DANMARKS K I R K E B Ø G E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS K I R K E B Ø G E R"

Transkript

1 VEJLEDENDE ARKIVREGISTRATURER V DANMARKS K I R K E B Ø G E R EN OVERSIGT OVER DERES VÆSENTLIGSTE INDHOLD INDTIL 1891 VED S. NYGÅRD UDGIVET AF RIGSARKIVET KØBENHAVN I KOMMISSION HOS C. A. REITZEI, TRYKT HOS NIELSEN & LYDICHE (AXEL SIMMELKLER) 1933 NÆRVÆRENDE 5. Bind at de af Rigsarkivet udgivne»vejledende Arkivregistraturer«er det første, der henter sit Æmne fra Landsarkiverne, idet det giver en kort Oversigt over det væsentligste Indhold af alle de til disse indkomne Kirkebøger indtil Aaret 1891 inkl., en Tidsgrænse, der er valgt, fordi Kirkebøgerne for alle Landets daværende Sogne har kunnet afleveres til dette Aar, da der ved Kirke- og Undervisningsministeriets Bkgr. Nr. 168 af 31. Oktbr. 1891, der grundede sig paa kgl. Resolutioner af 19. Aug. og 30. Okt. s. A., overalt indførtes nye Kirkebøger med nye Skemaer fra 1. Jan Naar denne Tidsgrænse i ganske enkelte Tilfælde er overskredet, skyldes det særlige Forhold. Alle Overskridelserne vil man finde paa Side Det var ved kgl. Missiver af 20. Maj 1645 til Biskoppen over Sjælland Stift og af 17. Maj 1646 til Landets øvrige Biskopper, at det blev paalagt alle Præster at føre Kirkebøger, men allerede tidligere havde flere af dem - maaske ogsaa en eller anden Degn - af egen Drift eller paa Opfordring af Stedets Biskop begyndt at fore Kirkebøger. Det vides saaledes, at Biskop Jesper Brochmand paa Sjælland Stifts Landemode 30. Juni 1641 opfordrede Stiftets Præster til at føre Daabsprotokoller; men de ældste bevarede Kirkebøger er af betydelig ældre Dato. Den ældste, der nu er i Behold, er for Nordby paa Fanø, kun over Fødte og med betydelige Lakuner; den begynder med Aaret 1611, men af Omtale kendes en nu tabt Kirkebog fra 1572 for Nakskov. Alt ialt er der for omkring halvhundrede af Landets Sogne, beregnet efter dets Grænser for Genforeningen, bevaret Kirkebøger fra Tiden før de ovennævnte Missiver. Ved disse befaledes det kun Præsterne at føre Bog over Fødte, Viede og Døde, men foruden disse tre Afsnit kom Kirkebøgerne før eller senere i Reglen.

2 ogsaa til at indeholde tre andre, nemlig Trolovede, Introducerede og Absolverede, hvortil senere (efter at Konfirmationen var blevet indført ved Frdn. af 13. Jan. 1736) kom Konfirmerede, som dog adskillige Præster undlod at føre Fortegnelse over eller indførte andensteds end i Kirkebogen (f. Eks. i den saakaldte liber daticus). Flere af disse Afsnit bortfaldt efterhaanden helt eller delvis. Ved kgl. Reskr. af 8. Nov fritoges Rangspersoners Fruer for at lade sig introducere af Præsten efter Barnefødsel, og ved Reskr. af 22. Nov fritoges alle Barselkoner derfor, men det tillodes dem fremdeles at følge gammeldags Skik, og Introduktionen bevaredes derfor længe efter baade i Livet og i Kirkebøgerne. Ved Frdn. af 8. Juni 1767 (jvfr. Kel.-Skr. af 29, Okt. 1768) ophævedes aabenbart Skriftemaal for Lejermaal, hvorved Afsnittet Absolverede svandt stærkt ind og snart helt forsvandt, og ved Frdn. af 4. Jan afskaffedes Trolovelsen som en kirkelig Handling aldeles. De ældre Kirkebøger - var i det væsentlige førte saaledes, som vedkommende Præst selv fandt for godt eller som Biskoppen gav Ordre til, og indeholdt i de fleste Tilfælde ikke Fødsels- og Dødsdage, men kun Daabs- og Begravelsesdage. Dette forandredes, da et kgl. Reskr. af 11. Dec ) paabød, at fremtidigt alle Kirkebøger skulde føres paa skematisk Papir i bestemte Rubrikker og i to Eksemplarer, det ene af Sognepræsten, det andet af Degnen eller Kirkesangeren. Disse nye Kirkebøger, der i flere Retninger betød et væsenitligt Fremskridt, bl.a. ogsaa ved at sondre mellem Fødte, Konfirmerede og Døde af Mand- og Kvindekøn, indførtes i de nærmest følgende Aar i alle Sogne. Foruden de faststaaende Arter af Ministerialia indeholdt de Af- og Tilgangslister (a: Fortegnelser over dem, der flyttede fra og til Sognet) og Jævnførelsesregistre, der skulde lette Kirkebogens Benyttelse; men da disse tre Afsnit næsten altid førtes paa en utilfredsstillende Maade og kun gjorde ringe Nytte, faldt Førelsen af dem efterhaanden bort. løvrigt forblev Kirkebøgerne i det væsentlige uforandrede ') Det citeres ofte fejlagtigt som Reskriptet af 1. Dec, 1812, under hvilken Dato det findes hos Fogtman. ii

3 fra 1812, indtil den ovenfor berørte Bestemmelse af 1891 traadte i Kraft fra det følgende Aars Begyndelse. Da der i Henh. til Lov Nr. 42 af 30. Marts 1889 var blevet oprettet tre Provinsarkiver'), et i København for Sjælland og Lolland-Falster Stifter, et i Odense for Fyn og et i Viborg for Nørrejylland, blev i Henh. til Bkgr. Nr. 34 af 10. Marts 1891 til disse afgivet alle de ved Præsteembederne beroende Kirkebøger, der laa forud for Gennemførelsen af Reskriptet af 1812, og for den følgende Tid de af Kirkebylærerne førte Kontraministerialbøger, naar de havde opnaaet en vis Alder. I Tilfælde, hvor ét af de to Eksemplarer var gaaet tabt, traadte i dets Sted en Afskrift af det bevarede. - Til ovennævnte tre Landsarkiver er i Henh. til Lov Nr. 152 af 28. April 1931 kommet et fjærde, nemlig, beliggende i Aabenraa, hvor der efter Genforeningen midlertidigt var blevet oprettet et Arkivdepot, hvortil bl.a. Kirkebøgerne var blevne indkrævede. Med Hensyn til disse er at bemærke, at mange af Hertugdømmet Slesvigs ældre Kirkebøger i flere Henseender adskiller sig fra Kongeriget Danmarks. Man begyndte tidligere dernede at føre Kirkebøger (de ældste, der er i Behold, er Hjortkærs og Aastrups, fra henholdsvis 1573 og 1574), og allerede fra 1763 skulde de forefindes i to Eksemplarer, Konfirmationen indførtes tidligere, Trolovelsen fortsattes længe efter, at den var afskaffet i Danmark osv. Iøvrigt maa det erindres, at ikke faa af de Kirkebøger, der nu hører hjemme i de sønderjyske Landsdeles Omraade, er af fuldstændig dansk Tilsnit indtil 1864, idet næsten hele Als fra gammel Tid hørte til Odense Bispestol og senere ( ) sammen med Ærø udgjorde et dansk Stift. Endvidere hørte betydelige Dele af Sønderjylland, navnlig den nordlige Del af Tønder Amt og den vestlige Del af Haderslev Amt under Ribe Stift fra gammel Tid og lige til 1864, da de kom til at ligge syd for den nye Grænse. Til Gengæld kom de saakaldte»otte Sogne«, der udgør det nuværende N. Tyrstrup Herred, til Nørrejylland (Ribe Stift), og Ved 1 i Lov Nr. 103 af 25. April 1907 forandredes Navnet til Landsarkiver. iii

4 deres indtil 1864 sønderjysk prægede Kirkebøger findes derfor i Viborg. I nærværende Registratur gives altsaa en Oversigt over det væsentligste Indhold af alle i de fire danske Landsarkiver beroende Kirkebøger indtil 1891; det maa bemærkes, at skønt Færøerne hører til Sjælland Stift, findes Kirkebøgerne for disse ikke i Landsarkivet i København. Som hørende under nævnte Stifts Biskop er derimod i Landsarkivet opbevaret, hvad der er i Behold af Kirkebøger, førte af Felt-, Garnisons- og Skibspræster samt af Præster for danske Menigheder i Udlandet, og endvidere Kirkebøgerne fra de tidligere danske Kolonier (for hvilke Tidsgrænsen 1891 er overskredet) samt nogle Udskrifter af grønlandske Kirkebøger. Endvidere findes i de fleste Landsarkiver nogle Kirkebøger for anerkendte Trossamfund; disse er samlede i Grupper for sig, og Samfundene nævnes kun f. s. v. der er afleveret Kirkebøger fra dem. Nedenfor er iøvrigt i alfabetisk Rækkefølge indenfor hvert Landsarkivs Omraade nævnt alle Folkekirkens Sogne i Tiden , ogsaa dem, for hvilke ingen Kirkebøger er bevarede, og i den alfabetiske Række er indordnede de Valgmenigheder, fra hvilke der er afleveret Kirkebøger. De øvrige Valgmenigheder nævnes ikke. Det samme gælder Kapeller og Filialkirker, naar de ikke har foranlediget Førelsen af særlige Kirkebøger eller Oprettelsen af nye Sogne. Dog nævnes de ældre Herregaardskapeller (f. Eks. Ledreborg og Wedellsborg), naar det af Præstens Kaldsbreve fremgaar, at de nærmest betragtedes som Annekskirker. For hvert enkelt Sogn meddeles kun, hvad vedkommende Kirkebøger indeholder om Fødte (Døbte), Konfirmerede, Trolovede, Viede og Døde (Begravede), antydet henholdsvis ved Bogstaverne F, K'), T, V og D. Der meddeles kun,, hvad der findes, og man maa deraf slutte sig til, hvad der mangler; smaa Lakuner er der dog intet Hensyn taget til. Naar derimod 'en af de nævnte fem Grupper aldeles ikke findes, er det dog udtrykkelig bemærket ved Folkekirkens Sogne. I An - 1) Ved K betegnes ogsaa ved de anerkendte Trossamfund den kirkelige Handling, der nærmest svarer til den danske Folkekirkes Konfirmation. iv

5 mærkninger er givet Oplysninger om alle kendte Præstegaardsbrande i Tiden fra 1645 til 1891), da de ofte giver Forklaringen paa, hvorfor Kirkebøger nu er forsvundne, om forskællige Uregelmæssigheder ved Kirkebøgerne, om Sognes Oprettelse og Nedlæggelse, om Sognegrænsers Flytning osv., dog alt kun f. s. v. man er blevel opmærksom derpaa eller har fundet det Omtale værd. En vis Mangel paa Konsekvens maa nødvendigvis findes, fordi Oversigterne er udarbejdede paa Grundlag af de ved Landsarkiverne gennem en meget lang Aarrække og af mange forskellige Personer optagne Registraturer over Præstearkiverne. Selv den omhyggeligste Revision af det paa nævnte Grundlag fremkomne Materiale har ikke kunnet raade Bod paa alle Mangler og Inkonsekvenser. Foruden en hel Del staaende Forkortelser og de ovenfor nævnte er brugt følgende: Pgd. for Præstegaard (en), Kbg, Hmbg. og Kmbg. for Kirkebog, Hovedministerialbog og Kontraministerialbog; Flertalsformen angives ved et tilføjet r, og alle Forkortelserne gælder saavel for den bestemte som for den ubestemte Form af Ordet. Sluttelig bemærkes, at Stednavnenes Ortografi er den samme, der er kendt fra Rigsarkivets tidligere Publikationer, navnlig, fra Kancelliets Brevbøger. Kun i yderst faa Tilfælde har ubetydelige Ændringer fundet Sted. - De sønderjyske Landsdeles Sogne er betegnede som liggende under det Herred, hvortil de er henførte paa Amtskortene i 4. Udg. af Traps Danmark. Af en Del nu tabte Kirkebøger er der bevaret Afskrifter eller Udtog. Naar saadanne findes i vedkommende Præstearkiv, er det bemærket i Registraturen. Andre (f. Eks. de af Kapt. Lengnick samlede) har der her ikke kunnet tages Hensyn til. 1) For de sønderjyske Landsdeles Vedkommende ogsaa for den følgende Tid, fordi Kirkebøgerne dér forblev i Præstegaardene, indtil de inddroges i det midlertidige Arkivdepot (oprettet i Januar 1923). v

6 Indhold. A. Landsarkivet for Sjælland m. m. Side Folkekirkens Sogne og Valgmenigheder 1-62 Feltpræster m. m Skibspræster 64 Danske Menigheder i Udlandet 64 Grønland Vestindien Ostindien 66 Anerkendte Trossamfund Herrens Kirke i København 67 B. Landsarkivet for Fyn Folkekirkens Sogne og Valgmenigheder Anerkendte Trossamfund 88 C. Landsarkivet for Nørrejylland. Folkekirkens Sogne Anerkendte Trossamfund 177 D.. Folkekirkens Sogne Tilføjelser og Rettelser 190 1

7 Landsarkivet for Sjælland m.m. A. Landsarkivet for Sjælland m. m. Aageby (Sønder H., Lolland). F ; K ; T ; V ; D Sognet blev nedlagt ved kgl. Bevill. af 30. Aug og indlemmet i Landet Sogn. Aagerup (Merløse H.). F , ; K ; T , ; V , ; D , Aagerup (Sømme H.). F , 1653, , ; K ; T , , , ; V , , , ; D , 1653, , Aaker (Bornholm). F , ; K ; T ; V , ; D , Af Tilførslerne er: »Kort Ekstrakt af de ældste Kirkebøger«, som nu ikke haves, og Kopi af Dec nens, ikke bevarede, Optegnelser. For Aakirkeby føres fra 1847 særlige Kbgr. Aaker Valgmenighed (Bornholm). K Anerkendt som Led af Folkekirken ved kgl. Resol. af 30. Sept. 1872; opløst 2. Dec (jvfr. Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse af 15. Nov. s. A.). Aakirkeby Købstad, se ved Aaker. Aarby (Arts H.). F ; K ; V ; D Der haves Kirkebogsudskrifter vedr. det værnepligtige Mandskab (Daab og Begravelse) Aastrup (Sønder H., Falster). F ; K , , ; T , ; V ; D omtales den ældre Kbg. som»ubrugelig«; nu er kun Brudstykker bevarede. 1

8 Landsarkivet for Sjælland m.m. Aggersø (V. Flakkebjærg H.). F , , ; K 1738, , ; T , , , 1773, ; V , , , 1773, ; D , Agnsø (Skippinge H.). F ; K ; T ; V ; D Allerslev (Baarse H.). F ; K ; T , , ; V , ; D Allerslev med Ledreborg Kapel (Voldborg H.). F ; K ; V ; D Hvds. Osteds Pgd. brændte 23. Juni Efter kgl. Bevill. af 1. Maj 1744 indrettedes»paa Lejre«(3: Ledreborg)»en Kirke«, som blev indviet 28. Juni 1747, og hvor der skulde holdes regelmæssig Gudstjeneste. Allindemagle (Ringsted H.). F ; K 1764, 1767, 1773, , ; T ; V ; D Hvds. Haraldsteds Pgd. brændte 5. April Kbg er Afskrift af Hmbg. Allinge Købstad. F ; K ; T ; V ; D , Hvds. Olskers Pgrd. brændte Juli Alslev (Fakse H.). F ; K ; T ; V , , ; D 1677, Alslev, Nørre-, (Nørre H., Falsler). F ; K , , 1810, ; T , , , ; V , , ; D Alslev, Sønder-, (Sønder H., Falster). F ; K , ; T ; V ; D Alsted (Alsted H.). F , , , ; K ; T , V , ; D Kbg er Afskrift af Hmbg. Alsønderup (Strø H.). F , ; K , ; T , ; V , ; D ,

9 Landsarkivet for Sjælland m.m. Kbgr er Afskrifter af Hmbgr. til Erstatning for de ved Tulstrup Skoles Brand 1885 tabte originale Kmbgr. Ved kgl. Reskr. af 7. April 1809 henlagdes 7 Gaarde og 16 Huse af Nejede By fra Annisse Sogn til Alsønderup Sogn, og ved do, do. af 7. Juli s. A. henlagdes 6 Overdrevslodder af Melløse By fra Lille Lyngby Sogn til Alsønderup Sogn. Annisse (Holbo H.). F ; K ; T ; V ; D Hvds. Ramløses Pgd. brændte 17. Jan Ved kgl. Reskr. af 7. April 1809 henlagdes 7 Gaarde og 16 Huse af Nejede By fra Annisse Sogn til Alsønderup Sogn. Antvorskov Slot (Slagelse H.). F , ; K ; T ; V ; D Da Sognepræsten til Skt. Peders Kirke i Slagelse Rasmus Bruun, der tillige var Slotspræst ved Antvorskov, døde 17. Jan. 1771, nedlagdes Slotspræsteembedet i Henh. til kgl. Resol. af 24. Jan Arninge (Sønder H., Lolland). F ; K ; T ; V D Pgd. brændte 4. Juli Askø (Fuglse H.). F ; K ; T ; V ; D Ministerialia er af Præsten i 1845 overførte fra en ældre makuleret Kbg. Asminderød (Lynge-Kronborg H.). F , ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte c Asmindrup (Merløse H.). F , , 1772, 1774, ; K ; T , ; V , , 1774, ; D , 1772, Asmindrup (Ods H.). F ; K ; T ; V ; D Efter kgl. Reskr. af 12. Febr skulde de Husmænd, som byggede paa Asmindrups Overdrev, høre til Højby Sogn. Asnæs (Ods H.). F ; K , ; T , ; V , ; D Aversi (Tybjærg H.). F ; K ; T , ; V , ; D Pgd. brændte Nov

10 Landsarkivet for Sjælland m.m. Avnede (Sønder H., Lolland). F , , ; K , ; T , , ; V , , ; D , , Ved aab. Brev af 17. April 1688 bestemtes, at Torpe Bv ved indtrædende Vakance i Skovlænge Sogn n aatte henlægges fra dette til Avnede Sogn, hvis Kirke Bymændene i øvrigt straks maatte søge, men først ved aab. Brev af 11. Juni 1692 blev Henlæggelsen endelig fuldbyrdet. Baarse (Baarse H.). F , , , ; K , ; T , , , ; V , , , ; D , 1730, 1733, , Pgd. brændte 9. Maj Bakkendrup (Løve H.). F , ; K , ; T , ; V , ; D , Hvds. Gørlevs Pgd. brændte 7. Juli Ballerup (Smørum H.). F (for Skovlunde Skoledistrikt ); K ; T (kun for Skovlunde Skoledistrikt); V (for Skovlunde Skoledistrikt ); D (for Skovlunde Skoledistrikt ). Pgd. brændte Okt og med den de ældre Kbgr. Enkelte Oplysninger om Fødte 1790 og indsamledes i Menigheden For Skovlunde Skoledistrikt (oprettet 1797) findes en saakaldt»embedsbog for Skolelæreren for Skoulunde Skoledistrikt«, indeholdende alle Ministerialia for dette Distrikts Vedkommende samt Daab Bandholm (Fuglse H.). F ; K ; V ; D Sognet blev ved kgl. Resol. af 7. Okt udskilt af Østofte Sogn; en Filialkirke i Bandholm var blevet indviet 26. Dec Bavelse (Tybjærg H.). F ; K ; V ; D Hvds. Glumsøs Pgd. brændte April Beldringe (Baarse H.). F ; K , ; T ; V ; D Hvds. Baarses Pgd. brændte 9. Maj

11 Landsarkivet for Sjælland m.m. Benløse (Ringsted H.). F ; K ; T , , , ; V , , , , ; D , Hvds. Ringsteds Pgd. skal være brændt Birkerød (Lynge-Kronborg H.). F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte i Febr Ved kgl. Reskr. af 14. Jan udskiltes Hørsholm Sogn af Birkerød Sogn. Birket (Sønder H., Lolland). F , ; K ; T , ; V , ; D , Bjernede (Alsted H.). F (kun spredte Optegnelser), ; K ; V ; D Hvds. Slaglilles Pgd. brændte noget før 11. Juni 1654 samt 20. Febr og 14. Juli Bjerre, (Sønder-), (V. Flakkebjærg H.). F ; K ; V ; D Hvds. Ørslevs Pgd. og Skole brændte 22. Juni Om Fødte (diverse Aar) haves Optegnelser efter Oplysninger, indhentede 1821 af Præsten hos Befolkningen. Bjærgby, Munke-, (Alsted H.). F ; K ; T mglr.; V ; D Bjærgby, Slots-, (Slagelse H.). F , ; K , , ; T , ; V , ; D , Bjærgby, Stifts-, (Tudse H.). F ; K , ; T mglr.; V ; D Bjærgsted (Skippinge H.). F ; K , , ; T mglr.; V ; D Bjæverskov (Bjæverskov H.). F ; K ; T ; V ; D Hvds. Lidemarks Pgd. brændte noget før 22. Sept Blidstrup (Holbo H.). F , ; K ; T , ; V , ; D , , Pgd. brændte

12 Landsarkivet for Sjælland m.m. Blovstrød (Lynge-Kronborg H.). F , ; K ; T , ; V , ; D , Pgd. brændte noget for 27. Febr Bodilsker (Bornholm). F ; K ; T ; V , ; D Bogø (Nørre H., Falster). F ; K ; T , ; V , ; D 1760, Pgd. brændte 5. Juni Farø blev ved kgl. Reskr. af 19. April 1754 i gejstlig Henseende henlagt fra Vordingborg til Bogø. Borre (Møenbo H.). F ; K , ; T , , ; V , , ; D , Borup (Ramsø H.). F ; K , ; T mglr.; V , ; D 1759, Pgd. brændte noget for 12. Juni Boslunde (Slagelse H.). F ; K ; V ; D Pgd. brændte 20. April 1892 og med den Hn bgr.; ifølge Præstens Formening (1894) var der ikke ført Kmbg. før Branderslev (Nørre H., Lolland). F ; K ; T ; V ; D , Pgd. blev afbrændt 1660 af Svenskerne. Brarup (Nørre H., Falster). F , , ; K , , ; T , , ; V , , ; D , , Hvds. Kippinges Pgd. brændte 23. Okt Bregninge (Musse H.). F , ; K ; T , ; V , ; D , Bregninge (Skippinge H.). F , ; K , ; T mglr.; V , ; D , Bringstrup (Ringsted H.). F ; K ; T , , , [!]; V , 1656, , , , , , ; D ,

13 Landsarkivet for Sjælland m.m. Broby, Vester-, (Alsted H.). F 1661, , , , , , ; K ; T , , , , , , , , ; V , , , , , , , , ; D , 1654 (57?), 1661, , 1671, , , , Broby, Øster-, (Ringsted H.). F , ; K ; T , ; V , ; D , Bromme (Alsted H.). F ; K ; T mglr.; V ; D Brøndbyvester (Smørum H.). F , ; K , , ; T , ; V , ; D , Pgd. brændte 1796 og Brøndbyøster (Smørum H.). F , ; K , , ; T ; V , ; D , Hvds. Brøndbyvesters Pgd. brændte 1796 og Brønshøj (Sokkelunds H.). F ; K , ; T , V , ; D Ved kgl. Resol. af 7. Dec udskiltes en Del af Utterslev Mark af Brønshøj Sogn og henlagdes til Skt. Stefans Sogn i København. Bursø (Fuglse H.). F ; K , 1772, ; T ; V ; D Butterup (Merløse H.). F , , ; K , ; T ; V ; D , Daastrup (Ramsø H.). F , ; K , ; T , ; V , ; D , Hvds. Ørsteds Pgd. brændte 16. Juni Dalby (Fakse H.). F ; K ; T ; V ; D

14 Landsarkivet for Sjælland m.m. Dalby, Nørre-, (Ramsø H.). F , ; K , , , 1797, ( , , findes i den ikke afleverede liber daticus) T , ; V , 1705, ; D Damsholte (Møenbo H.). F ; K , ; T ; V ; D Damsholte Sogn blev i Henh. til kgl. Reskr. af 11. Nov og 14. Sept udskilt af Stege Landsogn og den nye Kirke indviet 17. April 1743, efter at den første Sognepræst var kaldet 22. Marts s. A. Dannemare (Sønder H., Lolland). F ; K , , ; T , ; V , , ; D Draaby (Horns H.). F ; K , ; T ; V ( kun Forloverattester), ; D , Hvds. Gerlevs Pgd. brændte 22. April Dragsholm Kapel (Ods H.), se ved Faarevejle. Dragør Filialkirke (Sokkelunds H.), se ved Store Magleby. Drøsselbjærg (Løve H.). F ; K , ; T ; V ; D Hvds. Kirke-Helsinges Pgd. brændte 16. Dec Kbg er Afskrift af Hmbg. Døllefjælde (Musse H.). F , , ; K 1741, 1744, ; T , ; V , , ( kun Forloverattester), ; D , , Egebjærg (Ods H.). F ; K ; T ; V ; D I den ældste bevarede Kbg. er Tilførslerne uddragne af»degnens Scartecker«. Egede, Vester-, (Tybjærg H.). F ; K , ; T ; V ; D Egede, Øster-, (Fakse H.). F ; K , ; T ;V ;D , Egesborg, Vester-, (Hammer H.). F ; K ; T ; V ; D

15 Landsarkivet for Sjælland m.m. Hvds. Vejløs Pgd. brændte 1691 og 3. Jan. 1714; fra 1714 til 1728 blev der ikke ført Kbg. Egesborg, Øster-, (Baarse H.). F ; K , , , ; T ; V ; D Pgd. brændte 25. Juli Egeslevmagle (V. Flakkebjærg H.). F , ; K ; T ; V ; D Ved Bkgr. af 28. Nov og 7. Aug henlagdes henholdsvis fra 1. Jan og fra 1. Okt Dele af Smidstrup By i Egeslevmagle Sogn i verdslig og gejstlig Henseende til Skælskør Købstad. Ejby (Ramsø H.). F ; K , 1797, ; T ; V : D Elmelunde (Møenbo H.). F ; K , 1783, ; T ; V ; D Enderslev (Bjæverskov H.). F , ; K , ; T , ; V , ; D , Engestofte (Musse H.). F , ; K ; T , ; V , ; D , Errindlev (Fuglse H.). F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte 24. Jan Esbønderup (Holbo H.). F ; K ; T ; V ; D Eskildstrup (Nørre H., Falster). F , ; K ; T ; V ; D En Kbg er forsvunden mellem 1863 og Eskildstrup, Kirke-, (Merløse H.). F , , , ; K ; T , , , , ; V , 1656, , , , ; D , 1656, , , Kbg er Afskrift af Hmbg. 9

16 Landsarkivet for Sjælland m.m. Everdrup (Baarse H.). F ; K ; T , ; V , ; D Kbg er Afskrift af Hmbg., da Kmbg. brændte 30. Juni Faardrup (V. Flakkehjærg H.). F , ; K , , , , ; T , ; V , , ; D Faarevejle med Dragsholm Kapel (Ods H.). F-46, ; K ; T , V ; D Pgd. brændte 2. Juni 1706 og 24. Aug Dragsholm Kirke (Kapel) blev indviet 1732 og der var tillagt den en fast Menighed ved en den 4. Maj 1731 kgl. konfirmeret Forening af 11. Aug mellem Ejeren af Dragsholm og Sognepræsten i Faarevejle. Fakse (Fakse H.). F ; K ; T , ; V ; D Af Fakse Sogn udskiltes ved kgl. Reskr. af 13. Nov som et særligt Sogn Hylleholt, hvor en Kirke var blevet indviet 8. Sept Falkerslev (Sønder H., Falster). F ; K ; T ; V ; D Fanefjord (Møenbo H.). F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte 2. Sept Farringløse (Ringsted H.). F ; K ; T ; V ; D Ilvds. Nordrups Pgd. brændte 6. Maj 1771 og Farringløse Skole 8. Maj Kbg er Afskrift af Hmbg. Farum (Ølstykke H.). F ; K ; T , ; V , ; D Fejø (Fuglse H.). F , , , ; K , ; T , , , V , , , ; D , , , Pgd. brændte 2. April For Tidsrummet haves et i 1769 foretaget Kirkebogsuddrag vedk. Døbte, Trolovede og Begravede. Kbg er Afskrift af Hmbg. 10

17 Landsarkivet for Sjælland m.m. Fensmark (Tybjærg H.). F ; K ; T ; V ; D Ferslev (Horns H.). F ; K ; V ; D Pgd. brændte Sept hvorved Kbgr tilintetgjordes med hele Arkivet. Finderup (Løve H.). F ; K ; T ; V ; D er Kbg. ført meget mangelfuldt. Fjelde (Musse H.). F ; K ; T , ; V , ; D , Fjenneslev (Alsted H.). F ; K , 1807, 1811, ; T ; V ; D Flakkebjærg (V. Flakkebjærg H.). F ; K ; V ; D Hvds. Høves Pgd. brændte 7. Juni 1783, 12. Juni 1787, 9. Aug og 24. Okt Flinterup, Kirke-, (Alsted H.). F ; K , , ; T , , , 1715, ; V , , , 1715, ; D , , Kbg er Afskrift af Hmbg. Fløng (Sømme H.). F ; K ; T ; V , ; D Fodby (Ø. Flakkebjærg H.). F ; K , , T ; V , ; D Fredensborg Slotssogn (Lynge-Kronborg H.). F , ; K ; T V ; D Fredensborg Slotskirke, indviet 11. Okt. 1726, er Sognekirke for Fredensborg By. En»Fredensborg Kirkes Hof Ministerial Protocoll«fra det 18. Aarh. (vistnok paabegyndt 1727) eksisterede endnu 1803, men maa senere være gaaet tabt. Hvds. Asminderøds Pgd. brændte c Tilførsler om Døbte og er ogsaa indførte i Kbg. for Hof- og Slotskirken i København. 11

18 Landsarkivet for Sjælland m.m. Frederiksberg (Sokkelunds H.): Frederiksberg Kirke. F , ; K , ; T ; V ; D Sognet hed Ny Hollænderby. Ved kgl. Beskr. af 1. Marts 1737 henlagdes Vesterbro fra Københavns Vor Frue Sogn til Frederiksberg Sogn, af hvilket sidste De Classenske Boligers Menighed og Københavns Skt. Matthæus Sogn udskiltes, henholdsvis ved kgl. Resol. af 25. Maj og 25. Okt Frederiksberg Slots Kapel, se ved Vemmetofte. De Classenske Boligers Menighed. F ; K ; V ; D Udskiltes af Frederiksberg Sogn ved kgl. Resol. af 25. Maj Kirken blev indviet 20. Juni s. A. Ernmauskirken i Diakonissestiftelsen. Præsteembedet blev anerkendt ved kgl. Resol. af 26. Febr Kbgr. føres kun i ét Eksemplar, og alle Tilførsler i dem meddeles til Frederiksberg Sogn for ogsaa at indføres i dets Kbgr. Frederiksborg Slots Sogn (Lynge-Frederiksborg H.), se ved Hillerød. Frederikssund Købstad. Ministerialia vedr. denne maa søges ved Slangerup, baade ved Slangerup og ved Ude-Sundby, fra 1746 kun ved sidstnævnte Sogn. Se nærmere ved Anmærkningen til dette. Frederiksværk (Strø H.), se ved Vinderød. Frerslev (Ringsted H.). F ; K , ; T , ; V , ; D , Hvds. UIses Pgd. brændte 20. April Frue, Vor, (Sønme H.). F , ; K ; T , ; V , ; D , Frydendal (Tudse H.). F ; K ; T ; V ; D Sognet var oprindelig en Del af Skamstrup Sogn, hvorfra det udskiltes i Slutningen af 17. Aarh. som et særskilt Sogn. Hvds. Skamstrups Pgd. brændte 24. Marts 1736 og 17. Juni Frøslev (Stevns H.). F ; K ( findes i den ikke afleverede liber daticus), ; T 1764, 1766, ; V 1764, 1766, ; D Hvds. Lyderslevs Pgd. brændte 10. eller 11. Maj

19 Landsarkivet for Sjælland m.m. Fuglebjærg (Ø. Flakkebjærg H.). F ; K , 1760, 1762, , ; T ; V , ; D Fuglede, Lille-, (Arts H.). F ; K ( findes i den ikke afleverede liber datieus), ; T , ; V ; D Fuglede, Store-, (Arts H.). F , ; K ( findes i den ikke afleverede liber daticus), ; T , ; V ; D Fuglse (Fuglse H.). F ; K ; T ; V ; D Fuirendal (Ø. Flakkebjærg H.). F , , ; K , , ; T mglr.; V , ; D , , , Hvds. Kvislemarks Pgd. brændte i Okt Ved kgl. Resol. af 22. Juni 1820 bestemtes, at Bisserup By ved indtrædende Vakance i Kvislemark Pastorat skulde henlægges fra Fuirendal Sogn til Holsteinborg Sogn. Vakance indtraf Fæmø (Fuglse H.). F , , , , , , ; K ; T , ; V ( kun Forloverattester), ; D , , , , Kber er Afskrift af Hmber. Der haves Kirkebogsuddrag (foretaget c. 1769?) vedk. Døbte Følleslev (Skippinge H.). F , , ; K , ; T , ; V , ( kun Forloverattester), ; D Førslev, (Lave Becks), (Ø. Flakkebjærg H.). F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte Juli Førslev, (Øde-), (Ringsted H.). F ; K ; T , , , ; V , , , ; D

20 Landsarkivet for Sjælland m.m. Gadstrup (Rarnsø H.). F ; K , ; T ; V , , ; D Pgd. brændte noget før 9. April 1701 og 28. Juli Gandløse (Ølstykke H.). F ; K ; T , ; V ; D Gedesby (Sønder H., Falster). F , , , ; K ; T , ; V , ; D , Ved kgl. Reskr. af 21. Febr henlagdes 4 Gaarde og 8 Huse fra Skelby Sogn til Gedesby Sogn. Gentofte (Sokkelunds H.). F , ; K , ; T , ; V , ; D , Ministerialia er Afskrift efter en ældre, nu tabt Kbg. En Filialkirke blev 23. Juli 1876 indviet i Ordrup, som ved kgl. Resol. af 20. Jan blev udskilt som et selvstændigt Sogn fra 1. s. M. Gerlev (Horns H.). F ; K ; T ; V ( kun Forloverattester), ; D Pgd. brændte 22. April Gerlev (Slagelse H.). F ; K 1736, 1738, , , , ; T ; V ; D Gershøj (Voldborg H.). F ; K ; T ( kun Forloverattester); V ; D , Gerslev (Løve H.). F ; K , ; T ; V , ; D De ældre Kbgr. brændte 7. Juli 1762 sammen med Pgd., der atter brændte 12. Nov Gevninge (Voldborg H.). F ; K 1776, ; T ; V ; D Gilleleje (Holbo H.). F-91; K ; V ; D Hvds. Søborgs Pgd. brændte April Gimlinge (V. Flakkebjærg H.). F ; K ; V ; D Pgd. brændte 3. Juli 1714 og 1. Nov

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder Når du har fundet en person i lægdsrullerne, så kan det være en fordel at se hvad der er muligt at finde i Retsbetjentens arkiv under Afd. M. Udskrivningsvæsen Her er det muligt at finde flere oplysninger,

Læs mere

Navn Akademisk Boldklub 206 178 24 189 67 0 0 9 0 0 0 673 IF Ahorn 10 23 21 47 8 3 5 2 16 2 0 137 Albertslund Bk 30 15 50 6 0 0 0 0 0 0 5 101

Navn Akademisk Boldklub 206 178 24 189 67 0 0 9 0 0 0 673 IF Ahorn 10 23 21 47 8 3 5 2 16 2 0 137 Albertslund Bk 30 15 50 6 0 0 0 0 0 0 5 101 Herre Herre Herre Herre Herre Damer Damer Damer Damer Damer Total uden Navn 0-12 13-18 19-24 25-60 >60 0-12 13-18 19-24 25-60 >60 Passive passive Akademisk Boldklub 206 178 24 189 67 0 0 9 0 0 0 673 IF

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

5010720 Serie 1 Herrer Pulje 1 5092100-005 Team Faxe Håndbold 2

5010720 Serie 1 Herrer Pulje 1 5092100-005 Team Faxe Håndbold 2 5010700 Kvalifikationsrækken Herrer Pulje 1 4005000-010 Eskilstrup Håndboldklub 5010700 Kvalifikationsrækken Herrer Pulje 1 4017000-016 Rødby Håndboldklub 4 5010700 Kvalifikationsrækken Herrer Pulje 1

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Opvarmning på Stadion/kampbaner må tidligst ske 15 minutter før kampstart.

Opvarmning på Stadion/kampbaner må tidligst ske 15 minutter før kampstart. Kampbaneprogram og regler for benyttelse af baner inkl. omklædningsrum. 3-mandsstævner 5-mandsstævner 8-mandskampe 11-mandskampe Flytning af hjemmekampe SKAL aftales med Diana på tegnerberensen@gmail.com

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Du kan også finde zonekort fra stoppested/station på vores hjemmesider.

Du kan også finde zonekort fra stoppested/station på vores hjemmesider. zoner Bus tog metro HovedstadsomrAdet 0 Indhold Zoneinddelingen Gennemkørsel og ringzoner Dyreste zone bestemmer prisen Sådan beregnes prisen fra zone Frem og tilbage koster ikke altid det samme Zoneskift

Læs mere

Kvistgård. Espergærde. Rungsted Kyst. Rudersdal. Skodsborg. Brede Tårbæk. Klampenborg. Bagsværd. Husum. Islev Nørrebro. København.

Kvistgård. Espergærde. Rungsted Kyst. Rudersdal. Skodsborg. Brede Tårbæk. Klampenborg. Bagsværd. Husum. Islev Nørrebro. København. 9 9 Skærød Mørdrup Snekkersten Liseleje Asserbo 9 9 9 ted 9 Ullerød 9 0 Mikkelborg Kregme Harløse lte Hornsved Strø 9 0 Sigerslev Herlev rød Sjælsmark Hørsholm drev Bakkeby 0 Frederikssund 9 Sperrestrup

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007 Mine erfaringer med søgning i lægdsruller Sommer 2007 Hvorfor søge i lægdsruller?: A. I 2 sogne på Sjælland (Glumsø og Køng) var kirkebøgerne fra før 1814 brændt, sammen med præstegårdene, således at jeg

Læs mere

Budgetsamråd i Tryggevælde provsti. Dagsorden

Budgetsamråd i Tryggevælde provsti. Dagsorden 1. Velkomst og sang 2. Præsentationsrunde Budgetsamråd i Tryggevælde provsti Dagsorden 3. Udskrivningsgrundlag og budgetgrundlag for 2014 4. Økonomi 5. Vikarer 6. Ny ansættelser 7. GIAS kurser 8. Fælles

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Bopæl for de sociale klasser i 2012

Bopæl for de sociale klasser i 2012 Bopæl for de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver, hvor i landet og hvor opdelt de fem sociale klasser bor, og hvordan

Læs mere

Kirsten Hauerberg 22724344 kf-h@jubii.dk

Kirsten Hauerberg 22724344 kf-h@jubii.dk Fornavn Telefonnummer Mobilnummer Email Butik Postnummer LOF/NETOP Kursusdato Mogens Sørensen mogsor@post9.tele.dk SuperBrugsen Vallensbæk LOF Vestegnen 1 kursus: 11/9, 25/9, 8/10, 22/10 Anni Agerbo Jensen

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Ungdommens Uddannelses Vejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelses Vejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelses Vejledning Region Sjælland Fakta om Per Rud Født: 21. februar 1967 Privat: Bosiddende i Nykøbing Falster Trænerkarriere: 1991-1993: Ynglinge og Junior DM træner for Kolding BK 1993-1996:

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR FEST-TELTE

LEJEKONTRAKT FOR FEST-TELTE Lejekontrakt for telt på: 9 x 3 m 9 x 18 m kr. 12.100 LEJEKONTRAKT FOR FEST-TELTE 9 x 6 m 9 x 21 m kr. 14.500 9 x 9 m kr. 6.300 9 x 24 m kr. 17.000 9 x 12 m kr. 8.200 9 x 27 m kr. 18.500 Dato: / - 9 x

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Referat for:ringsted-sorøprovstiudvalg PU møde 11.juni2008.Kl.9.00 M ødested:provstikontoret

Referat for:ringsted-sorøprovstiudvalg PU møde 11.juni2008.Kl.9.00 M ødested:provstikontoret Referat for:ringsted-sorøprovstiudvalg PU møde 11.juni2008.Kl.9.00 M ødested:provstikontoret Mødepunkter Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde tilgodkendelse ogunderskrift

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - Især om kirkebøger Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

Danske kirkesogne. Sogn, herred, amt Udvidet udgave. En oversigt over deres væsentligste indhold indtil 1891.

Danske kirkesogne. Sogn, herred, amt Udvidet udgave. En oversigt over deres væsentligste indhold indtil 1891. Danske kirkesogne Sogn, herred, amt Udvidet udgave En oversigt over deres væsentligste indhold indtil 1891. Oversigten er suppleret med sogne efter 1891, deres begyndelsesår og, ved udskilning af et sogn,

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Gyldig fra 11. december 2011. Samlet køreplan for Movia S

Gyldig fra 11. december 2011. Samlet køreplan for Movia S Gyldig fra 11. december 2011 Samlet køreplan for Movia S 2011 1 Turnumre Selskab S20 Maribo st. af S20 Vestergade v/30c S20 Vesterbrogade v/40 S20 Skovvænget v/1 S20 Vestergade 5 S20 Vestergade v/37 S20

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Samlet køreplan for Vestsjælland

Samlet køreplan for Vestsjælland Samlet kørepl for Vestsjælld 2010 12 Holbæk st. - Svinninge st. - Kalundborg V10 Holbæk st. V10 Tuse, Butterupvej V13 Trønninge V13 Kundby skole V71 Svinninge st. V71 Svinninge st. V73 Snertinge V73 Højsted

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Godkendt. Fuglebjerg: Køb af truck - ansøgning om brug af midler. Ansøgning sendes til stiftet med anbefaling.

Godkendt. Fuglebjerg: Køb af truck - ansøgning om brug af midler. Ansøgning sendes til stiftet med anbefaling. Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 29. oktober. Kl. 14.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Tillægsdagsorden er indarbejdet i dagsorden og referat. Mødepunkt

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Beretning til planstrategi

SLAGELSE KOMMUNE. Beretning til planstrategi SLAGELSE KOMMUNE Beretning til planstrategi Kommuneplan 2013 Forord Slagelse Kommune er, i lighed med landets øvrige kommuner, i gang med at revidere sin kommuneplanstrategi. Det første skridt i det arbejder

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole Mødepunkt 1 Godkendelse af dagorden 2 Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift Referat

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen og Ege Lau Frandsen Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Oversigt over mødesteder på Sjælland

Oversigt over mødesteder på Sjælland Oversigt over mødesteder på Sjælland Indsamlingsområde Mødestedsnavn Mødestedsadresse1 Mødestedsadresse2 postnr Mødestedsby Mødestedsnote 1000 København City Leif R Laursen Store Kongensgade 1 1264 København

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Godkendelse og underskrift af referat Godkendt

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere