Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt. Introduktion til mobile it-løsninger i ældreplejen. CareMobil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt. Introduktion til mobile it-løsninger i ældreplejen. CareMobil"

Transkript

1 Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Introduktion til mobile it-løsninger i ældreplejen CareMobil

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvad er CareMobil-projektet?... 4 Hvad kan mobile it-løsninger bruges til i ældreplejen... 6 og hvad er gevinsterne? Udarbejdelse af business case Teknologien er moden Projekterfaringer og gode råd Hvis du vil vide mere! Titel: Caremobil Udgiver: Socialministeriet 2005 Socialtfagligt Center Ældreenheden Holmens Kanal København K Telefon: Fax: Udgivelsesår: 2005 Udgave: 1. udgave, Oplag: 1.oplag / 2000 eksemplarer ISBN-10: ISBN-13: Prepress: Balle Grafik Tryk: GP-Tryk A/S Fotograf: Michael Daugaard Bestilling: Socialministeriet Lovekspeditionen Holmens Kanal København K Telefon: Pjecen kan hentes på

3 Forord CareMobil-projektet har vist, at mobile løsninger til personalet i ældreplejen kan øge både kvaliteten af de registrerede oplysninger og effektiviteten i den konkrete arbejdssituation. Denne pjece videregiver erfaringer, gode råd og ideer til hvordan arbejdet i ældreplejen kan udvikles med mobil teknologi. Ældreplejen i Danmark gennemgår i øjeblikket en omfattende udvikling. Kravene til kompetence og arbejdstilrettelæggelse vokser i takt med, at kommunerne får ansvaret for flere opgaver. Det stiller nye krav til medarbejderne i ældreplejen. De har brug for at være velinformerede om konkrete forhold i bestemte situationer. Det moderne Danmark stiller i dag mange teknologiske værktøjer til rådighed for at forbedre videndeling og kommunikation. Ældreområdet er en af spydspidserne inden for anvendelse og udbredelse af moderne IT-systemer, der sikrer en mere tidssvarende og helhedsorienteret plejeindsats. Kommunernes elektroniske omsorgssystemer og journaler (EOJ) indeholder en stor mængde relevant information om de ældre. Men så længe oplysningerne ikke er tilgængelige for ældreplejens medarbejdere ude i marken, bliver informationerne ikke målrettet plejen i tilstrækkelig grad. Når personalet i dag forlader kontoret om morgenen, er de nødt til at notere oplysninger om uheld, sygdom eller ønsker ned på papir hjemme hos borgeren, for så først senere at skrive de nye oplysninger ind i journalen. Med en mobil løsning får medarbejderne direkte adgang til oplysninger fra tidligere besøg og kan let tilføje nye oplysninger. Erfaringerne viser, at brug af mobile løsninger kan øge både kvaliteten af de registrerede oplysninger og effektiviteten i den konkrete arbejdssituation. Jeg håber, at CareMobil og indholdet i denne pjece vil give forvaltningschefer, ledere i ældreplejen og andre lyst til at udnytte de muligheder, der ligger i brugen af håndholdte løsninger, til gavn for medarbejdere og først og fremmest de ældre. Eva Kjer Hansen, Socialminister 3

4 Hvad er CareMobil-projektet? CareMobil-projektet er et pilot-projekt hvor seks kommuner sammen med en central styregruppe og IT-leverandører har afprøvet mulighederne for håndholdte IT-redskaber i den kommunale ældrepleje. Udviklingen inden for den mobile teknologi giver muligheder for at modernisere ældreplejen og udbrede brugen af det elektroniske omsorgssystem til ældreplejens udgående medarbejdere. Visitatorer, sygeplejersker og social- og sundhedspersonale kan ude i marken få elektronisk adgang til relevante oplysninger om borgeren, og dokumentationsopgaven kan både forbedres og løses mere effektivt. Disse perspektiver fik en række centrale aktører til at søsætte CareMobil-projektet i Et af projektets formål er at virke som fødselshjælper for kommunerne i implementeringen af håndholdte computere i ældreplejen. I samarbejde med projektets seks forsøgskommuner er der udviklet og afprøvet mobil funktionalitet til de forskellige it-systemer på markedet. Evalueringen af de gennemførte pilotforsøg betyder, at de potentielle gevinster ved at bruge håndholdte computere i ældreplejen nu er dokumenteret. Hermed har andre kommuner, der overvejer at investere i mobile it-løsninger, et bedre beslutningsgrundlag. Et andet formål med projektet er at synliggøre muligheder og udfordringer for mobil forvaltning generelt i den offentlige sektor. Hurtigt tilbagebetalt investering Erfaringerne fra CareMobil-projektet viser, at den mobile teknologi er moden til at blive et anvendeligt redskab i dagligdagen for ældreplejens personale. Der er en række gevinster forbundet med at bruge håndholdte computere i dagligdagen, hvis indsatsen vel og mærke bliver målrettet efter at realisere dem. Hvad er CareMobil-projektet? 4

5 Under de rette forudsætninger kan ældreplejens personale spare tid på opgaveløsningen ved at anvende håndholdte computere. Gevinsten knytter sig især til, at medarbejderen kan gøre arbejdet færdigt ude ved borgeren, da informationerne straks kan noteres på computeren. Erfaringen fra de seks projektkommuner viser, at effektiviseringspotentialet er af en sådan størrelse, at investeringen kan tilbagebetales indenfor et år. Set fra medarbejdernes synsvinkel, har tilfredsheden med at bruge det mobile udstyr generelt været stor. Over 200 medarbejdere har deltaget i afprøvningen. Et klart flertal af de adspurgte udtrykker tilfredshed med at bruge den håndholdte computer i dagligdagen. Det gælder alle personalegrupperne; visitatorer, sygeplejersker samt social- og sundhedspersonale. Denne pjece giver en introduktion til resultaterne i CareMobil-projektet. Pjecen henviser til en række dokumenter og værktøjer, som kan hjælpe kommunerne i overvejelserne om investering i mobilt udstyr til ældreplejen og i forhold til den konkrete implementering i organisationen. Deltagere i projektet Socialministeriet Den Digitale Taskforce Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling KL HTS Projekt-kommuner Hillerød Værløse Slagelse Nakskov Bjerringbro Purhus IT-leverandører CSC/Scandihealth Lyngsoe Systems Ementor Rambøll Informatik Zealand Care KMD 5

6 Hvad kan mobile it-løsninger bruges til i ældreplejen og hvad er gevinsterne? Projektkommunerne bruger den mobile teknologi til at løse en række opgaver på både myndigheds og leverandørniveauet. Såvel visitatorer, sygeplejersker samt social- og sundhedspersonale har anvendt håndholdte computere i dagligdagen. I forbindelse med pilotforsøget, har projektkommunerne gennemført før- og efterevalueringer for at dokumentere effekten ved brugen af håndholdte computere. De realiserede gevinster i projektkommunerne er dokumenteret i rapporten Effektvurdering af mobile it-løsninger i hjemmeplejen, som kan hentes på fra projektets hjemmeside Rapporten kan bruges som inspiration til kommunens egne vurderinger af mulige gevinstpotentialer. De konkrete gevinster, som kan realiseres, vil altid afhænge af den enkelte kommunes konkrete valg i forhold til, hvordan de enkelte arbejdsgange tilrettelægges. Journalføring på stedet Det er muligt at høste både effektiviseringer og serviceforbedringer ved at bruge håndholdte computere i forbindelse med løsningen af en række myndigheds- og leverandøropgaver. Gevinsterne ved at bruge håndholdte computere knytter sig i høj grad til, at medarbejderen kan gøre arbejdet færdigt ude ved borgeren. Medarbejderen undgår herved efterfølgende at skulle efterbehandle opgaverne hjemme på kontoret - det være sig journalføring, dokumentation af afgørelse, registrering af besøgsafvigelser m.v. For borgeren bidrager det til en forbedret sygeplejefaglig dokumentation og for medarbejderen betyder det mindre stress og forenklede arbejdsgange, fordi de slipper for de gule lapper og husk nu lige. Samtidig betyder det, at noget af den tid, der anvendes på dobbeltregistreringer og efterbehandlinger kan frigøres. I det følgende uddybes de væsentligste resultater af effektvurderingen. Mobile it-løsninger i ældreplejen 6

7 Sygeplejegruppen er yderst tilfredse, bruger ord som genialt... og det er jyder! Der er meget tid at hente, og det er en stor lettelse Citat fra en projektleder i en CareMobil-kommune 7

8 Gevinster for borgerne Gevinster for medarbejderne Projektkommunerne oplever en bedre kvalitet i Et klart flertal af de adspurgte visitatorer, syge- opgaveløsningen. Håndholdte computere kan plejersker og social- og sundhedsmedarbejdere er hjælpe med at skabe en mere koordineret pleje- tilfredse med at bruge håndholdte computere i det indsats overfor borgerne i form af forbedret syge- daglige arbejde og mener desuden, at løsningerne faglig dokumentation samt forbedret dokumen- er nemme at bruge. tation og kommunikation omkring bestilling af eksempelvis medicin. Tilbagemeldingen er, at personalet oplever, at udstyret kan bidrage til en mere opdateret dokumen- Medarbejdernes brug af håndholdte computere tation og et forbedret overblik og sammenhæng i kan også frigøre tid, der i dag anvendes på plan- opgaveløsningen. Derudover mener projektkommu- lægning og dokumentation, til pleje. Effekten af nerne, at brugen af de håndholdte computere kan at bruge håndholdte computere vil ikke altid blive bidrage til at formindske stress hos medarbej- omsat i en effektivitetsgevinst. I nogle kommuner derne, fordi man kan gøre arbejdet færdigt ude er tidsforbruget på udførelsen af arbejdsopgaver ved borgeren. forøget, fordi der har været behov for at forbedre omfanget og kvaliteten af dokumentationen væsentligt, og implementering af håndholdte computere har været en anledning hertil. Den håndholdte computer giver også mulighed for at forbedre medarbejdernes dokumentation af udført arbejde. Spørgeskemaundersøgelsen viser ikke et klart billede af, hvordan den øgede synlig- Erfaringerne fra pilotforsøgene viser overordnet, gørelse af arbejdsopgaverne påvirker forholdet at borgere og personalet ikke oplever brugen af mellem ældreplejens ledelse og medarbejdere. håndholdte computere som en barriere for udfø- Nogle medarbejdere oplever, at det er en fordel, relsen af plejeopgaverne. Tilbagemeldingen er, at at arbejdsopgaverne og tidsforbruget synliggøres. medarbejderens holdning til at bruge det mobile For at undgå, at nogle medarbejdere føler, at for- udstyr, påvirker borgernes opfattelse. målet med indførsel af mobilt udstyr er at indføre øget kontrol, er det vigtigt ikke at undervurdere betydningen af en god kommunikation til medarbejderne om formålet med den nye teknologi. Bliver indførelsen af mobilt udstyr brugt som anledning til at øge dokumentationen af arbejdsopgaverne, er det under alle omstændigheder vigtigt, Gevinster ved mobilt udstyr at der er dialog mellem ledelse og medarbejdere omkring brugen af håndholdte computere. 8

9 Effektiviseringsgevinster ved omlægning af arbejdsgange Som led i CareMobil-projektet er der udviklet funktionalitet med henblik på at understøtte en række centrale arbejdsopgaver på både myndigheds- og leverandørniveauet i ældreplejen og dermed realisere effektiviseringsgevinster og serviceforbedringer. Pjecen beskriver i det følgende en række konkrete eksempler på arbejdsgange, som i projektet er blevet understøttet med brug af mobilt udstyr. Der er tale en fællesmængde af funktionalitet, som samlet set er blevet udviklet i projektkommunerne. Med andre ord, kan det ikke forventes, at alle IT-leverandørerne på markedet på nuværende tidspunkt kan understøtte alle de nævnte arbejdsgange. I forbindelse med beskrivelserne sammenfattes de realiserede effektiviseringsgevinster i projektkommunerne. Gevinsterne er yderligere dokumenteret i effektvurderingsrapporten. Der er tale om realiserede gevinster, som tager udgangspunkt i, at elementer af de eksisterende arbejdsgange er blevet fjernet. Det er vigtigt, at kommunerne sætter sig ambitiøse mål for, hvad man ønsker at opnå i ældreplejen med indførelsen af de håndholdte computere. Og der skal i hele processen være et ledelsesmæssigt fokus på at nå dem. Her er det vigtigt, at ledelsen i højere grad opfatter indførelsen af løsningerne som et organisatorisk forandringsprojekt end som et IT-anskaffelsesprojekt. Samtidig er det nødvendigt at understrege, at effektiviseringsgevinsten altid vil være individuel fra kommune til kommune. Effekten afhænger af de konkrete valg, der foretages i forhold til omlægning af arbejdsgange, dokumentations-niveau etc. Generelt har vi fået en bedre dokumentation for, hvad vi har leveret. Det giver ro. Vi opfatter det ikke som registrering og check fra ledelsens side. Det er dokumentation til glæde og gavn for den enkelte medarbejder og ledelsen. Udtalelse af medarbejder i en CareMobil-kommune 9

10 Konkrete eksempler på arbejdsgange med brug af mobilt udstyr Understøttelse af (re)visitation og afgivelse af ordre til serviceleverandør Sagsbehandleren kan ved hjælp af mobilt udstyr spare tid til specielt re-visitationen. Det er især tiden på efterbehandlingen af de indsamlede oplysninger, der kan mindskes, da det nu er muligt at dokumentere direkte i omsorgssystemet. Sagsbehandleren kan færdiggøre og skrive afgørelsen ud i borgerens hjem og med det samme afgive ordren til den valgte serviceleverandør. Figur 1 illustrerer, hvordan arbejdsprocesserne ser ud uden brug en håndholdt computer til opgaveløsningen, og hvordan medarbejderens arbejdsprocesser kan se ud efter indførsel af håndholdt computer i visitationen. Vurderingen af effekten i de kommuner, hvor visitatorerne har anvendt en håndholdt computer i forbindelse med visitation/re-visitation, viser, at der her er frigjort mellem 7 min. 34 min. pr. re-visitation (laveste og højeste gennemsnitlige effekt). Gevinsten for hver medarbejder per dag afhænger af, hvor mange besøg den pågældende kan/skal nå på en dag. Figur 1. Visitation uden en håndholdt computer Visitation med en håndholdt computer Forberedelse Gennemførelse Efterbehandling Forberedelse Gennemførelse Efterbehandling Modtager henvendelse vedr. ny borger Interviewer borger Behov for information Ja Nej Modtager henvendelse vedr. ny borger Interview borger Nej Behov for information Ja Indhenter information Dokumenterer interview og observationer Indhenter information Funktionsvurdering og afgørelse Nej Behov for information Ja Indhent information Dokumenter interview og observationer i EOJ Behov for information Ja Nej Konkrete eksempler Opretter ny EOJ journal Planlægger besøg / kontakter borger Opdaterer EOJ Kommunikerer afgørelse til borger Opret ny EOJ journal Planlæg besøg / kontakt borger Funktionsvurdering og afgørelse Videregiv / kommuniker ordre Videregiver / Kommunikerer ordre 10

11 11

12 Direkte adgang til den elektroniske borgerjournal/ sygeplejejournal Sygeplejersker og social- og sundhedspersonale kan via den håndholdte computer få adgang til alle relevante oplysninger om borgeren i kommunens elektroniske omsorgssystem og kan dokumentere direkte i borgerens journal. Det betyder, at de kan spare tid på dokumentationsopgaven samtidig med, at dokumentationen forbedres gennem bl.a. færre dobbeltregistreringer. Projektkommunerne har i relation til sygeplejerskernes dokumentation frigjort mellem 6 23 min. pr. sygeplejebesøg (gennemsnit per kommune). Hvor mange minutter, det er muligt at frigøre for hver medarbejder om dagen, afhænger af antal besøg. I projektkommunerne er der realiseret imellem 51 minutter og 59 minutter. I forhold til social- og sundhedspersonalets faglige dokumentation i journalen vedrørende udførelsen af praktisk hjælp og personlig pleje er der i projektkommunerne frigjort mellem 2 9 minutter for hver medarbejder pr. dag (gennemsnit pr. kommune). Hurtig genbestilling af medicin Ældreplejen kan sende medicinbestillinger direkte til den praktiserende læge og derved effektivisere og forbedre medicinadministrationen. Effektvurderingen viser, at de projektkommuner, som har fået udviklet denne funktionalitet, har reduceret deres tidsforbrug med henholdsvis ca. 1 og 4 minutter pr. medicingenbestilling. Forenkling af den daglige planlægning Konkrete eksempler Ved at kunne kommunikere mobilt med medarbejderne ude i marken kan der skabes større fleksibilitet i forhold til den daglige planlægning. Personalet kan rekvirere dagens køreliste på den håndholdte computer og løbende modtage opdateringer. Brugen af mobil teknologi er ikke en forudsætning for at opnå en planlægningsmæssig gevinst. Men indførelsen af mobil teknologi kan være en god anledning til at tage planlægningsrutiner op. Blandt andet om morgenmødet skal flyttes, reduceres eller helt kan afskaffes. Hvis man skal opnå en gevinst på det planlægningsmæssige område, herunder reducere ledig tid, er det nødvendigt at arbejde med at 12

13 flytte/reducere morgenmøder. Ved ændringer i mødestrukturen skal det sikres, at den uformelle kommunikation plejepersonalet imellem stadig er mulig. Effektivisering og forbedring af dokumentationsopgaven Personalet kan via den håndholdte computer foretage registreringer til det udførte arbejde, herunder ændringer i leverede besøg og ydelser. I én af projektkommunerne anvender en privat serviceleverandør det mobile udstyr til at dokumentere leverede besøg og ydelser direkte i kommunens elektroniske omsorgssystem. Der kan spares tid i forbindelse med registrering af ændringer til udført arbejde vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje. Effektvurderingen viser, at tre af projektkommunerne har reduceret tidsforbruget med 9 13 minutter for hver medarbejder om dagen. Understøtte advisering og samarbejde Personalets brug af håndholdte computere kan medvirke til at forbedre kommunikationen mellem de mange parter, der i det daglige er involveret i leveringen af personlig og praktisk hjælp og sygepleje. Teknologien åbner muligheder for øget kommunikation mellem den kommunale myndighed, kommunale og private serviceleverandører og sundhedsvæsenets parter (praktiserende læger, sygehus, apotek). For eksempel kan hjemmehjælperen modtage en besked om, at et besøg på ruten er aflyst, fordi den ældre er blevet indlagt på sygehuset. 13

14 Udarbejdelse af Business case Inden den kommunale myndighed beslutter sig for at investere i mobilt udstyr i ældreplejen, bør kommunen foretage en systematisk opgørelse af forventningerne til såvel projektets økonomiske fordele og dets omkostninger. Det kan bidrage til at sikre, at indførelsen af mobilt udstyr også reelt anvendes til at højne servicekvaliteten og effektiviteten i ældreplejen. Erfaringerne fra projektkommunerne viser, at gevinsterne kun høstes, hvis kommunen målrettet går efter at realisere dem. Rapporten Effektvurdering af mobile it-løsninger i hjemmeplejen, som kan hentes på kan bruges som inspiration og hjælp til kommunens udarbejdelse af en business case for investeringen i mobilt udstyr. Kommunen kan bruge projektets dokumentation af de realiserede økonomiske gevinster i projektkommunerne som udgangspunkt for at fastlægge kommunens egne forventninger til økonomiske gevinster ved investeringer i mobilt udstyr. Rapporten giver også et bud på omfanget af den investering, som kommunen skal foretage. Omkostningsberegningen omfatter estimering af investeringsomfanget til den enkelte arbejdsplads (hardware, licens, installation, uddannelse), estimering af løbende driftsomkostninger (opdatering, reparation, teleabonnement, afskrivning) og estimering af projektomkostninger (server, netværk, projektledelse og uddannelseskapacitet). På kan hentes et værktøj (regneark), som kommunen kan anvende til at konkretisere de potentielle gevinster og sammenholde med omkostningssiden. Målet har været, at de baggrundsoplysninger, som skal indgå i beregningen, skal være nemt tilgængelige for kommunen. Figur 2 viser et eksempel på brugen af regneark. Kommunen kan på grundlag af de inddaterede oplysninger beregne en tilbagebetalingstid for investeringen og den årlige gevinst. Business case 14

15 Figur 2. INDTÆGTER ANTAL MEDARBEJDERE Årsløn (nominering) Indgår i omkostning beregning (med udstyr) Indgår i gevinst beregning (antal medarb. i dagskift) Daglig tidsbesparelse pr. medarbejder minutter Udstyrs type Investering pr. arbejdsplads Total mdl. driftomkostning incl. afskrivning Total mdl. driftomkostning excl. afskrivning Visitation Hjemmesygepleje PP+PB PC-udstyr Avanceret PDA Simpel PDA BEREGNING AF BREAK-EVEN Årlige lønomkostninger Fordeling % Daglig besparelse % Daglig besparelse Årlig besparelse Årlige driftomkostninger excl. afskrivninger Årlige driftomkostninger excl. afskrivninger Kommunens investering i arbejdspladser Visitation Hjemmesygepleje PP+PB I alt Fælles Investeringer Total investering Break-even (måned) ,1% 27,4% 67,6% 100,0% 12,8% 12,4% 4,1% 9,7% , BEREGNING AF ÅRLIG GEVINST, ved 36 måneders afskrivning Årlige lønomkostninger Fordeling % Daglig Besparelse % Daglig besparelse Årlig Besparelse Årlige driftomkostninger incl. afskrivninger Årlige driftomkostninger incl. afskrivninger Visitation Hjemmesygepleje PP+PB I alt Fælles Investeringer Total årlig gevinst ,1% 27,4% 67,6% 100,0% 12,8% 12,4% 4,1% 9,7%

16 Teknologien er moden Tilbagemeldingen fra de adspurgte medarbejdere er, at de mobile løsninger overordnet er lette at lære at bruge i hverdagen. Dette kan tages som en indikation på, at teknologien er moden og klar til at bruge. Driftsmålinger viser samme resultat. Baseret på konkrete tal fra to kommuner samt en drøftelse med projektkommunerne kan det konkluderes, at der i den 3 måneders driftsperiode er forekommet få fejl. Det drejer sig om 0,1 til 0,5 fejl om ugen for hver bruger og de fleste fejl kan nemt udbedres af brugeren selv. Visitatorerne har anvendt en bærbar pc, som opkobles til kommunens elektroniske omsorgssystem via kommunens lokalnet. Nogle visitatorer har også brugt en bærbar printer. Sygeplejerskerne har afhængig af kommunens valg anvendt en bærbar pc (evt. tablet) eller en håndholdt PDA. Social- og sundhedspersonalet i kommunerne har alle anvendt en PDA. Teknologi / Projekterfaringer Tilbagemeldingen fra projektkommunerne er også, at indførsel af bærbar teknologi i ældreplejen er en krævende teknisk opgave. En række centrale forhold skal være på plads, herunder dokumentation af sikkerhedsløsningen. 16

17 Projekterfaringer og gode råd Efter CareMobil-projektet er afsluttet kan projektkommunernes oplevelser sammenfattes i syv gode råd. Anbefalingerne er uddybet i dokumenterne Generel kravspecifikation til mobile it-løsninger i hjemmeplejen og effektvurderingsrapporten: Gevinsterne i form af øget effektivitet og kvalitet kommer ikke af sig selv. Det er afgørende, at der sættes klare mål og arbejdsgangene tilpasses, så man kan opnå de ønskede gevinster. Ledelsesmæssig bevågenhed er derfor alfa og omega der skal tages klart stilling til mål, og hvordan de skal nås. Implementeringen af mobile løsninger er et krævende projekt såvel ledelsesmæssigt, organisatorisk som systemmæssigt. Grundig forberedelse og tilrettelæggelse af projektet er en forudsætning. Kravet er, at projektledelsesindsatsen bliver prioriteret og der afsættes en tilpas mængde ressourcer. Indførelse af mobile it-løsninger skal i højere grad opfattes som et forandringsprojekt end et it-projekt. Organisatorisk parathed er nøgleord. Organisationen skal være parat til at omlægge og flytte ressourcer, hvis effektiviseringsgevinsterne skal høstes. Det er vigtigt at sikre medarbejdernes engagement kommunikation med og uddannelse af medarbejderne skal prioriteres. Effektiviseringspotentialet ved brugen af mobile løsninger vil altid være individuelt fra kommune til kommune. Fx vil de kommuner, der i forvejen har et højt dokumentationsniveau, kunne høste større effektiviseringsgevinster end kommuner med et lavt dokumentationsniveau. Gevinster ved brug af mobile løsninger vil kun for alvor kunne høstes, hvis kommunen i forvejen har understøttet opgaveløsningen digitalt på såvel myndigheds- som leverandørniveau. Etableringen af et konstruktivt samarbejde med it-leverandøren er en vigtig og krævende opgave. Klar ansvarsfordeling og opgavefordeling mellem ældreplejen, kommunens it-afdeling og it-leverandøren er nødvendig. 17

18 Hvis du vil vide mere! Følgende dokumenter kan hentes fra projektets hjemmeside For yderligere information om CareMobil-projektet, kan der rettes henvendelse til Hannah Schierup, Styrelsen for Social Service på telefonnummer eller Generel kravspecifikation til it-løsninger i hjemmeplejen: Funktionelle, tekniske og organisatoriske krav til mobile løsninger baseret på CareMobil-projektet. Kravspecifikationen henvender sig både til medarbejdere, der skal køre projektet i kommunen (projektleder, it-afdelingen), og it-leverandørerne. Der opstilles en række generelle krav til it-systemer, mobilt udstyr, sikkerhed, uddannelse og organisering, som kommunen kan bruge som en generel tjekliste i forhold til deres eget projekt. It-leverandørerne på ældreområdet har alle en hyldevare i forhold til mobile løsninger til det elektroniske omsorgssystem. Hvis kommunen ønsker at anskaffe mobilt udstyr til ældreplejen, kan den bruge denne generelle kravspecifikation som inspiration til at formulere kommunens egne, specifikke krav til mobile løsninger. Effektvurdering af mobile it-løsninger i hjemmeplejen Rapporten sammenfatter projektkommunernes erfaringer med anvendelse af mobile it-løsninger i ældreplejen. På grundlag af tidsmålinger, spørgeskemaundersøgelser og fokusinterviews er de effektivitets- og kvalitetsmæssige gevinster ved håndholdte computere dokumenteret. Rapporten henvender sig primært til kommunernes forvaltningschefer, hjemmeplejeledere og it-chefer med interesse for at anvende mobile it-løsninger i ældreplejen. Derudover kan rapporten bruges som generel inspiration for interesserede i mobil teknologi. Hvis du vil vide mere 18

19 Business Case for etablering af mobile it-løsninger på hjemmeplejeområdet Der er i projektet udarbejdet en business case for CareMobil-projektet, som kan bruges som inspiration for kommunen til dens eget arbejde. Business casen er vedlagt som bilag til rapporten Effektvurdering af mobile it-løsninger i hjemmeplejen. På kan hentes et værktøj (regneark), som kommunen kan anvende til at konkretisere de potentielle gevinster og sammenholde med omkostningssiden. Standardiseret elektronisk kommunikation mellem kommunal myndighed og private serviceleverandører Som led i CareMobil-projektet blev der i samarbejde med den private serviceleverandør BrugerHjælperFormidlingen iværksat et delprojekt om understøttelse af den elektroniske kommunikation mellem den kommunale myndighed og private serviceleverandører. Formålet var at udvikle et forslag til en række standardmeddelelser til brug for kommunikationen mellem myndighed og leverandør for herigennem at understøtte fremvæksten af frit leverandørvalg på hjemmehjælpsområdet. Der er udviklet 7 forslag til standardmeddelelser for kommunikationen mellem den kommunale myndighed og private serviceleverandører. Forslagene er blevet kvalificeret gennem bidrag fra CareMobil-kommunerne og efterfølgende en høring hos IT-leverandører m.v. Der er udviklet følgende forslag til standardmeddelelser: ordre, ydelsesliste, brugerstamdata, journal, besøg (planlagte og leverede besøg), besøgsdetaljer, planlagt ydelse/leveret ydelse. Videnskabsministeriet har på grundlag af forslagene udviklet XML-skemaer. Skemaerne kan findes på Infostrukturbasen på

20

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut)

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) VTV Velfærds Teknologi Vurdering (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) Formål med VTV At sikre en systematisk og kvalificeret vurdering af teknologiers virkning, omkostninger,

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

Et klart serviceniveau på ældreområdet

Et klart serviceniveau på ældreområdet Et klart serviceniveau på ældreområdet Kommunalpolitikere og forvaltningschefer fra ti kommuner fortæller En pjece til arbejdet med kvalitetsstandarder på ældreområdet A Indhold Forord... 1 Projekt Kvalitetsstandarder...

Læs mere

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Dato 24. april 2015 Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Ref. OLAE Afrapportering velfærdsteknologiprojekter Hermed en statusrapportering på velfærdsteknologiprojekterne i Varde Kommune med afsæt i dels en

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

9. Forenkling på ældreområdet

9. Forenkling på ældreområdet Ældreområdet er karakteriseret ved en høj grad af dokumentation, bl.a. som følge af lovkravet om en BUM-model på området. Området er endvidere i høj grad understøttet af digitale løsninger, herunder PDA

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Strategi og Analysestab NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sagsnr. 2012-78503 Dokumentnr. 2012-439594 Dette notat beskriver erfaringerne med projekt Besøgsblokke i

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder.

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Driftsoptimering Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Rambøll Hannemanns

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Mobil tids- og opgavestyring i kommunen. v/ Michael Judson Senior Mobility Specialist HandStep A/S Mobil: 3038 9007 e-mail: mj@handstep.

Mobil tids- og opgavestyring i kommunen. v/ Michael Judson Senior Mobility Specialist HandStep A/S Mobil: 3038 9007 e-mail: mj@handstep. Mobil tids- og opgavestyring i kommunen v/ Michael Judson Senior Mobility Specialist HandStep A/S Mobil: 3038 9007 e-mail: mj@handstep.com Agenda HandStep Mobil Tids- og opgavestyring Eksempel på et system

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Dato: 22.november 2004

Dato: 22.november 2004 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk MAC/ J.nr. 649-1419 Folketingets Lovsekretariat Dato: 22.november 2004 Under henvisning til Folketingets brev

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

Ny statistik på ældreområdet

Ny statistik på ældreområdet Ny statistik på ældreområdet fra skemaindberetning til digital standardisering Ole Schnor Statistisk forening onsdag den 18. marts 2009 Agenda Kommunernes elektroniske omsorgssystemer (EOJ) Nye muligheder

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Som hjemmehjælpsmodtager kan du nu selv vælge, hvem du vil have til at levere din hjemmehjælp. Du kan også få indflydelse på, hvilke

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune mellem Rudersdal Kommune Stationsvej 36 3460 Birkerød og Digifys ApS Farvervej 1 8800 Viborg DigiRehab og Rudersdal Kommune Digifys ApS har

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon ENKEL OG LØNSOM LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT TRANSPORT MOBILITET The new approach to software LittleBeacon CASESTORY POUL SCHOU løser transport og logistik opgaver i hele Danmark fra deres domicil

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering samarbejde mellem kommune og privat leverandør December 2012 Socialdirektør Jette Rud Knudsen Dok.nr.727-2012-167908 Indhold Hvorfor Aktiv Hverdag? Projektets to ben mål og middel

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE The new approach to software LittleBeacon CASESTORY Northern Micro er en af Canadas største udbydere af it med hovedsæde i Ottawa.

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere