389 Den aye Shabniag. Svvendc KaPit"l

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "389 Den aye Shabniag. Svvendc KaPit"l"

Transkript

1 389 Den aye Shabniag kommende L,,iv bringe ds1n en eller anden Anerkeudelse og Belontring fra ham, som sa de, at end ikke et Beger koldt Vand' der blev pivet tjl en ai hans Disciple i hans Navo, skulde gaa ubelonret hen, - Mattheus 10: 42; Markus 9:41. 3o Svvendc KaPit"l DEN NYE SKABNINGS LOV Naar cn Lov {ives. indbefatter det' at de dcn givcs til' cr.i St""a tii "i'f'oii"-a"n. - Cua. -tou."ar.oprindelig ind- "L.o""t i M;;;;;i.i-- D"r kunde ikke gives den faldne St*gt L" ii""t i.;. - Fo.lasningen et ilke al Lov, rnen al Ilaade. - Lo"papten blev oolyldt oa den nye Pagt hcscalet vcd K.i"ti Oli;. - Den sinaitislc Lov var kun tor d;t kodelige lti."l, - onn nve Pa11ts Lov. - Det Bud. hvorr:nder de hellioe udvikles, - Lle nye skabmngers Stillinp over for Gid oo hans Lov er forskelli$ lra alle andresl - Vekst i Fotslaaelse af den fuldkomne Lov. - Om at lobe imod Maalet o{ om at staa last ved det' - Den gyldne Rettesnor. - Frihedens {uldkomne Lov. AAR EN LOV bliver givet ai en kompetent Ovlili- I 'I hed, indbelatter dette, at de, til hvem den bliver Sivet, er i Stand til at holde den, eller ogsaa, at der er truifet en saadan Ordninf, at mulige Overtredelser kan blive sonet, Selve Udstedelsen ai Loven forudsatter Muligheden for, at den kan blive krenket, Derlor er der altid til en Lov knyttet et Strallesystem. Med Hensyn til Adam, om hvem det hedder, at han var skabt i Guds Biilede, og over hvqm der kom en Dodsdom paa Grund af haus Ulydighed mod Guds Vilje, sluiter vi, at ert Lov maa vare blevet ham foreskrevet, og at deo har veret tilstrekkelis tydelig; ellers kunde han ikle med Retferdighed vere blevet domt som Overtrader mod sin Skaber, Der siges udtrykkeligt, at Synden i Eden bestod i Ulydighed mod Guds Befaling, Om ilen Dodsdom, Cer blev feldet over Adam og {iennem ham paa naturlig Maade over hans Elterkornmere, var retferfis, maa dette indbefatte, at hao lorstod den Lov, han var under, og at han med Videode og Vilie overtraadte den. 389

2 390 Den nle Stu6.ing Ellers rilde Fejlen have ligget hos Lovgiverea, At AdaE var i ed Tilstand, hvor han kunde tage imod deo guddommelige Lov op adlyde den, bevises ogsaa ved den Omsteodighed, at der ikke var trulfet nogen Foranstaltning til at sone Overtredelser al Loven, at der ikke Iandtes eo Mellemmand, Som et Resultat af hans Synd kom den lulde Stral over ham, Der foreligger ikke nofien Beretning om, a[ Skaberen oversav Adao og Eva en Lovbog, skrevet paa Sl.en eller lignende. Da denne Form lor Lovgi'ninf er almindelig i vor Tid paa Grund al Menaeskenes Svaghed, er der mange, der ikhe kau se, paa hvilken Maade den fuldkonne Adam havde modiaget den luldkomne Lov, hvorelter hau blev provet, o6i hvorefter han blev domfeldt som Folge al sit Fald. Det er imidlertid en Feiltagelse at mene, at en Lov altid maa vere nedskrevet paa s]'nlig Vis - paa Papir, Sten eller lignende. Man maa kuaae forstaa, at den guddommelige Lov var givet paa en endnu hoiere Maade, at Mennesket var skabt saa luldl ud i Overeosstemmelse med Retlerdighedens Principper, at Loven - Forstaaelsen af Ret og Uret - derved var skrevet i selve den fuldkomne Organisme, Paa denae Maade er Guds Lov skrevet i Skaberens eget og saaledes er den ogsaa skrevet i alle Englene, ligesom den olisaa var det i Adam os Eva, De Iolte nger. Tilboielighed til at synde; tvaettimod falte de sig draget al Retiardigheden, De var retferdige, omgivet ai ret- Ierdige og luldkomne Tilstande. De kendte deres Pligter mod Skabereo og deres Ansvar med Hensyn til at adlyde alle hans Belalinger; og de vidste bestemt og \siagtigt, hvad det var, han havde befalet. Derfor havde de iagen Undskyldning for deres Overtredelse. Fra et Barmhjeriighedens Standpunkt kunde der vel fremlsres, at de var uerlaroe med Hensyn til Syndens Stral, lvlen den Omstendighed, at de maaske ikke fuldt ud Iorstod Straflen for Spden, Iorandrer ikke den Kendsgeroiog, at de vidste at skelne melleo Ret o{ Uret. D.nt 391 De vidstc, at det var ri{tigt at adlyde Gud og urigtigt at trodsc ham, - rent bortset Ira deree Forslaaelse af, hvilkea Strai der vilde komme som Folge al Ulvdighed' Apostelen bekrefter Mosebo$ens Beretdng i alle Enkeltheder, iclet han siger, at oadam blev -ikke bedrafet", at han begik Ove-rtredelsea- m3d Vidende os Vilie' o( at haa sialedee nedkaldte Forbandelsen over sig selv, den Dom over forsetli[ Synd, som Gud forud havde udtalt, neolid Doden, Naar vi ietragter Men-oeskeac om os i vor Tid. Iorstaar vi, at de har mistet meget af den oprindelige Lighed med Gud, i hvilken vore lerste Foreldre blev skabt. De har mistet meget nere end den rent instinktive Forstaaelse aj Ret od Urel. Den guddommelige Lov. der engang blev klai oe tydeligt indskreret i den merureskelige Natur, er for en me et stor Del blevet udvisket i de lorloboe sefts Tusinde Aar, medens Synden og Doden har hersket, Imidlerticl har Gud ved sit Samiund med oogle ai lrle!treskede i manges Hierter genfrelrkaldt meget af deo oprindelige Lov, idet han atter mere eller miodre dybt har indridset forskellige Treh a{ Retfardighedetr. Dog lindes der ingea selv ibland.t de mest civilieerede Kristne, der uden viilere tsr stole paa sit eset Skon om Ret og Uret i de forskellige Sporgsruaal. Derlor trenger vi bestandid til at have en guddorurelig Maalestok lor Oie, elter hvilken vi kaa berigtige vor Forstaaelse al Ret of Urel lor at bringe denne i netmere og nermere Overeasste,rnmelse med Guds Fordringer. Ikke desto mindre finder vi hyppig, selv iblandt de dybest suakne i den hedenske Verden, Bestanddele af Samvittigheden tilbage, visse mere eller nindre nojagiige Opfattelser af Ret o{ Uret. Dette er de fordrejede Levninfer ai dea opriadelige Lov i Menneskets Vesen, den Lov, Mennesket var. i Overensstemmelse med, da det til at be{ynde med blev skabt i Guds Lignelse. Apostelen hentyder til dette Forholil iblaadt Hednirgerne, naar haa taler om, at

3 392 Den nye Shabning "Tankerne iadbyrdes anklager eller ogsaa lorsvaler hverandrc^. Han erklarer, al dette viscr - Lovens Gernin skrevet i deres Hjerte" - Levtinger al den oprindelile Lov, hvilke giver os brudstykkeagtige Beviser for, at denne virkelig engang var nedlaft i llenneskene, - Ronene 2: 15, Det er almindeligt i menneskelige Lovsystemer, a1 der Iindes sarlige Love ior Forbrydere og andre Love lor dem, der ikke er Forbrydere, nemlig 1) Stralleloveae, der behandler Forbryderne med lorholdsvis stor Strenghed, rnen ikke i nogen Beiydning atr Ordel byder dem Friheder, og 2) borgerlilie l-ove, der garanterer de lydige Fred op Frihed o,s.v, og paa tjlsvarende Maade truer Overtraederne med Tab at Frihed, Forrettigheder o$ lignende i Fengslet. Saaledes er det ogsaa med den $uddommeiige Lov, Vi har Jor det forste den opriadelige Lov, som Adam var under, da han t'lev provet, Haa nad Forrettipheder og Yelsignelser til at be{ynde med - Liv, Fred, Lykke og alt, hvad der var gavnligt, Dette var garanteret ham, saa lenfe han vilde vere lydig mod sin Skaber. Men der var knyttet en Dsdssiraf ti1 Ulydighed. "Dseade skal du ds,o Denne Slral udstrakte sig paa en naturlig Maade til hans Elterkornrnere. Derfor var Adam lra dd Ajeblik af, da han var laldet, en skyldig, en overbevist Forbryder, det var bersvel de Livslorhaabainger, hao lor havde veret i Besiddelse af, berovet sit paradisiske }ljem, betovel sit tidligere Samfund rned Gud, Den uopdyrkede Jord var den store Stralleanstalt og Gravetr hans evige Fengsel, Den Lov, der tidligere havde hersket over ham, var nu til Ende i den Betydning, at den ikke landere fremholdt noset Haab om Liv for ham, men allerede havde domieldt ham til Dgden, Han var ilke langere under Livets Lov; heller ille blev oogeo ai hans Bsrn fsdt under denne Lov eller med nogen Udsigt til at opnaa det evige Liv, De var Dens Lou 393 alle Fanger, Syoden og Dsden var billedligt talt deres FaD evogtere og Bodler. S;lu ;m imidlertid den oprindelige Lov ikke lengere kunde linde DoEen An, endclse paa dem, men allcrede havde teldet Do"m-uo oo". dem var de do$ ikkc desto mindie underkastet visse naturlige Love' De fandt, at der i Fendslet virlcede cn Lov. ifolge hvilken enhver Krenkelse ai deres Samvrtiiihcd. er'hver Givea efter Ior det, de anerkendte son Synd, bra$te Dadeu og Odeleeggelsen hurtigere med si$, Omvendt saa de, at io omhysgeligere de s6gte at elterlalge det, de anerkendte som Ret, desto gunstiliere blev deres Faengselstilstand, selv om intet pe[ede i Qetnin{ af Losladelse. Apostelen taler om, at det ikke var muligt lor Gud at give vor laldne Sle{t en Livets Lov, Menneskene var blevet domieldt i RetfaerdiShed, ogi saa laeoge denne Dom stod ved Maft, kuade der ikke gives nofen ny Lov, hvorved de kunde sikre sig Belrielse lra Dsden, Fsr noeien saadao Livets Lov kunde gives Menoeskesla$ten, maalte den fsrste Lovs Dom opheves, dens Forbandelse, Dodsdommeo, maatte borttaees, Da kunde der trelles andre Bestemmelser, hvorefter det evige Liv kunde tilbydes Menneskene paa visse Betinselser, Men dette kunde ikke ske, for den Isrste Overtredelse var sonet og Dommeo derfor traadt ud al Kraft, Herren antydede, at han havde til Heasigt at udvirke en saadan Forsoning. ior Synden, for at Menoeskeslegten kunde faa en ny Lejlighed til at erhverve sig det evige Liv i Stedet for den, der blev Sivet Adarn, men gil tabt lor ham og lor alle hans Efterkommere. Men Guds LalTertar lidet udiorlige; de indeholdt kun titrstrzekkeligt til at ldgsre Grundlaget Ior et Haab, Derlor orntales Menoeskeoe i Kraft af Guds Forjattelscr som dem, der enbundne med Haabu, Fanger under Syndens os Dodens Herredsmne, En saadan Antydning orn en Forsoning laa der i Herrens Ord, da han samtidig med Dodsdommen udtalte, at Kvindens Sed til Slut skulde knuse Slan{ens Hoved.

4 394 Dcn nye Sf:abning {1 Mosebog 3; 15,) I clette dunkl e- Billedsprog talte Herren om Tilintel srelsen af dct ondes magl, om den^belr' der skulde komme ued saavel som for Adams Fot;,"u"t."" om KuinJnn" Saed blev, som vi alle ved' "piyfat i Ktittut Fire Tusirrde A-ar elter Faldet udsendle G'ui sin Ssn, "i"ai ut "n Kvinde' o saaledes Medlem af og torenet med dcn domfeldte Slegt' "[or--at han ved -Guds Naade skulde smage Doden lor alle"' for at han skulde!a1s Siralleo lor alle, bortiage lra allc Forbandelsen, Dodsdommen. o{ derved atter fremkalde en saadan Tilstand, at en ny Livels Lov kunde gives' hvorved det evi{e Livs Belsnoing kunde opnaas' m"" i-""a?"" Tid kom, da Guti udsendte sin Ssn oa u"j lu- udvirkede Slegtens Forlosning fra Dzdens i'"tu""a"f"", handlede --h""s han paa en serlig Maade m-ed Ai;.h;--;; SleSt, der senere kendes under W""-"i i"t.ititt"tne. Forst gav Gud Abraham, Isak og ij.u.o" eller mindre ;dlorlige Lofter, hvori han underrettede dera om sin Hensigt' at velsigne alle Jordens Sle{ter' Et saadant Budskab fra den slorc Do*-"., d.r-hunde fordsml maatte -indbefatte meaet. Det maatte betyde. at enten fandt der en uf fi"tl*tdiph"d"n St;d, idet Forbs!delsen, Dodsdomoen' uden videre" blev bortta$et, eller ogsaa havde den store Universcts Dommer en Plan for, ifolge hvilken harl f.""a" ttt" retfeerdig og dog udvise Barmhiertiphed imod saadanne Medlemmer a{ Slegten, der maatte-vise sid dertil ved at komme i Harmoni med bafls r.?t.raig"' Foranstaltninger. Patriarkerne gl edede. sig ou.. -d". dit-.. Lafler. De lorstod mere eller mindre klart' ut.r,u" et lrcmtidi t Liv ved Opstandelsen fra de docle, hvilket ikke blot vilde kornme dem o i deres Bit".ito.-"t" til gode, men o$saa til Slut medfsre en Velsionelse - for ethvert Medlem a[ Slegten' D:t;"r i Kralt af dette Lsfte til Abraham, at Herren pajiaai Bjerg lremsat[e en sarlig Lov Ioi- lsraelilternc' Lo""o tu, Grundlaget for eu Pagt med dem nvls Dens I'ou 395 de kunde holde dea. vilde de blive Awinger til alle Foriettelserne. Loven blev anerkendt som luldkommeo, retierdig of god i alte Enkeltheder; med "o-e da Israelittertre tur fulcl"ne ululdkomne, var det nodveodigt, at etr Mellemmand lorst blev udnevnt' oemlig Moses' o derrest. at der blev fundet en Maade, hvorpaa Orertredelserne mod LoveD hvert Aar paa forbilledlig Vis kuode botiljernes og Folket saaledes atter laa Lov til at lorlsatte med Beitrebelserne lor at holde Loven Ira Sle$t tit Sledt. Indsattelsen al Moses som Mellemmand og l;dlorels; ai de forbilledlige OIre lor Svnden viser, at det Folk, til hvilket PaEten og Loven blev givet, blev betragtet som udy(tift til at vise absolut Lydighed mod denne. Dette staail skarp Modsetning [il Forholdet med den oprindelige Lov i Eden, hvor der ikke var indsat nogel Mellemmaad, og hvor der heller ikke var gjort nogen lddrsmnelse ioi Kadets Svagheder' Alene dea Omstendighed taler i et utvetydigt Sprog om, at den Isrste Adarn var {uldkommen i Skaberens Lignelse' oli at han var i Stand til at vise absolut Lydighed mocl den gudilommelige Lov. Vi lorstaar, at Slegten i Mellemtiden var sunket dyb{. Den Ordnin$' der blev truflet i Forbindelse med Moseloveo, gialdt tydeligt rok faldne o{ fordervede Meonesker. Desuden har vi Aposteleas Forsikring om, at ingen Jsde med UndtaSelse a{ vor Herre Jesus aogen Siade har holdt Loven, o{ at derfor blot.lesus vandt og kunde 'vinde de Belonninger, som Lovpagten lremholdt lor Israel, Apostelens Ord lyder: "intet Kod vil blive lor ham af Lovens Gerninger,u Den isdiske Lov tiente altsaa et dobbelt Formaal, For det Iorste viste den, at inger af deo laldoe Slegi kunde holde den guddommelige Lov eller antagelig i Guds Oine; og Ior det andet erklerede dea vor Herre Jesus for luldkommen, idet han holdt den Lov, som intel ululdkommert Menneske kunde holde. Vecl at hoide Loveu blev harl eaeste Arviag til Pa{ten med Abraham.

5 396 Den nye Shabnine Han blev saaledes kendetegnet som den forud omtalte Abrahams Sed, i hvilken alle Jordens Slelter skulde velsignes. Denne PaAt endle, hvad Loftet om Velsignelsens Sed angik, med Opfvldelsen i Kristus Jesus. Inidlerlid vil vi, naar vi omhyggeligt betra{ter Forjettelsen, finde, at i nofle Heqseender i det mindste var den dobbelt: Den indbefattede en aandelig Sed saavel som en jordisk Sad, hvad der ligger i Ordene: "Dit Afkom skal vaere som Stjernerne paa Himmeleu os som Scndel, der er ved Havets Bred." - 1 Mosebog 22t!7. Elter at Papten var blevet oplyldt ai ror Herre Jesus, havde han det isin Magt at velsigne alle Jorders Slegter. I Overensstemmelse med Guds Plan, e{ter hvilken han stedse virker, vil han til Slut beaytte nogle ai den jordiske Sed, det naturlige Israel, som de jordiske Redskaber til at udlore dette Velsignelsesarbejde, Derlor er deone Pagt ikke luldsteendig til Ende med Hensyn til Israel elier Ksdet. Som Apostelen erkleeier, ventet der det naturlige Israel en Velsignelse, elter at det himmelske Rige er blevet oprettet ved ilerrens andet Komme, Apostelens Ord iyder: "Naade averne os sit Kald fortryder Gud ikke." nelter Udvalgelsen er de elskede for Fedrenes Skyld." "De vil laa Barmhjertighed ved dea Barmhjertighed, som er blevet eder lmenighedenl til Del. Thi Gud har indesluttet alle under Ulydighed, Ior at han kunde lorbarme sig over alle," Det hedder, at Belrieren, der slal komme fua Ziot lor at velsigoe hele Menneskeslegten, vi1 alve de Ugudelighed lra Jakob Iorst, og at Jakob - Israel eller Ksdet - derelter vil faa Lov at arbejde med ved Verdens endelige Yelsignelse, - Romeroe 11t Vi ser da, at indtil Herrens Isrste Komme levede Verden uden nogen Lov, naar vi ikke medregner den almindelige Naturens Lov, den, der hersker i vor faldne og bundne Tilstand, den Lov, der siger, at vi kan fremskynde vore Tr.engsler, selv om det ikke staar i vor Magt at uadgaa dem, den Lov, der erklerer, at skont Dens Lov 91 Doden er es vis, som den opriddelige Dom lyder -paa' ;. ; ;i ikku kan huab" at undgaa den' kan vi do{- i ""p"i'd*l "a"*tte d"o. lndtted"tt o i i nogen Udstrek- ;?;n;; J"* S-"*". Vi hat set' at den eneste anden ff "ilp;; ;;lo."lundle'' var den' der blev livet I".u.i, ;l # huilt * Moses saa udtrvkheligt erklerer'.i a"i ;if."-et.iai noget andet Folk' id t han siger: "Ikke mej "-o". f*a""" sluttede Herren denoe Pagt' men med os, os her, saa maneie som er i Live i Dag " [5 Mosebog 5:31,) Vi har endvidere set, at saa langl i.r, ar Isra-elitterne blev rettardiggjorl ved denne Lov' oli saa langt fra, at de opnaaede de Velsigoelser' der var knyltet til deu, stsdte de alle an imod den, undtagen den ene - Menoesket Kristus Jesus, vor Herre og Frelser. La.l os her faa videre og se, hvorledes den guddommelige Lov nu rirker' V6r Herre Je-sus holdt, d.v's' oplyldte, ved sin Dsd den sinaitiske Gen$velse af Guds Lov' Den iodiske Lov lsd i Hovedtrekkene: "Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit Hierte og med hele din Siel og med hele din Styrke og med hele dit Sind og din Neste som dif selv,n Deo himmelske Fader styrede det saaledes, at hans elskede Ssn efter at have forladt den aandelige Tilstands Herlighed og elter at vere blevet et fuldkonment Menneske iblandt ululdkomne Mennesker fsrst af alt lerte at kende Faderens Vilie, - at han skulde blive Menneskets Frelser, Dette blev dof ikke paatvunget ham. Han havde sin fulde Frihed til, hvis han onskede det, at veere sig selv til Behag, Men derved kunde han ikke opfylde Loven, der erklerede, at alle, der var under den, maatte elske Gud fsrst oli lremrnest - mere, end de elskede si$ selv, - og at de maatte Iinde saa stort Behag i at Earc Guds Vilie, at de af Hensyn til den med Glede vilde opolre deres e{en Vilje, ja, Livet selv. Alt dette ligger der i Ordene: "Du skal elske Herren, dia Gud, ai hele dit Hierte oe med hele din Sjal og

6 398 Den nye Shabning med hele dh Sqnke.. Med en saadan Karligheil tit Gud vilde,_ infen tsve med at sette Liv og Styrke til som et_ vitligt OIIer i Overensstemmelse med den guddommelige Plan. Derfor siger ogsaa Apostelen, ai da Herren var blevet lundet i Skikkelse som et Menneske og klart lnydq lorstaaet Guds Plan, her{av han sio ulorbeholdent til at blive et OIIer lor Menneskenel Ja, det hedder om ham, at han gjorde det med Glede. Vi leser:,at gore dirr Vilje, min Gud, er min Lyst, og din Lov er i a1it Inderste.n [Psalrre 40:9.) Karlighed til MennesLeoe, alsd hven han var forbundet ved sio iordiske Fodsel, spillede ogsaa en Rolle som Uo[ indbefattede dette, at han elskede dem som sif selv, ik.ke, at han skulde hengive sili som et Ofler lor deres Skyld, For at kurne bringe et saadant Ofler maatte han elske dem mere end sig selv. Det var Lydighed mod den fsrste Del af Loven, der fordrede Menaeskel Kristi Jesu Selvopolrelse. Vi ser da, at ali dette stod i Forbirdelse med at holde Lovpa ten, Jesus var fsdt under denne Pagt og var iorpligtet til at optylde alle dens Vilkaar, Han kunde aldris vere blevet Arving fil Abrahamsforiettelsen uden ved at vise en saada,n Lydighed lige til Dsden. Men ogsaa no{et andet blev luldlsrt ved hans Dsd, no[iet andet end dette, at han beviste sig selv verdig til at blive den foriettede Abrahamssed, berettiget til os i Stand til at velsigne Verden, Dette andet var Genlesningen al Adam og hans Slegt lra den oprindelige Dsdsdom. Elter Guds Plan blev disse to Tiag udvirket samtidig - ved det samme Offer, Dof maa vi klart skelne mellem dem. Ikke blot oplyldte Herren ved sin Lydighed til Dsden Lovpagten; men ved den samme Dsd s&rede han ogsaa i Overensstemmelse med Guds Plan en ny Pagt. Ved Lovpa{teo blev, som vi har set, hans personlige Verdighed bevist, Den nye Pagt angaar Memeskehedeo, Dsdsdoraoen hvilede over Slelten, og en vari{ Velsignelse kurde derlor ikke blive Der.s Loo 399 <leo til Dcl, Iorend den opriadetige Dom var udslettet i;;'ii;-il;;;e'; r; /"lvndieu'd til at velsigne it'd";;t" og lolte" dern op {ra Doden til Livet' fordi 'rt"r'i3a. r"afr-i. G..ds Dodsdom over dem' og Cud i"""i" *f." r"" S"k*ining at sin-eg n.lov reline, de skvldide for ansvarslsse' Hvor undertuldt lkke r*'.'c""i"'vr"t"- 'ii;;ai"g ii"., a* bevirkede' at ved den ene ;; ;;" lij" ttoi beviste Frelseren sin V"ertligh; tii ut lit" Slegtens Belrier og Hjelper' ^""li.gd" ;gt.. GetttosniigsUetalin$eu for -Adam og derseil fo-r alle hans Bsrn' som paa en naturlig Maade havde laaet Del mecl i Synclen og Doilent Vi har allerede tidligere betragtet clette Emne og vil dertor ikke her paa --V;; nermere ind paa Enkelthederne' ;"-';;d;1jije'.og"lse galder Sporgsmaalet om den {uddommelige Lov, Vi har set, at detr srnarrrs{e Lov kua havde at g-ore med Abrahams Daturlige Efterkommere. Resten al-jvlenneskene var uden Haab og uden Gud i Verden, uden Tilskl'ndelser' uden Opmuotringer' uden Forjettelser, Iremmede, UdlanfinSe'-. (Eleserne 2: 12,t Vi har se!, at den sinaitiske PaPt er til t'nde' hvad den store Prove og Beloaning angaar' Vi har oesaa set' at en try Pagt (Hebreerne 7:221 er blevel tilsikret ved i.i"ii gioa, Vi "pr.g". nu, om denne nye Pagt er taadt i Kralt, og om d* i "uu Fald er ledsa$el a[ en oy lov' li{esom din siaaitiske Pagt var ledsaget a[ der iodiske L-ov, Svaret lvder, at den nye Pagt ikke er traadt i Kraft' hvad Verden aneaari at den ikke fuldt ud vil trede i Kralt lar ved Kristi andet Komme, o$ at, som vi har set, Israel elter Ksdet vil blive de Isrste iblandt Menaeskene til at ilrage Fordel ai den nye Pag1. Dea nle Pagt vil ikke blot tilsige Fred over lor deo oprindeliel Forbandelse o$ erklere den for luldstendig ooh*o"t 1l Frelse;en, Den vil ikke blot love, at alle, der i Lvdiuhed lommer til Faderen ved ham. vil blive oenopreit"ilra den opriadelige Fordomoelse, meo den -vil oosaa tale om BarmhiertiEhed lor det kodelige Israel,

7 Den nye Shobning Dens Loo.to1 wir der yderligere er blevet fordsmt under Lovpa$ten, Den vil bibrin$e enhvet Skabning Kundskaben om. at der ikke blot er skallet til Veie en Forlosning fra de fortidi$e Synder, men at alle de'sva$heder og Ululdkommenheder, hvorunder Slepten endnu tteller, dcsudcn vil blive elierdivel, oe at-menneskene eftcr dens Opreltelse Iolgelig vil blivc beiiandtet eftcr, hvad de virkelig har opnaaet, og ved Lovene i Krisli Midlerrige faa Hjelp til mere ogi nere at sti e op fra den nuverende aandelige, moralske oc leoemlide Dodstilstand, op til Fuldl<ommenheden i de"n ri"no"ik"lig" Natur, hvor de vil vere i Stand til at bestaa Prsven ind for den Almegtige' i Stand til at lremvise en Karakter, der vil vere verdip til det evige Liv under Lovene i hans Rige' Dente ny. Pagt indbefatlcr derfor al den Barrnhiertighed og Guost, som Gud har i Sinde at skenle hele Menneskeslae6lten i Tusindaarsriget. Det er Tilgivelses-, Velsignelses- og Genoprettelsespaliten lor alle dern, der, naar deres Ajne og Eren er blevet opladt, vil tage imod denne Guds Naade i Kristus Jesus. Den aye Pagts LoY, Der vil blive knyttet en Lov til den nye Paft, Det er den samme uloranderlige Guds Lov, der til lorskellige Tider er blevet udtrykt mere eller mindre tydeligt Det er stadig den Lov, der elklerer, at Gud vil staa Synden imod, mea at hans Gunst og Yelsignelse vil vare med de retferdige, Deone fuldkomne Maalestok vil Verden bestandig have lor Eie i Tusindaarsriget; os ethvert Menneske vil blive oplordret til at komme saa ner op til den som muligt, Men for enhver, der Iorsoger at adlyde den, vil der blive giofi Indrommelser elter det Maal af Svaghed, han hindres al Genoprettelsen vil medfsre, at disse Skrobeiigheder gradvis forsvinder, elterhaanden som hver enkelt gaar frem i Lydi$hed' Der er skrevetr >Dette er den PaSt, jeg vil oprette med Israels Hus elter de Dage, siger Herren; Jeg vil give min Lov inden i dem og skrive den i deres Hierte",' Jed vil lorlade deres MisEerninq o ikke mere kornme der"es S.,nd i Hu," - HebrJerne 8: 10: Jeremias 31: 33, 34' Her omtales Udsletlelsen af-de foregaaende Tiders SyJet og Uretferdigheder, err Gernrn$, der -gradvis vil blive udfirt i Tusiniaarsriget; o$ her skildres ossaa' hvorledes Gl,d" Lou lidt efte; lidt paa ny vil blive skrevet i Menneskenes Hierter. saalremt de er lydige og villige' Dette er i Virkelioheden det samme som det, Apostelen taenker paa, naar hal taler om 'Genoprettelsestiderne, hvorom Gud har talt ved sine hellige Proleters Mund fra de eldste Dage", den Genoprettelse, der skal linde Sted under Kristi Re[ering, -lvlen vi maa ikke overse dei tydelige Udsagn: "Hvei Sjel, som ikke hsrer den Pro{et [hver Sjel, som ikke vil lade Guds Lov blive skrevet i sin Karakter], skal udryddes al Foiket," - Apostlenes Gernin$er 3: 25. Lad os nu gaa lidt tilbage. Vi har set, hvorledes den nye PaEt vil virke i Tusindaarsriget, den Tidsalder, da han, der genloste Verden, vil udsve sin Magt og Myndighed som den store Profet og Lerer, der velsigoer hele Menneskeslegten ved Genoprettelsen og paa ny indskriver den guddommelige Karakter i Menneskenes Hlerter, Nu vil vi {oretage en Undersogelse angaaende.&lellemtiden mellem Lovpagtens Oplyldelse i Jesus Kristus, vor Herre, ogi Oprettelsen ai den nye Paft i, Tusindaarsriget, Hvorledes vil Forholdet vere i der.ne Mellemtid? Gaelder der her nogen Pagi? Og om saa er, staar den i Forbindelse med nogen Lov? Vi svarer, at nu i Evangelietidsalderen, medens Herren udvelger Medlemmerne ai den nye Skabning, er der en Pagt i Virksomhed, og at den har ea Lov knyttet til sig. For at kunne forstaa dette maa vi huske paa Apostelens Ord>Loveo blev Ioiet til for Overtredelsernes Skyld, indtil den Seil kom, hvem Forjeltelsen gialdt." Det viser sig altsaa, at Lovpagten, der blev givet paa Sinai Bjerg, var en Tilfojelse til den tidligere Pagt;

8 4n2 ben nye Shabning bens Lot {03 oll naar vi kaster Blikket lilbage, Iinder vi, at Abrahams' pidten var den oprindeljde, at den havde bestaaet i 430 Aai, da Lovpagten blev tjlfojet. Apostelen henleder vor gppeerksomhed Daa dette, naar han siler, at 'Loven som blev til ISO Ac. senere*, iftke kunde omstsde Loven eller dsre den ugyldig' - Galaterne 3:19'17. Vi ser sailedes. at da Lovpaglen blev optyldt ai vor Herre Jesus, var endnu den oprindelige Abrahamspagt tilbaga den, der allerede lenge havde til, da Lovpadten kom, Dct er under denue Abrahamspagl, at iei nve Skabnin{ bliver udviklet PaSten med Abraham lsd: 'I din Sad skal alle Jordens Slegter blive velsi{net," Apostelen forklarer, at den Sed, der tales o- i d"oo" horiaettelse, er Kristus - Kristus Jesus, vor Herre: o han tilfojer:,men naar T hsrer Kristus til, da er I io.a=bruha-s Sed, Arviager ifolge Foriettelse ' - ilolpe Paptetr. - Galaterne 3r Nu- begy-nder vi at vinde no$en Forstaaelse al Forholdet.- Paa et andet Sted si$er Apostelen I "Vi, Bradte, er Foriettelsens Born i Lighed med Isak" - oaa en helt anden Maade end Jodeme under Loven var det, Han peger klart paa Forskellen mellem det aaadelige og det naturlige Israel, idet han siger, at Jakobs Bsrn eller Kodel ikke er de Abrahams Bsrn, der omtales i Forjettelsen, meu at Troers Boro regnes Ior Seden. Han lorklarer, at Abraham var el Billede oaa den himmelske Fader, at Sara, haos Hustru, var et Forbillede paa den oprindelige Pagt, fla hvilken ti1 siclst clen store Velsignelse skulde udgaa, men at ligesom Sara lor en Tid var ufru{tbar o$ ikke lodte den foriaettede Sed, saaledes vat ogsaa Guds Pa$t ulruftbar i nesten to Tusinde Aar. Den begyndte lorst ai lrembringe Forjattelsens Sed ved Kristi Opstandelse fta de dsde' Der blev Hovedet lor Abrahamsseden Isdt. Til sidst vil hele Kristi Legeme - den modbilledlige Isak - blive lorlsst. fsdt fia de dode til d o aandeliee Tilstand' Da er Szeden konmet, Forjettelsen eller Pagten vil saa blive ootvldt: Alle Jordens Slegter vil blive velsignel. Meden" den oprindelide Pagt saaledes var ufrugtbar. var del, at en und"n Fagt blev tilfsiet, oemlig den siaaitiske eller isdiske Pa{l, Lovpagtetr, Deo frembra$te Bs.n, en ksdeliq Sed, rnes ikke Foriattelsens Arviog r, ikke Bsrn, der var i Sland til at oplylde det oprindelige Lofte, Apostelen ;ee1, -at Lovpaglen blev forbilledligt fremstillet ved Saras Slavinde, Hagar, at Jsderne uuder Lovpatlteo bler fremstillet ved lsmael. hendes Son, og at ligesom Gud udtalle, at Trelkvindens (Hagars) Son ikke skulde arve med den irie Kvindes (Saras) Son, saaledes s,kulde heller ik}e i lvlodbilledet Joderne under Lovpapten vere ArvinSer til det oprindelige Abrahamslsfti dcr gialdt den aandelige Alt dette skildres smukt og udlorligt i Galaterne 4. Apostelen soger her at modbevise den falske Lere, at de Kristne maatte blive Jsder od komme ind uoder Moseloven for at kunne blive Arvi-nger til Abrahamslsftet. Paulus viser tvartimod, at alle de, der er under Loven, er i Tr:eldom, men at Abrahams aandelige Sed maa fri, ligesom Isak var det - ikke som Ismael, der var en Trel, Haos Bevis gaar endvidere ud paa, at hvis en Hedni{, der som saadan ikke er under Loven, stiller sig selv ind under den sioaitiske Lovpagt, tafer han derved Afstand fra den sande Abrahamssed og gar sig selv til en modbilledlig Ismaelit, Apostelens Ord lyder: "Jeg, Paulus, siger eder, at dersom I lader eder omskere, vil Kristus irtet gavre eder; men ieli vidaer atler for hvert Menneske, som lader sig omskere ai haq er skyldig at oplylde hele Loven, I er tabt lor Kristus, I, som retlerciiggores ved Loven; I er laldet ud af Naaden,u Til de Joder, der er blevet belriet lra Lovpagtens Treldom ved Kristi Dod, og til de Hednioger, der aldrig har staael under Lorpagten, men som nu har tagi:t inood Kristus og er kommet ind under Naadepafteo, siger han:,saa staar nu fast i den Frihed, hvormed

9 404 Den nye Shabning Kristus har lrigjort os, og lad eder ikke atter holde urder Treldomsaap,- - Galaterne 5; l-4. Vi scr altsaa. aidet er den nye Slabning, Ior hvilken Kristus er Hovedet. der udlor Abrahamsseden ifolge den oprindelige Abrahamspagt, og at denne Sed skal velsigne Verdeu ysd Genlosnin$en og Genoprettelsen Det undrer os derfor ikke, at denne nye Skabning saavel i Forbilledern som i Herrens o[ Apostlenes Billedsprog uadertiden omtales som en Mand, idet Hovedet tremstiller Kristus Jesus, o6i Lemmerne Jremstiller Meni{heden, der er hans Legeme, (Eleserne 4113; Kolossenserne 1:18) Det hedder saaledes: "I, Brodre, er Foriettelsens Born i Lighed med Isak" - Lemmer paa den modbilledlige Isak, der har Jesus til Hoved. Herrel omtaler sig selv som Brudgomrnen og den trofaste I{eniphed som hans trolovede, der venter paa Brylluppe! venter paa at blive Bruden. Apostelen benytter det samme Billede, naar han siser: "Jeg har jo trolovet edet med een Mand for at fremstille en ren Jonlru lor Kristus,. faabenbatingen 21:2i 2 Korifihiet 11t2.J Det samme u<ltrykkes ogsaa i Forbilledet, hvor det hedder, at Abraham udsendte sin T;'ener, Elieser, der fremstillede den hellige Aand, lor at udssele en Brud til Isak. Rebekka, der glad tog imod Tilbudet' blev til sidst lsfi Irem lor Isak os blev hans Hustru, ligesom vi er kaldet til at blive Guds Arvinger og Jesu Kristi Medarvinger til den uforkreokelige, ubesmiltelige og uvisnelige Arv, Alle disse Billeder lremsetter den samme Lere, nemlig at Kristus, Hovedet og Le emet, Brudgommen og Brudeo i Folening, et Arving til Abrahamspagten og alle de Forjettelser, som iodbefattes deri, Apostelen erklzerer, at Sinai Bjerg og det iordiske.ierusalem sysrboliserede det naturliee Israel, der ikke opnaaede den aandelige Velsignelse, Den Levnin$ ai det naturlige Israel, der blev lundet verdi til at blive dela{ti{ i den aandelige Velsignelse, blev adskilt fra Dens Lou 405 Israel eftcr Ksdel op blev optaget i det sande Guds Israel sorn Medarvinper med den opstandne Kristus til de himmelske Ting, im Gud har i Beredskab for dem' der elsker ham, D"nn" Levninf ai det kodelige Israel o de andre af den samrne aandelige Klasse' soar Gud sideu har kaldet ud lra HedninSerne, er lorbilledligt fremstillet ved mere oohojede Billedel end Sinai od.terusalem, nemlid ved Zions Bierg og det himmelskc Jerusalem, hvis Hlrtighed symbolsk er skildret i Aabenbarirpet 21. Efter at vi nu har paavist, at den -nye Skabning i Guds Plan og Pagter er adskilt ikke blot fra Verden i Almindelighed, men ogsaa fra det kodelise Israel' og efter at vi ogsaa har set, at den nye Skabning ikhe er under Sinai- eller Lovpadten, men under den eprindelige Pagt, sporlier vir Hvilkel Lov er der da knyttet til den abrahamitiske Pagt? Hvilken Lov maa den nye Skabning lyde? Apostelen giver oe Svar paa vort Spotfsmaal, idet han siser: "I er ikhe under Lov, rnen uuder Naade." Hvad vil det sige? Er det muligt? Er de nye Skabninger i Kdstus Jesus virkelig ikke under nogeo Lov? Er de ti Bud i lloseloven ikke bindende for dem? Vi vil svare med et aodet Sporgsrnaal, Gialdt de ti Bud lor Abraham eller lor Isak? Hvis Svaret lyder: "Nej, de blev ikke givet dem, og Abraham og Isak var derfor ikke under deane Lovn, da svarer vi, at lige saa lidt blev de ti Bud givet til den nye Skabning. Alle de, der er kommet i Forbindelse med Gud som Medlemmer ai den aandelige Klasse, der kaldes Kristi Legeme og nye Skabninger i Kristus Jesus, er fri fra Fordsrrmelse og lri lra Loryagien, De nye Skabningers Stilling over lor Gud o over for hans Lov er forskellig {ra alle andres, De er eller regnet retferdige i Guds Oine, som vi allerede har set. Denne tilregnede Retferdighed, der er blevet dem til Del ved Kristi Olfers Fortjeneste, dakker ikke blot deres {ortidige Ululdkommenheder,

622 Den nye Shabning. Dens jotdiske Foryligtelser 623

622 Den nye Shabning. Dens jotdiske Foryligtelser 623 620 Den nye ShabninE under man{e ugunstige Omgivelser, men det {elder ikke andre, Den, der har Aosvaret lor Familien, bor derlor se til, at der ved Bordet saa vidt muligt tales om b hagelige og nyttige

Læs mere

Den nye Shabnin4. Ellevte KaPitel DEN NYE SKABNINGS PAASKE

Den nye Shabnin4. Ellevte KaPitel DEN NYE SKABNINGS PAASKE Den nye Shabnin4 de alle var blevet dsbt. od at deres Daab bete(nede eller symboliserede Dsden, soi vi i det foregaaende har set For at vise dem det urimelige og uholdbare i det nye Standpunkt sporger

Læs mere

llorson,in gens.tllellernmand t38

llorson,in gens.tllellernmand t38 t38 llorson,in gens.tllellernmand alt dette, havde han gmnomgaaet ile Prover, soro Faderen ansea f or noalvendige, f or at ha.n kuntle gme ham til,vor Frelses Ophavsmandn, ophojet lengt over' Engle, Myndigheder

Læs mere

Verdensbefrielsen. Af J. F. RUTHERFORD, Forfatter til?»guds HarpeMillioner af nulevende Mennesker Bkal aldrig dotrøst for Folket«.

Verdensbefrielsen. Af J. F. RUTHERFORD, Forfatter til?»guds HarpeMillioner af nulevende Mennesker Bkal aldrig dotrøst for Folket«. Verdensbefrielsen En levende Fremstilling af Guds Plan med særligt Henblifc paa de Forholdsregler, Gud har truffet til at omstyrte Djævelens Magt og alle hans onde Institutioner samt til at udfri Folket

Læs mere

FEMTE KAPITEL. MAADEN FOR KRI$TI ODNKOMST OG AABENBAREI/SE.

FEMTE KAPITEL. MAADEN FOR KRI$TI ODNKOMST OG AABENBAREI/SE. 104 Tid,an er ner EN LIDEN STUND. En liden Stund! Nu er han her, og Dagen rykker nel, den skonne Das, da vi ham kta Anstgt til Ansigt ser. Hvor let vtl Traengtslen synes da, 0g kort vor Pilgri.msgang,

Læs mere

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Guds Harpe Afgørende Beviser for at Millioner af nulevende Mennesker aldrig skal dø En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Af J.

Læs mere

SØGER LÆRDOM VEO LÆSNING OG VEO TRO NUMMER 1 1. JANUAR 1935 84. AARGANG

SØGER LÆRDOM VEO LÆSNING OG VEO TRO NUMMER 1 1. JANUAR 1935 84. AARGANG SØGER LÆRDOM VEO LÆSNING OG VEO TRO NUMMER 1 1. JANUAR 1935 84. AARGANG 2 NYTAARSBETRAGTNINGER. Atter er et Aar henrundet, og vi befinder os paa Tærskelen til et nyt. Vi ser uvilkaarligt tilbage paa det

Læs mere

Af J. F. R u th e rfo rd o Første amerikanske Oplag 10,000,000 E k sem p larer. Brooklyn, N. Y., U. S. A. København

Af J. F. R u th e rfo rd o Første amerikanske Oplag 10,000,000 E k sem p larer. Brooklyn, N. Y., U. S. A. København Kan Religionen byde paa Hvile, Beskyttelse og Frelse tor de Millioner af Flygtninge, hvis Tal daglig vokser? Betragt Polakkerne, Tjekkerne, Østrigerne, de spanske Baskere eller Joderne og besvar Spørgsmaalet

Læs mere

Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD

Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD Spil. } Hvem er Gud? Syv Foredrag a f J. F. RUTHERFORD Side 3 Jehova 11 S atan 20 Hvem er Guds Vidner? 29 H ans N avn 38 Evighedens Konge 46 Den uselviske 54 De skal kende, a t Jehova er Gud Dommer R

Læs mere

En retfærdig Hersker To radioforedrag af

En retfærdig Hersker To radioforedrag af D ette kraftfulde, betagende Budskab, De nu skal læse, er blevet hilst med Jubel og Glæde i A ustralien, Sydafrika, Europa, de vestindiske Øer og ud over hele Nordam erika, hvor det hørtes direkte, ved

Læs mere

ER GUD NØDVENDIG? NUMMER 13 1. JULI 1930 79. AARGANG

ER GUD NØDVENDIG? NUMMER 13 1. JULI 1930 79. AARGANG SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 13 1. JULI 1930 79. AARGANG ER GUD NØDVENDIG? Verden kan betvivle Guds Eksistens, men den kan ikke betvivle Nødvendigheden af en Gud. Den tror muligvis ikke paa»mormonisme«,

Læs mere

bruge andres Liv og Legeme lil egen N}'tto har jo varet-tle ii-ta?- lijon.slieed8res,

bruge andres Liv og Legeme lil egen N}'tto har jo varet-tle ii-ta?- lijon.slieed8res, Slaqet leil Hannaged,on bruge andres Liv og Legeme lil egen N}'tto har jo varet-tle ii-ta?- lijon.slieed8res, " Lensherronq SlareeierenB saavel iir- '" au" nuvarrentle Aibejdsgivers Forsat' t;;;. ;; ;;"-li*nlilih.a".o.

Læs mere

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse.

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. 1 Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. En Palma-bog udgivet af Løbner Communications 1994, nu cbooks. Forside: Tegning af Line Jørgensen

Læs mere

BRIEF. 0041209 i. 'mm

BRIEF. 0041209 i. 'mm BRIEF 0041209 i la 'mm ^ ANTON BAST TOLV TALER ^ HOLDT I GRUNDTVIGS HUS, KONCERTPALÆET OG K. F. U. M.S FESTSAL I KØBEIfHAVN MEDENS JERUSALEMSKIR. KENS MENIGHED VAR HJEM- LØS EFTER KIRKENS BRAND PRIS 7

Læs mere

DET BI]KR,4'FTENDE VIDNES}JYI]D FRA GUDS STENVIDNE PROF'ET, DEN STORE PYRAMIDE I.{GYPTEN.

DET BI]KR,4'FTENDE VIDNES}JYI]D FRA GUDS STENVIDNE PROF'ET, DEN STORE PYRAMIDE I.{GYPTEN. DET BI]KR,4'FTENDE VIDNES}JYI]D FRA GUDS STENVIDNE OG PROF'ET, DEN STORE PYRAMIDE I.{GYPTEN. EN VENLIG KRITIK AF DET FOLCENDE AFSNIT, MEDENS DEl'ENDNU VAR I MANUSKRIPT- FORM, AF PROF. C. PIAZZI SMYTH,

Læs mere

STRÆB EFTER DET HØJESTE!

STRÆB EFTER DET HØJESTE! / / iiw\ nxvn SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 11 1. JUNI 1930 79. AARGANG STRÆB EFTER DET HØJESTE! Det aktive Medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige stræber efter den højeste, den

Læs mere

F re m tid e n s Regerin

F re m tid e n s Regerin F re m tid e n s Regerin Klare og uimodsigelige Beviser for, at der skal blive indført en retfærdig Regering paa Jorden, og en Redegørelse for, hvorledes den vil blive oprettet Af J. F. R utherford Forfatter

Læs mere

HERREN ER DEN, DER BESTEMMER.

HERREN ER DEN, DER BESTEMMER. / / II.WN SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 8 15. APRIL 1935 84. AARGANG HERREN ER DEN, DER BESTEMMER. Af Ældste Joseph F. Merrill af de Tolvs Raad. Det var ved Titiden en Mandag Morgen i Slutningen

Læs mere

Hvori bestaar min tro?

Hvori bestaar min tro? Side 1 Hvori bestaar min tro? Studie Léo Tolstoj Grev Udgivet: 1889 Paa Dansk ved J. Gøtzsche - Kjøbenhavn - Andreas Schous Forlag [www.estrup.org - ID: T226 - TS: 2007-01-08 05:50] Side 2 Indscannet af

Læs mere

FØLG MIG!" Den næste Dag vilde Han (Jesus) drage derfra til Galilæa; og Han finder Filip. Og Jesus siger til ham: Følg mig!"" (Joh. 1,44).

FØLG MIG! Den næste Dag vilde Han (Jesus) drage derfra til Galilæa; og Han finder Filip. Og Jesus siger til ham: Følg mig! (Joh. 1,44). FORORD Som ny omvendt fik jeg engang Lejlighed til at læse en Prædiken, i hvilken nogle korte, enkle Sætninger kastede et særligt Lys over Mesterens Vej. Jeg saa, at Frelsen indebærer Efterfølgelse, og

Læs mere

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud 1 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud 2 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud Denne PALMA-bog blev udgivet af Løbner Communications nu cbooks - 1994 Eftertryk er kun tilladt med forfatterens eller

Læs mere

n \% DE\ DANSKE enne AUGUST 1963 NR. 8 112. ÅRG.

n \% DE\ DANSKE enne AUGUST 1963 NR. 8 112. ÅRG. n \% DE\ DANSKE enne NR. 8 AUGUST 1963 112. ÅRG. Danmark Stjernen n DEN dansjte Nr. 8 AUGUST 1963 112. ARG. STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Indhold:».... Fra missionens præsidentskab

Læs mere

INDLEDNINGSTALEN AF PRÆSIDENT HEBER J. GRANT. USANDHED PUBLISERET. in\\\w N. '////li i. nummer 24 15. DECEMBER 1922 71. AARGANG

INDLEDNINGSTALEN AF PRÆSIDENT HEBER J. GRANT. USANDHED PUBLISERET. in\\\w N. '////li i. nummer 24 15. DECEMBER 1922 71. AARGANG '////li i in\\\w N EVIGT LIV ER AT KENDE GUD OG HANS SØN JESUS KRISTUS nummer 24 15. DECEMBER 1922 71. AARGANG INDLEDNINGSTALEN AF PRÆSIDENT HEBER J. GRANT. Ved Generalkonferencen den 6. Oktober 1922.

Læs mere

Titel: Heidelberg katekismus Forfattere: Zacharias Urinius og Caspar Olevianus

Titel: Heidelberg katekismus Forfattere: Zacharias Urinius og Caspar Olevianus Titel: Heidelberg katekismus Forfattere: Zacharias Urinius og Caspar Olevianus Om denne udgave: Dette er en revideret udgave af den danske oversættelse af Heidelberg katekismus fra 1928 (udgivet af Richard

Læs mere

Katekismus. Indholdsfortegnelse. Forord spørgsmål nr. Indledning Menneskets bestemmelse: At herliggøre og ære Gud 1

Katekismus. Indholdsfortegnelse. Forord spørgsmål nr. Indledning Menneskets bestemmelse: At herliggøre og ære Gud 1 Katekismus Indholdsfortegnelse Forord spørgsmål nr. Indledning Menneskets bestemmelse: At herliggøre og ære Gud 1 Første afsnit Guds inspirerede Ord: den eneste rettesnor for kristen tro og pligt 2-4 A.

Læs mere

Kristi lignelser. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Kristi lignelser. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Kristi lignelser Ellen G. White Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free Online

Læs mere

Esoterisk Kristendom

Esoterisk Kristendom Esoterisk Kristendom eller De Mindre Mysterier af Annie Besant paa dansk ved F. Lexow Teosofisk Samfunds Danske Forlag Christian Andersens bogtrykkeri København Annie Besant 1/1 Esoterisk Kristendom Naar

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

SKANDINAVIENS NR. 10 OKTOBER 1953 102. ÅRGANG. Apostlen JUDAS THADDÆUS

SKANDINAVIENS NR. 10 OKTOBER 1953 102. ÅRGANG. Apostlen JUDAS THADDÆUS SKANDINAVIENS NR. 10 OKTOBER 1953 102. ÅRGANG Apostlen JUDAS THADDÆUS : SKANDINAVIENS STJERNE ORGAN FOR JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 10 OKTOBER 1953 102. årg. SKANDINAVIENS STJERNE udkommer

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere