SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012"

Transkript

1 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE Ledningsarbejder M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012

2 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1. ALMENT 3 2. ORIENTERING 3 3. UDBUD 4 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) 6 A. Aftalegrundlaget 6 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 9 C. Entreprisens udførelse 9 D. Bygherrens betalingsforpligtigelse 13 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 15 F. Arbejdets aflevering 15 G. Mangler ved arbejdet 16

3 2 af 16 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SAB 0 SAB 1 SAB 2 SAB 3 SAB 4 SAB 13 SAB 14 STYRING OG SAMARBEJDE ARBEJDSPLADS JORDARBEJDER AFVANDINGS, AFLØB OG VANDLEDNINGSARBEJDER NEDRIVNINGSARBEJDER FUNDERING BETONBYGVÆRKER

4 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SIDE 3 af ALMENT 2. ORIENTERING Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder. Denne entreprise er en del af 1435 Helsingørmotorvejen, Hørsholm Syd-Øverødvej, som udgør den 1. etape af udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og frakørsel 10, Hørsholm S. Entreprisen er én af flere entrepriser for etablering af udvidelsen af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Hørsholm Syd. Helsingør Motorvejen er stationeret fra nord mod syd i princippet følgende den eksisterende driftskilometrering med start i km ca ved Hørsholm Syd og afslutning ved Egebækvej i km ca Entreprenøren skal foretage en grundig planlægning af opgaven, såvel inden arbejdet igangsættes som i form af løbende justeringer af denne planlægning undervejs. Entreprisen er beliggende i Hovedstadsregionen og Rudersdal Kommune. Følgende entrepriser, som er beliggende i entreprisens nærhed, udføres sideløbende med denne entreprise: Etablering af erstatningsbiotoper Ledningsomlægninger udført af forskellige ledningsejere. Entreprisen omfatter i hovedtræk: Udskiftning af Nordvands dobbeltvandledning bestående af ø800 Bonnarør på to strækninger på henholdsvis 450 og 390 lbm med ø900 PE100 Pn10 Etablering af midlertidige byggegruber med og uden københavnervægge Etablering af ca. 50 m midlertidig, uforankret spunsvæg langs med eksisterende sø Udskiftning af fem stk. udluftningsbrønde og to stk. skyllebrønde med nye plastbrønde samt retablering af afvanding fra to skyllebrønde ved Pilekæret Levering og udførelse af samlinger mellem eksisterende og nye hovedvandledninger Udførelse af jordarbejdet i forbindelse med ledningsarbejde og med byggegruberne ved sammenkoblingslokaliteterne, inkl. håndtering af jorden Annullering af en del af de nedlagte hovedvandledninger. Entreprisen indeholder følgende hovedmængder: ca m³ råjordsarbejder ca. 450 m³ muldafrømning ca m 2 muldudlægning ca m 2 græssåning

5 4 af 16 ca m ø900 PE-vandledninger ca. 250 m afløbsledninger ca. 400 m 2 spuns ca. 245 lbm HEB-profiler til københavnervægge ca. 30 tons opbrydning af asfalt ca. 280 m 3 beton ca kg armering Anlægsarbejdet skal udføres i perioden august 2012-marts Bygherre er: 3. UDBUD Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen Projektkontor Øst Gladsaxe Ringvej Herlev Arbejdet udbydes i begrænset udbud i henhold til Udbudsdirektivet. Udbudsmaterialet består af Særlige betingelser (SB) samt de i SB ad 2, stk. 2 nævnte dokumenter. Alternative tilbud modtages ikke. Tildelingen sker på basis af laveste pris. Tilbud Tilbud mærket Entreprise skal være Vejdirektoratet i hænde: 1. juni 2012 kl på Gladsaxe Ringvej Herlev på hvilket tidspunkt tilbuddet åbnes i overværelse af de bydende, der måtte indfinde sig. Tilbuddet bestående af den udfyldte tilbudsliste bør på afleveringstidspunktet vedlægges følgende: Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud. Komplet udfyldt tilbudsliste (TBL). Tilbud skal afleveres i to papireksemplarer og på elektronisk medie, f.eks. usb-nøgle eller en cd-rom. Mærkat til på klæbning på tilbudskuverten er indeholdt i tilbudslisten (TBL.) Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om Danmarks skatte- og afgiftsforhold på om miljøbeskyttelse på og om sikkerhed på arbejdspladsen på

6 5 af 16 Elektroniske tilbud modtages ikke. Der afholdes orienteringsmøde torsdag den 26. april 2012 kl hos Vejdirektoratet, Gladsaxe Ringvej 51, 2730 Herlev. På mødet vil Vejdirektoratet orientere om opgaven, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmålene bedes så vidt muligt stillet ved mail inden mødet, og spørgsmål, som stilles på mødet, bedes efterfølgende fremsendt ved mail. Tilmelding til orienteringsmøde bedes ske til senest fredag d. 20. april Dersom noget i udbudsmaterialet er den bydende uklart, skal vedkommende indhente nærmere oplysninger herom hos Vejdirektoratet. Spørgsmål, der modtages senest d. 18. maj 2012, vil blive besvaret senest d. 25. maj Spørgsmål modtaget efter den angivne dato vil blive tilstræbt besvaret, afhængig af spørgsmålets karakter. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud, vil ikke blive besvaret. Spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet kan stilles pr. mail. Entreprisenummeret skal indgå i begyndelsen af mailens emnebeskrivelse: "Entreprise Spørgsmål vedr. ". Spørgsmål sendes til: med kopi til Svend Mygind, og Carsten Holst Blunck, Besvarelse af spørgsmål sker via rettelsesblade på under "Udbud".

7 6 af 16 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. Aftalegrundlaget Ad 1 Almindelige bestemmelser ad 1 stk. 1 ad 1 stk. 2 Ad 2 ad 2 stk. 1 ad 2 stk. 2 Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte paragraf- og stk.-numre refererer til AB 92. Bygherren og entreprenøren skal ved kontraktens indgåelse oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Bygherrens udbud Arbejdet udbydes til fast pris og tid, med en fastprisperiode på 12 måneder fra licitationsdagen. Entreprisen omfatter i hovedtræk de i Orientering beskrevne arbejder. For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: a. Tilbudsliste (TBL) b. Rettelsesblade/Supplerende meddelelser c. "Tilbuds- og afregningsgrundlag" (TAG), april 2012 d. "Særlige betingelser" (SB), april 2012 e. "Særlige arbejdsbeskrivelser" (SAB), april 2012 f. Tegninger i henhold til tegningsfortegnelsen, april 2012 h. Ledningsprotokol som oplistet i dokument nr PRO-GEN-007, version 1.0, dateret 20. februar 2012, M1435 Helsingørmotorvejen Etape 1 Hørsholm S- Øverødvej, omfatter registrering af eksisterende ledninger og kabler samt aftaler med fremmede ledningsejere om omlægninger og nyanlæg af ledninger og kabler 2012 med tilhørende tegninger i. Følgende rapporter med bilag: Miljøtekniske undersøgelser. Datarapport. Fokusareal , nord for Pilekæret, dok. nr MILU-TEK-121, ver. 1.0 dateret den 1. juni 2012 Miljøtekniske undersøgelser. Datarapport. Fokusareal , syd for Hørsholm Kongevej, dok. nr MILU-TEK-114, ver. 1.0 dateret den 1. juni Helsingørmotorvejen, 1435 Hørsholm S - Øverødvej, Omlægning af vandledning, Geoteknisk datarapport 2, Dok. nr GEOU-TEK-006, rev. 1.0, dateret 27. januar j. "Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): AAB - Styring og samarbejde, november 2007 AAB - Arbejdsplads, november 2007 AAB - Jordarbejder, juni 2006 AAB - Afvanding, december 2010 AAB - Betonbroer, 4. Fundering, oktober 2009 AAB - Betonbroer, 5-8. Betonarbejder oktober k. Udbudskontrolplaner (UKP), april 2012 l. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Arbejdsmiljø (Vejdirektoratet.dk) m. AB 92 n. Standarder (DS og DS/EN) som findes på europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, an-

8 7 af 16 visninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger o. Følgende vejregler: Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m.: Afmærkning af vejarbejder m.m., november 2002 revideret april 2008 Afmærkning af vejarbejder m.m., tegninger, november 2002 Afmærkning af vejarbejder på statsveje, motorveje. Instruks og tegninger, Vejdirektoratet, maj 2008 Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m., januar 2008 Færdselsregulering, Midlertidig vejafmærkning, oktober p. Øvrige forskrifter: Manual for Trafikafviklingsplaner under motorvejsudvidelsesarbejder, rapport Pjece fra Energinet "Pas på ledningerne og livet". Det under punktnumrene a- i samt k-l anførte materiale kan hentes på under "Udbud/Anlægsarbejder". Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag samt tilsynshåndbøger kan hentes på Oversigt over forkortelser kan ses på Veje og trafik > Udbud > Vejdirektoratets paradigmer/standarder Udførelsesmetoder, herunder udformning af interimskonstruktioner og rækkefølge af delarbejder, der måtte være foreslået i udbudsmaterialet, skal alene tjene som orientering for entreprenøren som en mulig udførelsesmetode. Entreprenøren kan vælge de foreslåede eller andre metoder for udførelse af arbejdet, og han bærer det fulde ansvar for arbejdets udførelse i henhold til entrepriseaftalen, uanset om han benytter de foreslåede eller andre metoder. Arbejdet kan påregnes overdraget senest fire uger efter afgivelse af tilbud og kan igangsættes umiddelbart derefter. ad 2 stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Senest d. 1. august 2012 skal entreprenøren have etableret anstillingsplads samt adgangsveje ind til arbejdsområdet. 2. Deltidsfrister Senest den 15. november 2012 skal samtlige ledningsgrave være tildækket, ekskl. byggegruberne og anullering af ø800 ledninger ved opgravning, dog ekskl. strækningen ved Pilekæret mellem st. 20 til st. 60 samt mellem st. 440 til st Færdiggørelsesfrist Senest den 15. marts 2013 skal alle arbejder, inkl. "som udført"-dokumentation og kvalitetssikringsdokumentation, være fuldført og klar til aflevering. De i ad 25 nævnte bodsbestemmelser vedrørende ovennævnte frister knyttes til de oven for anførte datoer.

9 8 af 16 ad 2 stk. 4 ad 2 stk. 6 Art og omfang m.v. af kendte fortidsminder er anført i SAB 1 Arbejdsplads. Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. Tilbudssummen vedrørende tillægsarbejde indgår i den samlede tilbudssum, men ikke i kontraktsummen. Ad 3 ad 3 ad 3 stk. 1 ad 3 stk. 3 ad 3 stk. 4 Entreprenørens tilbud Erhvervs - og Byggestyrelsens cirkulære (nr. 174 af 10/10/1991 ændret ved cirkulære nr af 28/11/2003) om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, som er gældende for denne entreprise, er indarbejdet i udbudsmaterialet med de i ad 22, stk. 6 anførte præciseringer. Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på entreprenørens vegne. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, der kan godkendes af bygherren, og så den rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med tilbudssummen. Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold samt arbejds- og pladsforhold. Entreprisen gennemføres i henhold til Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2011, Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november-31. marts, 3. I tilbuddet skal være indregnet udgifter til årstidsbestemte foranstaltninger i perioden 1. november til 31. marts, mens der ydes særskilt betaling for vejrligsbestemte vinterforanstaltninger, hvis art og omfang fremgår af SAB 1 og TBL vedrørende tillægsarbejder. Ad 5 ad 5 stk. 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. ad 5 stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes som angivet i STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT. Standardformularen kan findes på under "Udbud". ad 5 stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af EU's Udbudsdirektiv.

10 9 af 16 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Ad 6 ad 6 stk. 1 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerheden skal udformes som angivet i Standardformular for sikkerhedsstillelse. Standardformularen kan findes på under "Udbud". Intet arbejde må påbegyndes før sikkerhedsstillelsen er tegnet og godkendt af Vejdirektoratet. ad 6 stk. 2 ad 6, stk. 6 Ad 7 ad 7 stk. 1 Ad 8 ad 8 stk. 2 ad 8 stk. 3 Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af kontraktsummen. Sikkerhedsstillelsen nedskrives ikke ved delaflevering. Bygherrens sikkerhedsstillelse Bygherren stiller ikke sikkerhed. Forsikring Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8, stk. 1, nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt ved fremlæggelse af kopi af police og indbetalingsbilag. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C. Entreprisens udførelse Ad 9 ad 9 stk. 1 ad 9 stk. 2 Ad 10 ad 10 stk. 1 Arbejdsplan og afsætning Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af AAB Styring og samarbejde og SAB 0 Styring og samarbejde. Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB 1 Arbejdsplads. Entreprenørens ydelse Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger m.v. til bedømmelse af interimskonstruktioner, særlige udførelsesmetoder m.v. En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og tilsynet skal have adgang til disse. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham, uden udgift for bygherren, over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Boligstyrelsens gældende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer.

11 10 af 16 Ad 11 ad 11 stk. 1 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i SAB 0 - Styring og samarbejde, kapitel 2. Det påhviler entreprenøren at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser løbende i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i SAB og AAB. Fastlæggelse af procedurer mv. for aflevering af dokumentation i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Manglende kontrol eller dokumentation under anlægsforløbet vil blive betragtet som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejde og vil medføre, at udbetalinger til entreprenøren ikke vil finde sted, før forholdet er bragt i orden. Krav til laboratorier på byggepladsen samt prøvninger, der kan udføres på byggepladsen, fremgår af SAB 1 Arbejdsplads. Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Ad 12 ad 12 stk. 2 ad 12 stk. 4 Ad 13 ad 13 stk. 1 Ad 14 ad 14 stk. 3 Arbejdets forringelse m.v. Såfremt entreprenøren er ansvarlig for skade på arbejder, som er afleveret af anden entreprenør, er bygherren i forhold til skadevolderen endvidere berettiget til, for skadevolderens regning, at kræve afhjælpning foretaget ved den entreprenør, der har udført det beskadigede arbejde. Vedligeholdelse Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. Forhold til myndigheder Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB 0 Styring og samarbejde. Ændringer i arbejdet Tilbudslisten er opdelt i hovedpost, post og underpost. Ændringsprocenter, hvor variationsprocenterne ikke kan rummes inden for de angivne grænser, er angivet i TAG - under de enkelte poster. Ved ændringsarbejder, hvorom der gælder enhedspriser, og ændringerne er større end de anførte grænser, foretages regulering af kontraktsummen ligeledes efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser, medmindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. I givet fald skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på nedsættelse, henholdsvis krav om ekstrabetaling, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet.

12 11 af 16 ad 14 stk. 4 Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer: Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt tilsynet finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. A. Arbejdsløn Medgående timer afregnes efter timesatser anført i TBL. Hvis de anførte timesatser ikke er relevante for den aktuelle kategori af medarbejdere, afregnes medgåede timer efter en timesats, der beregnes som summen af følgende bidrag: Samlede arbejdsomkostninger for bygge- og anlæg, jf. Danmarks Statistik*). Timesatsen, der fastlægges på årsbasis, henføres til 30. juni i det pågældende år Regulering til det aktuelle tidspunkt i henhold til Lønindeks for bygge og anlæg, jf. Danmarks Statistik**) Et honorar på 22 % Omkostninger til transport. *) Se > Statikstikbanken > Løn > Arbejdsomkostninger for den private sektor > Samlede arbejdsomkostninger efter branche > Bygge og anlæg. **) Se > Statistikbanken > Løn > Lønindeks for den private og offentlige sektor på brancheniveau > Lønindeks for den private sektor > Bygge og anlæg]. Den beregnede timesats skal korrigeres ud fra dokumenterede lokale afvigelser. Såfremt en formand og eventuel byggepladsledelse udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, tillægges dennes timer ved ovennævnte beregning. Er vedkommende kun delvist, men dog i væsentlig omfang beskæftiget ved arbejdet, vil timerne efter aftale med tilsynet forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen. B. Materialer Entreprenøren skal medregne beløb, som vedkommende har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods osv. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges et honorar på 5 %.

13 12 af 16 C. Materiel Størrelsen af lejen af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er større end kr , skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. For materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end eller lig med kr , skal lejen være indeholdt i entreprenørens enhedspriser. D. Underentreprenører Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges et honorar på 5 %. Ad 17 ad 17 stk. 1 Ad 17 stk. 4 Ad 18 ad 18 stk. 1 Bygherrens tilsyn Bygherren etablerer en særlig tilsynsorganisation under sin ledelse og meddeler ved arbejdets start entreprenøren, hvorledes organisationen er opbygget og relateret til entreprisen. Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse I forbindelse med arbejdets overdragelse meddeler entreprenøren bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller tv skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejder af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst, og denne overenskomst overholdes. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsten skal betales.

14 13 af 16 Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtigelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise - herunder leverancer - gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN's konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen). Ad 19 ad 19 stk. 1 Ad 20 ad 20 Byggemøder Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. Samvirke med andre entreprenører Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med entreprisen, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB 1 Arbejdsplads. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB 0 Styring og samarbejde. D. Bygherrens betalingsforpligtigelse Ad 22 ad 22 stk. 1 Betaling Entreprenøren skal udarbejde acontobegæringer månedsvis, og de skal opgøres, så de følger kalendermåneder. Begæringer om acontobetalinger skal udformes ved hjælp af Anlægsdivisionens webbaserede entrepriseafregningssystem "JobManager". Systemet administreres af tilsynet. Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende JobManager, som indebærer, at entreprenøren skal inddatere alle klarmeldinger af udførte mængder med den tilhørende dokumentation. Entreprenøren vil for bygherrens regning blive uddannet i brugen af systemet svarende til et halvdagskursus. Rejseudgifter og medgået tid afregnes ikke. Anlægsdivisionens acontosystem er baseret på anvendelsen af klarmeldinger af udførte mængder og den tilhørende dokumentation. Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstraarbejder. Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets udførelse. Såfremt dette overholdes, kan det retningsgivende oplyses, at acontobegæringer kan forventes godkendt af tilsynet senest tre arbejdsdage efter, at den sidste klarmelding i en acontoperiode er inddateret. Ved årsafslutning skal tilsynet have afregningsbilag/selvfakturering inden jul; dette aftales nærmere med tilsynet.

15 14 af 16 Den i AB 92 22, stk. 1, omtalte 15-dages frist regnes fra den dag, den færdige acontobegæring er modtaget elektronisk hos Vejdirektoratet. Vejdirektoratet modtager kun elektroniske fakturaer. For generel information om, hvorledes entreprenøren skal forholde sig i relation til elektronisk fakturering, henvises til hvor Vejdirektoratets EAN-nummer er angivet i nederste højre hjørne med link til en vejledning for Vejdirektoratets leverandører. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. ad 22 stk. 5 ad 22 stk. 6 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervsstyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fastprisperioden gælder: Fastprisperioden omfatter hele entrepriseperioden, jf. ad 2 stk. 1. For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 % for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. ad 22 stk. 7 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning. ad 22 stk. 10 Slutopgørelse. Betaling vil ske efter de samme retningslinjer som beskrevet for acontobetalinger, se ad 22, stk. 1. ad 22 stk. 11 Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler.

16 15 af 16 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Ad 24 ad 24 stk. 1 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelser Forholdene nævnt i 24, stk. 1, berettiger kun til tidsfristforlængelse, såfremt de rent faktisk griber ind i entreprenørens ydelser, og kun i det omfang det påberåbte forhold i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen, og dermed forsinker arbejdet. En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor der er usædvanligt vejrlig (nedbør, temperatur, vind m.v.) den aktivitet, som er belastet af vejrliget, er kritisk aktiviteten skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen aktiviteten faktisk ikke kan udføres. Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren indhente skriftlige oplysninger fra den nærmeste af DMI s (Danmarks Meteorologiske Institut) målestationer, som foretager daglige målinger. Spilddage registreres på byggepladsen og opgøres månedsvis. ad 24 stk. 3 Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser. Entreprenørens oplysninger skal foreligge senest fem arbejdsdage efter varsling. Ad 25 ad 25 stk. 2 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt i sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt dag som følger: 1. For igangsætningsfristen kr ,00 2. For deltidsfrist, 15. november 2012 kr ,00 3. For færdiggørelsesfristen kr ,00 Såfremt kontrakten hæves af bygherren i henhold til 40, tilfalder allerede påløbne bodsbeløb bygherren, mens entreprenøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om forsinkelse. F. Arbejdets aflevering Ad 28 ad 28 stk. 1 Afleveringsforretningen Entreprisen skal afleveres i sin helhed. For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren på tilsynets ønske, og forinden aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet erklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen.

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400 Vejvisnings- og færdselstavler Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 1 af 48 Indhold 6063.400 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 Indhold 1052.100 1 af 313 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Genmarkering af kørebaneafmærkning 2016-2017 September 2015 GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden Genmarkering

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 SBB Indhold 1052.004 1 af 371 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83. Leverance af portaldragere. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83. Leverance af portaldragere. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83 Leverance af portaldragere Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010 INDHOLD 1210.83 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune 22.05.2015 1

Læs mere

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Isterødvejen i Hørsholm Kommune 28.04.2014 1 Forside Indholdsfortegnelse Side1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SAB - STYRING OG SAMARBEJDE SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev. 3. januar 2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 1 af 26 TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE 2015 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 2 af 26 Særlige betingelser og

Læs mere

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 26.09.2013 Version: 1 Projekt nr.: 4789-018 MOE

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 sab-styring og samarbejde samlet driftsudbud 2012 Belægninger april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE BELÆGNINGER (BEL) Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 sab-styring og samarbejde samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift samt Mekaniske og elektriske installationer april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE

Læs mere

Entreprisekontrakt for maskinydelser

Entreprisekontrakt for maskinydelser Entreprisekontrakt for maskinydelser 27. februar 2015 J. nr. 044-01101 Denne Kontrakt er indgået på baggrund af offentligt udbud d. 27. februar 2015. Entreprisekontrakt for maskinydelser 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Entreprisekontrakt for maskinydelser

Entreprisekontrakt for maskinydelser Entreprisekontrakt for maskinydelser 24. april 2015 J. nr. 044-01065 Denne Kontrakt er indgået på baggrund af offentligt udbud d. 24.april 2015. Entreprisekontrakt for maskinydelser 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere