KONKURRENCERET. Principiel afgørelse om dominerende virksomheders. rabat og markedsføringstilskud AKTUEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKURRENCERET. Principiel afgørelse om dominerende virksomheders. rabat og markedsføringstilskud AKTUEL"

Transkript

1 AKTUEL KONKURRENCERET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD MAJ 2005 Principiel afgørelse om dominerende virksomheders rabatter og markedsføringstilskud Gitte Holtsø og advokat LL.M. Helle Lorentsen Konkurrencerådet har den 30. marts 2005 truffet afgørelse vedrørende Arla Foods' ("Arlas") rabatter og markedsføringstilskud til detailhandlen for Afgørelsen indeholder en række generelle retningslinjer for, hvordan Konkurrencestyrelsen vil vurdere rabatter og særligt markedsføringstilskud i forhold til forbuddet mod misbrug af dominerende stilling. Selvom der gør sig særlige forhold gældende på det danske marked for mejeriprodukter, idet Arla på dette marked ifølge Konkurrencerådet har en stærkt dominerende stilling, indeholder afgørelsen vigtige generelle retningslinjer for, hvordan Konkurrencestyrelsen vil vurdere andre dominerende virksomheders ydelse af rabat og særligt af markedsføringstilskud. Konkret fandt Konkurrencerådet, at der ikke var grundlag for at foretage sig yderligere i relation til Arlas ydelse af differentieret rabat og markedsføringstilskud til detailhandlen for 2003; det vil sige, at der ikke er noget, der tyder på, at Arla i denne sammenhæng har overtrådt konkurrenceloven. For en ordens skyld bemærkes, at afgørelsen ikke vedrører den klage fra Hirtshals Andelsmejeri, som Konkurrencestyrelsen for nylig har oversendt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. Konkurrencerådet karakteriserer i sin afgørelse rabatter som prisafslag, der Fortsættes på side 5

2 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD MAJ 2005 Katja Høegh Bøde til DAG (Dansk Autogenbrug) Københavns Byret har i en dom af 28. februar 2005 idømt DAG (Dansk Autogenbrug) en bøde på kr for ulovlig koordinering af priser på miljøbehandling af biler. DAG er brancheforening for 54 godkendte autoophuggere, der er godkendt i henhold til Miljøstyrelsens certificeringsordning vedrørende miljøbehandling af biler. Baggrunden for sagen var, at DAG ved flere lejligheder havde haft drøftelser med Konkurrencestyrelsen om påtænkte udsendelser til medlemmerne af retningslinier for prissætning og forslag til mulige beregningsmetoder. De påtænkte beregningsmodeller bestod blandt andet af nogle regneark, som indeholdt nærmere angivne arbejdstider, timepriser, bortskaffelsespriser og affaldsfraktioner (den mængde olie, bremsevæske, benzin etc., man normalt må forvente, der er i den kasserede bil). Konkurrencestyrelsen havde hver gang meddelt DAG, at udsendelse af den påtænkte prisvejledning ville være i strid med konkurrencereglerne. Det eneste, Styrelsen havde givet "grønt lys" for, var at sende "tomme" regneark ud, som kun indeholdt nogle gennemsnitstal for affaldsfraktioner. Konkurrencestyrelsen krævede samtidig, at det udtrykkeligt blev angivet, at tallet var vejledende og kunne fraviges. I sommeren 2002 udsendte DAG til sine medlemmer en med et "tomt" regneark. Regnearket var kun udfyldt med de vejledende gennemsnitstal for affaldsfraktioner, som Konkurrencestyrelsen havde accepteret. Samtidig oplyste DAG, at der ville blive eftersendt et eksempel på, hvordan regnearket kunne udfyldes. Samme dag sendte DAG endnu en til medlemmerne med et eksempel på et udfyldt regneark, hvor der var anført både timepriser og arbejdstider m.m. Det blev både i den første og anden e- mail fra DAGs side understreget, at det udfyldte eksempel alene var til inspiration og ikke ment som en vejledende pris. Blandt andet blev det angivet, "hvis det var det sidste (en vejledende pris), ville jeg få problemer med Konkurrencestyrelsen!". Ved dommen fulgte Københavns Byret anklagemyndighedens påstand om, at der var tale om en forsætlig overtrædelse af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6. Retten lagde således til grund, at det udfyldte skema havde til formål eller som virkning at sikre en minimumsbetaling for miljøbehandling af biler. Selvom retten lagde vægt på, at der var tale om en alvorlig overtrædelse af Konkurrenceloven, tog den også hensyn til, at det ikke var dokumenteret, at overtrædelsen havde haft nogen konkret indvirkning på markedet. Bøden blev derfor udmålt i den "lavere ende" af skalaen. Bemærk, at bøden er udmålt efter de "gamle" regler for bødeudmåling. Ved ændringen af konkurrenceloven i 2002 er der lagt op til et langt højere bødeniveau. 2

3 Fusioner Gitte Holtsø Fremover vil vi i Aktuel Konkurrenceret en gang årligt bringe en oversigtsgennemgang af de - både generelt, men også set med danske øjne - mest interessante fusionssager i det forgangne år. Vi vil naturligvis fortsat løbende orientere mere detaljeret om de allermest markante sager. Sager for Konkurrencestyrelsen I 2004 behandlede Konkurrencestyrelsen 11 fusionssager, hvilket er i niveauet for det gennemsnitlige antal på 10 sager årligt: Fusionen mellem Cingular Wireless og AT&T Wireless var interessant fra en formalistisk synsvinkel. De to amerikanske virksomheder Cingular og AT&T Wireless anmeldte fusionen mellem Cingular Wireless Corporation og AT&T Wireless Sevices Inc. til Konkurrencestyrelsen, selvom de fusionerende virkbenyttede således lejligheden til at udarbejde en omfattende analyse af det danske el-marked. Som betingelse for transaktionens godkendelse måtte parterne afgive følgende tilsagn: For at sikre at der fortsat vil være konkurrenter til Elsam på engrosmarkedet: Elsam bortauktionerer rådigheden over central kraftværkskapacitet (600 MW), således at Konkurrencestyrelsen afgør, hvordan auktionsvilkårene udformes. overordnede transmissionsnet skal varetages som en statslig virksomhed). For at sikre at den kapacitet, som Elsam skal sælge, vil øge konkurrencen i både Øst- og Vestdanmark: Elsam skal sikre, at der etableres et Storebæltskabel på 600 MW mellem Fyn og Sjælland. For at forbedre forholdene på detailmarkedet: Nye leverandører får lettere adgang til NESAs kunders forbrugsprofiler. Elgas Handel A/S indtræder i Elektra Energihandel A/S Fusion mellem DSV A/S og TNT-DFDS Transport Logistics Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Fusion mellem Statoil og Haahr PBS A/S køber en tredjedel af aktierne i joint venturet e-boks A/S Fusion mellem OK a.m.b.a. og DK-benzin A/S Fusion mellem Cingular Wireless og AT&T Wireless Fusion mellem SuperGros A/S og Chr. Kjærgaard A/S Fusion mellem SuperGros A/S og Sam-Gros A/S Fusion mellem Elsam og NESA Fusion mellem Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Konkurrencestyrelsen har fortsat endnu aldrig nedlagt forbud mod at gennemføre en transaktion. Næsten alle sager, som styrelsen afgjorde i 2004, omhandlede forholdsvis uproblematiske transaktioner, som end ikke gav anledning til en fase II-undersøgelse. Én enkelt transaktion skilte sig dog væsentlig ud og var formentlig den mest omfangsrige, som styrelsen til dato har behandlet: Fusionen mellem Elsam og Nesa, som blev godkendt i marts 2004, og som blev beskrevet i en 250 sider Elsam sælger alle sine og NESAs decentrale gasfyrede kraftvarmeværker, som tilsammen har en kapacitet på 230 MW. Elsam er forhindret i at opkøbe og drive decentrale kraftværker de næste 12 1/2 år. For at sikre at Elsam ikke får indflydelse på systemansvaret eller infrastrukturen: Elsam skal overdrage NESAs ejerandele i Elkraft System og Transmission til en uafhængig virksomhed. (Det blev efterfølgende vedtaget af Folketinget, at systemansvar og drift af landets NESA vil give andre leverandører mulighed for at få et helkundeforhold, inklusiv afregningen over for netselskabet. lang redegørelse. Konkurrencestyrelsen Fortsættes på side 4 3

4 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD MAJ 2005 Fortsat fra side 3 somheder ikke havde aktiviteter på og dermed ingen andel af det danske marked. Cingular ejes i fællesskab af BellSouth og SBC. Sidstnævnte ejer en bestemmende indflydelse i TDC, og dette var baggrunden for anmeldelse af fusionen til de danske konkurrencemyndigheder. Umiddelbart burde den manglende effekt på det danske marked have medført, at Konkurrencestyrelsen som følge af "effekt-doktrinen" helt afviste at være kompetent til at behandle sagen. Styrelsen modtog imidlertid anmeldelsen og godkendte kort tid efter fusionen. En transaktion, som kunne have været interessant fra en konkurrenceretlig synsvinkel, er ikke nævnt ovenfor: TDCs køb af Song Network. Songs årlige omsætning i Danmark var imidlertid lige under tærskelværdien på 300 mio. kr. (nemlig 298,8 mio. kr.). Fusionskontrolreglerne fandt herefter ikke anvendelse, og fusionen kunne gennemføres uden konkurrencemyndighedernes godkendelse. Sager for EU-Kommissionen En af de mest interessante fusionssager - også fra en dansk synsvinkel - som EU- Kommissionen afgjorde i 2004, var Kommissionens forbud mod erhvervelse af fælles kontrol over Portugals gasselskab (GDP) af landets el-producent (EDP) og af ENI, et italiensk energiselskab. Kommissionen fandt, at fusionen ville styrke dels EDPs dominerende stilling på markederne for henholdsvis grossist- og detailsalg af el, dels GDPs dominerende position på gasmarkederne, at virkningerne af liberaliseringen som følge heraf ville blive reduceret eller helt udeblive, og at priserne over for erhverv og forbrugere ville stige. GDP er indehaver af eksklusive rettigheder til import, oplagring, transport og grossistsalg af naturgas i Portugal og kontrollerer fem af i alt seks portugisiske lokale gasdistributører. (Det sjette kontrolleres af EDP). EDP genererer, leverer og distribuerer elektricitet i Portugal. Selvom der utvivlsomt også er forskelle, kan der formentlig drages visse paralleller til de for tiden så omtalte påtænkte fusioner i den danske gasog elsektor. I juli 2004 godkendte Kommissionen etableringen af et joint venture mellem selskaberne Sony og Bertelsmann. Sagen, som vedrørte markedet for musikoptagelser, var interessant, idet spørgsmålet om, hvorvidt der ville opstå kollektiv dominans, blev afgørende. Som følge af fusionen reduceredes antallet af markedsførende aktører fra fem til fire. Kommissionen anvendte den af Retten i Første Instans i Airtours-sagen fastlagte test for kollektiv dominans og konkluderede, at to af de herfor afgørende faktorer - gennemsigtighed og gengældelsesmekanisme - ikke var til stede. En af de mere plagede brancher i nyere tid er utvivlsomt luftfartsbranchen. Kommissionen godkendte i 2004 den første betydelige fusion mellem to europæiske selskaber: Airfrance's køb af det hollandske flyselskab KLM. Herved skabtes det største luftfartsselskab i Europa. Kommissær Monti udtalte i den forbindelse, at det hermed var demonstreret, at den længe ventede konsolidering af den europæiske luftfartssektor kan finde sted med fuld respekt for konkurrencereglerne. Fusionen kunne dog først godkendes efter en række indrømmelser fra parterne, herunder tilsagn om afgivelse af 47 par slots (dvs. 94 take-off- og landingsslots) pr. dag, hvilket kombineredes med foranstaltninger, som skulle forhindre Airfrance/KLM i at tilbyde flere afgange ("frequenzy freeze"). Af andre tilsagn kan nævnes parternes accept af at indgå såkaldte "intermodal" aftaler med landtransportselskaber, f.eks. med henblik på at øge tiltrækningskraften for Kommissionen godkendte endvidere følgende tran Den norske koncern, Telenors køb af Sonofon (feb. Carlsbergs køb af det tyske Holsten-bryggeri (mart Danish Crowns (via Tulip Ltd) køb af det engelske sv (juni 2004) Danish Crowns og det finske andelsselskab HKs eta et polsk slagteri (sept. 2004) TeliaSoneras køb af Orange Danmark (sept. 2004) SEB Trygg Liv Holdings køb af Codan (sept. 2004) Simens-koncernens overtagelse af den danske vind IBM Danmarks køb af Maersk data (nov. 2004) Etablering af joint venture-selskabet Nordic Avi sikringsselskaberne Codan, TrygVesta, Topdan Trygginga-midstödin HF og Converium Ltd. (dec. 2 togforbindelsen mellem Paris og Amsterdam (således at en forretningsrejsende vil kunne rejse ud med tog og hjem med fly). Endelig måtte de franske og de hollandske myndigheder love Kommissionen, at man vil give "traffic rights" til andre carriers, som ønsker at gøre stop i Amsterdam eller Paris en route til USA eller til andre destinationer udenfor EU. Myndighederne lovede endvidere at afstå fra at regulere priserne på langfartsruterne. Af særlig dansk interesse kan nævnes Kommissionens afgørelse fra maj 2004 i sagen vedrørende den engelske virksomhed Securicors køb af Group 4 Falck. Begge parter er udbydere af diverse sikrings-, alarm- og vagtydelser. Group 4 Falck har aktiviteter i 80 lande og Securicor i 50 lande. Tilsammen vil selskaberne blive en skarp konkurrent til svenske Securitas, som er markedsførende. Kommissionen fandt, at fusionen gav anledning til alvorlige betænkeligheder indenfor tre områder: (i) pengetransport, bemandede vagtydelser og alarmovervågning i Luxemburg, (ii) bemandede vagtydelser i Holland og (iii) pengetransporter i Skotland. De af parterne 4

5 retlig henseende bør vurderes på samme måde som rabatter, nærmere bestemt ikke-omkostningsbetingede rabatter. Herved fastholder og uddyber styrelsen sin konklusion fra "Konkurrenceredegørelsen" for Markedsføringstilskud og rabatter skal således betragtes under ét. Ved en vurdering af lovligheden af et markedsføringstilskud er det på denne baggrund et vigtigt parameter, hvorvidt markedsføringstilskuddet ydes af en leverandør med en mindre markedsandel eller af en leverandør med en dominerende stilling. Mindre leverandører har ifølge Konkurrencerådet således "stort set ubegrænset spillerum" til at fastsætte deres rabatter og markedsføringstilskud, mens dominerende leverandører er underlagt strengere krav. For dominerende leverandører er det således et krav, at detailhandelskæderne ikke diskrimineres i deres Fortsat fra forsiden eventuelt er affødt af, at detailhandelen overtager visse opgaver fra de enkelte leverandører, mens markedsføringstilskud karakteriseres som tilskud til særlige aktiviteter, der kan fremme salget af de enkelte leverandørers produkter eller markedsføring af den pågældende leverandør som sådan. Leverandører til detailhandlen yder i stigende omfang tilskud til markedsføringsaktiviteter i de store detailhandelskæder. Det kan f.eks. være tilskud til tilbudsaviser, tv-spots, kølere, opstilling af "torve" i butikken med den pågældende leverandørs varer eller baldakiner. Dermed er ydelse af markedsføringstilskud ifølge Konkurrencestyrelsen et vigtigt konkurrenceparameter i samhandelen mellem leverandører og de store detailhandelskæder. Konkurrencerådet udtaler i afgørelsen, at markedsføringstilskud i konkurrencemuligheder for at opnå markedsføringstilskuddet, samt at tilskuddet bliver ydet på objektivt grundlag, det vil sige, at det primært kommer den pågældende leverandør til gode. Hvorvidt tilskuddet primært kommer den pågældende leverandør til gode vil kunne afgøres på grundlag af de detaljerede daglige regnskaber, detailbutikkerne typisk fører. Det er dog et krav, at markedsføringstilskuddet ikke har som formål eller følge at fortrænge andre leverandører. Da ikke alle former for markedsføringstilskud er lige interessante for alle detailkæder, må der i overvejelserne om, hvorvidt en dominerende virksomhed har diskrimineret mellem sine kunder, tages hensyn til de forskellige profiler og interesser, som kæderne har i denne sammenhæng. saktioner med dansk islæt uden betingelser: 2004) s 2004) ineslagteri og svinekødsproducent Flagship Foods blering af fælles kontrol med Sokolów - pengetransport i Skotland) fjernede imidlertid disse betænkeligheder, således at fusionen kunne godkendes. Sager for Retten i Første instans og EF- Domstolen EF-domstolens afgørelse i sagen om fusionen mellem Tetra Laval og Sidel er omtalt på side 8. mølle producent Bonus Energy A/S (nov. 2004) ation Insurance (forsikring af fly) mellem formark, Norway Energy & Marine Insurance, 04) tilbudte tilsagn om salg af forretningsområder (Securicors sikringsvirksomhed i Luxemburg og Group 4 Falcks bemandede vagtydelser i Holland og I september 2004 annullerede retten i første instans Kommissionens beslutning om at forbyde MCI Worldcoms køb af konkurrenten Spirit. Retten fandt, at Kommissionen havde overskredet sine beføjelser, da den forbød transaktionen, selvom parterne forinden havde tilbagekaldt anmeldelsen og udtalt, at man ikke længere havde tænkt sig at implementere transaktionen. 5

6 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD MAJ 2005 Prisaftaler mellem moderselskab og joint venture undergivet moderselskabernes fælles kontrol er ikke undtaget fra konkurrencelovens generelle forbud mod prisaftaler Pas på ved drøftelser om priser mellem moderselskab og joint venture Karen Dyekjær og advokat LL.M. Helle Lorentsen Konkurrencerådet har i en afgørelse af 24. november 2004 fundet A/S Ikast Betonvarefabrik ("IBF") og Wewers Belægningssten A/S ("WB") skyldige i at samordne priser og dermed i overtrædelse af konkurrenceloven. Virksomhederne havde via s drøftet og udvekslet salgspriser med det angivelige formål at hæve begge virksomheders salgspriser. Der er tale om den første danske afgørelse, der fastslår, at samordning af priser mellem et moderselskab og et joint venture er ulovlig. Det fremgår af afgørelsen, at Konkurrencestyrelsen udover at træffe afgørelse i den konkrete sag - har lagt vægt på at fastlægge en praksis for et moderselskabs samarbejde med et joint venture, der er undergivet moderselskabernes fælles kontrol. Ifølge konkurrenceloven finder forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler ikke anvendelse på aftaler, vedtagelser og samordnet praksis inden for samme virksomhed eller koncern. Det centrale spørgsmål var derfor, hvorvidt IBF og WB i konkurrenceretlig forstand skulle anses som to selvstændige virksomheder, eller hvorvidt der var tale om en koncernintern aftale. For at der er tale om en koncernintern aftale i konkurrenceretlig forstand, kræves det, at datterselskabet, WB, reelt ikke besidder nogen økonomisk selvstændighed. Det er således ikke afgørende, at datterselskabet er organiseret som en selvstændighed juridisk enhed. IBF er en dansk virksomhed, der er aktiv inden for produktion af belægningssten og fliser. Sammen med en anden dansk virksomhed, Wewers Teglværker A/S ("WT"), ejer IBF WB. WB er også aktiv inden for produktion af belægningssten og fliser. De to moderselskaber, IBF og WT, ejer hver 50% af aktierne i WB. Desuden udpeger de hver især et medlem af bestyrelsen, ligesom de udpeger det tredje og sidste bestyrelsesmedlem i fællesskab. Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved flertalsafstemning, på nær dog i særlig vigtige anliggender, idet beslutninger i disse tilfælde træffes ved enstemmighed. På baggrund af dette fandt Konkurrencerådet, at ingen af de to moderselskaber hver især har kontrol over joint venturet WB, men at WB i stedet er undergi- vet de to moderselskabers fælles kontrol. Det medfører, at IBF og WB konkurrenceretligt skal anses som to selvstændige virksomheder, der ikke udgør nogen koncern. IBF og WT var enige i, at de havde fælles kontrol over WB om end de to moderselskaber ikke var enige i, at IBF og WB skulle anses som selvstændige virksomheder. At der ikke er tale om et koncerninternt forhold medfører, at konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler finder anvendelse på IBFs og WBs adfærd. Det fremgår af afgørelsen, at Fortsættes på modsatte side 6

7 dette anses for at være i overensstemmelse med EU-Kommissionens praksis, idet Kommissionen flere gange har fastslået, at aftaler mellem et joint venture og et moderselskab er omfattet af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, hvis de to moderselskaber har fælles kontrol med joint venture-selskabet. På denne baggrund foretog Konkurrencerådet en vurdering af de s, som IBF og WB havde udvekslet, i forhold til forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler. Konkurrencestyrelsen havde ved en kontrolundersøgelse hos IBF og WB fundet en række s, der indeholdt elementer af en prisdrøftelse mellem ansatte i hver af de to virksomheder. Desuden havde der i hvert fald i et enkelt tilfælde fundet udveksling af priser sted. Konkurrencerådet fandt, at denne adfærd udgjorde samordning af priser i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler og påbød derfor IBF og WB øjeblikkeligt at bringe overtrædelsen af konkurrenceloven til ophør. Konkurrencerådets afgørelse er udtryk for anvendelse af den almindelige konkurrenceretlige test af, hvornår der er tale om et koncerninternt forhold, på forholdet mellem et moderselskab og et joint venture, der er undergivet begge moderselskabers fælles kontrol. Med afgørelsen gøres det samtidigt klart, at - selvom der ikke er nogen praksis herom i dansk konkurrenceret er retstilstanden i dansk konkurrenceret også på dette punkt i overensstemmelse med EU-konkurrenceretten. IBF og WB har indbragt Konkurrencerådets afgørelse for Konkurrenceankenævnet. Aktuel Konkurrenceret vil i et senere nummer orientere om udfaldet af ankesagen. Ændring af konkurrenceloven vedtaget Som omtalt i det foregående nummer af Aktuel Konkurrenceret blev der i efteråret 2004 fremsat forslag til ændring af den danske konkurrencelov. Lovforslaget indeholdt blandt andet forslag til nye regler om dominerende virksomheders samhandelsbetingelser og regler om, at tilsagn, som en virksomhed har afgivet under behandlingen af en sag for konkurrencemyndighederne, kan gøres til en bindende del af Konkurrencerådets afgørelse. Lovforslaget blev vedtaget af Folketinget den 16. december 2004, og ændringen af konkurrenceloven trådte i kraft den 1. februar Den vedtagne ændring af konkurrenceloven svarer i al væsentlighed til det fremsatte lovforslag. For en omtale af de væsentligste elementer i lovforslaget - og dermed ændringerne af konkurrenceloven se venligst Aktuel Konkurrenceret fra december

8 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD MAJ 2005 Tetra Laval/Sidel-fusionen: EF-Domstolen opretholder Retten i Første Instans omgørelse af Kommissionens forbud Gitte Holtsø og advokatfuldmægtig LL.M. Jacob Borum I oktober 2001 forbød Kommissionen fusionen mellem Tetra Laval og Sidel. Tetra Laval er førende i verden inden for produktion af kartonemballage til drikkevarer. Sidel producerer emballageudstyr og pakkemaskiner, som anvendes til fremstilling af PETplastikflasker (polyethylene terephthalateflaske). Ifølge Kommissionen ville fusionen blandt andet anspore Tetra Laval/Sidel til at bruge sin dominerende stilling på markedet for kartonemballage til at overtale de af sine kunder på dette marked, som ville skifte til PET-emballage, til at vælge Sidels maskiner. Dette ville medføre, at Tetra Laval/Sidel også ville opnå en dominerende stilling på markedet for PET-emballage. I oktober 2002 annullerede Retten i Første Instans Kommissionens beslutning. Retten kritiserede kraftigt Kommissionens økonomiske analyse og betegnede den som mangelfuld, inkonsekvent og forkert. Denne dom blev analyseret i Aktuel Konkurrenceret fra marts Kommissionen valgte at appellere rettens dom, idet den mente, at dommen havde alvorlig indflydelse på den måde, Kommissionen behandler fusionssager på. Domstolen opretholdt Retten i Første Instans dom. Domstolen udtalte blandt andet, at det faktum, at Kommissionen har en vis margin til skøn i økonomiske sager, ikke betyder, at EF-domstolene ikke kan vurdere Kommissionens fortolkning af økonomisk information, særlig i forbindelse med en fremsigtet analyse. 8

9 Microsoft har tabt et slag, men taber de også krigen? Christian Karhula Lauridsen og advokatfuldmægtig LL.M. Jacob Borum Præsidenten for Retten i Første Instans, Bo Vesterdorf, afviste den 22. december 2004 Microsofts anmodning om udsættelse af sine forpligtelser i henhold til Kommissionens beslutning. I sidste nummer af Aktuel Konkurrenceret analyserede vi Kommissionens beslutning i Microsoftsagen. Som nævnt har Microsoft indbragt beslutningen for Retten i Første Instans, og der forventes at falde dom i sagen i 2006 (den primære appel). Microsoft søgte samtidig om midlertidig udsættelse af sine forpligtelser under beslutningen, indtil der falder dom i sagen om beslutningens gyldighed (såkaldte foreløbige forholdsregler). For at få udsat sine forpligtelser under beslutningen skulle Microsoft godtgøre, (1) at den primære appel umiddelbart forekommer berettiget, og (2) at der foreligger uopsættelighed, det vil sige, at Microsoft ved sine forpligtelser under beslutningen vil blive påført alvorlig skade, som ikke kan oprettes, selv om Kommissionens beslutning senere annulleres i den primære appel. Denne anden betingelse omtales ofte som betingelsen om "alvorlig og uoprettelig skade". Præsidenten fandt, at Microsoft havde godtgjort, at den primære appel umiddelbart forekommer berettiget, idet den rejser en række principielle spørgsmål omkring anvendelsen af artikel 82 i relation til leveringsnægtelser og koblingssalg. Derimod fandt Præsidenten ikke, at Microsoft havde godtgjort, at den anden betingelse om uopsættelighed var til stede. Fortsætter på side 10 9

10 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD MAJ 2005 tige komponenter i Microsofts produkter fungerer og ville kunne klone Microsofts produkter. Præsidenten mente ikke, at denne påstand var tilstrækkeligt bevist fra Microsofts side. Med hensyn til koblingssalg påstod Microsoft, at beslutningen ville forårsage alvorlig og uoprettelig skade på Microsofts grundlæggende designkoncept (Microsofts frihed til at drive forretning), idet beslutningen reelt pålægger Microsoft at tilbyde flere versioner af deres Windows PC-styresystem - en med og en uden deres media player. Præsidenten anså det ikke for bevist, at Microsoft ikke kunne gå tilbage til kun at have en version af operativsystemet uden at lide alvorlig skade, hvis beslutningen blev annulleret i den primære appel. På dette grundlag afviste præsidenten for retten den 22. december 2004 Microsofts anmodning om foreløbige foranstaltninger. Microsoft meddelte den 24. januar 2005, at selskabet ikke vil appellere præsidentens kendelse til EF-Domstolen. Konsekvensen af denne kendelse er, at Microsoft skal opfylde sine forpligtelser under Kommissionens beslutning, i hvert fald indtil der foreligger dom i den primære appel. I henhold til beslutningen skal Microsoft udlevere hidtil hemmeligholdte tekniske oplysninger til sine konkurrenter og udbyde en version af sit Windows PC-styresystem uden sin media player. Implementeringen af disse foranstaltninger sker under Kommissionens tilsyn. Den primære appel verserer også for Retten i Første Instans. Den mundtlige Fortsat fra side 9 Microsoft gjorde gældende, at selskabet ville lide alvorlig og uoprettelig skade som følge af tvangslicensen til deres tekniske oplysninger (protokoller), som hidtil havde været hemmeligholdt. Endvidere gjorde Microsoft gældende, at selskabet ikke ville kunne forhindre konkurrenter i at bruge disse protokoller, hvis beslutningen blev annulleret i den primære appel. Præsidenten udtalte, at tvangslicens selv på oplysninger som tidligere har været hemmeligholdt, ikke nødvendigvis medfører alvorlig og uoprettelig skade. Konkret fandt præsidenten, at Microsoft ikke havde sandsynliggjort, at selskabet ville lide en sådan skade. Det faktum, at Microsoft havde brugt flere millioner dollars på udviklingen af disse tekniske protokoller, var ikke i sig selv bevis for, at Microsoft ville lide alvorlig og uoprettelig skade som følge af offentliggørelsen. Under alle omstændigheder betød størrelsen af Microsofts omsætning, at offentliggørelsen ikke kunne anses som alvorlig. Med hensyn til eventuel misbrug af protokollerne, hvis beslutningen bliver annulleret i den primære appel, udtalte præsidenten, at sådan skade kunne undgås ved kontraktbestemmelser (fortrolighedsklausuler). Han tilføjede, at man ikke ved vurderingen af eventuel skade kan forudsætte, at konkurrenterne vil bryde deres kontraktuelle forpligtelser. Microsoft påstod yderligere, at de tekniske oplysninger ikke kun ville hjælpe konkurrenter til at producere kompatible produkter, men også ville give konkurrenterne indsigt i, hvordan vighøring i sagen forventes tidligst at finde sted i slutningen af 2005, og en dom forventes derfor tidligst i I lyset af at sagen vedrører meget principielle spørgsmål for både Kommissionen og Microsoft, er det sandsynligt, at Retten i Første Instans dom, uanset udfaldet, vil blive indbragt for EF-Domstolen. Hvis dette sker, kan en endelig dom fra EF-Domstolen, og dermed en endelig afklaring af de principielle juridiske spørgsmål, tidligst forventes i

11 Konkurrencerådet stadfæster afgørelse om prisbinding over for Bestseller Karen Dyekjær og advokatfuldmægtig Signe Toft Den 27. oktober 2004 stadfæstede Konkurrenceankenævnet Konkurrencerådets afgørelse af 27. august 2003 i en sag mod Bestseller A/S om prisbinding, hvorved Bestseller A/S blev pålagt at omlægge et IT-system, der sikrede, at Bestseller kunne følge omsætningen på de enkelte varer i Bestsellers selvstændige franchise koncept-butikker. I Danmark findes 160 koncept-butikker, hvoraf de 52 ejes af Bestseller, og de resterende 108 ejes af selvstændige franchisetagere. Sagen var udsprunget af, at Bestseller Wholesale A/S i maj 2001 anmeldte en række aftaler med selvstændige konceptbutikker for tøjmærkerne Vero Moda, Only, Jack and Jones og Exit til Konkurrencestyrelsen og anmodede om en erklæring om ikkeindgreb efter konkurrencelovens 9, subsidiært en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Konkurrencestyrelsen vurderede, at de anmeldte aftaler indeholdt en række konkurrencebegrænsende elementer. Aftalerne indebar blandt andet en forpligtelse for konceptbutikkerne til at følge Bestsellers vejledende priser. Herudover indeholdt aftalerne bestemmelser om Bestsellers fastsættelse af priser ved salg mellem de enkelte konceptbutikker og en forpligtelse for konceptbutikkerne til at indberette økonomiske oplysninger og dækningsbidrag på hver enkelt vare til Bestseller gennem et fælles IT-system (ofte betegnet "EDI-system"). I "The Bestseller Wheel", som indeholdt bestemmelser om driften af konceptbutikkerne, var det blandt andet angivet, at "de vejledende priser fra Bestseller skulle følges, så en vare ikke koster noget forskelligt i forskellige butikker". Konkurrencerådet traf på baggrund af Konkurrencestyrelsens indstilling afgørelse i sagen ved kendelse af 27. august 2003, hvor Konkurrencerådet meddelte Bestseller, at aftalerne ansås for konkurrencebegrænsende og ikke kunne opnå fritagelse. Konkurrencerådet påbød endvidere Bestseller at ophæve bestemmelserne om de selvstændige konceptbutikkers pligt til at følge Bestsellers vejledende priser og bestemmelserne om Bestsellers fastsættelse af priser ved salg af varer mellem de enkelte konceptbutikker og at ændre det fælles IT-system, så de selvstændige konceptbutikker i fremtiden ikke indberettede deres salgspriser og dækningsbidrag på hver enkelt vare til Bestseller gennem det fælles IT-system. Konkurrencerådets afgørelse rettede sig alene til de konceptbutikker, som var ejet af selvstændige franchisetagere, idet de konceptbutikker, som ejes af Bestsellerkoncernen, er undtaget fra reglerne i konkurrencelovens kapitel 2, da der er tale om aftaler inden for samme koncern. Bestseller klagede over Konkurrencerådets afgørelse, og Konkurrenceankenævnet traf afgørelse i sagen ved kendelse af 27. oktober Ved sagens behandling ved Konkurrenceankenævnet ændrede Bestseller holdning, idet man nu erklærede sig enig i Konkurrencestyrelsens vurdering og dermed i Konkurrencerådets afgørelse for så vidt angår bestemmelserne om bindende videresalgspriser og Bestsellers muligheder for at fastsætte priserne ved interne handler mellem konceptbutikkerne. Denne tilkendegivelse fra Bestseller indebar tillige, at Fortsættes på bagsiden 11

12 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD MAJ 2005 Fortsat fra side 11 Konkurrencestyrelsen for sit vedkommende ændrede sin oprindelige indstilling om, at EDI-systemet isoleret set var i strid med Konkurrenceloven. Konkurrenceankenævnets behandling af sagen begrænsede sig herefter til lovligheden af indberetningen af dækningsbidrag og økonomiske oplysninger ved hjælp af det fælles IT-system. I sagen for Konkurrenceankenævnet gjorde Bestseller gældende, at der var tale om et internationalt anvendt standardsystem og argumenterede for lovligheden af IT-systemet ved at fremhæve, at IT-systemet var et styringsredskab for Bestseller, og at systemet havde til formål at stille en række serviceydelser til rådighed for franchisebutikkerne. IT-systemet fungerede på den måde, at franchisetageren var tilknyttet systemet, og når Bestseller solgte en vare til en franchisetager, blev oplysningerne om modelbetegnelse, stykantal og varens videresalgspris indlagt i IT-systemet. Bestseller fik således hver dag fra over konceptbutikker verden over indberettet data om salg, dækningsbidrag, salgets opdeling på modeller m.v. Indberetningerne anvendtes til at styre vareindkøb. Butikkerne modtog hver uge en oversigt over dækningsbidrag, salg m.v. Netop for at konstatere udviklingen i dækningsbidraget og konsekvensen for dækningsbidraget ved prisnedsættelser var det ifølge Bestseller nødvendigt, at salgspriserne var indarbejdet. Bestseller anvendte i øvrigt systemet til at oplyse butikkerne om, hvilke varer der solgte bedst, så butikkerne kunne indkøbe disse varer. Bestseller fremhævede, at formålet med det fælles IT-system ikke på nogen måde var at kontrollere, om videresalgspriserne overholdtes, og at Bestseller ikke førte nogen kontrol med konceptbutikkernes salgspriser. Bestseller erklærede sig samtidig villig til at fjerne bestemmelserne om bindende videresalgspriser. I sagen for Konkurrenceankenævnet gjorde Konkurrencerådet gældende, at Bestseller ikke kunne opretholde en konstruktion, hvor Bestseller-koncernen på den ene side ikke havde det økonomiske og juridiske ansvar for en stor del af konceptbutikkerne, men samtidig agtede at "styre" de selvstændige butikker på tilsvarende vis som de koncerninterne. Konkurrencerådet gjorde endvidere gældende, at Bestseller i forhold til konceptbutikkerne både var leverandør og konkurrent, og at konkurrencebegrænsningerne dermed virkede såvel vertikalt som horisontalt. Af særlig betydning var, at Konkurrencerådet påberåbte sig det forhold, at Bestseller hidtil havde krævet overholdelse af de "vejledende" priser, og at en afgørende forudsætning for at kunne sikre overholdelse af en sådant påbud var muligheden for kontrol med, om priserne også overholdtes. De selvstændige butikker vidste, hvilken pris Bestseller ønskede varerne solgt til, og de vidste, at Bestseller kunne se, om butikkerne fulgte denne pris. Dette ville efter Konkurrencerådets opfattelse have en normerende effekt på priserne. Når man ikke fjernede kontrolmuligheden, ville man ikke med rette kunne hævde, at de bindende priser var ophævede. Det var i den forbindelse en skærpende omstændighed, at Bestseller selv opererede på detailmarkedet som forhandler, idet Bestseller som konkurrent ville have en klar interesse i at få indsigt i og kontrollere disse priser. Ved den automatiske indberetningsordning skete der en detaljeret informationsud- veksling mellem konkurrenter, som ikke tidligere var godkendt, hverken nationalt eller i EU. Konkurrencerådet gjorde gældende, at der var tale om udveksling af detaljerede og følsomme oplysninger, der tilmed udveksledes dagligt. Konkurrencerådet gjorde sammenfattende gældende, at pligten for de selvstændige konceptbutikker til at indberette salgspriser og dækningsbidrag ikke effektivt ville bringe de bindende videresalgspriser til ophør, og at denne pligt herudover udgjorde en aftale mellem konkurrenter, som kunstigt forøgede gennemsigtigheden for Bestseller på markedet. Aftalen havde således som sit objektive formål at begrænse konkurrencen i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1. Konkurrenceankenævnet tiltrådte, at der var en sådan forbindelse mellem Bestsellers hidtidige ordning med bindende videresalgspriser og den fortsatte, løbende indberetning af økonomiske oplysninger fra de selvstændige detailhandlere, som muliggjorde, at Bestseller kunne følge den enkelte butiks faktiske salgspriser og dækningsbidrag, at indberetningsordningen måtte anses for at indeholde en sådan pristilkendegivelse, som var omfattet af forbuddet mod vertikal prisbinding. Med denne begrundelse tiltrådte Konkurrenceankenævnet, at indberetningsordningen - uanset dens markedsmæssige betydning eller mangel herpå - var omfattet af konkurrencelovens forbud mod vertikal prisbinding. I relation til afgørelsens generelle betydning for EDI-systemer er det væsentligt at påpege den konkrete begrundelse. Det kan ikke af afgørelsen udledes, at hensigtsmæssige EDI-systemer er ulovlige heller ikke selvom leverandøren også selv opererer i detailleddet. Aktuel Konkurrenceret udgives af: Plesner Advokatfirma Amerika Plads København Ø Telefon Fax Redaktion: Karen Dyekjær (ansvarshavende), Gitte Holtsø og Helle Lorentsen Redaktionen er afsluttet den 27. april Yellow Pencil Tryk: Jypa.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Post Danmark A/S (beretning nr. 16/04) 9. maj 2014 RN 1406/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Nr. 1 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010

Nr. 1 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010 Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Louise Tandrup

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Elsam sagen. Medlemsmøde, Dansk Forening for Konkurrenceret. v. advokat Jacob Pinborg og advokat Christian Karhula Lauridsen. 3.

Elsam sagen. Medlemsmøde, Dansk Forening for Konkurrenceret. v. advokat Jacob Pinborg og advokat Christian Karhula Lauridsen. 3. Elsam sagen Medlemsmøde, Dansk Forening for Konkurrenceret v. advokat Jacob Pinborg og advokat Christian Karhula Lauridsen 3. oktober 2016 Disposition 1 Overblik over sagskomplekset 2 Markedet 3 Dominans

Læs mere

NYT FRA KONKURRENCERET I DENNE UDGAVE AUGUST Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn

NYT FRA KONKURRENCERET I DENNE UDGAVE AUGUST Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn NYT FRA KONKURRENCERET AUGUST 2017 I DENNE UDGAVE 01 Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn 02 VVS-firma vedtager bødeforelæg for karteldannelse 03 Konkurrencerådet udgiver

Læs mere

UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET Kammeradvokaten v/adv. Jacob Pinborg Vester Farimagsgade 23 1606 København V J. nr. 14-3901 UDSKRIFT af RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 12. afdeling Vestre Landsret holdt den 27. november 2006 kl. 9.00 møde

Læs mere

Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker

Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE Rådsmødet den 27. august 2003 Resumé 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU 1. juli 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU EU's ministerråd har vedtaget en omfattende reform af de europæiske konkurrenceregler. De nye regler

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene Kort resumé Offentligt EU-udbud af levering af automater for kaffe m.m. og ingredienser til automaterne med et underkriterium

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

digheder kan udgøre et misbrug i henhold til artikel 82. Kommissionen føler sig dog ikke bundet af de særlige omstændigheder,

digheder kan udgøre et misbrug i henhold til artikel 82. Kommissionen føler sig dog ikke bundet af de særlige omstændigheder, AKTUEL KONKURRENCERET EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE KONKURRENCEFORHOLD DECEMBER 2004 Udvidelse af dominerende virksomheders pligt til at hjælpe konkurrenter? Microsoft-beslutningen

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi 1 af 6 03-07-2012 12:32 DONG s efterlevelse af tilsagn, afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem DONG og Naturgas Sjælland, og miljø- og energiministerens svar på rådets

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023362 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 K E N D E L S E Østermose BioEnergi A/S (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven.

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 L 6 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Teknisk gennemgang af forslag til ændring af konkurrenceloven (L

Læs mere

Aftale om samarbejde i konkurrencesager

Aftale om samarbejde i konkurrencesager OBS! Denne aftale er ikke trådt i kraft. Danmark kan først tiltræde den nye nordiske aftale endeligt, hvis der kommer hjemmel til det i den danske konkurrencelov. Regeringen venter at fremsætte lovforslag

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol Europaudvalget EU-note - E 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 8. juni 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Nr. 4 November 2010 Særnummer til in-house jurister. Indhold. 1 Legal privilege og in-house jurister - EU-Domstolens afgørelse i Akzo/Akcrossagen

Nr. 4 November 2010 Særnummer til in-house jurister. Indhold. 1 Legal privilege og in-house jurister - EU-Domstolens afgørelse i Akzo/Akcrossagen til in-house jurister Indhold 1 Legal privilege og in-house jurister - EU-Domstolens afgørelse i Akzo/Akcrossagen 1 Legal privilege og in-house jurister - EU-Domstolens afgørelse i Akzo/Akcros-sagen Af

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998 K E N D E L S E Tømrermester Bent Mousten Vestergaard (advokat K.W. Schmith, Skive) mod Spøttrup boligselskab

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 1) Til lovforslag nr. L 21 Folketinget

Forslag. Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 1) Til lovforslag nr. L 21 Folketinget Til lovforslag nr. L 21 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. november 2016 Forslag til Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K Att.: Svend Pedersen Dato: 5. marts 2015 Sag: BITE-14/08045-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Læs mere

VEJLEDNING OM KONKURRENCELOVEN. Vejledning om konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling

VEJLEDNING OM KONKURRENCELOVEN. Vejledning om konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling VEJLEDNING OM KONKURRENCELOVEN Vejledning om konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. FORMÅLET MED KONKURRENCEREGLERNE...

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde

Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence til gavn for virksomheder og forbrugere. 2. 1) Loven

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Att.: Heidi Blicher Fosselius Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-13/12582-8 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*)

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Kap. 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål(1) at fremme en effektiv(2) samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom(3)

Læs mere

EY s overtagelse af KPMG Danmark Det kontrafaktiske scenarie. 18. maj 2015

EY s overtagelse af KPMG Danmark Det kontrafaktiske scenarie. 18. maj 2015 EY s overtagelse af KPMG Danmark Det kontrafaktiske scenarie Baggrund EY og KPMG DK s aftale om at kombinere de danske aktiviteter indgået 18. november 2013 Fusionen anmeldt endeligt 7. februar 2014 Kort

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed I medfør af 26, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere