ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN"

Transkript

1 NY OPVISNINGSHAL RENOVERING BESKRIVELSE MARTS 2014 ARKI NORD A S arkitekter HAVNEPLADSEN 5 B FREDERIKSHAVN NIRAS A/S ingeniører SILOVEJ FREDERIKSHAVN

2 BESKRIVELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsoversigt Side Almen orientering... Side Totalentreprisens omfang... Side Funktionsbeskrivelse... Side 18 A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 1

3 BESKRIVELSE BILAGSOVERSIGT Bilag nr. Indhold 01 ABT 93 med tilføjelser 02 Tro- og loveerklæring 03 Entreprenørgaranti 04 Totalentreprisekontrakt udkast 05 IKT-aftale udkast 06 Tilbudsliste 07 Tegningsmateriale eksisterende forhold 08 Ledningsoplysninger 09 Myndighedsdialog aftalenotater 10 Projektgrundlag dispositionsforslag (bærende konstruktioner) 11 Geotekniske rapporter 12 Miljøscreening 13 Miljøundersøgelser grund 14 TV-krav 15 Byplanvedtægt 16 Generelle retningslinjer for IT installationer i Frederikshavn Kommune 17 Arbejdsklausul 18 Social klausul A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 2

4 ALMEN ORIENTERING 01. Almen orientering. 01. Bygherre Frederikshavn Kommune Ejendomscenter Rådhus Allé Frederikshavn Elite Nord Frederikshavn A/S Skøjtealléen Frederikshavn 02. Rådgiver ARKINORD A S Havnepladsen 5 B 9900 Frederikshavn Kontaktperson: Jørgen Toft Jensen Mail: Telefon: NIRAS A/S Silovej Frederikshavn Kontaktperson: Morten Grønning Jensen Mail: Telefon: Byggegrundens adresse Skøjtealléen Frederikshavn 04. Orientering om projektet Projektet omfatter ombygning og renovering af eksist. Isstadion herunder tilbygning mod øst og vest herunder påbygning af 1 etage på eks. bygning, ny bygning mellem hallerne indeholdende teknikrum i stueplan og cafeteria på 1. sal. Eks. tagkonstruktion fjernes, der udføres nye bærende konstruktioner, tag, ydervægge / facader, diverse ændringer ved indretning, nye tilskuertribuner m.v. Bygningen herunder de tekniske installationer energioptimeres. Omkring hallerne udføres nyt parkeringsanlæg. Projektet omfatter: Generelt: Nedbrydning af eks. tagkonstruktion inkl. tribuner, hængetribuner, cafeteria, m.v. samt nødvendig nedbrydning for gennemførelse af diverse ombygninger. Tagkonstruktion og dele af facaden på eks. tilbygning mod vest nedbrydes. Ny bærende konstruktion inkl. tag og facader udføres herunder nye vinduer, facadepartier, indgangspartier, flugtveje / flugtvejstrapper m.v. Opbygning af nye tilskuertribuner. Tilpasning af eks. tekniske installationer herunder suppleret med nye installationer. Genopretning af eks. blivende omklædningsrum og øvrige rum herunder mindre ombygninger af disse. Alle nødvendige afdækninger og beskyttelse af eks. blivende bygningsdele. Afdækning og beskyttelse af skøjtebanen inkl. bande og glasafskærmning omkring banen. Tilbygning til og ombygning af nuværende bygning mod vest, herunder påbygning af en etage. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 3

5 ALMEN ORIENTERING Ny bygning i 2 etager udført mellem skøjtehallerne indeholdende teknikrum og cafeteria. 05. Myndighedsbehandling. Rådgiver har på vegne af bygherren forelagt Frederikshavn Kommune projektet. Der foreligger aftalenotat (se bilag) fra denne gennemgang som angiver projektets gennemførlighed. Byggetilladelsen skal søges af totalentreprenøren. Projektet har ligeledes på møde været forelagt brandmyndighederne. Der foreligger aftalenotat fra dette møde (se bilag). Udarbejdelse af brandteknisk redegørelse og endelig godkendelse påhviler totalentreprenøren. Den principielle tilladelse til opstart af nedbrydningsarbejder er således afklaret og en etapevis godkendelse af arbejderne på byggepladsen er aftalt og kan forudsættes således: Nedbrydningsarbejde Grave- og støbearbejde Byggearbejder Ibrugtagning Den formelle ansøgning om og godkendelse af ovenstående etaper påhviler totalentreprenøren. Totalentreprenøren skal udarbejde statiske beregninger, brandteknisk redegørelse, samt projekt vedr. konstruktioner, afløbs- og ventilationsforhold, vand-, varme- og elinstallationer. Projektmaterialet skal være fyldestgørende og kunne godkendes af Frederikshavn Kommune. Totalentreprenøren fremsender materialet til godkendelse hos Frederikshavn Kommune, som supplement til byggeansøgningen. 06. Forsyningsmæssige forhold. Overordnede kortbilag fra de lokale forsyningselskaber er vedlagt i udbudsmaterialets bilag. Interne ledningsføringer fremgår bl.a. af tegning nr. (50)0.01D i bilag med tegningsmateriale af eksisterende forhold. Vandforsyning Området er forsynet med vand fra Forsyningen. Eksisterende skøjtehal er forsynet med stikledning fra offentlig hovedvandledning Ø160 PVC beliggende syd for eksisterende halkompleks. Stikledning forløber langs med haller på østlige side af disse og er ført ind i teknikrum/værksted i nordøstlige hjørne. Nyere tilbygning på vestlige af hal har eget stik ført ind i teknikrum. Stik er beliggende mellem haller. Varmeforsyning Området er forsynet med fjernvarme fra Forsyningen. Eksisterende skøjtehal er tilkoblet varmeforsyningen i P. Shurs Vej med et ø70 mm fjernvarmestik indført i teknikrum/værksted i nordøstlige hjørne. El-forsyning Se funktionsbeskrivelsens afsnit (6.) El- og mekaniske anlæg. Kloak- og afløbsforhold Området er tilsluttet offentlig fælleskloakering i Europavej E45 med 2 stik (Ø400 BT og Ø500 BT) beliggende øst og syd for eksisterende træningshal. 07. Tegningsmateriale. Tegningsmateriale af eksisterende forhold fremgår af bilag. Dipositionsforslag for fremtidige forhold fremgår af tegningsliste nr. 00. Totalentreprenøren skal selv kontrollere alle faktiske forhold på stedet. Manglende kendskab hertil er alene totalentreprenørens ansvar. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 4

6 ALMEN ORIENTERING 08. Krav og ønsker til byggeriet. Omfatter omfang, funktionsbeskrivelse, ydre og indre fremtræden, materialer, bygningsdele, installationer, overfladebehandlinger, udearealer m.v. for bygninger og arealer. Generelle krav. Byggeriet skal gennemføres under størst mulig hensyntagen til økonomien, og der skal således indtages en holdning til en standard, der ligger på niveau med, hvad der skønnes at være sædvane for tilsvarende bygninger, herunder bygningens indeklimaforhold, bygningen brug og personbelastning. Ved udformning af byggeriet og valg af materialer, skal der lægges vægt på byggeriets arkitektoniske fremtræden i forhold til eksisterende bygning og materialevalg. Generelt skal det være robuste og holdbare materialevalg, materialer og overfladebehandlinger som tåler hård behandling med en stor grad af vedligeholdelsesfrie overflader m.v. Brug af materialer indeholdende organiske materialer, skal undgås i størst mulig udstrækning. Standardiserede og gode kendte bygningsdele og komponenter skal anvendes mest muligt. Et tilfredsstillende indeklima i bygningen skal sikres, dette under hensyntagen til bygningens anvendelse og funktion. I øvrigt henvises til funktionsbeskrivelsen. 09. Tidsplan. Overordnet tidsplan for byggesagens gennemførelse er således. Alt i Udbudsfasen uge Tilbudsafgivelse uge 16 Kontraktfasen uge Opstart byggeri uge Skøjtehal klar til brug, is på uge 40 Sanktionsgivende termin Færdiggørelse birum uge 46 Aflevering uge 48 Sanktionsgivende termin Endelig detailtidsplan udarbejdes af totalentreprenøren. 10. Diverse. Bygningens ejer forestår rydning af løst inventar, højtaleranlæg og lysanlæg. Inventar som måtte henstå ved byggesagens opstart skal, såfremt det ikke skal genanvendes, bortskaffes af totalentreprenøren. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 5

7 TOTALENTREPRISENS OMFANG 02. Totalentreprisens omfang 01. Omfang. 02. Grundlag. Nærværende projekt udbydes som totalentreprise. Totalentreprenørens ydelser omfatter: Projektering Myndighedsgodkendelser Nedbrydningsarbejdet herunder afdækninger Udførelse herunder byggepladsdrift Bygge- og tidsstyring inkl. sikkerhedsstyring Kvalitetsstyring og sikring Dokumentation for kvalitetssikring samt for drift og vedligehold Aflevering Ibrugtagningstilladelse Arbejdet omfatter samtlige ydelser og biydelser, der er nødvendige for gennemførelsen af byggesagen. Byggeriet skal afleveres som nøglefærdigt byggeri, klar til brug uden fejl og mangler. Totalentreprisen omfatter ikke: Løst inventar, tavler, skilte, gardiner, måtter, EDB. Lys anlæg (effektlys) installation herfor skal dog udføres. Lydanlæg, installation herfor skal dog udføres. Forbrug af el, vand & varme. Bygherren tegner en All-risk forsikring. - Se under udførelse. Grundlag for totalentreprisen. 01. Bygherrens udbudsbrev af dato d Nærværende beskrivelse, Almen orientering, Totalentreprisens omfang, Funktionsbeskrivelse med tilhørende bilag 03. Dispositionsforslag samt tegningsmateriale vedr. eks. forhold 04. Evt. rettelsesblade, der udsendes i tilbudsperioden 05. ABT 93, Almindelige betingelser for totalentreprise Tilføjelser/ændringer til ABT 93: 3 Tilbuddene skal afleveres i lukket kuvert mærket: Iscenter Nord, Frederikshavn Samt tilbudsgiverens navn Efter tilbudsafgivelsen indkaldes interessante tilbudsgivere til forhandlinger. Tilbudsmaterialet vil ikke blive tilbageleveret. 5 Der vil kun blive givet én transport, og da til bank eller sparekasse. Transporten skal gælde hele restentreprisesummen. 6 Sikkerhedsstillelsen skal udformes som anført i standardformuleringen i bilag 10. Tekstmæssige ændringer i forhold hertil accepteres ikke. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 6

8 TOTALENTREPRISENS OMFANG 03. Udbudsform. 7 Bygherren stiller ikke sikkerhed. 8 Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser begrænses, tegner bygherren en entreprise (all-risk) forsikring inkl. ansvar. Forsikringen dækker også brand og storm. Sikrede på policen er foruden bygherren også entreprenøren og dennes underentreprenør, såfremt de er påtegnet. For forsikringen gælder der en selvrisiko ved enhver tingskade på kr pr. skadesbegivenhed dog ikke ved brand- og stormskader. Hæftelse for denne selvrisiko påhviler den for skaden ansvarlige. Entreprenøren og dennes underentreprenører skal selv sørge for tegning af lovpligtige forsikringer og sædvanlig erhvervsansvarsforsikring. Entreprenøren må selv, i det omfang han finder det nødvendigt, sørge for forsikringsdækning for materiel, værktøj, skure og andre effekter, som tilhører entreprenøren, eller som han har ansvaret for. 25 Dagbod fastsættes til 1 af den samlede entreprisesum ekskl. moms. Sanktionsgivende terminer er angivet på udbudstidsplanen. 05. ABR 89, Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand. 06. Gældende love, bekendtgørelser, cirkulærer, vedtægter, reglementer, regulativer og anmodninger samt myndighedernes og forsyningsselskabernes bestemmelser, for så vidt de vedrører forhold ved arbejdets udførelse. Dansk ingeniørforenings normer, forskrifter og retningslinjer. Danske standarder, udgivet af Dansk Standardiseringsråd. 07. Bekendtgørelse 1117 af 23/ Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. 08. Bygge- & Boligstyrelsens Cirkulære nr. 174 af 10. okt om pris og tid. 09. Bygningsreglement fra Projektet udbydes i totalentreprise med begrænset antal deltagere efter princippet Omvendt licitation. Deltagerantallet i udbuddet er begrænset til tre. Tildelingskriteriet er økonomisk mest fordelagtige tilbud. Med dette udgangspunkt konkurrerer deltagere i at tilbyde bygherren det projekt, som inden for den givne økonomiske ramme rummer de fleste funktioner i en tilfredsstillende kvalitet. Bygherrers ønsker er beskrevet i funktionsbeskrivelsen og vist i det medfølgende dispositionsforslag. I funktionsbeskrivelsen er der tillige opstillet retningslinjer for krav til mulige byggetekniske løsninger og driftsbetingelser. Det er herefter deltagernes opgave at opstille og afgive det økonomiske mest fordelagtige tilbud. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 7

9 TOTALENTREPRISENS OMFANG 04. Tilbud. Tilbuddet skal omfatte en projektbeskrivelse disponeret efter SfB-systemets hovedgrupper tilsvarende udbudsmaterialets funktionsbeskrivelse. I projektbeskrivelsen skal der nøje redegøres for det tilbudte projekt og kvaliteten af dette. Herunder drift og vedligehold. Projektbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af tilbudte tekniske anlæg, deres kvalitet, drift og vedligehold samt driftsøkonomi. Projektbeskrivelsen skal være så detaljeret og fyldestgørende, at det entydigt er muligt sammen med udbudsmaterialets dispositionsforslag at bedømme, om udbudsmaterialets krav er opfyldt. I det omfang, at det tilbudte projekt afviger fra udbudsmaterialets krav herunder tilhørende dispositionsforslag, skal dette nøje fremgå af projektbeskrivelsen, der suppleres med tegninger, således det klart og entydigt fremgår, hvori afvigelserne består. Det skal af tilbuddet klart fremgå, hvilke af nedenstående prioriteter, der tilbydes indenfor rammebeløbet: 1. Aflevering i overensstemmelse med udbudstidsplan 2. Renovering af eksisterende omklædningsrum under eksisterende tribune øst 3. Indblik fra cafeteria til træningshal og is-arena 4. Opgradering og udbygning af P-anlæg j udover myndighedskrav til P-pladser (jævnfør dispositionsforslag) inkl. bortkørsel af jord deponeret på grunden i voldanlæg 5. Forberedelse af hovedkonstruktion for sky-bokse og hængetribuner Såfremt én eller flere af ovenstående prioriteter ikke tilbydes udført indenfor rammebeløbet skal, hver af disse prissættes på tilbudslisten. Tilbudsmaterialet skal udover udfyldt tilbudsliste omfatte: 10 sæt projektbeskrivelser af max. 20 A4 sider, suppleret med tekniske og øvrige tegninger. PDF-fil indeholdende det samlede tilbud. Der modtages gerne forslag til alternative løsninger, dog skal hovedideen i dispositionsforslaget fastholdes. Et alternativt forslag skal følge de generelle retningslinjer. Endvidere skal de som hovedtilbuddet være beskrevet således, at alle oplysninger til tilbuddets fulde forståelse er med. 05. Tilbudsevaluering. Tilbuddene vil blive evalueret og bedømt af et bedømmelsesudvalg sammensat af repræsentanter fra bygherrer: Frederikshavn Kommune og Elite Nord Frederikshavn A/S samt bygherrers rådgivere. Herudover har bedømmelsesudvalget ret til at inddrage særligt sagkyndige til bedømmelse af tilbuddene. Vurderingen af de tilbudte løsninger vil blive bedømt efter følgende kriterier, anført i prioriteret rækkefølge: Pris - 45 % Tilbudt projekt og kvalitet - 30 % Drift, driftsøkonomi, vedligeholdelse og levetid - 25 % Pris 45 % Ved evaluering af underkriteriet pris vil der blive lagt vægt på, at den økonomiske ramme overholdes samtidig med opfyldelse af flest mulige af prioriteterne jævnfør 04. Såfremt én eller flere af prioriteterne ikke er indeholdt i entreprenørens tilbud vil tilkøbsprisen for den A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 8

10 TOTALENTREPRISENS OMFANG 06. Projekt. eller disse jævnfør tilbudsliste blive tillagt den økonomiske ramme ved evaluering af dette underkriterium. Tilbudt projekt og kvalitet 30 % Ved evaluering af dette underkriterium vil der blive lagt vægt på at tilbudte projekt opfylder udbudsmaterialets funktionskrav bedst muligt og med højest mulige kvalitet. Drift, driftsøkonomi, vedligeholdelse og levetid 25 % Ved evaluering af dette underkriterium vil der blive lagt vægt på at tilbudt projekt indeholder løsninger med minimum drift, lav driftsøkonomi, minimum vedligehold og lang levetid. Det tilbud, der ud fra en helhedsvurdering anses for at være det mest økonomisk fordelagtige tilbud for bygherren, vil blive antaget. Hvis ingen af tilbuddene opfylder bygherrens forventninger og krav, forbeholder bygherren sig ret til at forkaste alle tilbuddene. De indkomne tilbud tilhører bygherren. Bygherren har ret til at benytte ideer og løsninger fra de enkelte forslag og indarbejde disse i det vindende forslag. Totalentreprenøren forestår udarbejdelse af arkitekt- og ingeniørprojekt. I projekteringsforløbet afholdes bygherremøder, således bygherren holdes løbende orienteret.totalentreprenøren udsender referater. Bygherren skal have mulighed for indflydelse på projektets detailudformning, herunder materialevalg, farver m.v. Der skal udarbejdes fyldestgørende projektmateriale indeholdende tegninger, beskrivelser, specifikationer og beregninger m.v., der er nødvendige for gennemførelsen af byggeopgaven. Bygherren skal have projektmaterialet til gennemsyn og godkendelse. Ved udarbejdelse af arkitekt og ingeniørprojekt tages udgangspunkt i Ydelsesbeskrivelse, Byggeri og Planlægning, 2012, F.R.I. og Danske Ark. Ingeniørprojekt i form af statiske beregninger, energiberegninger, brandteknisk redegørelse, konstruktioner, afløb, vand, varme og ventilation skal totalentreprenør fremsende i 3 eksemplarer til Frederikshavn Kommune for godkendelse. Projektmaterialet skal kunne godkendes af kommunen. Der skal udføres kvalitetssikring på arkitekt og ingeniørprojektet, som skal dokumenteres overfor bygherren. Der udarbejdes endvidere kvalitetssikringsmateriale for udførelsesfasen. Der skal afholdes projektgennemgang med deltagelse af bygherren. Ved arbejdes afslutning skal totalentreprenøren aflevere fyldestgørende drift og vedligeholdelsesmateriale. Endvidere afleveres et komplet sæt projektmateriale, der er ajourført med således udført tegninger. Totalentreprenøren skal ligeledes aflevere fyldestgørende og komplet kvalitetssikringsmateriale på arbejdets udførelse. Disse materialer afleveres elektronisk i h.t. krav fra Frederikshavn Kommune A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 9

11 TOTALENTREPRISENS OMFANG 07. Udførelse. Al kopiering af tegninger og beskrivelser m.v. henhører under totalentreprenøren. Projektansvarsforsikring på projekteringen skal tegnes/indehaves af totalentreprenøren eller dennes rådgiver. Dækningsomfang: Personskade kr ,- Tingskade/Tab kr ,- Selvrisiko kr ,- 01. Forsikringer. Se 02. Grundlag, pkt. 05. ABT 93, Almindelige betingelser for totalentreprise, Tilføjelser/ændringer til ABT 93: 02. Afsætning. Totalentreprenøren udfører nødvendig afsætning 03. Byggemøder/Bygherremøder. Totalentreprenøren skal afholde byggemøder hver uge, hvor bygherren eller dennes rådgiver kan deltage. Totalentreprenøren udarbejder og udsender referat af byggemøde til min. bygherren og dennes bygherrerådgiver. Bygherremøder skal afholdes hver 14. Dag med deltagelse af totalentreprenør, bygherre og dennes bygherrerådgiver. 04. Tidsplan. Arbejderne skal gennemføres som anført under Almen Orientering pkt Dagbøder. Se 02. Grundlag, pkt. 05. ABT 93, Almindelige betingelser for totalentreprise, Tilføjelser/ændringer til ABT 93: 06. Anmeldelser. Totalentreprenøren skal sikre, at nødvendig anmeldelse til Frederikshavn Kommune foretages rettidigt, herunder søge nødvendige ledningsoplysninger. 07. Materialevalg / Materialeprøver. Totalentreprenøren skal i god tid fremlægge materialeprøver til bygherrens godkendelse på valgte/foreståede materialer, farver m.v. Bygherren skal have min. 10 arbejdsdage til godkendelsesperiode. Det er totalentreprenørens ansvar at disse godkendelser foreligger rettidigt, således at arbejdet ikke forsinkes. 08. Kvalitetssikring. Totalentreprenøren skal sikre at den nødvendige styring af kvalitet, kontroller, udførelsesmetoder m.v. overholdes i henhold til Cirkulære vedr. kvalitetssikring, kontrolplaner m.v. Totalentreprenøren skal inden arbejdet påbegyndes udarbejde kontrolprocedure indeholdende produktkontrol og udførelseskontrol til godkendelse af bygherren. 09. Vinterforanstaltninger. Alle vejrligsforanstaltninger skal være indeholdt i tilbuddet. 10. Nedbrydninger og sammenbygninger. Eksisterende bygning overtages af totalentreprenøren, som de forefindes på besigtigelsestidspunktet. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 10

12 TOTALENTREPRISENS OMFANG Alt nedbrydningsarbejde m.v., der er nødvendige for at udføre entreprisen, skal medregnes i tilbuddet. Ved nedbrydning, samt diverse arbejder/ombygninger i de eksisterende konstruktioner/installationer, skal der medregnes alle nødvendige afstivninger af konstruktioner m.v. således, at ingen skade påføres eksisterende overflader, bygningsdele eller konstruktioner som skal bevares. Selve nedbrydningen skal ligeledes udføres skånsomt således, at der ikke opstår skader på eksisterende bygningsdele og belægninger m.v. Nedbrydningsarbejdet omfatter også diverse nødvendige afdækninger af åbninger m.v. i de perioder, hvor eksisterende bygninger åbnes, - således at utilsigtet vandindtrængning i rum og bygningsdele som bevares ikke forekommer. Ved arbejder omkring, samt arbejder med, nedbrydning eller tilslutning af diverse installationer m.v., skal der ligeledes arbejdes skånsomt og med påpasselighed, således at ingen skade sker, - og således ingen skade påføres eksisterende forhold. Særlig afdækning skal foretages af skøjtebanen, banens bande og glasafskærmning, da disse bygningsdele skal bibeholdes. Afdækning af skøjtebanen skal udføres således at konstruktionen ikke beskadiges, dette gælder betonkonstruktionen, kølerør m.v. Såfremt transport på baner vil være nødvendig skal den udførte afdækning være dimensioneret til denne transport. Alle afdækningsmaterialer skal fjernes og bortskaffes efter end brug. Opmaling af tekst, opstregning m.v. af og på skøjtebanen skal foretages af totalentreprenøren umiddelbart inden der skal pålægges is. Ved sammenbygning med eksisterende kontruktioner/installationer skal diverse arbejder ligeledes udføres skånsomt, som angivet ovenfor. Eksist. installationer, vand, varme, ventilation og el, herunder rør, ventiler, kanaler, ledninger og kabler, samt montagefittings og isolering skal nedbrydes og fjernes i nødvendigt omfang. Der henvises til beskrivelserne (5.) VVS-anlæg samt (6.) El og mekaniske anlæg. Nødvendig frakobling foretages. Nedbrydnings- samt ombygningsarbejder omfatter fjernelse af diverse materialer, samt rengøring/oprydning efter de forskellige arbejder. Nødvendig afspærring/aflåsning af bygning til sikring mod tyveri og utilsigtet adgang skal udføres af totalentreprenøren. Alt affald/nedbrudte materialer skal bortskaffes til godkendt affaldsplads. Afgifter i samme forbindelse skal være indeholdt i tilbud. I øvrigt henvises til Rapport vedr. Miljøscreening af bygningen. 11. Tilsyn. Totalentreprenøren skal tillade bygherrens tilsyn adgang til byggepladsen samt efterkomme dennes bemærkninger. Totalentreprenøren skal forestå det daglige tilsyn og udarbejde tilsynsplan. 12. Økonomi. Betaling: Begæringer om udbetalinger stiles til bygherren, men fremsendes til bygherrens rådgiver. Betaling sker efter godkendt rateplan. Betalingsfristen er 20 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 11

13 TOTALENTREPRISENS OMFANG Eventuel manglende og/eller forsinket arbejde vil påvirke rateudbetaling, denne vil blive tilpasset det udførte arbejde. Aflevering af den løbende kvalitetssikringsdokumentation vil ligeledes indgå i vurdering af færdiggørelsesstadet for de enkelte aktiviteter i forbindelse med opgørelsen af værdien for det udførte arbejde i forhold til rateplanen. Totalentreprenøren skal såfremt der anmodes om forudbetaling tilstille bank- eller forsikringsgaranti for et beløb, inkl. moms svarende til det ønskede forudbetalte beløb på f.eks. materialeleverancer el.lign. Dette til sikkerhed for bygherren hvor leverance ikke er sket på byggepladsen. Sikkerhedsstillelsen skal være udformet i overensstemmelse med formular udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen - EBST 352A. Sikkerhedsstillelsen skal være på anfordring. Eventuelle prisreguleringer for dele af entrepriser og arbejder, der udføres senere end 12 månedersdagen fra tilbudsdagen, afregnes i.h.t. til bilag 1 i Byggestyrelsens cirkulære af 10 oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder. I praksis beregnes denne restentreprisesum som den accepterede tilbudssum med fradrag af de godkendte a contobegæringer vedrørenden det arbejde, der er udført inden 12 månedersdagen fra tilbudsdagen. Totalentreprenørens slutopgørelse betales med fradrag for eventuel ikke udført mangelafhjælpning på udbetalingstidspunktet. 13. Rengøring. Ved aflevering skal totalentreprenøren foretage total rengøring af bygningen inkl. pudsning af alle glasflader. Dette gælder samtlige rum, lokaler m.v. også rum hvori der ikke umiddelbart er sket arbejder. 14. Forhold til underentreprenører og egne ansatte. Alle arbejder på byggepladsen er omfattet af arbejdsklausulen jf. bilag 17. Klausulen underskrives af totalentreprenør og afleveres ved kontrahering. 14. Socialt ansvar Ved afgivelse af tilbud og efterfølgende indgåelse af kontrakt forpligter totalentreprenøren sig til af leve op til det sociale ansvar omfattet af den sociale klausul jf. bilag 18. Klausulen underskrives af totalentreprenør og afleveres ved kontrahering. 08. Byggeplads. 01. Indretning. Skurby kan placeres efter nærmere aftale med bygherren og dennes tilsyn.. Eksisterende belægninger, kørevej m.v. som bibeholdes skal afleveres i samme stand, som ved overtagelsen. Totalentreprenøren forestår oprettelse, drift og afvikling af byggepladsen. Bygherren eller dennes rådgiver er sikkerhedskoordinator i byggefasen, og sikkerhedsmøder afholdes hver 14, dag i forbindelse med bygherremøder. Generelt henvises til: - Beskæftigelsesministerets bekendtgørelse nr.1516 af 16/12/2010 om bygge- og anlægsarbejde - Arbejdstilsynet direktiver, anvisninger og vejledninger Tegning af byggepladsindretning udarbejdes til godkendelse af bygherrens rådgiver. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 12

14 TOTALENTREPRISENS OMFANG Indretning af byggepladsen skal ske på en sådan måde at nuværende hal 2 er brugbar og tilgængelig i hele byggeperioden 02. Byggepladsinstallationer. Totalentreprenøren forestår etablering og afvikling inkl. vedligeholdelse af alle nødvendige installationer til byggepladsen - drift bl.a. byggevand, el-installation inkl. byggepladsbelysning og byggepladstavler m.v. Bygherren betaler forbrug, dog ikke elforbrug til skurby Bimåler skal monteres for registrering af forbrug til skurby, idet totalentreprenøren betaler dette forbrug. Totalentreprenøren skal stille mødeskur til rådighed. I møderum etableres nødtelefon. 03. Hegn. Omkring byggepladsen opsættes afgrænsende hegn. Bygningen skal efter lukning forsynes med midlertidig aflåselig dør. Totalentreprenøren har ansvaret for aflåsning. 04. Affald / Container. Nødvendig omfang af container til affaldshåndtering skal medregnes. 05. Renholdelse / Vedligeholdelse af byggeplads og byggepladsvej. Byggepladsen skal til stadighed fremtræde ryddelig. Der skal foretages kontinuerlig oprydning på byggepladsen. Der skal træffes foranstaltninger mod spredning af støv og affald. Byggepladsvejen og tilkørselsforhold skal renholdes og må på ingen måde være til gene for naboer og offentlig færden Al kørsel udenfor byggepladshegnet, bl.a. tilkørsel til byggepladsen skal ske med største forsigtighed i forhold til offentlig trafik og færden. 06. Stillads. Nødvendigt stillads for arbejdets gennemførelse skal være indeholdt i tilbud. Alle stilladser skal være i nøje overensstemmelse med gældende regler, og det er alene totalentreprenørens ansvar. at disse regler overholdes. 07. Førsyn - eksisterende forhold. Inden arbejdet opstartes foretages førsyn af arealer og eksisterende bygninger, som berøres af byggearbejderne. Ved aflevering skal berørte arealer m.v. afleveres i min. samme stand, som ved overtagelsen. 08. Grundvandssænkning. Såfremt det må være nødvendigt at foretage grundvandssænkning, skal dette være indeholdt i tilbuddet. 09. Skiltning. Al nødvendig skiltning, bl.a. "Adgang Forbudt", "Hjelm påbudt", samt øvrige nødvendige skilte skal opsættes og være indeholdt i tilbuddet. Byggepladsskilt skal opsættes, og skal godkendes af bygherren samt indeholde bygherrens tekst efter nærmere aftale. Byggepladsskilt skal være indeholdt i tilbud. 10. Sikkerhedsforanstaltninger. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 13

15 TOTALENTREPRISENS OMFANG Bygherrens forpligtelser som sikkerhedskoordinator på byggepladsen udføres efter Beskæftigelsesministeriets gældende bekendtgørelser for sikkerheds- og sundhedsarbejde og vil blive administreret efter følgende retningslinier: 1. Sikkerhedsarbejderne vil blive koordineret i de perioder, hvor bekendtgørelsen kræver dette. 2. Sikkerhedskoordinatorens ansvar og forpligtelser omfatter alene at samordne og koordinere de enkelte entreprenørers sikkerhedsarbejde og sikkerhedsgrupper. Den enkelte entreprenør bærer ansvaret for, at dennes ansatte til enhver tid er udstyret med værktøj og hjælpemidler, således at arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 3. Totalentreprenøren tilvejebringer, udfører og vedligeholder, indtil permanente foranstaltninger etableres, de intermistiske afdækninger, rækværker, afspærringer m.v., der er påkrævede for udførelsen. 4. Ordinært sikkerhedsmøde afholdes normalt før eller efter et byggemøde. Sikkerhedsmøder skal afholdes min. hver 14. Dag 5. Sikkerhedsmøder vil blive refereret i et særligt referat af sikkerhedskoordinatoren. Referatet udsendes til alle involverede parter, og disse har ansvaret for, at referatet fordeles korrekt til egne sikkerhedsgrupper, arbejdsledere, tillidsmænd m.v. 6. I sikkerhedsmøder deltager foruden totalentreprenøren, underentreprenører eller disses repræsentanter, pladsens sikkerhedsgrupper samt repræsentanter for arbejderne i de virksomheder, hvor der ikke skal vælges sikkerhedsrepræsentanter. Valg af sikkerhedsrepræsentanter m.v. gennemføres i henhold til bekendtgørelsen uden koordinatorens medvirken og ansvar. 7. Alle udgifter forbundet med ovennævnte foranstaltninger og arbejder samt overholdelse og gennemførelse af bekendtgørelsen i øvrigt (også hvor Arbejdstilsynet måtte kræve dannelse af sikkerhedsudvalg) skal være indeholdt i totalentreprenørens tilbud. 09. Kvalitetssikring. 01. Alment. De grundlæggende regler og vejledninger for kvalitetssikring i forbindelse med projekte ring og arbejdets udførelse skal udføres iht. Bekendtgørelse om kvalitetssikkring af byggearbejder nr af om kvalitetssikring af byggearbejder 02. Kvalitetssikringshåndbog. Senest 2 uger efter entrepriseaftalens indgåelse skal totalentreprenøren fremsende sin sagsorienterede KVALITETSHÅNDBOG, hvori der redegøres for kvalitetspolitik, planlægning, administration og styring. Håndbogen skal være forsynet med dato og underskrift af den person, der hos entreprenøren er ansvarlig, og fremsendes til bygherrens rådgiver. 03. Projektgennemgang. Før entrepriseaftalens indgåelse skal totalentreprenøren sammen med bygherren og denne bygherrerådgivende deltage i en projektgennemgang med henblik på bl.a. at afklare entreprisens udførelse og de driftsmæssige forhold. Totalentreprenøren forestår projektgennemgang. 04. Kontrolplaner. Kvalitetssikring i udførelsesfasen skal sikres ved, at totalentreprenøren udarbejder kontrolplaner og løbende under arbejdets udførelse dokumenterer planernes ind hold. De færdige kontrolplaner skal foreligge og være godkendte af bygherren før projek- A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 14

16 TOTALENTREPRISENS OMFANG tets opstart. Kontrolplanerne skal indeholde de af bygherren krævede kvalitetssikringskontroller i henhold til projektmaterialet samt totalentreprenørens egne kvalitetssikringsydelser i henhold til de aktuelle brancheforeningers kvalitetssikringshåndbøger og i øvrigt ydelser svarende til god kvalitetssikringsskik. Kontrolplanerne skal redegøre for følgende: Materialekontrol: Kontrol af, at materialerne er i overensstemmelse med udbudsmaterialet/entrepriseaftalen. Kontrollen skal udføres umiddelbart ved materialernes modtagelse/godkendelse. Produkter, som er underkastet en DIF- eller DS anerkendt kontrolordning, anses for fyldest gørende kontrolleret for så vidt angår egenskaber, der er omfattet af kontrolordningen. Hvor der er krævet en materialeegenskab, som ikke er omfattet af DIF- eller DS-anerkendt kontrolordning, skal der fremskaffes en prøveattest for leverancen fra et anerkendt dansk prøvningsinstitut. (Kontrollen påhviler entreprenøren). Produktionskontrol: Kontrol med produkter, der fremstilles uden for byggepladsen. Modtagekontrol: Kontrol ved produkters ankomst til byggepladsen. Kvittering for modtagelse anføres med initialer, dato og klokkeslæt på følgesedler eller i registreringsskemaer. Følgesedler og registreringsskemaer opbevares på totalentreprenørens kontor, tilgængeligt for byggeherren eller dennes rådgiver. Proces-/udførelseskontrol: Totalentreprenøren skal gennem proceskontrollen sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med bygherrens kvalitetskrav, som det fremgår af udbudsmaterialet. Proceskontrollen skal omfatte: a. En instruktion af medarbejdere forud for opstart af ny arbejdsproces og i forbindelse med udskiftning af medarbejdere. b. En 100% opstartskontrol af et repræsentativt udsnit af en arbejdsproces. c. En generel 20% løbende proceskontrol, såfremt der ikke i udbudsmaterialet er nævnt et større krav. Slutkontrol: Slutkontrollen er totalentreprenørens egen gennemgang af sine arbejder for at sikre sig, at arbejder og leverancer er udført som aftalt. Denne gennemgang skal foretages inden indkaldelse til afleveringsforretning. Inden aflevering af tekniske anlæg skal disse afprøves og indreguleres. Af KS-håndbogen skal det fremgå, hvilke kontrolforanstaltninger, der foretages i forbindelse med slutkontrol og driftskontrol. Kontrolplanerne og tilhørende dokumentationsmateriale opbevares af entreprenøren på byggepladsen på betryggende måde og således, at det er tilgængeligt for bygherre og bygherrerådgivere. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 15

17 TOTALENTREPRISENS OMFANG Ved aflevering af byggeriet overdrages kvalitetssikringsmaterialet til bygherren. 05. Tilsynskontrol. Bygherren eller dennes bygherrerådgiver gennemfører stikprøvevis kontrol med arbejdet og med kvalitetssikring i henhold til kontrolplanerne - herunder prøvningskontrol. Byggemøderne indgår som en del af bygherrens kvalitetssikringskontrol, og eventuelle bemærkninger hertil vil blive indføjet i byggemødereferater. Den udførende skal give og sikre bygherre adgang for kontrol på byggeplads og andre produktionssteder, herunder underentreprenørers eller leverandørers produktionssteder eller lagre. Bygherren kan forlange, at totalentreprenøren udtager flere prøver end krævet i beskrivelsen til en vurdering af, om beskrivelsens krav er opfyldt. 06 Fejl og mangler. Hvis der ved totalentreprenørens kontrol konstateres fejl og mangler, betragtes det pågældende arbejde eller den pågældende leverance som ikke godkendt. Totalentreprenøren skal for egen regning foretage alle nødvendige udbedringer af ikke godkendte arbejder til opnåelse af den foreskrevne kvalitet. Om nødvendigt kasseres det ikke godkendte arbejde. Såfremt der er tale om fejl og mangler, som ikke straks kan afhjælpes, skal meddelelse herom gives til bygherren, og forslag til afhjælpning forelægges. Hvis totalentreprenøren ikke har udført den foreskrevne kontrol, betragtes det pågældende arbejde/leverance som ikke godkendt. Såfremt det ikke - på det senere tidspunkt - er muligt at foretage den normale kontrol, f.eks. på grund af indbygning, skal totalentreprenøren foranstalte ekstraordinær prøvning i henhold til bygherrens anvisning, om nødvendigt kasseres det ikke godkendte arbejde. Manglende kontrol og/eller dokumentation bliver betragtet som en ikke opfyldt del af totalentreprenørens arbejde, og vil derfor også medføre tilbageholdelse ved rateudbetalinger og eller ved slutopgørelse, indtil forholdet er bragt i orden, dette uden ekstraudgift for bygherren. 07. Prøvnings- og måleudstyr - måltagning. Der vil ikke fra bygherrens side blive stillet prøvnings- og måleudstyr til rådighed. Totalentreprenøren skal således ved egen foranstaltning sikre, at det nødvendige udstyr til at udføre de foreskrevne prøvninger og målinger er til stede. Udgiften skal være indregnet i tilbuddet. Udstyret skal til stadighed være kalibreret og dokumentationen for, at nødvendig kalibrering er udført, skal på forlangende forevises tilsynet. Måltagning. - De i dispositionsforslaget angivne mål - skal efterkontrolleres på stedet. Inden fremstilling af de enkelte bygningskomponenter skal totalentreprenøren foretage nøjagtig opmåling. Det er alene totalentreprenørens ansvar at foretage korrekt opmåling. 08. Drifts- og vedligeholdelsesinstruktion. På baggrund af den førte dokumentation udarbejder totalentreprenøren en drifts- og vedligeholdelsesinstruktion, der (på dansk) indeholder relevante oplysninger om: - Navn og adresse på leverandør (oplysninger om færdigvarer/fabrikat) - Materialespecifikation (f.eks. farvenumre/typer på malinger, elastiske fuger m.v.) - Vedligeholdelsesinterval A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 16

18 TOTALENTREPRISENS OMFANG - Vedligeholdelse og reparation/betjeningsvejledninger - Rengøringsmetode og -midler - Eventuelle øvrige oplysninger om fremgangsmåde ved udskiftning eller lignende Drifts- og vedligeholdelsesinstruktion skal afleveres senest en uge før aflevering finder sted. Vejledning skal afleveres i 3 eksemplarer. 09. Garantier. Totalentreprenøren skal ved aflevering fremlægge, de i bygningsdelsbeskrivelsen anførte garantier / dokumenter. 10. Færdigsyn & Færdigmelding. Totalentreprenøren forestår færdigsyn af samtlige arbejder, og sikrer at alle arbejder er afsluttet og færdiggjort. Dette skal foretages inden færdigmelding sker overfor bygherren. Bygherren vil da herefter foretage gennemgang og evt. påtalte mangler konstateret ved denne gennemgang skal afhjælpes af totalentreprenøren. 11. Aflevering. Foretages i henhold til ABT års & 5 års eftersyn. Foretages i henhold til ABT 93. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 17

19 (1.) Bygningsbasis (10) Terræn (12) Fundamenter (13) Terrændæk (2.) Primære bygningsdele (20) Terræn (21) Ydervægge (22) Indervægge (23) Dæk (24) Trapper og ramper (25) Bærende konstruktioner (26) Altaner (27) Tage (28) Øvrige (3.) Komplettering (30) Terræn (31) Ydervægge, komplettering (32) Indervægge, komplettering (33) Dæk, komplettering (34) Trapper og ramper, komplettering (35) Lofter, komplettering (36) Altaner, komplettering (37) Tage, komplettering (38) Øvrige, komplettering (4.) Overflader (40) Terræn, belægninger (41) Udvendige vægoverflader (42) Indvendige vægoverflader (43) Dæk og gulve, overflader (44) Trapper og ramper, overflader (45) Lofter, overflader (46) Altaner, overflader (47) Tage, overflader (48) Øvrige overflader (5.) VVS-anlæg (50) Terræn (51) Affald (52) Afløb og sanitet (53) Vand (54) Luftarter (55) Køling (56) Varme (57) Ventilation (58) Øvrige vvs-anlæg (6.) El- og mekaniske anlæg (6-) Alment (60) Terræn (62) Højspænding (63) Lavspænding (64) Elektronik og svagstrøm (66) Transportanlæg A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 18

20 (67) Øvrige mekaniske anlæg (68) Øvrige elektriske anlæg (7.) Inventar (70) Terræn (71) Teknisk inventar (72) Tavler, skilte og skærme (73) Opbevaringsmøbler (74) Bordmøbler (75) Siddemøbler (76) Liggemøbler Ingen leverance (77) Boligtekstiler og afskærmning (78) Øvrige A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 19

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Bilag 1: Nummereringsprincip

Bilag 1: Nummereringsprincip Bilag 1 Bilag 1: Nummereringsprincip Det følgende bilag indeholder et forslag til nummerering af niveauerne, der anvendes i Byggeklassifikationsprojektet. Forslaget er udarbejdet af Mogens Rasmussen fra

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang og udførelse 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 2014 Pr jo Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 1 af 4 Prjo Stamdata Sag Bygherre Entreprise Skolen i bymidten K.E.A Totalentreprise A/S Underentreprise Kontaktperson Jørgen juul jj@keatotal.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. :

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. : Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 1 af 6 KAP. 7. KVALITETSSTYRING Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 2 af 6 7.1 Generelt Entreprenøren skal kvalitetssikre sit arbejde, jf By og Boligstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege.

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Til tilbudsgiver 21.09.2016 Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Hermed fremsendes udbudsmateriale vedr. udskiftning af belysning,

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Til privat og erhverv

Til privat og erhverv Til privat og erhverv Tro mod fortiden til stede i nutiden Roager Tømrer og Snedker står for klassisk håndværk og kompromisløs kvalitet. Sammen med de nyeste tiltag inden for energi renovering og særligt

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mail: mettehertz@gmail.com Tlf: +45 2988 4816 TILBUD. Altanprojekt på Henrik Ibsensvej 26.

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3 Udbud af rammeaftaler for ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE Aftalebilag 3 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Orientering...3 1.1 Generelt...3 1.2 Udbudsmaterialet...3 1.2.1 Grundlag for udbud...3 1.2.2 Almengyldige

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 02. KONKURRENCEBETINGELSER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 02. KONKURRENCEBETINGELSER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 02. KONKURRENCEBETINGELSER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Indhold 1 Konkurrencebetingelser... 2 1.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

2.1 Formålet med Udbygningsaftalen er at fastsætte bestemmelser om, at Selskabet skal gennemføre og afholde omkostningerne forbundet med Anlægget.

2.1 Formålet med Udbygningsaftalen er at fastsætte bestemmelser om, at Selskabet skal gennemføre og afholde omkostningerne forbundet med Anlægget. mellem CVR.nr. 64 50 20 18 Stengade 59 3000 Helsingør ( eller Kommunen ) og ALDI KARLSLUNDE K/S CVR.nr. 59260715 Rørgangen 1-5 2690 Karlslunde ( Selskabet ) hver for sig betegnet Part og sammen betegnet

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen )

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) København Maj 2015 Sagsnr. 028156-0082 ham/liz Udbygningsaftale Mellem Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) og Rema Ejendom

Læs mere

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Firma: Murerfirma Niels Bugge ApS Kertemindevej 66 8900 Randers KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Byggesag: 10431 - Randers Lilleskole Revision: 1 Bygherre: Randers Lille skole Entreprise:

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. «Totalentreprenør» 17 juni 2016 Udbudsbrev Vedr.: FrederiksborgCentret

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Mail: sinn08@hotmail.com Tlf: +45 5164 3951 Altanprojekt på Brydes Alle. TILBUD. Som aftalt sender

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Dragør Kommune. Vedligeholdelse af kommunale bygninger

Dragør Kommune. Vedligeholdelse af kommunale bygninger Dragør Kommune Vedligeholdelse af kommunale bygninger Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Totalentreprise Version: 1 Dragør Kommune Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

PRISOVERSLAG. Altanprojekt på Strandboulevarden, Classensgade og Østbanegade 2100 København Ø

PRISOVERSLAG. Altanprojekt på Strandboulevarden, Classensgade og Østbanegade 2100 København Ø Eva Kops Classensgade 70, 2. th. 2100 København Ø Tel. 61 55 56 35 Lystrup d. 26. januar 2010 PRISOVERSLAG Altanprojekt på Strandboulevarden, Classensgade og Østbanegade 2100 København Ø Som aftalt sender

Læs mere

Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier

Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier Notat Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier Rettelsesblad nr. 1 11. maj 2015 Projekt nr. 219840 Udarbejdet af LTR A. Hovedentreprise, udskiftning af yderdøre

Læs mere

Eksempel på indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan

Eksempel på indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan Bilag Bilag 1: indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan...5 Bilag 2: staderapport forud for Før-gennemgang...6 Bilag 3: dagsorden til Før-gennemgang...7 Bilag 4: checkliste/godkendelse af Før-gennemgang.............................................

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014-07-01 Indholdsfortegnelse 0.1 Indledning... 3 0.2 Generelle principper... 3 0.2.1 : Omfang og anvendelse... 3 0.2.1.1 Omfang:... 3 0.2.1.2 EMC (Electromagnetic

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Mandag d. 04.06.2007 kl. 8.

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Mandag d. 04.06.2007 kl. 8. Dato/tid: Mandag d. 04.06.2007 kl. 8.00 Sted Byggepladsen Deltagere: Kristian Pedersen VVS Søberg Klaus Johansen VVS Søberg Andreas Koch Niels Christian Træholt KPC Byg a/s Søren Lonnebjerg KPC Byg a/s

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.00 Sted Byggepladsen Deltagere: Claus Christensen (CLC) M & B Jan Fischer (JF) El:CON Søren Lonnebjerg (SL) KPC BYG A/S Niels Christian Træholt (NCT) KPC BYG A/S

Læs mere

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5 BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI BADEHUSVEJ 18, 9000 AALBORG Tlf.: 98 12 78 66 Fax: 98 12 74 15 E-mail: aalb@brixkamp.dk NØRREGADE 27, 9800 HJØRRING Tlf.: 98 92 28 88 Fax: 98 92 40 47

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Side 1 af 1. 9900 Frederikshavn ARKITEKT. 9900 Frederikshavn ENTREPRENØR BYGHERRE INGENIØR. Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6

Side 1 af 1. 9900 Frederikshavn ARKITEKT. 9900 Frederikshavn ENTREPRENØR BYGHERRE INGENIØR. Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6 Side 1 af 1 Rev.: Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6 Sag: Renovering 2014 Ark. sagnr. Tegn. nr. F.00 tegninger : ARKINORD A S Havnepladsen 5b, : NIRAS A/S Silovej 8, 4. sal Emne: Tegningsoversigt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Simon Martin Hansen Tilbud nr. 941-2013 Worsaaesvej 12, 3. th 1972 Frederiksberg C. Frederiksberg den 18. august 2014

Simon Martin Hansen Tilbud nr. 941-2013 Worsaaesvej 12, 3. th 1972 Frederiksberg C. Frederiksberg den 18. august 2014 Simon Martin Hansen Tilbud nr. 941-2013 Worsaaesvej 12, 3. th 1972 Frederiksberg C. Frederiksberg den 18. august 2014 Mail: simonmartinhansen@gmail.com Tlf: +45 2649 6904 Altanprojekt på Worsaaesvej 12.

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 Dato: 22. april 2013 J.nr.: 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

Byggeprogram. Udvidelse af Centerafdelingen. på Sundhøjskolen

Byggeprogram. Udvidelse af Centerafdelingen. på Sundhøjskolen Byggeprogram Udvidelse af Centerafdelingen på Sundhøjskolen 10. september 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Forudsætninger 2. Omfang 3. Grundforhold 4. Vejforhold 5. Rumkrav 6. Økonomi 7. Organisation 8. Konstruktioner

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af B. nr Tasiilaq

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af B. nr Tasiilaq SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af B. nr 0955 1097 Tasiilaq 9. september 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side

Læs mere

Dato: 10.02.2009 Sag: Thuresensgade 33 A-D Sag nr. S 180908

Dato: 10.02.2009 Sag: Thuresensgade 33 A-D Sag nr. S 180908 I N D H O L D: Afsnit Side 1. Kort opgavebeskrivelse...2 2. Oversigt over kontaktpersoner...2 3. Forudsætninger vedrørende udbudsmateriale mv....3 3.1 Bygherrens Udbudsmateriale...3 3.1.1 Udbudsmaterialets

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer)

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) 1. Parterne Mellem og NCC Construction Danmark A/S (CVR-nr. 69894011) (CVR-nr. ) i det følgende kaldet NCC i det følgende kaldet entreprenøren

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder - Kongevej 57 6270 Tønder Oktober 2012 Team Ejendomme 1 Indholdsfortegnelse Indhold Almindelig

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren.

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren. Holstebro, den 15. marts 2013 13.08/nca/kb Side 1 af 6 UDBUDSANNONCE Annoncering af totalrådgivning i forbindelse med Bovbjerg Fyr Tæller Fonden Bovbjerg Fyr Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens

Læs mere