AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar"

Transkript

1 Møde den: , kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Inger Schoonderbeek Hansen, Jakob Steensig (supp. for SEMLING), Julie Lindhardt Sørensen (stud. rep. Med- Jour), Mathias Risom Kristensen (stud.rep. KÆM), Anders Birk Christiansen (stud.rep. Litt, Ret. Og Børnelit.), Anna Klein (stud.rep. Engelsk), Camilla Lodberg Holck Madsen (stud.rep. Tysk og Romanske sprog), Stine Hjorth Rasmussen (suppleant. NOR og Viking Studies), Søren Sandager Sørensen (stud.rep. SEMLING) Karoline Munk Hansen (VEST) Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK), AR Kasper Lie Fraværende: Peter Bakker, Caroline Holst Lundqvist (stud.rep. Inf. Og DD), Sven E. Halse (delvis fravær), Emma Mathilde Krog, Anna Emilie Groth (stud.rep. DRAMUS), Dato: 24. februar 2014 Ref: KL Side 1/11 1. Godkendelse af referat og dagsorden 2. Indkomne sager eksamensforsøg i Bachelorprojekt 3. Institutionsakkreditering 4. Tilvalg og internationaliseringsvinduer 5. Selvstuderet emne 6. Fortsat diskussion af regler for undervisningsdeltagelse og portfolio ved studieleder Ken Henriksen 7. Diskussion af for sent afleverede bundne hjemmeopgaver 8. Valgfag 9. Evalueringer 10. Orientering 10.1 Orientering til og fra Studieleder Holdskiftepraksis for IÆK og IKS, Arts Timetalsmidler Besparelser og udviklingen af mere ressourceeffektive studieordninger 10.2 Vejledning til lægeerklæringer Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK), AR Aarhus Universitet Tåsingegade Aarhus C Tlf.: Fax:

2 10.3 Generel vejledning for specialetyper, herunder specielt Produktspecialer Side 2/ Evt Brug af computer i undervisningen 11.2 Rettelse til studieordningsændring fra Litteraturhistorie 11.3 Ret til Feedback? 1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsorden godkendes med tilføjelse af en studieordningsændring fra Litteraturhistorie under Evt. Nævnet godkender referat fra med følgende kommentarer: s. 2: Det kan ikke garanteres at ansøgte specialevejleder kan tildeles hvis man har ansøgt før fristen. s. 4: Under Nordisk: Ret afkrydsningslister til underskriftslister. Referat fra Temadagen godkendes på et senere tidspunkt. Der afventes materiale fra gæsterne fra SMU24-projekterne. 2. Indkomne sager eksamensforsøg i Bachelorprojekt Studienævnet træffer afgørelse i en sag vedr. 4. eksamensforsøg i Bachelorprojektet på Bacheloruddannelsen i Musikvidenskab, Sagen er behandlet på Forretningsudvalgets møde og videresendt til Studienævnet med følgende indstilling: Det indstilles, at der ikke dispenseres, idet det ikke ses, at usædvanlige forhold har gjort sig gældende. Enkelte medlemmer af Nævnet understreger, at det er spild af Universitetets og den studerendes ressourcer at smide en studerende ud på det sene tidspunkt i uddannelsen. Sagen går til afstemning: Ønsker Nævnet at tiltræde Forretningsudvalgets indstilling til Nævnet, dvs. at der ikke dispenseres, da det ikke ses, at usædvanlige forhold har gjort sig gældende i forbindelse med afviklingen af de tre eksamensforsøg? Stemmeberettigede: 15 Ja: 13/Nej: 0

3 Nævnet imødekommer ikke ansøgning idet det ikke ses, at usædvanlige forhold har gjort sig gældende. Side 3/11 3. Institutionsakkreditering Institutionsakkreditering og kvalitetsarbejde bliver et centralt emne i det næste års Studienævnsarbejde. Den 1. juli 2013 trådt lovgivning om institutionsakkrediteringer i kraft. Dette betyder at alle uddannelsesinstitutioner i Danmark skal akkrediteres som helheder hvilket betyder at det tidligere system omkring uddannelsesakkrediteringer udfases. AU ansøger om institutionsakkreditering 1. januar 2015 Lykke Kjerrumgaard fra SNUK (Studienævnsbetjening og Uddannelseskvalitet) giver en kort gennemgang af hvad, hvordan og hvorfor vedr. Institutionsakkreditering. AU som helhed lever op til kravene i institutionsakkrediteringen og den tager udgangspunkt i rollefordelingen i ARTS organisering. Det skal bla.: dokumenteres at der er en kvalitetspraksis sikres at uddannelserne er forskningsbaserede sikres at de studerende får den uddannelse de skal have ifølge deres studieordninger AU får panelbesøg i løbet af 2015 som undersøger enkelte elementer i kvalitetspraksis gennem de såkaldte audit trails. Det bliver en kraftig kontrolinstans som undersøger om man lever op til det man har formuleret i kvalitetspraksis. Kvalitetspraksissen står i centrum for institutionsakkrediteringen. I det store og hele består den af en sprogliggørelse af praksisser og procedurer der allerede eksisterer på ARTS, eks. undervisningsevalueringerne, studieordningsarbejder m.m, men med kvalitetspraksissen er det hele skrevet ned. AU skal fremover kunne dokumentere at det lever op til praksissen. Kvalitetspraksis er en dynamisk størrelse, den kan ændre sig over tid således kan ændres i overensstemmelse med eventuelle ændringer af Universitetet. De studerendes rolle er bla. at deltage aktivt i evalueringerne og lade sig vælge til råd og nævn, herunder Studienævnet og UFU erne. Derudover skal de studerende deltage i undervisningen og eksaminerne. Der spørges til hvorledes studenterrepræsentanterne i Nævnet kan eller skal deltage aktivt i forbindelse med institutionsakkrediteringen? Lykke Kjerrumgaard forklare, at de studerende vil blive inddraget i italesættelsen af kvalitetskulturen på ARTS, men på nuværende tidspunkt er det endnu diffust hvordan eks. Studienævnets medlemmer skal sættes i spil.

4 Nævnet henstiller til at der gøres forsøg med interne audit trails for at afprøve om Nævnet lever op til egen kvalitetspraksis. Side 4/11 4. Tilvalg og internationaliseringsvinduer Lars Kiel Bertelsen, lektor på kunsthistorie og nu frikøbt til udvikling af tværgående undervisningsinitiativer på ARTS, holder oplæg om ny Tilvalgsstruktur og muligheden for internationaliseringsvinduer i studiestrukturen på BA-uddannelserne. Uddannelsesudvalget har diskuteret ændringer af tilvalgene på ARTS, men der er endnu ikke truffet beslutning om hvorledes ændringerne skal udmønte sig. Lars er derfor i færd med at afdække forskellige synspunkter på tilvalgene; hvad er umistelige værdier, hvad kan man undvære og hvad kan man gøre bedre. Han er meget interesseret i studenterperspektiver på problemstillingerne. Lars oplæg: Bachelortilvalgene er i denne sammenhæng de 45 ECTS der ligger på 5 og 6 semester + de 10 ECTS HUM-fag på 3 semester. Baggrunden for at diskussionen rejses nu er firfoldig: Fusionen på AU er nu afsluttet Den nye uddannelsesbekendtgørelse ( 17, jf. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=160853) stiller ikke krav om tofaglighed (med undtagelse af gymnasierettede uddannelser). Tofaglighed er stadig en mulighed, men nu kan der også laves tilvalg der er tættere på kernefagligheden. Ønske om internationalisering Fremdriftsreformen I den nuværende tilvalgsstruktur er det ikke let at kommet til udlandet og den øger risikoen for studieforlængelse. ITT er den er største og dyreste tilvalgsmulighed på nuværende tidspunkt. BA-tilvalgene spiller meget forskellige roller i de forskellige fagmiljøer, fx: Rekrutteringskanal til KA-uddannelser (tilvalget som indgang/forberedelse til de studerende, der skifter fag ved overgangen fra BA til KA) Del af sidefag i kombination med KA-tilvalg for de gymnasierettede uddannelsers vedkommende Studentervolumen: Samlæsning af BA med BA-tilvalg løfter volumen på visse mindre fag Sandkasse for fagudvikling på nogle fag (her udvikler man noget, der er 'på kanten af' kernefagligheden eller dyrker tværfaglighed, udvikler alternative undervisningsformer osv.) 'Must-have' fagligheder, som ikke kan opretholdes som selvstændige BAuddannelser

5 Lars har formuleret Tilvalgsproblematikkens således: Side 5/11 Hvordan får vi de bedst mulige BA-uddannelser, hvor tilvalget supplerer fagligheden på en måde, der respekterer den faglige progression og sikrer uhindret studiefremdrift, samtidig med at vi giver bedre mulighed for udlandsophold og sikrer en enkel (og dermed uddannelsesøkonomisk forsvarlig) studieadministration? Nævnet diskuterer internationaliseringsvinduer og Tilvalg på baggrund af Lars oplæg: Tilvalgene kan opbygges efter samme model som 3. semester på kandidaten, dvs. den studerende vælger mellem en herværende faglighed eller en udlandsrejse (og projektorienteret forløb?), men det er vigtigt at den herværende faglighed er vægtig nok til at kvalificere til kandidatuddannelser. Lars Kiel Bertelsen forestille sig at Tilvalgene kan indskrives i BA-uddannelserne, at de kan kommer til at optræde som HUM-fag eller Profilfag, dvs. som hvide pletter. Men dette er ikke fastlagt endnu. Der spørges til nødvendigheden af regulære internationaliseringsvinduer. Hvorfor skal der være vinduer? Hvorfor kan udlandsrejser på bacheloruddannelserne ikke klares ved regulær merit? Der er et politisk pres for internationaliseringsvinduer, dette skyldes at merit-modellen ikke virker for alle fagligheder. Studerendes holdninger: Det vil være godt med et internationaliseringsvindue - der er ikke muligt at kunne komme til udlandet på 4. semester på eks. Tysk da dette semesterindeholder kurser hvor man ikke kan få merit - man kan ikke få merit for eks. Oversættelse til dansk. Problemer med internationaliseringsvinduer på gymnasierettede tilvalg. Der er ikke plads til internationaliseringsvinduer i de gymnasierettede tilvalgs uddannelsesstrukturer da der stille en række krav til hvilke kompetencer de studerende skal opnå i uddannelserne og disse vil være vanskeligere at opnå i forbindelse med udlandsophold. Lars ønsker at de studerende skal gøres opmærksom på disse vanskeligheder hvis man ønsker en gymnasierettede uddannelse. Flerfaglighed overfor monofaglighed: På nuværende tidspunkt sagsbehandles der ITT efter gammel bekendtgørelse. Lars forventer at de kan laves om således kravet til flerfaglighed i forbindelse med ITT ophæves. Og at dette må kunne ske med en Studienævnsbeslutning. Studerende fra de mere tværfaglige kernefagligheder har en stor lyst til monofaglighed i forbindelse med deres tilvalg. Der er en klar holdning til at tilvalgene skal være en samlet hele og ikke bare noget der sættes sammen. Tilvalgene er vigtigt for uddannelserne. Der sker rekruttering til KA-uddannelser, men de studerende får også en vigtig udfordring af deres kernefaglighed. Det sker

6 både via kravet om flerfaglighed i tilvalgene eller ved at opleve egen faglighed i udlandet, det sidste vil også være tilfældet hvis man rejser til udlandet i forbindelse med monofagligheden. Mange studerende oplever at det er trælst at skulle forlade kernefagligheden til fordel for tilvalget, men tilvalget har været godt når man har været gennem det og fået suppleret kernefagligheden. Man ser nye muligheder når man er ude i den anden faglighed - både for KA-uddannelsen og for de fremtidige erhvervsmuligheder. Problemer med BA-projektet. Det er et problem at de studerende skal være to steder på en gang, dvs. på tilvalg samtidig med at de skriver BA-projektet på deres kernefaglighed. BA-projektet gør det svært at rejse ud da de fleste aftaler kræver 30 ECTS hvilket ikke giver plads til BA-projekternes 15 ECTS. Hvis der skal udformes en ny tilvalgsstruktur skal det sikres at den er kompatibel med andre universiteter. Aftagerpanelerne: Der skal ske en drøftelse med aftagerne - er de mest interesserede i monofaglige/flerfaglige kandidater? Side 6/11 5. Selvstuderet emne Selvstuderet emne har været et tilbud til studerende på Medievidenskab, Digital design, Informationsvidenskab og Nordisk sprog og litteratur. Den studerede har kunnet udskifte discipliner i studieordningen med selvstuderede emner. Beskrivelserne af det selvstuderet emne og den tilhørende eksamensform har ikke været indskrevet i de enkelte studieordningerne, men har været beskrevet på denne hjemmeside: hvor pensum, sideantal, eksamensform er beskrevet. Selvstuderet emne har været en mulighed der kan hjælpe studerende på kandidatuddannesen: Hvis deres fag ikke bliver oprettet Hvis man har ventet på et specielt kursus som ikek kommer Det har været brugt af 4+4-studernede De berørte fagligheder ønsker at få løst det indenfor Studieordningerne. Nævnet fastholder at der skal være en hjemmeside der vejleder om Selvstuderende emne, men at denne vejledning skal henvise til studieordningsforankrede muligheder. Unni From udformer i samarbejde med IMV-teamet en vejledning som kan erstatte den nuværende Selvstuderet emne-hjemmeside. 6. Fortsat diskussion af regler for undervisningsdeltagelse og portfolio ved studieleder Ken Henriksen Nævnet har tidligere diskuteret Regler for undervisningsdeltagelse og portfolio, men januarmødet viste at denne diskussion ikke er afsluttet.

7 Omstændighederne omkring oplægget har ændret sig indenfor den seneste tid da der er kommet en ny Eksamensbekendtgørelse stadfæster en række af reglerne i det fremsendte papir, samtidigt er der stillet juridisk spørgsmålstegn ved dele af reglerne, eks. begrænsningerne af de studerendes muligheder for at vælge frit mellem Prøveform 1 og 2 i eksamenstjekperioden. Nævnets tidligere diskussion har været centreret omkring spørgsmålet om de studerende bruger et eksamensforsøg hvis de sidst på semesteret ikke lever op til deltagelseskravet. Ifølge den nye bekendtgørelse koster det et prøveforsøg, jf. Eksamensbekendtgørelsen 14 (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=160776). Side 7/11 Diskussion: Flere UFU ere er meget utilfredse med det bekendtgørelsesmæssige krav om at det koster et prøveforsøg at ikke leve op til kravet til Prøveform 2. Det vil også ligge pres på underviserne når de ved at det vil betyde et brugt eksamensforsøg. Enkelte UFU er mener at regelsættet vil virke som en frafaldsreform. Der skal være en større sammenhæng mellem undervisningen og Prøveform 2. Hvis man har opfyldt deltagelseskravet, men skal lave om på lidt af en tilknyttet portfolioopgave. Hvilken prøveform skal man så deltage i? En evt. Prøveform 3? En studerende rejser et centralt spørgsmål: Vil man, hvis man har været syg og dermed ikke lever op til deltagelseskravet kunne få dispensation for det automatiske brugte forsøg? De studerende har altid ret til at søge dispensation. En sådan dispensation vil kunne gives af Studienævnet hvis der foreligger dokumentation for sygdommen. 7. Diskussion af for sent afleverede bundne hjemmeopgaver Forretningsudvalget har behandlet en sag vedr. for sent afleveret bunden hjemmeopgave. I den forbindelse ønsker Forretningsudvalget en Studienævnsdiskussion om muligheden for at de studerende kan få lagt en for sent afleveret bunden eksamensopgave til side til reeksamen således den studerende ikke skal skrive opgaven igen. Studienævnet mener ikke, at man kan sammenligne en bunden og en fri hjemmeopgave. Det er to forskellige eksamensformer og man kan ikke sammenligne på tværs. Nævnet ønsker derfor ikke at studerende kan få for sent afleverede bundne eksamensopgaver lagt til side til reeksamen således den studerende ikke skal skrive opgaven igen. 8. Valgfag Nævnet diskutere hvorledes man evt. kan udnytte de forskellige fagligheders valgfag hvis det bliver nødvendigt at spare på ressourcerne til valgfagene for E2014. Diskussion:

8 På sprogfagene har man gode erfaringer med at dele valgfag med BSS. Der er også erfaringer med at eks. Engelsk og Tysk udbyder fælles valgfag. Delte valgfag er i princippet en god ide, men det skal aftales multi- eller bilateralt. Kun derved sikres der en overskuelighed. Der kan være strukturelle forhindringer i at dele valgfag. En studieordning kan have valgfag i efterårssemesteret mens en anden har i foråret. Enkelte fagligheder har svært ved at oprette valgfag om sprog, så det vil være godt med samarbejde. Der kan opstå problemer med de studerendes niveauforskelle på valgfagene. Det kan give problemer med niveauforskelle som kan give problemer i undervisningen. Side 8/11 Nævnet ønsker at nedsætte et underudvalg der undersøger mulighederne for bi- og multilatterale valgfagsaftaler. I den forbindelse bedes uddannelseslederne vurdere hvilke af deres valgfag der kan være interessante for andre. Dette aftales videre på næste Studienævnsmøde. 9. Evalueringer Nævnet diskuterer evalueringer fra efteråret Nævnet behandler evalueringerne ved, at hver enkelt UFU s evalueringer læses af repræsentanterne fra en anden UFU der efterfølgende kommentere rapporterne: VIP- og studenterrepræsentanter Unni From Julie Lindhardt Sørensen Mads Rosendahl Thomsen Evalueringsrapporter Museologi, Kunsthistorie, Æstetik og kultur Medievidenskab og Journalistik Kommentarer til evalueringsrapporterne (positiv/negativ) Nysgerrig i forhold til gæstelærer og hvordan der dannes en rød tråd i forbindelse med gæsteforelæsere. Studium Generale er et tilbagevendende smertensbarn - er der nogen der har former der fungere? Det virker som det går godt. Elektroniske evalueringer: fungere det? Det kan det hvis evalueringen foregår som en del af undervisningen. Anders Birk Christiansen - Pia Rasmussen Informationsvidenskab Det ser godt ud. Anna Emilie Groth og Digital Design Der er kun kommet 20 kursusevalueringer ud af 37 og det er ikke alle der er underskrevet. Det skyl-

9 des at underviserne ikke afleverer. UFU en bestemmer om den studerende kan give sin evaluering anonym. De studerende har meget fokus på eksamen. Side 9/11 Sven Halse Camilla Lodberg Holck Madsen Peter Bakker Søren Sandager Sørensen Inger Schoonderbeek Hansen Emma Matilde Krog Jody Pennington Kognitiv semiotik og Lingvistik Litteraturhistorie og Retorik Dramaturgi og Musikvidenskab Nordisk og vikingestudier, Oplevelsesøkonomi Evalueringerne lever op til kravene for til evalueringer. De negative ting vender meget udad - profilfag, fysiske rammer etc. Der er ikke meget negativt der er rettet mod fagligheden. Tilvalg og BA-projekt, det er et problem, men der er ikke meget at gøre, men der må gøres et eller andet. Det ser ud til at være gennemgående godt.. Der mangler navn på de enkelte undervisere på de enkelte evalueringer. Der er ikke noget at indvende. Formen er overholdt og der er god feedback. Næsten alle evalueringerne er positive, men hvad er der gemt? Der fremsættes et ønske om at BA-projektet bør afleveres senere. De studerende er meget forskellige, også i evalueringerne. Hvad betyder det at visse administrative forhold skal gøres bedre? Det kan have noget at gøre med Kandidatfag der er forskellige fra linje til linje. Det skal afklares så underviseren ved hvilken linje den enkelte studerende følger. Anna Klein - Morten Breinbjerg Engelsk Det ser imponerende ud og stor ros til underviserne. Caroline Holst Lundqvist Der er lav respons på den elek-

10 André Wang Hansen Tysk og romanske sprogfag Mathias Risom Kristensen - troniske evaluering. Integrering af den 13. undervisningsuge - hvordan gøres det? En udmærket kritisk rapport. Der er dog lav besvarelsesprocent. Der er ingen grund til at evaluere hvis der ikke er nok respondenter. Kollegial superversion er en god ide. Det er også godt at bruge de studerendes egne ressourcer. Side 10/11 Studienævnets evalueringsevaluering: Alle skal bruge samme format Hvordan kan erfaringerne fra evalueringerne omsættes til kvalitetssikring? Hvordan dokumenteres det, at der bliver fulgt op på evalueringerne? Hvor kommer evalueringerne hen når de har været forbi Studienævnet? Studielederen følger op på de ovenstående spørgsmål 10. Orientering 10.1 Orientering til og fra Studieleder Holdskiftepraksis for IÆK og IKS, Arts Reglerne for holdskifte skal revideres da de har vist sig meget ufleksible. Studielederen har sagt midlertidig ok til Løsningsforslag 2. Studielederen foreligger den reviderede plan for Studienævnet og ønsker Nævnets kommentarer: Det er problemet at underviserne ikke kan sige ja og nej - underviserne skal spørges hvor der er indgået faglige forhold i forbindelse med fordelingen af de studerende. Der har altid været valgfrihed indenfor semesterets første 14 dage Der vil være udfordringer i forbindelse med Fremdriftsreformen Timetalsmidler 2014 Studieleder forventer at Timetalsmidler skal drøftes på et kommende studienævnsmøder Der er tilgået midler (2,3 mio. kr.) til timetalsløft for bla. HUM-fag Besparelser og udviklingen af mere ressourceeffektive studieordninger Studieleder orientere at der vil komme besparelser på op til 3 mio. kr. Det vil på sigt betyde studieordningsændringer Vejledning til lægeerklæringer

11 Nævnet har tidligere henstiller til, at der udarbejdes en vejledning til lægeerklæringer. En sådan vejledning må ikke stille krav til lægevejledningen, men skal beskrive hvilke oplysninger Nævnet har brug for i forbindelse med sagsbehandling. Nævnet henstiller til, at der efterspørges et relevanskrav i lægeerklæringerne, dvs. hvorledes har den sygdom som lægen bekræfter relevans for den ansøgning som den studerende fremsender Side 11/ Generel vejledning for specialetyper, herunder specielt Produktspecialer Vejledningen får med jævne mellemrum henvendelser vedr. Produktspecialer. Enkelte fagligheder har mange erfaringer med Produktspecialer, andre har næsten ingen. VEST har skrevet et forslag til en generel vejledningstekst om Produktspecialer. Den indeholder en række kan-formuleringer og skal derfor ses som en inspirationstekst da den samtidig understreger at den enkelte studerende skal skrive specialet efter de retningslinjer der findes i studieordningen. 11. Evt Brug af computer i undervisningen Nævnet diskuterer om det ønsker at udforme en politik i forbindelse med de studerendes brug af pc ere i undervisningen, især i forhold til ikke-studierelevant brug. Nævnet ønsker ikke at udforme en politik, men henstiller til at eventuelle interesserede tager kontakt til CUDIM der kan være behjælpelig med hjælp til at sikre at de studerende mindsker deres ikke-studierelevante pc-forbrug i undervisningen Rettelse til studieordningsændring fra Litteraturhistorie Til Studienævnet I behandlingen af studieordningsændringerne er det først efter godkendelsen blevet bemærket, at der er for få graduerede eksamener på BA Litteraturhistorie som følge af, at faget Litteraturhistorie 3 gøres ugradueret. Dags dato er problemet blevet diskuteret i uddannelsesfagudvalget, der som fagets undervisere tilslutter sig denne løsning: at faget Hovedværkstudie på 4. semester gøres gradueret, og at prøven er en 7 dages bunden prøve, omfang sider, baseret på en godkendt synopsis. En konkret formulering af dette følger, men vi håber, at sagen kan behandles hurtigst muligt. Vh Mads Studienævnet tiltræder ovenstående studieordningsændring Ret til Feedback? Nævnet ønsker at diskutere retten til feedback på et kommende møde.

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i retorik og formidling. Masteruddannelsen i retorik og formidling

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

NOTAT OM FREMDRIFTSREFORMEN

NOTAT OM FREMDRIFTSREFORMEN NOTAT OM FREMDRIFTSREFORMEN Dette notat giver et overblik over fremdriftsreformen, dens konsekvenser og giver nogle råd til, hvordan man kan arbejde med den. Notatet består af følgende dele: Den politiske

Læs mere

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2012/2013 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume.3 1. Indledning.4 1.1 Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning.6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet..7

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling...

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT)

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT) Styrelsen for Videregående Uddannelser Att. Gertie Lund Bredgade 43 1260 København K sagsnr. 13/027901-01 12. november 2013 HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN

Læs mere

kandi- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: og mak- Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme:

kandi- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: og mak- Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse i pædagogisk antropologi

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32]

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (2 of 39) [19-09-2001 16:32:32] Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Læs mere

Studieordning for Master i Public Administration

Studieordning for Master i Public Administration Studieordning for Master i Public Administration I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen); 27, stk. 1-2, i bekendtgørelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i litteraturvidenskab

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19.

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i projektledelse. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende D E T S U N D H E D S V I D EN S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i sygepleje Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi Aarhus Universitet Rektor Brian Bech Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@ @au.dk, mj@ @adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i offentlig politik og økonomi Akkrediteringsrådet

Læs mere

HUMAVISEN. Mindre optag, mindre fakultet? Kulturkamp om institutter. Ledere skal udpeges. Studiereformen udsat. Pop og krop i hverdagen

HUMAVISEN. Mindre optag, mindre fakultet? Kulturkamp om institutter. Ledere skal udpeges. Studiereformen udsat. Pop og krop i hverdagen HUMAVISEN Nyt fra Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet September-oktober 2003 Nr. 43 Mindre optag, mindre fakultet? Skal optaget sættes ned? Kulturkamp om institutter Sig navnet: De syv storinstitutterne

Læs mere