Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt. Introduktion til mobile it-løsninger i ældreplejen. CareMobil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt. Introduktion til mobile it-løsninger i ældreplejen. CareMobil"

Transkript

1 Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Introduktion til mobile it-løsninger i ældreplejen CareMobil

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvad er CareMobil-projektet?... 4 Hvad kan mobile it-løsninger bruges til i ældreplejen... 6 og hvad er gevinsterne? Udarbejdelse af business case Teknologien er moden Projekterfaringer og gode råd Hvis du vil vide mere! Titel: Caremobil Udgiver: Socialministeriet 2005 Socialtfagligt Center Ældreenheden Holmens Kanal København K Telefon: Fax: Udgivelsesår: 2005 Udgave: 1. udgave, Oplag: 1.oplag / 2000 eksemplarer ISBN-10: ISBN-13: Prepress: Balle Grafik Tryk: GP-Tryk A/S Fotograf: Michael Daugaard Bestilling: Socialministeriet Lovekspeditionen Holmens Kanal København K Telefon: Pjecen kan hentes på

3 Forord CareMobil-projektet har vist, at mobile løsninger til personalet i ældreplejen kan øge både kvaliteten af de registrerede oplysninger og effektiviteten i den konkrete arbejdssituation. Denne pjece videregiver erfaringer, gode råd og ideer til hvordan arbejdet i ældreplejen kan udvikles med mobil teknologi. Ældreplejen i Danmark gennemgår i øjeblikket en omfattende udvikling. Kravene til kompetence og arbejdstilrettelæggelse vokser i takt med, at kommunerne får ansvaret for flere opgaver. Det stiller nye krav til medarbejderne i ældreplejen. De har brug for at være velinformerede om konkrete forhold i bestemte situationer. Det moderne Danmark stiller i dag mange teknologiske værktøjer til rådighed for at forbedre videndeling og kommunikation. Ældreområdet er en af spydspidserne inden for anvendelse og udbredelse af moderne IT-systemer, der sikrer en mere tidssvarende og helhedsorienteret plejeindsats. Kommunernes elektroniske omsorgssystemer og journaler (EOJ) indeholder en stor mængde relevant information om de ældre. Men så længe oplysningerne ikke er tilgængelige for ældreplejens medarbejdere ude i marken, bliver informationerne ikke målrettet plejen i tilstrækkelig grad. Når personalet i dag forlader kontoret om morgenen, er de nødt til at notere oplysninger om uheld, sygdom eller ønsker ned på papir hjemme hos borgeren, for så først senere at skrive de nye oplysninger ind i journalen. Med en mobil løsning får medarbejderne direkte adgang til oplysninger fra tidligere besøg og kan let tilføje nye oplysninger. Erfaringerne viser, at brug af mobile løsninger kan øge både kvaliteten af de registrerede oplysninger og effektiviteten i den konkrete arbejdssituation. Jeg håber, at CareMobil og indholdet i denne pjece vil give forvaltningschefer, ledere i ældreplejen og andre lyst til at udnytte de muligheder, der ligger i brugen af håndholdte løsninger, til gavn for medarbejdere og først og fremmest de ældre. Eva Kjer Hansen, Socialminister 3

4 Hvad er CareMobil-projektet? CareMobil-projektet er et pilot-projekt hvor seks kommuner sammen med en central styregruppe og IT-leverandører har afprøvet mulighederne for håndholdte IT-redskaber i den kommunale ældrepleje. Udviklingen inden for den mobile teknologi giver muligheder for at modernisere ældreplejen og udbrede brugen af det elektroniske omsorgssystem til ældreplejens udgående medarbejdere. Visitatorer, sygeplejersker og social- og sundhedspersonale kan ude i marken få elektronisk adgang til relevante oplysninger om borgeren, og dokumentationsopgaven kan både forbedres og løses mere effektivt. Disse perspektiver fik en række centrale aktører til at søsætte CareMobil-projektet i Et af projektets formål er at virke som fødselshjælper for kommunerne i implementeringen af håndholdte computere i ældreplejen. I samarbejde med projektets seks forsøgskommuner er der udviklet og afprøvet mobil funktionalitet til de forskellige it-systemer på markedet. Evalueringen af de gennemførte pilotforsøg betyder, at de potentielle gevinster ved at bruge håndholdte computere i ældreplejen nu er dokumenteret. Hermed har andre kommuner, der overvejer at investere i mobile it-løsninger, et bedre beslutningsgrundlag. Et andet formål med projektet er at synliggøre muligheder og udfordringer for mobil forvaltning generelt i den offentlige sektor. Hurtigt tilbagebetalt investering Erfaringerne fra CareMobil-projektet viser, at den mobile teknologi er moden til at blive et anvendeligt redskab i dagligdagen for ældreplejens personale. Der er en række gevinster forbundet med at bruge håndholdte computere i dagligdagen, hvis indsatsen vel og mærke bliver målrettet efter at realisere dem. Hvad er CareMobil-projektet? 4

5 Under de rette forudsætninger kan ældreplejens personale spare tid på opgaveløsningen ved at anvende håndholdte computere. Gevinsten knytter sig især til, at medarbejderen kan gøre arbejdet færdigt ude ved borgeren, da informationerne straks kan noteres på computeren. Erfaringen fra de seks projektkommuner viser, at effektiviseringspotentialet er af en sådan størrelse, at investeringen kan tilbagebetales indenfor et år. Set fra medarbejdernes synsvinkel, har tilfredsheden med at bruge det mobile udstyr generelt været stor. Over 200 medarbejdere har deltaget i afprøvningen. Et klart flertal af de adspurgte udtrykker tilfredshed med at bruge den håndholdte computer i dagligdagen. Det gælder alle personalegrupperne; visitatorer, sygeplejersker samt social- og sundhedspersonale. Denne pjece giver en introduktion til resultaterne i CareMobil-projektet. Pjecen henviser til en række dokumenter og værktøjer, som kan hjælpe kommunerne i overvejelserne om investering i mobilt udstyr til ældreplejen og i forhold til den konkrete implementering i organisationen. Deltagere i projektet Socialministeriet Den Digitale Taskforce Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling KL HTS Projekt-kommuner Hillerød Værløse Slagelse Nakskov Bjerringbro Purhus IT-leverandører CSC/Scandihealth Lyngsoe Systems Ementor Rambøll Informatik Zealand Care KMD 5

6 Hvad kan mobile it-løsninger bruges til i ældreplejen og hvad er gevinsterne? Projektkommunerne bruger den mobile teknologi til at løse en række opgaver på både myndigheds og leverandørniveauet. Såvel visitatorer, sygeplejersker samt social- og sundhedspersonale har anvendt håndholdte computere i dagligdagen. I forbindelse med pilotforsøget, har projektkommunerne gennemført før- og efterevalueringer for at dokumentere effekten ved brugen af håndholdte computere. De realiserede gevinster i projektkommunerne er dokumenteret i rapporten Effektvurdering af mobile it-løsninger i hjemmeplejen, som kan hentes på fra projektets hjemmeside Rapporten kan bruges som inspiration til kommunens egne vurderinger af mulige gevinstpotentialer. De konkrete gevinster, som kan realiseres, vil altid afhænge af den enkelte kommunes konkrete valg i forhold til, hvordan de enkelte arbejdsgange tilrettelægges. Journalføring på stedet Det er muligt at høste både effektiviseringer og serviceforbedringer ved at bruge håndholdte computere i forbindelse med løsningen af en række myndigheds- og leverandøropgaver. Gevinsterne ved at bruge håndholdte computere knytter sig i høj grad til, at medarbejderen kan gøre arbejdet færdigt ude ved borgeren. Medarbejderen undgår herved efterfølgende at skulle efterbehandle opgaverne hjemme på kontoret - det være sig journalføring, dokumentation af afgørelse, registrering af besøgsafvigelser m.v. For borgeren bidrager det til en forbedret sygeplejefaglig dokumentation og for medarbejderen betyder det mindre stress og forenklede arbejdsgange, fordi de slipper for de gule lapper og husk nu lige. Samtidig betyder det, at noget af den tid, der anvendes på dobbeltregistreringer og efterbehandlinger kan frigøres. I det følgende uddybes de væsentligste resultater af effektvurderingen. Mobile it-løsninger i ældreplejen 6

7 Sygeplejegruppen er yderst tilfredse, bruger ord som genialt... og det er jyder! Der er meget tid at hente, og det er en stor lettelse Citat fra en projektleder i en CareMobil-kommune 7

8 Gevinster for borgerne Gevinster for medarbejderne Projektkommunerne oplever en bedre kvalitet i Et klart flertal af de adspurgte visitatorer, syge- opgaveløsningen. Håndholdte computere kan plejersker og social- og sundhedsmedarbejdere er hjælpe med at skabe en mere koordineret pleje- tilfredse med at bruge håndholdte computere i det indsats overfor borgerne i form af forbedret syge- daglige arbejde og mener desuden, at løsningerne faglig dokumentation samt forbedret dokumen- er nemme at bruge. tation og kommunikation omkring bestilling af eksempelvis medicin. Tilbagemeldingen er, at personalet oplever, at udstyret kan bidrage til en mere opdateret dokumen- Medarbejdernes brug af håndholdte computere tation og et forbedret overblik og sammenhæng i kan også frigøre tid, der i dag anvendes på plan- opgaveløsningen. Derudover mener projektkommu- lægning og dokumentation, til pleje. Effekten af nerne, at brugen af de håndholdte computere kan at bruge håndholdte computere vil ikke altid blive bidrage til at formindske stress hos medarbej- omsat i en effektivitetsgevinst. I nogle kommuner derne, fordi man kan gøre arbejdet færdigt ude er tidsforbruget på udførelsen af arbejdsopgaver ved borgeren. forøget, fordi der har været behov for at forbedre omfanget og kvaliteten af dokumentationen væsentligt, og implementering af håndholdte computere har været en anledning hertil. Den håndholdte computer giver også mulighed for at forbedre medarbejdernes dokumentation af udført arbejde. Spørgeskemaundersøgelsen viser ikke et klart billede af, hvordan den øgede synlig- Erfaringerne fra pilotforsøgene viser overordnet, gørelse af arbejdsopgaverne påvirker forholdet at borgere og personalet ikke oplever brugen af mellem ældreplejens ledelse og medarbejdere. håndholdte computere som en barriere for udfø- Nogle medarbejdere oplever, at det er en fordel, relsen af plejeopgaverne. Tilbagemeldingen er, at at arbejdsopgaverne og tidsforbruget synliggøres. medarbejderens holdning til at bruge det mobile For at undgå, at nogle medarbejdere føler, at for- udstyr, påvirker borgernes opfattelse. målet med indførsel af mobilt udstyr er at indføre øget kontrol, er det vigtigt ikke at undervurdere betydningen af en god kommunikation til medarbejderne om formålet med den nye teknologi. Bliver indførelsen af mobilt udstyr brugt som anledning til at øge dokumentationen af arbejdsopgaverne, er det under alle omstændigheder vigtigt, Gevinster ved mobilt udstyr at der er dialog mellem ledelse og medarbejdere omkring brugen af håndholdte computere. 8

9 Effektiviseringsgevinster ved omlægning af arbejdsgange Som led i CareMobil-projektet er der udviklet funktionalitet med henblik på at understøtte en række centrale arbejdsopgaver på både myndigheds- og leverandørniveauet i ældreplejen og dermed realisere effektiviseringsgevinster og serviceforbedringer. Pjecen beskriver i det følgende en række konkrete eksempler på arbejdsgange, som i projektet er blevet understøttet med brug af mobilt udstyr. Der er tale en fællesmængde af funktionalitet, som samlet set er blevet udviklet i projektkommunerne. Med andre ord, kan det ikke forventes, at alle IT-leverandørerne på markedet på nuværende tidspunkt kan understøtte alle de nævnte arbejdsgange. I forbindelse med beskrivelserne sammenfattes de realiserede effektiviseringsgevinster i projektkommunerne. Gevinsterne er yderligere dokumenteret i effektvurderingsrapporten. Der er tale om realiserede gevinster, som tager udgangspunkt i, at elementer af de eksisterende arbejdsgange er blevet fjernet. Det er vigtigt, at kommunerne sætter sig ambitiøse mål for, hvad man ønsker at opnå i ældreplejen med indførelsen af de håndholdte computere. Og der skal i hele processen være et ledelsesmæssigt fokus på at nå dem. Her er det vigtigt, at ledelsen i højere grad opfatter indførelsen af løsningerne som et organisatorisk forandringsprojekt end som et IT-anskaffelsesprojekt. Samtidig er det nødvendigt at understrege, at effektiviseringsgevinsten altid vil være individuel fra kommune til kommune. Effekten afhænger af de konkrete valg, der foretages i forhold til omlægning af arbejdsgange, dokumentations-niveau etc. Generelt har vi fået en bedre dokumentation for, hvad vi har leveret. Det giver ro. Vi opfatter det ikke som registrering og check fra ledelsens side. Det er dokumentation til glæde og gavn for den enkelte medarbejder og ledelsen. Udtalelse af medarbejder i en CareMobil-kommune 9

10 Konkrete eksempler på arbejdsgange med brug af mobilt udstyr Understøttelse af (re)visitation og afgivelse af ordre til serviceleverandør Sagsbehandleren kan ved hjælp af mobilt udstyr spare tid til specielt re-visitationen. Det er især tiden på efterbehandlingen af de indsamlede oplysninger, der kan mindskes, da det nu er muligt at dokumentere direkte i omsorgssystemet. Sagsbehandleren kan færdiggøre og skrive afgørelsen ud i borgerens hjem og med det samme afgive ordren til den valgte serviceleverandør. Figur 1 illustrerer, hvordan arbejdsprocesserne ser ud uden brug en håndholdt computer til opgaveløsningen, og hvordan medarbejderens arbejdsprocesser kan se ud efter indførsel af håndholdt computer i visitationen. Vurderingen af effekten i de kommuner, hvor visitatorerne har anvendt en håndholdt computer i forbindelse med visitation/re-visitation, viser, at der her er frigjort mellem 7 min. 34 min. pr. re-visitation (laveste og højeste gennemsnitlige effekt). Gevinsten for hver medarbejder per dag afhænger af, hvor mange besøg den pågældende kan/skal nå på en dag. Figur 1. Visitation uden en håndholdt computer Visitation med en håndholdt computer Forberedelse Gennemførelse Efterbehandling Forberedelse Gennemførelse Efterbehandling Modtager henvendelse vedr. ny borger Interviewer borger Behov for information Ja Nej Modtager henvendelse vedr. ny borger Interview borger Nej Behov for information Ja Indhenter information Dokumenterer interview og observationer Indhenter information Funktionsvurdering og afgørelse Nej Behov for information Ja Indhent information Dokumenter interview og observationer i EOJ Behov for information Ja Nej Konkrete eksempler Opretter ny EOJ journal Planlægger besøg / kontakter borger Opdaterer EOJ Kommunikerer afgørelse til borger Opret ny EOJ journal Planlæg besøg / kontakt borger Funktionsvurdering og afgørelse Videregiv / kommuniker ordre Videregiver / Kommunikerer ordre 10

11 11

12 Direkte adgang til den elektroniske borgerjournal/ sygeplejejournal Sygeplejersker og social- og sundhedspersonale kan via den håndholdte computer få adgang til alle relevante oplysninger om borgeren i kommunens elektroniske omsorgssystem og kan dokumentere direkte i borgerens journal. Det betyder, at de kan spare tid på dokumentationsopgaven samtidig med, at dokumentationen forbedres gennem bl.a. færre dobbeltregistreringer. Projektkommunerne har i relation til sygeplejerskernes dokumentation frigjort mellem 6 23 min. pr. sygeplejebesøg (gennemsnit per kommune). Hvor mange minutter, det er muligt at frigøre for hver medarbejder om dagen, afhænger af antal besøg. I projektkommunerne er der realiseret imellem 51 minutter og 59 minutter. I forhold til social- og sundhedspersonalets faglige dokumentation i journalen vedrørende udførelsen af praktisk hjælp og personlig pleje er der i projektkommunerne frigjort mellem 2 9 minutter for hver medarbejder pr. dag (gennemsnit pr. kommune). Hurtig genbestilling af medicin Ældreplejen kan sende medicinbestillinger direkte til den praktiserende læge og derved effektivisere og forbedre medicinadministrationen. Effektvurderingen viser, at de projektkommuner, som har fået udviklet denne funktionalitet, har reduceret deres tidsforbrug med henholdsvis ca. 1 og 4 minutter pr. medicingenbestilling. Forenkling af den daglige planlægning Konkrete eksempler Ved at kunne kommunikere mobilt med medarbejderne ude i marken kan der skabes større fleksibilitet i forhold til den daglige planlægning. Personalet kan rekvirere dagens køreliste på den håndholdte computer og løbende modtage opdateringer. Brugen af mobil teknologi er ikke en forudsætning for at opnå en planlægningsmæssig gevinst. Men indførelsen af mobil teknologi kan være en god anledning til at tage planlægningsrutiner op. Blandt andet om morgenmødet skal flyttes, reduceres eller helt kan afskaffes. Hvis man skal opnå en gevinst på det planlægningsmæssige område, herunder reducere ledig tid, er det nødvendigt at arbejde med at 12

13 flytte/reducere morgenmøder. Ved ændringer i mødestrukturen skal det sikres, at den uformelle kommunikation plejepersonalet imellem stadig er mulig. Effektivisering og forbedring af dokumentationsopgaven Personalet kan via den håndholdte computer foretage registreringer til det udførte arbejde, herunder ændringer i leverede besøg og ydelser. I én af projektkommunerne anvender en privat serviceleverandør det mobile udstyr til at dokumentere leverede besøg og ydelser direkte i kommunens elektroniske omsorgssystem. Der kan spares tid i forbindelse med registrering af ændringer til udført arbejde vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje. Effektvurderingen viser, at tre af projektkommunerne har reduceret tidsforbruget med 9 13 minutter for hver medarbejder om dagen. Understøtte advisering og samarbejde Personalets brug af håndholdte computere kan medvirke til at forbedre kommunikationen mellem de mange parter, der i det daglige er involveret i leveringen af personlig og praktisk hjælp og sygepleje. Teknologien åbner muligheder for øget kommunikation mellem den kommunale myndighed, kommunale og private serviceleverandører og sundhedsvæsenets parter (praktiserende læger, sygehus, apotek). For eksempel kan hjemmehjælperen modtage en besked om, at et besøg på ruten er aflyst, fordi den ældre er blevet indlagt på sygehuset. 13

14 Udarbejdelse af Business case Inden den kommunale myndighed beslutter sig for at investere i mobilt udstyr i ældreplejen, bør kommunen foretage en systematisk opgørelse af forventningerne til såvel projektets økonomiske fordele og dets omkostninger. Det kan bidrage til at sikre, at indførelsen af mobilt udstyr også reelt anvendes til at højne servicekvaliteten og effektiviteten i ældreplejen. Erfaringerne fra projektkommunerne viser, at gevinsterne kun høstes, hvis kommunen målrettet går efter at realisere dem. Rapporten Effektvurdering af mobile it-løsninger i hjemmeplejen, som kan hentes på kan bruges som inspiration og hjælp til kommunens udarbejdelse af en business case for investeringen i mobilt udstyr. Kommunen kan bruge projektets dokumentation af de realiserede økonomiske gevinster i projektkommunerne som udgangspunkt for at fastlægge kommunens egne forventninger til økonomiske gevinster ved investeringer i mobilt udstyr. Rapporten giver også et bud på omfanget af den investering, som kommunen skal foretage. Omkostningsberegningen omfatter estimering af investeringsomfanget til den enkelte arbejdsplads (hardware, licens, installation, uddannelse), estimering af løbende driftsomkostninger (opdatering, reparation, teleabonnement, afskrivning) og estimering af projektomkostninger (server, netværk, projektledelse og uddannelseskapacitet). På kan hentes et værktøj (regneark), som kommunen kan anvende til at konkretisere de potentielle gevinster og sammenholde med omkostningssiden. Målet har været, at de baggrundsoplysninger, som skal indgå i beregningen, skal være nemt tilgængelige for kommunen. Figur 2 viser et eksempel på brugen af regneark. Kommunen kan på grundlag af de inddaterede oplysninger beregne en tilbagebetalingstid for investeringen og den årlige gevinst. Business case 14

15 Figur 2. INDTÆGTER ANTAL MEDARBEJDERE Årsløn (nominering) Indgår i omkostning beregning (med udstyr) Indgår i gevinst beregning (antal medarb. i dagskift) Daglig tidsbesparelse pr. medarbejder minutter Udstyrs type Investering pr. arbejdsplads Total mdl. driftomkostning incl. afskrivning Total mdl. driftomkostning excl. afskrivning Visitation Hjemmesygepleje PP+PB PC-udstyr Avanceret PDA Simpel PDA BEREGNING AF BREAK-EVEN Årlige lønomkostninger Fordeling % Daglig besparelse % Daglig besparelse Årlig besparelse Årlige driftomkostninger excl. afskrivninger Årlige driftomkostninger excl. afskrivninger Kommunens investering i arbejdspladser Visitation Hjemmesygepleje PP+PB I alt Fælles Investeringer Total investering Break-even (måned) ,1% 27,4% 67,6% 100,0% 12,8% 12,4% 4,1% 9,7% , BEREGNING AF ÅRLIG GEVINST, ved 36 måneders afskrivning Årlige lønomkostninger Fordeling % Daglig Besparelse % Daglig besparelse Årlig Besparelse Årlige driftomkostninger incl. afskrivninger Årlige driftomkostninger incl. afskrivninger Visitation Hjemmesygepleje PP+PB I alt Fælles Investeringer Total årlig gevinst ,1% 27,4% 67,6% 100,0% 12,8% 12,4% 4,1% 9,7%

16 Teknologien er moden Tilbagemeldingen fra de adspurgte medarbejdere er, at de mobile løsninger overordnet er lette at lære at bruge i hverdagen. Dette kan tages som en indikation på, at teknologien er moden og klar til at bruge. Driftsmålinger viser samme resultat. Baseret på konkrete tal fra to kommuner samt en drøftelse med projektkommunerne kan det konkluderes, at der i den 3 måneders driftsperiode er forekommet få fejl. Det drejer sig om 0,1 til 0,5 fejl om ugen for hver bruger og de fleste fejl kan nemt udbedres af brugeren selv. Visitatorerne har anvendt en bærbar pc, som opkobles til kommunens elektroniske omsorgssystem via kommunens lokalnet. Nogle visitatorer har også brugt en bærbar printer. Sygeplejerskerne har afhængig af kommunens valg anvendt en bærbar pc (evt. tablet) eller en håndholdt PDA. Social- og sundhedspersonalet i kommunerne har alle anvendt en PDA. Teknologi / Projekterfaringer Tilbagemeldingen fra projektkommunerne er også, at indførsel af bærbar teknologi i ældreplejen er en krævende teknisk opgave. En række centrale forhold skal være på plads, herunder dokumentation af sikkerhedsløsningen. 16

17 Projekterfaringer og gode råd Efter CareMobil-projektet er afsluttet kan projektkommunernes oplevelser sammenfattes i syv gode råd. Anbefalingerne er uddybet i dokumenterne Generel kravspecifikation til mobile it-løsninger i hjemmeplejen og effektvurderingsrapporten: Gevinsterne i form af øget effektivitet og kvalitet kommer ikke af sig selv. Det er afgørende, at der sættes klare mål og arbejdsgangene tilpasses, så man kan opnå de ønskede gevinster. Ledelsesmæssig bevågenhed er derfor alfa og omega der skal tages klart stilling til mål, og hvordan de skal nås. Implementeringen af mobile løsninger er et krævende projekt såvel ledelsesmæssigt, organisatorisk som systemmæssigt. Grundig forberedelse og tilrettelæggelse af projektet er en forudsætning. Kravet er, at projektledelsesindsatsen bliver prioriteret og der afsættes en tilpas mængde ressourcer. Indførelse af mobile it-løsninger skal i højere grad opfattes som et forandringsprojekt end et it-projekt. Organisatorisk parathed er nøgleord. Organisationen skal være parat til at omlægge og flytte ressourcer, hvis effektiviseringsgevinsterne skal høstes. Det er vigtigt at sikre medarbejdernes engagement kommunikation med og uddannelse af medarbejderne skal prioriteres. Effektiviseringspotentialet ved brugen af mobile løsninger vil altid være individuelt fra kommune til kommune. Fx vil de kommuner, der i forvejen har et højt dokumentationsniveau, kunne høste større effektiviseringsgevinster end kommuner med et lavt dokumentationsniveau. Gevinster ved brug af mobile løsninger vil kun for alvor kunne høstes, hvis kommunen i forvejen har understøttet opgaveløsningen digitalt på såvel myndigheds- som leverandørniveau. Etableringen af et konstruktivt samarbejde med it-leverandøren er en vigtig og krævende opgave. Klar ansvarsfordeling og opgavefordeling mellem ældreplejen, kommunens it-afdeling og it-leverandøren er nødvendig. 17

18 Hvis du vil vide mere! Følgende dokumenter kan hentes fra projektets hjemmeside For yderligere information om CareMobil-projektet, kan der rettes henvendelse til Hannah Schierup, Styrelsen for Social Service på telefonnummer eller Generel kravspecifikation til it-løsninger i hjemmeplejen: Funktionelle, tekniske og organisatoriske krav til mobile løsninger baseret på CareMobil-projektet. Kravspecifikationen henvender sig både til medarbejdere, der skal køre projektet i kommunen (projektleder, it-afdelingen), og it-leverandørerne. Der opstilles en række generelle krav til it-systemer, mobilt udstyr, sikkerhed, uddannelse og organisering, som kommunen kan bruge som en generel tjekliste i forhold til deres eget projekt. It-leverandørerne på ældreområdet har alle en hyldevare i forhold til mobile løsninger til det elektroniske omsorgssystem. Hvis kommunen ønsker at anskaffe mobilt udstyr til ældreplejen, kan den bruge denne generelle kravspecifikation som inspiration til at formulere kommunens egne, specifikke krav til mobile løsninger. Effektvurdering af mobile it-løsninger i hjemmeplejen Rapporten sammenfatter projektkommunernes erfaringer med anvendelse af mobile it-løsninger i ældreplejen. På grundlag af tidsmålinger, spørgeskemaundersøgelser og fokusinterviews er de effektivitets- og kvalitetsmæssige gevinster ved håndholdte computere dokumenteret. Rapporten henvender sig primært til kommunernes forvaltningschefer, hjemmeplejeledere og it-chefer med interesse for at anvende mobile it-løsninger i ældreplejen. Derudover kan rapporten bruges som generel inspiration for interesserede i mobil teknologi. Hvis du vil vide mere 18

19 Business Case for etablering af mobile it-løsninger på hjemmeplejeområdet Der er i projektet udarbejdet en business case for CareMobil-projektet, som kan bruges som inspiration for kommunen til dens eget arbejde. Business casen er vedlagt som bilag til rapporten Effektvurdering af mobile it-løsninger i hjemmeplejen. På kan hentes et værktøj (regneark), som kommunen kan anvende til at konkretisere de potentielle gevinster og sammenholde med omkostningssiden. Standardiseret elektronisk kommunikation mellem kommunal myndighed og private serviceleverandører Som led i CareMobil-projektet blev der i samarbejde med den private serviceleverandør BrugerHjælperFormidlingen iværksat et delprojekt om understøttelse af den elektroniske kommunikation mellem den kommunale myndighed og private serviceleverandører. Formålet var at udvikle et forslag til en række standardmeddelelser til brug for kommunikationen mellem myndighed og leverandør for herigennem at understøtte fremvæksten af frit leverandørvalg på hjemmehjælpsområdet. Der er udviklet 7 forslag til standardmeddelelser for kommunikationen mellem den kommunale myndighed og private serviceleverandører. Forslagene er blevet kvalificeret gennem bidrag fra CareMobil-kommunerne og efterfølgende en høring hos IT-leverandører m.v. Der er udviklet følgende forslag til standardmeddelelser: ordre, ydelsesliste, brugerstamdata, journal, besøg (planlagte og leverede besøg), besøgsdetaljer, planlagt ydelse/leveret ydelse. Videnskabsministeriet har på grundlag af forslagene udviklet XML-skemaer. Skemaerne kan findes på Infostrukturbasen på

20

Hurtig og klar besked via elektronisk

Hurtig og klar besked via elektronisk MedCom 2 Direkte digital kommunikation mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis Hurtig og klar besked via elektronisk korrespondancemeddelelse og receptfornyelse August 2005 / MC-S201 indledning

Læs mere

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere

Pkt.nr. 5. Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365. Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at

Pkt.nr. 5. Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365. Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at Pkt.nr. 5 Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365 Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at 1. Opgavefordelingen i hjemmesygeplejen mellem sygeplejersker og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

socialudvalget orienteres om Økonomiudvalgets behandling af KL-analysen om Hvem der udfører hvilke opgaver i ældreplejen

socialudvalget orienteres om Økonomiudvalgets behandling af KL-analysen om Hvem der udfører hvilke opgaver i ældreplejen Pkt.nr. 16 Nye Veje Nye Måder - Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 259791 Indstilling: socialudvalget orienteres om Økonomiudvalgets behandling af KL-analysen om Hvem der udfører hvilke opgaver

Læs mere

AUTOMATISK BESØGSPLANLÆGNING I HJEMMEPLEJEN - MERE END AT TRYKKE PÅ EN KNAP!

AUTOMATISK BESØGSPLANLÆGNING I HJEMMEPLEJEN - MERE END AT TRYKKE PÅ EN KNAP! AUTOMATISK BESØGSPLANLÆGNING I HJEMMEPLEJEN - MERE END AT TRYKKE PÅ EN KNAP! Product Manager, Hrönn Kold Sigurðardóttir, KMD Healthcare System analyst, Matias Sevel Rasmussen, KMD Healthcare Projektleder,

Læs mere

3.1a Initiativbeskrivelse

3.1a Initiativbeskrivelse KL Social-, Børne- og Integrationsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet 3.1a Initiativbeskrivelse Hjælp til løft Målsætning Tunge løft, som fører til fysisk nedslidning af de ansatte,

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Vejledning til. Pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp

Vejledning til. Pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp Vejledning til Pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp Indledning I forbindelse med aftalen om finansloven for 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der opnået enighed om at afsætte midler

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut)

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) VTV Velfærds Teknologi Vurdering (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) Formål med VTV At sikre en systematisk og kvalificeret vurdering af teknologiers virkning, omkostninger,

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration JUNI 2003 1 Titel: Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Notat kommunale effektiviseringseksempler

Notat kommunale effektiviseringseksempler Notat om kommunale effektiviseringseksempler Gode kommunale eksempler på realisering af effektiviseringspotentialer kan fx findes inden for områderne: Afbureaukratisering Digitalisering Anvendt borgernær

Læs mere

Elektroniske omsorgssystemer er også EPJ-systemer. Projektleder Claus Nielsen, KL

Elektroniske omsorgssystemer er også EPJ-systemer. Projektleder Claus Nielsen, KL Elektroniske omsorgssystemer er også EPJ-systemer Projektleder Claus Nielsen, KL Hvorfor er jeg her i dag et par centrale fora Medlem af National IT-strategigruppe for sundhedsvæsenet Sidder med i Projektstyregruppe

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

Kommunernes muligheder for at IT- tværsektorielle patientforløb og borgerservice. E-sundhedsobservatoriet Torsdag den 22.

Kommunernes muligheder for at IT- tværsektorielle patientforløb og borgerservice. E-sundhedsobservatoriet Torsdag den 22. Kommunernes muligheder for at IT- understøtte sammenhængende, tværsektorielle patientforløb og borgerservice E-sundhedsobservatoriet Torsdag den 22. oktober 2009 1 Hvor står vi? 2 Hvad er sammenhæng? Sammenhæng

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 25. april 2014 Udbud af hjemmeplejen 1. Resumé Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne?

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne? Aningaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Anthon Frederiksen (Partii Nalaraq) Medlem af Inatsisartut IH er Svar

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Inkontinenspleje. kompetenceudvikling, produkter og effektivisering. SCA Lederseminar 2010 Høje Taastrup

Inkontinenspleje. kompetenceudvikling, produkter og effektivisering. SCA Lederseminar 2010 Høje Taastrup Inkontinenspleje kompetenceudvikling, produkter og effektivisering - i et samfundsperspektiv SCA Lederseminar 2010 Høje Taastrup mandag d. 8. november 2010 Linda Schumann Scheel, sygeplejerske, cand.pæd.

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Mobil tids- og opgavestyring i kommunen. v/ Michael Judson Senior Mobility Specialist HandStep A/S Mobil: 3038 9007 e-mail: mj@handstep.

Mobil tids- og opgavestyring i kommunen. v/ Michael Judson Senior Mobility Specialist HandStep A/S Mobil: 3038 9007 e-mail: mj@handstep. Mobil tids- og opgavestyring i kommunen v/ Michael Judson Senior Mobility Specialist HandStep A/S Mobil: 3038 9007 e-mail: mj@handstep.com Agenda HandStep Mobil Tids- og opgavestyring Eksempel på et system

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Voksenudredningsmetoden. Pjece om metoden Maj 2011 1 Voksenudredningsmetoden en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksneområdet Socialministeriet og KL har udviklet en ny

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet 2012/2013 Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet Strategi for velfærdsteknologi på Sundheds- og Omsorgsområdet i Ikast-Brande Kommune I Ikast-Brande Kommune har byrådet en vision for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Medicinering og overleveringssituationer. Michael Busk-Jepsen Projektleder Den Digitale Taskforce

Medicinering og overleveringssituationer. Michael Busk-Jepsen Projektleder Den Digitale Taskforce Medicinering og overleveringssituationer Michael Busk-Jepsen Projektleder Den Digitale Taskforce Vision for Projekt Digital Forvaltning Visionen for den digitale forvaltning er, at digitale teknologier

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Sammenhæng og synlighed på ældreområdet

Kvalitetsstandarder Sammenhæng og synlighed på ældreområdet Kvalitetsstandarder Sammenhæng og synlighed på ældreområdet Juni 2003 1 0615-Kvalitetsstandarder.p65 1 Titel: Kvalitetsstandarder Sammenhæng og synlighed på ældreområdet Udgiver: Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Fælles Sprog III. den nye standard for social- og sundhedsfaglig dokumentation i kommunerne

Fælles Sprog III. den nye standard for social- og sundhedsfaglig dokumentation i kommunerne Fælles Sprog III den nye standard for social- og sundhedsfaglig dokumentation i kommunerne Baggrund Fælles Sprog er de begreber og den metode, medarbejderne i en kommune anvender, når de skal beskrive

Læs mere

Udveksling af informationer mellem praktiserende læge og kommune

Udveksling af informationer mellem praktiserende læge og kommune 209 Udveksling af informationer mellem praktiserende læge og kommune Carsten S. Mortensen & Ove Grann Elektronisk dataudveksling Denne artikel beskriver på baggrund af et konkret forsøgsprojekt i Aalborg

Læs mere

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK)

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Helen Kæstel sygeplejechef Aalborg Kommune Kirsten Damgaard projektleder FMK Aalborg Kommune

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis. Mette Brøsted Nielsen

It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis. Mette Brøsted Nielsen It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis Mette Brøsted Nielsen Agenda 1. Baggrund 2. Hvor er vi nu? 3. Hvad har vi fået ud af det? 4. Fremtiden, hvad skal der arbejdes med? 5. Konklusion

Læs mere

RoOS. Implementering og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital. Eva Lund

RoOS. Implementering og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital. Eva Lund RoOS Implementering og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital Eva Lund 1. Baggrund for at gå i gang 2. Først lidt om systemet 3. Hvilke udfordringer har vi haft Hvilke udfordringer

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

NOTAT. Velfærdsteknologi

NOTAT. Velfærdsteknologi NOTAT Velfærdsteknologi KL har taget initiativ til Center for Velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne. Det fælleskommunale velfærdsteknologiske program har følgende afsæt:

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne

ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG CHEFKONSULENT POUL NOER Kommunalpolitikere overser de mange mulige digitale gevinster De fleste kommunalpolitikere

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere