DANMARKS K I R K E B Ø G E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS K I R K E B Ø G E R"

Transkript

1 VEJLEDENDE ARKIVREGISTRATURER V DANMARKS K I R K E B Ø G E R EN OVERSIGT OVER DERES VÆSENTLIGSTE INDHOLD INDTIL 1891 VED S. NYGÅRD UDGIVET AF RIGSARKIVET KØBENHAVN I KOMMISSION HOS C. A. REITZEI, TRYKT HOS NIELSEN & LYDICHE (AXEL SIMMELKLER) 1933 NÆRVÆRENDE 5. Bind at de af Rigsarkivet udgivne»vejledende Arkivregistraturer«er det første, der henter sit Æmne fra Landsarkiverne, idet det giver en kort Oversigt over det væsentligste Indhold af alle de til disse indkomne Kirkebøger indtil Aaret 1891 inkl., en Tidsgrænse, der er valgt, fordi Kirkebøgerne for alle Landets daværende Sogne har kunnet afleveres til dette Aar, da der ved Kirke- og Undervisningsministeriets Bkgr. Nr. 168 af 31. Oktbr. 1891, der grundede sig paa kgl. Resolutioner af 19. Aug. og 30. Okt. s. A., overalt indførtes nye Kirkebøger med nye Skemaer fra 1. Jan Naar denne Tidsgrænse i ganske enkelte Tilfælde er overskredet, skyldes det særlige Forhold. Alle Overskridelserne vil man finde paa Side Det var ved kgl. Missiver af 20. Maj 1645 til Biskoppen over Sjælland Stift og af 17. Maj 1646 til Landets øvrige Biskopper, at det blev paalagt alle Præster at føre Kirkebøger, men allerede tidligere havde flere af dem - maaske ogsaa en eller anden Degn - af egen Drift eller paa Opfordring af Stedets Biskop begyndt at fore Kirkebøger. Det vides saaledes, at Biskop Jesper Brochmand paa Sjælland Stifts Landemode 30. Juni 1641 opfordrede Stiftets Præster til at føre Daabsprotokoller; men de ældste bevarede Kirkebøger er af betydelig ældre Dato. Den ældste, der nu er i Behold, er for Nordby paa Fanø, kun over Fødte og med betydelige Lakuner; den begynder med Aaret 1611, men af Omtale kendes en nu tabt Kirkebog fra 1572 for Nakskov. Alt ialt er der for omkring halvhundrede af Landets Sogne, beregnet efter dets Grænser for Genforeningen, bevaret Kirkebøger fra Tiden før de ovennævnte Missiver. Ved disse befaledes det kun Præsterne at føre Bog over Fødte, Viede og Døde, men foruden disse tre Afsnit kom Kirkebøgerne før eller senere i Reglen.

2 ogsaa til at indeholde tre andre, nemlig Trolovede, Introducerede og Absolverede, hvortil senere (efter at Konfirmationen var blevet indført ved Frdn. af 13. Jan. 1736) kom Konfirmerede, som dog adskillige Præster undlod at føre Fortegnelse over eller indførte andensteds end i Kirkebogen (f. Eks. i den saakaldte liber daticus). Flere af disse Afsnit bortfaldt efterhaanden helt eller delvis. Ved kgl. Reskr. af 8. Nov fritoges Rangspersoners Fruer for at lade sig introducere af Præsten efter Barnefødsel, og ved Reskr. af 22. Nov fritoges alle Barselkoner derfor, men det tillodes dem fremdeles at følge gammeldags Skik, og Introduktionen bevaredes derfor længe efter baade i Livet og i Kirkebøgerne. Ved Frdn. af 8. Juni 1767 (jvfr. Kel.-Skr. af 29, Okt. 1768) ophævedes aabenbart Skriftemaal for Lejermaal, hvorved Afsnittet Absolverede svandt stærkt ind og snart helt forsvandt, og ved Frdn. af 4. Jan afskaffedes Trolovelsen som en kirkelig Handling aldeles. De ældre Kirkebøger - var i det væsentlige førte saaledes, som vedkommende Præst selv fandt for godt eller som Biskoppen gav Ordre til, og indeholdt i de fleste Tilfælde ikke Fødsels- og Dødsdage, men kun Daabs- og Begravelsesdage. Dette forandredes, da et kgl. Reskr. af 11. Dec ) paabød, at fremtidigt alle Kirkebøger skulde føres paa skematisk Papir i bestemte Rubrikker og i to Eksemplarer, det ene af Sognepræsten, det andet af Degnen eller Kirkesangeren. Disse nye Kirkebøger, der i flere Retninger betød et væsenitligt Fremskridt, bl.a. ogsaa ved at sondre mellem Fødte, Konfirmerede og Døde af Mand- og Kvindekøn, indførtes i de nærmest følgende Aar i alle Sogne. Foruden de faststaaende Arter af Ministerialia indeholdt de Af- og Tilgangslister (a: Fortegnelser over dem, der flyttede fra og til Sognet) og Jævnførelsesregistre, der skulde lette Kirkebogens Benyttelse; men da disse tre Afsnit næsten altid førtes paa en utilfredsstillende Maade og kun gjorde ringe Nytte, faldt Førelsen af dem efterhaanden bort. løvrigt forblev Kirkebøgerne i det væsentlige uforandrede ') Det citeres ofte fejlagtigt som Reskriptet af 1. Dec, 1812, under hvilken Dato det findes hos Fogtman. ii

3 fra 1812, indtil den ovenfor berørte Bestemmelse af 1891 traadte i Kraft fra det følgende Aars Begyndelse. Da der i Henh. til Lov Nr. 42 af 30. Marts 1889 var blevet oprettet tre Provinsarkiver'), et i København for Sjælland og Lolland-Falster Stifter, et i Odense for Fyn og et i Viborg for Nørrejylland, blev i Henh. til Bkgr. Nr. 34 af 10. Marts 1891 til disse afgivet alle de ved Præsteembederne beroende Kirkebøger, der laa forud for Gennemførelsen af Reskriptet af 1812, og for den følgende Tid de af Kirkebylærerne førte Kontraministerialbøger, naar de havde opnaaet en vis Alder. I Tilfælde, hvor ét af de to Eksemplarer var gaaet tabt, traadte i dets Sted en Afskrift af det bevarede. - Til ovennævnte tre Landsarkiver er i Henh. til Lov Nr. 152 af 28. April 1931 kommet et fjærde, nemlig, beliggende i Aabenraa, hvor der efter Genforeningen midlertidigt var blevet oprettet et Arkivdepot, hvortil bl.a. Kirkebøgerne var blevne indkrævede. Med Hensyn til disse er at bemærke, at mange af Hertugdømmet Slesvigs ældre Kirkebøger i flere Henseender adskiller sig fra Kongeriget Danmarks. Man begyndte tidligere dernede at føre Kirkebøger (de ældste, der er i Behold, er Hjortkærs og Aastrups, fra henholdsvis 1573 og 1574), og allerede fra 1763 skulde de forefindes i to Eksemplarer, Konfirmationen indførtes tidligere, Trolovelsen fortsattes længe efter, at den var afskaffet i Danmark osv. Iøvrigt maa det erindres, at ikke faa af de Kirkebøger, der nu hører hjemme i de sønderjyske Landsdeles Omraade, er af fuldstændig dansk Tilsnit indtil 1864, idet næsten hele Als fra gammel Tid hørte til Odense Bispestol og senere ( ) sammen med Ærø udgjorde et dansk Stift. Endvidere hørte betydelige Dele af Sønderjylland, navnlig den nordlige Del af Tønder Amt og den vestlige Del af Haderslev Amt under Ribe Stift fra gammel Tid og lige til 1864, da de kom til at ligge syd for den nye Grænse. Til Gengæld kom de saakaldte»otte Sogne«, der udgør det nuværende N. Tyrstrup Herred, til Nørrejylland (Ribe Stift), og Ved 1 i Lov Nr. 103 af 25. April 1907 forandredes Navnet til Landsarkiver. iii

4 deres indtil 1864 sønderjysk prægede Kirkebøger findes derfor i Viborg. I nærværende Registratur gives altsaa en Oversigt over det væsentligste Indhold af alle i de fire danske Landsarkiver beroende Kirkebøger indtil 1891; det maa bemærkes, at skønt Færøerne hører til Sjælland Stift, findes Kirkebøgerne for disse ikke i Landsarkivet i København. Som hørende under nævnte Stifts Biskop er derimod i Landsarkivet opbevaret, hvad der er i Behold af Kirkebøger, førte af Felt-, Garnisons- og Skibspræster samt af Præster for danske Menigheder i Udlandet, og endvidere Kirkebøgerne fra de tidligere danske Kolonier (for hvilke Tidsgrænsen 1891 er overskredet) samt nogle Udskrifter af grønlandske Kirkebøger. Endvidere findes i de fleste Landsarkiver nogle Kirkebøger for anerkendte Trossamfund; disse er samlede i Grupper for sig, og Samfundene nævnes kun f. s. v. der er afleveret Kirkebøger fra dem. Nedenfor er iøvrigt i alfabetisk Rækkefølge indenfor hvert Landsarkivs Omraade nævnt alle Folkekirkens Sogne i Tiden , ogsaa dem, for hvilke ingen Kirkebøger er bevarede, og i den alfabetiske Række er indordnede de Valgmenigheder, fra hvilke der er afleveret Kirkebøger. De øvrige Valgmenigheder nævnes ikke. Det samme gælder Kapeller og Filialkirker, naar de ikke har foranlediget Førelsen af særlige Kirkebøger eller Oprettelsen af nye Sogne. Dog nævnes de ældre Herregaardskapeller (f. Eks. Ledreborg og Wedellsborg), naar det af Præstens Kaldsbreve fremgaar, at de nærmest betragtedes som Annekskirker. For hvert enkelt Sogn meddeles kun, hvad vedkommende Kirkebøger indeholder om Fødte (Døbte), Konfirmerede, Trolovede, Viede og Døde (Begravede), antydet henholdsvis ved Bogstaverne F, K'), T, V og D. Der meddeles kun,, hvad der findes, og man maa deraf slutte sig til, hvad der mangler; smaa Lakuner er der dog intet Hensyn taget til. Naar derimod 'en af de nævnte fem Grupper aldeles ikke findes, er det dog udtrykkelig bemærket ved Folkekirkens Sogne. I An - 1) Ved K betegnes ogsaa ved de anerkendte Trossamfund den kirkelige Handling, der nærmest svarer til den danske Folkekirkes Konfirmation. iv

5 mærkninger er givet Oplysninger om alle kendte Præstegaardsbrande i Tiden fra 1645 til 1891), da de ofte giver Forklaringen paa, hvorfor Kirkebøger nu er forsvundne, om forskællige Uregelmæssigheder ved Kirkebøgerne, om Sognes Oprettelse og Nedlæggelse, om Sognegrænsers Flytning osv., dog alt kun f. s. v. man er blevel opmærksom derpaa eller har fundet det Omtale værd. En vis Mangel paa Konsekvens maa nødvendigvis findes, fordi Oversigterne er udarbejdede paa Grundlag af de ved Landsarkiverne gennem en meget lang Aarrække og af mange forskellige Personer optagne Registraturer over Præstearkiverne. Selv den omhyggeligste Revision af det paa nævnte Grundlag fremkomne Materiale har ikke kunnet raade Bod paa alle Mangler og Inkonsekvenser. Foruden en hel Del staaende Forkortelser og de ovenfor nævnte er brugt følgende: Pgd. for Præstegaard (en), Kbg, Hmbg. og Kmbg. for Kirkebog, Hovedministerialbog og Kontraministerialbog; Flertalsformen angives ved et tilføjet r, og alle Forkortelserne gælder saavel for den bestemte som for den ubestemte Form af Ordet. Sluttelig bemærkes, at Stednavnenes Ortografi er den samme, der er kendt fra Rigsarkivets tidligere Publikationer, navnlig, fra Kancelliets Brevbøger. Kun i yderst faa Tilfælde har ubetydelige Ændringer fundet Sted. - De sønderjyske Landsdeles Sogne er betegnede som liggende under det Herred, hvortil de er henførte paa Amtskortene i 4. Udg. af Traps Danmark. Af en Del nu tabte Kirkebøger er der bevaret Afskrifter eller Udtog. Naar saadanne findes i vedkommende Præstearkiv, er det bemærket i Registraturen. Andre (f. Eks. de af Kapt. Lengnick samlede) har der her ikke kunnet tages Hensyn til. 1) For de sønderjyske Landsdeles Vedkommende ogsaa for den følgende Tid, fordi Kirkebøgerne dér forblev i Præstegaardene, indtil de inddroges i det midlertidige Arkivdepot (oprettet i Januar 1923). v

6 Indhold. A. Landsarkivet for Sjælland m. m. Side Folkekirkens Sogne og Valgmenigheder 1-62 Feltpræster m. m Skibspræster 64 Danske Menigheder i Udlandet 64 Grønland Vestindien Ostindien 66 Anerkendte Trossamfund Herrens Kirke i København 67 B. Landsarkivet for Fyn Folkekirkens Sogne og Valgmenigheder Anerkendte Trossamfund 88 C. Landsarkivet for Nørrejylland. Folkekirkens Sogne Anerkendte Trossamfund 177 D.. Folkekirkens Sogne Tilføjelser og Rettelser 190 1

7 Landsarkivet for Sjælland m.m. A. Landsarkivet for Sjælland m. m. Aageby (Sønder H., Lolland). F ; K ; T ; V ; D Sognet blev nedlagt ved kgl. Bevill. af 30. Aug og indlemmet i Landet Sogn. Aagerup (Merløse H.). F , ; K ; T , ; V , ; D , Aagerup (Sømme H.). F , 1653, , ; K ; T , , , ; V , , , ; D , 1653, , Aaker (Bornholm). F , ; K ; T ; V , ; D , Af Tilførslerne er: »Kort Ekstrakt af de ældste Kirkebøger«, som nu ikke haves, og Kopi af Dec nens, ikke bevarede, Optegnelser. For Aakirkeby føres fra 1847 særlige Kbgr. Aaker Valgmenighed (Bornholm). K Anerkendt som Led af Folkekirken ved kgl. Resol. af 30. Sept. 1872; opløst 2. Dec (jvfr. Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse af 15. Nov. s. A.). Aakirkeby Købstad, se ved Aaker. Aarby (Arts H.). F ; K ; V ; D Der haves Kirkebogsudskrifter vedr. det værnepligtige Mandskab (Daab og Begravelse) Aastrup (Sønder H., Falster). F ; K , , ; T , ; V ; D omtales den ældre Kbg. som»ubrugelig«; nu er kun Brudstykker bevarede. 1

8 Landsarkivet for Sjælland m.m. Aggersø (V. Flakkebjærg H.). F , , ; K 1738, , ; T , , , 1773, ; V , , , 1773, ; D , Agnsø (Skippinge H.). F ; K ; T ; V ; D Allerslev (Baarse H.). F ; K ; T , , ; V , ; D Allerslev med Ledreborg Kapel (Voldborg H.). F ; K ; V ; D Hvds. Osteds Pgd. brændte 23. Juni Efter kgl. Bevill. af 1. Maj 1744 indrettedes»paa Lejre«(3: Ledreborg)»en Kirke«, som blev indviet 28. Juni 1747, og hvor der skulde holdes regelmæssig Gudstjeneste. Allindemagle (Ringsted H.). F ; K 1764, 1767, 1773, , ; T ; V ; D Hvds. Haraldsteds Pgd. brændte 5. April Kbg er Afskrift af Hmbg. Allinge Købstad. F ; K ; T ; V ; D , Hvds. Olskers Pgrd. brændte Juli Alslev (Fakse H.). F ; K ; T ; V , , ; D 1677, Alslev, Nørre-, (Nørre H., Falsler). F ; K , , 1810, ; T , , , ; V , , ; D Alslev, Sønder-, (Sønder H., Falster). F ; K , ; T ; V ; D Alsted (Alsted H.). F , , , ; K ; T , V , ; D Kbg er Afskrift af Hmbg. Alsønderup (Strø H.). F , ; K , ; T , ; V , ; D ,

9 Landsarkivet for Sjælland m.m. Kbgr er Afskrifter af Hmbgr. til Erstatning for de ved Tulstrup Skoles Brand 1885 tabte originale Kmbgr. Ved kgl. Reskr. af 7. April 1809 henlagdes 7 Gaarde og 16 Huse af Nejede By fra Annisse Sogn til Alsønderup Sogn, og ved do, do. af 7. Juli s. A. henlagdes 6 Overdrevslodder af Melløse By fra Lille Lyngby Sogn til Alsønderup Sogn. Annisse (Holbo H.). F ; K ; T ; V ; D Hvds. Ramløses Pgd. brændte 17. Jan Ved kgl. Reskr. af 7. April 1809 henlagdes 7 Gaarde og 16 Huse af Nejede By fra Annisse Sogn til Alsønderup Sogn. Antvorskov Slot (Slagelse H.). F , ; K ; T ; V ; D Da Sognepræsten til Skt. Peders Kirke i Slagelse Rasmus Bruun, der tillige var Slotspræst ved Antvorskov, døde 17. Jan. 1771, nedlagdes Slotspræsteembedet i Henh. til kgl. Resol. af 24. Jan Arninge (Sønder H., Lolland). F ; K ; T ; V D Pgd. brændte 4. Juli Askø (Fuglse H.). F ; K ; T ; V ; D Ministerialia er af Præsten i 1845 overførte fra en ældre makuleret Kbg. Asminderød (Lynge-Kronborg H.). F , ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte c Asmindrup (Merløse H.). F , , 1772, 1774, ; K ; T , ; V , , 1774, ; D , 1772, Asmindrup (Ods H.). F ; K ; T ; V ; D Efter kgl. Reskr. af 12. Febr skulde de Husmænd, som byggede paa Asmindrups Overdrev, høre til Højby Sogn. Asnæs (Ods H.). F ; K , ; T , ; V , ; D Aversi (Tybjærg H.). F ; K ; T , ; V , ; D Pgd. brændte Nov

10 Landsarkivet for Sjælland m.m. Avnede (Sønder H., Lolland). F , , ; K , ; T , , ; V , , ; D , , Ved aab. Brev af 17. April 1688 bestemtes, at Torpe Bv ved indtrædende Vakance i Skovlænge Sogn n aatte henlægges fra dette til Avnede Sogn, hvis Kirke Bymændene i øvrigt straks maatte søge, men først ved aab. Brev af 11. Juni 1692 blev Henlæggelsen endelig fuldbyrdet. Baarse (Baarse H.). F , , , ; K , ; T , , , ; V , , , ; D , 1730, 1733, , Pgd. brændte 9. Maj Bakkendrup (Løve H.). F , ; K , ; T , ; V , ; D , Hvds. Gørlevs Pgd. brændte 7. Juli Ballerup (Smørum H.). F (for Skovlunde Skoledistrikt ); K ; T (kun for Skovlunde Skoledistrikt); V (for Skovlunde Skoledistrikt ); D (for Skovlunde Skoledistrikt ). Pgd. brændte Okt og med den de ældre Kbgr. Enkelte Oplysninger om Fødte 1790 og indsamledes i Menigheden For Skovlunde Skoledistrikt (oprettet 1797) findes en saakaldt»embedsbog for Skolelæreren for Skoulunde Skoledistrikt«, indeholdende alle Ministerialia for dette Distrikts Vedkommende samt Daab Bandholm (Fuglse H.). F ; K ; V ; D Sognet blev ved kgl. Resol. af 7. Okt udskilt af Østofte Sogn; en Filialkirke i Bandholm var blevet indviet 26. Dec Bavelse (Tybjærg H.). F ; K ; V ; D Hvds. Glumsøs Pgd. brændte April Beldringe (Baarse H.). F ; K , ; T ; V ; D Hvds. Baarses Pgd. brændte 9. Maj

11 Landsarkivet for Sjælland m.m. Benløse (Ringsted H.). F ; K ; T , , , ; V , , , , ; D , Hvds. Ringsteds Pgd. skal være brændt Birkerød (Lynge-Kronborg H.). F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte i Febr Ved kgl. Reskr. af 14. Jan udskiltes Hørsholm Sogn af Birkerød Sogn. Birket (Sønder H., Lolland). F , ; K ; T , ; V , ; D , Bjernede (Alsted H.). F (kun spredte Optegnelser), ; K ; V ; D Hvds. Slaglilles Pgd. brændte noget før 11. Juni 1654 samt 20. Febr og 14. Juli Bjerre, (Sønder-), (V. Flakkebjærg H.). F ; K ; V ; D Hvds. Ørslevs Pgd. og Skole brændte 22. Juni Om Fødte (diverse Aar) haves Optegnelser efter Oplysninger, indhentede 1821 af Præsten hos Befolkningen. Bjærgby, Munke-, (Alsted H.). F ; K ; T mglr.; V ; D Bjærgby, Slots-, (Slagelse H.). F , ; K , , ; T , ; V , ; D , Bjærgby, Stifts-, (Tudse H.). F ; K , ; T mglr.; V ; D Bjærgsted (Skippinge H.). F ; K , , ; T mglr.; V ; D Bjæverskov (Bjæverskov H.). F ; K ; T ; V ; D Hvds. Lidemarks Pgd. brændte noget før 22. Sept Blidstrup (Holbo H.). F , ; K ; T , ; V , ; D , , Pgd. brændte

12 Landsarkivet for Sjælland m.m. Blovstrød (Lynge-Kronborg H.). F , ; K ; T , ; V , ; D , Pgd. brændte noget for 27. Febr Bodilsker (Bornholm). F ; K ; T ; V , ; D Bogø (Nørre H., Falster). F ; K ; T , ; V , ; D 1760, Pgd. brændte 5. Juni Farø blev ved kgl. Reskr. af 19. April 1754 i gejstlig Henseende henlagt fra Vordingborg til Bogø. Borre (Møenbo H.). F ; K , ; T , , ; V , , ; D , Borup (Ramsø H.). F ; K , ; T mglr.; V , ; D 1759, Pgd. brændte noget for 12. Juni Boslunde (Slagelse H.). F ; K ; V ; D Pgd. brændte 20. April 1892 og med den Hn bgr.; ifølge Præstens Formening (1894) var der ikke ført Kmbg. før Branderslev (Nørre H., Lolland). F ; K ; T ; V ; D , Pgd. blev afbrændt 1660 af Svenskerne. Brarup (Nørre H., Falster). F , , ; K , , ; T , , ; V , , ; D , , Hvds. Kippinges Pgd. brændte 23. Okt Bregninge (Musse H.). F , ; K ; T , ; V , ; D , Bregninge (Skippinge H.). F , ; K , ; T mglr.; V , ; D , Bringstrup (Ringsted H.). F ; K ; T , , , [!]; V , 1656, , , , , , ; D ,

13 Landsarkivet for Sjælland m.m. Broby, Vester-, (Alsted H.). F 1661, , , , , , ; K ; T , , , , , , , , ; V , , , , , , , , ; D , 1654 (57?), 1661, , 1671, , , , Broby, Øster-, (Ringsted H.). F , ; K ; T , ; V , ; D , Bromme (Alsted H.). F ; K ; T mglr.; V ; D Brøndbyvester (Smørum H.). F , ; K , , ; T , ; V , ; D , Pgd. brændte 1796 og Brøndbyøster (Smørum H.). F , ; K , , ; T ; V , ; D , Hvds. Brøndbyvesters Pgd. brændte 1796 og Brønshøj (Sokkelunds H.). F ; K , ; T , V , ; D Ved kgl. Resol. af 7. Dec udskiltes en Del af Utterslev Mark af Brønshøj Sogn og henlagdes til Skt. Stefans Sogn i København. Bursø (Fuglse H.). F ; K , 1772, ; T ; V ; D Butterup (Merløse H.). F , , ; K , ; T ; V ; D , Daastrup (Ramsø H.). F , ; K , ; T , ; V , ; D , Hvds. Ørsteds Pgd. brændte 16. Juni Dalby (Fakse H.). F ; K ; T ; V ; D

14 Landsarkivet for Sjælland m.m. Dalby, Nørre-, (Ramsø H.). F , ; K , , , 1797, ( , , findes i den ikke afleverede liber daticus) T , ; V , 1705, ; D Damsholte (Møenbo H.). F ; K , ; T ; V ; D Damsholte Sogn blev i Henh. til kgl. Reskr. af 11. Nov og 14. Sept udskilt af Stege Landsogn og den nye Kirke indviet 17. April 1743, efter at den første Sognepræst var kaldet 22. Marts s. A. Dannemare (Sønder H., Lolland). F ; K , , ; T , ; V , , ; D Draaby (Horns H.). F ; K , ; T ; V ( kun Forloverattester), ; D , Hvds. Gerlevs Pgd. brændte 22. April Dragsholm Kapel (Ods H.), se ved Faarevejle. Dragør Filialkirke (Sokkelunds H.), se ved Store Magleby. Drøsselbjærg (Løve H.). F ; K , ; T ; V ; D Hvds. Kirke-Helsinges Pgd. brændte 16. Dec Kbg er Afskrift af Hmbg. Døllefjælde (Musse H.). F , , ; K 1741, 1744, ; T , ; V , , ( kun Forloverattester), ; D , , Egebjærg (Ods H.). F ; K ; T ; V ; D I den ældste bevarede Kbg. er Tilførslerne uddragne af»degnens Scartecker«. Egede, Vester-, (Tybjærg H.). F ; K , ; T ; V ; D Egede, Øster-, (Fakse H.). F ; K , ; T ;V ;D , Egesborg, Vester-, (Hammer H.). F ; K ; T ; V ; D

15 Landsarkivet for Sjælland m.m. Hvds. Vejløs Pgd. brændte 1691 og 3. Jan. 1714; fra 1714 til 1728 blev der ikke ført Kbg. Egesborg, Øster-, (Baarse H.). F ; K , , , ; T ; V ; D Pgd. brændte 25. Juli Egeslevmagle (V. Flakkebjærg H.). F , ; K ; T ; V ; D Ved Bkgr. af 28. Nov og 7. Aug henlagdes henholdsvis fra 1. Jan og fra 1. Okt Dele af Smidstrup By i Egeslevmagle Sogn i verdslig og gejstlig Henseende til Skælskør Købstad. Ejby (Ramsø H.). F ; K , 1797, ; T ; V : D Elmelunde (Møenbo H.). F ; K , 1783, ; T ; V ; D Enderslev (Bjæverskov H.). F , ; K , ; T , ; V , ; D , Engestofte (Musse H.). F , ; K ; T , ; V , ; D , Errindlev (Fuglse H.). F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte 24. Jan Esbønderup (Holbo H.). F ; K ; T ; V ; D Eskildstrup (Nørre H., Falster). F , ; K ; T ; V ; D En Kbg er forsvunden mellem 1863 og Eskildstrup, Kirke-, (Merløse H.). F , , , ; K ; T , , , , ; V , 1656, , , , ; D , 1656, , , Kbg er Afskrift af Hmbg. 9

16 Landsarkivet for Sjælland m.m. Everdrup (Baarse H.). F ; K ; T , ; V , ; D Kbg er Afskrift af Hmbg., da Kmbg. brændte 30. Juni Faardrup (V. Flakkehjærg H.). F , ; K , , , , ; T , ; V , , ; D Faarevejle med Dragsholm Kapel (Ods H.). F-46, ; K ; T , V ; D Pgd. brændte 2. Juni 1706 og 24. Aug Dragsholm Kirke (Kapel) blev indviet 1732 og der var tillagt den en fast Menighed ved en den 4. Maj 1731 kgl. konfirmeret Forening af 11. Aug mellem Ejeren af Dragsholm og Sognepræsten i Faarevejle. Fakse (Fakse H.). F ; K ; T , ; V ; D Af Fakse Sogn udskiltes ved kgl. Reskr. af 13. Nov som et særligt Sogn Hylleholt, hvor en Kirke var blevet indviet 8. Sept Falkerslev (Sønder H., Falster). F ; K ; T ; V ; D Fanefjord (Møenbo H.). F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte 2. Sept Farringløse (Ringsted H.). F ; K ; T ; V ; D Ilvds. Nordrups Pgd. brændte 6. Maj 1771 og Farringløse Skole 8. Maj Kbg er Afskrift af Hmbg. Farum (Ølstykke H.). F ; K ; T , ; V , ; D Fejø (Fuglse H.). F , , , ; K , ; T , , , V , , , ; D , , , Pgd. brændte 2. April For Tidsrummet haves et i 1769 foretaget Kirkebogsuddrag vedk. Døbte, Trolovede og Begravede. Kbg er Afskrift af Hmbg. 10

17 Landsarkivet for Sjælland m.m. Fensmark (Tybjærg H.). F ; K ; T ; V ; D Ferslev (Horns H.). F ; K ; V ; D Pgd. brændte Sept hvorved Kbgr tilintetgjordes med hele Arkivet. Finderup (Løve H.). F ; K ; T ; V ; D er Kbg. ført meget mangelfuldt. Fjelde (Musse H.). F ; K ; T , ; V , ; D , Fjenneslev (Alsted H.). F ; K , 1807, 1811, ; T ; V ; D Flakkebjærg (V. Flakkebjærg H.). F ; K ; V ; D Hvds. Høves Pgd. brændte 7. Juni 1783, 12. Juni 1787, 9. Aug og 24. Okt Flinterup, Kirke-, (Alsted H.). F ; K , , ; T , , , 1715, ; V , , , 1715, ; D , , Kbg er Afskrift af Hmbg. Fløng (Sømme H.). F ; K ; T ; V , ; D Fodby (Ø. Flakkebjærg H.). F ; K , , T ; V , ; D Fredensborg Slotssogn (Lynge-Kronborg H.). F , ; K ; T V ; D Fredensborg Slotskirke, indviet 11. Okt. 1726, er Sognekirke for Fredensborg By. En»Fredensborg Kirkes Hof Ministerial Protocoll«fra det 18. Aarh. (vistnok paabegyndt 1727) eksisterede endnu 1803, men maa senere være gaaet tabt. Hvds. Asminderøds Pgd. brændte c Tilførsler om Døbte og er ogsaa indførte i Kbg. for Hof- og Slotskirken i København. 11

18 Landsarkivet for Sjælland m.m. Frederiksberg (Sokkelunds H.): Frederiksberg Kirke. F , ; K , ; T ; V ; D Sognet hed Ny Hollænderby. Ved kgl. Beskr. af 1. Marts 1737 henlagdes Vesterbro fra Københavns Vor Frue Sogn til Frederiksberg Sogn, af hvilket sidste De Classenske Boligers Menighed og Københavns Skt. Matthæus Sogn udskiltes, henholdsvis ved kgl. Resol. af 25. Maj og 25. Okt Frederiksberg Slots Kapel, se ved Vemmetofte. De Classenske Boligers Menighed. F ; K ; V ; D Udskiltes af Frederiksberg Sogn ved kgl. Resol. af 25. Maj Kirken blev indviet 20. Juni s. A. Ernmauskirken i Diakonissestiftelsen. Præsteembedet blev anerkendt ved kgl. Resol. af 26. Febr Kbgr. føres kun i ét Eksemplar, og alle Tilførsler i dem meddeles til Frederiksberg Sogn for ogsaa at indføres i dets Kbgr. Frederiksborg Slots Sogn (Lynge-Frederiksborg H.), se ved Hillerød. Frederikssund Købstad. Ministerialia vedr. denne maa søges ved Slangerup, baade ved Slangerup og ved Ude-Sundby, fra 1746 kun ved sidstnævnte Sogn. Se nærmere ved Anmærkningen til dette. Frederiksværk (Strø H.), se ved Vinderød. Frerslev (Ringsted H.). F ; K , ; T , ; V , ; D , Hvds. UIses Pgd. brændte 20. April Frue, Vor, (Sønme H.). F , ; K ; T , ; V , ; D , Frydendal (Tudse H.). F ; K ; T ; V ; D Sognet var oprindelig en Del af Skamstrup Sogn, hvorfra det udskiltes i Slutningen af 17. Aarh. som et særskilt Sogn. Hvds. Skamstrups Pgd. brændte 24. Marts 1736 og 17. Juni Frøslev (Stevns H.). F ; K ( findes i den ikke afleverede liber daticus), ; T 1764, 1766, ; V 1764, 1766, ; D Hvds. Lyderslevs Pgd. brændte 10. eller 11. Maj

19 Landsarkivet for Sjælland m.m. Fuglebjærg (Ø. Flakkebjærg H.). F ; K , 1760, 1762, , ; T ; V , ; D Fuglede, Lille-, (Arts H.). F ; K ( findes i den ikke afleverede liber datieus), ; T , ; V ; D Fuglede, Store-, (Arts H.). F , ; K ( findes i den ikke afleverede liber daticus), ; T , ; V ; D Fuglse (Fuglse H.). F ; K ; T ; V ; D Fuirendal (Ø. Flakkebjærg H.). F , , ; K , , ; T mglr.; V , ; D , , , Hvds. Kvislemarks Pgd. brændte i Okt Ved kgl. Resol. af 22. Juni 1820 bestemtes, at Bisserup By ved indtrædende Vakance i Kvislemark Pastorat skulde henlægges fra Fuirendal Sogn til Holsteinborg Sogn. Vakance indtraf Fæmø (Fuglse H.). F , , , , , , ; K ; T , ; V ( kun Forloverattester), ; D , , , , Kber er Afskrift af Hmber. Der haves Kirkebogsuddrag (foretaget c. 1769?) vedk. Døbte Følleslev (Skippinge H.). F , , ; K , ; T , ; V , ( kun Forloverattester), ; D Førslev, (Lave Becks), (Ø. Flakkebjærg H.). F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte Juli Førslev, (Øde-), (Ringsted H.). F ; K ; T , , , ; V , , , ; D

20 Landsarkivet for Sjælland m.m. Gadstrup (Rarnsø H.). F ; K , ; T ; V , , ; D Pgd. brændte noget før 9. April 1701 og 28. Juli Gandløse (Ølstykke H.). F ; K ; T , ; V ; D Gedesby (Sønder H., Falster). F , , , ; K ; T , ; V , ; D , Ved kgl. Reskr. af 21. Febr henlagdes 4 Gaarde og 8 Huse fra Skelby Sogn til Gedesby Sogn. Gentofte (Sokkelunds H.). F , ; K , ; T , ; V , ; D , Ministerialia er Afskrift efter en ældre, nu tabt Kbg. En Filialkirke blev 23. Juli 1876 indviet i Ordrup, som ved kgl. Resol. af 20. Jan blev udskilt som et selvstændigt Sogn fra 1. s. M. Gerlev (Horns H.). F ; K ; T ; V ( kun Forloverattester), ; D Pgd. brændte 22. April Gerlev (Slagelse H.). F ; K 1736, 1738, , , , ; T ; V ; D Gershøj (Voldborg H.). F ; K ; T ( kun Forloverattester); V ; D , Gerslev (Løve H.). F ; K , ; T ; V , ; D De ældre Kbgr. brændte 7. Juli 1762 sammen med Pgd., der atter brændte 12. Nov Gevninge (Voldborg H.). F ; K 1776, ; T ; V ; D Gilleleje (Holbo H.). F-91; K ; V ; D Hvds. Søborgs Pgd. brændte April Gimlinge (V. Flakkebjærg H.). F ; K ; V ; D Pgd. brændte 3. Juli 1714 og 1. Nov

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

4654 Faxe Ladeplads 4640 Faxe 4684 Holmegaard 4653 Karise 4683 Rønnede 4160 Herlufmagle 4652 Hårlev 2670 Greve 2640 Hedehusene 2690 Karlslunde 4030 Tune 4863 Eskilstrup 4840 Nørre Alslev 4880 Nysted 4872

Læs mere

Opslag Retsbetjente. Sjælland, Lolland-Falster, Bornholm

Opslag Retsbetjente. Sjælland, Lolland-Falster, Bornholm Opslag Retsbetjente Sjælland, Lolland-Falster, Bornholm Hvad er en retsbetjent? Hvis man leder efter noget, der på én eller anden måde har haft med retsvæsnet at gøre, så er det retsbetjentens arkiv, man

Læs mere

Bornholmske kirkebøger

Bornholmske kirkebøger Bornholmske kirkebøger Bornholms Ø-arkiv råder over mikrofiche af samtlige hovedministerialbøger fra de 23 bornholmske kirkesogne.derudover findes de tilsvarende kontraministerialbøger på mikrofilm, og

Læs mere

De sogne som (LAK) Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster Bornholm dækker.

De sogne som (LAK) Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster Bornholm dækker. 1 Bethlehem Sokkelund Herred Københavns Amt 2 Blågård Sokkelund Herred Københavns Amt 3 Brorson Sokkelund Herred Københavns Amt 4 Freden Sokkelund Herred Københavns Amt 5 Helligkors Sokkelund Herred Københavns

Læs mere

DANMARKS KIRKEB.ØGER

DANMARKS KIRKEB.ØGER VEJLEDENDE ARKIVREGISTRATURER V DANMARKS KIRKEB.ØGER EN OVERSIGT OVER DERES VÆSENTLIGSTE INDHOLD INDTIL 1891 VED S. NYGÅRD UDGIVET AF RIGSARKIVET KØBENHAVN l KOMMISSION HOS C. A. REITZEL TRYKT HOS NIELSEN

Læs mere

Sogne i Landsarkivets område

Sogne i Landsarkivets område Sogne i Landsarkivets område Sognenumre folkekirkens sogne A Abel Cathrines Stiftelse...79 Absalon...48 Adventskirken...114 Agersø...435 Aldersro...27 Allehelgen...34 Allerslev...247 Allerslev...532 Allindemagle...381

Læs mere

Kirkebøger og Personregistreringens historie

Kirkebøger og Personregistreringens historie Kirkebøger og personregistrering Slægtshistorie Kirkebøger og Personregistreringens historie Fra personregistrering.dk Samlet af Leif Christensen, 25. maj 2011 K irkebogen lever og har levet i århundreder.

Læs mere

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 99 danske kommuner i Øresundsregionen bliver til 46 Betydning for Øresundsdatabanken Pr. 1. januar 2007 træder den ny kommunalreform i Danmark i kraft. Herved

Læs mere

Budget 2011: Fordeling af forsikringsbidrag og generelt tilskud Opkrævning/udbetaling sker til myndigheden (=menighedsrådet)

Budget 2011: Fordeling af forsikringsbidrag og generelt tilskud Opkrævning/udbetaling sker til myndigheden (=menighedsrådet) Budget 2011: Fordeling af forsikringsbidrag og generelt tilskud Opkrævning/udbetaling sker til myndigheden (=menighedsrådet) Sognekode Sognenavn Myndighedskode Myndighedsnavn Forsikring (udgift) Generelt

Læs mere

Inspektorat 3. 3 Københavns Stift Bornholms Provsti Region Hovedstaden Bornholms Regionskommune Vestermarie Kirke Kirkevej 3700 Rønne

Inspektorat 3. 3 Københavns Stift Bornholms Provsti Region Hovedstaden Bornholms Regionskommune Vestermarie Kirke Kirkevej 3700 Rønne 3 Københavns Stift Bornholms Provsti Region Hovedstaden Bornholms Regionskommune Vestermarie Kirke Kirkevej 3700 Rønne 3 Københavns Stift Bornholms Provsti Region Hovedstaden Bornholms Regionskommune Sankt

Læs mere

Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Hvad er Øresundsregionen? Øresundsregionen er i Ørestat (Øresundsdatabanken) defineret som et område bestående af: I Danmark: Alle kommuner

Læs mere

Bilag 2 Dok. nr. 32622/11 Budget 2012: Fordeling af forsikringsbidrag og generelt tilskud

Bilag 2 Dok. nr. 32622/11 Budget 2012: Fordeling af forsikringsbidrag og generelt tilskud Bilag 2 Dok. nr. 32622/11 Budget 2012: Fordeling af forsikringsbidrag og generelt tilskud Opkrævning/udbetaling sker til myndigheden (=menighedsrådet) Sognekode Sognenavn Myndighedskode Myndighedsnavn

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget B 14 Bilag 7 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget B 14 Bilag 7 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Notat om Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets arealreservationer i Transportkorridoren Dato 8. marts 2016 J nr. 2015-3653 På Energi-,

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

Bilag 1 Budget 2016: Fordeling af forsikringsbidrag. Opkrævning/udbetaling sker til myndigheden (=menighedsrådet)

Bilag 1 Budget 2016: Fordeling af forsikringsbidrag. Opkrævning/udbetaling sker til myndigheden (=menighedsrådet) Bilag 1 Budget 2016: Fordeling af forsikringsbidrag Opkrævning/udbetaling sker til myndigheden (=menighedsrådet) Sognekode 7002 Helligånds Sogn 7002 Helligånds Sogns Menighedsråd 46.231 7003 Trinitatis

Læs mere

Bilag 1 Budget 2017: Fordeling af forsikringsbidrag. Opkrævning/udbetaling sker til myndigheden (=menighedsrådet)

Bilag 1 Budget 2017: Fordeling af forsikringsbidrag. Opkrævning/udbetaling sker til myndigheden (=menighedsrådet) Bilag 1 Budget 2017: Fordeling af forsikringsbidrag Opkrævning/udbetaling sker til myndigheden (=menighedsrådet) Sognekode 7002 Helligånds Sogn 7002 Helligånds Sogns Menighedsråd 40.699 7003 Trinitatis

Læs mere

Kbh s Vestegn, Midtsjælland Region 1

Kbh s Vestegn, Midtsjælland Region 1 Kbh s Vestegn, Midtsjælland Region 1 3250 Gilleleje 3210 Vejby 3220 Tisvildeleje 4583 Sjællands Odde 4560 Vig 4550 Asnæs 4540 Fårevejle 4571 Grevinge 4534 Hørve 4532 Gislinge 4591 Føllenslev 4520 Svinninge

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Kørsel den 24.12 (søndagsplan)

Kørsel den 24.12 (søndagsplan) Kørsel den 24.12 (søndagsplan) Sidste afg. før pausen Første afg. efter pausen Linje. Afgang FRA Retning MOD Kl. Kl Bemærkninger 1 A Klampenborg St. Hvidovre Hospital 17:07 22:09 1 A Hellerup St. Hvidovre

Læs mere

Domstol Nævningekreds Tingsted Retskredse Periode

Domstol Nævningekreds Tingsted Retskredse Periode Domstol Tingsted Retskredse Periode 1. ske Staden 2. Nord- og Østsjællandske s Amt, Frederiksborg Amt, Ourø undtagen, samt den søndre del af Køge Købstads landdistrikt, Vollerslev- Gjørslev, Bjeverskov,

Læs mere

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder Når du har fundet en person i lægdsrullerne, så kan det være en fordel at se hvad der er muligt at finde i Retsbetjentens arkiv under Afd. M. Udskrivningsvæsen Her er det muligt at finde flere oplysninger,

Læs mere

Karaktergennemsnit 2008/-09. 9 kl. afgangsprøve (FSA)

Karaktergennemsnit 2008/-09. 9 kl. afgangsprøve (FSA) Karaktergennemsnit 2008/-09. 9 kl. afgangsprøve (FSA) Dansk Engelsk Fysik/Kemi Matematik Kommune Skole Læsn. Mundt. Ord. Retskr. Skr. Mundtlig Mundtlig Matematisk Matematiske problemløsning færdigheder

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

KIRKEBØGER LOLLAND-FALSTERS STIFT 1. DEL MARIBO AMT: LOLLAND REGISTRATUR OVER BIND 10 SOGNE-NUMRENE KORREKTUR-UDSKRIFT

KIRKEBØGER LOLLAND-FALSTERS STIFT 1. DEL MARIBO AMT: LOLLAND REGISTRATUR OVER BIND 10 SOGNE-NUMRENE KORREKTUR-UDSKRIFT REGISTRATUR OVER KIRKEBØGER BIND 10 SOGNE-NUMRENE 557-626 LOLLAND-FALSTERS STIFT 1. DEL MARIBO AMT: LOLLAND KORREKTUR-UDSKRIFT LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN 1 994 Landsarkivets

Læs mere

1 Hovedstaden Københavns sogne og menigheder

1 Hovedstaden Københavns sogne og menigheder 1 Hovedstaden Københavns sogne og menigheder 1.1 De københavnske sogne - efter oprettelsesår Oversigt over sognene og deres oprettelsesår eller året for ældste bevarede kirkebog, nævnt kronologisk efter

Læs mere

Movia - Pauser i forbindelse med 24.12.2015

Movia - Pauser i forbindelse med 24.12.2015 Sidste Første afg. Kørsel den 24.12 (søndagsplan) 2015 afg. før efter pausen pausen Linje Afgang FRA Retning MOD Kl. Kl. Bemærkninger 1 A Klampenborg St. Hvidovre Hospital 17:07 22:08 1 A Hellerup St.

Læs mere

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Nr. 13. 2. juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen... 33 66 28

Læs mere

Referenceliste over leverede solcellesystemer

Referenceliste over leverede solcellesystemer Referenceliste over leverede solcellesystemer Flemmingvej 2650 Hvidovre 4,4 kw Lundager 2670 Greve 4,4 kw Tanggårdsvej 2680 Solrød Strand 7,2 kw Mariannevej 2690 Karlslunde 3,92 kw Rønnevej 2791 Dragør

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Heltborg - 20-02-2013 Side 1 Faldne- opgørelse 1864

Heltborg - 20-02-2013 Side 1 Faldne- opgørelse 1864 Heltborg - 20-02-2013 Side 1 Faldne- opgørelse 1864 Krigen 1864. Opgørelse over faldne fra Krigen. Den er opgjort efter de grave og gravminder, jeg har fundet på de forskellige kirker og kirkegårde i Danmark

Læs mere

Befolkning Population

Befolkning Population 19 Befolkning Population Folketal Folketallene støtter sig på de periodiske folke- og boligtællinger, som afholdtes hvert 5. frem til 1970 samt materiale fra de respektive folkeregistre. Efter 1971 er

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Nøgletal på postnumre 2002. Befolkning - bolig - indkomst arbejde - pendling - biler

Nøgletal på postnumre 2002. Befolkning - bolig - indkomst arbejde - pendling - biler Nøgletal på postnumre 2002 Befolkning - bolig - indkomst arbejde - pendling - biler Key figures by zip codes 2002 2 Nøgletal på postnumre 2002 Udgivet af Danmarks Statistik Juni 2002 17. gang ISBN 87-501-1281-3

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Margueritruten Sjælland

Margueritruten Sjælland Margueritruten Sjælland Finnjf 912 km 28h 56 min Starts: Tårnborgvej 170, 4220 Korsør, Danmark Ends: Dronning Alexandrines Bro, 4771 Stege, Danmark Start Point: Tårnborgvej 170, 4220 Korsør, Danmark End

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Nøgletal på postnumre 2003. Befolkning - bolig - indkomst arbejde - pendling - biler

Nøgletal på postnumre 2003. Befolkning - bolig - indkomst arbejde - pendling - biler Nøgletal på postnumre 2003 Befolkning - bolig - indkomst arbejde - pendling - biler Key figures by zip codes 2003 2 Nøgletal på postnumre 2003 Udgivet af Danmarks Statistik Juni 2003 18. gang ISBN 87-501-1282-1

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Udenlandske statsborgere 1.1.2001 Nr. 24. 23. november 2001 Udenlandske statsborgere i København 1. januar 2001 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19

Læs mere

Sogne med afstemningsvalg til menighedsråd 2004 - oversigt pr. 7. oktober 2004

Sogne med afstemningsvalg til menighedsråd 2004 - oversigt pr. 7. oktober 2004 Sogne med afstemningsvalg til menighedsråd 2004 - oversigt pr. 7. oktober 2004 Hele landet: Afstemning i 199 af 2217 sogne (9,0 %) - 2000: 242 afstemningsvalg (10,9 %) Københavns Stift: Afstemning i 10

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Valgresultat - korrigeret 14. nov Stemmeberettigede. Hele landet ,

Valgresultat - korrigeret 14. nov Stemmeberettigede. Hele landet , Hele landet 492.226 77.397 1.101 15,7 368 343 Københavns Stift 43.869 3.776 101 8,6 23 20 Amagerbro Provsti Vor Frelsers Sogn 6.314 343 11 5,4 2 2 Amagerbro Provsti Filips Sogn 6.692 319 4 4,8 2 2 Bornholms

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Navn Akademisk Boldklub 206 178 24 189 67 0 0 9 0 0 0 673 IF Ahorn 10 23 21 47 8 3 5 2 16 2 0 137 Albertslund Bk 30 15 50 6 0 0 0 0 0 0 5 101

Navn Akademisk Boldklub 206 178 24 189 67 0 0 9 0 0 0 673 IF Ahorn 10 23 21 47 8 3 5 2 16 2 0 137 Albertslund Bk 30 15 50 6 0 0 0 0 0 0 5 101 Herre Herre Herre Herre Herre Damer Damer Damer Damer Damer Total uden Navn 0-12 13-18 19-24 25-60 >60 0-12 13-18 19-24 25-60 >60 Passive passive Akademisk Boldklub 206 178 24 189 67 0 0 9 0 0 0 673 IF

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Herlufmagle Skole Helgesvej 7 4160 Herlufmagle. Rolloskolen Gl. Strandvej 12 Stubberup 4640 Fakse

Herlufmagle Skole Helgesvej 7 4160 Herlufmagle. Rolloskolen Gl. Strandvej 12 Stubberup 4640 Fakse Tybjerg Skole Tybjerg Bygade 3 Tybjerg 4160 Herlufmagle Herlufmagle Skole Helgesvej 7 4160 Herlufmagle 64 Glumsø Skole Åsøvej 5 4171 Glumsø 61 70 Bobjergskolen Bente Laursen Stadionvej 4550 Asnæs Rolloskolen

Læs mere

Fra Lovtidende A. 1903

Fra Lovtidende A. 1903 Fra Lovtidende A. 1903 Indhold 1903. Side. 7 Juli Bekendtgørelse om Mærkning af Motorvogne og om Indskrænkninger i Færdselen med Automobiler... 1 Fra Lovtidende A. 1903 1 Bekendtgørelse om Mærkning af

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Lidt om skifteprotokoller

Lidt om skifteprotokoller Lidt om skifteprotokoller Det skal du vide for at finde et skifte: 1. Navnet på den person, som er død. 2. Et årstal -og en dato for dødsfaldet. Har man kun et cirka-år, er det en god idé, også at lede

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Nøgletal på postnumre 2005. Befolkning - bolig - indkomst arbejde - pendling - biler

Nøgletal på postnumre 2005. Befolkning - bolig - indkomst arbejde - pendling - biler Nøgletal på postnumre 2005 Befolkning - bolig - indkomst arbejde - pendling - biler Key figures by zip codes 2005 2 Nøgletal på postnumre 2005 Udgivet af Danmarks Statistik Juni 2005 20. gang Oplag: 300

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Netpublikation 23. september 2005 Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

5010720 Serie 1 Herrer Pulje 1 5092100-005 Team Faxe Håndbold 2

5010720 Serie 1 Herrer Pulje 1 5092100-005 Team Faxe Håndbold 2 5010700 Kvalifikationsrækken Herrer Pulje 1 4005000-010 Eskilstrup Håndboldklub 5010700 Kvalifikationsrækken Herrer Pulje 1 4017000-016 Rødby Håndboldklub 4 5010700 Kvalifikationsrækken Herrer Pulje 1

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Stiftsrådets forslag til sogne- og pastoratsændringer i Københavns stift:

Stiftsrådets forslag til sogne- og pastoratsændringer i Københavns stift: Dok.Id: 97330 Stiftsrådets forslag til sogne- og pastoratsændringer i Københavns stift: Indledning: Spørgsmålet om den fremtidige sogne- og provstistruktur i Københavns stift har været temaet for adskillige

Læs mere

Den sikre vej til effektiv kontakt med de danske forbrugere

Den sikre vej til effektiv kontakt med de danske forbrugere 2011 Den sikre vej til effektiv kontakt med de danske forbrugere Vi besøger dine kunder mindst én gang om ugen vil du med? FK Distribution ved alt om danskernes økonomi, familieform, boligform, erhvervsuddannelse,

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt 23 aug 2008 Side 1 ARNOLD Christian Andersen Født 13 feb 1896 #65 Gift 17 aug 1919 Kastrup Kirke, Død 4 dec 1980 Glumsø SOGN 509 ikke aflev. NIELS Christian Andersen Født 27 mar 1859 #171 Regnstrup, Gunnerslev

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

VELKOMMEN TIL BUDGETSAMRÅD BUDGETÅR 2018

VELKOMMEN TIL BUDGETSAMRÅD BUDGETÅR 2018 VELKOMMEN TIL BUDGETSAMRÅD BUDGETÅR 2018 1. Velkomst DAGSORDEN 2. Budget 2018 - kirkeskat og medlemstal - ligning til kirkekasserne - ligning til provstiudvalgskassen 3. Kalkningspuljen 4. Anlægspuljen

Læs mere

Gudstjeneste for Døvemenigheden Øst for Storebælt - Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm

Gudstjeneste for Døvemenigheden Øst for Storebælt - Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm Gudstjeneste for Døvemenigheden Øst for Storebælt - Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm Du kan finde gudstjenesterne på tekst-tv s. 736 på Facebook gruppesiden: Døvemenigheden Øst for Storebælt Flere

Læs mere

Opvarmning på Stadion/kampbaner må tidligst ske 15 minutter før kampstart.

Opvarmning på Stadion/kampbaner må tidligst ske 15 minutter før kampstart. Kampbaneprogram og regler for benyttelse af baner inkl. omklædningsrum. 3-mandsstævner 5-mandsstævner 8-mandskampe 11-mandskampe Flytning af hjemmekampe SKAL aftales med Diana på tegnerberensen@gmail.com

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere