AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar"

Transkript

1 Møde den: , kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Inger Schoonderbeek Hansen, Jakob Steensig (supp. for SEMLING), Julie Lindhardt Sørensen (stud. rep. Med- Jour), Mathias Risom Kristensen (stud.rep. KÆM), Anders Birk Christiansen (stud.rep. Litt, Ret. Og Børnelit.), Anna Klein (stud.rep. Engelsk), Camilla Lodberg Holck Madsen (stud.rep. Tysk og Romanske sprog), Stine Hjorth Rasmussen (suppleant. NOR og Viking Studies), Søren Sandager Sørensen (stud.rep. SEMLING) Karoline Munk Hansen (VEST) Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK), AR Kasper Lie Fraværende: Peter Bakker, Caroline Holst Lundqvist (stud.rep. Inf. Og DD), Sven E. Halse (delvis fravær), Emma Mathilde Krog, Anna Emilie Groth (stud.rep. DRAMUS), Dato: 24. februar 2014 Ref: KL Side 1/11 1. Godkendelse af referat og dagsorden 2. Indkomne sager eksamensforsøg i Bachelorprojekt 3. Institutionsakkreditering 4. Tilvalg og internationaliseringsvinduer 5. Selvstuderet emne 6. Fortsat diskussion af regler for undervisningsdeltagelse og portfolio ved studieleder Ken Henriksen 7. Diskussion af for sent afleverede bundne hjemmeopgaver 8. Valgfag 9. Evalueringer 10. Orientering 10.1 Orientering til og fra Studieleder Holdskiftepraksis for IÆK og IKS, Arts Timetalsmidler Besparelser og udviklingen af mere ressourceeffektive studieordninger 10.2 Vejledning til lægeerklæringer Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK), AR Aarhus Universitet Tåsingegade Aarhus C Tlf.: Fax:

2 10.3 Generel vejledning for specialetyper, herunder specielt Produktspecialer Side 2/ Evt Brug af computer i undervisningen 11.2 Rettelse til studieordningsændring fra Litteraturhistorie 11.3 Ret til Feedback? 1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsorden godkendes med tilføjelse af en studieordningsændring fra Litteraturhistorie under Evt. Nævnet godkender referat fra med følgende kommentarer: s. 2: Det kan ikke garanteres at ansøgte specialevejleder kan tildeles hvis man har ansøgt før fristen. s. 4: Under Nordisk: Ret afkrydsningslister til underskriftslister. Referat fra Temadagen godkendes på et senere tidspunkt. Der afventes materiale fra gæsterne fra SMU24-projekterne. 2. Indkomne sager eksamensforsøg i Bachelorprojekt Studienævnet træffer afgørelse i en sag vedr. 4. eksamensforsøg i Bachelorprojektet på Bacheloruddannelsen i Musikvidenskab, Sagen er behandlet på Forretningsudvalgets møde og videresendt til Studienævnet med følgende indstilling: Det indstilles, at der ikke dispenseres, idet det ikke ses, at usædvanlige forhold har gjort sig gældende. Enkelte medlemmer af Nævnet understreger, at det er spild af Universitetets og den studerendes ressourcer at smide en studerende ud på det sene tidspunkt i uddannelsen. Sagen går til afstemning: Ønsker Nævnet at tiltræde Forretningsudvalgets indstilling til Nævnet, dvs. at der ikke dispenseres, da det ikke ses, at usædvanlige forhold har gjort sig gældende i forbindelse med afviklingen af de tre eksamensforsøg? Stemmeberettigede: 15 Ja: 13/Nej: 0

3 Nævnet imødekommer ikke ansøgning idet det ikke ses, at usædvanlige forhold har gjort sig gældende. Side 3/11 3. Institutionsakkreditering Institutionsakkreditering og kvalitetsarbejde bliver et centralt emne i det næste års Studienævnsarbejde. Den 1. juli 2013 trådt lovgivning om institutionsakkrediteringer i kraft. Dette betyder at alle uddannelsesinstitutioner i Danmark skal akkrediteres som helheder hvilket betyder at det tidligere system omkring uddannelsesakkrediteringer udfases. AU ansøger om institutionsakkreditering 1. januar 2015 Lykke Kjerrumgaard fra SNUK (Studienævnsbetjening og Uddannelseskvalitet) giver en kort gennemgang af hvad, hvordan og hvorfor vedr. Institutionsakkreditering. AU som helhed lever op til kravene i institutionsakkrediteringen og den tager udgangspunkt i rollefordelingen i ARTS organisering. Det skal bla.: dokumenteres at der er en kvalitetspraksis sikres at uddannelserne er forskningsbaserede sikres at de studerende får den uddannelse de skal have ifølge deres studieordninger AU får panelbesøg i løbet af 2015 som undersøger enkelte elementer i kvalitetspraksis gennem de såkaldte audit trails. Det bliver en kraftig kontrolinstans som undersøger om man lever op til det man har formuleret i kvalitetspraksis. Kvalitetspraksissen står i centrum for institutionsakkrediteringen. I det store og hele består den af en sprogliggørelse af praksisser og procedurer der allerede eksisterer på ARTS, eks. undervisningsevalueringerne, studieordningsarbejder m.m, men med kvalitetspraksissen er det hele skrevet ned. AU skal fremover kunne dokumentere at det lever op til praksissen. Kvalitetspraksis er en dynamisk størrelse, den kan ændre sig over tid således kan ændres i overensstemmelse med eventuelle ændringer af Universitetet. De studerendes rolle er bla. at deltage aktivt i evalueringerne og lade sig vælge til råd og nævn, herunder Studienævnet og UFU erne. Derudover skal de studerende deltage i undervisningen og eksaminerne. Der spørges til hvorledes studenterrepræsentanterne i Nævnet kan eller skal deltage aktivt i forbindelse med institutionsakkrediteringen? Lykke Kjerrumgaard forklare, at de studerende vil blive inddraget i italesættelsen af kvalitetskulturen på ARTS, men på nuværende tidspunkt er det endnu diffust hvordan eks. Studienævnets medlemmer skal sættes i spil.

4 Nævnet henstiller til at der gøres forsøg med interne audit trails for at afprøve om Nævnet lever op til egen kvalitetspraksis. Side 4/11 4. Tilvalg og internationaliseringsvinduer Lars Kiel Bertelsen, lektor på kunsthistorie og nu frikøbt til udvikling af tværgående undervisningsinitiativer på ARTS, holder oplæg om ny Tilvalgsstruktur og muligheden for internationaliseringsvinduer i studiestrukturen på BA-uddannelserne. Uddannelsesudvalget har diskuteret ændringer af tilvalgene på ARTS, men der er endnu ikke truffet beslutning om hvorledes ændringerne skal udmønte sig. Lars er derfor i færd med at afdække forskellige synspunkter på tilvalgene; hvad er umistelige værdier, hvad kan man undvære og hvad kan man gøre bedre. Han er meget interesseret i studenterperspektiver på problemstillingerne. Lars oplæg: Bachelortilvalgene er i denne sammenhæng de 45 ECTS der ligger på 5 og 6 semester + de 10 ECTS HUM-fag på 3 semester. Baggrunden for at diskussionen rejses nu er firfoldig: Fusionen på AU er nu afsluttet Den nye uddannelsesbekendtgørelse ( 17, jf. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=160853) stiller ikke krav om tofaglighed (med undtagelse af gymnasierettede uddannelser). Tofaglighed er stadig en mulighed, men nu kan der også laves tilvalg der er tættere på kernefagligheden. Ønske om internationalisering Fremdriftsreformen I den nuværende tilvalgsstruktur er det ikke let at kommet til udlandet og den øger risikoen for studieforlængelse. ITT er den er største og dyreste tilvalgsmulighed på nuværende tidspunkt. BA-tilvalgene spiller meget forskellige roller i de forskellige fagmiljøer, fx: Rekrutteringskanal til KA-uddannelser (tilvalget som indgang/forberedelse til de studerende, der skifter fag ved overgangen fra BA til KA) Del af sidefag i kombination med KA-tilvalg for de gymnasierettede uddannelsers vedkommende Studentervolumen: Samlæsning af BA med BA-tilvalg løfter volumen på visse mindre fag Sandkasse for fagudvikling på nogle fag (her udvikler man noget, der er 'på kanten af' kernefagligheden eller dyrker tværfaglighed, udvikler alternative undervisningsformer osv.) 'Must-have' fagligheder, som ikke kan opretholdes som selvstændige BAuddannelser

5 Lars har formuleret Tilvalgsproblematikkens således: Side 5/11 Hvordan får vi de bedst mulige BA-uddannelser, hvor tilvalget supplerer fagligheden på en måde, der respekterer den faglige progression og sikrer uhindret studiefremdrift, samtidig med at vi giver bedre mulighed for udlandsophold og sikrer en enkel (og dermed uddannelsesøkonomisk forsvarlig) studieadministration? Nævnet diskuterer internationaliseringsvinduer og Tilvalg på baggrund af Lars oplæg: Tilvalgene kan opbygges efter samme model som 3. semester på kandidaten, dvs. den studerende vælger mellem en herværende faglighed eller en udlandsrejse (og projektorienteret forløb?), men det er vigtigt at den herværende faglighed er vægtig nok til at kvalificere til kandidatuddannelser. Lars Kiel Bertelsen forestille sig at Tilvalgene kan indskrives i BA-uddannelserne, at de kan kommer til at optræde som HUM-fag eller Profilfag, dvs. som hvide pletter. Men dette er ikke fastlagt endnu. Der spørges til nødvendigheden af regulære internationaliseringsvinduer. Hvorfor skal der være vinduer? Hvorfor kan udlandsrejser på bacheloruddannelserne ikke klares ved regulær merit? Der er et politisk pres for internationaliseringsvinduer, dette skyldes at merit-modellen ikke virker for alle fagligheder. Studerendes holdninger: Det vil være godt med et internationaliseringsvindue - der er ikke muligt at kunne komme til udlandet på 4. semester på eks. Tysk da dette semesterindeholder kurser hvor man ikke kan få merit - man kan ikke få merit for eks. Oversættelse til dansk. Problemer med internationaliseringsvinduer på gymnasierettede tilvalg. Der er ikke plads til internationaliseringsvinduer i de gymnasierettede tilvalgs uddannelsesstrukturer da der stille en række krav til hvilke kompetencer de studerende skal opnå i uddannelserne og disse vil være vanskeligere at opnå i forbindelse med udlandsophold. Lars ønsker at de studerende skal gøres opmærksom på disse vanskeligheder hvis man ønsker en gymnasierettede uddannelse. Flerfaglighed overfor monofaglighed: På nuværende tidspunkt sagsbehandles der ITT efter gammel bekendtgørelse. Lars forventer at de kan laves om således kravet til flerfaglighed i forbindelse med ITT ophæves. Og at dette må kunne ske med en Studienævnsbeslutning. Studerende fra de mere tværfaglige kernefagligheder har en stor lyst til monofaglighed i forbindelse med deres tilvalg. Der er en klar holdning til at tilvalgene skal være en samlet hele og ikke bare noget der sættes sammen. Tilvalgene er vigtigt for uddannelserne. Der sker rekruttering til KA-uddannelser, men de studerende får også en vigtig udfordring af deres kernefaglighed. Det sker

6 både via kravet om flerfaglighed i tilvalgene eller ved at opleve egen faglighed i udlandet, det sidste vil også være tilfældet hvis man rejser til udlandet i forbindelse med monofagligheden. Mange studerende oplever at det er trælst at skulle forlade kernefagligheden til fordel for tilvalget, men tilvalget har været godt når man har været gennem det og fået suppleret kernefagligheden. Man ser nye muligheder når man er ude i den anden faglighed - både for KA-uddannelsen og for de fremtidige erhvervsmuligheder. Problemer med BA-projektet. Det er et problem at de studerende skal være to steder på en gang, dvs. på tilvalg samtidig med at de skriver BA-projektet på deres kernefaglighed. BA-projektet gør det svært at rejse ud da de fleste aftaler kræver 30 ECTS hvilket ikke giver plads til BA-projekternes 15 ECTS. Hvis der skal udformes en ny tilvalgsstruktur skal det sikres at den er kompatibel med andre universiteter. Aftagerpanelerne: Der skal ske en drøftelse med aftagerne - er de mest interesserede i monofaglige/flerfaglige kandidater? Side 6/11 5. Selvstuderet emne Selvstuderet emne har været et tilbud til studerende på Medievidenskab, Digital design, Informationsvidenskab og Nordisk sprog og litteratur. Den studerede har kunnet udskifte discipliner i studieordningen med selvstuderede emner. Beskrivelserne af det selvstuderet emne og den tilhørende eksamensform har ikke været indskrevet i de enkelte studieordningerne, men har været beskrevet på denne hjemmeside: hvor pensum, sideantal, eksamensform er beskrevet. Selvstuderet emne har været en mulighed der kan hjælpe studerende på kandidatuddannesen: Hvis deres fag ikke bliver oprettet Hvis man har ventet på et specielt kursus som ikek kommer Det har været brugt af 4+4-studernede De berørte fagligheder ønsker at få løst det indenfor Studieordningerne. Nævnet fastholder at der skal være en hjemmeside der vejleder om Selvstuderende emne, men at denne vejledning skal henvise til studieordningsforankrede muligheder. Unni From udformer i samarbejde med IMV-teamet en vejledning som kan erstatte den nuværende Selvstuderet emne-hjemmeside. 6. Fortsat diskussion af regler for undervisningsdeltagelse og portfolio ved studieleder Ken Henriksen Nævnet har tidligere diskuteret Regler for undervisningsdeltagelse og portfolio, men januarmødet viste at denne diskussion ikke er afsluttet.

7 Omstændighederne omkring oplægget har ændret sig indenfor den seneste tid da der er kommet en ny Eksamensbekendtgørelse stadfæster en række af reglerne i det fremsendte papir, samtidigt er der stillet juridisk spørgsmålstegn ved dele af reglerne, eks. begrænsningerne af de studerendes muligheder for at vælge frit mellem Prøveform 1 og 2 i eksamenstjekperioden. Nævnets tidligere diskussion har været centreret omkring spørgsmålet om de studerende bruger et eksamensforsøg hvis de sidst på semesteret ikke lever op til deltagelseskravet. Ifølge den nye bekendtgørelse koster det et prøveforsøg, jf. Eksamensbekendtgørelsen 14 (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=160776). Side 7/11 Diskussion: Flere UFU ere er meget utilfredse med det bekendtgørelsesmæssige krav om at det koster et prøveforsøg at ikke leve op til kravet til Prøveform 2. Det vil også ligge pres på underviserne når de ved at det vil betyde et brugt eksamensforsøg. Enkelte UFU er mener at regelsættet vil virke som en frafaldsreform. Der skal være en større sammenhæng mellem undervisningen og Prøveform 2. Hvis man har opfyldt deltagelseskravet, men skal lave om på lidt af en tilknyttet portfolioopgave. Hvilken prøveform skal man så deltage i? En evt. Prøveform 3? En studerende rejser et centralt spørgsmål: Vil man, hvis man har været syg og dermed ikke lever op til deltagelseskravet kunne få dispensation for det automatiske brugte forsøg? De studerende har altid ret til at søge dispensation. En sådan dispensation vil kunne gives af Studienævnet hvis der foreligger dokumentation for sygdommen. 7. Diskussion af for sent afleverede bundne hjemmeopgaver Forretningsudvalget har behandlet en sag vedr. for sent afleveret bunden hjemmeopgave. I den forbindelse ønsker Forretningsudvalget en Studienævnsdiskussion om muligheden for at de studerende kan få lagt en for sent afleveret bunden eksamensopgave til side til reeksamen således den studerende ikke skal skrive opgaven igen. Studienævnet mener ikke, at man kan sammenligne en bunden og en fri hjemmeopgave. Det er to forskellige eksamensformer og man kan ikke sammenligne på tværs. Nævnet ønsker derfor ikke at studerende kan få for sent afleverede bundne eksamensopgaver lagt til side til reeksamen således den studerende ikke skal skrive opgaven igen. 8. Valgfag Nævnet diskutere hvorledes man evt. kan udnytte de forskellige fagligheders valgfag hvis det bliver nødvendigt at spare på ressourcerne til valgfagene for E2014. Diskussion:

8 På sprogfagene har man gode erfaringer med at dele valgfag med BSS. Der er også erfaringer med at eks. Engelsk og Tysk udbyder fælles valgfag. Delte valgfag er i princippet en god ide, men det skal aftales multi- eller bilateralt. Kun derved sikres der en overskuelighed. Der kan være strukturelle forhindringer i at dele valgfag. En studieordning kan have valgfag i efterårssemesteret mens en anden har i foråret. Enkelte fagligheder har svært ved at oprette valgfag om sprog, så det vil være godt med samarbejde. Der kan opstå problemer med de studerendes niveauforskelle på valgfagene. Det kan give problemer med niveauforskelle som kan give problemer i undervisningen. Side 8/11 Nævnet ønsker at nedsætte et underudvalg der undersøger mulighederne for bi- og multilatterale valgfagsaftaler. I den forbindelse bedes uddannelseslederne vurdere hvilke af deres valgfag der kan være interessante for andre. Dette aftales videre på næste Studienævnsmøde. 9. Evalueringer Nævnet diskuterer evalueringer fra efteråret Nævnet behandler evalueringerne ved, at hver enkelt UFU s evalueringer læses af repræsentanterne fra en anden UFU der efterfølgende kommentere rapporterne: VIP- og studenterrepræsentanter Unni From Julie Lindhardt Sørensen Mads Rosendahl Thomsen Evalueringsrapporter Museologi, Kunsthistorie, Æstetik og kultur Medievidenskab og Journalistik Kommentarer til evalueringsrapporterne (positiv/negativ) Nysgerrig i forhold til gæstelærer og hvordan der dannes en rød tråd i forbindelse med gæsteforelæsere. Studium Generale er et tilbagevendende smertensbarn - er der nogen der har former der fungere? Det virker som det går godt. Elektroniske evalueringer: fungere det? Det kan det hvis evalueringen foregår som en del af undervisningen. Anders Birk Christiansen - Pia Rasmussen Informationsvidenskab Det ser godt ud. Anna Emilie Groth og Digital Design Der er kun kommet 20 kursusevalueringer ud af 37 og det er ikke alle der er underskrevet. Det skyl-

9 des at underviserne ikke afleverer. UFU en bestemmer om den studerende kan give sin evaluering anonym. De studerende har meget fokus på eksamen. Side 9/11 Sven Halse Camilla Lodberg Holck Madsen Peter Bakker Søren Sandager Sørensen Inger Schoonderbeek Hansen Emma Matilde Krog Jody Pennington Kognitiv semiotik og Lingvistik Litteraturhistorie og Retorik Dramaturgi og Musikvidenskab Nordisk og vikingestudier, Oplevelsesøkonomi Evalueringerne lever op til kravene for til evalueringer. De negative ting vender meget udad - profilfag, fysiske rammer etc. Der er ikke meget negativt der er rettet mod fagligheden. Tilvalg og BA-projekt, det er et problem, men der er ikke meget at gøre, men der må gøres et eller andet. Det ser ud til at være gennemgående godt.. Der mangler navn på de enkelte undervisere på de enkelte evalueringer. Der er ikke noget at indvende. Formen er overholdt og der er god feedback. Næsten alle evalueringerne er positive, men hvad er der gemt? Der fremsættes et ønske om at BA-projektet bør afleveres senere. De studerende er meget forskellige, også i evalueringerne. Hvad betyder det at visse administrative forhold skal gøres bedre? Det kan have noget at gøre med Kandidatfag der er forskellige fra linje til linje. Det skal afklares så underviseren ved hvilken linje den enkelte studerende følger. Anna Klein - Morten Breinbjerg Engelsk Det ser imponerende ud og stor ros til underviserne. Caroline Holst Lundqvist Der er lav respons på den elek-

10 André Wang Hansen Tysk og romanske sprogfag Mathias Risom Kristensen - troniske evaluering. Integrering af den 13. undervisningsuge - hvordan gøres det? En udmærket kritisk rapport. Der er dog lav besvarelsesprocent. Der er ingen grund til at evaluere hvis der ikke er nok respondenter. Kollegial superversion er en god ide. Det er også godt at bruge de studerendes egne ressourcer. Side 10/11 Studienævnets evalueringsevaluering: Alle skal bruge samme format Hvordan kan erfaringerne fra evalueringerne omsættes til kvalitetssikring? Hvordan dokumenteres det, at der bliver fulgt op på evalueringerne? Hvor kommer evalueringerne hen når de har været forbi Studienævnet? Studielederen følger op på de ovenstående spørgsmål 10. Orientering 10.1 Orientering til og fra Studieleder Holdskiftepraksis for IÆK og IKS, Arts Reglerne for holdskifte skal revideres da de har vist sig meget ufleksible. Studielederen har sagt midlertidig ok til Løsningsforslag 2. Studielederen foreligger den reviderede plan for Studienævnet og ønsker Nævnets kommentarer: Det er problemet at underviserne ikke kan sige ja og nej - underviserne skal spørges hvor der er indgået faglige forhold i forbindelse med fordelingen af de studerende. Der har altid været valgfrihed indenfor semesterets første 14 dage Der vil være udfordringer i forbindelse med Fremdriftsreformen Timetalsmidler 2014 Studieleder forventer at Timetalsmidler skal drøftes på et kommende studienævnsmøder Der er tilgået midler (2,3 mio. kr.) til timetalsløft for bla. HUM-fag Besparelser og udviklingen af mere ressourceeffektive studieordninger Studieleder orientere at der vil komme besparelser på op til 3 mio. kr. Det vil på sigt betyde studieordningsændringer Vejledning til lægeerklæringer

11 Nævnet har tidligere henstiller til, at der udarbejdes en vejledning til lægeerklæringer. En sådan vejledning må ikke stille krav til lægevejledningen, men skal beskrive hvilke oplysninger Nævnet har brug for i forbindelse med sagsbehandling. Nævnet henstiller til, at der efterspørges et relevanskrav i lægeerklæringerne, dvs. hvorledes har den sygdom som lægen bekræfter relevans for den ansøgning som den studerende fremsender Side 11/ Generel vejledning for specialetyper, herunder specielt Produktspecialer Vejledningen får med jævne mellemrum henvendelser vedr. Produktspecialer. Enkelte fagligheder har mange erfaringer med Produktspecialer, andre har næsten ingen. VEST har skrevet et forslag til en generel vejledningstekst om Produktspecialer. Den indeholder en række kan-formuleringer og skal derfor ses som en inspirationstekst da den samtidig understreger at den enkelte studerende skal skrive specialet efter de retningslinjer der findes i studieordningen. 11. Evt Brug af computer i undervisningen Nævnet diskuterer om det ønsker at udforme en politik i forbindelse med de studerendes brug af pc ere i undervisningen, især i forhold til ikke-studierelevant brug. Nævnet ønsker ikke at udforme en politik, men henstiller til at eventuelle interesserede tager kontakt til CUDIM der kan være behjælpelig med hjælp til at sikre at de studerende mindsker deres ikke-studierelevante pc-forbrug i undervisningen Rettelse til studieordningsændring fra Litteraturhistorie Til Studienævnet I behandlingen af studieordningsændringerne er det først efter godkendelsen blevet bemærket, at der er for få graduerede eksamener på BA Litteraturhistorie som følge af, at faget Litteraturhistorie 3 gøres ugradueret. Dags dato er problemet blevet diskuteret i uddannelsesfagudvalget, der som fagets undervisere tilslutter sig denne løsning: at faget Hovedværkstudie på 4. semester gøres gradueret, og at prøven er en 7 dages bunden prøve, omfang sider, baseret på en godkendt synopsis. En konkret formulering af dette følger, men vi håber, at sagen kan behandles hurtigst muligt. Vh Mads Studienævnet tiltræder ovenstående studieordningsændring Ret til Feedback? Nævnet ønsker at diskutere retten til feedback på et kommende møde.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T DIKUs Undervisningsudvalg S A G S N O T A T 1. JULI 2013 Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Fraværende uden afbud: Stephanie Aziz, faglig vejleder, amerikanske studier (observatør)

Fraværende uden afbud: Stephanie Aziz, faglig vejleder, amerikanske studier (observatør) Historiestudiet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 2110 E-mail: dbl@hist.sdu.dk 30. april J. nr.: Ref.: PGM/dbl Referat af møde i Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Områdestudier onsdag den

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 6. NOVEMBER 2013 Forum: Studienævnet

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Rettelsesblad til Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Ændring 12 Gælder for studerende indskrevet pr 1september 2011 og senere s 14 i

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 9. DECEMBER 2014 Forum Studienævnet for It og Sundhed AFDELINGEN FOR UDDANNELSE

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Deltagere: Gorm Hansbøl, Karen Lund, Elina Maslo, Bent B. Andreasen, Nina Tange, Anne Larson, Hanne Knudsen,

Læs mere

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign. Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT)

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT) Styrelsen for Videregående Uddannelser Att. Gertie Lund Bredgade 43 1260 København K sagsnr. 13/027901-01 12. november 2013 HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET REFERAT 12. studienævnsmøde Tidspunkt: mandag den 26. januar, kl. 11-15 Sted: D120/2113-252 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

47. møde i DIKUs undervisningsudvalg d. 30. januar 2014. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

47. møde i DIKUs undervisningsudvalg d. 30. januar 2014. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard KØBENHAVNS UNIVERSITET DIKUs Undervisningsudvalg SAGSNOTAT 30. JANUAR 2014 Vedr.: 47. møde i DIKUs undervisningsudvalg d. 30. januar 2014. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard Til stede: Andrzej Filinski

Læs mere

Deltagere: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Jørn Bjerre, Iris Hauksdottir, Kathrine Degn, Christina Johannsen, Kristian Birk

Deltagere: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Jørn Bjerre, Iris Hauksdottir, Kathrine Degn, Christina Johannsen, Kristian Birk Referat af UFU-møde Pædagogisk sociologi og MA LLL Den 27. maj 2013 kl. 13-16 i lokale D219 Deltagere: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Jørn Bjerre, Iris Hauksdottir, Kathrine Degn,

Læs mere

Statistik over dette års KOT optag til uddannelserne udskudt til næste møde

Statistik over dette års KOT optag til uddannelserne udskudt til næste møde Referat af møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet torsdag d. 23. august 2007 kl. 10.00-13.00 i mødelokale 1, Niels Bohrs Allé 1 Tilstede: John Erik Hansen, Birgitte Lilholt Sørensen,

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Underviser-info no. 2 december 2012

Underviser-info no. 2 december 2012 Underviser-info no. 2 december 2012 Kære kollega Hermed december måneds underviser-info. Undervisningen og administrationen deromkring er stadig præget af, at vi arbejder på at finde fornuftige måder at

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Fra feb. 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Film- og Medievidenskab, 2013-ordningen Justeret 2014 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Akademi-uddannelserne (AU)

Akademi-uddannelserne (AU) Akademi-uddannelserne (AU) Information angående: SKRIFTLIG EKSAMEN - International Handel & Markedsføring - International Transport & Logistik - Kommunikation & Formidling - Ledelse - Økonomi & Ressourcestyring

Læs mere

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2013-2 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

1. Godkendelse af referat. 2. Ansøgninger fra studerende. Godkendelse af referat af studienævnsmødet den 13. december 2007.

1. Godkendelse af referat. 2. Ansøgninger fra studerende. Godkendelse af referat af studienævnsmødet den 13. december 2007. Dagsorden til møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet onsdag d. 16. januar kl. 9.30 12.00 i Mødelokale 1, Niels Bohrs Allé 1, Odense 1. Godkendelse af referat Godkendelse af referat

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Endeligt godkendt offentligt referat fra møde i Studienævn for Design og Turisme

Endeligt godkendt offentligt referat fra møde i Studienævn for Design og Turisme Studienævn for: Design og Turisme Dato: 27-10-2014 Tidsrum: 10.00-12.10 Lokale: 31.45 Endeligt godkendt offentligt referat fra møde i Studienævn for Design og Turisme Til stede: Mads Nygaard Folkmann (MNF)

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Sidefagssupplering i medievidenskab

Sidefagssupplering i medievidenskab Sidefagssupplering i medievidenskab Center for Medievidenskab udbyder sidefagssupplering i medievidenskab fra efteråret 2003. Undervisningen består af to moduler: Første modul er i medieproduktion, der

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Bilag 2. Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense

Bilag 2. Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense Bilag 2 Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense Fra og med 1 af 6 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I ODENSE... 3 2. OVERSIGT

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Referat for artsrådsmøde den 29. Marts

Referat for artsrådsmøde den 29. Marts Referat for artsrådsmøde den 29. Marts 1. Formalia Godkendelse af dagsorden Godkendt uden ændringer Godkendelse af referat fra rådsmødet 14. februar Godkendt uden ændringer Valg af ordstyrer Andreas valgt

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. februar 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. februar 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. februar 2013 Tilstedeværende: Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Camilla Hørby Jensen, Bugge T. Daniel, Gry Friis Vinterlie Møller Hansen, Anders Daniel

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Uddannelse under omdannelse

Uddannelse under omdannelse Uddannelse under omdannelse Om de nye studieordninger på Forhistorisk Arkæologi, AU Mads Kähler Holst og Helle Juel Jensen Igennem de seneste år er der på Aarhus Universitet arbejdet med at lave nye studieordninger

Læs mere

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc.(jur.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2011 I henhold til 24, stk. 1, 3-5 og 7, i bekendtgørelse nr.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2010 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Hvilke kurser

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

UNDERVISERMETROEN FRA UNDERVISER TIL UNDERVISER

UNDERVISERMETROEN FRA UNDERVISER TIL UNDERVISER UNDERVISERMETROEN FRA UNDERVISER TIL UNDERVISER DUN-konferencen 29. maj 2012 Lene Tortzen Bager, Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen UNI VERSITET UNDERVISERMETROEN SPOR OG STOP 2 FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere