DANMARKS K I R K E B Ø G E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS K I R K E B Ø G E R"

Transkript

1 VEJLEDENDE ARKIVREGISTRATURER V DANMARKS K I R K E B Ø G E R EN OVERSIGT OVER DERES VÆSENTLIGSTE INDHOLD INDTIL 1891 VED S. NYGÅRD UDGIVET AF RIGSARKIVET KØBENHAVN I KOMMISSION HOS C. A. REITZEI, TRYKT HOS NIELSEN & LYDICHE (AXEL SIMMELKLER) 1933 NÆRVÆRENDE 5. Bind at de af Rigsarkivet udgivne»vejledende Arkivregistraturer«er det første, der henter sit Æmne fra Landsarkiverne, idet det giver en kort Oversigt over det væsentligste Indhold af alle de til disse indkomne Kirkebøger indtil Aaret 1891 inkl., en Tidsgrænse, der er valgt, fordi Kirkebøgerne for alle Landets daværende Sogne har kunnet afleveres til dette Aar, da der ved Kirke- og Undervisningsministeriets Bkgr. Nr. 168 af 31. Oktbr. 1891, der grundede sig paa kgl. Resolutioner af 19. Aug. og 30. Okt. s. A., overalt indførtes nye Kirkebøger med nye Skemaer fra 1. Jan Naar denne Tidsgrænse i ganske enkelte Tilfælde er overskredet, skyldes det særlige Forhold. Alle Overskridelserne vil man finde paa Side Det var ved kgl. Missiver af 20. Maj 1645 til Biskoppen over Sjælland Stift og af 17. Maj 1646 til Landets øvrige Biskopper, at det blev paalagt alle Præster at føre Kirkebøger, men allerede tidligere havde flere af dem - maaske ogsaa en eller anden Degn - af egen Drift eller paa Opfordring af Stedets Biskop begyndt at fore Kirkebøger. Det vides saaledes, at Biskop Jesper Brochmand paa Sjælland Stifts Landemode 30. Juni 1641 opfordrede Stiftets Præster til at føre Daabsprotokoller; men de ældste bevarede Kirkebøger er af betydelig ældre Dato. Den ældste, der nu er i Behold, er for Nordby paa Fanø, kun over Fødte og med betydelige Lakuner; den begynder med Aaret 1611, men af Omtale kendes en nu tabt Kirkebog fra 1572 for Nakskov. Alt ialt er der for omkring halvhundrede af Landets Sogne, beregnet efter dets Grænser for Genforeningen, bevaret Kirkebøger fra Tiden før de ovennævnte Missiver. Ved disse befaledes det kun Præsterne at føre Bog over Fødte, Viede og Døde, men foruden disse tre Afsnit kom Kirkebøgerne før eller senere i Reglen.

2 ogsaa til at indeholde tre andre, nemlig Trolovede, Introducerede og Absolverede, hvortil senere (efter at Konfirmationen var blevet indført ved Frdn. af 13. Jan. 1736) kom Konfirmerede, som dog adskillige Præster undlod at føre Fortegnelse over eller indførte andensteds end i Kirkebogen (f. Eks. i den saakaldte liber daticus). Flere af disse Afsnit bortfaldt efterhaanden helt eller delvis. Ved kgl. Reskr. af 8. Nov fritoges Rangspersoners Fruer for at lade sig introducere af Præsten efter Barnefødsel, og ved Reskr. af 22. Nov fritoges alle Barselkoner derfor, men det tillodes dem fremdeles at følge gammeldags Skik, og Introduktionen bevaredes derfor længe efter baade i Livet og i Kirkebøgerne. Ved Frdn. af 8. Juni 1767 (jvfr. Kel.-Skr. af 29, Okt. 1768) ophævedes aabenbart Skriftemaal for Lejermaal, hvorved Afsnittet Absolverede svandt stærkt ind og snart helt forsvandt, og ved Frdn. af 4. Jan afskaffedes Trolovelsen som en kirkelig Handling aldeles. De ældre Kirkebøger - var i det væsentlige førte saaledes, som vedkommende Præst selv fandt for godt eller som Biskoppen gav Ordre til, og indeholdt i de fleste Tilfælde ikke Fødsels- og Dødsdage, men kun Daabs- og Begravelsesdage. Dette forandredes, da et kgl. Reskr. af 11. Dec ) paabød, at fremtidigt alle Kirkebøger skulde føres paa skematisk Papir i bestemte Rubrikker og i to Eksemplarer, det ene af Sognepræsten, det andet af Degnen eller Kirkesangeren. Disse nye Kirkebøger, der i flere Retninger betød et væsenitligt Fremskridt, bl.a. ogsaa ved at sondre mellem Fødte, Konfirmerede og Døde af Mand- og Kvindekøn, indførtes i de nærmest følgende Aar i alle Sogne. Foruden de faststaaende Arter af Ministerialia indeholdt de Af- og Tilgangslister (a: Fortegnelser over dem, der flyttede fra og til Sognet) og Jævnførelsesregistre, der skulde lette Kirkebogens Benyttelse; men da disse tre Afsnit næsten altid førtes paa en utilfredsstillende Maade og kun gjorde ringe Nytte, faldt Førelsen af dem efterhaanden bort. løvrigt forblev Kirkebøgerne i det væsentlige uforandrede ') Det citeres ofte fejlagtigt som Reskriptet af 1. Dec, 1812, under hvilken Dato det findes hos Fogtman. ii

3 fra 1812, indtil den ovenfor berørte Bestemmelse af 1891 traadte i Kraft fra det følgende Aars Begyndelse. Da der i Henh. til Lov Nr. 42 af 30. Marts 1889 var blevet oprettet tre Provinsarkiver'), et i København for Sjælland og Lolland-Falster Stifter, et i Odense for Fyn og et i Viborg for Nørrejylland, blev i Henh. til Bkgr. Nr. 34 af 10. Marts 1891 til disse afgivet alle de ved Præsteembederne beroende Kirkebøger, der laa forud for Gennemførelsen af Reskriptet af 1812, og for den følgende Tid de af Kirkebylærerne førte Kontraministerialbøger, naar de havde opnaaet en vis Alder. I Tilfælde, hvor ét af de to Eksemplarer var gaaet tabt, traadte i dets Sted en Afskrift af det bevarede. - Til ovennævnte tre Landsarkiver er i Henh. til Lov Nr. 152 af 28. April 1931 kommet et fjærde, nemlig, beliggende i Aabenraa, hvor der efter Genforeningen midlertidigt var blevet oprettet et Arkivdepot, hvortil bl.a. Kirkebøgerne var blevne indkrævede. Med Hensyn til disse er at bemærke, at mange af Hertugdømmet Slesvigs ældre Kirkebøger i flere Henseender adskiller sig fra Kongeriget Danmarks. Man begyndte tidligere dernede at føre Kirkebøger (de ældste, der er i Behold, er Hjortkærs og Aastrups, fra henholdsvis 1573 og 1574), og allerede fra 1763 skulde de forefindes i to Eksemplarer, Konfirmationen indførtes tidligere, Trolovelsen fortsattes længe efter, at den var afskaffet i Danmark osv. Iøvrigt maa det erindres, at ikke faa af de Kirkebøger, der nu hører hjemme i de sønderjyske Landsdeles Omraade, er af fuldstændig dansk Tilsnit indtil 1864, idet næsten hele Als fra gammel Tid hørte til Odense Bispestol og senere ( ) sammen med Ærø udgjorde et dansk Stift. Endvidere hørte betydelige Dele af Sønderjylland, navnlig den nordlige Del af Tønder Amt og den vestlige Del af Haderslev Amt under Ribe Stift fra gammel Tid og lige til 1864, da de kom til at ligge syd for den nye Grænse. Til Gengæld kom de saakaldte»otte Sogne«, der udgør det nuværende N. Tyrstrup Herred, til Nørrejylland (Ribe Stift), og Ved 1 i Lov Nr. 103 af 25. April 1907 forandredes Navnet til Landsarkiver. iii

4 deres indtil 1864 sønderjysk prægede Kirkebøger findes derfor i Viborg. I nærværende Registratur gives altsaa en Oversigt over det væsentligste Indhold af alle i de fire danske Landsarkiver beroende Kirkebøger indtil 1891; det maa bemærkes, at skønt Færøerne hører til Sjælland Stift, findes Kirkebøgerne for disse ikke i Landsarkivet i København. Som hørende under nævnte Stifts Biskop er derimod i Landsarkivet opbevaret, hvad der er i Behold af Kirkebøger, førte af Felt-, Garnisons- og Skibspræster samt af Præster for danske Menigheder i Udlandet, og endvidere Kirkebøgerne fra de tidligere danske Kolonier (for hvilke Tidsgrænsen 1891 er overskredet) samt nogle Udskrifter af grønlandske Kirkebøger. Endvidere findes i de fleste Landsarkiver nogle Kirkebøger for anerkendte Trossamfund; disse er samlede i Grupper for sig, og Samfundene nævnes kun f. s. v. der er afleveret Kirkebøger fra dem. Nedenfor er iøvrigt i alfabetisk Rækkefølge indenfor hvert Landsarkivs Omraade nævnt alle Folkekirkens Sogne i Tiden , ogsaa dem, for hvilke ingen Kirkebøger er bevarede, og i den alfabetiske Række er indordnede de Valgmenigheder, fra hvilke der er afleveret Kirkebøger. De øvrige Valgmenigheder nævnes ikke. Det samme gælder Kapeller og Filialkirker, naar de ikke har foranlediget Førelsen af særlige Kirkebøger eller Oprettelsen af nye Sogne. Dog nævnes de ældre Herregaardskapeller (f. Eks. Ledreborg og Wedellsborg), naar det af Præstens Kaldsbreve fremgaar, at de nærmest betragtedes som Annekskirker. For hvert enkelt Sogn meddeles kun, hvad vedkommende Kirkebøger indeholder om Fødte (Døbte), Konfirmerede, Trolovede, Viede og Døde (Begravede), antydet henholdsvis ved Bogstaverne F, K'), T, V og D. Der meddeles kun,, hvad der findes, og man maa deraf slutte sig til, hvad der mangler; smaa Lakuner er der dog intet Hensyn taget til. Naar derimod 'en af de nævnte fem Grupper aldeles ikke findes, er det dog udtrykkelig bemærket ved Folkekirkens Sogne. I An - 1) Ved K betegnes ogsaa ved de anerkendte Trossamfund den kirkelige Handling, der nærmest svarer til den danske Folkekirkes Konfirmation. iv

5 mærkninger er givet Oplysninger om alle kendte Præstegaardsbrande i Tiden fra 1645 til 1891), da de ofte giver Forklaringen paa, hvorfor Kirkebøger nu er forsvundne, om forskællige Uregelmæssigheder ved Kirkebøgerne, om Sognes Oprettelse og Nedlæggelse, om Sognegrænsers Flytning osv., dog alt kun f. s. v. man er blevel opmærksom derpaa eller har fundet det Omtale værd. En vis Mangel paa Konsekvens maa nødvendigvis findes, fordi Oversigterne er udarbejdede paa Grundlag af de ved Landsarkiverne gennem en meget lang Aarrække og af mange forskellige Personer optagne Registraturer over Præstearkiverne. Selv den omhyggeligste Revision af det paa nævnte Grundlag fremkomne Materiale har ikke kunnet raade Bod paa alle Mangler og Inkonsekvenser. Foruden en hel Del staaende Forkortelser og de ovenfor nævnte er brugt følgende: Pgd. for Præstegaard (en), Kbg, Hmbg. og Kmbg. for Kirkebog, Hovedministerialbog og Kontraministerialbog; Flertalsformen angives ved et tilføjet r, og alle Forkortelserne gælder saavel for den bestemte som for den ubestemte Form af Ordet. Sluttelig bemærkes, at Stednavnenes Ortografi er den samme, der er kendt fra Rigsarkivets tidligere Publikationer, navnlig, fra Kancelliets Brevbøger. Kun i yderst faa Tilfælde har ubetydelige Ændringer fundet Sted. - De sønderjyske Landsdeles Sogne er betegnede som liggende under det Herred, hvortil de er henførte paa Amtskortene i 4. Udg. af Traps Danmark. Af en Del nu tabte Kirkebøger er der bevaret Afskrifter eller Udtog. Naar saadanne findes i vedkommende Præstearkiv, er det bemærket i Registraturen. Andre (f. Eks. de af Kapt. Lengnick samlede) har der her ikke kunnet tages Hensyn til. 1) For de sønderjyske Landsdeles Vedkommende ogsaa for den følgende Tid, fordi Kirkebøgerne dér forblev i Præstegaardene, indtil de inddroges i det midlertidige Arkivdepot (oprettet i Januar 1923). v

6 Indhold. A. Landsarkivet for Sjælland m. m. Side Folkekirkens Sogne og Valgmenigheder 1-62 Feltpræster m. m Skibspræster 64 Danske Menigheder i Udlandet 64 Grønland Vestindien Ostindien 66 Anerkendte Trossamfund Herrens Kirke i København 67 B. Landsarkivet for Fyn Folkekirkens Sogne og Valgmenigheder Anerkendte Trossamfund 88 C. Landsarkivet for Nørrejylland. Folkekirkens Sogne Anerkendte Trossamfund 177 D.. Folkekirkens Sogne Tilføjelser og Rettelser 190 1

7 Landsarkivet for Sjælland m.m. A. Landsarkivet for Sjælland m. m. Aageby (Sønder H., Lolland). F ; K ; T ; V ; D Sognet blev nedlagt ved kgl. Bevill. af 30. Aug og indlemmet i Landet Sogn. Aagerup (Merløse H.). F , ; K ; T , ; V , ; D , Aagerup (Sømme H.). F , 1653, , ; K ; T , , , ; V , , , ; D , 1653, , Aaker (Bornholm). F , ; K ; T ; V , ; D , Af Tilførslerne er: »Kort Ekstrakt af de ældste Kirkebøger«, som nu ikke haves, og Kopi af Dec nens, ikke bevarede, Optegnelser. For Aakirkeby føres fra 1847 særlige Kbgr. Aaker Valgmenighed (Bornholm). K Anerkendt som Led af Folkekirken ved kgl. Resol. af 30. Sept. 1872; opløst 2. Dec (jvfr. Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse af 15. Nov. s. A.). Aakirkeby Købstad, se ved Aaker. Aarby (Arts H.). F ; K ; V ; D Der haves Kirkebogsudskrifter vedr. det værnepligtige Mandskab (Daab og Begravelse) Aastrup (Sønder H., Falster). F ; K , , ; T , ; V ; D omtales den ældre Kbg. som»ubrugelig«; nu er kun Brudstykker bevarede. 1

8 Landsarkivet for Sjælland m.m. Aggersø (V. Flakkebjærg H.). F , , ; K 1738, , ; T , , , 1773, ; V , , , 1773, ; D , Agnsø (Skippinge H.). F ; K ; T ; V ; D Allerslev (Baarse H.). F ; K ; T , , ; V , ; D Allerslev med Ledreborg Kapel (Voldborg H.). F ; K ; V ; D Hvds. Osteds Pgd. brændte 23. Juni Efter kgl. Bevill. af 1. Maj 1744 indrettedes»paa Lejre«(3: Ledreborg)»en Kirke«, som blev indviet 28. Juni 1747, og hvor der skulde holdes regelmæssig Gudstjeneste. Allindemagle (Ringsted H.). F ; K 1764, 1767, 1773, , ; T ; V ; D Hvds. Haraldsteds Pgd. brændte 5. April Kbg er Afskrift af Hmbg. Allinge Købstad. F ; K ; T ; V ; D , Hvds. Olskers Pgrd. brændte Juli Alslev (Fakse H.). F ; K ; T ; V , , ; D 1677, Alslev, Nørre-, (Nørre H., Falsler). F ; K , , 1810, ; T , , , ; V , , ; D Alslev, Sønder-, (Sønder H., Falster). F ; K , ; T ; V ; D Alsted (Alsted H.). F , , , ; K ; T , V , ; D Kbg er Afskrift af Hmbg. Alsønderup (Strø H.). F , ; K , ; T , ; V , ; D ,

9 Landsarkivet for Sjælland m.m. Kbgr er Afskrifter af Hmbgr. til Erstatning for de ved Tulstrup Skoles Brand 1885 tabte originale Kmbgr. Ved kgl. Reskr. af 7. April 1809 henlagdes 7 Gaarde og 16 Huse af Nejede By fra Annisse Sogn til Alsønderup Sogn, og ved do, do. af 7. Juli s. A. henlagdes 6 Overdrevslodder af Melløse By fra Lille Lyngby Sogn til Alsønderup Sogn. Annisse (Holbo H.). F ; K ; T ; V ; D Hvds. Ramløses Pgd. brændte 17. Jan Ved kgl. Reskr. af 7. April 1809 henlagdes 7 Gaarde og 16 Huse af Nejede By fra Annisse Sogn til Alsønderup Sogn. Antvorskov Slot (Slagelse H.). F , ; K ; T ; V ; D Da Sognepræsten til Skt. Peders Kirke i Slagelse Rasmus Bruun, der tillige var Slotspræst ved Antvorskov, døde 17. Jan. 1771, nedlagdes Slotspræsteembedet i Henh. til kgl. Resol. af 24. Jan Arninge (Sønder H., Lolland). F ; K ; T ; V D Pgd. brændte 4. Juli Askø (Fuglse H.). F ; K ; T ; V ; D Ministerialia er af Præsten i 1845 overførte fra en ældre makuleret Kbg. Asminderød (Lynge-Kronborg H.). F , ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte c Asmindrup (Merløse H.). F , , 1772, 1774, ; K ; T , ; V , , 1774, ; D , 1772, Asmindrup (Ods H.). F ; K ; T ; V ; D Efter kgl. Reskr. af 12. Febr skulde de Husmænd, som byggede paa Asmindrups Overdrev, høre til Højby Sogn. Asnæs (Ods H.). F ; K , ; T , ; V , ; D Aversi (Tybjærg H.). F ; K ; T , ; V , ; D Pgd. brændte Nov

10 Landsarkivet for Sjælland m.m. Avnede (Sønder H., Lolland). F , , ; K , ; T , , ; V , , ; D , , Ved aab. Brev af 17. April 1688 bestemtes, at Torpe Bv ved indtrædende Vakance i Skovlænge Sogn n aatte henlægges fra dette til Avnede Sogn, hvis Kirke Bymændene i øvrigt straks maatte søge, men først ved aab. Brev af 11. Juni 1692 blev Henlæggelsen endelig fuldbyrdet. Baarse (Baarse H.). F , , , ; K , ; T , , , ; V , , , ; D , 1730, 1733, , Pgd. brændte 9. Maj Bakkendrup (Løve H.). F , ; K , ; T , ; V , ; D , Hvds. Gørlevs Pgd. brændte 7. Juli Ballerup (Smørum H.). F (for Skovlunde Skoledistrikt ); K ; T (kun for Skovlunde Skoledistrikt); V (for Skovlunde Skoledistrikt ); D (for Skovlunde Skoledistrikt ). Pgd. brændte Okt og med den de ældre Kbgr. Enkelte Oplysninger om Fødte 1790 og indsamledes i Menigheden For Skovlunde Skoledistrikt (oprettet 1797) findes en saakaldt»embedsbog for Skolelæreren for Skoulunde Skoledistrikt«, indeholdende alle Ministerialia for dette Distrikts Vedkommende samt Daab Bandholm (Fuglse H.). F ; K ; V ; D Sognet blev ved kgl. Resol. af 7. Okt udskilt af Østofte Sogn; en Filialkirke i Bandholm var blevet indviet 26. Dec Bavelse (Tybjærg H.). F ; K ; V ; D Hvds. Glumsøs Pgd. brændte April Beldringe (Baarse H.). F ; K , ; T ; V ; D Hvds. Baarses Pgd. brændte 9. Maj

11 Landsarkivet for Sjælland m.m. Benløse (Ringsted H.). F ; K ; T , , , ; V , , , , ; D , Hvds. Ringsteds Pgd. skal være brændt Birkerød (Lynge-Kronborg H.). F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte i Febr Ved kgl. Reskr. af 14. Jan udskiltes Hørsholm Sogn af Birkerød Sogn. Birket (Sønder H., Lolland). F , ; K ; T , ; V , ; D , Bjernede (Alsted H.). F (kun spredte Optegnelser), ; K ; V ; D Hvds. Slaglilles Pgd. brændte noget før 11. Juni 1654 samt 20. Febr og 14. Juli Bjerre, (Sønder-), (V. Flakkebjærg H.). F ; K ; V ; D Hvds. Ørslevs Pgd. og Skole brændte 22. Juni Om Fødte (diverse Aar) haves Optegnelser efter Oplysninger, indhentede 1821 af Præsten hos Befolkningen. Bjærgby, Munke-, (Alsted H.). F ; K ; T mglr.; V ; D Bjærgby, Slots-, (Slagelse H.). F , ; K , , ; T , ; V , ; D , Bjærgby, Stifts-, (Tudse H.). F ; K , ; T mglr.; V ; D Bjærgsted (Skippinge H.). F ; K , , ; T mglr.; V ; D Bjæverskov (Bjæverskov H.). F ; K ; T ; V ; D Hvds. Lidemarks Pgd. brændte noget før 22. Sept Blidstrup (Holbo H.). F , ; K ; T , ; V , ; D , , Pgd. brændte

12 Landsarkivet for Sjælland m.m. Blovstrød (Lynge-Kronborg H.). F , ; K ; T , ; V , ; D , Pgd. brændte noget for 27. Febr Bodilsker (Bornholm). F ; K ; T ; V , ; D Bogø (Nørre H., Falster). F ; K ; T , ; V , ; D 1760, Pgd. brændte 5. Juni Farø blev ved kgl. Reskr. af 19. April 1754 i gejstlig Henseende henlagt fra Vordingborg til Bogø. Borre (Møenbo H.). F ; K , ; T , , ; V , , ; D , Borup (Ramsø H.). F ; K , ; T mglr.; V , ; D 1759, Pgd. brændte noget for 12. Juni Boslunde (Slagelse H.). F ; K ; V ; D Pgd. brændte 20. April 1892 og med den Hn bgr.; ifølge Præstens Formening (1894) var der ikke ført Kmbg. før Branderslev (Nørre H., Lolland). F ; K ; T ; V ; D , Pgd. blev afbrændt 1660 af Svenskerne. Brarup (Nørre H., Falster). F , , ; K , , ; T , , ; V , , ; D , , Hvds. Kippinges Pgd. brændte 23. Okt Bregninge (Musse H.). F , ; K ; T , ; V , ; D , Bregninge (Skippinge H.). F , ; K , ; T mglr.; V , ; D , Bringstrup (Ringsted H.). F ; K ; T , , , [!]; V , 1656, , , , , , ; D ,

13 Landsarkivet for Sjælland m.m. Broby, Vester-, (Alsted H.). F 1661, , , , , , ; K ; T , , , , , , , , ; V , , , , , , , , ; D , 1654 (57?), 1661, , 1671, , , , Broby, Øster-, (Ringsted H.). F , ; K ; T , ; V , ; D , Bromme (Alsted H.). F ; K ; T mglr.; V ; D Brøndbyvester (Smørum H.). F , ; K , , ; T , ; V , ; D , Pgd. brændte 1796 og Brøndbyøster (Smørum H.). F , ; K , , ; T ; V , ; D , Hvds. Brøndbyvesters Pgd. brændte 1796 og Brønshøj (Sokkelunds H.). F ; K , ; T , V , ; D Ved kgl. Resol. af 7. Dec udskiltes en Del af Utterslev Mark af Brønshøj Sogn og henlagdes til Skt. Stefans Sogn i København. Bursø (Fuglse H.). F ; K , 1772, ; T ; V ; D Butterup (Merløse H.). F , , ; K , ; T ; V ; D , Daastrup (Ramsø H.). F , ; K , ; T , ; V , ; D , Hvds. Ørsteds Pgd. brændte 16. Juni Dalby (Fakse H.). F ; K ; T ; V ; D

14 Landsarkivet for Sjælland m.m. Dalby, Nørre-, (Ramsø H.). F , ; K , , , 1797, ( , , findes i den ikke afleverede liber daticus) T , ; V , 1705, ; D Damsholte (Møenbo H.). F ; K , ; T ; V ; D Damsholte Sogn blev i Henh. til kgl. Reskr. af 11. Nov og 14. Sept udskilt af Stege Landsogn og den nye Kirke indviet 17. April 1743, efter at den første Sognepræst var kaldet 22. Marts s. A. Dannemare (Sønder H., Lolland). F ; K , , ; T , ; V , , ; D Draaby (Horns H.). F ; K , ; T ; V ( kun Forloverattester), ; D , Hvds. Gerlevs Pgd. brændte 22. April Dragsholm Kapel (Ods H.), se ved Faarevejle. Dragør Filialkirke (Sokkelunds H.), se ved Store Magleby. Drøsselbjærg (Løve H.). F ; K , ; T ; V ; D Hvds. Kirke-Helsinges Pgd. brændte 16. Dec Kbg er Afskrift af Hmbg. Døllefjælde (Musse H.). F , , ; K 1741, 1744, ; T , ; V , , ( kun Forloverattester), ; D , , Egebjærg (Ods H.). F ; K ; T ; V ; D I den ældste bevarede Kbg. er Tilførslerne uddragne af»degnens Scartecker«. Egede, Vester-, (Tybjærg H.). F ; K , ; T ; V ; D Egede, Øster-, (Fakse H.). F ; K , ; T ;V ;D , Egesborg, Vester-, (Hammer H.). F ; K ; T ; V ; D

15 Landsarkivet for Sjælland m.m. Hvds. Vejløs Pgd. brændte 1691 og 3. Jan. 1714; fra 1714 til 1728 blev der ikke ført Kbg. Egesborg, Øster-, (Baarse H.). F ; K , , , ; T ; V ; D Pgd. brændte 25. Juli Egeslevmagle (V. Flakkebjærg H.). F , ; K ; T ; V ; D Ved Bkgr. af 28. Nov og 7. Aug henlagdes henholdsvis fra 1. Jan og fra 1. Okt Dele af Smidstrup By i Egeslevmagle Sogn i verdslig og gejstlig Henseende til Skælskør Købstad. Ejby (Ramsø H.). F ; K , 1797, ; T ; V : D Elmelunde (Møenbo H.). F ; K , 1783, ; T ; V ; D Enderslev (Bjæverskov H.). F , ; K , ; T , ; V , ; D , Engestofte (Musse H.). F , ; K ; T , ; V , ; D , Errindlev (Fuglse H.). F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte 24. Jan Esbønderup (Holbo H.). F ; K ; T ; V ; D Eskildstrup (Nørre H., Falster). F , ; K ; T ; V ; D En Kbg er forsvunden mellem 1863 og Eskildstrup, Kirke-, (Merløse H.). F , , , ; K ; T , , , , ; V , 1656, , , , ; D , 1656, , , Kbg er Afskrift af Hmbg. 9

16 Landsarkivet for Sjælland m.m. Everdrup (Baarse H.). F ; K ; T , ; V , ; D Kbg er Afskrift af Hmbg., da Kmbg. brændte 30. Juni Faardrup (V. Flakkehjærg H.). F , ; K , , , , ; T , ; V , , ; D Faarevejle med Dragsholm Kapel (Ods H.). F-46, ; K ; T , V ; D Pgd. brændte 2. Juni 1706 og 24. Aug Dragsholm Kirke (Kapel) blev indviet 1732 og der var tillagt den en fast Menighed ved en den 4. Maj 1731 kgl. konfirmeret Forening af 11. Aug mellem Ejeren af Dragsholm og Sognepræsten i Faarevejle. Fakse (Fakse H.). F ; K ; T , ; V ; D Af Fakse Sogn udskiltes ved kgl. Reskr. af 13. Nov som et særligt Sogn Hylleholt, hvor en Kirke var blevet indviet 8. Sept Falkerslev (Sønder H., Falster). F ; K ; T ; V ; D Fanefjord (Møenbo H.). F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte 2. Sept Farringløse (Ringsted H.). F ; K ; T ; V ; D Ilvds. Nordrups Pgd. brændte 6. Maj 1771 og Farringløse Skole 8. Maj Kbg er Afskrift af Hmbg. Farum (Ølstykke H.). F ; K ; T , ; V , ; D Fejø (Fuglse H.). F , , , ; K , ; T , , , V , , , ; D , , , Pgd. brændte 2. April For Tidsrummet haves et i 1769 foretaget Kirkebogsuddrag vedk. Døbte, Trolovede og Begravede. Kbg er Afskrift af Hmbg. 10

17 Landsarkivet for Sjælland m.m. Fensmark (Tybjærg H.). F ; K ; T ; V ; D Ferslev (Horns H.). F ; K ; V ; D Pgd. brændte Sept hvorved Kbgr tilintetgjordes med hele Arkivet. Finderup (Løve H.). F ; K ; T ; V ; D er Kbg. ført meget mangelfuldt. Fjelde (Musse H.). F ; K ; T , ; V , ; D , Fjenneslev (Alsted H.). F ; K , 1807, 1811, ; T ; V ; D Flakkebjærg (V. Flakkebjærg H.). F ; K ; V ; D Hvds. Høves Pgd. brændte 7. Juni 1783, 12. Juni 1787, 9. Aug og 24. Okt Flinterup, Kirke-, (Alsted H.). F ; K , , ; T , , , 1715, ; V , , , 1715, ; D , , Kbg er Afskrift af Hmbg. Fløng (Sømme H.). F ; K ; T ; V , ; D Fodby (Ø. Flakkebjærg H.). F ; K , , T ; V , ; D Fredensborg Slotssogn (Lynge-Kronborg H.). F , ; K ; T V ; D Fredensborg Slotskirke, indviet 11. Okt. 1726, er Sognekirke for Fredensborg By. En»Fredensborg Kirkes Hof Ministerial Protocoll«fra det 18. Aarh. (vistnok paabegyndt 1727) eksisterede endnu 1803, men maa senere være gaaet tabt. Hvds. Asminderøds Pgd. brændte c Tilførsler om Døbte og er ogsaa indførte i Kbg. for Hof- og Slotskirken i København. 11

LÆGDSRULLER SOGNEFORTEGNELSE 1789-2012. Preben Schaldemose, Rigsarkivet, har foretaget i 2001-2002, for tiden efter 1914.

LÆGDSRULLER SOGNEFORTEGNELSE 1789-2012. Preben Schaldemose, Rigsarkivet, har foretaget i 2001-2002, for tiden efter 1914. LÆGDSRULLER SOGNEFORTEGNELSE 1789-2012 Nærværende Sognefortegnelse er baseret på Sognefortegnelsen af 1789 + de rettelser som Preben Schaldemose, Rigsarkivet, har foretaget i 2001-2002, for tiden efter

Læs mere

Lægdsruller - Kom godt i gang!

Lægdsruller - Kom godt i gang! Lægdsruller - Kom godt i gang! En lægdsrulle er en fortegnelser over de mænd der kunne udskrives til militærtjeneste i hæren. Rullerne kan bruges til at følge mænds flytninger eller til at få oplyst ved

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen.

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen. Den efterfølgende tekst stammer fra Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog nr. 1 fra 1913. Forfatteren til denne tekst, Carl Adam Hansen (1847-1927) var læge fra 1875 og byrådsmedlem i Nysted, og

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

Hjælp til begyndere i slægtsforskningen

Hjælp til begyndere i slægtsforskningen Hjælp til begyndere i slægtsforskningen DIS-Danmark Forsidebilledet viser de seks ældste børn af slagtermester Mikael Gotfred Nitzske Terkilsen Jensen i Holsted, ca. 1912 (ikke dateret) Fotograf: Karl

Læs mere

OVER LADEGAARDEN TIL SUNDHOLM

OVER LADEGAARDEN TIL SUNDHOLM Aksel Beldring & Kaare Olsen OVER LADEGAARDEN TIL SUNDHOLM Opholdssteder for udstødte, hjemløse med flere i København gennem mere end 100 år. Hvor kunne de bo, når ingen andre ville vide af dem? OVER LADEGAARDEN

Læs mere

Rejseregler billetter & kort

Rejseregler billetter & kort Rejseregler billetter & kort Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Fælles priser Den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Pris- og zonesystemet Billetter og klippekort Billetter Mobilbilletter

Læs mere

På sporet af den tabte tid

På sporet af den tabte tid På sporet af den tabte tid Vores mindste begær, skønt enestående som en musikalsk akkord, bærer i sig de grundlæggende toner, som hele vores liv er bygget på. Marcel Proust Det er min skole sådan har E.

Læs mere

EJ'orord. O. C. Nielsen. Kjøbenhavn 1923.

EJ'orord. O. C. Nielsen. Kjøbenhavn 1923. EJ'orord. 9det jeg herf!led forelægger mit næste tilblevne Arbejde "KJØBMAGERGADE" for Publikum, sker det med den Fortrøstning, at jeg har bestræbt mig for af bedste Evne at bringe Klarhed i det; der kun

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

1. januar 2012 Grundtvig Side 1 af 14. Grundtvigs far var Johan Ottesen Grundtvig, g.m. Cathrine Marie Bang, præst i Udby og Ørslev 1776-1813.

1. januar 2012 Grundtvig Side 1 af 14. Grundtvigs far var Johan Ottesen Grundtvig, g.m. Cathrine Marie Bang, præst i Udby og Ørslev 1776-1813. 1. januar 2012 Grundtvig Side 1 af 14 Grundtvigs far var Johan Ottesen Grundtvig, g.m. Cathrine Marie Bang, præst i Udby og Ørslev 1776-1813. Nicolai Frederik Severin Grundtvig, født 8. sept. 1783, var

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

Min oprindelse gennem min far.

Min oprindelse gennem min far. C. J. Kjærsgaards erindringer, del 1 AAA Skrevet 2005-2010, senest rettet 6. oktober 2011. Min oprindelse gennem min far. Min far Niels Julius Nielsen Kjærsgaard blev født den 14.august 1894 i Brylle ca.

Læs mere

RUNDETAARN GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 WWW.RUNDETAARN.DK

RUNDETAARN GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 WWW.RUNDETAARN.DK RUNDETAARN 1637 1937 GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 WWW.RUNDETAARN.DK LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 RUNDETAARN 1637-1937 RUNDETAARN ET MINDESKRIFT UDGIVET AF KØBENHAVNS MAGISTRATS lste

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Priser og rabatter. Gyldig fra 18. januar 2015. Om priser og rabatter. DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet

Priser og rabatter. Gyldig fra 18. januar 2015. Om priser og rabatter. DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Priser og rabatter Gyldig fra 8. januar 0 Om priser og rabatter Regler for billetter og kort DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 14 SEPTEMBER 1989 440 Indhold - Sivkrovej - dengang og nu 441 - Domænegårde i Nordslesvig 442 - Nationalitetsforhold

Læs mere

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeriet belangende, da foruden hvis her sammesteds udi ferske Søer falder, kan Indbyggerne saavel af Vestersøen som af Limfjord have adskillige Slags Strandfiske,

Læs mere

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKEBYGNINGER Publikationen er udgivet af Realdania og Kirkefondet. Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv og Varmings Tegnestue. Oplag:

Læs mere

Fortid og Nutid. 2003 2 juni Side 81-160. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie

Fortid og Nutid. 2003 2 juni Side 81-160. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Fortid og Nutid 2003 2 juni Side 81-160 Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Fortid og Nutid Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie www.fortidognutid.dk Udgivet af Dansk Historisk Fællesråd

Læs mere

Provst Torvald Biering

Provst Torvald Biering Om en dansk præst Provst Torvald Biering Af H. A. Biering Op imod jul - som et stykke i et julehæfte bør begynde - blev der for 100 år siden glæde i præstegården i Svindinge på Fyn. Præstekonen nedkom

Læs mere

De tekniske skolers historie

De tekniske skolers historie De tekniske skolers historie Af WERNER RASMUSSEN Efter professor Roar Skovrnands foredrag den 1. april 1966 i det pædagogiske selskab om skolehistorien og det nyoprettede Institut for Dansk Skolehistorie

Læs mere

Nok til både én og to?

Nok til både én og to? Nok til både én og to? I Sct Olai kirkes søndre sideskib findes den murede begravelse nr. 4, der tilhørte først Jens Bech, og siden Nicolay Dahl. I 1743 blev Dahls svigerinde begravet i krypten sammen

Læs mere

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859.

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. 188 JENS ANDREAS KROQH JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. BISKOP MATHIAS BONSACH KROGH, fød 1754 paa Vadsø.

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND

SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND Bachelorprojekt januar 2007 Stud.theol. Ulrik Albrechtsen Institut for teologi Ilisimatusarfik Vejleder: Aage Rydstrøm-Poulsen Indholdsfortegnelse Indledningen...2

Læs mere

Debatten om gymnasieskolernes biblioteker 1918-22

Debatten om gymnasieskolernes biblioteker 1918-22 Debatten om gymnasieskolernes biblioteker 1918-22 Fra forskningsbibliotek til pædagogisk studiesamling Af Erik Nørr [ 1903 aflivede almenskoleloven - som beskrevet af Vagn Skovgaard-Petersen i hans disputats

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere