AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar"

Transkript

1 Møde den: , kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Inger Schoonderbeek Hansen, Jakob Steensig (supp. for SEMLING), Julie Lindhardt Sørensen (stud. rep. Med- Jour), Mathias Risom Kristensen (stud.rep. KÆM), Anders Birk Christiansen (stud.rep. Litt, Ret. Og Børnelit.), Anna Klein (stud.rep. Engelsk), Camilla Lodberg Holck Madsen (stud.rep. Tysk og Romanske sprog), Stine Hjorth Rasmussen (suppleant. NOR og Viking Studies), Søren Sandager Sørensen (stud.rep. SEMLING) Karoline Munk Hansen (VEST) Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK), AR Kasper Lie Fraværende: Peter Bakker, Caroline Holst Lundqvist (stud.rep. Inf. Og DD), Sven E. Halse (delvis fravær), Emma Mathilde Krog, Anna Emilie Groth (stud.rep. DRAMUS), Dato: 24. februar 2014 Ref: KL Side 1/11 1. Godkendelse af referat og dagsorden 2. Indkomne sager eksamensforsøg i Bachelorprojekt 3. Institutionsakkreditering 4. Tilvalg og internationaliseringsvinduer 5. Selvstuderet emne 6. Fortsat diskussion af regler for undervisningsdeltagelse og portfolio ved studieleder Ken Henriksen 7. Diskussion af for sent afleverede bundne hjemmeopgaver 8. Valgfag 9. Evalueringer 10. Orientering 10.1 Orientering til og fra Studieleder Holdskiftepraksis for IÆK og IKS, Arts Timetalsmidler Besparelser og udviklingen af mere ressourceeffektive studieordninger 10.2 Vejledning til lægeerklæringer Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK), AR Aarhus Universitet Tåsingegade Aarhus C Tlf.: Fax:

2 10.3 Generel vejledning for specialetyper, herunder specielt Produktspecialer Side 2/ Evt Brug af computer i undervisningen 11.2 Rettelse til studieordningsændring fra Litteraturhistorie 11.3 Ret til Feedback? 1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsorden godkendes med tilføjelse af en studieordningsændring fra Litteraturhistorie under Evt. Nævnet godkender referat fra med følgende kommentarer: s. 2: Det kan ikke garanteres at ansøgte specialevejleder kan tildeles hvis man har ansøgt før fristen. s. 4: Under Nordisk: Ret afkrydsningslister til underskriftslister. Referat fra Temadagen godkendes på et senere tidspunkt. Der afventes materiale fra gæsterne fra SMU24-projekterne. 2. Indkomne sager eksamensforsøg i Bachelorprojekt Studienævnet træffer afgørelse i en sag vedr. 4. eksamensforsøg i Bachelorprojektet på Bacheloruddannelsen i Musikvidenskab, Sagen er behandlet på Forretningsudvalgets møde og videresendt til Studienævnet med følgende indstilling: Det indstilles, at der ikke dispenseres, idet det ikke ses, at usædvanlige forhold har gjort sig gældende. Enkelte medlemmer af Nævnet understreger, at det er spild af Universitetets og den studerendes ressourcer at smide en studerende ud på det sene tidspunkt i uddannelsen. Sagen går til afstemning: Ønsker Nævnet at tiltræde Forretningsudvalgets indstilling til Nævnet, dvs. at der ikke dispenseres, da det ikke ses, at usædvanlige forhold har gjort sig gældende i forbindelse med afviklingen af de tre eksamensforsøg? Stemmeberettigede: 15 Ja: 13/Nej: 0

3 Nævnet imødekommer ikke ansøgning idet det ikke ses, at usædvanlige forhold har gjort sig gældende. Side 3/11 3. Institutionsakkreditering Institutionsakkreditering og kvalitetsarbejde bliver et centralt emne i det næste års Studienævnsarbejde. Den 1. juli 2013 trådt lovgivning om institutionsakkrediteringer i kraft. Dette betyder at alle uddannelsesinstitutioner i Danmark skal akkrediteres som helheder hvilket betyder at det tidligere system omkring uddannelsesakkrediteringer udfases. AU ansøger om institutionsakkreditering 1. januar 2015 Lykke Kjerrumgaard fra SNUK (Studienævnsbetjening og Uddannelseskvalitet) giver en kort gennemgang af hvad, hvordan og hvorfor vedr. Institutionsakkreditering. AU som helhed lever op til kravene i institutionsakkrediteringen og den tager udgangspunkt i rollefordelingen i ARTS organisering. Det skal bla.: dokumenteres at der er en kvalitetspraksis sikres at uddannelserne er forskningsbaserede sikres at de studerende får den uddannelse de skal have ifølge deres studieordninger AU får panelbesøg i løbet af 2015 som undersøger enkelte elementer i kvalitetspraksis gennem de såkaldte audit trails. Det bliver en kraftig kontrolinstans som undersøger om man lever op til det man har formuleret i kvalitetspraksis. Kvalitetspraksissen står i centrum for institutionsakkrediteringen. I det store og hele består den af en sprogliggørelse af praksisser og procedurer der allerede eksisterer på ARTS, eks. undervisningsevalueringerne, studieordningsarbejder m.m, men med kvalitetspraksissen er det hele skrevet ned. AU skal fremover kunne dokumentere at det lever op til praksissen. Kvalitetspraksis er en dynamisk størrelse, den kan ændre sig over tid således kan ændres i overensstemmelse med eventuelle ændringer af Universitetet. De studerendes rolle er bla. at deltage aktivt i evalueringerne og lade sig vælge til råd og nævn, herunder Studienævnet og UFU erne. Derudover skal de studerende deltage i undervisningen og eksaminerne. Der spørges til hvorledes studenterrepræsentanterne i Nævnet kan eller skal deltage aktivt i forbindelse med institutionsakkrediteringen? Lykke Kjerrumgaard forklare, at de studerende vil blive inddraget i italesættelsen af kvalitetskulturen på ARTS, men på nuværende tidspunkt er det endnu diffust hvordan eks. Studienævnets medlemmer skal sættes i spil.

4 Nævnet henstiller til at der gøres forsøg med interne audit trails for at afprøve om Nævnet lever op til egen kvalitetspraksis. Side 4/11 4. Tilvalg og internationaliseringsvinduer Lars Kiel Bertelsen, lektor på kunsthistorie og nu frikøbt til udvikling af tværgående undervisningsinitiativer på ARTS, holder oplæg om ny Tilvalgsstruktur og muligheden for internationaliseringsvinduer i studiestrukturen på BA-uddannelserne. Uddannelsesudvalget har diskuteret ændringer af tilvalgene på ARTS, men der er endnu ikke truffet beslutning om hvorledes ændringerne skal udmønte sig. Lars er derfor i færd med at afdække forskellige synspunkter på tilvalgene; hvad er umistelige værdier, hvad kan man undvære og hvad kan man gøre bedre. Han er meget interesseret i studenterperspektiver på problemstillingerne. Lars oplæg: Bachelortilvalgene er i denne sammenhæng de 45 ECTS der ligger på 5 og 6 semester + de 10 ECTS HUM-fag på 3 semester. Baggrunden for at diskussionen rejses nu er firfoldig: Fusionen på AU er nu afsluttet Den nye uddannelsesbekendtgørelse ( 17, jf. stiller ikke krav om tofaglighed (med undtagelse af gymnasierettede uddannelser). Tofaglighed er stadig en mulighed, men nu kan der også laves tilvalg der er tættere på kernefagligheden. Ønske om internationalisering Fremdriftsreformen I den nuværende tilvalgsstruktur er det ikke let at kommet til udlandet og den øger risikoen for studieforlængelse. ITT er den er største og dyreste tilvalgsmulighed på nuværende tidspunkt. BA-tilvalgene spiller meget forskellige roller i de forskellige fagmiljøer, fx: Rekrutteringskanal til KA-uddannelser (tilvalget som indgang/forberedelse til de studerende, der skifter fag ved overgangen fra BA til KA) Del af sidefag i kombination med KA-tilvalg for de gymnasierettede uddannelsers vedkommende Studentervolumen: Samlæsning af BA med BA-tilvalg løfter volumen på visse mindre fag Sandkasse for fagudvikling på nogle fag (her udvikler man noget, der er 'på kanten af' kernefagligheden eller dyrker tværfaglighed, udvikler alternative undervisningsformer osv.) 'Must-have' fagligheder, som ikke kan opretholdes som selvstændige BAuddannelser

5 Lars har formuleret Tilvalgsproblematikkens således: Side 5/11 Hvordan får vi de bedst mulige BA-uddannelser, hvor tilvalget supplerer fagligheden på en måde, der respekterer den faglige progression og sikrer uhindret studiefremdrift, samtidig med at vi giver bedre mulighed for udlandsophold og sikrer en enkel (og dermed uddannelsesøkonomisk forsvarlig) studieadministration? Nævnet diskuterer internationaliseringsvinduer og Tilvalg på baggrund af Lars oplæg: Tilvalgene kan opbygges efter samme model som 3. semester på kandidaten, dvs. den studerende vælger mellem en herværende faglighed eller en udlandsrejse (og projektorienteret forløb?), men det er vigtigt at den herværende faglighed er vægtig nok til at kvalificere til kandidatuddannelser. Lars Kiel Bertelsen forestille sig at Tilvalgene kan indskrives i BA-uddannelserne, at de kan kommer til at optræde som HUM-fag eller Profilfag, dvs. som hvide pletter. Men dette er ikke fastlagt endnu. Der spørges til nødvendigheden af regulære internationaliseringsvinduer. Hvorfor skal der være vinduer? Hvorfor kan udlandsrejser på bacheloruddannelserne ikke klares ved regulær merit? Der er et politisk pres for internationaliseringsvinduer, dette skyldes at merit-modellen ikke virker for alle fagligheder. Studerendes holdninger: Det vil være godt med et internationaliseringsvindue - der er ikke muligt at kunne komme til udlandet på 4. semester på eks. Tysk da dette semesterindeholder kurser hvor man ikke kan få merit - man kan ikke få merit for eks. Oversættelse til dansk. Problemer med internationaliseringsvinduer på gymnasierettede tilvalg. Der er ikke plads til internationaliseringsvinduer i de gymnasierettede tilvalgs uddannelsesstrukturer da der stille en række krav til hvilke kompetencer de studerende skal opnå i uddannelserne og disse vil være vanskeligere at opnå i forbindelse med udlandsophold. Lars ønsker at de studerende skal gøres opmærksom på disse vanskeligheder hvis man ønsker en gymnasierettede uddannelse. Flerfaglighed overfor monofaglighed: På nuværende tidspunkt sagsbehandles der ITT efter gammel bekendtgørelse. Lars forventer at de kan laves om således kravet til flerfaglighed i forbindelse med ITT ophæves. Og at dette må kunne ske med en Studienævnsbeslutning. Studerende fra de mere tværfaglige kernefagligheder har en stor lyst til monofaglighed i forbindelse med deres tilvalg. Der er en klar holdning til at tilvalgene skal være en samlet hele og ikke bare noget der sættes sammen. Tilvalgene er vigtigt for uddannelserne. Der sker rekruttering til KA-uddannelser, men de studerende får også en vigtig udfordring af deres kernefaglighed. Det sker

6 både via kravet om flerfaglighed i tilvalgene eller ved at opleve egen faglighed i udlandet, det sidste vil også være tilfældet hvis man rejser til udlandet i forbindelse med monofagligheden. Mange studerende oplever at det er trælst at skulle forlade kernefagligheden til fordel for tilvalget, men tilvalget har været godt når man har været gennem det og fået suppleret kernefagligheden. Man ser nye muligheder når man er ude i den anden faglighed - både for KA-uddannelsen og for de fremtidige erhvervsmuligheder. Problemer med BA-projektet. Det er et problem at de studerende skal være to steder på en gang, dvs. på tilvalg samtidig med at de skriver BA-projektet på deres kernefaglighed. BA-projektet gør det svært at rejse ud da de fleste aftaler kræver 30 ECTS hvilket ikke giver plads til BA-projekternes 15 ECTS. Hvis der skal udformes en ny tilvalgsstruktur skal det sikres at den er kompatibel med andre universiteter. Aftagerpanelerne: Der skal ske en drøftelse med aftagerne - er de mest interesserede i monofaglige/flerfaglige kandidater? Side 6/11 5. Selvstuderet emne Selvstuderet emne har været et tilbud til studerende på Medievidenskab, Digital design, Informationsvidenskab og Nordisk sprog og litteratur. Den studerede har kunnet udskifte discipliner i studieordningen med selvstuderede emner. Beskrivelserne af det selvstuderet emne og den tilhørende eksamensform har ikke været indskrevet i de enkelte studieordningerne, men har været beskrevet på denne hjemmeside: hvor pensum, sideantal, eksamensform er beskrevet. Selvstuderet emne har været en mulighed der kan hjælpe studerende på kandidatuddannesen: Hvis deres fag ikke bliver oprettet Hvis man har ventet på et specielt kursus som ikek kommer Det har været brugt af 4+4-studernede De berørte fagligheder ønsker at få løst det indenfor Studieordningerne. Nævnet fastholder at der skal være en hjemmeside der vejleder om Selvstuderende emne, men at denne vejledning skal henvise til studieordningsforankrede muligheder. Unni From udformer i samarbejde med IMV-teamet en vejledning som kan erstatte den nuværende Selvstuderet emne-hjemmeside. 6. Fortsat diskussion af regler for undervisningsdeltagelse og portfolio ved studieleder Ken Henriksen Nævnet har tidligere diskuteret Regler for undervisningsdeltagelse og portfolio, men januarmødet viste at denne diskussion ikke er afsluttet.

7 Omstændighederne omkring oplægget har ændret sig indenfor den seneste tid da der er kommet en ny Eksamensbekendtgørelse stadfæster en række af reglerne i det fremsendte papir, samtidigt er der stillet juridisk spørgsmålstegn ved dele af reglerne, eks. begrænsningerne af de studerendes muligheder for at vælge frit mellem Prøveform 1 og 2 i eksamenstjekperioden. Nævnets tidligere diskussion har været centreret omkring spørgsmålet om de studerende bruger et eksamensforsøg hvis de sidst på semesteret ikke lever op til deltagelseskravet. Ifølge den nye bekendtgørelse koster det et prøveforsøg, jf. Eksamensbekendtgørelsen 14 ( Side 7/11 Diskussion: Flere UFU ere er meget utilfredse med det bekendtgørelsesmæssige krav om at det koster et prøveforsøg at ikke leve op til kravet til Prøveform 2. Det vil også ligge pres på underviserne når de ved at det vil betyde et brugt eksamensforsøg. Enkelte UFU er mener at regelsættet vil virke som en frafaldsreform. Der skal være en større sammenhæng mellem undervisningen og Prøveform 2. Hvis man har opfyldt deltagelseskravet, men skal lave om på lidt af en tilknyttet portfolioopgave. Hvilken prøveform skal man så deltage i? En evt. Prøveform 3? En studerende rejser et centralt spørgsmål: Vil man, hvis man har været syg og dermed ikke lever op til deltagelseskravet kunne få dispensation for det automatiske brugte forsøg? De studerende har altid ret til at søge dispensation. En sådan dispensation vil kunne gives af Studienævnet hvis der foreligger dokumentation for sygdommen. 7. Diskussion af for sent afleverede bundne hjemmeopgaver Forretningsudvalget har behandlet en sag vedr. for sent afleveret bunden hjemmeopgave. I den forbindelse ønsker Forretningsudvalget en Studienævnsdiskussion om muligheden for at de studerende kan få lagt en for sent afleveret bunden eksamensopgave til side til reeksamen således den studerende ikke skal skrive opgaven igen. Studienævnet mener ikke, at man kan sammenligne en bunden og en fri hjemmeopgave. Det er to forskellige eksamensformer og man kan ikke sammenligne på tværs. Nævnet ønsker derfor ikke at studerende kan få for sent afleverede bundne eksamensopgaver lagt til side til reeksamen således den studerende ikke skal skrive opgaven igen. 8. Valgfag Nævnet diskutere hvorledes man evt. kan udnytte de forskellige fagligheders valgfag hvis det bliver nødvendigt at spare på ressourcerne til valgfagene for E2014. Diskussion:

8 På sprogfagene har man gode erfaringer med at dele valgfag med BSS. Der er også erfaringer med at eks. Engelsk og Tysk udbyder fælles valgfag. Delte valgfag er i princippet en god ide, men det skal aftales multi- eller bilateralt. Kun derved sikres der en overskuelighed. Der kan være strukturelle forhindringer i at dele valgfag. En studieordning kan have valgfag i efterårssemesteret mens en anden har i foråret. Enkelte fagligheder har svært ved at oprette valgfag om sprog, så det vil være godt med samarbejde. Der kan opstå problemer med de studerendes niveauforskelle på valgfagene. Det kan give problemer med niveauforskelle som kan give problemer i undervisningen. Side 8/11 Nævnet ønsker at nedsætte et underudvalg der undersøger mulighederne for bi- og multilatterale valgfagsaftaler. I den forbindelse bedes uddannelseslederne vurdere hvilke af deres valgfag der kan være interessante for andre. Dette aftales videre på næste Studienævnsmøde. 9. Evalueringer Nævnet diskuterer evalueringer fra efteråret Nævnet behandler evalueringerne ved, at hver enkelt UFU s evalueringer læses af repræsentanterne fra en anden UFU der efterfølgende kommentere rapporterne: VIP- og studenterrepræsentanter Unni From Julie Lindhardt Sørensen Mads Rosendahl Thomsen Evalueringsrapporter Museologi, Kunsthistorie, Æstetik og kultur Medievidenskab og Journalistik Kommentarer til evalueringsrapporterne (positiv/negativ) Nysgerrig i forhold til gæstelærer og hvordan der dannes en rød tråd i forbindelse med gæsteforelæsere. Studium Generale er et tilbagevendende smertensbarn - er der nogen der har former der fungere? Det virker som det går godt. Elektroniske evalueringer: fungere det? Det kan det hvis evalueringen foregår som en del af undervisningen. Anders Birk Christiansen - Pia Rasmussen Informationsvidenskab Det ser godt ud. Anna Emilie Groth og Digital Design Der er kun kommet 20 kursusevalueringer ud af 37 og det er ikke alle der er underskrevet. Det skyl-

9 des at underviserne ikke afleverer. UFU en bestemmer om den studerende kan give sin evaluering anonym. De studerende har meget fokus på eksamen. Side 9/11 Sven Halse Camilla Lodberg Holck Madsen Peter Bakker Søren Sandager Sørensen Inger Schoonderbeek Hansen Emma Matilde Krog Jody Pennington Kognitiv semiotik og Lingvistik Litteraturhistorie og Retorik Dramaturgi og Musikvidenskab Nordisk og vikingestudier, Oplevelsesøkonomi Evalueringerne lever op til kravene for til evalueringer. De negative ting vender meget udad - profilfag, fysiske rammer etc. Der er ikke meget negativt der er rettet mod fagligheden. Tilvalg og BA-projekt, det er et problem, men der er ikke meget at gøre, men der må gøres et eller andet. Det ser ud til at være gennemgående godt.. Der mangler navn på de enkelte undervisere på de enkelte evalueringer. Der er ikke noget at indvende. Formen er overholdt og der er god feedback. Næsten alle evalueringerne er positive, men hvad er der gemt? Der fremsættes et ønske om at BA-projektet bør afleveres senere. De studerende er meget forskellige, også i evalueringerne. Hvad betyder det at visse administrative forhold skal gøres bedre? Det kan have noget at gøre med Kandidatfag der er forskellige fra linje til linje. Det skal afklares så underviseren ved hvilken linje den enkelte studerende følger. Anna Klein - Morten Breinbjerg Engelsk Det ser imponerende ud og stor ros til underviserne. Caroline Holst Lundqvist Der er lav respons på den elek-

10 André Wang Hansen Tysk og romanske sprogfag Mathias Risom Kristensen - troniske evaluering. Integrering af den 13. undervisningsuge - hvordan gøres det? En udmærket kritisk rapport. Der er dog lav besvarelsesprocent. Der er ingen grund til at evaluere hvis der ikke er nok respondenter. Kollegial superversion er en god ide. Det er også godt at bruge de studerendes egne ressourcer. Side 10/11 Studienævnets evalueringsevaluering: Alle skal bruge samme format Hvordan kan erfaringerne fra evalueringerne omsættes til kvalitetssikring? Hvordan dokumenteres det, at der bliver fulgt op på evalueringerne? Hvor kommer evalueringerne hen når de har været forbi Studienævnet? Studielederen følger op på de ovenstående spørgsmål 10. Orientering 10.1 Orientering til og fra Studieleder Holdskiftepraksis for IÆK og IKS, Arts Reglerne for holdskifte skal revideres da de har vist sig meget ufleksible. Studielederen har sagt midlertidig ok til Løsningsforslag 2. Studielederen foreligger den reviderede plan for Studienævnet og ønsker Nævnets kommentarer: Det er problemet at underviserne ikke kan sige ja og nej - underviserne skal spørges hvor der er indgået faglige forhold i forbindelse med fordelingen af de studerende. Der har altid været valgfrihed indenfor semesterets første 14 dage Der vil være udfordringer i forbindelse med Fremdriftsreformen Timetalsmidler 2014 Studieleder forventer at Timetalsmidler skal drøftes på et kommende studienævnsmøder Der er tilgået midler (2,3 mio. kr.) til timetalsløft for bla. HUM-fag Besparelser og udviklingen af mere ressourceeffektive studieordninger Studieleder orientere at der vil komme besparelser på op til 3 mio. kr. Det vil på sigt betyde studieordningsændringer Vejledning til lægeerklæringer

11 Nævnet har tidligere henstiller til, at der udarbejdes en vejledning til lægeerklæringer. En sådan vejledning må ikke stille krav til lægevejledningen, men skal beskrive hvilke oplysninger Nævnet har brug for i forbindelse med sagsbehandling. Nævnet henstiller til, at der efterspørges et relevanskrav i lægeerklæringerne, dvs. hvorledes har den sygdom som lægen bekræfter relevans for den ansøgning som den studerende fremsender Side 11/ Generel vejledning for specialetyper, herunder specielt Produktspecialer Vejledningen får med jævne mellemrum henvendelser vedr. Produktspecialer. Enkelte fagligheder har mange erfaringer med Produktspecialer, andre har næsten ingen. VEST har skrevet et forslag til en generel vejledningstekst om Produktspecialer. Den indeholder en række kan-formuleringer og skal derfor ses som en inspirationstekst da den samtidig understreger at den enkelte studerende skal skrive specialet efter de retningslinjer der findes i studieordningen. 11. Evt Brug af computer i undervisningen Nævnet diskuterer om det ønsker at udforme en politik i forbindelse med de studerendes brug af pc ere i undervisningen, især i forhold til ikke-studierelevant brug. Nævnet ønsker ikke at udforme en politik, men henstiller til at eventuelle interesserede tager kontakt til CUDIM der kan være behjælpelig med hjælp til at sikre at de studerende mindsker deres ikke-studierelevante pc-forbrug i undervisningen Rettelse til studieordningsændring fra Litteraturhistorie Til Studienævnet I behandlingen af studieordningsændringerne er det først efter godkendelsen blevet bemærket, at der er for få graduerede eksamener på BA Litteraturhistorie som følge af, at faget Litteraturhistorie 3 gøres ugradueret. Dags dato er problemet blevet diskuteret i uddannelsesfagudvalget, der som fagets undervisere tilslutter sig denne løsning: at faget Hovedværkstudie på 4. semester gøres gradueret, og at prøven er en 7 dages bunden prøve, omfang sider, baseret på en godkendt synopsis. En konkret formulering af dette følger, men vi håber, at sagen kan behandles hurtigst muligt. Vh Mads Studienævnet tiltræder ovenstående studieordningsændring Ret til Feedback? Nævnet ønsker at diskutere retten til feedback på et kommende møde.

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT

AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 12.06.2013, kl. (8.00) 9.00 12.00 Turing 014, Bygning 5341, Åbogade 34, 8200 Aarhus N Studienævnsmøde på IÆK, juni 2013 REFERAT Til stede: Peter Bakker, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Sven

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde Møde den: 18.06.2014 kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Mads Rosendahl

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Jens B. Christensen, Morten Toft, Aleksander Kokholm Jensen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT

AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 18.12.2013 kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 Studienævnsmøde, Institut for Æstetik og Kommunikation REFERAT Til stede: Peter Bakker, Pia Rasmussen, André Wang Hansen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Ordinært møde den 12. februar 2014 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Ordinært møde den 12. februar 2014 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund Ordinært møde 2014-2 den 12. februar 2014 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund REFERAT Til stede: Claus Møller Jørgensen, Kirstine Nielsen, Mette Svart Kristiansen, Petter Bugge, Ole Høiris,

Læs mere

OPSAMLING PÅ STUDIELEDERS BESØGSRUNDE I IKK S FAGMILJØER

OPSAMLING PÅ STUDIELEDERS BESØGSRUNDE I IKK S FAGMILJØER OPSAMLING PÅ STUDIELEDERS BESØGSRUNDE I IKK S FAGMILJØER EFTERÅRET 2015 Jeg overtog denne opgave for 5 dage siden... så jeg samler op på samtaler, jeg ikke har deltaget i. Derfor: Hjælp mig, hvis jeg overser

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

studerendes forhold og rekruttering Kort oplæg ved Pia Rasmussen (DRAMUS) om deres initiativer ifm. udfordringer med rekruttering af 4+4:

studerendes forhold og rekruttering Kort oplæg ved Pia Rasmussen (DRAMUS) om deres initiativer ifm. udfordringer med rekruttering af 4+4: Studienævnsmøde den: 12.12.2012 kl. 09.00-11.30 Sted: Kasernen - Forskerhuset Deltagere: Unni From, André Wang Hansen, Pia Rasmussen, Jody W. Pennington, Sven E. Halse, Claus Bossen, Inger Schoonderbeek

Læs mere

Nyt punkt: Indstillinger fra Forretningsudvalget, hvor deres indstillinger godkendes. Møderne holdes fast onsdag kl oo.

Nyt punkt: Indstillinger fra Forretningsudvalget, hvor deres indstillinger godkendes. Møderne holdes fast onsdag kl oo. Møde den: 13.09.2012 Byg. 1481, lok. 366 Studienævnsmøde IÆK REFERAT Til stede: Unni From, Claus Bossen, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Sven E. Halse, Inger

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 7. september 2017, kl Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum

Dagsorden. Møde den: 7. september 2017, kl Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS Møde den: 7. september 2017, kl 9.15-12.00 Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum Dagsorden Deltagere: Medlemmer

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Rikke Friis, Lene Myong, Nina Rasmussen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde Møde den: 18.02.2015 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Pia Rasmussen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Leonardo Cecchini, Inger

Læs mere

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 20. juni 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Retningslinjer og politikker, Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur

Retningslinjer og politikker, Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur Retningslinjer og politikker, Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur 2012 - Kasper Lie, 29.06.2016, revideret 02.09.2016, 04.10.2016, 24.11.2016 Resumé i BA-projekter, specialer og masterprojekter,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, november

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, november Møde den: 13.11.2013, kl. 9.00-12.00 byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, november REFERAT Til stede: Peter Bakker, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Leonardo Cecchini (Suppleant for Tysk og Romansk),

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde Møde den: 14.01.2015 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Mads Rosendahl Thomsen,

Læs mere

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Sarah Barfoed Mcintyre, Drude Katrine Jørgensen

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Sarah Barfoed Mcintyre, Drude Katrine Jørgensen Møde den: Onsdag d. 21. november 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Ask Vest Christiansen,, Morten Toft, Aleksander Kokholm

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00

Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00 Institut for Statskundskab og Samfundsfag, Aarhus Universitet 11. december 2016 Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00 Til stede:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 09.12.20125 kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Leonardo Cecchini, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 1 Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 1. oktober 2014 kl.: 10:00-12:00 i lokale 1.02, NJV 6B Til stede: Ulla Steen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Marie

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 21. november 2002 Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET 21. november 2002 Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET 21. november 2002 - Notat - Reformen af humanioras uddannelsesstruktur set i lyset af Tid for forandring for Danmarks universiteter - uddybende pjece til politisk aftale om ny universitetslov

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl Møde den: Mandag d. 11-11-2013 i studienævnet for idræt kl. 14.00-16.00 REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Ask Vest Christiansen, Kristian Olesen. Fra Administrationen: Merethe Haugaard, Drude Katrine

Læs mere

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Fordeling af evalueringsresultater Indledningsvis angives, hvor mange af de evaluerede kurser, der placerer

Læs mere

Referat af konstituerende møde i Det Juridiske Fagstudienævn

Referat af konstituerende møde i Det Juridiske Fagstudienævn Referat af konstituerende møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 16. februar 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder og formand)

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september Tilstedeværende: Camilla Hørby Jensen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Bugge Thorbjørn Daniel, Charlotte Langer Søndergaard, Gry Friis Vinterlie

Læs mere

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer. HD studienævnsmøde den 2. december 2015 kl. 13.00-15.00 Sted: Bygning 1325, lokale 312 Til stede: Jan Laursen, Finn Schøler, Søren Erik Nielsen Afbud fra: René Franz Henschel, Karsten Bay Referent: Rita

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende med afbud: Michael Kristensen; Molte Emil Strange Andersen

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende med afbud: Michael Kristensen; Molte Emil Strange Andersen Michael Kristensen Gerth Stølting Brodal Birgit Olesen Mads Faurschou Knudsen Steen Thorbjørnsen Henrik Birkedal David Bækby Houborg Jeppe Kjeldsen Jensen Thorbjørn Grønbæk Rasmus Lunding Henriksen Molte

Læs mere

Det juridiske Fagstudienævn 13. maj 2015

Det juridiske Fagstudienævn 13. maj 2015 Referat af 4. møde i Det juridiske Fagstudienævn Tid: 13. maj 2015 kl 13.15-15.00 Sted: Bygning 1410, lokale 247 Til stede: Professor Per Andersen (studieleder og formand) Lektor Hanne Søndergaard Birkmose

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 16.12.2015 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Morten Breinbjerg, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Inger Schoonderbeek

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde Møde den: 17.09.2014 kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen,

Læs mere

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 REFERAT Til stede: Lars Geer Hammershøj, Malou Juelskjær, Per Fibæk Laursen, Morten Jacobsen, Lis Salbøg, Christian Hestbæk og Dorte Puggaard Fraværende:

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Referat af 10. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 8. december 2017, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 10. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 8. december 2017, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 10. møde i Det Juridiske Fagstudienævn 2017 Tid: 8. december 2017, kl. 10-12 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 21. november 2012 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Mikkel Askløf, Christina

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015

M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015 I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015 Forum Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Møde afholdt:

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat 5. studienævnsmøde Tidspunkt: Tirsdag den 7. juli 2015, kl. 11-14 Sted: A011 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 12. september 2014 11. november 2014 pkt. 10 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014 Tilstedeværende: Lone Grønbæk Kronbak, Christian Kronborg, Bjarne Toft,

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 26.08.2015, kl. 9.00-15.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Leonardo Cecchini, Ane Hejlskov Larsen, Jody W. Pennington,

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K & R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 16. DECEMBER 2015 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi SYDDANSK UNIVERSITET RB/mka Studienævn for Audiologi og Logopædi 13.09.06 Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi onsdag den 4. september 2006 kl. 12.01 Til stede: Rineke Brouwer, Ture Andersen,

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T DIKUs Undervisningsudvalg S A G S N O T A T 1. JULI 2013 Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013 Tilstedeværende: Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Anders Daniel Møller, Charlotte Langer Søndergaard,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud)

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud) Møde den: 1. maj, 2013, kl. 14.30-16.30 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Bente

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 8. oktober 2013 ITT OG UDLANDSOPHOLD AU STUDIEADMINISTRATION ARTS

AARHUS UNIVERSITET. 8. oktober 2013 ITT OG UDLANDSOPHOLD AU STUDIEADMINISTRATION ARTS ITT OG UDLANDSOPHOLD AU STUDIEADMINISTRATION ARTS PROGRAM HVAD ER ITT? ITT OG UDLANDSOPHOLD SÅDAN GØR DU HJÆLP OG VEJLEDNING 2 FORVENTNINGER? Hvad vil jeg gerne have med hjem herfra i dag? Skriv et kort

Læs mere

Bilag 1. Mødetype: Studienævnsmøde Teologi. Mødeleder: Ulrik Nissen Referent: Susanne Vork Svendsen Dato: 14. november 2016 Varighed:

Bilag 1. Mødetype: Studienævnsmøde Teologi. Mødeleder: Ulrik Nissen Referent: Susanne Vork Svendsen Dato: 14. november 2016 Varighed: Mødetype: Studienævnsmøde Teologi Mødeleder: Ulrik Nissen Referent: Susanne Vork Svendsen Dato: 14. november 2016 Varighed: 14.15 16.00 Tilstedeværende: Ulrik Nissen (studienævnsformand), Jakob Engberg,

Læs mere

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Find Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing, Jimmi Kristiansen og Nanna Damgaard Afbud: Ditte Hartvig, Anders

Læs mere

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008 Referat af møde i STUDIENÆVN FOR JURA 2. september 2008 Studienævn for Jura den 28. august 2008 Tilstede: Nina Dietz Legind, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Per Nilsén, Kent Raun Moritzen, Regitze

Læs mere

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt 10. februar Sted Karina Rømer. Referent

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt 10. februar Sted Karina Rømer. Referent K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T 10. FEBRUAR 2016 Forum Odontologisk Studienævn AFDELING

Læs mere

Gæster: Hans Sommer, Helle Steffensen, Pia Rasmussen, Jakob Isak Nielsen, Jacob Buch, Solveig Sannem, Lene Kühle, Jan Ifversen, Kasper Lie.

Gæster: Hans Sommer, Helle Steffensen, Pia Rasmussen, Jakob Isak Nielsen, Jacob Buch, Solveig Sannem, Lene Kühle, Jan Ifversen, Kasper Lie. Uddannelsesudvalgsmøde, Arts Møde den 9. september 2014 kl. 12.00-15.00 Aarhus. Bygning 1431, lokale 021 Referat Deltagere, UU Arts: Marianne Ping Huang, Arne Kjær, Liselotte Malmgart, Ken Henriksen, Peter

Læs mere

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen Maindal

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen Maindal Møde den: 9. december 2015, kl. 11.30 13.30 Bygning 1611, lokale 121B Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab REFERAT Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg,

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I M Ø D E R E F E R A T 03. DECEMBER 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder)

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder) Møde den: 13. november 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Lene Myong, Kristine Kousholt, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Nina

Læs mere

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 22. maj 2012 M Ø D E R E F E R A T 22. MAJ 2012 Forum Studienævnet Engerom

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET GODKENDT REFERAT

AARHUS UNIVERSITET GODKENDT REFERAT Møde den: 5. maj 2014, kl. 14 16 Aarhus, Tåsingegade 3, lokale 1443-313 videolink til Emdrup lokale A112 Uddannelsesfagudvalgsmøde for Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi GODKENDT REFERAT Til stede:

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk M Ø D E R E F E R A T 15. AUGUST 2013 Forum

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

MØDEREFERAT. Ikke til stede: Christine Damgaard (stud.theol.).

MØDEREFERAT. Ikke til stede: Christine Damgaard (stud.theol.). DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2015) Stud.theol. Christine Damgaard Stud.theol. Thomas Neergaard Stud.theol. Anne Sofie Aagaard Professor Mette

Læs mere

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Kjær

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Kjær Møde den: 30. august 2016, kl. 12.15 14.15 Lokale 445, Dalgas Avenue (OBS ANDET LOKALE end normalt) Møde i studienævnet for Idræt Dagsorden Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik

Læs mere

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3).

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3). Referat af møde i masterstudienævn fredag den 4. december kl. 10.00-12.00 Til stede: Dennis Ramsdahl, Winni Johansen, Michael Nørager Fraværende: Torsten Kolind Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Referat af møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i

Referat af møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat af møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Læs mere

Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet

Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet Gældende pr. 1. oktober 2015. Godkendt af Dekanatet for Det Humanistiske Fakultet 30. september 2015.

Læs mere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Viola Burau og Loni Leddere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Viola Burau og Loni Leddere Møde den: 29. august 2016, kl. 9.00 11.00 Bygning 1611, lokale 121b Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab Dagsorden Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand),

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 6. februar, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 6. februar, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 6. februar, 2013, kl. 15.30-17.30 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 23.11.2016, kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Thomas Rosendal Nielsen, Ane Hejlskov Larsen, Tore

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde Møde den: 17.06.2015 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Ane Hejlskov Larsen, Jody W. Pennington, Leonardo

Læs mere

Fra studieadministrationen: Drude Katrine Jørgensen og Jeppe Norskov Stokholm (referent)

Fra studieadministrationen: Drude Katrine Jørgensen og Jeppe Norskov Stokholm (referent) Møde den: 7. oktober 2014, kl. 13.00-15.00 Lokale 345, Dalgas Avenue Møde i studienævnet for Idræt Deltagere: Jan Kahr Sørensen, Jens B. Christensen, Henrik Sørensen, Ask Vest Christiansen og Mikkel Lund.

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 23. september 2015. Til stede: Afbud: Trond Beldo Klausen, Jakob Skjøtt-Larsen,

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet, Godkendelse af endelig dagsorden

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet, Godkendelse af endelig dagsorden Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn DAGSORDEN Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet, Mandag den 5. oktober 2015 kl.: 10:00-13:00, NJV. 6B, i lokale

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013 Referat af 3. møde 2013/2014 i Det juridiske Studienævn fredag den 3. maj kl. 10.15 i mødelokale 247 i bygning 1410. Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Lektor, studieleder for jura Anne-Dorte Bruun

Læs mere

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Møde den 27. februar 2017 kl. 9.15-12.00 Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn Deltagere: Lotte Hedegaard-Sørensen Frans Ørsted Andersen Jeanette Magne

Læs mere

CSS, Bygning 26, 3. sal (Frokoststuen)

CSS, Bygning 26, 3. sal (Frokoststuen) Ø K O N O M I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Referat af studienævnsmødet 20-02-2015 M Ø D E R E F E R A T 23. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnsmøde STUDIEADMINISTRATIONEN Møde

Læs mere

Kvalitetsarbejde i undervisning og uddannelse Institut for Statskundskab (rev. nov 15)

Kvalitetsarbejde i undervisning og uddannelse Institut for Statskundskab (rev. nov 15) Kvalitetsarbejde i undervisning og uddannelse Institut for Statskundskab (rev. nov 15) Indhold: INDLEDNING 1 FORMELLE RAMMER 2 KERNEN I ARBEJDET MED KVALITET I UNDERVISNING OG UDDANNELSE 3 EVALUERING AF

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Gæster: Anne Larson, Ida W. Winther, Isabel Axtmann (suppl.), Gitte Jacobsen (suppl.)

Gæster: Anne Larson, Ida W. Winther, Isabel Axtmann (suppl.), Gitte Jacobsen (suppl.) Ekstraordinært møde for Studienævnet ved DPU Møde: torsdag den 9. februar Sted: A011 Tidsrum: 11-15 Referat Deltagere: Medlemmer Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Anna Karlskov Skyggebjerg (Didaktikuddannelserne),

Læs mere