AUTOMATIK G9000 PRO VEJLEDNING DK C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUTOMATIK G9000 PRO VEJLEDNING DK C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A"

Transkript

1 AUTOMATIK G9000 PRO VEJLEDNING DK C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A

2 C E R A M A Indholdsfortegnelse 1. Produkt Produktblad Produktmærkning EU-Overensstemmelseserklæring Betjening af Cerama G Oversigt Betjening Program menuen Nyt Nyt (Rediger) Rediger Start Forsinket start Information Afslut Programforløb Afslutning af et brændingsforløb Fejl på ovn eller automatik Tilslutning af automatik til ovn Tekniske specifikationer Notater

3 G9000 PRO VEJLEDNING 1. Produkt 1.1 Produktblad Denne vejledning beskriver dataautomatikken : Cerama G9000, Graphical Temperature Controller Dataautomatikken Cerama G9000 er beregnet til styring af brændingsforløb på el- og gasovne. Automatikken leveres i forskellige modeller (antal temperaturmåleindgange, relæudgange og styreprogram), afhængig af hvilke type ovn og proces som skal styres. På automatikkens bagside kan model aflæses. 1.2 Produktmærkning På automatikkens bagside er påsat et typeskilt. Typeskiltet angiver oplysninger om model, værdier for korrekt tilslutning af el, samt hvilken type termoelement automatikken er fabriksjusteret til. CERAMA G9000 Model : 90 / TC Adjust. Pt10% Pt13% NiCr-Ni Power rating ~24V, 50Hz, 5VA ~230V, 50Hz, 5VA Cerama A/S DK-2650 Hvidovre, Denmark Tel Web. Model 90 xx / yyy x_ = 2 : AUTOMATIC version (faste programmer) = 4 : PRO version = 8 : GAS version (Ind/udgange for styring af motor/blæser) _x = 1 Styring af 1 zone = 3 Styring af 1,2 eller 3 zoner yyy= Softwareversion. TC Adjust : Power rating : Termoføler type. El-tilslutningsværdier. 1

4 C E R A M A 1.3 EU-Overensstemmelseserklæring Producent : Cerama A/S Hammerholmen Avedøre Holme DK-2650 Hvidovre Tlf.: Fax.: Web: erklærer herved, at følgende produkt(er) : er i overensstemmelse med : Dataautomatik Cerama G9000 Automatic Dataautomatik Cerama G9000 Pro Dataautomatik Cerama G9000 Gas LVD EN Elektriske apparater til husholdningsbrug EMC EN Grænseværdier for radiostøj EN Emission, husholdning, kontor og let industri. EN Immunitet, husholdning, kontor og let industri. i henhold til bestemmelserne i direktiv(er) : LVD EMC Lavspændingsdirektivet 73/23/EØF EMC-direktivet 89/336/EØF Yderligere oplysninger : Udfærdiget : Hvidovre, 11. Oktober 1999 Ovnafdelingen, Cerama A/S 2

5 G9000 PRO VEJLEDNING 2. Betjening af Cerama G Oversigt CERAMA G9000 På figuren til venstre ses automatikkens enkelte betjeningsdele. Grafiskdisplay : Menutaster (3stk.) : I dette felt vises temperaturen, beskeder, tekster, valgmenuer, programforløb m.m. På nederste linie i displayfeltet vises tasternes aktuelle funktion. Funktionen afhænger af hvad som aktuelt foretages. Cursortaster (4 stk.) : Op5 benyttes til at bevæge cursorlinien op, eller indstille værdier. Ned 6 benyttes til at bevæge cursorlinien ned, eller indstille værdier. Venstre 3og højre4tasterne benyttes til at flytte cursoren til venstre eller højre. Godkendelsestast : Tasten i benyttes til at godkende et valg eller en indtastning. GRAPHICAL TEMPERATURE CONTROLLER Efter tilslutning af spænding til ovn/automatik, udfører automatikken en selvtest. Straks herefter er automatikken klar til brug. Såfremt automatikken under selvtest opdager en fejl, vil den enten afgive en række korte hylletoner, eller udskrive en fejlmeddelelse i displayet. Afsnittet fejlmeddelelser indeholder en gennemgang af mulige fejlmeddelelser, som automatikken kan detekterer. 3

6 C E R A M A 2.2 Betjening Efter spændingstilslutning starter automatikken i standby mode. Skærmbilledet viser den aktuelle temperatur i ovnen, samt teksten FOR BETJENING TRYK. Symbolet for Godkendelsestasten i blinker, som indikation på at automatikken kan betjenes efter tryk på denne tast. I standby mode kan kontrasten i skærmbilledet justeres. Ved tryk på venstre menutast gøres skærmbilledet lysere, ved tryk på højre menutast gøres skærmbilledet mørkere. Efter tryk på tasten Godkendelsestasten i fremkommer menuen PROGRAM. Dette er hovedmenuen, hvorfra alle valg foretages. Skærmbilledet består af en række komponenter. hoverskrift PROGRAM hvalgmuligheder NYT, REDIGER, SLET, hmenulinie Denne er tom i dette tilfælde, og menutasterne er derfor ikke aktive. I det viste skærmbillede står cursorlinien på NYT. (Cursorlinien er vist ved inverteret skrift). Cursorlinien flyttes ved at benytte op 5, eller ned 6. Tasterne venstre 3og højre4benyttes ikke i dette skærmbillede. Valgmuligheder i menuen PROGRAM hnyt Indprogrammering af et program (brændingsforløb). hrediger Redigering af et tidligere indprogrammeret program. hslet Sletning af et tidligere indprogrammeret program. hstart Start af et program. hinformation Information om automatik type, software version m.m. hafslut Afslut menuen / betjening og retur til STANDBY MODE. Linierne kan ikke vælges, og tjener blot til en logisk opdeling af valgmulighederne. Efter at have stillet cursoren på et valg, godkendes valget med Godkendelsestasten i. Betjenes automatikken ikke i fem minutter, vil den automatisk gå tilbage til standby mode. 4

7 G9000 PRO VEJLEDNING 2.3 Program menuen I dette afsnit gennemgås hvorledes programmer oprettes, redigeres, slettes og startes. Automatikken Cerama G9000 kan indeholde 16 brændingsforløb af 9 trin. Alle programmer kan tilknyttes beskrivende navne (eks. Rød Glasur 1020 C), således de er lette at skelne fra hinanden. Det er muligt at give samme navn til to brændingsforløb. Ligeledes er det muligt senere at ændre både navn og indhold af et program Nyt Ved valg af NYT fremkommer følgende skærmbillede. Programmet kan nu navngives. Der kan indtastes op til 14 bogstaver/tal eller tegn. Med tasterne op 5 og ned 6bladres i bogstaverne/tallene. Med tasterne venstre 3og højre4flyttes cursoren til venstre eller højre. Såfremt en af tasterne holdes et kort stykke tid, virker den repeterende, dvs. der løbes. Det er muligt at benytte alle bogstaver i alfabetet, tal samt diverse specialtegn (, / osv.) Det er muligt at rette i allerede valgte bogstaver eller tal. Det er ikke nødvendigt at benytte alle pladser. Når indtastningen er slut, godkendes navnet med godkendelsestasten i. Ved indtastning af et blankt (tomt) navn returneres til menuen PROGRAM. Efter godkendelse af navnet, skiftes der til automatisk REDI- GER. Oprettelse af et program, og redigering af et program er identisk, bortset fra at der ved oprettelse er fyldt standardværdier i brændingsforløbets første trin. 5

8 C E R A M A Nyt (Rediger) Et program kan bestå af op til ni trin. Hvert trin består af tre dele (segmenter): Hastighed hvormed ovnen ændrer temperatur. Angives i C/time. Temperatur hvortil ovnen skal. Angives i C Holdetid hvor lang tid temperaturen skal holde temperaturen når denne er nået. Angives i timer og minutter. Holdetiden kan godt være nul. Ved start af redigering og nyt program vises skærmbilledet som vist. Øverst ses overskriften. Den indeholder navnet på programmet GLASUR 1020 C. Yderst til højre vises aktuelt trinnummer 1, samt af antal trin i programmet 1. Nedenunder vises en grafisk fremstilling af programmet. Den lodrette akse har inddelinger for hver 100 C, og den vandrette for hver time. Den vandrette akse skifter inddeling afhængig af programmets længde. På skærmbilledet til højre ses en opvarmning med 50 /T til 400 C, hvorefter ovnen slukker. Dette er vist med den stiplede linie, der går fra 400 C mod 20 C. Under grafen vises den aktuelle værdi, i dette tilfælde hastigheden i programmets første trin. I tallet 50 er 5 inverteret (cursoren står her). Det betyder at man med tasterne 5og6 ændrer hastigheden i spring af 10 C/T. Ønskes hastigheden ændret i større eller mindre spring, flyttes cursoren med tasterne 3 og4. Indtastningen skal ikke godkendes med godkendelsestasten i, men godkendes/lagres automatisk ved skift til temperatursegmentet. Hastighed ændres som vist til 100 /T. Bemærk at det grafiske billede af brændingsforløbet ændrer sig. Tidsaksens inddeling ændres også. Det er muligt at indstille hastigheden i intervallet 0.1 C/T til 999 C/T, samt til MAX C/T. Ved MAX C/T er det ovnen der bestemmer. Dvs. der opvarmes eller afkøles så hurtigt som ovnen tillader. 6

9 G9000 PRO VEJLEDNING Menuenlinien i skærmbilledet indeholder tre taster som vi endnu ikke har brugt. 33 Benyttes til at gå tilbage i brændingsforløbet. Står man på hastighed, skiftes der til holdetiden i forrige trin. SLET Sletter hele det aktuelle trin. 44 Benyttes til at gå frem i brændingsforløbet. Står man på hastighed, skiftes der til temperatur. Der skiftes nu temperatursegmentet i trin 1. Dette gøres ved at trykke på menutasten under 44. Det er stadigt muligt at komme retur til hastighedssegmentet ved at trykke på 33. Temperaturen sættes ned til 200 C. Indstillingsintervallet for temperaturen er standard fra 20 C til Der skiftes til holdetidssegmentet i trin 1. På skærmbilledet til højre er holdetidssegmentet vist. Bemærk at holdetiden skal indtastes i timer (T) og minutter (M). Holdetiden indstilles til 0:00 (0 minutter). På grafen sker der ingen ændringer. Holdetiden kan indstilles fra 0 minutter til 999 timer og 59 minutter (999:59 T:M svarer til 41 dage, 15 timer og 59 minutter.) Første trin af brændingsforløbet er nu indprogrammeret. Ved tryk på 44 skiftes til hastighedssegmentet i trin 2. I øverste højre hjørne angives nu 2/2, dvs. aktuelt trinnummer er to af to. Ved skift til nyt trin overføres hastighed og temperatur automatisk fra det forrige til det nye trin. 7

10 C E R A M A Programmets trin 2 skal nu indtastes. Hastigheden ændres til 250 /T, temperaturen sættes til 900 C, og holdetiden til nul (0:00). Nedenfor er de enkelte skærmbilleder vist. Trin 2 af brændingsforløbet er nu færdigt. Der skal nu indprogrammeres en lidt langsommere hastighed til toptemperaturen på 1020 C, hvor der skal udlignes i 30 minutter. Ved tryk på 44 skiftes til hastighedssegmentet i trin 3. I øverste højre hjørne angives nu 3/3, dvs. aktuelt trinnummer er tre af tre. Hastigheden sættes til 150 /T, og temperaturen til 1020 C. Holdetiden sættes til 0:30. På skærmbilledet ses nu et fladt stykke ved 1020 C. Dette er udligningen. Efter udligningen er kurven stiplet, dvs. ovnen slukker og afkøler naturligt til 20 C. For eksemplets skyld skal der nu programmeres en langsom afkøling på 150 C/T af ovnen indtil 900 C. Ved tryk på 44 skiftes til hastighedssegmentet i trin 4. Hastigheden indstilles til 150 /T og temperaturen til 900 C. Tiden sættes til 0:00. Når det efterfølgende temperaturpunkt er lavere en det forrige er trinnet en afkøling. På skærmbilledet ses afkølingen. Grafen afslutter med en stiplet kurve fra 900 C. Det stiplede kurvestykke betyder at ovnen er slukket og afkøler naturligt. Programmet er nu færdigt. 8

11 G9000 PRO VEJLEDNING Programmet afsluttes ved at "godkende det", dvs. trykke på godkendelsestasten i. Efter tryk på godkendelsestasten skal man bekræfte at indtastningen ønskes afsluttet. Vælges JA går automatikken tilbage til menuen PROGRAM. Vælges NEJ returneres til redigering af program Rediger Redigering og oprettelse af et program er næsten identisk. Forskellene gennemgås her. Ved valg af REDIGER fremkommer et skærmbillede med alle de lagrede programmer. Navnene på programmerne er sorteret alfabetisk. Programmet som ønskes redigeret vælges med tasterne op 5 og ned 6. Efter valg godkendes med i. På skærmbilledet kan der kun vises otte programmer ad gangen. Resten af programmerne kan ses ved at trykke på 5 og 6. Skærmbilledet "ruller" og resterende programmer vises. Ønskes navnet på et program ændret, trykkes på venstre menutast OMDØB. Herefter er det muligt at ændre navnet, og efterfølgende redigere det. Redigering af et program foregår som ved oprettelse af et program, blot er værdierne ikke standardværdier, men de tidligere indprogrammerede værdier Slet Programmet som ønskes slettet vælges med tasterne op 5 og ned 6. Efter valg af det program som ønskes slettet, godkendes med i. For sikkerheds skyld skal valget bekræftes. Vælges JA for sletning, kan det ikke fortrydes. Det er ikke muligt at gendanne et allerede slettet program! Højre menutast ANNULLER kan benyttes til at fortryde menuen SLET. 9

12 C E R A M A Start Ved valg af START fremkommer en menu med navnene på de indprogrammerede programmer. Det program som ønskes startet vælges, og der trykkes på godkendelsestasten i. I afsnittet programforløb vises hvorledes selve brændingen forløber Forsinket start Trykkes på den miderste menutast i stedet for godkendelsestasten, er det muligt at vælge forsinket start, eks. for at brænde om natten til en billigere eltakst. Med 5 og 6 indstilles antallet af timer som starten ønskes forsinket. Benyt Godkendelsestasten i til godkendelse af den valgte forsinkelse. Herefter starter nedtællingsuret. Uret vil tælle ned til nul, hvorefter brændingen starter. Ved tryk på START under nedtællingen startes programmet øjeblikkeligt. Ved tryk på STOP afbrydes den forsinkede start, og der returneres til menuen PROGRAM. 10

13 G9000 PRO VEJLEDNING Information I dette skærmbillede vises informationer om automatikversion, softwareversion m.m. Ved tryk på en vilkårlig tast returneres til menuen PROGRAM Afslut Ved valg af AFSLUT går automatikken i STANDBY MODE. 11

14 C E R A M A 2.4 Programforløb Efter start af et program under menupunktet START fremkommer skærmbilledet til højre. Dette skærmbillede er temperaturvisningen af brændingsforløbet. Øverst ses overskriften. Den indeholder navnet på programmet GLASUR 1020 C. Yderst til højre vises aktuelt trinnummer 1 af antal trin i programmet 4. Nedenunder vises ovnens aktuelle middeltemperatur med store let aflæselige cifre. Under middeltemperaturen vises temperaturen i ovnens zoner. Såfremt ovnen kun er udstyret med een zone, vises kun data for Z1. Er ovnen en to zone ovn, vises data for Z1 og Z2. For hver aktiv zone vises zonenummeret, aktuel temperatur i zonen, samt den effekt % automatikken har beregnet at zonen skal tilføres i zonen. Effekten 0% angiver minimumseffekt, og 100% angiver maksimumseffekt. En effekt på 30% angiver således, at varmelegmerne er tændt i 9 sekunder, slukket i 21 sekunder, tændt i 9 sekunder, osv. (9/21 sekunder er baseret på standard indstilling af automatikkens periodetid) Yderst til højre vises varmelegmernes aktuelle tilstand. Såfremt symbolet blinker er der tændt for varmelegemet. Ved at holde øje med effekten, er det muligt at se hvor godt ens ovn kører. Såfremt effekten viser 100%, kan ovnen ikke følge det ønskede program. Her bliver det ovnen som bestemmer forløbet og ikke automatikken. I så fald bør man nedsætte hastigheden i trinnet, indtil effekten falder til under 100%. I menulinien kan foretages tre valg. GRAF STEP STOP Skift til grafisk visning af brændingen. Step/hop i programmet. Afslutning af et program, Ved skift til grafisk visning vil skærmbilledet skifte som vist. Menupunktet GRAF er nu skiftet til INFO. Ved tryk på venstre menutast, fremkommer informationsskærmbilledet vist yderst til højre. I grafisk visning vil arealet under kurven blive udfyldt efterhånden som programmet forløber. Det er således muligt at følge hvor langt man er nået i programmet. I informationsvisning kan alle data for programmet ses. Data for de enkelte trin vises nederst. Trykkes på en af cursortasterne gentages programmets data. Det er ikke muligt at redigere programmet under brændingen. Der skal stoppes og startes forfra. Ved genstart vil automatikken selv finde ud af hvor langt den er nået, og evt. hoppe trin over. 12

15 G9000 PRO VEJLEDNING Ved tryk på menutasten under STEP, springes i programmet. Eksempel 1 : En ovn er programmeret til at stige med en hastighed på 100 /t til 820 C, og derefter holde temperaturen 820 C konstant i 120min, hvorefter der afkøles med 100 /t. Hvis der f.eks. når ovnen er 620 C steppes ved tryk på tasten under STEP, springes der i programmet til den indprogrammerede holdetid på 120min., og temperaturen 620 C holdes konstant i 120min. Eksempel 2 : Trykkes der under holdetiden på tasten under STEP, springes til den indprogrammerede afkølingshastighed. Under programafvikling er det muligt at ændre udligningstiden for det aktuelle trin. Dette kræver at man befinder sig i temperaturvisning og udligningstiden er påbegyndt. Ved tryk på 5 og 6 indstilles udligningstiden. Den ændrede udligningstid gemmes ikke i programmet, og næste gang programmet startes vil den oprindelige udligningstid igen blive benyttet. Ved tryk på menutasten under STOP kan programmet afbrydes. For sikkerheds skyld skal dette bekræftes. Vælges NEJ returneres til programmet. Det er muligt at genoptage et afbrudt program. Automatikken vil finde det korrekte sted i programmets opvarmningsforløb at starte. Afbrydes programmet GLAS- UR 1020 C i trin to ved 750 C, og genoptages kort efter, vil programmet hoppe trin 1 over, og starte i trin 2. På denne måde er det muligt, at ændre et program eller alternativt starte et andet program, selv når ovnen er varm. 13

16 C E R A M A 2.5 Afslutning af et brændingsforløb Automatikken slukker ovnen ved slutningen af brændingsforløbet, og ovnen afkøler naturligt (den stiplede kurve). Automatikken afbrydes ved at trykke på tasten STOP. 14

17 G9000 PRO VEJLEDNING 3. Fejl på ovn eller automatik Automatikken har indbygget detektion for mange typer af fejl, herunder defekte termoelementer, ingen varme på ovn, brænderfejl, løbsk ukontrolleret ovn m.m. Såfremt automatikken detekterer en fejl, stopper afvikling af programmet, og skærmbilledet vist til højre fremkommer. Dette skærmbillede indeholder en mængde informationer, som kan hjælpe med at lokalisere fejlen. Type (ID) Første ciffer 2 angiver enhed og andet ciffer fejl type 3 Tid (S) Tiden siden start af brændingsforløb. Mode Intern tal. (fortæller hvor i programmet fejlen skete) P:S:R Angiver hvor i brændingsforløbet fejlen skete. Z1,2,3 Angiver temperaturen i zonen da fejlen skete. T.CALC Den beregnede temperatur. Tabellen nedenfor angiver mulige fejl,og en evt. løsning af disse. Fejl ID Beskrivelse / Løsning (ciffer) 1 1 TC Fejl Ingen temperatur stigning i 30min. Gælder kun såfremt at output er mættet (100%), og temperaturen. er mindre en beregnet. Typisk skyldes dette manglende varme - dvs. sikringer eller sikkerhedskredsløb (overtemperatursikring/dørkontakt). 1 2 OTS Fejl Over Max. Temperatur. Den maksimal tilladlige temperatur er overskredet. Evt. kan termoføleren være knækket, eller forbindelserne til den er dårlige. 1 3 DIF.FEJL Max difference mellem beregnet og aktuel temperatur overskredet. Ovnen kan ikke følge med, eller der mangler effekt, evt. er en sikring itu. I manuelt mode (G9000 GAS) er denne funktion først aktiv 30min. efter sidste indstilling af temperatur. 1 4 Low Fejl Temperatur under temperatur bånd. 1 5 High Fejl Temperatur over temperatur bånd. 2 X Se TC1 for beskrivelse 3 X Se TC1 for beskrivelse 10X PWR FejlStrøm/spændingsfejl detekteret. Strøm/spænding til automatik har været afbrudt under programforløb. 15

18 C E R A M A 4. Tilslutning af automatik til ovn Automatikken G9000 kan leveres for tilslutning til Cerama ovn, eller for tilslutning til andre ovne. Ved tilslutning til andre ovne kan automatikken leveres for 230V~ forsyning. For diagram m.m. om hvorledes automatik skal forbindes henvises til særskilt vejledning. Tilslutning til en Cerama ovn eller et Cerama Gassystem udføres let, idet automatikken er leveret med kabel og multistik. Multistikket forbindes til ovnen, og er straks klar til brug. Omgivelsestemperaturen i rummet hvor automatikken opsættes må ikke være over 35 C, eller under 5 C. 5. Tekniske specifikationer MODEL G9000 PRO Tilslutningsspænding 24V~ / 230V~ Tilslutningeffekt 5 VA Intern forsikring 1 AT Dimensioner HxBxD (mm) (excl. tilslutninger,kabel) Relæudgange 205x74x70 Potentialfri relæ Max 250Vac / 5A Max 30Vdc / 5A Temperaturinputs 3 Stk. type S/R/K/N PWM 1 (Option) DA 1 x 8 bit (Option) OPTO Input 2, Max 24 DC (Option) Programmer 16 Trin / program 9 Min. Hastighed 0.1 C/T Max. Hastighed 999 C/T (+MAX) Min. Temp 20 C Max. Temp 1300 C (Afh. af indstillinger) Min. Tid (T:M) 0:00 Max. Tid (T:M) 999:99 Forsinket opstart JA Manuel styring NEJ Printer/PC Udgang 1 (Option) Antallet af temperaturindgange og relæudgange afhænger af modellen. Automatikken kan levereres med 1,2 eller 3 temperaturindgange, og op til 5 relæudgange. 16

19 G9000 PRO VEJLEDNING 6. Notater På denne side kan De evt. notere oplysninger om ovn og automatik. Disse oplysniger er vigtige at have parate, såfremt De måtte have behov for at kontakte leverandøren af automatikken. Automatik : Model : Antal zoner : Termoelementype : Ovn : Model : Produktionsnummer : Købstidspunkt : 17

20

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16 Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM/LAN-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 7 1.4 FUNKTIONSTEGNING 9 2 MONTERING 10 2.1 KLARGØR ENHEDEN 10

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05 MANUAL Ver. 3.05 INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE 2 1.1 FUNKTIONSTEGNING 3 2 MONTERING 4 2.1 KLARGØR ENHEDEN 4 2.2 ELEKTRISK MONTAGE 4 2.3 MONTER SIM-KORT 5 2.4 TILSLUT ENHEDEN 5 3 KLARGØRING AF PC EN 6

Læs mere

HCCOUNE lntroduktion Brugervejledning udstyr. Menusystem. Kørsel program- mer fra CCPIM. Hvis noget gar galt Råd og vink. Bilag PN: 99000756

HCCOUNE lntroduktion Brugervejledning udstyr. Menusystem. Kørsel program- mer fra CCPIM. Hvis noget gar galt Råd og vink. Bilag PN: 99000756 HCCOUNE lntroduktion Brugervejledning udstyr Betjening Opstart af system Menusystem Kørsel program- af mer fra CCPIM Hvis noget gar galt Råd og vink Bilag PN: 99000756 N,ghmt PICCOLINE, RC7S9, betjening,

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

Brugervejledning. for

Brugervejledning. for Brugervejledning for HE-VA Doublet Seed Controller System HE-VA Doublet Seed Controller Vare nummer Serienummer Installeret af Dato for installation 1 af 40 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL! TEKNISK MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 INTERNT DOKUMENT 982 002 060 Ver. 2.27 22-04-2013 Indhold 1. Indledning... 6 2. Software installation( PC )... 6 2.1 PROGRAM ILÆGNING CONTROLER... 11 2.2 INSTALLATION

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER TeeJet. No. 021-510-DK; Version 2.00a Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Piccolo Light Brugsvejledning

Piccolo Light Brugsvejledning Piccolo Light Brugsvejledning Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby J Tel: +45 70 23 36 00 Fax: +45 70 23 36 01 info@profort.com www.profort.com - 1 - Kap. 1: Indledning... 9 Overvågning & fjernaktivering...

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning OPTAC Flådestyrings System Betjeningsvejledning Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB Stoneridge Hotline tlf. nr.: +44 0870 887 9256 E-Mail: optacdk@stoneridge.com Dokument version

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Manual til PC-CASH twin

Manual til PC-CASH twin Manual til PC-CASH twin Sidst opdateret: Januar, 2012 Side 2 af 71 Indholdsfortegnelse: Manual til PC-CASH twin... 1 Indholdsfortegnelse:... 3 Oversigt over PC-CASH twin... 5 Hoved-menuen... 6 Salgsfunktionen...

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Manual MJK Comtroller 702 Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Stations ID: Serienr.: M702DK/0110 Rev. 111001 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme ændringer i de

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby Manual Transponder v.187 v.155 Del 1 - Indstillinger 981000800 ver. 5 03-11-2011 SKIOLD A/S DK 9300 Sæby 2 981000800 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 6 2. Betjening af computer... 8 2.1 Standard

Læs mere