Nationalt netværk af testgrunde

Nationalt netværk af testgrunde Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Nationalt netværk af testgrunde Danish Soil Partnership INTRO Én indgang Nationalt netværk af testgrunde

Læs mere

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand Helle Overgaard, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, 10.-11. marts 2015 Deltagere i følgegruppe Miljøstyrelsen

Læs mere

og Soil Mixing/nZV - udviklings- og kombinationsmuligheder

og Soil Mixing/nZV - udviklings- og kombinationsmuligheder Jernvægge gge, nano Zero Valent Iron og Soil Mixing/nZV - udviklings- og kombinationsmuligheder Docent Peter Kjeldsen Institut for Vand og Miljøteknologi Danmarks Tekniske Universitet Afværgeteknologier

Læs mere

ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING ERFARINGER MED ETABLERING OG DRIFT AF FULD SKALA AFVÆRGE VED STIMULERET REDUKTIV DEKLORERING I MORÆNELER. DIRECT PUSH INJEKTION AF DONOR OG BIOMASSE PÅ VESTERBROGADE OG GL. KONGEVEJ, KØBENHAVN Civilingeniør

Læs mere

NorthPestClean. - Et demonstrationsprojekt

NorthPestClean. - Et demonstrationsprojekt NorthPestClean - Et demonstrationsprojekt Morten Bondgaard, Region Midtjylland LIFE+ information Session 2011, Slagelse d. 25. marts 2011 25-03-2011 www.northpestclean.dk 1 Indhold Høfde 42 Valg af program

Læs mere

Indkapsling af forurening ved Høfde 42

Indkapsling af forurening ved Høfde 42 Indkapsling af forurening ved Høfde 42 Børge Hvidberg, Region Midtjylland Renare Mark - ATV 29. nov. 2007 www.regionmidtjylland.dk Danmark med regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Hovedstaden

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Reduktiv dechlorering som afværgemetode

Reduktiv dechlorering som afværgemetode Reduktiv dechlorering som afværgemetode Kirsten Rügge, COWI 1 Reduktiv dechlorering Biologisk: Naturlig nedbrydning (MNA) Stimuleret reduktiv dechlorering (ERD) EK-BIO 2 Stimuleret Reduktiv dechlorering,

Læs mere

Miljøfremmede stoffer i regnvand monitering og modellering

Miljøfremmede stoffer i regnvand monitering og modellering Miljøfremmede stoffer i regnvand monitering og modellering Heidi Birch, PhD-studerende Peter Steen Mikkelsen, Hans-Christian Holten Lützhøft, Anitha Sharma, Luca Vezzaro Blå-grønne løsninger til håndtering

Læs mere

Er der behov for et paradigmeskift i risikovurdering over for grundvand? Niels Døssing Overheu, Orbicon A/S på skuldrene af mange andre

Er der behov for et paradigmeskift i risikovurdering over for grundvand? Niels Døssing Overheu, Orbicon A/S på skuldrene af mange andre Er der behov for et paradigmeskift i risikovurdering over for grundvand? Niels Døssing Overheu, Orbicon A/S på skuldrene af mange andre Overblik 1. Det nuværende paradigme 2. En vision 3. Byggesten og

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Peter Rerup Dato: 17. september 2015 QA: Ulla

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Danmarks største frivillige oprensning DONG Energys transformerstationer

Danmarks største frivillige oprensning DONG Energys transformerstationer Danmarks største frivillige oprensning DONG Energys transformerstationer Projektchef John U. Bastrup, GEO Projektleder, Tina Baastrup, GEO Afdelingsleder, Jørgen Bendtsen, DONG Energy ATV MØDE VINTERMØDE

Læs mere

Oversigt. Introduktion Status Beslutningsprocess/Valg af oxidant Leveringsmetoder Aktiveringsmetoder Trends Treatment Trains Konklusion

Oversigt. Introduktion Status Beslutningsprocess/Valg af oxidant Leveringsmetoder Aktiveringsmetoder Trends Treatment Trains Konklusion Oversigt Introduktion Status Beslutningsprocess/Valg af oxidant Leveringsmetoder Aktiveringsmetoder Trends Treatment Trains Konklusion In situ kemisk oxidation involverer injektion af forskellige oxidationsmidler

Læs mere

IN SITU BIOLOGISK OPRENSNING AF GRUNDVANDSFORURENINGEN

IN SITU BIOLOGISK OPRENSNING AF GRUNDVANDSFORURENINGEN KRAFTIG FORURENING MED ATYPISKE FORURENINGSSTOFFER PÅ STOR INDUSTRILOKALITET IN SITU BIOLOGISK OPRENSNING AF GRUNDVANDSFORURENINGEN Ekspertisechef Charlotte Riis, NIRAS Projektleder Lisbeth Walsted, Seniorspecialist

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE

UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE Civilingeniør Anders G. Christensen NIRAS A/S Lektor, civilingeniør, ph.d. Peter Kjeldsen Institut for Miljø & Ressourcer, DTU

Læs mere

Indtryk fra Battelle-konferencen i Monterey, maj 2010

Indtryk fra Battelle-konferencen i Monterey, maj 2010 Indtryk fra Battelle-konferencen i Monterey, maj 2010 Termiske metoder Stimuleret reduktiv dechlorering Undersøgelsesmetoder Charlotte Riis, NIRAS ATV Øst Gå-hjem-møde DTU d. Termiske oprensningsmetoder

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere

Hvorfor er nedbrydning så vigtig

Hvorfor er nedbrydning så vigtig Hvorfor er nedbrydning så vigtig Lidt indledende underholdning med Thomas Hauerberg Larsen Foto: Martin Oeggerli Hvorfor er nedbrydning så vigtig Den hurtige Det er det bare, specielt når vi taler om mineralisering.

Læs mere

Poul L. Bjerg Julie Chambon, Gitte Lemming, Mads Troldborg, Mette Broholm, Ida Vedel Lange og Philip Binning

Poul L. Bjerg Julie Chambon, Gitte Lemming, Mads Troldborg, Mette Broholm, Ida Vedel Lange og Philip Binning Har vi værktøjerne til at definere oprensningskriterierne bedre? Poul L. Bjerg Julie Chambon, Gitte Lemming, Mads Troldborg, Mette Broholm, Ida Vedel Lange og Philip Binning Pi Principper i for oprensningskriterier

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE PILOTFORSØG MED KEMISK OXIDATION

KÆRGÅRD PLANTAGE PILOTFORSØG MED KEMISK OXIDATION KÆRGÅRD PLANTAGE PILOTFORSØG MED KEMISK OXIDATION Lars R. Bennedsen, Torben H. Jørgensen, Rambøll Jarl Dall-Jepsen, Lars Nissen, Cowi Neal Durant, Leah MacKinnon, Geosyntec Prasad Kakarla, Isotec Erik

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Lave teknologiske løsninger for jordforurening med POP s i Moldova: Udfordringer og bekræftende oplevelser. Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS

Lave teknologiske løsninger for jordforurening med POP s i Moldova: Udfordringer og bekræftende oplevelser. Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS Lave teknologiske løsninger for jordforurening med POP s i Moldova: Udfordringer og bekræftende oplevelser Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS 2 3 Projektet i MOLDOVA: Formål at identificere og afprøve afværgeteknologier

Læs mere

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder 14. september 2011 Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nina Tuxen, Orbicon Jacqueline Falkenberg,

Læs mere

Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3

Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3 Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3 Søren Erbs Poulsen Geologisk Institut Aarhus Universitet 2011 Indholdsfortegnelse Sammendrag...2 Indledning...2

Læs mere

Problemstillingen set i helikopterperspektiv

Problemstillingen set i helikopterperspektiv Problemstillingen set i helikopterperspektiv kommende udfordringer Henriette Kerrn-Jespersen, Region Hovedstaden Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nu har vi udviklet et koncept for opsporing og undersøgelse,

Læs mere

Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft)

Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft) Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft) Definition af redoxforhold i umættet zone De fleste kemiske og biologiske processer i jord og grundvand er styret

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Low Level MIP/MiHPT. Et nyt dynamisk værktøj til kortlægning af forureningsfaner

Low Level MIP/MiHPT. Et nyt dynamisk værktøj til kortlægning af forureningsfaner Low Level MIP/MiHPT Et nyt dynamisk værktøj til kortlægning af forureningsfaner Malene Tørnqvist Front, NIRAS ATV Vintermøde Workshop om dynamiske undersøgelser 10. marts 2015 KORTLÆGNING AF FORURENINGSFANER

Læs mere

Poul L. Bjerg Gregory Lemaire Ursula McKnight og mange flere. Sandra Roost (Orbicon) Sanne Nielsen (tidl. Orbicon, nu Region Syd)

Poul L. Bjerg Gregory Lemaire Ursula McKnight og mange flere. Sandra Roost (Orbicon) Sanne Nielsen (tidl. Orbicon, nu Region Syd) Kan en model for fortynding i vandløb bidrage til bestemmelse af forureningsflux, kildeopsporing og konceptuel forståelse ved forureningsundersøgelser? Poul L. Bjerg Gregory Lemaire Ursula McKnight og

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE RISIKO FOR RECIPIENTEN

KÆRGÅRD PLANTAGE RISIKO FOR RECIPIENTEN KÆRGÅRD PLANTAGE RISIKO FOR RECIPIENTEN Civilingeniør, ph.d. Mette Christophersen Områdechef Trine Korsgaard Region Syddanmark ATV MØDE MEGA SITES OPRENSNING, REGULERING OG EKSPORT SCHÆFFERGÅRDEN 25. april

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger?

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Nanna Isbak Thomsen, Philip J. Binning, Poul L. Bjerg DTU Miljø Hans Skou Region Syddanmark Jens Aabling Miljøstyrelsen Niels

Læs mere

Lossepladser og vandressourcer

Lossepladser og vandressourcer BETYDNINGEN AF GRUNDVANDSOVERFLADEVANDS- INTERAKTION FOR VANDKVALITETEN I ET VANDLØB BELIGGENDE NEDSTRØMS FOR RISBY LOSSEPLADS PhD studerende Nanna Isbak Thomsen1 PhD studerende Nemanja Milosevic1 Civilingeniør

Læs mere

The project is supported through LIFE+, a program of the European Union. Since 1992, LIFE has co-financed some 3104 projects across the EU,

The project is supported through LIFE+, a program of the European Union. Since 1992, LIFE has co-financed some 3104 projects across the EU, The project is supported through LIFE+, a program of the European Union. Since 1992, LIFE has co-financed some 3104 projects across the EU, contributing approximately 2.2 billion to the protection of the

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder?

Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder? Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder? Christian Nyrop Albers De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima- Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Per Loll, udviklings- og projektleder DMR Claus Larsen, kvalitetschef DMR Laila Bruun, hydrogeolog DMR (nu Rambøll) Anders Riiber Høj, projektchef OM (nu Metroselskabet)

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune.

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune. NOTAT Projekt Risikovurdering, jorddepot ved motorvejsafkørsel Svendborg Nord Kunde Svendborg Kommune, Anlæg og ejendomme Til Fra Kim Jensen, Svendborg Kommune Søren Nielsen, Rambøll 1. Indledning Svendborg

Læs mere

på 25 mio. kubikmeter drikkevand, som skønnes nødvendigt med den store befolkningstilvækst?

på 25 mio. kubikmeter drikkevand, som skønnes nødvendigt med den store befolkningstilvækst? Jan Ravn Christensen Medlem af SF s byrådsgruppe Den 12. august 2011 Teknik og Miljø Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om krom-6 forurening fra Collstrop-grunden. SF ved Jan Ravn Christensen

Læs mere

Risikovurdering af MTBE-forurening i forhold til grundvandet

Risikovurdering af MTBE-forurening i forhold til grundvandet Miljøprojekt Nr. 785 2003 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Risikovurdering af MTBE-forurening i forhold til grundvandet Dorte Harrekilde, Pia Korneliusen og John Nielsen

Læs mere

Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42

Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 Morten Bondgaard, Jord & Råstoffer, Region Midtjylland Cheminova, 2. december 2010 www.regionmidtjylland.dk NorthPestClean

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand

Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS ATV Jord og Grundvand Jordforurening og overfladevand den 27. november2013 Jordforurening og de kritiske

Læs mere

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem P. Heiselberg Udarbejdet for: InVentilate A/S DCE Contract Report No. 108 Department of Civil Engineering Aalborg University Department of Civil Engineering

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Optimering af mobiliteten og DNAPL affiniteten af nanopartikler via overfladecoatings

Optimering af mobiliteten og DNAPL affiniteten af nanopartikler via overfladecoatings Optimering af mobiliteten og DNAPL affiniteten af nanopartikler via overfladecoatings 29. april 2014 Annika S. Fjordbøge (asfj@env.dtu.dk) DTU Miljø: Eva Caspersen, Mie B. Sørensen & Mette M. Broholm DTU

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Klimaændringer, punktkilder og grundvandets tilstand i fht. EU direktiver

Klimaændringer, punktkilder og grundvandets tilstand i fht. EU direktiver Region Midtjylland Klimaændringer, punktkilder og grundvandets tilstand i fht. EU direktiver ATV Vintermøde - temadag d. 4. marts 2013 Tom Birch Hansen Disposition EU direktiver Klimaforandringer og grundvandet

Læs mere

Udvikling af konceptuel forståelse af DNAPL udbredelse i ML og kalk

Udvikling af konceptuel forståelse af DNAPL udbredelse i ML og kalk Udvikling af konceptuel forståelse af DNAPL udbredelse i ML og kalk Integreret anvendelse af direkte og indirekte karakteriseringsmetoder Mette M. Broholm 1, Gry S. Janniche 1, Annika S. Fjordbøge 1, Torben

Læs mere

MODEL RECIPIENTPÅVIRKNING VED FREDERICIAC

MODEL RECIPIENTPÅVIRKNING VED FREDERICIAC 10 1 3 4 6 7 9 10 11 15 14 19 13 47 16 Inderhavn 54 55 58 59 69 50 Slæbested 56 57 68 70 26a 26b 73 74 72 22 24 31 32 18b Fremtidig kanal 33 34 18a 17b 21 20 46 35 71 Nuværende kanal 23 30 29 Pier 52 53

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Disposition. Hydrologi i byer og kilder til forurening i byen. Klimaforandringer. Case Eskelund. Case Horsens havnebasin/fjord.

Disposition. Hydrologi i byer og kilder til forurening i byen. Klimaforandringer. Case Eskelund. Case Horsens havnebasin/fjord. www.regionmidtjylland.dk Punktkilder, grundvand og klimaforandringer Erfaringer fra risikovurderinger i Region Midtjylland. Rolf Johnsen Disposition Hydrologi i byer og kilder til forurening i byen Klimaforandringer

Læs mere

Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning. 14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 1

Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning. 14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 1 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 1 Grundvandssænkning ved etablering af parkeringskælder ved Musikkens Hus Baggrund og introduktion

Læs mere

Metode til måling af flux i grundvand: Sorbisense Fluxsampler

Metode til måling af flux i grundvand: Sorbisense Fluxsampler Metode til måling af flux i grundvand: Sorbisense Fluxsampler PhD. Hubert de Jonge, Sorbisense A/S, Denmark hubert@sorbisense.com Indhold Introduktion Baggrund for Fluxmålinger ved forureningsundersøgelser

Læs mere

VURDERING AF NATURLIG NEDBRYDNING AF PCE I GRUNDVANDSMAGASIN VED ISOTOPFRAKTIONERING

VURDERING AF NATURLIG NEDBRYDNING AF PCE I GRUNDVANDSMAGASIN VED ISOTOPFRAKTIONERING VURDERING AF NATURLIG NEDBRYDNING AF PCE I GRUNDVANDSMAGASIN VED ISOTOPFRAKTIONERING Lektor Mette M. Broholm Institut for Miljø & Ressourcer, DTU/Orbicon A/S Associate Professor Daniel Hunkeler Ph.d.studerende

Læs mere

Teknisk erfaringsopsamling for pesticidpunktkilder

Teknisk erfaringsopsamling for pesticidpunktkilder Teknisk erfaringsopsamling for pesticidpunktkilder ATV vintermøde 2015 Vi må da kunne bruge vores samlede erfaringer til noget fremadrettet. Nina Tuxen Sandra Roost Trine Skov Jepsen Katarina Tsitonaki

Læs mere

VÆRKTØJSKASSEN OVERBLIK OG METODEOVERVEJELSER

VÆRKTØJSKASSEN OVERBLIK OG METODEOVERVEJELSER VÆRKTØJSKASSEN OVERBLIK OG METODEOVERVEJELSER Civilingeniør, ph.d. Nina Tuxen, Orbicon Undersøgelser frem for afværge - State of the Art Møde 20. maj 2009 RESUME Indlægget omhandler værktøjskassen til

Læs mere

Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune

Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune VAND I BYER Odense 5. april 2013 Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune Arbejder på følgende retningslinier: Nedsivning af tagvand Nedsivning

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

Påvirker forurening fra punktkilder overfladevand? Poul L. Bjerg

Påvirker forurening fra punktkilder overfladevand? Poul L. Bjerg Påvirker forurening fra punktkilder overfladevand? Poul L. Bjerg Tre spørgsm rgsmål Påvirker forureningen fra punktkilder overfladevand? Har vi styr på processerne og metoderne? Er det et problem? Punktkilder

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til ændringer af bekendtgørelser om drikkevand og kvalitet af miljømålinger - journalnummer SVANA

Høringssvar vedrørende udkast til ændringer af bekendtgørelser om drikkevand og kvalitet af miljømålinger - journalnummer SVANA Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø mst@mst.dk 04-07-2017 EMN-2017-02715 1069362 Kurt Møller Høringssvar vedrørende udkast til ændringer af bekendtgørelser om drikkevand og kvalitet af miljømålinger

Læs mere

AFVÆRGEPUMPNING - STATUS, OPTIMERINGS- OG KOMBINATIONSMULIGHEDER

AFVÆRGEPUMPNING - STATUS, OPTIMERINGS- OG KOMBINATIONSMULIGHEDER AFVÆRGEPUMPNING - STATUS, OPTIMERINGS- OG KOMBINATIONSMULIGHEDER Projektleder Niels Ploug Krüger A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of the Art Schæffergården, Gentofte 22. oktober 2008

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

BESLUTNING? Christian Grøn, Jesper Overgaard, Henrik Madsen, Lars Michael og Lizzi Andersen, DHI Jens Strodl Andersen, EnviroStat

BESLUTNING? Christian Grøn, Jesper Overgaard, Henrik Madsen, Lars Michael og Lizzi Andersen, DHI Jens Strodl Andersen, EnviroStat HVORDAN TÆNK MERE, INDBYGGER ANALYSÉR VI FÆRRE KVALITETEN PRØVER AF OG VORE UNDERSØGELSER GRAV/PUMP MINDRE I PLANLÆGNING OG BESLUTNING? Christian Grøn, Jesper Overgaard, Henrik Madsen, Lars Michael og

Læs mere

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen A4 Associated beneficiary declaration and mandate 1/2 A4 skal underskrives og afleveres senest 1. April. Eksempel med Horsens: I, the undersigned,

Læs mere

Mulige feltstudier til vurdering af vandets strømningsveje i relation til nitratreduktion i undergrunden?

Mulige feltstudier til vurdering af vandets strømningsveje i relation til nitratreduktion i undergrunden? Mulige feltstudier til vurdering af vandets strømningsveje i relation til nitratreduktion i undergrunden? Jens Christian Refsgaard, Flemming Larsen og Klaus Hinsby, GEUS Peter Engesgaard, Københavns Universitet

Læs mere