ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN"

Transkript

1 NY OPVISNINGSHAL RENOVERING BESKRIVELSE MARTS 2014 ARKI NORD A S arkitekter HAVNEPLADSEN 5 B FREDERIKSHAVN NIRAS A/S ingeniører SILOVEJ FREDERIKSHAVN

2 BESKRIVELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsoversigt Side Almen orientering... Side Totalentreprisens omfang... Side Funktionsbeskrivelse... Side 18 A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 1

3 BESKRIVELSE BILAGSOVERSIGT Bilag nr. Indhold 01 ABT 93 med tilføjelser 02 Tro- og loveerklæring 03 Entreprenørgaranti 04 Totalentreprisekontrakt udkast 05 IKT-aftale udkast 06 Tilbudsliste 07 Tegningsmateriale eksisterende forhold 08 Ledningsoplysninger 09 Myndighedsdialog aftalenotater 10 Projektgrundlag dispositionsforslag (bærende konstruktioner) 11 Geotekniske rapporter 12 Miljøscreening 13 Miljøundersøgelser grund 14 TV-krav 15 Byplanvedtægt 16 Generelle retningslinjer for IT installationer i Frederikshavn Kommune 17 Arbejdsklausul 18 Social klausul A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 2

4 ALMEN ORIENTERING 01. Almen orientering. 01. Bygherre Frederikshavn Kommune Ejendomscenter Rådhus Allé Frederikshavn Elite Nord Frederikshavn A/S Skøjtealléen Frederikshavn 02. Rådgiver ARKINORD A S Havnepladsen 5 B 9900 Frederikshavn Kontaktperson: Jørgen Toft Jensen Mail: Telefon: NIRAS A/S Silovej Frederikshavn Kontaktperson: Morten Grønning Jensen Mail: Telefon: Byggegrundens adresse Skøjtealléen Frederikshavn 04. Orientering om projektet Projektet omfatter ombygning og renovering af eksist. Isstadion herunder tilbygning mod øst og vest herunder påbygning af 1 etage på eks. bygning, ny bygning mellem hallerne indeholdende teknikrum i stueplan og cafeteria på 1. sal. Eks. tagkonstruktion fjernes, der udføres nye bærende konstruktioner, tag, ydervægge / facader, diverse ændringer ved indretning, nye tilskuertribuner m.v. Bygningen herunder de tekniske installationer energioptimeres. Omkring hallerne udføres nyt parkeringsanlæg. Projektet omfatter: Generelt: Nedbrydning af eks. tagkonstruktion inkl. tribuner, hængetribuner, cafeteria, m.v. samt nødvendig nedbrydning for gennemførelse af diverse ombygninger. Tagkonstruktion og dele af facaden på eks. tilbygning mod vest nedbrydes. Ny bærende konstruktion inkl. tag og facader udføres herunder nye vinduer, facadepartier, indgangspartier, flugtveje / flugtvejstrapper m.v. Opbygning af nye tilskuertribuner. Tilpasning af eks. tekniske installationer herunder suppleret med nye installationer. Genopretning af eks. blivende omklædningsrum og øvrige rum herunder mindre ombygninger af disse. Alle nødvendige afdækninger og beskyttelse af eks. blivende bygningsdele. Afdækning og beskyttelse af skøjtebanen inkl. bande og glasafskærmning omkring banen. Tilbygning til og ombygning af nuværende bygning mod vest, herunder påbygning af en etage. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 3

5 ALMEN ORIENTERING Ny bygning i 2 etager udført mellem skøjtehallerne indeholdende teknikrum og cafeteria. 05. Myndighedsbehandling. Rådgiver har på vegne af bygherren forelagt Frederikshavn Kommune projektet. Der foreligger aftalenotat (se bilag) fra denne gennemgang som angiver projektets gennemførlighed. Byggetilladelsen skal søges af totalentreprenøren. Projektet har ligeledes på møde været forelagt brandmyndighederne. Der foreligger aftalenotat fra dette møde (se bilag). Udarbejdelse af brandteknisk redegørelse og endelig godkendelse påhviler totalentreprenøren. Den principielle tilladelse til opstart af nedbrydningsarbejder er således afklaret og en etapevis godkendelse af arbejderne på byggepladsen er aftalt og kan forudsættes således: Nedbrydningsarbejde Grave- og støbearbejde Byggearbejder Ibrugtagning Den formelle ansøgning om og godkendelse af ovenstående etaper påhviler totalentreprenøren. Totalentreprenøren skal udarbejde statiske beregninger, brandteknisk redegørelse, samt projekt vedr. konstruktioner, afløbs- og ventilationsforhold, vand-, varme- og elinstallationer. Projektmaterialet skal være fyldestgørende og kunne godkendes af Frederikshavn Kommune. Totalentreprenøren fremsender materialet til godkendelse hos Frederikshavn Kommune, som supplement til byggeansøgningen. 06. Forsyningsmæssige forhold. Overordnede kortbilag fra de lokale forsyningselskaber er vedlagt i udbudsmaterialets bilag. Interne ledningsføringer fremgår bl.a. af tegning nr. (50)0.01D i bilag med tegningsmateriale af eksisterende forhold. Vandforsyning Området er forsynet med vand fra Forsyningen. Eksisterende skøjtehal er forsynet med stikledning fra offentlig hovedvandledning Ø160 PVC beliggende syd for eksisterende halkompleks. Stikledning forløber langs med haller på østlige side af disse og er ført ind i teknikrum/værksted i nordøstlige hjørne. Nyere tilbygning på vestlige af hal har eget stik ført ind i teknikrum. Stik er beliggende mellem haller. Varmeforsyning Området er forsynet med fjernvarme fra Forsyningen. Eksisterende skøjtehal er tilkoblet varmeforsyningen i P. Shurs Vej med et ø70 mm fjernvarmestik indført i teknikrum/værksted i nordøstlige hjørne. El-forsyning Se funktionsbeskrivelsens afsnit (6.) El- og mekaniske anlæg. Kloak- og afløbsforhold Området er tilsluttet offentlig fælleskloakering i Europavej E45 med 2 stik (Ø400 BT og Ø500 BT) beliggende øst og syd for eksisterende træningshal. 07. Tegningsmateriale. Tegningsmateriale af eksisterende forhold fremgår af bilag. Dipositionsforslag for fremtidige forhold fremgår af tegningsliste nr. 00. Totalentreprenøren skal selv kontrollere alle faktiske forhold på stedet. Manglende kendskab hertil er alene totalentreprenørens ansvar. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 4

6 ALMEN ORIENTERING 08. Krav og ønsker til byggeriet. Omfatter omfang, funktionsbeskrivelse, ydre og indre fremtræden, materialer, bygningsdele, installationer, overfladebehandlinger, udearealer m.v. for bygninger og arealer. Generelle krav. Byggeriet skal gennemføres under størst mulig hensyntagen til økonomien, og der skal således indtages en holdning til en standard, der ligger på niveau med, hvad der skønnes at være sædvane for tilsvarende bygninger, herunder bygningens indeklimaforhold, bygningen brug og personbelastning. Ved udformning af byggeriet og valg af materialer, skal der lægges vægt på byggeriets arkitektoniske fremtræden i forhold til eksisterende bygning og materialevalg. Generelt skal det være robuste og holdbare materialevalg, materialer og overfladebehandlinger som tåler hård behandling med en stor grad af vedligeholdelsesfrie overflader m.v. Brug af materialer indeholdende organiske materialer, skal undgås i størst mulig udstrækning. Standardiserede og gode kendte bygningsdele og komponenter skal anvendes mest muligt. Et tilfredsstillende indeklima i bygningen skal sikres, dette under hensyntagen til bygningens anvendelse og funktion. I øvrigt henvises til funktionsbeskrivelsen. 09. Tidsplan. Overordnet tidsplan for byggesagens gennemførelse er således. Alt i Udbudsfasen uge Tilbudsafgivelse uge 16 Kontraktfasen uge Opstart byggeri uge Skøjtehal klar til brug, is på uge 40 Sanktionsgivende termin Færdiggørelse birum uge 46 Aflevering uge 48 Sanktionsgivende termin Endelig detailtidsplan udarbejdes af totalentreprenøren. 10. Diverse. Bygningens ejer forestår rydning af løst inventar, højtaleranlæg og lysanlæg. Inventar som måtte henstå ved byggesagens opstart skal, såfremt det ikke skal genanvendes, bortskaffes af totalentreprenøren. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 5

7 TOTALENTREPRISENS OMFANG 02. Totalentreprisens omfang 01. Omfang. 02. Grundlag. Nærværende projekt udbydes som totalentreprise. Totalentreprenørens ydelser omfatter: Projektering Myndighedsgodkendelser Nedbrydningsarbejdet herunder afdækninger Udførelse herunder byggepladsdrift Bygge- og tidsstyring inkl. sikkerhedsstyring Kvalitetsstyring og sikring Dokumentation for kvalitetssikring samt for drift og vedligehold Aflevering Ibrugtagningstilladelse Arbejdet omfatter samtlige ydelser og biydelser, der er nødvendige for gennemførelsen af byggesagen. Byggeriet skal afleveres som nøglefærdigt byggeri, klar til brug uden fejl og mangler. Totalentreprisen omfatter ikke: Løst inventar, tavler, skilte, gardiner, måtter, EDB. Lys anlæg (effektlys) installation herfor skal dog udføres. Lydanlæg, installation herfor skal dog udføres. Forbrug af el, vand & varme. Bygherren tegner en All-risk forsikring. - Se under udførelse. Grundlag for totalentreprisen. 01. Bygherrens udbudsbrev af dato d Nærværende beskrivelse, Almen orientering, Totalentreprisens omfang, Funktionsbeskrivelse med tilhørende bilag 03. Dispositionsforslag samt tegningsmateriale vedr. eks. forhold 04. Evt. rettelsesblade, der udsendes i tilbudsperioden 05. ABT 93, Almindelige betingelser for totalentreprise Tilføjelser/ændringer til ABT 93: 3 Tilbuddene skal afleveres i lukket kuvert mærket: Iscenter Nord, Frederikshavn Samt tilbudsgiverens navn Efter tilbudsafgivelsen indkaldes interessante tilbudsgivere til forhandlinger. Tilbudsmaterialet vil ikke blive tilbageleveret. 5 Der vil kun blive givet én transport, og da til bank eller sparekasse. Transporten skal gælde hele restentreprisesummen. 6 Sikkerhedsstillelsen skal udformes som anført i standardformuleringen i bilag 10. Tekstmæssige ændringer i forhold hertil accepteres ikke. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 6

8 TOTALENTREPRISENS OMFANG 03. Udbudsform. 7 Bygherren stiller ikke sikkerhed. 8 Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser begrænses, tegner bygherren en entreprise (all-risk) forsikring inkl. ansvar. Forsikringen dækker også brand og storm. Sikrede på policen er foruden bygherren også entreprenøren og dennes underentreprenør, såfremt de er påtegnet. For forsikringen gælder der en selvrisiko ved enhver tingskade på kr pr. skadesbegivenhed dog ikke ved brand- og stormskader. Hæftelse for denne selvrisiko påhviler den for skaden ansvarlige. Entreprenøren og dennes underentreprenører skal selv sørge for tegning af lovpligtige forsikringer og sædvanlig erhvervsansvarsforsikring. Entreprenøren må selv, i det omfang han finder det nødvendigt, sørge for forsikringsdækning for materiel, værktøj, skure og andre effekter, som tilhører entreprenøren, eller som han har ansvaret for. 25 Dagbod fastsættes til 1 af den samlede entreprisesum ekskl. moms. Sanktionsgivende terminer er angivet på udbudstidsplanen. 05. ABR 89, Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand. 06. Gældende love, bekendtgørelser, cirkulærer, vedtægter, reglementer, regulativer og anmodninger samt myndighedernes og forsyningsselskabernes bestemmelser, for så vidt de vedrører forhold ved arbejdets udførelse. Dansk ingeniørforenings normer, forskrifter og retningslinjer. Danske standarder, udgivet af Dansk Standardiseringsråd. 07. Bekendtgørelse 1117 af 23/ Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. 08. Bygge- & Boligstyrelsens Cirkulære nr. 174 af 10. okt om pris og tid. 09. Bygningsreglement fra Projektet udbydes i totalentreprise med begrænset antal deltagere efter princippet Omvendt licitation. Deltagerantallet i udbuddet er begrænset til tre. Tildelingskriteriet er økonomisk mest fordelagtige tilbud. Med dette udgangspunkt konkurrerer deltagere i at tilbyde bygherren det projekt, som inden for den givne økonomiske ramme rummer de fleste funktioner i en tilfredsstillende kvalitet. Bygherrers ønsker er beskrevet i funktionsbeskrivelsen og vist i det medfølgende dispositionsforslag. I funktionsbeskrivelsen er der tillige opstillet retningslinjer for krav til mulige byggetekniske løsninger og driftsbetingelser. Det er herefter deltagernes opgave at opstille og afgive det økonomiske mest fordelagtige tilbud. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 7

9 TOTALENTREPRISENS OMFANG 04. Tilbud. Tilbuddet skal omfatte en projektbeskrivelse disponeret efter SfB-systemets hovedgrupper tilsvarende udbudsmaterialets funktionsbeskrivelse. I projektbeskrivelsen skal der nøje redegøres for det tilbudte projekt og kvaliteten af dette. Herunder drift og vedligehold. Projektbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af tilbudte tekniske anlæg, deres kvalitet, drift og vedligehold samt driftsøkonomi. Projektbeskrivelsen skal være så detaljeret og fyldestgørende, at det entydigt er muligt sammen med udbudsmaterialets dispositionsforslag at bedømme, om udbudsmaterialets krav er opfyldt. I det omfang, at det tilbudte projekt afviger fra udbudsmaterialets krav herunder tilhørende dispositionsforslag, skal dette nøje fremgå af projektbeskrivelsen, der suppleres med tegninger, således det klart og entydigt fremgår, hvori afvigelserne består. Det skal af tilbuddet klart fremgå, hvilke af nedenstående prioriteter, der tilbydes indenfor rammebeløbet: 1. Aflevering i overensstemmelse med udbudstidsplan 2. Renovering af eksisterende omklædningsrum under eksisterende tribune øst 3. Indblik fra cafeteria til træningshal og is-arena 4. Opgradering og udbygning af P-anlæg j udover myndighedskrav til P-pladser (jævnfør dispositionsforslag) inkl. bortkørsel af jord deponeret på grunden i voldanlæg 5. Forberedelse af hovedkonstruktion for sky-bokse og hængetribuner Såfremt én eller flere af ovenstående prioriteter ikke tilbydes udført indenfor rammebeløbet skal, hver af disse prissættes på tilbudslisten. Tilbudsmaterialet skal udover udfyldt tilbudsliste omfatte: 10 sæt projektbeskrivelser af max. 20 A4 sider, suppleret med tekniske og øvrige tegninger. PDF-fil indeholdende det samlede tilbud. Der modtages gerne forslag til alternative løsninger, dog skal hovedideen i dispositionsforslaget fastholdes. Et alternativt forslag skal følge de generelle retningslinjer. Endvidere skal de som hovedtilbuddet være beskrevet således, at alle oplysninger til tilbuddets fulde forståelse er med. 05. Tilbudsevaluering. Tilbuddene vil blive evalueret og bedømt af et bedømmelsesudvalg sammensat af repræsentanter fra bygherrer: Frederikshavn Kommune og Elite Nord Frederikshavn A/S samt bygherrers rådgivere. Herudover har bedømmelsesudvalget ret til at inddrage særligt sagkyndige til bedømmelse af tilbuddene. Vurderingen af de tilbudte løsninger vil blive bedømt efter følgende kriterier, anført i prioriteret rækkefølge: Pris - 45 % Tilbudt projekt og kvalitet - 30 % Drift, driftsøkonomi, vedligeholdelse og levetid - 25 % Pris 45 % Ved evaluering af underkriteriet pris vil der blive lagt vægt på, at den økonomiske ramme overholdes samtidig med opfyldelse af flest mulige af prioriteterne jævnfør 04. Såfremt én eller flere af prioriteterne ikke er indeholdt i entreprenørens tilbud vil tilkøbsprisen for den A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 8

10 TOTALENTREPRISENS OMFANG 06. Projekt. eller disse jævnfør tilbudsliste blive tillagt den økonomiske ramme ved evaluering af dette underkriterium. Tilbudt projekt og kvalitet 30 % Ved evaluering af dette underkriterium vil der blive lagt vægt på at tilbudte projekt opfylder udbudsmaterialets funktionskrav bedst muligt og med højest mulige kvalitet. Drift, driftsøkonomi, vedligeholdelse og levetid 25 % Ved evaluering af dette underkriterium vil der blive lagt vægt på at tilbudt projekt indeholder løsninger med minimum drift, lav driftsøkonomi, minimum vedligehold og lang levetid. Det tilbud, der ud fra en helhedsvurdering anses for at være det mest økonomisk fordelagtige tilbud for bygherren, vil blive antaget. Hvis ingen af tilbuddene opfylder bygherrens forventninger og krav, forbeholder bygherren sig ret til at forkaste alle tilbuddene. De indkomne tilbud tilhører bygherren. Bygherren har ret til at benytte ideer og løsninger fra de enkelte forslag og indarbejde disse i det vindende forslag. Totalentreprenøren forestår udarbejdelse af arkitekt- og ingeniørprojekt. I projekteringsforløbet afholdes bygherremøder, således bygherren holdes løbende orienteret.totalentreprenøren udsender referater. Bygherren skal have mulighed for indflydelse på projektets detailudformning, herunder materialevalg, farver m.v. Der skal udarbejdes fyldestgørende projektmateriale indeholdende tegninger, beskrivelser, specifikationer og beregninger m.v., der er nødvendige for gennemførelsen af byggeopgaven. Bygherren skal have projektmaterialet til gennemsyn og godkendelse. Ved udarbejdelse af arkitekt og ingeniørprojekt tages udgangspunkt i Ydelsesbeskrivelse, Byggeri og Planlægning, 2012, F.R.I. og Danske Ark. Ingeniørprojekt i form af statiske beregninger, energiberegninger, brandteknisk redegørelse, konstruktioner, afløb, vand, varme og ventilation skal totalentreprenør fremsende i 3 eksemplarer til Frederikshavn Kommune for godkendelse. Projektmaterialet skal kunne godkendes af kommunen. Der skal udføres kvalitetssikring på arkitekt og ingeniørprojektet, som skal dokumenteres overfor bygherren. Der udarbejdes endvidere kvalitetssikringsmateriale for udførelsesfasen. Der skal afholdes projektgennemgang med deltagelse af bygherren. Ved arbejdes afslutning skal totalentreprenøren aflevere fyldestgørende drift og vedligeholdelsesmateriale. Endvidere afleveres et komplet sæt projektmateriale, der er ajourført med således udført tegninger. Totalentreprenøren skal ligeledes aflevere fyldestgørende og komplet kvalitetssikringsmateriale på arbejdets udførelse. Disse materialer afleveres elektronisk i h.t. krav fra Frederikshavn Kommune A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 9

11 TOTALENTREPRISENS OMFANG 07. Udførelse. Al kopiering af tegninger og beskrivelser m.v. henhører under totalentreprenøren. Projektansvarsforsikring på projekteringen skal tegnes/indehaves af totalentreprenøren eller dennes rådgiver. Dækningsomfang: Personskade kr ,- Tingskade/Tab kr ,- Selvrisiko kr ,- 01. Forsikringer. Se 02. Grundlag, pkt. 05. ABT 93, Almindelige betingelser for totalentreprise, Tilføjelser/ændringer til ABT 93: 02. Afsætning. Totalentreprenøren udfører nødvendig afsætning 03. Byggemøder/Bygherremøder. Totalentreprenøren skal afholde byggemøder hver uge, hvor bygherren eller dennes rådgiver kan deltage. Totalentreprenøren udarbejder og udsender referat af byggemøde til min. bygherren og dennes bygherrerådgiver. Bygherremøder skal afholdes hver 14. Dag med deltagelse af totalentreprenør, bygherre og dennes bygherrerådgiver. 04. Tidsplan. Arbejderne skal gennemføres som anført under Almen Orientering pkt Dagbøder. Se 02. Grundlag, pkt. 05. ABT 93, Almindelige betingelser for totalentreprise, Tilføjelser/ændringer til ABT 93: 06. Anmeldelser. Totalentreprenøren skal sikre, at nødvendig anmeldelse til Frederikshavn Kommune foretages rettidigt, herunder søge nødvendige ledningsoplysninger. 07. Materialevalg / Materialeprøver. Totalentreprenøren skal i god tid fremlægge materialeprøver til bygherrens godkendelse på valgte/foreståede materialer, farver m.v. Bygherren skal have min. 10 arbejdsdage til godkendelsesperiode. Det er totalentreprenørens ansvar at disse godkendelser foreligger rettidigt, således at arbejdet ikke forsinkes. 08. Kvalitetssikring. Totalentreprenøren skal sikre at den nødvendige styring af kvalitet, kontroller, udførelsesmetoder m.v. overholdes i henhold til Cirkulære vedr. kvalitetssikring, kontrolplaner m.v. Totalentreprenøren skal inden arbejdet påbegyndes udarbejde kontrolprocedure indeholdende produktkontrol og udførelseskontrol til godkendelse af bygherren. 09. Vinterforanstaltninger. Alle vejrligsforanstaltninger skal være indeholdt i tilbuddet. 10. Nedbrydninger og sammenbygninger. Eksisterende bygning overtages af totalentreprenøren, som de forefindes på besigtigelsestidspunktet. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 10

12 TOTALENTREPRISENS OMFANG Alt nedbrydningsarbejde m.v., der er nødvendige for at udføre entreprisen, skal medregnes i tilbuddet. Ved nedbrydning, samt diverse arbejder/ombygninger i de eksisterende konstruktioner/installationer, skal der medregnes alle nødvendige afstivninger af konstruktioner m.v. således, at ingen skade påføres eksisterende overflader, bygningsdele eller konstruktioner som skal bevares. Selve nedbrydningen skal ligeledes udføres skånsomt således, at der ikke opstår skader på eksisterende bygningsdele og belægninger m.v. Nedbrydningsarbejdet omfatter også diverse nødvendige afdækninger af åbninger m.v. i de perioder, hvor eksisterende bygninger åbnes, - således at utilsigtet vandindtrængning i rum og bygningsdele som bevares ikke forekommer. Ved arbejder omkring, samt arbejder med, nedbrydning eller tilslutning af diverse installationer m.v., skal der ligeledes arbejdes skånsomt og med påpasselighed, således at ingen skade sker, - og således ingen skade påføres eksisterende forhold. Særlig afdækning skal foretages af skøjtebanen, banens bande og glasafskærmning, da disse bygningsdele skal bibeholdes. Afdækning af skøjtebanen skal udføres således at konstruktionen ikke beskadiges, dette gælder betonkonstruktionen, kølerør m.v. Såfremt transport på baner vil være nødvendig skal den udførte afdækning være dimensioneret til denne transport. Alle afdækningsmaterialer skal fjernes og bortskaffes efter end brug. Opmaling af tekst, opstregning m.v. af og på skøjtebanen skal foretages af totalentreprenøren umiddelbart inden der skal pålægges is. Ved sammenbygning med eksisterende kontruktioner/installationer skal diverse arbejder ligeledes udføres skånsomt, som angivet ovenfor. Eksist. installationer, vand, varme, ventilation og el, herunder rør, ventiler, kanaler, ledninger og kabler, samt montagefittings og isolering skal nedbrydes og fjernes i nødvendigt omfang. Der henvises til beskrivelserne (5.) VVS-anlæg samt (6.) El og mekaniske anlæg. Nødvendig frakobling foretages. Nedbrydnings- samt ombygningsarbejder omfatter fjernelse af diverse materialer, samt rengøring/oprydning efter de forskellige arbejder. Nødvendig afspærring/aflåsning af bygning til sikring mod tyveri og utilsigtet adgang skal udføres af totalentreprenøren. Alt affald/nedbrudte materialer skal bortskaffes til godkendt affaldsplads. Afgifter i samme forbindelse skal være indeholdt i tilbud. I øvrigt henvises til Rapport vedr. Miljøscreening af bygningen. 11. Tilsyn. Totalentreprenøren skal tillade bygherrens tilsyn adgang til byggepladsen samt efterkomme dennes bemærkninger. Totalentreprenøren skal forestå det daglige tilsyn og udarbejde tilsynsplan. 12. Økonomi. Betaling: Begæringer om udbetalinger stiles til bygherren, men fremsendes til bygherrens rådgiver. Betaling sker efter godkendt rateplan. Betalingsfristen er 20 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 11

13 TOTALENTREPRISENS OMFANG Eventuel manglende og/eller forsinket arbejde vil påvirke rateudbetaling, denne vil blive tilpasset det udførte arbejde. Aflevering af den løbende kvalitetssikringsdokumentation vil ligeledes indgå i vurdering af færdiggørelsesstadet for de enkelte aktiviteter i forbindelse med opgørelsen af værdien for det udførte arbejde i forhold til rateplanen. Totalentreprenøren skal såfremt der anmodes om forudbetaling tilstille bank- eller forsikringsgaranti for et beløb, inkl. moms svarende til det ønskede forudbetalte beløb på f.eks. materialeleverancer el.lign. Dette til sikkerhed for bygherren hvor leverance ikke er sket på byggepladsen. Sikkerhedsstillelsen skal være udformet i overensstemmelse med formular udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen - EBST 352A. Sikkerhedsstillelsen skal være på anfordring. Eventuelle prisreguleringer for dele af entrepriser og arbejder, der udføres senere end 12 månedersdagen fra tilbudsdagen, afregnes i.h.t. til bilag 1 i Byggestyrelsens cirkulære af 10 oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder. I praksis beregnes denne restentreprisesum som den accepterede tilbudssum med fradrag af de godkendte a contobegæringer vedrørenden det arbejde, der er udført inden 12 månedersdagen fra tilbudsdagen. Totalentreprenørens slutopgørelse betales med fradrag for eventuel ikke udført mangelafhjælpning på udbetalingstidspunktet. 13. Rengøring. Ved aflevering skal totalentreprenøren foretage total rengøring af bygningen inkl. pudsning af alle glasflader. Dette gælder samtlige rum, lokaler m.v. også rum hvori der ikke umiddelbart er sket arbejder. 14. Forhold til underentreprenører og egne ansatte. Alle arbejder på byggepladsen er omfattet af arbejdsklausulen jf. bilag 17. Klausulen underskrives af totalentreprenør og afleveres ved kontrahering. 14. Socialt ansvar Ved afgivelse af tilbud og efterfølgende indgåelse af kontrakt forpligter totalentreprenøren sig til af leve op til det sociale ansvar omfattet af den sociale klausul jf. bilag 18. Klausulen underskrives af totalentreprenør og afleveres ved kontrahering. 08. Byggeplads. 01. Indretning. Skurby kan placeres efter nærmere aftale med bygherren og dennes tilsyn.. Eksisterende belægninger, kørevej m.v. som bibeholdes skal afleveres i samme stand, som ved overtagelsen. Totalentreprenøren forestår oprettelse, drift og afvikling af byggepladsen. Bygherren eller dennes rådgiver er sikkerhedskoordinator i byggefasen, og sikkerhedsmøder afholdes hver 14, dag i forbindelse med bygherremøder. Generelt henvises til: - Beskæftigelsesministerets bekendtgørelse nr.1516 af 16/12/2010 om bygge- og anlægsarbejde - Arbejdstilsynet direktiver, anvisninger og vejledninger Tegning af byggepladsindretning udarbejdes til godkendelse af bygherrens rådgiver. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 12

14 TOTALENTREPRISENS OMFANG Indretning af byggepladsen skal ske på en sådan måde at nuværende hal 2 er brugbar og tilgængelig i hele byggeperioden 02. Byggepladsinstallationer. Totalentreprenøren forestår etablering og afvikling inkl. vedligeholdelse af alle nødvendige installationer til byggepladsen - drift bl.a. byggevand, el-installation inkl. byggepladsbelysning og byggepladstavler m.v. Bygherren betaler forbrug, dog ikke elforbrug til skurby Bimåler skal monteres for registrering af forbrug til skurby, idet totalentreprenøren betaler dette forbrug. Totalentreprenøren skal stille mødeskur til rådighed. I møderum etableres nødtelefon. 03. Hegn. Omkring byggepladsen opsættes afgrænsende hegn. Bygningen skal efter lukning forsynes med midlertidig aflåselig dør. Totalentreprenøren har ansvaret for aflåsning. 04. Affald / Container. Nødvendig omfang af container til affaldshåndtering skal medregnes. 05. Renholdelse / Vedligeholdelse af byggeplads og byggepladsvej. Byggepladsen skal til stadighed fremtræde ryddelig. Der skal foretages kontinuerlig oprydning på byggepladsen. Der skal træffes foranstaltninger mod spredning af støv og affald. Byggepladsvejen og tilkørselsforhold skal renholdes og må på ingen måde være til gene for naboer og offentlig færden Al kørsel udenfor byggepladshegnet, bl.a. tilkørsel til byggepladsen skal ske med største forsigtighed i forhold til offentlig trafik og færden. 06. Stillads. Nødvendigt stillads for arbejdets gennemførelse skal være indeholdt i tilbud. Alle stilladser skal være i nøje overensstemmelse med gældende regler, og det er alene totalentreprenørens ansvar. at disse regler overholdes. 07. Førsyn - eksisterende forhold. Inden arbejdet opstartes foretages førsyn af arealer og eksisterende bygninger, som berøres af byggearbejderne. Ved aflevering skal berørte arealer m.v. afleveres i min. samme stand, som ved overtagelsen. 08. Grundvandssænkning. Såfremt det må være nødvendigt at foretage grundvandssænkning, skal dette være indeholdt i tilbuddet. 09. Skiltning. Al nødvendig skiltning, bl.a. "Adgang Forbudt", "Hjelm påbudt", samt øvrige nødvendige skilte skal opsættes og være indeholdt i tilbuddet. Byggepladsskilt skal opsættes, og skal godkendes af bygherren samt indeholde bygherrens tekst efter nærmere aftale. Byggepladsskilt skal være indeholdt i tilbud. 10. Sikkerhedsforanstaltninger. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 13

15 TOTALENTREPRISENS OMFANG Bygherrens forpligtelser som sikkerhedskoordinator på byggepladsen udføres efter Beskæftigelsesministeriets gældende bekendtgørelser for sikkerheds- og sundhedsarbejde og vil blive administreret efter følgende retningslinier: 1. Sikkerhedsarbejderne vil blive koordineret i de perioder, hvor bekendtgørelsen kræver dette. 2. Sikkerhedskoordinatorens ansvar og forpligtelser omfatter alene at samordne og koordinere de enkelte entreprenørers sikkerhedsarbejde og sikkerhedsgrupper. Den enkelte entreprenør bærer ansvaret for, at dennes ansatte til enhver tid er udstyret med værktøj og hjælpemidler, således at arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 3. Totalentreprenøren tilvejebringer, udfører og vedligeholder, indtil permanente foranstaltninger etableres, de intermistiske afdækninger, rækværker, afspærringer m.v., der er påkrævede for udførelsen. 4. Ordinært sikkerhedsmøde afholdes normalt før eller efter et byggemøde. Sikkerhedsmøder skal afholdes min. hver 14. Dag 5. Sikkerhedsmøder vil blive refereret i et særligt referat af sikkerhedskoordinatoren. Referatet udsendes til alle involverede parter, og disse har ansvaret for, at referatet fordeles korrekt til egne sikkerhedsgrupper, arbejdsledere, tillidsmænd m.v. 6. I sikkerhedsmøder deltager foruden totalentreprenøren, underentreprenører eller disses repræsentanter, pladsens sikkerhedsgrupper samt repræsentanter for arbejderne i de virksomheder, hvor der ikke skal vælges sikkerhedsrepræsentanter. Valg af sikkerhedsrepræsentanter m.v. gennemføres i henhold til bekendtgørelsen uden koordinatorens medvirken og ansvar. 7. Alle udgifter forbundet med ovennævnte foranstaltninger og arbejder samt overholdelse og gennemførelse af bekendtgørelsen i øvrigt (også hvor Arbejdstilsynet måtte kræve dannelse af sikkerhedsudvalg) skal være indeholdt i totalentreprenørens tilbud. 09. Kvalitetssikring. 01. Alment. De grundlæggende regler og vejledninger for kvalitetssikring i forbindelse med projekte ring og arbejdets udførelse skal udføres iht. Bekendtgørelse om kvalitetssikkring af byggearbejder nr af om kvalitetssikring af byggearbejder 02. Kvalitetssikringshåndbog. Senest 2 uger efter entrepriseaftalens indgåelse skal totalentreprenøren fremsende sin sagsorienterede KVALITETSHÅNDBOG, hvori der redegøres for kvalitetspolitik, planlægning, administration og styring. Håndbogen skal være forsynet med dato og underskrift af den person, der hos entreprenøren er ansvarlig, og fremsendes til bygherrens rådgiver. 03. Projektgennemgang. Før entrepriseaftalens indgåelse skal totalentreprenøren sammen med bygherren og denne bygherrerådgivende deltage i en projektgennemgang med henblik på bl.a. at afklare entreprisens udførelse og de driftsmæssige forhold. Totalentreprenøren forestår projektgennemgang. 04. Kontrolplaner. Kvalitetssikring i udførelsesfasen skal sikres ved, at totalentreprenøren udarbejder kontrolplaner og løbende under arbejdets udførelse dokumenterer planernes ind hold. De færdige kontrolplaner skal foreligge og være godkendte af bygherren før projek- A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 14

16 TOTALENTREPRISENS OMFANG tets opstart. Kontrolplanerne skal indeholde de af bygherren krævede kvalitetssikringskontroller i henhold til projektmaterialet samt totalentreprenørens egne kvalitetssikringsydelser i henhold til de aktuelle brancheforeningers kvalitetssikringshåndbøger og i øvrigt ydelser svarende til god kvalitetssikringsskik. Kontrolplanerne skal redegøre for følgende: Materialekontrol: Kontrol af, at materialerne er i overensstemmelse med udbudsmaterialet/entrepriseaftalen. Kontrollen skal udføres umiddelbart ved materialernes modtagelse/godkendelse. Produkter, som er underkastet en DIF- eller DS anerkendt kontrolordning, anses for fyldest gørende kontrolleret for så vidt angår egenskaber, der er omfattet af kontrolordningen. Hvor der er krævet en materialeegenskab, som ikke er omfattet af DIF- eller DS-anerkendt kontrolordning, skal der fremskaffes en prøveattest for leverancen fra et anerkendt dansk prøvningsinstitut. (Kontrollen påhviler entreprenøren). Produktionskontrol: Kontrol med produkter, der fremstilles uden for byggepladsen. Modtagekontrol: Kontrol ved produkters ankomst til byggepladsen. Kvittering for modtagelse anføres med initialer, dato og klokkeslæt på følgesedler eller i registreringsskemaer. Følgesedler og registreringsskemaer opbevares på totalentreprenørens kontor, tilgængeligt for byggeherren eller dennes rådgiver. Proces-/udførelseskontrol: Totalentreprenøren skal gennem proceskontrollen sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med bygherrens kvalitetskrav, som det fremgår af udbudsmaterialet. Proceskontrollen skal omfatte: a. En instruktion af medarbejdere forud for opstart af ny arbejdsproces og i forbindelse med udskiftning af medarbejdere. b. En 100% opstartskontrol af et repræsentativt udsnit af en arbejdsproces. c. En generel 20% løbende proceskontrol, såfremt der ikke i udbudsmaterialet er nævnt et større krav. Slutkontrol: Slutkontrollen er totalentreprenørens egen gennemgang af sine arbejder for at sikre sig, at arbejder og leverancer er udført som aftalt. Denne gennemgang skal foretages inden indkaldelse til afleveringsforretning. Inden aflevering af tekniske anlæg skal disse afprøves og indreguleres. Af KS-håndbogen skal det fremgå, hvilke kontrolforanstaltninger, der foretages i forbindelse med slutkontrol og driftskontrol. Kontrolplanerne og tilhørende dokumentationsmateriale opbevares af entreprenøren på byggepladsen på betryggende måde og således, at det er tilgængeligt for bygherre og bygherrerådgivere. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 15

17 TOTALENTREPRISENS OMFANG Ved aflevering af byggeriet overdrages kvalitetssikringsmaterialet til bygherren. 05. Tilsynskontrol. Bygherren eller dennes bygherrerådgiver gennemfører stikprøvevis kontrol med arbejdet og med kvalitetssikring i henhold til kontrolplanerne - herunder prøvningskontrol. Byggemøderne indgår som en del af bygherrens kvalitetssikringskontrol, og eventuelle bemærkninger hertil vil blive indføjet i byggemødereferater. Den udførende skal give og sikre bygherre adgang for kontrol på byggeplads og andre produktionssteder, herunder underentreprenørers eller leverandørers produktionssteder eller lagre. Bygherren kan forlange, at totalentreprenøren udtager flere prøver end krævet i beskrivelsen til en vurdering af, om beskrivelsens krav er opfyldt. 06 Fejl og mangler. Hvis der ved totalentreprenørens kontrol konstateres fejl og mangler, betragtes det pågældende arbejde eller den pågældende leverance som ikke godkendt. Totalentreprenøren skal for egen regning foretage alle nødvendige udbedringer af ikke godkendte arbejder til opnåelse af den foreskrevne kvalitet. Om nødvendigt kasseres det ikke godkendte arbejde. Såfremt der er tale om fejl og mangler, som ikke straks kan afhjælpes, skal meddelelse herom gives til bygherren, og forslag til afhjælpning forelægges. Hvis totalentreprenøren ikke har udført den foreskrevne kontrol, betragtes det pågældende arbejde/leverance som ikke godkendt. Såfremt det ikke - på det senere tidspunkt - er muligt at foretage den normale kontrol, f.eks. på grund af indbygning, skal totalentreprenøren foranstalte ekstraordinær prøvning i henhold til bygherrens anvisning, om nødvendigt kasseres det ikke godkendte arbejde. Manglende kontrol og/eller dokumentation bliver betragtet som en ikke opfyldt del af totalentreprenørens arbejde, og vil derfor også medføre tilbageholdelse ved rateudbetalinger og eller ved slutopgørelse, indtil forholdet er bragt i orden, dette uden ekstraudgift for bygherren. 07. Prøvnings- og måleudstyr - måltagning. Der vil ikke fra bygherrens side blive stillet prøvnings- og måleudstyr til rådighed. Totalentreprenøren skal således ved egen foranstaltning sikre, at det nødvendige udstyr til at udføre de foreskrevne prøvninger og målinger er til stede. Udgiften skal være indregnet i tilbuddet. Udstyret skal til stadighed være kalibreret og dokumentationen for, at nødvendig kalibrering er udført, skal på forlangende forevises tilsynet. Måltagning. - De i dispositionsforslaget angivne mål - skal efterkontrolleres på stedet. Inden fremstilling af de enkelte bygningskomponenter skal totalentreprenøren foretage nøjagtig opmåling. Det er alene totalentreprenørens ansvar at foretage korrekt opmåling. 08. Drifts- og vedligeholdelsesinstruktion. På baggrund af den førte dokumentation udarbejder totalentreprenøren en drifts- og vedligeholdelsesinstruktion, der (på dansk) indeholder relevante oplysninger om: - Navn og adresse på leverandør (oplysninger om færdigvarer/fabrikat) - Materialespecifikation (f.eks. farvenumre/typer på malinger, elastiske fuger m.v.) - Vedligeholdelsesinterval A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 16

18 TOTALENTREPRISENS OMFANG - Vedligeholdelse og reparation/betjeningsvejledninger - Rengøringsmetode og -midler - Eventuelle øvrige oplysninger om fremgangsmåde ved udskiftning eller lignende Drifts- og vedligeholdelsesinstruktion skal afleveres senest en uge før aflevering finder sted. Vejledning skal afleveres i 3 eksemplarer. 09. Garantier. Totalentreprenøren skal ved aflevering fremlægge, de i bygningsdelsbeskrivelsen anførte garantier / dokumenter. 10. Færdigsyn & Færdigmelding. Totalentreprenøren forestår færdigsyn af samtlige arbejder, og sikrer at alle arbejder er afsluttet og færdiggjort. Dette skal foretages inden færdigmelding sker overfor bygherren. Bygherren vil da herefter foretage gennemgang og evt. påtalte mangler konstateret ved denne gennemgang skal afhjælpes af totalentreprenøren. 11. Aflevering. Foretages i henhold til ABT års & 5 års eftersyn. Foretages i henhold til ABT 93. A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 17

19 (1.) Bygningsbasis (10) Terræn (12) Fundamenter (13) Terrændæk (2.) Primære bygningsdele (20) Terræn (21) Ydervægge (22) Indervægge (23) Dæk (24) Trapper og ramper (25) Bærende konstruktioner (26) Altaner (27) Tage (28) Øvrige (3.) Komplettering (30) Terræn (31) Ydervægge, komplettering (32) Indervægge, komplettering (33) Dæk, komplettering (34) Trapper og ramper, komplettering (35) Lofter, komplettering (36) Altaner, komplettering (37) Tage, komplettering (38) Øvrige, komplettering (4.) Overflader (40) Terræn, belægninger (41) Udvendige vægoverflader (42) Indvendige vægoverflader (43) Dæk og gulve, overflader (44) Trapper og ramper, overflader (45) Lofter, overflader (46) Altaner, overflader (47) Tage, overflader (48) Øvrige overflader (5.) VVS-anlæg (50) Terræn (51) Affald (52) Afløb og sanitet (53) Vand (54) Luftarter (55) Køling (56) Varme (57) Ventilation (58) Øvrige vvs-anlæg (6.) El- og mekaniske anlæg (6-) Alment (60) Terræn (62) Højspænding (63) Lavspænding (64) Elektronik og svagstrøm (66) Transportanlæg A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 18

20 (67) Øvrige mekaniske anlæg (68) Øvrige elektriske anlæg (7.) Inventar (70) Terræn (71) Teknisk inventar (72) Tavler, skilte og skærme (73) Opbevaringsmøbler (74) Bordmøbler (75) Siddemøbler (76) Liggemøbler Ingen leverance (77) Boligtekstiler og afskærmning (78) Øvrige A R K I N O R D A S NIRAS A/S Side 19

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Byggeprogram Herning svømmehal Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Kultur & Fritid Herning Kommune Sagsnr. 82.20.00-P00-1-13 Dato: 27.11.2013 1

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland

Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland Etape 1. 2006-07 Totalentreprisebeskrivelse og byggeprogram for etape 1. - april 2006 Den selvejende institution Fællesmagasin for museer i Midt- og Østjylland

Læs mere

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt

Læs mere

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24 BILAG 1 ELLEKILDEHAVE, 3140 Ålsgårde BYGGESAGSBESKRIVELSE 2015.08.24 Totalrådgiver: Jørgen Nielsen Rådgivende ingeniører A/S, Lille Kongensgade 34, 1074 København K Arkitekt: NOVA5 Arkitekter A/S, Æbeløgade

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 26.09.2013 Version: 1 Projekt nr.: 4789-018 MOE

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

Mogens V. Zeltner a/s

Mogens V. Zeltner a/s Mogens V. Zeltner a/s Generelle betingelser for underentreprenører 4. udgave 23. Oktober 2014 Mogens V. Zeltner a/s Rugmarken 14 3520 Farum Tlf: 44 95 07 44 Fax: 44 95 46 34 Mail: mvz@mvz.dk Http://www.mvz.dk

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - C ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TØMRER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for nedbrydning Arbejdsbeskrivelse for

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Kirketorvet 22, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:01.06.2010 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere