Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn"

Transkript

1 Ansøgningspakke GE2_da_ Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Du kan bruge denne ansøgningspakke til at søge om genoptagelse af en sag om familiesammenføring med børn, der har fået afslag på familiesammenføring med deres herboende forælder. Afslaget skal være givet i perioden fra den 1. juli 2004 til og med den 30. maj 2016 med den begrundelse, at barnet ikke havde mulighed for at opnå en vellykket integration her i landet. (Afslaget vil være givet efter udlændingelovens 9, stk. 16, tidligere 9, stk. 13 eller 9, stk. 17). Baggrund for genoptagelsesmulighed EU-Domstolen har den 12. april 2016 afsagt en dom om kravet om mulighed for vellykket integration i den såkaldte Genc-sag. På baggrund af dommen er det vurderingen, at integrationskravet i sin hidtidige udformning ikke har kunnet anvendes. De børn, der har fået afslag på familiesammenføring med henvisning til integrationskravet, kan derfor få deres sag genoptaget. Læs mere om Gencsagen og muligheden for genoptagelse af visse sager i nyheden på nyidanmark.dk fra den 3. juni 2016 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om genoptagelse af sag om opholdstilladelse til et barn Skema 2 - Oplysningsskema til barnets forælder, som barnet skal bo hos i Danmark Ansøgeren over 18 år Når ansøgeren er over 18 år, skal ansøgningen udfyldes og indgives af ansøgeren selv. Ansøgeren skal gøre følgende: Udfylde skema 1. Vedlægge de nødvendige dokumenter. Indgive skema 1 til en dansk repræsentation i det land, hvor ansøgeren bor eller til Udlændingestyrelsen. Bemærk, at skema 2 ikke skal udfyldes, når ansøgeren er over 18 år. Ansøgningen kan også sendes til Udlændingestyrelsen. Læs mere om, hvor og hvordan du indgiver ansøgningen på nyidanmark.dk Hvis du vil vide mere Du kan få flere oplysninger om reglerne for familiesammenføring på nyidanmark.dk. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Udlændingestyrelsen og få vejledning om reglerne og om, hvordan du udfylder skemaet. Du finder vores kontaktoplysninger på Hvordan bruger du ansøgningspakken? Ansøgeren under 18 år Når ansøgeren (barnet) er under 18 år, skal ansøgningen udfyldes og indgives af barnets forælder. Forælderen skal gøre følgende: Udfylde skema 1. Vedlægge de nødvendige dokumenter. Den af barnets forældre, som allerede har ret til at bo i Danmark, skal gøre følgende: Udfylde skema 2. Udfylde de relevante bilag i skema 2. Vedlægge de nødvendige dokumenter. Indgive den samlede ansøgning til Udlændingestyrelsen.

2 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I SKEMA 1 Modtaget dato Modtaget af (navn og stempel) Person ID/Udl.nr. SKEMA 1 (GE2a) Ansøgning om genoptagelse af sag om opholdstilladelse til et barn GE2a_da_ Sådan gør du For at søge om genoptagelse af en sag om familiesammenføring med et barn skal skema 1 bruges. Ansøgeren (barnet) eller ansøgerens (barnets) forælder skal gøre følgende: 1. Udfylde og underskrive dette skema (skema 1). 2. Vedlægge nødvendige dokumenter. 3. Indgive ansøgningen. Hvilke dokumenter skal du vedlægge? Kopi af ansøgerens (barnets) pas (alle sider inklusiv forside). Ansøgerens (barnets) fødselsattest (kopi med en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk). Aktuelt pasfoto af ansøgeren (barnet). Hvem skal udfylde og indgive skema 1? Hvis ansøgeren (barnet) er under 18 år, skal denne del af ansøgningen udfyldes af ansøgerens forælder, som indgiver ansøgningen på vegne af barnet. Efterfølgende skal forælderen indgive skema 1 og skema 2 til Udlændingestyrelsen. Hvis ansøgeren er over 18 år, skal ansøgeren selv udfylde denne del af ansøgningen. Efterfølgende skal skema 1 indgives til en dansk repræsentation i det land, hvor ansøgeren bor eller til Udlændingestyrelsen. Ansøgeren (barnet) Efternavn UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn(e) Nationalitet Evt. tidligere nationalitet Fødselsdato (dag, måned, år) Evt. CPR-nr. Evt. Person ID/Udl. nr Fødested (by) Fødeland Navn og CPR-nr. på forælder som allerede har ret til at bo i Danmark UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Alle danske statsborgere og personer med en opholdstilladelse i Danmark har et CPR-nr. Den forælder som allerede har ret til at bo i Danmark, og som ønsker ansøgeren (barnet) til Danmark, kan oplyse sit CPR-nr. Navn (fornavne og efternavn) CPR-nr. 1. Oplysninger om ansøgeren (barnet) UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Køn Dreng Pige Har ansøgeren (barnet) selv børn? Ansøgerens (barnets) nuværende ægteskabelige stilling Ugift Gift Samlevende Enke/enkemand Separeret Fraskilt Tidligere samlevende Ansøgerens (barnets) adresse i udlandet (gade/vej og nr) Postnr, by og land Telefonnr. -adresse Side 2 af 17

3 Hvem bor ansøgeren (barnet) hos i udlandet? (du skal oplyse navn) Mor Far Anden familie Andre Alene Hvem skal ansøgeren (barnet) bo hos i Danmark? (du skal oplyse navn) Adresse Mor Far Telefonnr. -adresse Hvis ansøgeren (barnet) allerede er i Danmark, skal du oplyses datoen for ansøgerens indrejse, ansøgerens adresse og kontaktoplysninger i Danmark nedenfor. Indrejser ansøgeren (barnet) efter ansøgningen er indgivet, men før der er truffet afgørelse i sagen, skal du oplyse Udlændingestyrelsen om dette. Vigtigt: Skifter ansøgeren (barnet) adresse, eller sker der ændringer i kontaktoplysninger i Danmark, skal du oplyse Udlændingestyrelsen om dette. Indrejsedato i Danmark Ansøgerens (barnets) adresse i Danmark (gade/vej og nr.) Postnr. og by Bor hos (navn) Telefonnr. -adresse 2. Oplysninger om ansøgerens (barnets) forældre UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Far (efternavn og fornavn(e)) Fødselsdato (dag, måned, år) Adresse (gade/vej, nr., postnr. og by) Nationalitet Mor (efternavn og fornavn(e)) Adresse (gade/vej, nr., postnr. og by) Fødselsdato (dag, måned, år) Nationalitet 3. Oplysninger om ansøgerens (barnets) pas og tidligere besøg i Danmark og andre lande UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Nationalitetspas Anden rejselegitimation, hvilken? Pasnummer Pas gyldigt til Udstedelsesdato I hvilket land er passet udstedt? Har ansøgeren (barnet) tidligere besøgt Danmark? Hvis ja, hvornår? Side 3 af 17

4 4. Eventuelle bemærkninger til ansøgningen UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 5. Erklæringer A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer på tro og love, at jeg har givet sande og fuldstændige oplysninger i dette ansøgningsskema. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande og fuldstændige, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 2 år (straffelovens 161, jf. udlændingelovens 40). Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger (udlændingelovens 40). Ansøgerens (barnets) opholdstilladelse kan blive inddraget (udlændingelovens 19). B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder kan videregive og indhente oplysninger om ansøgerens (barnets) private forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning (forvaltningsloven 29 og persondatalovens 6-8 og 27). Oplysningerne kan videregives til og indhentes fra andre danske eller udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder. Det gælder fx oplysninger om: Evt. straffesager mod ansøgeren (barnet). Ansøgerens (barnets) familie. De dokumenter, som jeg har vedlagt ansøgerens (barnets) ansøgning, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed. Jeg giver desuden samtykke til, at myndigheder, som til brug for behandlingen af ansøgningen høres af Udlændingestyrelsen, kan indhente oplysninger om ansøgerens (barnets) private forhold til brug for besvarelsen af høringen. C. Information om, at myndighederne kan give oplysninger om ansøgeren (barnet) videre til de danske efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed De oplysninger og dokumenter, som du har givet i forbindelse med ansøgningen, kan blive videregivet til de danske efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed (udlændingelovens 45 a og 45 c). Dette kan ske på udlændingemyndighedernes initiativ eller på initiativ fra efterretningstjenesterne eller anklagemyndigheden. Anklagemyndigheden vil kunne benytte disse oplysninger til at vurdere, om der er grundlag for at rejse tiltale mod ansøgeren (barnet) for forbrydelser begået i eller uden for Danmark, til at identificere ofre eller vidner til en konkret forbrydelse, eller til at bistå udenlandsk politi. D. Information om, at nogle oplysninger også vil blive givet til de lokale danske myndigheder De danske udlændingemyndigheder giver visse oplysninger videre til den kommune, som ansøgeren (barnet) kommer til at bo i, hvis ansøgeren (barnet) får opholdstilladelse (udlændingelovens 44 a). Kommunen vil endvidere blive informeret, hvis ansøgerens (barnets) opholdstilladelse senere nægtes forlænget eller bliver inddraget, det senere konstateres, at ansøgerens (barnets) opholdstilladelse er bortfaldet, eller ansøgeren (barnets) opholdstilladelse bliver gjort permanent. Endelig vil den kommune, som ansøgeren (barnet) kommer til at bo i, have adgang til nogle af de oplysninger, der er registreret om ansøgeren (barnet) i udlændingemyndighedernes registre, såfremt det er nødvendigt for varetagelsen af kommunens opgaver. Side 4 af 17

5 Kommunen vil have adgang til oplysninger af betydning for dens sagsbehandling, herunder blandt andet: Oplysninger om nuværende og eventuelt tidligere opholdsgrundlag. Oplysninger om sagsforløb, herunder dato for ansøgningens indgivelse, ansøgningstype, om en afgørelse er blevet påklaget m.m. Oplysninger om danskuddannelsesforløb. Oplysninger om dine tidligere bopælskommuner. Andre relevante myndigheder eller organisationer, herunder blandt andet politiet, Statsforvaltningen, SKAT og sprogcentre, har adgang til tilsvarende oplysninger. E. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om barnet og barnets forhold De oplysninger, som du giver eller har givet i forbindelse med ansøgningen om opholdstilladelse, vil blive registreret i udlændingemyndighedernes registre. Det samme gælder oplysninger, som du senere giver i forbindelse med ansøgninger om fortsat ophold i Danmark. Det vil blive registreret i Det Centrale Personregister, hvis barnet får opholdstilladelse. Det Centrale Personregister er et edbregister, som det danske Social- og Indenrigsministerium er ansvarligt for. Oplysningerne i udlændingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister vil blive brugt i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende barnets ophold i Danmark (persondatalovens 6 8). Statsforvaltningen (sagsoplysning), politiet (sagsoplysning eller kontrol) samt Udlændingenævnet (klagebehandling) vil have adgang til de oplysninger, der er registreret i udlændingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister om barnet. Herudover kan andre myndigheder og private organisationer have adgang til disse oplysninger (udlændingelovens 44 a). Du har pligt til at meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om barnet kan få opholdstilladelse i Danmark (udlændingelovens 40). Hvis du ikke meddeler disse oplysninger, risikerer du at blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 1 år, og du risikerer, at barnet ikke får opholdstilladelse (udlændingelovens 60). Du og barnet har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om barnet i udlændingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister. Henvendelse herom kan ske til Udlændingestyrelsen, Ryesgade 53, 2100 København Ø. De fingeraftryk, der optages til brug for udstedelse af opholdskort, vil blive slettet i udlændingemyndighedernes registre senest 90 dage efter, at der er udstedt opholdskort, eller efter at der er meddelt afslag. F. Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i forbindelse med ansøgningen, kan blive kontrolleret af Udlændingestyrelsen. Det kan både ske under selve behandlingen af ansøgningen og senere, når barnet eventuelt har fået en tilladelse. Hvis barnet har fået en tilladelse, og Udlændingestyrelsen finder, at barnet ikke længere opfylder betingelserne for sin opholdstilladelse, kan tilladelsen blive inddraget. Sagen kan blive udtaget til kontrol, selv om der ikke er noget konkret, der tyder på, at oplysningerne om barnet er urigtige, eller at barnet ikke længere opfylder betingelserne for sin tilladelse. Kontrollen kan foregå på følgende måder: Opslag i registre, fx Det Centrale Personregister Samkøring af oplysninger i udlændingemyndighedernes registre med oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR), Bygnings- og Boligregistret (BBR) og indkomstregistret (eindkomst) Henvendelse til andre myndigheder, fx kommuner Henvendelse til tredjepart, fx arbejdsgiver eller studiested Personlig henvendelse på bopæl, studie- eller arbejdssted Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger. 6. Underskrift Hvis ansøgeren er over 18 år, skal ansøgeren selv underskrive skemaet. Hvis ansøgeren (barnet) er under 18 år, skal barnets forælder, som indgiver ansøgningen på vegne af barnet, underskrive skemaet. Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 5 A-B samt at have læst og forstået indholdet af pkt. 5 C-F. Navn Dato og sted Underskrift Side 5 af 17

6 Har du husket det hele? Det er meget vigtigt, at du, inden ansøgningen indgives, kontrollerer, at skemaet er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter. Vi anbefaler, at du bruger tjeklisten herunder, inden ansøgningen indgives. Tjekliste Inden ansøgningen indgives, er det meget vigtigt, at følgende er vedlagt (sæt gerne kryds): Aktuelt pasfoto af ansøgeren (barnet). Kopi af ansøgerens (barnets) pas (alle sider inklusiv forside). Ansøgerens (barnets) fødselsattest (kopi med autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk). Det er også vigtigt, at alle spørgsmålene er besvaret, og ansøgningen er underskrevet og dateret af ansøgeren (barnet) eller den voksne på vegne af ansøgeren (barnet). Husk at medbringe ansøgerens (barnets) originale pas, når ansøgningen indgives. Forbeholdt myndighederne: Bemærkninger og fremsendelsespåtegninger Hvem har indgivet ansøgningen? Referencen i Danmark Ansøgeren Anden, oplys hvem: Bemærkninger HUSK OGSÅ AT UDFYLDE NAVN OG DATO FOR MODTAGELSE PÅ SIDE 2 Forbeholdt myndighederne: Tjekliste Er navne og pasoplysninger i overensstemmelse med forevist legitimation? Er der vejledt om, at der skal afleveres et pasfoto af ansøgeren (barnet)? Er samtlige spørgsmål besvaret? Er ansøgningen underskrevet? Er der vedlagt kopi af ansøgerens (barnets) pas (alle sider inkl. forside eller alle sider med stempler og viseringer)? Er der vedlagt kopi af fødselsattest? (kopi med autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk)? Side 6 af 17

7 SKEMA 2 (GE2b) Oplysningsskema til ansøgerens (barnets) forælder (den person, som barnet skal bo hos) i Danmark GE2b_da_ Sådan gør du Den forælder, som allerede har ret til at bo i Danmark, og som barnet skal bo hos i Danmark, skal gøre følgende: 1. Udfylde dette skema og udfylde de relevante bilag. 2. Vedlægge nødvendige dokumenter. 3. Indgive hele ansøgningen (skema 1 og 2) til Udlændingestyrelsen. Bemærk, at skema 2 ikke skal udfyldes, hvis ansøgeren er over 18 år. Hvilke dokumenter skal du vedlægge? Dokumentation for forældremyndighed over barnet (kopi med autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk). Øvrige dokumenter. Hvilke fremgår af de enkelte punkter i dette skema. Oplysninger om dig (den voksne person, som ansøgeren (barnet) skal bo hos i Danmark) UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Efternavn Fornavn(e) CPR-nr. Nationalitet Evt. tidligere nationalitet Fødselsdato Fødested (by) Telefonnr. Køn Mand Fødeland -adresse Kvinde 1. Oplysninger om ansøgeren (barnet), der søger om genoptagelse af sag om opholdstilladelse i Danmark UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Efternavn Fornavn(e) Fødselsdato (dag, måned, år) Hvem har forældremyndigheden over barnet? Køn Dreng Pige Nationalitet Bemærk: Både hvis barnets forældre er ugift eller skilt, skal der vedlægges dokumentation for forældremyndighed. Skal barnet bo hos dig? Hvis nej, skal du oplyse, hvorfor barnet ikke skal bo hos dig, hvem barnet skal bo hos (navn og evt. familierelation) og hvor barnet skal bo (adresse): Er barnet gift/samlevende? Har barnet været gift/samlevende? Har barnet eller har det haft alvorlige sygdomme eller alvorligt handicap? Hvis ja, skal du oplyse hvilke og hvornår: Har du eller har du haft alvorlige sygdomme eller handicap? Side 7 af 17

8 Hvis ja, skal du oplyse hvilke og hvornår: Hvis ja, skal du vedlægge dokumentation for sygdom eller handicap. Har barnet tidligere været i Danmark? Hvis ja, skal du oplyse periode(r): Har du set barnet inden for de sidste 2 år? Hvis ja, skal du oplyse, hvor mange gange, hvor og hvornår. Vedlæg dokumentation, fx kopi af dit pas eller flybilletter. Hvis nej, skal du oplyse: Årsagen til at du ikke har set barnet inden for de sidste 2 år: Hvor mange gange og hvornår du sidst har set barnet efter din indrejse i Danmark: Hvor bor barnets anden forælder? (du skal oplyse navn, adresse og land) 2. Samvær med børn i Danmark UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Nedenfor stiller vi nogle spørgsmål om dine eventuelle andre børn fra tidligere eller nuværende forhold. Vi stiller spørgsmålene om dine eventuelle andre børn, så vi kan vurdere, om vi på den baggrund kan undlade at stille nogle af betingelserne for familiesammenføring. Vi kan bl.a. undlade at stille betingelserne for familiesammenføring, hvis du har forældremyndighed over eller samværsret med mindreårige børn, som bor i Danmark. Vi kræver dog, at samværet faktisk finder sted, og at det har et vist omfang. Du skal være opmærksom på, at vi eventuelt vil kontakte dine eventuelle andre børns anden forælder for at få bekræftet dine oplysninger. Har du andre børn i Danmark under 18 år? (hvis nej, gå til pkt. 3) Hvis du ønsker, at Udlændingestyrelsen under behandlingen af sagen ikke skal lægge vægt på, at du har andre børn, kan du angive dette nedenfor. Hvis du angiver dette, vil det heller ikke være nødvendigt at kontakte dine andre børns anden forælder. Du skal dog være opmærksom på, at det vil have den konsekvens, at vi eventuelt ikke kan undlade at stille betingelser for familiesammenføring på baggrund af dine andre børn. Det betyder, at alle betingelserne for familiesammenføring som udgangspunkt vil blive stillet. Jeg ønsker ikke, at Udlændingestyrelsen under behandlingen af sagen skal lægge vægt på, at jeg har andre børn. Jeg er indforstået med, at mit ønske har den konsekvens, at alle betingelserne for familiesammenføring som udgangspunkt vil blive stillet. Hvis du ønsker, at Udlændingestyrelsen under behandlingen af sagen skal lægge vægt på, at du har andre børn, skal du under pkt. 2.A give samtykke til, at Udlændingestyrelsen kan videregive oplysninger om, at du er involveret i en ansøgning om opholdstilladelse. Du giver samtykke hertil ved at underskrive nedenstående samtykkeerklæring. Desuden skal du udfylde pkt. 2.B med oplysninger om dine andre børn. 2.A Samtykkeerklæring til videregivelse af oplysninger Jeg giver herved samtykke til, at Udlændingestyrelsen kan videregive oplysninger til mine herboende børns anden forælder, der bor i Danmark om, at jeg er involveret i en ansøgning om opholdstilladelse. Dato og sted Underskrift Side 8 af 17

9 2.B Oplysninger om dine andre børn Fornavn(e) og efternavn CPR-nr. Nationalitet Hvilke af børnene har du forældremyndigheden over? (du skal oplyse navn) Du skal vedlægge dokumentation. Hvilke af børnene bor hos dig? (du skal oplyse navn) Hvilke af børnene går eller har gået i børnehave eller i skole i Danmark? (du skal oplyse navn) Nedenfor skal du oplyse, hvor meget samvær du har med barnet/børnene i løbet af en normal 4-ugers-periode. Du skal sætte kryds i felterne ud for de dage, hvor barnet er hos dig - uanset længden af samværet og uanset om barnet overnatter hos dig eller ej. Hvis du fx har samvær med barnet/børnene onsdag kl. 16 til torsdag kl. 8, skal du sætte kryds i felterne Ons og Tors. Hvis du fx har samvær med barnet/børnene onsdag fra kl , skal du sætte kryds i feltet Ons. Hvor meget samvær har du med barnet/børnene i af en normal 4-ugers-periode? Uge 1 Uge 2 Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Uge 3 Uge 4 Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Har du samvær i ferier/på helligdage? Hvis ja, skal du oplyse omfang og perioder: Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Hvis du har yderligere bemærkninger til samværet med barnet/børnene, kan du skrive dem her: 3. Oplysninger om forsørgelse og boligforhold 3.A Forsørgelse Hvis du er forælder til ansøgeren (barnet) og samtidig har forældremyndigheden over ansøgeren (barnet), stiller vi normalt ikke krav om, at du er selvforsørgende dvs. krav om, at du ikke modtager økonomisk hjælp efter aktivloven eller integrationsloven i tiden indtil, ansøgeren får permanent opholdstilladelse. Der kan dog være visse situationer (fx hvis der er ringe personlig kontakt mellem forælder og barn), hvor vi alligevel vil stille selvforsørgelseskravet. For at opfylde kravet om selvforsørgelse skal du gøre følgende: Vedlægge en udtalelse fra kommunen, som viser, at du ikke har modtaget økonomisk hjælp efter aktivloven eller integrationsloven. Bagest i dette skema (bilag 2) finder du en anmodning om en udtalelse fra kommunen, som du kan sende til din kommune. Kommunen vil herefter sende en udtalelse retur til dig, som du skal vedlægge dette skema. Hvis du vil sikre dig den hurtigst mulige behandling af sagen, vil vi opfordre dig til under alle omstændigheder at anmode Side 9 af 17

10 din kommune om en udtalelse, om hvorvidt du modtager økonomisk hjælp efter aktivloven eller integrationsloven. 3.B Boligforhold UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Hvis du er forælder til ansøgeren (barnet) og samtidig har forældremyndigheden over ansøgeren (barnet), stiller vi normalt ikke krav om, at du råder over en selvstændig bolig af rimelig størrelse. Der kan dog være visse situationer (fx hvis der er ringe personlig kontakt mellem forælder og barn), hvor vi alligevel vil stille krav om, at du råder over en selvstændig bolig af rimelig størrelse. Hvis du vil sikre dig den hurtigst mulige behandling af sagen, vil vi opfordre dig til under alle omstændigheder at besvare spørgsmålene nedenfor. Læs mere om boligkravet på Nedenfor stiller vi en række spørgsmål for at undersøge, om du opfylder boligkravet. Lejer du din bolig? Hvis ja, skal du oplyse følgende: Lejer du en andelsbolig eller anpartsbolig? Lejer du din bolig i en tidsbegrænset periode? Hvis ja, hvornår udløber din lejekontrakt? Vedlæg kopi af din lejekontrakt med udlejer. Lejer du din bolig som fremleje? Hvis ja, hvornår udløber din fremlejekontrakt? Vedlæg kopi af din fremlejekontrakt med udlejer. Lejer du en del af en bolig? Hvis ja, har din bolig selvstændig indgang og fremstår din bolig som en enhed? Hvis nej, bor du i kollektiv, boligfællesskab el.lign.? Ejer du din bolig? Vedlæg kopi af skøde eller endelig købsaftale. Er din bolig en andelsbolig eller en anpartsbolig? Vedlæg kopi af andels- eller anpartsbevis. Bor du på kollegie- eller på klubværelse? Vedlæg dokumentation herfor. Hvor stor er din bolig? (du skaloplyse boligareal i m2). Hvis du bor i ejerbolig, fremgår boligarealet af din BBR-meddelelse. Hvor mange beboelsesrum er der i boligen? (køkken, toilet, entré, gang, trapperum, depotrum og lignende rum skal ikke medregnes) Hvor store er de enkelte beboelsesrum? (du skal oplyse størrelsen i m2 for hvert enkelt beboelsesrum) Hvor mange personer skal bo i boligen? (både personer, der bor i boligen nu, og personer, der ønskes familiesammenført, skal medregnes) Side 10 af 17

11 4. Andre relevante oplysninger UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Hvis du har andre oplysninger, som du mener, er vigtige for Udlændingestyrelsen at have kendskab til, når vi behandler sagen, skal du skrive dem nedenfor. Det kan være oplysninger om ansøgerens (barnets) eller din egen situation. 5. Dna-undersøgelse og aldersundersøgelse Udlændingestyrelsen kan i visse situationer kræve, at du og ansøgeren (barnet) medvirker til en dna-undersøgelse jf. udlændingelovens 40 c. Dét vil vi gøre, hvis der ud fra en samlet vurdering af sagen opstår tvivl om rigtigheden af den oplyste familiemæssige relation mellem dig og ansøgeren (barnet), dvs. selve grundlaget for familiesammenføringen i Danmark. En dna-undersøgelse foregår ved mundskrab, som tages fra indersiden af kinden på både dig og barnet. Mundskrab sendes til retsgenetisk undersøgelse på Retsmedicinsk Institut i København. Resultatet af undersøgelsen på Retsmedicinsk Institut vil vise, om - og i givet fald hvordan - I er beslægtede. Tilsvarende kan vi kræve, at der bliver foretaget en aldersundersøgelse af ansøgeren (barnet), hvis der er tvivl om, hvorvidt ansøgerens oplyste alder er korrekt. En aldersundersøgelse foregår blandt andet ved, at der tages et røntgenfoto af håndrodsknogler og foretages en tandlægeundersøgelse (inklusiv røntgenundersøgelse) og en lægeundersøgelse. Det er ikke sikkert, at der er behov for en dna- og/eller aldersundersøgelse i ansøgers (barnets) sag, men skulle det blive nødvendigt, vil vi kunne behandle sagen hurtigere, hvis du nedenfor giver samtykke til (ved at sætte et kryds), at ansøgeren (barnet) kan medvirke til dna-undersøgelse og aldersundersøgelse, hvis vi skønner, at disse undersøgelser er nødvendige for vores behandling af sagen. Bemærk, at Udlændingestyrelsen vil dække udgifterne til selve dna- og/eller aldersundersøgelsen, hvis den skal foretages. Hvis dna-undersøgelsen og/eller aldersundersøgelsen viser, at dine oplysninger om familieforhold/alder for de berørte personer ikke har været korrekte, kan Udlændingestyrelsen indgive anmeldelse herom til politiet, herunder kræve erstatning for afholdte udgifter i forbindelse med undersøgelsen/undersøgelserne. Samtykke om medvirken til dna-undersøgelse og aldersundersøgelse (sæt kryds) Jeg giver samtykke til, at der ved Udlændingestyrelsens foranstaltning kan foretages dna-undersøgelse af mit barn (ansøgeren), som omfatter mundskrab, i det omfang det skønnes nødvendigt for behandlingen af ansøgningen om genoptagelse af barnets sag om opholdstilladelse i Danmark. Jeg giver samtykke til, at der ved Udlændingestyrelsens foranstaltning kan foretages aldersundersøgelse af mit barn (ansøgeren), som omfatter røntgenfoto af håndrodsknogler og tandlægeundersøgelse, i det omfang det skønnes nødvendigt for behandlingen af ansøgningen om genoptagelse af barnets sag om opholdstilladelse i Danmark. Jeg giver samtykke til, at der i forbindelse med en eventuel undersøgelse bliver taget et foto af mit barn (ansøgeren) med henblik på at sikre barnets identitet. Jeg giver ikke samtykke til, at ansøgeren (barnet) medvirker til dna-undersøgelse. Jeg giver ikke samtykke til, at ansøgeren (barnet) medvirker til aldersundersøgelse. Jeg giver ikke samtykke til, at ansøgeren (barnet) får taget et foto i forbindelse med undersøgelsen. Side 11 af 17

12 6. Erklæringer og informationer A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer på tro og love, at jeg har givet sande oplysninger i dette skema. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel indtil 2 år (straffelovens 161, jf. udlændingelovens 40). Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger (udlændingelovens 40). Ansøgerens opholdstilladelse kan blive inddraget (udlændingelovens 19). B. Erklæring på tro og love om, at jeg ikke er straffet for forhold begået mod mindreårige børn Jeg erklærer på tro og love, at jeg ikke inden for de seneste 10 år er blevet dømt for overgreb mod mindreårige børn (udlændingelovens 9, stk. 19). Dvs. at jeg ikke er dømt (betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse) for: Visse forbrydelser i familieforhold. Visse forbrydelser mod kønssædeligheden. Visse forbrydelser mod liv og legeme. Visse forbrydelser mod den personlige frihed. Strafbare trusler. Nærmere oplysninger herom kan læses på nyidanmark.dk Hvis denne erklæring senere viser sig ikke at være sand, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel indtil 2 år (straffeloves 161, jf. udlændingelovens 40). Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af den falske erklæring (udlændingelovens 40). Ansøgerens opholdstilladelse kan blive inddraget (udlændingelovens 19). C. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder kan videregive og indhente oplysninger om mine private forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle ansøgningen (forvaltningsloven 29 og persondatalovens 6-8 og 27). Oplysningerne kan videregives til og indhentes fra andre danske eller udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder. Det gælder fx oplysninger om: Evt. straffesager mod mig. Min familie. Jeg har modtaget hjælp efter aktivloven eller integrationsloven. De dokumenter, som jeg har vedlagt dette skema, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed. Jeg giver endvidere samtykke til, at myndigheder, som til brug for behandling af ansøgningen høres af Udlændingestyrelsen, kan indhente oplysninger om mine private forhold til brug for besvarelsen af høringen. D. Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i dette skema, kan blive kontrolleret af Udlændingestyrelsen. Det kan både ske under selve behandlingen af ansøgningen og senere, når ansøgeren eventuelt har fået en tilladelse. Hvis ansøgeren har fået en tilladelse, og Udlændingestyrelsen finder, at ansøgeren ikke længere opfylder betingelserne for opholdstilladelse, kan tilladelsen blive inddraget. Ansøgerens sag kan blive udtaget til kontrol, selv om der ikke er noget konkret, der tyder på, at dine oplysninger er urigtige, eller at ansøgeren ikke længere opfylder betingelserne for tilladelsen. Kontrollen kan foregå på følgende måder: Opslag i registre, fx Det Centrale Personregister Samkøring af oplysninger i udlændingemyndighedernes registre med oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR), Bygnings- og Boligregistret (BBR) og indkomstregistret (eindkomst) Henvendelse til andre myndigheder, fx kommuner Henvendelse til tredjepart, fx arbejdsgiver eller studiested Personlig henvendelse på bopæl, studie- eller arbejdssted Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger. E. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om dig og dine forhold De oplysninger, som du har givet i dette skema, vil blive registreret i udlændingemyndighedernes registre. Det samme gælder oplysninger, som du senere giver til brug for behandling af barnets ansøgninger om fortsat ophold i Danmark. Oplysningerne i udlændingemyndighedernes registre vil blive brugt i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende ansøgerens ophold i Danmark (persondatalovens 6-8). Statsforvaltningen (sagsoplysning), politiet (sagsoplysning eller kontrol) samt Udlændingenævnet (klagebehandling) vil have adgang til de oplysninger, der er registreret i Side 12 af 17

13 udlændingemyndighedernes registre om dig. Herudover kan andre myndigheder og private organisationer have adgang til disse oplysninger (udlændingelovens 44 a). Det er frivilligt, om du vil besvare de spørgsmål, som dette skema indeholder. Hvis du vælger ikke at besvare et eller flere spørgsmål, kan Udlændingestyrelsen pålægge dig at meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om barnet kan få opholdstilladelse i Danmark (udlændingelovens 40). Hvis du ikke meddeler disse oplysninger, kan det betyde, at barnet ikke får opholdstilladelse. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om dig i udlændingemyndighedernes registre. Henvendelse herom kan ske til Udlændingestyrelsen. 7. Underskrift Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 5 og pkt. 6 A-C samt at have læst og forstået indholdet af pkt. 6 D-E. Dato og sted Navn Underskrift Side 13 af 17

14 Bilag 1: Erklæring på tro og love, om at din ægtefælle/samlever ikke er straffet for forhold begået mod mindreårige børn For at et barn kan blive familiesammenført med dig i Danmark, skal både du og din eventuelle ægtefælle/samlever på tro og love erklære, at I inden for de seneste 10 år ikke er blevet dømt for forhold begået mod mindreårige børn. Det følger af udlændingelovens 9, stk. 19. Du har ved din underskrift i pkt. 7 (jf. pkt. 6.B) allerede erklæret dette. Din eventuelle ægtefælle/samlever erklærer dette ved at underskrive nedenfor. Denne erklæring skal altså ikke underskrives af dig (den voksne person, som udfylder dette skema, og som barnet skal bo hos i Danmark). BEMÆRK: Erklæringen skal underskrives af din eventuelle ægtefælle/samlever. Det er vigtigt, at det er den rette person, der underskriver denne erklæring. Jeg, der er ægtefælle/samlever, erklærer på tro og love, at jeg ikke inden for de seneste 10 år er blevet dømt for overgreb mod mindreårige børn (udlændingelovens 9, stk. 19). Dvs. at jeg ikke er dømt (betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse) for: Visse forbrydelser i familieforhold. Visse forbrydelser mod kønssædeligheden. Visse forbrydelser mod liv og legeme. Visse forbrydelser mod den personlige frihed. Strafbare trusler. Nærmere oplysninger herom kan læses på nyidanmark.dk Hvis denne erklæring senere viser sig ikke at være sand, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel indtil 2 år (straffeloves 161, jf. udlændingelovens 40). Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af den falske erklæring (udlændingelovens 40). Ansøgerens opholdstilladelse kan blive inddraget (udlændingelovens 19). Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af denne erklæring Dato og sted Navn Ægtefælle/samlevers underskrift Side 14 af 17

15 Bilag 2: Udtalelse fra kommunen til brug for familiesammenføring for børn Forældre i Danmark, som har forældremyndigheden over et barn, der søger om opholdstilladelse her i landet, skal som udgangspunkt ikke opfylde et krav om selvforsørgelse. Der kan dog være visse situationer (fx hvis der er ringe personlig kontakt mellem forælder og barn), hvor selvforsørgelseskravet alligevel skal være opfyldt. For at sikre den hurtigst mulige behandling af sagen opfordrer Udlændingestyrelsen forælderen til under alle omstændigheder - at dokumentere, at den pågældende ikke har modtaget offentlig hjælp efter aktivloven eller integrationsloven (se hvordan nedenfor). For opfylde kravet om selvforsørgelse skal den voksne person, som ansøgeren (barnet) skal bo hos i Danmark, indhente en udtalelse fra sin bopælskommune, som dokumenterer, at han/hun ikke modtager hjælp efter aktivloven eller integrationsloven, jf. udlændingelovens 9, stk. 15 ( 9, stk. 20). Den voksne person skal gøre følgende: 1. Udfylde og underskrive anmodningen til bopælskommunen (pkt. A) 2. Sende hele bilag 2 til bopælskommunen Kommunen vil udfylde og underskrive pkt. B og sende udtalelsen retur til den voksne person med kommunens stempel og en underskrift. Udtalelsen fra kommunen skal afleveres eller sendes til Udlændingestyrelsen sammen med det udfyldte oplysningsskema og øvrige bilag. Medarbejderen i kommunen skal gøre følgende: 1. Udfylde udtalelsen (pkt. B) 2. Returnere udtalelsen til den voksne person, som ønsker ansøgeren (barnet) til Danmark A. Anmodning om udtalelse fra kommunen til brug for familiesammenføring for børn UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Et barn søger om opholdstilladelse i Danmark med henblik på ophold hos mig. 1. Barnet har følgende data: Navn Fødselsdato 2. Jeg har følgende data: Navn Adresse CPR-nr. Det er som udgangspunkt en betingelse for opholdstilladelsen, at jeg ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, indtil ansøgeren får permanent opholdstilladelse, jf. udlændingelovens 9, stk. 15 ( 9, stk. 20). Til brug for barnets ansøgning om opholdstilladelse skal jeg derfor anmode kommunen om at udfylde og underskrive vedlagte erklæring og herefter fremsende den til mig på ovennævnte adresse. Sted og dato Underskrift Side 15 af 17

16 B. Udtalelse fra kommunen om modtagelse af hjælp efter aktivloven eller integrationsloven i forbindelse med en ansøgning om familiesammenføring for børn, jf. udlændingelovens 9, stk. 15 ( 9, stk. 20) Til brug for behandling af ansøgning om familiesammenføring med barn skal kommunen oplyse følgende om den voksne person, som ønsker barnet til Danmark: 1. Modtager IKKE hjælp Den voksne person modtager ikke hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven (kommunen skal oplyse navn og CPR-nr) (sæt kryds) Navn, CPR-nr. 2. Modtager hjælp Den voksne person modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven (kommunen skal oplyse navn og CPR-nr. samt besvare spørgsmålene nedenfor vedr. ydelsen) (sæt kryds) Navn, CPR-nr. Efter hvilken bestemmelse er ydelsen udbetalt? Ydelsens beløbsmæssige størrelse Tidspunktet for udbetalingen af ydelsen Er ydelsen direkte relateret til forsørgelse: Ydelse 1 Ydelse 2 Ydelse 3 Ydelse 4 a. Er beløbet udbetalt til underhold? b. Er beløbet ydet til dækning af enkeltstående udgift? Hvis ja, hvilken form for udgift? Kan ydelsen sidestilles med løn eller pension, eller træder ydelsen i stedet herfor? * Eventuelle bemærkninger til ydelsen *) En sådan ydelse skal som udgangspunkt være en ledighedsydelse udbetalt til personer, der opfylder betingelserne for at modtage fleksydelse med henblik på en tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, en ledighedsydelse til ansatte i fleksjob i forbindelse med afholdelse af ferie eller det tillæg, som kan udbetales til brøk-førtidspensionister efter 27a i lov om aktiv socialpolitik. Til brug for Udlændingestyrelsens journalisering af sagen, skal kommunen oplyse navn og fødselsdato på barnet, der søger om opholdstilladelse (navn og fødselsdato fremgår af pkt. A.1 i anmodningen): Navn:, Fødselsdato Sted og dato Kommunens stempel og medarbejderens underskrift Side 16 af 17

17 Har du husket det hele? Det er meget vigtigt, at du, inden du indgiver dette skema, kontrollerer, at skemaet er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter. Vi anbefaler, at du bruger tjeklisten herunder, inden du indgiver skemaet. Tjekliste Inden du indgiver dette skema, er det meget vigtigt, at du har vedlagt følgende (sæt gerne kryds): Dokumentation for forældremyndighed i kopi af original og med en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk. Skal kun vedlægges, hvis barnet er født uden for ægteskab, eller barnets forældre er skilt/separeret. Gyldig dokumentation kan fx være en dom eller resolution vedrørende skilsmisse/separation. Du skal være opmærksom på, at det ikke er tilstrækkelig dokumentation for forældremyndigheden, at der vedlægges et brev, hvor det fremgår, at dit barns anden forælder har givet barnet lov til at rejse til Danmark. Udtalelse fra din kommune vedrørende offentlig hjælp (bilag 2). Dokumentation for dine boligforhold. Evt. dokumentation for egen alvorlig sygdom eller handicap. Evt. dokumentation for, hvor ofte, hvor og hvornår du har set ansøgeren (barnet) i de sidste to år. Det er også vigtigt, at du har besvaret alle spørgsmålene, og underskrevet og dateret under pkt. 7. Endelig er det vigtigt, at din eventuelle ægtefælle/samlever har underskrevet bilag 1 (erklæring på tro og love om, at han/hun ikke er straffet for forhold begået mod mindreårige børn). Forbeholdt myndighederne: Tjekliste Er samtlige spørgsmål besvaret? Er skemaet underskrevet af referencen? Er udtalelse fra kommunen vedrørende offentlig hjælp udfyldt (bilag 2) Er der vedlagt dokumentation for boligforhold i form af eksempelvis lejekontrakt, andelsbevis eller skøde? Er bilag 1 underskrevet af referencens eventuelle ægtefælle/samlever? Side 17 af 17

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_240915 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FO/SG2_da_130616 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne på

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

FA11_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

FA11_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) FA11 Ansøgningspakke FA11_da_130916 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningsskema GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at anmode om genoptagelse af en sag

Læs mere

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG4_da_150814 Ansøgning

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG3_da_200616

Læs mere

SG2_da_ Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark

SG2_da_ Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark Ansøgningspakke SG2_da_150416 Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke kan bruges

Læs mere

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG3_da_150814 Ansøgning

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG4_da_280616

Læs mere

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke FO/SG1_da_130616 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller statsborgerskab

Læs mere

GL/FA5. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/FA5. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA5_da_150814 Ansøgning

Læs mere

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Ansøgningsskema GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Ansøgningsskema FA3_da_020615 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_300617 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

FO/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn

FO/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn Ansøgningspakke FO/FA2_da_110814 Ansøgning om familiesammenføring for børn Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA11_da_240915 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/ FA1 Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/FA1_da_110814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring på

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark.

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark. Ansøgningspakke GL/SG1_da_150814 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge dette ansøgningsskema, hvis: du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

FA6_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger samtidig med forælder)

FA6_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger samtidig med forælder) FA6 Ansøgningspakke FA6_da_020117 Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig.

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig. Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring GL/FA1_da_140814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring i Grønland

Læs mere

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_010316 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan dette skema bruges til? Du

Læs mere

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. / Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA OD2/D_da_010414

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

AU1A Online Sagsbestillings-id (SB-ID)

AU1A Online Sagsbestillings-id (SB-ID) Side 1 / 7 Referencenummer Sagsbestillings-id (SB-ID) Sagsbestillings-id Er al nødvendig dokumentation vedhæftet i elektronisk form? Ansøger er fritaget for gebyr Ansøger Efternavn Evt. tidligere efternavn

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke GL/BF2_da_140814 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne OD2/B_da_010414 Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold

SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Ansøgningsskema SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette

Læs mere

GL/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn

GL/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn GL/FA2 Ansøgningspakke GL/FA2_da_140814 Ansøgning om familiesammenføring for børn Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om opholdstilladelse

Læs mere

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Ansøgningsskema GL1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Ansøgningsskema FO1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema FO/AR1_da_161015 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr.

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA6_da_150814 Ansøgning

Læs mere

FA12_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder)

FA12_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder) FA12 Ansøgningspakke FA12_da_120916 Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen Til brug for Udlændingestyrelsen SBID Indgivelsesdato Baggrund for ansøgning Familiesammenført ægtefælle Familiesammenført barn Asyl Stærk tilknytning Ganske særlige grunde Arbejde eller studier Arbejde

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen Side 1/9 Til brug for Udlændingestyrelsen SBID Indgivelsesdato Baggrund for ansøgning Familiesammenført ægtefælle Familiesammenført barn Asyl Stærk tilknytning Ganske særlige grunde Arbejde eller studier

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne OD2/B_da_121015 Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til

Læs mere

FA7_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder)

FA7_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder) FA7 Ansøgningspakke FA7_da_020117 Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte Ansøgningsskema FA4_da_010317 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk statsborger for øvrige familiemedlemmer

Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk statsborger for øvrige familiemedlemmer OD2/C_da_171115 Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk statsborger for øvrige familiemedlemmer Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til at søge om familiesammenføring

Læs mere

RF1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder,

RF1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder, Ansøgningsskema Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Ansøgningsskema RF2_da_010316

Ansøgningsskema RF2_da_010316 Ansøgningsskema RF2_da_010316 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

IN1_da_ Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_ Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_180917 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Ansøgningsskema FA8_da_250115

Ansøgningsskema FA8_da_250115 Ansøgningsskema FA8_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som skal arbejde eller studere i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema AR3_da_011115 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forlængelse

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper

XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper Ansøgningsskema XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper Ansøgergrupper med særskilt ansøgningsskema Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansøgningsskemaer,

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl

Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke skal I bruge, hvis I ønsker at søge om ægtefællesammenføring,

Læs mere

Fremgangsmåden i forbindelse med en ansøgning er afhængig af, hvorvidt praktikopholdet er formidlet gennem IAESTE eller AIESEC:

Fremgangsmåden i forbindelse med en ansøgning er afhængig af, hvorvidt praktikopholdet er formidlet gennem IAESTE eller AIESEC: Ansøgningsskema PR3_da_011115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant inden for sundhed, naturvidenskab, teknik, farmaci, arkitektur mv. Hvad kan dette skema bruges til? Dette

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Ansøgningsskema FA3_da_010717 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

Ansøgning om ægtefællesammenføring med en dansk statsborger efter EU-retten

Ansøgning om ægtefællesammenføring med en dansk statsborger efter EU-retten OD2/A_da_171115 Ansøgning om ægtefællesammenføring med en dansk statsborger efter EU-retten Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til at søge om ægtefællesammenføring med en dansk

Læs mere

Ansøgningsskema VS2_da_230615

Ansøgningsskema VS2_da_230615 VS2 Ansøgningsskema VS2_da_230615 Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID Ansøgning om forlængelse af visum eller ophold i Danmark Hvad kan dette

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Ansøgningsskema MF1_da_011115

Ansøgningsskema MF1_da_011115 Ansøgningsskema MF1_da_011115 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som skal arbejde eller studere i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

ST3. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som studerende

ST3. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som studerende Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som studerende ST3_da_011115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af dig, der ønsker at søge om forlængelse af din opholdstilladelse

Læs mere

PHD1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som ph.d.- studerende

PHD1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som ph.d.- studerende Ansøgningsskema PHD1_da_011115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som ph.d.- studerende Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark -

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Født statsløse i Danmark Ansøgere under 18 år

Læs mere

GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen

GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen Ansøgningsskema GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholdstilladelse i Danmark efter greencard-ordningen.

Læs mere

SG4_da_ Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold

SG4_da_ Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Ansøgningsskema SG4_da_010717 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring

FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring FA1 Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring FA1_da_120916 Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke skal bruges til at søge om ægtefællesammenføring i Danmark. En udlænding

Læs mere