Basisoplysninger til Danmarks digitale Jordartskort.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Basisoplysninger til Danmarks digitale Jordartskort."

Transkript

1 Basisoplysninger til Danmarks digitale Jordartskort. Krav til system. For at kunne anvende data og viewer på denne cd-rom kræves operativsystemet Windows95 eller WindowsNT. Disse vil typisk kræve en Pentium-PC med 16MB RAM som absolut minimum. Med mindre data er kopieret over på et fællesdrev kræves naturligvis også et cd-rom drev. MS-Office eller i hvert fald programmer som kan læse filer fra Word og Excell er også påkrævet for at kunne læse beskrivelser og metadata. Indhold. Denne cd-rom indeholder Danmarks digitale Jordartskort med tilhørende legende (legende.avl), metadatabase (metadata.xls), geologisk og kortteknisk beskrivelse (beskriv.doc) samt view eren ArcExplorer, så data kan ses uden installation af et geografisk informations system (GIS). Desuden vedlægges en skannet farveskala for alle kvartære jordarter (farve1.tif og farve2.tif). Staus for Danmarks digitale Jordartskort 1: version 1.0

2 Som det fremgår af ovenstående figur, er Danmarks digitale Jordartskort i denne version 1.0 sammensat af i alt 360 kortblade - svarende til den opdeling Kort- og Matrikelstyrelsen (KMS) benytter til deres 4cm kort. En del af disse er dog kun delvist karteret. I denne version 1.0 af kortværket er omkring 80 % af Danmarks landareal repræsenteret med jordartskarteringer, som beskriver jordarternes type og udbredelse i 1 m s dybde. Det foreliggende digitale kortværk er generelt egnet til udtegning i målestoksforholdet 1:25.000, men i modsætning til topografiske kort i denne målestok er præcisionen ikke 2-3 meter i forhold til virkeligheden. Præcision af disse digitale kort er sværere at fastlægge, dels fordi de enkelte kort er blevet omskaleret, rentegnet m.v. og dels fordi grænsen mellem to jordarter er svær at fastlægge som en entydig linie, da der ofte er glidende overgange mellem forskellige jordartstyper i naturen. Signaturerne for jordarterne angives med bogstavssymboler og farver. Bogstavssymbolerne er en mnemoteknisk kode, der er sammensat af to bogstaver, som angiver aflejringstype, geologisk alder og litologi. Hver jordartspolygon er tildelt 3 jordartsskoder JSYM1, JSYM2 og TSYM, men i de fleste tilfælde vil TSYM (tolket symbol) være det mest hensigtsmæssige valg til styring af kortets farvelægning. Omkredsen af jordartskortenes polygoner er inddelt i 6 forskellige linietyper, som ved udtegning kan differentieres ud fra attributten LTYPE. Se den korttekniske beskrivelse i filen beskriv.doc for en uddybning af ovenstående. Filerne er opdelt i mapper (directories) efter 1-cm kortblade, hvilket typisk giver 16 kort i hver mappe. Filerne er navngivet efter følgende konvention: KMS 2cm kortbladsnummer med understregning efter de 4 første cifre efterfulgt af 1,2,3 eller 4 for hhv. NØ, SØ, SV og NV. Til sidst et l eller p for linie- eller polygontema. F.eks. indeholder filen 1315_23p polygontemaet for 4cm kortet 1315 II SV Rønde. Det oprindelige format af Danmarks digitale Jordartskort er ARC/INFO-covers, men i denne cd-rom version er kortene konverteret til ArcViews shape-format, som desuden kan læses af ARC/INFO og MapInfo 1. I denne version af Danmarks digitale Jordartskort er der til hvert 4cm kort oprettet 2 korttemaer: Et polygontema med oplysninger om areal, omkreds og jordartstype og et linietema med polygongrænserne og oplysning om længde og linietypen (se ovenfor). Da begrebet 'en shape-fil' i virkeligheden dækker over mindst 3 adskilte filer vil der således være 6 filer for hvert 4cm kort 2. Viewer. Til denne cd-rom medfølger view eren ArcExplorer. En viewer giver mulighed for at se digitale kort uden at have et egentligt GIS på PCen. Man får dog kun det fulde udbytte af Danmarks digitale Jordartskort, hvis man har adgang til et egentligt GIS såsom ArcView, Arc/Info eller MapInfo. ArcExplorer installeres ved at følge installationsvejledningen i den medfølgende installations fil AEsetup.exe. Vær opmærksom på at under operativsystemet WindowNT kan der kræves systemadministrator privilegier for at kunne installere programmet. 1 Version 4.5 eller nyere. 2 Eksempelvis 1315_23p.shp, 1315_23p.shx og 1315_23p.dbf samt 1315_23l.shp, 1315_23l.shx og 1315_23l.dbf.

3 Når ArcExplorer er installeret og startet fremkommer ArcExplorer vinduet og jordartskortene kan åbnes ved at klikke på Add Theme(s) knappen (sort plustegn) under menubjælken, hvorved Add Theme(s) vinduet fremkommer. Definér filtypen: Shape Files i rullemenuen i øverste venstre hjørne af Add Theme(s) vinduet. Klik dig frem til placeringen af data på cd-rommen ved at navigere gennem datahierarkiet i feltet Folders. Markér herefter de jordartskort du ønsker at se. Tryk på Add Theme i menubjælken og luk eller flyt herefter Add Theme(s) vinduet. I ArcExplorer vinduet fremkommer nu en temafortegnelse i venstre side af vinduet, hvor de valgte jordartskorttemaer markeres ved at klikke i afkrydsningsfeltet ud for hvert tema. De enkelte jordartskort gøres aktive ved at klikke i det grå felt til højre for selve navnet på hvert tema. De tilgængelige funktionsknapper, eksempelvis zoom- eller søgefunktionen i ArcExplorer vinduets værktøjslinien, kan herefter anvendes. Yderligere oplysninger kan søges ved at trykke på knappen Help i menubjælken i ArcExplorer vinduet. Ophavsret og leveringssbetingelser. Denne cd-rom er fremstillet af GIS-laboratoriet på GEUS i Kvartær- og Maringeologisk Afdeling. Digitaliseringen er foretaget i samarbejde med Afdelingen for Jordbrugssystemer, Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Foulum. For levering af denne cd-rom gælder følgende betingelser: 1. Rettigheder. 1.1 Ejendoms- og ophavsrettigheder. GEUS overdrager alene ejendomsretten til det leverede eksemplar af cd-rom en og således ingen ejendoms-, ophavs- eller øvrige rettigheder til Kunden, hverken til de digitale kort, metadata eller øvrige data, som ligger på cd-rom en. GEUS indestår overfor Kunden for, at GEUS ikke krænker tredjemands eventuelle rettigheder til hele eller dele af indholdet af cd-rom en. 1.2 Kundens rettigheder. Kunden har ret til at anvende indholdet af cd-rom en til eget brug, herunder ret til at bearbejde indholdet, ret til at foretage datafangst i indholdet samt ret til at kopiere cd-rom en i et begrænset antal eksemplarer til eget brug. Kunden har ikke ret til at fremstille og videregive produkter, hvori indholdet af cd-rom en indgår i bearbejdet form, med mindre det sker til rene ikke-kommercielle formidlingsformål indenfor Kundens ressortområde/forretningsområde. Kundens ret omfatter dog ikke retten til fremstilling og videregivelse af nye kort, baseret helt eller delvis på indholdet af cd-rom en, udover til eget brug.

4 Rettighederne i henhold til disse betingelser omfatter såvel den digitale form som enhver anden form. Kundens rettigheder i henhold til disse betingelser kan udnyttes af personer ansat hos Kunden og dennes datterselskaber. Kunden er endvidere berettiget til at stille indholdet af cd-rom en til rådighed for entreprenører, konsulenter og lignende til brug for udførelse af arbejder for Kunden. Indholdet af cd-rom en kan i disse tilfælde kun stilles til rådighed for andre i den udstrækning, som det konkrete formål tilsiger. Såfremt Kunden er entreprenør, konsulent eller lignende, som erhverver cd-rom en til brug for udførelse af en opgave for en kunde, skal til eget brug præciseres, således at det tillige omfatter til kundens brug, under forudsætning af at der kun sker videregivelse til een kunde. Såfremt Kunden er en kommune eller et amt, kan ordene til eget brug præciseres, således at Kunden har ret til at anvende indholdet af cd-rom en til administrative formål i Kundens egen forvaltning, i forbindelse med behandlingen af konkrete sager og til planlægningsopgaver, herunder udarbejdelse af kommuneplaner/regionplaner. Kunden er endvidere berettiget til at stille indholdet af cd-rom en i dets oprindelige eller bearbejdede form til rådighed for andre myndigheder eller enkeltpersoner som led i behandlingen af konkrete sager for Kunden. 1.3 Videresalg og anden videregivelse. Kunden har ikke ret til at kopiere offentliggøre, videresælge, udlåne eller udleje eksemplarer af hele eller dele af indholdet af cd-rom en eller på anden måde at videregive indholdet af cd-rom en i oprindelig eller bearbejdet form på anden måde end beskrevet ovenfor i pkt. 1.2, med mindre GEUS giver skriftligt samtykke hertil. Såfremt indholdet af cd-rom en videregives eller på anden måde stilles til rådighed for tredjemand i henhold til pkt. 1.2 eller udtrykkelig aftale, er Kunden forpligtet til at underrette tredjemand om og pålægge tredjemand at respektere GEUS rettigheder i henhold til nærværende betingelser. 1.4 Kildehenvisning m.v. Kunden er forpligtet til i behørigt omfang at angive GEUS som datakilde i overensstemmelse med ophavsretsloven og sædvanlig praksis. Ved kildehenvisninger skal Kunden så vidt muligt henvise til denne cd-rom, således at tredjemand gives mulighed for at gøre sig bekendt med data fra GEUS i deres oprindelige form. Endvidere skal Kunden, såfremt disse oplysninger foreligger, anføre dato for GEUS seneste opdatering, eventuelle forbehold m.h.t. datas nøjagtighed samt oplysning om hvilke tilføjelser Kunden har foretaget. 2. Ansvar. GEUS indestår for, at indholdet af cd-rom en er i overensstemmelse med GEUS database på tidspunktet for produktion af cd-rom en. Data er indsamlet og tolket efter gældende videnskabelig praksis på indsamlingstidspunktet. GEUS påtager sig dog intet ansvar for datas kvalitet eller anvendelighed til Kundens formål og påtager sig derfor heller intet ansvar for konsekvenser af Kundens brug af indholdet af cd-rom en, uanset om sådanne konsekvenser skyldes fejl og mangler i GEUS database eller Kundens anvendelse, bearbejdning og fortolkning af indholdet af cd-rom en. Tilsvarende gælder, såfremt cd-rom en er baseret på data, som er indberettet til GEUS af tredjeman.

5 Projektdeltagere og ansvarlige. Projektledelse og GIS-koordination: Bjørn Hermansen Geologisk kontrol og redigering: Peter Roll Jakobsen GIS-programmering og kvalitetskontrol: Frants von Platen, Jens Haffner Jensen og Jørgen Jørgensen Redigering af digitale kort m.v.: Charlotte Bjerregaard, Mette Hedegaard, Nina Larsen, Kim Mogensen, Bente Mørch, Sonja Nolsøe, Josefine Svorin og Lisbeth Tougaard. Al henvendelse vedrørende køb, levering, fejl eller problemer med Danmarks digitale Jordartskort bedes rettet til GIS-laboratoriet ved Bjørn Hermansen. Tlf eller Fax Udgivelsesdato: 1. oktober GEUS Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Thoravej 8, 2400 København NV telefon: telefax: hjemmeside:

MULIGT NYT RÅSTOF I DANMARK

MULIGT NYT RÅSTOF I DANMARK N Y T F R A G E U S G E O L O G I DANMARKS DIGITALE JORDARTSKORT MULIGT NYT RÅSTOF I DANMARK N R. 3 N O V E M B E R 1 9 9 8 Muligt nyt råstof i Danmark Christian Knudsen Er der mulighed for at finde titaniumog

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen

Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen Claus Ditlefsen, Morten Gausby, Jørgen Salomonsen og Martin Hansen GEO-VEJLEDNING 9 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND MINISTERIET FOR

Læs mere

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007 JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual Version 10 Juni 2007 JAR Brugermanual Version 10 Juni 2007 Dokument nr 1 Revision nr 10 Udgivelsesdato 07-06-2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

CBkort brugervejledning

CBkort brugervejledning CBkort brugervejledning Version 2.5 September 2009 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 1.1 Formål 4 1.2 Målgruppe 4 2. Forudsætninger 4 3. Præsentation af CBkort 4 3.1 Sidens opbygning 4 3.1.1 Kortet

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Vejledning og kvalitetsdokumentation

Vejledning og kvalitetsdokumentation DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE DATADOKUMENTATIONSRAPPORT 1998/26 Overførsel af modeldata til landsdækkende modeldatabase Vejledning og kvalitetsdokumentation Hans Jørgen Henriksen DANMARKS OG GRØNLANDS

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning OPTAC Flådestyrings System Betjeningsvejledning Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB Stoneridge Hotline tlf. nr.: +44 0870 887 9256 E-Mail: optacdk@stoneridge.com Dokument version

Læs mere