ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN"

Transkript

1 NY OPVISNINGSHAL RENOVERING BESKRIVELSE MARTS 2014 ARKI NORD A S arkitekter HAVNEPLADSEN 5 B FREDERIKSHAVN NIRAS A/S ingeniører SILOVEJ FREDERIKSHAVN

2 BESKRIVELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsoversigt Side Almen orientering... Side Totalentreprisens omfang... Side Funktionsbeskrivelse... Side 18 A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 1

3 BESKRIVELSE BILAGSOVERSIGT Bilag nr. Indhold 01 ABT 93 med tilføjelser 02 Tro- og loveerklæring 03 Entreprenørgaranti 04 Totalentreprisekontrakt udkast 05 IKT-aftale udkast 06 Tilbudsliste 07 Tegningsmateriale eksisterende forhold 08 Ledningsoplysninger 09 Myndighedsdialog aftalenotater 10 Projektgrundlag dispositionsforslag (bærende konstruktioner) 11 Geotekniske rapporter 12 Miljøscreening 13 Miljøundersøgelser grund 14 TV-krav 15 Byplanvedtægt 16 Generelle retningslinjer for IT installationer i Frederikshavn Kommune 17 Arbejdsklausul 18 Social klausul A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 2

4 ALMEN ORIENTERING 01. Almen orientering. 01. Bygherre Frederikshavn Kommune Ejendomscenter Rådhus Allé Frederikshavn Elite Nord Frederikshavn A/S Skøjtealléen Frederikshavn 02. Rådgiver ARKINORD A S Havnepladsen 5 B 9900 Frederikshavn Kontaktperson: Jørgen Toft Jensen Mail: Telefon: NIRAS A/S Silovej Frederikshavn Kontaktperson: Morten Grønning Jensen Mail: Telefon: Byggegrundens adresse Skøjtealléen Frederikshavn 04. Orientering om projektet Projektet omfatter ombygning og renovering af eksist. Isstadion herunder tilbygning mod øst og vest herunder påbygning af 1 etage på eks. bygning, ny bygning mellem hallerne indeholdende teknikrum i stueplan og cafeteria på 1. sal. Eks. tagkonstruktion fjernes, der udføres nye bærende konstruktioner, tag, ydervægge / facader, diverse ændringer ved indretning, nye tilskuertribuner m.v. Bygningen herunder de tekniske installationer energioptimeres. Omkring hallerne udføres nyt parkeringsanlæg. Projektet omfatter: Generelt: Nedbrydning af eks. tagkonstruktion inkl. tribuner, hængetribuner, cafeteria, m.v. samt nødvendig nedbrydning for gennemførelse af diverse ombygninger. Tagkonstruktion og dele af facaden på eks. tilbygning mod vest nedbrydes. Ny bærende konstruktion inkl. tag og facader udføres herunder nye vinduer, facadepartier, indgangspartier, flugtveje / flugtvejstrapper m.v. Opbygning af nye tilskuertribuner. Tilpasning af eks. tekniske installationer herunder suppleret med nye installationer. Genopretning af eks. blivende omklædningsrum og øvrige rum herunder mindre ombygninger af disse. Alle nødvendige afdækninger og beskyttelse af eks. blivende bygningsdele. Afdækning og beskyttelse af skøjtebanen inkl. bande og glasafskærmning omkring banen. Tilbygning til og ombygning af nuværende bygning mod vest, herunder påbygning af en etage. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 3

5 ALMEN ORIENTERING Ny bygning i 2 etager udført mellem skøjtehallerne indeholdende teknikrum og cafeteria. 05. Myndighedsbehandling. Rådgiver har på vegne af bygherren forelagt Frederikshavn Kommune projektet. Der foreligger aftalenotat (se bilag) fra denne gennemgang som angiver projektets gennemførlighed. Byggetilladelsen skal søges af totalentreprenøren. Projektet har ligeledes på møde været forelagt brandmyndighederne. Der foreligger aftalenotat fra dette møde (se bilag). Udarbejdelse af brandteknisk redegørelse og endelig godkendelse påhviler totalentreprenøren. Den principielle tilladelse til opstart af nedbrydningsarbejder er således afklaret og en etapevis godkendelse af arbejderne på byggepladsen er aftalt og kan forudsættes således: Nedbrydningsarbejde Grave- og støbearbejde Byggearbejder Ibrugtagning Den formelle ansøgning om og godkendelse af ovenstående etaper påhviler totalentreprenøren. Totalentreprenøren skal udarbejde statiske beregninger, brandteknisk redegørelse, samt projekt vedr. konstruktioner, afløbs- og ventilationsforhold, vand-, varme- og elinstallationer. Projektmaterialet skal være fyldestgørende og kunne godkendes af Frederikshavn Kommune. Totalentreprenøren fremsender materialet til godkendelse hos Frederikshavn Kommune, som supplement til byggeansøgningen. 06. Forsyningsmæssige forhold. Overordnede kortbilag fra de lokale forsyningselskaber er vedlagt i udbudsmaterialets bilag. Interne ledningsføringer fremgår bl.a. af tegning nr. (50)0.01D i bilag med tegningsmateriale af eksisterende forhold. Vandforsyning Området er forsynet med vand fra Forsyningen. Eksisterende skøjtehal er forsynet med stikledning fra offentlig hovedvandledning Ø160 PVC beliggende syd for eksisterende halkompleks. Stikledning forløber langs med haller på østlige side af disse og er ført ind i teknikrum/værksted i nordøstlige hjørne. Nyere tilbygning på vestlige af hal har eget stik ført ind i teknikrum. Stik er beliggende mellem haller. Varmeforsyning Området er forsynet med fjernvarme fra Forsyningen. Eksisterende skøjtehal er tilkoblet varmeforsyningen i P. Shurs Vej med et ø70 mm fjernvarmestik indført i teknikrum/værksted i nordøstlige hjørne. El-forsyning Se funktionsbeskrivelsens afsnit (6.) El- og mekaniske anlæg. Kloak- og afløbsforhold Området er tilsluttet offentlig fælleskloakering i Europavej E45 med 2 stik (Ø400 BT og Ø500 BT) beliggende øst og syd for eksisterende træningshal. 07. Tegningsmateriale. Tegningsmateriale af eksisterende forhold fremgår af bilag. Dipositionsforslag for fremtidige forhold fremgår af tegningsliste nr. 00. Totalentreprenøren skal selv kontrollere alle faktiske forhold på stedet. Manglende kendskab hertil er alene totalentreprenørens ansvar. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 4

6 ALMEN ORIENTERING 08. Krav og ønsker til byggeriet. Omfatter omfang, funktionsbeskrivelse, ydre og indre fremtræden, materialer, bygningsdele, installationer, overfladebehandlinger, udearealer m.v. for bygninger og arealer. Generelle krav. Byggeriet skal gennemføres under størst mulig hensyntagen til økonomien, og der skal således indtages en holdning til en standard, der ligger på niveau med, hvad der skønnes at være sædvane for tilsvarende bygninger, herunder bygningens indeklimaforhold, bygningen brug og personbelastning. Ved udformning af byggeriet og valg af materialer, skal der lægges vægt på byggeriets arkitektoniske fremtræden i forhold til eksisterende bygning og materialevalg. Generelt skal det være robuste og holdbare materialevalg, materialer og overfladebehandlinger som tåler hård behandling med en stor grad af vedligeholdelsesfrie overflader m.v. Brug af materialer indeholdende organiske materialer, skal undgås i størst mulig udstrækning. Standardiserede og gode kendte bygningsdele og komponenter skal anvendes mest muligt. Et tilfredsstillende indeklima i bygningen skal sikres, dette under hensyntagen til bygningens anvendelse og funktion. I øvrigt henvises til funktionsbeskrivelsen. 09. Tidsplan. Overordnet tidsplan for byggesagens gennemførelse er således. Alt i Udbudsfasen uge Tilbudsafgivelse uge 16 Kontraktfasen uge Opstart byggeri uge Skøjtehal klar til brug, is på uge 40 Sanktionsgivende termin Færdiggørelse birum uge 46 Aflevering uge 48 Sanktionsgivende termin Endelig detailtidsplan udarbejdes af totalentreprenøren. 10. Diverse. Bygningens ejer forestår rydning af løst inventar, højtaleranlæg og lysanlæg. Inventar som måtte henstå ved byggesagens opstart skal, såfremt det ikke skal genanvendes, bortskaffes af totalentreprenøren. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 5

7 TOTALENTREPRISENS OMFANG 02. Totalentreprisens omfang 01. Omfang. 02. Grundlag. Nærværende projekt udbydes som totalentreprise. Totalentreprenørens ydelser omfatter: Projektering Myndighedsgodkendelser Nedbrydningsarbejdet herunder afdækninger Udførelse herunder byggepladsdrift Bygge- og tidsstyring inkl. sikkerhedsstyring Kvalitetsstyring og sikring Dokumentation for kvalitetssikring samt for drift og vedligehold Aflevering Ibrugtagningstilladelse Arbejdet omfatter samtlige ydelser og biydelser, der er nødvendige for gennemførelsen af byggesagen. Byggeriet skal afleveres som nøglefærdigt byggeri, klar til brug uden fejl og mangler. Totalentreprisen omfatter ikke: Løst inventar, tavler, skilte, gardiner, måtter, EDB. Lys anlæg (effektlys) installation herfor skal dog udføres. Lydanlæg, installation herfor skal dog udføres. Forbrug af el, vand & varme. Bygherren tegner en All-risk forsikring. - Se under udførelse. Grundlag for totalentreprisen. 01. Bygherrens udbudsbrev af dato d Nærværende beskrivelse, Almen orientering, Totalentreprisens omfang, Funktionsbeskrivelse med tilhørende bilag 03. Dispositionsforslag samt tegningsmateriale vedr. eks. forhold 04. Evt. rettelsesblade, der udsendes i tilbudsperioden 05. ABT 93, Almindelige betingelser for totalentreprise Tilføjelser/ændringer til ABT 93: 3 Tilbuddene skal afleveres i lukket kuvert mærket: Iscenter Nord, Frederikshavn Samt tilbudsgiverens navn Efter tilbudsafgivelsen indkaldes interessante tilbudsgivere til forhandlinger. Tilbudsmaterialet vil ikke blive tilbageleveret. 5 Der vil kun blive givet én transport, og da til bank eller sparekasse. Transporten skal gælde hele restentreprisesummen. 6 Sikkerhedsstillelsen skal udformes som anført i standardformuleringen i bilag 10. Tekstmæssige ændringer i forhold hertil accepteres ikke. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 6

8 TOTALENTREPRISENS OMFANG 03. Udbudsform. 7 Bygherren stiller ikke sikkerhed. 8 Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser begrænses, tegner bygherren en entreprise (all-risk) forsikring inkl. ansvar. Forsikringen dækker også brand og storm. Sikrede på policen er foruden bygherren også entreprenøren og dennes underentreprenør, såfremt de er påtegnet. For forsikringen gælder der en selvrisiko ved enhver tingskade på kr pr. skadesbegivenhed dog ikke ved brand- og stormskader. Hæftelse for denne selvrisiko påhviler den for skaden ansvarlige. Entreprenøren og dennes underentreprenører skal selv sørge for tegning af lovpligtige forsikringer og sædvanlig erhvervsansvarsforsikring. Entreprenøren må selv, i det omfang han finder det nødvendigt, sørge for forsikringsdækning for materiel, værktøj, skure og andre effekter, som tilhører entreprenøren, eller som han har ansvaret for. 25 Dagbod fastsættes til 1 af den samlede entreprisesum ekskl. moms. Sanktionsgivende terminer er angivet på udbudstidsplanen. 05. ABR 89, Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand. 06. Gældende love, bekendtgørelser, cirkulærer, vedtægter, reglementer, regulativer og anmodninger samt myndighedernes og forsyningsselskabernes bestemmelser, for så vidt de vedrører forhold ved arbejdets udførelse. Dansk ingeniørforenings normer, forskrifter og retningslinjer. Danske standarder, udgivet af Dansk Standardiseringsråd. 07. Bekendtgørelse 1117 af 23/ Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. 08. Bygge- & Boligstyrelsens Cirkulære nr. 174 af 10. okt om pris og tid. 09. Bygningsreglement fra Projektet udbydes i totalentreprise med begrænset antal deltagere efter princippet Omvendt licitation. Deltagerantallet i udbuddet er begrænset til tre. Tildelingskriteriet er økonomisk mest fordelagtige tilbud. Med dette udgangspunkt konkurrerer deltagere i at tilbyde bygherren det projekt, som inden for den givne økonomiske ramme rummer de fleste funktioner i en tilfredsstillende kvalitet. Bygherrers ønsker er beskrevet i funktionsbeskrivelsen og vist i det medfølgende dispositionsforslag. I funktionsbeskrivelsen er der tillige opstillet retningslinjer for krav til mulige byggetekniske løsninger og driftsbetingelser. Det er herefter deltagernes opgave at opstille og afgive det økonomiske mest fordelagtige tilbud. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 7

9 TOTALENTREPRISENS OMFANG 04. Tilbud. Tilbuddet skal omfatte en projektbeskrivelse disponeret efter SfB-systemets hovedgrupper tilsvarende udbudsmaterialets funktionsbeskrivelse. I projektbeskrivelsen skal der nøje redegøres for det tilbudte projekt og kvaliteten af dette. Herunder drift og vedligehold. Projektbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af tilbudte tekniske anlæg, deres kvalitet, drift og vedligehold samt driftsøkonomi. Projektbeskrivelsen skal være så detaljeret og fyldestgørende, at det entydigt er muligt sammen med udbudsmaterialets dispositionsforslag at bedømme, om udbudsmaterialets krav er opfyldt. I det omfang, at det tilbudte projekt afviger fra udbudsmaterialets krav herunder tilhørende dispositionsforslag, skal dette nøje fremgå af projektbeskrivelsen, der suppleres med tegninger, således det klart og entydigt fremgår, hvori afvigelserne består. Det skal af tilbuddet klart fremgå, hvilke af nedenstående prioriteter, der tilbydes indenfor rammebeløbet: 1. Aflevering i overensstemmelse med udbudstidsplan 2. Renovering af eksisterende omklædningsrum under eksisterende tribune øst 3. Indblik fra cafeteria til træningshal og is-arena 4. Opgradering og udbygning af P-anlæg j udover myndighedskrav til P-pladser (jævnfør dispositionsforslag) inkl. bortkørsel af jord deponeret på grunden i voldanlæg 5. Forberedelse af hovedkonstruktion for sky-bokse og hængetribuner Såfremt én eller flere af ovenstående prioriteter ikke tilbydes udført indenfor rammebeløbet skal, hver af disse prissættes på tilbudslisten. Tilbudsmaterialet skal udover udfyldt tilbudsliste omfatte: 10 sæt projektbeskrivelser af max. 20 A4 sider, suppleret med tekniske og øvrige tegninger. PDF-fil indeholdende det samlede tilbud. Der modtages gerne forslag til alternative løsninger, dog skal hovedideen i dispositionsforslaget fastholdes. Et alternativt forslag skal følge de generelle retningslinjer. Endvidere skal de som hovedtilbuddet være beskrevet således, at alle oplysninger til tilbuddets fulde forståelse er med. 05. Tilbudsevaluering. Tilbuddene vil blive evalueret og bedømt af et bedømmelsesudvalg sammensat af repræsentanter fra bygherrer: Frederikshavn Kommune og Elite Nord Frederikshavn A/S samt bygherrers rådgivere. Herudover har bedømmelsesudvalget ret til at inddrage særligt sagkyndige til bedømmelse af tilbuddene. Vurderingen af de tilbudte løsninger vil blive bedømt efter følgende kriterier, anført i prioriteret rækkefølge: Pris - 45 % Tilbudt projekt og kvalitet - 30 % Drift, driftsøkonomi, vedligeholdelse og levetid - 25 % Pris 45 % Ved evaluering af underkriteriet pris vil der blive lagt vægt på, at den økonomiske ramme overholdes samtidig med opfyldelse af flest mulige af prioriteterne jævnfør 04. Såfremt én eller flere af prioriteterne ikke er indeholdt i entreprenørens tilbud vil tilkøbsprisen for den A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 8

10 TOTALENTREPRISENS OMFANG 06. Projekt. eller disse jævnfør tilbudsliste blive tillagt den økonomiske ramme ved evaluering af dette underkriterium. Tilbudt projekt og kvalitet 30 % Ved evaluering af dette underkriterium vil der blive lagt vægt på at tilbudte projekt opfylder udbudsmaterialets funktionskrav bedst muligt og med højest mulige kvalitet. Drift, driftsøkonomi, vedligeholdelse og levetid 25 % Ved evaluering af dette underkriterium vil der blive lagt vægt på at tilbudt projekt indeholder løsninger med minimum drift, lav driftsøkonomi, minimum vedligehold og lang levetid. Det tilbud, der ud fra en helhedsvurdering anses for at være det mest økonomisk fordelagtige tilbud for bygherren, vil blive antaget. Hvis ingen af tilbuddene opfylder bygherrens forventninger og krav, forbeholder bygherren sig ret til at forkaste alle tilbuddene. De indkomne tilbud tilhører bygherren. Bygherren har ret til at benytte ideer og løsninger fra de enkelte forslag og indarbejde disse i det vindende forslag. Totalentreprenøren forestår udarbejdelse af arkitekt- og ingeniørprojekt. I projekteringsforløbet afholdes bygherremøder, således bygherren holdes løbende orienteret.totalentreprenøren udsender referater. Bygherren skal have mulighed for indflydelse på projektets detailudformning, herunder materialevalg, farver m.v. Der skal udarbejdes fyldestgørende projektmateriale indeholdende tegninger, beskrivelser, specifikationer og beregninger m.v., der er nødvendige for gennemførelsen af byggeopgaven. Bygherren skal have projektmaterialet til gennemsyn og godkendelse. Ved udarbejdelse af arkitekt og ingeniørprojekt tages udgangspunkt i Ydelsesbeskrivelse, Byggeri og Planlægning, 2012, F.R.I. og Danske Ark. Ingeniørprojekt i form af statiske beregninger, energiberegninger, brandteknisk redegørelse, konstruktioner, afløb, vand, varme og ventilation skal totalentreprenør fremsende i 3 eksemplarer til Frederikshavn Kommune for godkendelse. Projektmaterialet skal kunne godkendes af kommunen. Der skal udføres kvalitetssikring på arkitekt og ingeniørprojektet, som skal dokumenteres overfor bygherren. Der udarbejdes endvidere kvalitetssikringsmateriale for udførelsesfasen. Der skal afholdes projektgennemgang med deltagelse af bygherren. Ved arbejdes afslutning skal totalentreprenøren aflevere fyldestgørende drift og vedligeholdelsesmateriale. Endvidere afleveres et komplet sæt projektmateriale, der er ajourført med således udført tegninger. Totalentreprenøren skal ligeledes aflevere fyldestgørende og komplet kvalitetssikringsmateriale på arbejdets udførelse. Disse materialer afleveres elektronisk i h.t. krav fra Frederikshavn Kommune A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 9

11 TOTALENTREPRISENS OMFANG 07. Udførelse. Al kopiering af tegninger og beskrivelser m.v. henhører under totalentreprenøren. Projektansvarsforsikring på projekteringen skal tegnes/indehaves af totalentreprenøren eller dennes rådgiver. Dækningsomfang: Personskade kr ,- Tingskade/Tab kr ,- Selvrisiko kr ,- 01. Forsikringer. Se 02. Grundlag, pkt. 05. ABT 93, Almindelige betingelser for totalentreprise, Tilføjelser/ændringer til ABT 93: 02. Afsætning. Totalentreprenøren udfører nødvendig afsætning 03. Byggemøder/Bygherremøder. Totalentreprenøren skal afholde byggemøder hver uge, hvor bygherren eller dennes rådgiver kan deltage. Totalentreprenøren udarbejder og udsender referat af byggemøde til min. bygherren og dennes bygherrerådgiver. Bygherremøder skal afholdes hver 14. Dag med deltagelse af totalentreprenør, bygherre og dennes bygherrerådgiver. 04. Tidsplan. Arbejderne skal gennemføres som anført under Almen Orientering pkt Dagbøder. Se 02. Grundlag, pkt. 05. ABT 93, Almindelige betingelser for totalentreprise, Tilføjelser/ændringer til ABT 93: 06. Anmeldelser. Totalentreprenøren skal sikre, at nødvendig anmeldelse til Frederikshavn Kommune foretages rettidigt, herunder søge nødvendige ledningsoplysninger. 07. Materialevalg / Materialeprøver. Totalentreprenøren skal i god tid fremlægge materialeprøver til bygherrens godkendelse på valgte/foreståede materialer, farver m.v. Bygherren skal have min. 10 arbejdsdage til godkendelsesperiode. Det er totalentreprenørens ansvar at disse godkendelser foreligger rettidigt, således at arbejdet ikke forsinkes. 08. Kvalitetssikring. Totalentreprenøren skal sikre at den nødvendige styring af kvalitet, kontroller, udførelsesmetoder m.v. overholdes i henhold til Cirkulære vedr. kvalitetssikring, kontrolplaner m.v. Totalentreprenøren skal inden arbejdet påbegyndes udarbejde kontrolprocedure indeholdende produktkontrol og udførelseskontrol til godkendelse af bygherren. 09. Vinterforanstaltninger. Alle vejrligsforanstaltninger skal være indeholdt i tilbuddet. 10. Nedbrydninger og sammenbygninger. Eksisterende bygning overtages af totalentreprenøren, som de forefindes på besigtigelsestidspunktet. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 10

12 TOTALENTREPRISENS OMFANG Alt nedbrydningsarbejde m.v., der er nødvendige for at udføre entreprisen, skal medregnes i tilbuddet. Ved nedbrydning, samt diverse arbejder/ombygninger i de eksisterende konstruktioner/installationer, skal der medregnes alle nødvendige afstivninger af konstruktioner m.v. således, at ingen skade påføres eksisterende overflader, bygningsdele eller konstruktioner som skal bevares. Selve nedbrydningen skal ligeledes udføres skånsomt således, at der ikke opstår skader på eksisterende bygningsdele og belægninger m.v. Nedbrydningsarbejdet omfatter også diverse nødvendige afdækninger af åbninger m.v. i de perioder, hvor eksisterende bygninger åbnes, - således at utilsigtet vandindtrængning i rum og bygningsdele som bevares ikke forekommer. Ved arbejder omkring, samt arbejder med, nedbrydning eller tilslutning af diverse installationer m.v., skal der ligeledes arbejdes skånsomt og med påpasselighed, således at ingen skade sker, - og således ingen skade påføres eksisterende forhold. Særlig afdækning skal foretages af skøjtebanen, banens bande og glasafskærmning, da disse bygningsdele skal bibeholdes. Afdækning af skøjtebanen skal udføres således at konstruktionen ikke beskadiges, dette gælder betonkonstruktionen, kølerør m.v. Såfremt transport på baner vil være nødvendig skal den udførte afdækning være dimensioneret til denne transport. Alle afdækningsmaterialer skal fjernes og bortskaffes efter end brug. Opmaling af tekst, opstregning m.v. af og på skøjtebanen skal foretages af totalentreprenøren umiddelbart inden der skal pålægges is. Ved sammenbygning med eksisterende kontruktioner/installationer skal diverse arbejder ligeledes udføres skånsomt, som angivet ovenfor. Eksist. installationer, vand, varme, ventilation og el, herunder rør, ventiler, kanaler, ledninger og kabler, samt montagefittings og isolering skal nedbrydes og fjernes i nødvendigt omfang. Der henvises til beskrivelserne (5.) VVS-anlæg samt (6.) El og mekaniske anlæg. Nødvendig frakobling foretages. Nedbrydnings- samt ombygningsarbejder omfatter fjernelse af diverse materialer, samt rengøring/oprydning efter de forskellige arbejder. Nødvendig afspærring/aflåsning af bygning til sikring mod tyveri og utilsigtet adgang skal udføres af totalentreprenøren. Alt affald/nedbrudte materialer skal bortskaffes til godkendt affaldsplads. Afgifter i samme forbindelse skal være indeholdt i tilbud. I øvrigt henvises til Rapport vedr. Miljøscreening af bygningen. 11. Tilsyn. Totalentreprenøren skal tillade bygherrens tilsyn adgang til byggepladsen samt efterkomme dennes bemærkninger. Totalentreprenøren skal forestå det daglige tilsyn og udarbejde tilsynsplan. 12. Økonomi. Betaling: Begæringer om udbetalinger stiles til bygherren, men fremsendes til bygherrens rådgiver. Betaling sker efter godkendt rateplan. Betalingsfristen er 20 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 11

13 TOTALENTREPRISENS OMFANG Eventuel manglende og/eller forsinket arbejde vil påvirke rateudbetaling, denne vil blive tilpasset det udførte arbejde. Aflevering af den løbende kvalitetssikringsdokumentation vil ligeledes indgå i vurdering af færdiggørelsesstadet for de enkelte aktiviteter i forbindelse med opgørelsen af værdien for det udførte arbejde i forhold til rateplanen. Totalentreprenøren skal såfremt der anmodes om forudbetaling tilstille bank- eller forsikringsgaranti for et beløb, inkl. moms svarende til det ønskede forudbetalte beløb på f.eks. materialeleverancer el.lign. Dette til sikkerhed for bygherren hvor leverance ikke er sket på byggepladsen. Sikkerhedsstillelsen skal være udformet i overensstemmelse med formular udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen - EBST 352A. Sikkerhedsstillelsen skal være på anfordring. Eventuelle prisreguleringer for dele af entrepriser og arbejder, der udføres senere end 12 månedersdagen fra tilbudsdagen, afregnes i.h.t. til bilag 1 i Byggestyrelsens cirkulære af 10 oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder. I praksis beregnes denne restentreprisesum som den accepterede tilbudssum med fradrag af de godkendte a contobegæringer vedrørenden det arbejde, der er udført inden 12 månedersdagen fra tilbudsdagen. Totalentreprenørens slutopgørelse betales med fradrag for eventuel ikke udført mangelafhjælpning på udbetalingstidspunktet. 13. Rengøring. Ved aflevering skal totalentreprenøren foretage total rengøring af bygningen inkl. pudsning af alle glasflader. Dette gælder samtlige rum, lokaler m.v. også rum hvori der ikke umiddelbart er sket arbejder. 14. Forhold til underentreprenører og egne ansatte. Alle arbejder på byggepladsen er omfattet af arbejdsklausulen jf. bilag 17. Klausulen underskrives af totalentreprenør og afleveres ved kontrahering. 14. Socialt ansvar Ved afgivelse af tilbud og efterfølgende indgåelse af kontrakt forpligter totalentreprenøren sig til af leve op til det sociale ansvar omfattet af den sociale klausul jf. bilag 18. Klausulen underskrives af totalentreprenør og afleveres ved kontrahering. 08. Byggeplads. 01. Indretning. Skurby kan placeres efter nærmere aftale med bygherren og dennes tilsyn.. Eksisterende belægninger, kørevej m.v. som bibeholdes skal afleveres i samme stand, som ved overtagelsen. Totalentreprenøren forestår oprettelse, drift og afvikling af byggepladsen. Bygherren eller dennes rådgiver er sikkerhedskoordinator i byggefasen, og sikkerhedsmøder afholdes hver 14, dag i forbindelse med bygherremøder. Generelt henvises til: - Beskæftigelsesministerets bekendtgørelse nr.1516 af 16/12/2010 om bygge- og anlægsarbejde - Arbejdstilsynet direktiver, anvisninger og vejledninger Tegning af byggepladsindretning udarbejdes til godkendelse af bygherrens rådgiver. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 12

14 TOTALENTREPRISENS OMFANG Indretning af byggepladsen skal ske på en sådan måde at nuværende hal 2 er brugbar og tilgængelig i hele byggeperioden 02. Byggepladsinstallationer. Totalentreprenøren forestår etablering og afvikling inkl. vedligeholdelse af alle nødvendige installationer til byggepladsen - drift bl.a. byggevand, el-installation inkl. byggepladsbelysning og byggepladstavler m.v. Bygherren betaler forbrug, dog ikke elforbrug til skurby Bimåler skal monteres for registrering af forbrug til skurby, idet totalentreprenøren betaler dette forbrug. Totalentreprenøren skal stille mødeskur til rådighed. I møderum etableres nødtelefon. 03. Hegn. Omkring byggepladsen opsættes afgrænsende hegn. Bygningen skal efter lukning forsynes med midlertidig aflåselig dør. Totalentreprenøren har ansvaret for aflåsning. 04. Affald / Container. Nødvendig omfang af container til affaldshåndtering skal medregnes. 05. Renholdelse / Vedligeholdelse af byggeplads og byggepladsvej. Byggepladsen skal til stadighed fremtræde ryddelig. Der skal foretages kontinuerlig oprydning på byggepladsen. Der skal træffes foranstaltninger mod spredning af støv og affald. Byggepladsvejen og tilkørselsforhold skal renholdes og må på ingen måde være til gene for naboer og offentlig færden Al kørsel udenfor byggepladshegnet, bl.a. tilkørsel til byggepladsen skal ske med største forsigtighed i forhold til offentlig trafik og færden. 06. Stillads. Nødvendigt stillads for arbejdets gennemførelse skal være indeholdt i tilbud. Alle stilladser skal være i nøje overensstemmelse med gældende regler, og det er alene totalentreprenørens ansvar. at disse regler overholdes. 07. Førsyn - eksisterende forhold. Inden arbejdet opstartes foretages førsyn af arealer og eksisterende bygninger, som berøres af byggearbejderne. Ved aflevering skal berørte arealer m.v. afleveres i min. samme stand, som ved overtagelsen. 08. Grundvandssænkning. Såfremt det må være nødvendigt at foretage grundvandssænkning, skal dette være indeholdt i tilbuddet. 09. Skiltning. Al nødvendig skiltning, bl.a. "Adgang Forbudt", "Hjelm påbudt", samt øvrige nødvendige skilte skal opsættes og være indeholdt i tilbuddet. Byggepladsskilt skal opsættes, og skal godkendes af bygherren samt indeholde bygherrens tekst efter nærmere aftale. Byggepladsskilt skal være indeholdt i tilbud. 10. Sikkerhedsforanstaltninger. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 13

15 TOTALENTREPRISENS OMFANG Bygherrens forpligtelser som sikkerhedskoordinator på byggepladsen udføres efter Beskæftigelsesministeriets gældende bekendtgørelser for sikkerheds- og sundhedsarbejde og vil blive administreret efter følgende retningslinier: 1. Sikkerhedsarbejderne vil blive koordineret i de perioder, hvor bekendtgørelsen kræver dette. 2. Sikkerhedskoordinatorens ansvar og forpligtelser omfatter alene at samordne og koordinere de enkelte entreprenørers sikkerhedsarbejde og sikkerhedsgrupper. Den enkelte entreprenør bærer ansvaret for, at dennes ansatte til enhver tid er udstyret med værktøj og hjælpemidler, således at arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 3. Totalentreprenøren tilvejebringer, udfører og vedligeholder, indtil permanente foranstaltninger etableres, de intermistiske afdækninger, rækværker, afspærringer m.v., der er påkrævede for udførelsen. 4. Ordinært sikkerhedsmøde afholdes normalt før eller efter et byggemøde. Sikkerhedsmøder skal afholdes min. hver 14. Dag 5. Sikkerhedsmøder vil blive refereret i et særligt referat af sikkerhedskoordinatoren. Referatet udsendes til alle involverede parter, og disse har ansvaret for, at referatet fordeles korrekt til egne sikkerhedsgrupper, arbejdsledere, tillidsmænd m.v. 6. I sikkerhedsmøder deltager foruden totalentreprenøren, underentreprenører eller disses repræsentanter, pladsens sikkerhedsgrupper samt repræsentanter for arbejderne i de virksomheder, hvor der ikke skal vælges sikkerhedsrepræsentanter. Valg af sikkerhedsrepræsentanter m.v. gennemføres i henhold til bekendtgørelsen uden koordinatorens medvirken og ansvar. 7. Alle udgifter forbundet med ovennævnte foranstaltninger og arbejder samt overholdelse og gennemførelse af bekendtgørelsen i øvrigt (også hvor Arbejdstilsynet måtte kræve dannelse af sikkerhedsudvalg) skal være indeholdt i totalentreprenørens tilbud. 09. Kvalitetssikring. 01. Alment. De grundlæggende regler og vejledninger for kvalitetssikring i forbindelse med projekte ring og arbejdets udførelse skal udføres iht. Bekendtgørelse om kvalitetssikkring af byggearbejder nr af om kvalitetssikring af byggearbejder 02. Kvalitetssikringshåndbog. Senest 2 uger efter entrepriseaftalens indgåelse skal totalentreprenøren fremsende sin sagsorienterede KVALITETSHÅNDBOG, hvori der redegøres for kvalitetspolitik, planlægning, administration og styring. Håndbogen skal være forsynet med dato og underskrift af den person, der hos entreprenøren er ansvarlig, og fremsendes til bygherrens rådgiver. 03. Projektgennemgang. Før entrepriseaftalens indgåelse skal totalentreprenøren sammen med bygherren og denne bygherrerådgivende deltage i en projektgennemgang med henblik på bl.a. at afklare entreprisens udførelse og de driftsmæssige forhold. Totalentreprenøren forestår projektgennemgang. 04. Kontrolplaner. Kvalitetssikring i udførelsesfasen skal sikres ved, at totalentreprenøren udarbejder kontrolplaner og løbende under arbejdets udførelse dokumenterer planernes ind hold. De færdige kontrolplaner skal foreligge og være godkendte af bygherren før projek- A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 14

16 TOTALENTREPRISENS OMFANG tets opstart. Kontrolplanerne skal indeholde de af bygherren krævede kvalitetssikringskontroller i henhold til projektmaterialet samt totalentreprenørens egne kvalitetssikringsydelser i henhold til de aktuelle brancheforeningers kvalitetssikringshåndbøger og i øvrigt ydelser svarende til god kvalitetssikringsskik. Kontrolplanerne skal redegøre for følgende: Materialekontrol: Kontrol af, at materialerne er i overensstemmelse med udbudsmaterialet/entrepriseaftalen. Kontrollen skal udføres umiddelbart ved materialernes modtagelse/godkendelse. Produkter, som er underkastet en DIF- eller DS anerkendt kontrolordning, anses for fyldest gørende kontrolleret for så vidt angår egenskaber, der er omfattet af kontrolordningen. Hvor der er krævet en materialeegenskab, som ikke er omfattet af DIF- eller DS-anerkendt kontrolordning, skal der fremskaffes en prøveattest for leverancen fra et anerkendt dansk prøvningsinstitut. (Kontrollen påhviler entreprenøren). Produktionskontrol: Kontrol med produkter, der fremstilles uden for byggepladsen. Modtagekontrol: Kontrol ved produkters ankomst til byggepladsen. Kvittering for modtagelse anføres med initialer, dato og klokkeslæt på følgesedler eller i registreringsskemaer. Følgesedler og registreringsskemaer opbevares på totalentreprenørens kontor, tilgængeligt for byggeherren eller dennes rådgiver. Proces-/udførelseskontrol: Totalentreprenøren skal gennem proceskontrollen sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med bygherrens kvalitetskrav, som det fremgår af udbudsmaterialet. Proceskontrollen skal omfatte: a. En instruktion af medarbejdere forud for opstart af ny arbejdsproces og i forbindelse med udskiftning af medarbejdere. b. En 100% opstartskontrol af et repræsentativt udsnit af en arbejdsproces. c. En generel 20% løbende proceskontrol, såfremt der ikke i udbudsmaterialet er nævnt et større krav. Slutkontrol: Slutkontrollen er totalentreprenørens egen gennemgang af sine arbejder for at sikre sig, at arbejder og leverancer er udført som aftalt. Denne gennemgang skal foretages inden indkaldelse til afleveringsforretning. Inden aflevering af tekniske anlæg skal disse afprøves og indreguleres. Af KS-håndbogen skal det fremgå, hvilke kontrolforanstaltninger, der foretages i forbindelse med slutkontrol og driftskontrol. Kontrolplanerne og tilhørende dokumentationsmateriale opbevares af entreprenøren på byggepladsen på betryggende måde og således, at det er tilgængeligt for bygherre og bygherrerådgivere. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 15

17 TOTALENTREPRISENS OMFANG Ved aflevering af byggeriet overdrages kvalitetssikringsmaterialet til bygherren. 05. Tilsynskontrol. Bygherren eller dennes bygherrerådgiver gennemfører stikprøvevis kontrol med arbejdet og med kvalitetssikring i henhold til kontrolplanerne - herunder prøvningskontrol. Byggemøderne indgår som en del af bygherrens kvalitetssikringskontrol, og eventuelle bemærkninger hertil vil blive indføjet i byggemødereferater. Den udførende skal give og sikre bygherre adgang for kontrol på byggeplads og andre produktionssteder, herunder underentreprenørers eller leverandørers produktionssteder eller lagre. Bygherren kan forlange, at totalentreprenøren udtager flere prøver end krævet i beskrivelsen til en vurdering af, om beskrivelsens krav er opfyldt. 06 Fejl og mangler. Hvis der ved totalentreprenørens kontrol konstateres fejl og mangler, betragtes det pågældende arbejde eller den pågældende leverance som ikke godkendt. Totalentreprenøren skal for egen regning foretage alle nødvendige udbedringer af ikke godkendte arbejder til opnåelse af den foreskrevne kvalitet. Om nødvendigt kasseres det ikke godkendte arbejde. Såfremt der er tale om fejl og mangler, som ikke straks kan afhjælpes, skal meddelelse herom gives til bygherren, og forslag til afhjælpning forelægges. Hvis totalentreprenøren ikke har udført den foreskrevne kontrol, betragtes det pågældende arbejde/leverance som ikke godkendt. Såfremt det ikke - på det senere tidspunkt - er muligt at foretage den normale kontrol, f.eks. på grund af indbygning, skal totalentreprenøren foranstalte ekstraordinær prøvning i henhold til bygherrens anvisning, om nødvendigt kasseres det ikke godkendte arbejde. Manglende kontrol og/eller dokumentation bliver betragtet som en ikke opfyldt del af totalentreprenørens arbejde, og vil derfor også medføre tilbageholdelse ved rateudbetalinger og eller ved slutopgørelse, indtil forholdet er bragt i orden, dette uden ekstraudgift for bygherren. 07. Prøvnings- og måleudstyr - måltagning. Der vil ikke fra bygherrens side blive stillet prøvnings- og måleudstyr til rådighed. Totalentreprenøren skal således ved egen foranstaltning sikre, at det nødvendige udstyr til at udføre de foreskrevne prøvninger og målinger er til stede. Udgiften skal være indregnet i tilbuddet. Udstyret skal til stadighed være kalibreret og dokumentationen for, at nødvendig kalibrering er udført, skal på forlangende forevises tilsynet. Måltagning. - De i dispositionsforslaget angivne mål - skal efterkontrolleres på stedet. Inden fremstilling af de enkelte bygningskomponenter skal totalentreprenøren foretage nøjagtig opmåling. Det er alene totalentreprenørens ansvar at foretage korrekt opmåling. 08. Drifts- og vedligeholdelsesinstruktion. På baggrund af den førte dokumentation udarbejder totalentreprenøren en drifts- og vedligeholdelsesinstruktion, der (på dansk) indeholder relevante oplysninger om: - Navn og adresse på leverandør (oplysninger om færdigvarer/fabrikat) - Materialespecifikation (f.eks. farvenumre/typer på malinger, elastiske fuger m.v.) - Vedligeholdelsesinterval A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 16

18 TOTALENTREPRISENS OMFANG - Vedligeholdelse og reparation/betjeningsvejledninger - Rengøringsmetode og -midler - Eventuelle øvrige oplysninger om fremgangsmåde ved udskiftning eller lignende Drifts- og vedligeholdelsesinstruktion skal afleveres senest en uge før aflevering finder sted. Vejledning skal afleveres i 3 eksemplarer. 09. Garantier. Totalentreprenøren skal ved aflevering fremlægge, de i bygningsdelsbeskrivelsen anførte garantier / dokumenter. 10. Færdigsyn & Færdigmelding. Totalentreprenøren forestår færdigsyn af samtlige arbejder, og sikrer at alle arbejder er afsluttet og færdiggjort. Dette skal foretages inden færdigmelding sker overfor bygherren. Bygherren vil da herefter foretage gennemgang og evt. påtalte mangler konstateret ved denne gennemgang skal afhjælpes af totalentreprenøren. 11. Aflevering. Foretages i henhold til ABT års & 5 års eftersyn. Foretages i henhold til ABT 93. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 17

19 (1.) Bygningsbasis (10) Terræn (12) Fundamenter (13) Terrændæk (2.) Primære bygningsdele (20) Terræn (21) Ydervægge (22) Indervægge (23) Dæk (24) Trapper og ramper (25) Bærende konstruktioner (26) Altaner (27) Tage (28) Øvrige (3.) Komplettering (30) Terræn (31) Ydervægge, komplettering (32) Indervægge, komplettering (33) Dæk, komplettering (34) Trapper og ramper, komplettering (35) Lofter, komplettering (36) Altaner, komplettering (37) Tage, komplettering (38) Øvrige, komplettering (4.) Overflader (40) Terræn, belægninger (41) Udvendige vægoverflader (42) Indvendige vægoverflader (43) Dæk og gulve, overflader (44) Trapper og ramper, overflader (45) Lofter, overflader (46) Altaner, overflader (47) Tage, overflader (48) Øvrige overflader (5.) VVS-anlæg (50) Terræn (51) Affald (52) Afløb og sanitet (53) Vand (54) Luftarter (55) Køling (56) Varme (57) Ventilation (58) Øvrige vvs-anlæg (6.) El- og mekaniske anlæg (6-) Alment (60) Terræn (62) Højspænding (63) Lavspænding (64) Elektronik og svagstrøm (66) Transportanlæg A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 18

20 (67) Øvrige mekaniske anlæg (68) Øvrige elektriske anlæg (7.) Inventar (70) Terræn (71) Teknisk inventar (72) Tavler, skilte og skærme (73) Opbevaringsmøbler (74) Bordmøbler (75) Siddemøbler (76) Liggemøbler Ingen leverance (77) Boligtekstiler og afskærmning (78) Øvrige A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 19

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mail: mettehertz@gmail.com Tlf: +45 2988 4816 TILBUD. Altanprojekt på Henrik Ibsensvej 26.

Læs mere

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax.

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax. Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 A.1 A.01 Ordregiver og teknikere Projekt: Århus Sygehus THG Bygning 2, etage 2 øst Ombygning ifm. præparationen THG Ordregivers projekt nr. 10P109 Ing. sag nr.

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Mail: sinn08@hotmail.com Tlf: +45 5164 3951 Altanprojekt på Brydes Alle. TILBUD. Som aftalt sender

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

TOTALENTREPRISEKONTRAKT

TOTALENTREPRISEKONTRAKT TOTALENTREPRISEKONTRAKT i henhold til ABT 93 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management A/S 1 Parterne Undertegnede Plus Bolig, afd. 75 c/o Plus Bolig Alexander Foss Gade 7 9000 Aalborg I det

Læs mere

PRISOVERSLAG. Altanprojekt på Strandboulevarden, Classensgade og Østbanegade 2100 København Ø

PRISOVERSLAG. Altanprojekt på Strandboulevarden, Classensgade og Østbanegade 2100 København Ø Eva Kops Classensgade 70, 2. th. 2100 København Ø Tel. 61 55 56 35 Lystrup d. 26. januar 2010 PRISOVERSLAG Altanprojekt på Strandboulevarden, Classensgade og Østbanegade 2100 København Ø Som aftalt sender

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner.

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Sorø den 12. oktober 2012 A/B Ågade 136 m. fl. Lars Kristoffersen Borups Alle 33, 3.tv 2200 København N Tilbudsnummer: 12032 Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Som aftalt

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE Totalentrepriseudbud Egtved Idræts og Multicenter 09. TILUDSLISTE 1. TILUD Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende arbejde i henhold til udbudsbrev, udleverede beskrivelse, kontraktudkast,

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse Levering og montering af udvendig overvågning af skoler Fællesbetingelse Februar 2012 : Prangervej 7 DK-7000 Fredericia Danmark 20. februar 2012 FÆLLES BETINGELSER Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Orientering... 4 2.1. Generelt... 4 2.2. Byggesagen... 4 2.3. Oversigt over arbejder...

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

Side 1 af 1. 9900 Frederikshavn ARKITEKT. 9900 Frederikshavn ENTREPRENØR BYGHERRE INGENIØR. Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6

Side 1 af 1. 9900 Frederikshavn ARKITEKT. 9900 Frederikshavn ENTREPRENØR BYGHERRE INGENIØR. Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6 Side 1 af 1 Rev.: Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6 Sag: Renovering 2014 Ark. sagnr. Tegn. nr. F.00 tegninger : ARKINORD A S Havnepladsen 5b, : NIRAS A/S Silovej 8, 4. sal Emne: Tegningsoversigt

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dato: 15.03.2013 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: 15.03.13 Side 2/16 Undertegnede firma (i det følgende

Læs mere

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr.

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr. Disponering Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse : 2. Projektering: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Projektering : 3. Udførelse: (Håndværkerudgifter,

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder.

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder. C H R I S T E N S E N & R O T T B Ø L L A / S A R K I T E K T E R M A A B Y G G E Ø K O N O M E R M D B KIM FIHL MDB KIM JENSEN MAA PREBEN ROTTBØLL MAA KONTO NR. 9217-0002513781 CVR NR. 14 82 05 82 WWW.CXR.DK

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder.

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder. C H R I S T E N S E N & R O T T B Ø L L A / S A R K I T E K T E R M A A B Y G G E Ø K O N O M E R M D B KIM FIHL MDB KIM JENSEN MAA PREBEN ROTTBØLL MAA KONTO NR. 9217-0002513781 CVR NR. 14 82 05 82 WWW.CXR.DK

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. ORIENTERING OM OVERORDNEDE FORHOLD... 3 1.1 Indledning og formål...

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Annette Kram Poulsen (AHM), A/B Lindely Henrik Jørgensen (HJ),

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat Sag: 06.2621.03 - EF Peter Fabers Gade 24-30 Emne: Byggemøde nr. 9 Onsdag d. 30. oktober 2013, kl. 9.00 Sted: Referent: På pladsen MT Deltagere: Kirsten Eisenhardt (KE) Hovedstadens Bygningsentrep.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard).

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Sorø den 8. maj 2014 Kristoffer Bryder Nielsen Nyrnberggade 51, 4. th. 2300 København S Tilbudsnummer: 13702. Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Som aftalt fremsender jeg hermed

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Vedrørende: Solcelleanlæg på Samsø Idrætshal Hermed fremsendes udbudsmateriale i licitation på ovennævnte adresse. Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Tilbud afgives på

Læs mere

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit.

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit. FORSIDE På grundlag af det udleverede udbudsmateriale iht. Udbudsbrev af 2015-04-01 - tilbyder undertegnede at præstere alle arbejder og leverancer som henhører under Den faste tilbudssum afgives i henhold

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder.

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder. C H R I S T E N S E N & R O T T B Ø L L A / S A R K I T E K T E R M A A B Y G G E Ø K O N O M E R M D B KIM FIHL MDB KIM JENSEN MAA PREBEN ROTTBØLL MAA KONTO NR. 9217-0002513781 CVR NR. 14 82 05 82 WWW.CXR.DK

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Side 1 af 6 Sorø den 5. december 2008 AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 C/o Anders Holm Ndr. Frihavnsgade 95, 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altaner

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Rådgivende ingeniør Michael Due NYE TAGLEJLIGHEDER OMBYGNING AF TAGRUM TIL BEBOELSE Michael Due Baggrund Mangel på boliger i den indre

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk.

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Sorø den 14. februar 2011 AB Vennemindevej 18-26 Tåsingegade 41 C/o Hanne Thomassen Vennemindevej 22 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes. INDHOLD 1 INDLEDNING 2 PROJEKTVURDERING 2.1 Lovkrav 2.2 Funktionsmæssige forhold 2.3 Arkitektonisk kvalitet 2.4 Byggeteknisk kvalitet 2.5 Miljøbelastning 2.6 Anlægsøkonomi 2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

1.0 Forrige referat - RÅ vil gerne tilføje at der var 3 spilddage (vejrliges) forbundet med udvendigt arbejde i ugerne 44 og 45.

1.0 Forrige referat - RÅ vil gerne tilføje at der var 3 spilddage (vejrliges) forbundet med udvendigt arbejde i ugerne 44 og 45. C H R I S T E N S E N & R O T T B Ø L L A / S A R K I T E K T E R M A A B Y G G E Ø K O N O M E R M D B KIM FIHL MDB KIM JENSEN MAA PREBEN ROTTBØLL MAA KONTO NR. 9217-0002513781 CVR NR. 14 82 05 82 WWW.CXR.DK

Læs mere