ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club."

Transkript

1 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. Mollerup Golf Clubs 19. ordinære generalforsamling blev afholdt d. 29. marts 2011 kl i auditoriet hos Pædagoguddannelsen Jysk, Skejbyvej 29, 8240 Risskov. Repræsenteret var 300 stemmeberettigede, deraf 46 fuldmagter. Formanden bød velkommen og foreslog som aftenens dirigent Mogens Birkebæk. Dirigenten indleder med at konstatere generalforsamlingen lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Dagsordenen ifølge klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2010 til godkendelse 4. Orientering om budget for år Fastsættelse af kontingent og indskud for år Forslag fra bestyrelsen 7. Indkomne forslag fra medlemmerne 8. Valg af kasserer Torben Thomasen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Sven Aaen. 9. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen: Jørgen Winther, Bjarne Svensson og Hans Christian Thøgersen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Hans Trautner, Peter Winther og Jesper Højbye. 10. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen 11. Valg af revisor og revisorsuppleant 12. Eventuelt 2) Bestyrelsens beretninger: Formandens beretning v/ Jørgen Østergaard Ved den ordinære generalforsamling i 2010 kunne jeg berette om et 2009, der havde været et af de travleste nogensinde blev ikke bare lige så travl, men bød tilmed på nogle udfordringer, som bestyrelsen ikke havde forudset. Jeg tænker selvfølgelig især på de 2 ekstraordinære generalforsamlinger hhv. den 14. september og den 27. oktober vedr. finansiering af underskuddet på byggebudgettet. Ved den første af disse generalforsamlinger fermlagde bestyrelsen 2 alternative forslag til finansiering af underskuddet. Begge forslag indeholdt en engangsbetaling for medlemmerne, forslag 2 en mindre egenbetaling samt en årlig kontingentstigning. Efter en heftig debat besluttede bestyrelsen at trække sine 2 forslag til finansieringen, da vi efter de mange debatindlæg vurderede, at ingen af forslagene kunne opnå vedtagelse. Under debatten fremkom der fra flere medlemmer konstruktive forslag til alternative finansieringsmodeller. Bestyrelsen udarbejdede herefter nye beregninger under forskellige forudsætninger. Disse blev drøftet på et møde med nogle af forslagsstillerne, nemlig Preben Parkegaard, Villy Sørensen, Henning Sunn Petersen og Ole Steen Knudsen og førte til et revideret forslag, som blev vedtaget af et stort flertal på den ekstraordinære generalforsamling den 27. oktober Den manglende finansiering og ikke mindst den alvorlige likviditetskrise, der indebar risiko for, at vi, formentlig kun kortvarigt, måtte standse betalingerne, blev dermed afværget. Men ikke blot finansieringsproblemerne har været en stor og lad mig bare sige ubehageligudfordring. Også udførelsen af byggeriet har voldt store problemer, problemer hvoraf mange ikke er løst endnu. Enhver kan ved selvsyn konstatere, at der er fejl og mangler i et helt uacceptabelt omfang. Gårdspladsen er en af de mest synlige af manglerne. Af de større ting, der endnu ikke er afsluttet kan nævnes udskiftning af en del af facaden på det nye klubhus som følge af brandkrav, ombygning af vejen vest for bagladen på grund af manglende bæreevne, udbedring af gulvet i klubhuset på grund af ujævnhed og revner og udskiftning af foldedøren i klubhuset som følge af brandkrav. 1

2 Desværre er entreprenørfirmaet Juul & Nielsen meget langsommelige med at færdiggøre manglerne. Deres underentreprenør, der har lavet gårdspladsen og vejen er gået konkurs, hvilket desværre og helt urimeligt smitter af på afhjælpning af fejlene. Der er fra nogle få medlemmer, også på vores hjemmeside, fremkommet forslag om, at vi da bare kan lade andre udføre arbejdet og sende regningen til Juul & Nielsen. Gid det var så enkelt. Forslaget vidner om total mangel på kendskab til de juridiske spilleregler i byggesager. Vælges denne form for løsning er det nødvendigt at gå rettens vej på de betingelser, der er indeholdt i en totalentreprisekontrakt. Som jeg har orienteret om på hjemmesiden fralagde Juul & Nielsen sig pludselig ansvaret for udskiftning af facaden, på trods af at vi tidligere var enige om ansvarsforholdet. Ved advokatens hjælp påtog firmaet sig dog efter nogen tid alligevel ansvaret og facadebeklædningen vil blive udskiftet for Juul & Nielsens regning. Desværre er det endnu ikke lykkedes at få en tidsplan fra firmaet om, hvornår denne eller de øvrige fejl og mangler vil blive afhjulpet. Vi presser på det vi kan også med advokatens bistand. Ligesom med facaden er det vores vurdering at udgifterne til afhjælpningen klubben uvedkommende, men jeg kan selvfølgelig ikke garantere dette. Entreprenøren vil uden tvivl prøve at finde alle smuthuller for at reducere sine udgifter. I første fase af projektering og planlægningen af byggeriet havde vi tilknyttet Arkitema som arkitekt. Firmaet udarbejdede forslaget der blev fremlagt på den ekstraordinære generalforsamling den 9. januar Endvidere havde firmaet udarbejdet ansøgning om zonetilladelse til byggeriet, hvilket er nødvendigt når byggeriet skal udføres i landzone. Inden generalforsamlingen havde vi afregnet arkitektarbejdet med firmaet pr På trods af at vi, umiddelbart efter generalforsamlingen, meddeler firmaet at sagen er stoppet og at vi for god ordens skyld anmoder om fremsendelse af faktura for evt. tilgodehavende, fremsætter firmaet i forsommeren 2009 et økonomisk krav til klubben. Det sker da vi i foråret 2009 beslutter, at få udarbejdet et nyt forslag efter afholdelse af medlemsmøder for at høre medlemmernes ønsker til et nyt klubhus. Vi laver aftale med Fin Pugholm om at tegne et nyt projektforslag med respekt for medlemmernes fremkomne ønsker. Det skal for god ordens skyld nævnes at ikke alle ønsker kunne opfyldes. Kravet fremkommer først, da vi for at opføre os pænt, meddeler Arkitema, at vi genoptager sagen, men nu med en anden arkitekt. Vi afviste naturligvis straks kravet som værende fuldstændig i strid med vore aftaler. Arkitema ville imidlertid ikke tilbagetrække kravet og valgte at indbringe sagen for retten. Selvom bestyrelsen mener, at sagen var klokkeklar, hensatte vi efter råd fra advokaten et beløb til et evt. forlig. Dette blev der desværre brug for, idet vi efter advokatens råd indgik forlig efter et langt sagsforløb, som kunne være endt i retten med risiko for endnu større omkostninger. Forligsbeløbet endte på det afsatte beløb, som fremgår af regnskaberne. Ikke mere om byggesagen i denne omgang, men jeg glæder mig til forhåbentlig snart at kunne fremlægge en holdbar plan for færdiggørelsen af byggeriet. Vi har i begyndelse af i år taget afsked med Søren Møller Jensen i restauranten og har indgået aftale med Frank Heskjær, Café Suverän i Bellevuehallen. En stor tak til Søren for mange års indsats i klubben og velkommen til Frank Heskjær med personale. Vi håber I vil finde jer tilrette i vore nye lokaler og glæder os til et godt samarbejde til glæde for klubbens medlemmer og gæster. På sekretariatet har vi taget afsked med Niels Christian Lauritsen efter mange års arbejde i klubben. Også tak til Niels Christian for de mange års indsats. Vi ønsker Søren og Niels Christian held og lykke fremover og glæder os til at møde jer, nu som menige medlemmer i golfklubben. Men nu til noget fremadrettet. Som bekendt er dansk golf under forandring. Medlemstilgangen er ikke tilstrækkelig til at fylde op i de mange klubber, vi har i Danmark i dag. Derfor har DGU med et flertal af klubberne vedtaget et såkaldt fleksmedlemsskab med det formål at få flere til at spille golf og ved at lokke med økonomisk attraktive vilkår for kontingent og indskud. Bestyrelsen er ikke imod, at der tænkes kreativt for at få flere til at spille golf, vi har da også udarbejdet et forslag om at man i stedet for indskud kan betale et højere årskontingent. Vi tror dette vil kunne tiltrække mange nye, da indskuddet selvfølgelig, for nogen, er en stor udskrivning, ikke mindst, hvis man ikke føler sig sikker på et mangeårigt medlemskab. Og i 2 2

3 øvrigt er vi nødt til at skele til hvad vore konkurrerende klubber finder på. Vi må være kreative og på forkant, således at vi kan sikre en god tilgang til vores klub. Som det fremgår af medlemsopgørelsen har vi i årets løb haft en afgang på 108 medlemmer. Vi har ikke tidligere haft problemer med at fylde op efter afgang på grund af den lange venteliste. Ventelister er efterhånden et ukendt begreb i dansk golf, kun få klubber er begunstiget med en sådan. Alligevel er bestyrelsen overbevist om, at vi nok skal opnå det ønskede antal medlemmer inden for en overskuelig fremtid. Finanskrise eller ej - vi ligger befolkningsmæssigt i et smørhul, hvor rigtig mange kun skal køre få minutter for at nå frem til klubben. De nye tiltag: prøvemedlemsskab og deltagelse i Golfens Dag, opfordring til medlemmerne om at skaffe nye medlemmer mv. tror vi på vil være med til at vende udviklingen, så vi måske igen snart må oprette venteliste. Sekretariatet oplever da også allerede flere henvendelser og indmeldelser end vi har oplevet i lang tid. På trods af disse positive tegn har vi, som vi senere skal se, i budgettet for 2011, været forsigtige ved budgettering af kontingenter og greenfeeindtægter og har derfor sparet ind til benet på udgiftssiden. Jeg var i lørdags til DGU s årlige repræsentantskabsmøde. Stemningen var - trods mange klubbers økonomiske vanskeligheder - behersket optimistisk. Dansk golf er ikke stagnerende, men til stadighed en sport med potentiale for yderligere udvikling. På eliteniveau har det intensive juniorarbejde allerede givet gode resultater og er stærkt medvirkende til at lille Danmark nu har 9 spillere på Europaturen. Særdeles flot må man sige og også stærkt medvirkende til opmærksomheden og tilgangen til sporten. Endnu engang var de omtalte fleksible medlemskaber til diskussion. Det drejede sig især om, hvilke rettigheder medlemmer med en anden form end fuldt medlemskab har. Det blev slået fast med syvtommersøm, at kun medlemmer med fuldt medlemskab har de fulde rettigheder til at spille i andre klubber og til at deltage i turneringer organiseret under DGU, herunder også Uni Brew (tidligere Jysk Holdturnering). - Det står enhver klub frit for, at lave hvilken som helst medlemsform, man kan finde på, men disse former giver ingen rettigheder i andre klubber og alle medlemmer, der ikke har fuldt medlemskab, vil få et DGU-kort med et F- mærke. En væsentlig vedtagelse på repræsentantskabsmødet var, at DGU s bestyrelse fik mandat til at genforhandle og opretholde den kollektive ansvarsforsikring. Forsikringen dækker, såfremt du, under udøvelse af golfspil, uforsætligt forvolder skade på en anden person eller dennes ejendom. En god forsikringsdækning, der pt. koster hver medlem 10 kr. årlig, men som formentlig bliver endnu billigere efter tilbudsindhentning eller genforhandling, da udbetalinger fra forsikringen har været relativt små. Pr. 31. december 2010 var medlemstallet således: Senior 916 Unge 58 Juniorer 81 Long Dist. 5 PAR 3 4 Intercity 3 I alt 1067 aktive og 143 passive De, der arbejder i klubben, lønnet eller ulønnet, skal alle have en stor tak for deres indsats. I er på hver jeres område medvirkende til, at klubben overhovedet kan fungere. En særlig tak til de ansatte for tolerance og fleksibilitet i byggeperioden. Vi vil meget gerne se mange flere medlemmer deltage i de mange opgaver, der skal løses ud over den ordinære drift. Der er rigeligt at tage fat på. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde velkommen til Anne Nielsen i sekretariatet, flere af jer har sikkert allerede mødt hende. Som bekendt modtager de 4 bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i aften, ikke genvalg. På grund af især arbejdspres forbunden med meget rejseaktivitet, har d valgt at trække sig. Det har til tider været noget af et puslespil, at finde mødedatoer, som alle kunne deltage på. 3 3

4 Hans Chr. og Bjarne har udført et stort og målrettet arbejde med junior- og elitegruppen. Resultaterne fremgår tydeligt af deres del af beretningen om lidt. Klubben har lige nu de bedste betingelser for at udvikle elitespillere, der kan og gør sig gældende på landsplan og vi har styr på fødekæden, på trods af, at vi i øjeblikket har plads til at optage ca. 40 juniorer, da vi har et maksimalt antal på 125. Torben og Jørgen har været særdeles hårdt spændt for. Byggeregnskaber, finansieringsforslag, besparelsesrunder mv. og ved siden af mange praktiske opgaver i forbindelse med indretning og indflytning i vore nye lokaler har været meget tidskrævende. Ved siden af alt dette har Jørgen siddet i byggeudvalget. En stor tak til jer alle for den store og helhjertede indsats. I har været med til at løfte Mollerup Golf Club både sportsligt og driftsmæssigt op på et niveau, der kan matche nutidens krav i dansk golf og som kan danne grobund for videreudvikling fremover. Når I engang - om føje år - går rundt herude på banen med jeres børnebørn, har I forhåbentlige fortrængt det hårde arbejde og de mange tærsk, især byggeriet medførte, og kan med stolthed fortælle jeres børnebørn, at det har I været med til at lave. Det var i korte træk status. Lad os nu stå sammen om et andet projekt, nemlig at genskabe Mollerup Golf Club som det vi plejer at prale af Danmarks Hyggeligste Golf Club. Nu har vi rigtig gode klubhusfaciliteter, som vi kan være rigtig stolte af og som kan måle sig med de bedste i landet. Hvilket jeg i øvrigt tror, er en vigtig brik i markedsføring af klubben, i bred forstand. Lad os på godt nudansk tage Ja-hatten på og bruge energien på noget positivt til gavn for klubben og os selv. Accepter vi er forskellige og hold fokus på det væsentlige, nemlig den enestående mulighed for socialt samvær som golfsporten giver mulighed for. Nu handler det ikke om for eller imod klubhusbyggeriet, nu står huset der så tag det i brug, vær sammen, byd venner og bekendte med herud og lad os i fællesskab få smilet og gejsten tilbage. Så kan du køre glad og velfornøjet hjem fra en god dag i klubben og allerede glæde dig til en ny dag i klubben. Det er jo det vi alle ønsker og har det allerbedst med. En stor tak til de mange, der i årets løb har deltaget i frivilligt arbejde for klubben med praktiske opgaver: oprydning, samling af reoler, flytning er blot eksempler. Denne opbakning og senest den store tilslutning til store oprydningsdag vidner om at vi er på vej i den rigtige retning. At løfte i flok udvikler sammenhængskraften. Jeg ønsker alle held og lykke med projektet. 4 Baneudvalgets beretning v/ Henrik Vinther Banen: Sidste år skrev jeg i årsberetningen for 2009, at sæsonstarten ikke var den bedste for banen men jeg havde ikke fantasi til at tro på, at det skulle bliver værre i Med den værste vinter i mange år blev starten af 2010 en udfordring nogle vil mene en katastrofe - for banen. Vi havde fået sne i store mængder, samtidig med at det var tøvejr ind imellem. Det gav et låg af is på banen og særligt på greens, som ikke kunne fryse helt og heller ikke kunne komme af med vandet under dette låg. Alt i alt rigtige dårlige forhold for banen. Efter at sneen var væk, var problemerne for banen desværre ikke væk i lang tid var temperaturen ikke meget over frysepunktet, og med megen blæst måtte vi tage utraditionelle midler i brug for at forsøge at kickstarte vores greens. Overdækning med filt og gensåning af nyt græs over flere omgange blev prøvet. Med mere eller mindre tilfredsstillende resultater. Vi holdt greens lukket længere end normalt til gene for både egne spillere og gæster. Et valg vi tog for ikke at ødelægge greens til langt hen på året. Ændringer på banen: Renovering af haven ved hul 2 er påbegyndt, bl.a. opstamning af træer ved den nye terrasse, planering af jordarealerne, beskæring af buske og etablering af en jævn overgang til det nuværende spilleareal ved hul 2. Træer ved herreteested på hul 4 er tyndet ud, således der kan komme mere sol til stedet og dermed bedre vækstvilkår til græsset. Nyt herreteested på hul 5 er blevet opbygget, idet det gamle blev ødelagt i forbindelse med bygning af klubhuset. Vi håber, at det kan tages i brug i løbet af foråret. 4

5 Vi har ændret teestedet ved hul 7. Teestedet er flyttet lidt tilbage og hævet, således der er kommet et bedre syn til greenen. Et godt resultat, synes vi selv i baneudvalget. De stier, som blev etableret i 2009 mellem hul 11 og 12., er taget i brug, og vi har fået et bedre gangareal på stedet. På hul 14 har vi udjævnet arealet til højre for greenen. Dette har været et gammelt bunkerhul, som ikke har haft sit naturlige leje. Ved at hæve det, har vi fået et mere jævnt fald på denne side af greenen. Udviklingen med de træer, vi flyttede i 2009, er gået fint specielt mellem hul 6 og 8 har de fleste træer fået fat. Også ved hul 12 har de nye klynger givet et flot view over banen, når der ses ud over ådalen fra toppen af hul 12. Vi vil fortsat holde øje med træerne og evt. plante / flytte flere træer i På par 3 banen har vi lavet nye teesteder med nedgravede kunstgræsmåtter. Dette giver nye spillere en følelse af, at man ikke slår banen i stykker, når man rammer jorden. Samtidig giver det et mere jævnt leje på teestederne. Vi har i 2010 haft gennemgang af banen med Århus kommune, og der udtrykkes tilfredshed med plejen og udviklingen af banen. Kommunen ser ikke med de samme øjne som golfspillere, men vi har en konstruktiv dialog med folkene derfra, og vi håber også på velvilje, i forhold til de fremtidige projekter, vi gerne vil gennemføre på banen. I efteråret begyndte vi at udbedre nogle af vores drænrør, og det arbejde vil vi fortsætte i foråret En del steder er der de seneste år kommet mere overfladevand på banen, og det vil vi gerne kunne kontrollere bedre fremover. Maskiner: Vi har i 2010 fået en ny greenklipper fra John Deere, som er helt up to date, og nuværende greenklipper opgraderes, så vi har to helt nye maskiner, som klipper helt ens. Det giver os mulighed for at klippe alle greens ens og hurtigere om morgenen, så vi ikke generer de tidlige spillere ret meget. Vi fik også en klipper, så vi kan pleje semi- roughen og trimme den med kortere intervaller end tidligere. Vi har samtidig købt en gammel kædegraver, som vi bruger til at grave drænrør ned med. Personale: I personalestaben har vi ikke haft udskiftning i år. Det giver arbejdsro og der er et godt samarbejde mellem alle keeperne. Det giver selvfølgelig udfordringer, når vores 2 lærlinge er på skole, men det kan planlægges, og så må opgaver tilrettes i forhold til disse tidspunkter. Vision: Vi har arbejdet videre på vores banevision og opdateret den på hjemmesiden. Der er blevet prioriteret og budgetteret på de forskellige ønsker i visionen. Noget af arbejdet er sat i gang, og noget bliver sat i gang i 2011, mens nogle af visionerne er så økonomiske tunge og må derfor udsættes til bedre økonomiske tider. Men alt i alt er der et godt grundlag for en langsigtet plan for banen. Det er fortsat vores vision, at det skal være en naturoplevelse og en spillemæssig oplevelse for både klubmedlemmer og gæster i Mollerup Golf Club at spille golf på vores bane. Fremtiden: 2011 er ligesom 2010 startet med en lang vinterperiode, og vi håber alle, at der kommer mere varme i foråret, end der gjorde i Vi har ryddet sne på greens for at se, om det kan give et bedre udfald, end vi fik sidste år. Vi er parat til at gøre en stor indsats, for at banen er hurtig klar i 2011, men vi er desværre afhængig af sol og varme over banen. Vi vil arbejde videre med bl.a. renovering af hul 2, og vi vil få etableret bedre mulighed for at opbevare materiel til banen på grunden lige overfor klubhuset. Vi vil arbejde med renovering af bunkers, og afhængig af vores økonomiske situation vil vi senere på året forsøge at flytte/plante nye træer flere steder på banen. Klubhus- og sponsorudvalgets beretning v/ Jørgen Winther Dette er min sidste beretning som bestyrelsesmedlem og jeg vil jeg kigge lidt tilbage. Jeg har været medlem af bestyrelsen i nu 10 år og i den tid har vi oplevet mange fantastiske forbedringer i vores klub. Vi har bygget restauration til det gamle klubhus, lavet første sal, ombygget baglade og sidst men ikke mindst bygget et nyt dejligt hus, med kælder til biler og bags og renoveret den gamle del med nye toilet- og badeforhold, ny proshop og ankomst 5 5

6 område, samtidig med at vi nu har et af de bedste ude områder med to terrasser, gård samt ny parkeringsplads. Året 2010 har nok været et af de mest travle gennem de sidste 10 år, men nu vi har fuldt tidssvarende forhold og et fantastisk nyt klubhus. Jeg ved godt, at der mangler en del færdiggørelse men jeg er overbevist om at det er værd at vente på. Op til den nye sæson har vi skiftet restauratør og jeg vil her gerne sige tak til Søren Møller for 10 års godt samarbejde. Jeg ønsker Søren alt mulig medvind i hans nye udfordringer. Samtidig vil jeg gerne Frank Heskær og hans stab velkommen og jeg håber at alle vil tage godt imod og støtte Franks arbejde i det nye klubhus. Fra Sponsorudvalget vil jeg sige tak til alle vore sponsorer. Det er dejligt at møde en sådan velvilje fra erhvervslivet og vore medlemmer. Jeg håber, at den ny bestyrelse vil pleje og udbygge dette område, da vi er helt afhængige af den velvilje, som vore sponsorer udviser klubben. Tak for 10 spændende år. Jeg håber at vi fremtiden kan blive ved med at være Danmarks hyggeligste golfklub. Nu vil jeg til at spille lidt mere golf og ønsker alle en god sæson Eliteudvalgets beretning v/ Bjarne Svensson 2010 blev uden sidestykke den bedste sæson for eliten i Mollerup Golf Club. Holdmæssigt vandt vores fusionspiger 1. division suverænt, men tabte oprykningsspillet til elitedivisionen. Vores 1. divisionsherrer vandt ligeledes suverænt deres række, men tabte ligeledes oprykningsfinalen til elitedivisionen. - Det er første gang i Mollerups historie, hvor vores bedste piger og drenge vinder 1. division og placerede sig blandt de 10 bedste klubber i Danmark. Det er vi stolte af på spillerne og klubbens vegne. Vores andre hold i 3. og 4. division samt kvalifikationsrækken forblev i deres division/række. Individuelt markerede vi os ligeledes storartet med 5 sejre i store amatørturneringer og ikke mindre end 15 top ti placeringer. Mollerup Golf Club s elitespillere har været meget synlige rundt om i landet. De flotte placeringer skyldes specielt Jinjira Rasmussen, Jesper og Christian Vinther, Bo Pugholm og nu fra januar nyoprykkede Nicolai Volke Grindsted. Ligeledes lykkes det igen i år at få et Danmarksmesterskab til klubben i generationsgolf med Bo og Fin Pugholm. Vi går den nye sæson i møde med stor optimisme og tro på at vi kan præge dansk golf igen i år med gode resultater. Vi har fået tilgang i truppen med Lasse T. Kristensen, Ribe og Jacob Pingel Lauritsen, Silkeborg og tidl. Århus Ådal - som vil være en klar styrkelse af vores elite trup blev mit sidste år som formand for eliten og mere end 10 år med frivillig arbejde for juniorer og elitespillere i Mollerup G.C. Jeg er glad og stolt over, at have været med til - samt aflevere en eliteafdeling, som har udviklet sig så positivt, at Mollerup er blevet synlig på Golf landkortet. For få år siden vidste ikke mange, hvor Mollerup Golf Club ligger selv pressen har vist interesse. Ny formand for udvalget: Fin Pugholm. Ny kaptajn for 1.division herre: Jørgen Trads. Nyt medlem af udvalget og ny kaptajn for 3. division: Michael Brusholt. Genvalg til Fredrik Markholt som kaptajn for 4. division. Nyt medlem og pigeansvarlig/kaptajn for Kvalifikationsrækken: Ulla Køpli. Menige medlemmer året ud: Lea Nuppenau og Bjarne Svensson. Jeg vil gerne takke spillerne, udvalget, trænerne, webmasteren og bestyrelsen for at fantastisk godt stykke arbejde og samarbejde i alle årene det har været en stor fornøjelse at følge den store udvikling, der er sket ikke mindst med spillerne, men i det hele taget for vores juniorafdeling og eliteafdeling, som er den største og ikke mindst bedste i Aarhus. Det har vi en forpligtigelse til at blive ved med at være det jeg vil gerne opfordrer alle medlemmer til at støtte op om. Jeg afleverer hermed depechen til Fin Pugholm. - Held og lykke og rigtig god sæson Juniorudvalgets beretning v/ Hans Christian Thøgersen Som de fleste sikkert husker, blev sæson 2010 skudt i gang med nogen forsinkelse. Der blev faktisk først spillet turneringer i Mollerup i slutningen af maj måned. Det gav en masse 6 6

7 ekstraarbejde til de forældre, som støtter op om juniorholdene, som holdledere, markører, chauffører og så videre. Men også udvalgsmedlemmerne var hårdt ramt turneringer, der skulle flyttes eller aflyses i april og maj for så at blive presset ind i juni. Trods hårde odds gik tingene op efter en fantastisk indsats. Tak for det til både udvalgsmedlemmer og forældre! Udvalget bestod i 2010 sæsonen af Hanne Jakobsen, Ulla Køpfli, Per Røddik, Morten Pedersen, Søren Grundahl, Jesper Høybye, Peter Winther og undertegnede. Ved sæsonafslutning udtrådte Peter Winther, Søren Grundahl og jeg selv af udvalget. Vi har i sæsonens løb deltaget i mange juniorturneringer der har været juniorspillere ude stort set hver eneste weekend. Og vi synes, at vores målsætning om, at blade sig toppen af de turneringer vi deltager i, er lykkedes til fulde. Vi har indtil flere førstepladser og endnu flere top-10 placeringer både på pige- og drengesiden. Heriblandt kan nævnes: Juliane Halling-Overgaard vinder af C-rækken ved Girls Only Tour i Viborg William Raae Høybye samlet vinder JDT U14 Nicolai Simonsen, Thomas Warming og Amalie Raae Høybye i top 8 på JDT og var dermed med til at vinde SuperCup for Distrikt 2 Nicolai Grindsted Volke nr. 19 på Faxe Kondi Ranglisten samt nr. 6 på Faxe Kondi Tour Louise Jakobsen nr. 45 på Faxe Kondi Ranglisten og nåede kvatfinalen i DM hulspil Tak til trænerteamet for indstatsen i 2010 uden dem kunne vi ikke have opnået så fine resultater. Gennem sæsonen har vi gennemført en række turneringer primært vores egne fredagsturneringer (dem vi kunne nå ). Alle er gået rigtig godt med pænt fremmøde hver gang. Vi havde også en dyst mod seniorklubben og mon ikke de fik læst lektien? Åbningsturneringen blev desværre aflyst, men afslutningsturneringen blev gennemført med Advokatfirmaet Flink, Halling-Overgaard og Partner som turneringssponsor som de i øvrigt har været de senere år. Tak til Flink, Halling-Overgaard og Partner for det store engagement i juniorafdelingen. Vi havde også besøg af JDT, hvor vi var vært for 3. afdeling. Selvom de unge mennesker her er ganske gode til at spille golf var Mollerup for de fleste en meget stor mundfuld måske med tilnavnet White Monster med henvisning til alle de steder hvor vi har Out of Bounds i spil. I hvert fald var der kun en spiller ud af næsten 100, der var i stand til at spille til sit handicap. Sommerlejren var igen i 2010 et tilløbsstykke, hvor både gamle og nye juniorer deltager. 26 var tilmeldt og de havde en forrygende lejr! Teltlejr, golf, sodavand, golf, leg, træning og mere golf hvad mere kan man forlange. Tak til Søren Møller i The 19th Hole for god forplejning under lejren. Vi var i årets løb ganske som vi plejer leveringsdygtige i spillere til divisionsholdene. Både 1., 2. og 4. division. Klubmester i damerækken blev Louise Jakobsen, som også for sidste gang i karrieren kunne kalde sig Juniormester. Juniormester i Drengerækken blev Steffen Ulrichsen ligeledes for sidste gang, da han rykker op sammen med Louise. Alt i alt en fremragende sæson, hvor vi sagde goddag til en masse nye juniorer og farvel til nogle af de gamle, som rykker op i ungdomsrækkerne. Vi glæder os til 2011 sæsonen, hvor vi håber at få lige så meget glæde af de unge mennesker som vi havde i Planerne for den kommende sæson blev præsenteret for spillere og forældre på vores årlige informationsmøde, som blev afholdt 9. marts i klubben. 7 7

8 8 Turnerings-, Begynder-, Handicap- og Regeludvalgenes beretning v/ Marianne Maegaard Turneringsudvalget: Henrik har i sin beretning om banen allerede omtalt den katastrofale start på sæson 2010, som vi oplevede. Det satte selvsagt sit præg på turneringsprogrammet for Det blev en sæson ud over det sædvanlige og så ikke mere om Vi er optimistiske med hensyn til sæson Vi har i planlægningen lagt vægt på, at det skal være muligt at spille golf i klubarrangeret regi, men ligeså vigtigt - skal også være muligt at komme til at spille når man nu ikke lige er til det med konkurrence. En klubarrangeret turnering pr. måned sådan cirka. Dertil kommer de faste indslag så som; DK-serie golf (3 hjemmekampe dage) og juniorturnering arrangeret af DGU i starten af juni. Klubmesterskaberne ligger som de plejer og konceptet ligner det vi kender. Det er allerede for mange reservationer og spærringer - vil nogen sige, og til det vil jeg replicere; sådan er det og sådan bliver det. Vi er trods alt en sportsklub og i en sportsklub er der konkurrence, ganske vist på mange niveauer, men konkurrence er der tale om. Med et lyst sind og lidt positivitet er der plads til os alle sammen på banen - det er altid muligt at finde et tidspunkt, hvor der er plads på 1. tee. Begynderudvalget: Onsdagsturneringerne kom i gang ganske vist med forsinkelse og under andre konditioner en vanligt, men det afholdt ikke folk fra at møde frem om onsdagen for at spille de 9 huller. En stor skare klarede nåleøjet og bestod baneprøve og tilladelse til spil på stor bane. Vi glæder os til at tage imod rigtigt mange nys spillere også i sæson holdet er klar og oveni købet udvidet med et par medlemmer. Spændende bliver det om det nye tiltag: PRØVEMEDLEMSSKAB kan give os sved på panden og nok at lave. Det håber vi. Handicapudvalget: Når man nu ikke kunne spille sig til et nyt handicap så kunne man altid ansøge handicapudvalget om regulering. Spøg til side. Vi har behandlet nogle ansøgninger og bevilget handicapregulering primært begrundet i medical reasons. Det er fortsat ikke ALENE nok at dåbsattesten viser et forkert årstal eller at det er svært at leve op til fordums gode golfspil. - Men har du andre skavanker, ud over det med alderen, så undlad ikke at fremsende en ansøgning eller tage kontakt til mig. Der vil blive set på sagen og ansøgninger behandles altid seriøst. Informations- og trivselsudvalgets beretning v/niels Eilif Hansen Trivselsudvalgets arbejde i det forløbne år har ligesom øvrige udvalgs arbejde været stærkt påvirket af de forhold, der prægede sæsonen Vi har ikke kunnet gøre så meget med de faciliteter, vi har haft til rådighed. Det er ikke ensbetydende med, at vi ikke har haft idéer og ikke har foretaget os noget. I august inviterede vi som en nyskabelse - de nye medlemmer til en aften, hvor vi fortalte om de muligheder, man har som medlem i Mollerup Golf Club. Der var fint fremmøde, og i udvalget vurderede vi, at der var tilfredshed med mødet. Vi har derfor planer om at gentage det i den kommende sæson, hvor vi vil invitere de medlemmer, der er kommet ind i klubben siden sidste arrangement. Vi har også gennemført et medlemsmøde - en regelaften med Merete Grønvold. Det blev et tilløbsstykke med næsten 100 deltagere og fik et fint forløb. Tak til Merete. Et arrangement, der gav os mod på flere, og med vores nye restauratør vil vi i den kommende vintersæson forsøge at arrangere flere medlemsaftener. Vi har også forsøgt at styrke klubånden og trivselen ved at invitere alle medlemmer til at give en hjælpende hånd, når der har været praktiske opgaver. På hverdage er der heldigvis mange, der er på arbejde og dermed forhindret, men mange af medlemmerne i vores klub er stadig friske pensionister, der kan give en hånd med på en hverdag. Der har da også hver gang været frivillige nok til at få opgaverne klaret. Seneste arrangement er det, vi har kaldt Store Oprydningsdag. I udvalget synes vi, at det må være naturligt, at vi som medlemmer er med til at gøre klar til en ny sæson og gøre det under hyggelige former. Det blev en god dag, hvor 65 medlemmer deltog og arbejdede hårdt for at gøre klar til en ny sæson. 8

9 Trivselsudvalget har også påtaget sig at arrangere nogle hyggelige sommergolf-arrangementer på de fire torsdage i juli måned. Arrangementer, der vil være åbne for alle medlemmer. Vi håber, at I vil tage godt imod disse arrangementer. Og så har et engageret medlem af udvalget Kaj Aage Hoffmann stået i spidsen for en lille gruppe, der har fremstillet fuglekasser og hængt dem op forskellige steder på banen, - til glæde for fugle og spillere. Jeg vil gerne opfordre alle til at komme med idéer, der kan fremme smilet og det glade liv omkring golfspillet i Mollerup Golf Club. På informationsområdet er der udsendt fire numre af Molligan, og et nyt nummer er på vej. På hjemmesiden har vi også oplevet stor aktivitet, og der er hver dag et par hundrede besøg, - nogle dage mange flere. Endelig vil jeg pege på, at vi i stor udstrækning har taget mailsystemet i brug, når der skal udsendes information. Vi kan se, at det kun er en meget lille del af vore medlemmer, der ikke benytter elektronisk mail. Hvis nogen har en mailadresse uden nogensinde at få en mail fra mig, vil jeg meget gerne høre fra dem. Jeg vil slutte med en stor tak til Trivselsudvalgets medlemmer og til Redaktionsudvalget for et godt samarbejde i det forløbne år. Jeg glæder mig til et nyt og aktivt år til gavn for vor klub. Ingen spørgsmål eller kommentarer fra salen og beretningen godkendes m/applaus. 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2010 Regnskabet blev gennemgået af klubbens kasserer Torben Thomasen. Medl.nr. 772 Ole Steen Knudsen stiller spørgsmål i relation til lån i forbindelse med byggeriet. Er lånet fastlagt eller er fortsat tale om en byggekredit? Torben Thomasen svarer: Lånet er fastlagt og 1. afdrag er betalt i Det vil fremgå af budget hvad der er renter og hvilket beløb, der skal afdrages. Regnskabet godkendes herefter. 9 4) Orientering om budget for år 2011 Der kalkuleres i budget 2011 med + 20 medlemmer og i budget 2012 med + 27 medlemmer i forhold til antal medlemmer pr Medl.nr. 153 Jørgen Jørgensen spørger om 1) beløbet til afdrag i 2011? Og 2) hvad er renten på banklånet? Torben Thomasen orienterer der er alene tale om afskrivning på gamle bygninger, da byggeriet endnu ikke er helt afsluttet og Esben Kjeldsen, Handelsbanken oplyser at renten er låst på 4,9 % i 10 år. Medl.nr.1767 Per Kjølbye finder resultatet i budget 2011 povert i betragtning af at flere omkostninger er steget og forventes at stige yderligere. Et resultat svarende til afdrag på lån måske er vel optimistisk. Medl.nr.265 Gert Bachmann bemærker at indtægterne for udlejning er steget i 2011 hvordan hænger det sammen? Torben Thomasen det er en konsekvens af den netop indgåede forpagtningsaftale med ny restauratør. Henning Sunn Pedersen efterspørger en kort redegørelse på rente og afdrag: Lån 1: kr år annuitetslån fast rente i 10 år Lån 2: kr år annuitetslån afdragsfrit til 2016 fast rente i 10 år Lån 3: kr år annuitetslån fast rente 9

10 10 I finansieringsudgifterne for 2012 er medregnet leasingydelser (til dækning af maskinkøb på kr ). For yderligere oplysninger henvises til klubbens forretningsfører eller kassserer. Budgettet blev herefter taget til efterretning. 5) Fastsættelse af kontingent og indskud for 2012 Kontingent Seniorer Ung år Juniorer Passive Indskud Senior Ung år Medl.nr Villy Sørensen spørger til 1) hvor mange kontingentfrie medlemmer har vi i klubben? Svaret oplyses at være 15, primært ansatte og en enkelt sponsor. Og spørgsmål 2) fra samme herre - hvorfor er de ansatte kontingentfrie? Formanden svarer at det er en del af deres ansættelse. Forslaget godkendes af forsamlingen. 6) Indkomne forslag fra bestyrelsen Forslag 1) Som følge af si0dste efterårs diskussion om, hvordan man melder sig ud af Mollerup Golf Club, foreslår bestyrelsen at indsætte en udmeldelses-bestemmelse i vedtægterne, så der ikke fremover opstår en lignende diskussion. 3 i Vedtægter for Mollerup Golf Club: Klubben respekterer de af DGU og Dansk Idrætsforbund (DIF) fastlagte betingelser for medlemskab. Såvel professionelle som amatør golfspillere samt amatører, der har mistet deres amatørstatus ved at have modtaget præmier, f.eks. en hole in one præmie, der overstiger R&A s officielle værdigrænse, kan optages som aktive medlemmer. Golfspillere, der har mistet deres amatørstatus, kan bevare og få deres handicap reguleret. Disse spillere kan deltage i Mollerup Golf Clubs egne turneringer og matcher, men kan ikke repræsentere klubben i divisions- og andre turneringer. Ethvert aktivt medlem kan efter ønske overgå til passivt medlemskab. Passive medlemmer har ikke spilletilladelse og derfor ikke adgang til at benytte baneanlæg og træningsområder, men har adgang til klubbens øvrige faciliteter og arrangementer. Fastsættelse af medlemmernes handicap sker i henhold til DGU s handicapsystem. Nye medlemmer skal gøres bekendt med disse regler. foreslås ændret til: 3 Klubben respekterer de af DGU og Dansk Idrætsforbund (DIF) fastlagte betingelser for medlemskab. 10

11 Såvel professionelle som amatør golfspillere samt amatører, der har mistet deres amatørstatus ved at have modtaget præmier, f.eks. en hole in one præmie, der overstiger R&A s officielle værdigrænse, kan optages som aktive medlemmer. Golfspillere, der har mistet deres amatørstatus, kan bevare og få deres handicap reguleret. Disse spillere kan deltage i Mollerup Golf Clubs egne turneringer og matcher, men kan ikke repræsentere klubben i divisions- og andre turneringer. Ethvert aktivt medlem kan efter ønske overgå til passivt medlemskab. Passive medlemmer har ikke spilletilladelse og derfor ikke adgang til at benytte baneanlæg og træningsområder, men har adgang til klubbens øvrige faciliteter og arrangementer. Fastsættelse af medlemmernes handicap sker i henhold til DGU s handicapsystem. Udmeldelse sker skriftligt med mindst 2 måneders varsel til en 1. januar eller en 1. juli. Nye medlemmer skal gøres bekendt med disse regler. Forslag 2) Et ordinært fuldtidsmedlemskab tegnes med betaling af indskud, der ikke tilbagebetales. Hvis der er usikkerhed om hvor lang tid medlemskabet ønskes bevaret, kan med fordel tegnes et medlemskab uden indskud, hvor der i tillæg til dent ordinære kontingent betales et merkontingent på kr ,00 pr. år for seniorer og kr. 250,00 for ungdom. Det vil til enhver tid være muligt at konvertere til et ordinært medlemskab ved at betale det på dette tidspunkt gældende indskud, der reduceres med 50 % af indbetalt merkontingent. Overskydende merkontingent udbetales ikke. Forslag 1 fra bestyrelsen motiveres af Niel Eilif Hansen og der stilles enkelte uddybende spørgsmål fra salen hvorefter forslaget vedtages v/ håndsoprækning med overvælden majoritet. Forslag 2 fra bestyrelsen motiveres af Torben Thomasen hvorefter forslaget vedtages. 11 7) Indkomne forslag fra medlemmer Forslag fra medl.nr.2062 Villy Sørensen: Forslag 1) Vedtægternes 7 punkt 7 - Gennem lang tid har der hersket en stemning i Mollerup Golfklub præget af utilfredshed og frustrationer. Årsagen har været og er byggeriet af det nye klubhus og de økonomiske konsekvenser af dette byggeri. Gennem flere generalforsamlinger og når medlemmer møder hinanden er der givet udtryk for manglende tilfredshed med såvel formand som bestyrelse. Om denne utilfredshed er berettiget eller ej kan ikke afgøres på det grundlag, som man som menigt medlem har adgang til. Men luften bør renses og kan ske gennem en afstemning med følgende tema: Har medlemmerne tillid til, at den nuværende formand er egnet til fortsat at lede klubben?: Ja Nej Såfremt der udtrykkes tillid til, at den nuværende formand er i stand til dette må det forventes, at utilfredsheden blandt medlemmerne erstattes med et engagement til i fællesskab at arbejde for at man igen kan opnå prædikatet Danmarks hyggeligste golfklub. Forslag 2): Vedtægternes 14 - Såfremt denne tillid ikke kan opnås og formanden derfor vælger at trække sig et år før valgperiodens udløb skal der vælges en ny formand direkte på en generalforsamling. For at undgå, at der opstår en uheldig vakance skal jeg derfor med henvisning til vedtægternes 14 foreslå Preben Parkegaard som formand foreløbig i den resterende valgperiode. 11

12 12 Forslag 1 indsendt af Villy Sørensen motiveres af samme person. Medl.nr.1604 Karsten Kraglund finder forslaget yderst uheldigt og anbefaler forsamlingen at stemme JA. Medl.nr.1001 Kaj Aage Hoffmann ønsker oplyst hvordan de resterende medlemmer af bestyrelsen stiller sig ifald afstemningen for forslaget ender med et NEJ til tillid til formanden? Niels Eilif Hansen på vegne af de tre tilbageværende bestyrelsesmedlemmer så træder vi tilbage sammen med formanden. Medl.nr. 697 Hans Trautner på vegne af de fire opstillede kandidater til bestyrelsen. De fire trækker deres kandidatur tilbage ifald der ved afstemning stemmes NEJ til tillid til formanden. Medl.nr Esben Kjeldsen har kun godt at sige om Jørgen Østergaards engagement i byggesagen. Hvorfor skal JØ (som den person der kender byggeriet bedst) ikke have lov til at gøre sit arbejde færdigt? Det er Handelsbankens indtryk at den samlede bestyrelse har arbejdet seriøst og udført et stort stykke arbejde. Medl.nr Preben Parkegaard finder det positivt hvis generalforsamlingen viser formanden tillid og opfordrer forsamlingen til så at komme videre. Medl.nr Svend Torris ønsker at vide om Preben Parkegaard trækker sit kandidatur tilbage? Hvortil PP replicerer: Jeg er ikke på valg. Villy Sørensen fastholder sit forslag, som han finder vil rense luften. Forslaget sendes til skriftlig afstemning. JA: 214 NEJ: 68 Blanke: 15 i alt afgivne stemmer: 297 Villy Sørensens forslag 2 bortfalder. Forslag fra medl.nr og 1963 Niels og Christina Albertsen: Forslag 1: Vi foreslår at det gøres lovligt at medbringe hunde på banen, såfremt de er i snor, bundet til trolley og ejeren samler evt. efterladenskaber op. Dette kan lade sig gøre i mange omkringliggende klubber, så hvorfor ikke vores. Forslag 2: Vi foreslår at man tager op hvorvidt der skal være så mange klubber i klubben, der spærrer banen for alle de spillere, der ikke er i klub. - Der er blevet mange flere medlemmer som en konsekvens af de økonomiske problemer i klubben, og dermed er det ikke rimeligt at eks. seniorklubben hver tirsdag spærrer for spil til på den anden side af middag. Hvis der skal spilles klub i klub bør det være sådan at alle starter fra 1. tee på den måde er der plads til alle. Vi havde også en forståelse af at klubberne i klubben ikke måtte spærre banen mere end 4 gange pr. sæson. Forslag 1 fra Niels og Christine forkastes v/ håndsoprækning. Det er fortsat ikke tilladt at medbringe hund på baneanlægget. Forslag 2 motiveres af Niels Albertsen. Medl.nr Kurt Clausen fremfører at være blevet vist af banen af medlemmer af seniorklubben. Forretningsfører Charlie Herbst forklarer kort om reglerne for fortrinsret. Medl.nr.461 Jørgen Knudsen opfordrer seniorklubben til at efterleve reglerne om fortrinsret. 12

13 13 Forslag 2 fra Niels og Christina bringes ikke til afstemning men det henstilles til klubber i klubben at efterleve regelsættet. Forslag fra medl.nr Jørn Minke: Til bestyrelsen i Mollerup Golf Club. - Efter vi før var Danmarks hyggeligste Golf Club med en sund økonomi og med venteliste for at blive medlem er vi nu blevet en Golf Club med et nyt klubhus men med en meget stor gæld. Med den meget stramme økonomi vi har i øjeblikket må vi alle løfte i flok. Derfor stiller jeg følgende forslag: At der bliver set meget grundigt på vores indtægter og udgifter så alle sponsorpenge og penge fra erhvervsklubben osv. bliver administreret af Mollerup Golf Club så max 50 % bliver fordelt til Eliten, juniorer med flere. Jørgen Winther, sponsorudvalget oplyser at alle sponsorpenge tilfalder klubkassen uden undtagelse. Jørn Minke er grundet sygdom ikke selv tilstede på generalforsamlingen og dirigent Mogens Birkebæk har været i telefonisk kontakt med Jørn forud for generalforsamlingen. Jørn ønsker at udtrykke sin mening og anmoder om at forslaget forelægges generalforsamlingen. I sin nuværende udformning kan forslaget ikke bringes til afstemning, hvilket Jørn Minke er indforstået med. Forslag fra medl.nr Svend Torris: Med baggrund i byggesagen, hele forløbet, og det færdige resultat, samt de forhold medlemmerne blev budt vil jeg stille et mistillidsvotum til formand Jørgen Østergaard Nielsen, der slet ikke føltes interesseret i at informere om problemerne med banen, og byggeriet og det økonomiske ansvar vi pådrog os, den manglende færdiggørelse, problemerne med gårdspladsen, og meget mere. Tilsynet har ikke fungeret. Jeg har heller ikke følt at baneudvalget har fungeret. Banen blev først åbnet da der kom turnering for eliten, men vi andre vil også gerne spille på hele banen. Når den nye bestyrelse er valgt vil jeg anmode om, at det gøres klart at der ikke skal findes ,- til Arkitema. Vi skylder ikke penge for en dårlig rådgivning. Den nye bestyrelse kan selvfølgelig henlægge ,- til færdiggørelse af klubhuset, men må ikke anvende disse midler, uden på forhånd at forklare hvad de skal bruges til, og indhente medlemmernes accept. Forretningsbestyreren, Charlie Herbst, var meget svær at få til at tage ansvar for helt almindelige dagligdags ting i byggeperioden. Det lykkedes ikke at få håndsæbe og toiletpapir sat på plads i skurene, og efter 14 dages kamp, uden resultat, købte jeg begge dele og lagde på plads. Ansvaret var ikke Charlies, men byggepladsformandens hed det sig. Næppe. Vi skal have en positiv drift i klubben før der bruges penge. Det skal den nye bestyrelse sørge for. Forslaget fra Svend Torris trækkes tilbage uden at være behandlet. 8) Valg af kasserer Den af bestyrelsen foreslåede kandidat Sven Aaen præsenterer sig selv og de ideer han vil arbejde med og for og Sven vælges til ny kasserer. 13

14 9) Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen De af bestyrelsen foreslåede kandidater Hans Trautner, Peter Winther og Jesper Højbye præsenterer alle sig selv. Ingen andre kandidater bringes i forslag og de tre opnår valg til bestyrelsen 10) Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen - Uden modkandidater genvælges til 1. suppleant Poul Erik Nielsen og til 2. suppleant Michael Vinther. 11) Valg af revisor og revisorsuppleant - Alf Lund fratræder (grundet sygdom) posten som klubbens revisor og i stedet indtræder Jørgen Knudsen som klubbens nye revisor. Som revisorsuppleant foreslås og vælges Torben Thomasen. 12) Eventuelt Som afslutning på aftenens generalforsamling uddeles klubbens to vandrepokaler: Præstationspokalen: Årets modtager er Alf Lund. Alf kan desværre, på grund af sygdom, ikke være til stede i aften. Alf fortjener om nogen denne pokal. Gennem mange år har han været klubbens trofaste og utrættelige revisor. Han har med stor omhu og stor erfaring vendt bilag efter bilag og sikret sig, at alt var bogført korrekt. Ingen uretmæssighed slap gennem nåleøjet. Alf var altid punktlig og præcis i sin revision. Utålmodigt henvendte han sig på sekretariatet, klar til at gå i gang. Han forstod det gode samarbejde til fulde. Revision og bogholderi var jo Alf s profession, men han havde mange fritidsinteresser. En af dem han brændte for var fotografering. Også dette har klubben i al den tid den har eksisteret nydt stor glæde af. Utallige udgaver af Molligan og utallige begivenheder er blevet foreviget af Alf. Ingen begivenhed i klubben blev sorteret fra, Alf skulle blot have et vink, så var han parat. Altid professionelt i billedkvaliteten, men også med stor sans for fortællingen i billedet. Alf er en kendt person i klubben. Han kom her næsten dagligt og hans taske havde en fast plads i baren Som det fremgik under valget af revisor har Alf af helbredsmæssige grunde valgt at stoppe. Det er fuldt forståeligt. Du har så rigeligt tjent klubben og skal sammen med pokalen have en stor og hjertelig tak, ikke blot for ovennævnte områder, men i det hele taget for det engagement du lægger for dagen i klubben. Vi håber du snart må genvinde kræfterne igen og glæder os til at gense dig i klubben. Kammeratskabspokalen: Pokalen tildeles Larry Hansen. 14 Generalforsamlingen afsluttes kl. ca /mm Mollerup Golf Club, den april 2011 Mogens Birkebæk, dirigent 14

Referat generalforsamling 8. april 2011.

Referat generalforsamling 8. april 2011. Referat generalforsamling 8. april 2011. Emne Generalforsamling Erhvervsklubben i Mollerup Golfklub Dato for møde Tidspunkt Sted 8.april 2010 Kl. 18.30 Mollerup Golf Club Dagsorden 1. Valg af dirigent:

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 16. JUNI 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 17. februar 2010 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 17. februar 2010 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 30. april 2009

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 30. april 2009 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 30. april 2009 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 18.00 den 30. april 2009 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 16. juni 2010

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 16. juni 2010 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 16. juni 2010 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 16. juni 2010 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

VEDTÆGTER. for MOLLERUP GOLF CLUB

VEDTÆGTER. for MOLLERUP GOLF CLUB VEDTÆGTER for MOLLERUP GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Indskud og kontingent 7 Restance 8 Ordinær generalforsamling 9 Dagsorden til ordinær generalforsamling

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Advokat Peter Skau-Andersen Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Tlf +45 7730 4050 Fax +45 7730 4077 J.nr. 142286 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VÆRLØSE GOLFKLUB 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Passebækgård Golf Klub og dens hjemsted er i Gribskov kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 01. februar 2011

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 01. februar 2011 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 01. februar 2011 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 1. februar 2011 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 25. august 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 25. AUGUST 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 25. februar 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 25. februar 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 25. februar 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 25. februar 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub

Sønderjyllands Golfklub Sønderjyllands Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling I henhold til vedtægternes 11 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub. Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vedtægter for Sunset Golfklub.

Vedtægter for Sunset Golfklub. Vedtægter for Sunset Golfklub. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Sunset Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Assens kommune. Golfklubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen 1 ændres fra Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter, således at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB NAVN OG HJEMSTED: Klubbens navn er CGC Golf Club, og dens hjemsted er i Vallensbæk Kommune. 1 2 FORMÅL: Stk. 1: Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub CVR. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Smørum Golfklub

Vedtægter for Smørum Golfklub Vedtægter for Smørum Golfklub Bestyrelsen Marts 2015 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Smørum Golfklub. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Klubben er stiftet den 15. august 1994.

Læs mere

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC. 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl. 19.00 Nordstjernen, Blokhus Formanden bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden oplyste, at

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub Vedtægter for Maribo Sø Golfklub 1 Formål. Stk. 1.: Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane i Lolland Kommune og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter samt at fremme

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2009

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2009 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 17. februar 2009 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 17. februar 2009 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER TRUFFET PÅ 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 8. DECEMBER 2013 I KLUBHUSET I MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November

Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November 2013 1 1 Klubbens navn er ALBERTSLUND GOLFKLUB hjemmehørende i Albertslund kommune. Det er Albertslund Golfklubs formål med udgangspunkt i foreningsfællesskabet

Læs mere

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere golfspil og de dertil hørende idrætslige aktiviteter på det

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Skovbo Golfklub, og er stiftet 30. oktober 1999. Golfklubben har hjemsted i Køge Kommune, på adressen Dalbyvej 50, 4140 Borup. Golfklubben

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER Revideret på generalforsamling d.. 12/3-20121 Møn Golfklub. Klintevej 118. 4780 Stege Telefon 55 81 32 40. Fax 55 81 32 60. email: moen-golfklub@post.tele.dk 1 Klubbens navn

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT KLUBBENS NAVN OG FORMÅL 1.1. Klubbens navn er GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT. 1.2. Golfklubben har hjemsted i Middelfart kommune. 1. 1.3. Klubbens formål er at forestå driften

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere