KONKURRENCERET. Principiel afgørelse om dominerende virksomheders. rabat og markedsføringstilskud AKTUEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKURRENCERET. Principiel afgørelse om dominerende virksomheders. rabat og markedsføringstilskud AKTUEL"

Transkript

1 AKTUEL KONKURRENCERET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD MAJ 2005 Principiel afgørelse om dominerende virksomheders rabatter og markedsføringstilskud Gitte Holtsø og advokat LL.M. Helle Lorentsen Konkurrencerådet har den 30. marts 2005 truffet afgørelse vedrørende Arla Foods' ("Arlas") rabatter og markedsføringstilskud til detailhandlen for Afgørelsen indeholder en række generelle retningslinjer for, hvordan Konkurrencestyrelsen vil vurdere rabatter og særligt markedsføringstilskud i forhold til forbuddet mod misbrug af dominerende stilling. Selvom der gør sig særlige forhold gældende på det danske marked for mejeriprodukter, idet Arla på dette marked ifølge Konkurrencerådet har en stærkt dominerende stilling, indeholder afgørelsen vigtige generelle retningslinjer for, hvordan Konkurrencestyrelsen vil vurdere andre dominerende virksomheders ydelse af rabat og særligt af markedsføringstilskud. Konkret fandt Konkurrencerådet, at der ikke var grundlag for at foretage sig yderligere i relation til Arlas ydelse af differentieret rabat og markedsføringstilskud til detailhandlen for 2003; det vil sige, at der ikke er noget, der tyder på, at Arla i denne sammenhæng har overtrådt konkurrenceloven. For en ordens skyld bemærkes, at afgørelsen ikke vedrører den klage fra Hirtshals Andelsmejeri, som Konkurrencestyrelsen for nylig har oversendt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. Konkurrencerådet karakteriserer i sin afgørelse rabatter som prisafslag, der Fortsættes på side 5

2 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD MAJ 2005 Katja Høegh Bøde til DAG (Dansk Autogenbrug) Københavns Byret har i en dom af 28. februar 2005 idømt DAG (Dansk Autogenbrug) en bøde på kr for ulovlig koordinering af priser på miljøbehandling af biler. DAG er brancheforening for 54 godkendte autoophuggere, der er godkendt i henhold til Miljøstyrelsens certificeringsordning vedrørende miljøbehandling af biler. Baggrunden for sagen var, at DAG ved flere lejligheder havde haft drøftelser med Konkurrencestyrelsen om påtænkte udsendelser til medlemmerne af retningslinier for prissætning og forslag til mulige beregningsmetoder. De påtænkte beregningsmodeller bestod blandt andet af nogle regneark, som indeholdt nærmere angivne arbejdstider, timepriser, bortskaffelsespriser og affaldsfraktioner (den mængde olie, bremsevæske, benzin etc., man normalt må forvente, der er i den kasserede bil). Konkurrencestyrelsen havde hver gang meddelt DAG, at udsendelse af den påtænkte prisvejledning ville være i strid med konkurrencereglerne. Det eneste, Styrelsen havde givet "grønt lys" for, var at sende "tomme" regneark ud, som kun indeholdt nogle gennemsnitstal for affaldsfraktioner. Konkurrencestyrelsen krævede samtidig, at det udtrykkeligt blev angivet, at tallet var vejledende og kunne fraviges. I sommeren 2002 udsendte DAG til sine medlemmer en med et "tomt" regneark. Regnearket var kun udfyldt med de vejledende gennemsnitstal for affaldsfraktioner, som Konkurrencestyrelsen havde accepteret. Samtidig oplyste DAG, at der ville blive eftersendt et eksempel på, hvordan regnearket kunne udfyldes. Samme dag sendte DAG endnu en til medlemmerne med et eksempel på et udfyldt regneark, hvor der var anført både timepriser og arbejdstider m.m. Det blev både i den første og anden e- mail fra DAGs side understreget, at det udfyldte eksempel alene var til inspiration og ikke ment som en vejledende pris. Blandt andet blev det angivet, "hvis det var det sidste (en vejledende pris), ville jeg få problemer med Konkurrencestyrelsen!". Ved dommen fulgte Københavns Byret anklagemyndighedens påstand om, at der var tale om en forsætlig overtrædelse af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6. Retten lagde således til grund, at det udfyldte skema havde til formål eller som virkning at sikre en minimumsbetaling for miljøbehandling af biler. Selvom retten lagde vægt på, at der var tale om en alvorlig overtrædelse af Konkurrenceloven, tog den også hensyn til, at det ikke var dokumenteret, at overtrædelsen havde haft nogen konkret indvirkning på markedet. Bøden blev derfor udmålt i den "lavere ende" af skalaen. Bemærk, at bøden er udmålt efter de "gamle" regler for bødeudmåling. Ved ændringen af konkurrenceloven i 2002 er der lagt op til et langt højere bødeniveau. 2

3 Fusioner Gitte Holtsø Fremover vil vi i Aktuel Konkurrenceret en gang årligt bringe en oversigtsgennemgang af de - både generelt, men også set med danske øjne - mest interessante fusionssager i det forgangne år. Vi vil naturligvis fortsat løbende orientere mere detaljeret om de allermest markante sager. Sager for Konkurrencestyrelsen I 2004 behandlede Konkurrencestyrelsen 11 fusionssager, hvilket er i niveauet for det gennemsnitlige antal på 10 sager årligt: Fusionen mellem Cingular Wireless og AT&T Wireless var interessant fra en formalistisk synsvinkel. De to amerikanske virksomheder Cingular og AT&T Wireless anmeldte fusionen mellem Cingular Wireless Corporation og AT&T Wireless Sevices Inc. til Konkurrencestyrelsen, selvom de fusionerende virkbenyttede således lejligheden til at udarbejde en omfattende analyse af det danske el-marked. Som betingelse for transaktionens godkendelse måtte parterne afgive følgende tilsagn: For at sikre at der fortsat vil være konkurrenter til Elsam på engrosmarkedet: Elsam bortauktionerer rådigheden over central kraftværkskapacitet (600 MW), således at Konkurrencestyrelsen afgør, hvordan auktionsvilkårene udformes. overordnede transmissionsnet skal varetages som en statslig virksomhed). For at sikre at den kapacitet, som Elsam skal sælge, vil øge konkurrencen i både Øst- og Vestdanmark: Elsam skal sikre, at der etableres et Storebæltskabel på 600 MW mellem Fyn og Sjælland. For at forbedre forholdene på detailmarkedet: Nye leverandører får lettere adgang til NESAs kunders forbrugsprofiler. Elgas Handel A/S indtræder i Elektra Energihandel A/S Fusion mellem DSV A/S og TNT-DFDS Transport Logistics Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Fusion mellem Statoil og Haahr PBS A/S køber en tredjedel af aktierne i joint venturet e-boks A/S Fusion mellem OK a.m.b.a. og DK-benzin A/S Fusion mellem Cingular Wireless og AT&T Wireless Fusion mellem SuperGros A/S og Chr. Kjærgaard A/S Fusion mellem SuperGros A/S og Sam-Gros A/S Fusion mellem Elsam og NESA Fusion mellem Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Konkurrencestyrelsen har fortsat endnu aldrig nedlagt forbud mod at gennemføre en transaktion. Næsten alle sager, som styrelsen afgjorde i 2004, omhandlede forholdsvis uproblematiske transaktioner, som end ikke gav anledning til en fase II-undersøgelse. Én enkelt transaktion skilte sig dog væsentlig ud og var formentlig den mest omfangsrige, som styrelsen til dato har behandlet: Fusionen mellem Elsam og Nesa, som blev godkendt i marts 2004, og som blev beskrevet i en 250 sider Elsam sælger alle sine og NESAs decentrale gasfyrede kraftvarmeværker, som tilsammen har en kapacitet på 230 MW. Elsam er forhindret i at opkøbe og drive decentrale kraftværker de næste 12 1/2 år. For at sikre at Elsam ikke får indflydelse på systemansvaret eller infrastrukturen: Elsam skal overdrage NESAs ejerandele i Elkraft System og Transmission til en uafhængig virksomhed. (Det blev efterfølgende vedtaget af Folketinget, at systemansvar og drift af landets NESA vil give andre leverandører mulighed for at få et helkundeforhold, inklusiv afregningen over for netselskabet. lang redegørelse. Konkurrencestyrelsen Fortsættes på side 4 3

4 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD MAJ 2005 Fortsat fra side 3 somheder ikke havde aktiviteter på og dermed ingen andel af det danske marked. Cingular ejes i fællesskab af BellSouth og SBC. Sidstnævnte ejer en bestemmende indflydelse i TDC, og dette var baggrunden for anmeldelse af fusionen til de danske konkurrencemyndigheder. Umiddelbart burde den manglende effekt på det danske marked have medført, at Konkurrencestyrelsen som følge af "effekt-doktrinen" helt afviste at være kompetent til at behandle sagen. Styrelsen modtog imidlertid anmeldelsen og godkendte kort tid efter fusionen. En transaktion, som kunne have været interessant fra en konkurrenceretlig synsvinkel, er ikke nævnt ovenfor: TDCs køb af Song Network. Songs årlige omsætning i Danmark var imidlertid lige under tærskelværdien på 300 mio. kr. (nemlig 298,8 mio. kr.). Fusionskontrolreglerne fandt herefter ikke anvendelse, og fusionen kunne gennemføres uden konkurrencemyndighedernes godkendelse. Sager for EU-Kommissionen En af de mest interessante fusionssager - også fra en dansk synsvinkel - som EU- Kommissionen afgjorde i 2004, var Kommissionens forbud mod erhvervelse af fælles kontrol over Portugals gasselskab (GDP) af landets el-producent (EDP) og af ENI, et italiensk energiselskab. Kommissionen fandt, at fusionen ville styrke dels EDPs dominerende stilling på markederne for henholdsvis grossist- og detailsalg af el, dels GDPs dominerende position på gasmarkederne, at virkningerne af liberaliseringen som følge heraf ville blive reduceret eller helt udeblive, og at priserne over for erhverv og forbrugere ville stige. GDP er indehaver af eksklusive rettigheder til import, oplagring, transport og grossistsalg af naturgas i Portugal og kontrollerer fem af i alt seks portugisiske lokale gasdistributører. (Det sjette kontrolleres af EDP). EDP genererer, leverer og distribuerer elektricitet i Portugal. Selvom der utvivlsomt også er forskelle, kan der formentlig drages visse paralleller til de for tiden så omtalte påtænkte fusioner i den danske gasog elsektor. I juli 2004 godkendte Kommissionen etableringen af et joint venture mellem selskaberne Sony og Bertelsmann. Sagen, som vedrørte markedet for musikoptagelser, var interessant, idet spørgsmålet om, hvorvidt der ville opstå kollektiv dominans, blev afgørende. Som følge af fusionen reduceredes antallet af markedsførende aktører fra fem til fire. Kommissionen anvendte den af Retten i Første Instans i Airtours-sagen fastlagte test for kollektiv dominans og konkluderede, at to af de herfor afgørende faktorer - gennemsigtighed og gengældelsesmekanisme - ikke var til stede. En af de mere plagede brancher i nyere tid er utvivlsomt luftfartsbranchen. Kommissionen godkendte i 2004 den første betydelige fusion mellem to europæiske selskaber: Airfrance's køb af det hollandske flyselskab KLM. Herved skabtes det største luftfartsselskab i Europa. Kommissær Monti udtalte i den forbindelse, at det hermed var demonstreret, at den længe ventede konsolidering af den europæiske luftfartssektor kan finde sted med fuld respekt for konkurrencereglerne. Fusionen kunne dog først godkendes efter en række indrømmelser fra parterne, herunder tilsagn om afgivelse af 47 par slots (dvs. 94 take-off- og landingsslots) pr. dag, hvilket kombineredes med foranstaltninger, som skulle forhindre Airfrance/KLM i at tilbyde flere afgange ("frequenzy freeze"). Af andre tilsagn kan nævnes parternes accept af at indgå såkaldte "intermodal" aftaler med landtransportselskaber, f.eks. med henblik på at øge tiltrækningskraften for Kommissionen godkendte endvidere følgende tran Den norske koncern, Telenors køb af Sonofon (feb. Carlsbergs køb af det tyske Holsten-bryggeri (mart Danish Crowns (via Tulip Ltd) køb af det engelske sv (juni 2004) Danish Crowns og det finske andelsselskab HKs eta et polsk slagteri (sept. 2004) TeliaSoneras køb af Orange Danmark (sept. 2004) SEB Trygg Liv Holdings køb af Codan (sept. 2004) Simens-koncernens overtagelse af den danske vind IBM Danmarks køb af Maersk data (nov. 2004) Etablering af joint venture-selskabet Nordic Avi sikringsselskaberne Codan, TrygVesta, Topdan Trygginga-midstödin HF og Converium Ltd. (dec. 2 togforbindelsen mellem Paris og Amsterdam (således at en forretningsrejsende vil kunne rejse ud med tog og hjem med fly). Endelig måtte de franske og de hollandske myndigheder love Kommissionen, at man vil give "traffic rights" til andre carriers, som ønsker at gøre stop i Amsterdam eller Paris en route til USA eller til andre destinationer udenfor EU. Myndighederne lovede endvidere at afstå fra at regulere priserne på langfartsruterne. Af særlig dansk interesse kan nævnes Kommissionens afgørelse fra maj 2004 i sagen vedrørende den engelske virksomhed Securicors køb af Group 4 Falck. Begge parter er udbydere af diverse sikrings-, alarm- og vagtydelser. Group 4 Falck har aktiviteter i 80 lande og Securicor i 50 lande. Tilsammen vil selskaberne blive en skarp konkurrent til svenske Securitas, som er markedsførende. Kommissionen fandt, at fusionen gav anledning til alvorlige betænkeligheder indenfor tre områder: (i) pengetransport, bemandede vagtydelser og alarmovervågning i Luxemburg, (ii) bemandede vagtydelser i Holland og (iii) pengetransporter i Skotland. De af parterne 4

5 retlig henseende bør vurderes på samme måde som rabatter, nærmere bestemt ikke-omkostningsbetingede rabatter. Herved fastholder og uddyber styrelsen sin konklusion fra "Konkurrenceredegørelsen" for Markedsføringstilskud og rabatter skal således betragtes under ét. Ved en vurdering af lovligheden af et markedsføringstilskud er det på denne baggrund et vigtigt parameter, hvorvidt markedsføringstilskuddet ydes af en leverandør med en mindre markedsandel eller af en leverandør med en dominerende stilling. Mindre leverandører har ifølge Konkurrencerådet således "stort set ubegrænset spillerum" til at fastsætte deres rabatter og markedsføringstilskud, mens dominerende leverandører er underlagt strengere krav. For dominerende leverandører er det således et krav, at detailhandelskæderne ikke diskrimineres i deres Fortsat fra forsiden eventuelt er affødt af, at detailhandelen overtager visse opgaver fra de enkelte leverandører, mens markedsføringstilskud karakteriseres som tilskud til særlige aktiviteter, der kan fremme salget af de enkelte leverandørers produkter eller markedsføring af den pågældende leverandør som sådan. Leverandører til detailhandlen yder i stigende omfang tilskud til markedsføringsaktiviteter i de store detailhandelskæder. Det kan f.eks. være tilskud til tilbudsaviser, tv-spots, kølere, opstilling af "torve" i butikken med den pågældende leverandørs varer eller baldakiner. Dermed er ydelse af markedsføringstilskud ifølge Konkurrencestyrelsen et vigtigt konkurrenceparameter i samhandelen mellem leverandører og de store detailhandelskæder. Konkurrencerådet udtaler i afgørelsen, at markedsføringstilskud i konkurrencemuligheder for at opnå markedsføringstilskuddet, samt at tilskuddet bliver ydet på objektivt grundlag, det vil sige, at det primært kommer den pågældende leverandør til gode. Hvorvidt tilskuddet primært kommer den pågældende leverandør til gode vil kunne afgøres på grundlag af de detaljerede daglige regnskaber, detailbutikkerne typisk fører. Det er dog et krav, at markedsføringstilskuddet ikke har som formål eller følge at fortrænge andre leverandører. Da ikke alle former for markedsføringstilskud er lige interessante for alle detailkæder, må der i overvejelserne om, hvorvidt en dominerende virksomhed har diskrimineret mellem sine kunder, tages hensyn til de forskellige profiler og interesser, som kæderne har i denne sammenhæng. saktioner med dansk islæt uden betingelser: 2004) s 2004) ineslagteri og svinekødsproducent Flagship Foods blering af fælles kontrol med Sokolów - pengetransport i Skotland) fjernede imidlertid disse betænkeligheder, således at fusionen kunne godkendes. Sager for Retten i Første instans og EF- Domstolen EF-domstolens afgørelse i sagen om fusionen mellem Tetra Laval og Sidel er omtalt på side 8. mølle producent Bonus Energy A/S (nov. 2004) ation Insurance (forsikring af fly) mellem formark, Norway Energy & Marine Insurance, 04) tilbudte tilsagn om salg af forretningsområder (Securicors sikringsvirksomhed i Luxemburg og Group 4 Falcks bemandede vagtydelser i Holland og I september 2004 annullerede retten i første instans Kommissionens beslutning om at forbyde MCI Worldcoms køb af konkurrenten Spirit. Retten fandt, at Kommissionen havde overskredet sine beføjelser, da den forbød transaktionen, selvom parterne forinden havde tilbagekaldt anmeldelsen og udtalt, at man ikke længere havde tænkt sig at implementere transaktionen. 5

6 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD MAJ 2005 Prisaftaler mellem moderselskab og joint venture undergivet moderselskabernes fælles kontrol er ikke undtaget fra konkurrencelovens generelle forbud mod prisaftaler Pas på ved drøftelser om priser mellem moderselskab og joint venture Karen Dyekjær og advokat LL.M. Helle Lorentsen Konkurrencerådet har i en afgørelse af 24. november 2004 fundet A/S Ikast Betonvarefabrik ("IBF") og Wewers Belægningssten A/S ("WB") skyldige i at samordne priser og dermed i overtrædelse af konkurrenceloven. Virksomhederne havde via s drøftet og udvekslet salgspriser med det angivelige formål at hæve begge virksomheders salgspriser. Der er tale om den første danske afgørelse, der fastslår, at samordning af priser mellem et moderselskab og et joint venture er ulovlig. Det fremgår af afgørelsen, at Konkurrencestyrelsen udover at træffe afgørelse i den konkrete sag - har lagt vægt på at fastlægge en praksis for et moderselskabs samarbejde med et joint venture, der er undergivet moderselskabernes fælles kontrol. Ifølge konkurrenceloven finder forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler ikke anvendelse på aftaler, vedtagelser og samordnet praksis inden for samme virksomhed eller koncern. Det centrale spørgsmål var derfor, hvorvidt IBF og WB i konkurrenceretlig forstand skulle anses som to selvstændige virksomheder, eller hvorvidt der var tale om en koncernintern aftale. For at der er tale om en koncernintern aftale i konkurrenceretlig forstand, kræves det, at datterselskabet, WB, reelt ikke besidder nogen økonomisk selvstændighed. Det er således ikke afgørende, at datterselskabet er organiseret som en selvstændighed juridisk enhed. IBF er en dansk virksomhed, der er aktiv inden for produktion af belægningssten og fliser. Sammen med en anden dansk virksomhed, Wewers Teglværker A/S ("WT"), ejer IBF WB. WB er også aktiv inden for produktion af belægningssten og fliser. De to moderselskaber, IBF og WT, ejer hver 50% af aktierne i WB. Desuden udpeger de hver især et medlem af bestyrelsen, ligesom de udpeger det tredje og sidste bestyrelsesmedlem i fællesskab. Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved flertalsafstemning, på nær dog i særlig vigtige anliggender, idet beslutninger i disse tilfælde træffes ved enstemmighed. På baggrund af dette fandt Konkurrencerådet, at ingen af de to moderselskaber hver især har kontrol over joint venturet WB, men at WB i stedet er undergi- vet de to moderselskabers fælles kontrol. Det medfører, at IBF og WB konkurrenceretligt skal anses som to selvstændige virksomheder, der ikke udgør nogen koncern. IBF og WT var enige i, at de havde fælles kontrol over WB om end de to moderselskaber ikke var enige i, at IBF og WB skulle anses som selvstændige virksomheder. At der ikke er tale om et koncerninternt forhold medfører, at konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler finder anvendelse på IBFs og WBs adfærd. Det fremgår af afgørelsen, at Fortsættes på modsatte side 6

7 dette anses for at være i overensstemmelse med EU-Kommissionens praksis, idet Kommissionen flere gange har fastslået, at aftaler mellem et joint venture og et moderselskab er omfattet af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, hvis de to moderselskaber har fælles kontrol med joint venture-selskabet. På denne baggrund foretog Konkurrencerådet en vurdering af de s, som IBF og WB havde udvekslet, i forhold til forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler. Konkurrencestyrelsen havde ved en kontrolundersøgelse hos IBF og WB fundet en række s, der indeholdt elementer af en prisdrøftelse mellem ansatte i hver af de to virksomheder. Desuden havde der i hvert fald i et enkelt tilfælde fundet udveksling af priser sted. Konkurrencerådet fandt, at denne adfærd udgjorde samordning af priser i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler og påbød derfor IBF og WB øjeblikkeligt at bringe overtrædelsen af konkurrenceloven til ophør. Konkurrencerådets afgørelse er udtryk for anvendelse af den almindelige konkurrenceretlige test af, hvornår der er tale om et koncerninternt forhold, på forholdet mellem et moderselskab og et joint venture, der er undergivet begge moderselskabers fælles kontrol. Med afgørelsen gøres det samtidigt klart, at - selvom der ikke er nogen praksis herom i dansk konkurrenceret er retstilstanden i dansk konkurrenceret også på dette punkt i overensstemmelse med EU-konkurrenceretten. IBF og WB har indbragt Konkurrencerådets afgørelse for Konkurrenceankenævnet. Aktuel Konkurrenceret vil i et senere nummer orientere om udfaldet af ankesagen. Ændring af konkurrenceloven vedtaget Som omtalt i det foregående nummer af Aktuel Konkurrenceret blev der i efteråret 2004 fremsat forslag til ændring af den danske konkurrencelov. Lovforslaget indeholdt blandt andet forslag til nye regler om dominerende virksomheders samhandelsbetingelser og regler om, at tilsagn, som en virksomhed har afgivet under behandlingen af en sag for konkurrencemyndighederne, kan gøres til en bindende del af Konkurrencerådets afgørelse. Lovforslaget blev vedtaget af Folketinget den 16. december 2004, og ændringen af konkurrenceloven trådte i kraft den 1. februar Den vedtagne ændring af konkurrenceloven svarer i al væsentlighed til det fremsatte lovforslag. For en omtale af de væsentligste elementer i lovforslaget - og dermed ændringerne af konkurrenceloven se venligst Aktuel Konkurrenceret fra december

8 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD MAJ 2005 Tetra Laval/Sidel-fusionen: EF-Domstolen opretholder Retten i Første Instans omgørelse af Kommissionens forbud Gitte Holtsø og advokatfuldmægtig LL.M. Jacob Borum I oktober 2001 forbød Kommissionen fusionen mellem Tetra Laval og Sidel. Tetra Laval er førende i verden inden for produktion af kartonemballage til drikkevarer. Sidel producerer emballageudstyr og pakkemaskiner, som anvendes til fremstilling af PETplastikflasker (polyethylene terephthalateflaske). Ifølge Kommissionen ville fusionen blandt andet anspore Tetra Laval/Sidel til at bruge sin dominerende stilling på markedet for kartonemballage til at overtale de af sine kunder på dette marked, som ville skifte til PET-emballage, til at vælge Sidels maskiner. Dette ville medføre, at Tetra Laval/Sidel også ville opnå en dominerende stilling på markedet for PET-emballage. I oktober 2002 annullerede Retten i Første Instans Kommissionens beslutning. Retten kritiserede kraftigt Kommissionens økonomiske analyse og betegnede den som mangelfuld, inkonsekvent og forkert. Denne dom blev analyseret i Aktuel Konkurrenceret fra marts Kommissionen valgte at appellere rettens dom, idet den mente, at dommen havde alvorlig indflydelse på den måde, Kommissionen behandler fusionssager på. Domstolen opretholdt Retten i Første Instans dom. Domstolen udtalte blandt andet, at det faktum, at Kommissionen har en vis margin til skøn i økonomiske sager, ikke betyder, at EF-domstolene ikke kan vurdere Kommissionens fortolkning af økonomisk information, særlig i forbindelse med en fremsigtet analyse. 8

9 Microsoft har tabt et slag, men taber de også krigen? Christian Karhula Lauridsen og advokatfuldmægtig LL.M. Jacob Borum Præsidenten for Retten i Første Instans, Bo Vesterdorf, afviste den 22. december 2004 Microsofts anmodning om udsættelse af sine forpligtelser i henhold til Kommissionens beslutning. I sidste nummer af Aktuel Konkurrenceret analyserede vi Kommissionens beslutning i Microsoftsagen. Som nævnt har Microsoft indbragt beslutningen for Retten i Første Instans, og der forventes at falde dom i sagen i 2006 (den primære appel). Microsoft søgte samtidig om midlertidig udsættelse af sine forpligtelser under beslutningen, indtil der falder dom i sagen om beslutningens gyldighed (såkaldte foreløbige forholdsregler). For at få udsat sine forpligtelser under beslutningen skulle Microsoft godtgøre, (1) at den primære appel umiddelbart forekommer berettiget, og (2) at der foreligger uopsættelighed, det vil sige, at Microsoft ved sine forpligtelser under beslutningen vil blive påført alvorlig skade, som ikke kan oprettes, selv om Kommissionens beslutning senere annulleres i den primære appel. Denne anden betingelse omtales ofte som betingelsen om "alvorlig og uoprettelig skade". Præsidenten fandt, at Microsoft havde godtgjort, at den primære appel umiddelbart forekommer berettiget, idet den rejser en række principielle spørgsmål omkring anvendelsen af artikel 82 i relation til leveringsnægtelser og koblingssalg. Derimod fandt Præsidenten ikke, at Microsoft havde godtgjort, at den anden betingelse om uopsættelighed var til stede. Fortsætter på side 10 9

10 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD MAJ 2005 tige komponenter i Microsofts produkter fungerer og ville kunne klone Microsofts produkter. Præsidenten mente ikke, at denne påstand var tilstrækkeligt bevist fra Microsofts side. Med hensyn til koblingssalg påstod Microsoft, at beslutningen ville forårsage alvorlig og uoprettelig skade på Microsofts grundlæggende designkoncept (Microsofts frihed til at drive forretning), idet beslutningen reelt pålægger Microsoft at tilbyde flere versioner af deres Windows PC-styresystem - en med og en uden deres media player. Præsidenten anså det ikke for bevist, at Microsoft ikke kunne gå tilbage til kun at have en version af operativsystemet uden at lide alvorlig skade, hvis beslutningen blev annulleret i den primære appel. På dette grundlag afviste præsidenten for retten den 22. december 2004 Microsofts anmodning om foreløbige foranstaltninger. Microsoft meddelte den 24. januar 2005, at selskabet ikke vil appellere præsidentens kendelse til EF-Domstolen. Konsekvensen af denne kendelse er, at Microsoft skal opfylde sine forpligtelser under Kommissionens beslutning, i hvert fald indtil der foreligger dom i den primære appel. I henhold til beslutningen skal Microsoft udlevere hidtil hemmeligholdte tekniske oplysninger til sine konkurrenter og udbyde en version af sit Windows PC-styresystem uden sin media player. Implementeringen af disse foranstaltninger sker under Kommissionens tilsyn. Den primære appel verserer også for Retten i Første Instans. Den mundtlige Fortsat fra side 9 Microsoft gjorde gældende, at selskabet ville lide alvorlig og uoprettelig skade som følge af tvangslicensen til deres tekniske oplysninger (protokoller), som hidtil havde været hemmeligholdt. Endvidere gjorde Microsoft gældende, at selskabet ikke ville kunne forhindre konkurrenter i at bruge disse protokoller, hvis beslutningen blev annulleret i den primære appel. Præsidenten udtalte, at tvangslicens selv på oplysninger som tidligere har været hemmeligholdt, ikke nødvendigvis medfører alvorlig og uoprettelig skade. Konkret fandt præsidenten, at Microsoft ikke havde sandsynliggjort, at selskabet ville lide en sådan skade. Det faktum, at Microsoft havde brugt flere millioner dollars på udviklingen af disse tekniske protokoller, var ikke i sig selv bevis for, at Microsoft ville lide alvorlig og uoprettelig skade som følge af offentliggørelsen. Under alle omstændigheder betød størrelsen af Microsofts omsætning, at offentliggørelsen ikke kunne anses som alvorlig. Med hensyn til eventuel misbrug af protokollerne, hvis beslutningen bliver annulleret i den primære appel, udtalte præsidenten, at sådan skade kunne undgås ved kontraktbestemmelser (fortrolighedsklausuler). Han tilføjede, at man ikke ved vurderingen af eventuel skade kan forudsætte, at konkurrenterne vil bryde deres kontraktuelle forpligtelser. Microsoft påstod yderligere, at de tekniske oplysninger ikke kun ville hjælpe konkurrenter til at producere kompatible produkter, men også ville give konkurrenterne indsigt i, hvordan vighøring i sagen forventes tidligst at finde sted i slutningen af 2005, og en dom forventes derfor tidligst i I lyset af at sagen vedrører meget principielle spørgsmål for både Kommissionen og Microsoft, er det sandsynligt, at Retten i Første Instans dom, uanset udfaldet, vil blive indbragt for EF-Domstolen. Hvis dette sker, kan en endelig dom fra EF-Domstolen, og dermed en endelig afklaring af de principielle juridiske spørgsmål, tidligst forventes i

11 Konkurrencerådet stadfæster afgørelse om prisbinding over for Bestseller Karen Dyekjær og advokatfuldmægtig Signe Toft Den 27. oktober 2004 stadfæstede Konkurrenceankenævnet Konkurrencerådets afgørelse af 27. august 2003 i en sag mod Bestseller A/S om prisbinding, hvorved Bestseller A/S blev pålagt at omlægge et IT-system, der sikrede, at Bestseller kunne følge omsætningen på de enkelte varer i Bestsellers selvstændige franchise koncept-butikker. I Danmark findes 160 koncept-butikker, hvoraf de 52 ejes af Bestseller, og de resterende 108 ejes af selvstændige franchisetagere. Sagen var udsprunget af, at Bestseller Wholesale A/S i maj 2001 anmeldte en række aftaler med selvstændige konceptbutikker for tøjmærkerne Vero Moda, Only, Jack and Jones og Exit til Konkurrencestyrelsen og anmodede om en erklæring om ikkeindgreb efter konkurrencelovens 9, subsidiært en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Konkurrencestyrelsen vurderede, at de anmeldte aftaler indeholdt en række konkurrencebegrænsende elementer. Aftalerne indebar blandt andet en forpligtelse for konceptbutikkerne til at følge Bestsellers vejledende priser. Herudover indeholdt aftalerne bestemmelser om Bestsellers fastsættelse af priser ved salg mellem de enkelte konceptbutikker og en forpligtelse for konceptbutikkerne til at indberette økonomiske oplysninger og dækningsbidrag på hver enkelt vare til Bestseller gennem et fælles IT-system (ofte betegnet "EDI-system"). I "The Bestseller Wheel", som indeholdt bestemmelser om driften af konceptbutikkerne, var det blandt andet angivet, at "de vejledende priser fra Bestseller skulle følges, så en vare ikke koster noget forskelligt i forskellige butikker". Konkurrencerådet traf på baggrund af Konkurrencestyrelsens indstilling afgørelse i sagen ved kendelse af 27. august 2003, hvor Konkurrencerådet meddelte Bestseller, at aftalerne ansås for konkurrencebegrænsende og ikke kunne opnå fritagelse. Konkurrencerådet påbød endvidere Bestseller at ophæve bestemmelserne om de selvstændige konceptbutikkers pligt til at følge Bestsellers vejledende priser og bestemmelserne om Bestsellers fastsættelse af priser ved salg af varer mellem de enkelte konceptbutikker og at ændre det fælles IT-system, så de selvstændige konceptbutikker i fremtiden ikke indberettede deres salgspriser og dækningsbidrag på hver enkelt vare til Bestseller gennem det fælles IT-system. Konkurrencerådets afgørelse rettede sig alene til de konceptbutikker, som var ejet af selvstændige franchisetagere, idet de konceptbutikker, som ejes af Bestsellerkoncernen, er undtaget fra reglerne i konkurrencelovens kapitel 2, da der er tale om aftaler inden for samme koncern. Bestseller klagede over Konkurrencerådets afgørelse, og Konkurrenceankenævnet traf afgørelse i sagen ved kendelse af 27. oktober Ved sagens behandling ved Konkurrenceankenævnet ændrede Bestseller holdning, idet man nu erklærede sig enig i Konkurrencestyrelsens vurdering og dermed i Konkurrencerådets afgørelse for så vidt angår bestemmelserne om bindende videresalgspriser og Bestsellers muligheder for at fastsætte priserne ved interne handler mellem konceptbutikkerne. Denne tilkendegivelse fra Bestseller indebar tillige, at Fortsættes på bagsiden 11

12 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD MAJ 2005 Fortsat fra side 11 Konkurrencestyrelsen for sit vedkommende ændrede sin oprindelige indstilling om, at EDI-systemet isoleret set var i strid med Konkurrenceloven. Konkurrenceankenævnets behandling af sagen begrænsede sig herefter til lovligheden af indberetningen af dækningsbidrag og økonomiske oplysninger ved hjælp af det fælles IT-system. I sagen for Konkurrenceankenævnet gjorde Bestseller gældende, at der var tale om et internationalt anvendt standardsystem og argumenterede for lovligheden af IT-systemet ved at fremhæve, at IT-systemet var et styringsredskab for Bestseller, og at systemet havde til formål at stille en række serviceydelser til rådighed for franchisebutikkerne. IT-systemet fungerede på den måde, at franchisetageren var tilknyttet systemet, og når Bestseller solgte en vare til en franchisetager, blev oplysningerne om modelbetegnelse, stykantal og varens videresalgspris indlagt i IT-systemet. Bestseller fik således hver dag fra over konceptbutikker verden over indberettet data om salg, dækningsbidrag, salgets opdeling på modeller m.v. Indberetningerne anvendtes til at styre vareindkøb. Butikkerne modtog hver uge en oversigt over dækningsbidrag, salg m.v. Netop for at konstatere udviklingen i dækningsbidraget og konsekvensen for dækningsbidraget ved prisnedsættelser var det ifølge Bestseller nødvendigt, at salgspriserne var indarbejdet. Bestseller anvendte i øvrigt systemet til at oplyse butikkerne om, hvilke varer der solgte bedst, så butikkerne kunne indkøbe disse varer. Bestseller fremhævede, at formålet med det fælles IT-system ikke på nogen måde var at kontrollere, om videresalgspriserne overholdtes, og at Bestseller ikke førte nogen kontrol med konceptbutikkernes salgspriser. Bestseller erklærede sig samtidig villig til at fjerne bestemmelserne om bindende videresalgspriser. I sagen for Konkurrenceankenævnet gjorde Konkurrencerådet gældende, at Bestseller ikke kunne opretholde en konstruktion, hvor Bestseller-koncernen på den ene side ikke havde det økonomiske og juridiske ansvar for en stor del af konceptbutikkerne, men samtidig agtede at "styre" de selvstændige butikker på tilsvarende vis som de koncerninterne. Konkurrencerådet gjorde endvidere gældende, at Bestseller i forhold til konceptbutikkerne både var leverandør og konkurrent, og at konkurrencebegrænsningerne dermed virkede såvel vertikalt som horisontalt. Af særlig betydning var, at Konkurrencerådet påberåbte sig det forhold, at Bestseller hidtil havde krævet overholdelse af de "vejledende" priser, og at en afgørende forudsætning for at kunne sikre overholdelse af en sådant påbud var muligheden for kontrol med, om priserne også overholdtes. De selvstændige butikker vidste, hvilken pris Bestseller ønskede varerne solgt til, og de vidste, at Bestseller kunne se, om butikkerne fulgte denne pris. Dette ville efter Konkurrencerådets opfattelse have en normerende effekt på priserne. Når man ikke fjernede kontrolmuligheden, ville man ikke med rette kunne hævde, at de bindende priser var ophævede. Det var i den forbindelse en skærpende omstændighed, at Bestseller selv opererede på detailmarkedet som forhandler, idet Bestseller som konkurrent ville have en klar interesse i at få indsigt i og kontrollere disse priser. Ved den automatiske indberetningsordning skete der en detaljeret informationsud- veksling mellem konkurrenter, som ikke tidligere var godkendt, hverken nationalt eller i EU. Konkurrencerådet gjorde gældende, at der var tale om udveksling af detaljerede og følsomme oplysninger, der tilmed udveksledes dagligt. Konkurrencerådet gjorde sammenfattende gældende, at pligten for de selvstændige konceptbutikker til at indberette salgspriser og dækningsbidrag ikke effektivt ville bringe de bindende videresalgspriser til ophør, og at denne pligt herudover udgjorde en aftale mellem konkurrenter, som kunstigt forøgede gennemsigtigheden for Bestseller på markedet. Aftalen havde således som sit objektive formål at begrænse konkurrencen i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1. Konkurrenceankenævnet tiltrådte, at der var en sådan forbindelse mellem Bestsellers hidtidige ordning med bindende videresalgspriser og den fortsatte, løbende indberetning af økonomiske oplysninger fra de selvstændige detailhandlere, som muliggjorde, at Bestseller kunne følge den enkelte butiks faktiske salgspriser og dækningsbidrag, at indberetningsordningen måtte anses for at indeholde en sådan pristilkendegivelse, som var omfattet af forbuddet mod vertikal prisbinding. Med denne begrundelse tiltrådte Konkurrenceankenævnet, at indberetningsordningen - uanset dens markedsmæssige betydning eller mangel herpå - var omfattet af konkurrencelovens forbud mod vertikal prisbinding. I relation til afgørelsens generelle betydning for EDI-systemer er det væsentligt at påpege den konkrete begrundelse. Det kan ikke af afgørelsen udledes, at hensigtsmæssige EDI-systemer er ulovlige heller ikke selvom leverandøren også selv opererer i detailleddet. Aktuel Konkurrenceret udgives af: Plesner Advokatfirma Amerika Plads København Ø Telefon Fax Redaktion: Karen Dyekjær (ansvarshavende), Gitte Holtsø og Helle Lorentsen Redaktionen er afsluttet den 27. april Yellow Pencil Tryk: Jypa.

KONKURRENCERET DECEMBER 2002

KONKURRENCERET DECEMBER 2002 AKTUEL KONKURRENCERET DECEMBER 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD NYE AFGØRELSER ERSTATNINGSKRAV FOR KONKURRENCERETSOVERTRÆDELSER Af advokat Karen Dyekjær-Hansen

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

KONKURRENCERET JUNI 2002

KONKURRENCERET JUNI 2002 AKTUEL KONKURRENCERET JUNI 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL KONKURRENCERET KONSUMPTIONSPRINCIPPET SIDSTE NYT VEDRØRENDE PARALLELIMPORT Af advokatfuldmægtig Anne Vinten EN VAREMÆRKEINDEHAVER

Læs mere

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012 Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012 Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012 EU-Domstolen Selektive prisnedsættelser kunne ikke kvalificeres som misbrug alene med den begrundelse, at prisen anvendt

Læs mere

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 2013

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 2013 Udvalgte danske nyheder fra 2013 Udvalgte danske nyheder fra 2013 Højesteret Post Danmarks selektive rabatter til Forbruger-Kontakts kunder var ikke et ekskluderende misbrug af dominerende stilling I en

Læs mere

Elsams elpriser i 2005 og 2006

Elsams elpriser i 2005 og 2006 Elsams elpriser i 2005 og 2006 Journal nr. 4/0120-0204-0038/ISA/EMS/MOL/UL Rådsmødet den 20. juni 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt den danske elproducent Elsam A/S (herefter Elsam ) i perioden

Læs mere

Corporate Fokus. Ny praksis for fradragsret for udgifter til advokat- og revisorbistand ved virksomhedskøb

Corporate Fokus. Ny praksis for fradragsret for udgifter til advokat- og revisorbistand ved virksomhedskøb JURIDISK NyhedsbreV Nr. 02/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus Medarbejderrepræsentation

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

Rapport om frivillige kæder

Rapport om frivillige kæder Rapport om frivillige kæder MAJ 2005 2/87 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1.1. Indledning 1.2. Løsningsmodeller 1.2.1. Koncernmodellen 1.2.2. Regelforenklingsmodellen 1.3. Forventede konsekvenser

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

2005-11-30: Redegørelse om konkurrenceforhold i vvs-branchen

2005-11-30: Redegørelse om konkurrenceforhold i vvs-branchen 2005-11-30: Redegørelse om konkurrenceforhold i vvs-branchen Resumé Journal nr. 1120-0201-0332/SEK/KB 1. På baggrund af en mistanke om, at der foregik kartelaktiviteter i vvs-branchen, gennemførte Konkurrencestyrelsen

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER 20-02-2013 12/05672 /KB PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 20. FEBRUAR 2013 FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individual exemption of anti competitive agreements af ASTRID LINDBERG NORS I specialet undersøges det, hvornår en konkurrencebegrænsende aftale

Læs mere

Konkurrenceredegørelse

Konkurrenceredegørelse KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2004 KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2004 Juni 2004 KONKURRENCE REDEGØRELSE Oplag 1.000 Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos IT- & Telestyrelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Som berigtiget den 7. maj 2010 i medfør af retsplejelovens 221, stk. 1. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. april 2010 U-3-08 Pandora Production Co. Ltd. (advokat Jeppe Brinck-Jensen)

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN. Udvalgte konkurrenceanalyser

KONKURRENCESTYRELSEN. Udvalgte konkurrenceanalyser KONKURRENCESTYRELSEN Udvalgte konkurrenceanalyser December 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Udvalgte konkurrenceanalyser December 2005 UDVALGTE KONKURRENCEANALYSER Oplag 500 Bogen er gratis og kan fås ved henvendelse

Læs mere

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler Januar 2009 2 Indhold Konkurrenceregler ISS erklærede politik 1 ISS politik og overholdelse heraf 2 Indledning 3 Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans

Læs mere

2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet)

2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet) 2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. juni 2007 i sagerne 2005-0004732, 2005-0004752 og

Læs mere

CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK

CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK 26-03 2014 12/06552 CHJ/KHJ Punkt 2: Rådsmøde den 26. marts 2014 CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs-

Læs mere

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Rådsmødet den 30. november 2005 Journal nr. 3/1120-0204-0150/ISA/LKF/CS Resumé 1. Den 8. august 2003 kontaktede det vestdanske systemansvar,

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere

LK A/S grossistaftaler

LK A/S grossistaftaler LK A/S grossistaftaler Journal nr.2:8032-1160, 1161, 1162, 1163 og 1164, do/industri. Rådsmødet den 20. december 2000 Resumé 1. LK A/S har ved brev af 9. maj 2000 anmeldt LK A/S standard grossistaftale

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN 26-02 2014 13/04400 /MST/MMW/UHL Punkt 2: Rådsmøde den 26. februar 2014 MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere