Dansk Triathlon Forbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Triathlon Forbund"

Transkript

1 Idrættens Hus Brøndby stadion Brøndby Dansk Triathlon Forbund Årsrapporten indeholder 12 sider

2 Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om forbundet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar december 7 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 10 1

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2010 for Dansk Triathlon Forbund. Årsrapporten er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede. Årsrapporten for 2010 for Dansk Triathlon Forbund indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Brøndby, den 25. februar 2011 Bestyrelsen: Anna Karin Klærke Kim Rohde Anette Østerkjerhuus formand kasserer sekretær Lars Møller Larsen Mogens Strange Hansen Thomas Blom Kristensen 2

4 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Til repræsentantskabet i Dansk Triathlon Forbund Vi har revideret årsrapporten for Dansk Triathlon Forbund for regnskabsåret 1. januar december 2010 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Budgettal for 2010 er ikke omfattet af vores revision. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for forbundets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september København, den 25. februar 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Torben Kristensen statsaut. revisor 3

5 Ledelsesberetning Oplysninger om forbundet Dansk Triathlon Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Telefon: Bestyrelse Anna Karin Klærke, formand Kim Rohde, kasserer Anette Østerkjerhuus, sekretær Lars Møller Larsen Mogens Strange Hansen Thomas Blom Kristensen Revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Torben Kristensen Bank Arbejdernes Landsbank Momsregistrering Dansk Triathlon Forbund er som forening som hovedregel momsfritaget. 4

6 Ledelsesberetning Beretning Årets realiserede resultat DTriF havde i 2010 budgetteret med et underskud kr resultat blev et overskud kr En difference der vist kræver et par kommentarer. Indtægtssiden: o DIF tilskud i 2010 afviger fra det budgetterede med grundet diverse overførsler af projektmidler fra 2009 til hhv og 2011 se note 1 o Tilskud Team Danmark er lidt under budgettet, men det skyldes at vi ikke fik brugt alle elitemidlerne i 2010 og grundet vi har en toårig bevilling ( ) kunne vi så overføre pengene til o Licens og klubindtægter er over budget med kr og kr over 2009 indtægten. Resultatet af flere klubber og flere medlemmer. o Øvrige indtægter er i 2010 kr under budget og kr resultatet fra 2009, men tallene er desværre svære at sammenligne se note 2: Sponsorindtægterne tog et ordentligt spring fra 2009 til 2010 hvilket skyldes den indgåede strategiske aftale med Apollo vedr. eksponeringen af Playitas Breddeaktivitets indtægterne ser ud til at være faldet drastisk fra realiseret kr i 2009 til budgetteret kr i 2010 for at ende med realiseret i Årsagen til det høje tale i 2009 var, at DTriF fungerede som rejsearrangør til træningslejre på Mallorca, hvorfor alle deltagerne skulle betale for rejsen via forbundet. Man vil derfor kunne finde en tilsvarende stor breddeaktivitetsomkostning i 2009 regnskabet. For budgettet for 2010 satte vi driften af breddeaktiviteterne lig 0 dvs. vi budgetterede med kr i indtægter og et tilsvarende beløb i udgifter. Resultatet blev kr i indtægter, mens udgifter løb op i kr Diverse indtægter og Diverse salg elite viser gode takter og dækker over udlejning af tidtagningsudstyr, eksterne dommeropgaver samt salg af rejser til Playitas til den nationale elite, som ikke er at finde på landshold eller udviklingsteamet. Udgiftssiden: o Forbundsarrangementer er kr under budget, hvoraf de kr er fra de under budgetterede breddeaktiviteter. o Der er sparet lidt på lønomkostningerne hvilket skyldes barselsorlov til bogholder og sekretær, hvor visse sekretæropgaver blev løst af det øvrige personale o På administrationsomkostningerne er der i fht. budget sparet kr , der fordeler sig over en række konti se note 6 o Eliteomkostningerne er langt under budget med kr , hvilket hovedsagligt skyldes, at de penge der var afsat til honorering af talentkrav og associeringsaftaler med svømmeklubberne ikke fik den størrelse som håbet. 5

7 Ledelsesberetning Beretning Konklusion: Årets resultat er kr bedre end forventet. Stigningen i kontingent- og klubindtægterne udgør de kr ift. budgettet, mens underforbruget i af eliteudgifterne udgør andre små kr. Vi lovede i sidste årsrapport forsat konservativ budgettering og det holdte stik. Væsentlige begivenheder i året Det politiske arbejde med at få selvstændiggjort DTriF lykkedes i 2010 således at pr. 1. januar 2011 er Dansk Multisports Forbund (DMSF) opløst og DTriF er et selvstændigt specialforbund under Danmarks Idræts Forbund. Resultatfordeling Årets resultat foreslås overført til kontoen for overført resultat. Forventet resultat for 2011 og forudsætningen for at nå dertil I 2011 budgetterer vi med et underskud på driften på lige godt kr. Som beskrevet i sidste års ledelsesberetning var planen i 2010 at ansætte endnu en udviklingskonsulent til at være med til at løfte de mange opgaver på breddefronten i forbundet. Ledelsesrapporten fra 2009 beskrev også hvilke likviditets- og driftsmæssige konsekvenser denne udvidelse af medarbejderstaben havde. Vi skønnede omkostningen til kr (hvilket skyldes at de aktiviteter udviklingskonsulenterne arbejder med bliver støttet via DIF s fordelingsnøgle som dog først udbetales 3 år efter aktiviteten har fundet sted). Ansættelsen har fundet sted og der er fuld gang i udviklingsafdelingen. Der er i 2011 for første gang udarbejdet et detaljeret aktivitetsbudget for udviklingsafdelingen - et budget der går i minus med kr Vi har yderligere i 2011 budgetteret med en udgift på kr til udviklingspuljen. Alt sammen midler til breddeudvikling af vores sport og med specielt fokus på udviklingen ude i klubberne. Med andre ord midler der investeres i sporten og som via DIF s aktivitetstilskud i fordelingsnøglen kommer forrentet ind igen efter 3 år. Forbundet er velkonsolideret og det er forbundets ledelses fulde overbevisning, at vi med den givne egenkapital bør sende penge som udviklingspuljen og de mange midler til breddeaktiviteter ud og arbejde for sporten. Forbundet skal ikke fungere som bank. Det skal anføres, at driften i 2011 bliver belastet af de ikke forbrugte elitemidler i 2010 med kr Afslutningsvis skal det nævnes at den konservative budgettering forbundet har anvendt i en årrække er videreført i budgettet for

8 Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. Årsrapporten for Dansk Triathlon Forbund for 2010 er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Resultatopgørelse Der foretages periodisering af alle indtægter og omkostninger. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Biler 3-5 år Øvrigt driftsmateriel og inventar 3-5 år Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. Tilgodehavender Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab. Likvide beholdninger Omfatter likvide beholdninger. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 7

9 Årsregnskab 1. januar december Resultatopgørelse Note 2010 Budget Indtægter Tilskud, DIF (via DMSF) Tilskud, Team Danmark Licens- og klubindtægter Øvrige indtægter Renteindtægter, netto Indtægter i alt Omkostninger Direkte omkostninger Forbundsarrangementer Lønomkostninger m.v Administrationsomkostninger Elite Renteudgifter Omkostninger i alt Årets resultat Disponering Overført til egenkapital

10 Årsregnskab 1. januar december Balance Note 31/ / AKTIVER Omsætningsaktiver Tilgodehavender Debitorer Tilgodehavende Forudbetalinger Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Materielle aktiver Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Egenkapital, primo Overført resultat Egenkapital i alt Kortfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Mellemregning, DMSF Feriepengeforpligtelse Anden gæld Forudmodtaget tilskud Forudbetalt salg Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT

11 Årsregnskab 1. januar december Noter 1 Tilskud, DIF (via DMSF) 2010 Budget DIF tilskud fordelingsnøgle DIF løntilskud udviklingskonsulenter Unge i Fokus projekt Tri4Fun projekt Get Moving Øvrige DIF tilskud Øvrige indtægter Stævnegebyrer Sponsorindtægter Annonceindtægter Tilskud Undervisningsministeriet Eventafdeling Breddeaktiviteter Diverse indtægter Diverse salg elite Direkte omkostninger Kontingenter ETU & ITU Forsikring Elitekurs

12 4 Forbundsarrangementer 2010 Budget Teknisk udvalg Tidtagning ved stævner Afskrivning bil jf. note Dommeraktiviteter Breddeaktiviteter Udgifter Unge i Fokus Udgifter Tri4Fun projekt DM - arrangementer Årets Idrætsleder Årets Triathlet Udstyr Kursusomkostninger Event aktivitet Lønomkostninger Løn Feriepenge og sociale omkostninger Administrationsomkostninger Kontor- og huslejeomkostninger Telefon og telekommunikation Porto Kontorartikler Revision og regnskabsbistand Rejseudgifter generalsekretær IT Omkostninger bestyrelse og eliteansvarlig Bestyrelses forsikring Bestyrelses- og formandsmøder Generalforsamling Bank- og PBS gebyrer Diverse

13 7 Elite 2010 Budget Direkte støtte til elite Omkostninger, trænere og sportschef Internationale konkurrencer og træningsophold Omkostninger træning og samlinger og drift elitecenter Kraft-og talentudviklingscentre Talentudvikling Sponsorforbrug Øvrige Materielle aktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Kostpris 1. januar Tilgang Afgang 0 Kostpris 31. december Ned- og afskrivninger 1. januar Afskrivninger Ned- og afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Forudmodtaget tilskud Tri4Fun projekt Unge i Fokus projekt Team Danmark talentpulje Team Danmark talentudviklingsprojekt

KOPI. Dansk Taekwondo Forbund. CVR-nr. 80 21 15 11

KOPI. Dansk Taekwondo Forbund. CVR-nr. 80 21 15 11 Dansk Taekwondo Forbund CVR-nr. 80 21 15 11 Indhold Ledelsespåtegning 2 Interne revisorers påtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Forbundsoplysninger 6 Beretning 7 Årsregnskab

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december 7 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Dansk Sejlunions Årsrapport 2014

Dansk Sejlunions Årsrapport 2014 Dansk Sejlunions Årsrapport 2014 INDHOLD Ledelsespåtegning...2 Interne revisorers påtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring... 4 Ledelsesberetning Unionsoplysninger... 5 Beretning... 6 Årsregnskab

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Årsrapport for 2009. Idrættens Analyseinstitut. 10-r001 MARO PLG 061100 09166.docx. Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport for 2009. Idrættens Analyseinstitut. 10-r001 MARO PLG 061100 09166.docx. Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 10-r001 MARO PLG 061100 09166.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

DANSK STYRKELØFT FORBUND

DANSK STYRKELØFT FORBUND Årsregnskab for DANSK STYRKELØFT FORBUND Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby CVR. Nr. 16 01 37 49 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: side. Introduktion 1. Årsberetning 2. - 3. Revisionspåtegning

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere