Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort"

Transkript

1 Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005 en ændring af adressebestemmelserne i lov om bygnings- og boligregistrering (BBR-loven), som indebærer at postnummerinddelingen skal fungere som en del af det offentlige adressesystem. For at sikre alle parter en simpel adgang til oplysninger om postnumrene og deres geografiske afgrænsning, blev der i lovens 3 f stk. 4 indføjet en bestemmelse, som betyder at økonomi- og erhvervsministeren skal tilvejebringe et officielt, digitalt postnummerkort. Bestemmelsen træder i kraft 1. januar Nærværende dokument indeholder en dokumentation af det datasæt som udgør version 1.0 af det officielle Postnummerkort.dk. Datasættet er udarbejdet af Kort & Matrikelstyrelsen på vegne af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Datasættet er udformet i overensstemmelse med anbefalingerne fra en arbejdsgruppe, som Erhvervs- og Byggestyrelsen nedsatte i 2005 og som afrapporterede sit arbejde i august Rapporten kan læses på webstedet Det fremgår bl.a. af arbejdsgruppens rapport, at det officielle postnummerkort skal have status som offentlige referencedata, der angiver postnumrenes antal, navngivning, beliggenhed og afgrænsning. det officielle postnummerkort ikke skal udformes som et slutbrugerprodukt, men som et basisdatasæt, der kan indgå som grundlag for færdige produkter, tjenester eller løsninger. Postnummerkortet vil blive vedligeholdt gennem et samarbejde mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen, Færdselsstyrelsen, Post Danmark og Kort & Matrikelstyrelsen. ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr Rettigheder Kort & Matrikelstyrelsen har etableret postnummerkortet og har ophavsretten til data. Uanset denne ophavsret, kan Erhvervs- og Byggestyrelsen frit videregive postnummerkortet til 3. part, ligesom enhver 3. part har ret til frit at anvende, inkorporere, modificere, forædle, videreudvikle og foretage yderligere videregivelse af datasættet eller af digitale eller analoge produkter, services og andre ydelser som helt eller delvist er baseret på eller afledt af datasættet.

2 Postnummerkort.dk version 1.0 2/6 3. Evaluering af version 1.0 mhp. rettelse af fejl I forbindelse med publiceringen af version 1.0 af Postnummerkort.dk opfordrer Erhvervs- og Byggestyrelsen brugerne til at være særlig opmærksomme på fejl eller uhensigtsmæssigheder i kortet, herunder især i den detaljerede afgrænsning af hvert enkelt postnummer. Datasættet er kvalitetskontrolleret manuelt mod et landsdækkende udtræk af kommunernes officielt fastsatte og geografisk stedfæstede adresser (jf. OIS OSAK-datasæt). Der er således en relativ høj sikkerhed for, at eventuelle fejl er af kosmetisk karakter, eller evt. kun omfatter enkelte adresser. Erhvervs- og Byggestyrelsen anmoder om, at fundne fejl, skønhedsfejl og mangler meddeles sammen med en kort beskrivelse og kortskitse på denne adresse: meget gerne med ordet Postnummerkort i emnelinien. Forslag til forbedringer samt spørgsmål o.l. i anledning af datasættet modtages på samme adresse. 4. Specifikation og beskrivelse Ved etablering af datasættet er det overordnede mål, at alle adresser geografisk er placeret indenfor det rigtige postnummer. Datagrundlag: Som adresser anvendes kommunernes officielt fastsatte adresser, således som de er registreret i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) med tilhørende krydsreferencesystem. Oplysning om adressens tilhørsforhold til et bestemt postnummer er baseret på kommunens registrering heraf i CPRs vejregister. Der tages derfor forbehold for fejl som skyldes, at en adresse er placeret geografisk forkert, eller hvor registreringen i CPR angiver et forkert tilhørsforhold til et postnummer. Gennem kvalitetskontrol er sådanne fejl søgt reduceret til et minimum. Referencedata (baggrund): Afgrænsningen af de enkelte postnumre skal i videst mulig omfang følge eksisterende administrative grænser og ejendomsgrænser, således som disse optræder i det digitale matrikelkort. Når en postnummergrænse skærer en ejendom, f.eks. fordi adresserne på ejendommen hører til hvert sit postnummer, eller hvor det ikke er hensigtsmæssigt at lade grænserne følge skel, f.eks. for udskilte veje, tilstræbes det at grænserne følger andre topografiske linier. Da denne proces i høj grad er baseret på automatiske metoder, tages der forbehold for fejl hvor postnummergrænsen, på grund af matrikelskellenes forløb, virker helt unaturlig, f.eks. i et zig-zag mønster. Sådanne kosmetiske uhensigtsmæssigheder vil blive håndteret i takt med at de rapporteres, mhp. manuel rettelse i senere versioner af datasættet. Kystlinie: Datasættet indeholder ifølge specifikationen ingen direkte tilpasning af postnummergrænser til kystlinie, havnekaj eller søbredder. Det betyder at postnumrene i princippet også omfatter indsøer, havneområder, fjorde, bælter og resten af søterritoriet.

3 Postnummerkort.dk version 1.0 3/6 Til brug for temakort, oversigtskort o.l. leveres datasættet dog tillige i to generaliserede udgaver, 1: og 1:2 mio., hvori postnummergrænserne er afskåret ved kystlinien. Særlige forhold i København: I det indre København, der af historiske årsager er opdelt i en række meget små gadepostnumre, indeholder datasættet kun tre afgrænsninger svarende til de tre områder , København K, , København V og for Frederiksberg C. Stormodtagerpostnumre: Post Danmark tildeler selvstændige postnumre til særlig store postmodtagere. Disse stormodtagerpostnumre vil indgå i en senere version af datasættet, i form af en sekundær tabel, hvor det pågældende postnummer, på basis af Post Danmarks oplysninger, knyttes sammen med beliggenhedsadressen. Erhvervs- og Byggestyrelsen 1. december 2006

4 Postnummerkort.dk version 1.0 4/6 Dataindhold: Attributter i Postnummerkort.dk, version 1.0 Attribut navn (forkortet) Dansk definition Datatype Bemærkning PostCodeLabelText Postnummerlabel: VarChar(9) For København K og V samt (PostCLabel) Det postnummer eller Frederiksberg C er interval af sådanne som postnummerlabel betegner området, jf. Post Danmarks inddeling. 1499, hhv for øvrige er Postnummerlabel lig med PostnummerFra (som er lig med PostnummerTil) PostCodeFromID (PostCFrom) PostnummerFra: De laveste postnummer som betegner området Char(4) Domæne som OIO KK Post- CodeIdentifier Bemærk: Må ikke være heltal. For postnumre udenfor København K, V og Frederiksberg C er PostnummerFra lig med PostnummerTil (som er lig med Postnummerlabel) PostCodeToID (PostCTo) PostnummerTil: De højeste postnummer som betegner området Char(4) Domæne som OIO KK Post- CodeIdentifier Bemærk: Må ikke være heltal. For postnumre udenfor København K, V og Frederiksberg C er PostnummerTil lig med PostnummerFra (som er lig med Postnummerlabel) DistrictName (DistName) Postdistrikt: Postnummerets navn jf. Post Danmarks inddeling Svarer til OIO KK-element DistrictName Ofte betegnet som postdistrikt eller by. Kilde til oplysning og stavemåde er CPRs vejregister ValidFromTime (ValidFrom) Gældende fra: Første gyldighedsdato for den pågældende afgrænsning af postnummeret Date/Time Kan angive at en ændret afgrænsning først træder i kraft på en bestemt dato. Version 1.0: Udtræksdato for de adressepunkter som afgrænsningen er baseret, dvs ValidToTime (ValidTo) Gældende til: Seneste gyldighedsdato for den pågældende afgrænsning af postnummeret Date/Time Kan angive at en bestemt afgrænsning ophører på en bestemt dato, hvor den erstattes af en ændret udgave. Metadata og kvalitet dqspecification (dqspecifik) Henvisning til specifikation af produktionsmetode, herunder anvendte grunddata og rutiner Specifikation jf. nærværende dokument. Version 1.0: Nærværende dokument jf. nedenstående tabel med definition af de tre udgaver.

5 Postnummerkort.dk version 1.0 5/6 dqstatement (dqstatemen) Kort beskrivelse af fremstillingsproces mhp. datakvalitet dqdescription (dqdescript) dqprocessor (dqprocess) Oplysninger om dataproducent e.l. Kort & Matrikelstyrelsen dqresponsibleparty (dqresparty) Oplysninger om dataansvarlig myndighed e.l. Erhvervs- og Byggestyrelsen dqpositionalaccuracy~ Plane (dqaccplane) ENum dqpositionalaccuracy~ Level (dqacclevel) ENum timeofcreation (Creation) timeofpublication (Publicatio) Dato og tid for produktionen af den pågældende dataforekomst Dato og tid for første publicering af den pågældende dataforekomst Date/time Version 1.0: Date/time Version 1.0: timeofrevision (Revision) Dato og tid for seneste revision af den pågældende dataforekomst Date/time Version 1.0: blank Geo objektdata ObjektStatus (ObjSta) Status for det kortlagte objekt (kode) Integer Værdier 1-5 (3 = Taget i brug ) ObjektStatus_tekst (ObjSta_t) Status for det kortlagte objekt (som tekst) String Projekt godkendt, Under anlæg, Taget i brug osv. GeometriStatus (GeotriSt) Status for geometrien (kode) Integer Værdier 1-2 GeometriStatus_tekst (GeotriSt_t) Status for geometrien (som tekst) String Foreløbig, Endelig KMSId (KMSId) KMS forekomst ID Integer FOTId (FOTId) ObjektKode (ObjektKo) ObjektKo_tekst (ObjektKo_t) FOT forekomst ID Integer Blank Objekttypens kode jf. KMS Integer Afhængig af målestok 7500, 7502, 7503 Objekttypens navn jf. KMS String Postdistrikt

6 Postnummerkort.dk version 1.0 6/6 Specifikationer for Postnummerkort.dk: Referencedatasæt og generaliserede udgaver Navn Beskrivelse Ca. størrelse Bemærkning PostNr.dk 1.0 REF Postnummerkort.dk, 11,5 Mb Shape Datasættet har en detaljeringsgrad som svarer til det version 1.0, referencedata: 6,0 Mb Mapinfo Det originale referencedatasæt udarbejdet efter specifi- -,- Mb GML og Kort10, hhv. FOT og KMS digitale matrikelkort kationen afspejler den per definition afgrænsning af postnumrene. PostNr.dk K PostNr.dk 1.0 2Mio Postnummerkort dk, version 1.0, 1: : Generaliseret datasæt svarende til 1: ; postnumre klippet med kystlinie. Postnummerkort dk, version 1.0, 1:5 mio.: Generaliseret datasæt svarende til 1: ; postnumre er klippet med kystlinie. 1,3 Mb Shape 0, 9 Mb Mapinfo -,- Mb GML 0,7 Mb Shape 0,5 Mb Mapinfo -,- Mb GML Maskinel udtynding af koordinater mhp. oversigtskort o.l. Postnumrenes afgrænsning er klippet med KMS kystlinie D500 Maskinel udtynding af koordinater mhp. temakort svarende til A4 o.l. Postnumrenes afgræsning er klippet med KMS kystlinie D2 mio.

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

Fastsættelse af vejnavne og adresser

Fastsættelse af vejnavne og adresser Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Marts 2009 , vejledning Vejledningen findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag:

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Registrering af supplerende erhvervsadresser mm. - beskrivelse

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 2.0 11. december 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og

Læs mere

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF)

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. november 2013 Henrik Friis Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) Version 1.3 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

2 Datakilder og funktionalitet...8

2 Datakilder og funktionalitet...8 2 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets anledning og formål... 5 1.2 Projektets Indhold... 6 1.3 Afgrænsning... 6 1.4 Deltagere... 7 1.4.1 Ekstern referencegruppe til projektet... 7 2 Datakilder og funktionalitet...8

Læs mere

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag Arkitekturramme for Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag 2008-2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Projektets baggrund...4 OIO EA...5 Matrikulære data er referencedata...5 Bruger-analyse...6

Læs mere

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008.

FESD Arkivstruktur. Standard. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1. IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD Arkivstruktur Standard IT- og Telestyrelsen København den 10. december 2008. FESD-standardisering Arkivstruktur. Datamodel Version 1.1 Kolofon: FESD-standardisering. Arkivstruktur. Datamodel. Version

Læs mere

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Handlingsplan Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ke Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. Metode... 3 3. Digital adgang til data relevant ved ejendomshandel

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og 10.-25. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri VEJLEDNING NR. 9186 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

Ejendomsdata. Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen

Ejendomsdata. Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen Ejendomsdata Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen Kort & Matrikelstyrelsen 2000 Forside Foto: Finn Christoffersen. Billedet viser Den Kgl. Danske Ambassade i Berlin, der er tegnet af arkitekttegnestuen

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8.

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. marts 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 3 Indledning...

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Rapport Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ ke Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 5 3. Det nuværende forretningsflow...

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Struktur

Indholdsfortegnelse Struktur Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord... 3 2. Introduktion... 4 3. Byggesagers organisering... 5 4. Dokumenter knyttet til udførelse... 6 5. Beskrivelsers opbygning... 8 5.1...9 5.2 Projektspecifik beskrivelse...10

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere